Обучение детей с учетом психофизиологии: Практическое руководство для учителей и родителей.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
jh^bl_e_cFLPKn_jZk
H]eZ\e_gb_
\_^_gb_
=eZ\ZHkh[_gghklbi_j_jZ[hldbbgnhjfZpbbijZ\ufbe_\ufihemrZjbyfb]heh\gh]hfha]Z
hajZklgZy^bgZfbdZnmgdpbhgZevghcZkbff_ljbbihemrZjbc
JhevijZ\h]hihemrZjby\hj]ZgbaZpbbl\hjq_kdh]hfure_gby
Rdhevgu_g_\jhaubijbqbgubo\hagbdgh\_gby
=eZ\ZH[mq_gb_mqZsbokykjZaghcnmgdpbhgZevghcZkbff_ljb_cihemrZjbc
IhwlZigh_kha^Zgb_kblmZpbbmki_oZgZmjhd_
=eZ\ZKljZl_]bbfukebl_evguoijhp_kkh\fZevqbdh\b^_\hq_d
L_hjbyw\hexpbbiheh\:=_h^ZdygZ
Iheh\u_jZaebqbyeZl_jZebaZpbbihemrZjbc
IjZdlbq_kdb_j_dhf_g^Zpbb^eymqbl_e_cbjh^bl_e_c
=eZ\ZE_\hjmdbcj_[_ghd\rdhe_
Hkh[_gghklbh[mq_gbybjZa\blbye_\hjmdh]hj_[_gdZ
H[mq_gb_ibkvfme_\hjmdh]hj_[_gdZ
IjZdlbq_kdb_j_dhf_g^Zpbb^eymqbl_e_cbjh^bl_e_c
Dbg_abheh]bq_kdb_mijZ`g_gby^eyZ^ZilZpbbe_\hjmdh]hj_[_gdZdrdhe_
=eZ\ZG_cjhebg]\bklbq_kdh_ijh]jZffbjh\Zgb_ gei\f\^bnn_j_gpbjh\Zgghfh[mq_gbb
G_cjheh]bq_kdb_bih\_^_gq_kdb_bg^bdZlhjumqZsbokybmqbl_e_c
Bkihevah\Zgb_l_ogbdbGEIgZijZdlbd_
L_ogbdZGEIKljZl_]by]jZfhlgh]hibkvfZ ki_eebg]\f
J_dhf_g^Zpbb^eynhjfbjh\Zgby]jZfhlghklb
Dhjj_dpbhgghjZa\b\ZxsZyl_ogbdZGEIKdhjZyihfhsv
=eZ\ZDhjj_dpbyijh[e_fh[mq_gbyf_lh^Zfbdbg_abheh]bb
JZa\b\ZxsZydbg_abheh]bq_kdZyijh]jZffZ jZa\blb_eh]bq_kdh]hl\hjq_kdh]hfure_gbyb
f_`ihemrZjguok\ya_c\f
Dhfie_dkMijZ`g_gby^eyjZa\blbyfhahebklh]hl_eZ dhfbkkmjf_`ihemrZjguok\ya_c\f 
g_^_ev\f
Dhfie_dkMijZ`g_gby^eyjZa\blbyfhahebklh]hl_eZ dhfbkkmjf_`ihemrZjguok\ya_c\f 
g_^_ev\f
Dhfie_dkMijZ`g_gby^eyjZa\blbyfhahebklh]hl_eZ dhfbkkmjf_`ihemrZjguok\ya_c\f 
g_^_ev\f
Lj_gbg]^eyZdlb\baZpbbjZ[hluijZ\h]hbe_\h]hihemrZjbcbnhjfbjh\Zgbyf_`ihemrZjguo
k\ya_c
Dhfie_dkMijZ`g_gby^eyjZa\blbyZ[kljZdlgheh]bq_kdh]hfure_gby e_\h_ihemrZjb_\f 
g_^_ev\f
Dhfie_dkMijZ`g_gby^eyjZa\blbyl\hjq_kdh]h gZ]ey^ghh[jZagh]h\ffure_gby ijZ\h_
ihemrZjb_\f g_^_ev\f
MijZ`g_gby^eyjZa\blby\gbfZgby ihf_j_g_h[oh^bfhklb\f
MijZ`g_gby^eykgylbywfhpbhgZevgh]hgZijy`_gby ihf_j_g_h[oh^bfhklb\f
Hij_^_e_gb_klZ^bbklj_kkZ
Dbg_kbheh]bq_kdbcdhfie_dkmijZ`g_gbcgZijZ\e_gguogZkgylb_klj_kkZ
Ijbeh`_gby
Ijbeh`_gb_F_lh^uhij_^_e_gbylbiZnmgdpbhgZevghcZkbff_ljbbihemrZjbc
L_klBIIZ\eh\Z
J__kljij_^iheZ]Z_fuolbih\mk\h_gbybgnhjfZpbb =j_]hjkd\f
Hij_^_e_gb_klbeyh[mq_gbybfure_gby nhjfZ;\f
:gZeblbq_kdbch[ahjklbeyh[mq_gby :HKH\fJZajZ[hldZkZfhklhyl_evgh]hf_lh^Zhp_gdb
\hkijbylbybaZihfbgZgby
AZdexq_gb_
Ijbeh`_gb_F_lh^u^bZ]ghklbdbihdZaZl_e_cf_`ihemrZjgh]h\aZbfh^_ckl\by
L_klgZkbgdbg_abb
L_klGBHa_j_pdh]hgZj_pbijhdgmxdhhj^bgZpbxjmd
Ijh[ZGBHa_j_pdh]hgZ^bgZfbq_kdbcijZdkbkDmeZdj_[jheZ^hgv
Kl_i_gvkhojZgghklbij_fhlhjghcahgu
Ijh[ZgZiZevp_\uc]ghabkbijZdkbk
Bkke_^h\Zgb_hjZevgh]hijZdkbkZ
GZ]ey^guc\ZjbZglijh[uO_^Z
J_q_\hc\ZjbZglijh[uO_^Z
Ikbohfhlhjgu_ihdZaZl_eb
Keh`ghdhhj^bgZpbhggZyijh[Z
JblfuBkke_^h\Zgb_kmdp_kkb\guonmgdpbc
Ijbeh`_gb_F_lh^uhij_^_e_gbyfhlhjghcZkbff_ljbb
F_lh^uhij_^_e_gby\_^ms_]hmoZ
F_lh^uhij_^_e_gby\_^ms_]h]eZaZ
F_lh^uhij_^_e_gby\_^ms_cgh]b
F_lh^uhij_^_e_gby\_^ms_cjmdb
Ijbeh`_gb_G_dhlhju_ijb_fuih^]hlh\dbjmdbdibkvfmm^hrdhevgbdZ
DjZldbckeh\Zjvl_jfbgh\
Ebl_jZlmjZ
H[mqZye_\h_ihemrZjb_\uh[mqZ_l_lhevdhe_\h_ihemrZjb_H[mqZyijZ\h_ihemrZjb_\u
h[mqZ_l_\_kvfha]
BKhgv_j
\_^_gb_
:dlb\gh_bamq_gb_y\e_gbynmgdpbhgZevghcZkbff_ljbbihemrZjbc]heh\gh]hfha]Z
jZkij_^_e_gb_ikbobq_kdbonmgdpbcf_`^mihemrZjbyfb\fgZqZehkvkjZ\gbl_evghg_^Z\ghb
k\yaZgh\i_j\mxhq_j_^vkbf_g_fZf_jbdZgkdh]hikbohg_\jheh]ZJKi_jjbdhgp_o]h^h\J
Ki_jjbijh\_ehi_jZpbxihjZkk_q_gbxk\ya_cf_`^mihemrZjbyfbkp_evxe_q_gbyly`_ehc
nhjfuwibe_ikbbb\oh^_gZ[ex^_gbcaZk\hbfbiZpb_glZfbh[gZjm`beqlh^\ZihemrZjby
ihemrZjb_ZjZ[hlZehe_\h_khojZgyekihkh[ghklvdj_q_\hfmh[s_gbxijZ\bevghj_Z]bjh\ZegZ
keh\Zpbnjub^jm]b_mkeh\gu_agZdbghqZklhhdZau\Zeky[_kihfhsgufdh]^Zlj_[h\Zehkv
kh\_jrZlv^_ckl\bykij_^f_lZfbfZl_jbZevgh]hfbjZbebbobah[jZ`_gbyfbDh]^ZhldexqZeb
e_\h_ihemrZjb_iZpb_glohjhrhjZa[bjZeky\ijhba\_^_gbyo`b\hibkbf_eh^byobbglhgZpbyo
j_qbhjb_glbjh\Zeky\ijhkljZgkl\_ghl_jyekihkh[ghklvihgbfZlvkeh`gu_keh\_kgu_
dhgkljmdpbbbkh\_jr_gghg_fh]k\yagh]h\hjblv
HijbqbgZodhlhju_\ijhp_kk_w\hexpbbijb\_ebdki_pbZebaZpbbihemrZjbcba\_klghihdZ
�fZehBgl_j_kghh[tykg_gb_hjbgDbfmjub__dhee_]Hgbij_^iheZ]Zxlqlhki_pbZebaZpby
e_\h]hihemrZjby^eyj_qby\ey_lkyg_klhevdhke_^kl\b_fZkbff_ljbqgh]hjZa\blby
kbf\hebq_kdbonmgdpbcfha]Zkdhevdhke_^kl\b_fjZa\blby^\b]Zl_evguogZ\udh\dhlhju_
ihfh]Zxl\h[s_gbbYaudihy\bekyihlhfmqlhe_\h_ihemrZjb_hdZaZehkvijbkihkh[e_gguf^ey
�g_dhlhjuo\b^h\^\b]Zl_evghcZdlb\ghklbDbfmjZkqblZ_lqlh\w\hexpbhgghfieZg_bf_ggh
jZa\blb_jmdbdZdhj]ZgZyaudZ`_klh\__fZgbimeylb\guokihkh[ghkl_cbijb\_ehdjZa\blbx
e_\h]hihemrZjbyIha`_^ZggZynmgdpbyjmdb[ueZi_j_^ZgZ]hehkh\hcfmkdmeZlmj_
_jhylgh\hagbdrZy\w\hexpbbnmgdpbhgZevgZyZkbff_ljbyfha]Ziha\hebeZ[he__wdhghfgh
bkihevah\ZlvijhkljZgkl\h^eyh[jZ[hldbbgnhjfZpbbba[_]Zy^m[ebdZlZnmgdpbcLZd
^hfbgZglghklvh^gh]hihemrZjby\j_q_\hcnmgdpbbij_^hl\jZsZ_l\hafh`gmxdhgdmj_gpbx
f_`^mihemrZjbyfbaZyaud\_jogxxbgb`gxx]m[mbjhlijhp_kk_w\hexpbbijhbahrehg_
lhevdhdhebq_kl\_ggh_gZdhie_gb_we_f_glh\Zkbff_ljbbghbdZq_kl\_gguckdZqhdjZa\blb_
]em[hdhcki_pbZebaZpbbnmgdpbce_\h]hbijZ\h]hihemrZjbcIjbwlhfkhojZg_guhij_^_e_ggu_
ihl_gpbZevgu_\hafh`ghklb^eydhfi_gkZpbbh^gh]hihemrZjby^jm]bf
Ijbkha^Zgbbihkh[by[ueZihklZ\e_gZp_evihagZdhfblvqblZl_eykhkh[_gghklyfb
ikbohnbabheh]bq_kdbohkh[_gghkl_c^_l_c\hafh`ghklyfbbg^b\b^mZevgh]hih^oh^Zijbh[mq_gbb
b\hkiblZgbb
RdhevgZyg_mki_\Z_fhklvh[mkeh\e_gZjy^hf\g_rgbob\gmlj_ggbonZdlhjh\g_jZ\ghf_jgh_
khaj_\Zgb_fha]h\uoahgg_^hklZlhqgZyaj_ehklvikbobq_kdboijhp_kkh\g_khhl\_lkl\b_
ikboheh]hi_^Z]h]bq_kdbof_lh^bdh[mq_gbyikbohnbabheh]bq_kdbfhkh[_gghklyfj_[_gdZ
G_^hklZlhqghknhjfbjh\Zggu_baZdj_ie_ggu_\^hrdhevghf^_lkl\_khklZ\eyxsb_ikbobq_kdbo
nmgdpbchdZau\ZxlkygZb[he__mya\bfufb\mkeh\byogZqZevghcrdheudh]^Zhlj_[_gdZlj_[m_lky
fh[bebaZpbyikbobq_kdhcZdlb\ghklbijhbkoh^blkf_gZ\_^ms_c^_yl_evghklbgZklmiZ_ldjbabk
jZa\blby
Khaj_\Zgb_fha]Zijhp_kk^ebl_evgucoZjZdl_jbamxsbckyhij_^_e_gghc\hajZklghc
i_jbh^baZpb_cKlZ[bevgu_klZ^bbkf_gyxlkyklZ^byfbbgl_gkb\guoi_j_kljh_dZgZlhfbq_kdhc
dhgkljmdpbb
Fh`gh\u^_eblvq_luj_hkgh\gu_ijbqbgurdhevghcg_mki_\Z_fhklb
Ij_^ty\ey_fu_rdhevgbdmlj_[h\Zgbyfh]mlg_kh\iZ^Zlvih\j_f_gbkhklZ^b_cghjfZevgh]h
nmgdpbhgZevgh]hjZa\blbyfha]Zj_[_gdZhi_j_`Zy_]h\hajZklgmx]hlh\ghklvd\uiheg_gbx
ihklZ\e_gguoaZ^Zq
HlklZ\Zgb_\ZgZlhfbq_kdhfjZa\blbbhl^_evguokljmdlmjfha]Zj_[_gdZbke_^h\Zl_evgh\
nhjfbjh\ZgbbnmgdpbhgZevguokbkl_fikbobdb
\gmljbihemrZjgu_k\yab
Ij_^eZ]Z_fu_rdhevgbdmf_lh^bdbh[mq_gbyg_khhl\_lkl\mxllbimfure_gbyiheh\uf
hkh[_gghklyfihagZ\Zl_evguoijhp_kkh\
k\yabkwlbf\hagbdZ_lihlj_[ghklv\h\\_^_gbb\bgkljmf_glZjbcjZ[hlurdheuki_pbZevguo
f_lh^bdgZijZ\e_gguogZbkke_^h\Zgb_bg^b\b^mZevghikboheh]bq_kdbohkh[_gghkl_c^_l_cb
iha\heyxsbo\uy\blvikbohnbabheh]bq_kdb_ijbqbguhij_^_eyxsb_g_mki_omqZs_]hky\
mk\h_gbbrdhevghcijh]jZffu
ihkh[bbhibkZgu
Hkh[_gghklbihagZ\Zl_evguoijhp_kkh\^_l_ckjZaguflbihfnmgdpbhgZevghcZkbff_ljbb
ihemrZjbc
Hkh[_gghklbihagZ\Zl_evguoijhp_kkh\fZevqbdh\b^_\hq_d
Hkh[_gghklbihagZ\Zl_evguoijhp_kkh\e_\hjmdbo^_l_c
:lZd`_^Zgu
MijZ`g_gbyijhkljZgkl\_ggh]hjZa\blbybih^]hlh\dbjmdbj_[_gdZdrdhe_
MijZ`g_gby^eyZ^ZilZpbbe_\hjmdh]hj_[_gdZdrdhe_
J_dhf_g^Zpbbih^bnn_j_gpbjh\Zgghfmh[mq_gbx^_l_c\aZ\bkbfhklbhlbo
ikbohnbabheh]bq_kdbohkh[_gghkl_c
Ij_^klZ\e_gu
F_lh^bdbhij_^_e_gby\_^ms_]hihemrZjby\_^ms_cjmdb\_^ms_cgh]bb\_^ms_]h]eZaZ
Dbg_abheh]bq_kdZyijh]jZffZjZa\blbyf_`ihemrZjguok\ya_ceh]bq_kdh]h e_\h_
ihemrZjb_\fbl\hjq_kdh]h ijZ\h_ihemrZjb_\ffure_gby
Ijhkl_crb_l_ogbdbg_cjhebg]\bklbq_kdh]hijh]jZffbjh\Zgby GEI\fdhlhju_fh]ml
bkihevah\Zlvmqbl_ey\ijhp_kk_ijh\_^_gbymjhdh\
=eZ\ZHkh[_gghklbi_j_jZ[hldbbgnhjfZpbbijZ\ufbe_\ufihemrZjbyfb]heh\gh]hfha]Z
IjZ\hihemrZjgu_ex^baZe_khfg_\b^ylhl^_evguo^_j_\v_\
Ze_\hihemrZjgu_aZhl^_evgufb^_j_\vyfbg_\b^yle_kZ
;;_euc
L_hjbynmgdpbhgZevghcZkbff_ljbbihemrZjbc]heh\gh]hfha]ZaZihke_^gb_^_kylbe_lbyijhreZ
jy^wlZih\jZa\blbygZdhie_gagZqbl_evgucl_hj_lbq_kdbcbijZdlbq_kdbcfZl_jbZeH^gZdh\
ijZdlbq_kdhcjZ[hl_i_^Z]h]h\bikboheh]h\^hrdhevguomqj_`^_gbcbrdhe^h\hevghj_^dh
mqblu\Zxlky^Zggu_h[bg^b\b^mZevghfijhnbe_nmgdpbhgZevghcZkbff_ljbbfha]Zj_[_gdZih
dhlhjuffh`ghhij_^_eblvhkh[_gghklbijhl_dZgbyjy^Zikbobq_kdboijhp_kkh\
Hkgh\unmgdpbhgZevghcki_pbZebaZpbbihemrZjbcfha]Zy\eyxlky\jh`^_ggufbH^gZdhihf_j_
jZa\blbyj_[_gdZijhbkoh^blmkeh`g_gb_f_oZgbafh\f_`ihemrZjghcZkbff_ljbb
Kms_kl\m_lg_kdhevdhlbih\nmgdpbhgZevghchj]ZgbaZpbb^\moihemrZjbcfha]Z
^hfbgbjh\Zgb_e_\h]hihemrZjbykeh\_kgheh]bq_kdbcoZjZdl_jihagZ\Zl_evguoijhp_kkh\
kdehgghklvdZ[kljZ]bjh\Zgbxbh[h[s_gbx e_\hihemrZjgu_ex^b\f
^hfbgbjh\Zgb_ijZ\h]hihemrZjbydhgdj_lghh[jZagh_fure_gb_jZa\blh_\hh[jZ`_gb_
ijZ\hihemrZjgu_ex^b\f
hlkmlkl\b_yjdh\ujZ`_ggh]h^hfbgbjh\Zgbyh^gh]hbaihemrZjbc jZ\ghihemrZjgu_ex^b\f
ijbgZ^e_`Zlqmlvf_gvr_iheh\bguex^_clh_klvmgbohlghkbl_evghh^bgZdh\hbebk
g_[hevrbfij_h[eZ^Zgb_fij_^klZ\e_gunmgdpbbh[hboihemrZjbc
Djhf_lh]hgZ^hmqblu\Zlvqlh^_e_gb_ex^_cgZijZ\hihemrZjguobe_\hihemrZjguomijhsZ_l
j_ZevghklvaZlhfgh]h_\q_eh\_q_kdhcebqghklbiha\hey_lm\b^_lvykg__
GZjy^mkhki_pbZebaZpb_cihemrZjbcfha]jZ[hlZ_ldZd_^bgh_p_eh_Ij_^iheZ]Z_lkyqlhjZaebqby
f_`^mnmgdpbyfbihemrZjbck\h^ylkydjZagufkihkh[Zfhj]ZgbaZpbbdhgl_dklmZevghck\yab
f_`^mwe_f_glZfbh[jZ[Zlu\Z_fhcbgnhjfZpbb
E_\hihemrZjgu_nhjfZevgheh]bq_kdb_dhfihg_glufure_gbylZdhj]Zgbamxlex[hcagZdh\uc
fZl_jbZeqlhkha^Z_lkykljh]hmihjy^hq_ggucbh^ghagZqghihgbfZ_fucdhgl_dklg_h[oh^bfuc
^eymki_rgh]hh[s_gbyf_`^mex^vfbLh_klvba\k_oj_Zevguobihl_gpbZevguok\ya_cf_`^m
fgh]h]jZggufbij_^f_lZfbby\e_gbyfb\u[bjZ_lkyg_kdhevdhhij_^_e_gguog_kha^Zxsbo
ijhlb\hj_qbcbmdeZ^u\Zxsboky\^Zggucdhgl_dklLZdkeh\h\dexq_ggh_\dhgl_dkl
ijbh[j_lZ_llhevdhh^ghagZq_gb_ohly\keh\Zj_bofh`_l[ulv[hevr_Wlhfh]ml[ulvg_lhevdh
keh\Zghb^jm]b_kbf\heuagZdbb^Z`_h[jZau
NmgdpbyijZ\hihemrZjguodhfihg_glh\fure_gbywlhh^ghfhf_glgh_ko\Zlu\Zgb_[hevrh]h
qbkeZijhlb\hj_qb\uoklhqdbaj_gbynhjfZevghceh]bdbk\ya_cbnhjfbjh\Zgb_aZkq_lwlh]h
p_ehklgh]hbfgh]hagZqgh]hdhgl_dklZIj_bfms_kl\hlZdhckljZl_]bbfure_gbyijhy\ey_lky\l_o
kemqZyodh]^ZbgnhjfZpbykeh`gZ\gmlj_gg_ijhlb\hj_qb\Zbg_fh`_l[ulvk\_^_gZd
h^ghagZqghfmdhgl_dklmJhevijZ\hihemrZjghckljZl_]bbihagZgbyijhy\eyxs_cky\kihkh[ghklb
meZ\eb\Zlvfgh`_kl\hk\ya_cb\ZjbZglh\\fgh]hagZqghfdhgl_dkl_^_eZ_l__\Z`g_crbf
mqZklgbdhfl\hjq_kdh]hijhp_kkZ
J_qvijZ\hihemrZjguoex^_cwfhpbhgZevgZwdkij_kkb\gZ[h]ZlZbglhgZpbyfb`_klbdmeypb_c
g_cg_lhkh[hc\ukljh_gghklb\hafh`guaZibgdbk[b\qb\hklvebrgb_keh\Zba\mdbBfe_]q_
^bdlh\Zlvl_dklq_fibkZlvlh\j_fydZde_\hihemrZjgufe_]q_ibkZlvq_f^bdlh\ZlvDZd
ijZ\behijZ\hihemrZjgu_ex^bp_ehklgu_gZlmjuhldjulubg_ihkj_^kl\_ggu\\ujZ`_gbb
qm\kl\gZb\gu^h\_jqb\u\gmrZ_fukihkh[gulhgdhqm\kl\h\Zlvbi_j_`b\Zlve_]dhh]hjqZlvky
bieZdZlvijboh^blv\khklhygb_]g_\Zbyjhklbh[sbl_evgubdhglZdlguQZklh^_ckl\mxlih
gZkljh_gbx
Kj_^bijZ\hihemrZjguofgh]hebl_jZlhjh\`mjgZebklh\^_yl_e_cbkdmkkl\Zhj]ZgbaZlhjh\
Kj_^be_\hihemrZjguofgh]hbg`_g_jh\fZl_fZlbdh\nbehkhnh\ebg]\bklh\ij_^klZ\bl_e_c
l_hj_lbq_kdbo^bkpbiebgG_j_^dhhgbih^q_jdgmlhjZpbhgZevgubjZkkm^hqguFgh]hbhohlgh
ibrmle_]dhaZihfbgZxl^ebggu_l_dkluj_qvbo]jZffZlbq_kdbijZ\bevgZOZjZdl_jgh
h[hklj_ggh_qm\kl\h^he]Zhl\_lkl\_gghklbijbgpbibZevghklb\gmlj_ggbcoZjZdl_ji_j_jZ[hldb
wfhpbcQZklhaZgbfZxlZ^fbgbkljZlb\gu_^he`ghklbghbfg_o\ZlZ_l]b[dhklb
g_ihkj_^kl\_gghklbbkihglZgghklb\\ujZ`_gbbqm\kl\Hgbij_^ihqblZxl^_ckl\h\ZlvihaZjZg__
khklZ\e_ggufko_fZfljZnZj_lZfkljm^hfi_j_kljZb\Zxlk\hbhlghr_gbykex^vfb
hajZklgZy^bgZfbdZnmgdpbhgZevghcZkbff_ljbbihemrZjbc
Ijhp_kkikbobq_kdh]hjZa\blbyfeZ^r_]hrdhevgbdZ^he`_ghibjZlvkygZ]Zjfhgbqgh_
khhl\_lkl\b_f_`^mikbohnbabheh]bq_kdbfb\hafh`ghklyfbj_[_gdZblj_[h\Zgbyfbdhlhju_
ij_^ty\eyxlkykhpbZevgufhdjm`_gb_f
hij_^_ey_lhkh[_gghklb\hkijbylbyaZihfbgZgbykljZl_]bxfure_gbywfhpbhgZevgmxkn_jm
q_eh\_dZAgZylbif_`ihemrZjghcZkbff_ljbbfhlhjghcbk_gkhjghceZl_jZebaZpbbfh`gh
h[tykgblvg_l_ji_eb\ufjh^bl_eyfbij_ih^Z\Zl_eyfihq_fmbog_ebr_gguckihkh[ghkl_c
i_j\hdeZkkgbdg_jZ^m_lmki_oZfbGZijbf_jijZ\hjmdbcghe_\h]eZaucj_[_ghdaZiZa^u\Z_l\
jZa\blbbgZjZggbowlZiZolZddZd^he_lg_j\gu_imlbkh_^bgyxsb_^\ZihemrZjby
hdhgqZl_evghg_knhjfbjh\ZguLZdb_^_lbaZiZa^u\Zy\feZ^r_frdhevghf\hajZkl_ihlhf
h[yaZl_evgh^h]hgylk\_jklgbdh\\k\h_fjZa\blbbZklZ\\ajhkeufbbf_xl[he__\ukhdbc
bgl_ee_dl
Debgbq_kdZyijZdlbdZk\b^_l_evkl\m_lh\ukhdhcieZklbqghklbihemrZjbcfha]ZgZjZggboklZ^byo
jZa\blby?kebihf_^bpbgkdbfihdZaZgbyfmfeZ^_gp_\m^Zeyxle_\h_ihemrZjb_lhjZa\blb_j_qb
g_ij_djZsZ_lkybb^_l[_a\b^bfuogZjmr_gbcIjhbkoh^bli_j_ghkp_gljh\j_qb\ijZ\h_
ihemrZjb_Ijbwlhfg_\uy\ey_lkykms_kl\_gguojZaebqbc\\_j[Zevguokihkh[ghklyo
hi_jbjh\ZgguoihkjZ\g_gbxkh\k_fbhklZevgufbGhihf_j_khaj_\ZgbyieZklbqghklvihemrZjbc
fha]Zkgb`Z_lkyGZklmiZ_li_jbh^dh]^ZaZf_s_gb_klZgh\blkyg_\hafh`guf
Ihg_dhlhjuf^Zggufkhaj_\Zgb_ijZ\h]hihemrZjbyhkms_kl\ey_lky[he__[ukljufbl_fiZfbb
ihwlhfm\jZggbci_jbh^jZa\blby_]h\deZ^\h[_ki_q_gb_ikboheh]bq_kdh]hnmgdpbhgbjh\Zgby
ij_\urZ_l\deZ^e_\h]hihemrZjbyMl\_j`^Z_lky^Z`_qlh^he_lj_[_ghdy\ey_lky
kms_kl\hfijZ\hihemrZjgufLZdZyhp_gdZg_ebr_gZg_dhlhjuohkgh\Zgbcihkdhevdm
khhlghkblkykhij_^_e_ggufbhkh[_gghklyfbikbobq_kdh]hjZa\blby^_l_c\^hrdhevghfZhlqZklb
�b\feZ^r_frdhevghf\hajZkl__ckl\bl_evgh^eyfZe_gvdbo^_l_coZjZdl_jgZg_ijhba\hevghklv
g_\ukhdZyhkhagZgghklvih\_^_gbyhgbhq_gvwfhpbhgZevguboihagZ\Zl_evgZy^_yl_evghklvbf__l
[he__g_ihkj_^kl\_ggucp_ehklgucbh[jZagucoZjZdl_j
Ihg_dhlhjuf^Zggufkms_kl\_ggu_baf_g_gby\f_`ihemrZjghf\aZbfh^_ckl\bbhlf_qZxlkyd
]h^Zflh_klvdgZqZemrdhevgh]hh[mq_gby
LheqdhfdZdlb\baZpbbe_\h]hihemrZjbykqblZ_lkyihy\e_gb_mj_[_gdZhkhagZgbyk_[ywlh`_
\j_fy\^\Z]h^ZfZdkbfZevgh\ujZ`_ghmijyfkl\hWlhke_^kl\b_Zdlb\baZpbbjZ[hlue_\h]h
ihemrZjbyb\j_f_ggh]hhll_kg_gbyijZ\h]hqlhijhy\ey_lky\g_]Zlb\baf_\g_dhlhjhf
aZf_^e_gbb\hkijbylbybi_j_jZ[hldbihklmiZxs_cba\g_bgnhjfZpbb nmgdpbyijZ\h]h
ihemrZjby\fQlhhlf_qZ_lijbwlhf\ajhkeuc\j_[_gd_"F_^ebl_evghklvdhiZgb_gZh^ghf
f_kl_hljbpZl_evgh_hlghr_gb_dh\k_fmqlhg_kh\iZ^Z_lklhevdhqlh\hagbdZxsbf
ij_^klZ\e_gb_fhk_[_IhkdhevdmmfZevqbdh\ijhp_kkjZa^_e_gbynmgdpbcb^_lkjZ\gbl_evgh
[uklj__q_fm^_\hq_dlhbmijyfkl\hmgbo\wlhf\hajZkl_aZf_lg__Ihwlhfm^\Z]h^Z
g_ih^oh^ys__\j_fy^ey[hjv[ukmijyfkl\hfihkdhevdmhghbf__lg_lhevdhikboheh]bq_kdb_gh
bnbabheh]bq_kdb_dhjgbEmqr_h[_ki_qblvj_[_gdmk[jhkg_]Zlb\guoqm\kl\q_j_ab]jm
wfhpbhgZevgmxb^\b]Zl_evgmxjZajy^dmLZdbfh[jZahffh`ghij_^hl\jZlblv^Zevg_cr__m`_
bkdmkkl\_ggh\ua\Zggh_lhjfh`_gb_ijZ\h]hihemrZjby\_^ms_]h\wlhf\hajZkl_
KgZjZklZgb_fZdlb\ghklbe_\h]hihemrZjbyijhbkoh^blihy\e_gb_keh`guoihgylbcjZa\blb_
Z[kljZdlgh]hfure_gbymf_gb_kqblZlvbibkZlvA^_kvhiylv\i_j_^bfZevqbdbm`_dr_klb]h^Zf
e_\h_ihemrZjb_mgbofh`_l[ulv[he__Zdlb\gufq_fm^_\hq_dIhwlhfmg_dhlhju_gZqbgZxl
qblZlvm`_\e_lMfZevqbdh\bfm`qbgnmgdpbhgZevgZyZdlb\ghklvihemrZjbcghkbl[he__
^he_c\_jhylghklbd]h^Zf
Bgh]^Zmih\ur_gghwfhpbhgZevguo\i_qZlebl_evguobom^h`_kl\_gghh^Zj_gguofZevqbdh\
^bnn_j_gpbZpbyfha]Zb^_lihlhfm`_imlbqlhbm^_\hq_dMgbo^hevr_khojZgy_lky
ijZ\hihemrZjgZyki_pbZebaZpbyfha]ZHgbg_lZdohjhrhibrmlijhimkdZxl[md\ug_
^hibku\Zxlkeh\ZDZf_gvij_ldgh\_gby^eygbolZ[ebpZmfgh`_gbyk_wlhihkl_i_ggh
\ujZ\gb\Z_lkydlj_lv_fmbebdiylhfmdeZkkmIjh[e_fuh[hkljyxlky_kebmijZ\hihemrZjgh]h
bagZqZevgh]mfZgblZjghhjb_glbjh\Zggh]hfZevqbdZh[Zjh^bl_eybg`_g_juij_ih^Z\Zl_eb
lhqguo^bkpbiebgbyaudh\bebnbehkhnuA^_kvex[h_qj_af_jgh_^Z\e_gb_jh^bl_e_cijbjZgg_f
h[mq_gbbql_gbxbibkvfmfh`_lijb\_klbdi_j_gZijy`_gbx_s_g_hdj_ir_]hbl_f[he__g_
^hfbgbjmxs_]he_\h]hihemrZjby?]hmlhfe_gb_\k\hxhq_j_^v_s_[hevr_aZljm^gblmk\h_gb_
ijZ\be]jZffZlbdbibkvfZql_gbylZ[ebpumfgh`_gbybl_ofZl_fZlbq_kdboihgylbcdhlhju_
k\yaZgukijbkmsbfbe_\hfmihemrZjbxnmgdpbyfb
�_\hqdb`_^he_lkhojZgyxlhij_^_e_ggmxieZklbqghklvfha]Zwd\b\Ze_glghklv_]hiheh\bg
Ihwlhfmlhevdhd]h^Zfhij_^_ey_lkygZkdhevdhmki_rghh[mqZ_lky^_\hqdZbghkljZgghfmyaudm
bebfZl_fZlbd_ _kebij_h[eZ^Zxle_\hihemrZjgu_nmgdpbb\fIjbijZ\hihemrZjghc
gZijZ\e_gghklb_cemqr_aZgylvkyebl_jZlmjhc]_h]jZnb_cbklhjb_c
�hrdheug_^himklbfhjZgg__h[mq_gb_l_o^_l_cdhlhju_bf_ebaZ^_j`dm\jZa\blbbj_qb\
i_j\u_]h^u`bagbbebk_cqZkg_\u]h\Zjb\Zxlhlq_leb\hjy^a\mdh\WlhhagZqZ_lqlhmgboih
ij_`g_fm^hfbgbjm_lijZ\h_g_j_q_\h_ihemrZjb_Ij_`^_\j_f_ggu_ih\ur_ggu_lj_[h\Zgby
fh]mlijb\_klbdaZbdZgbxbg_\jham
IjZ\hihemrZjgu_^_lbj_rZxlZjbnf_lbq_kdb_aZ^Zqbg_kihfhsvx\uy\e_gbyijbgpbibZevgh]h
dexqZZdZ`^ucjZahq_gvdhgdj_lghbbg^b\b^mZevghkbkihevah\Zgb_f[ulh\uoZkkhpbZpbcWlb
hkh[_gghklb^_lkdh]hfure_gbyg_h[oh^bfhbkihevah\Zlvijbh[mq_gbbGhrdheZmkfZljb\Z_l
h^gmba]eZ\guoaZ^ZqdZdjZa\jZa\blbbblj_gbjh\d_eh]bq_kdh]hfure_gbyihwlhfm\k_mkbeby
i_^Z]h]h\gZijZ\e_gugZklbfmeypbxe_\hihemrZjguo\hafh`ghkl_cagZqbl_evghckl_i_gbwlbf
mkbebyffuh[yaZgu\ujZ`_gghfmk^\b]mZkbff_ljbb\e_\hmkeh\byoaZiZ^ghcpb\bebaZpbb
^hfbgbjm_lnhjfZevgheh]bq_kdbcZgZebab^_lb_s_^hrdheuklZedb\Zxlkykijhy\e_gbyfb
e_\hihemrZjgh]hklbeyfure_gbyqlhihkl_i_gghih^]hlZ\eb\Z_lbodlj_[h\Zgbyfrdheu
LZdbfh[jZahfk^\b]f_`ihemrZjghcZkbff_ljbb\klhjhgmZ[khexlgh]h]hkih^kl\Z
e_\hihemrZjghckljZl_]bbfure_gbyy\ey_lkyg_lhevdh[bheh]bq_kdhcnmgdpb_c\ajhke_gbyghb
�aZ\bkblhldmevlmjguoljZ^bpbckhpbZevguo\ebygbcbh[mq_gbyh[blvkylZdh]h^hfbgbjh\Zgby
fh`ghlhevdhp_ghc[hevrbomkbebcmqbl_eyjh^bl_e_cbmq_gbdZGh\k_]^ZebhijZ\^Zguwlb
mkbeby"
Ki_pbnbdZfure_gbyrdhevgbdZ\lhfqlhmj_[_gdZihdZg_^hklZlhqghjZa\blukihkh[ghklbd
eh]bq_kdhfmfure_gbxZ_]hh[jZagh_fure_gb_ijb\k_f[h]Zlkl\_g_^hklZlhqghmihjy^hq_gh
Mqbl_ev\ajhkeucq_eh\_dg_j_^dhm`_g_ihfgbldZdb_ljm^ghklbhgkZfbkiulu\Zekb^yaZ
iZjlhc\wlhf\hajZkl_hlh^gZbaijbqbghibkZggh]h;ehgkdbfg_ihgbfZgbyf_`^mmqZsbfb
mqZsbfkyhlbklhqgbdfgh`_kl\Z]hjvdbog_^hjZamf_gbchkeh`gyxsbo`bagvblhfmdlh
mqblkyblhfmdlhmqbl
K\hckl\h^_lkdh]hmfZ\hkijbgbfZlv\k_dhgdj_lgh[md\Zevghg_mf_gb_ih^gylvkygZ^kblmZpb_c
fure_gbyGZb[he__yjdhhgZijhy\ey_lkyijbbamq_gbblZdboZ[kljZdlguordhevguo^bkpbiebg
dZdfZl_fZlbdZbeb]jZffZlbdZ
DZdihdZaZebbkke_^h\Zgby@IbZ`_fZe_gvdb_^_lbg_ihgbfZxlqlhh^ghblh`_dhebq_kl\h
\h^u[m^_l^_ckl\bl_evghh^gbfbl_f`_\madhfklZdZg_]^_mjh\_gv\h^uih^gbfZ_lky\ukhdhb
\rbjhdhfklZdZg_]^_mjh\_gv\h^ugbahdHgbg_ihgbfZxlwlh]h^Z`_lh]^Zdh]^Z\h^m
i_j_eb\Zxl\boijbkmlkl\bbb\b^ylqlh__dhebq_kl\hg_mf_gvrZ_lkybg_m\_ebqb\Z_lkyDh]^Z
fZe_gvdb_`bl_eb:njbdbgZ[ex^ZebdZdbaf_gy_lkymjh\_gv\h^uijbi_j_eb\Zgbbbamadh]h
klZdZgZ\rbjhdbchgbkqblZebqlhwlhijhbkoh^blbaaZdhe^h\kl\Z[_eh]hq_eh\_dZ
?kebi_j_^j_[_gdhf_s_g_\eZ^_xsbfkq_lhfklZ\yljy^[ex^_pbgZdZ`^h_bagboihqZrd_lh
gZ\hijhkq_]h[hevr_qZr_dbeb[ex^_pj_[_ghdhl\_qZ_lqlhh^bgZdh\hDh]^Z`_mg_]hgZ
]eZaZoqZrdbkhklZ\eyxl\hl^_evgucjy^iZjZee_evgucjy^m[ex^_pbjy^[ex^_phdZau\Z_lky
^ebgg__lhgZ\hijhkq_]ha^_kv[hevr_j_[_ghdhl\_qZ_lqlh[ex^_p
Ljm^ghklbmagZ\Zgbylh]h`_kZfh]h\^jm]hcnhjf_kms_kl\mxlg_lhevdhmfZe_gvdbo^_l_cghb
mrdhevgbdh\IylbdeZkkgbdb^he`gu[uebgZ\hijhkihklZ\e_gguc\mq_[gbd_^ZlvjZa\_jgmluc
hl\_lk\hbfbkeh\ZfbZihlhfkjZ\gblvk\hchl\_lkhl\_lhfihf_s_gguf\mq_[gbd_G_j_^dh
^_lb^Z\rb_ijZ\bevguchl\_l\klZ\Zeb\lmibdijbijh\_jd_k\h_]hhl\_lZihmq_[gbdmhgbg_
agZeb\_jghebhgbhl\_lbeb_keb\mq_[gbd_lZ`_fukev[ueZ\ujZ`_gZ^jm]bfbkeh\Zfb
G_mf_gb_\u^_eblvk\hckl\hyjdhijhy\ey_lkyijbZgZeba_ebl_jZlmjguoijhba\_^_gbcIhemqb\
aZ^Zgb_hoZjZdl_jbah\Zlv^_ckl\mxs__ebphrdhevgbdb\[hevrbgkl\_kemqZ_\g_ZgZebabjmxl
k\hckl\Z_]hebqghklbZi_j_kdZau\Zxlwibah^uk_]hmqZklb_fK\hckl\Zebqghklbi_jkhgZ`Zhgb
gZau\Zxleb[hkhkeh\mqbl_eyeb[hbamq_[gbdZ
=jZffZlbq_kdb_ijZ\beZkbkdexq_gbyfbh^bgbagZb[he__ljm^guo^eymq_gbdZ\b^h\
Z[kljZdpbbHgbeb[haZihfbgZxllhevdhijZ\behaZ[u\Zybkdexq_gbyeb[hihfgyllhevdh
bkdexq_gbykh\_jr_gghg_khhlghkybokijZ\behf
Bkke_^h\Zgbyikboheh]h\ihdZau\Zxlqlhijhp_kkZ[kljZdpbby\eyxsbckyh^gbfbaljm^guo
ijhp_kkh\fure_gbybf__ljZagu_nhjfudhlhju_k\yaZgukjZaghckl_i_gvxljm^ghklb
u^_e_gb_kms_kl\_ggh]hwlhh^gZklhjhgZijhp_kkZZ[kljZdpbb ihablb\gZy\fHl\e_q_gb_hl
g_kms_kl\_ggh]h^jm]Zy__klhjhgZ g_]Zlb\gZy\fFgh]hqbke_ggu_gZ[ex^_gbybbkke_^h\Zgby
ihdZau\Zxlqlhm^_l_cg_]Zlb\gZyklhjhgZijhp_kkZZ[kljZdpbbijhl_dZ_lljm^g__q_f
ihablb\gZyhl\e_q_gb_hlg_kms_kl\_ggh]hijhbkoh^blk[hevrbfljm^hfq_f\u^_e_gb_
kms_kl\_ggh]h
Qlh[uhkhagZ\ZlvjZaebqb_f_`^m]eZ\gufb\lhjhkl_i_gguf\dZdhflhihgylbbg_h[oh^bfh
mf_lv\ujZablv\keh\_kghcnhjfmebjh\d_b]eZ\gh_b\lhjhkl_i_ggh_KZfijhp_kk^h\_^_gby^h
khagZgbylj_[m_l\dexq_gbyl_oikbobq_kdbof_oZgbafh\dhlhju_mqZkl\mxl\^bnn_j_gpbZpbb
kms_kl\_ggh]hhlg_kms_kl\_ggh]hb[ZabjmxlkygZhkh[_gghklyoe_\hihemrZjgh]h\deZ^Z\
ijhp_kkfure_gby
G_h[oh^bfZki_pbZevgZylj_gbjh\dZgZijZ\e_ggZygZhkhagZggh_\u^_e_gb_]eZ\gh]hb
hl[jZku\Zgb_\lhjhkl_i_ggh]hH[mq_gb_wlhfmfh`ghgZqbgZlvhq_gvjZghgZijbf_j\i_j\hf
deZkk_dZd^_eZxlwlhg_dhlhju_mqbl_eyKZgdlI_l_j[mj]ZIjbhagZdhfe_gbbkgh\uf^eygbo
a\mdhf^_lbihemqZxlaZ^ZgbygZclb\keh\ZobamqZ_fuca\mdbbkdexqblvbajy^Zkeh\l_\
;hevrbgkl\hbaijbgyluo\gZr_\j_fyf_lh^h\jZa\blbye_\hihemrZjguokihkh[ghkl_cg_
hibjZxlkygZh[jZagu_ij_^klZ\e_gbydhlhju_ij_\Zebjmxl\rdhevgbd_gZjZggbowlZiZo
h[mq_gbyF_`^ml_flZdZyhihjZ\iheg_ijh^mdlb\gZMqbl_evh^ghcbafhkdh\kdbordheE:
Ghlh\jZajZ[hlZef_lh^ij_ih^Z\ZgbynbabdbgZZdlb\Zpbbbf_gghh[jZagh]hfure_gbyf_klh
ljZ^bpbhggh]hih^oh^Zijbdhlhjhfh[tykg_gb_gh\h]hfZl_jbZeZgZqbgZxlkbaeh`_gby
nbabq_kdboaZdhgh\bebrvaZl_fbeexkljbjmxlhiulZfbE:Ghlh\gZqbgZ_lk^_fhgkljZpbb
yjdh]hwnn_dlgh]hbgZ]ey^gh]hwdki_jbf_glZih[m`^Zymq_gbdh\hllZedb\Zlvkyhl
g_ihkj_^kl\_ggh]hqm\kl\_ggh]h\hkijbylby\ihbkdZonbabq_kdboaZdhghf_jghkl_c
FeZ^rb_rdhevgbdbemqr_jZ[hlZxlkdhgdj_lgufbij_^f_lZfbq_fkhl\e_q_ggufbqbkeZfb
Ijbbamq_gbb]jZffZlbdbljm^ghklbmgbo\uau\Z_li_j_oh^hlj_Zevgh]hagZq_gbykeh\d
hij_^_e_gbxqZklbj_qbI_j_kdZae_]q_k^_eZlvih^jh[gucq_fdjZldbcBfljm^gh^_eblvl_dkl
gZkfukeh\u_qZklbhaZ]eZ\blv\u^_e_ggmxqZklvkhklZ\blvieZgi_j_kdZaZi_j\hfdeZkk_g_
mf_xlhaZ]eZ\blvl_dkl\b^_l_c\h\lhjhf\b\lj_lv_f\b^_l_c
JHjgkl_cghlf_qZeqlhmihjgZyaudh\h_eh]bq_kdh_fure_gb_\kljZgZoAZiZ^Zh[_ki_qb\Z_l
jZa\blb_kihkh[ghkl_ce_\h]hihemrZjbyHgml\_j`^Ze^Ze__qlhnmgdpbbijZ\h]hihemrZjby
khklZ\eyxlb]ghjbjm_fmxqZklvkihkh[ghkl_cbbgl_ee_dlZex^_caZiZ^ghcpb\bebaZpbbbqlhwlb
nmgdpbbemqr_jZa\b\Zxlky\dmevlmj_fbklbpbaf_bj_eb]byohklhdZl_okhh[s_kl\Zo]^_
dmevlmjgu_ljZ^bpbbbl_kghk\yaZgguckgbfklbevh[s_gbyg_kihkh[kl\mxlZkdhj__
ijhlb\h^_ckl\mxlijhp_kkmh[mq_gbyhkgh\ZgghfmgZklbfmeypbbe_\hihemrZjguokihkh[ghkl_c
k^\b]f_`ihemrZjghcZkbff_ljbb\e_\hf_g__\ujZ`_gbijhbkoh^bl[he__fmqbl_evghlj_[m_l
^hihegbl_evguomkbebchlj_[_gdZMwlgbq_kdbo]jmiig_ijbh[s_gguodaZiZ^ghcpb\bebaZpbb
g_^hklZlhqghjZa\blhe_\hihemrZjgh_fure_gb_Bg_lhevdhm^_l_cghbm\ajhkeuog_
ijhr_^rbordhevgh]hh[mq_gbyH^gZdhwlhg_hkh[_gghklvwlgbq_kdh]hfure_gbylZddZd
^hklZlhqghg_kdhevdboe_lh[mq_gby\rdhe_qlh[umkljZgblvijZ\hihemrZjgucdj_g
Ba\_klghqlhg_gpug_ihevamxlkyqZkh\ufbaf_j_gb_f\j_f_gbdbehf_ljh\ufbaf_j_gb_f
ijhkljZgkl\Zboyaudg_kh^_j`blZ[kljZ]bjmxsboihgylbclZddZdwlhlgZjh^g_ijhr_ewlZi
gZmqghcpb\bebaZpbbHgbk\h_h[jZagh\hkijbgbfZxlbkdmkkl\hk_wlhh[tykgy_l\hagbdZxsb_
ljm^ghklbg_g_pdbo^_l_c\ijhp_kk_rdhevgh]hh[mq_gbyhkgh\Zggh]hgZkeh\_kgheh]bq_kdhf
oZjZdl_j_;_aagZgbywlghikboheh]bbbwlghdmevlmjug_\hafh`ghijh\h^blvmki_rgh_h[mq_gb_b
\hkiblZgb_
JhevijZ\h]hihemrZjby\hj]ZgbaZpbbl\hjq_kdh]hfure_gby
Lhh[klhyl_evkl\hqlhkijZ\ufihemrZjb_fk\yaZghg_ihkj_^kl\_gghqm\kl\_ggh_\hkijbylb_
hjb_glZpby\ijhkljZgkl\_om^h`_kl\_ggh_fure_gb_l\hjq_kl\h ijbq_f\k_wlbnmgdpbbohlyb
bf_xlg_dhlhju_h[sb_dhjgbhlgx^vg_kh\iZ^Zxl^jm]k^jm]hf\fiha\hey_lh[tykgblv
fgh]hh[jZab_ijhy\e_gbcijZ\hihemrZjghcZdlb\ghklbLZd\ukhdZydhhj^bgZpby^\b`_gbc
k\hckl\_ggZykihjlkf_gZffh`_l[ulv_^bgkl\_ggufijhy\e_gb_fboijZ\hihemrZjghklbb
g_h[yaZl_evghkhq_lZlvkyk\ukhdbfl\hjq_kdbfihl_gpbZehf\^jm]bo\b^Zo^_yl_evghklbLhqgh
lZd`_h^Zj_ggucihwl^Ze_dhg_\k_]^Zkihkh[_g^hklb]gmlv\ukhl\kihjl_bebijhy\blvqm^_kZ
hjb_glZpbbgZf_klghklb
L\hjq_kl\hfh`_lijhy\eylvky\jZaguokn_jZog_lhevdh\gZmd_bbkdmkkl\_GZijbf_jijb
`bag_ggu_ijhlb\hj_qbyfh]ml\hkijbgbfZlvkyq_eh\_dhfdZdg_ij_h^hebfu_lhevdhihlhfmqlhm
g_]h^hfbgbjm_le_\h_ihemrZjb_\fukebl_evghfijhp_kk_h[_ki_qb\Zyh^ghagZqgh_ebg_cgh_
\hkijbylb_fbjZIjblZdhf\hkijbylbbdZdh_eb[h^_ckl\b_bebhlghr_gb_Z\lhfZlbq_kdb
bkdexqZ_l^jm]h_ijhlb\hiheh`gh__fmB\hl\Zfi_qZevgucj_amevlZldhgnebdlf_`^m
jZaebqgufbihlj_[ghklyfbdZ`_lkyg_jZaj_rbfuf
�eyh[jZagh]hfure_gbylZdboZevl_jgZlb\g_kms_kl\m_l^\Z\aZbfhbkdexqZxsbohlghr_gby
klZgh\ylkydZd[u\aZbfh^hihegyxsbfbdZdgZijbf_jk\hckl\Zwe_dljhgZ[ulvh^gh\j_f_gghb
\heghcbqZklbp_cH[jZagh_fure_gb_iha\hey_lkgylvfgh]b_ijhlb\hj_qby[eZ]h^Zjyrbjhl_
\a]ey^h\hgZiha\hey_lkhojZgblvihbkdh\mxZdlb\ghklvlZf]^_klhqdbaj_gbyh[uqghceh]bdb
kblmZpbyaZreZ\lmibd
L\hjq_kdbcijhp_kkkha^Zgb_fgh]hagZqgh]hdhgl_dklZlj_[m_lhll\hjq_kdh]hq_eh\_dZ
f_gvrboikbohnbabheh]bq_kdboaZljZlq_fkha^Zgb_h^ghagZqgh]hdhgl_dklZFh`_l[ulvbf_ggh
ihwlhfmmex^_clZdh]hkdeZ^Zl\hjq_kdZyjZ[hlZqZklhg_khijh\h`^Z_lkyqm\kl\hfmlhfe_gby\
hlebqb_hljZ[hlujmlbgghcAZlh^ebl_evgu_i_j_ju\u\l\hjq_kdhc^_yl_evghklbhkh[_ggh
\ugm`^_ggu_ly`_ehbfbi_j_ghkylky
�eyebpkgbadhcl\hjq_kdhcihl_gpb_cij_^ihqlbl_evg__hdZau\Z_lkyex[ZykZfZyfhghlhggZyb
kdmqgZyjZ[hlZq_fj_r_gb_l\hjq_kdboaZ^ZqBfgm`guih\b^bfhfm[hevrb_^hihegbl_evgu_
mkbebyqlh[uij_h^he_lvknhjfbjh\Zggu_\ijhp_kk_h[mq_gbymklZgh\dbgZ`_kldmx
mihjy^hq_gghklvbh^ghagZqghklvk\ya_cf_`^mij_^f_lZfbby\e_gbyfb
Qlh[uknhjfbjh\ZlvmklZgh\dbgZeh]bq_kdh_\hkijbylb_fbjZlj_[m_lky\ukhdZyZdlb\ghklv
fha]h\uokbkl_fihkdhevdm\^_lkl\_bkoh^gu_ij_bfms_kl\ZgZklhjhg_h[jZagh]hfure_gby
H^gZdh\kykh\j_f_ggZykbkl_fZh[jZah\ZgbygZp_e_gZbf_gghgZjZa\blb_nhjfZevgheh]bq_kdh]h
fure_gbygZh\eZ^_gb_kihkh[Zfbihkljh_gbyh^ghagZqgh]hdhgl_dklZIZjZ^hdkq_f[hevr_
mkbebcijbeh`_gh\ijhp_kk_\hkiblZgbyd^hfbgbjh\Zgbxeh]bdhagZdh\h]hfure_gbyl_f
[hevr_mkbebcihlj_[m_lky\^Zevg_cr_f^eyij_h^he_gby_]hh]jZgbq_gghklbBgufbkeh\Zfb
^eylh]hqlh[ujZkdj_ihklblvh[jZagh_fure_gb_b\uk\h[h^blvl\hjq_kdb_kbeugZ^haZgylvky
i_j_^_edhclh]hqlh[uehaZeh`_gh\^_lkl\_:i_j_\hkiblu\ZlvdZdba\_klghkeh`g__q_f
\hkiblu\Zlv
Jh^bl_eyf\hkiblZl_eyfmqbl_eyfh[sZykvkj_[_gdhfihe_aghihqZs_\kihfbgZlvqlh\k_f_klv
f_klhih^khegp_fe_\hijZ\hbjZ\ghihemrZjguf
:gZebabjmyl\hjq_kl\hom^h`gbdh\bdhfihablhjh\fh`ghk^_eZlvke_^mxsb_\u\h^uDZjlbgu
ijZ\hihemrZjguoom^h`gbdh\hlebqZxlky[hevrbfbjZaf_jZfbl_fghciZebljhcdjZkhd[hevrbf
qbkehfk\_lh\uo]jZ^Zpbc]eh[Zevghklvxkx`_lZDlZdbfom^h`gbdZffh`ghhlg_klbZg=h]Z
J_f[jZg^ZKmjbdh\ZJZ[hluijZ\hihemrZjguoom^h`gbdh\ihjZ`Zxlk\_`_klvx\b^_gby
wfhpbhgZevghklvxwdkij_kkb_c^bgZfbdhc:e_\hihemrZjgufom^h`gbdZfijbkmsbkljh]hklv
nhjfu]jZnbqghklvbah[jZ`_gbyoheh^gu_p\_lZWlhIbdZkkhD_glE_`_
&#xZ];&#xg_;&#xjZ;&#x;�DijZ\hihemrZjgufdhfihablhjZffh`ghhlg_klbZ]g_jZ_[xkkbKdjy[bgZQZcdh\kdh]h
Rhi_gZRmfZgZDe_\hihemrZjguf;ZoZ=_g^_eyF_g^_evkhgZIjhdhnv_\ZKljZ\bgkdh]h
RhklZdh\bqZ
Ihhlghr_gbxdfmaud_gZr_e_\h_ihemrZjb_\_^_lk_[ydZdKZev_jbZijZ\h_dZdFhpZjl
Fha]jZamf__lkynmgdpbhgbjm_ldZd_^bgh_p_eh_h[t_^bgyyh[Zkihkh[Zhj]ZgbaZpbbdhgl_dklZ
dZd\aZbfh^hihegyxsb_dhfihg_glufure_gby
Ih\k_^g_\gZyj_qv\agZqbl_evghckl_i_gbkljhblkyihaZdhgZfhj]ZgbaZpbbh^ghagZqgh]h
dhgl_dklZBgZq_g_\hafh`gh[ueh[u\aZbfhihgbfZgb_Ghihwlbq_kdb_l_dkluihqlbgbdh]^Zg_
kljhylkyihaZdhgZfeh]bq_kdh]hfure_gbyWlhklZgh\blkyhq_\b^gufijbex[hcihiuld_
i_j_kdZaZlvohjhrb_klbobFZ]byihwabb\hagbdZ_laZkq_lfgh]hagZqghklbf_lZnhjkjZ\g_gbc
Wnn_dll_f\ujZ`_gg__q_ff_gvrbfb\g_rgbfbkj_^kl\Zfbhg^hklb]Z_lkyH[jZaphf\ukr_]h
^hklb`_gbyfgh]hagZqgh]hdhgl_dklZ\ihwabby\ey_lkyklbohl\hj_gb_:KImrdbgZYZkex[be
ex[h\v_s_[ulvfh`_lg_fg_lljZ^bpbhggh]h^eyihwabbfure_gbyh[jZaZfbh[jZau
\hh[s_hlkmlkl\mxlEbl_jZlmjh\_^G_ihfgysbc\k\h_cdgb]_Ihwabybkm^v[ulZdibr_lh[
wlhfklbohl\hj_gbbG_\hafh`ghj_rblvhdhgqZl_evghqlh\wlboklboZog_keuoZggh_
kZfhhl\_j`_gb_ij_h^he_\Z_fZyghg_k^ZxsZyky[hevh[b^Zj_\ghklv[eZ]hjh^gh_kfbj_gb_
[eZ]h^ZjghklvaZkbevgh_bkljZklgh_ghfbgm\r__i_j_`b\Zgb_beb]hj_qvg_hp_g_ggh]hbihlhfm
aZlmoZxs_]hqm\kl\Z
Q_eh\_dbfbjdhlhjuchgkha^Z_lg_h[uqZcghjZaghh[jZaguFgh]h_aZ\bkblhljZa\blby
q_eh\_q_kdbokihkh[ghkl_c\ijhp_kk_\hkiblZgby
Rdhevgu_g_\jhaubijbqbgubo\hagbdgh\_gby
K_cqZkijZdlbdm_lkyh[mq_gb_^_l_ckr_klbe_lH^gZdhljZ^bpbhgguce_\hihemrZjgucoZjZdl_j
h[mq_gbyg_^Z_l\hafh`ghklbijhy\blvkyl\hjq_kdbfbglmblb\gufgZqZeZfj_[_gdZihklb`_gbx
agZgbcq_j_abgl_j_km\e_q_gb_kZfhklhyl_evgucihbkdj_r_gbcMqbl_eyhibjZxsb_kygZ^jm]b_
f_lh^ugZ]ey^ghklvh[jZaghklvwfhpbhgZevghklv^hklb]Zxl[hevrbomki_oh\\h[mq_gbb^_l_c
Hgbg_aehmihlj_[eyxlhp_gdZfbZlhb\hh[s_h[oh^ylky[_agboaZlh\kyq_kdbihhsjyxlaZ
^hklb]gmlu_bfbmki_ob
?kl_kl\_ggu_^eyijZ\hihemrZjguo^_l_caZljm^g_gbyihjmkkdhfmyaudmbfZl_fZlbd_qZklhg_
mf_gvrZxlky\i_j\uodeZkkZordheuZ\hajZklZxl_kebkgbfb[hjhlvkymkbe_gb_f^Z\e_gby
`_kldbfdhgljhe_fgZ^mjhdZfblj_[h\Zgb_f\k_^_eZlv[_aihfZjhdbhrb[hdhl\_ldZd
j_amevlZli_j_\ha[m`^_gbyi_j_]jmadbe_\h]hihemrZjbyihy\eyxlkyih\ur_ggZymlhfey_fhklv
hl\e_dZ_fhklvbaZ[u\qb\hklvBdZdke_^kl\b_g_^hklZlhqghcZdlb\ghklb lhjfh`_gby\f\_^ms_]h
ijZ\h]hihemrZjbyjZa^jZ`bl_evghklvg_ihk_^eb\hklv[_kihdhckl\hkgb`_ggucnhg
gZkljh_gbyj_amevlZl_g_\jZkl_gbygZb[he__jZkijhkljZg_ggucg_\jhaIhfhqv^_lyf
[hevgufg_\jZkl_gb_cfh`gh_kebmf_gvrblvi_j_]jmadme_\h]hihemrZjbybwfhpbhgZevgh
Zdlb\babjh\ZlvjZ[hlm\_^ms_]hghijblhjfh`_ggh]hijZ\h]hihemrZjbyIjbwlhf[m^_l
ihkl_i_ggh\hkklZgh\e_gghjfZevgucnbabheh]bq_kdbc[ZeZgk\jZ[hl_]heh\gh]hfha]Z
feZ^r_frdhevghf\hajZkl_fh]ml\hagbdZlvgZ\yaqb\u_hiZk_gbyk^_eZlvqlheb[hg_lZddZd
gm`ghke_^aZwlbfijboh^ylg_m\_j_gghklv\k_[_b\f_kl_kl_f[he_ag_gghaZhklj_ggh_qm\kl\h
^he]Zh[yaZgghklbhl\_lkl\_gghklbWlZqj_af_jghklvlj_[h\Zgbcdk_[_qZklhmkm]m[ey_lky
^Z\e_gb_fjh^bl_e_ch[eZ^ZxsbolZdhc`_]bi_jkhpbZevghcgZijZ\e_gghklvxebqghklb
LZdbfh[jZahfkha^Z_lkyaZij_^_evgucj_`bfjZ[hlue_\h]hihemrZjbyIhklhyggh_
i_j_gZijy`_gb_g_j\ghikbobq_kdbokbeijb\h^bldojhgbq_kdhfmbgl_ee_dlmZevghfmklj_kkm
Ijhy\ey_lkywlh\ihkl_i_gghgZjZklZxs_fqm\kl\_mklZehklbhl\e_dZ_fhklb\gbfZgby]heh\guo
Ikbobq_kdZyljZ\fZlbaZpbyj_[_gdZg_ba[_`gh\ha[m`^Z_lZdlb\ghklvijZ\h]hihemrZjbyb
\j_f_gghhkeZ[ey_lZdlb\ghklve_\h]hGhihkdhevdme_\h_ihemrZjb_blZd^ebl_evgh_\j_fy
gZoh^blky\khklhygbbojhgbq_kdhci_j_]jmadblhg_h[_ki_qb\Z_liheghp_gghci_j_jZ[hldb
ihklmiZxs_cbaijZ\h]hihemrZjbybgnhjfZpbbj_amevlZl_hgZ^he`gZih\lhjylvky
g_h^ghdjZlghdZd[u\\b^_lheqdh\bkhfg_gbcqlh[u[ulvmk\h_gghce_\ufihemrZjb_fk\hx
hq_j_^v\ha[m`^_ggh_wfhpbhgZevgufklj_kkhfijZ\h_ihemrZjb_]_g_jbjm_lkljZobblj_\h]b
dhlhju_g_fh]ml[ulvjZpbhgZevghhkfuke_gue_\ufb[_alh]hmlhfe_ggufihemrZjb_f
f_kl_wlb^\ZaZij_^_evguoj_`bfZjZ[hluihemrZjbcbnhjfbjmxlkljmdlmjmgZ\yaqb\hkl_c
Iha`_dh]^Zkfy]qZxlkyhklju_i_j_`b\Zgbybihy\eyxlkygZ\yaqb\u_fukebbhiZk_gbyfh`gh
]h\hjblvh[bghfj_`bf_jZ[hlu[hevrboihemrZjbcZbf_gghhqj_af_jghf\ha[m`^_gbbe_\h]h
blhjfh`_gbbijZ\h]hQlhijhbkoh^blijbwlhfkj_[_gdhf"Bkq_aZ_lkihglZgghklv
g_ihkj_^kl\_gghklvqm\kl\mf_gb_[ukljhko\Zlu\ZlvkblmZpbxZ\f_klhwfhpbcfu\b^bfbo
kmjjh]Zlihklhyggh_[_kihdhckl\hbkhfg_gbylj_\h`gmxfgbl_evghklvWlhhkh[_ggh
\ujZ`Z_lky\ih^jhkldh\hf\hajZkl_Ih^jhklhdkljZ^Z_lhlk\h_cg_ihoh`_klbgZ^jm]bob
h^gh\j_f_gghhlg_m\_j_gghklb\k_[__]hly]hlylihklhyggu_hiZk_gbybkhfg_gbyhgg_kihkh[_g
jZ^h\Zlvkyfmqbl_evghbs_lbg_fh`_lgZclbk_[yB\k_wlhfh`_lijhbkoh^blvgZnhg_
^hklZlhqghohjhrbo^Z`_hlebqguomki_oh\\rdhe_ghijh]j_kkbjmxsbog_mki_oh\\h[s_gbbkh
k\_jklgbdZfb
?keb`_m^_l_ckg_\jhaZfbij_h[eZ^Z_lZdlb\ghklvijZ\h]hihemrZjby\hafh`gubkl_jbq_kdb_
ijhy\e_gbybkljZobHklju_[_kdhg_qgu_\heg_gby\ha[m`^ZxlijZ\h_b[_alh]h[he__Zdlb\gh_
ihemrZjb_blh]^Z^eyj_[_gdZex[h_kh[ulb_hdZau\Z_lkyih\h^hf^eykljZoZ
G__kl_kl\_ggh\ukhdbcmjh\_gvZdlb\ZpbbijZ\h]hihemrZjbyhdZau\Z_llhjfhays__\ebygb_gZ
^_yl_evghklve_\h]hihemrZjbyj_amevlZl_j_[_ghdg_\kbeZogZclbjZpbhgZevguc\uoh^ba
kha^Z\r_]hkyiheh`_gby\_^vdjblbq_kdZykihkh[ghklvZ^_d\Zlghhp_gb\Zlvk\hb^_ckl\byb
^_eZlvbagbogZ^e_`Zsb_\u\h^uhkeZ[_\Z_lQ_f[hevr_^Z\blvgZj_[_gdZl_ff_gvr_hg[m^_l
�kihkh[_gddjblbq_kdhchp_gd_Z\e_gb_dZdjZaih^q_jdb\Z_lbmkbeb\Z_lg_m\_j_gghklv
keZ[hklvg_khklhyl_evghklvj_[_gdZ
�Ihfhsv`_^he`gZ\ujZ`Zlvky\ikboheh]bq_kdhcjZa]jmad__lyfg_h[oh^bfuyjdb_\i_qZle_gby
bm\e_q_gbyiheh`bl_evgu_wfhpbbb\ha\jZldqm\kl\mjZ^hklb`bagbLhevdhlZdfh`ghihfhqv
^_lyfkljZ^Zxsbfg_\jhahfkljZoZ
LZdbfh[jZahfijb\k_og_\jhaZoijhbkoh^ylgZjmr_gbyf_`ihemrZjgh]h\aZbfh^_ckl\by
Ba\_klghqlh\hagbdgh\_gbxg_\jhah\kihkh[kl\m_le_\hihemrZjgucZdp_gl\h[mq_gbb
Ijhbkoh^blqj_af_jgZyklbfmeypby_s_g_k\hckl\_gguo^_lyfnmgdpbce_\h]hihemrZjbyijb
lhjfh`_gbbnmgdpbcijZ\h]hihemrZjby
Ihfg_gbxmq_guoijb\hagbdgh\_gbbm^_l_cg_\jhlbq_kdbojZkkljhckl\jh^bl_ebbi_^Z]h]b
jZkp_gb\ZxlbodZdhlkmlkl\b_\he_\hc khagZl_evghc\fj_]meypbbih\_^_gbybmkbeb\Zxl
fhjZevgu_lj_[h\ZgbyBf_gghlh]^Zj_[_ghdi_j_klZ_lmk\Zb\Zlvg_lhevdhlj_[h\Zgbyghb\kx
agZdh\mxbgnhjfZpbxg_keurblg_\b^bldhiZ_lkyihklhygghbkiulu\Z_lmklZehklvWlh
\klmiZ_l\^_ckl\b_aZsblgZynmgdpbyijZ\h]hihemrZjbyg_^himkdZxs_]hhkhagZgby
g_ijb_fe_fuo^eyg_]hi_j_`b\Zgbc
ihlj_[ghkl_c\fj_adh\hajZklZ_lZdlb\ghklvijZ\h]hihemrZjbykhijh\h`^Z_fZygZ]g_lZgb_f
hljbpZl_evguowfhpbc[_kihdhckl\ZkljZoh\DZdihdZaZebki_pbZevgu_bkke_^h\Zgbyihke_
wdaZf_gh\me_\hihemrZjguoklm^_glh\ ijZ\hjmdbo\fih\urZ_lkyZdlb\ghklvijZ\h]hihemrZjby
k\hxhq_j_^vml_odhfmihjh^mk\h_cjZ[hluijboh^blkyfgh]hibkZlvbebkqblZlvijbklj_kkZo
aZf_lgh\hajZklZ_lZdlb\ghklve_\h]hihemrZjby\j_fyhl\j_f_gb\hagbdZ_lkhklhygb_
mfkl\_ggh]hij_kus_gbyke_^aZwlbfihlj_[ghklv\wfhpbhgZevghcjZajy^d_fmaud_
lZgpZo\klj_qZok^jmavyfblh_klv\ijZ\hihemrZjghc^_yl_evghklbL_dlhmf__lkhq_lZlvh[Z
\b^Z^_yl_evghklbf_g__\k_]hih^\_j`_gg_\jhlbq_kdbfjZkkljhckl\Zf
Ihg_dhlhjufkh\j_f_ggufbkke_^h\Zgbyfdh]^Zh^ghbaihemrZjbcijbgbfZ_lgZk_[y
g_k\hckl\_ggu__fmnmgdpbb\i_j\u_]h^u`bagbwlhkms_kl\_gghkdZau\Z_lkygZjZa\blbb_]h
kh[kl\_gguokihkh[ghkl_cGZijbf_j\hafh`ghklvdhj]ZgbaZpbbfgh]hagZqgh]hdhgl_dklZm
ijZ\h]hihemrZjbyaZf_klb\r_]h^_n_dlgh_e_\h_\j_q_ijh^mdpbbhdZau\Z_lky\^Zevg_cr_f
kgb`_gghcLhqghlZd`_j_qvjZa\b\Z_lkyf_^e_gg___kebkihkh[ghklvdh[jZaghfm
fgh]hagZqghfmfure_gbxjZ\ghf_jghjZkij_^_e_gZf_`^mihemrZjbyfb
BawlbonZdlh\fh`ghk^_eZlv\u\h^qlhm`_ijbjh`^_gbbkms_kl\mxlij_^ihkuedbd
nmgdpbhgZevghcZkbff_ljbbdhlhju_j_ZebamxlkyijbZ^_d\Zlguomkeh\byo\hkiblZgbyb
h[mq_gbyH[wlhf`_k\b^_l_evkl\mxlbg_dhlhju_gh\_crb_bkke_^h\ZgbyihdZaZ\rb_qlhe_\h_
ihemrZjb_gh\hjh`^_ggh]h[he__Zdlb\ghj_Z]bjm_lgZa\mdh\u_klbfmeuq_fijZ\h_JZamf__lky
fheh^hcfha]hq_gvieZklbq_gbijbg_h[oh^bfhklbfh`_li_j_kljhblvky^Z`_g_kfhljygZ
bf_xsb_ky\jh`^_ggu_ij_^ihkuedbghlZdZyi_j_kljhcdZg_ijhoh^bl[_a[he_ag_ggh
QlhgZ^hagZlvi_^Z]h]Zfbjh^bl_eyf"Qlh\jh`^_ggu_ij_^ihkuedbwlhlhevdhbkoh^gu_
mkeh\byZkZfZZkbff_ljbynhjfbjm_lky\ijhp_kk_bg^b\b^mZevgh]hjZa\blbyih^\ebygb_f
khpbZevguodhglZdlh\ij_`^_\k_]hk_f_cguo
Ijbg_\jhaZobikbohkhfZlbq_kdboaZ[he_\Zgbyoijhbkoh^bldZd[uqZklbqgh_batylb_
ijZ\hihemrZjgh]h\deZ^Z\j_amevlZl_kgb`Z_lkykihkh[ghklvdg_klZg^Zjlgufj_r_gbyf
Kms_kl\mxlbdebgbq_kdb_lh_klv[he_ag_gghbaf_g_ggu_ ikbohiZlbq_kdb_\f\ZjbZglu
h^ghklhjhgg_ce_\hihemrZjghklbWlhikboZkl_gbdbbrbahb^u
IkboZkl_gbywlhlj_\h`ghfgbl_evguckdeZ^oZjZdl_jZdh]^Zij_h[eZ^Zxlkm]m[hjZkkm^hqgu_
nhjfufure_gbyihklhyggh_khfg_gb_\ijZ\bevghklbk\hbo^_ckl\bclj_\h`gZybgl_jij_lZpby
ijhbkoh^ysbokh[ulbcBgl_ee_dlmikboZkl_gbdh\\ukhdbcghqZklhhgbg_fh]ml_]hj_Zebah\Zlv
baaZqm\kl\Zg_m\_j_gghklbg_j_rbl_evghklbaZljm^g_gbc\dhglZdlZokhdjm`ZxsbfbdhiZgby\
k_[_bkZfh_^kl\Z]bi_jljhnbjh\Zggh]hqm\kl\Z\bgu\iehlv^hkZfhmgbqb`_gbyf_kl_k
l_fwlhhq_gvkeh\hhohleb\u_ex^bhkh[_ggh\djm]magZdhfuo
Rbahb^uihhlghr_gbxdhdjm`ZxsbfwfhpbhgZevghoheh^gubjZkq_leb\udjZcg_g_^h\_jqb\u
bg_dhglZdlguJZpbhgZevgZyklhjhgZbgl_ee_dlZ_s_[he__]bi_jljhnbjh\ZgZHq_gv
qm\kl\bl_evgudk_[_QZklh[u\Zxlij_^ZgudZdhceb[hhl\e_q_gghcb^__ih^\_j`_gu
qm^Zq_kl\Zfg_h[uqgufm\e_q_gbyfboh[[b
Debgbq_kdb_\ZjbZgluijZ\hihemrZjghklbg_mklhcqb\h\ha[m^bfu_ex^bbbkl_jbdb
G_mklhcqb\h\ha[m^bfu_gZoh^ylkyih^\ebygb_fkbxfbgmlguoqm\kl\\e_q_gbcgZkljh_gbcHgb
f]gh\_ggh\kiuob\ZxlaZ`b]ZxlkydZdhclhb^__cblml`_hklu\ZxlE_]dhklv\fukeyo
ieZgZfijhqghc^jm`[_Hgbbfimevkb\gue_]dhihiZ^Zxlih^\ebygb_kbevguo\he_\uo
ebqghkl_ckdehggu[_adhgpZ^jZfZlbabjh\Zlvijhbkoh^ysb_kh[ulbyy\eyxlkyi_j_^ZlqbdZfb
\kydh]hjh^Zkemoh\b^hfukeh\BobgnZglbevghklvg_ijbkihkh[e_gghklvd`bagbikbobq_kdZy
g_mklhcqb\hklvb\ha[m^bfhklvy\eyxlkyiblZl_evghckj_^hc^eyg_ghjfZevguoijbkljZklbc
� k_dkmZevgZyg_jZa[hjqb\hklvZedh]hebafgZjdhfZgby\feygbooZjZdl_jghhlkmlkl\b_]em[hdbo
gjZ\kl\_gguomklh_\ih\_joghklghklvbijhlb\hj_qb\hklv
�eybkl_jbboZjZdl_jguih^q_jdgmlZywfhpbhgZevghklv[uklju_k^\b]bgZkljh_gbykdehgghklv
gZ]g_lZlvh[klZgh\dmg_m_fgZy`Z`^ZkeZ\u`_eZgb_h[jZlblvgZk_[y\gbfZgb_^h[blvky
�ijbagZgbyb\hkobs_gbyBkl_jbdbw]hbklbqgubdZijbagu\k_]^Z[hevr_ohlylq_ffh]mley
gboh[uqgul_ZljZevghklvih\_^_gby^_fhgkljZlb\ghklv`_fZgkl\hkdehgghklvd[_kihq\_gguf
h[_sZgbyfnZevrb\hklvqm\kl\bihfukeh\QZklhwlhaZ\bkleb\u_ex^bkdehggu_dhe`bb
ebp_^_ckl\mbkiulu\Zxsb_aehjZ^kl\hihih\h^mg_m^Zq^jm]boex^_ch[jZs_gbbkhkeZ[ufbb
[_aaZsblgufbhgb^_kihlbqguH^gZdhijbfZe_cr_fms_fe_gbbboijZ\bijblyaZgbc\k_]^Z
]hlh\ub]jZlvjhevg_kijZ\_^eb\hh[b`_ggh]hfmq_gbdZbebfgbfh]h[hevgh]hFh]mlfZkl_jkdb
jZau]jZlvkp_gu]hjykZfhm[bckl\Zex[\bl^Hgbg_djblbqgukdehggu\ul_kgylvg_ijbylgu_
^eygboqm\kl\Zbh[\bgylv^jm]bo\lhf\q_fj_Zevgh\bgh\ZlukZfb
LZdbfh[jZahfijbqbghcg_\jhlbaZpbb^_l_cg_aZ\bkbfhhlbonmgdpbhgZevghcZkbff_ljbb
ihemrZjbcy\ey_lkygZjmr_gb_f_`ihemrZjgh]h\aZbfh^_ckl\by[ehdbjh\Zgb_Zdlb\ghklb
�\_^ms_]hihemrZjbybi_j_]jmadbf_g__Zdlb\gh]hihemrZjbyeymkljZg_gby^bk[ZeZgkZ\jZ[hl_
fha]Zg_h[oh^bfh^bnn_j_gpbjh\Zggh_h[mq_gb_b\hkiblZgb_mqblu\Zxsb_\hajZklgu_b
nbabheh]bq_kdb_hkh[_gghklbj_[_gdZ
=eZ\ZH[mq_gb_mqZsbokykjZaghcnmgdpbhgZevghcZkbff_ljb_cihemrZjbc
H[mqZye_\h_ihemrZjb_\uh[mqZ_l_lhevdhe_\h_ihemrZjb_
H[mqZyijZ\h_ihemrZjb_\uh[mqZ_l_\_kvfha]
BKhgv_j
H[s_kl\hi_j_hp_gb\Z_ljheve_\h]hihemrZjbybeh]bq_kdh]hfure_gby\klZgh\e_gbb
fukebl_evghc^_yl_evghklbj_[_gdZRdhevgu_f_lh^bdbh[mq_gbylj_gbjmxlbjZa\b\Zxl
]eZ\gufh[jZahfe_\h_ihemrZjb_b]ghjbjmyiheh\bgmmfkl\_gguo\hafh`ghkl_cj_[_gdZ
Ba\_klghqlhbf_gghijZ\h_ihemrZjb_k\yaZghkjZa\blb_fl\hjq_kdh]hfure_gbybbglmbpbb
Hkgh\guflbihffure_gbyfeZ^r_]hrdhevgbdZy\ey_lkygZ]ey^ghh[jZagh_fure_gb_l_kgh
k\yaZggh_kwfhpbhgZevghckn_jhcWlhij_^iheZ]Z_lmqZklb_ijZ\h]hihemrZjby\h[mq_gbb
Ijhpblbjm_f\_^msboki_pbZebklh\\h[eZklbg_cjhi_^Z]h]bdb
Ijhn_kkhjLjZm]hllGZ^hij_^hkl_j_qvrdhemhle_\hihemrZjgh]hh[mq_gbyWlh\hkiblu\Z_l
ex^_cg_kihkh[guodj_Zevguf^_ckl\byf\j_ZevghckblmZpbb
Ijhn_kkhjOjbafZgBkq_aZxlijZ\hihemrZjgbdb]_g_jZlhjub^_chijhkklhblk_jv_agh
gZ^hkiZkZlvgZpbx
�bnn_j_gpbjh\Zggh_h[mq_gb_ij_^iheZ]Z_llsZl_evgh_bkke_^h\Zgb_dh]gblb\gh]hklbey
mqZsbokyjZajZ[hldmi_^Z]h]bq_kdboijb_fh\bf_lh^h\\khhl\_lkl\bbkbobg^b\b^mZevgufb
ikbohnbabheh]bq_kdbfbhkh[_gghklyfb
Mq_[gucijhp_kkklhqdbaj_gbyg_cjhi_^Z]h]bdbfh`ghij_^klZ\blv\\b^_ihke_^h\Zl_evghc
mklZgh\dZgZ^_yl_evghklv ih^]hlh\dZmq_gbdZ^eyj_r_gbymq_[ghcaZ^Zqb\f
h[_ki_q_gb_^_yl_evghklbmq_gbdZkmq_lhf_]hbg^b\b^mZevguoikboheh]bq_kdbobiheh\uo
hkh[_gghkl_c kha^Zgb_mkeh\bc^eymki_rgh]hj_r_gbymq_[ghcaZ^Zqb\f
kjZ\g_gb_ihemq_gguoj_amevlZlh\kij_^iheZ]Z_fufb hkhagZggh_hlghr_gb_dj_amevlZlm
k\h_]hmq_[gh]hljm^Z\f
IhwlZigh_kha^Zgb_kblmZpbbmki_oZgZmjhd_
�Fh`ghebkha^ZlvkblmZpbxmki_oZgZmjhd_^ey\k_omqZsbokykjZam"ey\k_oeb^_l_cih^oh^yl
h[s_ijbgylu_f_lh^bdbh[mq_gby"Fh`ghebh`b^Zlvqlhrdhevgbdbh^bgZdh\hhlj_Z]bjmxlgZ
ij_^eh`_ggu_mqbl_e_fijb_fubmkeh\by"
HilbfZevgu_ikboheh]hi_^Z]h]bq_kdb_mkeh\by^eyj_ZebaZpbbihl_gpbZevguo\hafh`ghkl_c
j_[_gdZ^eykha^ZgbykblmZpbbmki_oZ^he`gukha^Z\Zlvkykmq_lhffha]h\hchj]ZgbaZpbb
ihagZ\Zl_evguoijhp_kkh\
JZkkfhljbfhj]ZgbaZpbxkblmZpbbmki_oZkmq_lhfikbohnbabheh]bq_kdbohkh[_gghkl_cmqZsboky
ihwlZigh
Fhlb\ZpbhggucwlZi mklZgh\dZgZij_^iheZ]Z_fmx^_yl_evghklv\fMqbl_evklZ\bli_j_^kh[hc
aZ^Zqmknhjfbjh\Zlv\mq_gbdZofhlb\^hklb`_gbyKblmZpbymki_oZk\yaZggZykfhlb\Zpbhgghc
kn_jhcgZ^ZgghfwlZi_\[hevr_ckl_i_gbhij_^_ey_lkyikboheh]bq_kdbfbZki_dlZfb
bg^b\b^mZevghklbj_[_gdZ
�Nhjfbjh\Zgb_fhlb\Zpbbdh[mq_gbxeyijZ\hihemrZjguomqZsbokyg_h[oh^bfh^_eZlvmihjgZ
ij_klb`ghklviheh`_gby\dhee_dlb\_Z\lhjbl_lkhpbZevgmxagZqbfhklv^Zggh]h\b^Z
^_yl_evghklblZddZdmgbo\ukhdh\ujZ`_gZihlj_[ghklvkZfhj_ZebaZpbbFhlb\uih[m`^Zxsb_
bamqZlvrdhevgu_ij_^f_luk\yaZgukhklZgh\e_gb_fboebqghklbkhklj_fe_gb_fd
kZfhihagZgbxk`_eZgb_fjZah[jZlvky\h\aZbfhhlghr_gbyoex^_chkhagZlvk\h_iheh`_gb_\
�fbj_eygbooZjZdl_jgZhjb_glZpbygZ\ukhdmxhp_gdmbiho\Zemiyl_jdZex[hcp_ghc
;hevrhcbgl_j_kmijZ\hihemrZjguordhevgbdh\\uau\Z_lwkl_lbq_kdZyklhjhgZij_^f_lh\
�eynhjfbjh\Zgbyfhlb\Zpbbdmq_[ghc^_yl_evghklbe_\hihemrZjguomqZsbokyg_h[oh^bfh
^_eZlvmihjgZihagZ\Zl_evgu_fhlb\uBoijb\e_dZ_lkZfijhp_kkmk\h_gbyagZgbcBf
k\hckl\_ggZ\ukhdZyihlj_[ghklv\ihklhygghcmfkl\_gghc^_yl_evghklbKhpbZevguffhlb\hf
y\ey_lkyfhlb\ijh^he`_gbyh[jZah\ZgbyAZgylbyrdhevgufbgZmdZfbjZkkfZljb\ZxlkydZd
kj_^kl\h^eyjZa\blbyk\h_]hfure_gbyujZ`_gZihlj_[ghklv\kZfhkh\_jr_gkl\h\ZgbbmfZb
\he_\uodZq_kl\
Fhlb\ZpbhggucwlZiIjZ\hihemrZjgu_mqZsb_kyE_\hihemrZjgu_mqZsb_kyIjhkljZgkl\_ggZy
hj]ZgbaZpbyJZ[hqZyihemkn_jZe_\ZyJZ[hqZyihemkn_jZijZ\ZyP\_lh\Zyhj]ZgbaZpbyK\_leZy
^hkdZl_fgucf_eL_fgZy^hkdZk\_leucf_eMkeh\byg_h[oh^bfu_^eymki_rghcmq_[ghc
^_yl_evghklb=_rlZevl h[jZau\f
Dhgl_dkl
K\yavbgnhjfZpbbkj_ZevghklvxijZdlbdhc
L\hjq_kdb_aZ^Zgby
Wdki_jbf_glu
FmaudZevgucnhg
�_lZeb
:[kljZdlgucebg_cgucklbevbaeh`_gbybgnhjfZpbb
G_h^ghdjZlgh_ih\lhj_gb_
mq_[gh]hfZl_jbZeZ
LbrbgZgZmjhd_
G_h^ghdjZlgh_ih\lhj_gb_
fZl_jbZeZNhjfbjh\Zgb_fhlb\ZpbbAZ\h_\Zgb_Z\lhjbl_lZ
Ij_klb`ghklviheh`_gby\dhee_dlb\_
MklZgh\e_gb_gh\uodhglZdlh\
KhpbZevgZyagZqbfhklv^_yl_evghklbKlj_fe_gb_dkZfhklhyl_evghklb
=em[bgZagZgbc
ukhdZyihlj_[ghklv\mfkl\_gghc^_yl_evghklb
Ihlj_[ghklv\h[jZah\ZgbbHkh[_gghklbk_gkhjgh]h\hkijbylbyIhagZ\Zl_evgZyZdlb\ghklv
i_j\bqgh\hagbdZxsZy\h^ghfbaihemrZjbcaZimkdZ_l^\b`_gby]eZa\ijhlb\hiheh`gmx
klhjhgmlZdqlh^\b`_gby]eZafh`ghjZkkfZljb\ZlvdZdihdZaZl_evhlghkbl_evghcZdlb\ghklb^\mo
ihemrZjbcFh`ghij_^iheh`blvqlhl_dlhhl\h^yl]eZaZ\e_\h\ijhp_kk_fure_gbyy\eyxlky
ijZ\hihemrZjgufbZ\ijZ\he_\hihemrZjgufbKe_^h\Zl_evgh^eyijZ\hihemrZjguo
mqZsbokygZb[he__agZqbfhcy\ey_lkye_\Zyihemkn_jZZ^eye_\hihemrZjguoijZ\Zyihemkn_jZ
Bf_ggh\wlhcihemkn_j_bfe_]q_kdhgp_gljbjh\Zlv\gbfZgb_b\hkijbgbfZlvbgnhjfZpbx
QZklhmq_gbdb\h\j_fyh[s_gbykmqbl_e_fgZqbgZxlkfhlj_lv\klhjhgmbebaZdZlu\Zlv]eZaZd
ihlhedmWlZj_Zdpbyg_kemqZcgZ=eZaZ\klhjhgmkgb`_gb_bgl_j_kZdmqbl_exb_]h
bgnhjfZpbbMqbl_eviulZykv\_jgmlv\gbfZgb_mq_gbdZmkdhjy_ll_fib]jhfdhklvj_qbMq_gbd
`_\wlhlfhf_gli_j_jZ[Zlu\Z_llmbgnhjfZpbxdhlhjmxg_mki_ei_j_jZ[hlZlv^Zggucfhf_gl
hgg_\hkijbgbfZ_lj_qvmqbl_ey;he__lh]hmkdhj_gb_j_qbmqbl_ey\hkijbgbfZ_lkymq_gbdhfdZd
Z]j_kkbyihhlghr_gbxdg_fm\hagbdZxljZa^jZ`_gb_baZsblgZyj_Zdpby?keb\h\j_fy
�jZa]h\hjZ]eZaZmq_gbdZmoh^yl\klhjhgmk^_eZcl_iZmamZcl__fm\hafh`ghklvmk\hblv
ihemq_ggmxbgnhjfZpbx
�eyemqr_]h\hkijbylbybgnhjfZpbbkdeZkkghc^hkdb^eyijZ\hihemrZjguokhq_lZgb_p\_lh\
^he`gh[ulvlZdbf
k\_leZy^hkdZl_fgucf_e:ihkZ^blvbog_h[oh^bfhihemdjm]hfg_wlbomkeh\bcihl_jy
�bgnhjfZpbbfh`_lkhklZ\eylv^h\beye_\hihemrZjguomqZsbokygZb[he__agZqbfZijZ\Zy
ihemkn_jZkhq_lZgb_p\_lh\gZ^hkd_l_fgucnhgbk\_leucf_edeZkkbq_kdZyihkZ^dZaZiZjlZfb
Hi_jZpbhggucwlZi h[_ki_q_gb_^_yl_evghklb\fAZ^ZqZmqbl_eygZhi_jZpbhgghfwlZi_
h[_ki_q_gb_mqZs_]hkyaZ^Zgb_fdhlhjh_mqblu\Zeh[u_]hikbohnbabheh]bq_kdb_hkh[_gghklbb
^hklZ\beh[u_fmm^h\hevkl\b_\oh^_\uiheg_gbyjZ[hlu
H[uqghmqbl_eyij_^ihqblZxlZ[kljZdlgucebg_cgucklbevbaeh`_gbybgnhjfZpbb
g_h^ghdjZlgh_ih\lhj_gb_mq_[gh]hfZl_jbZeZqlhjZa\b\Z_lgZ\udbe_\h]hihemrZjbyB
[hevrbgkl\hmq_[gbdh\hljZ`Z_lwlboZjZdl_jbklbdbbgnhjfZpby\gboij_ih^ghkblkyeh]bqgh
ihke_^h\Zl_evghb\Z[kljZdlghcnhjf_MqZsboky`_klZ\yli_j_^g_h[oh^bfhklvxkZfhklhyl_evgh
k\yau\ZlvbgnhjfZpbxkj_Zevghklvx
rdhevgh]hmqbl_eyeh`blkyhl\_lkl\_gghklvaZbaf_g_gb_b^hiheg_gb_mq_[gh]hieZgZqlh[u
]ZjZglbjh\Zlvmki_o\k_omqZsbokyLhqlhh`b^Z_lmqbl_evhlk\hbomq_gbdh\gZmjhd_
hkgh\u\Z_lkygZ_]hkh[kl\_gguoij_^ihql_gbyo\kn_j_ij_ih^Z\ZgbyBdh]^Zwlbij_^ihql_gbyg_
kh\iZ^Zxlkikbohnbabheh]bq_kdbfb\hafh`ghklyfbmqZsboky\hagbdZ_l\gmlj_ggbcdhgnebdl
kihkh[baeh`_gbybgnhjfZpbbmqbl_e_fg_kh\iZ^Z_lklbihf\hkijbylbywlhcbgnhjfZpbb
mq_gbdhf
�_lbk^hfbgbjh\Zgb_fijZ\h]hihemrZjbyg_dhgljhebjmxlijZ\bevghklvk\h_cj_qbb^u
^_yl_evghklblj_[mxsb_ihklhyggh]hkZfhdhgljhey[m^ml\uihegylvkybfbiehohmklghcj_qb
fh]ml\hagbdgmlvijh[e_fu\]jZffZlbd_bih^[hj_keh\hafh`gukfukeh\u_ijhimkdb
hkh[_ggh_kebijZ\hihemrZjgucmq_gbd_s_bbfimevkb\_g
Hi_jZpbhggucwlZiIjZ\hihemrZjgu_mqZsb_kyE_\hihemrZjgu_mqZsb_kyhkijbylb_
fZl_jbZeZP_ehklgh_
BglhgZpbhggZyklhjhgZ
j_qb
º&#xmZ;ë&#xkl;&#xu;&#x ;&#xaj;&#xbl;&#x_e;&#xvg;&#xh_;�bamZebklu ajbl_evgh_\fbkdj_lgh_ ihqZklyf\f
Kfukeh\ZyklhjhgZj_qb
:m^bklu kemoh\h_\fI_j_jZ[hldZbgnhjfZpbb;ukljZy
F]gh\_ggZyF_^e_ggZy
Ihke_^h\Zl_evgZyBgl_ee_dlG_\_j[Zevguc
Bglmblb\guc_j[Zevguc
�Eh]bq_kdbc_yl_evghklvIjb\_j`_gghklvdijZdlbd_Ijb\_j`_gghklvd
l_hjbbWfhpbbWdkljZ\_jlbjh\Zgghklv
HljbpZl_evgu_ kljZoi_qZev]g_\yjhklv\fBgljh\_jlbjh\Zgghklv
Iheh`bl_evgu_ jZ^hklvqm\kl\hgZkeZ`^_gbykqZklvy\fIZfylvG_ijhba\hevgZy
GZ]ey^ghh[jZagZyIjhba\hevgZy
AgZdh\ZyFure_gb_GZ]ey^ghh[jZagh_
Hi_jbjh\Zgb_h[jZaZfb
KihglZggh_
WfhpbhgZevgh_
Bglmblb\gh_
Lj_of_jgh_ \ijhkljZgkl\_\f:[kljZdlgheh]bq_kdh_
Hi_jbjh\Zgb_pbnjZfbagZdZfb
NhjfZevgh_
JZpbhgZevgh_
Ijh]jZffbjm_fh_
��\mf_jgh_ gZiehkdhklb\f_lbk^hfbgbjh\Zgb_fe_\h]hihemrZjbydhgljhebjmxlk\hxj_qvbg_
bf_xlmki_oZ\k\h[h^ghcdhg\_jkZpbb?kebboihijhkblvih^\_klbblh]bhgb\klj_lylkyk
hij_^_e_ggufbljm^ghklyfbE_\hihemrZjgufmq_gbdZflj_[m_lkyihfhsv\jZa\blbb[_]ehklb
mklghcbibkvf_gghcj_qbH^gZdhbolhqghklv\mihlj_[e_gbbkeh\bijbf_g_gbbijZ\beh[uqgh
\ur_q_fmboijZ\hihemrZjguoh^ghdeZkkgbdh\L_fg_f_g__e_\hihemrZjgu_mq_gbdbh[uqgh
GZhi_jZpbhgghfwlZi_mg_dhlhjuo^_l_cgZklmiZ_llZdhci_jbh^dh]^Zg_ihkj_^kl\_ggucbgl_j_k
djZ[hl_i_j_`b\Z_lkhklhygb_dhgnebdlZkh^ghcklhjhgug_h[oh^bfhklv\uihegblvjZ[hlmZk
^jm]hcg_^hklZlhdmkeh\bc^eyj_ZebaZpbbaZ^ZqbBf_gghgZwlhfwlZi_g_hp_gbfZ
hj]Zgbah\ZggZymqbl_e_fkblmZpbydhlhjZyihfh`_lj_[_gdmijZ\bevgh\dexqblvky\jZ[hlm
klbfmebjh\Zlv_]h^_yl_evghklvDhgdj_lgu_h[klhyl_evkl\Zh[mkeh\eb\Zxlbkihevah\Zgb_l_obeb
bguoijb_fh\kblmZpbbmki_oZ
KblmZpbymki_oZgZhi_jZpbhgghfwlZi_\uklmiZ_ldZdi_^Z]h]bq_kdh_h[_ki_q_gb_Zdlb\ghc
mq_[ghc^_yl_evghklbrdhevgbdZ
Kh\j_f_ggu_i_^Z]h]bq_kdb_f_lh^bdb\hkgh\ghfhjb_glbjh\ZgugZe_\hihemrZjgh_\hkijbylb_
LZdbfh[jZahfijZ\hihemrZjgu_mqZsb_kyhdZau\Zxlky\g_\u]h^ghfiheh`_gbblZddZd
gm`^Zxlky\]_rlZevl_fmaudZevghfnhg_gZmjhd_l\hjq_kdboaZ^Zgbyodhgl_dkl_LjZ^bpbhggh_
ij_ih^Z\Zgb_ij_^eZ]Z_lbfl_ogheh]bxlbrbgm^_lZebMqZsb_kywlh]hlbiZgm`^Zxlky\
lj_of_jghchj]ZgbaZpbbk\h_]hfukebl_evgh]hijhkljZgkl\ZZrdhevgu_f_lh^bdbij_^iheZ]Zxl
^\mf_jgmxhj]ZgbaZpbx
HkhagZxsbck\hxaZ^Zqmmqbl_evfh`_llZdfh^bnbpbjh\ZlvaZ^Zgbyk\yaZggu_kl_dklhfaZgylby
ihmq_[gbdmbbkihevah\Zgb_jZa^Zlhqgh]hfZl_jbZeZqlh[uZ^Zilbjh\Zlvbodh\k_fklbeyf
h[mq_gbyij_^klZ\e_gguf\deZkk_dZde_\hlZdbijZ\hihemrZjgufwlhfkemqZ_
g_mki_\Z_fhklvj_adhkgb`Z_lkyZiheh`bl_evgu_j_amevlZluklhev`_[ukljhjZklml
I_j_qbke_ggu_gb`_\b^u^_yl_evghklbh[e_]qZxlh[mq_gb_^_lyfbf_xsbfkhhl\_lkl\mxsbc
mq_[gucklbevH^gZdhwlb`_\b^u^_yl_evghklbaZljm^gyxlh[mq_gb_^_l_ckijhlb\hiheh`guf
mq_[gufklbe_fbeb^Zxlmqbl_exg_ijZ\bevgh_ij_^klZ\e_gb_h[boagZgbyobkihkh[ghklyo
:gZebabjmy^_yl_evghklvmqZsbokyfh`ghhlf_lblvqlhijZ\hihemrZjgu_ex^bh[eZ^Zxl
ij_djZkghcijhkljZgkl\_gghchjb_glZpb_cqm\kl\hfl_eZ\ukhdhcdhhj^bgZpb_c^\b`_gbc
Mki_rgu\dhfZg^guo\b^ZokihjlZ wdkljZ\_jlbjh\Zgghklvbglmbpbyg_\_j[Zevgh_h[s_gb_\f
E_\hihemrZjgu_^_lbh[eZ^Zxlqm\kl\hf\j_f_gbg_kdhhj^bgbjh\Zgufur_qgh\ughkeb\uBf
ke_^m_l\u[bjZlvh^bghqgu_\b^ukihjlZ
Mqbl_exijb\u[hj_f_lh^h\bijb_fh\\ijhp_kk_h[mq_gbyg_h[oh^bfhmqblu\Zlvhkh[_gghklb
fukebl_evguoijhp_kkh\mqZsbokykjZaguflbihfnmgdpbhgZevghcZkbff_ljbbihemrZjbc
GZijbf_jqlhkhhlghr_gb_f_`^mZdlb\ghklvxijZ\h]hbe_\h]hihemrZjbcjZaebqghijb
\hkijbylbbom^h`_kl\_gguobl_ogbq_kdbol_dklh\Ijbql_gbbl_ogbq_kdbol_dklh\[hevr_
�Zdlb\babjm_lkye_\h_ihemrZjb_Zijbql_gbbom^h`_kl\_gguoijZ\h_hklh\_jghmklZgh\e_gh
qlhijbql_gbbe_\h_ihemrZjb_fha]Zdh^bjm_li_qZlgu_kbf\heuZijZ\h_gZoh^blagZq_gb_
^_dh^bjm_fhcbgnhjfZpbbE_\hihemrZjgu_hp_gb\ZxlbqblZxlkeh\ZZlZdmyboihwlhfm^ey
gbog_h[oh^bfhbkihevah\Zlvnhg_lbq_kdbc ^bkdj_lguc\fih^oh^ hlqZklbdp_ehfm\f
IjZ\hihemrZjgu_h[mqZxlkyhlp_eh]hdqZklbqlhh[tykgy_lbog_mki_ob\h[mq_gbbql_gbx
e_\hihemrZjgufbf_lh^Zfb f_lh^bdZAZcp_\Zkbkl_fZAZgdh\Z\f
�bnn_j_gpbjmyiZll_jguwnn_dlb\guoh[mqZxsboklbe_cmqbl_ey^he`gumqblu\ZlvjZaebqb_
f_`^mihgbfZgb_fZe]_[jub]_hf_ljbbmqZsbfbkykjZaguflbihff_`ihemrZjghchj]ZgbaZpbb
LZdijZ\hihemrZjgu_[he__mki_rgu\bamq_gbb]_hf_ljbb[eZ]h^Zjy__ijhkljZgkl\_gghc
ijbjh^_:e]_[jZlj_[m_leh]bdbihke_^h\Zl_evgh]hfure_gbyqlhy\ey_lkyij_bfms_kl\hf
&#xhl;&#xi;&#xjb;&#xf_;&#xj;º&#xh;&#x[e;&#xZk;&#xlb;&#x];&#x_h;&#xf_;&#xlj;»&#x;�hlijbf_jbah[eZklb]_hf_ljbb_lyfij_^eZ]Z_lkyaZ^ZqZ\dhlhjhcg_h[oh^bfh^hdZaZlv
jZ\_gkl\hlj_m]hevgbdh\IjhkljZgkl\_ggh_fure_gb_ijb\be_]byijZ\h]hihemrZjby
IjZ\hihemrZjgu_j_rZxl__qbklhijhkljZgkl\_gguff_lh^hffuke_gghih\hjZqb\Zxljbkmghd
h^gh]hbalj_m]hevgbdh\\ijhkljZgkl\_bgZdeZ^u\Zxl_]hgZ^jm]hcZihlhfi_j_\h^ylj_r_gb_\
j_q_\hcieZgb^hdZau\ZxljZ\_gkl\h^_ckl\myf_lh^hfhlijhlb\gh]h _keb[uhgbg_[ueb
jZ\gulh\fLZdbfh[jZahfijhkljZgkl\_ggmxaZ^Zqmhgbj_rZxlijhkljZgkl\_gguff_lh^hf
E_\hihemrZjgu_mqZsb_kyj_rZxlijhkljZgkl\_ggmxaZ^Zqmj_q_\ufagZdh\uff_lh^hfHgb
h[hagZqZxl\k_m]eubklhjhgu[md\Zfbbg_h[jZsZy\gbfZgbygZq_jl_`^_ckl\mxllhevdhk
wlbfb[md\_ggufbh[hagZq_gbyfb
AZibkvj_r_gby\l_ljZ^b\u]ey^blbml_obm^jm]boh^bgZdh\hZkljZl_]byj_r_gbyijbwlhf
fh`_l[ulvkh\_jr_gghjZaghc?keb`_j_[_ghdj_rZ_laZ^Zqmm^hkdblhqZklhihemqZ_l^\hcdm
ebrvaZlhqlhmmqbl_evgbpug_o\ZlZ_ll_ji_gby^hkemrZlvoh^_]hfuke_c^hdhgpZ
Ih^[hjdhgl_dklZ\ij_ih^Z\ZgbbfZl_fZlbdb\uihegbfZyaZ^ZqZ]Za_lZoqZklhim[ebdmxlky
klZlbklbq_kdb_^Zggu_b]jZnbq_kdb_ko_fuijbq_f\dhgl_dkl_khhl\_lkl\mxsboklZl_c
MqZsb_kyijZ\hihemrZjgh]hlbiZdhlhju_g_fh]mlhk\hblvl_hjbx]jZnh\baeh`_ggmx\
mq_[gbd_ihfZl_fZlbd_qZklhe_]dhko\Zlu\Zxl__kmlvgZijbf_j_]Za_lghcklZlvbHq_gv
jZkijhkljZg_ggZyhrb[dZdh]^Z\deZkkZo^eyg_mki_\Zxsboi_j_iheg_gguoijZ\hihemrZjgufb
^_lvfbfZl_fZlbdZih^Z_lkyk\\_^_gb_f_s_[he__f_edbodZl_]hjbclh_klv\_s_[he__
ZgZeblbq_kdhcfZg_j_q_f\h[uqguodeZkkZoIjZ\hihemrZjgu_mqZsb_kydhlhju_g_fh]eb
kijZ\blvkykwlbf\ghjfZevguodeZkkZogZlZdbomjhdZoqZklhl_jiylhdhgqZl_evgmxg_m^Zqm
Kj_^b\u^ZxsbokyfZl_fZlbdh\bnbabdh\ij_h[eZ^Zxle_\hihemrZjgu_IbnZ]hj]h\hjbek_
_klvqbkehZN_jfZfukebenhjfmeZfbH^gZdhijZ\hihemrZjgucGvxlhghldjueaZdhg
\k_fbjgh]hly]hl_gbykihfhsvxy[ehdZbihgyeqlhk\_ly\ey_lkyh^gh\j_f_gghihlhdhfqZklbpb
\heghc:ijZ\hihemrZjgucWcgrl_cgj_rbeijh[e_fmdhlhjZyg_^Z\ZeZihdhy\_^msbfnbabdZf
fbjZkha^Zel_hjbxhlghkbl_evghklbL_hjbyhlghkbl_evghklbg_\ibku\Z_lky\l_p_ihqdb
mfhaZdexq_gbcdhlhju_kihkh[gu\ukljhblvmq_gu_e_\hihemrZjgh]hlbiZZlj_[m_lho\Zlblv
p_ehklgufg_ljZ^bpbhgguf\a]ey^hf\k_keh`gu_bijhlb\hj_qb\u_nZdluhlj_rblvkyhl
rlZfih\bdeZkkbnbdZpbcdhlhju_jZkqe_gyxlbkdmkkl\_ggh^jh[ylp_ehklgmxdZjlbgmfbjZGZ
lZdh_kihkh[gZlhevdhijZ\hihemrZjgZykljZl_]byfure_gbyf_kl_kl_fWcgrl_cgkljZ^Ze
^bke_dkb_ch[gZjm`b\ZekeZ[u_kihkh[ghklbihfZl_fZlbd_nbabd_[ueba]gZgbardheuHgb\
kh\j_f_gghcrdhe_bf_e[u^\hcdmihfZl_fZlbd_bkqblZeky[ug_kihkh[guflZddZd[ueg_
kdehg_gdeh]bq_kdhfmfure_gbxb^\mf_jghfmbamq_gbxfZl_fZlbdbHfZl_fZlbd_hgrmleb\h
]h\hjbelZdFZl_fZlbdZ_^bgkl\_gguckh\_jr_ggucf_lh^iha\heyxsbcijh\_klbkZfh]hk_[y
aZghk:f_jbdZgkdZyZkkhpbZpbykh^_ckl\byjZa\blbxgZmdbijb\_eZg_hkihjbfu_^hdZaZl_evkl\Z
mqZklbyk_j[kdh]hfZl_fZlbdZFbe_\uFZjbq\kha^Zgbbl_hjbbhlghkbl_evghklb?c^hklZeZkv
fZl_fZlbq_kdZyklhjhgZwlh]hhldjulbyjmdhibkbagZf_gblhcklZlvbijhkeZ\b\r_cWcgrl_cgZb
\]h^mijbg_kr_c_fmGh[_e_\kdmxij_fbxklhyeZih^ibkvbFFZjbqex[bfhc`_gsbgu
:Wcgrl_cgZ
IjZ\hihemrZjgu_mqZsb_kygZoh^ylkygZmjhd_\khklhygbbihklhyggh]hklj_kkZlZddZdmqbl_ev
lj_[m_lhlgbojZ[hluk\g_dhgl_dklguffZl_jbZehfWlb`_mq_gbdb^hklb]Zxlmki_oZgZmjhdZo
[ulh\uojZkoh^h\agZdhfkl\hkgh\ufbkeh\Zfbijhbkoh^blijbql_gbbjZkkdZaZmjZ\g_gby
obfbq_kdh]h[ZeZgkZj_rZxlkyihkj_^kl\hfeZ[hjZlhjguowdki_jbf_glh\\f
E_\hihemrZjgu_mqZsb_kyj_^dhbf_xl[hevrb_ijh[e_fugZmjhdZolZddZdfgh]h_ijhbkoh^bl
\g_dhgl_dklZom^r_fkemqZ_hgbfh]mlhdZaZlvky\kblmZpbbaZljm^g_gbybaaZkhqbg_gbygZ
k\h[h^gmxl_fmfZl_fZlbq_kdhcaZ^Zqb\dZjlbgdZog_dhlhjuo\b^h\kZfhklhyl_evghcjZ[hlubeb
ijbeh`_gbcbg^mdlb\gh]hf_lh^ZHgbg_fh]ml\b^_lvaZqZklyfbp_eh]hg_mf_xl\u\h^blv
ijZ\beZij_^ihqblZxlqlh[uijZ\beZbfihdZaZeb
h[uqghcfZkkh\hcrdhe_e_]q_mqblvky^_lyfkgbadhcnmgdpbhgZevghcZkbff_ljb_cihemrZjbc
jZ\ghihemrZjgu_\flh_klvl_fdhlhju_ijbh[mq_gbbagZdh\ufkbkl_fZfkihkh[gubkihevah\Zlv
g_lhevdhe_\hihemrZjgu_ghbIjZ\hihemrZjgu_kljZl_]bb
Lbiheh]bq_kdZydeZkkbnbdZpbyyaudh\uokihkh[ghkl_cij_^eZ]Z_l\u^_e_gb_jZpbhgZevgh]hb
bglmblb\gh]hkihkh[h\h\eZ^_gbyyaudhfMklZgh\e_ghqlhi_j\uckihkh[oZjZdl_j_g^ey
e_\hihemrZjgh]hlbiZfure_gby\lhjhc^eyijZ\hihemrZjgh]hlbiZH[eZ^Zl_eblh]hbeb
bgh]hkihkh[Zh\eZ^_gbyyaudhffh]ml^h[b\Zlvky\ukhdboj_amevlZlh\ghkihfhsvxjZaguo
kj_^kl\bkljZl_]bcIjbwlhfhdZau\Z_lkyqlhljZ^bpbhggZyf_lh^bdZij_ih^Z\ZgbyyaudZ\rdhe_
dhlhjZyhibjZ_lkygZjZpbhgZevgheh]bq_kdb_]jZffZlbq_kdb_kihkh[uklZ\bl\g_h^bgZdh\u_
mkeh\byij_^klZ\bl_e_cgZa\Zgguolbiheh]bq_kdbo]jmiiihjZaghfmij_^jZkiheh`_gguod
mk\h_gbxyaudZ
GZmjhd_bghkljZggh]hyaudZmqZsb_kye_\hihemrZjgh]hlbiZjZ[hlZxsb_kijZ\hihemrZjguf
mqbl_e_f[m^mlihklhygghaZ]ey^u\Zlv\k\hbkeh\ZjbGZijhlb\mq_gbdbijZ\hihemrZjgh]hlbiZ
jZ[hlZxsb_kmqbl_e_fZgZeblbdhfqZklhkdmqZxlgZmjhd_^Z`_dh]^Zbf^Zxlgh\mx
bgnhjfZpbxQZs_\k_]he_\hihemrZjgu_mqbl_eyohlyliheghklvxjZah[jZlvl_dklaZ^Zgguc\
dZq_kl\_mklgh]hmijZ`g_gbyijZ\hihemrZjgu_mqZsb_kybglmblb\ghko\Zlu\Zxlh[s__
kh^_j`Zgb_l_dklZbg_bgl_j_kmxlky^_lZeyfb
deZkkZokij_h[eZ^Zgb_fmq_gbdh\ijZ\hihemrZjgh]hlbiZfure_gby\g_aZ\bkbfhklbhl
mq_[guoij_^ihql_gbcmqbl_ey[hevrbgkl\hk]hlh\ghklvxij_\jZsZ_lex[hc\b^^_yl_evghklb\
^_yl_evghklvkbgl_lbq_kdmxwlhfkemqZ_e_\hihemrZjgu_^_lbihiZ^Zxl\]jmiimjbkdZ
GZijhlb\\deZkkZokij_h[eZ^Zgb_fe_\hihemrZjguomqZsboky^_lbijZ\hihemrZjgh]hlbiZ
fure_gby\yagml\^_lZeyohkh[_ggh_kebmqbl_evlZd`_hlghkblkydZgZeblbq_kdhfmlbimZ
mq_[gucieZgbf__lZ[kljZdlghebg_cgucoZjZdl_j
Mq_gbdbkijhlb\hiheh`gufbklbeyfbh[mq_gbyfh]mlj_Zevghihfhqv^jm]^jm]mGZijbf_j
mq_gbdijZ\hihemrZjgh]hlbiZfure_gbyjZ[hlZy\iZj_ke_\hihemrZjgufgZ^aZ^Zgb_f
k\yaZggufkhp_gdhcagZqbfhklbjZa^_eZl_dklZfh`_lihdZaZlvk\h_fmlh\ZjbsmlZdb_kljZl_]bb
h[mq_gbydZdkbgl_aijbf_g_gb_ko_fijb\e_q_gb_^Zgguobadhgl_dklZ\u^_e_gb_kmlbihbkd
ba\_klghcbgnhjfZpbbbkhihklZ\e_gb_nZdlh\E_\hihemrZjgucmq_gbdfh`_lih^_eblvkykh
k\hbfiZjlg_jhfkihkh[Zfb\u^_e_gbygm`guo^_lZe_c\uy\e_gbyjZaebqbckha^ZgbydZl_]hjbc
ihke_^g__\j_fyijh]j_kk\h[mq_gbbmgZkk\yau\Zebkihkl_i_gghcaZf_ghchk\h_gbymqZsbfbky
ijZdlbq_kdbogZ\udh\gZdhie_gb_fl_hj_lbq_kdboagZgbcm\_ebqbehkvqbkehl_hj_lbq_kdbo
dmjkh\ih\ukbekymjh\_gvZ[kljZdlghklb\bamq_gbbmq_[gh]hfZl_jbZeZmkbebebkvfZl_fZlbaZpby
bZe]hjblfbaZpbyfZl_jbZeZijbbamq_gbb]mfZgblZjguo^bkpbiebgj_amevlZl_kgbabeZkvh[sZy
ijbf_jh\j_^dhbkihevamxlkyjblfuj_q_\u_bfmaudZevgu_dhlhju_kZfbihk_[_
Zdlb\babjmxlwfhpbhgZevgmxbg_ijhba\hevgmxiZfylvBgufbkeh\Zfbijbh[mq_gbb
Zdp_glbjmxlkyf_oZgbafue_\h]hihemrZjbyijbh^gh\j_f_gghfhkeZ[e_gbb\h\e_q_gghklb
ijZ\h]hihemrZjbyWlhijb\_ehdlhfmqlhmqZsb_kyfh]mllhevdh]jZfhlgh\hkijhba\h^blv
\umq_ggucfZl_jbZeghhdZau\Zxlky[_kihfhsgufb\ijZdlbq_kdhfijbf_g_gbbagZgbcLZdbf
h[jZahfkh\j_f_ggh_h[jZah\Zgb_y\ey_lkyl_hj_lbq_kdbfZg_ijZdlbq_kdbfhklj_[h\Zgguf
hdZau\Z_lkyeh]bq_kdbcdhfihg_glfure_gbyH[jZah\Zgb_`_\aZiZ^guokljZgZohjb_glbjh\Zgh
gZijZdlbq_kdh_ijbf_g_gb_ihemqZ_fhcbgnhjfZpbb
;hevrbgkl\hbaijbgyluo\gZr_\j_fyf_lh^h\jZa\blbye_\hihemrZjguokihkh[ghkl_cg_
hibjZ_lkygZh[jZagu_ij_^klZ\e_gbydhlhju_ij_\ZebjmxlgZjZggbowlZiZoh[mq_gbyF_`^ml_f
g_f_pdbci_^Z]h]=_j[Zj^ibkZeqlhiehohcmqbl_evij_ih^ghkblbklbgmZohjhrbcmqbl__
�gZoh^blveyjZa\blbyikbobq_kdboijhp_kkh\mqZsbokywlhkh\_jr_gghjZagZyjZ[hlZaZihfgblv
lhqlhkdZaZemqbl_evbeb\j_amevlZl_kh[kl\_gghcfukebl_evghc^_yl_evghklbijbclbd
hij_^_e_gghfm\u\h^mDkh`Ze_gbx\b\hijhkh\mqbl_eydmq_gbdZflj_[mxllhevdh
f_oZgbq_kdh]h\hkijhba\_^_gby\umq_ggh]h
F_lh^u^bnn_j_gpbjh\Zggh]hih^oh^Z\h[mq_gbbIjZ\hihemrZjgu_mqZsb_kyE_\hihemrZjgu_
mqZsb_kyFZl_fZlbdZKbgl_a
AZ^ZgbygZ\j_fy
JZ[hlZ\]jmii_
Nhjfmebjh\dZl_hj_f
Hi_jbjh\Zgb_ijhkljZgkl\_ggufbk\yayfb
AZ^Zgby\dZjlbgdZo
=_hf_ljby ijhkljZgkl\_ggh_fure_gb_\f
Ko_fulZ[ebpudZjlhqdb:gZeba
g_\j_f_ggu_aZ^Zgby
JZ[hlZ\h^bghqdm
�hdZaZl_evkl\hl_hj_f
Hi_jbjh\Zgb_agZdZfbgZiehkdhklb
AZ^Zgby\kbf\heZo
:e]_[jZ eh]bq_kdh_ihke_^h\Zl_evgh_fure_gb_gZiehkdhklb\f
Fgh]hdjZlgh_ih\lhj_gb_BghkljZggucyaudBglmblb\guckihkh[bamq_gby
Hk\h_gb_\hdZ[meyjZf_lh^hfhkljh\dh\
H[jZagu_ij_^klZ\e_gbybdhgdj_lgu_kblmZpbb
Jhe_\u_b]ju
JZ[hlZkgZ]ey^ghklvxnbevfZfbdZjlhqdZfb
Ijh\_jdbgZmjhd_
=jmiih\u_aZ^Zgby
�_yl_evghklvlj_[mxsZy[ukljhcj_Zdpbb
AZ^ZgbygZijZ\hibkZgb_
Bgl_j\vx
Kbgl_al_dklh\bkeh\baij_^eh`_gguoqZkl_cJZpbhgZevgheh]bq_kdbckihkh[
Hk\h_gb_\hdZ[meyjZihkj_^kl\hfbamq_gbykeh\
Mk\h_gb_ijZ\beb]jZffZlbq_kdbodhgkljmdpbc
H[mq_gb_^jm]bo
Ebg]ZnhggZykbkl_fZ\hkijbylb_gZkemo
Ijh\_jdbihke_mjhdh\
Bg^b\b^mZevgZyjZ[hlZ
�_yl_evghklvlj_[mxsZyhlkjhq_gghcj_Zdpbb
AZ^ZgbygZihbkdhrb[hd
Fgh]hdjZlgh_ih\lhj_gb_
KhihklZ\e_gb_l_dklh\
�jh[e_gb_l_dklh\bkeh\gZqZklb?kl_kl\_ggu_gZmdbFha]h\u_rlmjfu
IjhkfhljnbevfZ
Ij_^kdZaZgb_j_amevlZlh\
L\hjq_kdb_aZ^Zgby
uy\e_gb_koh^kl\
KhihklZ\e_gb_nZdlh\
u^_e_gb_kmlb
u^_e_gb_\Z`g_crbofhf_glh\
Bkihevah\Zgb_j_q_\uobfmaudZevguojblfh\
Wdkdmjkbbihoh^uiml_r_kl\by:gZeblbq_kdZyjZ[hlZ
Ebg]ZnhggZykbkl_fZ
:gZebaj_amevlZlh\
Eh]bq_kdb_aZ^Zgby
uy\e_gb_jZaebqbc
u^_e_gb_^_lZe_c
Kha^Zgb_dZl_]hjbc
H[h[s_gb_
Fgh]hdjZlgh_ih\lhj_gb_
:e]hjblfuKeh\_kghklvKhqbg_gby
KhklZ\e_gb_keh\bij_^eh`_gbcbaqZkl_c
Ql_gb_i_j_kdZa
Ql_gb_ihjheyf
AZ^ZgbygZijZ\hibkZgb_
GZoh`^_gb_\aZbfhk\yab
;_]ehklvmklghcbibkvf_gghcj_qb
GZoh`^_gb_hlju\dh\\l_dkl_
Wdkdmjkbb:gZebajZkkdZaZ
JZa[hjkeh\bij_^eh`_gbcihkhklZ\m
Ijhkemrb\Zgb_l_dklh\
AZ^ZgbygZihbkdhrb[hd
Ijbf_g_gb_ijZ\be
Lhqghklvmihlj_[e_gbykeh\
Fgh]hdjZlgh_ih\lhj_gb_
KhihklZ\e_gb_l_dklh\
Ihgylbcgh_ihgbfZgb_keh\J_amevlZlb\gucwlZi kjZ\g_gb_ij_^iheZ]Z_fhchp_gdbkj_Zevghc
hp_gdhc\fJ_amevlZlb\gucwlZi^_yl_evghklbmqbl_eyy\ey_lky^bZ]ghklbjmxsbf\_]hjZ[hl_
hij_^_ey_lijh]ghaugZ[m^ms__Mq_gbdlZd`_dhjj_dlbjm_lk\hx^_yl_evghklvijbihfhsb
mqbl_ey_]hhkhagZggh_hlghr_gb_dblh]Zf^he`ghklZlvklbfmehfdij_^klhys_c^_yl_evghklb
I_j_^mqbl_e_fklhblaZ^ZqZhj]Zgbah\ZlvjZ[hlmlZdbfh[jZahfqlh[uh[jZlblvj_amevlZl
ij_^u^ms_c^_yl_evghklb\wfhpbhgZevgucklbfme\hkhagZggucfhlb\^ey\uiheg_gby
ke_^mxs_]haZ^ZgbyIhklhyggZymklZgh\dZi_^Z]h]ZgZihbkdhrb[hdZmq_gbdZgZmf_gvr_gb_
\hafh`ghklbbok^_eZlvijb\h^bldnhjfbjh\Zgbxbkihegbl_evkdh]hklbeymj_[_gdZb
^b^Zdlbqghklbmi_^Z]h]ZWlhqj_\Zlhfgh`_kl\hfg_]Zlb\guoj_amevlZlh\M`_\^_lkdhfkZ^m
nhjfbjm_lkybkihegbl_evkdbcklbevfure_gbyI_^Z]h]bom^h`_kl\_gguordhehlf_qZxlqlh
h^gh]h]h^Zij_[u\Zgby\^_lkdhfkZ^m
hdZau\Z_lky^hklZlhqgh^eyklZg^ZjlbaZpbbfure_gbyj_[_gdZG_^Zjhfkms_kl\m_laZdhg\
^_lkdbol\hjq_kdbojZ[hlZomqbl_exaZij_sZxlkybkijZ\e_gby^Z`_kZfuo\hibxsbohrb[hd
AZf_q_ghqlhmZ\lhjblZjguomqbl_e_cbjh^bl_e_c^_lb[he__dhgnebdlguqZs_^Zxl^jm]^jm]m
hljbpZl_evgu_hp_gdb
L_fg_f_g__blh]mq_[ghcjZ[hluh[uqghk\h^blkydhlf_ld_Mqbl_evhp_gb\Z_lblh]
^_yl_evghklb]jZfhlghklvZddmjZlghklvijZ\bevghklvbl^Mq_gbd`^_lqlhhp_gylg_lhevdh
blh]ghb_]hmkbeby\ijhp_kk_^_yl_evghklb
u[bjZyf_lh^uijh\_jdbagZgbcmqZsbokylZd`_g_h[oh^bfhmqblu\Zlvf_`ihemrZjgmx
Zkbff_ljbx]heh\gh]hfha]Z
�eye_\hihemrZjguomqZsbokygZb[he__ij_^ihqlbl_evgufb[m^mlj_r_gb_aZ^Zqibkvf_ggu_
hijhkukg_h]jZgbq_ggufkjhdhf\uiheg_gby\hijhkuaZdjulh]hlbiZIbkvf_ggh_j_r_gb_
aZ^Zqiha\heble_\hihemrZjgufijhy\blvk\hbkihkh[ghklbdZgZebamZgZ\hijhkuaZdjulh]h
lbiZhgbmki_rghih^[_jmlhl\_lbaij_^eZ]Z_fuo\ZjbZglh\
�eyijZ\hihemrZjguomqZsbokyih^hc^mlf_lh^umklgh]hhijhkZaZ^Zgbykhldjulufb
\hijhkZfbknbdkbjh\Zggufkjhdhf\uiheg_gbyhijhkuhldjulh]hlbiZ^Z^mlbf\hafh`ghklv
ijhy\blvk\hbl\hjq_kdb_kihkh[ghklbijh^_fhgkljbjh\Zlvkh[kl\_ggucjZa\_jgmluchl\_l
J_amevlZlb\gucwlZiIjZ\hihemrZjgu_mqZsb_kyE_\hihemrZjgu_mqZsb_kyKZfhdhgljhevG_
dhgljhebjmxlijZ\bevghklvj_qbkfukeh\u_ijhimkdb
K\h[h^gZydhg\_jkZpbyukhdbckZfhdhgljhevj_qb
ukhdbckZfhdhgljhevbaeh`_gbyfZl_jbZeZOZjZdl_jgu_hrb[dbM^Zjgu_]eZkgu_
Hrb[db\keh\Zjguokeh\Zo
Ijhimkdb[md\hibkdb
Bf_gZkh[kl\_ggu_ibrmlkhkljhqghc[md\u;_am^Zjgu_]eZkgu_\dhjg_
Ijhimkdfy]dh]hagZdZ
AZf_gZh^gbokh]eZkguo^jm]bfb
IZ^_`gu_hdhgqZgbyF_lh^uijh\_jdbMklguchijhk
AZ^Zgbykh]jZgbq_ggufkjhdhf\uiheg_gby
hijhkuhldjulh]hlbiZ kh[kl\_ggucjZa\_jgmluchl\_l\fJ_r_gb_aZ^Zq
Ibkvf_ggu_hijhkukg_h]jZgbq_ggufkjhdhf\uiheg_gby
hijhkuaZdjulh]hlbiZ \u[jZlv]hlh\uc\ZjbZglhl\_lZ\f?klvg_kdhevdhnZdlhjh\
ij_^klZ\eyxsbojbkd^eymqZsbokykhlebqZxsbfbkymq_[gufbij_^ihql_gbyfbg_kihkh[ghklvd
h[mq_gbxg_]b[dhklvmq_[gh]hklbeybh]jZgbq_gghklvgZ[hjZh[mqZxsbokljZl_]bcMq_[gbdb
h[uqghhjb_glbjh\ZgugZh^bgklbevh[mq_gbybqZklhgZihemrZjgmxfh^_evZ\lhjZlh\j_fy
dZd^eyfgh]bo^_l_cg_h[oh^bfhbkihevah\ZlvgZ[hjmq_[guofZl_jbZeh\hjb_glbjh\ZgguodZdgZ
e_\hihemrZjguclZdbgZijZ\hihemrZjguclbimqZsboky
Mqbl_exijbjZajZ[hld_f_lh^bq_kdboieZgh\g_h[oh^bfhmqblu\Zlvqlhmq_gbdbkjZaghc
f_`ihemrZjghcZkbff_ljb_c^_eZxljZagu_dhebq_kl\_ggu_bdZq_kl\_ggu_hrb[dbGZb[he__
]jZfhlgufby\eyxlkyjZ\ghihemrZjgu_mqZsb_kyE_\h_ihemrZjb_mgbo[_j_lgZk_[yhkgh\gmx
jZ[hlmihhj]ZgbaZpbbi_j_jZ[hldbajbl_evghcbkemoh\hcbgnhjfZpbbfhlhjgh]hZdlZibkvfZ
GZibkZ\^bdlZgl^_lbwlhc]jmiiuaZf_qZxlbbkijZ\eyxlihqlb\k_^hims_ggu_hrb[db
E_\hihemrZjgu_mqZsb_ky^_eZxlhrb[hdijbibkvf_\jZaZ[hevr_gZ[_am^Zjgu_]eZkgu_\
dhjg_ijhimkdZxlfy]dbcagZd\jZaqZs_imlZxliZ^_`gu_hdhgqZgbyibrmlebrgb_[md\u
aZf_gyxlh^gbkh]eZkgu_^jm]bfbj_qbbkihevamxlfgh]h]eZ]heh\IjZ\hihemrZjgu_^_lb
hrb[db^_eZxl\keh\Zjguokeh\ZoZlZd`_\]eZkguogZoh^ysbokyih^m^Zj_gb_fbf_gZ
kh[kl\_ggu_ibrmlkhkljhqghc[md\u^eygbooZjZdl_jguijhimkdbhibkdb
Bgl_j_kguj_amevlZluwdki_jbf_glZIhke_bamq_gbyijZ\bee_\hihemrZjgu_^_lb^_eZxlhrb[hd
\jZaf_gvr_IjZ\hihemrZjgu_mq_gbdbihke_bamq_gbyijZ\bebgh]^Z^_eZxlhrb[hd\jZaZ
�[hevr__eh\lhfqlh^_lbijZ\hihemrZjgh]hlbiZh[eZ^ZxllZdgZau\Z_fhc\jh`^_gghc
]jZfhlghklvxdhlhjZyiha\hey_lbfibkZlv[_ahrb[hdg_hibjZykvgZagZgb_ijZ\beZbkihevamy
hihjmgZajbl_evgu_bfhlhjgu_h[jZaukeh\g_aZ^mfu\ZykvhijZ\hibkZgbb\hh[s_
IjZ\hihemrZjgufk\hckl\_gghp_ehklgh_g_jZkqe_g_ggh_\hkijbylb_E_\hihemrZjgu_`_
gZh[hjhljZkqe_gyxlp_eh_gZkhklZ\gu_qZklbDh]^ZmqZsb_kybamqZxlijZ\beZijZ\hibkZgby
keh\hgbjZkqe_gyxlij_^eh`_gb_gZkeh\Zkeh\ZgZqZklb dhj_gvijbklZ\dZbl^\fQlh[u
^_ckl\h\ZlvihijZ\bemgZ^hhklZgh\blvijhp_kkgZibkZgby\kihfgblvijZ\beh\u^_eblv
gZijbf_jdhj_gvbag_gZibkZggh]hkeh\ZkhihklZ\blv_]hkl_fdhjg_fdhlhjucijb\_^_g\
ijZ\be_E_\hihemrZjgu_^_lbkwlbfkijZ\eyxlky[_ahrb[hdihwlhfm]jZfhlghklvihke_
bamq_gbyijZ\bemgbomemqrZ_lkyIjZ\hihemrZjgu_g_^mfZyhijZ\beZoibrml[_ahrb[hdGh
klhblbfhklZgh\blvkyaZ^mfZlvkybhrb[dZg_fbgm_fZWlhc]jmii_^_l_cg_evayjZkqe_gylvkeh\h
gZqZklbgZjmrZlv_]hp_ehklguch[jZa_^bgkl\hkfukeh\uokemoh\uobfhlhjguooZjZdl_jbklbd
GZjmrZ_lkyp_ehklghklv\hkijbylbyZ\lhfZlbafgZibkZgbyjZajmrZ_lky\jh`^_ggZy
]jZfhlghklvBog_evay\h\j_fyibkvfZhklZgZ\eb\Zlvbijhkblv\kihfgblvijZ\behLZdb_^_lb
gZibkZ\l_dkl[_ahrb[hdqZklhg_fh]mlkijZ\blvkykaZ^Zgb_fgZjZa[hjij_^eh`_gbybebkeh\Z
�ihqZklyfIjbijh\_jd_qblZxll_dkl[ukljhhrb[hdbhibkhdg_aZf_qZxleygbo]eZ\gh_
ihgbfZgb_kfukeZijhqblZggh]hihwlhfmkZfhijh\_jhdg_ex[yl
bg^b\b^mZevguohkh[_gghklyonmgdpbhgZevghchj]ZgbaZpbbfha]Z
�eyj_[_gdZhq_gv\Z`ghbf__lebhp_gdZebqghklguckfukeDh]^Zj_[_gdZjm]Zxlbebo\Zeylba
djZldh\j_f_gghciZfylb\hkijhba\h^blkylhljbkmghdf_`p_gljZevguo\aZbfh^_ckl\bc\dhj_
fha]Zdhlhjuc[ue\fhf_gl^_yl_evghklbbdhlhjmxhp_gb\Zxl\^Zggucfhf_glAZimkdZxlwlhl
keh`gucf_oZgbafwfhpbb
Wlbijhp_kkugZb[he__q_ldhijhy\eyxlkymfZevqbdh\Keh\hfheh^_p^eygbo[he__agZqbfh
Ijbwlhf\dhj_]heh\gh]hfha]ZfZevqbdh\ih\urZ_lkyh[sbcmjh\_gvnmgdpbhgZevghc
Zdlb\ghklbbmkbeb\Zxlkyf_`p_gljZevgu_\aZbfh^_ckl\by\i_j_^gbohl^_eZodhju]heh\gh]h
fha]ZHkh[_ggh\ZkkhpbZlb\guoahgZoijZ\h]hihemrZjbyb]jZxs_]h\Z`gmxjhev\
klZ[bebaZpbbwfhpbhgZevguokhklhygbc
M^_\hq_dkh\_jr_gghbgZyhj]ZgbaZpbyf_`p_gljZevguo\aZbfh^_ckl\bc\dhj_[hevrbo
ihemrZjbcih\ur_gb_mjh\gynmgdpbhgZevghcZdlb\ghklbg_i_j_^gboZaZ^gbohl^_eh\dhju
ZlZd`_kemoh\uohl^_eh\e_\h]hihemrZjbyb]jZxsbo\Z`gmxjhev\ihgbfZgbbagZq_gbykeh\\f
�ey^_\hq_diheh`bl_evgZyhp_gdZy\ey_lkyf_g__agZqbfhclZddZdmgboZdlb\babjmxlkylhevdh
�p_gljuhl\_qZxsb_aZihbkdkfukeZkeh\Z_\hqdZfke_^m_l^Z\Zlv^jm]b_iheh`bl_evgu_
hp_gdbbf_xsb_[he__kbevgucwfhpbhgZevgucdhfihg_glgZijbf_jmfgbpZ
�JZaebqbybj_Zdpbb^_l_cjZagh]hiheZgZhp_gdbbo^_yl_evghklbeyfZevqbdh\hq_gv\Z`ghQLH
hp_gb\Z_lky\bo^_yl_evghklbZ^ey^_\hq_dDLHbohp_gb\Z_lbD:DFZevqbdh\bgl_j_km_l
�kmlvhp_gdbZ^_\hqdb[he__aZbgl_j_kh\Zgu\wfhpbhgZevghfh[s_gbbkh\ajhkeufbey^_\hq_d
\Z`ghdZdh_hgbijhba\_eb\i_qZle_gb_
Dh]^Zfuhp_gb\Z_ffZevqbdZhg\gh\vi_j_`b\Z_ll_njZ]f_glu^_yl_evghklbdhlhju_
�hp_gb\ZxlkyeyfZevqbdZg_bf_xlkfukeZhp_gdblbiZylh[hcg_^h\he_gFZevqbd^he`_g
�agZlvq_fdhgdj_lgh\ug_^h\hevgub\gh\vijhb]jZlv\fha]mk\hb^_ckl\by_\hqdb
wfhpbhgZevghj_Z]bjmxlgZex[u_hp_gdbijbwlhfmgboZdlb\babjmxlky\k_hl^_eufha]Z
Ex[hci_^Z]h]bq_kdbcijhp_kk^\moklhjhggbc?]hmki_oh^bgZdh\haZ\bkbldZdhlmqbl_eylZdb
hlmq_gbdZhlbolbiZnmgdpbhgZevghchj]ZgbaZpbbfha]ZHp_gdbmqbl_e_ckjZaguflbihf
nmgdpbhgZevghcZkbff_ljbbihemrZjbcagZqbl_evghjZkoh^ylky^ey\bfZevqbdh\b\b^_\hq_d
WlhlZdgZau\Z_fucaZdhgg_cjhikboheh]bq_kdh]hkhhl\_lkl\bymqbl_eybmq_gbdZ
E_\hihemrZjgucmqbl_ev\\bkemqZ_\emqr_hp_gb\Z_l^_l_ck\h_]hlbiZijZ\hihemrZjgucb
�jZ\ghihemrZjgucmqbl_ev\\bkemqZ_\^Zxliheh`bl_evgmxhp_gdm^_lyfk\h_]hlbiZey
mqbl_ey]eZ\gufy\ey_lky_]hkihkh[ghklvgZmqblvj_[_gdZih^Zgghcf_lh^bd_ex[exlh]hdh]h
mf_xgZmqblv?keb`_mmqbl_ey\hagbdZxlijh[e_fuijbh[mq_gbblhhgih^khagZl_evgh
k\yau\Z_lbog_k\u[hjhff_lh^bdbg_khk\h_ckihkh[ghklvxgZmqblvZkhkh[_gghklyfb
hlklZxs_]hj_amevlZl_wlh]hj_[_ghdihklhygghkljZ^Zxsbchlg_mki_oZbaf_gy_lk\h_
ih\_^_gb_klZgh\blkyiZkkb\gufdZijbagufjZa^jZ`bl_evgufg_klZjZl_evgufbl^
=eZ\ZKljZl_]bbfukebl_evguoijhp_kkh\fZevqbdh\b^_\hq_d
G_kjZ\gb\Zc@b\msbcg_kjZ\gbf
HFZg^_evrlZf
L_hjbyw\hexpbbiheh\:=_h^ZdygZ
L_hjbyZkbgojhgghcw\hexpbbiheh\^hdlhjZ[bheh]bq_kdbogZmd]_g_lbdZ:=_h^ZdygZ
kha^ZghaZdj_iblvl_ijbagZdbdhlhju_\u]h^gui_j_^ZlvboihgZke_^kl\mk^_eZlvihlhfdh\dZd
fh`gh[he__ihoh`bfbgZjh^bl_e_cB\lhjZyg_h[oh^bfhklvijh]j_kkZ^Zevg_cr_]hihbkdZb
baf_g_gbcjZaghh[jZabyihlhfdh\kj_^bdhlhjuodh]^Zlhihy\blkylhldlhijb^Zklw\hexpbb
gh\h_\u]h^gh_gZijZ\e_gb_bh[_ki_qblijbkihkh[e_gb_dgh\ufmkeh\byfiha\hebljZkrbjblv
kj_^mh[blZgbyBlZd[hjv[Zijh]j_kkb\gh]hbdhgk_j\Zlb\gh]hmklhcqb\h]hbbaf_gy_fh]h
klZjh]hbgh\h]h
Wlb^\_l_g^_gpbb\hiehsZxlky\^_e_gbb`b\uokms_kl\gZfm`kdb_b`_gkdb_hkh[bqlh^Z_l
hsmlbfmx\u]h^m\j_ZebaZpbbh[_bol_g^_gpbcIjbwlhf`_gkdbcihekhojZgy_l\k\h_c
]_g_lbq_kdhciZfylb\k_gZb[he__p_ggu_ijbh[j_l_gbyw\hexpbbbp_ev_]hih\hafh`ghklbg_
^himklblvbobaf_g_gbcFm`kdhcihee_]dhl_jy_lklZjh_bijbh[j_lZ_lgh\h_qlhlhbawlbo
ijbh[j_l_gbcfh`_lijb]h^blvky\[m^ms_fbebm`_\gZklhys_fhkh[_ggh\fhf_gl
\hagbdgh\_gbydZdbolhwdklj_fZevguomkeh\bcLh_klv`_gkdbcihehjb_glbjh\ZggZ
\u`b\Z_fhklvZfm`kdhcgZijh]j_kk
J_Zevgh\ijbjh^_dhebq_kl\hihlhfdh\aZ\bkblhllh]hqbkeZ^_l_cdhlhjh_kihkh[gZ
\hkijhba\_klb`_gkdZyqZklvihimeypbbWlhagZqblqlh]b[_ev[hevrh]hqbkeZkZfph\ ghg_\k_o\f
fh`_lkeZ[hhljZablvkygZqbke_ihlhfkl\Zlh]^ZdZd]b[_evqZklbkZfhdkihkh[gZaZf_lghkgbablv
jZaf_jihimeypbb
Ihwlhfmijbjh^Z[_j_`_l`_gkdbciheZfm`kdhc_cg_lZd`ZedhGZhkh[yofm`kdh]hiheZ
hljZ[Zlu\Zxlky\k_gh\bgdbw\hexpbbJZa[jhk\jh`^_gguoijbagZdh\mfm`qbgagZqbl_evgh
[hevr_@_gsbgudZd[u[he__h^bgZdh\uMfm`qbg[hevr_bihe_aguob\j_^guofmlZpbc
]_g_lbq_kdbohldehg_gbc\fLZdgZ]emobo^_\hq_dijboh^blky]emobofZevqbdZ
Hldehg_gby\p\_lh\hfaj_gbblh`_qZs_\klj_qZxlkymfm`qbgKj_^b^_l_ckdhkh]eZab_f
aZbdZgb_f^bkeZeb_cZeZeb_caZ^_j`dhcikbobq_kdh]hjZa\blbyagZqbl_evgh[hevr_fZevqbdh\
Eh]hi_^bq_kdb_]jmiiu^_lkdbokZ^h\]jmiiu^ey^_l_ckhldehg_gbyfb\jZa\blbblZd`_[hevr_c
qZklvxkhklhylbafZevqbdh\udb^urbm`_gsbg[u\ZxlqZs__kebhgb\ugZrb\ZxlfZevqbdh\
GZaZqZlbc^_\hq_dijboh^blkyaZqZlbcfZevqbdh\QZklh]b[_ev[m^ms_]hfZevqbdZ
ijhbkoh^bljZgvr_q_f`_gsbgZmagZ_lqlhhgZ[_j_f_ggZLjm^gh\hkiblm_fu_^_lblh`_qZs_
fZevqbdbFZevqbdh\qZs_jm]Zxl^Z`_kZfuofZe_gvdboj_`_[_jmlgZjmdbIhhlghr_gbxd
fZevqbdZfj_qv\ajhkeuoqZs_kh^_j`blebrvijyfu_mdZaZgby hlhc^bg_ljh]Zci_j_klZgv^Zc
ijbg_kb\fZ\jZa]h\hj_k^_\hqdZfbqZs_mihlj_[eyxlkyqm\kl\_ggu_keh\Z gjZ\blkyex[ex
\_k_euc]jmklguc\f
Ijbjh^Z^ZeZ`_gkdbfhkh[yf[he__rbjhdmx\hafh`ghklvbaf_gylvkyih^\ebygb_f\g_rgbo
mkeh\bcHkh[bfm`kdh]hiheZg_fh]ml[ukljhbkbevghbaf_gblvkyBfhklZ_lkylhevdhih]b[gmlv
WlbfbjZaebqbyfbbhij_^_ey_lky\ukhdZyij_^jZkiheh`_gghklvhkh[_cfm`kdh]hiheZd
ihbkdh\hfmih\_^_gbxWlh^eygbo\uoh^dhlhjuc^ZeZbfijbjh^ZFha]mgbodjmig__[he__
ijh^\bgmlghf_g__gZ^_`_g[he__jZgbf:=_h^Zdygij_^iheZ]Z_lqlhihbkdh\ufih\_^_gb_f
fm`qbgh[tykgy_lkyboklj_fe_gb_dhk\h_gbxgh\uoijhkljZgkl\bo[hevrZykhh[jZabl_evghklv\
keh`guokblmZpbyokdehgghklvdihbkdmg_ljZ^bpbhgguoj_r_gbcdjbkdh\ZggufihklmidZf
KlZgh\blkyihgyl_gn_ghf_g\h_gguoe_l\\hcgmbihke_\hcgujh`^Z_lky[hevr_fZevqbdh\
Kbevgu_ba^hjh\u_fm`qbgumoh^ylgZ\hcgmhklZxlky[hevgu_bfheh^u_Ijbmkbe_gbb
mkeh\byo[hevr_kZfph\]b[g_lghb[hevr_bojh`^Z_lkyIjbwlhf\hajZklZ_lqbkehjZaguo
hldehg_gbchlghjfubkj_^bwlbohldehg_gbch[yaZl_evgh_klvihe_agu_b\j_^gu_
@_gkdbciheiheg__khojZgy_lqbke_gghklvbbkoh^gucki_dlj]_gh\Iheh\hchl[hjgZ`_gkdbo
hkh[_c^_ckl\m_lkeZ[hMfm`kdbo`_hkh[_cb^_lbgl_gkb\guciheh\hchl[hj]_g_lbq_kdmx
bgnhjfZpbxhgbi_j_^Zxlg_jZ\ghf_jghIjbwlhf`_gkdbcihei_j_^Z_lihgZke_^kl\m
bgnhjfZpbxhijhrehf gZ[hjgZke_^kl\_ggh]hfZl_jbZeZdhlhjucaZdj_ie_g^ebl_evguf
hl[hjhf\fZfm`kdhcihehgZklhys_f h[wdheh]bq_kdhckblmZpbbbebkhpbZevguodZlZkljhnZo\f
Iheh\u_jZaebqbyeZl_jZebaZpbbihemrZjbc
:gZebaiheh\uo^bohlhfbc jZaebqbc\f\eZl_jZebaZpbbihemrZjbcaZklZ\ey_lijbagZlvj_Zevghklv
bokms_kl\h\ZgbyKi_pbnbq_kdb_^eydZ`^h]hiheZikbohnbabheh]bq_kdb_\hafh`ghklbe_`Zsb_
\hkgh\_g_dhlhjuoklhjhgihagZ\Zl_evgh]hjZa\blbylZd`_ih\b^bfhfmaZ\bkylhlhkh[_gghkl_c
khaj_\Zgbye_\h]hbijZ\h]hihemrZjbc
Dkh`Ze_gbxg_lki_pbZevghcijh]jZffuh[mq_gby^ey^_\hq_dbebfZevqbdh\ihkh[byo^ey
i_^Z]h]h\gZibkZgh^_lblZdh]hlh\hajZklZIjbh^ghcblhc`_rdhevghcf_lh^bd_h[mq_gby
ijbh^ghfblhf`_mqbl_e_fZevqbdbb^_\hqdbijboh^yldh^gbfbl_f`_agZgbyfbmf_gbyf
jZagufbimlyfbbkihevamyjZagu_kljZl_]bbfure_gby
�_\hqdbjh`^Zxlky[he__aj_eufb^_lvfbgZg_^_ebq_ffZevqbdbFZevqbdbgZf_kypZ
iha`_gZqbgZxloh^blvgZf_kyp_\iha`_]h\hjblvDi_jbh^miheh\hcaj_ehklbwlZjZagbpZ
^hklb]Z_lijbf_jgh^\moe_lgZqZevghcrdhe_fZevqbdbdZd[ufeZ^r_^_\hq_dihk\h_fm
[bheh]bq_kdhfm\hajZklmgZ]h^H^gZdhZkbff_ljbyfha]ZmfZevqbdh\jZa\b\Z_lkyjZgvr_q_fm
�^_\hq_dD]h^ZfmfZevqbdh\aZf_lgZnmgdpbhgZevgZyki_pbZebaZpbyihemrZjbc_\hqdb`_^h
e_lkhojZgyxlhij_^_e_ggmxieZklbqghklvfha]Zlh_klv^bnnmaghklvnmgdpbhgbjh\Zgby
ihemrZjbc
hkijbylb_fZevqbdh\b^_\hq_dkbevghjZaebqZ_lkyihk\hbfnbabheh]bq_kdbfoZjZdl_jbklbdZf
��he_lhkljhlZkemoZmfZevqbdh\\kj_^g_f\ur_q_fm^_\hq_d_\hqdb[he__qm\kl\bl_evgud
rmfmodeZkkZom^_\hq_d\ur_dh`gZyqm\kl\bl_evghklvlh_klvbo[he__jZa^jZ`Z_l
l_e_kguc^bkdhfnhjlbhgb[he__hlau\qb\ugZijbdhkgh\_gb_ih]eZ`b\Zgb_B]ju^_\hq_dqZs_
hibjZxlkygZ[eb`g__aj_gb_hgbjZkdeZ^u\Zxli_j_^kh[hcdmdeuljyihqdbbb]jZxl\
h]jZgbq_gghfijhkljZgkl\_bf^hklZlhqghfZe_gvdh]hm]hedZB]jufZevqbdh\qZs_hibjZxlkygZ
^Zevg__aj_gb_hgb[_]Zxl^jm]aZ^jm]hf[jhkZxlij_^f_lu\p_evbkihevamxlijbwlhf\k_
ij_^hklZ\e_ggh_bfijhkljZgkl\h?kebijhkljZgkl\ZfZeh\]hjbahglZevghciehkdhklblhhgb
hk\Zb\Zxl\_jlbdZevgmxiehkdhklveZaZxlihe_klgbpZfaZe_aZxlgZrdZn
H[s_ijbgylhkqblZlv\hajZklhfrdhevghc]hlh\ghklbe_lgbc\hajZklg_aZ\bkbfhhliheh\hc
ijbgZ^e_`ghklbwlh\j_fyijhp_kkrdhevgh]hh[mq_gbygbdZdg_mqblu\Z_lm`_^hklZlhqgh
\ujZ`_gguciheh\hc^_nhjfbafbikbohnbabheh]bq_kdmxbg^b\b^mZevghklvLZd^_\hqdbb
�fZevqbdbh^bgZdh\hjZ[hlZxlgZmjhdZob^he`guhl\_qZlvh[sbflj_[h\ZgbyfrdheuhklZlhqgh
hq_\b^ghqlhkh^_j`Zgb_bnhjfumq_gby^_lbjZagh]hiheZbjZagh]hlbiZnmgdpbhgZevghc
Zkbff_ljbbfha]Z\hkijbgbfZxlbkljhylihjZaghfm ijbmkeh\bbqlhk_f_cgh_\hkiblZgb_b
^hrdhevgh_mqj_`^_gb_mqblu\Zebboiheh\mxijbgZ^e_`ghklvbikbohnbabheh]bq_kdmx
bg^b\b^mZevghklv\fWlbjZaebqbyk\yaZgukbklhqgbdZfbboZjZdl_jhfihagZ\Zl_evghcfhlb\Zpbb
dlj_[h\Zgbyfrdheu?kebm^_\hq_dhlghr_gb_^hklZlhqghehyevgh_dnhjfZfbkh^_j`Zgbx
mq_[ghcjZ[hluZ\p_ehfdjblbqgh_dkhpbZevgufnhjfZflhmfZevqbdh\j_adh\ujZ`_g
g_]Zlb\bafg_lhevdhdkbkl_f_rdhevguo\aZbfhhlghr_gbcghbdmq_[ghcjZ[hl_\hh[s_
Bg^bnn_j_glghklvrdhevgh]hh[jZah\Zgbydiheh\ufjZaebqbyf\ujZ`Z_lkyg_lhevdh\
kh\f_klghklbh[mq_gbyghb\kh^_j`Zl_evghc[_aZ^j_kghklbLZdkh^_j`Zgb_mq_[guoieZgh\b
mq_[guoij_^f_lh\bf__lkh\_jr_gghy\gmxl_oghdjZlbq_kdmx_kl_kl\_gghgZmqgmxl_g^_gpbxb
ihkljh_ghkjZkq_lhfgZ\dexq_gb_ih^]hlh\e_ggh]hmq_gbdZ\l_ogheh]bq_kdbcijhp_kkLZdbf
h[jZahf_]hfh`ghjZkkfZljb\ZlvdZdij_bfms_kl\_gghfm`kdh_Nhjfu`_hj]ZgbaZpbbh[mq_gby
ihkljh_gulZdbfh[jZahfqlhlj_[mxlkkZfuoi_j\uorZ]h\ijbe_`Zgbykhkj_^hlhq_ggh]h
\gbfZgby^bkpbiebgumkb^qb\hklb:wlblj_[h\Zgbyihikbohnbabheh]bq_kdbfiZjZf_ljZf
[eb`_d`_gkdbf
kbem[bheh]bq_kdbobikbohnbabheh]bq_kdbok\hckl\^_\hqdby\eyxlky[he__dhgnhjfgufbb
\gmrZ_fufbq_ffZevqbdbBo\hkijbylb_[he__^_lZebabjh\Zghhlkx^Z[hevrZy
qm\kl\bl_evghklvd\g_rg_cmihjy^hq_gghklbZfure_gb_[he__dhgdj_lghbijZ]fZlbqghqlh
hjb_glbjm_lg_klhevdhgZ\uy\e_gb_aZdhghf_jghkl_ckdhevdhgZihemq_gb_g_h[oh^bfh]h
j_amevlZlZ
Mqbl_eyfZl_fZlbdbk\b^_l_evkl\mxlqlh^_\hqdbe_]q_kijZ\eyxlkykZe]_[jhc kq_l
fZgbimeypbykpbnjZfbbnhjfmeZfb\fZfZevqbdbk]_hf_ljb_c ijhkljZgkl\_ggh_fure_gb_
fuke_ggu_fZgbimeypbbk]_hf_ljbq_kdbfbnhjfZfb\fFZevqbdbij_\hkoh^yl^_\hq_dih
ijhkljZgkl\_ggufkihkh[ghklyf
�_\hqdbij_\hkoh^ylfZevqbdh\ih\_j[Zevgufkihkh[ghklyfHgbg_hlebqZxlkyhlfZevqbdh\ih
kdhjhklbh\eZ^_gbyj_qvxghihke_^\moe_lhgb\kj_^g_f[he__hohlghjZa]h\Zjb\Zxlk^jm]bfb
^_lvfbboj_qv[he__ijZ\bevgZybkeh`gZy?s_^hgZqZeZh[mq_gby\rdhe_wlbjZaebqby
ijhiZ^Zxlbihy\eyxlky\gh\vebrvihke_e_lhklZ\ZykvihklhyggufbgZijhly`_gbb\k_c
`bagbWlh\_j[Zevgh_ij_\hkoh^kl\hijhy\ey_lky\jZaguonhjfZoLZd^_\hqdbemqr_j_rZxl
aZ^Zgby\dhlhjuolj_[m_lkygZclbkeh\Zjgu_ZgZeh]bbM^_\hq_d\ur_[_]ehklvj_qbhgbemqr_
b[uklj__ihgbfZxlibkvf_ggucl_dkl
LZdh_^bnn_j_gpbjh\Zggh_ijhy\e_gb_iheh\uojZaebqbcijb\h^bldjZaebqguflbiZffure_gby
\hkijbylbybgnhjfZpbb
hlghr_gbbfm`kdh]hiheZw\hexpby\_eZhl[hjgZkhh[jZabl_evghklvgZoh^qb\hklv
bah[j_lZl_evghklvHl[hj`_gkdh]hiheZr_egZZ^Zilbjm_fhklvkemqZ_g_khhl\_lkl\by
i_^Z]h]bq_kdbo\ha^_ckl\bcbg^b\b^mZevgufhkh[_gghklyfikbobdbj_[_gdZ^_\hqdbijbgbfZxl
g_k\hckl\_ggmxbfkljZl_]bxj_r_gbyaZ^ZqFZevqbdb`_klZjZxlkymclbbaih^dhgljheylZddZd
Z^Zilbjh\Zlvkydg_k\hckl\_gghfm_fm\b^m^_yl_evghklbfZevqbdmbkdexqbl_evghljm^gh
FZevqbdb[hevr_hjb_glbjh\ZgugZbgnhjfZpbxZ^_\hqdbgZhlghr_gbyf_`^mex^vfb
FZevqbdbqZs_aZ^Zxl\ajhkeuf\hijhkujZ^bihemq_gbydhgdj_lgh]hhl\_lZ DZdhcmgZk
ke_^mxsbcmjhd"\fZ^_\hqdbjZ^bmklZgh\e_gbydhglZdlZkh\ajhkeufb :udgZf_s_ijb^_l_"\f
h\j_fyhl\_lh\gZmjhdZofZevqbdbkfhljyl\iZjlm\klhjhgmbebi_j_^kh[hcZ^_\hqdb\
ebphmqbl_exbsmlih^l\_j`^_gb_ijZ\bevghklb`^mlh^h[j_gby
�Ki_pbZebkluhlf_qZxlqlh\j_fyg_h[oh^bfh_^ey\oh`^_gby\mjhdaZ\bkblhliheZ_\hqdb
\b^ylwlhihh[jZs_ggufdgbf]eZaZfbkljhylmjhdlZdbfh[jZahfqlh[ukZfZyljm^gZyqZklv
fZl_jbZeZijbreZkvgZibdjZ[hlhkihkh[ghklbBhjb_glbjmxlkyih^_\hqdZfFZevqbdb
\jZ[Zlu\Zxlky^he]hbgZmqbl_eykfhljylj_^dhDh]^ZfZevqbdb^hklb]gmlibdZ
jZ[hlhkihkh[ghklb^_\hqdbgZqbgZxlmklZ\ZlvMqbl_evgZqbgZ_lkgbfZlvgZ]jmadmmjhd\oh^bl\
^jm]mxnZamDexq_\hc^eymjhdZfZl_jbZebibdjZ[hlhkihkh[ghklbfZevqbdh\g_kh\iZ^Zxl
Djhf_lh]hmklZgh\e_ghqlhfZevqbdbemqr_\uihegyxlihbkdh\mx^_yl_evghklv\u^\b]Zxl
gh\u_b^_bhgbemqr_jZ[hlZxl_kebgm`ghj_rblvijbgpbibZevghgh\mxaZ^ZqmH^gZdh
lj_[h\ZgbyddZq_kl\mlsZl_evghklbZddmjZlghklbbkiheg_gbybebhnhjfe_gbymgbog_\_ebdb
FZevqbdfh`_lgZclbg_klZg^Zjlgh_j_r_gb_fZl_fZlbq_kdhcaZ^Zqbghk^_eZlvhrb[dm\
\uqbke_gbyobihemqblv\j_amevlZl_^\hcdm
�_\hqdbh[uqghemqr_\uihegyxlaZ^Zqbm`_g_gh\u_lbih\u_rZ[ehggu_dh]^Zlj_[h\Zgbyd
lsZl_evghklbijhjZ[hld_^_lZe_cbkihegbl_evkdhcqZklbaZ^Zgbyg_\_ebdbihlhfmqlhm`_
h[dZlZgu:wlhbf_gghlhqlhlj_[mxl\rdhe_KgZqZeZ^_lyfh[tykgyxldZdgZ^hj_rZlvaZ^Zqm
aZl_fj_rZ_lkyk_jbyrZ[ehgguoaZ^ZgbcBkdexqZ_lkywlZiihbkdZFbgbfZevgu_lj_[h\Zgbyd
gh\Zlhjkl\mfZdkbfZevgu_dlsZl_evghklbbkiheg_gbyWlhlf_lh^ohjhr^ey^_\hq_d
fZevqbdb`_^he`gukZfbmqZkl\h\Zlv\ihbkd_j_r_gbyaZ^Zqb
:=_h^ZdygmdZau\Z_lgZlhqlh\yaZgb_bah[j_eb\BlZebb\;,,,\_d_fm`qbgubwlhkqblZehkv
km]m[hfm`kdbf^_ehfIjhn_kkbyih\ZjZlZd`_kqblZeZkvfm`kdhcFm`qbgubah[j_lZebgh\u_
j_p_iludhfihg_glukhhlghr_gbyGhbfg_bgl_j_kghbah^gy\^_gv^_eZlvh^ghblh`_lZdZy
jZ[hlZg_hl\_qZ_lhkh[_gghklyfhj]ZgbaZpbbbofha]ZbikbobdbIhwlhfmijhn_kkbxkgZqZeZ
hk\Zb\Zxlfm`qbguZ`_gsbguihlhf^h\h^yl__^hkh\_jr_gkl\ZlZdqlhfm`qbgum`_g_fh]ml
dhgdmjbjh\ZlvbhlklmiZxl
�Ikboheh]bkqblZxlqlh^_\hqdbij_\hkoh^ylfZevqbdh\\j_q_\uoaZ^ZgbyoZ`_bagZqZevgh
g_j_q_\u_aZ^Zqbhgbfh]mlj_rblvj_q_\ufkihkh[hfFZevqbdbij_\hkoh^yl^_\hq_d\
\b^_hijhkljZgkl\_gguomf_gbyoZwlhlj_[m_l\ukhdhcihagZ\Zl_evghcZdlb\ghklbHkh[_gghklvx
`_fZevqbdh\y\ey_lkykihkh[ghklvdihbkdmgh\h]hg_klZg^Zjlgh]hj_r_gbyKi_pbZevgu_
bkke_^h\ZgbyihdZaZebqlhmfZevqbdh\ki_pbZebaZpbyijZ\h]hihemrZjbyfha]Z\hlghr_gbb
ijhkljZgkl\_gguonmgdpbcbf__lkym`_\e_llh]^ZdZdm^_\hq_d__g_l^Z`_d
FZevqbdbdjZldh\j_f_gghghyjdhbba[bjZl_evghj_Z]bjmxlgZwfhpbhgZevgucnZdlhjZm
^_\hq_d\kblmZpbb\uau\Zxs_cwfhpbbj_adhgZjZklZ_lh[sZyZdlb\ghklvih\urZ_lky
wfhpbhgZevguclhgmkdhjufha]ZFha]^_\hq_ddZd[u]hlh\blkydhl\_lmgZex[mxg_ijbylghklv
ih^^_j`b\Z_l\khklhygbb]hlh\ghklb\k_kljmdlmjufha]Zqlh[u\ex[mxk_dmg^mhlj_Z]bjh\Zlv
gZ\ha^_ckl\b_ijbr_^r__kex[hcklhjhgub^bfhwlbfb^hklb]Z_lkyfZdkbfZevgZy
hjb_glbjh\Zgghklv`_gkdh]hhj]ZgbafZgZ\u`b\Z_fhklvFm`qbgu`_h[uqgh[ukljhkgbfZxl
wfhpbhgZevgh_gZijy`_gb_b\f_klhi_j_`b\Zgbci_j_dexqZxlkygZijh^mdlb\gmx^_yl_evghklv
G_h[oh^bfhmqblu\Zlvhkh[_gghklbwfhpbhgZevghckn_jufZevqbdh\FZfZ`_gsbgZ\hkiblZl_ev
`_gsbgZmqbl_ev`_gsbgZ^he]hjm]ZxlfZevqbdZgZ]g_lZxlwfhpbbk_j^ylkygZlhqlhhgg_
i_j_`b\Z_l\f_kl_kgbfbhklZ_lkyjZ\gh^mr_gdbokeh\Zf\lh\j_fydZd\g_rg__jZ\gh^mrb_
fZevqbdZh[tykgy_lkyl_fqlhmg_]hm`_ijhr_eibdwfhpbhgZevghcZdlb\ghklbgZi_j\uo
fbgmlZojZa]h\hjZHgg_kihkh[_g^he]hm^_j`b\ZlvwfhpbhgZevgh_gZijy`_gb_hghldexqbe
h]jZgbqvl_^ebgmghlZpbbghk^_eZcl____fdhcihkfukemlZddZdfha]fZevqbdZhq_gv
ba[bjZl_evghj_Z]bjm_lgZwfhpbhgZevgu_\ha^_ckl\byH[tykgycl_kblmZpbxdhjhldhbdhgdj_lgh
Mlhfe_gb_kdZau\Z_lkyg_h^bgZdh\hgZjZ[hl_fha]Z^_l_cjZagh]hiheZMfZevqbdh\[hevr_
kljZ^Zxle_\hihemrZjgu_ijhp_kku k\yaZggu_kj_q_\uffure_gb_feh]bq_kdbfbhi_jZpbyfb\fZ
m^_\hq_dijZ\hihemrZjgu_ h[jZagh_fure_gb_ijhkljZgkl\_ggu_hlghr_gbywfhpbhgZevgh_
kZfhqm\kl\b_\f
M^_\hq_dhlf_ldbaZ]h^ihjZagufij_^f_lZfhlebqZxlkyg_agZqbl_evghh[uqghg_[he__q_fgZ
[ZeeMfZevqbdh\\_^hfhklbi_kljylihegufgZ[hjhfbaljh_dq_l\_jhdiyl_jhdhafh`ghwlh
k\yaZghkl_fqlhfZevqbdb[he_ag_gg__j_Z]bjmxlgZg_h[oh^bfhklvbkihevah\ZlvjZagu_lbiu
�fure_gbygZjZaguomjhdZoijbbamq_gbbjZaguoij_^f_lh\_\hqdb`_ijbf_gyxlh^gmblm`_
lZdlbdmijbbamq_gbbkh\_jr_gghjZagh]hfZl_jbZeZDjhf_lh]h^_\hqdb[hevr_hibjZxlkygZ
f_oZgbq_kdh_aZihfbgZgb_ihemqZxliyl_jdbb[eZ]hihemqghaZ[u\ZxlaZmq_ggh_LjZ^bpbhggh_
ZdZ^_fbq_kdh_h[jZah\Zgb_[he__ih^oh^bl^ey^_\hq_dq_f^eyfZevqbdh\ihwlhfm\rdhe_
^_\hqdbh[mqZxlkymki_rg__Ke_^h\Zl_evgh\gZb[he__\u]h^guomkeh\byogZoh^ylky
e_\hihemrZjgu_^_\hqdbZijZ\hihemrZjguffZevqbdZfg_ih^oh^ylkms_kl\mxsb_f_lh^bdbb
ijh]jZffuwlhck\yabijZ\hihemrZjgu_fZevqbdbgZb[he__ih^\_j`_gurdhevgufg_\jhaZf
Fha]fZevqbdh\ihkjZ\g_gbxkfha]hf^_\hq_d[he__ijh]j_kkb\gZy[he__^bnn_j_gpbjh\ZggZy
[he__ba[bjZl_evgZy[he__wdhghfbqgZynmgdpbhgZevgZykbkl_fZMfZevqbdh\hkh[_ggh
ba[bjZl_evghZdlb\_gi_j_^gbcfha]_]heh[gu_ZkkhpbZlb\gu_kljmdlmjuBf_gghwlbhl^_eu
hl\_qZxlaZijhp_kkukfukehh[jZah\ZgbyWlh^_eZ_lfure_gb_fZevqbdh\l\hjq_kdbfh[tykgy_l
bo\ukhdmxihbkdh\mxZdlb\ghklvkihkh[kl\m_l[he__Zdlb\ghckZfhj_ZebaZpbbMfZevqbdh\
qbkehkh_^bgyxsbo^\ZihemrZjbyg_j\guo\hehdhg dhfbkkmju\ff_gvr_q_fm^_\hq_dBf_ggh
ihwlhfmbfljm^g__khihklZ\blvbgnhjfZpbxh[jZ[Zlu\Z_fmx\e_\hfbijZ\hfihemrZjbyolh
`_\j_fymfZevqbdh\ba[bjZl_evgh\dexqZ_lky\fukebl_evgu_ijhp_kkue_\h_bebijZ\h_
ihemrZjb_
M^_\hq_dkihkh[ghklvp_gljh\dhjuijZ\h]hbe_\h]hihemrZjbc\klmiZlv\nmgdpbhgZevgu_
f_`ihemrZjgu_dhglZdluagZqbl_evgh\ur_q_fmfZevqbdh\Ihwlhfm^eyfZevqbdh\oZjZdl_jgZ
[he__\ukhdZykhkj_^hlhq_gghklvgZdhgdj_lghcijh[e_f__jhylghcijbqbghcmdZaZgguo
jZaebqbcy\ey_lky[hevrZykl_i_gvki_pbZebabjh\ZgghklbihemrZjbcbf_gvrZykl_i_gv
f_`ihemrZjgh]h\aZbfh^_ckl\bymfZevqbdh\ihkjZ\g_gbxk^_\hqdZfbZlZd`_[he__iha^g__
khaj_\Zgb_]heh\gh]hfha]ZfZevqbdh\
MfZevqbdh\f_^e_gg__khaj_\Z_le_\h_ihemrZjb_Zm^_\hq_dijZ\h_Ihwlhfm^_\hqdb^h
e_lemqr_aZihfbgZxlpbnjubj_rZxleh]bq_kdb_aZ^Zqbij_\hkoh^ylfZevqbdh\\jy^_j_q_\uo
kihkh[ghkl_cH^gZdhmgbo[uklj__aZ\_jrZ_lkyjZa\blb_iZfylb?kebmfZevqbdh\ki_pbZebaZpby
ihemrZjbcfha]ZihijhkljZgkl\_ggh\j_f_gghchjb_glZpbbbf__lkym`_\e_llhm^_\hq_d__
g_l^Z`_\Lh_klvfh`ghkdZaZlvqlh\^_lkl\_fZevqbdb[he__ijZ\hihemrZjgu_q_f^_\hqdb
ghk\hajZklhfmfm`qbge_\h_ihemrZjb_ihmjh\gxk\h_]hnmgdpbhgZevgh]hjZa\blbygZqbgZ_l
eb^bjh\ZlvFm`qbguh[]hgyxl`_gsbgbklZgh\ylky[he__e_\hihemrZjgufbq_f`_gsbgu
Bgl_j_kguj_amevlZluwdki_jbf_glZijh\_^_ggh]h\Gb`g_fGh\]hjh^_]^_h[mq_gb_b\hkiblZgb_
�fZevqbdh\b^_\hq_dijh\h^behkv\h^ghiheuo]jmiiZoey^_\hq_dgbq_]hg_f_gyehkvZ
jZa\b\Zlvky?keb^_\hqdbaZ[_]Zebihbgl_j_kh\ZlvkyfZevqbdZfblhfZevqbdZfwlh[uehkh\k_fg_
gm`gh
Dhg_qgh\jZa^_evghfh[mq_gbbb\hkiblZgbb_klvfgh]hijbly]Zl_evgh]hH^gZdhfu^he`gug_
lhevdh^Z\ZlvagZgbybjZa\b\Zlvhij_^_e_ggu_ikbobq_kdb_nmgdpbbghb]Zjfhgbabjh\Zlv
ebqghklvQ_eh\_dg_fh`_lkms_kl\h\Zlv\g_khpbmfZBkke_^h\ZgbyihdZau\Zxlqlhhlghr_gby\
deZkkguodhee_dlb\Zokha^Zgguoba^_l_ch^gh]hlbiZnmgdpbhgZevghcZkbff_ljbbihemrZjbc
kdeZ^u\Zxlkyg_ijhklhMqbl_exljm^ghi_j_^Z\ZlvagZgbyhij_^_e_ggh]hlbiZg_gZdh]h
hi_j_lvky\deZkk_g_ljZaghh[jZabyhldebdh\fgh]hklhjhgghklb\hkijbylbyfZl_jbZeZ?keb
]_g_lbq_kdbmj_[_gdZh[e_]q_ghij_^_e_gguclbifure_gby nbabheh]bq_kdbckm[kljZlfha]
mkljh_glZdbfh[jZahfqlh^Zgghfmlbimfure_gbyh[_ki_qb\ZxlkygZbemqrb_mkeh\by\flhwlhg_
agZqblqlhjZa\b\Zlvgm`ghlhevdh_]hjZaebqguo`bag_gguokblmZpbyoj_[_gdZg_h[oh^bfh
gZmqblvihevah\Zlvkybl_flbihffure_gbydhlhjucy\ey_lkyf_g__mki_rguf=jZfhlguc
i_^Z]h]kha^Z_lgZmjhd_mkeh\by^ey\uiheg_gbyaZ^ZgbcjZagufbkihkh[Zfbih^o\Zlu\Z_lb^_b
\u^\bgmlu_jZagufb^_lvfbfZevqbdZfbb^_\hqdZfbe_\hihemrZjgufbbijZ\hihemrZjgufb
LZdbfh[jZahf^_yl_evghklvmqbl_eyihjZa\blbxfukebl_evguoijhp_kkh\rdhevgbdh\^he`gZ
mqblu\Zlvg_lhevdh\jh`^_ggu_hkh[_gghklbnmgdpbhgZevghchj]ZgbaZpbbfha]Zghbiheh\u_
jZaebqby\eZl_jZebaZpbbihemrZjbc
IjZdlbq_kdb_j_dhf_g^Zpbb^eymqbl_e_cbjh^bl_e_c
G_aZ[u\Zcl_qlhi_j_^\Zfbg_[_kiheucj_[_ghdZfZevqbdbeb^_\hqdZkhij_^_e_ggufb
hkh[_gghklyfbfure_gby\hkijbylbywfhpbc
Gbdh]^Zg_kjZ\gb\Zcl_f_`^mkh[hc^_l_co\Zebl_boaZmki_obb^hklb`_gby
H[mqZyfZevqbdh\hibjZcl_kvgZbo\ukhdmxihbkdh\mxZdlb\ghklvkhh[jZabl_evghklv
H[mqZy^_\hq_dg_lhevdhjZa[bjZcl_kgbfbijbgpbi\uiheg_gbyaZ^Zgbyghbmqbl_bo
^_ckl\h\ZlvkZfhklhyl_evghZg_ihaZjZg__jZajZ[hlZggufko_fZf
Jm]ZyfZevqbdZihfgbl_h_]hwfhpbhgZevghcqm\kl\bl_evghklbblj_\h`ghklbBaeh`bl__fm
djZldhblhqghk\h_g_^h\hevkl\hFZevqbdg_kihkh[_g^he]hm^_j`b\ZlvwfhpbhgZevgh_
gZijy`_gb_hq_gvkdhjhhgi_j_klZg_l\ZkkemrZlvbkeurZlv
Jm]Zy^_\hqdmihfgbl_h__wfhpbhgZevghc[mjghcj_ZdpbbdhlhjZyihf_rZ_l_cihgylvaZ
qlh__jm]ZxlKihdhcghjZa[_jbl___hrb[db
�_\hqdbfh]mldZijbagbqZlvbaaZmklZehklb bklhs_gb_ijZ\h]hwfhpbhgZevgh]h
ihemrZjby\fFZevqbdb\wlhfkemqZ_bklhsZxlkybgnhjfZpbhggh kgb`_gb_Zdlb\ghklbe_\h]h
jZpbhgZevgheh]bq_kdh]hihemrZjby\fJm]ZlvboaZwlh[_kihe_aghb[_agjZ\kl\_ggh
Hjb_glbjmcl_ijh]jZffubf_lh^bdbh[mq_gbygZdhgdj_lgh]hj_[_gdZkhij_^_e_gguflbihf
nmgdpbhgZevghcZkbff_ljbbihemrZjbc^Zcl__fm\hafh`ghklvjZkdjulvk\hbkihkh[ghklb
kha^Zcl__fmkblmZpbxmki_oZ
H[mqZyj_[_gdZ]jZfhlghfmibkvfmg_jZajmrZcl_hkgh\u\jh`^_gghc]jZfhlghklbBsbl_
ijbqbgug_]jZfhlghklbj_[_gdZZgZebabjmcl__]hhrb[db
G_aZ[u\Zcl_qlh\ZrZhp_gdZ^ZggZyj_[_gdm\k_]^Zkm[t_dlb\gZbaZ\bkblhl\Zr_]hlbiZ
Zkbff_ljbbihemrZjbchafh`gh\uhlghkbl_kvdjZaguflbiZffha]h\hchj]ZgbaZpbbbih
jZaghfmfukebl_
Ihfgbl_ghjfhc^eyj_[_gdZy\ey_lkyg_agZlvqlheb[hg_mf_lvhrb[Zlvky
E_gvj_[_gdZkb]gZeg_[eZ]hihemqby\Zr_ci_^Z]h]bq_kdhc^_yl_evghklbg_ijZ\bevgh
\u[jZggZy\Zfbf_lh^bdZjZ[hluk^Zggufj_[_gdhf
�ey]Zjfhgbqgh]hjZa\blbyj_[_gdZg_h[oh^bfhgZmqblv_]hihjZaghfmhkfukeb\Zlvmq_[guc
fZl_jbZe eh]bq_kdbh[jZaghbglmblb\gh\f
�eymki_rgh]hh[mq_gbyfu^he`guk\hblj_[h\Zgbyij_\jZlblv\`_eZgbyj_[_gdZ
K^_eZcl_k\h_c]eZ\ghcaZih\_^vxg_gZ\j_^b
=eZ\ZE_\hjmdbcj_[_ghd\rdhe_
Hkh[_gghklbh[mq_gbybjZa\blbye_\hjmdh]hj_[_gdZ
Ijh[e_fZe_\hjmdhklbhklZ_lkyh^ghcbakZfuok_jv_aguoijh[e_f\i_^Z]h]bd_bikboheh]bb
�he]h_\j_fykqblZeZkvqlhe_\hjmdbo^_l_cg_h[oh^bfhi_j_mqb\Zlvih^]hgyyboih^h[sbc
klZg^Zjlj_amevlZl_m^_l_cjZa\b\Zebkvg_\jhlbq_kdb_j_ZdpbbGZkh\j_f_gghfmjh\g_agZgbc
wlhh[tykgy_lkyl_fqlhe_\hjmdhklvg_ijhklhij_^ihql_gb_e_\hcjmdbghbkh\_jr_ggh
^jm]h_jZkij_^_e_gb_nmgdpbcf_`^mihemrZjbyfbfha]ZAZklZ\eylve_\hjmdh]hj_[_gdZibkZlv
ijZ\hcjmdhcagZqbl\f_rb\Zlvky\m`_keh`b\rmxkyb^hklZlhqghkeh`gmxnmgdpbhgZevgmx
kbkl_fmbklj_fblvkyi_j_kljhblv__[_a^hklZlhqguo^eywlh]hij_^ihkuehd
ijhp_kk_gZkbevkl\_ggh]hi_j_mqb\Zgbyj_[_ghdklZgh\blky\kiuevqb\ufdZijbaguf
jZa^jZ`bl_evguf[_kihdhcghkiblmg_]hkgb`Z_lkyZii_lblIha^g__ihy\eyxlky[he__k_jv_agu_
gZjmr_gbyqZklu_]heh\gu_[hebihklhyggZy\yehklvblh]_jZa\b\Zxlkyg_\jhlbq_kdb_j_Zdpbb
g_j\gu_lbdbwgmj_aaZbdZgb_Kh]eZkghf_^bpbgkdhcklZlbklbd_dZ`^uclj_lbcj_[_ghdk
aZbdZgb_fwlhi_j_mq_gguce_\rZ
ijZdlbd__klvijbf_judh]^Zi_j_mqb\Zgb_ijb\h^behj_[_gdZdibkq_fmkiZafmLZdh_
khklhygb_g_ih^^Z_lkyikboheh]hi_^Z]h]bq_kdhcdhjj_dpbbblj_[m_l^ebl_evgh]he_q_gby
E_\hjmdb_^_lbi_j_mq_ggu_gZibkvfhijZ\hcjmdhcklZ\\ajhkeufbhsmsZxl[he__lhgdmx
dhhj^bgZpbxe_\hcjmdbqlhbbkihevamxl\[ulmHgbqZklhibrmlijZ\hcjmdhcghjbkmxlb
ih^q_jdb\Zxle_\hcI_j_mq_gguce_\hjmdbcq_eh\_dgZkbevghijbkihkh[b\rbckydg_m^h[ghfm
^eyg_]hijZ\hfmlbim^\b]Zl_evgh]hih\_^_gbykhojZgy_l\k_hkh[_gghklb\k_gkhjghckn_j_b
g_j\ghikbobq_kdhc^_yl_evghklb
Fgh]hqbke_ggufbbkke_^h\ZgbyfbihdZaZghqlhp_gljuhl\_lkl\_ggu_aZmklgmxj_qvm
ih^Z\eyxs_]hqbkeZe_\hjmdbogZoh^ylky\e_\hfihemrZjbbdZdbm\k_]hijZ\hjmdh]h
q_eh\_q_kl\ZIjhklh^bnn_j_gpbZpbynmgdpbcf_`^mihemrZjbyfbme_\hjmdbog_lZd\ujZ`_gZ
dZdmijZ\hjmdboWlhijb\h^bldp_ehfmjy^m\Z`guobbgl_j_kguoihke_^kl\bc
Mq_gufb[ueZ\u^\bgmlZ]bihl_aZqlh\^j_\ghklbq_eh\_q_kl\h\ih^Z\eyxs_f[hevrbgkl\_
[uehe_\hjmdbfIj_h[eZ^Zgb_ijZ\hcjmdbihy\behkviha^g__\j_amevlZl_w\hexpbbE_\ZyjmdZ
h[eZ^Z_l[hevrbfbihl_gpbZevgufb\hafh`ghklyfbHgZ\ughkeb\__dklZlbq_kdbfgZ]jmadZf
lhqg__hij_^_ey_lgZhsmivnhjfmij_^f_lh\[uklj__^hklb]Z_laZ^Zggh]hmkbeby
Bklhdb\hagbdgh\_gbye_\hjmdhklbmq_gu_kdehggu\b^_lvm`_\ij_gZlZevghfjZa\blbbj_[_gdZ
H^gZba]bihl_a\u]ey^blke_^mxsbfh[jZahfGZr_klhcg_^_e_ihke_hieh^hl\hj_gbym
q_eh\_q_kdh]haZjh^urZh[jZamxlkyiheh\u_`_e_audhlhju_\gZqZe_h^bgZdh\umh[hboiheh\
?kebieh^fm`kdh]hiheZlhgZlj_lv_ff_kyp_\gmljbmljh[gh]hjZa\blbyojhfhkhfugZqbgZxl
ij_gZlZevgh]hjhklZihemrZjbcjZa\b\Zxs_]hkyfha]Zmfm`qbgb`_gsbgukhdh_kh^_j`Zgb_
l_klhkl_jhgZ\i_jbh^\gmljbmljh[gh]hjZa\blbyaZf_^ey_ljhkle_\h]hihemrZjbymfm`kdh]h
ieh^ZihkjZ\g_gbxk`_gkdbfieh^hfbkihkh[kl\m_lhlghkbl_evgh[hevr_fmjZa\blbxijZ\h]h
ihemrZjby?keb\e_\hfihemrZjbbjZa\b\Zxs_]hkyfha]ZaZf_^eyxlkyijhp_kkfb]jZpbb
g_cjhgh\df_klZfhdhgqZl_evghcehdZebaZpbbbmklZgh\e_gb_g_h[oh^bfuok\ya_clhih^h[gZy
aZ^_j`dZbfh`_lijb\_klbde_\hjmdhklb
Djhf_]_g_lbq_kdh]he_\r_kl\Zkms_kl\m_le_\r_kl\hiZlheh]bq_kdh]hoZjZdl_jZwlhfkemqZ_
e_\hjmdhklvfh`_l\hagbdZlv\j_amevlZl_fbgbfZevghcfha]h\hc^bknmgdpbb\hagbdZxs_c
eb[h\ijhp_kk_\gmljbmljh[gh]hjZa\blbyeb[hijbjh`^_gbbukhdZyqZklhlZe_\r_kl\Z
gZ[ex^Z_lkykj_^b[hevguowibe_ikb_cheb]hnj_gb_crbahnj_gb_c
_j[ZevgZyh^Zj_gghklve_\hjmdboex^_ch[tykgy_lkyl_fqlhboj_q_\u_p_gljuij_^klZ\e_gu
kbff_ljbqgh\e_\hfbijZ\hfihemrZjbyoKh\f_klgZyjZ[hlZj_q_\uop_gljh\\uklmiZ_ldZd
mkeh\b_\hagbdgh\_gbyhkh[hch^Zj_gghklb
Jhkkbckdbfbmq_gufb[uehijh\_^_ghbkke_^h\Zgb_wfhpbhgZevghckn_juq_j_a\hkijbylb_
aZiZoh\HdZaZehkvqlhijZ\hjmdb_h[gZjm`b\Zxl[hevrmxqm\kl\bl_evghklvdwfhpbyf
iheh`bl_evgh]hagZdZ ijbylgucaZiZo\fZ^eye_\hjmdbooZjZdl_jghij_h[eZ^Zgb_wfhpbc
hljbpZl_evgh]hagZdZ g_ijbylgucaZiZo\flh_klvhgb[he__i_kkbfbklbqgu
gZr_ckljZg_e_\hjmdbo\kj_^g_f\b\KR:\bKj_^be_\hjmdboex^_cfgh]h
\u^Zxsbokyex^_clZdbodZdIIbdZkkhXP_aZjvE_hgZj^h^ZbgqbFbd_eZg^`_eh;_loh\_g
&#x;�&#x;�QQZiebgWJm[bd:FZd_^hgkdbcGZihe_hgD_ebdbcBZev@ZggZ\n:jdI
FZddZjlgbMDebglhgE_\hjmdb_khklZ\eyxl\b\k_olZeZgleb\uoex^_ck\ukhdbf
dhwnnbpb_glhfmfkl\_ggh]hjZa\blby
Hq_gvfgh]he_\hjmdboh^Zj_gguo^_l_cBabkke_^h\Zgbcihhp_gd_l\hjq_kdbokihkh[ghkl_c
ex^_c\\hajZkl_hl^he_ly\kl\m_lqlhme_\hjmdboj_amevlZluagZqbl_evgh\ur_q_fm
ijZ\hjmdboIhq_fm`_lh]^Z\=ILMe_\hjmdbo\k_]^Z[hevr_q_f\klZjrbodeZkkZordheu"
Ihq_fmbofgh]hkj_^bljm^gh\hkiblm_fuoih^jhkldh\bZedh]hebdh\"Kj_^bjZ[hqboe_\rb
\klj_qZxlky\jZaZqZs_q_fkj_^bjZ[hlgbdh\mfkl\_ggh]hljm^Zhafh`ghjZa]Z^dZ
aZdexqZ_lky\lhfqlhfug_mf__fmqblve_\hjmdbo^_l_cihevam_fkyf_lh^bdZfbh[mq_gbygZ
gbog_jZkkqblZggufbg_mqblu\Zxsbfbhkh[_gghkl_cboikbobdb
�Z`_gZkZfuojZggbowlZiZojZa\blbyikbobdbijZ\hjmdh]hbe_\hjmdh]hj_[_gdZaZf_lgu
agZqbl_evgu_jZaebqbyk\yaZggu_khkh[_gghklyfbnmgdpbhgZevghcki_pbZebaZpbbboe_\h]hb
ijZ\h]hihemrZjbc
IjZ\hjmdhklvbe_\hjmdhklvnhjfbjmxlky\hkgh\ghfd]h^ZfZ^hwlh]h\hajZklZij_^ihql_gb_
jmdbfh`_l[ulvg_mklhcqb\uf?keb\]h^Zj_[_ghdij_^ihqblZ_l^_ckl\h\Zlve_\hcjmdhcbl_f
[he___kebkj_^bjh^kl\_ggbdh\_klve_\hjmdb_lhi_j_mqb\Zlvj_[_gdZg_evayI_j_mqb\Zyfh`gh
knhjfbjh\Zlvg_\jha[_kihdhcguckhgkghoh`^_gb_lbdbgZ\yaqb\u_^\b`_gbyaZbdZgb_ghqgh_
g_^_j`Zgb_fhqbMj_[_gdZfh`_lknhjfbjh\Zlvkyqm\kl\hms_j[ghklbdhfie_dk
g_iheghp_gghklbg_mf_gb_h[sZlvkykex^vfbbl^
Ijbh[mq_gbbe_\hjmdb_[hevr_hjb_glbjmxlkygZqm\kl\_ggu_hsms_gby ajbl_evgu_
�hkyaZl_evgu_bl^\fZg_gZj_qveyemqr_]hihgbfZgbyfZl_jbZeZbflj_[m_lkyhihjZgZjbkmghd
j_]eZf_glbjh\Zgguomkeh\byobkljh]hfkhih^qbg_gbbBfg_h[oh^bfZkh[kl\_ggZybgbpbZlb\Zb
bglmbpbybg^b\b^mZevgZyjZ[hlZdh]^Zg_l`_kldh]hj_]eZf_glZkljh]h]hih^qbg_gby
?kebj_[_ghdh^bgZdh\h\eZ^__lijZ\hcbe_\hcjmdhchgkqblZ_lkyh[h_jmdbfbeb
Zf[b^_dkljhf h[_jmdbjZ[hlZxldZdijZ\ZyjmdZ\fHkh[_gghklbikbobdbmlZdbo^_l_cfh]ml[ulv
lZdbfb`_dZdme_\hjmdboghhgbe_]dhijb\udZxlibkZlvijZ\hcjmdhcbg_kljZ^Zxlhl^_dkljZ
klj_kkZ:f[b^_dkljhf[ueBIIZ\eh\
E_\hjmdhklvwlhg_ijb\uqdZg_[he_agvg_j_amevlZlhrb[hdi_^Z]h]Zwlhh^bgba\ZjbZglh\
ghjfZevgh]hjZa\blbyhj]ZgbafZbqZklhaZ\bkblhl\jh`^_gguo]_g_lbq_kdbohkh[_gghkl_c
kljh_gbyfha]Zj_[_gdZ
?kebjZkklZ\blv\k_oex^_cihkl_i_gbijZ\hjmdhklblhihemqblkyh]jhfgh_fgh]hh[jZab_hl
\ujZ`_gguoijZ\r_cq_j_akeZ[h\ujZ`_gguoijZ\r_cZf[b^_dkljh\keZ[h\ujZ`_gguoe_\r_cd
\ujZ`_ggufe_\rZf
Bgh]^ZmijZ\hjmdboex^_cbf__lkydZd[ukdjulh_e_\r_kl\h\dhlhjhfg_ljm^ghm[_^blvky
ijbihfhsbki_pbZevguol_klh\GZijbf_j_kebijbi_j_ie_l_gbbiZevp_\jmd\aZfhdk\_jom
eh`blkye_\uc[hevrhciZe_pIjbi_j_ie_l_gbbjmdgZ]jm^bk\_jomhdZau\Z_lkye_\h_
ij_^ie_qv_
Ibkvfhbql_gb_Zkbff_ljbqgu_\b^u^_yl_evghklbIbkvfhhkms_kl\eyxllhevdhh^ghcjmdhc
ZqblZxl\jmkkdhfyaud_ke_\ZgZijZ\hDjhf_lh]hnhjfZ[hevrbgkl\Z[md\Zkbff_ljbqgZM
fZe_gvdbo^_l_cZkbff_ljbyfha]Z_s_g_iheghklvxknhjfbjh\ZgZijhkljZgkl\_ggu_hlghr_gby
ljm^gu^eyZgZebaZihwlhfmbgh]^Z\hagbdZ_la_jdZevgh_hljZ`_gb_Z`ghihgbfZlvqlh
ij_^ihql_gb_gZijZ\e_gbyke_\ZgZijZ\hbebkijZ\ZgZe_\hj_]mebjm_lkyfha]hfGZb[he__
oZjZdl_jgufijhy\e_gb_fa_jdZevgh]hhljZ`_gbyy\ey_lkya_jdZevgh_ibkvfhql_gb_jbkh\Zgb_
\hkijbylb_QZklhlZa_jdZevgh]hibkvfZme_\hjmdbo^_l_ckhklZ\ey_l\bWe_f_glua_jdZevgh]h
hljZ`_gby\klj_qZxlkylZd`_m^_l_ckg_mklhcqb\hcijZ\hjmdhklvxKgb`_gb_qZklhlu
ijhy\e_gbya_jdZevgh]hhljZ`_gbybihegh_bkq_agh\_gb_wlh]hn_ghf_gZgZ[ex^Z_lkyh[uqgh
ihke_e_llZddZdn_ghf_ga_jdZevguo^\b`_gbck\yaZgknmgdpbhgZevghcg_^hklZlhqghklvx
fhahebklh]hl_eZ f_`ihemrZjgu_k\yabdhfbkkmju\fdhlhjh_dwlhfm\hajZklm^hklb]Z_lh[uqgh
k\h_cnmgdpbhgZevghcaj_ehklbJZa\b\Zlvfhahebklh_l_ehfh`ghijbihfhsbdbg_abheh]bq_kdbo
mijZ`g_gbc
?s_h^bg\Z`gucfhf_glMj_[_gdZ\ijhp_kk_jZa\blbyfh`_lijhbahclbkf_gZ^hfbgbjmxs_]h
ihemrZjbyFhf_glkf_guy\ey_lkyl_fdjblbq_kdbfi_jbh^hfdh]^Zhkgh\gu_nmgdpbb
p_gljZevghcg_j\ghckbkl_fujZ\ghf_jghjZkij_^_e_guf_`^m^\mfyihemrZjbyfbihke_q_]h
gZqbgZ_l^hfbgbjh\ZlvijZ\h_ihemrZjb_bjZa\b\Z_lkylZdgZau\Z_fh_kdjulh_e_\r_kl\h
LZdbfdjblbq_kdbfi_jbh^hfy\ey_lky\hajZkle_lWlhl\hajZkljZkkfZljb\Z_lkydZd
djblbq_kdbcihkihkh[ghklb^_l_cda_jdZevghih^jZ`Zl_evguf^\b`_gbyflZddZdihke_g_]hwlZ
kihkh[ghklvmijZ\hjmdboex^_cijZdlbq_kdbbkq_aZ_lkhojZgyykvebrvme_\hjmdbo
JZkkfZljb\Zyijh[e_fmn_ghf_gZa_jdZevgh]hhljZ`_gbyg_h[oh^bfhkdZaZlvhgZjmr_gbbql_gbym
e_\hjmdbo ^bke_dkby\fHghg_y\ey_lkyj_amevlZlhfmfkl\_gghchlklZehklbbebnbabq_kdhcljZ\fu
J_[_ghdk^bke_dkb_cbf__lghjfZevgucbgl_ee_dlGZjmr_gb_ghkblajbl_evghijhkljZgkl\_gguc
oZjZdl_j^_lbbkiulu\Zxlkeh`ghklb\\hkijbylbbkeh\ZdZdp_eh]h g_fh]mlhlebqblvEM=hl
hlh[jZ`Zxl KHDHEbDHEHK\f
E_\hjmdb_^_lbh[uqghhq_gvjZgbfuwfhpbhgZevguih^\b`gulj_\h`guHgbom`_ijb\udZxld
kf_g_h[klZgh\dblhgvr_qm\kl\mxlp\_lbnhjfmij_^f_lZ\b^ylg_agZqbl_evgu_hlebqby
ij_^f_lh\[he__bg^b\b^mZebabjmxlhdjm`ZxsbcfbjBf_gghihwlhfme_\hjmdbo^_l_chq_gv
fgh]h\rdheZo^eyom^h`_kl\_gghh^Zj_gguo
GhmgboqZs_[u\Zxlg_\jhaulZddZd\ijZ\hjmdhffbj_hgbbkiulu\Zxl^_dkljZklj_kk
ijZ\ucklj_kk\fE_\hjmdb_klZedb\Zxlkykl_fqlhhdjm`ZxsbcfbjjZkkqblZggZijZ\hjmdbo
ex^_c ^\_jbhk\_lbl_evgu_ijb[hjufmaudZevgu_bgkljmf_glubl^\fE_\hjmdb_qZklhhq_gv
fmaudZevgughf_lh^bdbh[mq_gbyfmaud_lZd`_jZkkqblZgugZijZ\hjmdboex^_c
Bgl_j_kgZ]bihl_aZ=Klj_e_p\ujZ`ZxsZyky\lhfqlh\jh`^_ggZyfZgmZevgZyZkbff_ljby
qZklhk\yaZgZk]_h]jZnbq_kdhcrbjhlhcbaZ\bkblhl\_dlhjZkbea_fghc]jZ\blZpbb
H[mq_gb_ibkvfme_\hjmdh]hj_[_gdZ
IhkZ^dZijbibkvf_e_\hjmdh]hj_[_gdZdeZkk_aZiZjlhce_\hjmdbcj_[_ghd^he`_g\k_]^Z
kb^_lvke_\Zhlk\h_]hkhk_^ZlZdqlh[uijZ\ZyjZ[hqZyjmdZkhk_^ZihiZjl_g_ihf_rZeZ_fmijb
ibkvf_GZklhevgZyeZfiZ^he`gZjZkiheZ]ZlvkykijZ\Zhlj_[_gdZJmdb^he`gue_`ZlvgZklhe_
lZdqlh[uehdhlve_\hcjmdbg_fgh]h\uklmiZeaZdjZcklheZbe_\ZyjmdZk\h[h^gh^\b]ZeZkvih
kljhd_k\_jom\gbaZijZ\Zye_`ZeZgZklhe_bijb^_j`b\ZeZl_ljZ^v
L_ljZ^v^he`gZe_`ZlvkgZdehghflZdqlh[uijZ\ucgb`gbcm]hekljZgbpugZdhlhjhcibr_l
j_[_ghd[uegZijZ\e_gdk_j_^bg__]h]jm^bE_\hjmdhfmj_[_gdmljm^ghhjb_glbjh\Zlvky\
l_ljZ^b\kljhd_Hgg_fh`_lkjZamjZkij_^_eblvklhjhgmkdhlhjhcgm`ghgZqbgZlvibkZlv
imlZ_lgZijZ\e_gb_lZdbokemqZyoe_\mxklhjhgmebklZke_^m_lfZjdbjh\Zlvp\_lguf
dZjZg^Zrhf
ijhp_kk_ibkvfZijhbkoh^bl^\b`_gb_ke_\ZgZijZ\h gZijZ\e_gb_jmqdb\e_\hZ^\b`_gb_
dbklbbiZevp_\\ijZ\h\f
Kihkh[uibkvfZe_\hcjmdhc
I_j\uckihkh[y\ey_lkya_jdZevgufhljZ`_gb_fijZ\hjmdh]hiheh`_gbyBfihevamxlky^_lbg_
h[mq_ggu_[he__m^h[gufbijZ\bevgufijb_fZfibkvfZLZdh_iheh`_gb_jmdbijbibkvf_
k_jv_aghaZljm^gy_lijhp_kkh[mq_gbylZddZd\k_h[jZapu\l_ljZ^yojZkiheZ]Zxlkyke_\ZGZqbgZy
kibku\Zgb_j_[_ghdg_bf__l\hafh`ghklbhjb_glbjh\ZlvkygZh[jZa_pGZ[ex^Z_lkymf_gvr_gb_
bebm\_ebq_gb_jZaf_jh\[md\\kljhd_bg_\_jgh_bogZibkZgb_
lhjhckihkh[Dbklve_\hcjmdbkjmqdhcjZkiheZ]Z_lkygZ^kljhdhcWlhlkihkh[^Z_lj_[_gdm
\hafh`ghklvhjb_glbjh\ZlvkygZh[jZa_pbebjZg__gZibkZggh_bmf_gvrZ_ldhebq_kl\hhrb[hdijb
ibkvf_Bf_gghdwlhfmkihkh[mibkvfZkihglZgghbgZb[he__qZklhijboh^yl^_lbe_\rb
Lj_lbckihkh[Dbklve_\hcjmdbkjmqdhcgZoh^blkygZ^kljhdhcWlhgZb[he__m^h[guckihkh[
ibkvfZlZddZdj_[_gdmg_ijboh^blky\u\hjZqb\Zlvdbklvjmdbohjhrh\b^_gh[jZa_pg_
kfZau\Z_lkyjZg__gZibkZggh_H^gZdhijbibkvf_wlbfkihkh[hfgZjmrZxlkylj_[h\Zgby
ijZ\hjmdhcdZeeb]jZnbb[md\ug_bf_xlgZdehgZ\ijZ\hkdhj__^Z`_gZdehg_gu\e_\h
G_h[oh^bfh^Zlve_\hjmdhfmj_[_gdm\hafh`ghklvm^h[gh]h^eyg_]hibkvfZfZdkbfZevghkgbablv
\_jhylghklv\hagbdgh\_gbyg_ijhba\hevguohrb[hd
Ij_^mij_`^_gb_hrb[hde_\hjmdbo^_l_c\gZibkZgbb[ebadboihnhjf_[md\GZ[ex^_gb_aZ
y\eyxlkyhrb[db\dhlhjuo^_lbimlZxl[ebadb_ihnhjf_[md\ubaZljm^gyxlky\bo
jZkiheh`_gbbQlh[uijZ\bevghhj]Zgbah\ZlvjZ[hlmihij_^mij_`^_gbxhrb[hdlZdh]hjh^Z
ke_^m_lih^jh[g__jZkkfhlj_lvwlb[md\u
I_j\Zy]jmiiZ[md\bf__lhjb_glZpbxijbbogZibkZgbbke_\ZgZijZ\hZlZd`_kbff_ljbqgh_
kljh_gb_?KWdg]IjbgZibkZgbbwlbo[md\qZklh\hagbdZxlhrb[dba_jdZevgh]hibkvfZ
Qlh[uij_^mij_^blva_jdZevgh_bah[jZ`_gb_g_h[oh^bfh\dexqblv\ij_^\Zjbl_evgmxjZ[hlm
ajbl_evgucZgZeba[md\u dm^Zkfhljbl[md\Zhldm^Z[_j_lgZqZehbadZdbowe_f_glh\khklhbl\f
dhgkljmbjh\Zgb_[md\uba__we_f_glh\Wlhemqr_^_eZlv\ki_pbZevguoZev[hfZokibkvf_ggufb
[md\Zfbbbowe_f_glZfb]^_\dZ`^hc[md\_gZqZehh[hagZq_ghklj_edhcdjZkgh]hp\_lZZ
ljZ_dlhjby^\b`_gbyklj_edZfbq_jgh]hp\_lZIjbibkvf_^Zgguo[md\`_eZl_evghgZqZeh
dZ`^hc[md\uh[hagZqblvdjZkgufp\_lhf
h\lhjhc]jmii_[md\\_jogyyqZklvh^ghc[md\ukhhl\_lkl\m_lgb`g_cqZklb^jm]hclrib\
�^eyij_^mij_`^_gbyhrb[hd\bah[jZ`_gbbwlbo[md\ke_^m_lijh\h^blvboajbl_evgh_
khihklZ\e_gb_ZlZd`_gZdeZ^u\Zgb_[md\ugZ^jm]mxIjbibkvf_\l_ljZ^bke_^m_l\\_klb^ey
gboki_pbZevgu_mdZaZl_ebbhihjgu_lhqdbIhke_gZibkZgby[md\g_h[oh^bfhkjZ\gblvbok
h[jZaphfiml_fkhihklZ\e_gbybebgZdeZ^u\Zgbyh[jZapZgZibkZggh]hmqbl_e_fgZijhajZqghc
[mfZ]_
;md\ZHg_bf__lhjb_glZpbb\ijhkljZgkl\_Ijbibkvf_h\Zeh\hkh[_gghg_h[oh^bfuhihjub
mdZaZl_ebdhlhju_ihdZau\Zeb[ugZqZehbgZijZ\e_gb_^\b`_gby
klj_qZxlkyhrb[dbdhlhju_\uau\ZxlkyaZ[u\Zgb_fj_^dh\klj_qZxsbokynhjf[md\Qq;o
�Nney[he__ijhqgh]haZihfbgZgbybodhgnb]mjZpbbke_^m_l\\_klbh[jZagh_bah[jZ`_gb_wlbo
[md\GZijbf_j[md\mOfh`ghm\b^_lv\rZ]Zxs_fq_eh\_qd_Q\ghkbd_qZcgbdZN\hqdZo
bl^
Ih^h[gZyij_^\Zjbl_evgZyjZ[hlZihij_^mij_`^_gbxhrb[hdajbl_evgh]hoZjZdl_jZih^]hlh\db
jmdbdljZ_dlhjbb^\b`_gbcohjhrhihfh]Z_lkgylvhljbpZl_evgu_y\e_gbyijbh[mq_gbbibkvfm
e_\hjmdbo^_l_c
IjZdlbq_kdb_j_dhf_g^Zpbb^eymqbl_e_cbjh^bl_e_c
G_i_j_mqb\Zcl_e_\hjmdh]hj_[_gdZ^_ehg_\jmd_Z\hj]ZgbaZpbbfha]ZI_j_mqb\Zgb_
ijb\_^_ldg_\jhlbaZpbbj_[_gdZE_\hjmdbcj_[_ghd[he__ih^\_j`_gg_\jhlbaZpbb
�eye_\hjmdh]hj_[_gdZ`_kldh_kh[ex^_gb_j_`bfZ^gyfh`_l[ulvg_ihf_jghljm^guf
E_\hjmdhklv^hklhbgkl\hj_[_gdZ_]hmgbdZevghklvbg_ih\lhjbfhklv
H[mq_gb_e_\hjmdbo^_l_c^he`gh[ulv[he__yjdbfbdjZkhqgufG_h[oh^bfhbkihevah\Zlv
bo\bamZevgh_\hkijbylb_bijhkljZgkl\_ggh_fure_gb_
Dbg_abheh]bq_kdb_mijZ`g_gby^eyZ^ZilZpbbe_\hjmdh]hj_[_gdZdrdhe_
Iheh`bl_gZklheqbklucebkl[mfZ]bhavfbl_\h[_jmdbihdZjZg^ZrmbebnehfZkl_jm
GZqgbl_jbkh\Zlvh^gh\j_f_gghh[_bfbjmdZfba_jdZevghkbff_ljbqgu_jbkmgdb[md\uIjb
\uiheg_gbbwlh]hmijZ`g_gbyihqm\kl\m_l_dZdjZkkeZ[eyxlky]eZaZbjmdbDh]^Z^_yl_evghklv
h[hboihemrZjbckbgojhgbabjm_lkyaZf_lghm\_ebqblkywnn_dlb\ghklvjZ[hlu\k_]hfha]Z
Iheh`bl_eZ^hrdbgZiZjlmIh^gbfZcl_iZevpuihh^ghfm gZqbgZykfbabgpZ\fkgZqZeZgZ
h^ghcjmd_aZl_fgZ^jm]hcaZl_fgZh[_boIh\lhjbl_mijZ`g_gby\h[jZlghfihjy^d_
lj_lvbfkmklZ\ZfaZl_fdiehkdhklbeZ^hgbMijZ`g_gb_\uihegy_lkykgZqZeZh^ghcjmdhcaZl_f
^jm]hc
Kh`fbl_iZevpu\dmeZdb\jZsZcl_dbklv\jZaguogZijZ\e_gbyoMijZ`g_gb_\uihegy_lky
kgZqZeZh^ghcjmdhcaZl_f^jm]hc
AZ`fbl_dZjZg^Zrkj_^gbfbmdZaZl_evgufiZevpZfbK]b[Zcl_bjZa]b[Zcl_wlbiZevpulZd
qlh[udZjZg^Zrg_himkdZekygb`_[hevrh]hiZevpZMijZ`g_gb_\uihegy_lkykgZqZeZh^ghc
jmdhcaZl_f^jm]hc
Iheh`bl_gZklhedZjZg^Zr_cG_h[oh^bfhkh[jZlvh^ghcjmdhc\dmeZd\k_
dZjZg^Zrb[_jyboihh^ghfmAZl_flZd`_ihh^ghfm\ueh`blvdZjZg^ZrbgZklheMijZ`g_gb_
\uihegy_lkykgZqZeZh^ghcjmdhcaZl_f^jm]hc
�_eZcl_^\mfy]j_pdbfbhj_oZfbdjm]h\u_^\b`_gby\dZ`^hceZ^hgb
=eZ\ZG_cjhebg]\bklbq_kdh_ijh]jZffbjh\Zgb_ GEI\f\^bnn_j_gpbjh\Zgghfh[mq_gbb
RdheZbf__lk\hxkh[kl\_ggmxmgbdZevgmxdmevlmjm\jZfdZodhlhjhcg_kdhevdhkm[dmevlmjk
kh[kl\_ggufbiZll_jgZfbijhp_kkZh[mq_gbybg_\_j[ZevghcdhffmgbdZpbbEx[ZybgnhjfZpby
b^msZyq_j_ag_j\gmxkbkl_fmrdhevgbdZ^he`gZljZgkebjh\Zlvky\\_^msmxfh^Zevghklv
ihgbfZgby \bamZebkluZm^bkludbg_kl_lbdb\f
gZklhysbcfhf_gl_s_jZgh]h\hjblvhq_ldhckbkl_f_bkihevah\Zgbyl_ogbdGEI\
hl_q_kl\_gghci_^Z]h]bd_ghbkihevah\Zgb_we_f_glh\wlhcl_ogbdbgZmjhdZo\hafh`ghbj_Zevgh
Mqblu\Zyg_cjhebg]\bklbq_kdb_hkh[_gghklb^_l_cmqbl_ex\Z`ghbaeZ]ZlvfZl_jbZegZ
�^hklmighf^_lyfyaud_khihjhcgZZm^bZevgh_\bamZevgh_bdbg_kl_lbq_kdh_aZihfbgZgb_ey
wlh]hmqbl_exg_h[oh^bfhgZmqblvky\Zjvbjh\Zlvbaeh`_gb_fZl_jbZeZ\h\k_olj_ofh^Zevghklyo
Wlhg_lhevdhihfh]Z_lhibjZlvkygZjZa\blmxfh^Zevghklvj_[_gdZghbgZmqblbkihevah\Zlv
f_g__jZa\blu_fh^Zevghklb\ijhp_kk_h[mq_gby
G_cjheh]bq_kdb_bih\_^_gq_kdb_bg^bdZlhjumqZsbokybmqbl_e_c
OZjZdl_jbklbdbgb`_ijb\_^_gguolZ[ebpiha\heyxl\uy\blvij_^ihqblZ_fmxfh^Zevghklv
^hfbgbjmxsbcdZgZe\hkijbylby\f
H[mqZy^_l_cg_h[oh^bfh^Z\ZlvbgnhjfZpbxihg_kdhevdbfdZgZeZf\hkijbylbymqblv
fgh]hk_gkhjghQZs_\k_]hmqbl_eyij_^ihqblZxlbkihevah\Zlvk\hcij_^ihqblZ_fucklbev
G_cjheh]bq_kdb_oZjZdl_jbklbdbmqZsboky
IjZ\hihemrZjgu_E_\hghemrZjgu_bamZebkluDbg_kl_lbdb:m^bkluBkihevam_lkeh\Z
kfhlj_lv\b^_lvgZ[ex^ZlvdZjlbgZykgucbl^Bkihevam_lkeh\Z
o\ZlZlvqm\kl\h\Zlv
ijb^_j`b\Zlvkyljh]Zlvbl^Bkihevam_lkeh\Z
kemrZlvjblfa\mdbih^h[gu_j_qbbl^Hkgh\gu_^\b`_gby\hdjm]]eZafb]Zgb_ijbsmjb\Zgb_
gZofmj_ggu_[jh\bbl^Hkgh\gu_^\b`_gbyhlr_bbgb`_Hkgh\gu_^\b`_gby\hdjm]lZb
mr_c=hehk\ukhdbc
IjbjZa]h\hj_ih^[hjh^hdih^gbfZ_lky\\_jo=hehkgbadbc
IjbjZa]h\hj_ih^[hjh^hdhimkdZ_lky\gbaOhjhrhbfblbjm_llhg
\ukhlm]hehkZGZ[ex^Zl_e_g
Hjb_glbjh\ZggZ\g_rgbc\b^
AZihfbgZ_lh[jZaZfb
F_gvr_hl\e_dZ_lkygZrmf
Bkiulu\Z_laZf_rZl_evkl\hqblZykeh\Zdhlhju_jZgvr_g_\b^_e
ql_gbbkbe_gmki_r_gkdhj
Ihfgbllhqlh\b^_e
@b\Zyh[jZagZynZglZabyIjbh[s_gbbklhbl[ebadhdZkZykvex^_c
Fgh]h^\b`_gbc
JZgg__nbabq_kdh_jZa\blb_
ukhdZydhhj^bgZpby^\b`_gbc
H[mqZ_lky^_eZy
Ijbql_gbb\h^bliZevp_fghkljhqd_
Ihfgblh[s__\i_qZle_gb_
KbevgZybglmbpby
KeZ[\^_lZeyo
EZdhgbq_gbkihevam_lkbevgu_keh\Zb^\b`_gby
Fgh]h`_klbdmebjm_lJZa]h\Zjb\Z_lkZfkkh[hc
=h\hjbljblfbq_kdb
E_]dhhl\e_dZ_lkygZrmf
Ij_^ihqblZ_lkq_lbibkvfh
E_]dhhk\Zb\Z_lyaudb
H[mqZ_lkykemrZy
OhjhrhqblZ_lgh\u_keh\Z
JZa]h\hjqb\uc
Ex[bl^bkdmkkbb
E_]dhih\lhjy_lmkeurZggh_
R_\_ebl]m[Zfbijh]h\Zjb\Zykeh\Zijbql_gbbG_cjheh]bq_kdb_oZjZdl_jbklbdbmqbl_e_c
IjZ\hihemrZjgu_E_\hihemrZjgu_bamZebkluDbg_kl_lbdb:m^bklu=h\hjbl[ukljh
Bkihevam_l\bamZevgu_mdZaZl_eb=h\hjblf_^e_ggh
Bkihevam_lfZgbimeypbbb`_klu=h\hjbljblfbqgh
Ex[bl^bkdmkkbb\deZkk_Kfhljblih\_jo]heh\h\e_dZ_lmq_gbdh\\b]juijh_dlu
kp_gZjbbHj]ZgbaZpbyql_gbygZmjhd_Ho\Zlu\Z_l[hevrhch[t_fkh^_j`Zgby
Ijb^Z_lp_evghklvnhjf_Ijb^Z_l[hevrh_agZq_gb_kh^_j`ZgbxKdehg_gih\lhjylvdhff_glZjbb
�mq_gbdh\G_l_jy_lh[jZlghcj_Zevghck\yabmq_gbdh\Z_laZ^Zgby\]jmiiZo
Bkihevam_l^_fhgkljZpbb
IjZdlbq_gEx[blihmq_gbykhkeh\KdhevdhjZa
Hl\e_dZ_lkyhll_fumhdZLZ[ebpuqZklhf_gyxlky
Fgh]hgZ]ey^ghklbgZmjhd_Ihke_hdhgqZgbymjhdZ^he]hhklZ\ey_llZ[ebpugZkl_g^ZoBkihevam_l
ebg]Znhggu_kbkl_fuh[mq_gbyZm^bhaZibkbHijyl_g
P\_lbklbevh^_`^uih^h[jZguIj_^ihqblZ_lm^h[gmxh^_`^m
Ij_^ihqblZ_ldhfnhjlZg_\g_rgbc\b^G_hjb_glbjh\ZggZ\g_rgbc\b^JZ[hq__f_klh
_sbjZkiheh`_gu\\_jlbdZevghfihjy^d_G_kdhevdhjZ[hqbof_klhj]Zgbah\Zgguo
nmgdpbhgZevgh
Ex[bl^_fhgkljbjh\ZlvjZ[hlumq_gbdh\JZ[hq__f_klhg_hj]Zgbah\Zgh
_sbjZkiheZ]Z_l\]hjbahglZevghfihjy^d_Fgh]hk_gkhjgh_ij_^klZ\e_gb_bgnhjfZpbbgZmjhd_
iha\hey_lmqZsbfkyihemqZlv__bkihevamyk\hc\_^msbcdZgZe\hkijbylbyDjhf_lh]h
fgh]hk_gkhjgh_h[mq_gb_jZa\b\Z_l^jm]b_k_gkhjgu_dZgZeumq_gbdh\
JZ[hlZykmq_gbdhf\bamZebklhfbkihevamcl_keh\Zhibku\Zxsb_p\_ljZaf_jnhjfm
f_klhiheh`_gb_k\ukhdhckdhjhklvxkf_gu^_yl_evghklbu^_eycl_p\_lhfjZaebqgu_imgdlu
bebZki_dlukh^_j`ZgbyAZibku\Zcl_^_ckl\bybkihevamcl_ko_fulZ[ebpugZ]ey^gu_ihkh[by
JZ[hlZykmq_gbdhfZm^bklhfbkihevamcl_\ZjbZpbb]hehkZ ]jhfdhklviZmau\ukhlm\f
hljZ`Zcl_l_ehfjblff_ljhghfZ hkh[_ggh]heh\hc\fkhkdhjhklvxoZjZdl_jghc^eywlh]hklbey
jblff_ljhghfZ\f
JZ[hlZykmq_gbdhfdbg_kl_lbdhfbkihevamcl_`_kluijbdhkgh\_gbyblbibqgmx^eygbo
f_^e_ggmxkdhjhklvfukebl_evguoijhp_kkh\Ihfgbl_qlhdbg_kl_lbdbh[mqZxlkyihkj_^kl\hf
fur_qghciZfylbQ_f[hevr_ij_m\_ebq_gbyl_femqr_^eyaZihfbgZgbyIha\heycl_bfb]jZlv
jhevjZaebqguoqZkl_cba\Zr_cbgnhjfZpbb
Bkihevah\Zgb_l_ogbdbGEIgZijZdlbd_
?kebk_jv_aghZgZebabjh\Zlvj_amevlZluh[mq_gbylhhkh[h_\gbfZgb_gm`ghh[jZlblvgZijhp_kk
iZfylb
Mq_gbdkZm^bZevghciZfylvxbkihevam_lk\hcfha]\dZq_kl\_fZ]gblhnhgZIhemqb\\hijhkhg
\u[bjZ_ldZkk_lmkhl\_lhfbijhdjmqb\Z_l\kxbgnhjfZpbxihdZg_ihemqblhl\_lMqbl_ey
h[uqghkdehggumqblvZm^bZevghZwdaZf_gh\Zlv\bamZevghb\^jm]hcihke_^h\Zl_evghklb
Mq_gbdaZihfgb\rbcZm^bZevgh\ugm`^_gljZgkebjh\ZlvbgnhjfZpbx\^jm]mxfh^Zevghklv
:m^bklg_fh`_lh^gh\j_f_ggh^\b]Zlvky\i_j_^bkeurZlvbgnhjfZpbx
Mq_gbdk\bamZevghciZfylvxkihkh[_g\b^_lvkeh\Z]eZaZfbfha]ZbamZebaZpbybgnhjfZpbb
hkgh\ghcdexqdZdZ^_fbq_kdhfmmki_omWlh\Z`gZyaZ^ZqZgZqZevghcrdheu
Mq_gbdkdbg_kl_lbq_kdhciZfylvxkihkh[_gaZihfbgZlvq_j_a^\b]Zl_evgmxZdlb\ghklvWlhl\b^
iZfylbemqr_\k_]hjZa\blm^_l_cfeZ^r_]hrdhevgh]h\hajZklZGZ^hgZmqblvmqZsboky
ljZgkebjh\ZlvagZdhfmxbfdbg_kl_lbq_kdmxiZfylv\Zm^bZevgmxb\bamZevgmxg_h[oh^bfu_\
^Zevg_cr_fh[mq_gbbWlhlijhp_kkghkblgZa\Zgb_\bamZebaZpbyiZfylb
Mqblu\Zyg_cjhebg]\bklbq_kdb_hkh[_gghklb^_l_cmqbl_ex\Z`ghbaeZ]ZlvfZl_jbZegZ
^hklmighfbofha]myaud_lh_klvkhihjhcgZZm^bZevgh_\bamZevgh_bdbg_kl_lbq_kdh_
�\hkijbylb_eywlh]hij_`^_\k_]hgZ^hgZmqblvky\Zjvbjh\Zlvbaeh`_gb_fZl_jbZeZ\h\k_olj_o
fh^ZevghklyoWlhZdlb\babjm_ljZa\blmxfh^Zevghklvj_[_gdZbmqbl_]hbkihevah\Zlv
g_knhjfbjh\Zggu_kbkl_fu\hkijbylbyhldju\Z_lgh\u_\hafh`ghklbmk\h_gbyfZl_jbZeZ
JZ[hlZmqbl_ey\lj_ofh^Zevghklyo\hafh`gZZ[khexlghgZ\k_omjhdZoG_h[oh^bfhmqblu\Zlv
ijhy\e_gby\_^ms_cfh^ZevghklbdZ`^h]hdhgdj_lgh]hmq_gbdZGZijbf_jg_evayaZklZ\eylv
dbg_kl_lbdZkb^_lvgZmjhd_g_ih^\b`ghlZddZd\h\j_fy^\b`_gbymg_]hb^_l[he__ijhqgh_
aZihfbgZgb_fZl_jbZeZbamZebklmg_h[oh^bfhjZaj_rblvbf_lvgZmjhd_ebklhdgZdhlhjhfhg\
ijhp_kk_aZihfbgZgbyfh`_lq_jlblvrljboh\Zlvjbkh\Zlvbl^:m^bklmg_evay^_eZlvaZf_qZgby
g_kijZ\blvkykaZ^Zgb_f
AZf_qZgbymq_gbdmg_h[oh^bfhlZd`_^_eZlvgZ_]hyaud_
\bamZebklmihdZqZlv]heh\hcih]jhablviZevp_f
dbg_kl_lbdmiheh`blvjmdmgZie_qhihoehiZlvihg_fm
Zm^bklmkdZaZlvr_ihlhfRrr
hlg_dhlhju_agZgbyihl_ogbd_GEIdhlhju_g_h[oh^bfumqbl_ex^eyh[e_]q_gbymk\h_gby
bgnhjfZpbbmqZsbfbky__h[jZ[hldbbkhojZg_gby
GZmjhdZojmkkdh]hyaudZkms_kl\m_llZdhc\b^jZ[hludZdibkvfhihiZfylbMqZsb_ky
aZihfbgZxlaZibkZggucgZ^hkd_l_dklbaij_^eh`_gbcZaZl_f\hkijhba\h^yl_]h\l_ljZ^yo
[_ahihjugZh[jZa_pKlhqdbaj_gbyGEIaZ^Zgb_^hklZlhqghkeh`gh_^ey^_l_cZm^bZevghcb
dbg_kl_lbq_kdhcfh^Zevghkl_clZddZdhibjZ_lkygZ\bamZevgmxiZfylvdhlhjZyf_g__\k_]h
�knhjfbjh\ZgZmfeZ^rbordhevgbdh\eylh]hqlh[uh[e_]qblvaZihfbgZgb_ibkvf_ggh]hl_dklZ
g_h[oh^bfZ_]hljZgkeypby\Zm^bZevgmxbdbg_kl_lbq_kdmxfh^ZevghklbZm^bZevghc
fh^Zevghklbijh]h\Zjb\Zgb_\kemoohjhfij_^eh`_gbck^hkdbijhkemrb\Zgb_ql_gby
ij_^eh`_gbcmqbl_e_fdbg_kl_lbq_kdhc\uihegyyjblfbqgu_^\b`_gbyjmdZfbgh]Zfbb
]heh\hc\lZdlohjh\hfmijh]h\Zjb\Zgbxij_^eh`_gbck^hkdbFh`ghbkihevah\ZlvijhfZob\Zgb_
keh\k^hkdbjmdZfb\\ha^mo_ ijbmkeh`g_gbbijhfZob\Zlvfh`gh\a_jdZevghfhljZ`_gbb
h^gh\j_f_ggh^\mfyjmdZfb\fIjbkbkl_fZlbq_kdhcjZ[hl_f_lh^hffgh]hk_gkhjgh]hh[mq_gby\
lj_lv_fdeZkk_m\_ebqb\Z_lkyhihjZgZ\bamZebaZpbxZdbg_kl_lbq_kdh_bZm^bZevgh_aZihfbgZgb_
ijhbkoh^blgZih^khagZl_evghfmjh\g_
OhjhrhjZ[hlZxll_ogbdbGEIgZmjhdZohagZdhfe_gbykhdjm`Zxsbffbjhfbeb
�ijbjh^h\_^_gby_lyfij_^eZ]Zxlg_ijhklhaZihfgblvbh[tykgblvijZ\beZih\_^_gby\ijbjh^_
Z^Zxl\hafh`ghklvijhqm\kl\h\ZlvwlbijZ\beZhlijbf_jgucoh^mijZ`g_gbygZ
dbg_kl_lbq_kdmx\bamZebaZpbx
AZdjhcl_]eZaZij_^klZ\vl_qlh\uljZ\bgdZGh^\hj_abfZZ\ukibl_\mxlghfa_jgurd_ih^
l_ieufkg_`gufh^_yehfQlh\uqm\kl\m_l_"DZdhckhg\u\b^bl_"Keurbl_eb\uqlhgb[m^vih^
�kg_]hf" _lbhl\_qZxlgZ\hijhku\kemog_hldju\Zy]eZa\fGh\hlijb]j_ehkhegurdh\ZfklZeh
\eZ`gh^mrghl_kgh\a_jgurd_aZohl_ehkvgZk\_`bc\ha^moIhr_\_ebl_ie_qbdZfb
jZklhedZcl_a_fex\u[_jbl_kvgZih\_joghklvbih\_jgbl_kvdk\_lmDZddjZkb\h\hdjm]Qlh\u
hsmsZ_l_"Qlh\u\b^bl_"DZdb_a\mdb\Zkhdjm`Zxl":l_i_jvih^gbfbl_]eZaZOhjhrhqlhfu
ex^bZg_ljZ\bgdbQlhfufh`_fkdZaZlvl_fdlhb^_l\e_k"
�_lbohjhfijh]h\Zjb\ZxldjZldb_ijZ\beZih\_^_gby\e_kmhl[b\ZxljblfjmdZfb gh]Zfb\f
�mqbl_eva\_gbl\dhehdhevqbdZe__^Z_lky^hfZrg__aZ^Zgb_GZjbkh\ZlvieZdZlgZl_fm
M\Z`Zcl_ijbjh^mbijb^mfZlvih^ibkvdwlhfmieZdZlm
GZmjhdZoql_gby\lj_lv_fdeZkk_^_lbqblZxlklZlvx:GLheklh]hDZdZy[u\Z_ljhkZgZ
ljZ\_YaudLheklh]hkeh`_glZddZdbf__lfgh]hmklZj_\rboh[hjhlh\fZehihgylguo^_lyf
DjZkhlZl_dklZ_]ha\mqZgb_bwfhpbhgZevgZygZkus_gghklvg_^hoh^yl^hkhagZgby^_l_cB\wlhf
kemqZ_g_h[oh^bful_ogbdbGEIhlijbf_jgucoh^jZ[hlugZ^l_dklhf
AZdjhcl_]eZaZbihijh[mcl_m\b^_lvk_[ygZwlhciheyg_\f_kl_k:GLheklufIhqm\kl\mcl_
ijbdhkgh\_gb_\eZ`ghcjhkud[hkufgh]Zf\^hogbl_k\_`bcmlj_ggbc\ha^mojZkkeZ[vl_kv
I_j_^^_lvfbihy\ey_lky[ebadZyihgylgZybfkblmZpby\dhlhjhcfh`gh^Zlv\hexnZglZabb
:l_i_jvykgh\ZijhqblZx\Zfl_dklZ\uihijh[mcl_fuke_gghih]meylv\e_km\f_kl_k
Z\lhjhf mqbl_evqblZ_ll_dkl\f
Ihke_ijhql_gbyl_dklZ^_lbjZkkdZau\Zxlk\hbnZglZabbhl\_qZygZ\hijhku
bamZebklu=^_hgbk_[y\b^_eb"
:m^bkluQlhhgbkeurZeb\hdjm]"
Dbg_kl_lbdbQlhhgbqm\kl\h\ZebbhsmsZeb"
Mqbl_evnbdkbjm_l\dZdhcfh^Zevghklb\_^_lkyjZkkdZab\hijhkZfbihfh]Z_li_j_oh^blv\^jm]b_
fh^Zevghklb
bamZebklmQlhlukeurZe"Qlhqm\kl\h\Ze"
:m^bklmQlhlum\b^_ejy^hf"Ih^_ebkvkgZfbk\hbfbhsms_gbyfb
Dbg_kl_lbdmHibrbdZd\u]ey^_eZiheygZ"DZdb_a\mdbhdjm`Zebl_[y"
L_ogbdZGEIjZkdju\Z_li_j_^^_lvfbgh\u_\hafh`ghklb\hkijbylbybihgbfZgbyl_dklZJZ[hlm
gZ^l_dklhffh`ghijh^he`blvgZmjhd_jbkh\ZgbyHkh[h_m^h\hevkl\b_hlwlhcjZ[hluihemqZxl
^_lbkijZ\hihemrZjghc\bamZebaZpb_c
L_ogbdZGEIKljZl_]by]jZfhlgh]hibkvfZ ki_eebg]\f
HibkZgb_f_lh^bdb]jZfhlgh]hibkvfZ^Zgh\dZq_kl\_ijbf_jZ\hafh`gh]hbkihevah\ZgbyagZgbch
\gmlj_ggbokljZl_]byoq_eh\_dZKms_kl\mxsb_ijb_fuh[jZah\Zgby\hkgh\ghfihkljh_gugZ
i_j_^Zq_mq_gbdmg_dhlhjh]hh[t_fZkh^_j`Zl_evghcbgnhjfZpbbH^gZdhkh^_j`Zgb_hq_gvqZklh
g_wnn_dlb\ghhj]Zgbam_lky\h\gmlj_gg_fhiul_ex^_cFh`ghh[mqZlvkljZl_]byfhj]ZgbaZpbb
km[t_dlb\gh]hhiulZbkljZl_]byfbkihevah\Zgbybf_xs_ckymq_eh\_dZbgnhjfZpbb
Ex^bh[eZ^Zxsb_\jh`^_gghc]jZfhlghklvx[_ahrb[hqghibrmlg_h[jZsZykvd
kms_kl\mxsbfijZ\beZf]jZffZlbdbHgb\eZ^_xlhkh[hckljZl_]b_ciha\heyxs_cg_^_eZlv
hrb[hdaZihfbgZxlkeh\Z\nhjf_ajbl_evguoh[jZah\Wlhlkihkh[[he__wnn_dlb\_gq_f
khojZg_gb_wlZehgh\keh\\nhjf_kemoh\uoh[jZah\ihke_^g_fkemqZ_\hagbdZ_lkblmZpbydh]^Z
q_eh\_ddZdkeurbllZdbibr_l:_kebj_[_ghdiehoh\u]h\Zjb\Z_ldZdb_lha\mdblhbijb
�gZibkZgbbhg[m^_lboihklhygghimlZlvZ`__keba\mdh\hcwlZehgkeh\Z\_jghknhjfbjh\ZgZ
ijhbaghr_gb_bgZibkZgb_g_kh\iZ^Zxlf_`^mkh[hclhih\k_^g_\gZyj_qv[m^_lihklhyggh
gZjmrZlvkeh`b\rbckywlZehgguch[jZawlhfkemqZ_q_eh\_d[m^_l\ugm`^_g\kx`bagv
hibjZlvkygZkms_kl\mxsb_ijZ\beZ]jZffZlbdb
KljZl_]by]jZfhlgh]hibkvfZ\dexqZ_l\dZq_kl\_\_^ms_ckbkl_fuajbl_evgmxfh^Zevghklv
Q_eh\_dhlukdb\Z_lg_h[oh^bfuc_fmwlZehgkeh\Zi_j_[bjZyajbl_evgu_h[jZaukhagZgb_
bgnhjfZpby\\h^blkylh`_ijbihfhsbajbl_evgh]hdZgZeZGhhp_gdZkhhl\_lkl\bygZibkZggh]h
keh\ZwlZehgmhkms_kl\ey_lkyihkj_^kl\hfdbg_kl_lbq_kdbohsms_gbcQ_eh\_dijhklhqm\kl\m_l
ijZ\bevghbebg_ijZ\bevghgZibkZghkeh\hIjbhrb[hqghfgZibkZgbb\hagbdZ_lk\h_h[jZagh_
hsms_gb_\h[eZklbkj_^g_cebgbbl_eZBf_gghhghiha\hey_l_fmml\_j`^Zlvqlh^hims_gZ
hrb[dZ
�ZgghckljZl_]bbfh`ghh[mqblvj_[_gdZIjbq_fwnn_dlb\ghklvh[mq_gbygZfgh]h\ur_q_fijb
aZmqb\ZgbbijZ\be]jZffZlbdbIjZ\behfh`ghaZ[ulvkljZl_]bxaZ[ulvg_\hafh`ghIjZ\beh
ij_^iheZ]Z_lihklhyggh_bkihevah\Zgb_khagZl_evguoj_kmjkh\q_eh\_dZKljZl_]by^_ckl\m_l
hk\h[h`^ZykhagZgb_^eybguoZki_dlh\^_yl_evghklb
F_lh^bdZnhjfbjh\Zgby]jZfhlgh]hibkvfZ\dexqZ_lg_kdhevdhki_pbnbq_kdbofhf_glh\
H[mqZxs_fmkyq_eh\_dmajbl_evghij_^ty\eyxlky^eyaZihfbgZgbywlZehgukeh\gZdZjlhqdZo
qlh[uihlhfbomagZlv
AZl_fgZf]gh\_gb__fmij_^ty\eyxlkyihke_^h\Zl_evghdZjlhqdbkwlZehgZfbkeh\Ijbq_fdZ`^Zy
dZjlhqdZihdZau\Z_lkylZdqlh[uijb\a]ey^_gZg__]eZaZmoh^beb\\_johlghkbl_evghkj_^g_c
ebgbb\ahjZWlhh[_ki_qb\Z_le_]dbc^hklmidajbl_evghciZfylb\dhlhjhcg_h[oh^bfhojZgblv
wlZehgkeh\Z
Ij_^ty\e_gb_dZjlhqdbgZdhjhldh_\j_fyhkms_kl\ey_lky^eylh]hqlh[uq_eh\_dmagZekeh\hgh
g_mki_e_]hijhqblZlvijh]h\Zjb\Zy_]hijhk_[yBgZq_wlZehgknhjfbjm_lkykjZam\^\monhjfZo
h[jZah\ajbl_evghfbkemoh\hfwlhfkemqZ_\fhf_glgZibkZgbykeh\Zfh`_l\hagbdZlv
dhgnjhglZpbywlZehgh\Hkh[_ggh_kebijhbaghr_gb_bgZibkZgb_g_kh\iZ^Zxl
IjbgylhkqblZlvqlhq_f[hevr_q_eh\_dqblZ_ll_f]jZfhlg__hgibr_l=jZfhlghklv
nhjfbjm_lkylhevdh\lhfkemqZ_dh]^Z]eZaZ\h\j_fyql_gbymoh^yl\\_johlghkbl_evghkj_^g_c
ebgbb\ahjZ?kebq_eh\_dqblZ_lhimklb\]eZaZ\gba gZijbf_je_`Z\fajbl_evgu_wlZehgukeh\g_
nhjfbjmxlky^hklmidajbl_evghciZfylbaZljm^g_g
Ij_^ty\b\\ur_gZa\Zggufkihkh[hfg_dhlhjh_dhebq_kl\hkeh\fh`ghihijhkblvmq_gbdZbo
gZibkZlvGZ[ex^_gb_aZ^\b`_gb_f]eZaiha\hebl\Zfdhgljhebjh\Zlvbkihevam_fmx\gmlj_ggxx
kljZl_]bxijbgZibkZgbbkeh\Z]eZaZi_j\hgZqZevghmoh^yl\\_jogbcijZ\ucm]he ajbl_evguc
^hklmi\fZaZl_f\gb`gbce_\uc ^hklmiddbg_kl_lbq_kdbfhsms_gbyf\f
J_dhf_g^Zpbb^eynhjfbjh\Zgby]jZfhlghklb
GZmqbl_kv\gmlj_gg_\bamZebabjh\Zlvkeh\h ij_^klZ\eylv\fgZqbgZykfZe_gvdbobijhkluokeh\
Ihkfhljbl_gZ\hh[jZ`Z_fuc\gmlj_ggbch[jZakeh\ZbgZibrbl__]h\h[jZlghc
ihke_^h\Zl_evghklb kijZ\ZgZe_\h\fIjh\_jvl_gZibkZggh_keh\h
JZa[_cl_keh\hgZ]jmiiubihkljhcl_dZjlbgdmkeh\Zbawlbo]jmiiihke_^h\Zl_evgh
Fuke_gghaZdjZkvl_keh\hk\hbfex[bfufp\_lhf
Fuke_gghjZkiheh`bl_keh\hgZagZdhfhf^ey\Zknhg_
?kebkeh\h^ebggh_fuke_gghmf_gvrbl_jZaf_j[md\lZdqlh[ukeh\hp_ebdhfe_]dh
ij_^klZ\eyehkv
GZjbkmcl_\\ha^mo_iZevpZfbkeh\h\a_jdZevghfhljZ`_gbb
GZqbgZydhgkljmbjh\Zgb_keh\Z\bamZevghaZdZgqb\Zcl_\ihablb\ghcdbg_kl_lbd_ dZdijZ\beh
ihablb\gu_qm\kl\Zk\yaZgukhkj_^g_cebgb_cl_eZ\f
Dhjj_dpbhgghjZa\b\ZxsZyl_ogbdZGEIKdhjZyihfhsv
P_ev
Kgylb_wfhpbhgZevgh]hgZijy`_gbyMemqr_gb_jZ[hlhkihkh[ghklb
JZa\blb_f_`ihemrZjguok\ya_c
JZa\blb_\gbfZgbyfure_gby
Bgkljmdpby
_jogyy[md\ZdZ`^hckljhdbijh]h\Zjb\Z_lky\kemoGb`gyy[md\Zh[hagZqZ_l^\b`_gb_jmdZfbE
e_\ZyjmdZih^gbfZ_lky\e_\mxklhjhgmIijZ\ZyjmdZih^gbfZ_lky\ijZ\mxklhjhgm
MijZ`g_gb_\uihegy_lky\ihke_^h\Zl_evghklbhli_j\hc[md\udihke_^g_cZaZl_fhlihke_^g_c
[md\udi_j\hcFh`ghba]hlh\blvieZdZlbebbg^b\b^mZevgu_dZjlhqdbk[md\Zfb
&#x=;�:;=
EIIE
?@BD
EIE
EFGHI
EIEEI
JKLMN
IEI
OPQRY
EIE
=eZ\ZDhjj_dpbyijh[e_fh[mq_gbyf_lh^Zfbdbg_abheh]bb
Fha]ohjhrhmkljh_ggucklhbl[hevr_q_ffha]ohjhrhgZiheg_gguc
Fbr_ev^_Fhgl_gv
?^bgkl\hfha]Zhij_^_ey_lkykhq_lZgb_f^\monmg^Zf_glZevguok\hckl\f_`ihemrZjghc
ki_pbZebaZpb_cbf_`ihemrZjguf\aZbfh^_ckl\b_fdhlhjh_h[mkeh\e_ghklZ[bevghklvxi_j_ghkZ
bgnhjfZpbbbah^gh]hihemrZjby\^jm]h_b^bgZfbq_kdbff_`ihemrZjgufbgl_jn_j_gpbhgguf
lhjfh`_gb_f
JZa\blb_f_`ihemrZjgh]h\aZbfh^_ckl\bydZdhkgh\ubgl_ee_dlZJZa\b\Zyfhlhjbdmfukha^Z_f
ij_^ihkuedb^eyklZgh\e_gbyfgh]boikbobq_kdboijhp_kkh\J_]meyjgu_aZgylbyih
dbg_abheh]bq_kdhcijh]jZff_iha\heyxlZdlb\babjh\Zlvf_`ihemrZjgh_\aZbfh^_ckl\b_
jZa\b\ZlvdhfbkkmjudZdf_`ihemrZjgu_bgl_]jZlhjuq_j_adhlhju_ihemrZjbyh[f_gb\Zxlky
bgnhjfZpb_cijhbkoh^blkbgojhgbaZpbyjZ[hluihemrZjbc:Kmohfebgkdbcml\_j`^Zeqlh
mfj_[_gdZgZoh^blkygZdhgqbdZo_]hiZevp_\Khljm^gbdbBgklblmlZnbabheh]bb^_l_cb
ih^jhkldh\:dZ^_fbbikboheh]bq_kdbogZmdmklZgh\bebqlhmjh\_gvjZa\blbyikbobq_kdbo
ijhp_kkh\gZoh^blky\ijyfhcaZ\bkbfhklbhlkl_i_gbknhjfbjh\Zgghklblhgdhcfhlhjbdbjmd
BFK_q_gh\kqblZeG_ih^\b`guc]eZalZd`_ke_idZdg_ih^\b`gZyjmdZJZ[hluF
;_ol_j_\Z:GE_hglv_\Z:JEmjbyGKE_cl_kZIG:ghobgZ^hdZaZeb\ebygb_fZgbimeypbc
jmdgZnmgdpbb\ukr_cg_j\ghc^_yl_evghklbjZa\blb_j_qbKe_^h\Zl_evghjZa\b\ZxsZyjZ[hlZ
^he`gZ[ulvgZijZ\e_gZkgbam\\_jo hl^\b`_gbydfure_gbx\fZg_gZh[hjhl
Bkke_^h\Zgbyijhn_kkhjZFDhevph\hcihdZaZebqlhkms_kl\m_ll_kgZy\aZbfhk\yavf_`^m
dhhj^bgZpb_clhgdbo^\b`_gbciZevp_\jmdbj_qvxJ_q_\Zy^_yl_evghklvjZa\b\Z_lkyih^
\ebygb_fbfimevkh\ihklmiZxsbohliZevp_\jmdMjh\_gvjZa\blbyj_qb\k_]^ZgZoh^blky\
ijyfhcaZ\bkbfhklbhlkl_i_gbjZa\blbylhgdbo^\b`_gbciZevp_\jmd
�eyhij_^_e_gbymjh\gyjZa\blbyj_qb^_l_ci_j\uoe_l`bagbjZajZ[hlZgke_^mxsbcf_lh^
�j_[_gdZijhkylihdZaZlvh^bgiZevqbd^\ZiZevqbdZbljb_lbdhlhjufm^Zxlkybahebjh\Zggu_
^\b`_gbyiZevp_\]h\hjysb_^_lb?kebiZevpugZijy`_ggu_k]b[ZxlkybjZa]b[Zxlkylhevdh
�\f_kl_bebgZijhlb\\yeu_bg_^Zxlbahebjh\Zgguo^\b`_gbclhwlhg_]h\hjysb_^_lbhl_o
ihjihdZ^\b`_gbyiZevp_\g_klZgmlk\h[h^gufbjZa\blbyj_qbbke_^h\Zl_evghfure_gby
Lj_gbjh\ZlviZevpujmdfh`ghm`_kf_kyqgh]h\hajZklZIjhkl_crbcf_lh^fZkkZ`
ih]eZ`b\Zgb_iZevp_\jmd\gZijZ\e_gbbhldhgqbdh\iZevp_\daZiyklvxFh`ghbkihevah\Zlvb
ijhkl_crb_mijZ`g_gby[jZlvdZ`^uciZevqbdj_[_gdZihhl^_evghklbbk]b[ZlvbjZa]b[Zlv_]h
MijZ`g_gb_h[_bojmdijh\h^ylfbgmlu_`_^g_\ghIjblZdhclj_gbjh\d_j_q_\u_h[eZklb
[m^mlnhjfbjh\Zlvky\h[hboihemrZjbyofha]ZKf_kyqgh]h\hajZklZfh`gh^Z\ZlvfZeurm
i_j_[bjZlvkgZqZeZ[he__djmigu_byjdb_ij_^f_luaZl_f[he__f_edb_?s_jZam[_`^Z_fky\
fm^jhklbhiulZgZrboij_^dh\AZ^he]h^hhldjulbymq_gufb\aZbfhk\yabjmdbbj_qbhgb
ijb^mfZebbi_j_^Z\Zebbah^gh]hihdhe_gby\^jm]h_gZjh^gu_ihl_rdbKhjhdZ[_eh[hdZ
FZevqbdiZevqbdEZ^mrdbeZ^mrdbbl^
Ih^\ebygb_fdbg_abheh]bq_kdbolj_gbjh\hd\hj]Zgbaf_gZklmiZxliheh`bl_evgu_bkljmdlmjgu_
baf_g_gbyIjbwlhfq_f[he__bgl_gkb\gZgZ]jmadZ ghhilbfZevgZ^ey^Zgguomkeh\bc\fl_f
agZqbl_evg__wlbbaf_g_gbyKbeZjZ\gh\_kb_ih^\b`ghklvieZklbqghklvg_j\guoijhp_kkh\
hkms_kl\eyxlkygZ[he__\ukhdhfmjh\g_Kh\_jr_gkl\m_lkyj_]mebjmxsZybdhhj^bgbjmxsZy
�jhevg_j\ghckbkl_fuZggu_f_lh^bdbiha\heyxl\uy\blvkdjulu_kihkh[ghklbq_eh\_dZb
jZkrbjblv]jZgbpu\hafh`ghklb^_yl_evghklb_]hfha]Z
Dhjj_dpby^bke_dkbbb^bk]jZnbbgZklhys__\j_fyjZkl_lqbkeh^_l_ckfbgbfZevgufb
fha]h\ufb^bknmgdpbyfb \bhlh[s_]hqbkeZ\fdhlhju_ijhy\eyxlkygZjmr_gbyfbj_qb
fure_gbybaf_g_gbyfbdZq_kl\q_eh\_q_kdhcikbobdbHij_^_e_ggmxjhev\bo\hagbdgh\_gbb
b]jZxlgZjmr_gbynmgdpbhgZevghcZkbff_ljbbdhju[hevrboihemrZjbc]heh\gh]hfha]Zb
f_`ihemrZjgh]h\aZbfh^_ckl\byDjhf_g_kihkh[ghklbmk\Zb\Zlvgh\ucfZl_jbZemlZdbo^_l_c
gZ[ex^Zxlkyb^jm]b_gZjmr_gbyg_mf_gb_Z^_d\ZlghqblZlvbibkZlvi_j_klZgh\dZkeh\
ijbagZdh\agZdh\y\e_gbcBgh]^Zhgb[u\Zxlke_iudp_eufnjZaZfHibkZggh_khklhygb_
ihemqbehgZa\Zgb_^bke_dkbyqlh\i_j_\h^_k]j_q_kdh]hh[hagZqZ_lhljbpZgb_keh\ZH^gZdh
^bke_dkbyg_h]jZgbqb\Z_l`bag_ggu_kihkh[ghklbq_eh\_dZ;hevrbgkl\hex^_ckljZ^Zxsbo
^bke_dkb_cg_iulZxlkyhij_^_eblv__ijbqbgmbm^h\e_l\hjyxlkydhgklZlZpb_cnZdlZqlhq_]h
lhg_mf_xl g_^hklZlhqghohjhrhqblZxlg_agZxlfZl_fZlbdbl^\fIkboheh]bkqblZxlwlhl
wnn_dlaZf_s_gby\f_oZgbaf_ikboheh]bq_kdhcaZsbluihablb\guf^eykhojZg_gbyh[jZaZY
j_amevlZl_fgh]b_ex^bij_^ihqblZxlkfbjblvkykhk\hbfbijh[e_fZfbq_fim[ebqghijbagZlvbo
bihemqblvijhn_kkbhgZevgmxihfhsv
:\lhjuijZdlbq_kdhcdbg_abheh]bbkqblZxlqlhh^ghcbaijbqbg^Zggh]hkhklhygbyy\ey_lkylZd
gZau\Z_fZydhhj^bgZpbhggZyg_kihkh[ghklvdh[mq_gbxdhlhjZyfh`_l[ulvmkljZg_gZiml_f
h\eZ^_gbyki_pbnbq_kdbfb^\b]Zl_evgufbmijZ`g_gbyfbk\yabkmemqr_gb_fbgl_]jZlb\ghc
nmgdpbbfha]Zmfgh]bo^_l_cijbwlhfgZ[ex^Z_lkyagZqbl_evgucijh]j_kk\kihkh[ghklyod
h[mq_gbxZlZd`_mijZ\e_gbxk\hbfbwfhpbyfb
Kh\j_f_ggu_dbg_abheh]bjZkkfZljb\ZxlijbqbgmgZjmr_gbcnmgdpbch[mq_gby\g_kihkh[ghklb
ijZ\h]hbe_\h]hihemrZjbcdbgl_]jZpbb
Hl_q_kl\_ggZyikboheh]byhlghkbln_ghf_gfbgbfZevguofha]h\uo^bknmgdpbcdjZa^_em
debgbq_kdhcikboheh]bblh]^ZdZdaZjm[_`hffgh]b_bkke_^h\Zl_ebkqblZxlqlhwlhij_`^_\k_]h
ijh[e_fZi_^Z]h]bq_kdhcikboheh]bbHlkx^ZijbgpbibZevghjZagucih^oh^d^bZ]ghklbd_b
hj]ZgbaZpbbh[mq_gbylZdbo^_l_c
g_jZ\ghf_jghklvjZa\blbyhl^_evguok_gkhfhlhjguobbgl_ee_dlmZevguonmgdpbcLjm^ghklb\
h[mq_gbblZdh]hlbiZ\hagbdZxl\k\yabkg_aj_ehklvxhij_^_e_gguonmgdpbc^bk]Zjfhgb_c
khaj_\Zgby]heh\gh]hfha]ZgZjmr_gb_ff_`ihemrZjgh]h\aZbfh^_ckl\by
Ijb^bke_dkbbkljZ^Z_lkihkh[ghklvd\_j[ZebaZpbbijhkljZgkl\_gguoij_^klZ\e_gbc
h[gZjm`b\Z_lkyg_aj_ehklvbah[jZabl_evgh]jZnbq_kdbogZ\udh\keZ[hklv\_j[Zevgheh]bq_kdh]h
fure_gbyb^_nbpblkmdp_kkb\guonmgdpbcI_j_qbke_ggu_jZkkljhckl\ZqZs_gZ[ex^Zxlkyijb
ihjZ`_gbyom^_l_ce_\h]hihemrZjbyAZ^Zgby`_gZb[he__ljm^gu_^ey^_l_ckihjZ`_gb_f
ijZ\h]hihemrZjby dhgkljmdlb\gu_hjb_glbjh\dZ\ko_fZlbq_kdhfbah[jZ`_gbb
ijhkljZgkl\_gguohlghr_gbckl_j_h]ghabk\f\uihegyxlky[hevrbgkl\hf^_l_ck^bke_dkb_cgZ
mjh\g_a^hjh\uok\_jklgbdh\E_\hihemrZjgZyg_^hklZlhqghklvdZdgZnmgdpbhgZevghflZdbgZ
fhjnheh]bq_kdhfmjh\g_fh`_l[ulvh[mkeh\e_gZ]bi_jnmgdpb_cijZ\h]hihemrZjbydhlhjh_
ih^Z\ey_lkhaj_\Zgb_bnmgdpbhgZevgmxZdlb\ghklve_\h]hihemrZjby
LZdbfh[jZahfljm^ghklb\h\eZ^_gbbql_gb_fm^_l_ck\yaZgukgZjmr_gb_fhilbfZevgh]h
f_`ihemrZjgh]h\aZbfh^_ckl\byMklZjrbo^hrdhevgbdh\bmi_j\hdeZkkgbdh\\gZqZe_]h^Z
hlf_qZ_lkynmgdpbhgZevgh_ij_\hkoh^kl\hijZ\h]hihemrZjbygZ^e_\ufdhgp_i_j\h]h]h^Z
h[mq_gby\_^msbfihemrZjb_fklZgh\blkye_\h_wlhfkemqZ_mk\h_gb_ql_gbyijhbkoh^bl[_a
hkeh`g_gbcM^_l_cdhlhju_gZqbgZxlh[mq_gb_\rdhe_ke_\uf^hfbgbjmxsbfihmjh\gx
Zdlb\ghklbihemrZjb_f\hagbdZ_l^bke_dkby /lbi^bke_dkbb\fIjbwlhfl_fiql_gbyj_adh
aZf_^e_gghhrb[hd^himkdZ_lkyfZehLh`_ijhbkoh^blkl_fbmqZsbfbkydhlhju_gZqbgZxl
h[mq_gb_kijZ\ufZdlb\gufihemrZjb_fghkf_gu\Zdlb\ghklbihemrZjbcddhgpm]h^Zg_
ijhbkoh^bl Jlbi^bke_dkbb\fwlhfkemqZ_l_fiql_gbyhlghkbl_evgh\ukhdghhrb[hdfgh]h
ghjf_kf_gZ\_^ms_]hihZdlb\ghklbihemrZjby^he`gZijhbkoh^blvkijZ\h]hgZe_\h_\l_q_gb_
]h^ZG_h[oh^bfhklvih^h[ghcj_\_jkbbf_`ihemrZjgh]h[ZeZgkZk\yaZgZkl_fqlhgZgZqZevghf
wlZi_hk\h_gby]jZfhlu]jZnbq_kdhckbf\hebdbnmgdpbhgZevghgZb[hevrZygZ]jmadZiZ^Z_lgZ
kbkl_fufha]Zhl\_lkl\_ggu_aZi_jp_ilb\gmxh[jZ[hldmajbl_evghijhkljZgkl\_gghcbgnhjfZpbb
mk\h_gb_]jZn_f\fDdhgpmi_j\h]h]h^Zh[mq_gbywlbijh[e_fuklZgh\ylkyf_g__ZdlmZevgugZ
i_j\ucieZgihagZqbfhklb\uklmiZxlyaudh\u_hi_jZpbbg_h[oh^bfu_^eydh^bjh\Zgby
keh\hkhq_lZgbcbnjZawlhfkemqZ_g_h[oh^bfZ^bnn_j_gpbjh\ZggZydhjj_dpby^bke_dkbbiml_f
ba[bjZl_evghcklbfmeypbbe_\h]h ijbJlbi_\fbebijZ\h]h ijb/lbi_\fihemrZjby
IhiuldbhdZaZlvikboheh]bq_kdh_beb^bkpbiebgZjgh_\ha^_ckl\b_gZmq_gbdZk^bke_dkb_c^Zxl
lhevdhg_]Zlb\gu_ihke_^kl\byG_[eZ]hijbylghkdZau\Zxlkybihiuldbnhjkbjh\Zlvl_fiu
h\eZ^_gbyql_gb_fijZdlbq_kdb\k_]^Zwlhmly`_ey_lkblmZpbxQ_fiha^g__gZqZlZdhjj_dpbhggZy
jZ[hlZl_f\ujZ`_ggh_ijhy\eyxlky\lhjbqgu_jZkkljhckl\Zijhl_klgu_nhjfuj_Zdpbcijh]meu
mjhdh\^_ebgd\_glgu_nhjfuih\_^_gbylj_\h`ghklvg_\jhahih^h[gZykbfilhfZlbdZbl^
G_j_^dh^bke_dkbbkhimlkl\m_lb^bk]jZnby
deZ^khpbZevguokj_^h\uonZdlhjh\\nhjfbjh\Zgb_^bke_dkbbhq_gv\_ebdDboqbkem
hlghkylkyh[t_fbmjh\_gvlj_[h\Zgbcij_^ty\ey_fuoh[s_kl\hfdj_[_gdm\hlghr_gbb
]jZfhlghklb\hajZklgZqZeZh[mq_gby]jZfhl_f_lh^ubl_fiuh[mq_gbyMih^Z\eyxs_]h
[hevrbgkl\Z^_l_c^bke_dkbxfh`gh[ueh[uij_^hl\jZlblv\u[jZ\hilbfZevguc^eygbof_lh^
ZgZeblbdhkbgl_lbq_kdbcbebajbl_evguc\fbl_fih[mq_gbyG_kh\iZ^_gb_bg^b\b^mZevgh]h
mk\h_gbygZ\udZy\ey_lkyfZehbamq_ggufa\_ghf\nhjfbjh\Zgbb^bke_dkbbb^bk]jZnbb
Hkgh\guflj_[h\Zgb_fdd\ZebnbdZpbhgghfmbkihevah\Zgbxki_pbZevguodbg_abheh]bq_kdbo
dhfie_dkh\y\ey_lkylhqgh_\uiheg_gb_^\b`_gbcbijb_fh\I_^Z]h]h[yaZgkgZqZeZkZfhk\hblv
ih^jmdh\h^kl\hfbgkljmdlhjZijZdlbq_kdhcdbg_abheh]bb\k_mijZ`g_gby^hmjh\gyhkhagZgby
km[t_dlb\guoijbagZdh\baf_g_gbcijhbkoh^ysbo\kbkl_fZohj]ZgbafZIhke_wlh]hh[mqblv
dZ`^h]hmq_gbdZihemqb\h[jZlgmxbgnhjfZpbxhki_pbnbd_\ha^_ckl\byIjbf_g_gb_
ki_pbZevguodbg_abheh]bq_kdbomijZ`g_gbc\hafh`ghdZdgZij_^f_lguolZdbgZki_pbZevguo
mjhdZodbg_abheh]bbDbg_abheh]bq_kdb_aZgylby^ZxldZdg_f_^e_gguclZdbdmfmeylb\guc
gZdZieb\Zxsbcky\fwnn_dlih\urZymfkl\_ggmxjZ[hlhkihkh[ghklvbhilbfbabjmy
ikbohwfhpbhgZevgh_khklhygb_
?kebdbg_abheh]bq_kdb_mijZ`g_gbybkihevamxlkygZij_^f_lguomjhdZolhg_h[oh^bfh
mqblu\Zlvke_^mxs__\uiheg_gb_klZg^Zjlguomq_[guo^_ckl\bcfh`_lij_ju\Zlvkyki_pbZevguf
dbg_abheh]bq_kdbfdhfie_dkhflh]^ZdZdl\hjq_kdmx^_yl_evghklvij_ju\Zlvg_p_e_khh[jZagh
kemqZ_dh]^ZmqZsbfkyij_^klhblbgl_gkb\gZymfkl\_ggZygZ]jmadZki_pbZevguc
dbg_abheh]bq_kdbcdhfie_dkj_dhf_g^m_lkyijbf_gylvi_j_^ih^h[ghcjZ[hlhc
oh^_kbkl_fZlbq_kdboaZgylbcihdbg_abheh]bq_kdbfijh]jZffZfmj_[_gdZbkq_aZxly\e_gby
^bke_dkbbjZa\b\Zxlkyf_`ihemrZjgu_k\yabmemqrZ_lkyiZfylvbdhgp_gljZpby\gbfZgby
JZa\b\ZxsZydbg_abheh]bq_kdZyijh]jZffZ jZa\blb_eh]bq_kdh]hl\hjq_kdh]hfure_gbyb
f_`ihemrZjguok\ya_c\f
P_ev
JZa\blb_f_`ihemrZjghcki_pbZebaZpbb
JZa\blb_f_`ihemrZjgh]h\aZbfh^_ckl\by
AZ^Zqb
JZa\blb_f_edhcfhlhjbdb
JZa\blb_dhfbkkmj f_`ihemrZjguok\ya_c\f
KbgojhgbaZpbyjZ[hluihemrZjbc
JZa\blb_kihkh[ghkl_c
JZa\blb_iZfylb\gbfZgby
JZa\blb_j_qb
JZa\blb_fure_gby
MkljZg_gb_^bke_dkbb
Ijh^he`bl_evghklvaZgylbcfbg
I_jbh^bqghklv_`_^g_\gh
j_fyaZgylbcmljh
�ebl_evghklvaZgylbcihh^ghfmdhfie_dkmmijZ`g_gbc^g_c
Dhfie_dkMijZ`g_gby^eyjZa\blbyfhahebklh]hl_eZ dhfbkkmjf_`ihemrZjguok\ya_c\f 
g_^_ev\f
Dhe_qdhIhhq_j_^ghbdZdfh`gh[uklj__i_j_[bjZlviZevpujmdkh_^bgyy\dhevphk
[hevrbfiZevp_fieZ\ghbihhq_j_^ghihke_^h\Zl_evghmdZaZl_evguckj_^gbcbl^Ijh[Z
\uihegy_lky\ijyfhf hlmdZaZl_evgh]hiZevpZdfbabgpm\fb\h[jZlghf hlfbabgpZd
\f_kl_
DmeZdj_[jheZ^hgvJ_[_gdmihdZau\Zxlljbiheh`_gbyjmdbgZiehkdhklbklheZ
ihke_^h\Zl_evghkf_gyxsbo^jm]^jm]ZEZ^hgvgZiehkdhklbeZ^hgvk`ZlZy\dmeZdeZ^hgv
j_[jhfgZiehkdhklbklheZjZkijyfe_ggZyeZ^hgvgZiehkdhklbklheZJ_[_ghd\uihegy_lijh[m
\f_kl_ki_^Z]h]hfaZl_fihiZfylb\l_q_gb_ih\lhj_gbcfhlhjghcijh]jZffuIjh[Z
\uihegy_lkykgZqZeZijZ\hcjmdhcaZl_fe_\hcaZl_f^\mfyjmdZfb\f_kl_Ijbmk\h_gbb
ijh]jZffubebijbaZljm^g_gbyo\\uiheg_gbbi_^Z]h]ij_^eZ]Z_lj_[_gdmihfh]Zlvk_[_
dhfZg^Zfb dmeZdj_[jheZ^hgv\fijhbaghkbfufb\kemobebijhk_[y
E_a]bgdZE_\ZyjmdZkeh`_gZ\dmeZd[hevrhciZe_phlklZ\e_g\klhjhgmdmeZdjZa\_jgml
iZevpZfbdk_[_IjZ\ZyjmdZijyfhceZ^hgvx\]hjbahglZevghfiheh`_gbbijbdZkZ_lkydfbabgpm
e_\hcIhke_wlh]hh^gh\j_f_gghf_gy_lkykf_gZijZ\hcbe_\hcjmd\l_q_gb_kf_gihabpbc
�h[b\Zlvky\ukhdhckdhjhklbkf_guiheh`_gbc
A_jdZevgh_jbkh\Zgb_Iheh`bl_gZklheqbklucebkl[mfZ]bhavfbl_\h[_jmdbih
dZjZg^ZrmbebnehfZkl_jmGZqgbl_jbkh\Zlvh^gh\j_f_gghh[_bfbjmdZfba_jdZevgh
kbff_ljbqgu_jbkmgdb[md\uIjb\uiheg_gbbwlh]hmijZ`g_gbyihqm\kl\m_l_dZdjZkkeZ[eyxlky
]eZaZbjmdbDh]^Z^_yl_evghklvh[hboihemrZjbckbgojhgbabjm_lkyaZf_lghm\_ebqblky
wnn_dlb\ghklvjZ[hlu\k_]hfha]Z
MohghkE_\hcjmdhc\havfbl_kvaZdhgqbdghkZZijZ\hcjmdhcaZijhlb\hiheh`gh_
mohH^gh\j_f_gghhlimklbl_mohbghkoehigbl_\eZ^hrbihf_gycl_iheh`_gb_jmdklhqghklvx
^hgZh[hjhl
�Af_cdZKh_^bgbl_eZ^hgbkp_ibl_iZevpu\aZfhd\u\_jgbl_jmdbdk_[_\b]Zcl_
mdZaZggufdbg_abheh]hfiZevp_fIZe_p^he`_g^\b]Zlvkylhqghbq_ldhIjbdZkZlvkydiZevpm
g_evayIhke_^h\Zl_evgh\mijZ`g_gbb^he`gumqZkl\h\Zlv\k_iZevpuh[_bojmd
=hjbahglZevgZy\hkvf_jdZ
yyg_^_eyaZgylbcMi_j_lvkyyaudhf\hjlm\am[uklZjZykvbo\ulhedgmlvgZjm`m
JZkkeZ[blvyaudIh\lhjblvjZa
Ijb`bfZlvyaud\hjlmlhde_\hclhdijZ\hcs_d_Ih\lhjblvjZa
M^_j`b\ZydhgqbdyaudZaZgb`gbfbam[Zfb\u]gmlv_]h]hjdhcJZkkeZ[blvIh\lhjblvjZa
yg_^_eyaZgylbculygmlvi_j_^kh[hcijZ\mxjmdmgZmjh\g_]eZaiZevpuk`Zlv\dmeZd
hklZ\blv\ulygmlufbmdZaZl_evgucbkj_^gbcGZjbkh\Zlv\\ha^mo_wlbfbiZevpZfbagZd
[_kdhg_qghklbdZdfh`gh[hevr_]hjZaf_jZDh]^ZjmdZbap_gljZwlh]hagZdZihc^_l\\_jogZqgbl_
ke_`_gb_g_fb]Zxsbfb]eZaZfbmklj_fe_ggufbgZijhf_`mlhdf_`^mhdhgqZgbyfbwlboiZevp_\
g_ih\hjZqb\Zy]heh\uL_mdh]h\hagbdebljm^ghklb\ijhke_`b\Zgbb gZijy`_gb_qZklh_
fhj]Zgb_\f^he`guaZihfgblvhlj_ahd]hjbahglZevghc\hkvf_jdb]^_wlhkemqZ_lkybg_kdhevdh
jZaijh\_klbjmdhcdZd[uaZ]eZ`b\ZywlhlmqZklhdG_h[oh^bfh^h[b\ZlvkyieZ\gh]h^\b`_gby
]eZa[_ahklZgh\hdbnbdkZpbcf_kl_hklZgh\dbihl_jbke_`_gbygm`ghijh\_klbjmdhcg_kdhevdh
jZalm^Zh[jZlghihebgbb]hjbahglZevghc\hkvf_jdb
yyg_^_eyaZgylbcH^gh\j_f_gghk]eZaZfbke_^blvaZ^\b`_gb_fiZevp_\ihljZ_dlhjbb
]hjbahglZevghc\hkvf_jdbohjhrh\u^\bgmlufbahjlZyaudhf
Dhfie_dkMijZ`g_gby^eyjZa\blbyfhahebklh]hl_eZ dhfbkkmjf_`ihemrZjguok\ya_c\f 
Ij_^\Zjbl_evghgZjbkmcl_gZdZjlhqd_ jZaf_jhfkihqlh\mxhldjuldm\f^\_i_j_k_dZxsb_kyebgbb
\\b^_[md\uoAZnbdkbjmcl_\a]ey^gZi_j_k_q_gbbwlboebgbc\uihegyyijbwlhfke_^mxsb_
mijZ`g_gby
Klhyih^gylv g_\ukhdh\fe_\mxgh]mkh]gm\__\dhe_g_bdbklvx ehdl_f\fijZ\hcjmdb
^hljhgmlvky^hdhe_gZe_\hcgh]baZl_flh`_kijZ\hcgh]hcbe_\hcjmdhcIh\lhjblvmijZ`g_gb_
ihjZaDh]^ZjmdZdZkZ_lkyijhlb\hiheh`gh]hdhe_gZZ\a]ey^\wlhlfhf_glkdhgp_gljbjh\Zg
gZi_j_k_q_gbbebgbc[md\uodZd[ui_j_k_dZ_lkykj_^gyyebgbye_\h]hbijZ\h]hihemrZjbc
fha]ZMijZ`g_gbyihfh]Zxl^\mfihemrZjbyfjZ[hlZlvkh]eZkh\Zggh
IZjh\habdIjZ\mxjmdmiheh`blvgZe_\mxgZ^hklgmxfurpmh^gh\j_f_ggh^_eZy
fZe_gvdbodjm]h\kh]gmlhc\ehdl_\hfkmklZ\_e_\hcjmdhcbie_qhf\i_j_^aZl_fklhevdh`_gZaZ^
Ihf_gylvihabpbbjmdbih\lhjblvmijZ`g_gb_
I_j_dj_klgh_fZjrbjh\Zgb_K^_eZlviZji_j_dj_klguo^\b`_gbcfZjrbjmygZf_kl_b
dZkZykve_\hcjmdhcijZ\h]h[_^jZbgZh[hjhlIh\lhjblvfZjrbjh\dm\uihegyyh^ghklhjhggb_
ih^t_fu[_^jZjmdb\\_joAZl_fkgh\Zih\lhjblvmijZ`g_gb_i_j_dj_klghKfhlj_lvijbwlhfgZ
i_j_k_q_gb_ebgbb[md\uoMijZ`g_gb_ih\lhjylvihjZaJZagh\b^ghklvwlh]hmijZ`g_gby
oh^v[Zk\ukhdbfih^gbfZgb_fh^ghbf_gguojmdbgh]
F_evgbpZuihegylvlZdqlh[ujmdZbijhlb\hiheh`gZygh]Z^\b]Zebkvh^gh\j_f_gghk
\jZs_gb_f]eZa\ijZ\h\e_\h\\_jo\gbaIjbwlhfdZkZlvkyjmdhcijhlb\hiheh`gh]hdhe_gZ
&#xj_;&#xfy;&#xm;&#xij;&#xZ`;&#xg_;&#xgb;&#xy;&#x;&#x;û&#xg;�i_j_k_dZykj_^gxxebgbxj_fymijZ`g_gbyfbguoZgb_ijhba\hevgh_
�I_j_dj_kley\uiheg_gbywlh]hmijZ`g_gbyij_^eZ]Z_lkyqbklucebkliehlghc[mfZ]bk
gZjbkh\ZggufgZg_fi_j_dj_klhfHgjZkiheZ]Z_lkygZiehkdhklbgZjZkklhygbbijbf_jghkfhl
]eZaijbwlhf_]hhk\_s_gb_^he`gh[ulvghjfZevgufbjZ\ghf_jgufG_h[oh^bfh\l_q_gb_k
kfhlj_lv\p_glji_j_dj_klZ ihke_g_^_evguoaZgylbch[jZai_j_dj_klZ\uau\Z_lkyijhba\hevgh\f
Q_j_ak\a]ey^i_j_\h^blkygZk\_leucnhgKihy\e_gb_fh[jZaZ]eZaZaZdju\ZxlkyZi_j_dj_kl
f_^e_gghi_j_ghkblky\h[eZklve[ZaZl_f\l_fyWlhkbf\he_^bgkl\Zfha]ZMijZ`g_gb_
ih\lhjy_lkyjZaZbkem`bl^eyijh\_jdb\dexq_gbybjZ[hluijZ\h]hihemrZjby
MijZ`g_gb_a]ey^\e_\h\\_joEhaZijZ\hcjmdhcnbdkbjmxl]heh\maZih^[hjh^hday\
dZjZg^Zrbebjmqdme_\mxjmdm\u[jZku\Zxl\klhjhgm\\_joih^m]ehf]jZ^mkh\lZdqlh[u
aZdju\e_\uc]eZaijZ\ufg_evay[ueh\b^_lvij_^f_l\e_\hcjmd_Ihke_wlh]hgZqbgZxl^_eZlv
mijZ`g_gb_\l_q_gb_kKfhljylgZij_^f_l\e_\hcjmd_aZl_ff_gyxl\a]ey^gZijyfhi_j_^
kh[hc kq_l\fMijZ`g_gb_\uihegyxljZaZihlhf^h\h^yl^hjZaAZl_f
mijZ`g_gb_\uihegy_lkyklhqghklvx^hgZh[hjhl
^Zevg_cr_f^eylh]hqlh[uiheghklvxijhy\blvk\hbkihkh[ghklb\h\j_fydZdhceb[h
hl\_lkl\_gghc ghijb\uqghc\fjZ[hlubeb^_yl_evghklb^hklZlhqghij_^klZ\blv[md\moWlh[m^_l
y\eylvkydZd[udh^hf^eyfha]Z?]hfh`ghbkihevah\Zlv\kydbcjZadh]^Zg_h[oh^bfhaZklZ\blv
jZ[hlZlvh[ZihemrZjbyh^gh\j_f_ggh
Dhfie_dkMijZ`g_gby^eyjZa\blbyfhahebklh]hl_eZ dhfbkkmjf_`ihemrZjguok\ya_c\f 
g_^_ev\f
FZ]bq_kdb_\hkvf_jdbgZqZe_gZjbkh\ZlvgZ^hkd_beb[hevrhfieZdZl_\hkvf_jdm
IhdZaZlv^_lyfIhlj_gbjh\Zlvbojbkh\Zlv\\ha^mo_\hkvf_jdm
fh`gh]hjbahglZevg__IjZ\hcjmdhcaZo\Zlblvgb`gxxqZklv]he_gbe_\hcgh]bbaZ__klhim
e_\mx\f\aylvkye_\hcjmdhcjhlihemhldjulyaudgZgz[_G_h[oh^bfh^_eZlv\^hoq_j_aghkgZ
kq_lMijZ`g_gb_^_eZ_lkykaZdjulufb]eZaZfbGZ\^ho_g_h[oh^bfhij_^klZ\blv
dhevphb^ms__k\_jom\ijZ\hb\\_jo kq_l\fgZ\u^ho_dhevphb^ms__k\_jom\ijZ\hb
\gba kq_l\f^Zevg_cr_fwlZ\hkvf_jdZkmjh\gyij_^klZ\e_gby^he`gZi_j_jZklb\
�q_ldmxh[jZagmxdZjlbgm_lbih\lhjyxlwlhmijZ`g_gb_jZaZ\ajhkeu_jZa
lhjZynZaZFh`ghkb^_lvbebklhylvihklZ\b\gh]bgZrbjbgmie_qJmdbkh]gm\\ehdlyo
jZkiheh`blvgZmjh\g_]jm^bbkh_^bgblviZevpu\\b^_rZljZgbfZgb_khkj_^hlhqblvgZ
imevkZpbb\iZevpZoJhlihemhldjulyaud_gZgz[_\^hoq_j_aghk\u^hoq_j_ajhl=eZaZ
aZdjuluWlZnZaZmijZ`g_gby\uihegy_lkyjZaZ
�hfbgbjmxs__himkdZgb_jmdbMijZ`g_gb_\uihegy_lkyklhy\^\h_fH^bgf_^e_gghb
jZ\ghf_jghih^gbfZ_lijZ\mxjmdm^h]hjbahglZevgh]hiheh`_gby kq_l\fihke_q_]h
^jm]hchimkdZ_lwlmjmdm\ljbrZ]Z
I_j\ucrZ]kha^Zgb_e_]dh]hmkbebyfurpujmdb kq_l\f\j_fyk
lhjhcrZ]kha^Zgb_[hevrh]hgZijy`_gby kq_l\f\j_fyk
Lj_lbcrZ]^hfbgbjmxs__himkdZgb_jmdb kq_l\f\j_fykHimkdZgb_
jmdbih\lhjy_lkyjZaZIjbwlhfg_evay[jZlvaZkmklZ\uklZjZlvkyg_khj\Zlvfurpu
mijZ`g_gb_^he`gh^hklZ\eylvm^h\hevkl\b_E_\mxjmdmfh`gh\dexqZlv\f_klhijZ\hcjmdb
_kebmkbeb\ZxlijZ\h_ihemrZjb_IjZ\hjmdhklvbebe_\hjmdhklvg_mqblu\Z_lky
I_j_dj_klgZyfZjbhg_ldZ ^eyijZ\h]hihemrZjby\fMijZ`g_gb_\uihegy_lkyklhyGZkq_l
f_^e_gghbjZ\ghf_jghih^gbfZ_lkye_\Zygh]Zkh]gmlZy\dhe_g_b
^hklb]Z_l[_^jZDh]^Zgh]ZhdZau\Z_lkyih^gylhc^h]hjbahglZevgh]hmjh\gyijZ\hcjmdhc
^_eZ_lkymkbeb_^eygh]b\ljbrZ]Z
I_j\ucrZ]e_]dh_mkbeb_furpugh]bk
lhjhcrZ]kbevgh_mkbe_gb_k
Lj_lbcrZ]^hfbgbjmxs__himkdZgb_gh]bk
Jmdbijbwlhfm^h[g__ijbdeZ^u\Zlvqmlv\ur_dhe_gZE_\hcjmdhcfh`ghgZqlhlhhi_j_lvkybeb
m^_j`Zlv__hlklZ\b\\klhjhgmbkh]gm\\ehdl_KibgZ^he`gZ[ulvijyfhcMijZ`g_gb_
�\uihegy_lkylhevdh^eye_\hcgh]b_lb\uihegyxlmijZ`g_gb_jZaZ\ajhkeu_jZa
I_j_dj_klgZyfZjbhg_ldZ ^eye_\h]hihemrZjby\fuihegy_lkydZdb^eyijZ\h]h
ihemrZjbyHlebqb_khklhbl\lhfqlhih^gbfZ_lkyijZ\ZyZg_e_\Zygh]ZMkbe_gb_^_eZ_lky
e_\hcZg_ijZ\hcjmdhcWlhmijZ`g_gb_fZdkbfZevghhldju\Z_ljZ[hlmijZ\h]hihemrZjbyHgh
\uihegy_lkyjZaZMijZ`g_gb_\uihegy_lkylhevdh^eyijZ\hcgh]b
�MijZ`g_gb_hfbgbjmxs__himkdZgb_jmdbuihegy_lkyklhyb\^\h_fH^bgf_^e_gghb
jZ\ghf_jghih^gbfZ_lijZ\mxjmdm^h]hjbahglZevgh]hiheh`_gby kq_l\f
ihke_q_]h^jm]hcgZqbgZ_lhimkdZlvwlmjmdm\ljbrZ]Z
I_j\ucrZ]kha^Zgb_e_]dh]hmkbe_gbyfurpujmdb kq_l\f\j_fyk
lhjhcrZ]kha^Zgb_[hevrh]hgZijy`_gby kq_l\f\j_fyk
Lj_lbcrZ]^hfbgbjmxs__himkdZgb_jmdb kq_l[\f\j_fyk
HimkdZgb_jmdbih\lhjy_lkyjZaZ
�ih^gbfZ_lkyijZ\Zygh]Zmkbe_gb_\ljbrZ]Zkha^Z_lkylh`_ijZ\hcgh]hcKibgZijyfZy_lb
ih\lhjyxlmijZ`g_gb_jZaZ\ajhkeu_jZa
�IZjZee_ebey\uiheg_gbymijZ`g_gbyij_^eZ]Z_lkyebkliehlghc[mfZ]bk
gZjbkh\ZggufbgZg_fq_jghclmrvx^\mfyiZjZee_eyfbJZkiheZ]Z_lkygZjZkklhygbbkfhl
]eZahk\_s_gb_ghjfZevgh_bjZ\ghf_jgh_G_h[oh^bfh\l_q_gb_kkfhlj_lvgZp_gljebklZ
f_`^miZjZee_eyfbihke_q_]h\a]ey^i_j_\h^blkygZk\_leucnhgKihy\e_gb_fihklh[jZaZ]eZaZ
aZdju\ZxlZiZjZee_ebfuke_gghi_j_\h^yl\p_glje[Zihke_q_]hg_dhlhjh_\j_fyke_^m_l
kfhlj_lvgZgbo\lZdhfiheh`_gbbMijZ`g_gb_fh`ghih\lhjylv^hjZa
Mkbe_gb_jmdb [_a^hfbgbjmxs_]hhimkdZgby\fuihegy_lky\^\h_fH^bgf_^e_gghb
jZ\ghf_jghgZkq_lih^gbfZ_lijZ\mxjmdm^h]hjbahglZevgh]hiheh`_gby
�jm]hc^_eZ_lmkbe_gb_jmdb\^\ZrZ]Z
I_j\ucrZ]e_]dh_mkbe_gb_ kq_l\f
lhjhcrZ][hevrh_mkbe_gb_ kq_l\f
Qlh[ujmdZj_[_gdZg_\afu\ZeZ\\_joihke_\lhjh]hmkbe_gbyiZjlg_jieZ\ghihkl_i_gghbe_]dh
himkdZ_l_]hjmdmZlhl\k\hxhq_j_^vlZd`_ieZ\ghijh^he`Z_lhimkdZlv__^hdhgpZ kq_l
�\f_lb\uihegyxlwlhmijZ`g_gb_jZaZ\ajhkeu_jZa
Lj_gbg]^eyZdlb\baZpbbjZ[hluijZ\h]hbe_\h]hihemrZjbcbnhjfbjh\Zgbyf_`ihemrZjguo
k\ya_c
�_lbjZkkZ`b\Zxlky\djm]Ij_ih^Z\Zl_ev[jhkZ_lfyqh^ghfmbamqZklgbdh\lj_gbg]ZgZau\Zy
keh\h gZijbf_jZj[ma\fJ_[_ghdgZau\Z_lk\hxZkkhpbZpbxgZwlhkeh\h gZijbf_jkhd\fb
i_j_^Z_lfyq^jm]hfmmqZklgbdmlj_gbg]Zbl^Dh]^Z\k_^_lbijbfmlmqZklb_\wlhfwlZi_
lj_gbg]Z \hafh`ghg_h^bgjZa\fij_ih^Z\Zl_evmkeh`gy_laZ^Zgb_Hg[jhkZ_lfyqh^ghfmba
mqZklgbdh\lj_gbg]ZgZau\Zykeh\h gZijbf_jZj[ma\fJ_[_ghdkgZqZeZgZau\Z_lZkkhpbZpbxgZ
wlhkeh\h gZijbf_jkhd\faZl_fi_j_^Z\Zyfyq^jm]hfmmqZklgbdmlj_gbg]ZgZau\Z_lkeh\h
ke_^mxs__ihZenZ\blmaZkeh\hfij_ih^Z\Zl_ey gZijbf_j[ZjZ[Zg\fbi_j_^Z_lfyq\lhjhfm
mqZklgbdmlhjhcmqZklgbdgZau\Z_lZkkhpbZpbxgZkeh\h[ZjZ[Zg gZijbf_jrmf\fb
i_j_^Z\Zyfyqlj_lv_fmmqZklgbdmlj_gbg]ZgZau\Z_lkeh\hke_^mxs__ihZenZ\blmaZkeh\hf
[ZjZ[Zgbl^
Dhfie_dkMijZ`g_gby^eyjZa\blbyZ[kljZdlgheh]bq_kdh]hfure_gby e_\h_ihemrZjb_\f 
g_^_ev\f
j_amevlZl_mijZ`g_gbcmemqrZ_lkyiZfylvih\urZxlkybgl_ee_dlmZevgu_\hafh`ghklb
Zdlb\babjm_lkyjZ[hlZ]heh\gh]hfha]Z
Hllygmlvmrb\i_j_^aZl_fgZaZ^f_^e_gghkqblZy^h^_kylbGZqbgZxlkhldjulufb]eZaZfb
aZl_fkaZdjulufbIh\lhjblvjZa
�H^gmfbgmlmfZkkbjh\Zlvs_dbdjm]h\ufb^\b`_gbyfbiZevp_\\mfyiZevpZfbjbkh\ZlvdZd
[udjmlbgZih^[hjh^d_beh[ghcqZklbebpZKqblZlvijbwlhf^h
FZkkbjh\Zlv\_jogb_bgb`gb_\_dbg_aZdju\Zy]eZafbg
FZkkbjh\Zlvghkih^mr_qdZfbmdZaZl_evguoiZevp_\gZ`bfZygZdh`mhlhkgh\ZgbyghkZ^h
gha^j_cjZa
Hldjulvjhlbgb`g_cq_exklvx^_eZlvj_adb_^\b`_gbykgZqZeZke_\ZgZijZ\haZl_f
Dhfie_dkMijZ`g_gby^eyjZa\blbyl\hjq_kdh]h gZ]ey^ghh[jZagh]h\ffure_gby ijZ\h_
ihemrZjb_\f g_^_ev\f
j_amevlZl_mijZ`g_gbcih\urZ_lkymklhcqb\hklvdklj_kkZfklZ[bebabjm_lkyikbobdZ
jZa\b\Z_lkybglmbpbyZdlb\babjmxlkyl\hjq_kdb_kihkh[ghklb
KlhyIha\hghqgbd^_j`Zlvijyfuf=eZaZaZdjulvIZevpue_\hcjmdbiheh`blvgZ`b\hl 
kfgb`_imidZ\fdhgqbdZfbiZevp_\ijZ\hcjmdbjZafbgZlvdhiqbdIjbwlhfij_^klZ\eylvk_[_\
h[eZklbdhiqbdZjZajZklZxsbckydjZkgucrZjIjb\uiheg_gbbmijZ`g_gby\hafh`gh
ihqm\kl\m_l_jZkibjZgb_\h[eZklbdhiqbdZAZl_fgZh[hjhle_\ZyjmdZgZdhiqbd_ijZ\hc
jZklbjZlv`b\hlij_^klZ\eyy\h[eZklb`b\hlZjZajZklZxsbckyhjZg`_\ucrZj
E_\ZyjmdZ\h[eZklbimidZijZ\ZygZ]jm^b\h[eZklbk_j^pZKbevghl_j_lv]jm^v
ij_^klZ\eyy\h[eZklb]jm^bjZklmsbca_e_gucrZj
E_\ZyjmdZgZ`b\hl_MdZaZl_evguciZe_pijZ\hcjmdbgZoh^blkygZ^\_jog_c]m[hckj_^gbc
iZe_pgZoh^blkyih^gb`g_c]m[hcJhlhldjulJZklbjZlvh[eZklv]m[
E_\ZyjmdZgZ`b\hl_ijZ\Zyqmlv\ur_f_`[jh\vyFZkkbjh\ZlvijZ\hcjmdhc
Ij_^klZ\eylv\h[eZklbe[ZjZajZklZxsbcky]hem[hcrZj
^uoZlve_\hcgha^j_c\u^uoZyq_j_aijZ\mxgha^jxGZ\^ho_ij_^klZ\eylvdZdk\ha^mohf
ahehlbklhk_j_[jbklZywg_j]byijhoh^blq_j_ae_\mxgha^jxe_\mxqZklv]hjeZe_\mxqZklv
k_j^pZb`_em^dZb^hoh^bl^hdhiqbdZIjb\u^ho_`_elZy[hevgZywg_j]by\uoh^blq_j_a
ijZ\mxqZklvl_eZ i_q_gvihqdbijZ\mxqZklvk_j^pZijZ\mxqZklv]hjeZbijZ\mxgha^jx\fAZl_f
\^uoZlvijZ\hcgha^j_cZ\u^uoZlve_\hcPbdeuih\lhjblvihjZaZ
Kfhlj_lv\p_gljf_`^meZ^hgyfbij_^klZ\eyyrZj`_elh]hp\_lZulygmlvjmdb\i_j_^gZ
mjh\g_f_`[jh\vyMdZaZl_evgu_b[hevrb_iZevpukeh`blv^hfbdhfbkfhlj_lvf_`^m
iZevpZfb
K_klvgZdjZcklmeZIha\hghqgbd^_j`ZlvijyfufIheh`blv]he_gve_\hcgh]bgZdhe_gh
ijZ\hcIjZ\mxjmdmiheh`blvgZ]he_ghklhiijbdZkZykvi_j_^g_ch[eZklvxaZiyklvyK\_jomgZ
ijZ\mxjmdmdj_klgZdj_kliheh`blve_\mxjmdmijbdZkZykvdijZ\hcjmd_ZgZeh]bqguff_klhf
Ihkb^_lv\lZdhfiheh`_gbbfbgIhlhfihf_gylvf_klZfbjmdbbgh]bbkgh\Zihkb^_lvfbg
MijZ`g_gby^eyjZa\blby\gbfZgby ihf_j_g_h[oh^bfhklb\f
DhgqbdbjZklygmluo\f_kl_iZevp_\ijZ\hcjmdbih^\h^yldhkgh\ZgbxfbabgpZe_\hcjmdbkh
ke_]dZk`ZlufdmeZdhfke_^mxsbcfb]k`bfZxlgZh[hjhliZevpuijZ\hcjmdbjZkly]b\Zxl
iZevpue_\hcjmdbbih^\h^yldhgqbdbkj_^g_]hb[_aufyggh]hiZevp_\dhkgh\ZgbxfbabgpZ
ijZ\hcjmdbIh\lhjyxlwlb^\b`_gby[ukljhbihi_j_f_gghihjZau^ho^_eZ_lkyq_j_ajhl
ijbdZ`^hckf_g_jmd
JZkdju\ZxliZevpue_\hcjmdbke_]dZgZ`bfZxllhqdmdhgp_gljZpbb\gbfZgby
jZkiheh`_ggmx\k_j_^bg_eZ^hgb[hevrbfiZevp_fijZ\hcjmdbIh\lhjyxlwlhjZaIjb
gZ`Zlbb^_eZxl\u^hoZijbhkeZ[e_gbbmkbeby\^hoMijZ`g_gb_^_eZxlkihdhcghg_
lhjhiykvIhlhf^_eZxllh`_kZfh_^eyijZ\hcjmdb
MijZ`g_gby^eyjZa\blbyiZfylb ihf_j_g_h[oh^bfhklb\f
�F_lh^bdZ^\b]Zl_evgh]haZihfbgZgby[md\Zxlky[md\u\ue_ie_ggu_baieZklbebgZ
\uj_aZggu_ba^_j_\Zbl^J_[_ghd^he`_ghsmiZlv[md\mgZa\Zlv__baZibkZlvGZgZqZevghf
^Zevg_cr_fke_^m_li_j_clbdaZihfbgZgbxihke_^h\Zl_evghklbba[md\gZhkgh\_bo
hkyaZgbyIhke_^mxsbcwlZilj_gbjh\db[md\uijhfZob\Zxlky\\ha^mo_^\mfyjmdZfb\
a_jdZevghfhljZ`_gbb
KdeZ^u\Zxl[hevrhcbmdZaZl_evguciZevpudhgqbdZfb\f_kl_kmkbeb_fijb`bfZxlbo^jm]
d^jm]mk]b[Zybo\gZjm`gmxklhjhgmLh`_mijZ`g_gb_^_eZxl^ey[hevrh]hbkj_^g_]h
[hevrh]hb[_aufyggh]h[hevrh]hbfbabgpZ ^eydZ`^hcjmdbjZa\fAZl_fdhgqbdhf[hevrh]h
iZevpZkbevghgZ^Z\eb\ZxlgZhkgh\Zgb_dZ`^h]hiZevpZkgZjm`ghcb\gmlj_gg_cklhjhgu
H^gh\j_f_ggh^\mfyjmdZfbijhfZoZlv\\ha^mo_\a_jdZevghfhljZ`_gbb aZibku\ZlvgZ
ebkl_[mfZ]b\fbgnhjfZpbxdhlhjmxg_h[oh^bfhaZihfgblv [md\ulZ[ebpZmfgh`_gbynhjfmeu
bghkljZggu_keh\Zbl^\f
MijZ`g_gby^eykgylbywfhpbhgZevgh]hgZijy`_gby ihf_j_g_h[oh^bfhklb\f
�K`bfZxliZevpu\dmeZdkaZ]gmluf\gmljv[hevrbfiZevp_f_eZy\u^hokihdhcghg_
lhjhiykvk`bfZxldmeZdkmkbeb_fAZl_fhkeZ[eyyk`Zlb_dmeZdZ^_eZxl\^hoIh\lhjylvke_^m_l
jZauiheg_gb_mijZ`g_gbykaZdjulufb]eZaZfbm^\Zb\Z_lwnn_dlMijZ`g_gb_lZd`_ihfh]Z_l
\lhqghfaZihfbgZgbb\Z`ghcbkeh`ghcbgnhjfZpbb
�_eZxl^\mfy]j_pdbfbhj_oZfbdjm]h\u_^\b`_gby\dZ`^hceZ^hgbMijZ`g_gb_lZd`_
jZa\b\Z_llhgdmxfhlhjbdmjmd
Ke_]dZfZkkbjmxldhgqbdfbabgpZ
Ihf_sZxlhj_ogZdbklvjmdbkhklhjhgufbabgpZ gZeZ^hgb\fbeZ^hgvx^jm]hcjmdbke_]dZ
gZ`bfZxlb^_eZxlhj_ohfdjm]h\u_^\b`_gby fbg\f
Hij_^_e_gb_klZ^bbklj_kkZ
Klj_kkikbohnbabheh]bq_kdZyj_Zdpbyhj]ZgbafZgZ\ha^_ckl\b_kj_^u\uoh^ys__aZ]jZgbpu
Z^Zilb\ghcghjfu
yklZ^bymklZehklvdjh\vhlfha]Zijbeb\Z_ldfurpZfmfkl\_ggZy^_yl_evghklvaZljm^g_gZ
]eZaZkmob_dh`Z[e_klysZyb`bjgZy
yklZ^by\_jlbdZevgucbeb[hdh\hckljh[baf dhkh]eZab_\f\ke_^kl\b_dhlhjh]hq_eh\_d
g_dhlhjh_\j_fyg_fh`_l\hkijbgbfZlvjZkklhygb_Z^_d\ZlghIjb\_jlbdZevghfkljh[baf_ih^
jZ^m`ghch[hehqdhch^gh]h]eZaZ\b^gZ[_eZyihehkdZ[_edh\hch[hehqdb]eZaZgZ^jm]hf]eZamg_
\b^gZ
yklZ^byih^jZ^m`ghch[hehqdhch[hbo]eZa\b^gZihehkZ[_edh\hch[hehqdbQm\kl\h
jZah[s_gbykkZfbfkh[hcKhagZgb_g_dhgljhebjm_lky
�eykgylbyklj_kkZbgh]^Z^hklZlhqghnjhglZevghZdp_iblZevghcdhjj_dpbb eh[ghaZluehqgh_
mijZ`g_gb_\f
Dbg_kbheh]bq_kdbcdhfie_dkmijZ`g_gbcgZijZ\e_gguogZkgylb_klj_kkZ
Eh[ghaZluehqgZydhjj_dpby njhglZevghZdp_iblZevgZydhjj_dpby\fH^gZeZ^hgvdeZ^_lky
gZaZluehd^jm]ZygZeh[Fh`ghaZdjulv]eZaZbih^mfZlvhex[hcg_]Zlb\ghckblmZpbb
=em[hdbc\^ho\u^hoFuke_gghij_^klZ\blvk_[_kblmZpbx_s_jZaghlhevdh\iheh`bl_evghf
Zki_dl_h[^mfZlvbhkhagZlvlhdZdfh`gh[ueh[u^Zggmxijh[e_fmjZaj_rblvIhke_ihy\e_gby
k\h_h[jZaghcimevkZpbbf_`^maZluehqghcbeh[ghcqZklvxkZfhdhjj_dpbyaZ\_jrZ_lky
]em[hdbf\^hohf\u^hohfMijZ`g_gb_\uihegy_lkyhlk^hfbg
hl^hkh\j_fymijZ`g_gbykfhlj_lvgZq_jgucebkl[mfZ]b
FhegbyIjh\_klbjmdhc\^hevi_j_^g_]hkj_^bggh]hf_jb^bZgZhlgb`g_c]m[udeh[dh\hc
dhklbaZl_f\h[jZlghfgZijZ\e_gbb jZkkl_]b\ZybaZkl_]b\Zyfhegbx\fAZl_fijh\_klbjmdhc
\^hevaZ^g_]hkj_^bggh]hf_jb^bZgZhl\_jog_c]m[uddhiqbdmb\h[jZlghfgZijZ\e_gbb
� jZkkl_]b\ZybaZkl_]b\ZyfhegbxkaZ^b\f\b`_gbyijh\h^blv\\_jo\gbag_kdhevdhjZak_]^Z
aZdZgqb\Zlv^\b`_gb_f\\_jo
:obeeE_]dhmsbigmlvh^ghbf_ggufbjmdZfbh[ZZobeeh\Zkmoh`bebyaZl_fih^dhe_ggu_
kmoh`bebyfy]dhih]eZ^blvg_kdhevdhjZak[jZku\Zy\klhjhgubgZjm`m
MrbFy]dhjZkijZ\blvbjZklygmlvh^ghbf_gghcjmdhc\g_rgbcdjZcdZ`^h]hmoZ\
gZijZ\e_gbb\\_jogZjm`mhl\_jog_cqZklbdfhqd_moZjZaIhfZkkbjh\ZlvmqZklhdhl
khkp_\b^gh]hhljhkldZaZmohfihgZijZ\e_gbx\gbaddexqbp_jZa
Ihklmdb\Zgb_K^_eZlvfZkkZ`\h[eZklb\behqdh\hc`_e_au\nhjf_e_]dh]hihklmdb\Zgby
jZadjm]h\ufb^\b`_gbyfbke_\ZgZijZ\h
Ijbeh`_gby
Ijbeh`_gb_F_lh^uhij_^_e_gbylbiZnmgdpbhgZevghcZkbff_ljbbihemrZjbc
GZb[he__lhqgufijb_fhfhij_^_e_gbylbiZnmgdpbhgZevghcZkbff_ljbbihemrZjbc]heh\gh]h
fha]Zy\ey_lkyZiiZjZlmjgZy^bZ]ghklbdZwe_dljhwgp_nZeh]jZffZijb[hj:dlb\Zpbhf_lj Z\lhj
ijhnX:PZ]Zj_eeb\f
H^gZdh\ikboheh]bbbi_^Z]h]bd_bkihevam_lkybgb`_ijb\_^_ggu_f_lh^bdb
L_klBIIZ\eh\Z
�eyoZjZdl_jbklbdblbih\\ukr_cg_j\ghc^_yl_evghklbBIIZ\eh\\\_eij_^klZ\e_gb_hlj_o
lbiZofukebl_evghfom^h`_kl\_gghfbkj_^g_fijhf_`mlhqghfIhhij_^_e_gbxIZ\eh\Z
\i_qZle_gbyhsms_gbybij_^klZ\e_gbyh[hdjm`Zxs_c\g_rg_ckj_^_dZdh[s_ijbjh^ghclZdb
khpbZevghcbkdexqZykeh\hkeurbfh_b\b^bfh_wlhi_j\Zykb]gZevgZykbkl_fZ
^_ckl\bl_evghklbh[sZymex^_ck`b\hlgufb?_ij_h[eZ^Zgb_oZjZdl_jgh^eyex^_c
om^h`_kl\_ggh]hlbiZKeh\hkhklZ\beh\lhjmxkb]gZevgmxkbkl_fm^_ckl\bl_evghklb[m^mqb
kb]gZehfi_j\uokb]gZeh\Ij_h[eZ^Zgb_\lhjhckb]gZevghckbkl_fuoZjZdl_jgh^ey
fukebl_evgh]hiblZFgh]hqbke_ggu_^Zggu_hnmgdpbhgZevghcki_pbZebaZpbbihemrZjbc
]heh\gh]hfha]Ziha\heyxlkhhlg_klbdhgp_ipbxBIIZ\eh\Zh^\mokb]gZevguokbkl_fZok
hkh[_gghklyfbjZ[hluihemrZjbcbjZkij_^_e_gb_fjhe_cdhlhjh_kms_kl\m_l\bokh\f_klghc
^_yl_evghklb
BgkljmdpbyJZaeh`bdZjlhqdbihgZ]jmiiulZdqlh[u\dZ`^hc]jmii_[uehqlhlhh[s__
GZ]ey^gucfZl_jbZedZjlhq_dgZdZ`^hcgZibkZghihh^ghfmkeh\mdZjZkvhj_eh\pZ
i_jvyq_rmyr_jklve_lZlvieZ\Zlv[_]Zlv
Hp_gdZj_amevlZlh\
\ZjbZgl
y]jmiiZdZjlhq_ddZjZkvhj_eh\pZ
y]jmiiZdZjlhq_d[_]ZlvieZ\Zlve_lZlv
y]jmiiZdZjlhq_dr_jklvi_jvyq_rmy
ZjbZgl\hafh`_ggZhkgh\_ZgZebaZdh]^Z\u^_eyxlkyh[sb_kms_kl\_ggu_ijbagZdb
e_\h]hihemrZjby
\ZjbZgl
y]jmiiZdZjlhq_ddZjZkvieZ\Zlvq_rmy
y]jmiiZdZjlhq_dhj_ee_lZlvi_jvy
y]jmiiZdZjlhq_dh\pZ[_]Zlvr_jklv
Ij_^f_luby\e_gbyh[h[s_guihbonmgdpbhgZevgufijbagZdZfIj_h[eZ^Z_l,kb]gZevgZy
�kbkl_fZOm^h`_kl\_gguclbiH[jZagh_fure_gb_hfbgbjh\Zgb_ijZ\h]hihemrZjby
\ZjbZgl
H^gh\j_f_ggh_\uiheg_gb_,b,,\ZjbZglh\l_klZKf_rZgguclbi
J__kljij_^iheZ]Z_fuolbih\mk\h_gbybgnhjfZpbb =j_]hjkd\f
Wlhlj__kljkha^Zg^eylh]hqlh[uhij_^_eblvij_^ihqblZ_fuckihkh[kh[bjZgbybgnhjfZpbb\
hdjm`Zxs_ckj_^_uy\blvihfh]Z_lkihkh[ihdhlhjhfmijhbkoh^bldZl_]hjbaZpbykeh\\
ke_^mxsbogb`_jy^ZoA^_kvg_lijZ\bevguobebg_ijZ\bevguohl\_lh\P_ev^Zggh]hj__kljZ
hij_^_eblvfh^_ebij_^ihql_gbcZg_hp_gblvbo
BgkljmdpbyGb`_ijb\_^_gu^_kylvjy^h\ihq_luj_keh\Z\dZ`^hfHdhehdZ`^h]hkeh\Z
ihklZ\vl_h^gmbapbnj
_kebhghemqr_\k_]hhibku\Z_l\Zk_kebhghohjhrhhibku\Z_l\Zk_kebhgh[he__
bebf_g__hibku\Z_l\Zk_kebhghkh\k_fg_ih^oh^bl\Zf
G_aZ[m^vl_i_j_^dZ`^ufkeh\hfihklZ\blvkhhl\_lkl\mxsmxpbnjm
BBm\e_q_gguc
BB\hkijbbfqb\uc
BBqm\kl\mxsbc
BBijbgbfZxsbc
BBbglmblb\guc
BBdhgdj_lguc
BBhjb_glbjh\ZggucgZgZklhys__
BBhldjuluc^eygh\h]h
BBhiulguc
BBbgl_gkb\gucBBwdklj_fZevguc
BB[_kkljZklguc
BBgZ[ex^Zxsbc
BBhk\_^hfe_gguc
BBjZkkijZrb\Zxsbc
BB\gbfZl_evguc
BBaZ^mfqb\uc
BBijhgbpZl_evguc
BBgZ[ex^Zl_evguc
BBk^_j`ZggucBBjZa]jZgbqb\Zxsbc
BBZgZeblbqguc
BB^mfZxsbc
BBeh]bqguc
BBZ[kljZdlguc
BBhjb_glbjh\ZggucgZ[m^ms__
BBbgl_eeb]_glguc
BBjZpbhgZevguc
BBjZpbhgZevgucBBijZdlbqguc
BBkhhl\_lkl\mxsbc
BB^_eZxsbc
BBZ\Zglxjguc
BBijh^mdlb\guc
BBZdlb\guc
BBijZ]fZlbqguc
BBdhfi_l_glguc
BBhl\_lkl\_gguc
�BBhl\_lkl\_ggucIh^kq_lIh^kq_lIh^kq_lIh^kq_leyih^kq_lZkeh`bl_pbnju\dZ`^hc
dhehgd_KZfuc\ukhdbc[ZeemdZau\Z_lgZij_^ihqblZ_fucmq_[gucklbev
dhehgdZdhgdj_lghihke_^h\Zl_evguc
dhehgdZZ[kljZdlghijhba\hevguc
dhehgdZZ[kljZdlghihke_^h\Zl_evguc
dhehgdZdhgdj_lghijhba\hevguc
Hij_^_e_gb_klbeyh[mq_gbybfure_gby nhjfZ;\f
IhevLhjjZgkK_kbeJ_cghe^kL_h^hjJb]_evHjehm;hee
�DZn_^jZikboheh]bbh[mq_gbyMgb\_jkbl_l`hj^`bb\f
BgkljmdpbyH[t_dlb\ghkms_kl\mxljZagu_klbebh[mq_gbybfure_gbydZ`^hf\hijhk_
hibkZguljbjZaguoklbeyh[mq_gbybfure_gbyH[\_^bl_h^bgdhlhjucemqr_\k_]hhibku\Z_l
\Zrbkbevgu_klhjhgubij_^ihql_gby

Z\fg_hq_gvohjhrhaZihfbgZxebpZ
[\fg_hq_gvohjhrhaZihfbgZxbf_gZ
\\fh^bgZdh\hohjhrhaZihfbgZxbf_gZbebpZ

Z\femqr_\k_]hmk\Zb\Zxmklgu_h[tykg_gby
[\femqr_\k_]hmk\Zb\Zxh[tykg_gby\ijbf_jZo
\\fh^bgZdh\hohjhrhmk\Zb\Zxmklgu_h[tykg_gbybh[tykg_gby\ijbf_jZo

Z\fkihkh[_ge_]dh\ujZ`Zlvqm\kl\Zbwfhpbb
[\fmf_j_gghk^_j`Zg\\ujZ`_gbbqm\kl\bwfhpbc
\\fkdh\Zg\\ujZ`_gbbqm\kl\bwfhpbc

Z\f\_k_ehbk\h[h^ghwdki_jbf_glbjmx\kihjl_bkdmkkl\_\g_jZ[hlu
\\fh^bgZdh\hkdehg_gdZdd\_k_ehfmbk\h[h^ghfm]Zdbdk^_j`Zgghfmbkbkl_fZlbq_kdhfm
wdki_jbf_glbjh\Zgbx

Z\fij_^ihqblZxaZgylbygZdhlhjuo^Z_lkyh^bg\b^aZ^Zgbyihke_g_]h^jm]hcbl^
[\fij_^ihqblZxaZgylbygZdhlhjuoyjZ[hlZxgZ^g_kdhevdbfbaZ^Zgbyfbh^gh\j_f_ggh
\\fh^bgZdh\hij_^ihqblZxbi_j\ucb\lhjhc\b^aZgylbc

Z\fij_^ihqblZxl_klu]^_gm`gh\u[bjZlvh^bgijZ\bevguchl\_lbak_jbbhl\_lh\
[\fij_^ihqblZxl_kluwkk_
\\fh^bgZdh\hij_^ihqblZxbl_b^jm]b_

Z\fohjhrhbgl_jij_lbjmxyaudl_eh^\b`_gbcbbglhgZpbhggu_Zki_dlumklghcj_qb
[\fiehohbgl_jij_lbjmxyaudl_eh^\b`_gbcaZ\brmhllh]hqlh]h\hjylex^b
\\fh^bgZdh\hohjhrhbgl_jij_lbjmxyaudl_eh^\b`_gbcbj_q_\h_\ujZ`_gb_

Z\fe_]dhijb^mfu\Zxkf_rgu_njZaubihklmidb
[\fkljm^hfijb^mfu\Zxkf_rgu_njZaubihklmidb
\\fhlghkbl_evghe_]dhijb^mfu\Zxkf_rgu_njZaubihklmidb

Z\fij_^ihqblZxaZgylbygZdhlhjuoy^\b]Zxkvbqlhgb[m^v^_eZx
[\fij_^ihqblZxaZgylbygZdhlhjuoykemrZx^jm]bo
\\fh^bgZdh\hij_^ihqblZxbl_b^jm]b_aZgylby

Z\fbkihevamxnZdlbq_kdmxh[t_dlb\gmxbgnhjfZpbx\km`^_gbyo
[\fbkihevamxebqguchiulbqm\kl\Z\km`^_gbyo
\\fbkihevamx\jZ\ghcf_j_blhb^jm]h_

Z\fe_]dh\_k_ehih^oh`mdj_r_gbxijh[e_fu
[\fk_jv_aghih^_eh\hfmih^oh`mdj_r_gbxijh[e_fu
\\fkh\f_sZx\_k_eucbk_jv_agucih^oh^u

Z\fmfkl\_ggh\hkijbgbfZxbj_Z]bjmxgZa\mdbbh[jZau[hevr_q_fgZex^_c
[\fkms_kl\_gghkZfhijhba\he_gbl\hjq_kdbgZkljh_g\]jmii_ex^_c
\\fh^bgZdh\h\hkijbbfqb\bkZfhijhba\he_g\mfkl\_gghfkfuke_g_aZ\bkbfhhlhdjm`_gby

Z\fihqlb\k_]^Zk\h[h^ghbkihevamxex[hc^hklmigucfZl_jbZe^eyjZ[hlu
[\f\j_f_gZfbbkihevamxex[hc^hklmigucfZl_jbZe^eyjZ[hlu
\\fij_^ihqblZxjZ[hlZlvkkhhl\_lkl\mxsbfiheh`_gguffZl_jbZehfbkihevamy_]hih
gZagZq_gbx

[\fex[exdh]^ZfhbaZgylbybebjZ[hlZg_qm`^u]b[dhklbb\hafh`gui_j_f_guihf_j_
ijh^\b`_gby
\\fh^bgZdh\hij_^ihqblZxdZdaZieZgbjh\Zggu_lZdbhldjulu_^eyi_j_f_gaZgylbybjZ[hlm

Z\f\_kvfZbah[j_lZl_e_g
[\f\j_f_gZfbbah[j_lZl_e_g
\\fgbdh]^Zg_bah[j_lZl_e_g

Z\femqr_\k_]h^mfZxe_`ZgZkibg_
[\femqr_\k_]h^mfZxkb^yijyfh
\\femqr_\k_]h^mfZx\^\b`_gbbbebijboh^v[_

Z\fex[exaZgylbygZdhlhjuoaZ^Zgbybf_xlq_ldmxbg_ihkj_^kl\_ggmxijZdlbq_kdmx
ijb_fe_fhklv
[\fex[exaZgylbygZdhlhjuoaZ^Zgbyg_bf_xlq_ldhcijZdlbq_kdhcijbf_gbfhklb
\\fh^bgZdh\hij_^ihqblZxh[Z\b^Z^_yl_evghklb

Z\fex[ex^h]Z^u\Zlvkybij_^kdZau\Zlvfgh]b_kblmZpbbdh]^Zg_m\_j_g\dZdbolh\_sZo
[\fkdhj__g_klZgm^h]Z^u\Zlvky_kebg_m\_j_g
\\f^h]Z^u\Zxkv\g_dhlhjuo\b^ZokblmZpbc

Z\fex[ex\ujZ`Zlvqm\kl\Zbb^_bijhklufyaudhf
[\fex[ex\ujZ`Zlvqm\kl\Zbb^_bklboZfbi_kgyfblZgpZfbbl^
\\fh^bgZdh\hij_^ihqblZxh[Z\b^ZkZfh\ujZ`_gby

Z\fh[uqghihemqZxfgh]hgh\uob^_cbaihwabbkbf\heh\bl^
[\f\j_f_gZfbihemqZxgh\u_b^_bbaihwabbkbf\heh\bl^
\\fj_^dhihemqZxgh\u_b^_bbaihwabbkbf\heh\bl^

Z\fij_^ihqblZxijhklu_aZ^Zqb
[\fij_^ihqblZxkeh`gu_aZ^Zqb
\\fh^bgZdh\hij_^ihqblZxbijhklu_bkeh`gu_aZ^Zqb

Z\fj_Z]bjmxgZhlau\bwfhpbb
[\fj_Z]bjmxgZijbau\deh]bd_
\\fh^bgZdh\hj_Z]bjmxbgZlhbgZ^jm]h_

Z\fij_^ihqblZxjZ[hlZlvgZ^ijh[e_fZfb aZ^ZqZfb\fihke_^h\Zl_evghh^gZaZ^jm]hc
[\fij_^ihqblZxjZ[hlZlvh^gh\j_f_gghgZ^g_kdhevdbfbijh[e_fZfb aZ^ZqZfb\fh^gh\j_f_ggh
\\fh^bgZdh\hij_^ihqblZxihke_^h\Zl_evgmxjZ[hlmbh^gh\j_f_ggmxjZ[hlmgZ^g_kdhevdbfb

Z\fij_^ihqblZxbamqZlvljZ^bpbhggu_h[eZklbij_^f_lZ
[\fij_^ihqblZxbf_lv^_ehkl_hjb_cb]bihl_aZfbgh\h]hij_^f_lZ
\\f\jZ\ghckl_i_gbij_^ihqblZxblhb^jm]h_

Z\fij_^ihqblZxZgZeblbq_kdh_ql_gb_djblbdm
[\fij_^ihqblZxl\hjq_kdh_kbgl_abjmxs__ql_gb_iha\heyxs__ijbf_gylvbbkihevah\Zlv
bgnhjfZpbx^eyj_r_gbyaZ^Zq
\\fh^bgZdh\hij_^ihqblZxblhb^jm]h_

Z\fij_^ihqblZxbglmblb\gucih^oh^dj_r_gbxaZ^Zq
[\fij_^ihqblZxeh]bq_kdbcih^oh^dj_r_gbxaZ^Zq
\\fij_^ihqblZx\jZ\ghckl_i_gbbeh]bq_kdbcbbglmblb\gucih^oh^

Z\fij_^ihqblZxajbl_evghij_^klZ\eylvaZ^Zqmijbj_r_gbb
[\fij_^ihqblZxijhZgZebabjh\ZlvaZ^Zqm\kemoqlh[uj_rblv__
\\fg_ij_^ihqblZxgblhgb^jm]h_

Z\fij_^ihqblZxeh]bq_kdbj_rZlvaZ^Zqb
[\fij_^ihqblZxj_rZlvaZ^Zqbbkoh^ybahiulZijZdlbdb
\\fij_^ihqblZx\jZ\ghckl_i_gbblhb^jm]h_

Z\fmf_xohjhrhh[tykgylvmklgh
[\fmf_xohjhrhh[tykgylv\^\b`_gbbb^_ckl\bb
\\fmf_xh^bgZdh\hohjhrhh[tykgylvdZdmklghlZdbgZ]ey^gufkihkh[hf

Z\fmqmkv[uklj__dh]^Zij_ih^Z\Zl_evbkihevam_lmklgu_h[tykg_gby
[\fmqmkv[uklj__dh]^Zij_ih^Z\Zl_evbkihevam_libkvf_ggu_h[tykg_gby
\\fh^bgZdh\hij_^ihqblZxblhlb^jm]hclbih[tykg_gbc

Z\fij_bfms_kl\_gghiheZ]ZxkvgZyaudijbaZihfbgZgbbbfure_gbb
[\fij_bfms_kl\_gghiheZ]ZxkvgZh[jZauijbaZihfbgZgbb
\\fh^bgZdh\hiheZ]ZxkvgZh[jZaubyaud

Z\fij_^ihqblZxZgZebabjh\Zlvm`_aZ\_jr_ggucfZl_jbZe
[\fij_^ihqblZxhj]Zgbah\u\Zlvb^h\h^blv^hdhgpZg_aZdhgq_ggucfZl_jbZe
\\fg_ij_^ihqblZxlhlbebbghc\b^^_yl_evghklb

Z\fex[exjZa]h\Zjb\ZlvbibkZlv
[\fex[exjbkh\ZlvbfZgbimebjh\Zlv

Z\fe_]dhfh]mihl_jylvky^Z`_\agZdhfhch[klZgh\d_
[\fe_]dhhjb_glbjmxkv^Z`_\g_agZdhfhch[klZgh\d_
\\fhlghkbl_evghohjhrhhjb_glbjmxkv

Z\f[he__l\hjq_kdZygZlmjZq_fbgl_ee_dlmZevgZy
[\f[he__bgl_ee_dlmZevgZyq_fl\hjq_kdZygZlmjZ
\\fbgl_ee_dlmZevgZybl\hjq_kdZygZlmjZ

Z\fex[exgZoh^blvky\rmfghcex^ghch[klZgh\d_]^_qlhgb[m^v\k_\j_fyijhbkoh^bl
[\fex[exgZoh^blvky\h[klZgh\d_]^_yfh]mkdhgp_gljbjh\ZlvkygZq_flhh^ghf
\\fbgh]^Zex[exblhb^jm]h_

Z\fij_bfms_kl\_gghbgl_j_kmxkvwkl_lbq_kdbfbijh[e_fZfbbkdmkkl\hffmaudhclZgpZfb
[\fij_bfms_kl\_gghbgl_j_kmxkvijZdlbq_kdbfbijbdeZ^gufb\_sZfbjZ[hlhcihoh^Zfb
dhee_dlb\gufb\b^ZfbkihjlZ
\\fh^bgZdh\hmqZkl\mx\lhfb\^jm]hf\b^_^_yl_evghklb

Z\fijhn_kkbhgZevgh_ijba\Zgb_ij_bfms_kl\_gghd[bag_kmwdhghfbd_
[\fijhn_kkbhgZevgh_ijba\Zgb_ij_bfms_kl\_gghd]mfZgblZjgufgZmdZf
\\f\^Zggucfhf_glg_bf_xq_ldh]hij_^ihql_gby

Z\fij_^ihqblZxbamqZlv^_lZebbki_pbnbq_kdb_nZdlu
[\fij_^ihqblZxh[sbch[ahjij_^f_lZ\a]ey^gZdZjlbgm\p_ehf
\\fij_^ihqblZxdh]^Zh[sbch[ahji_j_f_`Z_lky^_lZeyfb

Z\fmfkl\_ggh\hkijbbfqb\bj_Z]bjmxgZlhqlhkeurmbqblZx
[\f\khklhygbbmfkl\_ggh]hihbkdZkZfhihagZgby\ijhp_kk_mq_[u
\\fblhb^jm]h_
Ih^kq_l
IjZ\hihemrZjguc I\fBBB
E_\hihemrZjguc E\fBBB
JZ\ghihemrZjguc J\fBBB
Dexq
Z\f[\f\\fZ\f[\f\\fEIJEIJEIJIEJIEJEIJIEJEIJEIJEIJIEJIEJIEJI
EJIEJEIJIEJEIJEIJEIJIEJEIJIEJEIJIJEEIJEIJEIJI
JEIEJIEJIIEJIEJIEJIEJEIJEIJEIJIJEEIJ:gZeblbq_kdbc
h[ahjklbeyh[mq_gby :HKH\fJZajZ[hldZkZfhklhyl_evgh]hf_lh^Zhp_gdb\hkijbylbyb
aZihfbgZgby
J_[_ddZEHdknhj^^hdlhjgZmdMgb\_jkbl_l:eZ[Zfu]\f
Ijh]jZffZ:HKHjZajZ[hlZgZkp_evxZgZebaZhp_gdb\Zr_]hklbeyh[mq_gbyJZkkfZljb\Zy
h^ghh[jZagu_bg^b\b^mZevgu_kihkh[u\hkijbylbybaZihfbgZgby:HKHij_^eZ]Z_ldexqd
jZajZ[hld_gZb[he__ij_^ihqlbl_evgh]h^ey\ZkklbeyjZ[hlubh[mq_gby
BgkljmdpbydZ`^hfbaimgdlh\ij_^eZ]Z_fhcijh]jZffuh[\_^bl_pbnjmdhlhjZyy\ey_lky
hl\_lhfgZihklZ\e_gguc\hijhkAZihegbl_lZd\k_imgdluijh]jZffuaZdexq_gbb\u[m^_l_
h[eZ^ZlvkZfhklhyl_evgh\uqbke_ggufdexqhfdbgl_jij_lZpbbj_amevlZlh\:HKH
j_fy
H[s__\j_fyjZ[hluk:HKHg_^he`ghij_\urZlvfbgG_jZa^mfu\Zcl_^he]hhlh^gh]h
g_ihkj_^kl\_ggh]hhl\_lZi_j_oh^bl_d^jm]hfm
dZ`^hfimgdl_h[\_^bl_pbnjm\ujZ`Zxsmxijb_fe_fuc^ey\Zkkihkh[aZihfbgZgby
gbdh]^Z
bgh]^Z
hq_gvqZklh
\k_]^Z
Lbi^_yl_evghklbFhbnbabq_kdb_qm\kl\Z\ijhp_kk_h[mq_gbybjZ[hlu
YaZihfbgZxfZl_jbZeemqr_dh]^ZaZibku\Zx_]hY^_eZxfgh`_kl\haZibk_cY
ajbl_evghihfgxdZjlbgukeh\Zpbnjuijhp_kk_h[mq_gbyyij_^ihqblZx\b^_hb
l_e_\b^_gb_\k_f^jm]bfkj_^kl\ZffZkkf_^bZQblZyy^eyaZihfbgZgbyih^q_jdb\ZxY
ihevamxkvp\_lgufbdZjZg^ZrZfbqlh[u\u^_eblvg_h[oh^bfucfZl_jbZe^ey
aZihfbgZgbyFg_g_h[oh^bfujZatykg_gbydmijZ`g_gbyfdhlhju_y
\uihegyxIhklhjhggb_rmfujZa^jZ`Zxlf_gy\h\j_fyaZgylbcY^he`_gkfhlj_lvgZ
ex^_cqlh[uihgylvhq_fhgb]h\hjylFg_emqr_jZ[hlZ_lky\dhfgZl_kieZdZlZfb
beexkljZpbyfbgZkl_gZoYaZihfbgZxemqr__kebh[km`^ZxbgnhjfZpbx\kemoY
emqr_mk\Zb\ZxfZl_jbZekemrZye_dpbbbmq_[gu_dZkk_luq_fqblZyFg_g_h[oh^bfu
mklgu_gZklZ\e_gbydmijZ`g_gbyfhkijbylb_gZkemoihfh]Z_lfg_^mfZlvYex[ex
mqblvkyb^mfZlvih^fmaudmYe_]dhihgbfZxkdZaZggh_^Z`__kebg_\b`mq_eh\_dZ
dhlhjuc]h\hjblYh[uqghg_aZihfbgZxkZfboex^_cghihfgxhq_fhgb
]h\hjbebMf_gyohjhrZyiZfylvgZh^gZ`^umkeurZggucZg_d^hlbebrmldmYe_]dh
jZkihagZxex^_cih]hehkZfdexqZyl_e_\bahjy[hevr_kemrZxq_fkfhljxY
ijbklmiZxdmijZ`g_gbxg_h[jZsZy\gbfZgbygZh[tykg_gbydg_fmFg_g_h[oh^bfu
qZklu_i_j_ju\u\h\j_fyaZgylbcbebjZ[hluYr_\_ex]m[Zfbdh]^ZqblZxijh
k_[yYg_ex[exaZgbfZlvkyaZiZjlhcbih\hafh`ghklbba[_]Zxwlh]hYg_j\gbqZx
�hklZ\Zykv^he]h[_a^\b`_gbyY^mfZxemqr__kebgZoh`mkv\^\b`_gbb\b`msb_ky
h[t_dlukihkh[kl\mxlfh_fmaZihfbgZgbxFg_gjZ\blkykljhblvfh^_ebjh\ZlvY
ex[exijhy\eylvk\hxnbabq_kdmxZdlb\ghklvYkm^h\hevkl\b_fdhee_dpbhgbjmxhldjuldb
fhg_lufZjdbbl^Lbi^_yl_evghklbFh_h[s_gb_
Yij_^ihqblZxjZ[hlZlvbmqblvky\dhee_dlb\_Ye_]dhgZoh`mgh\uo^jma_cYex[ex
[ulv\h[s_kl\_ex^_cYe_]dhaZ]h\Zjb\Zxkg_agZdhfufbfg_ex^vfbFg_gjZ\blky
[ulv\dmjk_gh\hkl_ch^jm]boex^yoYkm^h\hevkl\b_fb^hiha^gZ[u\ZxgZ
\_q_jbgdZoH[s_gb_kex^vfb^Zjblfg_wg_j]bxYke_]dhklvxaZihfbgZxbf_gZ
ygb[ueYij_^ihqblZxjZ[hlZlvbmqblvky\ijb\Zlghch[klZgh\d_Y^h\hevgh
kl_kgbl_evgucH[s_gbxkex^vfbyij_^ihqblZxkihjlboh[[b;hevrbgkl\hex^_c
fZehqlhagZxlh[hfg_Hdjm`Zxsb_kqblZxlf_gyfZehh[sbl_evgufq_eh\_dhfYg_
jZa]h\hjqb\\h[s_kl\_Kdhie_gb_gZjh^Zf_gym]g_lZ_lH[s_gb_kgh\ufbex^vfb
g_j\bjm_lf_gyYih\hafh`ghklbba[_]Zx\_q_jbghdYkljm^hfaZihfbgZxbf_gZ
gh\uoagZdhfuoLbi^_yl_evghklbADZdyh[jZsZxkvkhk\hbfbbg^b\b^mZevgufb
kihkh[ghklyfb
Mf_gy`b\h_\hh[jZ`_gb_Yke_]dhklvxij_^Zxkvgh\ufb^_yfFg_ij_^klZ\ey_lky
kjZamg_kdhevdhkihkh[h\j_r_gby\hijhkZF_gyijb\e_dZ_ljZaghh[jZab_\hafh`ghkl_cb
\u[hjZF_gy\^hogh\eyxlijh_dlu[m^ms_]hLsZl_evghklvihklmiZl_evgh_^\b`_gb_d
p_ebmlhfeyxlf_gyFg_[hevr_gjZ\blkyj_rZlvijh[e_fmq_fh[tykgylv__YkqblZx
k_[yhjb]bgZehfYbah[j_lZl_e_gYij_djZkghk_[yqm\kl\mxijb\g_aZighfbaf_g_gbb
jZ[hq_]hbebmq_[gh]hieZgZY]hj`mkvk\hbfijZdlbpbafhfY\_^mk_[y
khhl\_lkl\_ggh`bag_ggufh[klhyl_evkl\ZfF_gyijb\e_dZxla^jZ\hfukeysb_ex^bY
ij_^ihqblZx[ulvj_ZebklhfYij_^ihqblZxihklmiZl_evgh_jZa\blb_kh[ulbcFg_
gjZ\blkyjZ[hlZlvbmqblvkyihgZf_q_gghfmieZgmYij_^ihqblZxdhgdj_lgu_nZdlu
l_hj_lbq_kdbfki_dmeypbyfF_gymlhfeyxljZafure_gbygZ^kdjulufkfukehf
ihgylbcYba[_]Zxrbjhdh]h\u[hjZ\hafh`guoj_r_gbcFg_ij_^klZ\eyxlky
[_kihe_agufbjZafure_gbyh[m^ms_fLbi^_yl_evghklbFhcih^oh^djZ[hl_
YijbklmiZxdjZ[hl_g_f_^eyYhj]Zgbah\Zggucq_eh\_dYkhklZ\eyxieZgY
khihklZ\eyxk\hb^_ckl\bykgZf_q_ggufieZghfF_gyg_j\bjm_l[_kihjy^hd\hdjm`Zxs_c
h[klZgh\d_\h\j_fyjZ[hluYijbklmiZxdjZ[hl_\k_]^ZaZjZg__beb\h\j_fyYlhq_g\h
\j_f_gbAZjZg__mklZgh\e_gguckjhdhdhgqZgbyjZ[hluhj]Zgbam_lfhcljm^Fg_
gjZ\blkykljmdlmjbjh\Zlvk\hcljm^Yj_Zebamxk\hcieZgihwlZighYkihglZgguc
q_eh\_dYg_ijbagZx\f_rZl_evkl\Z\_kl_kl\_ggucoh^jZa\blbykh[ulbcieZgbjh\Zgby
boYhsmsZx^bkdhfnhjl\mkeh\byoqj_af_jghkljmdlmjbjh\Zggh]hljm^ZY\k_]^Z
lygmkhdhgqZgb_fjZ[hluGZfh_fjZ[hq_fklhe_\k_]^Zl\hjq_kdbc[_kihjy^hdFg_
^mfZ_lkyqlhaZjZg__mklZgh\e_gguckjhdhdhgqZgbyjZ[hlubkdmkkl\_ggh_b[_kihe_agh_
h]jZgbq_gb_Yq_eh\_drbjhdbo\a]ey^h\Ym\_j_gqlhm^h\hevkl\b_hlijhp_kkZ
jZ[hlu\Z`g_crbcdhfihg_glF_gyjZkkljZb\ZxlmklZgh\e_ggu_jZkibkZgb_bj_`bf
jZ[hlug_aZighbaf_gyyieZgyij_djZkghk_[yqm\kl\mxLbi^_yl_evghklbDZdy
hi_jbjmxb^_yfb
Yij_^ihqblZxijhklu_hl\_luijhkljZggufh[tykg_gbyfF_gym^jmqZ_llsZl_evgh_
^_lZebabjh\Zgb_Yb]ghjbjmx^_lZebij_^klZ\eyxsb_kyfg_g_mf_klgufbFh_\b^_gb_
h[t_fghYe_]dhh[h[sZxbgnhjfZpbxYe_]dhi_j_njZabjmx^jm]boY[ukljh
mo\Zlu\ZxkmlvfukebYm^h\e_l\hjyxkvh[sbfij_^klZ\e_gb_fh]eZ\ghcb^__[_a
^_lZe_cYe_]dhkh[bjZx\p_eh_ kbgl_abjmx\fhl^_evgu_nZdlufh_fdhgki_dl_
kh^_j`Zlkylhevdhdexq_\u_fhf_glue_dpbbYij_^ihqblZxih^jh[gu_hl\_ludhjhldbf
�hl\_lZf_lZebabjmybgnhjfZpbxykljm^hf__h[h[sZxYkhkj_^hlhq_ggZ
qZklghklyohkh[_gghklyonZdlh\bgnhjfZpbbFg_gjZ\blky^_eblvh[smxb^_xgZ
ihevamxkveh]bdhc\jZaj_r_gbbijh[e_fuFhbdhgki_dluih^jh[guF_gyjZa^jZ`Z_l
h^gZlhevdhh[sZyb^_yjZ[hlu[_aij_^klZ\e_gguo\g_c^_lZe_cYkhkj_^hlhq_ggZ
hkh[_gghklyoij_^f_lZ\k_]^Z[hevr_q_fgZh[s_fhg_fij_^klZ\e_gbbGZi_j_kdZabeb
h[tykg_gb_mf_gy\k_]^Zmoh^blfgh]h\j_f_gbuqbke_gby
Ijhc^yijh]jZffmihlbiZfih^dZ`^ufbagboih^\_^bl_blh]
Lbi^_yl_evghklbFhbnbabq_kdb_qm\kl\Z\ijhp_kk_h[mq_gbybjZ[hlu
Keh`bl_\Zrbhlf_ldbkihabpbbaZibrbl_blh]
BBBBBB aj_gb_\f
Keh`bl_\Zrbhlf_ldbkihabpbbaZibrbl_blh]
BBBBBB kemo\f
Keh`bl_\Zrbhlf_ldbkihabpbbaZibrbl_blh]
BBBBBB dbg_kl_lbdZ\f
H[\_^bl_gZb[hevrbcj_amevlZl?kebjZagbpZf_`^m^\mfyihdZaZl_eyfbkhklZ\blg_[he__
hqdh\h[\_^bl_h[Zj_amevlZlZH[\_^bl_\k_ljbihdZaZl_ey_kebjZagbpZf_`^mgbfbkhklZ\ey_l
g_[he__q_fhqdZIhemq_ggucblh]ihdZaZl_ev\Zr_]hgZb[he__jZ[hlhkihkh[gh]hqm\kl\Z
Lbi^_yl_evghklbFh_h[s_gb_
Keh`bl_\Zrbhlf_ldbkihabpbbaZibrbl_blh]
BBBBBB wdkljZ\_jl\f
Keh`bl_\Zrbhlf_ldbkihabpbbaZibrbl_blh]
BBBBBB bgljh\_jl\f
H[\_^bl_gZb[hevrbcj_amevlZl?kebjZagbpZf_`^mihdZaZl_eyfbkhklZ\blg_[he__hqdh\
h[\_^bl_h[Zj_amevlZlZBlh]ihdZaZl_evZr_]hklbeyh[s_gby
Lbi^_yl_evghklbDZdyh[jZsZxkvkhk\hbfbbg^b\b^mZevgufbkihkh[ghklyfb
Keh`bl_\Zrbhlf_ldbkihabpbbaZibrbl_blh]
BBBBB bglmblb\gu_\f
Keh`bl_\Zrbhlf_ldbkihabpbbaZibrbl_blh]
BBBBB eh]bq_kdb_\f
H[\_^bl_gZb[hevrbcj_amevlZl?kebjZagbpZf_`^mihdZaZl_eyfbkhklZ\ey_lg_[he__hqdh\
h[\_^bl_h[Zj_amevlZlZBlh]ihdZaZl_ev\Zrbobg^b\b^mZevguo\hafh`ghkl_c\ijhp_kk_
h[mq_gbybgZjZ[hl_
Lbi^_yl_evghklbFhcih^oh^djZ[hl_
Keh`bl_\Zrbhlf_ldbkihabpbbaZibrbl_blh]
BBBBBB `_kldhj_]eZf_glbjh\Zggucih^oh^\f
Keh`bl_\Zrbhlf_ldbkihabpbbaZibrbl_blh]
BBBBB g_j_]eZf_glbjh\Zgguc\f
H[\_^bl_gZb[hevrbcj_amevlZl?kebjZagbpZf_`^mihdZaZl_eyfbkhklZ\ey_lg_[he__hqdh\
h[\_^bl_h[Zj_amevlZlZBlh]ihdZaZl_ev\Zr_]hbg^b\b^mZevgh]hih^oh^ZdjZ[hl_
Lbi^_yl_evghklbDZdyhi_jbjmxb^_yfb
Keh`bl_\Zrbhlf_ldbkihabpbbaZibrbl_blh]
BBBBB kbgl_a\f
BBBBB ZgZeba\f
H[\_^bl_gZb[hevrbcj_amevlZl?kebjZagbpZf_`^mihdZaZl_eyfbkhklZ\ey_lg_[he__hqdh\
h[\_^bl_h[Zj_amevlZlZBlh]ihdZaZl_ev\Zr_]hbg^b\b^mZevgh]hklbeyfure_gby
DZdbgl_jij_lbjh\Zlvbijbf_gylvj_amevlZlu
Lbi^_yl_evghklbFhbnbabq_kdb_qm\kl\Z\ijhp_kk_h[mq_gbybjZ[hlu
deZkk_?keb\uq_eh\_dkij_bfms_kl\_gghajbl_evguf\hkijbylb_f^_ckl\bl_evghklb\u
ijb\uqghiheZ]Z_l_kvgZk\hxajbl_evgmxiZfylvbemqr_mk\Zb\Z_l_mq_[gucfZl_jbZekihfhsvx
\bamZevguokj_^kl\ \b^_hdgb]b\f?keb\uq_eh\_dkij_bfms_kl\_gghkemoh\uf\hkijbylb_f\u
\ijhp_kk_h[mq_gbyklj_fbl_kvdjZa]h\hjghcbkemoh\hcZdlb\ghklb ^bkdmkkbbe_dpbb
ieZklbgdb\f?kebgZb[he__jZa\blufm\Zky\ey_lkydbg_kl_lbq_kdh_qm\kl\hfh`ghij_^iheh`blv
qlh\uemqr_mqbl_kv\g_ihkj_^kl\_gghfdhglZdl_kij_^f_lZfbh[mq_gby b]jufh^_ebjh\Zgb_
ijZdlbq_kdb_wdki_jbf_glu\f
GZjZ[hl_Q_eh\_dkij_bfms_kl\_gghajbl_evguf\hkijbylb_f^_ckl\bl_evghklbhibjZykvgZ
k\hxajbl_evgmxiZfylvij_^ihqblZ_lbkihevah\ZlvgZjZ[hl_gZ]ey^gu_kj_^kl\Z ]jZnbdb
jbkmgdbbl^\fhkijbgbfZy^_ckl\bl_evghklvgZkemo\ugZijhlb\ij_^ihql_l_
Zm^bhbgnhjfZpbx\dexqZykh\_sZgbybmdZaZgbyHibjZykvgZjZa\blh_dbg_kl_lbq_kdh_qm\kl\h
\uij_^ihqblZ_l_[ulvg_ihkj_^kl\_ggufmqZklgbdhfh[s_]hbgnhjfZpbhggh]hijhp_kkZ jZ[hlZ
aZdhfivxl_jhf\fkljhbl_evkl\Zfh^_ebjh\Zgby
kx^m?keb^\ZZl_f[he__\k_ljbjZkkfZljb\Z_fu_qm\kl\Zm\ZkohjhrhjZa\blu\u]b[dh
\Zjvbjm_l_bfbgZrbjhdhfihe_\Zr_cjZaghh[jZaghc^_yl_evghklb
Lbi^_yl_evghklbFh_h[s_gb_
deZkk_?keb\uwdkljZ\_jl\ZfgjZ\blkymqblvky\hdjm`_gbbb\h\aZbfh^_ckl\bbk^jm]bfb
ex^vfb b]ju^bkdmkkbbjhau]jurb\f?keb\ubgljh\_jl\ub\mq_[_klj_fbl_kvdg_aZ\bkbfhklb
bdebqghck\h[h^_ kZfhklhyl_evgh_ql_gb_h[mq_gb_aZdhfivxl_jhf\fbeb[_j_l_k_[_\
gZiZjgbdbohjhr_]hagZdhfh]h
GZjZ[hl_?keb\uwdkljZ\_jl\ZfgjZ\blkyjZ[hlZlv\hdjm`_gbbb\h\aZbfh^_ckl\bbk^jm]bfb
ex^vfb jZ[hlZdhfZg^hckh\_sZgby\f?keb\ubgljh\_jl\uij_^ihqblZ_l_jZ[hlZlvg_aZ\bkbfh
hldhee_dlb\Z dhfivxl_jubg^b\b^mZevgu_ijh_dlu\fbeb[_j_l_\iZjlg_juohjhr_]hagZdhfh]h
kx^m?kebjZagbpZf_`^mihdZaZl_eyfbihwdkljZbbgljh\_jlbjh\Zgghklbg_[hevrZy\u
[ZeZgkbjm_l_f_`^mgbfbkihkh[gujZ[hlZlvb\dhglZdl_bg_aZ\bkbfhhlhdjm`Zxsbo
Lbi^_yl_evghklbDZdyh[jZsZxkvkhk\hbfbbg^b\b^mZevgufbkihkh[ghklyfb
deZkk_?keb\ubglmblb\ghfukeysbcq_eh\_d\uhjb_glbjh\ZgugZ[m^ms__e_]dhjZkihagZ_l_
hkgh\hiheZ]Zxsb_ijbgpbiuij_^eh`_gghcl_fuex[bl_k\h[h^ghihjZafureylvba[_]Z_l_
`_kldboijZ\bebbgkljmdpbc?keb\ueh]bq_kdbfukeysbckm[t_dl\ugZijhlb\ij_^ihqblZ_l_
ihklmiZl_evgucoh^h[mq_gbykh[yaZl_evgufagZgb_flh]hqlhdhgdj_lghke_^m_lmqblv\dZ`^uc
^Zggucfhf_glbgZijhly`_gbb\k_]hmq_[gh]hijhp_kkZhlebqb_hlbglmblb\ghfukeysbo
ex^_c\Zr_\hkijbylb_^_ckl\bl_evghklb\k_]^Zj_Zevgh
GZjZ[hl_?kebm\ZkohjhrhjZa\blZbglmbpby\ZfgjZ\blkyjZajZ[Zlu\Zlvl\hjq_kdb_ieZgugZ
[m^ms__hk\Zb\Zlvgh\u_gZijZ\e_gby fh^_ebjh\Zgb_fZkrlZ[gu_ijh_dlu\f\\Zr_c
ijhba\h^kl\_gghc^_yl_evghklb?keb\uij_^ihqblZ_l_eh]bq_kdbcih^oh^djZ[hq_cijh[e_f_\u
fhf_glZfbijhba\h^kl\_ggh]hijhp_kkZ klZlbklbdZwdhghfbdZ\f
kx^m?kebjZagbpZf_`^mihdZaZl_eyfbg_agZqbl_evgZ\ue_]dhi_j_dexqZ_l_kvhlbglmblb\gh]h
deh]bq_kdhfmkihkh[mhk\h_gby^_ckl\bl_evghklb
Lbi^_yl_evghklbFhcih^oh^djZ[hl_
deZkk_?keb\uij_^ihqblZ_l_`_kldhj_]eZf_glbjh\Zggucj_`bfjZ[hluke_^h\Zl_evgh\u
khkj_^hlhq_gugZ\k_fijhly`_gbbmq_[gh]hijhp_kkZieZgbjm_l_k\hcljm^hlaZ^Zgbyd
aZ^Zgbxijb[eb`Zykvd_]haZ\_jr_gbx?keb\ugZijhlb\ij_^ihqblZ_l_mqblvky[_akljh]bo
h]jZgbq_gbcj_`bfZke_^h\Zl_evgh\Zk\^hogh\ey_lkZfijhp_kkh[mq_gbyihagZgb_gh\h]h
bgl_j_kgh]hGh\ujZkkeZ[e_gu\h\j_fyaZgylbcb\Zkg_hq_gvaZ[hlylnhjfZevgu_ijZ\beZbeb
ebfbl\j_f_gb
GZjZ[hl_?kebihdZaZl_ev\Zr_]hklj_fe_gbydj_]eZf_glbjm_fhfmljm^mhq_gv\ukhdwlh
hagZqZ_lqlh\ukljmdlmjbjm_l_ijhba\h^kl\_ggucijhp_kkhjb_glbjh\ZgugZ_]hj_amevlZl
klj_fbl_kv^h[blvky_]hbebjZgvr_beb\gZagZq_gguckjhduk_jv_agucjZ[hlgbdg_ohlbl_
bg_fh`_l_hlghkblvkydjZ[hl_dZddb]j_?kebgZijhlb\kh]eZkgh\Zr_fmihdZaZl_ex\u
ij_^ihqblZ_l_g_j_]eZf_glbjm_fucljm^ke_^h\Zl_evgh\uba[_]Z_l_`_kldh]hih^oh^ZdjZ[hq_c
ijh[e_f_\ujZkkeZ[e_gu\ZfgjZ\blkykZfijhp_kkh[jZ[hldbbgnhjfZpbb\ug_klj_fbl_kvd
kljmdlmjbjh\ZgbxjZ[hq_cl_fu\Zkg_kbevghaZ[hlylebfbl\j_f_gbbebjmdh\h^ysb_mdZaZgby
kx^m?kebjZagbpZf_`^mihdZaZl_eyfbg_agZqbl_evgZ\u[ZeZgkbjm_l_f_`^m`_kldh
j_]eZf_glbjh\Zggufbg_j_]eZf_glbjh\Zggufih^oh^Zfb\uk\h[h^gu\jZfdZoaZ^Zgghc
kljmdlmjumq_[gh]hbebijhba\h^kl\_ggh]hijhp_kkZb\ufh`_l_\uclbbagbo[_ahkh[h]hklj_kkZ
Lbi^_yl_evghklbDZdyhi_jbjmxb^_yfb
deZkk_?keb\ufukebl_h[sbfbdZl_]hjbyfb\ue_]dhmk\Zb\Z_l_]eZ\gmxb^_xh[sbckfukeb
k\yav^Z`__kebg_agZ_l_\k_okeh\\ihgylbbbaeZ]Z_fhcl_fu?keb\ugZijhlb\ZgZeblbd\u
khkj_^hlhq_gugZqZklghklyoboijhlb\hihklZ\e_gbbbeh]bq_kdhfZgZeba_
GZjZ[hl_Fukeyh[sbfbdZl_]hjbyfb\ukhkj_^hlhq_gugZdexq_\uofhf_glZo
ijhba\h^kl\_ggh]hijhp_kkZ\Zkg_aZ[hlyl_]h^_lZeb?keb\uZgZeblbd\ug_ij_^klZ\ey_l_
h[s_cdZjlbguijhba\h^kl\Zeh]bq_kdbZgZebabjm_l_\k_qZklghklbb^_lZeb
kx^m?kebihdZaZl_ebf_`^mZgZeblbq_kdbfbkbgl_lbq_kdbfklbeyfbfure_gbyhdZaZebkv
ijb[ebabl_evghjZ\gufb\uhq_\b^ghe_]dhhi_jbjm_l_h[sbfbdZl_]hjbyfbbeh]bq_kdbf
ZgZebahfqZklghkl_c
AZdexq_gb_
JZajZ[hldZij_^ihqlbl_evgh]hklbeykihkh[kl\m_lagZqbl_evghfmjZkrbj_gbx\Zrbo\hafh`ghkl_c
\ijhp_kk_h[mq_gbybgZjZ[hl_
Lhc`_p_ebih\ur_gbyjZ[hlhkihkh[ghklbbwnn_dlb\ghklbh[mq_gbykem`Zlk\_^_gbyh\Zrbo
kihkh[ghklyodhlhju_\ukfh`_l_p_e_gZijZ\e_gghjZa\b\ZlvKi_pbZevgu_agZgbyihfh]ml\Zf
\uj\ZlvkyaZ]jZgbpmijb\uqghcdhfnhjlghcahgumk\h_gbyfZl_jbZeZagZqbl_evghih\ukyl\Zr
mfkl\_ggucbl\hjq_kdbcihl_gpbZe
GZijbf_j_keb\ufukebl_Z[kljZdlgufbdZl_]hjbyfb\Zfg_h[oh^bfhgZmqblvkygZ\udZf
ijZdlbq_kdh]hfure_gby
Ijbh[j_lZyg_h[oh^bfu_gh\u_gZ\udb\ug_ebrbl_kvk\hbohkgh\guoij_bfms_kl\_gguo
Kh\_jr_gkl\mcl_kvkh\_jr_gkl\myk\hcklbev
Ijbeh`_gb_F_lh^u^bZ]ghklbdbihdZaZl_e_cf_`ihemrZjgh]h\aZbfh^_ckl\by
L_klgZkbgdbg_abb
�eyhp_gdbgZjmr_gbcf_`ihemrZjgh]h\aZbfh^_ckl\bybkihevam_lkyl_klgZkbgdbg_abb
&#x;&#xA_;&#xc];&#xZj;&#xgb;
&#xk;&#xkh;&#xZ;&#xlh;&#xjZ;b;&#x ;&#x;&#x;&#x?;� Z]ehf_jZpbjh\Zggu_^\b`_gby\fij_^eh`_gguc;A_c]ZjgbdkkhZ\lhjZfb \fb?Ohfkdhc
kkhZ\lhjZfb \fKmsghklvl_klZgZkbgdbg_abbaZdexqZ_lky\hij_^_e_gbbkh^jm`_kl\_gguo
^\b`_gbc\hagbdZxsboijbijbdhkgh\_gbbdiZevpZfjmdbkiulm_fh]hgZnhg_hlkmlkl\by
ajbl_evgh]hdhgljheyIjbwlhfdjbl_jbyfbhp_gdbkem`Zl
hlkmlkl\b_kbgdbg_abbbkemqZcgu_kbgdbg_abbijbagZdkhojZgghklbf_`ihemrZjguok\ya_c
h^ghklhjhggb_kbgdbg_abbgZebqb_nmgdpbhgZevgh]h[ehdbjh\Zgbyh^gh]hbaihemrZjbc
]heh\gh]hfha]Z
i_j_dj_klgu_kbgdbg_abbq_j_^h\Zgb_nmgdpbhgZevgh]h[ehdbjh\ZgbyihemrZjbc
^\mklhjhggb_kbgdbg_abbdZ`^h_baihemrZjbch^gh\j_f_ggh\uihegy_lnmgdpbbh[jZagh]hb
eh]bq_kdh]hfure_gby
L_klGBHa_j_pdh]hgZj_pbijhdgmxdhhj^bgZpbxjmd
J_[_gdmij_^eZ]Z_lky ihke_^_fhgkljZpbb\fh^gh\j_f_gghm^Zjylvihklhem^\mfyjmdZfbijZ\hc
k`Zlhc\dmeZdbe_\hcjZkdjulhceZ^hgvxAZl_fgZh[hjhle_\hck`Zlhc\dmeZdZijZ\hc
jZkdjulhceZ^hgvxLZdih\lhjblvjZaZHp_gb\Z_lkyjblfbqghklv^\b`_gbcbkihkh[ghklv
kbgojhgghkf_gylviheh`_gb_h[_bojmdh^gh\j_f_gghAZ^Zgb_fh`_l[ulvZ^_d\Zlguf^ey^_l_c
e_lbklZjr_Ijbj_ab^mZevguoihjZ`_gbyo^\b]Zl_evguokbkl_ffha]Z\uiheg_gb_^Zgghc
ijh[uh[uqghaZljm^g_ghhlf_qZxlkykbgdbg_abbi_j_dexq_gb_gZke_^mxs__^\b`_gb_h[_bfb
�jmdZfbijhbkoh^bljZagh\j_f_gghZggh_aZ^Zgb_hp_gb\Z_lkydZq_kl\_gghihkl_i_gb
\ujZ`_gghklbaZljm^g_gbcDhebq_kl\_ggZyhp_gdZmki_rghklb\uiheg_gbywlhcijh[u\hafh`gZk
ihfhsvxih^kq_lZijZ\bevgh\uiheg_gguo^\b`_gbc\k_jbbbabebih\lhjh\
Ijh[ZGBHa_j_pdh]hgZ^bgZfbq_kdbcijZdkbkDmeZdj_[jheZ^hgv
J_[_gdmihdZau\Zxlljbiheh`_gbyjmdbgZiehkdhklbklheZihke_^h\Zl_evghkf_gyxsbo^jm]
^jm]ZEZ^hgvgZiehkdhklbeZ^hgvk`ZlZy\dmeZdeZ^hgvj_[jhfgZiehkdhklbklheZ
jZkijyfe_ggZyeZ^hgvgZiehkdhklbklheZJ_[_ghd\uihegy_lijh[m\f_kl_ki_^Z]h]hfaZl_fih
iZfylb\l_q_gb_ih\lhj_gbcfhlhjghcijh]jZffuIjh[Z\uihegy_lkykgZqZeZijZ\hcjmdhc
aZl_fe_\hcihlhf^\mfyjmdZfb\f_kl_
�AZ^Zgb_^hklmigh^_lyf[e_lbklZjr_Zggucl_klqm\kl\bl_e_gg_lhevdhdihjZ`_gbx
^\b]Zl_evguokbkl_f ij_fhlhjguohl^_eh\\fghbdfh^Zevghg_ki_pbnbq_kdhfm^_nbpblm
kmdp_kkb\guonmgdpbcI_j\ucb\lhjhc\ZjbZglujZkkljhckl\ihjh`^ZxljZagu_\b^uhrb[hd
i_j\hfkemqZ_qZs_kljZ^Z_li_j_dexq_gb_kh^gh]h^\b`_gbygZke_^mxs__\Z\lhfZlbabjh\Zgghf
j_`bf_j_[_ghdi_jk_\_jbjm_lbeb^_eZ_l[hevrb_iZmauf_`^m^\b`_gbyfbh\lhjhfkemqZ_
^_lbimlZxlihke_^h\Zl_evghklv^\b`_gbcbebijhimkdZxlg_dhlhju_bagboIj_^iheh`bl_evgh
aZljm^g_gby\^ZgghfaZ^Zgbbfh`ghk\yaZlvke_\hihemrZjghcg_^hklZlhqghklvx
Kl_i_gvkhojZgghklbij_fhlhjghcahgu
Ijh[ZgZi_j_[hjiZevp_\ijh\h^blkyke_^mxsbfh[jZahfbkiulm_fucgZ^\mojmdZo
h^gh\j_f_gghkhijbdZkZ_lihke_^h\Zl_evgh[hevrhciZe_pkhklZevgufbKgZqZeZ^\b`_gby
Hp_gb\Z_lkylhqghklv^bnn_j_gpbjh\Zgghklv^\b`_gbciZevp_\bkihkh[ghklvdi_j_dexq_gbxk
h^gh]h^\b`_gbygZ^jm]h_ hlkmlkl\b_aZklj_\Zgbc\fDZ`^Zykbgdbg_abyrljZnm_lkyh^gbf[Zeehf
Djbl_jbbhp_gdb
[Zeeh\ijZ\bevghb[ukljh
[ZeeZijZ\bevghghf_^e_ggh
[ZeeZ^_aZ\lhfZlbaZpby^\b`_gbcgZbklhs_gbb
[ZeeZi_jk_\_jZpby ih\lhj_gb_\fgZbklhs_gbb
[Zee\ujZ`_ggu_i_jk_\_jZpbb aZklj_\Z_fhklvgZhl^_evguoihaZo\f
Ijh[ZgZiZevp_\uc]ghabkbijZdkbk
J_[_gdmij_^eZ]Z_lkyg_]ey^ygZk\hxjmdm\ke_^aZwdki_jbf_glZlhjhf\hkijhba\h^blv
jZaebqgu_ihauiZevp_\
k_iZevpu\uijyfe_gubkhfdgmlueZ^hgvih\_jgmlZ\i_j_^
ciZe_pih^gyl\\_johklZevgu_kh[jZgu\dmeZdMdZaZl_evguciZe_p\uijyfe_ghklZevgu_
kh[jZgu\dmeZd
cbciZevpujZkiheh`_gu\\b^_[md\uMcbciZevpu\uijyfe_guhklZevgu_
kh[jZgu\dmeZd
cbciZevpukdj_s_guhklZevgu_kh[jZgu\dmeZd
cbciZevpukdj_s_guhklZevgu_kh[jZgu\dmeZd
cbciZevpu\uijyfe_gubjZkiheh`_gu\\b^_[md\u9ZbciZevpukh[jZgu\dmeZd
aZcqbd\f
cbciZevpukh_^bg_gudhevphfhklZevgu_\uijyfe_gu
Hp_gb\Z_lkyiheh`_gb_dZ`^hcihau\rljZnguo[ZeeZo
ihaZg_\uiheg_gZ[Zee
ihaZ\hkijhba\_^_gZg_lhqgh[ZeeZ
aZf_^e_ggh_\hkijhba\_^_gb_ihau ihbkdgm`guo^\b`_gbc\f[Zee
ihbkdgm`guo^\b`_gbcijh^he`Z_lkyhl^hk[ZeeZ
ihbkdgm`guo^\b`_gbcijh^he`Z_lky[he__k[ZeeZ
uiheg_gb_wlh]hmijZ`g_gby\agZqbl_evghckl_i_gbaZ\bkblhldbg_kl_lbq_kdh]hZgZebaZlhjZb
ko_ful_eZ :JEmjby\fAZjm[_`gu_bkke_^h\Zl_ebjZkkfZljb\ZxlgZjmr_gb_^Zgguohi_jZpbc
dZdh^ghbaijhy\e_gbckbg^jhfZ=_jklfZggZM\ajhkeuokbg^jhf=_jklfZggZgZ[ex^Z_lkyijb
ihjZ`_gbbl_f_gguoahgdhju^hfbgZglgh]hihj_qbihemrZjby
Bkke_^h\Zgb_hjZevgh]hijZdkbkZ
Ihih^jZ`Zgbxj_[_gdmij_^eZ]Z_lky\uihegblv^_ckl\bc
meu[gmlvky
gZ^mlvs_db
k^_eZlv]m[uljm[hqdhc dZdijba\md_m\f
k^_eZlv]m[udZdijba\md_h
ihdZlZlvhj_rdbaZs_dZfb dhgqbdhfyaudZ\f
\ukmgmlvyaudehiZldhc rbjhdbf\f
ih^gylvdhgqbdyaudZ\\_jobiheh`blv_]hgZ\_jogxx]m[m
ihf_klblvdhgqbdyaudZ\ijZ\ucm]hejlZ
lh`_\e_\ucm]hejlZ
\ukmgmlvyaudbk^_eZlvdhgqbdmadbf
Hp_gb\Zxlkylhqghklv^\b`_gbcbkihkh[ghklvdi_j_dexq_gbx
Hp_gdb
G_\hafh`ghklv\uihegblv^\b`_gb_rljZnm_lkyhp_gdhc\[ZeeG_lhqgh\uiheg_ggh_^\b`_gb_
[ZeeZGZebqb_kbgdbg_abc khimlkl\mxsbo^\b`_gbc]m[Zfbq_exklvx\f[ZeeZaZ
dZ`^mxijh[m:kbff_ljbqgh\uiheg_ggu_^\b`_gby[ZeeZ
GZjmr_gby\\uiheg_gbbwlh]hmijZ`g_gbyk\b^_l_evkl\mxlhg_aj_ehklbfhahebklh]hl_eZ
hl^_evguomqZkldh\]heh\gh]hfha]Z p_gljZevghl_f_gguohl^_eh\dhju\f
GZ]ey^guc\ZjbZglijh[uO_^Z
J_[_gdmij_^eZ]Z_lky\hkijhba\_klb^\b`_gby\uihegy_fu_kb^ysbfgZijhlb\h[ke_^mxsbf
dhkgmlvkye_\hcjmdhcijZ\h]hmoZijZ\hcjmdhce_\h]h]eZaZijZ\hcjmdhcijZ\h]h]eZaZbl^
AZ^Zgb_fh`_l[ulvbkihevah\Zgh^ey^_l_ce_lbklZjr_?]h\uiheg_gb_lj_[m_lfuke_gghc
ijhkljZgkl\_gghci_j_hjb_glZpbb^eyij_h^he_gbyl_g^_gpbbda_jdZevghfm\hkijhba\_^_gbx
Hrb[db\hagbdZxlg_lhevdhijbgZjmr_gbbijhkljZgkl\_ggh]hijZdkbkZghbijbkgb`_gbb
ikbobq_kdhcZdlb\ghklb bgZdlb\ghklb\fiheh[ghfmlbim
J_q_\hc\ZjbZglijh[uO_^Z
IjhklZyhjb_glbjh\dZBgkljmdpbyIh^gbfbe_\mxjmdm gZqbgZlvgZ^hlhevdhke_\hc
jmdb\fihdZ`bijZ\uc]eZae_\mxgh]m?kebaZ^Zgb_\uiheg_ghlhi_j_oh^yldke_^mxs_fm_keb
g_lij_djZsZxl
Bgkljmdpbyhavfbkve_\hcjmdhcaZijZ\h_mohijZ\hcjmdhcaZijZ\h_mohijZ\hc
jmdhcaZe_\h_mohihdZ`be_\hcjmdhcijZ\uc]eZa
Djbl_jbbhp_gdb
[ZeeZ\uiheg_guh[ZaZ^Zgby
[ZeeZ\uiheg_gZlhevdhijhklZyhjb_glbjh\dZ
[Zeeg_\uiheg_ghgbh^gh]haZ^Zgby
uiheg_gb_ijh[uaZljm^g_ghm^_l_cke_\hihemrZjghcg_^hklZlhqghklvxbm^_l_ckljZ^Zxsbo
^bke_dkb_c
Ikbohfhlhjgu_ihdZaZl_eb
Ikbohfhlhjgu_ihdZaZl_ebhp_gb\Zxlkyihj_amevlZlZfl_iibg]l_klZ k_jbcihk\f
Bkiulm_fhfmgZ[eZgd_ij_^ty\eyxlkyd\Z^jZlh\jZaf_jhfg_f_g__okfIhdhfZg^_
bkiulm_fuc^_j`ZdbklvgZ\_kmgZqbgZ_lihklmdb\Zgb_dZjZg^Zrhf\i_j\hfd\Z^jZl_k
fZdkbfZevgh\hafh`ghc^eyg_]hqZklhlhcQ_j_akihdhfZg^_hgi_j_oh^bl\h\lhjhcd\Z^jZlb
l^Ih^kqblu\Z_lkyqbkehm^Zjh\\dZ`^hfd\Z^jZl_ ?IBevbg\f
Keh`ghdhhj^bgZpbhggZyijh[Z
Ijh\h^ylkyljbk_jbb^\mjmqguokbgojhgguo^\b`_gbc\ulygmlufb\i_j_^jmdZfb
h^gZjmdZ^\b`_lky\_jlbdZevghZ^jm]Zy]hjbahglZevgh
jbkh\Zgb_\ijhkljZgkl\_jZaguonb]mj\a_jdZevghfhljZ`_gbb
ieZ\gu_djm]h\u_^\b`_gbyh^ghcjmdhc\h[eZklb`b\hlZkh^gh\j_f_ggufihoehiu\Zgb_f
DZ`^Zyk_jbyhp_gb\Z_lkyih[ZeevghcrdZe_ihke_q_]hhij_^_ey_lkykj_^gbc[Zee
[bfZgmZevghcdhhj^bgZpbb XFZeh\Z\f
JblfuBkke_^h\Zgb_kmdp_kkb\guonmgdpbc
BgkljmdpbyIhkemrZcdZdyihklmqmbihke_lh]hdZdyaZdhgqmihklmqblhqghlZd`_Ihke_
wlh]hh^ghdjZlghij_^ty\ey_lkyk_jbym^Zjh\ihklhem dZjZg^ZrhfbebiZehqdhc\fk^ebggufbb
dhjhldbfbbgl_j\ZeZfbK_jbbihkl_i_gghm^ebgyxlkybmkeh`gyxlky
Ijhklu_jblfu
?kebaZ^Zgb_\uiheg_gh\_jghlhi_j_oh^yld[he__keh`ghfm_keb^hims_gh[he__h^ghchrb[db
aZ^Zgb_ij_djZsZxl
;he__keh`gu_jblfu
Keh`gu_jblfu
Djbl_jbc\uiheg_gbylZdhc`_dZdb\ijhkluojblfZo
Hp_gdb
[ZeeZ\uiheg_guh[ZaZ^Zgby
[ZeeZ\uiheg_gulhevdhijhklu_jblfu
[Zeeg_\uiheg_ghgbh^gh]haZ^Zgby
�ey^_l_cklZjr_e_l\hkijhba\_^_gb_\k_omdZaZgguojblfbq_kdboihke_^h\Zl_evghkl_cg_
ij_^klZ\ey_laZljm^g_gbcAZljm^g_gby\\uiheg_gbb^Zggh]hmijZ`g_gbym^_l_cklZjr_e_l
ke_^m_ljZkp_gb\ZlvdZdh^bgbaijbagZdh\ij_^jZkiheh`_gghklbd^bke_dkbb
Ijbeh`_gb_F_lh^uhij_^_e_gbyfhlhjghcZkbff_ljbb
F_lh^uhij_^_e_gby\_^ms_]hmoZ
Bkiulm_fhfmij_^eZ]Z_lkyhp_gblv]jhfdhklvlbdZgvyqZkh\l_fb^jm]bfmohfIjbwlhf
hlf_qZ_lkyddZdhfmmomhgih^ghkblqZku\i_j\ucjZabh^bgZdh\hebkeurbllbdZgv_jZagufb
mrZfb
Bkiulm_fhfmqlhlh]h\hjblkyr_ihlhfBkiulm_fucih^klZ\ey_l\_^ms__mohdhlhjufe_]q_b
[uklj__hkhagZ_lkymkeurZggh_
F_lh^uhij_^_e_gby\_^ms_]h]eZaZ
Bkiulm_fh]hijhkylfhj]gmlvh^gbf]eZahfAZdju\Z_lkyh[uqghg_\_^msbc]eZa
JZkkfZljb\Zgb_ij_^f_lZ\ih^ahjgmxljm[mhkms_kl\ey_lky\_^msbf]eZahf
ebkl_iehlghc[mfZ]bjZaf_jhfokf\p_glj_\uj_aZ_lkyhl\_jklb_okf^_j`ZebklgZ
jZkklhygbbkfbkiulm_fucnbdkbjm_lq_j_ahl\_jklb_ij_^f_lgZoh^ysbcky\kfhl
g_]hIjbaZdju\Zgbb\_^ms_]h]eZaZij_^f_lkf_sZ_lky
l_fghcdhfgZl_bkiulm_fh]hijhkylaZnbdkbjh\Zlv\a]ey^hfaZ``_ggmxk\_qmZaZl_f
ijbdjulvyauqhdieZf_gbmdZaZl_evgufiZevp_f\ulygmlhcjmdbGZoh^ykvk[hdmwdki_jbf_glZlhj
\b^bl]eZaZbkiulm_fh]hbhij_^_ey_lgZdZdhcbagboiZ^Z_ll_gvhliZevpZ hgZiZ^Z_lgZ
\_^msbc]eZa\fL_klhffh`ghihevah\Zlvkyijbhij_^_e_gbb\_^ms_]h]eZaZm^_l_c^hrdhevgh]h
\hajZklZ
F_lh^uhij_^_e_gby\_^ms_cgh]b
Ih^iju]b\Zgb_gZh^ghcgh]_rZ]\i_j_^brZ]gZaZ^\klZ\Zgb_gZklme_gZdhe_gbgh]Z
\uihegyxsZy^\b`_gb_i_j\hckqblZ_lky\_^ms_c
IjbaZdb^u\Zgbbgh]bgZgh]mk\_jomhdZau\Z_lkynmgdpbhgZevghij_h[eZ^ZxsZygh]Z
Bkiulm_fhfmij_^eZ]Z_lkyk^_eZlvg_kdhevdhkdZqdh\q_j_akdZdZedm_^msZygh]Zih^gbfZ_lky
i_j\hcbklZgh\blky\i_j_^bg_\_^ms_c
Baf_j_gb_^ebgurZ]ZBaf_jblv^ebgmrZ]h\dZ`^hcgh]b\uqbkeblv
kj_^g_Zjbnf_lbq_kdmx\_ebqbgm^eydZ`^hcgh]bRZ]b\_^ms_cgh]b^ebgg__q_fg_\_^ms_c
F_lh^uhij_^_e_gby\_^ms_cjmdb
�eyhp_gdbkl_i_gbijZ\hjmdhklbbe_\hjmdhklbbkihevamxlkyg_keh`gu_l_klu
J_[_gdmij_^eZ]Z_lkyg_kdhevdhkibq_qguodhjh[dh\AZ^Zgb_GZc^bkibqdm\h^ghfba
dhjh[dh\_^ms_ckqblZ_lkylZjmdZdhlhjZyhldju\Z_lbaZdju\Z_ldhjh[hd
J_[_gdmij_^eZ]Z_lkyhldjulvbaZdjulvg_kdhevdhimaujvdh\khl\bgqb\ZxsbfbkydjurdZfb
_^msZyjmdZ\uihegy_lZdlb\gu_^_ckl\byg_\_^msZyjmdZ^_j`blimauj_d
J_[_gdmij_^eZ]Z_lkyjZa\yaZlvg_kdhevdhmaeh\bargmjdZkj_^g_clhesbgu_^ms_ckqblZ_lky
lZjmdZdhlhjZyjZa\yau\Z_lma_e ^jm]Zy^_j`bl\f
J_[_ghd^he`_gijhl_j_lvdeZkkgmx^hkdm klherdZnbl^\fljyidhc:dlb\gu_^_ckl\by
\uihegy_l\_^msZyjmdZ
J_[_gdZijhkylihcfZlvfyqh^ghcjmdhc:dlb\gu_^_ckl\by\uihegy_l\_^msZyjmdZ
JZa^Z\ZlvdZjlu \_^msZyjmdZlZqlhjZkdeZ^u\Z_ldZjlu\f
OehiZlv\eZ^hrb \_^msZyjmdZk\_jom\fIh]eZ^blvb]jmrdm^_j`Z__\jmd_ \_^msZyjmdZ
]eZ^bl\f
Jbkh\ZlviZevp_fh^ghcjmdbdjm]bgZeZ^hgb^jm]hc
G_\_^msZyjmdZ^_j`blqZku\_^msZyjmdZ\uihegy_lZdlb\gu_lhqgh^habjm_fu_^\b`_gby
aZ\h^ysb_qZku
I_j_ie_l_gb_iZevp_\jmdK\_jomhdZau\Z_lky[hevrhciZe_p\_^ms_cjmdb
Kdj_sb\Zgb_jmdihaZGZihe_hgZDbklv\_^ms_cjmdbhdZau\Z_lkygZij_^ie_qv_^jm]hc
jmdbdbklvg_\_^ms_cjmdbhdZau\Z_lkyih^ij_^ie_qv_f\_^ms_cjmdb
�_lyfklZjr_e_lij_^eZ]Z_lkyijh\_klb\_jlbdZevgu_ebgbbgZjZkklhygbbkf^jm]hl
^jm]ZkgZqZeZijZ\hcZaZl_fe_\hcjmdhcaZhij_^_e_ggh_\j_fy;hevr__dhebq_kl\hebgbc
ijh\h^blky\_^ms_cjmdhc
�Ijh[Z:gg_leyhij_^_e_gbyijhnbeyeZl_jZevghchj]ZgbaZpbbfhlhjguonmgdpbc
ijZ\hjmdhklbbe_\hjmdhklb\fbkihevam_lky^bZ]ghklbq_kdh_mkljhckl\hdhlhjh_ij_^klZ\ey_l
kh[hcih^klZ\dmk^\mfyjy^Zfbhl\_jklbcihrlmdBkiulm_fuc^he`_gi_j_klZ\eylv
^_j_\yggu_iZehqdbbahl\_jklbch^gh]hjy^Z\^jm]hciylbdjZlghijZ\hcjmdhcbiylbdjZlgh
�e_\hcMqblu\Z_lky\j_fy\k_dmg^ZoZe__hij_^_eyxlkykj_^gb_Zjbnf_lbq_kdb_agZq_gby
ihemq_gguoj_amevlZlh\^eye_\hcbijZ\hcjmdbbdhwnnbpb_glfZgmZevghcZkbff_ljbbih
nhjfme_
]^_LkjIkj_^g__agZq_gb_\j_f_gb^eyijZ\hcjmdb
LkjEkj_^g__agZq_gb_\j_f_gb^eye_\hcjmdb
¾&#xv^;&#xZ;&#xkd;&#xh];&#xh;�HijhkgbdDgya_\hcbev^Z\kdh]heyhij_^_e_gbyfZgmZevghcZkbff_ljbb ijZ\hjmdhklbb
e_\hjmdhklb\fbkihevam_lkyhijhkgbd\dhlhjuc\oh^yl\hijhkh\khhl\_lkl\mxsbo
mgbfZgmZevguf \uihegy_fufh^ghcjmdhc\fl_klZfibkvfhjbkh\Zgb_jZkq_ku\Zgb_
gh`gbpu\jZs_gb_dm[bdbdZq_kl\_hl\_lZbkiulm_fuc^he`_gihklZ\blv\h^ghcba
]jZn\k_]^ZijZ\hc [Zee\fqZs_ijZ\hc [ZeeZ\fex[hc [Zeeh\\fqZs_e_\hc 
[ZeeZ\f\k_]^Ze_\hc [Zee\f
J_amevlbjmxsbcdhwnnbpb_glfZgmZevghcZkbff_ljbbjZkkqblu\Z_lkyihke_^mxs_cnhjfme_
]^_1qbkehimgdlh\\hijhkgbd_Oihp_gdZihQfml_klm imgdlmhijhkgbdZ\f
Ijbeh`_gb_G_dhlhju_ijb_fuih^]hlh\dbjmdbdibkvfmm^hrdhevgbdZ
P_ev
JZa\blb_f_edhcfhlhjbdbjmdb
HljZ[hldZ^bnn_j_gpbZpbbijZ\uobe_\uoqZkl_cl_eZ
Nhjfbjh\Zgb_hjb_glZpbb\hdjm`Zxs_fijhkljZgkl\_
Mqblvj_[_gdZijZ\bevghkb^_lvijbibkvf_ijZ\bevgh^_j`Zlvjmqdmbhjb_glbjh\Zlvky\
ijhkljZgkl\_g_h[oh^bfhgZqbgZlvm`_\ih^]hlh\bl_evgucdrdhe_i_jbh^Dh]^ZgZqg_lky
g_ihkj_^kl\_ggh_ibkvfhgh\Zybljm^gZy^eyj_[_gdZ^_yl_evghklv^_eZlvwlh]hjZa^hljm^g__
M^_l_cihklmiZxsbo\i_j\ucdeZkk_s_g_^hklZlhqghjZa\blufurpudbklbjmdbdhhj^bgZpby
�^\b`_gbciZevp_\ij_^ie_qvybie_q_\hcqZklbibrms_cjmdb_lbwlh]h\hajZklZ_s_iehoh
hjb_glbjmxlky\ijhkljZgkl\_bgZiehkdhklb;hevrbgkl\hbagboimlZxlky\jZaebq_gbbijZ\hcb
e_\hcklhjhgl_eZhkh[_gghihhlghr_gbxd^jm]bfex^yfGZb[hevrb_ljm^ghklb\ujZ[hldb
wlh]hgZ\udZme_\hjmdbo^_l_cMf_gb_jZaebqZlvijZ\mxbe_\mxklhjhguwlh\Z`gZy
ij_^ihkuedZ^eyfgh]bo\b^h\h[mq_gbyIhwlhfmhljZ[hld_wlh]hgZ\udZg_h[oh^bfhm^_eylv
^hklZlhqgh_dhebq_kl\h\j_f_gbijh\h^yaZgylbykj_[_gdhf\\b^_jZaebqguob]jbmijZ`g_gbc
�eyhljZ[hldb^bnn_j_gpbZpbbijZ\uobe_\uoqZkl_cl_eZfh`ghj_dhf_g^h\Zlvke_^mxsb_
mijZ`g_gby
IhdZaZlvijZ\mxjmdmaZl_fe_\mx?kebj_[_ghdg_fh`_lgZa\Zlve_\mxjmdm\ajhkeuc
gZau\Z_l__kZfZj_[_ghdih\lhjy_l
Ih^gylvlhijZ\mxlhe_\mxjmdmaylvij_^f_llhijZ\hclhe_\hcjmdhc
Ihke_mlhqg_gbyj_q_\uoh[hagZq_gbcijZ\hcbe_\hcjmdbfh`ghijbklmiblvdjZaebq_gbx
^jm]boqZkl_cl_eZijZ\hcbe_\hcgh]b]eZaZmoZ
Fh`ghij_^eh`blvb[he__keh`gu_aZ^ZgbyihdZaZlve_\hcjmdhcijZ\h_mohihdZaZlvijZ\hc
jmdhce_\mxgh]mbl^
HljZ[hlZ\ij_^klZ\e_gbyhijZ\hcbe_\hcklhjhgZol_eZfh`ghi_j_clbdnhjfbjh\Zgbx
hjb_glbjh\db\hdjm`Zxs_fijhkljZgkl\_gZijbf_j
Hij_^_e_gb_ijhkljZgkl\_ggh]hjZkiheh`_gbyij_^f_lh\ihhlghr_gbxdj_[_gdmIhdZ`b
dZdhcij_^f_lgZoh^blkykijZ\Zhll_[ybebIheh`bdgb]mke_\Zhlk_[y?kebj_[_gdmljm^gh
\uihegblvwlhaZ^Zgb_ke_^m_lmlhqgblvqlhkijZ\Zwlh[eb`_dijZ\hcjmd_ke_\Z[eb`_d
e_\hc
Hij_^_e_gb_ijhkljZgkl\_gguokhhlghr_gbcf_`^m^\mfylj_fyij_^f_lZfbbeb
bah[jZ`_gbyfb
J_[_gdmij_^eZ]Z_lky\aylvijZ\hcjmdhcdgb]mbiheh`blv__\hae_ijZ\hcjmdb\aylve_\hc
�jmdhcl_ljZ^vbiheh`blvme_\hcjmdbZe__j_[_gdmaZ^Z_lky\hijhk=^_gZoh^blkydgb]Z
kijZ\Zbebke_\Zhll_ljZ^b"
kdZaZlv]^_gZoh^blkyjmqdZihhlghr_gbxddgb]_kijZ\Zbebke_\Z]^_gZoh^blkydZjZg^Zrih
hlghr_gbxdl_ljZ^bkijZ\Zbebke_\Z
;_jmlkyljbij_^f_lZJ_[_gdmij_^eZ]Z_lkyiheh`blvdgb]mi_j_^kh[hcke_\Zhlg__iheh`blv
dZjZg^ZrkijZ\Zjmqdmbl^
Ljm^ghklb\ibkvf_k\yaZguij_`^_\k_]hg_kkZfbfgZibkZgb_fwe_f_glh\[md\Zk
g_ih^]hlh\e_gghklvx^_l_cdwlhc^_yl_evghklbIhwlhfm\ih^]hlh\bl_evguci_jbh^hq_gv\Z`gh
bkihevah\Zlvjy^mijZ`g_gbcdhlhju_[uihkl_i_ggh]hlh\bebjmdmj_[_gdZdibkvfmWlb
mijZ`g_gbyihe_agudZd^eye_\hjmdbolZdb^eyijZ\hjmdbo^_l_c
Ijhklhcbwnn_dlb\guckihkh[ih^]hlh\dbjmdbdibkvfmdgb`dbjZkdjZkdbJZkdjZrb\Zy
ex[bfu_dZjlbgdbj_[_ghdmqblky^_j`Zlv\jmd_dZjZg^Zrbkihevam_lkbemgZ`bfZWlhaZgylb_
lj_gbjm_lf_edb_furpujmdb^_eZ_l__^\b`_gbykbevgufbbdhhj^bgbjh\Zggufb
J_dhf_g^m_lkyihevah\Zlvkyp\_lgufbdZjZg^ZrZfbZg_nehfZkl_jZfb
Fh`ghij_^eh`blvj_[_gdmdhibjh\ZlvihgjZ\b\rb_kyjbkmgdbgZijhajZqgmx[mfZ]mHq_gv
ihe_aguhjgZf_glubmahjulZddZd\gboijbkmlkl\m_l[hevrh_dhebq_kl\hbah]gmluoebgbcqlh
y\ey_lkyohjhr_cih^]hlh\dhcjmdbj_[_gdZdgZibkZgbxijhibkguo[md\
G_evayaZ[u\Zlvhj_]meyjguoaZgylbyokieZklbebghfbeb]ebghcJZafbgZy\ue_ieb\Zy
iZevqbdZfbnb]mjdbbawlh]hfZl_jbZeZj_[_ghdmdj_iey_lbjZa\b\Z_lf_edb_furpuiZevp_\
Kms_kl\m_lbgl_j_kguckihkh[jZa\blbyiZevp_\jmdbhlsbiu\Zgb_HlebklZ[mfZ]b^_lb
dhgqbdZfbiZevp_\hlsbiu\Zxldehqdbbkha^Zxlk\h_]hjh^ZZiiebdZpbx
Djhf_lh]hfh`ghihj_dhf_g^h\ZlvgZgbau\Zgb_[mkgZgbldmaZkl_]b\Zgb_bjZkkl_]b\Zgb_
im]h\bpdghihddjxqdh\
?GIhlZih\Zij_^eZ]Z_lhjb]bgZevguckihkh[jZa\blbyjmdbH^gh\j_f_gghkjZa\blb_f
fhlhjguofmkdmevguo\hafh`ghkl_ciZevp_\jmdbj_[_gdZg_h[oh^bfhagZdhfblvkh[jZahflhc
�bebbghc[md\ukha^Z\Zy\iZfylb__fh^_eveywlh]hg_h[oh^bfhbakZfhcf_edhcgZ`^Zqghc
[mfZ]b beb[ZjoZlghc\f\uj_aZlv[md\ubgZde_blvbogZebkldZjlhgZMdZaZl_evgufiZevp_f
\_^ms_cjmdbj_[_ghdh[\h^bldhglmju[md\aZihfbgZ_lboh[jZaubwe_f_gluJZ[hlZih
\hkijbylbxnhjfu[md\uq_j_alZdlbevgu_ hkyaZl_evgu_\fbdbg_kl_lbq_kdb_ ^\b]Zl_evgu_\f
hsms_gby[ueZ\i_j\u_ij_^eh`_gZblZevygkdbfi_^Z]h]hfFFhgl_kkhjbbihemqbeZ
jZkijhkljZg_gb_m`_\_]h^u
�=hlh\yj_[_gdZdrdhe_fh`ghijh\h^blv_s_blZdb_aZ^Zgby_lyfij_^eZ]ZxlkydZjlhqdbk
jZaebqgufbnb]mjZfb d\Z^jZldjm]lhqdZdj_klbd\fbaZ^Zgbydgbf
GZijbf_j
GZibkZlv[md\m gZjbkh\Zlvnb]mjdm\fkijZ\Zbebke_\Zhl\_jlbdZevghcebgbb
Iheh`blvdjm`hdkijZ\Zhlg_]hgZjbkh\Zlvdj_klbdke_\Zhldj_klbdZihklZ\blvlhqdm
GZjbkh\Zlvlhqdmgb`_lhqdbdj_klbdkijZ\Zhllhqdbdjm`hd
GZjbkh\Zlvd\Z^jZlkijZ\Zhlg_]hdj_klbd\ur_
dj_klbdZihklZ\blvlhqdm
Hij_^_e_gb_ijZ\hcbe_\hcklhjhgij_^f_lZaylvdgb]mh[_bfbjmdZfbZaZl_fihdZaZlv
ijZ\mxbe_\mxklhjhgmdgb]bHij_^_eblvijZ\mxbe_\mxklhjhgmij_^f_lZdhlhjuce_`blgZ
klhe_
h[mq_gbyql_gbxibkvfmfZl_fZlbd_bghkljZgghfmyaudmrZofZlZffmaud_ihghlZfh[mq_gbx
gZ^bkie__b]j_khkeh`gufbwe_dljhggufbmkljhckl\ZfbFh`_lijhbahclbjZggyyb
g_ijZ\hf_jgZyklbfmeypbyjZa\blbye_\h]hihemrZjby]heh\gh]hfha]Z\ms_j[ijZ\hfm
h[jZaghfml\hjq_kdhfm\hajZkl_^hr_klbe_l^he`gh^hfbgbjh\Zlvbf_gghh[jZagh_fure_gb_
;md\upbnjughluko_fu\ul_kgyxlh[jZauih^Z\eyxlh[jZagh_fure_gb_Djhf_lh]hqlh
^_lkdZyg_ihkj_^kl\_gghklvih^f_gy_lkyZ[kljZdlguffure_gb_fjZgg__h[mq_gb_fh`_l
kijh\hpbjh\Zlvg_\jha
DjZldbckeh\Zjvl_jfbgh\
�:F;B?DKLJBYh^bgZdh\h_jZa\blb_nmgdpbch[_bojmd h[h_jmdhklv\f
�:MB:EVGUChlghkysbckydhj]ZgZfkemoZ
?J;:EVGUC keh\_kguc\fh[hagZq_gb_nhjfagZdh\h]hfZl_jbZeZijhp_kkuhi_jbjh\Zgbyk
wlbffZl_jbZehf
BAM:EVGUChlghkysbckydhj]ZgZfaj_gby
�?DKLJ:KLJ?KKklj_kkdhlhjucbkiulu\Z_le_\hjmdbcq_eh\_d\ijZ\hjmdhffbj_
�BK=J:NBYgZebqb_ki_pbnbq_kdbohrb[hd\ibkvf_
�BKE?DKBYqZklbqgh_jZkkljhckl\hijhp_kkZh\eZ^_gbyql_gb_fijhy\eyxs__ky\
fgh]hqbke_gguoih\lhjyxsbokyhrb[dZoklhcdh]hoZjZdl_jZbh[mkeh\e_ggh_
g_knhjfbjh\Zgghklvxikbobq_kdbonmgdpbcmqZkl\mxsbo\ijhp_kk_h\eZ^_gbyql_gb_f
�HFBG:GLGH?IHEMR:JB?ihemrZjb_ij_h[eZ^Zxs__\Zdlb\ghklb
A?JD:EVGH?HLJ:@?GB?gZjmr_gb_ajbl_evghijhkljZgkl\_ggh]h\hkijbylbyijZ\he_\hc
hjb_glbjh\dbajbl_evghfhlhjghcdhhj^bgZpbbb[bghdmeyjgh]haj_gby
BGLJH?JKBYoZjZdl_jbklbdZbg^b\b^mZevghikboheh]bq_kdh]hkdeZ^Zq_eh\_dZ
hjb_glbjh\Zggh]hgZk\hc\gmlj_ggbckm[t_dlb\gucfbjOZjZdl_jbam_lkyg_h[sbl_evghklvx
aZfdgmlhklvxkdehgghklvxdkZfhZgZebamaZljm^g_gbyfbkhpbZevghcZ^ZilZpbb
DBG?ABHEH=BQ?KDB?MIJ:@G?GBYdhfie_dk^\b`_gbciha\heyxsbcZdlb\babjh\Zlv
f_`ihemrZjgh_\aZbfh^_ckl\b_jZa\b\ZlvdhfbkkmjudZdf_`ihemrZjgu_bgl_]jZlhjuq_j_a
dhlhju_ihemrZjbyh[f_gb\ZxlkybgnhjfZpb_cijhbkoh^blkbgojhgbaZpbyjZ[hluihemrZjbc
DBG?KL?LBQ?KDBChsms_gbyl_eZlZdlbevgu_hsms_gby\gmlj_ggb_qm\kl\ZlZdb_dZd
\kihfbgZ_fu_\i_qZle_gbybwfhpbbqm\kl\hjZ\gh\_kby
F?@IHEMR:JG:Y:KBFF?LJBYFHA=:g_jZ\ghp_gghklvdZq_kl\_ggh_jZaebqb_lh]h
\deZ^Zdhlhjuc^_eZ_lijZ\h_be_\h_ihemrZjbyfha]Z\dZ`^mxikbobq_kdmxnmgdpbx
&#xA:;¿&#xH0;F?@IHEMR:JGH?A:BFH?CKLB?hkh[ucf_oZgbafh[t_^bg_gbye_\h]hbijZ\h]h
ihemrZjbcfha]Z\_^bgmxbgl_]jZlb\gmxp_ehklgmxkbkl_fmnhjfbjmxsbcky\hglh]_g_a_
&#x:Y;�FBGBF:EVG:YFHA=H:YBKNMGDBYg_[hevrZy\jh`^_ggZyg_jZ\ghf_jghklvjZa\blby
hl^_evguofha]h\uonmgdpbcg_aZljZ]b\ZxsZybgl_ee_dlZbmfkl\_gguokihkh[ghkl_c
�FH:EVGHKLV\_^msbcdZgZe\hkijbylby Zm^bZevguc\bamZevgucdbg_kl_lbq_kdbc\f
FHAHEBKLH?L?EH dhfbkkmjuf_`ihemrZjgu_k\yab\flheklucimqhdg_j\guo\hehdhg
kh_^bgyxsbo^\ZihemrZjbyh[_ki_qb\Z_lp_ehklghklvjZ[hlu]heh\gh]hfha]Z
FHLBJBD:jZa\blb_f_edbofurpiZevp_\kihkh[ghklv\uihegylvbfblhgdb_
dhhj^bgbjh\Zggu_fZgbimeypbb
G?JHLBA:PBYkhklhygb_oZjZdl_jbamxs__kywfhpbhgZevghcg_mklhcqb\hklvxlj_\h]hc
gbadhckZfhhp_gdhc
�G?CJHI?:=H=BD:gZmdZh^bnn_j_gpbjh\Zgghfih^oh^_dh[mq_gbxkmq_lhf
ikbohnbabheh]bq_kdbohkh[_gghkl_cmq_gbdZbmqbl_ey
I:LL?JGkljmdlmjZnhjfZijhkljZgkl\_ggh_beb\j_f_ggh_jZkij_^_e_gb_klbfmeh\
ijhp_kkh\
I?JK??J:PBYgZ\yaqb\h_ih\lhj_gb_h^gbobl_o`_^\b`_gbc
IBKQBCKI:AFg_\jhaijhy\eyxsbcky\gZjmr_gbbihq_jdZH[uqghkdeZ^u\Z_lkyba
khq_lZgby^jh`Zgbybkm^hjh]
&#xU?;�IHEHU?BOHLBFBBiheh\u_jZaebqby
IJ?G:L:EVGUCi_jbh^jZa\blbyq_eh\_dZ^hjh`^_gby
K?GKHJG:YKBKL?F:g_j\gucZiiZjZl\hkijbylbyZgZebaZbkbgl_aZ^_ckl\mxsbo
jZa^jZ`bl_e_cu^_eyxlajbl_evgmxkemoh\mxh[hgyl_evgmx\dmkh\mxdbg_kl_lbq_kdmxb
^jm]b_k_gkhjgu_kbkl_fu
KB=G:EVG:YKBKL?F:kbkl_fZmkeh\ghj_ne_dlhjguok\ya_cnhjfbjmxsboky\dhj_
]heh\gh]hfha]Zijb\ha^_ckl\bbgZj_p_ilhjuhj]Zgh\qm\kl\jZa^jZ`bl_e_cbkoh^ysboba
\g_rg_cb\gmlj_gg_ckj_^u
KB=G:EVG:YKBKL?F:kbkl_fZkihkh[h\j_]meypbbikbobq_kdhcZdlb\ghklbk\yaZggZyk
j_qvx
KBGDBG?ABB^hihegbl_evgu_^\b`_gbydhlhju_\g_ijhba\hevghcnhjf_Z]ehf_jZpbjh\Zgud
kZfbf^\b`_gbyfdhlhju_bkihevamxlkyeb[hij_^gZf_j_ggheb[hZ\lhfZlbq_kdb gZijbf_j
^\b`_gbyjmdijboh^v[_\f
KMDP?KKBGU?NMGDPBBihke_^h\Zl_evgu_nmgdpbb
NMGDPBHG:EVG:Y:KBFF?LJBYIHEMR:JBCjZkij_^_e_gb_ikbobq_kdbonmgdpbc
f_`^mijZ\ufbe_\ufihemrZjb_f
WDKLJ:?JKBYoZjZdl_jbklbdZbg^b\b^mZevghikboheh]bq_kdh]hkdeZ^Zq_eh\_dZ
hjb_glbjh\Zggh]hgZ\g_rgbcfbjdhee_dlb\
WGMJ?Aghqgh_g_^_j`Zgb_fhqbj_[_gdhfihke_e_l
Ebl_jZlmjZ
:]__\ZKINmgdpbhgZevgu_Zkbff_ljbbjmdbg_dhlhju_ikbohnbabheh]bq_kdb_hkh[_gghklb
^hrdhevgbdh\bi_j\hdeZkkgbdh\hajZklgu_hkh[_gghklbnbabheh]bq_kdbokbkl_f^_l_cb
ih^jhkldh\F
:^jbZgh\HK:dlmZevgu_ijh[e_fumq_gbyh[hj]ZgbaZpbbnmgdpbcfha]Z
F_lh^heh]bq_kdb_Zki_dlugZmdbhfha]_F
:^jbZgh\HKHijbgpbiZohj]ZgbaZpbbbgl_]jZlb\ghc^_yl_evghklbfha]ZF
:gZklZab:Ikboheh]bq_kdh_l_klbjh\Zgb_dgF
:jrZ\kdbcF_`ihemrZjgZyZkbff_ljby\kbkl_f_ihbkdh\hcZdlb\ghklbeZ^b\hklhd

:jrZ\kdbcB:Nbabheh]bq_kdb_f_oZgbafubaZdhghf_jghklbbg^b\b^mZevgh]hjZa\blby
F
�;Zehgh\EY_]ebgEKemobj_qv^hfbgZglgh]hbg_^hfbgZglgh]hihemrZjbyE
;_llbEmEb\_jH[mq_gb_\k_]hdeZkkZF
;_ol_j_\ZGIG_cjhnbabheh]bq_kdb_Zki_dluikbobq_kdhc^_yl_evghklbq_eh\_dZE
;ebgh\KFha]\pbnjZoblZ[ebpZoF
�;jZ]bgZGGh[jhohlh\ZL:NmgdpbhgZevgu_Zkbff_ljbbq_eh\_dZF
=ZaZgb]ZFJZks_ie_ggucq_eh\_q_kdbcfha]hkijbylb_F_oZgbafubfh^_ebF
=Zj[mah\BG_j\gu_^_lbE
�=hj[mgh\==hjrdh\Z:LaZbfhk\yavjZa\blby^\b]Zl_evguodZq_kl\bikbobq_kdbo
ijhp_kkh\mklZjrbordhevgbdh\KI[
=hem[_\ZW:Kihkh[ghklbbbg^b\b^mZevghklvF
�Zgbeh\ZGGDjueh\Z:ENbabheh]by\ukr_cg_j\ghc^_yl_evghklbF
��h[jhohlh\ZL:;jZ]bgZGGE_\rbFAZoZjh\:B_lkdb_g_\jhauKI[
Bevxq_ghdJXaZbfh^_ckl\b_ihemrZjbcfha]Zmq_eh\_dZMklZgh\dZh[jZ[hldZ
bgnhjfZpbbiZfylvGh\hkb[bjkd
&#x;&#xN;&#xZj;&#x[_;&#xj0;Dhaeh\ZBNZj[_j:Nbabheh]byjZa\blbyj_[_gdZ
Dhji_\:GGZjmr_gbyql_gbybibkvfZm^_l_cKI[
DjZ\_b=Kbjhlxd:EFha]wfhpbbbg^b\b^mZevghklvChrdZjHeZ
Emjby:JHkgh\ug_cjhikboheh]bbF
FZdZjt_\B?keb\Zrj_[_ghde_\rZKI[
FZjxlbgZLF?jfheZ_\HX\_^_gb_\ikbohnbabheh]bxF
Fhkb^a_F:d[Zj^byDDNmgdpbhgZevgZykbff_ljbybZkbff_ljbyfha]ZL[bebkb
�G_cjhikboheh]bq_kdbcZgZebaf_`ihemrZjghcZkbff_ljbbfha]ZIh^j_^?OhfkdhcF

GbdZg^jh\DeZkkbq_kdb_f_lh^uikbohnbabdbKI[Ikboheh]byh^Zj_gghklb^_l_c
bih^jhkldh\Ih^j_^GKE_cl_kZF
Jhl_g[_j]K;hg^Zj_gdhKFFha]h[mq_gb_a^hjh\v_F
KZ\bgZEBIZevqbdh\Zy]bfgZklbdZF
Kbf_jgbpdZyW=Fha]q_eh\_dZbikbobq_kdb_ijhp_kku\hglh]_g_a_F
�Kijbg]_jK_cq=E_\ucfha]ijZ\ucfha]F
KlZf[meh\ZG;Hiulbkihevah\Zgbyki_pbZevguonbabq_kdbomijZ`g_gbc^eyjZa\blby
g_dhlhjuoikboheh]bq_kdboijhp_kkh\mfeZ^rbordhevgbdh\F
�Klheyj_gdhE=Hkgh\uikboheh]bbJhklh\g
�Klhmdk=MZclkZc^Dhjj_dpby^bke_dkbq_kdbogZjmr_gbckihkh[ghklbdh[mq_gbxb
bgl_]jZpbb]heh\gh]hfha]ZF
�OhfkdZy?G_cjhikboheh]byF
OjbafZgLIJZa\blb_nmgdpbc^_lkdh]hfha]ZE
&#xI;&#x;&#xhk;&#xdm;&#xlh;&#xZ;&#xL;�OjbafZgLI?j_f__\ZIEhkdmlh\ZLWfhpbbj_qvbZdlb\ghklvfha]Zj_[_gdZF

P\uglZjgucB]jZ_fiZevqbdZfbbjZa\b\Z_fj_qvKI[
RZgbgZL?MijZ`g_gbyki_pbZevgh]hdbg_abheh]bqzkdh]hdhfie_dkZ^ey\hkklZgh\e_gby
R_\Zg^jbgGBKhpbZevgZyikboheh]by\h[jZah\ZgbbF
Yj\be_olhLFha]bikbobdZF

Приложенные файлы


Добавить комментарий