Набоков В.В.-На чужих берегах.В поисках потерянного рая-(Заметки на полях)-2017.a4


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
(англ.) а 
в ап)н)я щай . с
(а нгл.) а) 
вп.яща) впй сыып п ас
ыш е я)лнм
лмч шYoY-rk
iiч шkms 29s12*o-kk
(а пщпш 
ща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яа -
вY вY щай . с . ыш е я)лнм/ . m(англ.) а *
ц«ГА rкш-»-rВorkк-o-
Н ангя).а 2.)б )2алг у/ я ,пг :б с s 22))/ 1+)с;)б
йяа< са )г с ш е ))/ епг )<1+а =яа >1<2.1? )лгяал1я1 гягп
лгн/ .а. а л ап>алу гл гяг2г )лу2 с –гяна )?Y жч е са
яа<е сая)сагл -а е )б2.)/ н г 2гяп>г з -я122.) ) н г 1 з
-=яа >1<2.)Y вY щай . с в ап)н)я щай . с з )2алг у/ +у)
я )<сгпг ) пас я)< а : ;гпгсяан) н)я с б )лгяал1я:Y
Кс я+г2лс щай . са с:<:сагл г л у. с 2)?г )г/ ) ,г а )г
яа<еапалу я)я п1 ге ла а ла/ я ). 1лу с 2ан:г 2 .я сг :г
1е .) ге лс я+г2. б ай яал я))Y Фла . )еа яа2.я гл с2г лаб :
в ап)н)яа щай . саY ван л.я ?л2 г л у. 1п)с)лг у :г
пя й 2л) ,)< ) асл яа ыР )л:м/ ) 2г.ягл: на2лгя2лса
ег ) )лгяал1я : н)2л)=).а>)бY в ягп аеагн г )<па )г с ; а
я122. <:+ а асл й) еяа=) вY щай . са ымя1е)г йгягеам/ а
ла.,г )<йяа :г 2лалу) ) г.>)) лг+г2лсг б ) <ая1йг, б
)лгяал1ягY
лмч шYoY-rk
iiч шkms 29s12*o-kk
ц«ГА rкш-»-rВorkк-o-
С щай . с вY вY
С ш е я)лн
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
Р
лам.м. (а пщпш
(а нгл.) а) 
вп.яща) впй сыып п ас

ч г . а


ш м.ялпш. щ гяящпмг .маы.

а. г .щ м члл л.ы плв)лвга злм в)слщ .л е.алв евчлл п вавя .л = е.апН
гв вп п.я ев щ i у<С; гв * явг плва е.а..лм лй жпаве п sв. лс.сс. Пл л, ж.
.м = вел лм еавшв. еа. .мсвi лвчсвлмы л вля лм п с.щ евсвйс чс. вч.ал слм*
лщ.ссвk а йпллл. л евплва.сл. л iсН л.щ п мпсвi н м)., J евел м лм »с.щвйлс.
с. лвмяв пвы* св л й явс,
Всвпвi л влч лл ев лсслявщ Kлвi яслгл евнmлв .. щ.аля сяв. лй сл.*
9LMNOClDayS uyapSNOS-
у
, sвп.аш.ссв п .м щ .сч.лп л сглiялщ л за снйялщ*
м е.а.ш. ) м снm вчлслл.млп анявгв с лсвла ссi мйя ).й лан * )н м м*
я m.щ* (mвй.з цвса * явлваi* в лвгв* я я с ч ел лм ев- сглiял* сля явгв . п
ав свi бевмявi– лл.а лна. с. вл пл* с лй)а ссвщ мйя. б сглiявщ– лянсв евм-
йвп м гвлвпщл зващн щл, цвг * п у<С; гв н* м а.шл е.а.iлл с сглiялi мйя* ).
щвм й яыч м п лвщ* члв е.а. л.щ* п л.ч.сл. емлс лл лшявщ .л* м ел ев-ан-
ял л й Kлл гв с вmл в)лп.ссi вле.ч лвя с пв. ван л.* с пв.гв ева. сля ,
.а.Нв м с ангвi мйя* м вля йп м л ялщ в)а йвщ с. вл мйя Yпп янщ * ншялс *
2влвгв = лл .п свп * смсл* анявi ен)ллллял = впвщ* с. вл в)b.гв мйя * вл
лс лпл н мсвгв* яавпсвгв с а.члм, (вгв.лсмм еалпчя па m лмм ев-пв.щн с. евй-
пвм впвмлпвп лмм с свпвлй)а ссвщ мйя. ла з а.л щл* = л чн вплbс. лан свлл
еа. лвмпш.гв е.а.пвевb.слм* л нm а л п смм mлпщ* анчсщ нb.лпвщ пп.агл
щ.см с ч п влвмсл.* в явлвавщ с.л с в)свлл а еавла смлммI я mн лвмяв* члв
сл в лс лвмbлi с веа. ..ссвщ навпс. ел л.м .гв с. лелп в щ.см,
J плmн с.псвлщ. с. вл лял п л ялН щвлН сглiялН вчлс.слмН* я я* с еалщ.а*
9Z[S \SFC Ga_S M_ OS4FDJaFN /NaR[J-
?
I .лм яв.-члв н вп.лпвамыb.. щ.см п 9qSNp OaNaDJS№-
К
л с.явлваН вл .мсН а я й Н* е.ч л пшлНм па.щм вл па.щ.сл п mнас . 9Z[S УSB
ЛM№МS№-, цслг 9LMNOClDayS uyapSNOS- ел м вгв бу<СР=у<>;–* вв).ссв щнчлл.мсщ
лан вщ* л)в е щмлм ) с лав.с с в лс = щнйя мсв с. вгвпва.ссi анялi* =
с пмйп м .i ангвi * сглiялi л в)лвмл.мсi, o евнчлпш.iм яслг. с.явлва.
щ.ял. ч лл щ.Н слйщ )л вщслл.мсвi еавчсвлл* св щс. я й вм* члв .в. а )вл .л
впвмсв леа псв = евян м с. пймм й ).йнщсв. .в е.а.пв 9LMNOClDayS uyapSNOS-
с еа.mслi* всвпсвi щвi мйя,
r. вл лял в)kмпллм л ял.* л я влпа ллл.мсв л а bл м лс м за й * л я щсвгв
)в л еав).вп* л лшслН евмс.слi* члв лвчсi е.а.пв с анялi мйя ) ) я аля -
лнавi »с.щвйлс, ч .аm п в)bлi нйва* м лйщ.сл л вевсл щсвгв., а. г .щ м ан-
я м яслг влсвллм я сглiявщн л.ялн* я я еавелс. )няп я яналпн* лл я я влсв-
у
9ч). лл.мсв. вя й л.млпв-
(англ.).
?
9.ллсс м mлйсм s.) лммс r iл -
(англ.).
К
9 в йс явщ с.й явссвавm .ссН-
(англ.).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
l
ллм я лллйвп ссвщн еавзлы п нева гм мb.. лвk 9 вйпвмл. еа. л пллмм* = я й 
евенлчля щвi ).й н)ял* = щвм з щллм У,-, » а йгвпваллм, r.й щ.лсв еав.л.
вавmс м свчм, 92 я-лв* н ам-* = й явсчл вс в пй вНвщ, 1 вясвщ п гвс нm. щлм
с.с лсi .см* щ.мя л е.ч мс. е.а..ял* )..в с.)в с я ялщ-лв еалгвав вщ* л щ
л мщ .b. гва.л* лл нm. й mглм* вяс п вл .мсН вщ Н« oвл йпвс енл.пв свi свл,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
:

Yлаша в шас


o

цв).м я ч .лм с ).й свi, 1 гнш м ш.евл п вНсвп.ссН н.п.алi* й а пi
щ гвпвалл с щ* члв mлйсм = лвмяв b.м )вгв п.л щ.m н пнщм л . мсв ч.а-
сщл п.чсвлмщл, / йсл п лН ч.асвл. с.л сля явi* св п ).й сн еа. mлйс.ссны с щ пвi-
лп.ссв пгм п лмм щ.смшлщ щмл.сл.щ* ч.щ п лн* п явлвавi .ллщ в явавлмы ч.ла.Н
лмч емллвл н авп .а п ч , J йс п * пеавч.щ* чнплплл.мсвгв ысвшн* ла пш.гв
Навсвзв)л.i л п влсвш.слл я ).йга слчсвщн еавшвщн, s лвщ.сл.щ* еамщв е слч.ялщ*
еавщ лалп м вщ шс.гв еавлйпв лп злмщ* смлi й щ.м в .гв авm .слм* вс пл .
вп.аш.ссв йс явщi щла* лн m. в)л свпян* л.Н m. ы .i* св вйс п * члв .гв-лв п Kлвщ
щла. с.л пвп.* члв слялв .гв влнллплм с. й щ.ч .л л ев с.щ с. гваы.л, Вв).ссв с пмйчлп
л ла ш.с ) пл лвмяв члв яне.ссвi .лявi явмял* лвмпш.i с яам.  щв в-
пвмсвi явсвлмы гав) I явмя ) енл * я я )н лв 9еал в)а b.слл па.щ.сл п щсл-
щны п.лчлсн щлснпш.гв-* я я н чсв па йлм щвi щвв вi члл л.м* щ. явлл .гв
лч.йл,
mсвлм* явс.чсв* вч.см ев п.аm.с л ялщ с п m .слмщ, . лв я й лмk явл л лл
анг м в)авлс м вгщ с. еалНв лл п ев щвгн пв)в свi щл* .лм с.члв а.)мчлпв.
п евпш.ссвi пвеаллщчлпвлл я в)а лсвi лл е.а. с.i п.чсвлл, o йа.вщ m. пвйа л.
ам впвi члл л.м л я еалпя .л я с.евсмлсвлл .m. с.псвi mлйсл* члв влсвллм а псв-
ншл.щ я в).лщ ч.асщ енлвл щ* щ.m н явлващл .щн н) .лм щла m* еалслщ .щi лщ
й с ш зл, 2 я п iл. m. вга слчлщ пвв)а m.сл., жгв лпсщл л щнчлл.мсщл а щл
щвгнл с m лмм лвмяв ).всс. .лл лл я я м-сл)н м г.сл мс м а йп лс , ( )
пвлваг mлйсл ) ч.вп.ч.ял псвлщ* п iл. бгвпвалл члл л.м– с пмm.щ .щн щ.ан,
авллп п.гв Kлвгв м а.шлл.мсв пвл ы, J гвлвп* е.а. пв.i m. й.щсвi еалав вi*
Нв ллм* ган)вi с елмы ев вm .щ* я я в)лm.ссi еаля йчля, sявмяв а й м чнлм с.
пплНлп а йнщ * л а мм пщвла.лм щ .iшлi нч лчсвгв а. л ).йлчсвi лмщ ев
в) еа. . mлйсл+ J гвлвп ) л лм . лсвп.а.щ ев. с.гв ш щ с * лвмяв ) с. вля -
й лмм вл пснла.сс.гв н).m .слм* члв .)м м с. плmн п п.чсвлл лшм лй-й й.щсвгв па.щ.сл*
гнНвi л.свi вяанm ыb.гв mлйсм, J й )ла м щмы п .аны вл йп.й м = св всм
явмйл п. ев лвi m. вп.аш.ссв с.еавсл .щвi г л, ц m.лм* яавщ. щвн)лiлп *
м е.а.еав)вп п. пНв , J вля йп м вл пв.гв л * члв) еавсляснлм й нам сщ
еалпл .сл.щ п щла* нb.лпвп пшлi в щ.см,
J щлалм нслйлл.мсщ в. лпвщ авщ сллвя* .е.чнbлН в а йсН iвг Н л л с-
лл Н, J л.ае. m. влч.л в щ. лнщлллч.ялН е.а.mлп слмН я ялН-лв сглiялН ев-
явпслявп лс лiявi нm)* впвмсв мсв евщсмbлН пвл еа.mсл. пвевb.слм ев лп щл
?Н , o евля Н яыч.i л а йг вя м ам п пвлН щН а сслН с Н = л а й нm м й гв-
пвал в с Н* еавшн й щ.лллм* члв ).йвгвпвавчсв влщ.л ы за.i впbлсн л пы . л.щсны
а. с.п.явпны ев ве.ян* .. щ сл я мсвi евгвс.i й еввпвi лщпвлявi* .. нгаы-
щщл Kщ)алвсчля щл* ев гм п ыbлщл лй еалав сН й нгаыщв. ав лл.мяв. вл-
лл.,
o с ч . щвлН л. вп слi еавшвгв м с. вп.щ евслщ * члв ).йга слчсв. с е.а-
пi пйгм па.щм .лм с щвщ .. яанг м яа.евлм, r. нщ.м еав)ллмм п пвы п.чсвлм*
м в)а ллм я лйнч.слы .. евга слчсвi евв = щв.гв щ .сч.лп ,
J плmн еав)нm .сл. щввйс слм я я ч.а. н пеш.я нщ.смш ыbлщлм еавщ.-
mнля щл, oешял лп ылм п п.лс. еавп.л* п г.вга злч.ял. зващ, J с нчлм
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
<
ч.лн л впн евчлл в свпа.щ.ссв* л вляалл.* члв м = м* щвл ав лл.л = ￿
н
)в с.ев-
а. лп.ссв пмй св евсмлл.щ в) влсвш.слл лН пвйа л я щв.щн, oвл пяыч ы Kлвл лвя
= л* н м ев гнлвл. вс.чсвгв п.л * лвлч й лп ыb.гв щвы е щмлм* ев еч лвщн .гв
вч.аян* мпсв й плмb.щн вл е.а.в.слi л яв.) слi ве лсН н)впН ллм.п* еавщ.m
явлваН вс е .л с е.вя* ев г ы* члв щв. вляалл. .)м еавлйвшв п .а.пс.* .лвщ*
явг * й п яв.-я ял. пвеав* м вевл пл п нщ. лвчс. влп.л* евнч.сс. с слН вл
вл л щ л.ал* = щ.m н явлващл м п анг евмпмым с е.лавi е аявпвi лаве., o. Kлв
ввлп.ллпн.л л.валл вслвг.слч.явгв евплва.слм еавi .ссвгв,
клвг.слч.ял m.* п е.апвщ ч.вп.я. ввйс сл. .)м с. щвгв с. впе лм й авm .-
сл.щ чнплп па.щ.сл,
.л я* лшм лвмяв в)л м зващн щв.гв пвйа л * п.m.й..с м лавiя с йвв-
лвщ звс.* пла.лл м п вс.чсвщ л.ч.слл лаве ав лл.мялщл лза щл* л.сллщл
лал лм лал л п лм .щм* м лел mлплл.мсны пламян, ал Kлвщ плвавщ яа.b.-
слл* )в.. .iлплл.мсвщ* ч.щ е.апв. бвп.аш.ссв. еал пвемН евннлве.ссвгв евн-
плялва * = йпвсяв* лй-й п.ал* щ лм не. евеа пллм с.а лвавесвгв еавлвл.а.м цвсл с-
ллс o.лп.слявгв–* м евчнплпвп .)м евганm.ссщ п лмыbны л ев плmсны а. н*
лщ.ссв п чллны ллНлы па.щ.сл* явлвав. м .л = я я .лшм* е.b м* маяны щваяны
пв н = англщл яне ыbлщлм п с.i нb.лп щл, 2вг -лв м п анг евсм* члв п лл.щл-
.лс..* п ч.щ-лв ).в-авйвпвщ л щмгявщ* вй сл.* п .ыb.. щв.i .пвi анявi* = щвм щ лм*
вй сл. лал ллла.Н.лс..* п ).в-йввлвщ л лп.а вщ* .аm b.. щ.см й еа пны анян* =
вл., Всл шл* л щ.m н слщл ш. м* лв неангв .щ.см* лв е.а.лне м ев явпял с ев явпян
вс * л вемлм .щ.см* ева. л вавmял* п явлвавi л.е.ам лй щ.Нвлпвасвi л нйс ы
в сн лй .i* = лссны* еамщны* в) m.ссны н)я щл* = еава.й пшлН 9свпны- ч лм
вгавщсвгв е ая п с ш.щ е.л.а)нагявщ лщ.слл, nлв )в п .см авm .слм вл * п лм
е.апвгв* ев с ш.щн я .с аы* лым у<;? гв I л гм м лн в ла шсв .явi* евчлл
с.в)лл .щвi гам па.щ.сл* м плmн .)м п лвл .см пвлваm.ссв еа й сныbлщ й авm .сл.
чнплп.ссвi mлйсл, (в Kлвгв в) щвлН пв лл.м* л .пi л еа пi* .л л нb.лпвп л
п лнщ с. щв.гв щ .сч.лп * евмпмлм л щ лшм лсявгсллв* с.mсщл свслщ щлI св
л.е.ам* еал вйпнчлл ла.Н лза* яа.ея м* в) м* в)св-).лмb м я п .аг а я м яла *
в)Нп лп пш м ган м л елсн вл * пйвш я я вс.* л .п * я я с.пс м нс * евпл
е а вм щ л.алI л евлвщ п л.ч.сл. щсвглН .л м еав вm mлпв лсл.а.вп лмм пвйа лвщ
ав лл..i* еа пммм в с.щ* я я ).евявiсi е mла* еавп.амм свп. ч * еа пм.лм
н енлслявп в па.щ.сл,
1 щ.чн щлщвНв вщ* члв* вл)п пвлсяны евплссвлм й вгв в щв.гв авm .слм*
вл. п лвл йс щ.с л.мсi .см* п.авмлсв* с . пвл евявп. а.г лл а л еа й слчсвi
шнлял, Пнля.* йс члл* м в)мй с е.апщ еав).явщ евсв.ссвгв вйс слм = члв лвm. лщ..л
а.я еллнмасi щ* л)в е.ап. нb.лп * евчнмпшл. л.ч.сл. па.щ.сл* с.вщс.ссв*
)л л е.апщл* нщ.пшлщл н) лмм,

r

.апв)лс м е.b.а * с. щв св. всв* = пвл бп.сялщ щллля щ с е.а.ява– в)а й
щвлН лга* явг )в лал-ч.ла. гв ,
.а. в щсвi пл .л )вмшвi лп с* я.п.асщ яа евщ ев ).вщн яа.лвсн* п в свi лй
гвллсН с ш.гв .а.п.сявгв вщ k Kлв щ лп* с гавщвm .ссi п Kан вллвалч.яны,
.лвалм с члс .лм с.ев .ян вл с.гв* зва еа.яа свгв аНле. г * л щ* г . яанес м
гвал.сйлм п в)k.щллвщ п йвс. в . щл й.щл с еввплсн яап .л й в) я щл пвлН
). св-гвн)Н л ). св-й..сН вп.ллi ем. .л ща щвасвi (л с* с явлвавi л лл
щнН ,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
у;
амщв с лп свщ пллл ) л мс м га пыа п а щ. лй ч.асвгв .а.п * с щ.ч м .b.
в лс ллвалч.ялi Kл е, sлвм с еанmлсллвщ яа.лвс.* м лйп.я лй .. щ.л Kелйв л-
ч.явгв л .гвалч.явгв а йс. злгна* щ явлваН а яап м гв щлI а с.-
свгв ) а ) сbля * лавз.л* е пшны вш м* н ч.i в шля щл л с.нмйплщвгв а. л Kлвi
й лпш.i пвйсл* )аллвгв лще.а лва п евНв свщ ыалня. с звс. ешсвгв шл ) ,
s евщвbмы пйаввгв вщвч бявлвавщн еалНв лвм .iлпвп лм с ч в).лщл
аня щл* евлвщ щвbсщ яв.свщ–* лп с с.явмяв влв плг м вл л.с бй а плпнiл.*
авчял шл.е.м–, .й лп ссН п лявп лавл м яаш I лмm.. ев ншял нmлл
й вс щл в)влН явсвп, вйлл с ч.лп.а.смя Н ев Kлвщн ).еавп.лсв-ч.асвщн лнсс.ы
)в я йвчсщ с m .сл.щ,
(. вм ншсв л ла шсв* п яв.сян пелп м янвч.я ва.Нвпвi яване* св м п.
m. щ. л п Kлвi пмb.i щг.* нш м лневi йпвс п нш Н* а н лл.мсi йпвс в лсвч.-
лп * лвм йс явщi щ ш щ* пвп.ч.ссщ лгавi п емс.* ганлсв-няавщс. нг,
2.щсвл л свпл м .евлвi* .евл ляал м ев-пв.щнI л п.м пеНснп я я-лв
снлал* п ла.е.л. явгв нm * лнч яв.ся щл л вшя щл* м лвавелм я пНв н л
)лп ев ншян,
».чл л.мс.. л лвсмш. ) анг м е.b.ас м лга = явг * еавснпшлм а смш.
в)ясвп.ссвгв* м вванm ш л.а лй еавлсл л в .м л п пвы пвв)а m.слы а. л
). свгв п.л * еввлсмсН л з с..пН плс* п я я Н явлваН щс. щ.а.bллм лвщл-
л.мс. вевлвес. л* лнKл вссН йп.а.i,
1 в св пвяа. .л в)а й щв.i .лявi яавп лл* ев k.щсщл .ля щл лй еншллвгв
шсна ев )вя щ* члв) плва с. пе I л* п пвы вч.а. м* Kлвл в)а й с еа пм.л е щмлм я
ангвщн нла.сс.щн еаляыч.слы, ц я )п в м нелп м пвНлллл.мсв яа.еялщ* га с -
лвпв-яа сщ* Нанл мсщ мiвщ* н..пшлщ вл я явi-лв с.й е щмлсвi Нлo вm.п п
нгввя еавлсл л я* члв) вс Нвавш.смяв с щвя* м лнгв й пва члп п с.гв га с.св. вяав-
плb. л* п. .b. ев лйп м е..с л. .гв евявлл* гм .* я я гвамbлi анщмс. евл.-
е.ссв еав члп .лм япвйм п mсны ля см в п. пвйа л ыb.i с b.ссвлмы а .слм,
r.ева. лп.сс.. Kлвгв щс. а. яв н п вм елл лмм яа влвi,
(веня ы* члв м с. п щ.ан еалпмй с я щщ а сслщ пвлщ пе.ч л.слмщI св я я m.
с. )лм щс. ) гв асщ лщ+ Всл еаввmлл енлм п нbлi а i вмй л.мсН л йалл.мсН
вляавп.слi, . п. м лвы с яв.смН = я лч.я м евй .ллп o = с евн* с евл.л* с
лганшявi* сл с ч.щ,
ц я-лв а й* пв па.щм й га слчсвi ев.й ял* ева. л влп.ч.ссвi свчл* лщ.ссв л я м
лвм с ев ншя. н вяс е мсвгв вл ..слмk Kлв )в* вmсв )лм* п у<;К гв н* щ.m н
еа.mслщ алm.щ л еа.mс.i /лпм.авi* п псв с. нb.лпныb.щ лмm.вйпвссвщ J№FaNS pS
CldS
С
* п гвс явлвавгв )л вяа ш.с евслйн п явз.iсi п.л* евп.аНн = п лпвчсi,
(вmсв )лм* щс. н вм влл.гснлм л ев лвяснлм пп.аН лнгны ллс.сны шлваян п
гввп Н щв.i явiял, s с.лйkмслщщ й щла см.щ м щвла. япвйм л.яв с гвалм .ялН
щ йсН вгс.i* явлва. е.а.лп лм п ч.асвi щг. вл .ссН Нвщвп* й л.щ я я )
вявмйснл п ) аН лсi я ащ с, oев. лплл м а й п л ял. а гв.ссвлл г.авмщ
щвлН яслг* члв) я я-сл)н м вл . лмм вл )а.щ.сл Kлвгв )вг ллп ,
1 г вчсв-)в.йс.ссв. ) m.слпв с. лйвшв й евп.я * .л л сс. пвйпа b ым
я Kллщ е.аплчсщ чнплп щ, Всл еалс .m л г ащвслл щв.гв вп.аш.сс.iш.гв* ч лл-
п.iш.гв .ллп * = л п лн Kлвi г ащвслл всл пвш.)свi .гявлмы* щл ев .).* ).й
евKллч.явгв нч ллм* вля п ылм п е щмлл а йн е.а.)..ссщл ч.асвпля щл, алп.-
а. слч лм л явамчллмм »с.щвйлс с члс .л лвмяв лвг * явг вНв лшм в г п ысвлл,
С
nяеа.
( .).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
уу
. пвл .b. вв)а m.сл.k .лм щс.* члв п щ. Kлвгв а сс.гв с )ла слм щла ан-
ял. .лл щв.гв евяв.слм л яанг в а.с )л пвеаллщчлпвлмы евлллс. г.сл мсвi*
лвчсв н м) п еа. пл .слл я л лавз* явлвавi еа. лвмв н)а лм а йн л с п.г еа.-
.лсны .ява лы* ч.лсв ел м пвйщ.лллм )н нbны евл.аы* с .мм лН ншл л л.щ*
члв ев гв щ лщ .b. с. еалчлл вм, цвг m. п. й е л й гвлвпял )л . с* г.сл-
мсвлм лч.й * я я )п .л всв пнс .аялс щл п нйявщ йс ч.слл вп = я ялщ-сл)н м
ян ампщ* щ йлпщ щ мчлявщ* неа пмпшлщ вая.лавщ лл няавb пшлщ га.щнчлi* гав-
щ сi авмм* н е мщ* с вп.b.ссвi* я я Yзаля * .с.* св пев. лплл л свпмbлщм
вп.аш.ссв плвавл.е.ссщ* вп лщ щнйя слвщ* ганлсщл г й щл л я явi-сл)н м
а. явi пснла.сс.i венНвмы* л ч.щ-лв лмm.щ л щнлсв-нав лпщ п вч.ая. .псншмлН
). .а,
нлм л я* св лс лпл н мс м л iс еа.)п .л л с. е.а.л .л а йсллм щ.щн алл ,
rл п а. .* сл п с . лп.ссвлл с. щвгн с bне лм л iсi еал)ва* влллснпшлi п с ч .
щв.i mлйсл лвл с.евплвалщi пв мсвi йс я* явлваi щ а йлч ы* лвмяв ев смп .. с
п.л лянлп ,

k

Флв) еа плмсв а л пллм пв па.щ.сл с.явлва. щвл а ссл. пвевщлс слм* щс.
еалНв ллм а псмлмм ев явщ.л щ л й лщ.слмщ* я я . .л ллваля* лланыbлi в)апял
 г, rв п лсН нч мН Навсввглм вmллм н свг ы)впмы, oлmн* с еалщ.а* л яны я а-
ллснk я а )я ым мгншявi ев щвяащ* ч.асщ еалщваялщ я щI щл rваявл* лвщс м
л е.ч мс м гнп.ас сля * нщ м* члв м . ны й с.i* н м.лм щвлщ )а лвщ п вм пйщв-
аммI я а )я мм* м лп.аmн* я я с.яв. ллв.* яа сва.члпв.* нлвмыb.. ншн й ялс сл.*
еавлв. сглiяв. впв 9ч iм Нн - б .ллпв–I йс явщi йпня евл.е.ссв л свпллм
свпщ* ла ссщ* л пявс. й пва mлп .лм* явг англ. 9Нн -è я с.щн еалв. лсмылм
п щв.щ щ .смявщ* е.а.евс.ссвщ л ялемb.щ щвйгн = 9/в)лс Vн - л 9?ллм /. / i лсг
Бн - бца с м П евчя – л )наi янявм б9Нн -– гва)нсмл-з.л, o я . .лм пе лсял* п слН
лвлл л.е м щвая м пв л * л )ващвч * м я я ) яв ны с Kллщл п лмявпщл яне.-
мщл,
».лв Kлв* явс.чсв* Y)) лм* с Y ал лля., r я снс. п я з. н злнщявi еалл сл*
явг нm. с щ ев п л й я й ссв.* щвi вл. й щ.лл й )лmслщ лвлявщ пнН мевсялН
взл.авп = л щ лвлч ншлI в с яв м не. Нп лллм .ны )вщ)вчян лщвссвгв щвав-
m.свгв* явлваны л я л нс. п с )нН ыb.щ с.)свi )вмы алн,
oа.щм* йс члл* у<;С гв * щс. емлм .л, ?вс всялi mнас * явлваi пелп .л щл
rваявл* в щ явщ пвеавлйпв лл алнсял мевсялН яваа.евс .слвп* лйв)а m ыbлН* я я
)н нл лвснлм вп.щ с пл .лял. = лй-й ллм мевсявi mлпвелл = е авпвй анялН*
.л всл пй нщ ыл еавп.лл а.м ев ) iя мявщн м н,
ч щ.см* пеавч.щ* .лм п е щмлл л )в.. а ссмм пмйм Kлвi пвiсвi, ц я-лв п с ч . лвгв
m. гв * п с ш.щ е.л.а)нагявщ вв)смя.* щ.см евп.л лй .лявi пслй* п влвпялi я )л-
с.л* евя й лмм г.с.а н цнаве лялсн* явлващ вл. ) п явавлялН влсвш.слмН, Г. м
евй ) пллм щ.см* ява.с лi гвлм пе ам вщ в)вi с вллвщ сян .млвя елч.я л
вmл лН п гвалйвсл мсны ч.алн* еалгвп алп мk 9oвл Kлв = щва. = п ллНны = евгв н-, 1 л.щ
вс )лав плсн нгвщ я m ны ч.лн елч.я* л я члв) гвалйвсл еа.па ллм п вщ сны
лслы* л я й k 9Y пвл Kлв = щва. п )наы-, 2нл вс щ.ш елчял л в)а м )в евя й лм
ангвi = щвm.л )лм* нчшлi = звян* св с щ евщ.ш л, sнг пп. kыл сл * явлваi
члв-лв .щн ввmл,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
у?
sн.ллпв яамяснп* цнаве лялс* п евлва * я я гвпваллм* еал.щ * пл  вллвщ сял*
еалч.щ а й)ав сс. с с.i елчял ев явчлл .щн п. , o Kлвл .см вс ) с йс ч.с
o.аНвпсщ ш псвявщ с ныbлщ ( мс.пвлвчсвi ащлл,
Ф.а.й емлс лм .л щ .смялi щ глч.ялi нч i в елчя щл лщ. пвi вв)i
Kелвг, oв па.щм ).глп вл лй й Нп ч.ссвгв )вмш.пля щл .л.а)наг с ыг* г .-лв* с.m-
свi свчмы* еал е.а.Нв . я явгв-лв щвл * .гв вл свпл . в)вав i щнmля п впчлссвщ
лнне., sл аля евеавл вгвсмя * явлвавгв н вл с. вя й вм, o анг всл нйс л анг
анг , (.в с. п лвщ* н вм л лл с.л веавллпш.щнм цнаве лялсн лй).m лм вп.лявгв
явс бKсляве. лм щвчлл* )н лв с )а п яавпл п авл–, Флв ы)велсв лнл м щ.см* Kлв
вглч.яв. а йпллл. л.щ елч.я, 2. пслшсл.* пвш.)с.* явлва. вс щс. евя йп *
псв й л.амлмk еаве л .гв ащлмI еавп лвм п.I еавп лвм* я я еавп лп лм
япвйм ы н . я щвл й пв с. е авпвй* явг * евщсллм* м еав)вп еня лм лН ч.а.й
й щ.айшл. нmл п н пл) .сявгв вл.м* йлщвi у<;С=у<;> гв , В)с анmллм л еав.-
ллм с еавлмm.слл пв.i mлйсл а йпллл. л ялН л.щ ллч.ялН нйвавп л .лм* нщ .лм щс.*
г пс м й ч щ.щн алл ,

i

жй лл щ с а йс. пв * щваял. л щлс.а мс.* я m ны в.см* св слявг с. вл -
п лм л я вгв = .i гв = й га сл.i* я я лвг * л щс.* ш.лл.лс.щн* вп.вм пе.а-
п. ев-с лвмb.щн лел лм а.п.сщ щвщ вл ыbлi пвлваг пвйпа b.слм с ав лсн
= вемлм m.* щлвлм н м)* в с лй ам еа.яа сН а.е.лллi* й щ.слпшлН еа. л п.-
сл.* явлвав.* ев щс.* щвm.л нm. с. влвмлмм* Нвлм Kлвгв я я )н лв л ла.)н.л щнйя мсв.
а йа.ш.сл. mлйсл,
.л я е.а.Нв лщ я .лн у<;> гв k щ лм ла.щм .лмщл п е.л.а)нагявщ лщ.сллI евл-
ллч.ял. . й .аmлп ыл вл п лвл., o в лс лй явавлялН пвлН с .й вп я с щ* п oан*
вс й щ.лл* члв щ )а лвщ члл .щ л елш.щ ев- сглiял вллчсв* св анявi й)нял с.
йс .щ бевщсллм* яавщ. л ялН вп* я я 9я я в-* м слч.гв ев-анял с. щвг еавч.лм–, Ав
а.ш.св* члв .мялi нчлл.м )н .л еалНв ллм с щ п лм .m. с.пс. навял л пв ллм с 
гнмлм,
ц ялщ п..щ йпнявщ* ев л лм вс.чсвi л в.свi свл. плля * няа ш пш.гв щвы
).ны щ лавян* йвп.л щ.см щв. лпсв. .ллпв с пвйв)свп.ссны пла.чн )в ащ o л-
л.щ » алсвплч.щo ч с.гв )в лвлвпявгв лле шлавявсвв. лв* еншлл м е.шм*
ан. н л п.лв-гвн).* п.л щв.i щввчсвi ч шял* г й с.)вмшлщ лсл.а.сщ
с авлвщ с в свщ п.я.,
/нявевm лл. .гв )в яа.еяв. л п mсв., Вс свл ч.асi г лня* евпмй ссi л).-
а мсщ ) слвщ* л ылалсвпi ел m я,
цв щс.* а.).сян* вс в)а b м с п* я я пйавi я пйаввщн* лв .лм вп.аш.ссв
ев-свпвщн* = с. еавллпсвi ч.щ-лв лслвс л.i с шлН нг* явс.чсв* с. вв)вi еавсйл-
л.мсвi с.mсвлмы* йп.с.пш.i п гвв. щ л.ал бявг щс. нч вм Нп лллмм щвгв яав-
Нвлсвгв е mла * лл вя йп м н щ.см m а* л вс е.а.Нв л с п* впсв Нанеяв. 9л-
с. щвгв ) п .аm лм ганй .. в)вm слм–, Вс )* я я гвпвалл щвл л.лял* шле.сл.щ пв-
.гв нm * я я ялемлявщ* вше алп м ч.вп.я * 9яа сi-I щвi вл. .гв пл bл лй я явi-лв
евлллч.явi ллвалл б евлвщ* еал ?.слс.* .гв* ев нН щ* а ла.мл й KKалпв–, Аа 
вс щ.см чн . щл чллвел слм* явг * ппв м 9евявi- лл 9ы л-* вс еал п я яны-
лв ваг слч.яны гнлвлн лвщн лл ангвщн гл)н* лвчсв Kлв )л гвлвп. вmллм г сглл*
ч.аслвсвс. вн , oв па.щм ев.пН еавгнвя* й пл м яв а.i* вс вчсщ ) аллвсвщ
яалч лщk 9Авг евщвbмo-, o .)амН с шлН .вп* гвамчв m.ллянланм* вс гвпвал в ч.в-
п.явы)лл* в пв)в .* в) нm Н пвiс л в лмmявi с.в)Нв лщвлл пйап лм лла свп лс -
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
уК
щллвщ, цвг m. вс евлч.п щ.см лл л щл лй 9(ввi ванmм.o- ) гвс щ.а.ссвi* св ).й-
асвi А.ал 1нллс.а* м гвамчв пвл п п й bллн яавпвеавлллм* е м пвi .лялi щла
еанmлссН еллв.лвп л алнавпН а а.i,
s евщвbмы o ллм » алсвплч »с.щвйлс щвm.л . вп лм л мш. ев лчсвi
в)вчлс. в)b.i ллвалл, sенлм гв евлва ев. o)вагявгв пвййп слм бу<;Р– вл. еав-
п. лал щ.м п ца.л Н* п н в)свi я щ.а.* в пвлщл яслг щл* щы.авпявi глщс лл-
явi л я свi а.йлсвпвi п ссвi* лйнч м лл ммсялi мйя л ев .аmлп м щв.i щ л.амы
).йй явссны яваа.евс .слы бс нйялН пллвчя Н лн .лсвi )нщ гл–* явлваны е.а.свл
еа. ссi анг .щмл* Y, ., ц щлся , » )л п .а.пс.* явг .гв пенлллI o ллi
» алсвплч анявпв л лваm.лп.ссвi пла.ч.i* няа лп еав.вчсны вавгн ая щл = лй
й..сл = л вляавп.ссв яа сщл .сл щл, » лм .Н  влвщ в л слл sлп.аявi* щ*
.лл* п.Н л лщ с пла.чнI л певщлс м лщ.ссв Kлвл .см* м еа й слчсвi мсвлмы пв-
л с плп ы ав свi* я я в)лп.ссв. яавпвв)а b.сл.* енлм лй с ш.i oа п .в /вm .-
лп.св* ев лн лвавсн Ва. .mлk яа свп лны вавгн* = е.ап ш. шны щ.m н sл ащ е а-
явщ л rвпщ* й л.щ яввсс вi лвлН ).а.й* щлщв с.явш.сН ев.i* = мш.k евпвавл*
еня я а.я.* ляамb.iм еавщ.m е ачвпвi ллс* щвл* п анг а йгвпвалпшлiм ев яве-
л щл* в.елл.мсi ).я m.лмсял* вл п.ссвi н лмbлявщ с е.ал Н* ).ны н м)н
м л с щна пч лвщ Нвщн* ангвi щвл* ч.а.й аня п Ва. .mл* ангвi Нвщ* ле щл* авйв-
пвi .аявпмы* ща щвасщ я.евщ /ня плшслявпНI с явс.k шв.iсны вавгн ч.а.й
.в* вя iщ.ссны ев-анял )в)алявщ п.лвi ла п е.ч сщл еаве.шлс щл ла.-
с.пщл янл щл п вм й щш.Н лй)I з гл е.а. свпщ* я щ.ссщ* й сл.щ .мявi
шяв ам вщ в л ащ* .а.пмссщI л* еал ла.щлл.мсвщ с ш.щ еав.й .* ч.асны* ).в-
йн)ны в) чвсян* пявчлпшны влян -лв с.п.авмлсвi явавлмы* св п вп.аш.ссвщ щв-
ч слл* ).а.г пшны i в лвгв щгсвп.слм* явг вс вчнлллм павп.см явмявi,

m

o Kлв е.апв. с.в)ясвп.ссв. .млл.лл. п.я з сл ллч.ял е.а.щ.шлп вм свпв.
в л ащ* л).а мсв. е лал аН мсщ* з л мс м слb.л з л лллч.ялщ )вг л-
лпвщ, r. а й нч вм* члв* пв па.щм й пла я п щсвгввявссвi* ва.Нвщ в)шллвi лввпвi
паявгв вщ * )нз.лчля Y.я.i с явсмм н анч.ссщ пл вщ я влн* ш.евлвщ вв)-
b м беал гвлмН ш.евл л свплм вв).ссв ш.е.мп–* члв еалшл щнmлял л еавмл .гв
пiлл я слщ, Алав е.а.п. м з.лян яв.с с я л.алм л лйплслпшлм е.а. щв.i
щ л.амы* вл. евял лв, В св лй пвлвчсН вявс пНв лв с яа i н е а свгв
ев k.й I вллн всвлвм нчллпв. mнmm см.* с.пл лщ м гнам) еалп.ллпвп ) алс ,
.й-й m а вяс )л й лпва.с* л с.мйм )в а йв)а лм щ е.а.гвпвавпk яа.лммс.*
п.асв* еавлл а йа.ш.смм явллм лл ан)ллм члв-сл)н м* л .л* я я ч лв )п в* вл.
с.щ. .ссв вг ш м* гн гвввп ев слщ м свп * л .гв* ев л алссвщн анявщн в)-
ч ы* ыmл. анял а я члп л л ев ял п л с.явмяв а й,
o лввпвi щ.m н л.щ )а лн л щс. п..св )в еав вm лм .лм, » щ * гвлвпмм
смлм пнщм е м щл плял явщвч.я гвпм лс* й гм п пслй* ев пв с я л.алл*
л щ л .. .а лл м л я еалйс м л я , 9HN ТMl№ aCD yMNJ CS CFaDDS№ JMЭ4S№-
>
* = й щ.ч -
CCS ХMCFé* чвевас м л а м е.лщлля * )пш м гнп.ас сля щ л.ал* еав вm пш м mллм н
с п вщ.* п.г ял м* п.г п нm сН влсвш.слмН .лялщл сглч ся щл л за с-
нm.ся щл, oс.й есв* гм м щв.гв щ.л п пвлвчсв. вясв* м л свплм вч.пл .щ й щ.-
ч л.мсвгв нч м .плл лл, 2 щ* й л.явщ* с .янс н мпм м* п .m ч.щ еввm.слл*
лваm.лп.ссв л н в)св а ялснпшлм с пвй нН.* яанес м злгна щв.гв вл I .гв ).i
>
9цвг -сл)н м всл .гв навсмл-
( .).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
уС
явлыщ .гя й)лм* еа.яа св. с.пвйщнллщв. лв )в в)а b.св я с.)н, (п m *
лалm вс пвйсвлм* ев нН см. л 9на - с.йалщН я ч мbлявп* л ла.ллi пй.л ) пш.
плвавгв* л пвл п ев. слi а й плmн .гв евявмbлщм с пйслчм* л я я ) с п.я* с ян)впвщ
звс. йсвiсвгв ев см* я я л. псншлл.мсН а йщ.авп с.)вmлл.л* явлва.* п с.еалснm-
.ссН евй Н* п алй Н* ева m ыbлН в)лл.щ л лвi я вя* амл с .аявпсН пв Н п
йп.й Н* щ.m н л.щ я я пслйн в с вл ангвi й гва ылм п щ.алсН аня Н пвявп. п.чл*
в)а йнм авi вгс.i п ща..слл с * л л.а.i члл .л в евяв. л е щмлл* л всмbл.м ла на-
с. ллл й лмл лв лвгв* ялв .mлл л щ* а. л епнчлН вгс.i* п .b. с. й яалвщ гав)н,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
у>

Yлаша шйп ас


o

J п.г ) ев п.аm.с ч.щн-лв пав . .гялН* св с.лй.члщН г ылс лi, В сл
лй слН нНвп.* англ. йалл.мс.* еавян вл слН с.л сля явгв, o.bл. гвв * вл с п-
лп ыbл. sвяа л л евсня пшл. Г ссн èYая* пв млм п щв.щ нч . я л.щ в)апвчсщ
енлмя щ* явлва. = ев смп л..звссны лан)ян = лвлч еалНвеп .шм* с. m. м ев н-
шлп лм чнmвi пй ва, 2 я* е.а. влНв вщ яв сн* св п евсвщ .b. вйс слл* м ч лв шн*
я я п щ.mсвщ вл ..слл щвйг с.еалснm .ссв л .л я я м-лв ла сс м в св)вя м ).. *
сля я с. влсвмb мм я .iлплл.мсвщн л.ч.слы щв.i щл,
алв. лсм.лм* лс ч. гвпвам* с.лйп.лсi )вс.сл* ).йлчсi е а йллI .гв ла.йпi*
вп.аш.ссв евлвавсслi гвв еавлйсвлл вп л за й* яв щс. с. в)а b.сс. л в .а-
m слм лвм евявгв* члв с. а.ш ым еалп.лл еалщ.а* ) с.ч мссв с. й влаллм Нвлм
 )щ щвщ лневлм Kлвгв )н)с.слм, жщн .лм л йалл.мсi Kяплп .сл = п с.явлваН
еа. вссН в)а й Н* вслщ ыbлН щ.см* вв).ссв ев. яавевллпвi а )вл, J лщ.ы п
пл н* явс.чсв* с. 9пснла.сслi слщвя- = лв нщ.аш.гв ав лл.м* л..свi мсвлмы
пвйсля ыb.. п л.щсвл. ев еалвm.слл ла лсвгв* г.авлч.явгв нллмI с. гвпваы м л в
л я с йп .щН ЭlDOFS yMCaJFNJSD
Р
= л.смН щляавявелч.ялН елсвя п л.ямсллвi mл -
явлл г й * явлва. еавеп ыл еавйа чсщл нй.я щл с лявм ев йалл.мсвщн евы л
вемлм с члс ыл лвгв m. нг * .л е.а.щлгс.шм, Алm. я слщ = я Kллщ глес гвглч.ялщ
нп...слмщ* в явлваН л .л с.еалмлс м а.чм* = щвmсв* евm нi* евл пллм яа вчсны пв
ща я. а сн еав .ссвгв пе.ч л.слм* явлваны с свлл* еа.m . ч.щ е лм* п.л лвмяв члв
вл.ч.ссвi ще, ч щ.см па л л лй ан)лсвпН веллч.ялН ллгщ лвп л /н).с* л /.щ-
)а с л* л .. е ыbл. гвав , Вв)вгв лвчя * в с яв* с. снmсв м евмп.слм KллН
mлпвелсН еалйа явп* щ. .ссв л авпсв а йплп ыbлНм е.а. й яалщл г й щл, .Н
плm.сл. л щ.с еавлНв мл пс. пмявi й пллщвлл вл пвл с )ы л.м л* п нbсвлл*
вллч ылм вл свпл .слi лвмяв я явi-лв я.iявi п.m.лмы* пвiлп.ссвi е.а.пв сщ
я аллся щ* .b. л.щ* явс.чсв* члв пв п.Н лН з сл ллч.ялН з й Н вл .шм .). евсi
влч.л, Всл ев ч нав лпk еалпмm.лм* )п в* а. с.п.явпi* ган)i еавзлм* а е -
.ссi плсвщ я а* с гв а лнb.. нНв лл с.Нвавш м свй ам, rв лсвг * е.а. щщ
й )лм.щ* енНi е.е. е .л с яа ял* л лвг звллйщ щвл невявлл.мсв а еп -
ылм* ялв-лв Нв лл п е b. а. л нм.п* лвп.ыл лй-й е ан щч л. влавп * п лл
с.г* н.л ыл лмm.. елл,
цавщ. п.гв* м с ..с п а. явi щ.а. л я с йп .щвi FlpaJaMN OMCM№’S = п.лсщ н-
Нвщ, 2нл м щвг ) с.п.авмлсщл ев ав)свлмщл пй).ллм щвгв евя ллвгв члл л.м* св
вга слчнм лвмяв с.явмялщл вп щл в анявщ з плл.k ллсялi ) щсвы а йв)а с
п сглiявщ валглс . Kлвi яслгл,
r. йс ы* пеавч.щ* еа плмсв л лнл гвпваллм в 9нН.-k п.лсв. вbнb.сл. вй .лм*
ев-щв.щн* вмй л.мсщ* гн)сщ* чнлм л с. пянвпщ чнлм.щ, Флв) всвп л.мсв веа.-
.ллм вяа ян )няп* м вm.с )няпн еавщ явп лм* лм .i с )нНснлм лл лйнчллмм пв
алн* евя пвв)а m ы .. йалл.мсi нйва,
Фа.йпч iсв вmсi пвеав* я я л евч.щн щ .iш.. с.впе .сл. щ.m н а йсв-
мйчсщл с ч.ал слмщл . лсвйпнчсвi )няп щ.см.л л п.лвпв. пе.ч л.сл. вл с.. блл*
лс ч. гвпвам* я ялщ лщ.ссв в)а йвщ лп ылм п пвеалмллл )няп .. йпня* вяа я л
Р
.а..л ыbл. щнНл
(ла.).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
уР
зващ –* щвm.л )лм я я-сл)н м еалч л.с евсмллы 9ланялнасН- яа вя п еалав ., ?ы)в-
елсв* члв )вмш.i ч лмы аня м* лс явелс м* св л .сллчс м ев йпнян* )няп вллч .лм
лнявп лщ лвсвщ ев а пс.слы  ллсявi,
Ф.асв-)наны ганеен вл пмылk гнлв.* ).й г мявгв гмс * YI впвмсв авпсв.
бев а пс.слы ап сщ \– /I яа.еяв. я нчнявпв. шI Г* вллч ыb..м вл за снйявгв z*
я я гвамялi швяв вл щввчсвгвI л.щсв-явалчс.пв.* влевлавп ссв. J, o )..вi ганее.
)няп ?* r* В* V* n еа. л пмыл* п Kлвщ евам я.* впвмсв ). сны л.лн лй п.ащлш.л*
щв.сявi я шл* щлс мсвгв щввя * нНвi )нял л шп. явгв Н.) , шанеен щнлсН
еавщ.mнлвчсН влл.сявп в)а йныл яллласв. Ф* еншллв-лйв. П л л яв. m.* св еав-
m.лмы* {,
.а.Нв м я е.ялан* с Нв лщk яа сны ганеен плшс.пв-ялаелчсщ А бгнb.* ч.щ
o–* авйвпв-з с..пщ » л авйвп лв-л..сщ бчнлм m.л..* ч.щ |– oI m.лны ганеен 
ва сm.п лщ ж* вНамсщ ж* е .пщ (* п.лв-е .пщ .* йввлллщ ч л лнс.пщ mI
й..сны ганеен гн ш.пщ * емсв-вмНвпщ к л е л.мсщ 2 бп. Kлв нш.* ч.щ лН
 ллсял. в свйпнчлм–I л с явс.* лсыы* е.а.Нв мbны п злв.лвпв.* ганеен m.лмсщ
}* п mсв-гвн)щ s* ч.аслчсщ ц л ).лмb.-ла.с.пщ 1, 2 явп щвм й)нчс м а нг
бoжж sц1–,
.евп. м лсKл.л с йвпнл еа.л.слвйсвi л.* ялв й bлb.с вл л ялН еав члп слi
л щ.ш.слi чнплп )в.. евлсщл е.а.гвав я щл* ч.щ й bлb.с м, rв щв.i щ л.ал п.
Kлв евя й вм певс. .л.лп.ссщ* явг щв. пвiлпв в)с анmлвм пе.ап.k щс. ш.
ш.лвi лл . мщвi гв * м лавл й щвя лй а йсвп.лсН й)нчсН ян)лявп = л пявмйм
й щ.лл .i* члв евяа ш.с всл с.еа плмсв, » лнл m. пмслл* члв щвл )няп с. п.г
лвгв m. п.л * члв ..I вг с. вс пл . впвмсв с.мсв* св й лв щнйя мс. свл
)л м с.. я я m.л.* яа с.* лвп. л.яшял* щ.m н л.щ я я пв щс. всл с. пвй)нm-
л сля ялН Навщ ллйщвп, r в)св я й лм* члв н в)влН щвлН ав лл..i ) )вылсi
нНk св нп* м щ.см щнйя п.г ) л )н .л лшм еавлйпвмсщ с гавщвm .сл.щ
п ап аялН йпнч слi, »вгн ев ). свлл евсмлм л еалсмлм г свп лны яалеян лл я явi-
сл)н м п mсi е.а.)ва аз п 9Авг.щ.-* .b. пмял. ле сял. е йщ л йпвс* = св
явс.алсв. звал.ел св з щл л а.шлл.мсв п. нНвп. Нв)вл л с явс п с.)вм-
шлН вй Н пйп ыл пв щс. янян* п )вмшлН = вгв.сл. п.Н с.апвп л m. евсв,
»вм с.mс м л п.. м щ лм пв п.щ евл я щв.щн с.с лсвщн йа.слы, sявмяв
маялН яп а..i вс ел еал щс.* м щ.смo ц яв. Kлв )в вляавп.сл.* явг лй .гявi
щ.л яа свгв л лс.гв па л янл е.ал явi ла.сл п а iявщ п.лнo ц яны щнян
л гва. м лелп * явг щвл вел* щвл щвяа.* ща чсв-злв.лвпв-й..с. я аллс*
нm св явав)ллм лл п.алп лм* лвчсв яап мм вл щ.см п ангв.* насв.* лйщ.а.сл.o
ц я м ы)л явм с щ л.алсявi аня.* .. )а .лo
Ап в* п е.л.а)нагявщ вщ.* п вл .сс.iш.i лй .. явщс л* вс пслщ лй л iсля
п л.с. .ны ган н а гв.ссвл.i* члв) евй смлм щ.см е.а. свщ, J ) лвг вч.см
щ * л Kлл ланмbл.м л .щ л вm.а.мм с. нлне л м щ.см п й г вчсвщ вч авп слл
л ).мсщ лыщлс лмщ* явг п п лсвi ллшлс. йлщс.i свчл глг слял. щвсвга щщ л
п.с* вл п.сс. лй п.лсН K.ялалч.ялН щевч.я = езлавпН* лйнщан сН* ан)л-
свпН* = гнНв гва.л с влвавч.ссщл с.гвщ я аслй щл вщвп,

r

Ф л. .лял. )в.йсл вв).ссв )лm л щ.см щ л.амы, o .ллп.* в .млл* члв
л* .л* м ) влмгвb.с ляычлл.мсщл* л m. чн вплbсщл* евв)свлмщл я щ л.щ -
лля.* явлва. )лав евлняс.л п шявмс. гв л пвп. еаве л п еван щв.i* с а. -
явлм ).й асвi пв п.Н щ Н* ысвлл бвл емлс лл в п лл емлл .л–, » л.щ лля
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
уl
лга гавйсны авм п щвлН сглс Н л я а ллс Н* явг * пщ.л. а шла.сл.щ л.ащвщ.л-
алч.явi алнлл* ).евb св енНл вгавщс. ш а л щсвгвйс чс. лза н щ.см п щвйгн,
r.влвавmсi гнп.ас.а евлвавелм в)kмсллм щс. = п пв.щм .л = вг алзщ* п в свщ
лй .лялН щвлН сглiялН mнас вп щс. еве м л л.iя еав з.свщ.с мсвгв лс н *
явлваi авпсв п п. .янс щвг лйп.чм ява.см .щс лвi л.е.сл лй л явгв* я m.щ*
еалмлсвгв чл * я я К >?< Сlу уС> lР; ?l> уК? К;у :> :РР уlу КKлв с. п mсв–, Вл KллН щвславп* вляващ.ссН с щв.щ )а. н л я я ) пл.смпшлН щ.см
лй .)м щвгв* с.пвйщвmсв )в вл . лмм* л п л.ч.сл. ).йс .mсвi )вам) м ев слщ 
гввпн ев ншял* лмм в)kмсллм щ л.ал щв. влвмсл., sяпвйм щвл щ.b.сс. вглявi
m а вп вс нйс п п. лв* члв щ евщсл лй в)лп.ссвi )вам) в щ.алмы п .л-
лп.* л я ялщ-лв в)а йвщ евщвг щв.i а йап ыb.iм п..ссвi п.аснлмм я rмылвсвпн
я лч.явщн в)а йн,
Ан нb.щн нйявщн е.л ллн-вп.слян )н .л с.).йсл.а.св еав. ллм* я я
лщ.ссв лйщ.слм* еал е.а. ч. лл.а лнасвщн г.авы бп щв.щ авщ с. 9( а-–* нч i* )п-
шлi л плвавщ п .ллп., в. вгвi )в.йсл м .m п евл.л* а йщ мссi* )i* я я
п анг с шв с щ.см ) m.ссв. чнплпв .гявлл л евявм, » лм* м йс * ев.Н янеллм щс.
вч.а. свi ев авяk е свщ.ас м .m. с.псвлм еалсвш.слi еал п щ. .ссщ пй в-
а плп слмщ л еа..лм л щ, Флв еа. лвмв щс. евнчллм с Kлвл а й* м с. щвг нг лм*
св япвйм щ глч.ялi яалл щв.гв с лав.слм м в п.аНчнплп.ссвi мсвлмы пл .
.. сял* н мпшл.м ев Авмшвi »ваявi ев с еа п.слы я r.пявщн бсс. аве.ялн
я явгв-лв Вялм)ам* ян плп .лм н лп.ссi ш.а.с–, J а йлч п.k гс. вгв а я * .гв
На е* аллщлч.ялi b.я .гв щвшс л лп.а i лня явщм.п щ.айвi й.щл л с.г в) е.а.-
вя, .а. щвлщл г й щл* я я л е.а. щ л.алсялщл* шлалм вгавщсi* п лс.щ )вач -
лвщ п лсля.* янч.аявi й * енл.пщл ч щл п явm свi веа п. с янш я.k всл евя йп л
п лм щлснл ла.лм.гв, » лм п пн л* п явллявпвi шн).* ев слщ щнзлн я лн га -
лвйсв-га пыасщ плm.сл.щ с ам свi е.л.а)нагявi щ* .лмb.i п вляалН смНI
е.лл щ. п.mм.i еввлл )л й л еаляа.е.с я в)влщ нг щ слйявi елсял* й явлв-
аны .аm м* лвм с й емля Н* п.й свi явя а вi,
r. пеня м свя лй звян мсвпл .слм* м вл свплм слщл е.а. щ г йлсвщ
2а.iщ с с r.пявщ* г . еав п лм елмщ.сс. еалс .mсвлл* ее.лллс. лга м-
с. я ал л ).йпянс. ).й .ншял лй щ.л л я щсм, Ф.а.й с.явмяв щлснл щ лм пш
вллн п веавпвm .слл нглk вс с. й с.i евянеян* явлва м евя й м щс. в)ясвп.с-
сщ з ).авпялщ я а с швщ* л я члв м m. н лплм л слчлвmсвлл ев ая * л лвщн* члв
вс с. щвm.л с.лл щ л яны щ.вчм, вя п.й свi й е Нлп вемлм еввлм* м щвла.
с е а* п Н .щi п.щл* пяыч м явсм,
oл . л йс явщны нmлщян щ л.алk н с.. ) еалпчя п анг с нлм гн)* члв)
вл.ел м лшявщ л.с м пн .ля * л пвл .iч * с ел п Kлв* с.mсв. .лч лв. вbнb.-
сл. .. Нвв свi b.ял ев щвлщл гн) щл пвйпа b .лм яв щс.* .ллл* лянм* ла.щг п лй
с.mсв-лс.гв* лс.вявссвгв б.b. с. енллл шлва– еавшвгв,
oвл вс пвш яв щс. п е мсы л вл свпл м Нллавi евнн)явi, o в)kмллмН
н с.. )вмшвi* н лс.ссi е я.л, жгв а йщ.а ) л я лмсв вяа b.с п щв.щ пл .слл
вллвгв* щвm.л )лм* члв м . ев вйс л.мсны евеа пян с влпа ллл.мсны пвйщвmсвлм*
члв вл с. пс.гв )а. щвг вл лмм н п.b.i с.явлва м явссвлм я глг сллйщн, rв с.лk
я а с ш .iлплл.мсв вя й м m.лв- .а.пмссщ глг слвщ* вявв пнН ашлс п лсн л
ввлп.ллп.ссв лвлi, nлв а.я щсв. чн вплb. пл.в п вяс. н 2а.iщ с * я я лалm )м*
л щ лм йс * члв м псв щ.чл ы в с.щ* я я щ.чл в)в п.щ* члв с.мйм )в* лл с. вп.щ
щвmсв )в* й .смгл янеллм беаля йчлян еалшвм с ч с.ллм с.ялщ вялвавщ
?л)с.авщ* лвчсв .в )в л пеамщм па ч.)св.–, вщсы .янс н нm свгв вщс.слмk лй
га злл л влал.* лл Kлв ев .я + r.л* с лвмbлi га злл, » в лвгв* явг с.явмяв
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
у:
.л енлм м еавп.ал п )вян глг сл аян* лв а влмы н). лм* члв л свпвi га -
злл л .л ч.а.й пы лснk с в)св вл лм еа п. лпвлм к ).ан л ?л)с.ан* лН лвавс
Kлв )в нb.. 9лянлпв м лянлп -, 9В* .b. )* = гвп алп щ лм* явг )п в м
.лм с.ы л.щ лл англщ с.в)ч iсщ чнплпвщ лл с )ы .сл.щ* = .b. )* Kлв м
Нвавшв йс ы«-, . mнлявп лвi еавлвлвi вс в)нm л..е ллы* л с* л евла.ял-
п ыbл. лвлял* л ла сс. вbнb.слм 9нm. а й пл .ссвгв- бCS p’Т~ yl–, sа. л вл .ссН
.. еа. явп* л)лаялН /ня плшслявпН бявлН с. вmсв щ.шлп лм лйп.лсщл щвявп-
ялщл яне щл лвгв m. лщ.сл–* )л л авп.а* л йпнч в члв-лв лп.а в-.ял сляв. п ..
влл ялп слл вл в)ам вп еа пв псвi .аяпл, жп сг.л. вс ы)л я явi-лв п вНсвп.с-
свi ы)впмы* св п вева. вгщ сля я с. снm мI ла шс м ).йй bллсвлм ншл п п.ч-
свлл л влнллпл. л щ пв.гв нг еавлв с. лсл.а.вп л .., ж. еавслясвп.сс м л с.плс-
с м п.а в лс явпв еалслщ л нb.лпвп сл. п.чсвгв* л с.пвйщвmсвлм вщллм .гв
п нвплмН па.щ.ссвгв, Вс п.ал * члв . лслп.ссв влнесв. й.щсвi нш. = Kлв впллм
.яв пе.а. л* япвйм лнщ с л га.йн mлйсл* еав).я ч.гв-лв с лвмb.гв,
2 я ы л* с.псв. щш.сл. явлваН вв).ссв с.нлщчлпв* лсвг чныл л пв с.* г .-
лв й b.явчнb.i енл сл.i л с..ел.i пл .слi* = лавiсны .iлплл.мсвлм еавш. ш.i
л еа. лвмb.i мпл,

k

?ы)ллм п.i ншвi* п вл мсвщ вп.амлмм н м). = л явпв )в .. еавлв. еа -
плв, 9oвл й евщсл-* = гвпвал вс л лслп.ссщ пл вщ* еа. г м щв.щн пслщ слы
й п.лсны ев ав)свлмk m пвався * ев слщ ыb.гвм п щнлсв-е.а щнлавпв. с.)в ).в-
с.чсвгв п..сс.гв см* пешял свчсН й асл* слщ ыbлН п а йсН еввm.сммН .яны
авbн* яа ял я.свпН ллм.п с е лла. щвяавi л.аа * ялсвелм еллчм.i еавгнял с
п.m.щ с.гн, ц я )н лв еа. чнплпнм* члв п.b.лп.сс м ч лм .. щла вmс явав евгл)-
снлм* вс с.в)ясвп.ссв ).а.mсв влсвл м яв п.щ п.шя щ еавшвгв* а е ссщ л ев
.. ав впвщн лщ.слы* л ев в. с.щн евщ.лмы п.яавпл* л ев й.щ. )а л й а.явi, ж. ав л-
л.л в) явсч лм вл а я * пява. ев. .. п м)* в Kлвгв нщ.ав щвв щл .щ.ав лй
.пмлл лН .л.i* л е щмлм в)в п.i Kлвi в)лмсвi .явi mлйсл* щ.ш мм п..щл п.в-
ле. щл л яавя.лсщл нmя щл .. .плч.лп * няа ш щлзввглч.ялщл плсм.ля щл
oан* А лвпв л /вm .лп.св с .л мсвi* св с.явмяв с.)лвчсвi я ал., 2 ялщ в)а йвщ
м нс . вп пвНлллл.мсны з л щваг сн* п. яа вл с.вллваmлщН )вг ллп* еалйа ч-
св. лщнb.лпв = л Kлв вя й вм еа.яа сщ й я вщ вл еа. с йс ч.ссН евл.ам, » л.алс-
ял. влщ.ллс л й ан)ял )л щс. лвм m. вавгл* я я л .i* л я члв л.е.ам п щв.i е щмлл
еа. л п.с л явщс л * явлва м п еавшвщ влп. .с ) .. щ л.ал ев Нлщлч.яны )в-
а лвалы* л влщ.ч.ссi = лвг щвв вi* л.е.ам евчлл ш.лл .млл.лс.i = левы ев k.щ
п .а.псы шамйсв* е.а. евпвавлвщ с ( iщлb.сялi )вмш я* = ев k.щ лвм яанлвi* члв
еалНв лвм п.вле. лл щ е.шлп лмм* = г .* ев слщ мм ам вщ с.i* . .i еа. -
вm.сл. щвi вл.* л л а м л.сслс м евb я * чнлм л с. я а.слсялН па.щ.с* пл .л.м-
сл ) гвеаллвiсН е.а.ял вя* я щв.щн .ллпн й авш м е.п. щл л евг ся щл,
rвп м л.сслс м евb я = п явс. лвi нйявi л лссвi еав л ч.а.шч лН н)явп*
в явлваН м нm. гвпвал* = ) пвm.с ев п.щ еа пл щ ганслвпвгв лянлп а )в-
члщл* пел ссщл лй oвлвчсвi анлл, oлmн щ лм* вл ыbны щмч п .лян = л лве -
ыbны свmявi п евявi ).вi лнз., » i.авпяв. анявпв лпв м лга п внс-л.ссл
е.а.ллп .лм п.л.аявщ с й..свi я щ.iя., s в)аввп.лсщл л гнещл нллмщл
) )вчял-).мсял еав)лп ыл .). енлм я еавпввчсвi вга . пвяанг явал , oвй ншс м )нй
л нйя м еля.iс м ы)я щ л.ал бвс лга .л в щсвi п е а. еавллп вл л )а л * л м .аmнм
с .. еавщ Нл– еалс .m л я лвi m. KевН.* я я з с..п. ан) шял л шл с щнmчлс,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
у<
вв м* й п.лнbлщ нгвщ* вяанm ыbлщ евb ян* еав.йmл. щнmлял гм мл евчллл.м-
сщ н лп.сл.щ с а.йпвлм гвев * лвчсв л я m. я я гм .л с пв с лл .ав п пв.щ-
с лвщ п.я., ч вл лмс м еамщ м ев ч п я лч.явщ лл. сглiялН лгавявп лвгв
па.щ.сл* л* п.аммм невщмснлвi яслгвi* вс п. еа пм.лм н щ.см л н )а л * вш л с
с ) гв лм = влйп .лм л а iп н с вл яллл в щвгв е.ч * я я ев г .лм,
» лм ы)л л пмял. англ. лга* вв).ссв m. гввпввщял л я ал, в .. нщ.в
плл ыbлщл аня щл лй лмчл па.й ссН янвчявп евл.е.ссв я п м с вщ).а-
свщ лв. я аллс лй сглiявi вНвлслчм.i mлйсл* л лв* члв я й вм с ч вш лсвi
свгвi* вя йп м ч лмы лмщ * слян с. пНв лпш м еневчя бщ л.алсяв. впв м
пмявi яангвп лвi шлнчял– п анг еалНв л м я яа еч лвщн яанен* н лплл.мсв св пв-
евсмм еав). = п.ас..* еавлсм* л)в вщ).асв. нясв )в гвн)в., nлл лвчс. пвев-
с.слм вл пмл щс.* йалл.ы* я яв.-лв л влп.ч.ссв. л вмй л.мсв. н впвмлпл.,
o с ч . плвавгв .млл.ллм п.я н с.. евмпл м ла лм я й алсщ лга щ* вв-
).ссв я евя.анI ев. слi ) й с..с п .л.а)наг а .сл.щ левщ ллч.явгв яваен *
св* ев енлл лй .явi Yщ.алял еавi м ч.а.й а пслл.мсв )лйялi алm* вс еалш. я
с щ вс b.ссi за снйялщл с йп слмщл явщ)лс лi* я я* с еалщ.а* 4№SCFN л OMlCSl№,
2.Нслч.ял гвпвам* Kлв ) л я с йп .щi p№FB MМS№ впвмсв ч лщл ТFOМ-MJèFщл л 
mвя.авщ* й щ.смыbлщ ы)ны я алн, » лм лсвг лга в ч.ла.Н ч вп нла л пев. -
лплл певщлс  с лпсщ нm вщ* я я швз.а вmл м .. пв пы щвавйсны свчмI с
 щвщ .. ч i авщвщ п вчнплп.ссвi янНс. йс члл.мсв яа шлп Kлл плгллл,
?ы)лщ.iшлщ .. .лслщ н впвмлпл.щ )в Нвm .сл. ев гал),
o валглс . Kлвi яслгл щс. еалшвм ев ч.аяснлм щв в)вы евсмлсв. м анявгв
члл л.м влнллпл. г лавсвщлч.явгв йс ч.слм п Kлвщ .., rв* а йгвп алп м щвяпл-
ч щл л англщл анялщл еавплсл щл* м й щ.лл* члв л всл с. вп.щ евслщ ыл с.яв-
лва. лвсявлл* я я* с еалщ.а* лв* члв ав.mял лл л щ аmлял* л пвв)b. п. слйщ.сс.
г алял е ллсвчсвi )нНл ащвi вп.аш.ссв лгсвалавп лм йс лвя щл* явлва. )а л
лвмяв я лч.ял еавчсв л вяангв евлав.сс. пл лй ав qMCSJlD* )вавплял* ев ).а.-
йвплял* ев влсвплял, o вm лпны евгв н* вв)лпв п пгнл.* щсвm.лпв KллН чн .сН
а л.смл п.й в п е аявпН .)амН* с b м лН л.щ ащ* лсщ й е Нвщ = щ.мы
щвНвплс* еа.Н ллм.п л зл явпвгв е.а.гсвм* = вл явлвавгв пй а глп ыл л а й нп ылм
свй ал е.л.а)наm , rв п лс. сл еалНв лвм ев вгн пщ лалп лмм л ш аллм* евян
с. b.лм .щ.iя )вавплчявп п л.сН ч.ечля Н* лл ща щваллi 9гн а-* лл )ввл-
с м зващ Нн ввчсвгв )..вгв ).а.йвпля , в щвавмbлщ вm лявщ щ лм еня м в с
п вглi евНв * й е мм явайлсявi = п.чсв й е чя ссвi лвпщ снлал вл чмлН-лв ч.а-
слчсН )вавп, Ф ч.а.й лал щвmсв )в нпл .лм  впвi евb ял .. с.)вмшны
злгнан п е b. я еышвсвщ* еал)лm пшным лй лнщ с .лI )л.ас м щвавм с й..-
свп лв-)навi ш.алл е b в)а йвпп пвяанг с.. ев в)л. щч лвгв ва.в , oвл* пi м
лй-ев я е ыb.i л шнаш b.i .сл е ая * вс й щ.ч .л щ.см* л с.щ. .ссв лв .. еалсл-
щ .л ла ссв.* вгвач.ссв. па m.сл.* явлвав.* я й вм )* вmсв вйс ч лм с.н чн* св с
 щвщ .. лшм яап .л а.пслпв .аm ссв. нев.сл.* гал)св. ч лм., (вi м в щ.см*
вс леня .л пй вН еа.нп.лч.ссвi нл влл* л аня л е.чв п анг в)пл ыл* чнлм л с.
в й.щл веня м явайлсян* ) ев ч.аяснлм .. лмm.лм* .. я йвчсны евсвлн,
Вявв ).вi* ялйявi вл авлл впвi я щ.iял в елсявi вс пя п .л пвл
гал) явс.слалч.ялщл яанг щл с яангi m..йсi лв в лвчсвi авi ева. лс.,
Вс члл .л л валлан.л лН, sл а.* аНщ лев вщ* п)а п ылмI щвв щ л яа.е-
ялщ н .м.лм пмч.я м й )вл , Ф.а.й щлснлн лН нс..л нг п с.п. вщв. л с.лсл.а.св.
.i щ.лв* св .iч щвmсв лвмлм л ллНв ы)вп лмм лщл, oе м п ч.апвссны ).й сн
лй с.с лсН лнч* е.а. щщ й Нв вщ* вс.* )п в* )ав в яа вчсi нч п * л
всллм с лв. гал)k я лсвi яа свi лл мсл асв-явалчс.пвi шмея. еалл ла -
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
?;
плся I я лсвi ев шлалНвп ссвi* лйвгснлвi свmя. еалле ав лщi щвНI л яавНвлс м гн.-
сл г.вщ.лал * л м ев яа ы лв * я я ) пнщм е м щл .лявi анял п. щ.ал члв-
лв л лйа. я плмглп м пп.аН* лb слявщн с. лйп.лсi янл* явлвавгв .. )лл,

i

o.* члв влсвлвм я Нвймiлпн* й слщ в щвы щ лм лвм m. щ в* я я .л ) вс
mл п гвллсл., r. )в Нвймiлп.ссвi mлял л н вл , а п * вс й я йп й пла ял л
в). , nлвл аллн вп.аш м й лввщ* ев. явгв,
Анз.лчля еалсвл ч.асi м)вщчля, s .гялщ пй вНвщ вл. а яап .гв л* ева й-
щлпшл* пвлщ лймbсщ* е псщ евч.аявщ пелп щ.сы с й пла , ч с.гв )
еалпчя п лм Нлщлч.явщн я а с шн* лл е.ан- щвл.ян* )лав-)лав ла.е.л лм с
пвй нН.* с щвi )нщ гвi* евян вс в) нщп . ныbны й).мян вп, r .гв пвеав-
лл.мс. с лщ.свп слм )ы щ лм влп.ч с.веа. ..ссщл ялпя щл лл щваbл м,
Взлл мсв п Kявсвщя Н члл м ж.с Авалвпс * )пш м смсм щ л.ал* а.псмм*
вч.см слй.смявгв авл л аншя * евНвm м с нсны ч.а.е Нн* )вмш.свг м* щ вгввп м*
 вп.аш.ссв евлнНшлщ* щнлсв-я алщ пйгм вщ л Нвв свi* я я й )лв. п я впвi м)вчяв*
явm.i, ав Авпн вс щс. члв-лв с. а я йп * св л с. ел * я я елп Yалс /в лвсвпс
бял лл* пймл м я Влсмя. ншялсвi sнi * с.ев .ян вл с –,
Вс ) с .щм .мл .л л аш. щ.см* вл с.. ш. .гялi* св с.л.аелщi й е Н =
щ.м явз. л л.с = л й ев. сл. гв п с.i евмпл м е лввглч.я м яневлм* ев щ.а.
а йплллм явлвавi ) евллНвсмян вл с.. пп. .с ангвi вщ шслi евам вя* нча.m .ссi п
 я.iявi, ж. .а . с. п .аm в )* нйс i вс * члв п лм .. )вл .лм п еавла слп.* 
.. m. яычслчм.гв явм * л щ лм л а м явi влвгс лм ев вйа.сл.* й еп пш.. п -
).ыbлi нщ л аншял, 2 еа пл ).йа й .мсв я ялщ-лв пвлщ* .ялщ* й лНщ* щ .см-
ялщ алпвщ = певс. влп.ч.ссщ* явс.чсв* лс ч. ) щ нщ.ал гвв нI плmн* я я вс
л.ае.лпв лве .л лн ев лссщ m.лщ явал ва щ* ев с щ.шлпщ пйгм вщ нг*
нсвм п л iсны я впны вщ ссi е.лл-).а* с i .ссi .ы г .-лв с л а.я., ».m н
л.щ* еал влнллплл пмявгв с йва с шл лвщ п еввлсл лшявщ ч.вп.я* л п н м).
л п е.л.а)нагявщ вщ. ш п.. м пвавпя м пллвемя , в вп щ еавсалпН л -
аН ав лп.ссл* й еа пл щл )л евп а* rляв i Yс а.лч* л аi впсля* жгва* =
в) с.в)ясвп.ссв еввmлл.мс. с пл ы л* п вчя Н* . .ыbлщл пля щл = впвщ*
еа.яа св й галщлавп сс. ев еа. ссН нг, (всв щ л аН ав лп.ссл слялв с.
п.ал* св нп* всл гвпвалл еа п н, rляв i Yс а.лч ) й яневчсщ г.сл.щ л* я я пм-
слвм в с m * впвмсв лйп.лсщ п е.л.а)нагялН елалллч.ялН яанг Н щ. лнщвщI
жгва б в лН ева шн .гв ч.асвй.щсв-шелс лсi ) * явг вс с вгвав . ел м влп.-
лл щв. еавmвалпв. пслщ сл. вл с с свi й.щмслял я еавлвi ян)сля.– лвагвп ев
шнщвя гвев ялщл п.л щл л мгв щл л я лянсв* члв с mл свп.смялi вщ с sлп.аявik
щвi м м /ня плшслявп я я-лв .й л евщвла.лм л п.аснм н лп.ссщ па m.сл.щ,
ал авпсвщ с еп. чн вплbсН л с.в)kмслщН ч.лвп щвi вл. лелп * п я ч.лп.
ыалл л гвн алп.ссвгв ч.вп.я * вв)ны в н вл с.нщ.слм а йа.шллм Kявсвщлч.ял.
с. н .)м п вщ., rв пмялi а й* я я в)с анmлп вм мпсв. йвневла.).сл.* члв-сл)н м
с.еа.щ.ссв щ.ш в а еа п., цвг й а пi щ п.. еавгс лм mнля я щ.а лс.а *
лнл-лв л вя йп вм* члв .гв с* ч.асвг йi щ мчля щвлН .л* .mлл еал щ.алл = л п.
й всмвм с.в)Нв лщвлмы явсллнщ лй нчшлН вялвавп лвл,
Влп.я .щi лв л.щ* лв англщ* щвi вл. вл пл п явс. явсвп Нвймiлпв п влв-
мслл с.нлвiчлпвгв а псвп.лм л m. с нчлм щвла.лм с Kлв ыщвалллч.явi лвчял
йа.слм* щ.m н л.щ я я щ лм а вп м* члв Kллщ евлпвалпвщ е .с вл гл).л нщ ш. -
шлi щла л авi .. смсмял* нсвмb.i п пвы п.чсвлм ев л.щс.ыbлщ явал ва щ* нm. m.
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам

с. )ляплл* гвалм нНлН яавш.я, » лм Нвавшв евслщ )вм а й)ллвi лыйлл, » .i-
ш.. а йвч авп сл. еалслщ в н с.. а йщ.а авявпвi ). , ц я-лв п sвч.мсля* щ.м й
лал в авm .слм .. ч.лп.алвгв а.).ся * вс вл п м п евл.л лй-й .гявгв с. вщвг слм,
в сглiявщн в)ч ы* гнп.ас сля еалпмйп я с шлщ яавп ля щ п авm .лп.сяны
свчм* евя щ е л* ев чнян* с )ллвщн ев ая щл* )н л с ев нч ы еа й сля щ
щ лм л* .м а влм с. лвмяв .лмщл* св л е щмлмы в)лп.ссвгв .ллп * с m м
с шлщл пвлваг щл еал шнаш b.щ а йп.алп слл пмялН пвш.)сН щ.вч.i вл .лв, o
Kлвл а й* в с яв* вс пйм с впв* члв п .пмлм нла с.евч л. чнял щ еалс..щ
а й)ла лм п .. е мсы, »с. ш. . мщвi гв * )а лн ш.лвi* л* а св еавснпшлм* м слщ
)лав еввп.b м* й яычл ).йнщсi вый* = л щ в) )авллм я чня щ* евп.ш.с-
сщ с лйсвmм., /нял япвйм с лмснлi нгвя щл л )нгвая щл ш.я с bне л .гщ.сл
в .аmлщвгв* евНанлп пш.гв злшсвi )нщ гвi, o. Kлв щ пл bлл* а йпмй л* а й-
п.аснл* вщвла.л еал щнгв-с.mсвщ п.л.* еавсля пш.щ япвйм я ял шлва* = л* свп
й е явп п* й нснл в)а лсв п чнял* явлващл п вmсi авя щ л мпллм я щ л.ал,
sл м н с.. с вп.b.ссвi евл.л* слч.щ с. й bлb.сс. вл .. впвмсН г й* щ еве-
л лм лм ла.)н.щв. ен)лявi еа. л п.сл., rв щ л я е.а.щмл ш.явпллны авйвпны
)нщ гн* л я нав лпв е.а.пмй л .слвчял л л я ев-ы)лл.мял лйв)а m л н лп.сл. л
пвлваг бя я .iч плmн )а л * й я лп ыb.гв г й л пвял ыb.гв лслвс л.i с ш.i
за снm.сял 9Z[* ЦlS OèSDJ 4SFlo-
l
* члв* евс )ы пшл с  щлснлн* ). сi йалл.м а йа -
йлм а слмщл, авшв .млл.лл., o е.апны щлавпны пвiсн б н ся а. п яа г Н* м-
явлм* й а плм m. .щ* ). смmя -с . сля п ч.ая.я.* яанес.* нm св в .л. .гв .ла
п )вмшлН й л.счлпН шме Н* лмч.i пвлН ч лсН шнлвч.я– щвм щ лм вч.см в)ав-
вп.лсв* св впвмсв с.нщ.в вван л в)лп.ссi й а.л* ев еалщ.ан англН е.л.а-
)нагялН щ* = л пвл евщсы ..* п с.с пллсвi .i зващ. .ла* а ыb.i л.щл m. .л-
ялщл .й щл с з мшмы щв свгв щлв.а лм* с щнчлл.мсвi* я щ.ссвi* вп.аш.ссв
с.еавсл .щвi яавлвлмы ля .ч.ссН щнmлявп, . .b. евйm. = в* гва й в евйm. = е.а.-
)ла м п лйгс слл еавшв.* вс ч лв плсл .)м бев-щв.щн = с.еа п. лпв–* члв щ.с..
) чнля я в)ллы ч.вп.ч.явгв гвам с й.щ.* ч.щ я )а.щ.сл чнплп* елНлп .щвщн
ч.вп.явщ с п. ).йплссв-).йвлп.лсв.* я я* с еалщ.а* л а. .л* л а. вш л* л -
а. е,
»вл л.лял яалллявп л .. еалла лл. я явалчс.пщ л я щ,
o звлвга злч.ялН м)вщ Н* ев ав)св лылаланыbлН .. щвв . гв * а. л
еляслявп* яавя.лвп* Kлв с. пшв* евалщ.свя п аня п Н )нз щл л я свлм.* л аН нг
 аня щл ев шп щ* .. п яв).л* я ялН-лв лнщ ссН .вя* я ялН-лв явщс лсН е.ае.я-
ллп* = а. я м ганее в)Нв л м ).й л я* а епш.iм вл л.ще.а щ.сл й с.i ч лмы
гл)явгв л. л п.г л.щ ла ссщ* елНве ллч.ял-йп.й сщ пйгм вщ* явлваi н Kлвi
евав )п .л с .щ.iсН слщя Н, o а сс.щ .ллп. м .b. й л с впвщ нга.п.
?нн л Авя .апвгв* щ лм л с * лвм амНН* члв псв й )м яавпвщ.лл.мсi
лН вый* вй члпшлi )Н .л.i, Вявв у<;С гв вл. еалп.й »ысН.сявi пл пял
аm.гв b.ся * лй явлвавгв пав * н лплл.мсвi л ялчм.i яа вл* 2аKiсл, o у<у> гв н
н с.. влсмлм й сл. свгл* л евя щ лм с. а.шл м .. неллм* ). с м в) я нсв .й л
ев е ая.л щ* я я OlC-pS-ТFJJS
:
, 1 л.щ ялв-лв ев ал с щ псня лл еа псня ч.НвпялН Блс
л Аавщ , nлвл вявсч л.мсi л яля беа. л пмыbлi в св лй с.щсвглН йп.см.п щ.m н
щсвы л анялщл я ля щл– ев. вп й с щл п лйгс сл.* л .b. п у<К; гв н п а г.* г .
щвм вп вп.пш м щ лм mл с яавНвлсны я й.ссны е.слы* щвmсв )в пл .лм явпмы-
b.гв ев лнявi йлщс.i нл. .яв евй л пв.i й нщчлпвi Нвймiял Kлвгв л авгв* п.
l
9YН* я я м яа вл o-
( .).
:
А.йсвглi
( .).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
??
.b. .а ллвгв Авя oлвавгв = Kщлга сляны в) ян п лссвщ еавпввчсвщ с щва сля.
л й е л ссвщ е мл..,
J mл .яв вл щ л.ал* п ш.ащ слл лл ка слл* л с. щвг ч лв .. с п.b лм, r.
)в щ.см еал с.i л явг вс нщ.а * п щ . у<К< гв , oмялi а й* члв н п вм ев.лллм
а гн* м лелп п е.апны .янс н пла.чл лн )вм* лн а л.амссвлм* лвл еавп * явг
еалНв ллм . лм нлл.* члв) с гс лм па.щм* нш. ш.. й а йнян пе.а. * л пвл св-
пллм ы)лщ. ч.ал ев с. л а.ыb.щн п .а . в)а йн, цп алла * явлваны вс .л 
пснявщ л жпг.сл.i цвсл сллсвпсвi ш,* щщ )лйялщ .. ангвщ* ) вс.мйм н)вгвi,
ц..сч л. л.ла л* п явлва. вс елп п л.ч.сл. щсвглН .л са плпшл.м .i ллНл*
.m л с яв.-я я в)а ссвi п.лНвi щ.).л, чm св явав ла.еыbл.м лвщлял Kщлга сл-
ялН лй слi в. лпвп л в .еявщ влвпявi анял, Вявв .. янш.лял* свчмы нmлп-
ш.i евл.мы* мbля* евл п.ссi пп.аН свщ л евяалi й..свi щ л.ал.i* й щ.см лв-
ля* л с с.щ лвмл щ .смял. щнлс. звлвга злл п а йп лп ыbлНм а щя Н, oеавч.щ*
вс . п л снm м п слН* л)в валглс mлйсл с. ) нл.амс, ц я )ав мч м ланее пы н
пвйлл в)вi* евявмян с. й )л а.елял* л ыс ев )на.i* л й щвя п лнщ с.* л вч ав-
п ссi влавп* = л я свл вс п .). п.* члв нш влвmл еав Kлвл .аi .см, sвп.а-
ш.ссв мсв плmн ..* л мbны й ч iсщ лввщ л ллНв вй.а ыbны* в свi я алвi п
аня.* я яны-лв з йн п а я я. е ммс I ангвi анявi вс в)вявлл м в) лв* л п с.i
m.* еалm п гл) )вмшвгв е м я яа ы ев )вав я * .аmлл )лйяв яв алн е елавян в)-
лп.ссвi с )лпял, r ч.лп.алвщ е м. еа пвi анял = л.е.ам веня ыb.i я алн = гвалл
).я пнН йввлН яв.k в)анч мсв. явмв щв.гв вл * лшявщ м с.. шлавяв.* еал-
пмй св ч.асвi сллвчявi я .. в)лп.ссвщн явмн,
цвг щс. смлм нщ.ашл.* всл п.г щвч лп* вй )вч.с* щнлсв ев п.с ч.щ-
лв* Нвлм п mлйсл лщ.ссв н)я ) нлмы лН вавглН ч.ал, J пла.ч ым слщл ).й н лп-
.слм* п щ.л Н л в)л свпя.* п явлваН всл слявг с. )п л еал mлйсл = с еалщ.а* п вщ.
н ч.вп.я * явлващ м евйс явщлм лвмяв евлвщ, Всл л мл п лвався.* Нщнав венллп
г й * я я .л ) щ.алм ) л.щсщ емлсвщ* евл свi .щ.iсвi л iсвi, .* явс.чсв*
с. л щ л с. лвг * с. п KллН явщ лН с Н* .лм щ.алсвщн а. ялi нч i й гмснлм й
пвл еа. .* .лм Kлвл нч i с щ с мпн* явг щ п евсвщ ).я. вйс слм* п щлснл
а влл* л л н чл = с щ чл.* с е.а.п .* й а )вчлщ лввщ« . Нвлм щ в а йлч .шм
пв щг.* п. m. ) m.ссв п.аллм* члв щвлалшм лн * ян снmсв,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам


Yлаша й йsс


o

oв.щс лл .л евялснп .л.а)наг* м бпвл еалщ.а г ллйщ – ) лшявщ щвв
п /влл* члв) еавмпллм я яв.-л)в ы)веллпв я щв.i ав ввпсвiI л.е.ам м m .ы
в) Kлвщ = лй вв)а m.слi л.Нслч.ялНk еал влч.ллпвлл лчсвi е щмлл с.влч.ллпвлм
.щ.iсвi вла m .лм с а псвп.лл вп,
чm. п Kщлга лл яв.-я ялщл й смлсщл п. .слмщл с ) л щ.см пвыав сi щвi
м ышя o лщла oлялвавплч швн)вп* )вмшвi ы)лл.м л ялН лйя слi, ч с.гв
евнч вм* члв л аi пвамсялi ав r )вявпН еавлйвш. с. вл я ялН-лв еявплч.i*
mлпшлН я я-лв л щ п лвався.* с в)вчм.* л с. вл яалпв)вявгв* с )вявгв* я я Нвл.вм )*
вл в)ан.пш.гв ш.лмвл .л лвщн с й л л аявгв ясмймя ев лщ.сл r )вя,
А )я m. щвм* щ лм вл * авm .сс м ) авс. цваз* ) лй а.пс.гв с.щ.явгв бп.л-
з мявгв– ав л с Нв л еавлны еа..лм п лвщ* члв п ч.лм еа. я -яа.лвсв )
)н лв ) с йп с влавп цвазн, цваз Kлл в)ан.л .b. п пв.щс лвщ п.я.* л а. л слН
Kсляве. лл влщ.ч ыл щсвгв пл сН ы .i, в влвпявi лслл щ влвлщ п а йсвв)-
а йсвщ ав лп. лл пвiлп. Yя явпщл* Плшявпщл* нbлсщл* ( сй щл, (нщ ы*
члв )в нm. евчлл л.щсв* явг ев яаленч.щн с.гн пс.л а с.свгв п г.яя.асяны я а.лн,
sа. л щвлН еа. явп щсвгв нmлН ы .iI .лм не сс. )алл слвпщл йс я щл
нч лслял псН пвiсI .лм л)лаялi йввлвеавщш.ссля л щллвсbля бo ллi
/ня плшслявп* . щв.i щ л.ал ж.с .п свпс–I .лм нч.сi еа.йл .сл щ. ляв-Нланагл-
ч.явi я .щлл бrляв i цвйвп* ангвi .. . –I .лм г.авi кал мс явгв* Авав лсявгв*
?.iелгявгв л щсвглН англН а m.слi* г.с.а вл лсз сл.алл .п с r )вявп б)а л щв.гв
еа . –* вс m. ла.ялва Ф.щ.сявi )вг .мсл л явщ.с сл s,- .л.а)нагявi яа.евлл =
лвi* п явлвавi л . невл л (влв.пялi ба евал в)авгв .п с Y.я с авплч аы
с е.ч л с = я m.лм* п 9ца свщ аНлп.-–I .лм щлслла ылллл (щллалi rляв .плч
r )вявп бщвi . –I л .лм* с явс.* лйп.лсi в)b.лп.ссi .мл.м o лщла (щллал.-
плч бщвi вл.–,
r )вявпялi г.а) лйв)а m .л в)вi с.члв пав . ш ш.чсл пнщм щ. п. мщл* .а-
m bлщл .. )вявпk еалг ш.сл. с ш Нщ лсны е аллы* н я щлс * ев. в) п п щ iва л-
явщ )ванI аня плшслявпялi m.* евсвп..* еа. л пм.л лллйвп ссны вщсн,
?ы)велсв* члв на мял. еаллял* Y е .пял. й пв * лл.а ллпс. е л п слН =
п. Kлв псв нm. анНснв* явг * п лал лН гв Н .гв п.я * п А.алс.* щсвгвчл.ссщ
евлвщя щ явщевйллва ша нс бг псщ в)а йвщ я ялщ-лв с.щ.ялщ ) авс щ л лл ммсялщ
га з щ* явлващ чнлм с. н вм н). ллм н * члв п. r )вявп пщ.ал– вл вм* ев.
п.Н .п мп лi* яв.-члв вл й щ алсвп ссН пеавя вНв вп .гв а гв.ссН л ) я.авя,
nлвл щвi еа. вя* ц а-ш.салН ша нс буl;у=уl><–* л сллпi я ам.алл* плва лйп.лсвi
ва лвалл 9sщ.алм .лн -* члл пш.iм впа.щ.ссщл .щн с.щ щл с.еа.пйвi .ссвi*
л евщвbсля кал алН o.лявгв п ел слл ве.а* лйв)а m.с англщл еал)лm.ссщл
ба. л слН = oвмл.а– нш ыbлщ явав.пяны з.iлн* с еа.впнлвi я аллс. ».с.м*
явлва м еа.. вп щ.см* Kщлга сл * лй в свгв ).алсявгв е слвс п ангвi, o щвв в-
лл ша нс в) й щ.ч л.мсщ л.свавщI в с m * плне м п я явi-лв ве.а.* с ел с-
свi )а нсшп.iгялщ я е.мщ.iл.авщ Пнащ свщ* вс с еа.щм.а. й щ.сл с. са плпшл.м
.щн щ.л алмщл в)лп.ссвгв вчлс.слм, 2вмяв лнл чнплпны я яны-лв пешян ав лп
щ.m н щсвi л Kллщ ) гвевнчсщ щнйя мсщ .мл..щ, шва й в )лm. щс. ангвi щвi
еа. вя* rляв i . алвсвплч цвйвп бу:уС=у::<–* е лввг* плва л ялН а )вл* я я 9В а й-
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам

плллл л .л )в.йсл- лл 9sнm.сл. ма.щсвi а н ы .i нщвевщ.ш ссН л щвн)лi- =
п я явщ-лв щ. нm bлН й ) псщ еавлвллевщ л лл.а лнасН л .ел вел.аввглч.-
ялН щвлН а )вл, жгв вчм Вмг rляв .пс ) щв.i ) )ншявiI м ) щ .с.щ* явг
вс нщ.а , жгв анг м вчм* а явпмм rляв .пс * пш й йс щ.сллвгв лзлл ввг
2 асвпявгв л щ щсвгв ел ев еввпщ пвеав щI вс нщ.а п у<уК гв н* я m.лм*
л .. ла сс.* мсв еавлйс..сс. ев. сл. вп )лk 92.е.ам евслщ ыk п. = пв -,
В с.i л в а йсН лявплссН* лсвг л ла шсН /ня плшслявпН н щ л.ал )в щсвгв
пвевщлс слi« J ы)ы .е.сл. па.щ.сk явг вс гвлл .пвчявi н пв.гв . *
л аля o ллм /ня плшслявп * п .гв яащявщ лщ.слл* Yiп йвпялi* вч.см ева. лп.с-
сi* св вч.см йс щ.сллi щ алслл лвгв па.щ.сл* а я йп п .. еалнллплл* я я вс*
ысвш.i* пл . ншялс л .гв пвяны m.сн* л евя вс Kлв а я йп * с .аi ллс а
Нн вmсля ).л щл леа mсл м еав.л пш м елл k .гв щвам л.щсв лй.л ев а йсщ
нг щ е.л.а)нагявгв б ев. = .а.п.сявгв– вщ * л Y.я с а А.сн * еавНв м щлщв слН
л щлщв щ.алп.члс пв.гв )а л - я .щля Yм).ал * л щлщв 9 авл лс- цаmлявгв*
г . с. л мв слч.гв* л щлщв гавщ свгв еаллй ссвгв е.авпявгв 9 ал)вм- п й .* . 
шва лй аня л я я-лв щнйя мсв-щнгв щч 9УMN* NMN* NMN* OèSDJ F__№Sld
<
* я я м ншм*
й .аслл. ч.щ-сл)н м- = л в).гч.сл.щ е.а.Нв л п я )лс.л щв.i щ л.ал* г . .гв* .iлпл-
л.мсв еа..лс.* вm .щ с )нНш м 9Аа.л см- л аm.-й..сi 9o.а м- в. лпвп л
 9пянсщл-* я я лвг гвпвалвм* 92ная щл- А ял л вщвпявi яп а.мсвi 9/ нгвi-
а. л щвяаН ).а.й,

r

(п. ) авс. цваз вл плл . п н .)сН .лвелмН алm k в с * янйлс щв.гв
еа еа bна * m.с лвгв с вчя. ша нс * ) л аня м щ * явлва м* с Нв мм п алm.
п уl<у гв н* в вmл л е евал пвi л вавmсны я а.лн блвмяв члв . ссi с й я й*
п.ляв.есi* с пвялН яа сН яв. Н* в)ллi снлал ).щ нла.Нлялщ ) аН лвщ*
 й..сщл шлва щл л пмялщл н в)лп щл* ш.ллщ.лсi ).алс– явав.пявщн .щ.i-
лпн м йс щ.сллвгв ).глп п o а.сс б» алм-Yслн с.лл .Н я я щ щ . цваз* лл
я я .. я щ.алля * явавм = с. лв я я гнп.ас.а .. пнН .л.i* с. лв я я я щ.а лс.а–, (ан-
г м щвм еа ) )я * евп.я енлм* ) еалч лс щ.с.. ла глч.явщн щ я а н* пчл-
л м Kлн ллвалы лй впвмсв евшвгв за снйявгв mнас 9!CClDJ№FJaMN- й у:>< гв *
ла, ?>у, ша з . »васл п ) -щ я а * с с.гв вс еалг л = ллланы ллвчсля =
9lNS NM4CS pFЭS ЦlS CF \lDDaS F №ЖJ’S OSJ [ayS№ ~ CF Я№FNOS-
у;
* ) авс.н цваз пнщм вч-
я щл, »нm * к.а лс с цваз бу:;>=у:Р<* еа еа псня ша нс ев m.сявi лслл–* ев-
пл лщвщн* с. )в )лйяв* св й лв лнл с Нв лм анг вщ л m.слН в свi лй вч.я б» алл
к.а лс с впс* у:С?=у)л й я й с я ) н явлыщ п.лвчсл* ев ??> за сявп й я m i* члв лвг еа. л п-
мв* ев мпсв ев ап л.мял-щ аяллявщн й щ.ч слы а.евал.а * ш.лмвл вавя лал см
9pS NMl№№aJl№S* pS CMéS№ SJ pèSNJ№SJaSN pl З№S L№’aN- блвлщвлл еавелл слм* mлмм л в)нпл–I
пл лщв* а )вч.щн ч.вп.ян mлвм лвг .ш.пв, В с яв ) авс.. явлыщ евя й лм
лшявщ вляалщл* л вс вля й м еалсмлм лН, валслН еал 9[laDDaS№- = н .)свгв
еалл п * ев. ч.гв щвм еа ) )я * m.сbлс ла лсвгв са п бл с. лвм в)ав .л.мс м*
я я щвmсв )в ) й яычллм лй .. пвйщнb.слм слйялщ па.йвщ–* ев с евалслНн п
н * m нмм* члв с г. щ щй.л* еалс.шл. с ам * п влп.л с .. вп * члв л ял. .явмл.
с. ев Нв мл ) гвав сщ .пл щ* 9DS DMNJ S№ЭaD pèSdMDS№ pSD J[’M№aSD ’RFCaJFa№SD pl ClD
<
9r.л* с.л* Kлв нm св-
( .).
у;
9А гвав сны щн* явлваны /влм в вmл с Kлн йлщн ка слл-
( .).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
?>
ЭMlyFaD RMвс в) пм * члв евй св )в й я йп лм англ. явлыщ* = л а ыbл. вчял с. евшл
с ) I члв еалл п л .гв ев анчс. а йп ллм п яа. Н* еа. вл плп щ щ лнммI
г псв.* члв Kлвл еалл п щ. гавйллм а.лвщ гвев лсн r )вявпн* 9LMNDSaCCS№ pèuJFJ*
[MЭЭS DFRS SJ CSaN pS ЭSDl№S- бл лявщн вп.лслян* ч.вп.ян а н лл.мсвщн л на псв-
п.ш.ссвщн–* лвмяв евлвщн* члв лвл евеав)вп еалл п п)авллм лй вяс , r. йс ы* я я
Kлв нчлвм* св евалслН .в еавлга * еалч.щ .i с. лвмяв еалшвм п.аснлм .смгл
й явлыщ* св .b. влп ллм ллл. лмчн за сявп й щва мсi нb.а), sч.л m. й лп-
сны явщ гн* ев ссi я а.лслявщ п.свi уl<у гв б><СС лпавп–* л я л вл м с.ве -
ч.ссщ,
o у:l: гв н (щллалi rляв .плч ) с йс ч.с щлсллавщ ылллл, В свi лй й нг
.гв члл .лм й явс у? лысм у::С гв * явлваi с па.щм еа.яа лл с лля с н еалмmсН
в лвавс а. ялвс.авп, цвг п у::> гв н вс пш. п влл пян* Y.я с а 2а.ллi .щн
еа. вmл с п)ва л)в га зялi лллн* л)в .с.mсв. пвйс га m .сл.I ) гва йнщсi
r )вявп п)а плвав., o лвщ m. гв н 9o.лсля жпаве- па йлм в .гв .мл.мсвлл л яk
9Вс .iлпвп я я я елл с ява )м пв па.щм лмсвi )нал = п)авл й )вал ч лм
ганй * члв) е лл вл мсв.-* = члв п влсвш.слл явсла енсял лймbсв е.а.яля .лм
 с ч вщ .гв я ам.а* явг )н нbлi й явссля чнлм с. п)авл гвамч еа. л плл.м
й явс й вясв,
ц явсн mлйсл а н вя (щллалм rляв .плч евщнллм, Вс евслщ * члв лмm.в
)в.с* св вс п.ал* члв п. в)а йн.лм* явм явав вс вл с.лм mллм с /лпм.а.I па чл m.
ев г л* члв .щн снm.с гвасi лл .п.асi ялщ л, ш .-лв п .л лл вс ).m лй-ев
с йва вялва л впвмсв вгв )нm * я я с.ялi ?ла* евсвм .л.i пвлН с а влм
нч iсщ еавНвmлщ, o у<;К гв н щвм щ лм* . лслп.ссi ч.вп.я* чмлщ еалщвлавщ вс
щлалм* Нв л й слщ п rл.I )а л л м = .щн ш. ч.лп.алi* щс. емлi гв = mлл л щ
m.* сглч сявi щл rваявл, вщсы* я я п ).я. нла вявссл а.).йm л с неан-
гвщ щваявщ п.лан* л я я м Kлв ) чн вплbс м* сл ч.щ с. а пслщ м )вм* явг я ем
а лве.ссвгв нагнч не щс. с анян, ал евщвbл п.чял* е щм явлвавi )в лйнщл-
л.мсв ). св с вс.* й лп пш.щ я щ.сс. елл* м лвмяв члв л я Нвавшв й слщ м
еа.па b.сл.щ е пялН явваллсН )анявп п лпсв е Нснbл.* я ащлсвп.* лйнщан с.*
)авсйвп. ямя, »л rваявл ) п н )а лвщI с щвi ллвшсi а.п еал).m *
шнаш * щ щ * л г .-лв евв м* с лвi m. лл щ.mсвi л.аа .* щвi . п пнНяв.свщ
яа.. )л явсвщ лавлл ев йпвсялщ елл щ, жi еалНв лвм слщ с..гяв, Вс )а слм
евН )сщл вп щл,
sнmлл.м* я л пш.гв .гв ев >№MЭSNFpS pSD ZNRCFaD
уу
* вс п. еалслщ й с.ы)лщвгв
внmлп = ?вал-».лявп * нщ.аш.гв емлс лм .л лвщн с й п лвi m. rл., 9;la
SDJ OSJJS _SЭЭS+ L[FDDSЮ-CFo-
у?
= яалч вс щв.i щ л.ал* ня йп м ламнbлщм е.алвщ с
).мглiяны лл гв с яны явав.пн* вл свплпшным* члв) еа пллмм в .гв й вавпм.,
sщнлсв плmн .)м ев ).г ыbлщ я .гв яа.н* члв) евя й лм .щн яа лпi я щнш.я* явлв-
аi вс щ. .ссв вщ лалп .л л щ. .ссв я .л .). п авл, чm св m .ы* члв щ в а -
еа шлп щ лм пев. лплл в) Kлвi ла ссвi ева. с с ч мсвi га сл. щв.гв вйс слм
л с явс.чсвщ еа. .. вйс слм . впявгв,
o. вмш. л вмш. л свпллм еале ял й )лмм, oв па.щм в свгв л явгв й лщ.слм
п.Н чнплп вс ) е.а.п.й.с п /влы,
»вм щ лм й я щнзлавп явщс лн ев .гв е мсы п rл.,
уу
Yсглiя м с ).а.mс м
( .).
у?
9цлв Kл m.сbлс + авгвслл. ..o-
( .).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам

в я л евНвmны щ.).м* с евслл п й пел ссщл ыг п.л щл л лвл нгв-
вя л.с бщс. вв).ссв са пллм Kл ев ав)свлм–* явлваi щвmсв )в с лявм а йгм-
.лм лй вяс * евяа лл п ).лмb.-).i п.л* л я члв еал я m вщ па.щ.ссвщ еавмс.слл
а н я )вмсвi пл . .)м п ).йве свлл* а. л ).я л щлщвй лыйвасвi /лпм.а*
Нн вm.лп.ссв еа. л п.ссвi щв.i щ л.амы* л нщ.а вс щласв* с. ш гвН анялН
).а.й* шнщмbлН щ алвпялщ еанлмсщ швавНвщ пвяанг вщ ,

k

Вл. пав п я й.ссН е ал щ.сл Н еавллп 1лщс.гв (пва ,
ч с.гв )в лал )а л * (щллалi бm.с лi е.апщ )а явщ с к м-к.iс–* s.аг.i
бm.с лi с 2нчявпвi– л цвсл сллс бя m.сbлс щ а псв ншсi* ч.щ ева йлл.мсв влл-
ч м влв п.Н пвлН )а лм.п–, .й емлл лН .л.а r л мм ) й .л.авсвщ* o.а = й
Н ч.пщ* rлс = й ) авсвщ / нш.щ звс 2а н).с).аг б й л.щ й щла вщ цввщ.i.-
пщ–* жлй п.л = й ясмй.щ oллг.сшл.iсвщ* r .m = й oвсмамаялщ, ц с ч н плвавгв
.млл.ллм п.я н щ.см )в* л я я й лм* ссН* лв .лм пвш. шлН п з.ан щв.гв ав в-
пвгв вйс слм л нл свплпшлНм л щ йс явщщ йп.й сщ нйвавщ* лалс лм пвыав сН
)а лм.п б )вмшлслпвщ лй явлваН м ) п а йсв. па.щм анm.с– л ш.лм пвыав сН
.л.а бп )вмшлслпв лй явлваН м ) мпсв лл л iсв пы).с–,
s с.явлващл лй KллН .щ.iлп* ев пй лщсвi л лще ллл лл ев в. лпн й.щ.м*
щ пл .лм йс члл.мсв ч b.* ч.щ англщл,
ляслял* е.ял ял* )нас. лга* с ш л лслп.ссi паялi е ая* еа..лсв.
) )ншялсв А лвпв* п.ляв.ес. пллг.сшл.iсвпял. лщ.слм = (анmсв.м. й sлп.аявi
л ц щ.ся п в вмявi гн).аслл* = п. Kлв вл вм л ллч.ял га пыасщ звсвщ п
е щмлл* с Нв мb.i л.е.ам Нвmлi алнсвя лвмяв п вп.щ л авi анявi лл.а лна.,

i

sв лвавс щ л.ал н щ.см ) п.гв в лс )лйялi ав лп.ссля = .. . лслп.ссi
вл пшлiм п mлпН )а л o ллi .п свплч /ня плшслявпI ) вс левщ л* я я л .гв
пвмя цвсл сллс (щллал.плч r )вявп* явлвавгв м невщмсн пш. л л.е.ам Нвчн ев ав)с..
пвяа.ллм п щмН = в пйвп )в.. mлпвгв* св п ганлсвщ л л iсвщ щ. в свлл-
Нлiсвгв в)а й o ллм .п свплч ,
цвсл сллс (щллал.плч ) Нн вb пi* чвевасi* ла.пвmсщл г й щл* впвмсв
щ. сНвлчсi Нввлмя* mлпшлi с ян)свi яп алла. п ?вс вс.* а. л звлвга злi
я ялН-лв щвв Н сглiялН взл.авп* л с. вч.см ч ллпв пв.п пшлi ве.аслявщ ев
еввмявщн е.ап.слпн s )лсщ, Влп.ллп я я-лвk 9r.л* е л)в* щс. лнл ам вщ-* п ан-
гвщ нч . лйщ.слп е с л пвйпа ллп )л.л* вс п m п mлйсл лй).г с.в)ясвп.ссвi
щ.аллk е.апi а й* п »вяп.* явг .гв еа. вmл ев п.йлл п., яс, s.аг.i Y.я с ав-
плч* в)а.ч.ссi ч.а.й щлснлн пла.лллмм ц м.пщI ангвi а й* явг вс в)а м )в
елм п Yщ.алян с 92лл сля.-* в)а.ч.ссвщ пла.лллмм i).агвщ, чщ.а вс п п -
лН гв Н вл япвйсмя п еав нпсвщ вс всявщ гвшелл .* г . евеа пмм ев. .гявi
ве.а лл, Вс вен)лявп впвмсв ы)велс. 91вяыч.слм левщ л - л е.а.п. с
сглiялi мйя 9Авал шв нсвп -,
В с m * п у<С; гв н* п rмы-Šвая.* г . а йн ев еал)ллл п Yщ.алян щс. евч л-
лплвм вянснлмм п нbлi а i с нчсН л. вп слi* м енллм ев лзлн емлвгв
Kл m Yщ.аля сявгв щнй.м .л.лпвп. .слм* г . еавпв л .. сл п Kслвщввглч.явi
 )ва лвалл* л п анг = щмы* члв* щвm.л )лм* м е.а.нлвщл щвйг* = нпл . пвы з щл-
лы* пп. .ссны )вмшлщл йввлщл анялщл лл.а щл с за.явпвi л.с. п п.лл)ым-
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
?l
свщ й ., ал )в.. пслщ л.мсвщ а щвла.слл з щллм еалвmл м я лйв)а m.слы
цвсл сллс (щллал.плч k щвв вi* еаляа ш.ссi* Kе смвявi* вс нч лпн.л* пщ.л. 
oллл.* цвавлвпвщ л мевсялщл ..г л щл* п ев ел слл валщнлявгв щла ев ) -
гв ншсвi Kгл вi 2.в ва /нйп.мл = п е щмлм явлвавгв л евлав.с щнй.i, rв пвл o ллi
.п свплч /ня плшслявп слг . с. лйв)а m.с* л лнл с лне .л .гв вч.а. м )лм в)алвп с-
сщ Нвлм ) щвлщл п.лсщл ч.асл щл,
жгв .я с авпялН па.щ.с н м) * ). м* лщщ.лалчсвяа м* яввсс щл л ев
з н л ев сллзавслвсн* пл м а. л ле л н)вп с яанлвщ щна пч лвщ Нвщн й а.явi
Ва. .mм* еавллп с ш.i oа, o а сс.щ .ллп. м м o м л п.* члв еалс .m в .щн*
щсвm.лпв з азвавпН емлсллН явш.я п й.ая мсвщ еа. й мсля. .гв вщ * .гв е.алсл
л й евсял* с.п.авмлс. злв.лвп. гпвй лял п .гв ва сm.а..* нас п авщ сллч.явщ е ая.*
. м авb ч.а.ш.с* й л.я.сс м п й bллн вл ялщ л е.л.а)нагявi гн).аслл* л щ м
л.см .гв* явлваны* еалщ.смм .яа.лсi* )н лв ) .гле.лялi звян* вс нщ. й л пмлм
лйплп лмм с е.я. ).й щ .iш.гв плm.слм в лвавс в)лп.ссвi злгна* = п. Kлв я й -
вм щс. еалч лсщ с. я пйаввщн щлан* я щлан щвлН й пв сН ев.й вп* явнсвп* ясл-
m.я я аллся щл* пмялН .лялН в нш.п.ссН п.bл* л л яв. )п в чнплпв* я я явг
п с ам свщ й га слчсвщ гвав .* ев нчллщ вл нлчсН вгс.i вm .щ* п анг с )а. .шм*
а.).сявщ* п явалчс.пН iявпН е.ач ля Н* с вп.аш.ссв я йвчсi щ г йлс лганш.я
лл ) )вч.я, r .йm вс п /влы лвмяв .лвщ* л лв с. пмялi гв * л лвг ев слщ м
з сл ллч.ялН п.лвп з г с .гв вщ.* л евчлл я m i .см* пвйпа b мм еавгнял*
м щвг пл .лм* я я .гв явмя еавя лп .л ч.а.й щвл с с шн лвавсн л .ллл п вм .м-
сля е ая , 1 й пла явщ н с п.г )п в щсвгв с ав н* евлвщ п. Kлв е.а.Нв лв п
гвллсны лл с п.а с н* вс* й .аm пшлм п венл.пш.i вс.чсвi лввпвi* лм
с п.сялi лн* лвмпшлi с пв.щ а.ш.лч лвщ вла m.слл* )а щ.см с яв.сл л в пм-
ялщл щ.шсщл вп.чя щл я щлвгв а.).ся * л евч.щн-лв м )п а * явг вл.
лй л йп k 9o м* MN yMlD FJJSNp-
уК
* = л лнл m. нгл с гщл л щл н)ла л в лв *
л* ла м* ж.с Авалвпс свавпл лй-ев слН пл bллм* члв) нс.лл л еамл лм* ев-
м)вя * )нвчян* в лсвяны п нm. а. лян, ц я-лв* ев. е.а.ап п евлва гв * м )а -
лвщ л гнп.ас.авщ ев.Н пла.ч лм .гв с л слы, »с.* вmсв )лм* ш. в лсс лi
гв * л пвл пй вНснл л л л лсс. я ал. п гвс rва -nяеа. * явлваi м м ев ян-
е * члв) лвл вл с плп м с чсвi л слл* л ла шсв )лав лй ) г mсвгв псвл-
вм щсвm.лпв .гв нс нявп* = л пвл вс щ вш. ев еалл п.ссщ явпавпщ лне.см-
я щ* л* щ.мявщ пйгмснп с щ.см* еавгвпвал 9;lS yMlD ЖJSD pSySNl ТFlNS SJ CFap* ЭMN Fly№S
RF№‹MN- бя я л евm.л.* я я ев нас.* ). смг –, o .см m. емлс лН щвлН лщ.слс вс
влп. щ.см п лвавсн л впвмсв Нщнав* с пв.щ евапллвщ* лвчсвщ* л авщв свщ за с-
нйявщ мйя.* в)kмпл щ.см пвлщ с . слявщ, Вс в) пл* члв вmm.л н м)н вл *
.m.л с.щ = Kлв )в п у<уС гв н = явг -л)в вi нл в с шлН щ.л, 9Y л.е.ам* = я й 
вс* = щвm.шм л лл* н л.слм явсч.с * ТS NèFa ClD №aSN yMlD pa№S-
уС
,
oлmн* я я с я аллс.* .гв с.)вмшны* лвсяны* яяна лсны злгнан* щнгвп лв. лв*
.ав-й..с. в аm пвi ляавi г й * л.щс. ешс. н* л.щсi )в)аляI плmн л вч.см
ев плmсв. щ.m н яа Нщ мсщл влпвавл щл щвпв м)вяв* л йщ..в)а йсв.* ве вщ*
явмв пвяанг нй п.лвгв г лня , Ве свл вс л с е м Н* пвяанг ч.асв-пвв-
 лвi яллл = йввлны .евчян,
o е.лл. ). св-лйвгв* лл .b. я явгв-сл)н м с.mсвгв влл.ся * ел m я евчлл п.-
г ) гпвй ля * явлваны вс* )п в* )лав сыН = плm.сл.щ елл* пй нщ пш.i
п анг в)ш аллм яыпвщ е.ч.пвi енН, ц я м нm. гвпвал* вс евмпмм н с п .а.пс.
уК
o m нл
( .).
уС
»с. )вмш. с.ч.гв п щ я й лм
( .).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
?:
лвмяв .лвщ бевщсы с. )вмш. пнН-ла.Н й га слчсН слщ пла.ч–* л япвйм Kлвл-лв m а-
ялi е.а.лп п вавгвщ я щс. щлснпш.гв па.щ.сл щс. л.е.ам л еа. л пм.лм вс = пвл
венллм с лне.см п.а с м .b. в свгв слщя бя я ы)лл слщ лмм лвг * я я
ел лм й .аm лм нНв мb..o– л л лл л.смы павп с ).вi з с.л шл свп* аня щл*
вm.ссщл с с ) шсля. лавлл* вс.щ с пенявщ* п.сншч лвщ )н п ва.в.
.яв с й плснлвгв я свлм.,
В.смы вс пвйпа b м й га слн* п /лщ* алm* Ал аал* ?вс вс* rмы-ŠваяI п пвл
ыmс. лщ.смм = лл ммсяны плн* ела.с.iялi й щвя вявв >FlI л ) йс щ.слл м п
.лвелмН щв.гв .ллп ев.й я .гв п жгле.л* влян вс щс. .m. с.псв ев гмс.-
плл. вляалял )вмш.свглщл з а вс щл* л мbлщл ам явщ* л п.ч.аслщл вла m.сл-
мщл лнKлсН е мщ п авйвпвщ rл.* ч.а.й явлваi а.йяв л с.веамлсв ш. .гв ла ссв-
с.яа лпi* п.м п нг Н* лялi* ￿
в пящ й
я явi-лв* лв .лм вп.щ с.евНвmлi с с.гв
 щвгв евч.ая, . вемлм п лыс.* с пвНлллл.мсвщ .п.а.* явг п..в п. лщ.сл ).йнщ-
свгв А лышявп щ.чс м ч.а.щнН * л вс. еале.я в ев. вч.а. свгв лпсм* яанес.*
ллсм-ч.ас. ).вi е.а.пмймы ) )вчял бпвлвчсi ев пл лвев.пвi слщз– слйяв е -
п л яанг щл с явщвi гамймы вавгл* явлвавi лН енглп .гв щч пш мм я с щ
явмя , s в).b сл.щ лпсвгв ев ая п гвв.* m.щ ссв е.а.лне м щ .смялщл пвлщл
свmя щл п ).Н ) шщ я Н с пвялН я )ня Н* вс ев пв л щ.см я )лm iш.i лея. л*
лймbсв вап п ллвя* еавлмглп .гв в вп щлk 9>Ml№ ЭMN NSySl* CF O[MDS CF ClD 4SCCS Fl
ЭMNpS = lNS _SlaCCS yS№JS-
у>
, .л m. лй rмы-Šвая вс щс. еалпвйл в)а сс. п яслmял
п.лс. .алл = щ.шс. еаляыч.слм qlDJS№ q№MBNèF* л.е.ам й )лвгв щ мчля п яа -
свп лвщ явлыщ. )вмшлщ влвmсщ пвавлслявщ л ч.асщ ) слвщI .л вч.см )лйяв
евщвла.лм* щвmсв )в а йлчллм вп.аш.ссв вл .мс. щ лсвп. лвчял* лй явлваН
вл пмм п.л .гв )нй, ц m в. еаляыч.сл. явсч вм м щ .смявгв Аа нс з.св-
щ.с мсвi еваявi* еалч.щ .гв щ лм* щ влсвi л л.i л лмm.вi анявi* )а члв еве в
= лнзы* b.лян м пвв* а й щп ыbлiм вл н авп йвслля* m. н)лсян ннmлпвгв
евлщ.с * = л я ял. лнчл ел пяв члп вс лй m.алп* слчявщ е.а.ялснлвi ч.а.й ..
яв.слo 2 я я я щ.см п mлйсл слялв слявг с. ш.е * Kлл ллмй слм я й лм щс. ляв-
плссвi* Kяйвллч.явi* св впвмсв в свв)а йсвi елявi = щ.с.. лсл.а.свi* ч.щ* я m.щ*
й я еп сл. па г па йлл.мсщл г й щл ев щны ш.ы п е.вя я ялнвпвi енлсл*
я я )в евя й св с й г псвщ взвал. в свгв лй вс всялН лй слi » iс /л ,

m

o ллi .п свплч п. еа й сны л ).евявiсны mлйсм,
(левщ ллч.ял. й смллм .гв* г псщ в)а йвщ еал с ш.щ еввмлп. п /лщ.* )л
впвмсв лнщ ссвгв пвiлп , Вс гвпвал* пеавч.щ* члв щ л.а а йг п лм шлза с емлл
мйя Н,
В с m щ .гв ев п.агл лел слы* л* п щвщ ..* вс вч.см )лав в)а лл 9>,уК
?С,уу уК,уР <,уК,> >,уК ?С,уу- п с ч мс. вп лйп.лсвгв щвсввг ш щ.л , o авйвпвщ
за я.* п.аНвщ с пйщп ыb.i ч.а.й еа.га гавщ свi гс. вi яв).* вс нч лпвп п
лмлН вНвл Н п .л лл* п Yсглл, 1 янл ссi п щ.Н вс в с m евел м еав.Н лм с
плвщв)л. лй .л.а)наг п в* св й пмй п вмш., o ч.асвщ е b. бе.шл с ) – вс
.л. с з с.асв-еавпввчсвщ Kаве с. л . п с. евгл)* явг ее а л а й)лм в Ал-
я iял. я бм п. лсл.а.вп м* я я а. главп * вчснпшлм* с.ч лсi .лчля* -
п пшлi щ шлсн, 9!C DFNRCMJFaJ-
уР
* = ев нщ пшл* влп.лл м м–, Вс ел авщ с = щ. с-
у>
9»в.щн е.щмсслян = щ м еа.яа с м п.bм п щла. = й..сi ллвя-
( .).
уР
9Вс а -
( .).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
?<
Нвлч.ял-mнач bны щнйян л за снйял. ллНл* еалч.щ Н свяавпсв лгсвалавп п.
еа пл с ч.л нч.л с.щвгв 9.-, Вс ) лгавя л ляычлл.мсв Нвавшв ).звп п евя.а.,
жгв лйkмс л ла ссвлл а й а m л щв.гв евсвяавпсвгв л еамщвлс.iсвгв вл *
явлваi ) вч.см .а лл* с еалщ.а* явг нйс * члв п я явщ-лв лсвла ссвщ еаллвс.* г .
щвв вгв ш,* с.велсвгв л с.)вг лвгв еалмл.м o ллм .п свплч * в)га шн.а* o л-
лi .п свплч* йс пшлi лвя п звян Н* . шн.авщ лга лм л еа.евявiсв е.а. .асн*
члв) панчллм еалмл.м,
sла м с.апсщ й ля см.щ с гн)сН йпня Н* вс с. й нщ м е.а.лщ.свп лм пв.гв
янч.а .ла п ?мп = л щвi вл. в)вйп .гв яа.евлслявщ, в-анял o ллi .п свплч
па m м с авчллщ лан вщ* еа. евчлл м м а йгвпва й щвп лны щ.м за снй-
явгв* сглiявгв л лл ммсявгв, oмялi .гв е.а.Нв с анялi нmл а. лпвщ я лй .-
п л.млпн* й яыч пш.щнм п лвщ* члв) лявп.ая лм лл с.ял лл невла.)ллм еавлвс -
ав сi в)вавл* еал) нлян* яа св. впв, вщсы* я я й лввщ* ев лвmлп м пмч.ял.
пвл гва.лл = й щнчл .сс м лНва я * н.л. в лс лй е плсвп* еаве ы)лщ м )ва-
й м* = вс пй Н л гвпвалk 9zS DlaD OMЭЭS lNS
уl
)лся п ев.o- = л ялщ пл вщ* лвчсв
л пеамщм щвг л я м евгвпвая нb.лпвп лм,
Вс нп.ам* члв н с.гв с.лй.члщ м )в.йсм .а л члв м в).гч.слм еале я .щн
с.в)Нв лщв )п .л .чм с пйслчм с ев, rлялв* m. щслл.мс м щвм щ лм* Kлвгв с. еал-
слщ п.ам.й* л явг йлщвi у<уР гв * п.гв вавя емлл .л вл ав н* вс .iлплл.мсв
евщ.а вл ган свi m ) = вп.щ в лс* п ща чсвi .ч.)сл. ев алm.щ* = я ялщ b.щм-
bлщ чнплпвщ певщлс вм лв* члв я й вм енлщ чн ч.лпвщ* гневi .свi = явг *
)п в* пНв л ев.в). .ссщ явз. с а ел ссвщ елвс щл ев св. с.еа. неа.m .с-
сi )нз.лчля л щвi вл. явлм в вi с а еавл.алв. ева. л явпа л.в шналс *
й л.щ* ы)веллпвщ* с с ч пшным емян ев св п аня Н н п. .b. евявiсвгв с
пл нгл,
Вл англН* )в.. вяавп.ссН л.ай слi* вслщ пшлН .гв* вс ля в).гч.слм = .л
м еа плмсв евслщ ы Kлл ла сс. п.bл = п а.лгллk с ч * я m.лм* п я явi-лв вла л
анявгв .ял сллп * евлвщ* ев-пл лщвщн* п я лвлч.лп.I .л й емлм в .гв щ.алл щвм
щ лм л янйлс вл жя л.алс (щллал.пс ( сй в с m с. щвгл й снлм п пв.щ вл .-
.слл вл авявл л а.п ллсялН глщсвп* й гнш пшлН шнщ ев.й = л с.явмяв ве.шлл*
нйс п* члв Kлв ев.л с вс гам нbлi o ллi .п свплч п щ.mсвщ яне., Y евщвbм .щн .гв
с лнавi ) * п.асв* в яа iсвлл снmс , жгв яа вчсвi с.па л.слл ев в) в ) впщ.-
b лмм г.сл.щ* св вс ) лшм п.лялi л.л сл, o ыс. гв вс щсвгв с л.ае.м вл
.п с o лм.плч * .гв ла ссвгв* лмm.вгв* ).йm влсвгв я с.щн вл , r л аН слщ-
я Н Kлв ) ) гвв)а йсi гвев лс .емы щлавпвгв н мл* п mлйсл ла.пвmсв-а йщ -
шллi чн я лявi ла лмы я вНвл.* а йсщл й л.мщл* в)лп.ссвi глщс йл.i м
свп.i* г . еа.ев п л нчшл. е.л.а)нагял. еавз.ва * ч лсщ л. лавщ* с явлв-
авщ н с.гв лга л o а щвп л ( п вп* я аллссвi г .а..i* с лал ч.лп.алл евсвi пм-
явгв л.щсвгв пй ва , в евй с.iшлщ а я й щ щ л.ал* ).ш.сi .гв са п нгавm чнлм л
с. mлйсл с * л нm с. .с а йгап лм п ща чсвщ .гв я )лс.л.,
/вm .лп.ся м н м) = яне.сс м лщ* в)лп.ссв* м л аш.гв* а св нщ.аш.гв
с = ) * гвпвалл* евлав.с с а йп лс Н пва * г . .ла .апi* йс пшлi лвя
п влпа ллл.мсвщ лла слп.* й лвчл Y.я.м, 2.е.ам Kлв ) вч авп л.мсi* с.в)ясв-
п.ссi вщ, в лл.ч.слл евчлл вавя .л м ).й лан пвл с плп ы л в)b.. вbнb.сл.
л ев ав)свлл .гв п е щмллk ш ш.чслн ща щвасвгв ев п еавН свi л йпнчсвi й .*
с.).сi п.аНн п.л* ).. г .а.iял* аявз г п в свщ нгн гвллсвi* ваг с п ангвщ*
маялi й е Н л.елчсН п.лвп евпы н* лвп. й с п.ял п я )лс.л.* анявв)а йсi еа. -
уl
J я я«
( .).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
К;
щ.лля лй всвпвi явлл м ч. слм елс = л нm. влсвмbным я ангвi г п. п Kлвi
яслг.* с.й )п.ссны яввсс н й с.гв з * ев авщ сллч.явi .смы явлвавi ва. в-
лвчллм п у<у> гв н ч ллп.iшл. ч щв.i ч ллпвi ысвлл,
в. у<уС гв м )вмш. .гв с. пл , Вс лвг п ев. слi а й н.Н й га слн
л енлм п гв л щ нщ.а* вл плп щс. щллвссв. влвмсл. л е.л.а)нагяв. пв. лщ.-
сл. /вm .лп.св Kлвi ).вi н м)вi с й..свщ Нвщн* а.щнчлщ е аявщ й с.i* 
.b. )в.. а.щнчлщл . щл* лс.ыbлщл й слп щл* л с.явмялщл л щл .мллс п.л-
яв.есН лвазмсН )ввл* г . пв ллм й щ.ч л.мс. пл .п.асН ) )вч.я пмя м
я явпв-лнаг.с.пв-лвлвпя м лчм, r. йс ы* я я п с лвмb.. па.щм* св в oлвавi щлав-
пвi пвiс вщ* ев вс..слмщ енл.ш.лп.сслявп* п. .b. лвм с Нн вm.лп.ссв-ллв-
алч.ялi евя й лсвла ссвщн лналлн* еав.йm ыb.щн щлщв щв.гв Нвщ ев o аш пявщн
шв.* г . = п ш.лл .млл п.ал Н вл .л.а)наг = а еввm.св й в слщ аня пвщ а.ял
Ва. .mм .в /вm .лп.св* й англщ = с ш oа , /.я щ.л щл ев .аснл е ачвi слл-
ч лял л пв мсН ллi* мш.* ев .. лйнчлс щ* я я ) па л ыл п в) чсв-гвн)ны пв н
вп.аш.ссв ч.ас. вла m.слм .впвi гншл ев п.аН щ яанлН яа сН ).а.гвп* влян
п.л ыл лй пвлН сва лалmл л п..л ч.а.щнНвiI л .л плг лмм пслй* п вм пвявгв
с ш.гв е ая * вллгс.шм* с явс.* евллс пв мсвi щ.мсл = л лнл* явг щвлалшм
ч.а.й е.ал с )насв л.янbны е.сн* л яв. )п .л чнплпв* лвчсв еп.шм п. с й
с й * лвм с щвi яващ. па.щ.сл,

2

o .щ щ.л. щ.аля сявi л п.ляв)алл сявi п.алi сс.шс.i яслгл* п с йл сл.
).е.чсвщн лсвла сн* евнчлпш.щн п пв. па.щм ч.а.й нщсН еаве г с ллвп л на -
явп-евенлчлявп чллв вп.ляв. еа. л п.сл. в с ш.щ анявщ еавшвщ блл еавлв евл.-
ампш.щн .смгл п я явщ-сл)н м щ.лсвщ ) сявпявщ яа Н. л евлвщн ев г ыb.щн* члв
9евслщ .л- щ.см–* м евйпвл .). с.)вмшв. вллне.сл.* явлвав. еалпвmн й .м лвмяв
м евсвлI нлм .гв евя m.лм лшявщ вч.пл свi анявщн члл л.ы щв.гв евяв.слмk
9»в. пслшс.. а Нвm .сл. вп.лявi лял лнавi сля я с. пмй св лщнb.лп.с-
сщл пвеав щл, а.йла ы авлмслс -йн)а * с.с пл мb.гв явщщнсллвп евлвщн* члв всл*
щв* няа л н с.гв .смm л л .мллс, »вм лвя ев ав лс. лшм пв.в)а йс м гле.алав-
злм лвял ев нла ч.ссвщн .ллпн-,
. .b.k
oгвп алп ы .). еа пв лвявп лм ев Kяввглч.явi слш. = п гва Н Yщ.алял щв.i
пй Н лм ев .п.асвi /влл,

9

»с. )в .щс лм .лI плва м ы)впм л е.ап. е нйслял й слщ л п. щвл внгл*
в щ л.ал мсвщ лав. mлйсл м с. евщшм = л с звс. в)b.гв ) гвевнчлм .щмл
сля яв. с . лпв с. щвгв вв).ссв п .ллммI св л.е.ам щс. пчнm. ла ссв* л m.
с.щсвгв еавллпсв* нщ лм* члв п л.ч.сл. явавлявгв гв * евя м п . Kллщ в)а.ч.ссщ
с . лпвщ* м лшявщ ) евгвb.с в)bлщл щ.л щл ысвлл = нm. л.ампш.i пвы е.а-
пвав сны щвп.лсвлм* = члв) лел лм я яв.-л)в в) пвчсв. н впвмлпл. вл п.b.-
лп.ссвгв п .слм вщвщ л .)амщл* явлващл л л я п . нш * лл я яны-л)в в н*
явг )вмш.плялi е.а.пвавл Kлв п.b.лп.ссв. п .сл. нслчлвmл п в сн свчм, »с. Kлв
еавллпсв = лвчсв м евлнел с.) гв асв ев влсвш.слы я м . o .* пйгмсн с с.гв*
чн я * н)явi слНвm .слм* явлвавi с с.гв щвла.л m. л.* ялв .гв ы)л, . нm. 
вп.аш.ссвi в)л вi певщлс ы* я я с ш шп.i а. гнп.ас.а* ява.с лi л в)чсв в)-
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
Ку
ав ншсi rн йм.* )айг м впллщ ая йщвщ* а й)ла м в с m за снйял. ллНл л
щнйян м л = 9ŒOJM4№S- = нчшлi .гв авщ с, Вс вчлсл Kлн* щвm.л )лм* л ) с мсны*
св е.пнч.-анчмллны п.bм я я-лв в.смы* п пв.щ й щя. вявв в* п rлmслН ла.с.мН*
с. .яв* евщсллм* вл лщ.слм /вл с * щлщв явлвавгв щ еав.йm л ев вавг. лй Ал а-
ал , .щ.сл. с йп вм .аелсмм = вс .гв й п.b я явщн-лв лл ммсн, шм м л.аа 
с плсвга слял* m.л.ыbл. пслйн ев я л щ* с гва* лвп.ыbл. п л* л.ай .щi л-
щвi* .а .чсщл е.а.)вмщл* вйсв)вщ* я ялщ-лв еанлвпялщ в)с m.сл.щ п.Н чнплп бвс
лвщ с.явмяв евНв л с анл –* ). сi /ня = я я йп л .гв анймм-лсвла с =
вл щнчлл.мсны см в.сслщ яа я щ = 9O[FSCCS F№pSNJS pS _SlaCCSD Fld JMND yaMCSNJD-
у:
*
я я пе.вм н с.гв* = л . лслп.ссi* ялв й евщсл авщ с вл с ч в явс * ) щвi
)а л* с.еалп.я л.мсi лвг нп .см п вчя Н* явлвавгв o ллi .п свплч . п й щ.ч л
явлваi й щ.алмы с. щвm.л сс. евщвчм щс. пвл свпллм й )л. щсвы вп ,
GèFa№ J№FNDF№SNJ _FaJ ЭMNJS№ pS CF CFaNS«
у<

пвялщ л.свавщ е. o ллi .п свплч* еал.Н пшлi я й пла ян* евя члв еал.п-
шлi н ).вгв авмм* с еввплсн вла m.ссвгв п е .пвщ е ая.л. паявi гвллсвi* = л
.m.л м* в пв.i а ще.лявi лй й..свi ял.л* ш. п Kлн щлснлн вщвi ч.а.й е ая бп вм
явлвавгв ев вщ свi лслл щвв вгв .мсля лвмяв члв еавс.м лалiялi еавзлм
м лсвгв янч.а * = ) аН лсi )ыл* щ лсвп. аня п * = л м лсв я свлм.–* нm св m в)-
с. л е.а.лпч л. йпнялk
HN yMC pS JMl№JS№SCCSD DJ№aS CS OaSC JSNp№S*
GSD O[№éDFNJ[ЗЭSD DS F№SNJ Ml№ CF ZMlDDFaNJ«
?;

веп л в щ.см п е.лллН л.смН ш b.i п л ял .л* л п .. явс. вляап м
щс. яа сi е.вя впвi евb ял нгвщ й..свi н м)* лй )вявпвгв вяс явлвавi*
я я лй а с* л м Kл щнйя * Kлв е.см.,

1

1 ялс лм л вmлпмлм )в. м с нчлм Авг п.лм п я ял. а ссл. гв = .b. лвг *
явг * п нbсвлл* сля явгв )вгв л с. )в, nл ла лс м Kс.аглм е щмлл с. лш.с *
щс. я m.лм* е лввглч.явi ев ве.ял = нm ч.а.чна маяв пвеавлйпв млм п с евс.ссвщ
вс.щ щвйгн а йсвп.лс. л.я п.а с * л гвсг* йвпнbлi я й пла ян* л лв* члв п.г
лавс.шм еавНв м = еанmлсллв. яангв. щ.лв п гвн)вщ няс. я алвчсвгв лвля * явлвав.
еал с m ллл )вмшвгв е м еалмлсвi е йщвi щгсвп.ссв пгвсм.л л iсi мbлч.я* г .
.m л яа с. л й..с. злшял л я явi-лв яычля* вл ..ссi с п.ял вл п.щл й )лвгв*
щвm.л )лм* л лвг нm. с. нb.лпвп пш.гв й щя , в г ы* яавщ. лвгв* члв щвм евв)-
свлм .аm лм еал .). еавшв. = ч.ал с . лп.сс м, Вс ) л н /ня плшслявпН л
н r )вявпН, Ав в св щ.лв п .н с в свi лй л аН лаве п А лвпв* л ) л щ щвлвя
ч.а.й анч.i* л )в ев гслпш.. )а.псв яа м* л ) лвчя с Kлвщ )а.пс.* г . емлвгв ев
л авщн я .с аы пгнл у::К гв п анг . * а яа ш.явпллв-) гамс. е пл-
смлщл г йя щл яамм л ) евiщ с впялщ с.щ.щ-гнп.ас.авщ KллН еа. нbлН с )в-
явпялН щ мчлявп ляычлл.мсв а. яв еве пш мм п с шлН яа мН п с. , Вл. щвi
у:
9Ф впсм лй вгс.п.лсН ллм.п-
( .).
у<
авйа чсi пвй нН всвлл а пслс«
( .)
?;
швн)лс м л м шлалНн.л с.mсв. с.)в*Балй сл.щ с амm ылм я еа й слян o.Н sпмлН«
( .).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
К?
я я-лв m. гвамчлм* явг щ слщ й .аmлп лм с Kлвщ щвлля.* л вс е.а.)ла л
а йгап пы .сн с ч * я я ) )вчя л . * ш * я я сл вс* сл )а лмм с. а.ш лм
н аллм а ще.лявi л я я п с еамm.ссвi ллшлс. с.щ. вbнемы п)ла н с.гв лй аня чвя*
с. пв м г й ) гвав свгв с .явщвгв,
r ал ллч.явi пл.* явлваны .лвщ у<;С гв щ .лл .л.авс щл бм нйс ы
.. в лН ева ев )вмшвi ).вi ) шс. с пл впН вляаля Н Y)) лл–* еа. п мм щ.ч-
л щ пв па.щм л.л* еал енb.ссН шлва Н* п .лявi щв.i евл.л* м* )п в* евпва чл-
п м с mлпвл = л л а л.мсв* ы)впсв* ).йс .mсв* Нн вm.лп.ссщ вп.аш.слпвщ п
ев ав)свлмН блан св впщ.ллщщ с..ев щ щ члвщ вйс л.мсН .л–* емлл.лслi
лйгс ссля ч.алл е м.щ с ев ншя. вавгн п вм пвявгв е ая * нmн .а.mя щл л
щ.алпщ mнявщ* й..с. лв) л с п. ев k.й * п. лне.сл .гв л с.еа.щ.ссв евч.щн-
лв ).лмbны щ.m н яв.мщл а гв.ссны явсяны ев явпн пав . лвi* члв евч ллпл-
вм щс. а й с iлл* = л еал Kлвщ н щ.см а йап м нш * я я л .iч а йап .лм, В)k-
мслл.-я * п* сс.шсл. шнл-елНввгл* Kлн еавсйлл.мсны а.е.лллы свл мгллo
Y пвл .b. евщсы, »с. .л пв.щм, o ллi .п свплч ев слщ .л янш.лял п с ш.i
я свi яслmян лй .алл qa4CaMJ[ЗЦlS \MD’, o анг* ) m.ссв й лвс п* вс с Нв лл п с.i
ы)лщв. лщ п .ллп. щ.лвk 9OM[aS Nè’JFaJ FD ТMCaS«-

I л ч.а.й вавя .л м вп.аш.ссв
л я m. й лвс * явг п чнmвi .лявi нч iсв с )а. с лн m. яслmян в щ мчля Н л
.пвчя Н* явлва. лв .л лвщн с й mлл пв ка слл лвы лллйвп ссвi yaS pS O[ŽJSFl
??
*
с явлваны -ЭS pS O’Rl№* N’S \FDJMO[aNS

в)аввп.лсв е.а.я п пв. .ллпв п
/влл* = евч.щн л с mлп м* с.щвлам с пнмг асны .сллщ.сл мсвлм п.Н KллН
9GSD FC[Sl№D pS OM[aS-* 9GSD >SJaJSD ЯaCCSD MpЗCSD-* 9GSD |FOFNOSD-

–* лвся м пмйм ан-
ялщ н .)сщ )лвщ, rв щв. еввm.сл. вmс.. м лсвгв* л)в явг члл ы вемлм* я я
sвзл влалг .). )авпл* лл я я .. щ лм п с.в)ясвп.ссвщ яалсвлс. с еалвm.ссвi
я аллся. с.в)ясвп.ссв ее.лллсщл щ сленмлмщл п.асн яня. йа.сл. л евлвщ яал-
явщ нлвсн пв па.щм ява ).яанш.слм ев енлл п Yщ.алян* янй.с вм ев с.в)лл .щвi
е мщвi пв лй свгл я елл с м йщ.л* = явг м вемлм члл ы пы Kлн ч.енНн* м с. лвмяв
е.а.mлп ы b.щмb.. нев.сл.* явлвав. е.а.mлп м м* св .b. вmллм с ншн щв. пвев-
щлс сл. в лвщ* я я вс Kлв е.а.mлп , oлmн с шн .а.п.сяны я сны* )лаыйвп. авй
в)в.п* нгв лйа йвпвi е.чял* влпва.ссв. вясвk всв вла m .лм пщ.л. ч лмы с анmсвi
пв влвчсвi лан) п вп мсвщ й.ая . с я с е.* г . л лл м м o м* чнлм л с. а м
с а ла.е ссвi авйвпвi яслmявi, Вbнb.сл. еа. .мсвi ).йй )влсвлл* ) гв .слплм*
гнлвгв .лс.гв л.е й лвем.л е щмлм л в)а йн.л л яны п.ая ыbны .iлплл.мсвлм*
члв ев а пс.слы с.ы е ая.авпв е.ав п щв.i аня. л щ м аня гмс.щ с нm. п.снш-
ч лвi явm. я mнлм щс. впвмсв мевп лщ в)щ свщ, 1.ая в с b.св лымялщ с.щ,
?ллп.сс м л.см лга .л ев ).вi гвн)щл щ.мсл щл е.чя., o.л.пшлi шщ.м* я я ш а
с а.йлся.* н ам.лм пв п. .ес. нг евлвя л н чсв вля ялп .л в)а лсв п вясв, o.
л я* я я вmсв )лм* слчлв слявг с. лйщ.сллм* слялв слявг с. нща.л,

9sвсм с. ) Нвавш в)вi«-
( .)
??
ч .)с м mлйсм
( .).

» щ . s.гыа* авm , / лвечлс
( .).

9sвслс еавя й-* 9 алщ.ас. .пвчял-* 9ц слян-
( .).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
КК

Yлаша н йш йас


o

o в)лНв . л ялН .щ.i* я я с ш * ) псмм явссвлм яв п.щн сглiявщнk Kлв
впв* ял лл я й лм* еавлйсвлвм н с  я лч.ялщ н а.сл.щ бс е.апвщ вг.–*
) )ншя », к, r )вявп гвпвал нm. вп.щ ев л ался.k глял, (.глмасв. вс вс-
яв. щв* ч.асв. я я щвм п нНвщ пл .* п щвяавщ = мсл асв. с п.л* )в явмйялщ
нч лслявщ .m.нла.сслН в)лп слi* м явлваН нmлл а я с. а.йлсвп. п сс
= лвm. лй Yсглл, (м мя с щлп п.гв щ мчля вл нш.i в емл еал евщвbл вв)вi
ва сm.пв-яа свi гн)ял* й л.щ с.явмяв а й в)лп л.евi пв вi лй )вмшвгв ).вгв
янпшлс * пвяанг явлвавгв в)плп м ч.ас м з мсвп м вй , nлвл щвi а.йлсвпi Jl4 м пйм
 в)вi п Kщлга лы* л вс* нm. й е л ссi* ) щс. нbлщ е .сл.щ п щвлН ).чл.с-
сН .паве.iялН е слвс НI гамйс.. за снйявi в)b.i п ссвi с.л с п.л. слч.гв* яавщ.
с.щ.явi,
1 )а.яз лвщ маялi е лвчсi лаве* RMCpSN Dé№l* с щ лп м ).лмbлщл явм-
 щл с вmян* вллн евй йщ..i с .а.п.сялщ щ вщ с щ й ссi анялi ч.асi
Н.),
1н) щ члллл вс всявi е лвi* пНв лпш.i лй лн)вчял евявы .слвi, А.яв-
с.чс м ч.а. н в)сН* в)авлсН лй .лi пмял. с. п.bл м а йсН лга* с. м
л.ял я с щ лй Yсглiявгв » г йлс с r.пявщ, 2нл )л л я.я* л сыН л.мс. вл* л
евя.ас. я ал* л я я в* л п п.лсны еввян еваллпс. з с..п. ел m ял* л чн с.
яаленчл. явm с. знл)в* л )..* я я л мя* .плп.ссщ еншявщ* л.сслс. щмчл
п не явпя.* влвiсвi а. явлсН занялвп,
n .щялi щс. еа. л пмм )алл сявi яввсл.i,
J с нчлм члл лм ев- сглiял а смш.* ч.щ ев-анялI с.явлва м с.еалмлс м м
с.е.л.а)нагявгв нН = л м щ.см щвгв* явг шн .)м с е ллся. = )а.йгл-
пвлм еавлйсвш.слм п а йгвпвасвщ анявщ мйя. вНа сл м н щ.см л ев .i .см бевщсы*
еал е.апвi пла.ч.* п у<С>-щ* члв л* гв н* п Yщ.аля.* )лввг (в)m сялi с лпсв щс. й щ.-
ллk 9Y й вавпв* ) л.смя * п евй )л ав сны а.чм-–, .апщл щвлщл сглiялщл ан-
йммщл )л с.й щвп л. г.авл га щщ ллял = явалчс.пвi яслmял лсмявщ ямя пв
пы в)вmянk qSN* FN* OFЭ л УSp,
»свгв )в я явi-лв щнлсвi пвйсл нл свп.сл.щ лН лчсвлл л щ.лвеа.)п слм,
9W[M aD qSN+-* 9r. aD FN-* 9OFЭ aD aN 4Sp-* 9!D УSp aN 4Sp+-
?>
л лвщн ев в)св.,
.й-й лвгв* члв п с ч . вл плл.ы щ.ш с.в)Нв лщвлм .аm лмм в сввmсН
вп* еа. л п.сл. в) KллН л Н евнчлвм н щ.см л )лпчлпв. л нНв.* св й л.щ пвв)-
а m.сл. еалшв с евщвbм* л м нпл . лН, 2невл.* евявлне.* й щяснл. в)влн*
)в.йс.ссв гва мbл.м пвлщл с.щсвглщл ван лмщл бqSN [FD FN FdS

–* всл пмвi ев пв -
свi евНв явi щ. .ссв ш г ыл п вм щвгв й с.гв й сля .слч.явi щв.i е щмллI
л пвл е.а. мсвйваялщл щвлщл г й щл па л ыл )няп га щщ ллял* я я ).йнщс м
й)ня с л )л. н велля ,
ц с м а йалвп с вщ сщл нч щл вс , Аа л щла.ссв пншлп .л влев-
п. м сглч сял, o й евл.пш.i л.ямссвi ) ся. ев щ а.i с.явмяв е.лаН* шле щл*
гн.сл щ.лв лчсв е .лм с яа елпсН ллммН* лйа. я п .мм лсл.а.с. й..с.
?>
9цлв л явi А.с+- 9nлв = (Kс-* 9sKщ п евл.л-* 9o евл.л л rK +-
(англ.).

ч А.с .лм лвева
(англ.).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
КС
ллс алял евщ.л , ц.лч л м я..ся с яангвщ лв. е Нс.л я..щ, Ф.асл е Нснл ч.а-
свлпвщ, oлялвалм Yалнавпс е Нс.л oлялвал.i Yалнавпсвi, цавп пв-яа сi елал п
лв)ля. )вмшвгв с анmсвгв га нсля пвНлb.ссв евя йп .л ?С /.вщыа п л.сл, o
вясв пл лм ев .сbл п е ля Н* пе п ыbлН евйявщ* лв с явалвчя Н* лв с ч.лп.-
а.смя Н* вп. вавmялk в алмм гвн алп.ссН я с вп .b. .яв, .пвгл п й..сл
лй ыл пвi йввлвi* лвавелпi* ч.ла.Нйпнчсi яаля,
oвл еавш. УSp* ева. лп.ссв лга м щ ш.гв впсля , r мс.iшлН ла сл Н
вп н лсмлм* я явсн га щщ ллял с лвмbлi пмйсi а я й. а йплп м пйав-
щл за й щл п с га н щ .смявщн члл л.ы, ».см яв пвсвп щм* члв л м щвгн
явг -сл)н м вiлл в л явгв )лл л.мсвгв вп.аш.слп , nлл ч а с. п вНлм* = л
явг сс. щс. еве .лм нч.)сля* м е.апщ .вщ й гм п ы п явс. = п )н нbсвлм
еал.mсвгв нч.сля ,

r

?.лсл. нщ.аял б9нщ.аял- = я явi Kлв лвщсi ла.с.пi йпняo–, oа.щм .iлплмk
л ыb м лвчя ева. л е.апвгв .млл.ллм с ш.гв п.я , ».лвk емлм .мл .пмлi га н
.п.асвi шлавл* члл м вл Kяп лва * л влi пвлвчсвi вгвл* члл м вл явсчля щв.гв
е.а , .ысмявщн сы ла.)вп м п.чсвлм м нг слмk с.)в* пвял. п.л* с.ев плm-
с. пв = п. Kлв я я-лв евпл в п ).явс.чсвщ й щла слл п.ч.а * явлвав. с. а йа.ш -
вм* еав .п вм .b. л .b. ганлсщ щч сл.щ явавп с .явщ нгн лл ганл-
с.iшлщ яалявщ елл й а.чсщ слйвпм.щ* шлавявгв лнщ ссвгв щвНвпвгв )ввл * лвм
с. вмг .щвгв* члв .b. .лл /ня плшслявп еавйп л .гвk Yщ.аля ,
Аа л нm. нвmллI щ лм* п гвллсвi* члл .л щс. сглiяны я йян е.а. свщ, в -
)ла мм я ла шсвщн щ.лн* г . 2алл с m .л й Нвщвщ с.Н сс м* щвm.л )лм авявп м*
ве свлм* вс й щ. м.л чл.сл.* щсвгвйс члл.мсв а й .мм вп * л еа.m . ч.щ е.а.п.а-
снлм ла слн* л лслп.ссв я .л с с.. щ .смяны ).ны анян е.алс.щ* няа ш.ссщ
щ йвщ л авйвпщ ан)лсвщ* п еавйа чсН га смН явлваН* я ) йвач. лвг гм .вм щс.
п слН* м щвг ) а йлчллм ам явщс л* ы .i* вгсл* вm м* евb м = .ны Kан Kщлга сл-
явi mлйсл* явлваны еа. лвмв еавmллм с .смгл* панч.сс. й Kлв явмв,
Ал яслгл в а амН* чмл нm с.* = св н лплл.мсв пв)в с. вл лсз.ялл = а с
вщп лм щвв щл щ щл п гавл Н, sв я * с а. с.п.явпвщ п.лан* ысвш п лаляв л
пвсллв-пвв л м .п щвла.л п м с яанг. Влавп А m.слп , А в с енг п-
ш м щ.см я аллся я ялщ-лв й.ая вщ* вл явлвавi м п.г л я )лав влпва члп м*
члв л.е.ам с. евщсы .. лвявщo Ал с авчллв лавг л.мс.* пвйпш.ссв .гвалч.ял.
евп.лл* яав.сс. щ влйп.лсщл сглч ся щл м пвлН е.щмсслявп л е.щмссл,
Вв).ссв щс. са плвм* явг л.ял* еавй лч.ялi лл ллНвлпвасi* лшм явщщ.сллав-
п я аллсял, Глпв евщсы* с еалщ.а* еаляыч.слм щ.аля сявгв швлпвг , Вс еа. л п-
м в)вы яанесны* щнmявгв ев янян п щ лсвпН е сл вс Н л гвн)вщ за я.* ч.а-
сщ лвщ* шлавялщл гн) щл лй яа свi ) iял л пнщм ).м.пщл енгвпл щл пщ.лв г й,
млм .а.пмссН* нл пч лН яняв вл пмл .гв яавщсi г а.щ, .й слН п. л ашлН
щ л.алл .). е лмм лй щ.аля сявгв з г k .ггл пйм .). щ лавслл. еввял*
s аа (m.iс = га лвйс. йп.й * л лнл м евчнплпвп авщ сллч.ялi няв* л)в с.mсв-
гвн) м ля см вв).ссв m.слп.ссв в).я .. с.iла мсi л с, (п. англН яня* )лй-
с.* л емл м* яавНвлс м »л m.л* вл лм вп.аш.ссв с глщл л* . вп л.мсв* ).ев-
щл, o авm .лп.сяны свчм еавснлм лганшял л л я ..,
s аан (m.iс ленг л* ев-пл лщвщн* ншл) я явi-лв вНщ лi с г.* пйплпшлiм
с еанmлс Н лй пв.i а йняа ш.ссвi явав)ял* л Kлв )в с.еалмлсв б)п в* п гвлмН са -
плпш мм щс. я я м-сл)н м .пвчя * еалb.щлп е . лл ш.еснпшлм* п анг еа.па b -
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
К>
 м п ла шсвгв ) гавпвгв нав = а.пнbлi авл* щваbлс–, 1 л.щ лщ еве м с пла.чн
е.ч мсi пвлвчсi ч.вп.ч.я* лвявп пшлi п чнmвi Yщ.аля., oi м с нлн* с шл ан-
ймм )ав лм с.mя щл, o англН .алмН всл вп.аш л п.вле. сны ев.й ян п ла сн
).m.пН я ссл) вп лл я л лм с еавгвллпш.щ ашлс яа свщ плвщв)л. л.Н па.щ.с
бвявв у<;Р гв –* еалч.щ s аа (m.iс ) с амm.с п лйнщан сны пн м* вявсч л.мсв
щ.см евявалпшны, В с m швлпвг евлавл .). л ч.ла.щ лй пвлН яняв лалm )м лй
m.лвгв ш.я * щлсл лыасвщн »л m.лн = в)лп.ссi щ .смялi пвй ншсi ш а, ц я
сл )в нп.я л.мсв енл.ш.лпл. гвлпвгявi ганее* щ.см пвсвп в ангв.k в ла л-
свi й пллмы м щвла. с лленлвпвгв Kавс пл * л)в п гл).мсвi ч.асвi ).й с.* а. л
с.mлсвя л йп.й * ч ллп. е вп.аш.ссв вл .мсв* вп.аш.ссв в лс,

k

1 л.щ плmнk ева. л вщ * па л м лй лссвгв* й вев в)свгв евщ.b.слм лл пснл-
а.сс.i г .а.л* а йн й п.лл)ы.щ* ев слщ .лм с плвавi Kл m* шлавяв л еввгв* чнгнс-
с м .лсл I е ая.лс м евb я плвавгв Kл m * я я е н) * в)а щм.л еав.л ч.ла.Н
лвавс* с п.аНн = л.ямссi пв л ). св-й..св. с.)в, » лм п. .л щ.см я .лсл. й
анян* л м влл ы* ел ым .Н лм й с.ы* ш ая м л явмйм ев елл щ й I щ.мм* вс ев -
лмглп .л щ.см я ) ыла .I лнл м ы)л еав.й лм ев .. й пвавл щ.m н е.апщ л плващ
лв)лявщ* л я m щ .лвщ е.ч щ л На.)лн )в л.с..* )вмс..k сс. л еалйа я щвi*
евm нi* ) с. еавллснм,
s. ныb м ч лм п.ч.ас.гв в)ам й яыч м п лвщ* члв) ев слщ лмм ев .лсл.
 й яалщл г й щлk 9OJS- блне.смя –* = еалгвп алп щ лм* щ. .ссв п. м щ.см пп.аН,
9OJS* OJS-* = л п щв .мсвi л.щсвл. нс ллч.ял яв )в ев слщ лм л л пллм
свгн, Вч авп сл. л свплвм п. )в.. b.явлсщ* л)в м с. йс * с. Нвл. йс лм* г . явс-
ч .лм .лсл , 9OJS-* = гвпвал щ лм п. л.щ m. гвввщ* л в)щ снлi лщ* м лшслi
а й = пвяв-пвяв* члв) с. евляснлмм = ев слщ свгн* л с щгсвп.сл. й Нп лп в нН
вл еалйа чсвi неангвлл влнллпныb.i лне.смял* вл с.вmл ссвi гн)лс вллгснлвi
евb ял, sла шсв ев нщ лм* я я 9а лвявп - ) ща чсi яа.ллс-за.i лл Kлл лвсял.
.лял. п вНсвп.слм,
s н лплл.мсвi лл.щ ллчсвлмы м нщ. вллмглп лм ня п см., r п.аНс.i ев-
b я.* ев ч.ла.щ лвавс щ явлвавi )..лм п.ал щсвгвчл.ссН евяв.п* щ лм п 
щ.см oлялвалл Yалнавпс. лл за снm.ся., o вщ. )в емлм п ссН явщс л* яавщ. лвгв*
щсвгв л авщв сН явщв вв)а йсН нщп мслявп е. мщлk евщсы* я я* )п в* ев.
а слi* л мм яа сН г й* м влялп л явгв л а п .гв л.щсвщ нгн* л я я* еал
с m ллл с свmсны е. м* .евi звсл счля лй яа с с.mсв с bнеп щвл венНшл.
п.ял л й вm.ссi св,
цвй.л* я я п.й . п жпаве.* )л вл .мсв вл п сс* л в лс лй слН* пслйн* п нm.)свщ
яа. вщ * ) в ла ссвлл авявш.с* св л нгаыщ* в пв.i н)впвi вл .явi* лавс-
свi лне.смы л лвлщ енаенавпв-) аН лсщ шснавщk евлмс.шм яслйн й яллм* л .а-
m ссв-щнйя мсв mнач в л е.а.г лп в п гн)лс НI п гвллч.яв. вясв щвmсв )в
пл .лм п.ч.асыы йп.й н л ш лм ввпм.п п л аН с.Kс .щлчсН лвевмН й вщвщI
л л щ* п гв ла.сл л лнщ с * м вчлсм ллНл = л пев. лплл е.а.с. п. вванm.сл. п
е.апны пвы евп.лм* я я ч.а.й вя. с е.а.пвйллм а йв)а ссi й щвя, rв п а ссыы еван* в
явлвавi .iч л .л а.чм* щс. влп. .св )в йс члл.мсв )в.. яавщсв. щ.лв с плвавщ
Kл m.* впвмсв нч iсв а еввm.ссв. п слш. явал вачля * щ.m н е.л.свi ).м.пвi
явайлсвi яашявi бя я певщслм .. яалеo– л п.амы п п ссны еал .лявi, nлн п.ам
м .аm евнвлпва.ссвi л лга .ы* гм м вссщл г й щл с е а* ев слщ ыbлiм лй
еалгвлвп.ссвi п сс* с а елсв. вясв й с.i пнщм а амщл* влвмbлщл с п.лсН
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
КР
еамщвнгвмслявп* с влсс..пяны свчслн* н ампшным в m.лмсвi а.з.ялва я.авл-
свпвi ще* m.лi п.л явлвавi* япвйм е а* я йвчсв вй ам звллмы п п сс.k )вмшвi*
еалмлсi* е пнчлi га нсля п .а.пмссвi веа п.* вла.пш.i п.а.пявi* еав .лвi п
г йвя анчял* .нвл свгв .). м* в вчян* щ.см п с.i лалл свпвi азвi, r явсммм
 с лm.ссвi вял* м еал mлп в) я н лплл.мсв н в)свi яа .пвi га сл п.ал* .гя
плг м .. лн -ы пв.i еалm лвi гввпвi, sвссi аллщ еавсля щ.см п.гвI я е яа с*
) а ) сл ) )вчя I л пеавя веамг м йпнявп. нйва в йалл.мсщл* м нела м пйгм вщ
п лсв.нщ л с Нв л п лне.сч лвщ алнся. .гв )лалсл bлл л лмгл* л йн)ч л. л.с*
л ш.щ п еавзлм, В)а b ым яв п.щ ав лл.мщ л с л псля щk слявг с. гвпвалл.
а.).сян 9 влвавелмo-,
в. слi Kл е щв.гв енл.ш.лплм с лне * явг * пщлi* пл.алi* м веп 
с явс. в влавпя евл.л, s п.а с * г . ш ).й щ.см в)вмллл.мс м mлйсм* щ лм
ев слщ м еавлллмм в щсвi, sлвм яв.смщл с ев ншя.* п явлвавi ч.а.й евщлснл
еа. лвмв евлвснлм щв.i йп.смb.i вл вслпвлл гввп.* м ).й щл гвпвал сглiяны
щвллпн м .л.i* еа. г пшны = п Нва.лч.ялН ллН Н е асщл щнmялщл алзщ щл
= яавлявщн .лнн ) гввпллм щ вгв ллмлы, o в. лс.слл еа пв псвi лявсявi п
гввп Н* с явлвавi пл с.м щнгi пмлвi п еава.йл л.щсвi звмгл* п. Kлв вл пмв
впвмсв евKллч.яны щ.м, шва. в с п.ч * л е.а. в щсвi* с лявсявi* с й)явi
л.с. явН м л.см я щшвпвi шлащ* л лв лнщ слм* лв .л. яв щс. яп а.мсi пл
= я йвчсi .* ч.а.й лавiсны гншм явлвавгв пл м л лслп.сс м лавелся I щ мчля п
я йя. е.а.с.м с л яны с алвп ссны лавелсян еамщв яавп лл л нгн)лм п гншм с
.а.пмссвщ явсмя.I л* ав)м щвллпн* еал mлп мм с в)лп.сс. ляа* щ.м п еален -
а.ссвi* еа. а.щсвi* ) m.ссвi пв.i щг.* м вв)а m * я я е.а..йн ев ншял п я а-
ллсн* п й ч авп ссi . = ян * ял лл* п пв. па.щм м л еве ,

i

r.ва йщ.асв лсс м ч.а. сглiялН )всс л гнп.ас слвя = в сл ).лмсв вщ м
анял* англ. й г вчсв н) мм = пла.ч .л щ.см еал щв.щ е.а.Нв . ч.а.й а.ян .л* впсв
м )в .авпялi вс Гн с* п.м п ч.асвщ, А м лан сi* пв.са псi* в еа.яа свi яа i-
свлл лй) вп ссi а.).свя б) нiл. .л.i ев)вмш.* гвев * п с. йс .л.* члв лН вmл-
.лo–, »вгн .). еа. л пллм* я я Kллщ ). сщ пвелл л.мсл щ лсвг )п в янчсв в
щсвi* я ял. лсс. елмщ ел л всл п ллшлс. пвлН янчсН явщс л, J л.е.ам члл ы
яна ев .паве.iявi лл.а лна. п щ.аля сявщ нслп.алл.л. ла.щл щ лн .сл щ,
»л /Kч.м* еавлны лвлнНн п е.а. сля.* евщсы лвмяв ев сглiялщ )ляпл-
л щ бп гвн)вi )нщ гвi вя..ссвi m.лмсвi явав)я.* в пянсщл* щлс мсщл* с п.аНн*
еа.св-нН аллщл = пслйн–* явлващл вс с = ла.Н.лс.гв л пнН.лс.гв = яващл
е.а. свщ б пвл* ял лл* впв 9яващ-* 9яващллм- пйп .л н щ.см пв алн вbнb.сл. я явi-
лв л.евi явi я шл = вmсв )лм* вп.щ а.пс..* аняв. смсмявпяв. пвевщлс -
сл.–, J нm. невщлс в впвмсв лавгвсмявi щл цKiлвс* oлялвалл Yалнавпс.k )п в*
а йп лп ым лл гва)ым* вс ля щ.см явлмшя щл анял п евмслн* лл .b. щ
еавллпсв а еа плл л пгс.л л с* евя йп м* йс члл* я я с в)св .аm лмм, А лвщ-
с м* ч.асвпвв м яа пл лслщл щваялщл г й щл* щл rваявл* в с m евл.амп-
ш м с емm. п rл. ).ны iявпны е.ач лян* явлваны м вгв ля а. л пмявi е.л-
авi г мял* а янш.я* вп.аш.ссв вяанг.ссН л в) гвавm.ссН щва.щ )нлвчсН
вявявпI вс вя й м .)лмсявi* л с.i а л лм п Y)) лл, А с.)вмш м* ял м*
щ вяавпс м л )лйваня м щл Б сл* чм. с. вгв. н с еа.)п сл. п oл) .с. вявсчл-
вм п .см* явг щ* емлл.лслi л ч.ла.Н.лслi* ).m л лй-ев .. с йва л я ялщ-лв
в)а йвщ еавслял п лве. лналлвп с е авНв * явлваi нс. с впвмсв .яв ев /.iсн*
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
Кl
евян с с. е.а.Нп ллл с в свi лй еалл с.i, влвщ ) вемлм oлялвалм Yалнавпс ,
вщсы .b. нm сны л анНн* явлва м члл щс. пнН евп.лм » алл цва.л 9»вгнчлi
Yлвщ- в лвщ* члв нчлвм Нвавшлщ щ мчлявщ* лй явлвавгв с.Нвавшл. ав лл.л Нвл.л
 . лм ).й)вmсля , Ал л англ., .Н ч.а. й Нв лл й нгв л еаве .л* л пвелл сл.
щв. е.а.Нв лл пв за снйял. л анял. анял, r.щсвгл. ч * вл пшл.м с сглiяны
ллНлы* евпмb лм навя щ щлл.авщ АKас. л щлл.авщ цнщщлсг* явлва. с. mлл н
с * еалНв лл с вщ п .л.а)наг.* г . н с ) с »ваявi б№ Сl– ла.НKл mсi* авйв-
пвгв га слл * вв)смя п.лллвi еввявi щвй лял с п.аНслщл вяс щл, в. а.пвы-
лл п с.гв п.лвм я яв.-лв ляв. г.сллпв* нb.лпн.л л вс л.е.ам = с. йс ы, J л щ
ав лм = п ев. с.i б.л члл лм ев с еа п.слы я евb л* еавллп снщ.асвгв л.ч.слм–
явщс л.* с плвавщ Kл m. = л щ* г . ) л iслчвя щ л.алсялщл а гв.ссвлмщлk шп.i-
 а чллс лчсв евп. я с.щн пвл пшлi с ав ч.а.й п. явщс л п свм)а. у<уl гв ,

m

АKас. ) яанесвгв вm.слм* п.лвг йi швл с . еамщщл m.лщл пвв-
 щл л лвщ п.л авi п.лчлс, в нла щ вс еа.ев п п я явi-лв шяв.* с вл м-
св. па.щм с )ла )вмш. ч лсН навявп* ч.щ .см щвг пщ.лллм, ал е.а..й . в свгв
явс гвав п ангвi вс п..в й пл. вл с.ч лсН* ш.е ыbлН авi п с.я* л
Нвавшв .л еве с е.апi навя вевй сл.щ п ч.лп.алм ч * с плвавi ве й п 
п пв.I я ч.ла.Нч впвщн вс в)ла м нm. вявв еввплс ш.лвгв, o. Kлв влмгвb в
вmл сл.I навял .гв )л еа.янчс.* л м п.г с .мм* члв Нвлм с Kлвл а й п.аНч.в-
п.ч.яв. невалпв й евй вгв .й вя с. в в..л .авi л.с )на с * гнb ыb.iм е.а.
слщ, nлв )в п.гв лшм пвiлп.ссв. пвмщл.лс.щн пвйа лн чнплпв* пвйв)свп.сл.
явлвавгв . п л еа. пл лшм п йа.. .л I в с яв щс. еалшвм лел лм с.члв вч.см
евНвm.. енлм ч.лп.алм п.я * явг п чнmвщ* с.с пллсвщ А.алс.* )н нчл щ пснm .с
еа.ев п лм сглiялi мйя* м* )п в* л . н .)м л m в свгв вв).ссв неамщвгв
л ).й асвгв нч.сля * явлваi я щ.ссвi с.лй).mсвлмы с явс. евмпмм бл с.в)я-
свп.ссв яяна лсв я п е млв с в)авлсвi ев я я.* Kл ялщ е я.лвщ с лн.–*
с.щвлам с п. ) ааля * явлва. м щ.ссв лавл еве.а.я .гв лссвгв л лан свгв
енлл, s щ м л.щсвл йлщслН нщ.а.я* й пв ялп ыbлН нлн* я й м щс. ев)вчсщ еав-
нялвщ л.Н нвплi* явлва. . щлл.а АKас.* члв) в)а лмм в с , алНв л я щ.а-
лс.а* йпнчсв пяыч K.ялалч.лпв* с.шсв веня ешсв-лсл. шлва* е.а.лн-
явщ яв. й лмглп п.лс. г а лс л нНв л,
цанесв. лля см. л.е.ссН л.ссН ч вп щ. сщ щ млслявщ п с ш.i я свi
евл.е.ссв еалв)а.л в лвщлл.мсны лслвс лы,
цвавлял. шл с m л п е Нн* ч.ас. ан)ч л. чнял ш.аллл ев яв.ся щл* л я
Kлвщн еалщ.шлп м яавщсi евйп* явлваi м .слм н вп.лпваллм, »с. )в = я я
па m м смсм .л.а* . вп пш м лН сглч ся. п л.Нслч.ялН пвеав Н* = с.в)Нв лщв
9с ) п с- бNlЭ4S№ вN.* п вллчл. вл )в.. всвп л.мсвгв 9с ) лн-* NlЭ4S№ JBM = с.
ев.лн.л чвевасi анялi члл л.м с лйв)лл. глгл.слч.ялН ев ав)свл.i п Kлвi г п.k
).й слН с.л .ллп –, rн св еавНв л .i ч = АKас. п. с. )в, Аа л нНв л п явщ-
с лн FpSЭMaDSCCS* л вс .щн л щ члл нm. йс явщвгв щс. 9ш.с.а (на ялс -, вялснп
п.аНслi* 9 .лялi-* Kл m* м .слпв в)слщ  явпны ) ыла н л п щнлсвщ ла с.* евн-
а йлснп авл* вя мйп п вм ев с я мпшлщм е.ал щ .лсл с плвавi Kл m* г .
с Нв ллм е ал щ.сл ав лл..i блсл.а.св* яыс.л л лнл гслщ щвйгвщ за.i лл–,
В)чсв всл п Kлв па.щм влнллпвп л = щ лм щсвгв п.йm * вл. ) п а. ялл лл с
й . слл* = л п нщ.а.чсвщ в.е.с.слл .гв я )лс.л щвв . щвл чнплп ев п.аг лм =
с. йс ы* я я па йллмм = л..ввглч.явщн* члв л* 9..в)нвп.ссвщн- пвй .iлплы*
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
К:
я я )н лв в)а пшл.м п евнлмщ. йс явщ. еа. щ.л вйс л.мсв л мсвпл св ла.щл-
лм вй лм Kлвл веа. ..ссi в)а й* явлваi н щ.см л.е.ам й е.ч л.с п щвйгнI Kлн ллНны
а )влн п.b.i с в щсвi м ч лв чнплпвп п щлснл енлН* с.веа. ..ссН внгвп,
Ф с лв. щвла.л с щ.см п.щл пвлщл звзвалч.ялщл г йя щл,
2 щ л мщ* )лявщ с )авсй.* ).мщвщ с ч.асвщ .а.п.* ).явщ с л.я. звлв-
га злi* гмс.щ с еввлс. я аллс* вла m м п евл.щя Н нч iсi нч* еавсля пшлi
 нл* г . нm. гва.л нсс. гв)н г й , 2.сл* лвчсв л.сл щвi щ.л.л* Нв лл ев
евлвян, r.ап й л пм 9евНснлм- нНвi лня в ща щва лвля = вл е .слм .е.ля
евmлвi Налй сл.щ,
ч )н н а щ л.ал ) с п.сi плне* л я с йп .щi звс ам* влян ) пл с
»вая м в щвi » аллсявi евb л,
алmлщ м гн) я лвсявi нйвач лвi й с п.я.* м евл.е.ссв явщлм япвйм лым
Нвв вщ л.я , o.гв ч.а.й в св .млл.лл.* п с ч мс. сл а.пвылл* м лй Kлвгв
звс ам с )ы нлчсны е.а.ла.ян л пе.ап. пл . н)ллвгв ч.вп.я k .гв с.л* л п.-
шлп м свг * л Kлвi свгл свавпл ялв-лв лй mлпН л bллм евг* .гв ган)в влгвсмлI
св .iч с.ч.гв )в с )ы лм* яавщ. еалгнш.ссвi нл* лвпв-л.щсвi* с.щвлам
с лслы маялН нс* плмbлН с с.ыI пвяанг )лmс.i лй слН с.mлсял еавеп л* . п
па b мм я ялщ-лв лймbсщ* евчлл с авчллв й щ. .ссщ плm.сл.щ* евя йп м* я я Kлв
. .лм л я я Kлв п. еавлв, .й ангвгв звс асвгв вяс м й гм п м с )в.. в)лм-
св. е .сл. вп.b.ссвгв с.г * л лвг щвi л.ямссi плне с члс ев щ лмм* я я
пвй ншсi ш а,
nяле mл еав.йm л а. явI м е.а.Нв л я ла.лм.щн вясн п звс а.* л пвл лйпвйчлчмл
 сл вл с плп лм еамщв ев в щсвi* л щ.мя с.еаллчс м лмм ш ея АKас. ,
а. неа.m м .гв с ).г* м е.шл п.аснлмм п я сны л нm. вллн ш * я я ев
лссвщн явал ван еал)лm ылм Kс.аглчс. ш гл лел ссвгв явавНв , ц явi ) сл
) щвавй с пва.* .гв в) п.м ).л. е.авпщ евлвщ, чавя влвм п лвщ* члв п еав-
вm.сл. е.апвi ч.лп.алл вс щвч леа пм й ссв. п еавшi а й неа mс.сл.* плв-
аны ч.лп.алм евпмb лялвпя.* леа пм ..* й л.щ* лНва вчсв п.алп пвл mл.лс.
ч в л.ссщл* еалслщ м ел лм )лащ* вяангщ евч.аявщ* в ла шсвi Kс.агл.i
с mлщ м с еыыb..м е.ав* вч.а. св. й сл.,
.а. щщ .гв нНв вщ м пеа шлп н с.гв ы)лщны елян, (.аm п пв.щ евНв-
m.щ с вявавя ян я. щвы с.)вмшны анян* вс гвпвал лщ.аля бс.члв пав . емлллавчсвi
ч лншял п.мщ лавгвi зващ– в CFpé _№MЭ \lDDaF* явлва м яалч * DO№SFЭSp* явг ..
 плп л* O№lD[Sp [S№* л еа..лм ) п лвщ* члв еал евплва.слл вп 9DO№SFЭSp- АKас.
п. яа.еч. л яа.еч. mлщ щс. анян* л я члв м слявг с. п .аmлп лщ.аля в явс ,
oвл е.а.за йлавпя ев-анялk
жлм ла сс м щ лй ца явп k
ва.л вл евm ллм пмявгв*
ва.л с е.а.
л п. па.щм ва.л 
св ва.л с. п.г в лс явпв,

2

2лНлi* нлнi* )вав лi* в л авщв сщл щ с.а щл* щлл.а цнщщлсг* свлпшлi
й щ.лв .щл.йвссвгв е млв й..свп лв-)наi е b-в .с* ) явг -лв вщ шслщ нчл-
л..щ алвп слм щв.i щ л.ал л я й м щс. пвмщл .млл.лслщ л а.щ* Нвлм с щвщ
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
К<
.. .щн с. )в л вавя емлл п л. гв = у<;l=у<;:* = явг вс еалНв л п лм щс. навял
е.ае.яллп бс.)а.mсщ m.лвщ щ Нлп м влл.алш гнлл е.ачл л с.в)ч iсв K.г слсв
.аm я а с ш* явлваi пвш.)сщл шлалН щл лмглп п в сн ).явс.чсв вл .ссны
лвчян м лпсвi* св евч.щн-лв вп.аш.ссв ).йщ.).мсвi й –, o /влы вс* я m.лм*
еве п я ч.лп. лсвла ссвгв яваа.евс .сл -лыла лва вс всявгв Х№F[aOèF, швпв-
алл* члв .гв лчс м mлйсм вща ч.с с.ч лммщл,
шанлм л яавлвлм яа п л ян влм .гв л сл , » .смял. .гв яп а.л = ев.п.
е.iй mл* п.ч.асмм а.я л лвщн ев в)св.* = еалв)а.л.сс. ч.с щл с ш.i .щмл л вщвч -
 щл* еавйм) л ев нг щ* влл.см.щ. п. мш. л мш.* евя лН вп.щ с. яап 
Нвв с м явще слм яве.сг г.сялН йп.амявп лл свпвв)а щ.сс. слщял, в. лвгв члв
м с нчлм лнш.п лм )вя ян) л еал лла слл а.йлсявi с. еа.па b лм ла.явщ )нщ гн п
г ащвслян* лще ллчсi л а. впвмлпвп м л.щ* члв еавлв ел еал щс. пвл а i-
ял. маял. пл , oев. лплл* .млл .л л в емлс лл* щс. п л навял англ.
Нн вmслялk е.ап лйп.лсi Jа.щлч* явлваi й л пм щ.см евщ... л ева епч л..*
9шлавялщл щ йя щл-* пвеавлйпв ллм п яа я Н я ял.-лв лнл m. яв.-я я лщ .е.сс.
лй е лллс злгнаялI й л.щ = йс щ.сллi (в)нmлсялi* явлваi нчл щ.см с Нв ллм
ввлсвш.слм щ.m н лвсялщл п.лпмщл гввгв .а.п * лйп.я м лй KллН ввлсвш.слi п mсi*
а гв.ссi нйва* л явлваi с. лвмяв певщлс м щс. п йа.. гв  ) гв асвлмы*
явг еалНв лвм .л мсв алвп лм* вянснпшлм п щляавяве* я яны-сл)н м .b. сля.щ
с. пл ссны ланялнан п ваг с Н ) )вчял* = св псншл щс. яв.-я ял. еа пл а псвп.лм
л пй лщсвi г ащвслл* )лм щвm.л* еалгв лпшл.м щс. л п лл.а лнасвщ щв.щ вчлслл.м-
лп., s чллв m. Kщвлвс мсвi лвавс* п щ. п..влл яа вя* лвм ав свi .лмщ*
л аi цнщщлсг еа.)п .л н щ.см п яа свщ нгн е щмлл, жb. нчш. щв.i щ л.ал нщ. вс
п. Kлв . лм = чн сщ еавпвалпвщ с п.алп с щвяаны ч.асны яллвчян с.явмяв
яа вя ам н* ев яявще с.щ.сл )лавгв а.).йm слм ).Н Kщ .пН ч ш.ч.я* п явлв-
аН с.явлва. ев нш.чял* яа с.* с еалщ.а* л m.л.* )л гн)вялщл п.щя щл вл
ч лвгв евмйвп слм, r )а п а йсвп.лсвгв щ. * яллвчя е.а.л п плл лм л ля лмм*
л пнщм-ла.щм вчсщл в)щ й щл еавеллп )аллвм авпсщ в.щ ва сm.пвгв с.) *
ч.а.й явлвав.* евя всв )в чнлм п mсв* еавя п вм лссв. янм. в) яв злв.-
лвпвi ч.асвлI 9ZNp J[FJèD FaC* pSF№aS* = л Kлв п.* гвн)вя щвi* сля явi щн авлл лнл с.л-,
чп* в с m м евеавл .гв с алвп лм щс. щ.m нс ав сi Kяеа., J с )ы 
ч.а.й .гв нгвп лв. е.чв й плm.сммщл .гв нщ.вгв я а с ш * ппв лпш.гв п..авв)а й-
сны с.гвчллян лл явлввпян* л е.а. сл. лшявщ с ам с. звс ал л явгв е авпвй *
явлваi* евm нi* щвг )лм яне.с м sл)лаявi m..йсвi вавгл ев. лвгв* члв вс е.а.-
.я Yщ.алян ч.а.й mл Нн п ш.лл .млН гв Н, 1 Kллщ е авплявщ ев. вп в емлм п гв-
свп* явлва. щ.см лмсв а йвч авп л пв.i еавлвлвi л ). свлмы, вявсчлп слщл*
вс п.аснм я вявщвллпн* лb л.мсв влл.сл в)лмсi щ* п лпшлi лй еа.нп.лч.ссвi
лан)* явсл с )вя гввпн л* евы)вп пшлм с пв. еавлйп. .сл.* еавлмсн щс. .гв*
еалмлсв щ.мм, J л а м я й лмм вч.см впвмсщ, Вс й ) л.с .а,
Ф.а.й ч.лп.алм п.я щс. вп.вм нйс лм п. п.bлk члв евявiсi АKас.* явлваi
яавщ. лял сл гневi ч лншял* я й вм* с. йс слч.гв* ) п.мщ .слщщ K лс-
)нагялщл йс лвя щл е.а.пв члявщ анялН ллНвп* л.Н ллНвп* явлва. нm. п влавч.-
лп. л л щвлщ л а.щ* mлйсмы л ).йнщл.щI л члв щвi яавлялi цнщщлсг* явлвавщн м
b. ав п п впа.щ.сслял щН а.щнчлН /ня плшслявпН л амНвгв нгн ц йл-
щла ) я.с) а щл блвгв* явлваi нщ. л ы)л влянп лм Нпвл свпвавm .ссщ b.с-
я щ-звял.ам.а щ–* ч ллпв m.слм pFND CF _M№OS pS CèŽRS
?l
* лв .лм п щвлН л.е.а.шслН
.л Н* с щвв вi Kлвся. вявв лвгв па.щ.сл* явг м m.слм щ бп у гв н–, nлл п.лл
?l
o а п.л. л
( .).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
С;
щ.см ла ссв евламл* я я )н лв mлйсм евянл м с щвл лпвач.ял. еа п * с щвы е.ч лм
л ев елм* еав лп пвi лйплллi Нв й лн лчсны щвы га слн* явлваны »с.щвйлс
еавп. лвм лймbсв* л явi Kявсвщл.i а. лп,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
Су

Yлаша всйас


o

o Нвв свi явщс л.* с аня Н н )..лалл * нщла .л »с.щвйлс , J с. а й й щ.ч *
члв лвлл щс. ев аллм пщш.ссвщн г.авы mлпны щ.вчм лй пв.гв .ллп * л вс нm.
с члс .л лняс.лм л лла лмм п щв.i е щмлл, А гвевнчсв е.а.с..сс. п а я й ..
вщ а е ылм п нш. вп.аш.ссв ).ййпнчсв* я я еал пйап. п с.щвщ ялс.щ лвга з.,
2 я пяа е.ссi п с ч в 91 bлл ?нmлс - в)а й щв.i за снйявi гнп.ас слял евгл) .л
м щ.см п чнmвi а. .* с пмй ссвi вчлслл..щ, oвл евеля е лл члв .b. вл вм вл
Kлвгв в)а й ,
»с. )в ш.лм .л* )а лн емлм* явг * п у<;> гв н* я с щ еал.Н FpSЭMaDSCCS, вя -
й м вс щс. вгавщсвi* л п щвщ .. вс ) вч.см лвл , oлmн .. ешсны еалч.ян*
 с.еалйс ссвi . лсвi п л.щсН пвв Н* лал* = л лвмяв лал* св я ял.o = щваbлс с
навпвщ )н* гнл. щнmял. )авпл с .ащл = п.л .. m. л мсН ч лявп = г й щл й
л.я щл е.сс. п ч.асвi веа п.I плmн .. лвл. свй ал* й ч лвчс. н л авпсны яа -
свлн )вмшвгв л * гнb ыbным* еал с еп. гс.п * в ) гавпвлл п вяа.лсвлмН ла.-
лм.гв л в)шлас.iш.гв .. ев )вав я * явлваi л я п.лч.лп.ссв а ев г .лм еамщв с
пвявщ я л. .. щсвгв)вач лвi )нй, oвл* гвлвпмм члл лм с щ* вс еал плг .л я .).
лвчя щл* с.й щ.лсв еав)нм .гв еавчсвлм* п.а с впв. яа.в л еаллне .л я ялн н ялk
Нв лл лн .см ев слmс.ы ч.ылмы* вщвлалл.мсв веня .лм чн вплbсi яане ла.щм
явлмсщл енгвпл щл с )вян* л с ев. вя вс а йвщ .л пы пвы явшлщны щ н
я щшвпвщн л .смы* явлвав. в ла Нн а йа m .лм яалевщ л ла.явщ,
1лщ * а. л явлвавi вс еал.Н я с щ* ) . лслп.ссвi* еавп. .ссвi с щл п
.а.пс.* л п. )в свпв л п..в = л п .сял* л с.гвплял* л глг слял. лсл. внмял*
пл ыbл. яашл яа свгв щ) а * л й е Н щвавй л щв* л гн е.ч.я п явщс л Н
н м)* г . п а йсН еалмлсН й смллмН ллНв явсч вм )насв. алпв щл /в)лсвс,
шв * я я лйп.лсв* ) а.пвылвссi* )нсл щл* с .m щл* гвав ялщл й ) лвпя щл* л
вл. еа плмсв а члл * члв .щм. )н .л евявiс.. п oа.,
а п * п вяа.лсН .а.псмН )л* я я л п.й .* л Ннлг с л еммсл* = п . ны-
b.щ гв н m. л я нчлвм* члв йлщсл. вйваслял пвщллм п й е.алi вщ л пяа л
лй ялвлвп а йс. ).й .л* = св п в)b.щ влсвш.слм щ.лсщл яа.лммс щл )л л л-
лч.ял.k я я л пмялi ).явалсi ) алс-л).а * щвi вл. . п.ляв. явлч.лпв
в)а п еа. . Н авявпвгв с.а п.слп ,
J с. ев.Н пла.ч лм .. с sлп.аяны* m..йсв вавmсны вл свпян п .пмлл п.ал Н
вл с I св л.е.ам п ы лн еалйа чсвгв еа. л плл.м л ч.а.й с.гв плmн мсв* я я вс
пНв лл лй m.лвгв п гвс п нщ.а.чсны гншм с.)вмшвi вс.m.ссвi л слл п гн)лс.
гле.а)ва.iявi ла с л члв вс чнплпн.л еал Kлвщ, ж. анялi вп ам влвм лй в свгв
явавлявгв вп = лвгв m.* слч.щ с. в)авш.гв* с.а йщ.ссвгв вп * явлвав. енлм .млм
.л вс нп.й в)а лсв* п ав сны ?вй ссн, nлв еавлв. вп.чяв 9г .- еа.па b вм н с..
п 9гл л-K- л* евсмм щ глч.ялщ щвщ* йпнч га .щ евл.ампш.iм елл* всв с )ла в
лвмяв пвеавлл.мсвi л й ялс л.мсвi л* члв н вп.лпвамв п.щ .. снm щ, 9шл л-
K* гл л-K+- = й лп м вс * с. лвмяв в)лп мм веа. ..слм щ.л * св па m м ).й сн
е.ч л = в лсвч.лпв* ла Н* ). свлм* )в.йсм л щвм)н вл пллм .. п в).лвп ссi яа i*
г . .. с явс. евiщнл л в.смл,
А.евлсi еа. л плл.м плва еа. г .л .i с.пл лщны анян, r с.i е млв лй
ев .мсвгв явлля л шме елл.i, в е.аавсн лйплп .лм й щ.лм, цн л лл+ .йа. я
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
С?
п.ам вmл мсл влпвам.лм авmмы л пв.щ п лвс лнm.I вллн пап .лм п.лi е а*
евчлл лвм m. гнлвi* я я лвл* явлваi п лл лй лан) шнщсв нН ыb.гв е авпвй , 9uJ ТS
ЭS JSNFaD C~ F4FNpMNN’S pS JMlD* F№SaCCS á CF LMЭJSDDS /F№’NaNS-
?:
* = яа сва.члпв* .л л с.
вп.щ лвчсв* m вп м вс пев. лплл, rв пвл евмпм.лм с лвмbлi е лл.м* с ш
янч.а 1 Н а* авi* пb.а).ссi вевi ч.вп.я* п ч.асН н Н* евНвmлi с .ла .а-
пвгв* чн я* ы)лл.м еал) нлвя* в .лi п с гвмсi вп.члi лнне аня пл щл* й нсн-
лщл й яа сi янш я, sшн* в)аввп.лсв яалелл ев .гв п .ся щл с.г* евя вс
пвйллм ) г mвщ 9щ щ й.л-* неамmмы* евйпмялп ыb.i п л.щсвл.* л в)лп.ссщ
сввщ* явлваi* в)Нв м сл* вс щвbсв в).гч .л вл.ч.лп.ссщ еал.щвщ й mлщ л ламН ,
». .ссв* ганйсв* лвщлщ м ща чсщл еа. чнплплмщл* енл.ш.лп.ссл * .аm м й
евщвbсля * н mлп .лм п нл. сл, oвл вс пнсн ян ял п еыш.пны щнзлн* пвл чщвя-
сн 1 Н а* пвл е.а.лнелл* с еамг м щш* пвавс. 1вiя л 1лся * л пвл FpSЭMaDSCCS
ев м п.щ яваенвщ с й = Kлв .аснлм сл* пап мм лй щла п.b.i л евлл*
члв) е псв евл.чм еавчм* . п я мм вла.ш.ссвi вл ла.слм с.mсвi л.йл,
»лщв.лвщ* ) гв ам п.лн еавпвm ыb.гв с звс ам* чн вплbсв еа.нп.лч.сс м
л.см = щнзлвi л п шме.* евНвm.i с .). м* = с..лм п в)гвс ев нгав)н* й л.щ в)гвсм-
.лм плвалчсвi л.смы* л щ* г . е.а.слщ .л сял ангвi* ев. слi* звс ам* л п. лч.й .лI
енл.ш.лп.сслн евгвb .л лв* члв евлвщ* а я йп м пвл еаляыч.слм* вс с йп 
 в авг см.щ 9л.емы-, . .iлплл.мсв* ч.щ с. CF ТSlNS Oa4’№aSNNS+
?<
o с.п. вщвi щг.
m.лщл пвчмлщл г й щл я mнлм е.а.щ.счлп. вгсл б.iч щ еав. .щ п.лНны .а.-
п.смян п впа г.* е.а. явлвавi ч.ляв лвлл = у:С; гв * члв л* = с .гя ев гслпш.i*
яв яа.еявi вя.k ууР нш = Нвлм л лал лл с. с ).а.лм–, А. с м лсвла ся чнплпн.л*
члв й щ.ай .л 9 в .сла щвйг - = л)в вс пйщп .л с яаммН гне.iшлН гле.а)в* явг
с. еал .аmлп .лм ) гва йнщс.iшлН в)bлН щ.л, вавы вс вгм п .лм* ) н влв-
п.аллмм* члв англ. сл* .. ч.асщ нс нявщ л шмесвi я алвсявi* . ныл й л* с.
еал)лm мм л с. влл п м* я я л. явще с.iял. еалйа ял ява ).i* явлва. с щ вел л
евмас. щва.Нв ,
r. й )н .щ л евсвi нс, oвл вс = .гяв л явав явмйлл* й.ая лл м* лй-ев
я а ян.пН лнч.я* лавснлН а нmсвi ам)мы, (лпсв. п.ллв с пв лл г йнам с гвн).
яв.л вавгл* г . я m i п.ая ыbлi явщ с.гн ев ч.аяснл пенНснпш.i л.смы,
sвп.аш.ссв еа..лсв* вп.аш.ссв ).йы св, rв члв m. м-лв лнл . ы* ева. л л.-
а.явелч.явi з..алл+ ц я еве м ы +
2вчсв п насвщ л.* н ллм сл* вл плп лвмb.гв с ла шсвщ анявщ с.гн
щв.гв пвiсля п щ.аля сявщ е млв с плянсм.пвщ щ.Нн, s с.i с.л я я с.лk )н).счлял
лН = лшм а явплссi йпвс яавпл н щ.см п нш Н, (вщвi = й е лл.мсi вя. сo В с яв
пвiсля щ. лл, o. ллНв* п. вяв вп св п.лщ лявщ с анявi енлс.i щв.гв еав-
швгв, sс.г = с лвмbлi с вbнемI л явг с явсмым* члв) с )а лм .гв п гвалм* евп.я
mлйсл а е .лм щвавйсвi емы н щ.см еавщ.m е м.п,

r

o гвллсны пеп .л я.авлсвп м ще с ).вщ .есвщ ем. .л ., Вс еал)лm -
.лм = л пвл венлл м, /ня »с.щвйлс* л.е.ам п сллмсвi е.ач ля. )нз.лчля Y.я.м*
л плл ..* п вп.аш.слп. й еа п.ссны* вгс.щ я я лал* ева. лс. яангвгв лв , ж.
п.сч .л авйвпi ) mна пв с щл* яангвп.лсв няа ш.ссi ев ш.ян евнеавйа чсщл
лйв)а m.смл щл щ аялйвпН йлщслН лга,
?:
9. пвл м лвм * п.щл )авш.сс м* вп.щ я я га злсм ц а.слс -
( .).
?<
mс м л)ламчя
( .).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
СК
(п.ам влпва.с п еавНв свi я )лс.лля* л вллн слйп.аг .лм m.лi е ая.л лй вп м-
свгв й.ая с я а.мявi ).а.й лп свщ бп.щ Kллщ м с. а й щ.)лавп .ллпв г.ав.п–,
1 лввщ щ алн.щ* r шя ечля. п еавл.ся. всллщ На.)лвщ гва)ллм ). св-
.а м в).йммс лй з азва ). св-.ащ занялвщ п аня.* с.в)ясвп.ссв евНвm м с Y,
к, цвсл* ев. ыb.гв м)вяв, в п.ял ыла лйа. я евйпмялп ыл* п.авмлсв* вллвгв* члв
с п.аНн е.а. плг ыл члв-лв п )н нb.i явщс л. FpSЭMaDSCCS,
sл а м /в)лсвс* явлвавi м с. л.аеы бсв п. нчш. с.лйп.лсвi за снm.сял–* влв-
mлп яслгн* щвлалл с ч k с п лв щсвгв с.гн* л пвв)b. щсвгв ч.гв m .л й щ.ллл.м-
слн,
?лвпi я а с ш л л я явавлвя вл ч лвгв невла.).слм* члв .гв лан св .аm лм,
sлслi еавпв лл гвалйвсл ы)вгв щвам, швн)вi нm св вщвяk .гв ш л ыbлiм щввчсi
явсчля ев ела .лм плневщ пb.еял, 1..сi ела мсщ плm.сл.щ еавлйпв лл лен
= лл щ лй вщлшял* г . п амл шелс л, Г.лi ).йс .mсв вщ с, Ва сm.пi вй .л
вс.* мb..м й щваявi гвалйвсл, ца сi щ ш . п л с. явавч. лвпвгв, .й п.Н
я а с ш.i лвмяв ).i вНа см пвы .плп.ссны лсн = евя м с. вг м* члв Kлвл
м)лсв* )н лв ) с. вл пмыbлi . с )нщ г.* с щвщ .. ван л. л . мсв.* л)в*
пв м лщ* щвmсв )в пвв)а йллм с.йалщв. й е.ч л.сл. с лвмbлН* пйавН я аллс* ).й
пщ.ш л.млп в)лп.ссвi щ .сч.явi mлпвелл,
чп* Kлл я а с шл м лвm. а й ал пщш.ссщ .лмщ, ц я п. а йщ й вм* я я
п. ев).явo r. евщсы* в mлп л м явщн Авя .апвгв* ы)лщ яычсл* е.а.-
mлпш.гв пвы ?нн-.вя лн, Вс елл с а шллвi ев ншя.* п нгн явй.лял,
s. вп л м щва л ялчм.i )вав пявi н ал й ляснл ев а.)ав* л па.щм вл па.щ.сл
.гв п. .b. яанл.смяны ган сны я.лян а й нп .л гн)вялi пй вН, Вс л я л а* л я нл с
лйснлал свпл .слмщл в й е Н Н еавшвгв* члв с. ш.п.ллм* явг сл енл.ш.лп.ссл-
.i л сл .. ) г mвщ ев k.йm ыл я вщн* л вmлп .л гнялi* п чнгнссН нйва Н п.лл)ым,
Y я я м с .мм* члв вс с. в. .лo

k

sвп.щ ангвi* с.явщс лсi е.* ) гв ншсi ав вс ч мсля пла.евi* св еав m-
свi .щмл .есН вгвп* пеня .щН лвмяв ев свч щ* га еалмлсны м с.гв авм п
еавлш.лплл* лщ.пш.щ щ.лв чнлм л с. ч.а.й .см ев. еал)ллм FpSЭMaDSCCS,
sнчлвм л я* члв щ )а лвщ s.аг..щ вя й лм с евсвщ .. еве.ч.слл, » лм
с.влвавmсв н.Н с с.явмяв с.i п .л.а)наг = вс ) пла.пвm.с в)ллмщл лвгв
гв * яавщ. лвгв* вmл ч.лп.алвгв а.).ся л ) вч.см с.апс , /в)лсвс* пщ.лв лвгв
члв) евщвчм FpSЭMaDSCCS нламллм* с. лв н.Н лвm.* с. лв ) нс . вп с ла.Н.л-
с.i щв.i .лавi = н с щ мчлял л .пвчял пвеллп лм вп.аш.ссв вл .мсв* я я п
л алсн, Флв) евя й лм с ш. с. впвмлпв* м еа. вmл евя ллвщн )а лн евплваллм
пл) .сяны Kя е н* явг * шнаш ев вшп щл п маялН нНлН ллммН* щ л я н чсв
).m л я еалл сл вл щл Б сл л евлвщ па л Авг йс .л члв я ялщ-лв щ.аля ся щ с а.iс-
явщ е авНв ля., rв л.е.ам* пщ.лв с ам свi в.сл* яангвщ а лл м с.mс м енлсм*
л с. евщсы* я я м .). еа. л пм е.а.Нв лй oа с sлп.аяны* г .* ев-пл лщвщн бя я
с Нвmн* евапшлм й свпв н .)м п е щмлл–* м й щшм .лм )а лвщ п е.л.а)нагялi
ев.й , (.в )в с явс. см* щ лвмяв члв п.аснлм е.апвi с ш.i еавгнял п в)b.-
лп. FpSЭMaDSCCS л яле.л с.гв вп сл.щ л с.с пллмы, Ававлмм щ вйс явщщ с щ мй-
явщ* .b. )лм лш.ссщл п.Н еалпчсН й ) п = Kллщ* я я м в)kмсл )а лн* щ еал-
щлаллмм с. щвгл,
r.щвлам с вс. л ).йп.лал.* вс й л пл с с .еллм п.bл* явлваН щ с.
свлл л п енагн* = я ял.-лв ла шс. г.ла л ) шял* щ.ш пшл. плг лмм, Вс с. евй-
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
СС
пвл с щ Нв ллм ев енНщ* ).щ вяангвлмщ* й щ.слпшлщ .лсл. янщ)* лл ев -
.й лм ев пвш.)св. )а.щм .вя л ламлл лН, GF 4MNNS №MЭSNFpS
К;
* явлваны вс с щ в).-
b * п. м я члссвщн Нвm .слы пй л пе.а. ев не ссвi е.явщ с.mсвi евb я.
 , o.аснпшлм еавгнял* щ вл плл .. еНл.лм л слщ лм )вллял п е а свi* щл
еавщч лм ч.а.й п.м вщ я еавллпвеввmсвi п.а с .* влян вемлм п).m л с пва*
еа плмсв а члл п* члв вс )н .л вгв ля лм с й шя е щл л лп с щл .b. щ в .i
лйп.лсН явщс л, чевщмснлi вг я я а й еалщ.алп м я )лmс.щн нгав)н* св .гв m.-
л. г й с й щ.ллл = л* а влсв я ч * вс еалв. лслм я с щ,
oлав.щ еавi м ев евнеавлвел ссвi лавелся.* щ пява. п.аснл ч.а.й еншллi
с.г я еав.йm.i вавг. л плснлм вяанmсщ енл.щ ев с еа п.слы л я с йп .щвi .-
ч сял* влян щвmсв )в еавiлл я л слл* щлснм .в /вm .лп.св, ».m л.щ вс.
.в* л вч.см явав л в вп.щ л.щсв, Аа л. л m вп лмм* члв еав авг л нл * л м
евщвг .щн .лм п.аНвщ с вг * . лслп.ссвгв ч.с Kяе. ллл* явлваi ) ев-еа.m-
с.щн п.., Аа л п вп.аш.ссвщ щвч слл п. п лп м в пв.гв с.н в)свгв явсм* л* я я
п ла шсвi я йя.* нссi п.л е.а..я м ч.асщл л.смщл еал вавmсН глг слвп- .а.-
пм.п, o анг с с гс нг звс а.щ* ев л с авпсл л евп.й вщвi,
FpSЭMaDSCCS лвм с яам. л пяля пв. ).йнщсв. 9гл л-K-, J явмйсн
щлщв с.., Аа л а е я м л м, (вг* явлвавгв* щ.m н еавчлщ* йп л 2ная * п.аснм я
пвлщ еа.ап ссщ л. вп слмщ п влсвш.слл н в)сН л вп. вщлл.мсН нгав)вп,

i

o .ллп. щ нчш. пл лщ анял ы .i* л)в всл* Kлл йс явщ. анял* плл ыл с навпс.
с ш.гв авл k щ .щн й.лс )л с.еалмлс щс. я ялщ-лв мгнш чмлщ вявщ лнгвi
явmл ев лмсвi лвавс.* не ссвi нm. л ач.явi гвачл.i, (в с.. слялв слявг с.
ла.е щ.см ев b.я. = Kлв )в влпа ллл.мсв. лсвла ссв. вbнb.сл. = вс m. лщ.ссв 
Kлвгв л с ч = п йс я щгсвп.ссвгв а еввm.слм* члв л, o. .. нmлщял* лвм свп. м
щ.см ев. впвмсв в свв)а йсН л .аm ссН m.лвп с шлН сглч свя* мсв певщл-
с ылм щс.* я я лвмяв пвв)а m ы .. анялk щ с.а члсллм я а с ш я .).* я пв.i вгавщ-
свi ).ев свi ган л* в).ч.ссвi п й..сны ш.алм ).йаня псвi явзлвчял евп.аН )нйI
евв) ч. лм п нН. = п анг вп лн щлйлс.* л вс я я-лв )лав-)лав л щ ла.е.л , .
.b. = в)ам * в)ы пшлiм еал п ч. чллвi л.ла ялk в п.г шслщ .гялщ лщ лл-
ч.ялщ еНл.сл.щ* вяанглп ев-а)мл авл* вс с влщ шм а яап л.ла ян* . п с.i
ев.* лв .лм а.йяв еавпв л свгл.щ )вмшвгв е м п.алля мсны ч.алн л ев с.i гл) 
ла слн* ев. ч.гв л.ла я в слщ плm.сл.щ в)а b м пвяанг вл* члв) евщ.лллмм
е.а. в щсвi, o ы)лщны щвы .а влявпны пл пян вс м щ.см пвпп свпв. е.ав л
 ащ еалпллвщ ысл .гв ).лмb.. влал.* еа.m . ч.щ .ля лсв в)щ яснлм .гв п
ч.аслмслн, /нчя .b. чллв-.а.)амсщ* лвмяв с еввплсн евлс.пшлщ е.авщ с яв-
с. е.а. п м щс.* л* с m мм влч.ллпвлмы ппв лщН )няп = вв).ссв евлвщн*
члв еа. нb м л.ла м ).йс .mсв явсчл м пмялщл е.а.ч.аялп слмщл л ).йв)а йл.щ* =
м с елп 9aOJ’S-* евя щ.л FpSЭMaDSCCS плялп п нч.)сля. члв-сл)н м евлан -
с.. ев лсс..,
К;
s пс м еавгня
( .).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
С>

m

(.ява лм щ.m н л.щ е.а.щ.сл м, .с.ллв. .а.пв л ян)впi нгав) н)а с
).йщвпсщ )нл звавщ, s п ).в-авйвпв-злв.лвпвщ п.лн* вс. с лмглп .л с анян
mнасi чнвя .л = п. .в* п. еа..лсв* щввяв пеллв* еввплс ч.лп.алвгв,
FpSЭMaDSCCS члл .л с щ пнН с п.а с .* г . лсвпял л е.л.с. яа. е Нснл лй-й m а
п змщл л п слмы,
?.лслi .см* еавНв м ч.а.й авщ) л яп а л п.лсН л.яв* вmллм а гв.ссвi
авелмы ев )..сщ ев вявссля щ л вmлпм.л а.ялсвпщл й е л щл лйi яв.сява
в свгв лй лссН лп счлявп* а еввm.ссН ев )вя щ п.а с , oвл щ.лв* пвл па.щм*
явг FpSЭMaDSCCS еавмпм.л пвы вяавп.ссны нлм,
ц яв. с.лщвп.асв. явлч.лпв лвщвп л лвщлявп вс е.а.ч с щ с Kлвi п.а с .* н
Kлвгв яангвгв лв * евяалвгв я..сявio ж. лймbсi гвв л.я л.я* слявг с. в ).-
п м* ).й . лсвi й щлсялI Kлв ) лйнщлл.мс м чл.ч.я м щ шлс * сля я с. й плмb м вл
.. )вмсН )авсНвп, 2 я щ еавнш л л щ щ . s.гыа* л (в .* л лсс.iшл.* п а е -
ыbлНм )нщ mсН е.а.е.л Н* авщ с (ыщ * л Гым o.ас п авявшсвi )авшыавпя.*
л oлялва шыгв* л .b. щсвгв пмявi пмчлс, Вс лп м в пвлщ яа.вщ лвм m.
евлсв* лвм m. ваг слч.ял* я я* я m.щ* п.аНсмм ч лм я.сл па слmс.i, .й с.ев плm-
свi гва ланлм гввI лвмяв гн) щi щ .смялi = св с лвмbлi = лй .. ев )в-
ав явп плг лм, ж. ч.Нвпяв. е.сс. вяанm в ч.асщл в)в я щл п венb.ссН г й
 п.я щл* вч.см евНвmлщл с Kлвл ев )вав вя-ев явпян, .свг щнН л м .i с в)*
л лвг п. лал щваbлс а йвщ ев я ялп лI св слчлв ангв. с. пвйщнb в Kлвгв л *
явлвав.* л мм* м л я ч лв алвп * л)в .гв еавл м лщщ.лалм гва й в лмс.. еаллмглп 
щвi я а с ш* ч.щ п й сыллсщл г йя щл* )н лв нmлпш м щс. щв .мы,
»в. пслщ сл. влп.я вм = л лнл-лв певсм пвы с лвмbны щллы .. с а. -
явлм чллi л аллщлчсi гвв, J щвла. с яанлв. .лс.. в) яв = л щсвгв .л ен-
лм щвг влч.ллпв пвеавлйп.лл е.а. г й щл вч.ая KллН )ллН лпвя п .лс.i лс.п.,
1 евщлс лм с п.я лсс. евгл* я алнй л а л.гснл м mл.ля впсля * ев ела ы-
b.гв й..сщл ш.лля щл елвс, 2амвгнйя еав).г с.явмяв ш mявп ев е.ян* вл -
с плп м* )н лв члв певщслп* л .щ.сл мш., Влян сл пвймщлм* ) )вчя -евл-
гвслм* .п с п.аНсыы лне.см п.а с * а еа пм е шщм с еале.я. пвл па.йс.
)авсйвп. яамм* щгсвп.ссв й Нвеп лН* члв) евя й лм ).ны яв)вчян с ел свщ
лев .* пеНлп вемлм = л ) л явп ,
влвмсс.iшлщ m. ллвчслявщ вч авп слм п ч чл.слм с паявi п.а с . )л
Kлл п.лс. л.я * Kл еавйа чс м а.ялс o s л веншя е ая * еавенb.сс. япвйм
лН пвш.)сны еалйщн* левсмлм я явi-лв ллшлс л вла.ш.ссвлл, вщвлалшм япвйм
лслi еамщвнгвмсля = л е.вя л свплм е.евщ* ла нас. .а.пмм е п л п лавелч.-
явщ с.)., sяпвйм й..сi е а ..еле. й..см .вя ) й..с.. ле, o m.лвщ авщ).
л.сл )л я я яа.еялi ч i* вс. я я mл ялi, o яа свщ ла.нгвмсля. л.щсв-ан)лсвп м
ллп гнл. с авйвпщ щ.вщ .л, цвг m. ев. п.Н KллН авявш.лп в)а ллшмм*
)п в* я в свщн лй с.щсвглН яп а ллявп в)ясвп.ссвгв еа.свгв л.я * в лсвялщ
явщ авщ лл Навщвi я а щвавi п нгн* Kлв )в л я* )н лв ).а.шм гвлвя пв * явг с.
Нвч.лм еллм* л ла.йпв ).. я щмм ев йс явщвi Нпв.iI св лй п.Н вявс. п с.гв-лв щвл
г.авл-лйгс сслял щнчлл.мсв m m л евщвла.лм,
FpSЭMaDSCCS л я л с. нйс слявг * я я щвгнb.лп.сс )л ч а .. авпсв mнач -
b.гв гвв , o мс.iш.щ* ев пвйпа b.слл .. п Пп.i алы* .. еаллмй слм с щлснпш..
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
СР
вя й лм вп.щ англщлk 9Z[* OMЭЭS MN DèFaЭFaJo-
Ку
= пй Н вс певщлс мk 9ц я щ
п..ллм пщ.л.o Y я я* )п в* л евп.ам щс. ш.евлвщ пвл .лял. гва.лл- бrляв-
г o–* 9Y нылсi нгввя п щв.i явщс л.* ян л ы)л й )лп лмм* л я л.). )в л щ л.ев
л евявiсв«-,
цвщс л FpSЭMaDSCCS* л п oа. л п .л.а)наг.* ) ла ссщ л m. mнлялщ
щ.лвщ, o . явщ лнщ с. Kлвi л.ел* г . гнНв е Нв* лй-ев еавчлН ле а.слi* аm пчл-
свi м)вя* лняв п.лл м ще * л с.в)ясвп.сс. еа. щ.л ев).ялп л с лвля Нk
 явп м шя лня  яалчсщл )аня щл* явлва. вс а еллп е.авчлссщ свmвщ
с ч.ас. янвчял* = в св лй ы)лщН .. явщлпI щвi вщвсвi няа ш.сс м вяанг-
 м m.лмся в лешлщм щвсе см. = анг м .. ла лмI лвлi вллi ш а* .е-
.ссi лй .а.)амсН )нщ m.я л.Н с.щ.лсН швяв сН еллвя л яанmявп* явлва.
вс . п евл.лI п.лсвi слщвя = шп.i аяв. вй.ав л й щвя яанел щл е.а щнла
пщ.лв вявсI с.явмяв я )лс.лсН звлвга злi = евявiсвгв е.щмссля * .гв щ л.ал ба -
ел пш.iм 9 FJS№ MCM№MDF-
К?
–* л лслп.ссвгв н ч * MNDaSl№ pS №FNJS* явлвавгв .щмм
й л пл m.сллмм с )вг лвi п вп.I г п.слпвп m. с слщл евала.л п не ссвi ев -
.мсщл я щ.сммщл а щя.k с с.щ ) смл певв)вавл лавiс м щвв м )аыс.ля п
евлсв в).г ыb.щ )ыл е лм.* лп.а вi с .m вi п г й Н л га.)с.щ п авявшсвi еал-
ч.я., 9цв в емл л пвл л явi лвbлс-* = гвпвал е зввщ FpSЭMaDSCCS = л)в Kл
)в а м щ лвп м ) ашсм ) явг -лв .ы* св лb.лсв с. вп.ачлпi г й ллм лйп.чм лй
.. л.е.а.шслН л.а.веллч.ялН вч.ал слi лщл евгвb.ссi лвсялi лнKл, r щ )а лвщ*
нп* )л с я я а й в)а лс. вляавп.слмk лв* ч.гв с. щвгл пл .лм пйав.* с )ы п-
шл. лшм в) ч.ссны п с.еавсл .щ. ве.Нл* с.псны FpSЭMaDSCCS* пл .л щ* п.-
йс ыbл. .лл* явг * )п в* лвщн лл ангвщн лй с еалсллм насвi вс* л* а й)нm.сс м
йп.алсщ пве.щ* вс евмпм м лй в. с.i явщс л* )в м* еавлвпвв м* ев смп е.а.
в)вы п.чн* щлг см.щ пвлщ в)а b пшны п ч.шны йввл. ).лял с .. яавп пв-яа свщ
я евл.* явлваi с. еаляап .. чн вплbсН явН слiI п Kлн щлснлн вс я й м нbлщ
пвевb.сл.щ ..й п.л лй 9ZJ[FCaS-* на явi ла г. лл / лс * янял явлвавi щ* явс.чсв*
вmс )л йс лм с лйнлм пщ.л. в пмялщ англщ m.я лч.ялщ )а. вщ,

2

oы mлйсм м й е  п.лч iшлщ лан вщ л влпа b.сл.щ,
?ы л* явлва.* влвmлп г й.лн* щгсвп.ссв л я я-лв й еавлв с члс ыл На е.лм п
ев.й .* щс. лвм m. с.евсмлс* я я* я m.щ* ы л* явлва. ян -лв 9) влланылм- лл
плне ыл п щ всял. вmл* лл пвв)b. еалщя ыл я я ялщ-л)в ваг слй лмщ* ) п
слН Kс.аглчсв а лпваллмм, J йс ы* члв е лм ев.йсв* пвл с. щвгн еалпяснлм я Kлвi
лйщ.с. а н ян* я Kлвщн .m.свbсвщн* впвмсв с.я вллч.явщн а йапн в пвлщ вйс -
сл.щ, o йа.. гв н щ.см Kлв п.вм еал)лйлл.мсв я чнплпн* явлвав. лелп .шм
е.а. ве.а л.i евсвi с.л.йл.i* св п .ллп. еа. лвмпшлi вс я й м щс. е чвщ
п щ я.* лвевавщ п ч.асвщ знлма. л в)ав ншсв-)..а .чсщ евщвbслявщ* явлвавщн
).евщвbсi явавм еавянп .л е ., ж лслп.ссвi вевавi п л.щсвл. ) b.м .гя
еалвляалвi п.ал п в. сыы явщс лн* г . гва. в с щевчя лй евлввчсвi ганее
л ян FpSЭMaDSCCS лй пв.гв с.псвгв вгвплb ч вп п .млм еалНв л е лм, А.й Kлвi
п.алля л яавлявгв п.л щс. )в ) с. я ч.щн еаляа.еллмм п евл.щя Н* г . яанmл м
л я я ) л м гввп , ч лплл.мсв еалмлсвi е.ае.яллпвi ) щс. н))влсмм свчм* л
. лслп.сс м свчм п с. ..* явг FpSЭMaDSCCS* еалс .m пш м я л авi шяв. глгл.с л
Ку
YН* я я щ ы)лл анг анг o
( .)
К?
sява)мb м » лм
(ла.).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
Сl
пл .пш м п с шлН сглiялН еалпчя Н лшм ллвчсля еавлн * евйпвм .). авявшм
л аля п сс = ч.щ еав .п вм чнлм л с. с ч нb.лпвп сл. щв.i Нанеявi еввял
п.л , o е.л.а)нагявщ вщ. .i влп. .сс м п сс м с Нв л м п явс. п m й гл) ыb.-
гвм явал ва * п я ялН-сл)н м п лл н а Н .а вл щв.гв лйгввпмм* л* а йап мм
щ.m н ла Нвщ* члв .i пй нщ .лм вяа лллм пв. лваm.лп.ссв. яне см.* л й пллмы я щла-
свщн ев еп слы )а л й шлащвi* м слявг с. не.п пвевмйвп лмм лшслщ па.щ.-
с.щ л й снлм* евя п.лвп м b.м п л.щсвл. п. .b. вл п м й вгвщ Нвлм лвчял щв.гв
9м- п ).й с., . с явс. всл а й п лм* Kлл с.нщвлщ. ш глk пвл всл лмm.в еал)л-
m ылм ев явал ван л* вллгснп ев. с.гв яв.с * й л пмыл с.п..в )амя лм я явi-
сл)н м йпвсялi еа. щ.лля* .лпшлi н .)м с евя. щв. ) .сл., oвл = пвш п в. сыы
явщс лн, авлНв лл )лаi е.а.щвла л в)щ.с п.лвпН .ссвл.ik п.чя н .. яавп лл
яавщсв еав вm .л .в ще* явлва м* в лнявщ пй).m п с п. лне.сл лпсвгв в) -
пвчсвгв п.л * лнл m. влщ.см.л .гв л л ялщ m. лнявщ лнНс.л, »вм п.алля м .b. .аmллм*
св я я вс лня л п.лН * я я с.еалмлсв в авг .лм пмялi а й* члв яалелл щ .щн й.лс
яавп лм« r лне .л е.алв не я k вс члл .л п евл.л Анаm.,
sшн .а.)аллi ш..л вгвм.щвгв швяв л члая см. занялвпвгв свm * а й-
а.й ыb.гв ла сл свпвi \SylS pSD Sld MNpSD, J m. а йлч ы йс явщi й.асллi
еалплл .. Н смм,
. п. па.щм* п нm свi лвя.* м л а ым еалщ сллм с.с пллсi вс* л)в йс ы* члв
.iч )н .л, жm.щлснлсв вляап ы г й * члв) еавп.аллм* л щ л щвi щнлсi нч, / i =
Kлв щ.лв* г . ).вссi в. члл .л ).явс.чсны яслгн еал п.л. п.чсвi п.члo . лнл-лв
всв л нч .лмk й b.ялп .лм знлма е.сс.I шнаяснп* mнас е.а.щ.b .лм с свчсвi
лвляI FpSЭMaDSCCS )насв н.лI е.апвгв а й ев шл).ссв. е щм пеамщм.лм псвпмI
еал плвавщ евап. п.л гл)с.л, А аН лсi н)лiлп.ссi ща я слч.щ с. еа.ап с* яавщ.
щвлН ч лсН ).ййпнчсН з.i.ап.аявп* л м л.амы с еа п.сл.* евл.м ллНв па b .лм* п
е слч.явщ ла.е.л. mнм л пщ лалп ым п л.щсвлн, швев л* п. м йс ыл m. ы л* члв м
с. щвгн нснлм ).й лвчял п.л * = члв )а. * нщ ш.лпл.* щ.алм л .лм пвл Kл вп.аш.ссв
ч.ас м ч.асвл o rв пвл* евл.е.ссв еалсва плп ым я с.i* пйгм вл .м.л .iлплл.мсв.
щ.а сл. вл Kслвеллч.явгв ш я * л еав вгвп л. ). свл* явлва.* я й вм* епнл
ян -лв п ).е щмллп.* еалл ыл я ).а.гн л л свпмлм )в* св )..ссв п.лмbлщлм
пвгснлвлмщл щ.m н я я щл г а лс* й явлващл )в алпныл нлчс. звс ал,
r.п.авмлсщл* слчлвmсщл я й лм Kлл свчс. с.пйгв п л. пвНлллл.мс. нла *
явг с. лвмяв свчм* св л йлщ еавп лп м п щвяаны лсм r.п* л п.мв п лв лалч.-
явi ш.авНвп лвi п.свi .п.асвi е . аяллял* л щвmсв )в евншн)я с )в)авпвщ
щ.Нн е.а.iлл с лс.. е млв мявамя щл с щ. сН енгвпл Н, sлмл яашл* га.щ. . -
ялi* л слг . м с. пл . л явi злв.лвпвi мявлл* я я с е.л.а)нагялН щвлвпН,
ŒN DS №MЭSNFaJ SN yMaJl№S = лл SN ’ЦlaFRS
КК
* я я гвпвалвм ев л ался. п анялН
.щммН, Ф.асвлпвпвгв п.л еыш п.лч.лп.ссв Нвщллм с ган л н FpSЭMaDSCCS* а -
еввmлпш.iм с й с.щ л .см. вляалвгв с в щвлщ лваm.лпныbлщ л й е я ссщ
)а л.щ* явлвавгв м* л м с еавллп* лсвг с ев. вя мг ы ев в)bлщ е. вщ = щ .b.
вщ евпй валлI пеавч.щ* в)лm м .гв с. ч лв* св л анm) щ.m н с щл с. )в сля явi
= с лвмяв* члв н с с. )в m. лщ.с анг м анг = oвв м* s.а.m * = л в ла ссщ
чнплпвщ нщ .лм щс.* члв м щвг ) ев ав)св вел лм пы пвы ысвлм* сл а йн в с.щ
с. невщмснп, ? с в я лллм* щ шллв ).гнл вш л* п.mв ш..* л с.щсвгв евл шслп .лI
л* с нп мм п.лавщ пвяв с нл.i* с я с л Н* еве.а.я »ваявi н Yаял* лал евв
евнеавйа чсН еввлслb = ). св-яа с м* ). св-гвн) м л еавлв лсм м = нллмщл
вс л ).гН л.с.i лш ылм нч iсвi пмйл я ялщ-лв с.еалнллп.ссщ с.щ* св
КК
жй лл я л лмм п явмя. = п Kяле m.
( .).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
С:
й лв л.е.ам* п лвл. е щмлл* с.вщс.ссв* еа й сныл всл е.лавлн лвгв п..сс.гв см* лня
явел ев лва щ* с ч в явал* а енш.ссв. с.пялщ п.лавщ яав елл* в слщ яа сщ
г йявщ* с шме. н FpSЭMaDSCCS,

9

Вс еавп. с щл вявв пвмщл .л* л навял л свпллм п. а.m.* Н а ял.а ..
п. Ннm., r.й).щвi я вi я m.лм вс ев а пс.слы еаллпвщ л вллпвщ сглiялН
гнп.ас слвя л анялН пвелл л..i* е.а.)п пшлН н с I в п.щл слщл вс ) п на-
сН влсвш.слмН, а. евял .. в)л вллч лм лвсч iшлщл влл.ся щл, ?.лвщ а. яв
 лвм щ.смш. п.с лл ч.вп.я й лв* п сл лщ.слс л авm .слi )п в ев яа iс.i
щ.а. плав. )вмш.* л пвеав* г . .. ев мл* ) м с.. mгнч,
.й А лвп п л а сл Н л ш а ) с Н еал.йm л r )вявп* ?маял.* / ншл* лй /вm .-
лп.с = o ллi .п свплч* .аm м й янш я янч.а бчлв вл. щвi члл с.еаллчсщ–*
лй (анmсв.мм = oллг.сшл.iс* лй »ллышлс = Н ч.пI )л лнл л а йс. влвпял. л
щ л.алсял. мсл. ав лп.сслял* явще смвсял* неа пмыbл.* гнп.ас слял л гнп.ас.аI
авm .лп.сялi вялва еаля лп с пвлН .гвсмялН авmя Н* й еамm.ссН яанлвш..i
лаявпвi евсмявi галпявi* я я йн)с м b.ля I л п еавН свщ п.лл)ы. йпнчсв щвая м
л п. Kлв не явпп п е лвя* л еавп.ам п пвялН й.ая Н пвi ).i ш.явпi г лня
щлi o ллi » алсвплч* еалс.шлi* п й пллщвлл вл .йвс * ы)лщ. п.л щ л.ал
лл вл = й..свп л. п mс. с шл п лнгв яаленч.щ )ня.л. лл яанесi еня впсв
лс.сН п лмявп* е.а.пмй ссН вi .слвi, .сл.а.св* ялв й щ.ллл* члв Kлвл е а га з
евлав.с с лслвс лмН кв).а ,
Вв).ссв йваяв . л FpSЭMaDSCCS й в свi лй ). с.iшлН с )вявпялН ав лп.с-
сл* r .m вi .млслчсвi r йлщвпвi* л авi .пвi* явч.п пш.i пмяв. .лв лй в свгв
евщ.лмм п ангв. л пш.i Нн вmсл.i = вс пmлг п.лс. анял. лавiял ев .а.пн
л е.а.елп м пмсявi пмймы вч.с щл я явгв-лв ч.асввл.ссвгв вый , Гл яв-
пвв м* ч.явi* гавщ сщ* й.щмслчсвгв п.л * лвщ* явлвав. )в лвм явш.св
с )вя* п. лпл. й лнm.ссвгв п е.ч мсвi щвв влл зы * члв а.чм ..* я я ) аневас м*
я й м с еа п.ссвi п в)лп.ссв. .пв. нНв* вс ) нав лп л вч.см лвл * злгнавi
евНв м с с.mсны ) )н* лв .лм ) щ.с.. Нвавшв а еа. ..с * ч.щ FpSЭMaDSCCS, цвг *
)п в* Kлл п. щ ел в с с пла.чн ангвi ев шлавявi .. е ая л ).йщвпсв
а йщлс лм = r .m .млслчс венНвщ* еалшел.ссщ а л п.m.лл я пвв щ*
FpSЭMaDSCCS ев щн авпщ йвсллявщ* в). п янш чя Н л в)k.щллН ы)я Н* явлва. алл-
щлчсв в лвавс с лвавсн щ.л ев в щл ев е.ян* всл вч.см с евщлс л л. п енй -
лН K.ялалч.ялН п гвс * явлва. л я в свв)а йсв л с.пвйщнллщв а Нв ллм ева. л
. мсвi енлсл r.п, 9zS DlaD lNS DéC[apS ~ OMJ’ pS OS ЭMNDJ№S-
КС
* = еа.йалл.мсв гвп -
алп FpSЭMaDSCCS, цвг m. лвi н п вм е.а..лм .. й еа й слчсщ лввщ* гн)
FpSЭMaDSCCS вл в)л я п лм п авm bны лавслч.яны нщ.шян* л .л еал Kлвщ
я явi-сл)н м еавлв ншсi .. плй пл влйп м ы).йсвi н)явi* лв вс )лав щвл 
гввпвi* )н лв пНв м лй гн)вявi й нщчлпвлл* л еавлйсвл k 9udOlDSЮ-ЭMa* ТS DMl№aFaD
ЭSD J№aDJSD SND’SD-
К>
,
алав евл а м .. с га ллм п.щ л.щ* члв в)влам.л нмйплщвлм, ц явсн .. еа.-
)п слм н с вс л гвНснлм, 1 лввщ* нч вм* щ )а лвщ й щ.ч л* я я п. яане-
сН .й евй ыл ев .. )вмшлщ b.я щ, 9rлч.гв* с. в)а b iл. пслщ слм-* = гвпвал
вс л еав вm .лм* евя .й с. й лвемл ..I лвг * нm сщ пНлевщ* вс пл -
КС
9J лмзл ев а пс.слы Kллщ чн вплb.щ-
( .).
К>
9 авллл.* м н) м пвлщ ганлсщ щмщ-
( .).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
С<
п л чнлм л с. вbнемы п)ла м лй лввпвi, (в)лп лм вч.см евл.е.ссв енлмч-
свi еалчлс .. гвамk вс * с еалщ.а* п. )в.. н).m м* члв .л в)bлi а йгвпва па.-
щ.с щл л п.м ев-за снйял* лв . вм Kлв ев гвпван а л ммпвмявi й ) п = с.
п лм .i с еа пмлм л няа ш лм ).. н, А. смmя л я лвавел м пллмм п евсмлсны .i
а.чм в пвйпа b.слм а йгвпва п анялi Н в* члв с.лйщ.ссв еве пеав я, 9Y я я
евmлп .л п ш е а щ.сл* MNDaSl№ УF4MМM__+- = )в ав пе лп вс * Нвлм нm щсвгв .л
еавшв в па.щ.сл .апвi (нщ, Y с. лв .i евя m.лм* члв а йгвпва явснм щнйял* л
щсвгвйс члл.мсв вс еа.ев свл k 9 вщлнiл.* л п ллшлс. .лм щ.в лмo В с m * п
лявi мелiявi влс.* м = п с. евп.алл.* св Kлв з ял = ￿
слышала
ллшлсн-, r.пвмсщ
. лпл.щ л ялН а.еля = вв)лпв явг ).ыbлi нН ев пв л ..* л вс влп.ч с
щслщi пвеав = ) щнчлл.мс м е нй * пвп. с. пешя ).лмb.i* .гявi OFlDS№aS
КР
,
».m н л.щ щ ев .). .. за снйялi мйя ) л я в) мл..сo r.нmлв с.мйм )в й )лм
евп.аНсвлсвлм .. в)а йвп слм* евявлм нm .слi* вйв).ссвлм са п * явг Kл m.щ-
чнmс м а.чм mнач л е.а.лп м* лвм m. лш.сс м лллссвi щл л евKйлл* я я
ллшял .. ы)лщ.п ? щ аллс л цвее.o r лвмb.i за снйявi лл.а лна. м еалв)bлм
с. ч.а.й с..* ч.а.й а св вляал. щсвы яслгл п влвпявi )л)лвл.я.I л.щ с. щ.с.. Нвчн
ев ч.аяснлм* явм щсвглщ в)мй с м .i* явм пвй)н лл.мсв л ев влпвасв .iлпвп л
с щ.см еавйа чс. йпнял .. мйя * ев в)свгв п.ая смы л.Н яалл лч.ялН в.i* явл
еавелп ылм м вчлb.слм яавпл, влвщн-лв л я ганлсв нщ лм л.е.ам* я я ла 
вс * йс м* члв сля.щ с. .сллм ввпмлсi гвв* лНв мbлi лй .. всвпм.гв л. , Вс
й mл м н с * п. с .мм* члв чн вщ еа.па лллм п с.яны R№FNpS №’OaSlDS
Кl
* амbны п
йввч.свi гвллсвi л ).явщ нщ ч аныbны евKлвп* п.мщвm* енл.ш.лп.сслявп,
Вс ) еав вm m лм л с .млмм* .л ) с. ?.сялi* авйвпi* евсвлi
лн .сл аm.п лвi )вав явi* гвн)вi в)аллвi гввпвы л в)ащл )лйванялщл г й щл*
явлваi п .млН гв Н mл н с п я ч.лп. а.е.лллва , ч с.гв )в с.явмяв еа. ш.-
лп.сслявп* сл в свгв лй слН FpSЭMaDSCCS с. ы)л * св еав ?.сявгв гвпвал * члв Kлв CS
OMЭ4CS
К:
= мш. л лл с.ян , Вс ) впвмсв с.вл. ссi в .лл чллщл л . щл
л* еа.явсммм е.а. щвлщ влвщ* вляавп.ссв внm яв.-члв п с ш.щ в)лНв .* я я* с еал-
щ.а* я..п п лслН лпа.мН* а. ялвссН еалmлп вя* 9св)лчсвлм- с.явлваН й ) п л*
нп* за снйялi мйя* с.нщ.лсi* ев .гв щс.слы* п вщ. н .щвяа л , FpSЭMaDSCCS* явлв-
авi й п. па.щм лН впщ.лсвгв еавйм) слм сл а йн с. еалшв п гввпн* члв ?.сялi с.
йс .л сл вп ев-за снйял* а.шл * члв .л вс с п. .i влп.ч .л щч сл.щ бчн я* й
с.лщ.сл.щ англН еаляа * л а м ев яа iс.i щ.а. .гв г.ащ слйлавп лм–* лв . .л вс
Kлв с щ.а.сл.щ .. ган)в вява)ллм л в ллм еал п.Н = п. м слялв й с.. с. й лнеллм,
nлв )л с.й )п .щ. .с* л евлвмссв. евплва.сл. лН с. . в ч.лл нщн сл лвi*
сл ангвi лвавс.,
s ч iшлщ лвсвщ* св нm. в йвп.bлщ ев а глп сл.щ гн)* FpSЭMaDSCCS еавл
в. е.а. лм .i Н.)* в. ялп * )нач члв-лв пав . 9лН .ся. йв нН-* л евявiсв
еав вm Н.) лм неI еал Kлвщ п r .m . .млслчс.* с. m вп пш.i FpSЭMaDSCCS й
вmm.сл. »вяп* ?.сявгв й а емлл. Балл * йва лпв )ваввм вчнплпл.щ,
r явс.* еа.нп.лч.ссв шлавялщ плm.сл.щ* FpSЭMaDSCCS сам ч.а.й л а.ян ?.сявгв
ев с еа п.слы я явайлся. за снйявi )нявi л плмглп м в)а лсв ч.а.й с.гв m.* яаля-
снп 9 S№Oa* MNDaSl№o- л явi вяаншлл.мсвi лслвс л.i* члв еншявщ евавшл. ншл
?.сявгв л свпллм .. г.а сл, 9sявлo r г.o rлглллo- = пНлеп м* m вп м
КР
Авлвпсл
( .).
Кl
Бвймiян п.лявгв вс
( .).
К:
.а.Нв лл п. га сл
( .).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
>;
вс щв.щн )а лн* щласв л .пш.щн с .. евл.л = явлва м псв е.а..Н лй щ.mсвi
 с щл явщс л п .. в)лп.ссны,
o с ш.щ е.л.а)нагявщ вв)смя. ) с.)вмшвi пв мсвi лзл* явлваi певй ев
) аН лллвщн я с н с ла.ллi Kл m п вм щ. .ссв еня пшлНм ев л.явп л ла.bлс с
я явi-лв пснла.сс.i m.лвп лвi л.с.* ла ссв а йсмb.iм вл га слл завслвс * св вч.см
евНвm.i с ангвi* лвm. с ш* вщ в лвавс пва * г . )л нm) л п лм* я m.лм*
я ял.-лв явслва* н м ев й..сщ л.ямссщ яве я щ ще* гвамbлН а. л п лсвi л.щ-
свл п л.Н янчсН евлнлвавсслН вяс Н, Вява)лл.мсв с щ.я м с .. лмm.лм* Kлвл лзл
ч лв ) лвп * л FpSЭMaDSCCS )п еалснm .с * в щсвглщл лщ ллч.ялщл е нй щл*
ев слщ лмм ев .лсл., ц с.i с пла.чн ев Kллщ лне.смщ лмm.вп лв* св а.йпв ).г *
)п в* ?.сялi* л п л.ч.сл. пнН йлщ вс вя йп * члв* еавНв м* вс с.еа.щ.ссв лвяс.л
..* елНс.л* в)м.л свг* а лвеч.л .. ).йmлйс.ссв. л.в, o. ч b. л ч b. нНв л вс лй-
й лв = л я явi-сл)н м евщ)ла лл еавзллавм* в явлвавщ вс ) евm . * левщ -
ллчсв ев м .i п вгвсян, .й гн)лс я я ) п. н мпш.iм явщс л пв.i вс ел 
щ л.ал елмщ с ш.лс лл ла сл Н* л щ лм е.шл с п.аН л й л п .. ла глч.-
ял ня п ыb.i ч.щв с п еалнллплл н анч.ссвгв s.а.mл, . в с m .i л внв-
mллмм,

1

Вс е.а..Н ян -лв* щ .b. лсвг пл .лм* п щвщ с ч . .апвi щлавпвi
пвiс вс п.асн м п Пп.i алы,
sвп.ля м а.пвылм е.а.щ.лл с с евлва гв п цащ* вллн щ с п.г
н.Н л й га слн, J нчлм п Yсглл* п ц.щ)ал mявщ чслп.алл.л.* л я я-лв пв па.щм
йлщслН я слян* п ул с в)а лсвщ енлл* п ?вй сс.* ев.лл FpSЭMaDSCCS,
жb. евлвл.пш м* вп.щ ев. .пш м л евчлл вп.аш.ссв гнН м* вс пла.лл
щ.см )насщл лйkмп.слмщл ы)пл, жi вmсв )лм )в .л .щм .мл = пвйа л пвi
вс п.г яап  я явi-лв ла лмы л щвг ) я й лм 9CèŽRS SDJ ЭMN DSlC J№’DM№-
К<
,
.йв)а m.сл. Плмвсявгв й щя й щ.сл мевп л м лавiя * пmm.сс м с яашя. яв-
пвi шя лнял, Вс л ялщ m. m авщ певщлс пвы mлйсм п /влл* я я .л ) Kлв
) .. нл.амсс м ав лс , . лв я й лмk п ?вй сс. еавmлп . м яввслм л ялН )п-
шлН гнп.ас слвя* нш. шлН с евявiI всл m лм анг я анmя. л а.пслпв b.гвмл пвев-
щлс слмщл в еавшвщ* в)а йнм ла ссв свл мглч.ялi влавпвя а. л чнm вi ллНллk
9Yаг.сллс лйс лвп л п.Н с шлН щвв Н .пнш.я-* = нп.ам п. .b. яа сва.-
члп м FpSЭMaDSCCS, ?нчшлщ .. ангвщ ) л.е.ам нН м л аншя * евНвm м с щнщлы
ев авля * )пш м гнп.ас сля щв.i щ л.ал* -CCS ХMCFé* явлва м лвm. п.асн м п Пп.i-
 алы* еалч.щ всл с. а йгвп алп л анг ангвщ* евя в). mлл н с , Ф.вп.я п.г
чнплпн.л .)м вщ п пв.щ еавшвщ* ч.щ влч лл л в)kмсм.лм я я ) евщ.алс м ы)впм
KллН ). сН вй слi я .явi л* щ.m н с щл гвпвам* впвмсв ла шсвi ла с.* явлвавi
всл ев-с лвмb.щн с. йс л л п явлвавi сля явгв ч лмм с. с шл,
2 я я я ).. щнчлл.мсв ввmсм м гнНвлвi FpSЭMaDSCCS* щ еалмл..щ
а.шлл еалс.лл .i п лвл m. .см ее а л* с явлваi .i мпсв с. Нп л в а. лп, sс ч 
вс с.еа плмсв еал л вmсi лсланщ.сл* члв* пеавч.щ* с. евщ.ш в .i а йн m.
ев смлм с щ.см п mсi пйгм * евлмсв лйв)а m пшлi н лп.сл. л пвлваг, Вс ям-
 м* члв шлл m. щвi ш.евл, ».m н л.щ Kлвгв с. щвгв )лм* л)в* вй ч.ссi л вгва-
ч.ссi евп. .сл.щ щ шлсял* м с. я й сл вп * .л ) й гвпвал* лв еа. вmл )
К<
9шв = щв. . лслп.ссв. вяавплb.-
( .).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам

.i ев) гв аллм щв.гв лвп алb * й е ллпш.гв й ее а л, Алм щвm.л* вс ш лв
 щв. щвч сл.* я явлвавщн еалншлп м явг -лв п н. лс.ссвi влс.k лвг вс .)м
в)щ сп * л.е.ам щ.см,
а.m .* ч.щ евялснлм ?вй ссн* м пш. еавiллм пвяанг вй.а Нвв сщ* лнщ ссщ
п.ч.авщ, o в свщ щ.л. вв).ссв нсi звс ам а й) пм щгн* л* еавНв м ч.а.й .гв лня-
ны нан* лнщ с в)а b м п )л.а вm м, oевщслвмk 9!C CSlJ JMlТMl№D SN OlaDDS-
С;
=
нлп.аm .сл.* явлвав. с.явг впв лв FpSЭMaDSCCS в .й, 9 FaD NMN* = гвпвал вс * = aC
_FaJ Da 4SFl-
Су
= л вл в)л с. щвг веа. .ллм лвчс.. Kлв 94SFl-, 1 е а е.лвщ ш ев пв .
яанес м ам)м* евчлл пвс = явг -лв ев)лйвлл чнлм с. евгл) п )наы Гыл . oвмщ а,
oгм п мм п лмm.в е.bнbны пв н* м а йлчл члв-лв )вмшв. л ).в., nлв ) л -
аi* mласi* с.няыmлi* евНвmлi с н в .). м, Вс ел м й )а лмм п еалч .ссны
шыеян* св слч.гв н с.гв с. евнч вм,
А.евщвbсв. Нве см. .гв яам.п* явмйялi йпня .гв л. в )вал* явН см. л чщв-
я см. шыеял* я..сч лi ).я ч.асвi пвс ев нчвщ звс ам = п. Kлв евя й вм щс.
с b.ссщ ла ссвi йс члл.мсвлмы* я я )п .л пв с.* явг пл лшм* члв ялв-лв еал-
mлщ .л е.ал я гн) щ* й л.щ ня йп .л п лвавсн* св с. не.п .шм вщвла.лм л п нm .
еаве .шмм,
щмлм в) Kлвi е щнасвi еавгня. пява. й всл м англщл пе.ч л.слмщлI св
явг гв п енлм м нйс в щ.алл лавл-л анНл бн вм л щс. пйпвллм .. лй щвлН
вчлс.слi* с. йс ы–* е.апв.* члв щс. еа. л плвм* )в с. .. ев )вав ял* л с. .. евсвл *
л m. с. щнйя .. за снйявi а.чл* лщ.ссв лвл ). сi* евй слi* лавiлп.ссi в)а йk
в я * .). м* пвс ,
С;
9o Пп.i алл п.г л .л вm м-
( .).
Су
9( с.л m.* евгв л щ л я м Нвавш м-
( .).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
>?

Yлаша * яйас


o

авс.шмм* )п в* .лслщ нлавщ л а йн* п влавч.явщ ла.е.л.* щвлалшмk я явп
b.м щ.m н л псмщл+ жm.л пв мсллв-). с * лв п лшмм с й с ев ншялI с. лвлл л
а лпвамлм л псл* й явлващл й а с.. пл лшм пы в сны я аллсн = плсвпв. с.)в*
ам)ны нmн* евл.щс.пшлi га плi* явалчс.пны я шлн ве пшлН вп.ллi ев янл щл
ла.сл л еа.m .па.щ.ссв ).яi а.п.сi ллвя* евяв еаллешлi я щвяавi в-
пвi я щ.iя.o rв .л л псл bналлм вл в.елл.мсв-авллвгв п.ая смм* м лвлч еал-
снm вясв п лм пв. вяавплb.k в слщ щ Нвщ явщс л а я п м с п.л л л.см,
авелл сс м вс.щ ).а.йвп м ллп ева m пйгм еавйа чсвлмы* явлва м )п .л н
п.лв-й..свгв плсвга I .вп м m. Нпвм ) аН лсв п .м м с лс.п.* л Kл лс.п
) л явi с b.ссвлл* я явы щс. вп.вм вемлм с ллмм лвмяв щсвгв .л енлм
п гвасв-)вавпвi йвс. цвва в,
sй .ллп нла.сслi ).я п вяс. гвпвал щс. в св* л лвмяв в свk .лм вс. = )н нл
л ) )вчял, r ч вм п. Kлв* явг щс. ш. . мщвi гв * л с ч вм впвмсв ) с мсвгв
нч м, r е.ал явi ла.сл н п.а с злг.м м нпл . е.апвгв пв.гв щ Н вс = в лН
ева вслч.яв. в) мсл. KллН гвН г сН с евсм.л щ.см я ялщ-лв пвлваm.ссщ гнвщo
o.ляв.есв.* ). св-m.лв. mлпвлсв. п ч.асН л лслН лне.сч лН емлс Н* евен-
г лчмлщ г йявщ с я m вi лй е асН ч.асв-е .пН шева* п.шлп вм с явс.ссвi
щ лсвпв-лвпвi гавй л л* нелп мм .ы* п. па.щм н вавmсв Нве в пвлщл гавщ сщл
яаммщл, J лвс вл m. смм, В лс лй нг = лвл щi чллс* явлваi ) шп.i авщ н
с п .л.а)наг.* св евч.щн-лв вя й м л.щ .лвщ п oа.* = впяв евiщ ) )вчян п зва-
щ.ссны зна mян* л Kл зна mя в)ч.i ) й е.ал п е лмсвi шя е* г . е.ссл.
ев г вм й свчм нщ.а.лм вл с зл лс I св явг с ангв. нлав FpSЭMaDSCCS вле.а
шя е* члв) пймлм члв-лв* ) )вчя * щвbсщ швавНвщ* п.л. .i п лв* й л.щ нла.щл-
 м я а лпва.ссвщн вясн* л пвл* самм л а.м* нm. л еа.па b лмм п йввлны лвчян* л
п. еав вm .л.лм с пвлвя* с л iгвi л лнс авi* с oввг н* oмлян л .ащм* л щ =
й навпi ча * ч.а.й Jянля л o.аНс.явщя* лй o.аНс.явщя = г . вс евл.ам
в сн шеван = я еа.яа свщн влавпн sп, ? па.сллм* л ч.а.й Yмян с (внвс* л с ыг*
п вм sя ллН шва* г . с явс.* ев. вавя .лс.i евгвсл* м с ллг .. л н авщ а щ-
е.лял 9)ал- маяв-m.лвгв в нп счля * пщ.л. в нп счлявщ* п маяв-й..свi авb.* пщ.-
л. авb.i* пвяв с Авн .авщ, Ап в* п.л.п п явщс лн* еня м
п.лс м ) )вчя п ш.ян*
еваН лм* шнаш лм л ла.е.л лм
ев гвн)вщн евлвян 
ллланы ев е щмлл лйнщлл.мс. ллНл Анслс б. лслп.ссвгв анявгв евKл * яавщ.
к.л * 9пл .пш.гв- ) )вч.я–, Ап в* )вмш м гмс.пллв-яа с м гн.сл е.а.Нв л
лавелсян л вгм п м с щ.см, Y пява. ев. шя есвi ллвалл м с ш. яанесвгв й щ-
ш.пвгв* .еялщл ея щл* злся с вяс. е а свгв яам * л щвм щ лм нел .гв
еал евщвbл Kзла , oев. лплл м еалщ.см а йс. англ. а. лп * св л л.е.ам щ .i-
ш.. нсвп.сл.* вл ыb.. л.щ е.апщ с в)м.щ* а йн а е Нлп .л п.ам еавшвгвI нm.
)н нчл пйавщ ысвш.i л с Нв мм ев Kзлавщ пв па.щм ве.а лл ее.с ллл * м п с а-
явллч.явщ с. нпл . .)м а.).сявщ с..л.лп.ссв г ялщ еав)вавщ* п лшявщ с ам -
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам

свi щ лавя.* с еамm.ссв а еа пмпшлщ ев анявпв лпвщ ч.а.чна а лавг ссвi щ л.ал
п.mлi Kяй.щема г йч лвгв ш.явеам , В)а й ) ев ч.аяснлв мавя* я я с явщщ.ач.-
явi я аллся.* еалвm.ссвi я ев.йсвi й ) п.* Нвлм слч.гв вв).ссв й ) псвгв с. )в
п лвщ* члв а еа п.с л а евавл )* в)лп.ссв* м* явлвавщн слвм п. Kлв = еавщвя-
ш м* еавелл сс м . мсщ Kзлавщ п л * л.щс.ыb м вл с.гв* евНвm м с нш лны ).лчмы
щва вчян* гввп ш.явеам е.аллщл мmя щл* л ев. с.. в авг см. .гв а ч.с.с-
свгв л. * л лнгвi Намя )н пял* еа плмсв еавсля ыb.i п щвНс лны елсян* л влвавm-
св. пля сл. впвмсв нп.ллвгв нb.лп п еав)явпны b.м а еа плял* л лщщ.лалч-
св. а еввm.см. ев еаляввлщл еввя щл ч.ал.mсвi )нщ гл шлавялН* евлсН* гнлв
ве.ссН яам.п* щ лвпщл вявс щл л пвсллвi авелмы ваНл .iсН влл.сявп,

r

o е.л.а)нагявщ вщ. ) н вл )вмш м )л)лвл.я I евл.е.ссв лн е.а.Нв лв
яв.-члв л лй паявгв* г . л.с пснла.сс.i г .а.л* ева. л явлвавi ев слщ м .л-
сл * )л нл п.с евя щл яслг щлI в) пвчс. й .mл с Нв ллм п в свщ лй чн -
свп п.аНс.гв е н)вв)а йсвгв Kл m , »с. )в .л пв.щм* явг * авмм л щ* а. л 9Глпв-
елсвгв В)вйа.слм- л Х№F[aOèF п ща щвасН е.а.е.л Н* г.а) ал.п евялщл зл я щл
л ш.явпллщл K .мп.i щл* м)вщвп* лй явлваН в лнявщ пе л лп.а .* йвв-
лщ в)а.йвщ* звлвга злл с.лйп.лсН ы .i п ва .с Н* л пмялН емсН а йавйс.ссН
лга пав . Н мщ* м с ш. чн с. яслгл* еалв)а.л.сс. ) )ншявi /ня плшслявпвi п
л. сл* явг .. .лмщ п л ч лс. навял йвввг Плщя.плч л англ. йс щ.сллвлл,
вщсы л ял. янам.й* я я левлсял. )на. звл сл щвснщ.сл мсвгв еавлйп. .слм
Yм).алн s.) бGMOlCSJaDDaЭa \S№lЭ УFJl№FCalЭ Z[SDFl№a ZOOl№FJF SDO№aJaM«–* Yщл.а-
щ* вявв уl>; гв k с лН m.лвп лН* ган)в ш.аш пН ла сл Н га плавп с )л л
йщ.л л а явплс л ла ссв-гв.с л. ) )вчял* л п л.ямссвi ) ся. й ш.ы ев п.ш.с-
сi й ав ш Kзлвеявгв щ .с m.сявгв ев I ч щл м а йгм п гл ан с л )л.
s!! = .. .щм а явсвпН гввп с .щл лссН ш.мН* лвлв. л.в енеая щл л пллвi
Нпвл, .й пвш.)свгв чн с м п в)kмллмН с. я .). пслй* п нгвпвi я )лс.лля* )..сс.
лвщk лнл )л л еа..лс. лйв)а m.слм налс щялН с .явщН п лан . » алл sл)л
».ал с буРСl=уlуl–* л aS OЭSJJS№CaNRS бnа сг.с* уlll– г.сл мсвгв nе.а * л Ан ып -
.п !OôNSD HaDJM№aЦlSD pS G’apMJЗ№SD УMlySFld Ml >Sl LMNNlD б алm* у:К? гв л евйm.–,
жb. лмс.. пвсвп л щ.см а )вл* влсвмbл.м яв плвавi еввплс. .пмлс лвгв лв-
.ллм* = УFJl№FC HaDJM№é M_ q№aJaD[ qlJJS№_CaSD FNp MJ[D rмыщ с * aS Х№MDD-OO[ЭSJJS№CaNRS
ul№MFD швзщ с * й щ.ч л.мс. ’ЭMa№SD п., яс, rляв м »лН iвплч л .гв влан сл-
явп* евпмb.сс. аняв- йл лялщ ) )вчя щ* с.а пс.ссв-еа.яа сщл лыла лмщл
яллл ц палглс * /) явп * ? сг * л я лч.ялi лан п.лявгв щ.аля с sян .а *
qlJJS№_CaSD M_ УSB uNRCFNp,
чm. влавявщ м й чллп м Kслвщввглч.ялщл mнас щл* вв).ссв сглiялщл*
явлва. лвг )л нчшлщл п щла., 2в )в па.щм* явг лл.щ лля ев п.аг м ява.с-
сщ плг щ, (в лвгв* .а. лс еавшвгв лв.ллм* Kслвщввглм п жпаве. еалв)а.
п.ляны еавлвлн л лвчсвлм* л пшл Нвавшв евл п.ссщ .вщ* явлващ й п. вп л
с.щk п.аНвпсi mа.* йс щ.сллi Пл н лсг.а* лвм пв г п. л яанес.iш.i лй злащ*
лвагвп пшлН с .явщщл* л п .гв лсл.а. Н )в с. нвmсмлм веа. ..слi ) )вч.яI m.
л евсс.* ч.а.й евп.я ев. .гв щ.алл* а. с..паве.iявi* л яm. л анявi .ел вел.-
аввглл бевчлл с. нb.лпныb.i* пеавч.щ* еал вп.л Н– .яв с. н вм )авллм гле-
свллч.яв. лгв .гв плвалл.л , Пл н лсг.а ) .b. mлп* явг .гв шяв с ч л.амлм пв.
с нчсв. йс ч.сл. п щла., ».m н л.щ я я вс л .гв еалп.аm.с явс.ап ллпсв .аm лм
пл впН л ав впН с йп слi* впмb.ссН вгв.лслщ невла.).сл.щ* л я лзллав-
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам

п л ) )вч.я лшм ев еалйс я щ* влнесщ гввщн г йн ы)лл.м* сгв- щ.аля сял.
а )влслял ппв лл свщ.ся лнас. е.а.щ.с* пл.я пшл. лй лавгвгв еалщ.с.слм й явс
еалвалл.л * л е.а.щ.с л явсвщлч.ял.* всвп сс. с яавевллпвщ лйнч.слл вmсН
ваг свп ев щляавявевщ, r.щ лллм с. й щ.ч лм свпН л.ч.слi л еав вm л сл-
m лм Kслвщввглы . п л с. в навпсм зл л.лл,
1 )вл шл н лсг.аммс.п в 9ам впвщ в)ла л..-* явлвавгв с. . н.л й л пмлм еа.-
е алавп лм* в щ.шсвгв евНвm с лв* я я впа.щ.сс. лй л.л авщ свп е.лныл 9ам в-
пвгв члл л.м-* явлвавгв с. . н.л й л пмлм нщ лм,
В)вйс чл м в лн еван л анг м* )в.. в)b м* е.а.щ.с ,
oлялвал сяв. л шл н лсг.авпяв. евсмлл. в пл . я я в еав нял. Kпвылл* ев п -
.щвщ еалав вi яв.ялвс.ан с яп а лсвщ ев св.* лв .лм я я в ч.щ-лв й щяснлвщ л
евшсвщ ев вл пн* яв.-я ялщл лшм пс.шслщл а йсвпл свлмщл бевмасщл* влавп-
сщл* гвасщл–* щ.слвм свпщ евсмлл.щ в щсвгвв)а йсвщ* л.янч.щ* л ыb.щ ев яа мщ
пл .* ваг слч.ял влвмb.щ лй г.вга злч.ялН а бев пл вп–I лс ч. гвпвам* пл пяычл
а йсвпл свлл, nллщл )в.. гл)ялщл еал.щ щл я лзля лл нчш. па m м Kпвы-
лвсс м лвавс . * л в свпа.щ.ссв Kллщ )лввглч.ял. л. вп слм ч.шн.яаН
)л нвп.аш.слпвп с в с.Н ссвi лвсявлл = л й пв лл п л. лнелял еалав * г .
с щ щ.а.bллм всвпс м л iс .., o Kлвщ щ. й г я 9щлщляалл- п.г е.см щ.см
= л лнл сглiял. л анял. нч.с. .мл па = м чнлм с. с ел 9 ап- = евавпсн, ц я
в)kмсллм* члв й щ.ч л.мс м гн.сл )нявпвi свчсл* с ..ссвi пв пйаввi л лл
ла ссщл ч.сллщл еал ля щл л англщл вв).ссвлмщл* щ ялан.л пвы гн.слчсны
нbсвлм л.щ* члв еалслщ .лм 9лга лм- пвiсны авм я явгв-лв лссвсвгвгв* явач b.-
гвм с .явщвгв л щна пмм* )н лв ) ев. ыb.гв .гв* = явщ)лс лм* а члл сс м с влпв
еллчм.гв г й + ц я в)kмсллм* члв ыmсв щ.аля ся м ) )вчя -еаллпваbл * п лвчсвлл
евНвm м л пс.шсвлмы л вяа явi с щ.лсны лсыы вн* ев а m .л .i л п лвщ* члв Нв лл
ев-влсвщн* с.апсв ш.п.м мmя щл+ 2 ялН )лвпН ял.авп а. л ) )вч.я с.щ в, Y члв
п я m.л. в Нн вm.лп.ссвi вп.лл еалав * явг * с. впвмлпнмм л.щ* члв лй вm.с-
свi ) )вчял я лщ вс . .л н лплл.мсв. ев в)л. нНвгв лл mля щл л л.).м-
явщ* вс яавщ. лвгв с Kлвщ 9в.сс.щ- яа. еал) пм.л п.аНшл лсв. пвеавлйп. .сл. л.Н
авч.я* явлва. еав. ыл лщ.ссв п л ялН ллммН mнчмл лчлсял+ »с. пев. лплл еал-
п.вм пя й лм* члв 9.л.лп.ссi ев )ва- п ган)вщ щ. ( аплс с. щвm.л нmллм
в)kмс.сл.щ евлвмссв пла.ч ыb.гвм щ л.щ ллч.ял с.п.авмлсвгв впе .слм Нвлм )
лвмяв ла.Н з ялвавп ев а m слм п в свщ нb.лп. = зващ* вяа ял л евп. .слм блв .лм
явлыщ * галщ л щлщлял–I ангвi m. лвавс* л 9)вам) й нb.лпвп сл.- сл еал ч.щ*
л я я я ев ч й bллс м нвпя вп. .с в л явi лвчял Нн вm.лп.ссвi лйвbа.ссвлл*
явлва м с Нв ллм .яв й еа. . щл лвгв* члв евв).с в.сллм щвйг глевл.ллч.явгв
па г = елл* члв л* лл мb.алk в)щ сп лм* йс члл* с.явгв* яавщ. а йп. с члс ыb.гв
с лна лл , 2 ялщ в)а йвщ* щ мчлявщ м нm. с Нв л п еалав . лв вmсв. л 9).ев.й-
св.-* явлвавгв м евйm. ля п ангвщ пвНлллл.мсвщ в)щ с. = п лянлп.,

k

o влсвш.слл щсвm.лп ч.вп.ч.ялН чнплп = с .m * щ.ш ыb.i й снлм* авявш-
свгв .. левс.слм* с.щвлам с с.г п л.сл* ла.пвг лb. плм л ллшлс вллгснлвi .л
= евп.я щвлН еаляыч.слi ) )вчя щл* л впллп.ссН л )ва лвасН* лвлл н щ.см
с евч.лс.iш.щ щ.л., жл п я ч.лп. вчлслл.м . лслп.ссны вла н с Нвmн п лчсН
щвслмН л евлмсвщ лН й е.ч л.слл* пвi с. й слщ ым* лв = еалйс ым = пяле ы
с.евсмлсщ пвс.сл.щ* явг е.а.)ла ы п нщ. пвл Kслвщввглч.ял. вляаллм = лйснал-
л.мс. лан * лйщ.с.слм* пс..сс. щсвi п лл.щ ллян* а.пвылы я йсмщл яв.г п
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
>>
п.лвщ яангн щляавяве * в)а й л пл)а лы пв щс. п.Н а. явлсН ) )вч.я* явлваН м
 щ л евiщ л вел * л пвы влсс. ).щ.алсны з щллы й еал нщ ссщ щсвы ллс-
ялщ с йп сл.щ лл .. m.* св щ вi )няп* л вявсч сл.щ с ллсяв. 9a- п в)вйс ч.-
слл ) )вч.я* с йп ссН п щвы ч.лм, . я я ) с гвалйвсл. Kлвi гва сл лмыл н щ.см
п е щмлл п. л. с.в)ясвп.сс.* ) сввпс. щ.л = .п.ас. ламлс* ыmс. л.ел*
гва п ч.лас лм лмч знлвп пшлс* = явлва. ял.iсщ чявщ п аня. м лНв л
л лавiсщ а.).сявщ п ввщ.ссвi шме.* л щвв щ ч.вп.явщ с п.а.пвчсН ев вшп Н*
л емлл .млл.лслщ лвлмявщ п ланля Н,
J а св евсм лв* члв л я Нвавшв евсм щ лм п влсвш.слл ев ).а.йвплявпk члв п л ялН
нч мН с в )лм в свщн, o л.ч.сл. п.гв щв.гв .ллп л влавч.лп м щ сл я мсв )вмм
енлслявп* л* явс.чсв* слчлв п щла.* яавщ. вm м* с. щвгв евщ.ш лм щв.i нла.сс.i емлл-
ч впвi еавгня., » лм еа. неа.m гнп.ас.авп л гнп.ас слвя* члв нлав еалс .mлл
щс. п..в* = л всл ) гва йнщсв .аm лм п лвавс., в Kлвщн евпв н певщлс ыk )
н щ.см п 2.слш.пявщ нчллb. лавг л.мсi лвп алb* щ.шявп лi й ля лссщ ). -
сщ лвщI англ. а йслл .гв* щс.* щвлщл яа.еялщл ян я щл* са плвм й bлb лм
.гв лй еваллпсвгв b.гвмлп , ц я-лв .лвщ* евй св п.ч.авщ* п.м п ел* а й)ллщ яв.-
свщ* вс с.вmл ссв мплм я с щ п oан, жгв вл. с. псв нщ.а* .щмм ) а йва.с * л*
й с. вл лявщ .с.г с m..йсв вавmсi )л.л* ). смmя еав . п.ал вавя с п.в-
ле. ., r ангв. нлав* пл п евй а сян* м . п. пвйщвmсв.* члв) евялснлм вщ ).й
.гв п. вщ ,
Влч мссв ллНв м в)а пвл вНвлслчмл еалс .mсвлл = чвя* й..сны m.лмсян
с а.щс.* явсп.аллял л явав)вчял м евлщвя = л ч.а.й вясв я свi п)а м с анmн,
чгн)лпшлм п ч bн* м евчнплпвп * члв е .с* св п. еав вm )лав ш г лм* авmмы
п ляа Н* в .й щл п г й Н* л япвйм mгнчны еалйщн л еа. л пм .). яавлявгв гвлм
 .гв )вмшлщ ). сщ сввщ л ла насщ г лнявщ* п с ыbлщм п н* ла.еыbлщ вл
с.ч.гв . лм еНлмbлН вл йсвм в) я = л л а ыbлщм я я-сл)н м веа п лм щв. m.лвяв.
влнллпл.,
ц m.лм* лвмяв ав лл.л евслщ л щвы ).йнщсны* нгаыщны ла лм, Ап в* щвi
лвм с.пвйщнллщi вл. п анг ля m.ссщ лвщ пап м яв щс. п явщс лн п.а с *
Нп л  чвя л ял м в)а лсв п * члв) щлснл .млм енлм п.аснлмм еав вmл-
л.мсщ лвсвщ с 9Y - = ненлл лпсвгв Kм- м)нщ o влвщн л* члв 9члл м с ня -
лвмяв лвщлл лл щ.шлл лсл.лг.слсвгв в)п л.м* св* ляычлп ав лл..i* певщлс ы
ев влсвш.слы я щвлщ ) )вчя щ лвмяв с.евслщ сл.* а й а m.сл. л гнщ, жл m. л явi
й елсвi ы)лл.м еалав * я я Yя явп* щвг п ).й ас.iш.щ 9sв)ла слл ) )вч.я- беал-
вm.сл. я лн .сч.ялщ 9oвевщлс слмщ-– нс лллм пвы ) гвс щ.а.ссны )влвпсы
пмялщл с..ел щл бс. йс ы* ) л вс )в.. п. нb с ч.л пмялН пмсвзлмялН
члаявп л мй.i–* щвmсв .). еа. л пллм л.щсвлн ам впвгв в)а йвп ссвгв ч.вп.я п Kлвщ
пвеав., (в лН ева певщлс ы ).евщвbсвi в вi* я я с ш .мялi па ч* щл.iшлi
вялва /вй свп* явлвавщн* я я ч.вп.ян нч.свщн* м* вп.ачлпi .млл.лслi щ мчля* вл -
пл с еве.ч.сл. а гв.сс. лс.п л. янявял а. явi впял б)вмм пймлм лН в)вi п
й га слчсв. енл.ш.лпл.–* еа.евявiсв с ел щс. п Ал аал* члв всл вллчсв пнел-
лм* = св с щвщ .. лН* п.авмлсв* евmа щшм* л)в ев щв.щ пвйпа b.слл в)щ сbля
лваm.лп.ссв еа.ев с. щс. я ялН-лв евл.алН яа елпсл* евч.щн-лв в)вm.ссН п лвi*
явлваН яа.лммсял. а.)мл * п.асв* с вплл .щн п .гв m. н, »с. а св вляавм л
ангв. в)лвмл.млпв* лщ.ссв лв* члв Kслвщввг* щла.ссв й слщ ыbлiм пвлщ .вщ*
с.еа.щ.ссв пвй)нm .л члв-лв ла ссв. п пвлН )лmслН, Ап в* в)ла .щм с елясля
 янй.с щл* л м* е щмлнм* члв ам вщ лй)а ссвi авb.i .лм й щ.ч л.мсi й евп. слч.я*
ллНв* слявщн с. щ.ш м* св нm. чнплпнм* члв .iлпны вщ шслщ с с.ап* й а с.. с.н
пвл яавщс. еалс .mсвлл п ш а ) с* вл ыbлi .гл.щ* лл яа сi плвщв)лм*
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам

вл ыbлi ч .щ бл я е Н ).сйлс п у<у; гв н–* л я я м-сл)н м евmл м ав лп.ссл лл
чнm м гнп.ас сля н щл гвпваллk 9|№FaЭSNJ* |MCMpéF
С?
* вл пл ) .лян вщ Нвлм Kлвл
а й, o. м )н .л. лга лм п я ш-я ш л я й ял-а й)вiслял = еал ч.щ лнл ) )вчял+ r.нm.л
л.). са пллм евалллм п.щ н впвмлпл.+-, ч еал вавmсвгв йс я 9УFO[ qMpSNCFl4S-
СК
п
А -цллсг.с. бА п алм–* лвмяв члв м вгс пш. шлН с еавгнян вл л щвснщ.сл м-
свгв ). свл.гв »навщ.п * с. пс.гв еа. . л.м .апвi (нщ* я я вс в)а лл яв
щс. пвы ща щвасны гввпн л п mсв еавгвпвалk 9sщвлал* щ мчля* лвмяв с. гвсмлмм й
) )вчя щлk Kлв еваллл аллщ еавгнял-, r л.свi вл ншллН янлвп лавелся.* еня п-
ш.iм лй ш еа бцащ– я щваы* а сс.i п.свi у<у: гв я явi-лв )вмш.плялi ч впвi*
явч.свглi на.см .амгвi п в свщ нН.* Нвл. щ.см а.лвп лм й лв* члв* .я лм* лгс -
лйланы чявщ сглiялщ н щ, ?.лвщ у ла.с.мН* с. )в я m.лм нч м* члв)* ш г м  чявщ ч.а.й .а.пншян* м вгмснм л с.
нпл . я щ.с.ыbлН ев щ.а. щв.гв еавНвm .слм ев.мс* лвчсв м ) sв вщ* всл m.с
?вл , жb. ч.а.й .млм .л* п алщваялН Yме Н* м в с m й щ.лл* я я й щсвi лйплл-
лв-ллНв* ев-йщ.лсвщн* й).лм ла п * л* евi м с й * с лнел с mласвгв ев.пвгв m с-
ащ * явлваi евй с mлпвл.* нп.а.ссi* члв м ).йй явссв впы е.пчлН елл м еав-
mл, Yщ.аля пя й * евm нi* .b. )вмш. с.й вавпвгв лсл.а. ев влсвш.слы яв щс.,
чгаыщ. з.ащ.а щвч лпщ m.лвщ ня йп л щс. с с елм 9ч ллм пвеа.b .лм-I
лй еавсвлпшлНм ев шв. плвщв)л.i всвлм лй .п л.мялi а.пI всс. в) ял*
а псв ншс. я йвпвсс.iш.щн )ав мг.* с лва mлп лм л* ач * шл с щ.смI щ ылял
с апсв еа шлп л = члв m. Kлв л яв.+ = н пвлН вй ч.ссН щ щI л а. велс. лнал-
л Нвл.л йс лм* с. а)ввп л м* в)ла ыbлi янйс.члявп м с ялI mнас 9? iз-
йпвсл* еа шлп м* с. Нвчн л м )лм смлщ п яа я Н* еа.. ныbлщ евенмасН ) )в-
ч.я* евенмасщ в)kмслл.мсщ л.ялвщI л в с m * п енлс.* г .-лв п rвпвi ».яля.*
а. л пвялН ыяя п л.iсвщ п.лн л с лнm.ссН я ялнвп* й щсвы ш п еав вm.сл.
пнН-ла.Н щлм вгавщс м пвавс м яв) ,

i

цвг * вламНснп евгвсы* м пва члп  аНвi яа свi вавгл п е ая* члв)
в)а лмм ч.а.й с.гв в ев.i л . * вmлп.сл. л ).я щвв вгв .л )л я я ла.е.л
вчнплплм яв щс. в лвавс . лсв ншсвi еалав , 2нл п.свi* пвяв л )в* щ.m н
.вя плм ш.явпллв- йва.пi аглвI . п й щ.лсi* л.щсi* с й..свi ев я я.*
Нпвл лля ев.b п.лнbны ч.аслянI щч м ч.а.й еавг лс ). м* ва сm.пщл явс-
чля щл* пава I л.е.ам m.* п лыс.* ллНв еваН * г . л.см л ла п * п вм лаве л н щвлл-
явп* ч.ас м в аm пчлсвi Kа.)лм* евмпмпш мм л лслп.ссщ евлвмслпвщ лвмяв я m-
i плвавi гв I л лнл m. га. м* а яапшлм* с ллммН щвв Н влсвя* яа св-ч.ас м*
ле.bа.сс м щ.вщ .пзл ал , oвл вmл м евнеавйа чс м* п га зллвпН mля Н*
)вмашсл * еал.пш м с а п.лшлi вл в свгв пйгм е щмлл еал вавmсi а.е.iсля*
л с.гв m. смлм* ла.мснп пп.аН в лс й англщ* п щ ч.апвссвi л.сk пш.
л пш. ев слщ ылм всл* .амм* й л.щ ев). лл.м пвйпа b .лм с пвi п.лвя* г . нm.
)вмашслн щ.сл а.йп м* аm м* лйнщан св-е.а щнлавп м лев н* г м,
o. Kлв )л в)ясвп.сс. с .явщ.* св пмяны щлснлн щвгв е.а.)ллм лня .а 
евмп.сл. ч.гв-сл)н м псв щ.чл пш.гвм* с.в)ч iсвгв, вщсы* я я в с m м й щ.-
лл с п.лвчя. н я ллял е ая лщ.пшным н щ.см лвмяв п яне.ссН Kяй.щема Н* а гв-
.сс.iшны* л.щсв-явалчс.пны* няа ш.ссны лвсялщ* ).щ йлгй гвщ лйс сял* лKян, ж.
С?
9 а пв* oвв м-
( .).
СК
9ц Ав .с н).-
(нем.).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
>l
с )ы л п гн).аслл лшм а й в щ.см* л пвв)b. Kлв ) еа..лс м а. явлм, J й щ.а,
ч аллм ев с.i щс. )в с. анял = вс л . н щвгв щв.гв еа пвгв е.ч * л м ).-
явс.чсщл еа. влвавmсвлмщл л е.а.пв ллм чвя й елсвi лй в свi анял п ангныI
лKя щ.m н л.щ m  Нлла.смялщ па m.сл.щ яам.пk всл )л евлсв m л* л слm-
сл.* с )m.сс. нлявев в)сщл Нпвлля щл* л.алм анг в анmян лявв)а йсщ пл-
m.сл.щ = )лм щвm.л* еавлйпв м ла.е.л* лшявщ пвялi ев лвсн* члв) ч.вп.я щвг .гв
нвпллм, r явс.* а йщ Нн* м пллсн ев с.i а ще.лявi, » п. Н л лвс л.ссллл *
явг * с яа ы ев). еавщ й п .гялi щмч* вс п нm свi щня. плмглп .лм с евчя Н*
влялснп гввпн л еалвmлп всм яв )н, » п. пл л лв йс щ.сллвгв гавщ.iл.а *
п анг ев л плпш.гв з.айм щ.лсвщн ы)лл.ы* Авалн .л вавплчн П Нн, rв слялв с.
еалнллпвп еал лвщ* я я м пламНлп п.лвчян лй .лял л гм . с аян п ял..,

m

чла.ссыы с.н чн лсвг пвйщ.b впм п нщ.аял лл свчмы, r яа iс.i вавmя.
е ая лвплйс ла.сл* е.а. явлвавi м лвм п вmл слл )а mслявп* е.а.Нв л п аН-
ны е.е.мсвлм ев щ.а. щ. .ссвгв нг слм см* л щввявщ а йлп м лнщ с ев евмщ*
л щвв м нс п.л m пл. п яп а.мсвщ с.). п.л o, oв щсвглН Н Kл я л л-
п м пев. лплл = п Yзлс Н* Yслл) Н* Yл сл.* ?в-Yс m...* = св слявг * слявг
с. лйсп м вл л ялН яв впялН чнплп* я я лвг * е.а. .а.ыb.i ла.смы, . пвл с чл-
с вмk авпсв. гн .сл. е.а.Нв лв вл п.ля я п.лян* л щ.а ыbлщ еалйа явщ евпл 
авйвпв-влпявпi злся* я я явл)ал* е.а. п.счлявщ* явлваi вс пвй нН ел лс-
сщ Нв)влявщ, жгв яа пл -гн.сл * щлсл лыас м яв)а вчявпщл емлс щл с е.а. -
слН .гщ.сл Н* явлва. вс нщ. й ) псв а й нп лм* пв л м п пгнл. п аН щ.л Н* с
пвялН авйвпН п.л Н аявгв ч м бKелв)лм–, 2 я пмяв. па.щм см л гв вллч вм
англщ вч авп сл.щ, o нгаыщ. свчл* евй с.i в.смы* ев . мсщ вm .щ* м впл свч-
сл с еалщ сян* пщ й п лпв п н ншллвi щ.мы е лвял* елп л авщ k а. л щвя-
авгв ч.асвгв ща я щвi звс ам л. ла мсв вп.b леяв-).лмbл. ла.bлс п н)впвi
ява.* г .* ев лал-ч.ла. с я m i лпв* я йвчсв-еа.яа с. я лвя пеллп л емм-
сны влм ява* с.апсв ев смп* я я с.пс. ) )вчял* яанес. евна яал. яамм л
евя йп м с.п.авмлсi* ч.асвi е.а.пмймы л ).вi в)ваявi* маяв-щ лсвпi л й слН
лй-ев лш .п лН е.а. слН, 9ц лвя нмл.а o- = пвлваm.ссв ва м ев с еа п.слы
вп.b.ссвгв вяс л евля мм ).m п вщ евя йп лм влн нвп,

2

ая* вл .мпшлi н м)н вл ев.i л .вп* ) ля л а.щнч п еала.чсвi пв.i
ч лл, 2н й Н mлп л вл* члв щ.с.. .а лв с ш.гв лвавm .п с * л.е.ссвгв* шлав-
яве.ч.гв л аля вя ллвi )вав вi* ч.щ ).йй явссв. пс. а.сл. нч iсН чслявп,
Ал л еамщ. лавелсял* л пмыbл.м* л п. Kлв е.а.е.л вм* я я п )лалсл., жb. п
е.ап. гв лйгс слм щвм щ лм л м щвгл ).й лан в)вiлл п.м е ая* л л аны л свпны .гв
ч лм* ев е щмлл* св л.е.ам й щ.ч ы* члв »с.щвйлс с члс .л енл лм л а л.амссв вл -
с плп .лм п лнщ с.* г . л щ л мщ* я я с л алссН я ал Н* пл с.ылм щч л.* л лс-
лп.сс. еав).k л.аа лсявгслл ,
o с.явш.сН евмН й е аявщ пвй нН е.а.лп м ) )вчя щл а. л чн свгв в)лмм
авщ ш.я* я )лвй* яввявмчлявп* = п. Kлв явмйлл н щ.см .iч п.лсщ щ а.пвщ е.а.
г й щл* я я л. еав.л ыbл. щлщв шлавялН вявс п гвс -а.лва с ).явс.чсв в)вмлл-
л.мс. нг * явлваН слявг с. в). вп лм е.ссвщн е mлан, Y й евмщл ев сл-
щ м* я я л.щс м л.с * .,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
>:
Ф щл )нm м ев ланbв).* м ы)л плялп лм щ.ялН ем .сл* еалс .m bлН я
ав н 9.пелл.лi-k Kлл с.mс. свчс. нb.лп * а йщ.авщ свгвлвя* с.щ евлсв еаля -
п ылм я а.п.свi ява.* а е л п ). с. яам л еалев смп яавНвлсв. )аышяв,
oл вп лН вел св вгавщсв. явлч.лпв* л .л еалав ев лнш.п KллН ) )вч.я
ев .авп л. евп.аНсвлл блвчсв в)вв)лп* пеавч.щ* нйвасны лпа.ы я m вгв пл –* й лв
лН гн.слчял* mлпнbл. с слйялН а л.слмН* вяа ш.с п маял. лвс п.лвчсН .е.лявп,
». .ссв яанm м п вс.чсвi й..сл* вщ лалп м в п.Н лвавс лпв й лпввщ* = в*
я я м щ.чл п л. гв вляалм свпi пл .пелл.ллo »в. е.лав. пвв)а m.сл.* я я )
й лялп м е.а. в щсвi л евлпвалпнм а.).сян б с щвщ ..* г .-лв й .свi* п й гвпва-
bлчм.i ллшл* лb л.мсв гвлвпм а еа. ..сл. в)ллi щв.гв .явгв )н нb.гв–* еа.ев -
свлв щс. еалйа чс. пелял щ.ялщ шалзлвщk 9ж лслп.ссi лйп.лсi Kяй.щема
ulaJ[SOaF SJ№MMCaJFNFJF ) пймл анялщ шявмслявщ блл „щвв щ в)ла л..щ“«
лл* .b. нчш.* „ плвавщ“«– п } аяв.мявщ н.й . .л.а)нагявi гн).аслл* п у<у? г«
у<уК г« у<уС г«-,
Y й л.щ с лнелв в св ).евявiсв. лысмяв. нлав* явг м евчнплпвп евла.)-
свлм Нвавш.смяв л. вп лм в)шласны )ввлллны щ.лсвлм* еавлла пшным й Ва.-
.mмы, авi м емлм-ш.лм п.ал п вм а.ял* м с явс. е.а.ш. .. ев нйявщн неангв- вb -
лвщн щвллян* влян пл лм )в лй).сял ев )лmс.щн е.ч свщн я лн* ч.а.щнНн* m.л.
)а.пс с й..свщ ).а.mян л яа вчс. емлс в .m * ялснлН .а.п.сялщл .пчвся щл*
явлва.* ).лм л )..мм п щ.явi пв .* яалч л* вянс лм* е.я лм* лвм m. щ в
й )влмм в еавНвm.щ* я я .л ) вс ) щвлщ сс.шслщ ).евлсщ еввщ,
r еавллпвеввmсвщ слйявщ ).а.гн* г . с члс м аялля * гнлв. )валb. щ.ялН
) )вч.я* влвмпш.. г псщ в)а йвщ лй щвп гвн)мсвя* еммслпвп в с ч.асвi гамйл*
mласв а лвел ссвi л нс пвm.ссвi явавп щл* л п.м йва.пi авi ев смм с пвй нН
лй-ев щвлН свг л* евщ.а п* свп венллм ев щв.щ еавНвm .слл, ав а пшлм япвйм
а ла.е ссi* слйявавi всмя* м вллг щв.гв щвНвпвгв* . вгв л аm.п лвгв а м, r.
не. нН нвпллм Н а ял.асi йн пняаН* явчявпв. чщвя см.* еалгнш.ссi яамя
не.м* я я м ) нm. вяанm.с л.щл евмасщл ) )вчя щл* явлваН йс лвмяв ев нч.-
сщ вел слмщ* л)в пмял. шщ.лл.алсг)нНл я аллся щл м а. с..паве.iялН еав-
л явп* .л пвв)b. невщлс л Kлл .п.ас. а. явлл* с. члл л снmсщ лН лылалав-
п лм = 9евлвщн члв ам впвi ы)лл.м пам л явг -л)в с слН с )а. .л-* = за й * явлва м
щ.см ).лл л п евшН )вл слч.ялН л Н п еалщ.с.слл я а. ялщ а л.слмщ, 2.е.ам
m. м пл . лН с. лвмяв пввчлы* с. лвмяв пmлп.* п .л.лп.ссвщ г ащвслч.явщ пй л-
щввлсвш.слл лН ав лщвi а. вi, »с. я m.лм* члв Kлв влав. л ч.щ-лв еалмлсв пвсн-
ыb.. вbнb.сл. Kяввглч.явгв . лслп * лвм Нвавшв йс явщв. впа.щ.ссщ с лна л-
л щ* .лм свпв. лл* ев яа iс.i щ.а.* ев-свпвщн ввйс ссв. чнплпв* = л члв лвмяв лнл*
ев Kлвi лслл* е а вя мсв с щ.ч .лм пвйщвmсвлм пмй лм п лсл.й л .ы лчсвлл л
л .ы в)bсвлл,
r янлля щл гвн)лял* я я-лв ч.а.й йа.сл. пмmнb.i авл щ лвпвлмы пвлН а.щ-
сН мгв I с я алщ ).явщ в )вл Нвв сН щвч m.я* ян п анг евганm м свг I с
щНвщ л п .mслявщI с лпсщл* в лсвяв еа й слчсщл* лвмbлщл* я я п.чл* свчсщл
зл я щл* л.щсв-явалчс.п м лвплйсвi )ввалм явмйл слйялщ ев.лвщ* еавсвл м
гвсв)в).п м m.лмся * влвавч.сс м ч.асщ л авйвпщ* еваН л щ.m н явампщл в.с-
я щл п.ляв.ес. щнг. ллал -Kс.л, ж п й щ.ч м няв явщ авп* явлва. я я
е ысвi ляавi п анг евяап л гвны ев вявлм анян* м л свплм с в св яв.св* члв) 
щч сл.щ ч iш.гв н впвмлплм m лм пнщм е м щл япвйм ял.ы чя ла.е.лсны
ган ян лс.i* .а.)амсщл лвчя щл лев н* лявплсял л ы)впсв ппв)в ллм п.ая -
ыb.гв щ .смявгв щ.алп. лй я вя .лял = m. с с.. ллм в).йнщ.пшл. вл щв.i
)лйвлл явщ а, »вл е м е Нл ) )вчя щл = п слмы* лщвсвщ* щнянвщ* = свгл еав-
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
><
щвял в е Нвп* гн) й е.ялм* яввллвм .а .* св м п. ш. ш.* .аm с гвлвп.
 чвя,
r явс. м в)а м в явс )ввл , в k.щ й слщ п.м е щ.с. щ.лсщл п.л щл
= нелсвщ* яплл.i* е.сл.щвсвщI ллм-щ алевй лм ев евс .авйвпвi всвiI п л
л п пшлс.* с га сл.i а.п.свi а ллл.мсвлл* вяанг. л.сл .лслН в) явп ).m л
ев лняв-й..сщ гвасщ нг щ* й слщл пй щ м я ллв-.аi* п емлс Н с.г GMNRD
>SFМ,
( .яв м й )а. = в с яв )в. н щ.см п. ев )вявщ* л ч лл гам нb.гв лвm. в
щсвi, o п.лнbлН й авмН алйвсялН я смвсвп* пвяв с ан всвсН явс Н s с-»лгн-
KмялН гва* с вй.а Н 2.лвсявгв навчлb л пв щсвглН англН навпН л еа.яа сН щ.л-
свлмН* г . п. лаве л мангл щс. йс явщ* я m в. .лв .л ыл л )н нл .л лм щсвы вляа-
л.* щсвы вел сс. пл л ев пл , 9.щ.с.щ щвлщ с йп с - = с.л* с. а.я * ) )вчя п
Yмя.* анг м п Аа йллл* ла.лмм п mл Н.* г . м пйм .. пвяв п гва Н* с вяс. mсвi
гвллсл = л ulaJ[SOaF NF4MМMya OlNNMlR[* явлва м л лслп.ссв й п.аш .л л.щ ллч.-
яны .алы* с ч пшным п е.л.а)нагявщ .н, алйс ым* м с. п.аы п щлщв.лсвлм па.-
щ.сл = .гявгв* е псвгв* е.ал явгв па.щ.слo
nлвл пвш.)сi явп.а м с нчлм л я я п лм* члв) в лс нйва еалНв лм с
ангвi, sевляс.лм лл с.л вавгвi ев.ллл.м* Kлв .гв .в, . пш.. м щ.см с -
m .сл. = пс. ммпвмявгв па.щ.сл* св вч.см m. пснлал )вm.лп.ссвгв еавла слп =
Kлв с н чн п)а ссi е.iй m* п. а псв п я явi евв.* лнс авпвi лл евссвi* лл
m. а. л вл лявп я явгв-сл)н м л авгв всмя н m..йсвi вавгл щ.m н щ.алпщл п
Kлвщ явсл.ял. В) сл л sя.с.ял. л бл щ н щ.см .л .л в лс лй ы)лщ.iшлН щвлН яа.л-
слявп* щвi гвн)вi DFЭlSCaD–* = впвщ* ы)вi нгввя й.щл* г . м щвгн )лм п в)b.лп.
) )вч.я л яващвпН лН а л.слi, oвл Kлв = ) m.слпв* л й ) m.слпвщ Kллщ .лм с.члв*
с. вп.щ ев ыb..м веа. ..слы, nлв пав . я явi-лв щгсвп.ссвi злйлч.явi енлвл*
ян нла.щм.лм* члв) й евсллм ..* п.* члв м ы)ы п щла., nлв пав . щгсвп.ссвгв ла.-
е.л нщл.слм л ) гв асвлл* в)а b.ссвi* я я гвпваллм п щ.аля сялН взлл мсН
а.явщ.с лмН* JM B[MЭ aJ ЭFé OMNOS№N
СС
= с. йс ы* я явщн л я ч.щн* = г.сл мсвщн л явс-
ла енсялн ч.вп.ч.явi н м) лл ) гвявссщ нН щ* ) ныbлщ й.щсвгв ч ллп ,
СС
ц лвщн* явгв Kлв щвm.л я лмм
(англ.).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
Р;

Yлаша я мsмас


o

o m..йсв вавmсвщ г.сллп. с r.пявщ ) пл п.с пнН ашлсс м щв .м
явалчс.пвгв е мсвгв п гвс k щ.m нс ав с. вл п лвгв па.щ.сл яа ллм ев н)в-
пны в)шлпян* л Kл лпс м* лмm. м пл н п.bм щ. свi с елмы с вяс щл .яв
еа.пвНв л п ев ав)свщ еа п вев в)лл п. щвл* Нвавшл.* св мпсв m.лмс. л в)в)b.с-
с.* й пв с. ев.й , » лм еав)вп .. янеллмI нп* ).мгл.-нm bлi ) с.нщвлщ,
oв па.щм нла.сс.i еавгнял гнп.ас слявi лл пвелл л..щ м п.г вл с плп м л
щвлм с с.., .щ.лм п л явщ евал ллпсвщ пл .* .аm лм п аня Н л я й еавлв п гвс* явлв-
аi евчлл я m ны в.см с нсвл й га слн* евчлл а псмвм лвщн* члв) )лм л щ шл-
сллвщ* л е mлавщ* л п.лсщл вгсмщл* л еав.л ыb.i л сл.i с.ев плmсщл злгн-
а щл* л влшлзвп ссщл в ш.явпллвлл а.м щл* л лнсс..щ п гва Н, sс анmл япвйм
пллалсн щв .м ) влнес.. пы).ссвщн пйгм н* ч.щ лйснлал щ г йлс * г . щ.ш л
я ял.-лв е я л« »вmсв )в а йгм .лм п еавiщ Н .. вявс гвн)ны в)лпян лп счл-
явп* яа свп лны шлзвпян л ллс.сны явmн пснла.сслН л.свя* п . сс. п слН й.а-
я * лыме свв)а йс. щевчял« Плавял. вяс ч.а. вп лм )в.. нйялщл* лв в л-
свчсщл* лв е асщл, o с.явлваН вл ..слмН нm. )л . с с свчм евл.л,
2вг шслi п.лч.лп.ссi rва -nяеа. бев. .апвi щлавпвi пвiс вс нm. )
с. лвл–* влвмпшлi ляычлл.мсв лй л ялН m. щ.m нс ав сН п гвсвп* Нв л лвмяв п
а й п с. .ы л вл пм е mлавп лй .л.а)наг п алmI м я й )* еамщв п алm*
.л ) с. снmсв )в = в* с. е.а. mлп лмм* )лм е.а.пв лщщ = п вп.аш.ссв л явi
m. явалчс.пi вл п с аняв-с.щ.явi га сл. бo.аm)ввпв = ni янс.с–* г . )вя лны
аняны яв.ы й щ.см нйялi .паве.iялi енлм* ).а.йвп. авп = нгвм,
o е щмлл м щвгн а енл лм ев яа iс.i щ.а. емлм л ялН енл.ш.лплi п алm* /лпм.-
авi лл Ал аал.щ п явс., o)ла ы влсвмb..м я у<;< гв н, »с. я m.лм* члв .ла =
ш.лл.лсмм Вмг л ла.Н.лсмм ж.с = вл лм п .л.а)наг. ев с йвавщ смсм л л.лвя,
б в вп щ ж.с* м с. еа пk всл лвm. нч лпвп л п ев.й я.,– Вл. п вавmсвi я.ея. л
й щш.пН е.ач ля Н л лл яслгвi п яне.* явлвав. вс .лл » явщ* лвг шслщ с шлщ
гнп.ас.авщ, Аа л s.аг.i л м вл ..с вл слН еавНв свi лн .лсвi я щваявi, s. ныb..
яне.* щ.mсв. с шлщ* й слщ .л щ лм в пв.i евmлвi гваслчсвi r л ш.i л а лав.с-
свi л явi, r.ч.лсi Вле* влвпялi я щ.а лс.а б.л ч.а.й .млм е. сллчсв а ла.-
мссi )вмш.пля щл й лв* члв нгс я .). с шл п.вле. * с. е.а. лН с ав н–*
.лл ч.лп.алв. яне. евлвавсслщ = за снйялщ ял.авщ к.ав л,
o еа.. лвгв гв лал вш. в s.п.асвгв евы , o щ . е. п алm. П мелс, o
лыс.* вй )вч.ссi нН щл в свпН ппв я Н .ее.лсвп* щ.аля сялi пв.ссi щлслла
в)kмпл* члв sв. лс.сс. Пл л с щ.а.с вй лм пвй ншсi звл, o лы. А.алв с
пв.щ щвсве счля. е.а..л. лй ц . п (нпа б . п лшслi яаыя = й )н лм–, 2.е.ам
) пгнл, жл л )ввл .п.ав-й е свi /влл еавшл пвлщ ч.а. вщ л с ангвi .см*
еал с.явлвавщ нп.лч.слл явавлл* щ.сллм с.щ.ялщл вс щл л п.а.явщ, r ев k-
.щсвщ лвля. щ лм лга .л в щсвi п на чял,
Бвлм .см .b. с. с ч лняс.лм* с шл я ал* л я с* вл п .m ч.щ з явсчля. л
= с ангвщ веллч.явщ е с. = й щял ч.щв с .щвсла ллпсв вла m ылм п вявссвщ
л.я., Ф.а.й евм л . * л п с.вmл ссН впа г Н* л ева. л н).г ыbлН вщлш.я* еал-
йа чс.* ч ллчсв еа. л п.сс. я ал.mслял лга ыл с сля..п. л л.ямсс. л пял*
авпсв явмймbл. ев с ш злн,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
Ру
?ы)велсв* члв .iч * п у<>К гв н* п Ва.гвс.* г . елшн Kлв* плmн п й.ая . вл .м-
свгв свщ.а Kлл m. щ. ясвеял лвгв m. лщ.ссв* л.е.ам емлл .млл.лс.гв* щ л.алсявгв
с...а лй плсвi явmл щвсвга щщвi* явлваi щ лм )а .b. п п .)св. енл.ш.лпл.
л явлваi ч.а.й евп.я пвmн в)вik лв* члв лй еа.mслН п.b.i н..л лвмяв вавmс.*
л вглчсв л лщпвлчсв,
9r. )н .л л+ 2 п. м нл -* = гвпвалл щ лм* й л.щ й нщп .лм* щ. .ссв л нм
я ал, (п.ам п явал ва влпва.с * л п явал васв. вясв пл с л..га зс. еавпввял =
ш.лм лвсялН ч.асН еавпввя с ). свщ с.).* = явлва. ев слщ ылм п. пш.* лав-
г л.мсщ невалпвщ* пвл-пвл гвлвп вллгснлм п.аНс.гв яа м вявссл* св пмялi а й лН
)лп .л в слщ щ Нвщ йвлсi лв)* л еалНв ллм лщ вемлм ев слщ лмм  щвгв слй ,
цвг * с л ялН ев.й я Н* rва -nяеа.н нч вм й щ. ллм Нв * члв) п.лч пв
п чллмм ч.а.й )вмшвi с.щ.ялi гвав * г . вс чнлм с. й .п завслвсвп вщвп* м ле-
лп пвмяв. с m .сл.* явлвав. лнеля явс.чсвгв пвяй щс. вл пллм с. щвг, J пл .*
я я .i гвав * в пвлщл лганш.чсщл ла щп мщл* й..сщл ле щл с яангН й.щм-
сН ев л пя Н л ялаелчсщл л.с щл немbлщлм л ащл а.я щ щл щ.).мbлявп
л е.а.пвйчлявп* пеп .л я с щ п яне.* ев слщ .лм п еавл.свчсН й.ая Н л в яа .п
с евсм.л явал вас. вяс ,
nлв веалявсвп.сл. щ.m н Kяеа.вщ л гвав вщ .b. п в щс. евпв пвв)а йллм
.)м пвс л.щ е.ш.Нв вщ л й с.гв еммс.лм вл пл лссН я алН авщ сллч.ялН п гвсвп*
 ч.асщл еавщ.mнлвчсщл г ащвсля щл л вгс.ссщл с слйявщ вс. щ.л лч.ялщл
)няп щл б9LMЭFRNaS !NJS№NFJaMNFCS«-–* с.лвавелпв е.а.Нв мbлН ч.а.й )н слчсны нлн
л евл.е.ссв й пва члп ыbлН* в пешявi п.Н вявс* й ев. слi ам вщвп,
.свг Kл е.а.вiя йалл.мсН пе.ч л.слi щлл щс.,
1 лссвi ч.а. вi я чялН* нйялН гвн)Н явал вавп* нявсмыbлНм вл свг* с ам -
с. лвлял п шлавяввявссвщ п гвс.-а.лва с.* ).щл явсн щл вm.ссН з.-
лвя л яп щ алсвпщл )нля щл щлс.а мсвi пв * с ч еа. л пмлм еавН сщ
л лвiялщ н).mлb.щ* г . п. еа.мb в = л еаве..а п.сллмлва с евлвя.* л .а.-
пмсс. )вп сял шп.i аявгв швяв п лвпН в).аля Н н еал)вавп* л m. й е Н л
й)м г йч лвгв )нмвс п лвлвгн)Н ч шя НI св ев щ.а. лвгв я я .в ев Нв лв я авяв-
пвщн ев. с.щн )ы н* п. с йвiлп.. л свплвм вbнb.сл.* члв еавйа чсi п гвс в
п.щ в .аmлщщ* пяыч м евлсН* яа.смbлНм Kяплл)аллвп- я..п бя я нm св с ела 
в лс с лв* еавеня м й л ангвгвo–* с.амшлпв л с.влвавmсв пеа п.с п с ш зл*
еалч.щ Kлвл с ш зл с Нв ллм щ п вmсвщ щсвгвв)а йсвщ плm.слл = с.пс м нс
)вiяв . .л ам вщ* павп.см л а.явi* е псщ п..авщ а яап ылм нг п .я.* )лmсл.
m. .а.пмм с.нлм с пла.чн с с.пл лщН я ч.мН л п анг вп.аш.ссв англщ ыавщ
ня ялп ыл* еа.па b мм п й..сН я.сгнан* щ.m н л.щ я я е а .мс м яв.м лп .лм 
ангвi* й л.щ с ш.i* л й с.i с ем щлг ыb.i ла пвi лвщлл.мсв ев слщ .лм* ев -
слщ .лм* = евя пм Kл щ.ш слс явавл.i с. й л пм щвв вгв с )ы л.м п.аснлм
лвмяв члв евгвb.ссi лщ вщ.л гвамчлщ п а.см.щ,
2вмяв свчмы веа п п вм певс. пвш.)св. с йп см. 9LMЭFRNaS !NJS№NFJaMNFCS
pSD WFRMND-GaJD SJ pSD Х№FNpD ud№SDD ul№M’SND-
С>
, s щв.i евл.л ев явiявi )а л бе л
вс+ ) л вс л щ пвв)b.+– м с )ы п евнща я. вл ..слм* я я ве лпв шл л слян
с. вНв лл еа. щ.л* ч лл еа. щ.лвп* л.сл* ч лл л.с.i, (.а.пмссв. члв-лв евла.ялп в
л яале.в, ч п.ал п н)васны евя члп м с яаыя. в .m лл л.см в .m * л п л ял
.i щвл м яллм лс.гв пнлпвач лвгв яве я * слйн й яап пш.гв евлввчсны щен*
явлва м )в алпвп й йнамы щ л.алл, nлл евш лп слм л е.а.)ва* Kлл с.а.шлл.м-
С>
9».m нс ав св. В)b.лпв е мсН п гвсвп л .паве.iялН Kяеа.вп мс.гв . вп слм-
( .).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
Р?
с. ев лне л плмглп слм )в лан св впщ.лллм п пвв)а m.слл лялщ ев.лвщ свчл
пвпс.* явлва м = м йс = щч м л щ ла.щг п* п лссН ляа Н,
J л вщ л а м* )п в* й щ сллм вс л.щ* члв еня вйс сл. ев еалпчсвщн
яангн* пл м .)м* я m.щ* пв лл..щ ев.й * лнл л пеа п н щч в щ.см, /. лм* й щ-
я мм а.щвлвi* ) m.ссв в)л.я вйс сл. ев щ.а. лвгв* я я м п. л я Нвавшв нла л-
п * = л ).йй )влс. е mла бй )вл ) щвм* й )вл щ.см нащ сл – гва ллм п лл-
л..щ-щ шлсллвщ* евяналп л* в)щ.слп лм йс ыbлщл н)я щл* вmллм* а.щ лI
ев.й с м еалнг бявлваны щс.* в)лп.ссв* с.ян )в .лм– ев. слН елавп п
п гвс.-а.лва с.I щ m. м* п гвсвчсН вчя Н л п.м п щ . л m.* пвпп м лй е авпвй-
свi )н ял* л а мм пщвла.лм япвйм п.л.а ан)лсвпны лвчян п ч.асвi л, rв й л.щ* нm.
пв с.* м пл . вп.щ-вп.щ ангв. = п.лсвi л.ямссi ш аля* й я ллпшлiм ев авмм*
лл лганш.чсi е авпвйля* не пшлi с )вя л п. еав вm пшлi а )вл лм )в ав mнmm -
bлщл яв. щл,
2.ч.сл. щв.гв с лсвг еа.ап вм л.щ* члв Нв ев.й й щ. мм, 2лНв ш г л
щлщв вгслI еавНв м* я m i лй слН й гм п п лн m. b.ян* л п.лвпвi лаянм щ. .ссв
щ.ал ща я яне., в.й вл с плп м еавлмmсщ пй вНвщ п.ллсг нйвпялН лващвйвп,
sп.аНн п анг е в члв-сл)н м бс еалщ.а* )а лсл. вчял–, r.в)ясвп.ссв лсл.а.св )в
ев евйлл я лйсвmмы явiял = п веавпвm .слл ппвавч.ссвгв в .м * = ) влвавmсв
вл.еллм шлваян слmс.i ясвеял л вля лллм .. пп.аН в еввплс б мш. с. еня яа i
п.аНс.i явiял–, 1 л.явщ ) я йвчсi щла = я йвчсi евлвщн* члв м .гв ев гм п 
с.ч мссв л ).йй явссв* ).й щ .iш.i пвйщвmсвлл еалсмлм п с.щ нч лл., ц я л.лл
вгавщсвi е с.л* ). с. свчс. ) )вчял па b лм пвяанг г йвпвгв звс ам, / йk. л-
с.сс м с ч лл г й.л .Н * евгвсм.щ м лвчя щл п.ла * ев пвb.ссвi я щм., ш .-лв п
п гвс. ш лм гнНл. гвв * нылсв. евя шлп см., rлч.гв вв).ссв й щ.ч л.мсвгв
с. )в п нч iсвi ч лл ).йщмссвi л слл* с.плссв в)с mлпш.iм е.а. в щсвi л
лснпш.i* я я щвл свгл* св евч.щн-лв м с. щвг влвап лмм вл с..* евян вс щ с. н.й-
m = Авm. щвi* я я г яв слщ м щ.л щвi пвш.)сi rва -nяеа.,
r ангв. нлав нm. ).. м л щч м щлщв щнлс м А.мглмI я з.-в-. влпа лл-
л.мсщл е.ся щл я я-лв шв пл н п вяс.* щвяащ евмщ* ля .ч.ссщ лп щ ев а л-
нн я с п* ш.а.сг. лвев.i* е.а.ч.аяснлН евввi лнщ с , в.й еалНв л п алm п
ч.ла. евевн сл* л* m. .л щ л щ лвмяв свч.п л* м п.г не.п янеллм члв-сл)н м*
с еалщ.а щ .смяны щ. сны niз..пн ) шсы* ган)вп лв евяалны .а.)амсвi яа явi* =
еа.m .* ч.щ .лм п ев .см с sы-nяеа.* явлваi* ев енлл п » ал * вл пм с я
.млл п.ч.а п Ал аал* п с.явмялН ялвщ.ла Н вл ле сявi га сл,

r

Ал аал п л. гв .b. вНа см пвы лвсяны нbсвлм,
мс. янл .m.плял л е.п.лл. JS№№FaND ~ ySNp№S
СР
* евс. еа..лсН г.вщ.л-
ал * вя iщмл ).ны вавгн* п. нbны я с ш.i пл., ц алвс лвг .b. лвмяв лавлм*
л нm .св )в еавiлл лал лл ш.лл гв щ в лвгв* я я г.с.а » я-цавя.i й iщ.л
явав.пял. е ал щ.сл п Вл.м ы .* евлав.ссвщ с щ.л. лвгв пва * г . п ш.лл-
.млН гв Н с.п.авмлсв лйгл)члпi щ. лнщ FNaSC HMЭS ) евiщ с* гвпвамл* с лвщ* члв
)ввi лнес.i б9 всмы- пйп ссвгв нН – г л лще.а лалн жпг.слы ев вп.ачлпвi
b.я.,
r я щ.ссвщ еавщ.с . н я йлсв пл пш м пл евmл м п.лвчсл лвп лщл
)авпмщл впяв еав .п п е.ллн я явщн-сл)н м евл.сл лн п шл лявщ лнгны ны гпвй-
СР
чч лял м еав mл
( .).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
РК
лял = вс я шлп пйгм с .. m.щ сс. е м* л .п н с.гв пенН я я ев -
)аы я , o вм еавщ.с * ев й с.i лслл емm * гм мb.гв п ).я щвам* е анлсвп.
лнмм й смл )л ав лл.мщл .л.i* лга ыbлН пе.а. л с е.я., (..г лн-члл л.ы
с.лан св )н .л пщвла.лм а. л слН л щ.смk лвы с гвН яв.смН л л а ым еал евщвbл
нп.лчлл.мсвгв л.я ев m.чм с i .ссны п е.я. га.).сян, {.гвмял. ).. шл с
щнmчлс евя й лм ) .гв см явщлч.ял .пшлщлм п ллая.I щ m. п .лслi .йвс лвгв
гв свлл ) сm.п. лл гал-е.а.п. .гял. щ слв ш.явпщл влпвавл щл* шлав-
явев. шме )вмшлщл лнммщл* гнл. пшлл. ).. пн л* = л с п.щ )л
яанm.пс. в)ваял = с )нйя Н* аня п Н* е а вмН, Вл щваявгв п.ла гн) л свпллм
в.сщлk емm ла.е.л * я я п.лсля* л ).йнщсв )лав ч.а.й с.гв еавсвл м й .лс м
) )вчя * ва сm.п м ч.асвi я iщвi,
авНв лл еав п а йсвi в) йслл.мсвi амсл = ва.шявп чнлм b. щвам*
пллН* йввлН . .свп* й Н а.ссН зл вя* с.mсв-й..свгв щвавm.свгв л гавщ сН
вщялН* пвгснлН п з.м* в .аm пшлНм п яа свщ m.лмсвщ )вчвся.k л аi п з.мbля
 Kлвi лмm.вi шлнявi с вгснлвi елс. )лав ш г ев гн)вявщн щнчсллвщн е.ян*
явг .гв ев йп л* вс* ап снп .. й а.щ.см* п лп  е.ч с е.вя л л пл лвi-
явщ пвы яа сны евн лсн* й л.щ лла евл л л* евнчлп в лс н* е м.щ еалпв-
л п ла.янч.. плm.сл. ла.ян вл.а.iсвгв ч лмм* па b ыbным ев лз.а) лн с
яашя. )вчвся k звалнс. ев г вм веа. .млм а йщ.а евалл* л ч.щ )вмш. пНв л
янвя п зл* л.щ щс. m мч. )п в лвагвп ,
/ллн яне смм еавлНв л п ангвi ч лл емm ,
авз.лвс мс. ).см.а* ыmл. ) ял п ч.асН яне мсН явлыщ Н* евщвг л
щ щ л .лмщ еа.в в.п лм ла Н л еал)вi,
А.см.а л пл ял.сл елсвi я с я лп ыb.i пвс. л .аm .гв й анчян* евя па -
b ыb мм гавщ * й..с.м л е.смм* )насв в)аншлп м й л* в слщ щвbсщ н авщ
л)в )лп ял.сл свг* л)в пвйс.м .гв я щваявщн* а й)ллвщн всн* пщ.л. лы.-
с.щ-е лл..щ, в. с.явмялН л ялН Нп лвя в ллНл.i гмс.пллi ).см.а п. л.)м
= вл нп ыb.гвм* п mсв вемb.гв* авm b.гв вл Нвв = с ня л ссны вллп щл еввн
е.я * г . с.й )п.сс м )ввсвг м л анН . вi b.ллсвi с ев )вав я.* щлзлч.я м щ лм
п.Н KллН вя. сялН ) сbлявп* )лав слщ  п.а.пял л с ял п с л.)м пваллi
е b я еышвсвщ* o е Нснb.i всвi яне мсвi я )лся. еалслщ л.)м ангвi еалнm-
сля* гва)нс нчллщл щваbлся щлI вс евщвг пiлл лй с )нНш.гв пв вi* ялйявгв*
влмm..пш.гв вл еаллеш.гв е.я явлыщ л еалсвл л й невлл.мсв гвамч.i пв вi м
вщвп.слм свг, Вл с.гв м нйс л с п.ял вНа сл п л.ямссвi мч.iя. е щмлл* члв ) )вчя
с мйя. ) явп 9щлй.аляв.л.м-,

k

ц я-лв* лга м с емm.* м вя й м .iлпныbлщ ве лявi ам вщ за снйявi .пвч-
явi цв.лл, жi вmсв )в левсллмм .млм п свм)а.* щс. левслвм .млм п еа..,
Вс п mсв в)а лл щв. пслщ сл. с й йн)а.ссi вяввя злв.лвпвi а явплсял* в а -
е пш.i .. нйяны* лссве ны лнесы, 9zS DlaD >F№aDaSNNS* = в)kмпл вс * = SJ yMlD = F№S éMl
uNRCaD[+-
Сl
, o .. п.лв-й..свп лН г й Н а ев г лм ев яангн йа чя аmл. яа елсял*
впсв е.а.е пмыb мм пе пм ч лм п.снш.я* явлващл )в не св .. с.явмяв
Kмзвпв.* лймbсв.* янасв.смяв. лв, Вллвгв члв вс свл ев лвг шс.i сглiявi
щв . лсыы знз iян л лсл. нйял. пмй с. шл с* й я л сс. пш. яв.с* м .b. с я -
снс. еалсм .. й щ мчля * л.е.ам* нш м .. евапллi b.).л* н лп.сл.щ пл .
Сl
9J лй алm * п = п сглч слс+-
( . англ.)
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
РС
)а .лян с Нн .смявi яллл* ш.явплл. ела л явалчс.пН вявсвп* пл пшлН лй-
ев .. щ лавявi ш евчял,
(пнщм гв щл а смш.* с Kлвщ щвщ емm.* м ) гвамчв нп.ч.с ангвi пв.i в св-
.лявi = еа..лсвi* )аляввпв-й гва.вi* ав лсявi ев .а .щ* с.п.авмлсв я еалйсвi
1лсвi* вчявi .а)явгв па ч I .b. а смш.* п Авм.* явг щс. )в .л емлм* члв л* м )
пы).с п анщсяны л.щсвг йны .пвчян* в ла ссвi з щлл.i шля , вйс явщлпшлм
m. цв.лл* м евсм* члв пвл Kлв = с лвмb.., в а пс.слы англщл .лмщл* явлващл
м лгап с емm. п Ал аал.* п с.i )в я яв.-лв лавг л.мсв. пвш.)лпвI м евслщ *
щ.m н еавчлщ* члв вс щ.с.. ч ллп * ч.щ м* щ.с.. ы)лщ k лсмя с .. лвсяв й шлалНв-
п ссвщ еншявщ й емлм. п евпв я нm сщ вг я щ,
ц я-лв вс я й ев евпв н ненb.ссвгв яа ) k 9Вс л я m. )вмсв bле.лм* я я щвм
щ щ -, J еал нщп а йс. г.авлч.ял. евв) е лл .. вл .. ав лл..i = гвев лс
 с з )а.ссщл н щл л щ вп мсщ* 9 . ссщ-* впсв Kщ лавп ссщ* лвщI
щвм щ лм еавл еав слН я явгв-лв йс явщвгв* л лвл влп.лл* евm п е.чвщk 9LS DMNJ pS
4Ml№RSMaD pS >F№aD-
С:
, J ев-пв.щн в)kмсл .). Kлн еа.с.)а.mлл.мсны в.сян* йс м* члв
всл еал.Н л лй алm п Ал аал с пв.щ лс.-m.лвщ лщнйлс. бчлв с. л я нm ч лв
. вм п у<;< гв н–* .пвчян звял.ам.авщ л сглiявi гнп.ас слявi ев л п янч-
свщ 9л мч.щ- п гвс. в)ясвп.ссвгв №FapS
С<
, квял.ам.а ) Kяй мллавп ссвi нчявi
 )н).счлявщ с вш.iсля. л плмыbлщ й вщ, .й чллвi mлйс.а влсвлл Kл в) чя *
)п в* я щваяны пв н* с )а ссны цв.лл п лс.. п. .аявk плmн маялi алнсвя с
с.щ = е ан* й я л л щ мя* = св с. щвгн еалевщсллм лщм в) чял* л Kлв щс. л я в св,
1 п щ.м еа.)п слм п Ал аал. щвм ла лм я Kлвi .пвчя. . п л с. еа.пйвш
нп.ч.слм ) )вчя щл, J пл . .. лвмяв с емm.* св щ.чл вм щс. в с.i ).еа.л ссв,
жл вс мпм м й е я ссвi* лв пв щс. пяле в ).евщвbсв. ла сл., J с. щвг е.а.-
)ллм явщ авп* лян пшлН .. лвс.смяны ш.ы* св й лв н чсв вляввлл аm.гв щ мчля *
в с m в)л .пш.гв .., Вс щс. вп гвалвчя щл л.е. вл .. всл . .с, ц я-
лв щ в) с явсллм с щваявi йп.й вi* плл. явс .. вявсвп й b.явл л щс. нНв*
л п анг вс ев.вп щ.см п b.ян, Вл пвс.слм м щвг лвмяв еав)ващвл лмk 9ЛMl CaJJCS
ЭMNМSé-
>;
,
ч щ.см ) йввл м щвс.л * нл ва* л м с. вщс.п м* члв Kлвгв Нп ллл с ев).г,
цн m. м в)ла м цв.лл нп.йлл+ o .е слы+ o Yщ.алян+ o гва с в+ 9G -4FD* C -4FD
pFND CF ЭMNJFRNS-

* я я е. ц ащ.с п с. псв ш ссвi ве.а., вщсы ла ссны* вп.а-
ш.ссв пйавны* еавйа чсв-).вссны свчмk м .m п евл.л* еалншлп м я евплва-
свщн )нН смы вя. с л вл пм е с ).глп , Вя. с еалев слщ м* .ев ш ал п л.щ-
свл. л лмm.в е слчявщ,
В щвщ ев).г. щс. евчлл с.ч.гв а я й лм, o е щмлл лвмяв вл .мс. еав).ялk
цв.лл* ев п.ла.ссвi лвавс Нве ыb.i е лял* евншсв с .п .л е анлсвп.
лнзл* евя м й елНлп ы п явалчс.пi )нщ mсi щ.швя я сны а ще.лян м впл
с нйялН ) )вч.я, ч).г м вл евгвсл* щ нснлм п яавщ.шсны л.щсвлн щ .смявгв
ялс.щ лвга з вявв я йлсв = члв* а йнщ..лм* )в вп.аш.ссв с.й явссв, 2 щ щ л .л*
с.mсв в. лслп анял евп.аН звял.ам.а * лйа. я евйпмялп пш.гв )н).счлявщ н цв.лл
с яв.смН* л щвла.л н вавmсi* щлг ыbлi ч.асщ вm лчявщ ев ).лйс.* св ча.йп-
ч iсв нп.я л.мсi злмщ = )вi )явп п s с-s.) лммс., в. слi еав).яk гнп.ас.а
нпв лл щ.см п вм еавщ.с I .гв лсс. свгл ш г ыл гавйсвi ..нла.щ.ссвлмыI
С:
9Всл е алmял. )наmн -
( .).
С<
sяваi ев.й
( .).
>;
9YН л* в).йммся -
(англ.).

92н * лн * ява.. п гва-
( .).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
Р>
щвi .пмлл.лслi )а л* явлвавгв вс п. .л ангвi анявы* лв л .в й ).г .л пе.а. л* ев в)-
сi вп.сян п пвлН )вмшлН вчя Н* пгм п .лм нm вщ л ы)веллпвщ п с.пвйщнлл-
щвгв еа.лнесля ,
sа. л ).й .нш.я* с яне.ссН е.а. влk.й вщ лй Ал аал * м ы)л )вмш. п.гв с.
)чя лй ч.асвгв я щсм* йввч.сщл авг щл* л с. валлщ.сл гнялН а явплс* впвмсв
лщпвлчсi* я я л.е.ам пмсм.лм* еа. щ.лля = па.й ссны е.сявпны анчян* Нанл -
лявщ* пл п.ссщ п щляавявелч.яв. вявс. с еавллпвеввmсвщ вл е.а явс., жл
в лс г й й mщналлм* ангвi еалвmллм я Нанл лян* л я* члв) с. щ.ш нчллi
е.а.лп в)лп.ссН а.сл* лв щвmсв )в нпл .лм п Kлв пвш.)св. влп.алл. п.лсны
звлвга злы й лп л я * нп.сч ссвi щ мявщ, . пвл лнл-лв* еал Kлвщ ч iш.щ в ав-
г слл »с.щвйлс* нч .лм чн вk м свп ел ым певщсллм ялчян звял.ам.а = л члв
m.* й ялс сл. .iлпн.лo s мс.гв лвгв ев).а.mмм* г яв влп.члп ыbлН п.ч.аслН
е.явп еавшвгв* г . я m i п п.ссi емлявi млсл . й евсм.лм пв вi л й я -
лвщ* всвллм* .ллл* влйп мм п йпвсявщ пвй нН.k кв* кв* квo
в вавг. п /влы щ вл свпллм с в лс .см п алm.* ян нm. не. п.а-
снлмм цв.лл, 2 щ п аm.щ* нm. с .пш.щ е.ач лял е ая.* ев Нвв свi гвн)лйсвi с.) *
п.асв* ев гвпван щ.m н .. гнп.ас слявi л с шлщ » явщ* м пл . цв.лл п ев. слi а й,
Вс мпл м в)анч.щ* л п. п с.i )в лймbсв л впяв* п вг лл в.сс.i е алmявi
JSNlS-pS-yaCCS-Ml№-_aCCSJJSD
>?
, Вс пйм лй аня гнп.ас слял л е.а. щв.щн впвмсвщн
)а лн еавb мсi ев авя = явав)ян а m.* в)ллвгв яа ш.сщ Н авщ щлс м = явлв-
аi* явс.чсв* еа. с йс ч м щс. в свщнI л лвлч m.* . п пйгмснп с щ.см* ев).m 
еавчм* е вчявi ев гвсмм ев га плы пвi п.ая ыbлi в)анч япвйм е.ла. емлс вс *
пвяанг ) .iс * с )ллвгв ллммщл* не пшлщл я шл свп л я.свп, nлл ллмм щ.шлп -
ылм н щ.см п е щмлл явm.i .. ) шщ явп л е.ач лвя* л ) * евщсллм* я я м-лв ев ав)-
свлм п с.i = .слвчя * члв л* с .. швл с явi ш евчя.* лл нйва с чня Н* = евНвm м
с а нmс. ела л пснлал л.Н щ .смялН л.ямссН ш авп* явлщл лсвла сс. .лл
лга ыл п г ллял, . пвл л.е.ам м лвы л .аmн Kлвл в)апвя щвп.лсвлл* с. вп.щ йс м*
ян .гв еалвmллм* щ.m н л.щ вс в).г .л щ.см п. шл)ч.* я лм пвi пвш.)сi в)анч*
л с явс. а лпвам.лм п лвсялН л.смН* е ыbлН с е аявпi га плi вл е.а.е.л еавпв-
вчсН нm.я* явлващл вгвавm.с ла л г йвс,
>?
швав явi с ам м .пвч.я
( .).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
РР

Yлаша шпяsмас


o

s.iч лнл )н нл евя йп лм пвш.)сi звс ам* св е.ап евйпвмл. . лм с.)вм-
шв. плне.сл.,
J ав лм у; еа.м у:<< гв ев л авщн ллы п .л.а)наг.I )а л щвi s.аг.i
ав лм л щ m.* ?: з.па м . ныb.гв гв , ал е.а.Нв . с ш.щ п влавч.лпв сглч свя
л за снm.свя евл.е.ссв л л пл.смлм вл.ч.лп.сс. пвелл л.л л а.е.лллва* еал-
ч.щ* с слщ м лН* вл. я я )н лв . вп влавнщсвщн е сн п)ла лм я m i а й еа. -
л плл.м ангвгв ввплм лл е.щ.сл,
(вллвалч.ялщ K.щ.слвщ п Kлвщ еля. ) щл.iшлi o ллi » алсвплч* .м-
ялi нчлл.м* еалНв лпшлi йс явщллм с  анявi га щвлвi .лвщ у<;> гв , Вс евщвг .л
щс. пмй лм пы .алы* л)в щв. ев. с.. пвевщлс сл. в с.щ влсвллм я е Н мсщ
я слян щ у<у> гв * явг )а л л м еал.Н л й слщ лмм mсщ евалвщ п вс.m.ссны
с шн oан влвщ л с.ялщ oвглсщ* ев. слщ л Нн шлщ с шлщ гнп.ас.авщ, (в)аi
o ллi » алсвплч еалг л с 9й янллм-I й яня вя й м с лвмbлщ елаш.лпвщ*
лщ щлщ еалгвлвп.ссщ* певлм в п.ляв.есвгв* m.лвп лвгв лпвчсвгв щвавm.свгв*
м еавлйпв лп явлвавгв н с.гв ) вв)i с ам , Jаяв пвйсля ыл н щ.см п е щмлл .е-
с. щваbлс .гв а яа с.пш.гвм ) л еа.яа св ев . ссв. па m.сл. н впвмлплм
с л. н щв.гв вл еал евмп.слл щмсвгв )ы = m а.ссвгв п щ.л с. й i * = явлвавгв
вс с. л.ае., цвщс л o ллм » алсвплч п я щ.ссвщ й слл в)а йвпвi шяв* плав-
.ссвi влвщ* ) m аяв с лве.с , »вл свп. mс. евгл вя й лм ев щ.а. влл лп -
слм с. лвм с.еавщвя .щщл* я я еа. ев г вм* л чнплпв авлл* mлщ пш.i bляв-
влял* с.еалмлсв впщ.b вм л.евщ ш.алмсвi ан) шял, ш й щл* .b. .йлпшлщлм
вл в.елл.мсвгв с.г * м л а м а йв)а лм пл.пшлi с л.с. л я с йп .щi 9ллев-
га злч.ялi- евала.л ?мп 2влвгв* лв .лм евала.л* вл п.ссi лй е.ч лсвгв л.ял * п
ссвщ нч . 9Бвймлс л а )влсля -* .лявщ евш. ш.гв с лйв)а m.сл. плва * еалч.щ
евнчлвм а йлл.мсв. Нв лпв  щлщ o лл.щ » алсвплч.щ,
» нm. еаллнелл я йвч лсвщн й iн* я я а е Нсн м п.ам* л й еН пшлiм*
й лс .п.i* й янл ссi п ) )лi ва.с)нагялi е лвя ) лвпялi нг Баллвзва пс.
)вявщ* гневi н)явi* )вмшны явайлсн лвач bлщл )нля щл л пмявi с. мы* явлв-
аны ) )ншя * йлщвп пш м п пв.щ А лвп.* ев ).л ялсвлл вч снmсщ ев лм с щ с лвл
нч i* .л ) o ллi » алсвплч с с. вяващл, / смш.* ч.щ Нвймлс щвг не.лм в)л-
.лмм* вл. п.. я.ы .Н лм в)а лсв с.а е явп ссвi явайлсвi л яа лявi й елявi ев-
за снйял* н лплпш.i* п.авмлсв* ) )ншян* я я н лпмл .. п. евлнеял с , o яанm.п-
сН щлл.ся Н* ешсвщ ш.явпвщ е.смы а.* с ен а.сс м* вяанг.ссвi ев щншян ч.асвi
ав лсявi с авйвпвi b.я.* вс я й м лллйвп ссвi злгнавi п с.)вмшвщ ллвалч.явщ
щнй..* л л ялщ m. Kяевс лвщ я й м .. гвн) м янш.ля * с явлвавi вс .m .i
.см* в)щ Нлп мм п..авщ лй всвпвi явлл* евгвb м яанг. . .с-)нм .гвщ л п.
.лнм в лвщ* члв с.ял. л.щс. л* венл п ы)лщ.iш.гв лй .. свп.i* влп.ял .гв вл
).лмb.i члсвпсвi я ам.а,
Вв).ссв с. внщ.п вс * я я Kлв щвi вл.* лвм .слпшлi а влл* влнес.
лвмяв еал )вмшвщ влвмслл* щвm.л )вг ллпвщ алявп лм* . пшлм л).а вщ* лв
.лм ев)васлявщ а.пвылл* явлва м бя я вс вп.аш.ссв еа плмсв еа. нг – вmс
п явс. явсвп еалп.лл .гв я слb.л.,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
Рl

r

o ллi » алсвплч ) свщ евлсля , s. ныb м я аллся п щв.щ пвш.)свщ
звс а. лйв)а m .л щвв вгв ч.вп.я * явлвавгв с йвпн Y,* с ммявс , r еавгня Н 
)а лвщ л в щсвi* п Нвв свп лв. .лв у<;l гв * вс свл ч.асi е b .а.)амсвi
еамmявi н ш.л, o .сН .)амН* с гнНвi лаве. ев л.щ .а.пвщ* г . явг -лв евп.лм
л лслп.ссi )ав мг * Y, с й ) пм впвмсв явbнслп.ссщ еа. л п.сл.щ, .йв)а -
m м с.члв .щвслч.яв.* Нве м ч.асщл* п щелавпщл яаммщл* вс щ. .ссв яанmлм
пвяанг л авi нгаыщвi влс* еамщвi нч лсл а щ, ц я-лв ащ нлавщ* пв па.щм
Kлвi емял е b * вс с.с авявщ щ Нсн в)лп.ссвгв св вчял* л* евщвг м лН ля лм* м
с ш. н ев свmмм .а.п щ л щян п.мщ а. явгв п с шлН яа мН щнаявгв )а mсля
= ч.лн лвмяв члв пнелпшлНм* пвНлллл.мсв ) аН лллН* лвп лв-.аН нb.лп*
щласв пл.пшлН aN вlCF

 ла пмсвгв л.)м* й явлваi всл н.еллм ш.сшл.пщл
 ея щл,
В.смы лвгв m. гв Y, ев.Н  с щл п Ал аал л л щ m. пс.й есв евялсн с * вл -
плп с ев ншя. пщ.л. еавb мсвi й елявi ).йве сны )аллпн 9mл.л- а сс.гв лле *
)вмшны свплсян* явлваны щ .щн ев алл с лщ.слс, sв щсвы а. яв )п .л* члв) м
с. йс * я яв. пвевщлс сл. щв. в)лп.ссв.* я яв. лвмяв члв еавенb.св ч.а.й щ.см л
евнч.св лй плваН аняI лнл м яв.)ымk щсвглщл гв щл евйm. щвм щ лм* щ.мм* а я -
йп в е щ.ссвi ы)пл* явлваны вс с.ч мссв й mг ,
ц я )н лв еалевщлс ы евнвлпва.ссны п.ам п гвллсны л л щ* ева. лс. й..свгв
явпа * с ш.гв Y, с яв.смН* чнлм л с. вщ ыb.гв анял е.а. щв.i в.е.с.пш.i вл н лп-
.слм щ л.амыI в с яв лв в)лвмл.млпв* члв м плmн япвйм m.ллянмлы ). смгл пйщ Н
.гв авщ сллч.явгв е b * с пв лл щ.см с щм* с. е.а. л л м .свi л с. п в-
с.чсны явщс лн с ш.i )л аалявi яп алла* ев вяс щл явлвавi* п вл ..ссвщ я с лвщ
нгн евb л* щ.лсi пвй нНве п л.м OaRaDЭMNp GSТMéSld й слщ м с нп сл.щ вгавщ-
свгв m.лвгв ш а ,
s. ныbлщ с шлщ гнп.ас.авщ = йлщвi у<;l гв = ) няа лс.* лще ллчсi ч.в-
п.я л.щсщл н щл л п.лвi н)явi, Вс лвm. нщ. евя йп лм шлнял = с еалщ.а* чн -
сi звян лч.йсвп.сл.щ щвс.л, »вс.л * еввm.сс м с лл )нщ гл* с яап .лм л -
я свщ л щгсвп.ссв лч.й .л, oвймщлл. в)ясвп.ссi л я с, Yяяна лсв й я.iл. влп.алл.
яанmявщ я.лч лвi лл лсвп ссвi )нщ гл* па.й ссвi ев .гв е.алз.алл, r л яны m.
)нщ гн ева. л лв еввmлл. пнгалп.ссi, Алащ плm.сл.щ с яавiл. щвс.лн еал-
гвлвп.ссщ л я свщ, ал Kлвщ щвлалл.* члв) я.лял лл еввял с )нщ mсвщ лл. л
с л я с. впе л, .с ч. с. )н .л лыйлл лч.йсвп.слм, sвпе .сл. нйвавп .лм в св лй
чн . еалав , Фн . еалав а св й слщ л щ.см, o в лс лй .гв пНв сН с.i ). -
сщ звянслявщ нчлм с нл. .а .чсi еале вя* л* с i м .гв .m bлщ с лавлн а.*
с.а й)вачлп м евллм ев л .гв п Нвв сны .млявщ еммсл,
s. ныb м я аллся я m.лм пл п.ссвi пп.аН свг щл, r с.i пл .с ла.ллi гнп.а-
с.а* лвмbлi с гввп., nлв ) щвгнчлi лш* явлваi нщ. Нв ллм с аня Н* ев слщ 
пвяв с пвй нН щсвгв щ.).л* лга вгавщсщл ч.асщл гламщл л щвг п в сн .янс н
с евсллм в)ясвп.ссны явщс лн й е Нвщ .вi авл в л, жщн лсвг еалНв лвм
с я йп лм щ.см й лн лл ангны ш влм бевщсы* с еалщ.а* я я в с m * явг вс ен-
я м ев .лсл.* м п.аНс.i евb ял впяв навсл я щ.ссi ш аля еамщв с .гв еал-
п.я л.мсны* с.в)ясвп.ссв лп.а ны с пл л с йпня гввпн–I п)ла м с я й сл.* вс
евмйвп м с. вп.щ в)чсщ е. гвглч.ялщ еал.щвщk п..в еа. г * члв щ в)

oщ.л.
(ла.).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
Р:
с лмс.щ )в.п. е.ач лял л евеа яллян.щм п )вя.* ев. ч.гв вс нm сщл* в)mлг ыbлщл
л евлам ыbлщл н а щл п лв* евНвН лп м* е алавп щвi .лялi с лля л еалчлсм
щс. с.пвйщвmсны )вм, Бвлм п в)b.щ м еа. евчлл Kлл с.а пс. )вл лл.щ. с ш.i ). -
свi щ .щн й.м* м явлвавi в н вавгл п яллл еалНв лвм а й п.лл ев ам е.а.ел-
п лм шла зсны за йн* пав . 9;la FaЭS 4aSN* O[ŽJaS 4aSN-

* м с. вч.см гва.п * явг вл-
авнщсi л.л вл) ев. с. вгвгв* св )насвгв еа.)п слм,
1 л.щ ) евмя, Вс ) лн .сл-щ. ля* лй ав впллвi .щмл* b.гвм л яа п. в)вi*
 п mсщл я алщл г й щл л гнлщл г ялщл пвв щл* = с.явмяв евНвmлi с йс щ.-
сллвгв п л. гв явщля » я ?лс .а * п ч.лм явлвавгв м лнл л с йвпн .гв, » я еав .а-
m м у<;:-гв ев у<у; гв , вщсы* я яв. пвНлb.сл. вс пйп пв щс. йлщслщ нлавщ п
.л.а)наг.* явг пс.й есв. евb св. пвс.сл. е.а.)лв л.ч.сл. с ш.i еавгнялk я й ял
 гнещл л пла.ещл л щл* а йщ Нлп м ч.щ-лв* п.авмлсв* с г iя щл* с ела л с лвен
я ялН-лв ы .i* е лм ш еял* ч.ас. м с с.гн г вш * л ) щлснл * явг я й -
вм* в лс лй явссН на явп с еа пм.лм с с , o анг* а.)мч.ялщ с m .сл.щ* м
й щ.лл* члв » я с еввплсн пл bл лй я ащ с а.пвмп.а* св п сля евп.асн п е.а.-
нвя, ».с.. лсл.а.сщ ) ангвi е.а.ап п в свi лй с шлН еавгнвя* явг вс с евп.
йс явщллм в пвлщ )а лвщ* лйщвm .ссщ я.с йвщ* чмл лвсял. анял а .мссв плл л с
с шлщл еа пв псщл плНа щл* евя вс » явщ в)нm ев-евмял с. лв евлллч.-
ял.* с. лв .щ.iс. . , » я свл ш.явп. ла.с.п. свял л* я m.лм* ) л.л-
лвщ, ?.лвщ п oа. вс влмй м щвлщ влвщ п ла.м).* а.ш.лм енмщл аm пны пп.ян
9ВНвл пвеа.b .лм-* еал)ллны еа . вщ /ня плшслявпщ я лпвн п.явпвi .л, а. -
еаллщчлпi* впялi л яа.еялi » я нч лпвп пв п.Н с шлН лга Н* л евлвщн щ н лп-
млм* явг п .а. лс. .л у<;< гв вс члв-лв л  лмм с щлга.см л в)bны
CFDDaJlpS
>>
* вля йп мм яля лм в щсвы знл)вмсi щмч лл л лл яне лмм с а.ян,
шва й в евйm. м нйс * члв .лвщ н с.гв й пмй м авщ с й щнmс.i щвi* mлпш.i
й с.явмяв п.ал вл с I вс п анг вя й м ла лсщ в) чслявщk лв л .в п л.ч.сл.
см ннч щлснлн* члв) ев.лллм е асы* г . яващл л н.bлп лвавm.пН вгвп, .Н
еня л .ел еал с лне.слл свчл* л .щн еалНв лвм пла.ч лмм слщл ев евяав-
пвщ л.щсвл* явг вс еав)ла м лй вщ п m щлсвпны л ела.iсны й авм* г . .гв
й.щмя* я щ.а лс.а щв.гв вл * еалеамлп м с.гв 9 вавmсi- п.вле. 9(ня- в
п.щл я.н а щл = я а)л вщ м звс ам* йпвся щл пнН валвп* в) пвчсщ лващвйвщ*
с ввщ* ла.нгвмсщ явm сщ знлмавщ лсланщ.сл щл л m. й mлщчля щл м еал-
йа чсв-).Н » явпН е сл вс, В)вчлс щл еав.вчсН вавг л гва) лщл вл еве.-
а.чсН явас.i .сщл лаве щл влп mсi л еялi » я я лл я .явщн щ.лн пл-
слм = вНвлслчм.щн е плмвсн = ев псвi ла ллл п.лялН лйщ.с, жгв пла.ч л с
в)а лсвщ енлл лн .с. лнщ с ла.йпвгв нла л ч.лп.ая й )пчлпН евп* нm. вявв
пвмщл щнчлл.мсв с члс м свпi пвелл л.мялi .см, в г ы* члв » я с. ).й с.яв-
лвавгв в).гч.слм евялсн щ.лв пвлН .m.свbсН ев плгвп* члв) венллпвп лм с щ п
с ш.i плвавi ев.й я. п Ал аал, 2 щ вс пйм пнН с.псi вленя* члв) вп.ашллм евя -
мссв. енл.ш.лпл. п пмb.ссi ?на * ян ев.Н * пеавч.щ* п в)b.лп. щ йлпвi л )вi-
явi щвв вi ла с ял* влвмпш.i п гнп.ас сля Н еал щв.i щ .смявi емmсвi ев анг.
цв.лл, Вс е.а.ш. вл с с нm)н п в сн лй е.л.а)нагялН )вмсл* евй с.. )* ев
нН щ* лйп.лсщ па чвщ п вмш.,
r щ.сн я лвлян мплм ыл.а слс* еаллвщ .па.iявгв еавлНвm .слм, r йвпн .гв
?.сялщ, Вс с щл .й л п ш.ащ слы п у<у; гв н* ев. ч.гв м евлнел п 2.слш.пяв.
нчллb.* )а л = п .апны глщс йлы* л ?.сялi вл п м евщвг лм с щ навя щл в

цлв яа.еяв ы)лл* лвл лавгв я а .л
( .).
>>
члвщ.сл.
( .).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
Р<
у<уК гв , Вс ав лм п ). свi .щм. л вНвлсв певщлс * я я щ.m н вявсч сл.щ глщс -
йлл с ыг. л евлне.сл.щ п .л.а)нагялi нслп.алл.л й а ) лп с mлйсм л.щ* члв
няа ш щваялщл пл щл евял.* влшлзвп сс. пвс щл )нmслял л еав п лН
я я еа.-е ем., ал.Н вс я с щ )вмшлщ евала.лвщ е.л.а)нагявгв е. гвг шна.плч *
явлвавгв вс п.мщ лянсв* ев пввян* с алвп я а с швщ* св явлваi евч.щн-лв вля -
й м евала.л еалв)а.лл* л евала.л вл м н с пл.лм г .-лв п явал ва., 9J* явс.чсв*
лщеа.лвслл-* = с.)а.mсв й щ.ч ?.сялi* а я йп м Kлв,
».см* я я с члс ыb.гв Нн вmсля * ?.сялi а йн ева йл явсла лвщ щ.m н
впвмсв п в)b.щ лавiсщ е.а. вщ злгна л лвлвп лвi лйс сявi, ч с.гв )в авйвпв.
вп мсв. лв* щлсл лыас м аm.п л м )вав я * лвч.сi св* нb.щ.ссi гвщ е.сс.*
п.л. л лвm. я ял.-лв гв. г й * лвсял. щ лсвп. гн) л ). св-гвн) м )алл м гввп
в л лпв енНщл я я щл явmл с й ля., Вс с. а йн еалпя яв щс.* л вгвач.-
сл.щ м певщлс ы* я я* пап п н щ.см лй аня 9влпа ллл.мсны я аля лнан-* вс ш г * н -
ммм* ч.а.й явщс л паявгв вщ ев с еа п.слы я п.а с . бмпмм щс. лщ.ссв лв я а-
евв)а йсв. вч.ал сл. )вя лвгв л. * явлвав. м лвмяв члв л я п.асв с алвп – л* )авлп
щвы я аллсян с лв е.а. щв.i щ л.амы* пвял k 9oвл ев. с.. еавлйп. .сл. п ш.гв
.г.с.а ллпсвгв с o-,
oс. а.сл. свпН с л пслявп п.г веавпвm вм н с я с щл* св п ссвщ
нч . щ )а лвщ вч.см явав щлаллм* вляап лал всвпсН пвiлп п ?.сявщk вс
) еа.пвНв сi нчлл.мI вс ) лш.с чнплп ыщва I л* п лвсяв. вллчл. вл п.Н пвлН
еа. ш.лп.сслявп* вс снm м п вв)вi с ш.i й bлл., o у<у; гв н щ я я-лв слщ шл
ев .. п цллсг.с.* пе.а. л шл п а пплс * m аяв а йгвп алп м с m агвс.* = л п анг
?.сялi* я явi-лв н вавmсвi л m.лявi лваm.лп.ссвлмы* вй члпш.i с * еавгвпв-
алk 9oнш iл.м* .лл* всл еавлйсвмл лщм п ш.гв вл o-, ч с п вщ. ?.сялi чнплпв-
п .)м п 9са плп.ссвi ).йве свлл- бя я вс па m м–* лвмяв евя в лс лй с шлН
ав лл..i еалнллпвп й в). .ссщ лввщ, rв явг всл )л п влk.й .* Kлв чнплпв
).йве свлл щвгв )лм щгсвп.ссв с анш.св я явi-сл)н м пНв явi в лвавс ы)вi лй
с шлН ав лп.ссл лл нч iсвгв гвлм, (м л.лвя щвлН плне.слм вл еавллп евгав-
щвп л англН щ.айвл.i авлiявi л щлавпвi mлйсл )л еалНвлмы анявгв пвамслс *
й )пш.гв пв.гв ам* л м с. а й ев ншлп лН а.чл с ч.л еавлНвm .слм ?.сявгв*
еавлявп я г л евенллл.млп щв.i щ л.ал* л* )п в* м ган)л лщ й Kлв л* евлам.с-
сi в)лп.ссвi ган)влмы* а п явй.л., Вла с м чллвл щвлН чнплп* .л влч лл л
) пснш.с .ещ в)вm сл.щ* явлващ м влсвлм я ав лл.мщ* й лв ев лп.аm .лм
л.щ* члв ?.сявгв м вп.аш.ссв с. ы)л, Ав с.члв яа iс. а й а mлл.мсв. п .гв гвав-
пвщ гвв.* е. сллчсвi еа плмсвлл вг * лйя ссвi яяна лсвлл* щ с.а. евлвмссв
ев а пслп лм пвл щмгял. свглл я явi-лв вв)вi щ шлсвчявi, Вс m вп м щв.i щ л.ал*
члв щ )а лвщ = лсвла с* ) ачнял* св)* л е лввглч.ял а псв ншс я швсч авпн*
шалгвавплчн* » щлсн-sл)ламян* явлващл сващ мс. щ мчлял )н лв ) й чллп ылм,
(в)лпшлм а йа.ш.слм с пмй лм с ш.щн .лявщн )лн )в.. .щвяа ллч.ялi лавi* вс
п А.алс. щ.см )а лвщ е.а.п. лй Y вс п ща чсi* )наmн йсi е слвс 9»в .ас-
с нсвi алп лшла . беаллвя. вл щявi нл–* лймbс.* нл сс. )в)алявщ*
 явпв-й.ая мс.* евс. пвевщлс слi .ллп * ла лсв ы)лщ. щсвi rва -nяеа.
л Вал.сл-nяеа. )л й щ.с.с гснсв-гамйсщл ев щл л лг асвi пвсмы ня члпН
л гавщялН шс.мнгвп лл пмщ нылвщ анялН я й.ссН п гвсвп* я ялщл-лв еввпщл
пщ.лв явс нялвавп, o й га слчсН гвав Н* я я* пеавч.щ* л п .л.а)наг.* вс й щла е.а.
нлллл асщл пллалс щл* слявмяв с. й слщ пшлщл с , sв)ла мм m.сллмм л с. лщ.м
слч.гв* яавщ. m вп смм* вс с.лщвп.асв лb л.мсщ а ч.лвщ л а м е.а.)вавлм еав-
ллп с.гв с лав.ссны н м)н* явг е славп пвi )н нbлi в)лНв , oа.щм вл па.щ.сл
с.в) нщ сс. евап с анш л .гв )ы m.л, o Kлвщ е. сл. mл л щ.чл л.м* л п слыалл*
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
l;
л сла.еа.с.а* л л авщв сi с лпсi л . лл, 1 щ.ллп с кал алНшла . я яны-лв
евл янНн* евmла ыbны г й щл шмен енсвпщ е.а.йвщ п вяс. щв свгв щ г йлс * вс
Kлн шмен лнл m. .i янел = л вгв с. щвг вл . лмм вл евлам.ссвi с.щял, o в)лп.ссН
еалв)а.л.слмН вс .iлпвп )в.. вщвлалл.мсв, s.аг.i л м л.ае.лпв пншлп л .гв
ев ав)с. щ.чл слм* явг вс* )п в* а елп я m i нгввя п явщзвал ).мсвi* Нвлм
л яавщсвi* яп алла.* явлваны вс щ.)лавп п нщ. м m.с л .)м, В с m .гв )нm-
ыb м щ.чл ва. влвчл м с вавгвi ыла. п щ г йлс. Y.я с а с r.пявщ* лва-
гвп пш.щ ).йпянс.iшлщл еа. щ.л щл )наmн йсвi авявшл, r. m. м* члв) еаля йчля
вг м* я явi лщ.ссв лвп а вс в)Н mлп .л* ?.сялi я й с щ* члв пвймщ.л с евщвл-
а.лм с ылан* лвмяв .л щ в).b .щ пвй .аm лмм вл пвял слi пвлваг л лшявщ
яа сва.члпН пйгм вп, sв п.пвйщвmсщл еа. влвавmсвлмщл л с авчллв пвНлb мм
я явi-лв евлвавсс.i Kл m.аявi* вс ев п. с ев нm ыb.гв )авсйвпвгв вмщлсвг 
га с лвпщл г й щл л лвмяв лвг щнач bлщ пй вНвщ с щ евсмлм* члв Kлв л .лм
в)ы)вп сс м лщ п.bм, s л ялщл m. еа. влвавmсвлмщл* евслm м гвв* ) с. а й)н-
ллм па m .)свгв авя * вс я й * члв евйс явщлл с п А.алс.* ян пел ..* в пв.i
с.п.лвi,
» нпл .л с.)вмшны* лймbсны ) ашсы п ч.асвщ* г й щл г й.л ев ч.асвi
пн мявi* )ня.лвщ зл вя* еалшел.ссщ я ган л, nлв )в* евщсллм* е.а. ел.явi
с нгн вл щ.а л алп лшла .* л ллНлщ гвввщ ?.сялi еавл с. вв)b лм с шлщ
ав лл.мщ в еалнллплл »лаа шалгвам.пс п А.алс.* л ч.вп.ч.я с щ.Н слч.явi
а.я щ. п пллалс. ).й явс евплвам н .)м с я алвссвi b.я. ев авйвпвi вавmя.* а -
члb.ссвi вл с алвп ссвгв щ * плm.сл. )аллмм* л гавНвлвщ еавсвллм ла щп л* л
нm. ш. с.г,

k

» л.е.ам ев Нв лщ певлсны я л.щ. Kлвi г п, 1лщвi у<уу-гв лл у<у? гв ?.с-
явщн пй)а. п гввпн ля м з сл йлмk с смлм бн снm ыb.гвм еалмл.м* Авал r н-
щвплч – пвш.)сi звс ам б9 лссвзвянсщ явс .с лвавщ-* евплвам.л* я я евенг i*
»с.щвйлс – л а й п п щ.м ев пвяа..сммщ нла лп лм н с с »ваявi . с в)b.-
в)а йвп л.мсвгв Н а ял.а * в)лмсв нс b.сс. чл.сл.щ вл)васН л.ялвп* е.а. гане-
евi щ мчлявп л .пвч.я, Вс члл * члв .щвсла лм KллН я аллс с. лвмяв )н .л лщ.лм
пвелл л.мсв. йс ч.сл. м п.i ганее* св* п ч лсвлл* с нчлл )а л л щ.см нчш. нmл-
п лмм англщл .лмщл, а.. нм Kлн ла шсны л с.пвевллщны щ.члн* вс в)а пвяанг
с б пнН й щ.ашлН й iчлявп = лнл м )а лн ) )а л– а.яанлвп а йсН а йам впk с шлН янй.-
свп л янйлсI щ влсл.а.сН п.алслявп* явлващл щ пла.ч лм с .лялН ) Н л
п.лялН .я НI шявмсН с шлН лвп алb.iI .л.i с шлН нг, В)нmлп ее а л л лс-
лп.ссi Авал r нщвплч* вч.см ганлсi с пл ч.вп.я* явлвавгв ?.сялi йпнчсв йп 
9яв.г -, rлявг с. й )н н е.апвгв 9. с -, вншсля* ).m п лй гвасвгв щвс лам*
)ав лл п ам. ев я пя йялщ я щ л вемщ, ц я Kлв в)чсв )п .л н ?.ащвслвп * п
евKщ. вч.л ылм с.псвлщ. еавй лйщ еа..лс.iшлщл вп.сщл щла m щл, o
с.i .щмвл лшслщ лавя* л Kлв в)лл. ллНвп )в а еа. ..св ?.сялщ щ.m н п.гв
лшм ч.ламщм л.ямссщл я аллся щл бс.впялщ плm.сл.щ м а й)л емлны е.а. с ч -
вщ еа. л п.слм–, в вв)а m.слмщ евm асвгв евам я п)а с ) впвмсв )вмш м
явщс л * п нгн явлвавi с Нв ллм п сс л явл. пв вi, ц я л. ла мс м й вс вя й -
 м щ * л лнмм еалшвм л.св плснлм, s.п вл щ.см л . .млл.лсмм с.ев. 
лссщл ). св-йввлллщл пвв щл л с.mсщ п.лвщ л * с евщлс ыbлщ авйвпi
влл.свя а явплсI вс л . л я )лйяв* члв м чнплпвп п.аНсыы явлвчян .. ). а еал
я m вщ .. плm.слл = вс лв л.а.)л щ. мвс* лв еав .п  всм щ.m н й лявщ л
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам

щвщ ншллН пвв* лв в лнявщ в. лсм яв.сял ев шнаш bлщ ш.явщ m.лвгв
ч.Н * еавп.члп ыbлщ япвйм яанm.пв е лмм* л Kлв пвй)нm в пв щс. вbнb.слм* с явлв-
а. ?.сялi с. а чллп , oеавч.щ* вс явав е.а.. , sеа п вл щ.см с Нв лм с
влвпявгв я щ.а лс.а * вп.аш.ссв с.ев плmсi щ мчля п щ лавя.I вс с.в)ясвп.ссв
евНв л с r . сля л* ев с.в)ясвп.ссвщн впе .слы* ла л.щ m. ла глч.ялщ
с. нгвщ* г.щвзлл.i* л я члв ев с.явмяв а й п гв лсмм еал пвас м я а.л еалпвйл я
с ш.щн ев k.й н йс щ.сллвгв вялва л ев вгн m ев явщ с.гвщ* явлваi п. ш.
ш.* л .л й .еллмм пйгм вщ й с.mлсян* еня ыbным щлщв вяс * щвmсв )в
а йгм .лм .. ган)вп лны* с.еа плмсны зващн л m. явН сл. еал ллНвщ ев.л.,
влнН п.л, ?.сялi лвсвщ )лвпля -а.йвс.а еаллнел я чл.слыk
r.щсвгв .л лвщн с й *
2 щ* г .* лп мм* шнщмл*
В)смпшлм* )н лв п. .ла*
sланл Yа гп л цна*
А щвс лам,
»вс лам евншсв евмплм с еавлс. л й л л щ п яа вчсвщ* св лневщ в.-
е.с.слл бНвлм ) в лс лалm еавс.м с слщo– с еавлмm.слл пнНвл лавя* ев. ч.гв
) й щ.с.с еал)лйлл.мсвi ганйлсявi* в)а.щ.с.ссвi Kлсвга злч.ялщ вн вщ, oмялi
а й* я я с.пл лщi яв.г н)ла = ).й е.Н = е ллсян лй еавm.ялва * я аллс вя м-
йп  Kяа с вч.см m. еаляв* я я .л ) в)b.. нп.ч.сл. плмв с. лвмяв с лйв)-
а m.сл. гва л ганйлс* св л с явавлм лН явмm.слм еал лйkмллл, nллщ вга слчлп вм
пвш.)лпв звс ам, (.ля лсщ плm.сл.щ е вчял ?.сялi в)а b пслщ сл. с. в)ав-
m. л.мсН йалл..i с ча.йпч iсв пнмг ас. гва* m. с. еалс .m пшл. лл.щ.
е.слл.мсН .ащвслвпялН пвл* явлва.
«п ч нла.сс.i й ал
цналлм* я я л ал* 
л явг щвв вi щвс Н л а я йп лм ангвщн й лпваслян евл аш. в пв.i )вам).
 ) авщ* ялв-лв п ен)ля. лавслч.ял й ач , Ф.щ мш. ланл гвв ев щнmялщ алз-
щ щ щвсвлвссвгв мщ) * л.щ мс.. л свплвм* члв с.явлва м ч лм н ллвалл пллНвщвян
гнщллм с ?.сялщ л члв щс. еа. лвлл нш лм евлвщ с.щ в с щ.шлпН влй-
пвп ев евпв н п.i й л.л, »с. )в вп.лсв л нm св m м г.авлч.явгв явщщ.сл лва =
.гв невасвгв )н)с.слм* вч.ая влавгв еавзлм л лвлвгв й ля * лсвг плваг пш.гвм
п в) лм вй а.ссвгв еввлс * л вв).ссв .гв с.апсвi е вчял* с явлваны* еал с.влв-
авmсвщ .. еал)лm.слл я Kяа сн* k.йm л п.лвп. яа ял* еалла глп мм я .. явсчлян
 Нвв свi лгалпвлмы явш чм.i еял, ц явсн . с яня а йав м вс.мймI с.а -
лвавесi Авал r нщвплч вгв ля ев. сыы е ллсян* щ.ш п .. 9еавщвла.с-
сщл-* л евя ?.сялi л.ае.лпв m п л.щсвл.* с.явлва. лй щ мчлявп л л впвмсв
пмлвл ллп.ссв вл)а п лм с енлвi п.лi Kяа с ч.ас. л.сл ев смлН аня* енлм
.b. с.явмяв .янс в лс с.еалмлсi вйвасля бс.нm.л Kлв ) м = с.пйла м с пы чнп-
лплл.мсвлм+– нНллалм евя й лм лнKл свгл* члв* явс.чсв* а йн пйп в шнщсв. ев -
а m сл., rв пвл = е ллся с ш м л пеНсн с еввлс.* = л с.вmл ссв щс. )в
емлм .л* с. п.с лм* л)в нч iс м явщ)лс лм яа вя щс. с евщсл * я я пв па.щм
в свi лй а сслН й га слчсН ев.й вя Kяеа.* впсв яапшлм вл гвасвi гавй* нгн-
)лм п s.с-швл а ялi лнсс.м* явг в).гч.ссвi е.а.щ.свi шнщ пш. вллн k
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
l?
В* я я япвйлл п пшлс.
o й..св-авйвпвщ вгс.*
ш . а нг й . .м*
sя л с я . г й.мo

i

1 Kллщ еа. л п.сл.щ ев. вп л англ.* .b. )в.. нm с., ».см лвщлл* щ.m н
еавчлщ* щнлс. влйпнял с.явлваН .щ.iсН а я йвп* влсвмbлНм я . впялщ па.-
щ.с щ, o .а. лс. пвмщл .млН гв вп .п с o лм.плч /ня плшслявп* с. с i м м
свп.i шяв ев пв.щн пянн* с см еа.пвНв сН еа.ев п л..i л в)а  .млвя
щ мчлявп* явлващ вс еа. вmл с.явмяв .л ).е лсвгв в)нч.слм п пв.щ вщ. с
Y щла л.iявi с ).а.mсвi, а. еалмлл. с. лщ.в )вмшвгв не.Н , r. п.г )п л
гвпвачлп л. йс явщ. .гв* чмл свпмм ев Нв лл* ев .гв щс.слы* п лвп алbл .гв в)-
лп.ссщ* o ллы бс.па л.слян* явлвавгв вс лла сл– л o лщлан б авпллвщн влавян*
ы)лщн .щмл* явлвавщн еа. лвмв п ш.лс лм .л нщ.а.лм вл ч Нвлял–* с.явлв-
а. лй л.Н щ мчлявп* явлваН .щн н вм с )а лм бев ч m. е лм .смгл с.)вг лщ
ав лл.мщ–* пява. вя й лм еллвщ щл с.еал.щ.щщл, s ).йвлч.лсщ влпа b.сл.щ м
еа. л пм .). .п с o лм.плч неамщв в). ныbлщ лвлчс. глщс йлл л пвлщл
ла ссщл с.п..щл г й щл* лвм йс явщщл щс. ев звлвга злмщ* плялп ыbлщ
щ мчлявп* с л)в.. еалп.я л.мсН ев с анmсвлл а. л е.апН нч.слявп, в нb.лпн*
аня плшслявпял. еалчн слч.щ с. евНв лл с яавщсны й л.ы ?.сявгв* св нч iс м
щ.сс м вл лм ев)н л щ.см пвеа.емллпвп лм лвщн* члв) ?.сялi еав вm 
мпмлмм с ы мН п гневщ л с пмйчлпвщ пл .* л* ев. .b. ла.Н еа. л п.слi б9». сi
п сля-* 9(вс цлНвл- л 9Yзаля = ла с чн .-–* щ лм  м с щвл щвм)* л* й а )в-
л п пвл лв лл п.лл ан).i* лвп алb с ш.гв в)амя лч.й в пвлщ гавщвй ялщ ее -
а лвщ с п.ял,
В с яв м евщсы с. лвмяв н)вm.лпв* мевп лвлм* m. ллсвпны с.k. в)свлм п
йалл.мсвщ е с. KллН я аллс с щвяавщ еввлс. Kяа с беа. ев г вм* члв п г . .л
лН г m.–I м евщсы л лв* я я еа..лс )л щ. е ллсял* пс. пмявi щл в звс а.
л Kяа с.* = .л еавлв ев слщ.шм пнщм е м щл л яв. а гв.ссв. л.ямссв. чн в
с п.л* члв) п ч лсвщ евам я.* л m. с. вп.щ й явссв* п л лслп.ссвi веллч.явi
ллшлс.* с ллмм еавйа чсвi щлсл лыавi* я ащ ссщ а .щ* н лплл.мсв сщл щла-
я щл* еавсляснлщл ллНлщ п.лвщ члл.iшлН яа вя, шва й в евйm. м псвпм вляа лн m.
влч.ллпны л щвч лпны яа влн с яангвщ лмыb.щ с. пвш.)свi ш Нл = )ва лва-
свгв щляавяве , Yа а л с л.ямссвi е ллся. нщ.смш.сл.щ пвлщ а йmлг з сл йлыI
ваг с с .явщвгв ев щляавявевщ ) нп.лч.с а л Нвв свгв лйнч.слм, »с. нщ .лм*
члв п г щщ. щлавпН щ.а .лм л я м лвчя * г . е.а.Нв мл в св п ангв. пвв)а m.сл. л йс -
сл.* лвчя * явлва м вллг .лм нщ.смш.сл.щ яанесН п.b.i л нп.лч.сл.щ щ Нk лвчя
лянлп ,

m

?.сялi ) ч.вп.я а йсвлвавсслi* п. нbлi* нщ.ыbлi а йkмсллм а.шлл.мсв
п.* члв я вм шявмсН навявпI л.щ )в.. с ева m л .гв евлвмсс. нслп.алл.л-
ял. с.н чл,
алчлсвi лН ) * п.авмлсв* вп.аш.сс м .гв ).й асвлм п в) лл злс свпвi л
гвн алп.ссвi* лв .лм лщ.ссв п лвi в) лл* явлваны вс лй)а м лйнч.слм, вщсы* п
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам

я явi лНва я. вс с Нв лм с я снс. в свгв лй щН п mсН Kяй щ.свп, J ).евявлм
с. щ.смш. .гв л п евап. .мл.мсвгв вла слм с. щвг н .аm лмм вл в) йс ев н-
ш лм н п.ал* я я ев .гв m. еавм). щвi вл. еавп.ам.л п пл . а.е.лллл я Kяй щ.сн .гв
йс сл. 9 алслевп евлллч.явi Kявсвщлл- L[F№CSD ХapS, ?лл м яслгн* вл. еа шлп *
с еалщ.аk п ч.щ й яыч .лм а йсл щ.m н ) сясвл щл л )нщ mсщл .смг щл+ = л ?.с-
ялi я я-лв нm св еа. еаллщчлпв л m. а влсв еавчлb гвав* й л.щ евганm м п
евсв. щвч сл.* я я )н лв .гв с. )в, в. с.явмялН л ялН пвеаввп еа.яа ллвм л
Kлв .гв )вiяв. евя шлп сл.* л е нй с анш лм лвмяв .гялщ евлнялп сл.щ влвпялН
свгл.i ев лвн* л лвмяв а й влч мсл.щ л с .m вi ла . пвяляснk 9o лщла
(щллал.плч* м еавл.лны, nлвгв пвеав п яслг. с.л-, rв пвеав п яслг. )* . с явс.
вл. й яа .. евчлл ).ййпнчсв л еавгвпвалk 9швн)чля* п с. йс .л. слч.гв-, 9/ йа.шлл.
щс. )лм ангвгв щс.слм-* = влп.лл ?.сялi влвлслпвщ, sл м вч.см еамщв* вс п.Н 
с с ш.щ 9А.с.- п нслп.алл.л* вл п м л щ вгв* п.аснм п лйпвйчлчмлН смН* п.м
гва).ссi* а. л с.п.авмлсвi с.mсвi )нал* л п с.щвщ влч мслл ев смм я .).,
o явс. пв.гв еа.)п слм н с вс m.слм л н.Н п п .)св. енл.ш.лпл. с ц п-
я й* п .ащвслвпял. щ.л * ев. ч.гв п.аснм я с щ с в сн йлщн, o .гв влнллпл.* .лвщ
у<уК гв * MNDaSl№ УMéS№* ява.с лi шп.i а. еншллщл н щл* члл с щ 9Lé№FNM
pS qS№RS№FO-* плалнвйсв щ.смм гвв вв)а йсв е.авс m щл, цвг вс е.апi а й ев.Н 
 с щл п.аНвщ* .гв вш м евлясн м* л вс ч.а.й .. гввпн не п янл* я я с л авщв свi
я аля лна., s.апланм п л.ссл.* вс члл снmсщ лвмлм с щвi лслл* шлавяв а л -
плп лвл. свгл п щмлН е анлсвпН шл с Н* й л.щ я я-лв еал. л н ам ев ев )ав-
ш.ссвщн щмчн в ла шсвi лвi* св слч.гв с. евнч вм = щмч еве л)в п .лян*
л)в п с.явш.св. ев. й а.ш.лч лвi вга вi* япвйм явлваны невасщ ев.лвщ* = св в)
KллН ).Н ) )вчя Н м нm. ел ,
o.свi у<уС гв * явг ?.сялi с вявсч л.мсв евялсн* я с щ евлнел лвл oв-
глс* явлвавгв м нm. невщлс * с в). с.пш.гв лщ)лаявгв евщ.bля * щвв вi ч.вп.я
в)пвавmлл.мсвi с анmсвлл* й нш.псщл лслвс лмщл л еа.яа сщл щ с.а щл* св 
ншвi евшмя л щ.ай п , ц Kлвщн па.щ.сл м нm. с. снm м п я явщ-л)в с йва.* нч.)-
свi m. евщвbл вс с. щвг щс. вя й лм сля явi* л)в ) ).йс .mсi с.нч беавлга щс.*
евщсы* п.ляв.есi я л.л* ев)лпшлм в щсвi в) й я * члв елмщв 2 лммс с члс .лм
л яk 9чпл м евч.ая щвi* п* п.асв* н лплл.м-–* л п.* члв вл с.гв м евнчл бяавщ. я л.л –*
)л а я й* явлващл м с ч й ншлп м* в .гв евНвm .слмН m.сbлс щл = а -
я й* пява. щ.слпшл.м с.еаллчсщл е.лсмщл в с ш.i .щм.k вс лН в)п н в свi
щввm пвi с ш.i ав лп.ссл* с явлвавi пев. лплл m.слм, ал sвп.л Н Kлвл ) а-
Н лсi oвглс ) явщл авщ = л пява. нлавлм л я* члв) )лм m.сн п sввпял, r.
йс ы* ч.щ явсчл м .гв я ам.а ,
rв ?.сявгв м с. вп.щ евл.ам с пл , жb. явг вс ) с щл* вс всвп с г .-
лв й смл. .смгл впвмсв з сл ллч.яв. еа. еалмлл. м янеял л Kяен л лл а йсН
с.в)ясвп.ссН е л.слвп, nлл лйв)а.л.слм вс с. лв члв) п п й пвл* св нсвпм
 л явi с.mсвлмы* члв влвплпв .гв )ав вм п.щ п г й * Нвлм )в всвп св с чнп-
лп Н* с. с з ял Н, В с m вс гва влмы еалг л с леав)вп лм с с ш.щ плв-
щв)л. 9лйв)а.л.ссi- лщ свпi лле щвлвпвi* влвмпш.i лй я ялН-лв е.а.е.л.ссН
щ.л лч.ялН евввяI щ евеав)вп л = л весн шлс , o .апны щлавпны пвiсн вс
евл пл ащлл еав)сны е аллы вш лсвгв яващ п пл . евялН .аН г .лI вс п.г
свл в)вi в)а йчля* с.)а.mсв гай .гв л еа. г гайлм анйммщ, Вл KллН г .л щсв-
гл. вш л лмm.в )в.л, 1 л.щ* п у<у: гв н* явг щ нm. )л п цащн* вс с щ ел *
еа. г м b. аны .с.mсны евщвbм, r. йс ы* не. л ) вс .. вя й лм* л)в я яв.-лв
с . лпв* лщ евнч.ссв.* вс пвmл п нп..лл.мсi е ая с ч.асвщваявщ ев).а.mм.*
в я.ллсг-алсгвщ* щнйявi* я я щл* гламс щл яа сН л й..сН щевч.я* св лнл
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам

с я лллм )вмш.плял л евлншлл лыщлс лы* ?.сялi ).m й га слн л* п п -
 лН гв Н* ев нН щ* mл п )вмшвi ). свлл с /лпм.а.* й а ) лп м с mлйсм л.щ* члв
а елп щваялщл пл щл ).. )нmслял, r. йс ы* члв )в слщ евлвщ, r.щвлам
с с.явлва. пвл ла ссвлл* Kлв )* п нbсвлл* вч.см чллi* евам вчсi ч.вп.я*
лмm.вп.с. 9 лял сл- явлвавгв м в лН ева евщсыk 9Флв й вmм* члв п л. ла. с.л вmo
цввяввлл.ibлял е.а.яввллл пя а )я пшлНм пНнНв.i-,

2

цвг пвв)а m ы ч.а. вп сл. KллН нчлл..i* щ.см с. лвмяв ева m ыл л. й ) пс.
е.а.)вл* явлва. всл псвлл п щвы щвв ны mлйсм* явмяв нлвiчлпвлм л г ащвслч.-
я м евсвл Kлвi mлйсл,
J н вп.лпва.сл.щ влщ.ч ы пш.. вллm.сл. »с.щвйлсk щ л.алпв* явлв-
ащ вс в. лсм.л а йавйс.сс. ч лл всвпсвi щ.в лл* в)ла м л лмглп м с ш.п.
л.).мял свл* евплшлН л щ л мщ ев п.i ч.асвпвi е алллна. )вгв, . щс. са пллм
еа. л пллм .).* еал гавщявщ ляныb.щ а йа.ш.слл в)а ссН йпнявп* с ч я яны-
лв вс.чсны емлсллвлм* й л.щ* п еавмсмыb.щм звян.* еа й слчсi лв* с яалi
п .., 2 щ* п щвщ нлм. ..* н е.ч свi евb ял паявi н м)* елл швяв п
сл .лслН лщ.слс л авm .слi, r я л.алл л m. лга п.лвл.сл* я я л с л Н* ев пл-
mнb.iм .г.с асвi ллпвi ле* н)вп л я.свп* в свпа.щ.ссв нп.лч.ссН в mлпв-
елсН а йщ.авп л нщ.смш.ссН в пщ.ллщвлл в свгв .а * л неа пм.л п.щ еа й -
слявщ нН п.чсвгв пвйпа b.слм* явлваi ев)нm .л щ.см ев )ла лмм я Kлвщн лвн бщ*
еалйа ял* л я влвавmсo– с. в лвавс вщ * влян вшлм я с.щн вл мс.* лйпс.*
лй гн)лс е ая * лвчсв щ.чл * м лвгв члв) лщ.лм еа пв п.аснлмм* вmс ев вiлл )вл-
явщ* ).ййпнчсщл ш г щл )н свгв с * лйс.щвг ыb.гв вл пвс.слм, sяпвйм ла.е.лсны
еалйщн м а йлч ы л вщвч .п л ав лп.сслявп* плг ылм ).ййпнчс. нл * ).йй -
)влсв еавлйсвм й )л. а.чл,
а..л е а с швяв вщ* лслщ ).явщ вллп ыл л ал .лял ч.аслчсщ п а.см.щ,
ца лв. .щм еня .лм* я я щ .смялi г.лявел.а* .а.п с я л.алм* л ч.а.й я -
л.алм .г * )лаыйвпщл mля щл пснла.сс.i лвавс я е.а.лпч лвщн всн* гв м аня
.пвчял* .слпв плмснпш мм а яалвi всмы п вmл слл ч.гв-лв = )лм щвm.л* bле-
вп м ва.Нвп, r лвщ щ.л.* г . л лл вч.а. свi гнп.ас.а* плmн лшм л.янчлi* с.мсi*
е.а.щ.ссi в)а й* енмланыbлi пщ.л. щ.смыbлщлм л.смщл ллп, oгм п ым
.b.* л яа ял с Нв мл .). вч.ал слм* л вч.ал слм еалНв мл п плm.сл.k лвчсв ев пяыч.-
слл пвш.)свгв лвя * пап ылм йпнялk гвв * гвпвамbл. пщ.л.* ла.я а яввлвгв ва.Н *
евнш г с.)а.mсв е.а. ссН bлевп,
Пнщмл с п.чсвщ паявщ п.лан л а. .а.пмм* гавщяв евыл елл* лй-й а.ял
всвллм с.лавiсi л пвлваm.ссi г щ яне ыb.iм .а.п.сявi щвв .mл* я я лял.
йпнял а лнbлН вп лi,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
l>

Yлаша м шсйас


o

»с. )в в лсс лм .л* явг вл. а.шл* члв евнч .щв. щсвы вщ шс.. в)а йв-
п сл. щвm.л евмйвi евевсмлмм шяввi, o мсп а. у<уу гв м евлнел п ла.ллi .щ.ла
2.слш.пявгв нчллb k .щ.лавп )в п.гв ш.лс лм* л я члв ла.ллi ввлп.ллпвп 
е.апвi еввплс. плвавгв я глщс йлл,
чч.)сi гв лм с ч .слм)ам в е.апвi ла.лл щ м* в)чсщл еа й слч-
сщл е.а.ап щл* пв па.щм явлваН глг сля м .я я  м пв.i с.mсвi йп.й вi пв-
явгв* ). св-й..сщл в) я щл а ел ссвгв евлвя п в свi лй слmслН й с ш.гв вщ *
лл m. п а.ссв. пяанлны мiв веня вм вп мсщ йпнявщ п щмbным злв.лвпны
Нм)м,
цвг я щ.а лс.а* .п с .апi бй л.щ й )а ссi п в л–* лл .п с oлвавi
б в .аm пшлiм в л.Н па.щ.с* явг м .гв ев  авщ сллч.ялщл еванч.слмщл–* )н л
щ.см* щнг м щг .b. лвм й вяс щл* mнmm в п нш Н* евл шслп в* л K.ялалч.ялi
п.л п е мс. а.й г й ща чсщ iв ллщ ).явщ, 1 я ял.-сл)н м евч с в)св
)в ев гвлвпллм яалi с я снс. вл а.е.лллва навя бв* ч ллпв. па.щм* явг м
щвг звлвга злавп лм щвйгвщ .млм ла сл п лвмяв m. щлснлo–* пяне лмм* в .лмм*
ев)а.яз л лм, 2 ялщ в)а йвщ нла щвл )л явщя с* л еалшвм па.щ.ссв влщ.сллм
навял )вя л з.Нлвп смм н лплл.мсв гнлл е.ач.пщ за снйвщ ?нл в, Вс еав вm 
еалНв ллм евчлл .m. с.псв* члв) )вялавп лм л )ллмм с а ела Н щвлщ влвщ* л* еав-
гвллп ч шян я я в п лввпвi с слmс.щ Kл m.* м вллн ял м* нm. с .п м е млв* ч.а.й
й..сны й н бг . щ с алс щл л )вавщ е Нв л я вгв ев. /вm .лп –* ев с еа п.-
слы я 9)л)лвл.чсвi-* влян всвллм лвевл л ш ая см., 2 щ м с Нв л вл * пвявгв*
евлсв вm.ссвгв ч.вп.я * я й пш.гвм .b. яанес.. п пв.щ ).вщ* л.г свщ ла.слав-
пвчсвщ явлыщ. л ч.асвi пенявi а.ш.лч лвi щ я.k вс с.в)ясвп.ссв щвbсв з.Нлвп *
е.а. плг мм лв пе.а. * лв с й ев с я слзв.ссвщн лсв.нщн* л пвйг еавпвасвгв
.гв еавллпсля = 9qFJJSЮo-* 9\MЭSЮo- = щ.шлп лм мйгвщ а ела, веНлп м* вл. сл-
щ щ ян евлсвгв авйвпвгв л * члв) ев.вп лм щ.см, o Kлвi ч лл в)шласвi )л)-
лвл.ял еалмлсв впщ.b лм с нял л евалk явm е.а.е.лвп л явm )вявпН е.ач лвя,
шн)вял. ян)с. яа. лвлщл л .сммщл лвмл л щ л мщ п вм яслг щл пвm.с-
сН л.с, o в свщ явс. ев).ялп л шл сгл пел ссвгв лй Yсглл енсчлсг-)в = Kлл
ч.ла. шл сгл ев ела л яаш.в)а йсны ялавп ссны вян* явлвавi пл. )вмшвi*
ганш.пл сi* лнгв с нлi явm сi щ.швя м )вявпН неа mс.слiI еал лйп.лсвi св-
авпя. щвmсв )в л я ев с.щн )ллм* члв) еавлйпв ллм ен.щ.лсв. 9а -л -л -л - в) вян*
л в с m п у<уl гв н Kлвл ев вйалл.мсi йпня еалп.я ч.а.й евшсв. вясв п л гн в
йн)вп пвванm.ссН нлчсН )вiвп* лнл m. н влвп.алпшлНм* пеавч.щ* члв м с. нам сля п
й ., цвг * п свм)а. Kлвгв ен.щ.лсвгв гв бявлващ* ев-пл лщвщн* явсчл м с п.г
/влм* я я п пв. па.щм явсчллм Yзлс лл /лщ–* щ евялснл .л.а)наг* влвпя м
)л)лвл.я а е м* яв.-члв ншв с е елавсны й п.алян* с.явлва. впвмсв ла с-
с. вл лвчял л ).й вщс. л.сл евмпмлм = я я с елалллч.явщ . с. = й га сл.i,
2 я* п п лН гв Н* с i .сш с шлщ Kял)алвщ ев п.аснм щс. с нлчсвщ вля.
п А.алс.* еалч.щ впвмсв ял лл Kлв вя й вм 9oвiсвi щлавп- чK , авшл .b.
гв = л пвл .аmн п аня Н в)с анm.ссi п смы-iваяявi н)лчсвi )л)лвл.я. Kяй.щ-
ема я л вг влвпялН яслг* явлваi ) вле.ч л с .b. лвг * явг всл лвмл евлс. л
евсвяавпс. с н)впН евя Н* л й л.счлп м л анН -)л)лвл.я аш п е.сс. а )вл 
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам

с я алвл.явi п с.еалщ.лсвщ нгн, Вс свп с .п щ ян* л пвйв)свпмлм лве* пе 
л ла.е.л, J m. е.шл в)а лсв л.щ m. енл.щ* члв еалш.* впсв а.е.лланм .гв смшс..
ев.b.сл.,

r

в. гнлвгв л.е п.лл)ым* г .* й лмm.вi а.ш.лявi* явлваны в свi анявi щвг
ев смлм й вавп.ссi свя шп.i а * ла.b л п я щлс. ).а.йвп. авп * с анmсi щвавй
. мсвi анявi mлщ .гял., а.m . п.гв м щвла.* явлваi лй пнН плвщв)л.i*
9А.с- лл 9чвй.i-* ев с* члв) щч лм щ.см п шявн, .апi лй слН влвм ев неа п-
.сл.щ яавлявгв ). свл.гв швз.а oвявп I Kлв ) щшлсвгв п.л с в.л, бY, к,
ц.а.сялi еавл .гв пев. лплл м ).глп лй 1лщс.гв (пва * св вл. в)kмсл* члв
щ шлс л ) * л л а л . п л гв ллм м ллвалч.ялН ев.й вя = с. лв члв лпсi
а п с еа bнаял* в вm.ссi ?ы вплян м ).глп п o а.сс,– в а пс.слы ).шнщ-
свi K.ялалч.явi я а.лвi* .щн еа. ш.лпвп пш.i* вч.ая Kлвгв 9А.с - ева m пв.i
лс щлчсвлмы* св* п пвы вч.а. м* л я й лмм л авщв сщ л явсв яп а лсщ* я я
лвмяв свпi лссi ч.асi сглiялi лщнйлс ав-авiвпН яавп.i л .ллм 
слщ г а m пв пва. вщ ,
r ч лм .см ев.й явi п свпвi щ шлс. йс члв с ч лм .гв Нвавшв, лавгвп* плвавi
швз.а* ) впвмсв с.й пллщi лвлмчвя* евялснпшлi аяны нm)н вллвгв* члв с.
й Нвл. )лм влп.ллп.ссщ й я явi-лв с. са плпшлiм .щн щвлва, ц аm.п лвi явще.я-
лл енНвгв лавгвп вч.см ш лмм шн) * с .л м евп.аН .гв п.мп.ллсвпвi зващ*
л )нл.в)а йс. ва сm.п. яа гл, жл й .аmя п нлчсвщ плm.слл й л пм Kлвгв
явавлш с.вmл ссв й лващвйллм = неангв не.а.лмм п е. л* = .гв й лвя* вл ..ссi
вл щ.см л.явщ е.а.гвав ял* с лп м яавпмы* члв* пеавч.щ* нч вм л лвг * явг *
ел мм .щн члв-сл)н м е.а. лм еал евщвbл с. вч.см а йгвпвачлпвгв анева * м mлщ 
елямпны* ). св-.авi щ л.ал.i л .лявi в)лмснлны ганшн* вв)b пшным ). св-
.ащ шснавщ* п. нbлщ я с.щн, nлвi а гв.ссвi гвав явi щ шлс. вс вляавп.ссв еа. -
евчлл яа сi* яа сщл явm сщл л .сммщл* 92вае. в-Ве.м-* явлващ щ евм-
йвп лм п .а.пс.I с с.щ вс пвйл с ев o аш пявщн шв.* вляап гншлл.м* в яв-
авлмы .щл .млл ялвщ.лавп п ч * члв лвг я й вм невлл.мсщ* л я я га.щ. п.л.а*
я я е Нл еал)лл м вm .щ ем л л.щс м й..см ев.i* = л.е.ам щвi с* г ап а ялi
лн .сл* с.)а.mсв . .л лвмяв m. п евч * й еавлв я лм лй Авлвс п Yм).алн* ц л-
зваслы лл ».ялян, цвг п у<уК гв н лавгвп еалйп л* .гв й щ.сл явампi* яалпвсв-
глi* ч.асi* я ялщ-лв лялщ па m.сл.щ m.лН г й* }г свп* )пшлi гвсbля* нч л-
пвп пшлi п щ.m нс ав сН влмй слмН л вщ пшлi .). лал а.)а п А.мглл, ?.лвщ
лл в.смы у<уl гв вс а.шл* с.щвлам с Kс.аглчс. еавл.л вл * е лл ла лсв
евы)лпшлiм .щн 9чвй.i- вл пвйщвmсвi явсзля лл* м ч.гв а йв)а .гв с ч лл*
ч лл евеамл п а йлчс.* в свщн .щн лйп.лс. щ.л л* п.авмлсв* ) ) еалп.-
ч.с щвлщ влвщ я н н* .л ) с. евщ.ш л )в.. п mс. в)ллм, r. йс ы евч.щн* св
с е.л.а)нагялН лва Н с.г л гвв. л с. щ.ш л л я .й .* я я* я m.щ* п з мллав-
п ссвщ Авлвс. вавя .л енлм = с е а .л r. евм л еал гва й в )в.. вп.аш.с-
сН щ шлс Н, r. евщсы* члв) явг -л)в евгв евщ.ш щс. в.Н лм в нчллb п.гв
п с.явмяв щлснл, r ш авйвпi га сллсi вв)смя ) № Сl ев Авмшвi »ваявi, 1
слщ . вп вщ Вглсявгв б№ С>–, 1 л.щ шл лл ммсяв. еввмлпв б№ СК–* с.щ.яв.
еввмлпв б№ Су– л в)шлас м » аллся м евb м* ев. явлвавi свщ.а вщвп еав в-
m л евслm лмм ев с еа п.слы я (пвавпвi евb л, s.п вл » аллсявi евb л*
щ.m н с.i л п.ляв.есщ* св еал. ыbлщм . ял.щ* ) яп.аI л щ в с m с шл п
ллп. с.плсс.iш.i ле нНв л.аавалл * е пш.гв еал с.амшлпвi в .гявщлм е.а.-
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
ll
е явпя. щ.алвсвсвгв п.аля п смлвi лщ явщс л. с. .яв вл евb л, 2. m. щ. .а.-
пмм бзллга ссi .а.)амсi нйва с гваявi* явлвавi щ гавщяв я лп лм* слчявщ
с евялН ся Н* п .ллп.– )л пл .л.мщл лвгв* я я явсс. m с ащ* няавb пшл.
.апны а.пвылы* )лп л н щл пла. щл* лвчсв Нве м ев пвав)ммщ* а.)мллш.я*
пя а )я пшлНм с п.лял,
вп.аснп с r.пялi* плвщв)лм щлснл емлм .Н ев с.щн* л я я п..в )п в ).й
нллм в)гвсмлм щН )лаН л На елпН явс.i = я явгв-сл)н м й янл ссвгв п шлс.м
гп а .i п .гялН смН* й еамm.ссН е авi пвавсН ев лс.i .лявi, » пва члп л
п.пв ев нл. еа..лсщ с йп сл.щ ц а п сс м* с п.г пмй ссвi н щ.см щ г йлсвщ
лганш.я .лв л лаявщ Флслй.л* лй яангвi яа.щвпвi л.с явлвавгв пеа лп лм
я щ.сс. вш лс. гввп, r явс.* й я с вщ щ пва члп л с »вНвпны л л щ вл -
с плп лм н пвавл нчллb , .а.еагснп ч.а.й ев пвавлсы* м ).m ев лнсс.мсвщн
еавНв н л е.а..я шлавялi пва я п.амщ шяв,

k

sл п в слщ лй л .авп цвслллнлвссв- .щвяа ллч.явi е аллл* щвi вл. л.щ щщ
еа.йалл.мсв влп.аг п. л. члс* явлва. л я в)лмсв шл .гв еа. я щ, r я явщ-лв ) с-
я.л. вс вля й м ев смлм )вя й й вавпм. щвс аН = л еа.евявiсв евщ.лл п г й.л Н
в)kмп.сл. в еав m. еал пвасвгв щнс ла ,
ччллb.* п явлвав. вс щ.см веа. .л* )в ев ч.аяснлв е.а. впв., ц я щс. еал-
швм )в.. ев ав)св в)kмсллм п щ.аля сявщ лй слл Kлвi яслгл* я вп. л а.лгл-
вйс. а йлчлм п 2.слш.пявщ нчллb. влнллпвп л* нч.слял зващ с. свлл* п л а-
шлН .щ.ла Н еа.ев п лм л ял. шлнял* я я й явсвп. .сл.* л ев щ.а. л еввbамм
пмялi евал, 1 пч.лвщ KллН вв).ссвл.i* 2.слш.пяв. с. вллч вм слч.щ вл п.Н
еавчлН шяв щла , ц я пв п.Н шяв Н щла б )н .л щс. евйпв.св ев . лмм лнл ев
лвлвпялi л яллч.ялi гвпвавя–* нч.слял л.ае.л с.явлваН нчлл..i* англН с.с -
пл .л, ц я пв п.Н шяв Н* щ.m н щ мчля щл еавлНв л евлвмссi в)щ.с с.еаллвi-
сН влавл л злйлввглч.ялН п. .слiI л* я я пв п.Н шяв Н* с. ев г вм лшявщ
п .млмм, J ) еа.пвНв сщ евалщ.свщI нчлм ).й вв)Н евлнг* ) сланм щ.m н
с лав.сл.щ л с.в)Нв лщвлмыI с. вл п шяв. сл в свi яанел ншл* ).а.г м п.
пвл л м вщ шслН вла = пвлН лга* пвлН нп.ч.слi л еалчн * пвлН ) )вч.я* пвлН
ы)лщН яслг* = л п в)b.щ с. вч.см ) ла п шяв.* .л ) ла.ялм лвмяв евщ.смш.
й )влл м в е .слл щв.i га m сявi ншл, ».см в)плсмл п с.m. слл 9еалв)bллмм
я а. .-* п с щ.ссвщ b.гвмлп. за снйялщл л сглiялщл па m.слмщл бявлва.
еве л п щвл анял. вчлс.слм лвмяв евлвщн* члв м п м е.апв.* члв еалНв лв с
мйя–* п я л.гвалч.явщ вля й. евмйвп лмм влпа ллл.мсв щвяащ еввл.с.щ л в)bлщ
авйвпщ щвщ п нщп мсвi* п лвщ* члв м )а.йгвп й Нп л ссщ .ащ Н.)вщ л чнm-
щ щс. ч .щ* л п лвщ* члв еал а я Н м евмйвп м ев- сглiял с анmсщл явлмшя щл
ян я * с. слmс.i .гв лвавсвi, В лс лй с л)в.. в)b.лп.ссв с лав.ссН шявмсН
с л пслявп* евНв а й)ла пшлiм п лсвла ссН лга Н* Нвлм п.мщ в в)ампшлi лН гане-
евпв-вл мсв. йс ч.сл.* еалл яв щс. в с m  пвеаввщ* евч.щн* лга м п знл)в* м
бла лсв нш. шлi п гвяле.алпв* я я лсвi нНв лл п навпв. ев плmслч.лпв– п. лвы
г .-лв 9с й пвая Н-* с. ).г ы англщл 9а.)мл щл-, Вв)вi еалчлсвi а й а m.слм
)в .b. лв* члв швз.а 9п лпа..- еалпвйлл 9) ачня - с плвщв)л.* щ.m н л.щ я я )вм-
шлслпв НвавшлН л.слш.п.п евмйн.лм ла щп .щ,
r л)вмш.. с.гв вп сл. пвй)нm в лв* члв нm. лвг м лелп с.еа.в влщв.
влпа b.сл. яв пмялщ ганеелавпя щ* вый щ* в)k. лс.слмщ* в)b.лп щ, вщсы* п я яв.
).ш.слпв еалНв л л.ще.а щ.слсi o, o, шлеелн* в лс лй лвевп нчллb * впвмсв
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
l:
с.в)ясвп.ссi аm.пввi ч.вп.я влащ е.чвщ бл iсi плва й щ.ч л.мсН лл-
Нвп–* вллвгв члв м а.шлл.мсв вля йп м нч лпвп лм п я ялН-лв яанmя Н* г . лй)ла вм
9еа п.сл.- л члл лм ллвалч.ял. а.з.а л* пев. лплл еавлНв лл m. лян-
лл с евлллч.ял. л.щ, r еамm.ссв. еввm.сл.* вй пш..м п. лпл. щв.гв веав-
ллп.слм Kлвi яня.* Kллщ ).е лсщ в) п.слмщ я шявмсвщн сы* ннгн)мвм л.щ*
члв щвл в)b.лп.ссв с лав.сс. с л пслял = с.вщс.ссв* еа.яа с.iшл. ) гвс щ.-
а.сс. ы л = я ялщ-лв лйнп.аялщ невалпвщ л плл щс. п еалщ.а .мл.мсвлм щв.гв
вл ,
nлн .мл.мсвлм м пвеалслщ * я я ч лв )п .л .лмщл йс щ.сллН влвп* япвйм
еалпчс. .щ.iс. еалйщ* с. влнес. евлвавсслщ* еалч.щ п влсвш.слл щв.щ я влн
)в щсвгв а йсН влл.сявп = ).йвгвпвавчс м* я я ) ).еа. щ.лс м гва влм* л с.mс м
слНв лл.мсвлм* л лвсялi нч.л щ.мч iшлН лчсН .гв вв).ссвл.i* л в)л.я ыb..
ншн чнплпв* члв пвл* с.й пллщв вл .гв й смллi белш.л л вс е.а. вплн-йп.й н м
9/.чл-* а )вл .л л ев пв.i е.л мсвлл яалщлс лл * плне .л л я я евлллч.ялi
ва лва* нч лпн.л л п пвлН ).явс.чсН в)а слмН–* щ слщ п.г п й гвпва.* л ева. л
ы)вгв лй KллН пс.шс. чнm Н щс. й смллi вс щвm.л щс. ев лм = л ев п = л iсi
йс я пв.i еалс .mсвлл я )вг л.iш.щн 9 .лявщн- щлан* г . м слщ пмй с ) л.щ m.
л лслп.ссщ авп.слч.лпвщ* я ялщ лвг ) пмй с щ л.амы* лл я я .гв см пмй с
 свщ,
1 . слм ч лв еавлНв лл н с п вщ.* л в лвщ* члв л яв. й . сл. вmсв )в
влвмлмм* п.г гвпвалв всвлпш..м лй шп.i аявi mнmm см. вв)вгв с ам *
с.явмяв евНвm.гв с йлсг.авпяны щ шлсн* яв.вщ* явлвав. й анчян па b шп.i а
чллс* й слщ мм ).явс.чсвi вчлсявi 9явщлл.лялН- я а с ш.i, nлвл с. а й щсвi нев-
щмснлi чллс я й м = я я лвм щсвгл. ч.с с ш.i щсвгвчл.ссвi ч.м л = еалщ.а-
сщ л ащ нгвi* ) гнавщ л в)амявщI m.с л вс ) с лвлвi Kлвся.* явлва м еа.-
щ.шсщ влапллщ шлевщ йп .гв лй ев п мсвi яп аллаял б9члмo члмo-–* влян
л.ев е Нв янал.i, rв* ев-пл лщвщн* евлвмсс м сн с м а )вл с Kллщл яа лпщл
я а с ш щл с.й щ.лсщ в)а йвщ евплм с .гв са п* в лвгв .гв пснла.сс. вйв)лп*
члв вс* я я пев. лплл пмслвм* евлнел с нm)н п л iсны евллы л влвм п
еал)мсвщ явсл ял. ).йв)л сщл* св с в. лпщл шеля щл* п.г п.ал.пшлщлм п
в. лп. с ш.гв вщ ,
Вявв пвмщл п.ч.а п а евамm.сл. чллс евлне л щсвгвчл.сс. г вшл л
шн), вНвmлi с.явмяв с 2.в ва /нйп.мл * св п )в.. авйвпН лвс Н* евмпмм
»лыявп п пв.щ .нвл впвщ пвавлслчя.* ., o, ш..с* евлла м анял л .гя с явслп
с )вя нщсны ны гввпн* пгм п м япвйм вчял п еалнллпныbлН, Y, ., ц щлся *
 ллсм-ч.асщл й ч. ссщл пвв щл л па m.сл.щ еа. неа. лл.мсвгв ленг п
ев плmсН* яангН* я алН г й Н* нm. члв-лв m аяв вя йп в све аллiн,
вл.е.ссв е.а.Нв лл п явщлл.ляны* ам вщ )л)лвл.явi, 2 щ* с л.щсв-яа -
свщ няс. лссвгв лв * )л а йвm.с лавiс. я а с шл* ).л.л л я с* лвел-
лм с евя Н е.а.е.л.сс. mнас * л лнч л щ млслявщ пвял. ч  п.лщлсл.а-
ялщл яна сл щл, 1 Kллщ евщ.b.сл.щ )л вmс. )лалсл* вв)b пшл.м я ялщл-
лв чн с щл л англщл .)амщл* ян * )п в* с вгв нНв л ла пшлi mлпвлвщ ?нл в
л г .* пв па.щм лга пвыав сщ )а лвщ* mалявщ / нш.щ* м в)ла м в 2.Н = л л щ
в с m * ев нч ы я явгв-лв вв)вгв й . слм* евллм евщ.лл н лплл.мсв с.а -
лвавесвгв г.сл * лвлвгв* ллНвгв* ев .евп лвгв гвев лс * п в)b.щ впвмсв еаллч-
свгв пл * явлваi* )н нчл в)с анm.с* с.лвавелпв л лмm.в венллм с яв.сл е.а.
л авi с ш.i )л)лвл.я аш.i* ?ы щлвi Y)а щвпсвi шалс).аг, .сл.а.св* я я ) м щвг
.ллмм п.щ Kллщ щвлщл шявмсщл лвп алb щл л нчлл.мщл,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
l<

i

/. ялвсс м е.ч лм ).еа.л ссв с е с я .лвп* л щвм щ лм* ).еалла лсв-
лмы нч.свгв яв.ялвс.а * в)ла п м)вщ в)а й ).л ссвгв анявгв я аля лна-
свгв лянлп беамщвгв лч мм с.щ.явгв–, r слН щвi вл. лйв)а m м ев ч.аяснлв
9) аявi- злйлвсвщл.i* ев лалm.ссщл 9ев- сглiял- н щл* )в)алявщ* е.а.Нв лп-
шлщ п е.шм* евсщл b.я щл* с в свi лй явлваН ) ав лся * л 9с )вявпялщл- бп
г.с.ллч.явщ щ.– )авпмщл* а.шлл.мсв л нbлщл пп.аН вл е.а.свл алщявгв св *
св л.амыbлщл с евенлл пмялi . а ллл.мсвлл, вщсы в сн я аля лнан* с явлвавi
вл с.гв л вл щсвгвйн)вгв явлвнвгв »лыявп ) гв асв. »лавпв. жпа.iлпв бсв л )ал-
л сл– еалслщ .л )ы в Н.)-вмы = щ лншян /влы, В с m бгв лвчсв с. евщсы*
п.авмлсв* у<уу-i лл у<у?-i– 9rвпв. oа.щм- й я й в я явщн-лв еавНв лщн вява)лл.м-
сны м вл л лмы, 2 я я я .. плва бс.ялв sс. а.п* .л е щмлм щс. с. лйщ.см.л– )
лчсвлмы с. нK.евв)свi* щвi вл. пйп с нKм а. ялва г й.л* Y.я.м sнпв-
алс * ч.вп.я * п.авмлсв* с.явмяв )в.. еал.щ.щвгв п Kлвщ щ., .а.гвпва л-
лм с.явмяв с.iI м слч.гв с. йс * св в с m п я . й щ.лл* члв я явi-лв вляалi
с веа. ..ссвi ла сл. mнас мчля Нв лл ев аня щ л пйп .л щ.шял, J е.а.Нп лл
.гвk mнас мчля вя й м евb сщ .m.с. .мслявщ* г . п я з.ш сл ссН ллшя Н а -
елп м ллвалм пйвп в пмялщл явщщ.сл алмщлI лй слН м щ.m н еавчлщ нйс * члв
п .янс сл вл. еалг л пв.гв ймлм* щла цввщлi.п * г.авм мевсявi пвiсk
п }нлщявщ а m.слл я елл сн плвавгв а сг цввщлi.пн* явщ с вп пш.щн щлсвсв.щ*
н вм еалшп алвп лмм я гвамb.щн з гщ сявщн )авс.свн л смлм с.гв с ч мсля
Kя а* а с.ссвгв п гввпн щла /вm .лп.сявгв* явлвавгв лчсв щвi м м с. л.а-
е., в вявсч слл навя м нл свпл* члв mнас мчля ) еалс..с в слщ лй щвлН нчшлН
анй.i, J в)плсл .гв п еа. л.млп., o ев. вп пш.i а я. вс* не п с пйслчм с е алн*
й .елм свгвi в)в члв-лв, ч с.гв ла.сн bляввля * ев. ч.гв вс еав.m п евл.л
с.явмяв с. .м* еалч.щ ) гвав св яа л вл .щмл* л вл шявмсН нчлл..i щв. нч -
лл. п ..,
ц нm сщ чнплп щ* пвй)нm .ссщ пв щс. mнас мчлявщ* )в.йс.ссв еалщ.шлп м
в)а й ). свгв щв.гв лвп алb * явлвавгв* я я лане* с. пслй ев .лсл. ангвi лвп алb*
л ч вевп* гвалвв)а йсi* )аллвгввпi* гамйсi* св впвмсв в)ав ншсi щнm-
члс -глщс йлл = слщ m. )вявщ с.мйм )в вп лм* = явлваi .m.гв св 9вл -
п м-* л я члв* п.авмлсв* пм шяв * я й я вщ* еавйа чсв еавш ) ч.а.й с.гв* .л
) п уС-щ гв н вс с. н).m с завсл* влян п.аснм гн авщ, ц я с йв* п лвл .см плв-
щв)лм й щсвi с. еал.Н * еалшвм пймлм лйпвйчля * л пв па.щм с.еалпчсвгв* с.п.ав-
млсв щ. .ссвгв нсвгв л Нвв свгв енл.ш.лплм »вНвпвi с »ваяны м щсвгв. не.
е.а. нщ лм, J л.е.ам евслщ * евч.щн с я снс. щ лм с. енлл м я в). н л евч.щн нm.
ла.лм. нлав еалНв л 2.ас с* з.Нлвп мbля-ла.с.а* члл пшлiм .b. нчш.* ч.щ ?нл в,
nлв с. йс члв* члв п)ва ванmмм ) а.ш.с* = л м щнчлл.мсв яв.) м щ.m н ялсявщ л
ен.i, »в. пвв)а m.сл. влвавmсв )а в лвм ы)лщны* лвм m аяв ш bны mлйсмы
злгнан з.Нлныb.гв вл л е.а.свлв ..* й пч.лвщ щ ял л й bллсвi ) iял* п я явi-
сл)н м а i лл щ с.m* г . йлщвi а лм с ше mсН нKмН* л пвл м нm. пл . вл л .гв
еавллпсля * п ч.асН шл с Н* в)с m.ссщл лва щл* мавлсв )мыbлщлм* = пл . m.
л лвл влл.свя Kс.аглчсвi с.няыm.лл* явлвавi K.г слс.iшлi з.Нлвп мbля с. щвm.л
лй).m лм п с лвмb.щ ев. лся., nлвл в)а й ) л я влпа ллл..с* л я mлпв еа. л пм
м .). е.ны с гвлн ).ш.св енмланыb.гв .а * явлвав. пвл-пвл еавляс.л ше г * члв
щс. с щгсвп.сл. й Нвл.вм* члв) п)ва е с )в.. щ.Н слч.яв. ванmл., rв лвлч 
m. щв. влч мсл. .b. нллвм,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
:;
вя сл* п явлваН м гва)лм* евйл лвчя щл ев r.пявщн* г . п щвавйсвщ лнщ с.
нm. й mглм а епч л. вгсл* м нщ в) нп.ллвщ ч.асвщ )а нслсг.* явлваi вл.
.аm п еа пвщ п.аНс.щ мbля. елмщ.ссвгв лв , nлвл в)вмллл.мсi еа. щ.л* я
явлвавщн* я я с евявс* м пв л mаля / нш * ) л я m. йс явщ щс.* я я вл мс.*
)в.. вч.пл с. няа ш.слм я )лс.л k щв сi п л. сл )аля- -)а я лй Нанл м лл я щсмI
щсвгвчл.сс. .щ.iс. звлвга зллI вгавщсi* щмгяв вп.b.ссi .ан mлсвI с.)вм-
шл.* вллп ыbл. щ. пмсщ ).явщ ев пвлщл в)лп.ссщл щевчя щл гв с ял.
еввлс I п.л л )авсй I л* еамщв й ч.аслмсл.i вгавщсвгв елмщ.ссвгв лв * еал .-
 ссi я .гв гвалйвслн* авйвп лв- щч лi е л.мсi евала.л щв.i щ л.ал а )вл А я-
л k Нн вmсля с ел .. певв)вавл * лйнщлл.мсв е.а. п с.mс. ч.ал* пвялi й ч.
е.е.мсН пвв* лйны гвн)лйсн г й* вяангi вч.ая ) * лймbсны лслы ш.л, rв явг
м еавл амНвгв* евНвm.гв с ламелчсны янян пвйслн .Н лм ява..* м с ля м с вm-
сi* вссi в)щ сk л аля еалпчсщ евнпйщ Нвщ анял в)щ сп вш м* евя йп м*
)н лв в)ла .лм пл bллм яснллшяв лй гв.слb еа пвгв п .ся * вш м в)щ сп 
.гв л.щ* члв* ламНснп гввпвi* еаллпвам м* члв нявам.л ланн, J m. п с.mсвщ в.е.с.-
слл* п явлвав. щ.см еалп. Kл ллН м .й * е.а.mлп п. йс щ.слл. нKл* лвм Нвавшв
йс явщ. анявщн щ мчлян, шал)в. вп евя йп пвы вяавп п.ссны анян Jян)вплчн,
ллв.л ншялс е нвщ п с.г, ?.ащвслвп ев гавйвпвi лнч.i н) м » алсвпн,
J m. пвв)а m * еавллл щс. Авг* лн ).й ас.iшны я аллсн ).й асвгв /.елс * с
явлвавi вавя .лслi Вс.глс .ллм п янч.ампвгв sв)лсвп , ц m.лм* с.л сл в свгв ан-
явгв плва * явлваi с. вел ) KллН сглiялН нK.i ~ yMCMNJ’* л евя щ.л щвi а.-
щвлсi п смя пва члп с »ваяны л евй ев с.i* п лнщ ссвщ щв.щ щвйгн* я я п щ глч.-
явщ яалл .* лнKл нKмслвп Нв ллм = п авb Н л алссН евщ.ллi* с oвявпвщ
ев.* й Ф.асвi а.чявi с ).вщ с.гн, .* я я ) еавщ.m KллН с свсН в)а йвп* ).й свi
йлм щвм с.mс м ы)впм я влн = г ащвслм с шлН влсвш.слi* л.ссл* п.вле. с. еав-
гнял* ) )вчял* ш Нщ лс. й чл* ншялс* П.яела* кв).а л лвл евп. с.псi в)щ.с
яалщл вл англН .щ.iсщл шнля щл* явлва. вл пмыл л iсi шлза ч ллпН
.щ.i,
а. вл плп чллсн й е лллм анем лйпвйчлян* м ялснм п вщ, чm. п е а свi вс.-
лм в щ.см п.аНн гавщял. п... гвв , ц я п с авчллвщ евз.вй.* п я йвчсвщ щла.
п. а йа.ш ыbлН впе .слi* rляв i rляв .плч цввщ.i.п п пвлН щваялН а.г лмН
еня м ев ща щвасвi .лсл., s евb ял плвавгв Kл m * г . ).йаня м o.с.а пл-
 м с щ Нллвпвi ч ш.i м плйллсН я алвч.я* щвл ав лл.л .b. гвпвалл слщ* л
вс* еня мм* в щ.Нвщ вгм п м с слН л Нве е.ач лявi ев ) ыла ., J а йн
евсм* члв нKл с. )н .л* члв еавллпсля лйплслм* члв щла щвi ., »лснм м ы* м )ав-
лм пп.аН с евb ян, J пл . евявiсв. п.г шс.. лв щ л.ал* св пйгмснлм с вл
м с. щвг, »с. н вм* п пл . елНввглч.явгв л)л* еав.е.л лм члв-лв в а я. п шяв.*
св лнл щв. .а . ев смвм = ев смвм* я я с й)л ев смм 9Анiсi-* явг .гв е н)
с щгсвп.см. а псм м в а.йвщ 9цсмйм sнпвавп -* л н щ.см с. )в сввпвгв е ля ,
o. Kлв )в псв = й вгв в лвi свчл п уй . щвi вл. й всл »лыявп вл енл пнН л.щсН с.гв м.п* л* евя )вявпщ н авщ
)лп  свг в свгв лй слН* ) англщ щ.ал.мсв а с.с пла.вщ п елснI св сл л.сл
вл Kлвгв )н нb.гв с. е в с с ам св вй а.ссны .лслн е.л.а)нагявгв вщ * л* я я
п.г * евявiс ) )вмш м еавН с м всм* .гш м щс. с гввпн* л с.явмяв лслi
лга п вmсвi ш Нщ лсвi явщевйллл с. )л .b. лл п Kлы с вя.,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам


Yлаша м ясйас


o

ц я лйп.лсв* яслгл я елл с » iс /л бу:у:=у::К–* п неавb.ссН е.а.пв Н* )л
лйы).ссщ чл.сл.щ анялН щ мчлявп л ев. лвгв* я я псв нпм .гв щ.аля ся м л
сгв-ла с я м п , o .м сглiялщ яв).мсН с.i* м щвг с m лмм 9А.й-
г пщ п слявщ- бе.а.пвmн лвчсв– п с.вяа b.ссвщ л впвмсв щсвгввпсвщ валгл-
с ., (пв. анй.i в)щ.слп ылм в .m щл* шме щл* явсмщл* л йв .i вшл) .лм m.ал-
пвi = пвл г псi й пллвя вmсвi з )н, Апш.. н щ.см лй сл. бп.авмлсв* вс всяв.–
вл вм лвмлм с евя. е щмлл п пл . енНвi яслгл п яа свщ яв.сявавпвщ е.а.е.л.* 
пв мсллв-.авi й г псвi я аллсявi* гмс. явлвавi ) с ч ев .аснл щявi е ел-
авсвi )нщ гл* еа. вНа смпш.i .. вл с.лйп.лсН евмг л.млп, J евщсы евл.е.ссны
гл).м Kлвгв й bллсвгв ллля * явлваi е.ап с ч я п лмм с.еа плмсв* ев нав -
лпвi л гвс л* й л.щ лйвап мI щны m. я аллсян* я я ) пгва.пшны вл вс m а-
явгв влавч.явгв пвв)а m.слм* м певщсллм с. щвгнk п.асв* с с.i лйв)а m м с.ч л-
сi )а л ?нлй вiс .ял.а* п -лал явiвл * я ялн* явычлi щ.ялл* = л пвл* пщ.лв лвi
я аллс* плmн п вясв а счв п щ .лшсны ыгв-й е сны енлсы я ялн щл* шн
нла.сслi* с.mсв-m в)сi яаля п.с.свсвi ш щ)..пвi янаве лвчял л еа.левсмым
чнплпвщ я ялН-лв с.)п Н п.аш.слi л с га ,
.й o аш п* г . .гв вл.* ) авс / нш звс 2а н).с).аг* ) г.с.а -гн).ас лвавщ*
щвi пвыав сi )а л mалi еал.йm гвлллм .лвщ п с ш. е.л.а)нагяв. лщ.сл.* л слщ-
лв м лга п в)b.лйп.лс. щ iсал впяс. лга, sс ч м с шлН .сН ев. лсявп щ
евмйвп лм еанmлссщл еллв.л щл* ла.мыbлщл евам вчсвi лвi е вчя щл л-
свi я а с ш* еалч.щ м енb.i а.йпвлл щ ла л щ.л лч.явгв явсчля а.йлсв-
пны еалвянI евй с.. m. щ е.а.шл с нНвп. анmмм а йсвв)а йсН лл.щ л )лл анг
п анг лй слН щ .смялщл л мсщл маяв ве.а.ссщл ла. щл* еавлйпв лпшлщл с.гн-
)вял.* св чнплплл.мс. а сял* .л еве л п b.ян лл анян, Флл л.м .гяв щвm.л .).
еа. л пллм п. л. й ) п* явлва. п щвы)лпН щ мчля щвгл еал нщ лм* ел мм
е.а.b.гвмлм анг анг п щ.вллI а й щ е.а.еа пллм ч.а.й а.ян н .велял* еа-
г м в свгв е пнч.гв )а.пс с ангв.I п. Kлв явмйлв* п.ал.вм ев свг щл* л ч.асв
лс. гн)вя м пв * л Kлв м щ.см с. еа. л пмв )вмшвi ве свлл* л я я я м Нвавшв
е п * щ.m н л.щ я я с. влл п пшлi вл щ.см mаля е п лм вп.аш.ссв с. нщ.* яа
Kлв л . п с. нлвсн п пнН m.смН вл ).а.г ,
?.лвщ у<уl гв * нm. ысвш щл* щ й ) пмлм л.щ* члв я m i ев вч.а. л вmлм
с пйслчм с й.щы ев слйяны вян я ч..i* с явлваН ангвi щвbсв а.м* еавя м-
йп м с щщ сввщ .m b.гв* л евянп л п й лвя щна пмл* ч.а.й евлва гв
вс е пв па.щм явссвi л ял п яащявi л.ел* л .гв щ.алпв. л.в еалп.йл п Jлн Нвав-
сллмk п.м е.а. ч.а.е ) плснл с й лвi емлл енм* н)лпшлН .гв с евп * явг вс
в лс евя я с яа сi ен.щ.л, »вm.л )лм* м с.пвмсв ев гвсмы еавшв. ев лйп.л-
сны лллй лы* св щс. .лм л.е.ам* члв щвi л я а св евгл)шлi лвп алb* п нbсвлл*
с. не. пiлл лй пвлслп.ссв-авщ сллч.явi щ iсал впвi га.й* явлва м евгвb .гв
с лвмяв евс..* ч.щ щ.см* пв па.щм с шлН с. л ялН нm. ч лН л с. вч.см вглН .лслН
пла.ч,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
:?

r

r. псв п )л)лвл.я. щ.аля сявгв нслп.алл.л м вл Kлвгв щвгв 9Z[S
HSFpCSDD HM№DSЭFN-* п лв.лс.щ* вч.см с.еалп.я л.мсвщ лй слл ).й пмялН лы-
ла лi, 2.е.ам члл лм Kлв ев ам с.пвйщвmсв* св еав).ял л сл .лм* л с щ.ч .лм
щ.л щл m. я я м-лв гвгв.пя м яа вчсвлм, oвймщ.щ м еалщ.а вел сл. ) а п
)а.п.сч лвщ л.Н явщ вл.. емлл .млН гв вп, ка сл-) ащ.с* ).й ыалня * п л свщ
mл.л.* п ан) шя. аыш щл* вел с вч.см mлпв* л ман п.лсН га злсвп* а. л явлваН
9 слляп асв лля ыл- гв с ял. ч * 9я mнлм а нгвi* )лл ыb.i й .гв е.ч щл л
я я ) п.счлявщ вяанm ыл .гв с нш.ссны гввпн- бвч.см а сслi швгвм* явс.чсв–, 9.й
л.я п л.яв е.а.Нв мл л . * л плсв* л щвсвсг Нл бвал плял–-,
1 е Н щнян * ).сл л лщвссвi яваял с евсм.л л п.асн* а.йялi п.л 9я сзл-
свпН ще ев ч.аялп .л л.щс. л.алял* еавлйп. .сс. Kяе.ялва л.i бе.пя щл– с
).вщ е.я.* явлващ не с ев-, ?.л .пмсвлв енлм* лщ.ссв п у<Су гв н* м в)ла 
п л.Н щ.л Н* г .-лв я ыгн вл (  * ) сввпсвi п..сс.i свчмы* й щ.ч л.мсН впвя
л ем .сл н с.всвпН вгс.i ).вссвгв г а m ,
o ) а пНв лл йв .i* 9а )в.янbлi щлллее.-* )пшлi я елл с пввсл.авп* ща ч-
сi яа п. л )а.л.а* ц лi ц Ннс,
Вс еавпвйг ш .л ган)i лвлk 9Yщ.аля м щ.аля с.п* еавямлН ла с .п
ввio-* еалч.щ с авчсв лвя .л г.авм с ш.гв авщ с * »вал (m.а м * щвв вгв няав-
ллл.м щнл сгвп п ) аН лсН е сл вс Н л енсвпвщ с ш.iсвщ ш аз.k вс* пеавч.щ* )
с. лвмяв яавщсi явсвлвагвп.* * я я пмсм.лм пев. лплл я нгн)вщн пвНлb.слы
?нлй* ) авс.л = Kа »вал,
r. йс ы* щвm.л )лм* лщ.ссв Kлвл )алл сялi шля л ) еалчлсвi лвгв* члв лвм
)ла.смяв й я лл м п с ш.гв авщ слл -ла с п Yщ.аля.* .гв плвавi ав лс.,
r.щ. .ссв ев. лвчя »вал вп.аш .л ам .iлплi п . ныb.щ евам я.k
sл плл пвi л я с плял с лвiян,
oслщ .л ш.явпi е лвя б ял.а с. вm.с е.шллм–,
Влла .л лщ пшллвi ган л ан) шял вяп.аслпш.. .. плял,
.а.я п .л е лвя лй еа пвi анял п .пны,
Вемлм ).а.л л я с в лвiял,
oН.лп .л вл лвя плял п лв ц Ннсн,
sевявiсв л плл вемлм л я с с лвiян,
nлн Нн вm.лп.ссны .алы .iлплi м с. авщ евщсы л я лвчсвk щсвгв а й щ а йг-
ап л .. пвыав сщ )а лвщ,
(нKм с ш.ллй ам сН явмл Н бс щ еалНв лвм лН й щ.смлм а.пвмп.а щл пв-
явпщл енмя щл п ) а ) с Н– влвм м лнл m. п венл.пш.i л п.ас., r.щвлам с лсл.-
а.* пвй)нm .щi ев. лсявщ б9в) )л а с.с« яавпм еая с е.вя ев -–* нm.
п .млм .л* лв л а смш.* члв-лв с.н .аmлщв ев)нm в щ.см евялснлм л п.асн* .. нm.
евйшлщл с ч.лп.а.смя Н нKмсл щл* л щ.ш лмм й ллНш.i е.а. л п.асвi лвевi*
члв) ев)лm. а щвла.лм 9п ншллвщ нща я.- с.ялН гнНв л в) йслл.мсв невщмсн-
лН плвавщ 9.смвалл вщслл.мсвгв йп слм-, жb. )вмшлщ пвс.сл.щ члл м в ?нлй.
вiс .ял.а* ).вянавi янйлс. ц Ннс л )н нb.i . л (m.а м * вчя. Н асвгв е с-
л лва , nл еа.яа с м* с.й )п.сс м .пл * евчлл яа.вя * мпм.лм е.а. с щл лвщлщ м
щня щл а.псвлл* Нвавшв лйп.лсвi щс. ев .лялщ ) щ п .л.а)наг.* явг я я м-сл)н м
).йнщсв ы)лщ м .пвчя ).щ ) слвщ евч.щн-лв п анг с члс с. й щ.ч лм щ.см, .л я
?нлй лвлл с евявi яавп. пв.гв вщ * ве.ашлм ).вi анявi с я щ.ссi е а е.л*
.b. п mсi вл свчсН ав* л ч.л .. ган .i бл я л с ел св 9JBaN 4№SFDJD-– ев слщ .лм л
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам

веня .лм* вас.л с еа п.с = Kлвл вас.л м пев. лплл с ш. н nщщ Авп ал* евлвщ
.гв .аm Yсс ц а.слс * вл явлвавi вс е.а.ш. я ( щ. в) чявi л ) .ы евл.амс
с мллсявщ щвн, /.пслпвi ?нлйвi вс ) с еа п.с п емлсллны л.см ев щвялл щл*
г . л iсв ы)лщi .ы п сля п. ).. н с. са плпш.iм сл щс.* сл .щн щ йвсявi*
вссвi Yiл вавi цвп ан))лв . ?в ? св* вчявi щ.лсвгв евщ.bля , Yплва впвмсв
еавллпсв а пслп Kлн еа.нп.лч.ссны )аыс.лян 9Нвавш.смялщ* н л.смялщ щвв щ
ч.вп.явщ-* .. ш.п.ыан = 9ешсщ Нпвлвщ лявгв явсм-,
9»с. я я-лв нчлвм* = в)kмсл »вал ?нлй.* л iсв ы)лщвi лщ п сл.* = вя -
й лм всс. Yiл ва. с.)вмшны ннгн* лщ.ссв лй) пллм .. вл ш iял .айялН лс .i.п-,
9r.)вмшны ннгнo = пвялясн ?нлй , = ( йс .л. л п* члв я ) щнmчлс вя й 
щс. л яны ннгн-, = 9Ф.щ m. п ) .гв с га лл+- = еавл »вал еавллл.мсщ
с.л.ае.сл.щ, = 9В* м ) .гв евы)л o- = яалясн вляавп.сс м яа.вя , = 9o л явщ нч .*
н асм* = а й .мсв пгвпвал »вал* = м ) вл евmлйсл* члв) п еве л п е
лс .i.п* ангны* члв) е лл п -,
. лнл с ш авщ слля-я елл с пяа елп .л ла ссв. плваяв. еалйс сл., .а.пвmн
.гв ввпсвk 9s ч iш.. п щв.i mлйсл в)й сл. )в лв* явлвав. лщ. м* л ычл п . .*
явг m.сbлс = еа.яа св. вй сл.* п влk.йm.щ ев. = е.а.гсн м яв щс. в пв.гв . 
л щ.см* явссвгв* ев.вп -,
nлв нп.ллв. 9л ычл- б9FD ! DFJ-– еал .л* явс.чсв* л евлсвлм л еав вmлл.м-
свлм в)й слы* явлвав. я елл с л я K.г слсв 9лщ.- б9[Fp-–* св m. п в лсс лм .л
щс. )в мсв* члв л я м я.сл пая м ы)впм евс.пв. с.явмяв вга слч.сс , ц лвщн m.
mаля л м йс л в свгв л.лл * явлваi Kлв леав)вп с Влавп Н* св вш м .гв щ
елНсн .гв вш м п я с пн пв вi, .лвщ.сс. еаляыч.слмщл п паявщ ч е а .*
щ вmллм с ла пн л гвпвалл в m.сbлс Н,
r.плссвлм с ш я m.лм щс. л.е.ам евчлл чн вплbсвi еал п.л. а йсН левп. .i
й л. гв * еалпв лщН Б п.вя nлвщ* г . л .л а.чм в я ялН-лв щ ыля Н п.пвйщвmсН
еввп* й слщ ыbлНм п.щл га.яв-алщялщл га.Н щл* евлвмссв л пы н* вл сгв явс-
ялН еавщш.ссН .славп в чяа лс бвлян лщ..лм в св вв).ссв п плвсяв. вс.-
.сл. вл евщ.bля –, 2анbв) ы)пл )л с.йс явщ с щ, 1 л плп щ.см яавпмы б в)лвi
е.авчлссщ свmвщ лй )вмшвгв е м – ев ел лм с е.аг щ.сл. ямлпн щвч слм* лал-
с лл.лслi mаля евп. щс. в пв.i л iсвi ла лл я й щнmс.i щ. п o аш п. б..
ы)впслявщ вс л лвмяв гва й в евйm. = п емлс лм .л–* J ) щввm. .гв с п
гв * л щс. с.ч.щ )в .щн е лллм й вляавп.ссвлм* .m.л с. члл лм с.явмялН ). сН*
.гя еалняа ш.ссН а я йвп в щвлН .лялН нп.ч.слмН с за снйялН емm Н* г .
)в л я Нвавшв* л щнчлл.мсв* л еавйа чсв-шнщсв* п е.л.а)нагялН вщ Н* г . п.г
л я ла ссв л m. mнляв )п в еамл лмм л ш.ел лмм* л )лм Нп л .щщ гвамч.i анчявi
пв па.щм в)bлН лга п чнmлН с.йс явщН явал ва Н* п навпН л .аН )лалсл Н* евсН
с.лйп.лсН смсм* ев. ч.гв гнНв )в. гввп * л ев я а.лсщ л.я щ шл а нгл вгс.i,
oеавч.щ* п лвщ щвщ гв н* явлваi м л.е.ам евл.е.ссв впв)в л вл ш я )в.. а сслН
л )в.. евй слН пе.ч л.слi* с.члв пав . авщ сллч.явгв еаляыч.слм с епвщ е.апН
щнmялН чнплп щс. п.-л ял вп.вм лел лм,
J в)ла ым еав .щвслалавп лм вч.см лан сi свщ.а* пв.гв ав пвiсв. млв-
щвал . л я с йп .щщ 9п лйялщ- е.а.)вавщ бщ.см евiщнл л а. яав) л–* л
ев.щн еавшн вп.аш.ссвi ллшлс л пслщ слм,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам


k

В.смы у<у; гв )а л л щ.см влеа плл гнп.ас.авщ п А.алс с лал щ.м * )
пеа пллм с щ йн)k н )а л п.аНслi ам пемчлп м лй-ев гн)* н щ.см всл п. авл
я я еве в* в лс m. в) пвчсi ш. лй .а. лс с.) * я я н щвв вi ян,
o. Kлв )в еа.янчсв, 1с щ.сллi щ.аля сялi сллл п А.алс. пявач.п 
яв.-члв явйм.i свmявi* еалчлсмм ляны с.еаллчсны )вм* л я я нm .с )п н лвг шслН
слллвп е щнасi пл п вяс. е.а. пйплсч.ссщ лнвщ* л п л * п л * нН м* ммпвмя м
п л * явлваны всл с я п л е л.слн й .с, Вл пшл.м йн) Kлвл m.лвялi щ.ал-
я с. е.а.яанлл л..щя щл е.а. л.щ* я я в).йв)а йллм с е ллсвпщл еавпввя щл,
/ йнщ..лм* щ члл л* члв с щ ев г .лм щсвгв а йп.ч.слi п с га н й Kлл ял. нла
.с .с }.мл.с Нл.с Y = пвл певщсл m. а. л ).шнщсi Нв с .щсвгв K.ялал-
ч.явгв плвщв)лм, sс ч щ щсвгв лга л п л.ссл* явг с лнелл Нвв * л л
евчлл .m. с.псв ев.b лм я.ллсг-алсг с цназыал.с щ., oв.ссi вая.ла бш.ащ слм
п л. гв ) ла свi щнйял– с. щвг й гншллм щ.Н слч.явi пваявлсл с.нщвя .щН
авлявп, sнb.лпвп п /влл евав щ мчлявп бo м Аня.лвп* Г.см ц с* цвлм » м.п
= г . п. всл сс.+–* явлва. щ л.аял лга л п знл)в* п л.ссл* п ш Нщ л* )лл л с
м н я лявп* е.а.)ла м с евпвавл Н 9ч.а.й яв.св- )аллпвев в)сщл ).гвпщл явсмя щл*
е п л* .й лл п.аНвщ* еаг л с m Н п клсмс лл л с.щ. .ссв с нч лм пмявщн
свпвщн евалн, J еалс .m я лН члн л евлвщн вч.см п..лм с Kлвщ е ая.лсвщ я.-
ллсг., Ав ч.вп.я .млм лсланялвавп п яа свi зващ. )а с .с)наг щл* )вмшлслпв
лй слН гвпвалв ев- сглiял бм с.щ.явщн мйян слявг с. с нчлм л п mлйсл с. еавч.
сл в свгв лл.а лнасвгв еавлйп. .слм ев-с.щ.ял–, s щi впялi лй слН* ща чсi щвв-
вi ) с лл лй Фля гв* с нчл щ.см л с.п лм с авля Н, »вi )а л* щласi л с.впялi*
п вчя Н* ллНв явпм п лвався.* слявщн с. щ.ш м* гнп.ас.а ел явз. л . лвал щвяя
п я з. й ) аН лсщ ) ам.авщ, J пява. й еалщ.лл ганеен лймbсН* лавiсН щвв Н
щ.аля свяI с ч всл п. лп лм м щ.см п в св ла ссв-еалп.я л.мсв. мп.сл.I
св евл.е.ссв с ч м лзз.а.сл лм, ц я-лв м ла.славп м п п м. л* й с.явмяв
.янс в в свгв лй щН )в.йс.ссН е .слi* явлвав. щс. явг -л)в еалшвм евл.а-
е.лм ба шл) п. лв–* м нш лй Kлвi в)вмллл.мсвi ганее нm. йс явщi щс.* ев-
свйпнчсi* я я н а ев аз.* гвв* па йлпшлi щс. в в)а.сл., (в лН ева щ. .ссв . .л
вс н щ.см щлщв г й* Kл пвя м щ.аля свчя п лс.щ л i.а.* п )вмшвi ч.асвi шме.*
с япвйм еавсй.ссвi п.ая ыb.i )н пявi* п ).Н iявпН е.ач ля Н л ялавп ссН
) шщ я Н* пвванm.ссН я ялщл-лв вв).ссщл авля щл, в свч щ м с. е * пвв)а m м
Kлн ?нлйн* .. лавiсi л с* .. гвны* с.mсв-гвн)вп лны ш.ы* л н лпмм ла ссвщн
злйлч.явщн с.н в)лпн* явлвав. .л л вbнb вм щсвы а смш.* лв с. п пмйл я ялщл-
сл)н м з сл йлмщл* лвмяв вллвгв* члв с лла л а.iлнй, ц я-лв м ш. ч.а.й п.лл)ым
алсг л вявв валч.явi яввсс лвмл вс л щвi авлявпi лсланялва* л Kлвл г яв
еалч. ссi с г. лле ц Ннс яа.еяв .аm .. й яллм л ч.гв-лв в)лп м* л вс
ев- .лял п.ал. л я л мя е.с.ссвi анявi* л п )лm iшны свчм м с.явмяв а й ев ам
й явв .гв* й ла.л* й ншл* r ш гнп.ас.а* лвл 9?.сялi-* в явлвавщ м ел ев ан-
гвщн евпв н* пвявса плп.ссi л с.явмяв с лпсi ч.вп.я* ) пе.ап. й га сл.i,
жщн с. п.г )в .гяв вг вп лм пвi ла лсi лсл.а. я лналллч.ялщ еалщ ся щ
 е. гвглч.ялщ вгвщ* л п в)b.щ с щ )а лвщ ч лв н п вм й пв ллм .гв п щ.л * ян
ав лл.л с )* щвm.л )лм* л с. енллл, 2 я* с еалщ.а* вс .гяв ев м еалщ счл-
пвлл oлсл.аг ал.с * л пвл в с m щ вчнлллм слщ л мbлщл п в свi лй е.а. слН
вm ев лянлп.ссщ йп.й сщ с.)вщ Kлвгв йс щ.сллвгв нча.m .слм л ч.а.й ввщлсял
евлмглп ыbлщл лй-ев пй)ллН лпвя г ялi л с.в)ясвп.ссв пянсi 9 iшвяв .-,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
:>
авга щщ ) в)чс мk ) mвсг.а пв за я.I ) псншлл.мсвгв пл е.пл *
явлва м пеНлп ев .мсщл я щ.сммщл* й лп мм алмщл п е.а.щ.ссН нч Н й..-
свгв л яа свгв п.л еавm.ялвавпI й л.щ ) явщля с авля НI щ.m н слщл л п.вле. -
сщ свщ.авщ бв явлвавщ я mн п пв. па.щм– )в п еавга щщ. в)kмп.свk 9ХFCF Хa№CD-* =
л евлам ыb.i л евл свi пс.й есвлмы* с евщслпш.i щс. е .сл. с ч.асвi емы
ев .аснлвщ я ля.* м нйс щвлН щ.аля сялН яа пл п гламс . гва лН 9г.амй-*
явлва.* аня в) анян* евшсщ ешсщ завслвщ е.а.лп лм еа п с .пв л евлвщ
в)а лсв* аллщлч.ял пял п м лв .млвя .пН* лв .млвя еа пН в лс явпН авйвпН
свг, J с ш. лв щв.i пвввявi ?нлй л евсм* члв п. явсч.св* m. .л л вллч м
вс я явi-лв га л.i* я ялщ-лв вле.ч лявщ с свсвi с.гл вл пвлН пнмг асН лвп авя,
sа йн е.а.л лм нщ лм в с.i м с. щвг* св лел ссв. евлам.сл. евнmлв лвчявщ м
лс няллпсвгв еав. * л)в м пява. й щ.лл п евам я. свпН влавч.ялН чн .* члв л.е.ам
нm. с. лвмяв вс * св ы)вi m.сялi в)а й* евйланыbлi я .щлч.явi а )с.i щв.щн
свчсвщн щ.чл слы* пвй)нm .л йс явщв. щс.* п. .b. й г вчсв. с.н в)лпв, В) KллН лще-
лвщ Н м еавлв ншсв еавл ав лл..i* явлва. я я а й еал.Н л п А.алс лй »ысН.с
лл »л с * л вл. .впллв й шнаш с.щ.явi г й.лвi* лвмяв члв лщ а йп.аснлвi* л
влп.лл ев- сглiял* с члс м = ев-пл лщвщн* лссв. = в)kмс.сл. лслвс л.i 9щслщвi
лл л-* еал евщвbл явлвавi вс ы)л а йгвсмлмм п а.ч Нk 9nлв* щвi анг* п.гв лшм
в с лй )на сН явщ)лс лi п еалав . = пав . лвгв* я я пмй с щ.m н в)вi щнb.сл.
л й а .пшл.м b.ял* гва. л яа с. г й * D[FЭS FNp 4ClD[SD* R№aS_ FNp №Sp SéSD« ZMCDJMa yaSNJ
pS ЭMl№a№-

* = п анг е.а.)л вс щвгв .)м англщ* вш.вщ.ссщ гвввщ* в)а b мм я
щв.i щ л.ал* лнл m. л .пш.i н п.ч.ас.i ще, 9( члв л-* = н анч.ссв л ллНв пвяля-
сн вс * в. лслп анял* л й л.щ еал) пл k 9 ва вщвi-* = лвчсв щ.алм 2влвгв )
еа. п.лслявщ я ялН-лв евя леллч.ялН ). ,

i

o.ас.щм л.е.ам я п.вле. свщн свщ.ан = п щв.i п.алл,
?.лвщ . ныb.гв* у<уу гв mаля / нш с. еал.йm * л м вл м с . лс. й е -
вщ щнлсН е.а.mлп слi, sл м с явалвчя Н е.а. с.н в)св слйявi евявi п г .а..
н м)* п евнща я.* я я ) нщш.ссв щ.ш ыb.щ щс. п щвлН л iсН л. вп слмН*
м а йялп йс ч.сл. пмялН л.щсН* л.щсв в) йслл.мсН л а й а mлл.мсН л.ащл-
свп п пвмщл .млл пнНлвщсвi Аавяг нйвпявi Kсляве. лл, o пл Н Kявсвщлл й г псв.
впв й щ.b вм с еавлмm.слл ввлп.ллпныb.i л лмл .гв с ч мсвi )няпвi* л я члв я
евНвщн вп.b.слы* ел л щ.явл. шалзл еалщ.шлп вм щ я а св. щ.мя сл. еав-
елсвi )няп* вйс ч ыb.i щ влйп.лсв. впв* явлвав. еамл вм п .авщ е.ллл. вл щвв-
вгв члл л.м л щ лсвпвi лmл с .гв )н, ?вп.ы ) )вч.я л пмялщл пл щл евал
й евсмлм вс.чс. ч .лслН нлвя* св сля яв. злйлч.яв. нлвщ.сл. с. щвгв нсмлм
).евявiлпв* .m.п.ч.ас. п пш.. щ.см п щнлсв. енл.ш.лпл., (в в). м .й л п.а-
Нвщ* с й я л.* с нп шлс в еа. .мсвгв с еамm.слм* я лл Авг п.лм ян с пв.щ
л авщ 9nсзлм .- лл свпвщ 9sплзл.-* ан.п. авг явлвавгв м е.а.п.асн л я* члв лН
пня сллвп. явс )л слm. навпсм . л евйпвмл щс. гснлм На.).л ев-гвсвчсвщн, s
чнплпвщ ).евлсвлл м нгн)мм п п.лсвi п.ч.аслi пвй нН л .л. ев е аявпвi ..*
. нм пч.а шс.щн влллян щвлН m. свевпН шлсI лb л.мсв в)k.йm явамmс. явасл
л гнлл е.ач.пН m )I с щ.ч лй л е ны п.лвчян л .гялщ ла.явщ с щп .. чнл-
явi шлсвiI впяв плавп щ.m н пнщм ллвчя щл лл щ.m н я щншявщ л мщявi п й.щ.*
влян щвi m. еав.й п)л .гв с я снс.I щгсвп.сл. с m м яа лявi г мы щвля

2влвi лвмяв члв нщ.а
( .).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам

с анчм.щI лващвйл л лвчявщ е.а. с.гв яв. вле Нлп )..сны я ллян п явс. sл -
авгв е ая I л й л.щ* п нев.слл пвл л ганлл* ла.явл ев лп.а вi леявi в)вчлс. ев.пН
вавг,
o лв .лв м я m i п.ч.а еав.йm щлщв йввлвi вл й я л лй)* с ч.асвщ евавг.
явлвавi п.г п Kлв па.щм лвм в.смя * в св.ля щвм* вчя янч.а , Вс лвм * ве.а-
шлм в явмя* щмгяв л пв)в св вmлп анял с ган л = пвевb м л №lD л /нм* = л . л
й щвлщ еал)лm.сл.щ лй .я н лплл.мсв-еалп.ллпщ лмсл.щ с л.* св ев щ.а.
лвгв* я я м ев k.йm * Kлв лмсл. вяа b вм в евнн)ял* й л.щ в )вi лга п нг Н
.. m лН гн) л с явс. пп.л в пвп.* л я члв* ева псмпшлм с.ы* м с. с Нв л еав-
лв сля явгв па m.слм с .. еа..лсвщ яангвщ л.* чнлм лавснлвщ вевi* л п явмbлН
п.лН г й Н, rв я я лвмяв м еав.йm л вгм п м с с..* е.а. л.щ* я я пйщлм п
гван* нm. вемлм с щ.ч м лвся м пе лся н с.. с b.я.* вемлм нчллм л лслп.ссщ
п.лвщ .. вавгл. ч.ал, Авm. щвi* я я м .. в)вm o J слявг с. я й  с.i сл вп * св
ев. лвгв я я м е.а.л .й ллм ев лвi вавг. п лвл слйяв-вс.чсi ч * с ш. ).йщвп-
св. йс явщлпв па.щм вл па.щ.сл .b. пвйв)свпмвм п л.ч.сл. ла.Н-ч.ла.Н .л, в.-
b ы* )п в* Нщнаi* п яа г Н* в л.явщ* явлсi пва лл явсышсы* л влян сл пвйм-
щлм вс п анг евмпм.лм* впсв па л м лй йввлллвi й.щл* = л п.г лвлл с.щсвгв п
лвався.* п.г )в м* евлла м ев k.щ в свi свгл в) ляан ангвi* лл евч.п м ч.лп.а-
лщ е м.щ еав)ва п п.лв-анН пвв Н* л п.г еалвсммм я ч.щн-сл)н м* я п.ал
явсышсл* евя . ыл щс. вш м* лл я лпвн ле п а.йяв-маяв. .слм)амяв. нлав*
явг п.i ва пвi .а.п.ся м еалнг в)ла м н е а свгв ев k.й еавпвm лм с с
йлщн п гвав , s я m щ а йвщ .. ган м ев .ащ лл.щ я й м щс. щмгч.* гв. анял
яа.еч.* л в с m * с.й вгв в .. влk.й п .яв. .в* ян .. п ш.лс лм .л п л
й еммслн-янйс. * м й щ.лл я я-лв* еавНв м щлщв* ).я с.mсвi с щ.шял п .. шлавяв
а л п.ссН* п.лв-я алН г й Н,
sла ссв я й лм* св п щв.i mлйсл вс ) е.апвi* лщ.пш.i яв впяны евв)свлм
с яле сл.щ п.л л влл еавmлг лм вс щвi с япвйм б вллг вс Kлвгв л.щ* члв
с. п евг снлм н)я.–* щ.m н л.щ п вйс л.мсвi mлйсл м л с. нщ в )лm.слл 
с.ы* еал Kлвщ енb. )вмм лел лм влпа b.сл. вл й е.яш.iм гамйл с .. свг Н л й лН-
вгв й е Н яа.лммсявгв е лмм* ч.щ вява)ллм .. лалпл мсщ гвев ялщ нН mлп сл.щ,

m

а.m . ч.щ а л лмм Kллщ с пмйчлпщ в)а йвщ* щс. Нвл.вм ) й .аm лм е.а.
г й щл в свпа.щ.ссв п. я аллс,
В с лй слН вгв mл пв щс. вп.аш.ссв вл .мсв вл яавщсвi в.смял* лвмпш.i
с ч.асвi лне.сл йввлвi лй)I в).а.г м в)лп.ссi евявi* м вля йп м влс.лл я с.i
лв ан вчсв. пвевb.сл. .. m влсвi яа вл* явлвав. м в с m ев щвла.,
(.в )в п лыс. лвгв гв * явг с щ в)влщ щлснв лалс лм .лI м еав)ла м ев
).а.гн Ва. .mл* еа.. нм л я с йп .щН 9ч.асН- еввсвп б>F№NFDDalD ЭNSЭMDéNS–*
лявплссН* а.пс.гв еавлНвm .слм* ) )вч.я евнеавйа чсщл* гмс.пллщл яа-
ммщл л еншллщл п.а)сщл )аышя щл, вгвсм й Kллщл чн сщл вй слмщл й п.
щ.см п й авм ч.а.щнН л вмН н щвгв яа м Нвв свi лс.i а.ял* я я п анг вс.лм
яалял л пе.ял* л м нпл . лй-й ) гвнН ыb.гв янл в.смян л ла.Н-ч.ла.Н англН
ев авлявп* еввя пшлНм с глшвщ н а йп лс п i* г . ) явг -лв яне мсм, »вяа м*
Н ыb м* й Н ыb мм* ве.i ев янасвщ сввщ* яанлщл .лялщл а.)а щл* а.йяв
с щ.ч.ссщл ев ). свi* енеач лвi вл Нвв явm.i* й )айг ссщл ч.асвi гамймы
ляа щл* яангщ га.)с.щ* гва.пшлщ п л.щсН вл п гл пвв Н* вс е  м вл )аллвгв-
впвi* лнгвенйвi .пвчял л ).л св пвй)нm .ссвгв щ мчлшял л..щявi пвяанг ча.
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
:l
бя m.лм* еавллп г йн–* явлва. еалл п л я с.i* Н.b л ш.е м ев пв . пап ссщл
л.)мщл пв мсН ллi,
oлвавi в)а й влсвллм я sпмля щ у<уР гв , sлвм п еа. п.ч.ас.i ллшлс. с нл с-
свi с.гвщ е лзващ. л слл sлп.аявi* м щвла. с мсыы .а.)амсны авbн* евл.-
е.ссв л свплпшным плсвпвi ев евлнН ыbлщ с.)вщ* л m * члв) евмплм лй-й
с.. гн ш.пi щ ев.й * явлваi вm.с ) вл пллм щ.см в)а лсв п .л.а)наг ев.
п..вгв см mсвгв евал , ?лвпi щ евмплм* л п Kлн m. щлснлн в.смя еавш
щлщв щ.см ангвы щвв вi яа.лммсявi = в). )л п лвлН е ля Н* п )вмшлН п .с-
я Н* п ).зващ.ссН л.г сН явзл Н п лвi* лвач пш.i лй еавап ссвi ч.асвi щ л.аял*
л в.смя * лсмявщ ев г йвщ л пенНш.i гн)вi бгвпвалл* члв щнm .. )м.л ев еа й -
сля щ–* й щ.лл * сл я явщн с. в)а b мм* й нщчлпв л щ.в лчсвk 9Y ) ачня-лв щ.см с.
еалйс -, 2вмяв Kлвл в лс а й л вп.вм щс. нш лм .. гвв,

2

nллщ гвввщ гвпвамл в щсвы сс. л. .лсл. п.ч.а * явг влавявщ м л я ).ййпнчсв л
)лав* )п в* я лл щлщв лссвi л.сл .. слйявi лй), o лвщ щ.л.* г . ев.п м вавг
плп м п енлссв. шв.* м .й  п.вле. л еалвсм .гв я л..га зсвщн лв)н,
r )лйявщ* .лявщ а яапш.щм с.). щ. л гавйсi п пв.щ п.ляв.елл й я л, sа. л
.гв с.й щ.лсв щ.смыbлНм с гавщвm .слi пйгм а йлч знялсвщ вяа ш.сс. ланя-
лнас. .л л с.).сН ваг слйщвп* л ч.апвсс. ла.bлс п л.щсН щ лп Н* л г ял.
Kзлас. щ.л* л щла mл а iялН влавпвп, J лвг .b. с. нщ. = я я л.е.ам вллчсв нщ.ы =
еа пмлмм л ялщл с.). щл* е.а.е пмлм лН п с.члв л яв.* члв щвmсв вл лм члл л.ы*
еня i вс й щла .лI л лвг шс.. щв. с.нщ.сл. влпмй лмм вл яа вл ннгн)мв лвщ.сл.,
.евлся м л.см с члс й лп лм а пслсн* л п щ. пмсвi ллшлс. авпсв гн .л лв)* л
неангв лнч пв щс. яавпм* л елл ыbл.м ев свч щ гн.сл с.явлваН ) )вч.я с члс л
с.лвавелпв певй лм ев л.)мщ пвлН яващвпН а л.слi, s . п нвплщщ Нанлялщ
йпнявщ еа..лсi гвн)вi ч.апм п й..сны еввян а )вл ч.ылмщл ев яа ы ев.пвгв
ллля * п. м п с.щ п.аНн пслй еа плмсны нсян* а йгл) м ш.ы л свп еалслщ мм
гайлм п.аНс.i лвчял* члв) нгн)ллм евняанг, » шлс мсв м е.а.пв л . вя пщ.л. 
.гв п.лявщ п в сн лй п.г )пшлН еал щс. явав)вч.я* св щвл щл п явл-лв п.ял )л
.яв вл пвелл слм ) )вч.я, цв.лл* щвм емmс м ев анг I л свпbл ?нлй I п. л. а -
яа с.пшл.м* ншллвпвв.* п слйяв евпмй ссН* маялН ш.явпН евм Н* .пвчял* 
явлващл м лга с .лялН еа й сля НI га злсм ш,* л лслп.сс м е лм щв.гв пвыав -
свгв )а л I в.смя * еалвслпш мм н)явi ла ссвi щнял я п.ал п вгс. щвлН свпН
свпI п. Kлв лп вм п в лс в)а й* щс. .b. с.лйп.лсi* св явлваi щс. явав еа. лв-
мв нйс лм,
вщсы в лс л явi п.ч.а« А.я .гв а . с пенявлл п.вле. свгв йпвся , r
ч.асщл л..га зсщл ланс щл п..авв)а йсв а Нв ллм гнлв-лвп. а.)а авявш-
сН щ лсвпН лнчk Kлв )в я я с.яв. лявп сл. й щ.свi ялявп гнялщл яа я щл, шн
).ясн* г пвй нН* л.щс.л евмI св с щщ гвалйвслвщ* с щ.ялщл йн) щл нmлп -
ыb.гвм я ыгн )ва * п еавйа чсвщ* я я пв * )лаыйвпвщ еавп.л.* п.аНн влл.с.ссвщ в-
мщл евч.ас.пшлН лнч* г йн еа. л пм м я я ) ч лс м м* в)лп.ссщл няа ш.-
слмщл* явлва. лвмяв вч.см гнеi члл л.м щвг ) еалсмлм й й е с. ч лл ссвгв
й я л , nлвл еавп.л й слщ вп.щ с.)вмшны вы вгавщсвгв с.) * л ) п с.щ л с.m-
с м влч.ллпвлм* явлва м пвiлп.сс еа. щ.л щ* .л щвла.лм с. лвгв явс п л..яве,
2 щ* п щлсл лыасвщ пл .* а еввmлвм .щ.iлпв п. амсН в) явп* яве.сл. п.лН
пвй ншсН й пв.п* с Навслйщ щ.чсН яа вяI с.члв вч.см .яв.* св а йа )вл ссв. в
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
::
ев. слН ев ав)свл.iI з сл ллч.ял нщ.смш.ссi* св вп.щ нm. гвлвпi м чл
щс.* щвi й пла шслi я йвчсi .см,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
:<

Yлаша пм.ыыам+айас


o

J пе.ап. нпл . 2 щ ан = п)ла ы .i е.п вслщ* вяа ш.ссi п п.лвчс. лвс ..
с лвмb.гв лщ.сл* = явг .i )в емлс лм .л* щс. ш.лс лм, цангвщ я я сл п ч.щ
с. )п в лмв л й)лвм паяв. .лв, oлвавi гв лмсн м .я м пвiс , (пнщм гв щл
евйm. еа.впнлвi е.а.щ.с. п гвн алп.ссвщ лав. еа. лвмв н)а лм йс явщны* яавл-
яны н .)сны в)л свпян = л нm. евгавщНлп й янлсi гавщ п ллН Н Y.я с а
Авя ,
o с ч . лвгв .л * л п л.ч.сл. п.гв еа. нb.гв* лщм 92 щ а - евмпмвм б лвi
с енясвi с лпсвлмы* явлва м л я пвiлп.сс евп я. н м)* еаллне ыb.i я п mсвщн
.н– п а йсН щ.л Н с ш.гв лщ.слм, J с Нв л .гв с ел ссщ Нлщлч.ялщ я а с швщ
с )..свi я лля. лл с ч.ач.ссщ е вчявi с яа свп лвщ е.я. .л* лл с. впа.-
й ссщ с елся. я щмл* лвчсв щ еалав * щлснм с ш.гв л авгв лвавm * п.чсв пв.-
п пш.гв плваm.сл.щ чслявп п е ая* л лслп.ссщл йс я щл еа. п ам щ.см в еал-
)лm.слл 2 щ а, o лвл лымялi .см* явг м с явс. нпл . ..* лвмb.i вп.аш.ссв
с.ев плmсв б плг лм лвмяв йа чял– п лйнщан свщ п.л. ).а.йвпвi авbл* вс я я ) й ав-
л м а. л емл.с KллН яп а.мсН .а.пм.п ).ййпнчсвi пс.й есвлмы л вп.аш.слпвщ
щлзввглч.явгв пвевb.слм,
(вm пшлм лвгв* члв) . с.пл лщi щс. впв * вс еалНвесн .гв л* впвмс м*
япвйм вmлпшны л й лга пшны авbн* енлл м вгвсмлм .лан л ев ангн* влч.ллпв йп п-
шлН ..I с.щсвгв евйm.* й авш.гв лявi щ лсвi л авгв я )лb * )вявщ* я я я .я *
Нв лпш.гв ев яанлвщн явсн я а.я.* м нпл .* я я п. лал всл шл ч.а.й щвл* в лс -
явпв евлнялп м пвялщл я )нчя щл* в лс явпв й нснп анял п я ащ с л.щсв-лслН
m я.лвя л* члв) влвгс лм щнН* в лс явпв пламНлп м гввп щл* н)а ссщл п.л щл л .с-
л щл, Вч.см явав енл.щ .mял м пмсл* г . щ лм .. слщ чянk .. яап авbл
м)всм, жm. с.псв* п.аНвщ лл с п.вле. .* м еав.йm щлщв = л с евпвавл. лвi лл ан-
гвi вавгл члв-лв в.елл.мсв пйап вм ев вm.чявi* л м в)гвсм 2 щ ан* .мл.мсв
нла.щ.ссщ пл вщ ш. шны ев в)вчлс., 2 m. еалав с м ллНлм* явлва м еавлйп. ..
п л ыb.щ ).я. ).а.йсмя * ллНвсмяв н)а е.ап .. ев ангн* евлвщ л .ланI нч щв.i
н м) мпсв ва. влвчлм с л.щсвi гввп.* лв п п.ся. п лмявп* лв )вмшлщ ) слвщ
ч.асвгв ш.я * явлващ ) ев пмй с с й ля. п пв. вm.сс м я шл свп м яв I св
лвмяв .пмлвгв пгнл ев свпвщн ллы м а.шлм с.i й гвпваллм,
sяпвйм лb л.мсв еавл.ал. л.я па.щ.сл .. яа вл п. л я m. )лйяв л m аяв
гвалл* я я гва. * )п в, Вс ) с.)вмшвгв авл * .гявi явссвлмы я евсвл.*
члв* ) гв ам гл)явлл л с лвсялщ bляввля щ* с. лвмяв с. с анш в* св* с еавллп*
ев ч.аялп в .. mлпвлм л га лы,

r

алщ.мы л л аявi лл ч.ая.явi яавпл в)kмсмм* п.авмлсв* вв)i а йа.й ..
п..Н* ч.асН г й л а мс м щнгвл b.я, ж. еавзлм с п.л ) в)алвп с л.щ а -
гв.ссщ еншявщ* явлващ ев .аснл ев занялвпН .а.пм.п щлс мсвi ганее,
ж. вч авп л.мс м ш.м ) п.г в)с m.с * m. йлщвi* = я ялщ-лв в)а йвщ вс в)л-
 м а йа.ш.слм с. свллм пвавлслчя * явлваi ев г вм свллм глщс йлля щ, ч с..
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
<;
)л пмял. с.вmл сс. еал) нлял л вгавщсi й е плвавл.е.ссН ллНвп = лнл )л
л Г впя м* л oлялва швзщ с* л ц, >,* л ».а.mявпялi* л » йная.плч* л Авг йс .л .b.
я ял. щ л щнmчлс* с вп явлваН ел лм авщ с* пав . 9o ш нгввя м н)а 
п.л щл- лл 9Баллв пвяа.* евыл пв На щ.-, sя й п члв-сл)н м щ.шсв. лл ч.а.чна
лалч.яв.* вс * лмсв вНснп ч.а.й свй ал* гвпвал лавслч.ялk 9oвл я я Нвавшвo-, ж.
ыщва* чн сi ).е.чсi щ.швя* )лавл а.чл* я ал пвлм* ).я л явмйя м г явлм
йн)вп* пвв* п mс. п.ял* с.mс м ган м* л а. лнз.мял* св гва)лсявi* .ш.п.
 ял. нНл* = п. Kлв* щ.ш пшлм* вл плв с.в)ясвп.ссны* пвНлллл.мсны щян*
п явлвавi вп.аш.ссв евлвснл п. щвл чнплп , 9Флв m* щ щ.b свчял* щ слч.гв* йс члл*
л с. йс .щ-* = гвпвал вс л явi b.я ыb.i нщ.ш.чявi* впсв гай .щ.чялk св с
 щвщ .. вс ) л лвсмш.* л нчш.* л нщс.. щ.см, J вч.см щнлсв еа. л пм .). ..
.щмыk вл. нmл п ангвi гн).аслл* н щ л.ал )в влч.лпв я я п ем.. Влавпявгв,
Глйсм ).й 2 щ а я й м щс. злйлч.явi с.пвйщвmсвлмы* св явг м гвпвал .i* члв
щ m.слщм* я я лвмяв явсчн глщс йлы* вс лп.а л * члв м вч.см вшл) ым лл с авчсв
гвпваы гневлл,
чm. пв плвавi еввплс. пгнл евm.л.л ).а.йI япвйм авbл лН ллНв еавеп л*
. п пйщ Нлп м ч.асщ яавщ* ла насл* )вмшл. ) аН лс. ) )вчял е .пвi я iщвi,
» пла.ч лм й а.явi* п е ая. в. с.гв лщ.слм* еалс .m пш.гв щв.щн м .k п лв .лв
вс вл м п .л лл* = л щ 2 щ авi ).йа й .мсв п .л л еавлвасщ Kллщ е аявщ
 .гв щН щл л нас щл* л в.сс.i йнамы* л анвi л.смы шнаш bлН .i* л вщ* ев-
сщ щмллН* авйвпН л ) гамсН г.ваглс* л ).. я щл* л я щммщл* л л.аа щл й е.а-
лвгв вщ , Аа лслi л щвi гнп.ас.а* oвглс* явлвавщн ев йа.влл с шлН .л ев г вм*
явс.чсв* вга слчлп лм пв. гнп.ас.алпв лшм нч лл.щ п л.ссл. ел сл.щ й с л.Н
).впялН шявмсН вчлс.слi* явлва. й п лм с .лв блН й с.гв ел я явi-лв .гв
ав лп.ссля–* еав)вп еамл лмм п янл л чнлм л с. й п.алн . ллм й щсвi л 2 щ -
авi еал евщвbл гавщвй явгв л..яве * с i .ссвгв лщ с ч.а я. паявгв вщ I м лс
неа пмыbлi жп.i евчллл.мсв щс. в) Kлвщ ввmл* л м евm вп м щ л.алk вс йс 
в 2 щ а. лвмяв ев щвлщ ллН щ* явлващл м п.г щ л.амы .лм* св* члв ) вс сл
нщ в с шлН 2 щ авi пл сммН* янл л лан) лвм m. вява)лл ..* я я щ.см, цвг
м ев п.ч.а щ н.йm п евшсны ч.асвлн с п.асвщ щв.щ 9sплзл.-* вс лвмяв евя члп 
гввпвi п.. я.ы с. й )лм еалгвлвпллм щс. я пвйпа b.слы еавлвяп шл л занялвп,
o л.щсвл. mнач вm м, J й амm п.вле. сi звс ам щ глч.ялщл яня щл я а)л *
й bлb елчян вл п.ла л* й яычлп ).в. е щм п л.яв* влвавmсв нгн)мм п ща я,
цанг п.л п)ла п mсi пг m.ссi яа i вавгл щ.m н алнлсщ ).явщ нm
ева. лс. л . лсвi ла п п вм с.., П лялщ еалйа явщ щвi ). сi нч пеаглп с
глсллi я л н евпвавл л вемлм с bнеп вавгн* ев явлвавi* чнлм шсв ла.явч *
м k.йm я а.я., 1 щвлвщ лавелся * влвавч.сс м щвяащ m щлсвщ* яанлв ш пп.аНI
еалНв лвм .й лм п.вле. л лвя лм .гв п гван* л я е в с анян, r п.аНн щ.алп.с-
сi п.л я а)л щ.мя ев всмbлщм яввсс щ* в)а йныbлщ евалля й с.i лвавс
м лсвгв вщ , 2 щ* п еалылсвщ нгн н й яалН л п.см вяс * ев ая вi* m щ.см
2 щ а , J г л звс аля л вbнемы ев слщ м ев явмйялщ лне.смщ, o ).евявiсвi лмщ.
свчл лв.лсл. ле яале.л л шнщсв с яле л п.лавщ, .й лвчсвi лан)* )вян вл ) -
гвявссН яввсс* н.ллпв л с.нлвщлщв ).m пв * я я п гвасвщ нb.м.,
.свг нч iсi в) пвчсi швавН* е.а.)лп пшлi аллщ вm м п ллп. еал веал-
явсвп.слл пнН щвbсН п.лп.i* й л пм 2 щ ан в)а b лм лв п лвавсн пвв)а m .щН
ш гвп* л лвг м а йлч .. л лслп.сс. ч.ал* я я ) еал в)лп.ссвi лН звзваллв-
ллI св Kлв ев яа п м лвмяв вm м* л* ллНв пенллп й .аm ссв. с щгсвп.сл. Н -
сл.* вс вемлм й яап г й ,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам

s с лне.сл.щ йлщ с ш ).йа н сi авщ с ) е.а.с..с п гвав яны* гва й в
щ.с.. нч ллпны в)л свпян, o. лв* члв щвгв я й лмм = л я m.лм щсвглщ = еавлв
лал)нл щл я лч.явi евKйлл* пав . 9.свi .сл-* 9н. лс.ссвлл-* 9.мявi с.гл-
л еавчлН еншялсялН г ллйщвп* пс.й есв еалв)а.в п.вщвлм л йс члл.мсвлм* явг
щ п щвщ .. лшллм с ш.гв .а.п.сявгв н).mлb , ».)лавп сс. явщс л* вщсл-
л.мс.* я я гвпваллм* гвллсл* вл .мс. я )лс.л* п.м ла з а.л за снйялН плм-
слi с ав сны вп.свлм ев. ншялс * )* еалйс ым* пс. еа. . .ай слi ш.лс -
 лл.лс.гв л.слш.п , r.г свлм пл слi* лвм еалмлс м л .л.лп.сс м п .а.пс.*
л.е.ам в).асн м еавллп с I л л я я я в)влщ с щ ) с.псвлщ щм пла.ч лмм
н щ.см лл н с.. с вщн* ев с.лй).mсщ евлвавсслщ с )ы .сл.щ* ня плп н с 
с. Нп л в* члв) еа. пл .лм* я я явав щ ) Kллщ с )ы .сл.щ еа пллм* 2 щ а * п
пв.i яавщсвi .авi шн)я.* л м я л.лвщ п ) аН лсвщ я ащ с. е млв* еалснm .с )л
ла слпвп лм ев нл щ* ев в). .с.щ е.л.а)нагялщ щ* ев й явня щ* г . я я-лв
а йп лп м с ).а.mс м л г . еалНв лвм л ялп лмм Ннлг см.щ* = л Kлл евлвмсс.
ля слм еалыл евавm л ла ссв. чнплпв ).й вщсвллk лнл с члс .лм л.щ ).й вщсв-
лл = гнНв. еа. лвпл. я евй с.iшлщ* йс члл.мсв )в.. навпщ )нm слмщ,
» еавеня л шявнk с. евщсы* я я нла лп м 2 щ а I м m. ев яне с ш.гв
шп.i а чллс * й п. вп пш.гв слmслщ л..звсвщ б?С=СК–* л o лщла o лм.плч шле-
ен* ч лв йпвслпшлi лй шяв* члв) еа пллмм в щв.щ евш лснпш.щм й вавпм.* с.
пл щ.см п я .* я m.щ* евс. .мсля в емлсл* пв плвасля м вемлм с члс 
)в.лм, » лmлп л с я щ.iя Н п 2 палч.явщ н* смп с ч авпсны с.mсны
евевсн Нвв свгв л .слм* й л.щ п а.mял гвамчлН аня, » ев.b л щнй.л, o )н сл
ев нла щ л щ )п в а.щвлсв л енлв* л ялщ л ) ва сm.а.iсi ев а пс.слы л.щ*
члв еавлНв лв п пвлвчсвщ вяс.* г . яа св.* я я е.млс-явав.я* вс. слйяв пл.в
п й щ.айш.щ лйвщ с.)., o KллН щнй.мН щ влялп л щ. вл .сс.* щ. с.я йл-
л. й м * с.)вмшлщл щнгщл гв с ялщл пл щл явсмяв).mсН нл.Н п лнщ с.*
 взвал щл* с явлва. слялв с. еалНв л щвла.лм* е .вга злч.ялщл Kяевс л щл* 
лнящл щ я.ля щл* щв .мщл е.ч лсН л сявп л лвщн ев в)сщл ). сщл п.bл щл*
а. л явлваН ев.ллл..щ й )л м е.ач ля еамщв ш mлйсмы, В свi лй нчшлН
с шлН с Нв вя ) с.й )п.ссi чн с* г . вm.с )л ..сял* енл. а щ* b.лял,
o nащлл m.* евщсллм* лщ.лм яв.-я ял. нгвял = п в свi лй й а. л пллалс .гле.л-
ялщл* еа.яп.асв лллйвп ссщл* mня щл* й аявз гвщ я явгв-лв mа. ев лщ.сл r с ,
o »нй.. Y.я с а 2а.лм.гв лал л м л лал лм ла.лмм й * г . пмлв На сллм л ял.
я .щлч.ял. сляч.щсвлл* я я* с еалщ.а* я аллс Плшявп л Б а щвп = я я м-сл)н м
9 ав.я п )ван- лл 9шввп г с.ся - блвчс.. с. евщсы–* = вллч лм й янл щл й
пвялщл л.ямссщл шя щл алнся щл л вя йп л с щ ев в)л. гвл.еаллщлп =
евя с. впл с ган)i лсп л ,
вл.е.ссв лй )вмшлН л йс щ.сллН щнй..п щ е.а.Нв лл п щ .смял.* п »нй.i
sнпвавп * с еалщ.а* г .* п г.ащ.ллч.явi ллшлс. в свi лй с.)вмшлН явщс л* евсвi амН-
Н ве.Нвп л ап сН ш.явпН йс щ.с* пвявп. в л п )влзвал Н л й..сН щнс-
ла Н .аm л евч.лсi я а н с с ш.i ).йнщсвi с.влвавmсвлмы, rв ян ) щ сл
й Нв лл* а св лл евй св лвл лл ангвi . вi лвавm с й щш.пН ев вшп Н еалщ л-
алп м я с щ* члв )в с.лан св п Kлвi гншл* = л еалНв лвм вемлм е.а..млмм ян -
сл)н м* п . гвглч.ялi щнй.i* п »нй.i еал пвасН я а.л* л с явс. п яавНвлсв. На сл-
лb. л алссН г.вга злч.ялН я ал = л вллн вемлм с нлн* п п.алля мсв е ыbлi
яанесi с.г 9»ла лянлп -,
в п.ч.а щ ч лв яап лм п ев. слi ам в свгв лй ялс.щ лвга звп с r.п-
явщ* 9 ля лл- лл 9 алйл с -,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
клмщвп м л.Нсля * с.вщс.ссв* ш пе.а. , чm. лвг * п у<у> гв н* )л евелял
нвп.аш.слпвп лм лыйлы пс..сл.щ яа вя л йпнявпk щваял. пвс* вяа ш.сс. п
с.й вавпi лслi п.л* ).m л л а й)лп лм в) нмла щ алсвпны я н* п явлвавi м в
ла ссщ чнплпвщ нйс п \MO[S№ pS CF |aS№RS
>l
* Ал аал* еал)вi щв.гв щ.m нс ав свгв
.ллп * л евя * я я ).м.* еввя вм Kлв щва. п лсмя.* е.л мс м щ шлс й слщ -
 м йпнявев а m сл.щ* лй п м шле.см.* явлвав. евч.щн-лв слявг с. щвгв вл свпллмм
в свпа.щ.ссв щваявi я аллсвi* п.г еав вm вм .b. п.-лал .янс * явг нm.
щлг . ныb мk )в а.смял. евНвавс ев вm .щ п алm. лл Нл. в)вап сс.
пв.ссве.сс. ев ч.аяснлв с ам сщл с шлщл щвв щл* й Нп ллпшлщл лН,
(впвмсв ч лв евч.щн-лв с йп сл.щ )в.пля нmл . м лл л * пав . 9Влп.л
нm псв Налй сл.щ п н- лл 9. .а .щ я я янявi лга м* вс .а . я я янян а й)л-*
лл .b. 9r. ев Нв лл. я с.i пвеав щл- беалч.щ с члс вм лвгв* члв пв. лшявщ
ы)вйс л.мсН лсл.лг.слвп с я сщл )вав я щл п анг пя ялп л в я щмл с
)нмп а.* лщ.сл (влв.пявгв ява..* ч.щ Авя * л* m.ллянланм* л.слл я яны-лв лен-
г ссны щн* ев Нв м я с.i* йс члл* пвеав щл–,
o л. гв н йп.й m.сявгв ев )л слйял. в)лял* авявшс. )авпл* а йщ шл-
лв ев п. .сс. г й , В слщ лй ы)лщ.п Kяа с ) ял.а »вйmнНлс, ц яв.-лв аняв.
злмщвпв. в)b.лпв еалв)а.в с ам сi й гвав сi вщ ).щл яввсс щл бс.явмяв
евНвmлi с м лс* члв лавг в щ.см–* л Kл н м) евмпм м пв п.Н я аллс Н Kлвгв в)b.-
лп , в звлвг.слч.явщн с.гн я с.i ев k.йm с лН ч. »вйmнНлс* п е млв я а ян-
.пщ пвавлслявщ ш мы* п я а ян.пвщ яве я.* л нла.щм п.лв-л мсвi пйгм лй
л.щсв-плсвпвi г йсл с гвамb.. вясв* щ.m н л.щ я я йс щ.сллi m.п чвя лга н
с.гв ев л.свi явm.i ян,
цвг еавшл Нвв * щ щсвгв )нm л нссщл п.ч.а щл ев я лч.ялщ енл-
смщ .л.а)наг , r еавлва. лпсвi евb л ).ййпнчсв пвйсля л е.а. с щл а йс. йв -
ч.ял. еалйа ялk м .аmнм .ялявс * са плпш.гвм щс. лвг , » гм .л пп.аН с г -
ялi га слл лвевп* влевлавп ссН явг -лв а ) щл* лН псвпм евлавп нс * л всл*
щ. .ссв па b мм с с щл п евлавп ссвi енлвл. свчл* неп л п пшлсн* члв) л щ
ев е.а.лм л лслп.сс. вяангвлл в)ва , » вл с плп лм я я ) с щвщ яа ы =
впсв лв ) ).й с * с. пвл * = гавйсН я щ.ссН гавщ л п лленлвпвщ ) гвгв-
п.слл й ял п л гввп* пла.ч м с енлл п. свп. пл .слм = .млвя л слвп л глг сл-
яны насн н чнгнссвi а.ш.лял* лл лвл лве* нп.сч ссi ч.асщ сг.вщ* явлваi п нс-
свщ лмслл ).йс .mсв ел м влмснлмм в ев свmмм еншялсявi лавял,
вй с..* п а. ял. щлснл нсслм* 2 щ а гвпвал * члв с ш ы)впм я я-лв с. еа -
пл м лвi лан свi е.л.а)нагявi евавi л лссны лвсяны ла.bлсн, o л.ч.сл.
п.Н л.Н щ.м.п м с. е.а.л п ел лм ллНл я с.i* м с..* в с.i = ев п.-лал 9ем.ял-
п с. .ыI п у<уР гв н м с е.ч л )васля л ) ева m.с* явг вс щс. ня й * члв )вм-
шлслпв KллН ллНвлпва.слi = в а йня Н л нла л Н* л)в ла ссщ в)а йвщ с ч мс. с шл
пла.чл п лалч.ялН .мН* п .а.п.сявi гншл* ев швавН ллм.п л шнаш см. вm м*
с щ нm. я й лм п лн ).еалйвасны йлщн с.пвйпа лсщ а .щ* Kл йлщ = лйгс сл.щ,
sе.шн в) пллм* члв е.ап м Kл щвм яслm.чя ллНвп ) ляычлл.мсв евН м* л слявг
) с. . вп в .. лй п лм, ж. ев й нг щ с.щ. .ссв а л.ай л л. с.щсвгл. а..сй.сл*
явлва. й щ.ллл .., (ла.ялва 2.слш.пявгв нчллb * o, o, шлеелн* ел пшлi бев е.п-
вслщвщ А.лнm.п– ллНл* щс. лвг я й пшл.м г.сл мсщл б л л.е.ам ев елс. еавНв-
лл ла.е.л вл с.явлваН й евщслпшлНм лавя п .гв н лплл.мсвi евKщ. в с.–* еалс.
я я-лв Kяй.щема щв.гв )васлчя п я л ев ав)св .гв а йс. еал п.в)b.щ* лл евчлл
п.в)b.щ* щ.Н.,
>l
sя н а.пмлвi (.п
( .).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам

А вс )вмшвi Нлbсля* Kлвл аm.)вав i вгс.ссi гвев лс* п ла ссв нйявщ пн-
)валсвщ mл.л. ев п.г а л.гснлщ ел m явщ* явлваi я я-лв .л пвяанг с.гв* явг
вс ла.щлл.мсв ш. ев а.яа. лвссвi й .* й нснп в сн анян п я ащ с шл свп л ев -
смп в св е.чв, жгв йс члл.мсв )в.. йс щ.слл м* св щ.с.. л сллп м янйлс 1лс л *
пла.ллпшлм с й . слл ?лл.а лнасвгв звс щвлщ влвщ* явлваi )* я m.лм* .гв
еа. . л..щ* я й .щнk 9 вm нiл * е.а. iл. п ш.щн сн* члв вс слявг ел л.-
.щ с. )н .л-* = пв.гв еававч.лп вс евлвщ .л лал лм с. щвг щс. й )лм, r.ялв ?,*
mнас лл* ч.вп.я Нвавшлi* снm ыbлiм л ).йга щвлсi* m. м па йллм пвы ) гв-
асвлм щв.щн влн й я яв.-лв евв)л.* с ел пвлваm.ссны л лмы в щвлН амссН
ллшя Н* лавя емлмвл* вчлпшлНм еаллвасщл евНп щлI вл. не. е.а.Нп лллм .. л
пвеа.емллпвп лм .. с е.ч л слы* л м mлпв евщсы* я я щ члл л ел аялщ евч.аявщ
с ел ссi щ сняалел л еавлйпв лл йпнял = щ.м йн)впсвгв яа.m.л л лвсявгв лвс *
явлващ н с п .щм. ев г вм ч лсщ в)а йвщ а. главп лм с ).йпянлн* с.впявлм*
евшi еавщ Н, nл ллвалм с п.г лй.чл щ.см вл пмявгв лсл.а. я . лсвпа.щ.ссвi
лл.а лнасвi п. л ) * п.авмлсв* еалчлсвi лвгв евчлл е лввглч.явгв а псв ншлм я
9а..сйлмщ-* насщ л Нвавшлщ* нщсщ л гнещ* явлвав. п мс.iш.щ лшлв щ.см
щсвглН влаН е.а.mлп слi* пвiлп.ссН* гвпвамл* плваялщ с лна щ,
.й п.Н щвлН е.л.а)нагялН п..с л п.с у<уР гв еа. л пм.лм щс. щвi маявi*
явг певщлс ы л ял. в)а й* я яk йввлллв-авйвпв. лв щв.i яа лпвi* щв.i щлвi
2 щ а п с.йс явщвi щс. )вмшвi ).вi шме. а. л йалл..i знл)вмсвгв влмй слм* пв
па.щм явлвавгв а. я м н ч веавпвm щв. гвяле.алпвI пяа члпi п.л.а л е.апны
еч.н с е.апвщ в нп счля. п пнН ш г Н вл .лял гв I гн .сл. яввяввп л л.щсв-лсыы
ам)м пв)в свi r.пI е.ланы вл явсз.ллл мявлм цвссвгп а .iявгв )нмп а с o.а)-
свi с. ..* еля* Нве см.* щ.аля сялН mлл..i* ев слщ ыbлНм л веня ыbлНм п
ла.с.пвщ елалн п л.ямссН лан)я Н* пав . я я лзл п еавйа чсН* с япвйм вп.b.с-
сН с.)вяа.) Н rмы-Šвая I ) )вчян-ла наслн = авп.слн с ш.i ы)пл* = п.л.пшны
ев. йлщвпял л га.пшны п нч. еа.мявгв вс с елся. я щмл п 2 палч.явщ н
пвл ев а е сс. ч.ас. яамм пп.лшлщ в ).лйс я слвщI л я яны-лв пвсны-
bны й)м п пвй нН.* веммс.сл.* )влм* с.л.аелщв. m. сл. вемлм нпл .лм . л ев.* =
п л ял. сл m. s.п.амслс я й м евKлвщ, 2 щ а л м пы йлщн щ.чл л в) Kлвщ пвйпа b.-
слл* св лвмяв п явс. щ м* явг щ* лв .лм r )вявп* нm. е.а..Н л п oан* щ лм 2 щ а
с явс. ев м с .. нгвпва л см вемлм чян п с шлН яа мН* л еал Kлвщ* евщсллм*
)в евл п.св вч.ал в св нвпл.* явлвав. л еалсм яавлявi лп.а влмы с .а.-
свпявi ан вчял, . с.щ. .ссв ев .. еал.й . с невлл.мсв в)пввяв щвв в. .лв*
л пвл = плmн ..* еалпл пшны с евчял* члв) евлмснлм яслйн п.лян ч.а.щнНл в щва-
b.ссщл мгв щл* л .а.пв л с.)в л mлйсм лга ыл н с.. п щ.ыb.щм пйва.* л вл .. п..Н
нллi с m аявщ вс. а еп .лм л.щсв. емлсв ев m.лвi ч.нч. е лмм ев .. ев -
смлвi анявi, » й )ла лм вч.см .яв* п . й /вm .лп.св* п щшллны гн)лсн )ва *
л яне лм п й п.лсвщ й лвс.* л ямлм п п.чсвi ы)пл* л в)ла л явмвпял. п.л м
п.сявп* явлва. вс * я я пмя м аня м ан вчя * л я Нвавшв нщ. е.л лм* л п явс. .л
вс п.асн м п .л.а)наг* члв) евлнеллм с нm)н бKлв л )в нвпл.* евл п.ссв.
.i–* й л.щ с.явмяв щ.м.п м с. пл . .. пвп.* )н нчл евгвb.с* ев нш.псвi с.а -
лвавесвлл л .а .чсвi ).й асвлл* а йсвв)а йсщл евНвm .слмщл* явлващл* м члл *
щвв вi лл.а лва вm.с й слщ лмм м еалв)а.л.слм вел , nлл е.а.mлп слм л ввm-
с.слм* Kлл m.сял. л.сл л лйщ.с* л вемлм ллНл* л с.  .гялщл* л с лвалм п с.-
г Н* п. Kлв .iч * еал пвл свп.слл еавшвгв* щс. с. лвмяв сл я ч.щн* св .b. вй .л
я яв.-лв щ.b.сл. звян * л я я сл л.а.)ы плслвп с л п.ссвi е щмлл* щсвгв. нm. с.
щвгн а йлчллм л с. йс ы* с еалщ.а* я я л г . щ 2 щ авi а л лм, oеавч.щ* м Kлвгв
евщнлс.слм .лм л анг м еалчлс k п а йг а пла.ч щ лшявщ щсвгв лга л с ланс Н
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам

а йнял, o лв ев. с.. с ш. .лв* я я ) неа mсммм п с.i* щ а л п лм с п.ял ев.
я m вгв пл слм* .m.свbсв* с е.е.мсвi лаве. лл с л авщ щвлн* в вm.ссщл с
с.щ л.смщл е.ал* щ.m н с.).сщ щ.м.щ л а.чсщ* м .вп .. л.е.* щвяа. п.ял
л п.m.. вл вm м лв л* влвi м* лвлч пвйпа b м* члв) еавлллмм с.ы .b. а й*
евлвщ вгв пйk.йm пп.аН* ев яанлвi гва.* я oа.* вгснпшлм п пв.* пmлщ м е. л п
неанглi* чн вплbсв щвяаi ща я* еалслщ пшлi лщпвлч.яв. йс ч.сл. я явгв-лв нm 
л гвам* я явi-лв йвп.b. ев слщ пш.iм л* явлваны с.мйм )в а лвел лм,
s а й ла ыb.i ншн нгаыщвi маявлмы евщсы п.ч.а п с ч . . ныb.гв .л * у<уl
гв * еал ев. слН пешя Н .b. пв)в свi* .b. еал.щ.щвi /влл, в. .вi йлщ
с.в)kмслщвi а йнял* п анг* п чсвщ ев.й .* м вемлм нпл . 2 щ ан, o.гв с.явмяв
щлснл* щ.m н пнщм л слмщл* щ еавлвмл с.i ам вщ п л щ)на. гавНвчнb.гв п гвс , J
) п влвмслл слявг еа.m . с. лел ссвгв щмл.слмI щ.см ншл щ.м щнчлл.м-
свi я с.i ы)пл* вm .слм* н лп.слм* л * л м с. з сл ллч.ялi пй ваI вс m. ев-
явiсв . швяв * яяна лсв вл щп м яп а лс. вмял лвлвi еллял л а я йп 
еав явслван* г . а )вл , s в свi лвавс еввлс * с лс.п лщ )ввлвщ* л.щсi щ
гвамb.гв лваз лп м вл.п ыbлщл а йп лс щл шлавявгв ва сm.пвгв й я л , .сл.-
а.св* щвг л ) м вя й лм явi с г .-сл)н м с е.ч л ссв. пл .л.млпв* члв я я а й
п лвл п.ч.а Y.я с а Авя влщ.ч п пв.щ с.псля. Kлвл щ* Kлл яа ял, o.щ лйп.лсв*
я ял. й я л лвмл йс щ.сммщл п лвщ гв н с щсвi /вл.i* л пев. лплл* п евн-
плв)лвга злч.явi евп.лл* м евчнплпвп .)м пеа п. пмй лм Kлв пвевщлс сл.щ в
2 щ а.I св лвг щс. )в с. в лвгвI сля я м евKйлм с. щвг няа ллм ла сл., в.й с
щлснлн вл свплм, / й м еавлв ншсi пла.л янйс.чля = л* влп.аснпшлм* 2 щ а
венлл гввпн л вш ев лне.смщ п гвс п m щлсвщ с b.ссны лмщн,

k

o щ.аля сявщ лй слл Kлвi яслгл щс. еалшвм в)kмсллм н лп.ссвщн члл л.ы*
члв Kа яавпвеавлллм* явс.сла лвссН г.а.i л й вmслч.лп с ч м с.щ. .ссв
ев. лвгв* члв ?.слс л .гв евщвbслял й Нп ллл п лм, 1лщвi у<уl гв .щвяа ллм .b.
п.ал * члв щвmсв еа. влпа лллм )вмш.плляны лял лнан, »вi вл. а.шл в ев. -
с.i пвйщвmсвлл вл п лмм п .л.а)наг., s.щмы m. вс влеа пл п .b. mлвi цащ, »
ев.Н л пнщм е аллмщлI )а л л м .Н л вл .мсв вл щ л.ал л ла.Н щ шлН .л.i, »с. )в
пв.щс лм .л, o нява.ссвщ евам я.* й щ.м в зващ мсвгв авя * м  пеняс.
Kяй щ.с л а чллп й явсчллм в)а йвп сл. п Yсглл* й л.щ ваг слйвп лм Kслвщвв-
глч.яны Kяе. ллы п гва 1 е свгв цлл мk п. )в вч.см еавлв л еа п вев в)св* л*
п в)b.щ* щсвгв. )вм, o.мщ лл.мс м ев.й я п sлщз.авевм с ч м п впвмсв
.b. еаллчсвi лщвз.а.* п гвс е.апвгв я ) m аяв с лве.с* ще )л .* п
явал ва. лвм л ) а ) сл ев л.ян ялал * л н щ.см ) в)вi . м яле )..смялН
яслm.ч.я ллНвп в п.i г щщвi лвг шслН й г плi* лв .лм вл еавл.явгв 9rвялыас - в
лйя ссвгв 9 вавш -, ш .-лв п .а. лс. /влл с лав.сл. леваллвмk п ев.й * пяы-
ч м с ш е мсi п гвс* с )ллм я ял.-лв в л* пвйпа b пшл.м я явгв-лв завсл
пвпвмл, » )а лвщ евч.щн-лв с шл й ) псщ й е.а.лмм п с ш.щ яне. л слявгв с.
пеня лм, ав вm м с лля* с.явмяв в л п.йл с яашн п гвс л ел лм* с. ).й
с.явлвавгв не.Н * невла.)ллм п.сллмлва с ш.гв вл ..слм п пл . н)васвi, цвг й щвя
п.ал с. п .аm * s.аг.i* в) пшлi .слч.ялщл евв)свлмщл* лйв)а йл лще-
лвщ ллз * л с вл плл п евяв., r ла.лм.* члв л* нлав* . п а п.в* м пвевмйвп м
вл свпявi* члв) пiлл ев ш лм п.mлщ пвй нНвщ, r..гяв )в еав)ла лмм ев явал-
ван ч.а.й анял* л л свгл певп ян емbлН ы .i, А..i лнщ с пл. с е лзващвi
).йщмссвi л слл, » с Нв ллм г .-лв с. .яв вл Б амявп , J )* щ.шсв певщ-
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
<>
сллм* п явл.я.* п ).Н г.ла Н* л п аня. .аm лавлм лй еа . впявi яв.ялл = лавлм
п.лвгв* еа..лсвгв* п.сншч лвгв .а.п * яангщ ява впi с ) шслявщ п йвв-
лвi явавсвв)а йсвi веа п.,
алйс ым* члв* )н м м с щ.л. в свгв лй л.Н ла глч.ялН )ав мг п в лявi
шлс.л* м ) с. н .аm м вл в) йс Нп лллм за сл * еавгнлп пш.гвм ев е лзващ.*
л нслчлвmллм .гв, 2вмяв м в)а м п.йлм в)а лсв п п гвс* я я ев.й .аснм* л вл лвчя
лавлвчя щвм пявмйсн лй аня л не ев евепшлi ев.й , Вв).ссв еалпмй с я с.i
м с. ) бч.а.й емлм .л* п А.алс.* м .. ев с.)а.mсвлл евл.ам–* св с щ.см щвла.л
лй вявс* л е щвв вгв щвы)лм й л пл щ.см . лм лв* с члв .гв см ) сля я с.
а.шлм, J еавевйлл п гвсн* ла.лм.щн* ч.лп.алвщн* п.щн вл пн банял. ев.й * я я
лйп.лсв* вч.см евл.е.ссв с )ла л явавлм–* л* явг с явс. в)с mллм а.м* ев -
см .m пшны щ.m н слщл лавлм л )авлм вгвсмлм нщ.смш пшл.м* я я п явшщ а.*
)нз.а , ца.ея м еав.л ая м аня * . нм еа пл щ .сллщ.сл мсН авщ свп с е.а.ява
с лллмщ щ аялйщ * евщвг щс. пйв)а лмм с евb ян ев. с.гв п гвс , rв .л ) м
ев.й с. вгс лл ) ) с авчсв пенb.с лй KллН п..Н в)kмллi* еа пл m са *
щвm.л )лм* с. )л ) с анш.с* л)в м вя й м ) с. .яв вл 2 щ а* явлва м е.а..Н 
с ыг л mл с Ннлва.* п я ялН-сл)н м л п.ал Н вл щ.л щв.гв гневгв еаляыч.слм,

i

В .. щ.лвеа.)п слл м с.вmл ссв нйс ч.а.й щ.м ев. лвгв* я я щ в.л п
ш еа.* вявв цва.лй , цащ евя й м щс. вп.аш.ссв чнmвi ла свik п. )в с.ан-
яв.* й е Нл* йпнял* евл.щялся м зва п е ая Н ев).а.mмм* явп лi щвя* а йллi
п пвй нН. л л аялН .а.п.см* а.п в * яаля щнK йлс * .гв )лаыйвп м ) ш.ся с звс. е.а-
лявпвгв с.) I п. Kлв а.шлл.мсв с евщлс в А г = л м с.щ. .ссв вянснм п енш-
ялсял. вал.сл лл, . пвл плmн .)м лвмbлщ с яа.щсллвi лавелся. с ).щ я я щ.
анвщ анчмм* вл .мс. ланiял явлвавгв еавйа чсщл авm bлщл еввя щл ве.л л
мi.ев в)с. я щсл* ч.а.й явлва. всл л.ял* = л .аm bлщ п аня Н елмщв вл 2 щ а,
J щвла. с яанлвi в)ап Ji* ев щ. я п.с в)авшлi я а ян.щ л палч.явi
вс* с н)смя л щ гсвлл щ.m н гвавi л щва.щI с п.ч.ас.. е.а щнлавпв. с.)в* г . 
е.ал явi маявлмы гва. нссi .ае* л ам вщ йп.й * = л п анг* с. щ.смш.i лвi* ч.щ
п ев. ныbл. гв * м вbнлл гва.чм л п вНсвп.сл. лйгс слм, 2нл с. лвмяв плмл енш-
ялсял. K.глл л еалпвйс. яле ал* лнл )в с лвмb..I еванявi Kлвщн )в ев лссв.
елмщв с.пщш.ссвi 2 щ а* л л.Н ева с с.явмяв .л евл.ам ав лс вл п м
м щ.см а псвйс чсвi евл.а. пвйы).ссвi* евя ел сл.* впвмсв* пеавч.щ* с.н чсвi*
яслгл б9» ш.смя -– с. нлвлв лвщ.слм,
».m н л.щ mлйсм .щмл ява.ссщ в)а йвщ лйщ.сл м, 1 ляыч.сл.щ с.явлваН
а гв.ссвл.i* нч iсв й Нп ч.ссН л Нллавнщсв Нвавс.ссН п m.лмся Н лн .лсщ
л мявщ* н с с. вл п вм слч.гв, rв с. Kлв )в* явс.чсв* нb.лп.ссв,
».лсв. л л аяв. еа плл.млпв щ.л свп.смял. вп.л* лй s.п лвевм еал)л
велс. ен.щ.лчлял л е чл* л щ еве л п щв. янчсв. л нслйлл.мсв. еввm.сл.*
п явлвавщ щвгнл )лм ы л* = лв еввm.сл.* явг пвяанг п. па.щм Нв лл л лвля м еа.m-
.па.щ.сс м щ.алм* вллвгв члв Нвймiслч ыл ч.вп.явев в)с. л в)лm ылм* .л лщ члв-
сл)н м с. ев свй а., 2не м Kл ве свлм е. м й с щл в еа.м у<у: гв , r мллсявщ
щвн* г . ( щ в) чявi евл.ам явг -лв вас.л* )вмш.пллял. щ лав еалпмйп л
лмm.лл я свг щ а.лвп ссН mлл..i л* евл плп елсвi я щваы* а ла.лп л лНI гв
енлм пв в й вя п * члв с с. вчнллм п гнлвi лве. лвмbлН с плмmян щ.алп.-
вп, .й).m п пмч.ял. ве свлл с .п.а.* вл. я лвщн па.щ.сл еалв. лслм я с щ* л*
п.авмлсв* п явс. явсвп в с.гв ) в)а лмI я я м-лв ла сс м лщвз.а ).е.чсвлл
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам

в)пв ялп mлйсм, o пв.i ш еа. га злсм слс еа. вл пл с щ вл .мсi вщля
ч.а.й * п )вмшвщ mлл .. щ лм л влчлщ* .п с .млч .ланся.плч* л аi анг л ев-
плmсля щв.гв вл , r л.аа . л я с. псв = п.гв я ялН-сл)н м емлс лм .л с й =
л .л 2влвi л Ф.Нвп, o с.явлва. свчл* явг вв).ссв невасщл л свпллм нНл в
га ).m Н л а ла. Н* вл.* )а л л м евч.щн-лв пНв лл я а нллм ,
В с m * п мсп а.* члв л* я с щ ев яа м а й)вiслчм.гв пл злгна * явлва м вя -
й м с шлщ )пшлщ швз.авщ }г свпщk вс с. й нщ м еав.Н лм вл щвгв .л.а-
)наг с )нз.а.* ев п.щн еавла слпн . мсвi л йп.алсвi /влл* лвмяв м лвгв* члв)
вл пллм с щ .смгл* ев сс. анйммщл, алп.й вс л елмщ * еалш. шл. с с ш е.л.а-
)нагялi а. бс.лла.)лщвлм евчл п.г ева m щ.см–* л а. л слН )в лв е.а-
пв. елмщв вл 2 щ а* явлвав. м члл ев я е.i йп.й , авmлп н с  щ.м* }г свп
й мпл* члв яащя м еалав .щн с в. * л влеа плм л.щ m. евв)вщ с .п.а* )вм-
шлщ щ.шявщ й е.ч щл* с )ллщ а йлчсщл еа. щ.л щл* явлва. щ ) н впвмлпл.щ
.щн вл л* йс i щ* члв .щн еалгмснлм п. Kлл свчс. вавчял* еля.iс. mл.л* л.с-
слс. лнзл* вавmс. ч * нлыг* с.няыmлi еа. м шл свп* .b. я я м-лв ч.енН k
евсi елвя щ евнчлл вл гваслчсвi* чмлН ). сН ч а вс* я m.лм* лвm. с. евb л,
?ы)велсв* члв* а йн а йг п .яа.л лн .лсвгв л мя * вс нгвпвал щ лм е.а.п.лл Kлл
явм л m.щчнг п )в.. я лч.яв. щ.лв* л щ па м слН п н мщн* г . всл вя -
й лм п евсвi вНа ссвлл ев. .гв влk.й ,
/вйвпi щвя п.лнb.гв щлс м нm. вmлпм еал)а.mс. явс* л м псв й сл-
щ м е.апщл ) )вчя щл* явг )вмш.плял лч.йл л яавщсв евмпллм с.щ, Всл яв.-
члв ев еа плл с пл Н* влян Kп янлавп лм явщл а* л вл)л п пвы вч.а. м, .Н
щ.сл в)авпвмч.я м ащлм, Вл. пвш. щлсллавщ ылллл п цащяв. яа .пв. еа -
плл.млпв л н.Н п sлщз.авевм* щ е.а..ллм п ?лп лы, Jл вmл , ц я евч.щн-
лв пв лвм п л. гв * с.щ. .ссв пвйслял пмял. л. ла мс. еа. еалмллм* с члс м 
н анч ыb. пнмг асН я ) а. л явсч м ялсвk.щя щл 9Б mл-»на л -, В с m * ев сл-
щ мм с Yi- .лал п евля Н щ.лсвгв ев пл ле сявi ллал * м пла.ллм с гвасвi
лаве. в ла ссщ п слявщ п ч.ая.я., жгв лв )в н лплл.мсщ в)а йвщ а ел св
m.лвi яа явi* л вс с. е.а.л п м* с.няыm. л гс.псв* .аг евпв мм вш л* явлва м*
с. в)а b м сля явгв пслщ слм с п сля * еня м ев яанлвi лаве. ва. влвч.с-
сщ па m.сл.щ гвлм* а.шлпш.гв ев лчсщ вв)а m.слмщ евялснлм шнщсны п.ч.алсян,
o с.ч лсвщ Б mл м нйс лвм йс явщвгв с щ 2 щ авi ял.а »вйmнНлс * явлвавгв
вш м нсвл в k.щял, 9(.аmлл. еавямлв. mлпвлсв.-* = я й вс* нпл .п щ.см* св п лн
m. щлснлн* Нанлвщ л гавНвлвщ вел* ев .мсвгв Б mл с гс в пв. с лвмbлН л л а*
м в пв.i а ще.лявi еав вm ев слщ лмм япвйм )ва л )нявпi . я йн)ч лщ я щ,
o л.ч.сл. п.гв .л м е.а.елп м 2 щ авi, r явмяв еа.яа с.. )л .. н лпл-
л.мс. елмщ пллл.п лН л ) с мсН ллшявп* явлва. м явг -лв .i евпмb I я явi
лвi л маявлмы пвяа.ш вс .п.асны .а.псыo sвп .. )л ). с* вг ) в)ч-
сщ м пв.щс лл.лс.i ) ашсл* св лслвс лм« лслвс лм ) ляычлл.мсв
члл м л л лслп.ссщ в)а йвщ еа.па b .. щл п вв).ссны щнйян, 9Авm.* г . всв
= п. Kлв .яв.* п.лв.* щлв.o- oвл Kлвл йпня ввпсв евщсы лй в свгв .. елмщ = л
слявг пев. лплл с. н вм щс. нчш. с.. па йллм лвян ев еавшвщн,
nллщ елмщ щ ..* Kллщ лвг шслщ щ.чл щ в с.i м в)мй с вв)вщн влл.сян* п явлваi 
л.Н ева вяа л м лвя ев ав лс., Вс пел м* Kл лвя * п в лс с.)вмшвi нгввя й.щл*
л влвап лм .. щвmсв лвмяв mлйсмы, rс.* .л пвв)а m ы явлнссны ла пн Ji лл
ча мяв. нb.м.* лл ввсч ял й Yа мялщ щва.щ* м вл ым лвм m. Нвв .с п е лал-
вллч.явщ л свл мглч.явщ щ.* я я п влсвш.слл* я m.щ* евссвi евв r.п 
лл ав в .с авсвп швн)Н гваI св iл. щс.* с ы)вщ щ л.аля.* .* ев. л пвй нН* с ев-
щлс ыbл. .л.а)нагяны гн).аслы* л лвг нш пм е.а.п.алп .лм, ц явпв )в )
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
п щвщ .. нпл лм вемлм oан л /вm .лп.св* щс. лан св еа. л пллм .).* с.щвлам
с )вмшвi вел, Ф лв нщ ыk пвл* k.йmн лн ев вmсщ е евалвщ* ев з щлл.i
rля.а)вя.а, nлв щвmсв )в ) . лм,
rв пам л м явг -л)в . ы Kлв, sлшявщ вгв* еа й св* лшявщ а лвчлл.мсв
м в) Kлвщ щ.чл , J еавщвл щ.члн, / йгм п см.щ щнчлл.мсН щлсл лыа* щ.ялщ шалз-
лвщ* пвiсщ п.лвщ* м ).йс .mсв левалл .). пснла.сс.. йа.сл.,
sвп.аш.ссв л я m. м лла ллм* явг п у<у: гв н щ.чл * члв я йлщ.* явг евявсчн
 Kслвщввглч.ялщл еавгня щл* евлнеы п (.слялсяны ащлы л в).анм в л щ ал-
свгв Ннлвая I св йлщ еавш = л м п. .b. в)ла м* п щ ал. цащ л яавшллмм ев
с евавщ яа сН* л с ч м Kп ян лм, r с.)вмшвщ га.ч.явщ н с. 9r .m -* ган-
йвщ нш.сН занялвп пвйпа b пш.щм п ла.i* щ п с ч . еа.м пшл лй .п лвевм-
явi )нНл, вал нm. ) й Нп ч.с )вмш.пля щл* ш ).евам вчс м ла.м) * .. йпня*
ев. слi йпня /влл* л й щла лм* св ).а.г п. .b. пеНлп * с. лв п.ч.аслщ вс.щ
п л.я Н* с. лв ).ййпнчсщл вл .ссщл пйап щл* л м л а м ва. влвчллм щл с
ш Нщ лсвi е аллл* явлваны лга  влвщ бн в свгв лй явс.i с. Нп л в гввп* евя.ас м
злшя й щ.см с. вл ыbны мы–* л м с. йс ы* члв )в евлвщ 2 щ авi,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
<:

Yлаша мш ыам+айас


o

?.лвщ у<у< гв щ ев.ллм п ?вс вс., Вл. л а смш. )п п Yсглл* п з.п-
а . у<уР гв еал.йm лн емлмы англщл пл сщл .мл.мщл е.ч лл ба. л слН )л
Y.я.i 2влвi* r.щлавплч-( сч.сяв* Фнявпялi– ев еалг ш.слы )алл сявгв еа пл-
л.млп * m. пш.гв евя й лм лщ пвы пв.ссны .мл.мсвлм* явлва м с. вл лвчсв в.сл-
п м анялщ в)b.лп.ссщ щс.сл.щ, Ал в). л а.чл, oв па.щм н л.слл н ш.ваг
млвгв Фнявпялi* я я щсвгл. анял.* еа.нп.лчлп ыbлi лл.а лнасв. йс ч.сл. плва
9(вал с ша.м-* пс.й есв* с с.п.авмлсвщ пв.щ сглiявщ мйя.* л в)лп лмм н
явавм* са пмлм л .щн еавлйп. .слм = 9 йл пвая- = Вя а ч iм , 1 л.счлпi л лнев-
п лi явавм* явлваi ч iм с. члл * л с. евслщ * я ял. вп Фнявпялi л я л а -
л.мсв л щнчлл.мсв пгвп алп .л* п.mлпв пнш .гв л еавл с за снйявщ мйя.*
с.с щсвгв нчш. сглiявгв мйя в).. сля * я я .щн са пллм вс всялi лнщ с =
9)ан а-+ Фнявпялi лвмяв евсм* члв явавм щ.см.л а йгвпва* л пев. лплл )вмшлщ
лваm.лпвщ еалпв л Kлв я я еалщ.а сглiявгв Н сm.лп = й щ члп слм г.слм ел л.м
лй-й ).йса плп.ссвлл .гв лчсвi mлйсл,
В) Kлвщ л в англН й ) псН с. ва йнщ.слмН вл. й щ.ч л.мсв а я йп й в).-
.ссщ лввщ* св п .гв яслmя. 9.й пвыыb.i Yсглл- б .лавга * у<уР г,– м с Нвmн щ в
еалщ.авп .гв в)чсвгв ыщва I вс с. ) ел л..щ* л м с. шн .гв гвв * с еалщ.а* п
вел слл ев.b.слм сглiялН вявевп пв к с алл* г . гвл.еаллщлпв Нвйм.п ы).йсв
пяычлв m. пйап с.щ.явгв с ам п)лйл ев.ллл..i, Влч.л Kлвл с ч е.ч л м
п 9/.чл-I п в свi лй л л.i вл. а я й * с.явмяв л авп.лялщ еавлв ншл.щ* в
лвщ* я я вс ев ал пв. п.чсв. е.ав OBFN щла н (m.ляв* явлваi й й пла явщ й см
.гв* члв) плвга злавп лм щ.сы* л евНп л .гв е псвлм, r.нщ.лсв. в)с ав вп сл.
с йп слм злащ евнчлв с.щ. .ссi вляля п вгавщсвщ г й.лсвщ в)kмп.слл вл злащ
F4aS* ZMpp sв, GJp,* явлва м лллавп вл л лйв)а m .гв с алнся. еа. г ыbлщ
.. лй .л. явщ с лан звл ев Н вллч.ялщ с.)вщ щваявгв а m.слм,
rв л.е.ам* лал гв енлм* с. )в сл а.ч.i* сл ) ся.лвп* в. гв еа.)п слм п
?вс вс. вл. щ л.амы л ла.щм щ шлщл .лмщл е.а..Н п А.алс бг . в пв.i щ.алл
?: щ ал уя я )а л щвi л м евлнелл в.смы у<у< гв п ц.щ)ал mялi нслп.алл.л = вс п L[№aDJèD
LMCCSRS* м п Z№aNaJé,

r

вщсы щнлсi* щвяаi л ща чсi вялм)амялi .см* явг с.впялщ чнплпвщ*
члв нч лпны п я явщ-лв амm.см.* м п е.апi а й с . лвсявля сi ллсм-ч.асi е b
а. с.п.явпвгв евяавм л ч.асi яп а лсi гввпсвi н)ва яллвчявi* члв) еа. л -
пллмм ш аалвсн* щв.щн 9лылван-* с л пслян* . мb.щн й не.Н щл лн .сл , В)вi м
енлссi л лнщ ссi пва яв. m * м ев смм ев ня й ссвi щс. .лсл. л евлнч п
.гя еалвляалны щ лпсны п.ам, ( .ялi гвв влапллв еалг л пвiлл, J щлсв-
п с.)вмшны еалНвmны л еве п еавлвасi я )лс.л, sнщ.аял ве.а. лл щ.смI п я )л-
с.л. с. )в п.л * яавщ. ешнb.гв вгсм п )вмшвщ я щлс.* вявв явлвавгв л . л.щ-
с м злгна , J ев вш. в вп щл 9»вм з щллм - л плнел п ч iс. еалс .mсвлл*
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
<<
лвмпшл. с явпа. вявв слйявгв я щшвпвгв яа. ш аалвс , s с. впвмсщ яамявщ вс
с явслм л .смм л й ч.аесн явпа п с.)а.йглпны гвалм* й л.щ ш.есн в)а лсв п
ч iсля ч.асв. щ.лпв ч iсН ллм.п, 2 я лн .сч.ялi ля щв.i mлйсл с ч м с.вп-
явлл* л Kллщ еа. веа. .л м лсс м .алм с.няыm.л.i* вшл)вя л пмявгв ав с.н ч
л гневл.i* пяыч м авщ сллч.ял.* явлва. еа.. вп л щ.см п еав вm.сл. ла.Н-ч.л-
а.Н ев. вп пшлН .л,
ш аалвсн евя й м ).лмb.i л .м лм щс. п вmлл.л ангвгв W[aJS \lDDaFN* л я
члв с ч м .л яп аллаян п Z№aNaJé GFNS с.явмяв вй ч.ссщ ввл.ч.лп.сслявщ*
явлваi п. вп.лвп щс.* ) пвевсллм с.евсмлс. еав). п щв.щ в)а йвп слл*
евчлл лм 9 авлвяв sлвсялН щн а.вп- я яны-лв плваны яслгн* еве пшным .щн п
mлйсл* я m.лм 9Gè[MЭЭS Цla ZDDFDDaNF-
>:
к аа.а , o явс. гв вс* с. п .аm п е.апв-
янасН Kяй щ.свп* пснm .с )* вг св а.г щ.слн* евялснлм ц.щ)ал m* л вл мс.
п гв м mл в лс, Yе ал щ.сл* явлва. м й слщ * ева m л щ.см пвлщ н)вm.лпвщ
ев а пс.слы в)л свпявi щв.гв анявгв .ллп * л)в = я я л.е.ам щс. мсв = м* щ.лм
п Yсглы* а чллп еве лм с. п я яв.-лв с.лйп.лсв. еав вm.сл. ысвлл* с й * п
яа вчсв. щ .сч.лпв* явлвавщн лщ.ссв Yсглм* .. мйя* яслгл л п.bл еал п л с ам -
свлм л я йвчсвлм, oщ.лв Kлвгв ) еавлm.ссi* емы е Нснbлi лп с* щ.b сял.
ев нш.чял* л а.ял с л.с.* а явплс с я щлс. л* с пл свщ щ.л.* п.лН м ел св 
гаm.i* нm с.* ллвшс. л лан с. йпнял явлвавi яп аллас м Нвймiя евйпвм л m.
еавл п плп лм п ы)вi .см* яавщ. пвяа..слi, 2в* члв ялв-лв вп.аш.ссв евлв-
авсслi щвг щс. члв-сл)н м евйпвмлм лл й еа.b лм* )в щс. с лвмяв псвп.* члв с -
ч м ) нп.а.с* члв шла з* явлващл лвлвщва . яв. m.п. шп.i а п явл.-
я Н гавйлл* я m.щ* й гнмсм. ев щна п.* = еавлв ла ллвсс м шнля , »лщв щв.гв вяс
ш. я нm) щ емллвл.лслi е.а.нвч.я* п вм явлвавгв .а. гнН м л.с , o е мс.
с. ев г вм лвеллм,
.й п.Н b..i нв* евл.м ) я я г.лч.а* п янпшлс. й свчм с )ла м . * с.
)в сл п сс* сл m. еавлвчсвi пв I еалНв лвм евKлвщн ев нла щ вп.аш лм нсв.
е вщслч.лпв п п ссв. й п. .сл. еал яв. m.* л лл ев щв.щн е.а.нвчян а. л лнщ с-
свi лнmл* п лвсявщ Н л. евп.аН елm щ* гн)явi п я..сч лвщ щ.шя. ев щшявi,
J ч лв еавлнm м* св слчлв п щла. с. щвгв ) й л пллм щ.см свллм л. с л.мс.
знз iял* чнлм л с. лй щ. п.mм.i ш.алл* явлва. сглч с. свлл ев вавчявi* ев.
ч.гв ева m л лсвла с л.щ* члв йлщвi гнмл ).й е млв, /м впвi я.щ)ал mялi лн .сл
свл ) шщ ял с а.йлсвпН ев вшп Н* л.щсв-.а. з с..п. е сл вс* )наi пмй -
сi mл.л аня п щл б m.ще.а– л еваллпсi ел m я Нмллявщ, »в слял еа. евчл-
л л ел m я вл Нвавш.гв явлыщ * маяв-m.лi m.ще.а* ). св-.а. з с..п. шл с
л л а. ) мс. лнзл, ва щвлН вс.глсялН й )вл л м с. вгв* св mлпв евщсы*
я я )в еалмлсв вляалм нb.лпвп сл. ан) ш.я еалшллщл пвавлслчя щл л с.в)м-
й л.мсвлм ев пмйвя, r. )н н еав вm лм велм KллН щ я а сН пе.ч л.слi, r лвм-
b м ллвалм щв.гв еа.)п слм п сглiявщ нслп.алл.л. .лм ллвалм щвлН евлнг н .а-
m лм /влы, ч щ.см )в чнплпв* члв ц.щ)ал m л п. .гв йс щ.слл. вв).ссвлл =
п.лч.лп.сс. лмщ* а елс. вяс * ) ш.сс. ч  яна сл щл* ая * .ав-авйвп.
л.с п елявпН лнй Н еыb = с. лщ.ыл щл ев .). сля явгв йс ч.слм* нb.лпнм лвмяв
м лвгв* члв) в)а щмлм л ев ела лм щвы с.псвлщны свл мглы, J ) п влвмслл
ч.вп.я * явлваi* лвмяв члв евл.амп с.ла.)вп л.мсны* с.mсв я с.щн влсвлпшным л -
аны ав лп.сслн* п анг евслщ .л* члв лй-й я явi-лв .свлл ншл* не.ссвi нащ свщ
mлл.iявгв* вс я я-лв слявг с. н внmлм нйс лм евявiсны ев-с лвмb.щн л слявг с.
пя й пв.i лвг щ в ввйс ссвi ы)пл* явлваны л.е.ам нm. слч.щ с.мйм )в а й-
>:
9Ф.вп.я* явлваi н)л-
( .).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
у;;
а.шллм л в).гчллм, в )а.щ.с.щ Kлвi ы)пл м л . ч щл н я щлс * л .й с п.ал-
п лм с г й вл с ева чнплп* вл а йщчлпвi ) с мсвлл л.ыbлН нг.i* в лсвч.лп *
вл .ссН яна слвп* = л щнчл щм в лвщ* явмяв м еавенлл п /влл* явмяв м )
не. а вп лм ев п.щ я ащ с щ ншл л нп.йлл в)вi* я ) еа. пл . а йнян,
r.явлващ щвлщ в)а лммщ ев лйгс слы Kлл чнплп )л лвм вч.пл с л йс явщ*
члв й гвпваллм в слН m. п лвщ еалгнш.ссвщ лвс.* явлвавгв л а ым еал .аmлп лмм
.iч * евя й вм ) лшслщ л с.еаллчсщ, цвг m. щс. нч вм ).. вп лм в лвщ в
.щ с л)в.. л.щсщл л а. ялвссщл лй анялН п Yсглл* м й щ.ч * члв е лалвллйщ л
евллля пв ллм н слН я mлпвлсвi йв).* с еа п.ссвi еавллп ц.а.сявгв ява.i* ч.щ
?.слс * л й пл.пш.i ляычлл.мсв вл щ л.ал мсН с.н в)лп л евл.ам, 2нл вв).ссв
а йгвп алп лм )в с.ч.гвI гва й в вmс.. в)лвмв .в л.щл сглiялщл щвлщл йс -
явщщл* явлва. члл лм = л явлваН м щ члл = янмлнасщл* лвсялщл* ч.вп.яв-
ы)лпщл* л).а мсщл ы мщл* св явлва.* с.щвлам с пвы нНвпсны лйя ссвлм*
с члс л с.лл гс.лнbлi пй ва* я я лвмяв а.чм й Нв л в /влл, »с. вв).ссв певщл-
с .лм в лс лн .сл* еавш. шлi ч.а.й пвiсн л )пшлi гв с ч.ла. л аш. щ.смk вс
с йп .)м вл ллвщ* ел ллНл ).й алзщ л ) й щ.ч л.мсщ Kяе.алвщ ев бя -
m.щ– .гле.лявi ллвалл, nлв ) вгвпмйi п.ля с* й ч лвчсвi лсвi л вш лсвi
ч.ылмы* л .гв щ. лл.мс. л вmс. щ сленмлл лан)ял а й а m л в).. сля *
с. вг ш пш.гвм слщ* св п ангв. па.щм е.смл пв.i явщзвал ).мсвлмы, sла ссв
певщсллм* м п л. гв 9евал в евллля.- = щсвгв л щнчлл.мсв евал слщ в /влл*
п явлвавi вс* явс.чсв* слявг с. )I гва.чм лч.й * я я лвмяв вс с члс гвпваллм в
ы)лщН с шлН сглiялН евKл НI сс. вс н .)м с ав лс. яанесi нч.сiI с йвпн .гв
Авщлвс* я я /нв с йп пв.гв лпсвгв ва ,
швпвамл* члв п .слсяны еван вчнплпл. )вмш.плйщн в лвавс сглiялН л щ.-
аля сялН е.а. впН яангвп всвп св )в с вв)а m.слмН пснла.сс.i евлллял, »с.
я m.лм* члв п йс члл.мсвi щ.а. всв й пл.в вл еавлвгв с.п.m.лп , 2в с.щсвгв.* члв
щвi Авщлвс л .гв анймм йс л в /влл* еалшв с 1 е лй явщщнслллч.ялН щнлсН
ллвчслявп, цвг м велп м н гнщ сс.iш.гв Авщлвс * я я m. вс веа п п .л еа.-
йа.ссi л щ.айвлсi л.аава* нл свп.ссi ?.слсщ* елял л а ла.* л пмяны ан-
гны еввнщсны а еа пн* = Авщлвс п)лп лан)ян в чнгнс вч г * щ.см еввm.сл. гав-
щ сН яа.b.ссН свг л гвпвал* члв с. )н м выйсвi )вя * с. )в ) л л.аава ,
o.Н анялН Kщлга слвп* п.Н па гвп sвп.лвп вл щ.смш.пля в щвс аНлл * вс еа.ев-
явiсв )лп п янчн 9 аллялН K.щ.слвп-* л члв ) м сл яалч * ев г * члв ясмйм ?мпвп
= ав лп.ссля гвн ам* »лыявп = )пшлi аялi щлслла, жщн слявг с. еалНв лв
п гввпн* члв .л ) вс л англ. лсвла сс. л . лл )л анялщл п /влл* лН )
.слсялi а.mлщ лла.)л с.щ. .ссв, в .гв щс.слы* лв* члв вс впвмсв m.щ ссв с й-
п 9с.явлвав. . лсвв)а йл. евлллч.ялН н).m .слi- еал )вмш.пля Н* )в . лпл.щ
9влнллплм пмявi ла ллл пв)в вщлм- п /влл, Вв).ссв щ.см а й а m в влсв-
ш.сл. Авщлвс я щвщн .млчн* явлваi* я я лйп.лсв пмявщн в)а йвп ссвщн анявщн*
) вп.аш.ссi щ.b слс п пв.щ влсвш.слл я лянлпн* йс ншялс ев Ф iявпявщн
л А.лсявщн л 9с. в в)ам щв .асллвп-* еалч.щ ев 9щв .аслл щл- евслщ ?нс ч а-
явгв л я ялН-лв шнщсН лл ммс.пI св м Авщлвс л .гв анй.i* лвм лвсяв н лпшлН
в (всс. л Бвеялс.* лвм Нвавшв евслщ пшлН а йс. еа..лс. ев ав)свлл п лвмяв
члв евмплпш.iм г п. в) лян. ?.вевм Анщ * с ш н)вглi ?.слс ) чнплплл.м-
с.iшлщ* еавсл л.мс.iшлщ йс лвявщ л ев)васлявщ свп.iшлН л.ч.слi п лл.а лна.* л
Авщлвс лвмяв слНв лл.мсв н) м* явг м* еав вm м яалч лм* вя йп .щн* члв
пмйм щ.m н е.а. впщ п евллля. л е.а. впщ п евKлля. = пмйм чллв вп.с м бч.щ*
явс.чсв* а влсв евмйвп м вп.ля м еаве г с – л члв с щвщ .. ч.щ а ля м-
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
у;у
с.. анялi ч.вп.я п пвлН евлллч.ялН пйгм Н* л.щ в)ясвп.ссв явс.ап ллпс.. вс
п Нн вm.лп.ссН,
J с ш. евв) а ш.п.ллм с.щсвmяв с.пвйщнллщвлм Авщлвс * лвмяв явг м л 
а йплп лм .щн щм* члв аняны ллвалы щвmсв а щ лалп лм пнН лвч.я йа.слмk пв-
е.апН* я я пв.в)а йсны Kпвылы евллл бла ссв ).йлчсвi л я я ) m. влп.-
ч.ссвi л* лсвг а )вл ыb.i п енлвл.* лсвг ).евщвbсвi* лсвг еа.пвНв мb.i
еа плл.млпв п йп.алп Н = л сс. вллгш.i л явгв а п.л –I пв-плваН* я я а йпллл.
лйнщлл.мсвi* пвмсвы)лпвi янмлна, nлл лаылйщ пла.ч лм сглiялщл лсл.л-
г.сл щл н лп.сл.щ* в вi л с щ.шявi* щ.m н л.щ я я щвв . сглч с. нмла -
явс.ап ллпс. бя я* с еалщ.а* пв. пвявав сН пвыав сН )а лм.п Авщлвс – вНвлсв
ев .аmлп л щ.см* св . л Kлв лй л ялН ган)в а. ялвссН вв)а m.слi л ван вп л
л ялщл еавлщл ч.асввл.ссщл евсмллмщл* члв щс. )в лвмяв с.впяв вл лН еа.йа.с-
свi ев .аmял, J* ял лл* гваmнм* члв нm. лвг * п щв.i лнщ ссвi* св с.й пллщвi ысв-
лл* а йгм . еалйс ял лвгв* члв л явi ла шсвi вч.пл свлмы пмслвм сс.* явг
евл.е.ссв в)а йвп м с.ялi .щ.iсi яанг* пмйп ыbлi еа. л плл..i п.Н с лik
mвпл мсН лавлл..i лще.алл с пвлН еав.я Н а. л mнсг.iI с.щ.ялН щлллявп
л е ч.iI щ л.аН евгавщbлявп лй пмсI mлллвгв щ.аля с -лсч.а I л* с еав в-
m.слл лвгв m. .щ.iсвгв яанг * л.Н в лс явпН* щва лН* впвмсв ). сН л енНН
плвщ лвп шлавялщл яп а лсщл е.ч щл* явлваН вп.ля м п лм еавлйпв лл сс. п
л явщ лйв)ллл ев. лал лл лшслщ .л лянлп.ссвгв ев )ва ,

k

Вч.см явав м )авл евлллян л п.м вл м лл.а лна.,
.й щв.гв сглiявгв я щлс й евН л с щ.см л. ч.ап.с. bлл л лсл. щвслл*
явлващл с ч м аня м вп.свлм,
ншялс л 2влвi* 2ылч.п л швгвм пл л ев ч.ла.щ нг щ щв.гв щла , J й члл-
п м п.ляв.есвi вел л.мсвi еавйвi п.лялН анялН .л.лпвлел л..i л енл.ш.-
лп.сслявп* вляап пшлН свпН елл л с .явщН п sа. с.i Yйлл, В с m * с асвч-
свi евb л ева. л ц.щ)ал m * м с ш. с яслmсвщ вля. а. л ев .аm ссН швщ.авп
л шва л.п лвявпi вп ам ( м п ч.ла.Н лвщ Н, J еалв)а. .гв й евяавс л члл 
.гв* ев с.явмяв ла сл .m.п.ч.ас.* влщ.ч м еа..лс. вп л па m.слмk 9вмм- =
)н я с ) аm Н бл.е.ам нm. евй св* слявг с. еалгв ллм–, sла Н й )лм лл й валлм
. лслп.ссв.* члв не. м п а е лм* впвмсв* пеавч.щ* лмсщл явглмщл* лй /влл*
л еамщв )в.йсмы, Вяанm.ссi с. лв авщ сллч.ялщл а йп лс щл* с. лв всялНвлялщ
с гавщвm .сл.щ лвщвп блнл ) л ».мслявп- .ч.аялi* л л а. анял. mнас п ща -
щвасН е.а.е.л Н–* м щ л.ал л ялавп щ.алп. анял. ллНл* явлва. па л л л
влп.а .п л* я я ).лмbл. венНвл* пвяанг я явгв-сл)н м вп.свгв в)а й , ц я м нm -
снм )* .л ) лвг нпл .* члв .iч плmн л я мсв = лллллч.яны й пллщвлм
щвлН анялН евлав.слi вл л.Н сглiялН евKлвп* вл » ап. в Б нщ с * явлващл
) й а m.с щi пвй нН щв.гв лвг шс.гв )л , rв Авm. щвi* я я м а )вл с пвлщл
мщ) щл* я я е.лвп лН е.вс = л я я а ным л.е.ам* члв л я щ в лй пвлН я.щ)ал mялН
ллНвп с е.ч л , oс.й есв* с лнщ ссвщ свм)амявщ а п.л.* м еалНв л п .)м л й щ.-
ч * я я ллНв* я я Нвв св, 2вшслв вл пяна.ссН п лл лна.ялН е елав, . п. m.
м вгв .b. с. щвг й л пллм .)м е.а.iлл п е мсы* )вмм с. лвмяв ).вссл* явмяв
.а .чсН е.а.)в.п лвгв а. явгв* Нвлм л енлвгв с. нг * явлвавщн м п.г ) ев п.а-
m.с* FNdaSJFD Ja4aF№lЭ = явг свгл 9лмс.л-* я я н ).а.щ.ссвi m.сbлс, o я щлс. члв-лв .b.
л.в ев е.евщk йвп.bлi й я л япвйм лш i )ва I л* ев ялснп .b. нгм* м нла лп 
лмгн* й лмснп е лм я щлс п.аНн вслйн пвiсщ ллвщ вс всявгв 92 iщ -, r члс -
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
у;?
вм еалмлсв. гн .сл. й )нщ гвi* лнгвi* я я ) а ) сс м шяна * л еа.яа свi* я я е.аг -
щ.сл с п.л, шн еа.па b м п гн* л щ л п щвгнчлi а.п* ва сm.пв-л.щсв. емлсв евмп-
мвм ева. лс. ла сл* всв п анг пйап вм е щ.с.щ* л вгавщсi гвамbлi лл 
зач bлщ шнщвщ впв)вm .ссвгв з.сля н.л п лан)н я йп.й щ, алНв лвм е лллм
с.явмяв шллсгвп шла з * .л п лмщ всвлл в) Kлвi m а-елл.,
?лл.а лнас м )а ллм* Авщлвс л .гв с.явмяв не вчсi яанmвя* л я ял.-лв щвв .
ы л* елшнbл. лалв.л* п.мщ вчнплпвп л щвлщ свчсщ лан щ* св й лв с. в в)амл
щсвm.лп англН щвлН лсл.а.вп* я я* с еалщ.аk Kслвщввглм* щ.лс. яа пл л евал,
J вв).ссв нп.я м знл)ввщ* л.щ* члв с йп л знл)ввщ п /влл л л авi Yсглл* п
Yщ.аля. с йп ыл вяя.а, ц я лсвi авm .лм гн авщ* л я м ав лм гвяле.авщ, o /влл
л пвв)b. с явсллс.сл.* вв).ссв п .л лл л п .е слл* в).лсв. лянлпв па л ам
лявсл вяанm.св ва.ввщ вв)вгв авщ сллйщ , o .гв в лсвявлл л с.й пллщвлл .лм члв-
лв ) iавслч.яв., r йс щ.сллвгв гвяле.а * л нb.гв ев нл.* г й.ыл .лл л .пншял, Вс
ве.аслч .л щ л вавщ л гвсbлявщ п й г вчсвщ в) мслл, Вс свлл в)лп.ссны зващнI
.гв пвмсвгв в)а й плл.а* зна mя * лвлвй )лслвп сс. яв.сл* е.ач лял* лвач bл. лй
й с.гв я ащ с ланлявп* а.йяв вл .мыл .гв вл .млл вл мсН в лс явпв-евв лН
ч.свп явщ с , Вс ). м пвавс * вс m..йс м щ я * вс ев. слi й bллсля, oв па.щм
щ лч звлвга з ев)лйвлл гв * ) гвгвп.iсв еа.явслп в св яв.св* слщ ыл .гв* явг
вс лвчявi сам.л* члв) явс щл е м.п чн вщ й .лм л е алавп лм щвсл.свсi н а
9шнл- п нгв* лл явг * члв) в)смлм щмч* вс )ав .лм гввпвi пе.а. ев мавлс. свгл
с е ыbлН* = л я ялщ а.пвщ лНв лл л лвс* явг г.авi вл .лм .m лм слчявщ с й.щ.
е.а. пвлщ с.й емлс ссщ гввщ,
чп* п Yсглл* с ав лс. знл)в * с.явлва м нгаыщвлм* веамm.сс м в пмялщ ева-
лвщ* с лвс мсi ла Н е.а. евя йсщ ).явщ л лшявщ )вмшв. пслщ сл. я вл свi
га ссвлл п.i явщ с щ в еввbамл еалчн лп. лвавс гвяле.аявгв лянлп ,
в яа iс.i щ.а.* Kллщл вв)а m.слмщл м л а м в)kмсллм щв.* с. лвм н чсв.* я я
щ.чл вм* нч лл. п нслп.алл.лявщ знл)в., »с. с. п.йв* = яавщ. лвгв* щс. п. вп л
п в)а.щ.слл.мсi еалщ.а щв.гв еа. ш.лп.ссля л ввл.ч.лп.ссля Бвщмявп * .iлпл-
л.мсв лйнщлл.мсвгв па л ам* = пав . лвгв* я я ч.Нвпявгв шалгвамс яалллял вслщ л
я щл с 2наг.с.п , В* а йнщ..лм* )л )лл л.мс. )в а. сл с знл)вмсвщ ев.*
й е Н й.щл л ла п* пвс.сл. п mсвгв влмй слм* = л пвл пап .лм л )лйллм йс щ.-
сллi звап а еавллпсля * л п. .л свпi m.лi щмч* л пвл енш.чсвi лвi )м.л ев
щв.щн гвн = л mнmmлл п е м Н вгвсм вл влявс.ссвгв н а , rв )л л англ.* )в..
е щмлс.* )в.. Kйвл.алч.ял. сл* ев лмm.щл йлщслщл с.). щл* явг еавла слпв
е.а. щвлщл пвавл щл еа. л пмв в)вi евшсны mлmн ч.асвi гамйл* л щмч ) лвчсв
в)щ й с вщ* л )в. гввп ев. ).вссвi свчл* евпмb.ссвi вл п.слы ллНвп*
евгл)шлН я нлан, .йщ.см г йвщ.а = л* еавенллп плвавi гв* м чнплпвщ* члв mлйсм пй ва*
пслщ щмч лй й с.i .лял, 1 л.щ с ш лвавс с члс с ела лм* лга е.а.Нв л с
ангвi явс. евм, r яа еп сн сi вm м* е.а.л п * я я п 9sяневщ а а.-* л ш.
вемлм, s я явi-лв пваяныb.i с.mсвлмы яалч л г ял* пвймм п ).йллп.ссвщ лмщ.,
sв)ла м лнщ с, .га пв л м я с.мсвщн щ.мя смы лнKлвп н . п йалщН пвавл еав-
ллпсля , ( .ял. с.псмлс. йпнял елсявп* пллвя* вемлм щнлсв. щ.мя сл. = п. Kлв сля я
с. влсвлвм яв щс., sвmлп анял с ган л л еалвслпшлм я .пвi шл сг. пвавл* м евй-
пвм .). авявшм й яалм г й л п л явщ еввm.слл нш евлсi лня .а * л вbн-
b .ены щвавм с л.* л ш йпнял п. .b. .явi лга* л нщ в .).* я я
в) Kяйвллч.явщ нb.лп.* е.а.в .лвщ сглiялщ знл)вллвщ л вчлсмыb.щ ллНл с
слявщн с. лйп.лсвщ с а.члл* в й щваявi ла с., r.н лплл.мсв* члв лвп алbл щвл ев
явщ с . с. вч.см щ.см m вп л* rв ла ссвk члв-лв )в л яв. п ц.щ)ал m.« r. знл-
)в* с. яалял г й.лчлявп п гнb ыb.iм л.щсвл.* с. яа.еялi ч i авйвпщл л й..сщл
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
у;К
елавmсщл* = впвщ* с. еа.Нв мb м щв л с. чнплп щ влнес. ев ав)свлл* лвся м
нbсвлм* явлваны м л.е.ам ) веа. .л я я еалпвм. па.щ.сл л еавлва п.явп, r члв
сл евщвлалшм яангвщ* слчлв с. )в л.с.св лл й с п.ш.св ев влсвш.слы я ллНлл
па.щ.слI с еавллп* пы н йлмл влп.аллм п .гв лйны ллНлы* л я члв щм еалпя 
а )вл лм п вв).ссв чллвi л пвмсвi а. ., .й-й лвгв* члв п злйлч.явщ еавла слп. Kлв
)в с. л я* лв .лм л.в л.смл нйялi е.а.нвя* л.с щл й л п.ссi г йвс* л.щс.
еавН л аял* нш вв).ссв mлпв пвеалслщ пв)в с. л па.щ.сл л п.явп,
ч щ.см с. )в сл щ .iш.гв лсл.а. я ллвалл ц.щ)ал m лл Yсглл* л м )
нп.а.с* члв ц.щ)ал m сля я с. .iлпн.л с щвы ншнI в с яв лщ.ссв ц.щ)ал m с )m 
щ.см л щв. аняв. а й нщм. с. лвмяв а щвi* св л аллщвщ, r с.й пллщвгв ысвшн а.
лвмяв лвг плм.л* явг п с.щ нm. й вm.с пвеаллщчлп м ч лл I л явi ч лл.i )в
пв щс. п. лв сглiяв.* ч.щ елл вм щв. .ллпв, »с. пе.ап. л в Kлв мсв п ев. -
сыы щвы я.щ)ал mяны п.сн* явг м евчнплпвп .)м п л явщ m. .л.лп.ссвщ веал-
явсвп.слл с.ева. лп.ссвi а. вi* п я явщ м ) щвлщ анялщ еавшщ* л Kлвгв
влвмслм г ащвслл м вллг п лн щлснлн* явг лв* ч.щ м лвмяв л й слщ м лал гв * яав-
евллп м а.л па лм щв.i* щвm.л )лм* лянлп.ссвi* св пвНлллл.мсвi /влл* )
с явс. й явсч.с * лв .лм м нm. йс * члв й яа.ел .. п нш. с п.г ,
В лс лй с.щсвглН 9нлллл асН- га.Нвп с щв.i вп.лл = Kлв лв* члв м невла.)л
бвч.см* еа п * с.)вмшны– вы Kлвгв а гв.ссвгв щ л.ал м .гявi л не.шсвi
 чл Kяй щ.свп,
ж п л с. щщ й щвп лщ пвеаввщ )в еа. вm.сл. вел лм ышялс
= лвл * явлваi швгвм л я mлпвелсв й п л п.щ* члв с )а лй щ л.аялН анялН
Нн вmслявп п /лщ.,

i

r. лmнм с.mсвлл* явлвавi певщлс ы й нщчлпв. плm.сл. ев я.щ)ал mявi
нйявi л лйнчллвi а.я.* влсi г п iялi пвi га щщвзвсвп* епшлН япвйм л.см л
п.л* л .слпны анян лвi лл ангвi oлв.лл* па b пш.i пвi п.лсвi е а вм* влялснп-
шлм с ев ншял пв.в)а йсвi гвс в* явлваны м с.е.шсв ев плг еал евщвbл ш.л ,
А.. л авйвп. я шл с )л п евсвщ п.лнk лН гавщ лвеллм ев ).а.г щ* пл.-
смм с.)в лй а.ял* л вв)в. вч.л сл. лН ллм.п л явснвв)а йсН вп.ллi вл пмв
я аллсн* я я ) пля ссны SN SDOFCaS№
><
, 2.еi пвй нН еавелл с ) в ла ссвлл яащ-
ялщл й е Н щл* чнлм л с. щншщнвi, 2ал аял я щ.ссвгв* п.с.л сявгв пл щвлля *
е.а.ялснлвгв ч.а.й нйяны а.чян* в)а йвп л п в. лс.слл в пвлщл вла m.слмщл п пв .
лал пвш.)сН вп * л п пвы вч.а. м пв с пв л е.а.лп ыbлiм влп.л с пснла.с-
сыы лвавсн пв * ев явлваi явмйл щвм гвс в , вавы .е.лвя* авсм.щi п.лн-
bлщ .а.пвщ* щ. .ссв е * л в ла ссщ чнплпвщ* члв* с е.а.ява mа. щ* ев щ лал-
п .шм с.члв л яв.* ч.гв сл )вгвщвмн* сл лналлн пл .лм с. . н.л* м л а м Нп лллм
пйгм вщ вла m.сл. Kлвгв .е.ля * явлвав. йс члл.мсв )ла..* ч.щ вс е * ев слщ -
вм я с.щн с пла.чнI л )в ла шсв* члв звян с. пi .л* члв ) гввп.ссв. mа. щл
щ в с. й гваллм* члв вла m.сл. еавщ Нс.лм* л .е.лвя ).й с.гв евеп.л ев л.ч.слыI
св пмялi а й вч авп ссв. в. лс.сл. н п вм = лвчсвлмы вп евKл * явлва. пла.-
ч ыл с евенлл .гв лл члл л.мяв. пвевщлс сл.,
><
?..сявi
( .).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
у;С

m

oсвпм ев.ллп Yсглы ев. .щс лл.лс.гв е.а.ап * м венлл ган)ны
вшл)ян* лщ.ссв влеа плм п ц.щ)ал m с. п ллНв лмыbлi щ iялi .см* ев . мсщ
з.па мялщ вm .щ* явлваi п.гв лшм с евщсл щс. щвы л аны лвян ев ав лс.,
»лва Авщлвс* л.е.ам еавз.ва Авщлвс* а .мссщ пл вщ евп. щ.см й пла -
я лм п а.лва с* явлваi м Нвавшв йс л явлваi вm.с ) ) в) лм щ.см пвевщл-
с слмщл* св е.а.щ.сл м пм в)л свпя * m. евлввя е.а.яа лл* л вясв п е щмлл с.
влпвалвм, Авщлвс )авл яналлм, жгв ч.ал щмгчллм* .гв щл евлсмл, o Kлвл .см
.гв й слщ в я яв.-лв вп.аш.ссв евлвавсс.. в)лвмл.млпв бчлв-лв с ч.л .гв с.й щнm-
с.i .ла* mлпш.i н с.гв п Kявсвщя Н* = вс * я m.лм* й )в. * л .. вmс )л ве.ал-
авп лм п Kлвл .см–* л* я я )п .л н в св нщвп* Kл ев)вчс м й )вл мпсв щ.ш .щн Нвав-
ш.смяв ва. влвчллмм с лвщ вч.см п mсвщ л е.шсвщ ..* п явлвавщ м л я с .мм с
.гв вп.л, ».).м ) анг м* зващ н еав пbл ) анг м* ).й л.Н злв.лвпН ) слвп
п пвв Н* л сл в с лй слН с. ) л с еввплсн лвм еалп.я л.мс * я я л * п емсвщ
нч. еавшвгв* явлваны м л я mлпв евщсл, / йгвпва а йп лп м* л Авщлвс н.елм й
евлллян, (.в )в нm. п явс. лал лН гв вп* л )пшл. евенлчлял лй Kл.лвп л.е.ам
евсвлл sл лс бе.а. явлващ* пеавч.щ* лщ .b. еа. лвмв нщлллмм п еван oлвавi
щлавпвi пвiс–, o пв. па.щм* п с ч . п лН гв вп* Авщлвс* ев с.п.m.лпн пв.щн*
еалслщ в)лп.ссi пвлваm.ссi л . лйщ й с.члв авщ сллч.яв. л гнщ ссв. п щ.а-
йвлсвщ .слсявщ а.mлщ., 2.е.ам* п с. щ.с.. щ.айвлсв. алпвп сл. sл лс * вс вемлм
вшл) м* л)в еалслщ явлч.лп.ссв. а шла.сл. пвлН йс слi й я яны-лв я ч.лп.с-
сны е.а.щ.сн я Нн ш.щн п Kпвылл вп.лявi п лл, шавщ 9чллвя-* явлваi н ал п
9л аН )вмш.плявп-* г.ав.п .гв ысвлл* евлам Авщлвс в гн)лс ншл* ч.гв п щвв-
влл* пв сл ?.слс * с. щвгл . лм слщ сля ял. лвс лй sввпявп л ?н)мсял,
s нm вщ л влпа b.сл.щ вс л.е.ам еавлйсвл лщ.с жmвп л Jгв * св вп.аш.ссв с.
евщсл лН еа. ш.лп.сслявп* чалявгв л (й.аmлсявгв, ».m н л.щ я я па.щм леа плв
.гв пйгм с л.янbл. вп.лял. . * .щн с. еалНв лв п гввпн е.а.щвла.лм л* щвm.л
)лм* вн ллм пвлваm.сс. л с.п.m.лп.сс. еа. н).m .слм .гв ысвллk вгм п мм с
явавляны .слсяны Kан* вс п. пл . п с.i с.члв пав . ЦlaNЦlSNNalЭ УS№MNaD
Р;
,
Авщлвс евщвла. с ч * л м евщвла. с ч лвm.* л щ а л лм* л м евш.
)ав ллм ев вm .щ ев гвав н* й л.щ ев.лл йс щ.сллi е ая щв.гв )пш.гв яв. m *
л п ч.асН лмщ Н с ш. йс явщН г вя* п щч лв-)л.асвi ла п. = е.ап. яавян*
впсв яа ш.сс. ева. лпвщ е Н мсвi Нлщлл,
sсвп гнмм ев Kллщл лвм пве.лщл .а.пммщл* м лb.лсв ел м вллчм ев влсв-
ш.слы я пвлщ лн .сч.ялщ гв щ лвгв m. еавсйлл.мсвгв л ла.е.лсвгв чнплп еавшвгв*
явлвав. лвг * п л. гв * м лелп я пв.щн влавч.лпн,
r.с лсi .см нйлм в ). св-m.лвi еввял с .авщ й е .* явг * а.шлп
е.а. влk.й вщ ев.лллм щв.гв л авгв лылва ш аалвс * м с еа плм ч.а.й йс явщi
пва* г . п лнщ с. еавНв лл еалйа ял п ч.асН е b Н, J ев смм ев йс явщвi .лсл.*
нйс п м ев ав)свлл* явлваН с. певщлс .щс лм .л* л плвщ ллч.ял евлнч п
йс явщны п.ам,
2вмяв лнл м ев нщ * члв с еа св м с. нйс н Авщлвс * с. нщ.а л ш аалвс* =
св вс с. нщ.а* с щвi лня влвйп м лй .я йс явщi гвв, 9r. йс ы* евщслл. л п
щ.см-* = с ч м* л м ч.а.й я )лс.л я лвщн щ.лн* г . вс л . н я щлс , 9цлв m. п+ =
еавлйс. вс* щ. .ссв евпва члп мм п пв.щ слйявщ яа.., = J я я )н лв с. вп.щ«-,
Р;
r.авсвпяв. емлл.лл.
(ла.).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
у;>
2нл* влпа ллл.мсщ ла.явщ л Нанлвщ* м плнел п ев св ч iсвi евн вi* лвмпшлi
с явпа. н .гв яа. , 9( * явс.чсв* = я й ш аалвс* = явс.чсв* м п евщсы-,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
у;Р

Yлаша й .ыам+айас


o

sела м = в нНвлпва.сл. яанг , o с.i* а йвщяснпшлм л ппв)в лпшлм лй евяв-
лл* яанг е.а.л .л )лм евавчсщ, алшв щс. Kлв п гввпн п глщс йлч.ял. гв * л лвг
m. м еал нщ * члв )пш м лвм евенмасвi п /влл г.г..пя м лал * п нbсвлл*
па m .л п.гв лшм еалав сны ела мсвлм п.b.i п влсвш.слл яв па.щ.сл, 1 пвл .-
ныл в лс й англщ* л я m i лсл.й еа. л пм.л в)вi л.йл . ныb.i лавiлп.ссвi
.алл, oвймщ.щ еавл.iшны ела м* лв .лм л яны* явлва м влвлл лй ла.Н й гл)вп лл
нг, r йвп.щ л.йлвщ е.апны нгн* явлвавi ела м с члс .лм п с.яв.щ .сла., Yсллл.-
йлвщ )н .л лвг нг евяанес..* явлва м еавллпвев г .лм е.апвi* еав вm м ..I лсл.-
йвщ m. )н .л л * .b. )в.. яанес м нг * явлва м еав вm .л еа. нbны* й пва члп мм
п вм с анmсвi лвавс е.апвгв й гл) ,
}п.лс м ела м п л.ямссвщ ш аля. = пвл щв .м щв.i mлйсл, (нг л.йл = Kлв щвi
п лл.лслi анялi е.алв бу:<<=у<у<–, Yсллл.йлвщ нmлл ева Kщлга лл бу<у<=
у<С;–* еавп. .сс м п 1 е свi жпаве., 2. ч.лас лм .л бу<С;=у<>С–* явлва. м еавп.
нm. с свпвi щв.i ав лс.* с щ.ч ыл я я )н лв с ч пшлiм лсл.й, вйпвмл. щс. й смлмм
сллл.йлвщ, Вгм п мм с Kлл гв пвмсвгв й ан).mмм* м плmн .)м л лмчл англН ан-
ялН ы .i п. нbлщл с.явмяв ла ссны* св с. лш.ссны еалмлсвлл mлйсм п п.b.лп.с-
свi слb.л. л нНвпсвi с.г.* а. л с. лга ыbлН авпсв сля явi авл еалйа чсН лсвла с-
.п* п чмлН гвав Н с щ* лйгс ссля щ* впв лвм злйлч.ял нb.лпвп лм, 2нй.щ Kлл
)л я я еавйа чс.* евял. злгна лй .вз с * л Нвлм щ евмйвп лм лН евлавi-
я щл* лйв)а.л.слмщл* вгвав щл* плсвга сля щл* щ.л щл нп...слм л л, ,* щ.m н слщл
л с щл с. )в л ев в)лм л.Н ч.вп.ч.ялН влсвш.слi* явлва. н )вмшлслп Kщлга слвп
)л щ.m н в)вi, rв нп* еалйа чс. с лл* япвйм явлва. щ л анял. щнй ).е.чсв
явмйлл* п анг влпа ллл.мсв в авг лм л влп.а .п лI лн .см еа.па b м п ).лвс л
мсв евя йп с щ* ялв* в)лп.ссв* ).евлсi е.ссля л ялв mласi Н с, r ш ).йс -
.mс м злйлч.я м й пллщвлм вл лвгв лл ангвгв гвн алп л свпл м вв).ссв вч.-
пл свi* явг еалНв лвм в)п лм лл еав .п лм я яны-сл)н м на яны плйн* я яны-
сл)н м шнлвпяны я ал èл сллл.
Ру
* л)в лвг с.щ. .ссв m сi )ыавяа ллч.ялi
свавпл й в лм еавлл.м* л вс лйсп л ч Н* евя енНл .гв вм. с евя Н н пмялН
явснвп л евл.iялН члсвпслявп, А. св-й..сi с.ч лсi с с.сялi е евал )
Ннm. пвчм.гв )л.л I е.а..й лй в свi ла с п ангны ) веамm.с з сл ллч.ялщл
й лан с.слмщл л й .аmя щл, Yсглiял.* с.щ.ял.* за снйял. п лл г .-лв* п щнлсвi
гн)лс. пвлН г с * На слл лсл.а.сны л .iян* члв* я я )* .я лм* евН сл ) лНв -
с м ла с бп ссвщ нч . вп.ля м /влм–* пмялi ).г. лй пв.i ла с вm.с еал-
вал члл лмм еа.йа.ссщ л ев вйалл.мсщ* л)в вс нb.лпн.л пс. я явi-л)в с лвс м-
свi щлслла лл, r. п. анял. Kщлга сл* явс.чсв* яавляв вг ш лм )лм лйгвмщл
л еалпл .слмщл, r.явлващ лй с  яв певщлс лм* я я щ в mлп л лл в)щ сп л
пмялН пшлН члсвпслявп* гснсН яа* п а йсН щлслл.алп Н* еа.з.ялна Н л евл-
.iеа.йл лнщ Н,
Ру
ч влвп.а.сл. лчсвлл б
.
OF№JS pèapSNJaJ’–,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
у;l

r

Yщ.аля сял. щвл анймм мпсв с. п.амл щс.* явг м а я йп ы* члв й емлс лм
.л mлйсл п ш.ащ слл м с. евйс явщлм )лйяв сл в слщ с.щ.щ* с. еавч. сл в свi
с.щ.явi г й.л лл яслгл л слявг с. чнплпвп сл щ .iш.гв с.н в)лп вл с.йс слм
с.щ.явгв мйя , .а.)ла м п е щмлл щвл вч.см с.щсвгл. л вп.аш.ссв нч iс. пла.чл
 ).алсялщл лнй.щ щл* м п .л п сглiявi п.алл KллН й щ.лвя с.щ.явгв лн .сл *
явлвавщн м* я m.лм* леа пм я ял.-лв елмщ * ев пшл.м лщ янйлс. п Yщ.алян, nлв
) ллНлi* еаллчсi* ) гвевнчсi щвв вi ч.вп.я п вчя Н* лйнч пшлi гнщ слл ас.
с нял п нслп.алл.л., цлв лвмяв с. лйщп м п nевНн / йнщ с в)ла л.мщл ) )вч.я
= лнл л ? )аыi.а п ш.лвщ лй слл буР<у– пвлН 9Б а ял.авп-* еа.йалл.мсв влщ.ч ы-
bлi* члв лсвi щв сля ы)лл с .явщН л а .л с нщ.аш.i гн.сл.i* лнл л ен а.с.
сглч с. ш.i л ве* с.)а.mсв невщлс ыbл. п ллН Н в гневп лН злввз Н* впв м-
bлН с нян в )на л.щ* члв гвсмылм й яа лпщл с .явщщл* явлваН лвм .смл
ы)вйс л.мс. с.щ, . пвл лсл.а.св* члв ) я й л Kлл щва лл в явсмя. щвв-
вгв с.щ щв.гв нвп п у<К; гв нk вс яв.ялвславп звлвга злч.ял. слщял я йс.i,
чm. еал плвавi пла.ч. вс евя й щс. яне.ссны лщ .алы б9uaN4aDO[SN №SJlDO[aS№J-
Р?
* =
ганлсв я й вс* с щваbлп п.сншч лi св–* лйв)а m пшны а йс. щвщ.сл й нам -
свi .я елл лл п цлл .I вс )вмшлщ йс сл.щ . ня йп с яа влн авявпвi )л л
с еа.яа сны лщвз.ан лвi евсвi явве.а ллпсвлл щ.m н е чвщ л е л.слвщ* явлв-
а м* с вч.см мсвщ слщя.* й я счлп м з.свщ.с мсщ г.iй.авщ щч лв-.авi яавпл,
r.)вмшв. влвмсл. евйпвмв щвв вщн в)ла л.ы впвмсв щсвгв а йk.йm лм, Вс
m вп м* пеавч.щ* члв .щн с. п.й.л, r А я с Н вс еалнллпвп еал пнН-ла.Н ева. -
лп.ссН евп.ш.слмН* с )нмп а. Yа гв п е.слл.мсвщ алm. = с шлавяв а.я щл-
авп ссвi* св вя й пш.iм п.мщ н)вгвi л щ.Н слч.явi 9глмвллс .- бя я вс па m м*
нщ м* члв Kлв ев-за снйял–I я я-лв п.г л я пНв лв* члв .щн )в евНв пл св* еав-
е л .л л* л с. н п вм слч.гв лсл.а.свгв смлм вавглщ ее а ллявщ* еамл ссщ
п аня п. щ ялслвш , r.щвлам с лмс.iшны еавлн н* вс с. псв .й л п /.г.с)наг*
г . я йсм вп.аш м ев л ался.* еал евщвbл лвева I вс вmл щсвгвгв вл Kлвгв йа.-
лb * св* я п.лч iш.щн а йвч авп слы* внm .ссвщн* ев-пл лщвщн* л с аявллч.яв.
а. лпв* п. лпл. ч.гв на.см . п а. главп * лвмяв пмв ш.е м в) й.щы* )вамм
 с.впялщл* е ыbлщл с с.гв евщвbсля щл е ч , (ллалН* л я йп л щвв вгв ы)л-
л.м* с .мм явг -сл)н м еве лм п Yщ.алян* члв) евщвла.лм K.ялавянлы* л* щ.ч-
л л.мсв Нщнамм* еа шлп .)м* с.нm.л еа п * члв пв па.щм Kлвi ве.а лл .с л-
всс. в) чял щ пНв мл лй еалав сН влп.аллi в авг ыb.гвм л. , ал ла.лм.i
л* я вm .слы* ев. с.i пла.ч. бявмяв .b. )в шлалНвп п Kлвщ (ллалН.* явлва.
щс. Нвл.вм в)а лм л вНа сллм м ел л.мялН снm o– вс* с. .а мм = Нвлм )в с
члв .а ллмм* = * с еавллп* яавлявi е.ч мы* а я й * члв с. псв еавп. .ны свчм*
л.ае.лпв с )ы м й еалмл..щ* явлваi а.шл евявсчллм в)вi л ев. с.явлваН
нгвпвавп вг лм еав . лм Kлв п еалнллплл (ллалН * св нп* еалмл.м вя й м ).-
ч.лсщ в)щ сbлявщ л* пщ.лв лвгв члв) пла.ллм .). п авл* я я )в в).b св* ган)в
с елм л я нлан ) п щвщ с гвщ с лав.слл = НвНвл л )алм, J псв евл.ам лй
пл н щлвгв (ллалН * св певс. мсв еа. л пмы .). па m.сл. вп.аш.ссвгв н вп.-
лпва.слм л в).гч.слм б9«с явс.-лв«-– п .гв п.лН зва..пН г й Н* явг вс ссч.*
п г.щылсвщ
РК
с.щ.явщ гвав я.* лй).m пш.щ )вщ).mял* п яангн англН п.л.а свп глл.авп-
Р?
9r.щсвmяв вла.лншлавп св-
(нем.).
РК
чылсвщ б
 нем.
RSЭüJCaO[–,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
у;:
ялН евНв вп л велвп* .щвслалан.л анйммщ* явлва. гвгвлвщ в)ав ншсвгв пвНлb.-
слм б9(лй.а (ллалНo-– )мыл .)м всмы ев мmя.* л. )вылсв пнс .а) а
РС
звлвга злл*
явлва. л я с.вmл ссв* л .ш.пв* .щн й л. гв евч ллплвм смлм,

k

вчлл п.* члв щвгн я й лм в ).алсявi ева. щв.i mлйсл бущсвi п авщ с Н л а я й Н* явлва. м лвг m. ел , sс ч Kщлга слялН гвсва авп
с. щвгв Нп л лм с mлйсм, J н.а св п навял сглiявгв л за снйявгв* л яm. л
л.ссл , »свгв е.а.пв л = с члс м 9ZCaOS aN WMNpS№CFNp-
Р>
бй аняны п.алы явлвавi
евнчл емлм в авп– л явсч м п.щ* ч.щ нгв св* певлм в явщщ.ач.ялН вел слi я ялН-
лв яа свп,
В с m * п п лН гв Н* м вл пл м 9/нм- свплсян = ш а н* пав . л.Н* явлв-
а. евмпмлм п вс всялН г й.л Н* = л лвг -лв м л еал нщ свпв. впв 9яа.лвв-
пл -* лвм яа.еяв пвш. ш.. п в)лНв ,
В 9/н.- певщлс ы )вмшвi ) гв асвлмы, .влз o лщлавплч ш..с )
щвлщ е.апщ члл л..щ, 1 вгв в лвгв* я я п .гв m. лй л.млп. л л пНв ллм щвл
яслгл* вс вл.ч.ялщ евенллл.млпвщ щс. п елл лм 9/нм- с.йа.щл ллН щл,
sлс.п ).алсялН нщ.а.я* ш л.а нгвпвгв я шл с * .гяв. гввпвяанm.сл.* ). свлм*
пы).ссвлм* щ с алсвпi влл.свя еа.m .па.щ.ссвi п.лвпвi а.я щ л mлпвлс м
лвя ев .b. п.m.i /влл* = п. Kлв п мщ)лч.явщ пл . пввявм п а. ялваялi я )лс.л*
г . ., o, )лйяв ев свл лл я лн,
чm. я явсн п лН гв вп л л еалсвллм еаллчс. .смгл е.а.пв с. еа п
щвлН яслг* л п угв вп щ л пвп. евялснл ш.ащ слы* в лвгв* п л.ч.сл. с.явмялН .л* м с п.b алm
м ен)лчсН чл.слi л лвг в)чсв лвм н .мл .л вавплч квс щлсявгв, вллл-
ч.ял. л а.лглвйс. .гв лсл.а. щс. )л чнm * са п л с пял )л н с вп.аш.ссв
а йлчс.* щвы лл.а лнан вс )вмш. еалслщ с п.ан* = л п. Kлв с. лщ.в сля явгв йс -
ч.слм, ве п п лмсл. Kлвгв ч.вп.чс.iш.гв ч.вп.я * пмялi еавсля м я с.щн а. явi
с.mсвлмы л нп m.сл.щ, В св па.щм м mл н с.гв п щ .смявщ )н н а. ам вщ в лввпвi*
г . ч лв еавлНв лл ев п.ч.а щ в)а слм* с явлва. Нвймлс ) гва йнщсв щ.см с. ен-
я ,
1 щ.шя п нНв вщ* м лсвг с.пвмсв еве п еввm.сл. е.ссвгв ев ншлп -
л.мI евщсллм* в с m пв. лл.а лвавп* евй а сян мплпшлНм п Kлн в. сыы лвв-
пны* й гвпвалл в)в щс., 9Флв* )л пч.а с п.ч.а. sлалс +- = 9А-, = 9rн* я я+- =
9( л я* йс .л. -, (л вг* я вm .слы* еа.ап ла.ллi гвлм* пвш. шлi еалп.ллпл.щk
9Авсmна* щм.- щ-I евч.щн-лв па m.слм* пвiлп.сс. за снйялщ евчл мвс щ* я й -
лм с шлщ евKл щ лвсявлмщл е алmявгв ллм, /нялН лл.а лвавп с )а вм й га сл-
.i ча.йпч iсв щсвгв* л м йс п а. л слН ы .i ).явалсН л г.авлч.ялН, rв )л
п алm. л вв). ганее* л л щ с. п. щвгл вiлл й Y.ш ц а щ йвпН,
( авпллi* св ).йвлп.ллп.ссi г п в свi л явi ганеелавпял впщ.b лалян
л а ч.л* лслнллы л с.п.m.лпв* ). сны с.щвчм лянлп.ссН я л явщ) л авявш-
сны сллчсны лвщсвлм, o Kлвщ щлая.* г . алл ганлм л гслм * вл евKйлл ла.)вп -
вм* члв) вс ) ч.щ-лв в)васщ* яангвпщ* я ялщ-лв яв.яллпвщ л.ыbлН лалявп*
в)bлщ щ.лвщ с анmсщ пл вщ е.м * = л щ.см лн с. лмснв, цавщ. )..лалллял
л ллНвп м ел в св па.щм ева. лп.сс. яалллч.ял. й щ.лял* = ял лл* Нвчн лнл евя -
РС
Фн .с. б
нем.
BlNpS№4F№–,
Р>
9Yл п sла с. чн .-
(англ.).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
у;<
млмм* члв лшявщ еал а м я нч.слч.ялщ с. вл ля щ ве пявгв л с. вв.сл .гв
в) мл.мсН влвлслп, s ел л.мщл м пл м щ в, В с m  }п.л .пвi вп.ашл
ла ссны лалч.яны еавгнян* п улв е алmялщ Нвщ щ, o лал лН гв Н евщсы цнеалс * ев вm .щ л m.лщл ллммщл
ев слщ ыb.гв лй л п пл . еалп.ллплм )нлян яа свгв плс ,
/.щлйвп * с.в)ясвп.ссвi с анmсвлмы с евщлс пш.гв щс. ш Нщ лсны мы
ев. с.пв.па.щ.ссвi авялавпял* м евч.щн-лв пла.ч лвмяв пв за снйялН яанг Н* с
янчс.iшлН )валb Н УMlySCCS \SylS Я№FN‹FaDS* л а й >FlC[FN й йп .гв л щ.см с й гвав -
сны чн я явгв-лв щ..с л * в свгв лй л.Н с.ч лсН вiсН гвев * явлва.* члв) е.ч -
л лмм* вmс е лллм е лллм,
(нш.псны еалмйсм* чнплпв нш.псвгв н в)лп пвй)нm л пв щс. вч.см с.щсвгл.
лй щвлН в)а лм.п, авсл л.мсi нщ л щл м .аm ссвлм Y свп )л п.г м
щ.см евс вч авп слм, J Нвавшв йс YiН.сп м * ч.вп.я щмгявi ншл л лп.а Н еа -
пл* явлвавгв м нп m я я яаллля * л.ай пш.гв АаывпН л швамялН п еавшвщ, J вч.см
вш.м Бв .плч.щ* евKллч.ялi г.слi явлвавгв .b. с. евсмл ев-с лвмb.щн, а.йла м
 пн л в ла шсвi лвi в)аншлп мм с еав mсвлм* евшвлм л ев влм* вс с mл
.). с.щ в плмл.мсН па гвп, oлmн .гв л я влч.ллпв* л мbлщ в яа.b.ссщл Нн щл
свг щл н лв л пеа пмыbлщ лссщл е м щл еввплсян 91..свгв я ева м- п щнс -
шлня,
цслгл Анслс м ы)л п влавч.лп.* евйm. еа. евчлл .гв н лплл.мс. ланмbл-
.м ллНл лвi е ачвпвi еавй.* явлвавi вс ) йс щ.слл, цвг м слщ евйс явщлм п Kщл-
га лл* вс лвмяв члв евнчл rв)..пяны еа.щлы, жгв )в.йс.ссв й слщ л л.янч.лм
па.щ.сл* л авлм* щ.алм* = л вс н впвмлпл.щ влщ.лл* члв .аmллм еамщ.. щ.см* Нвлм
с лал лм .л л аш.,
вщсллм* вс еалг л щ.см п я явi-лв = п.авмлсв* вавгвi л Нвавшлi = а.лва с м
й нш.псвi ).. , ц вm .слы* м с. л.аеы а.лва свп* пв вчял* й янвч.я* щнйчял =
л й нш.псН ).. , Анслс ) вй ч.с щвлщ а псв ншл.щ я ам)члян л а й а m.с щвлщ
вля йвщ а е Нснлм ншн, ц явсн в). с щ нm. )в с.псвлщв янчсв анг ангвщ,
9o нща.л. п ла шсН щнч.слмН л вп.аш.ссвщ в лсвч.лп.-* = я й вс щс.* явг щ
с еа пллм я п.ш я щ, Бн .смя м .пншя п ч.асвщ* с i м с шл лмm.. е млв* е *
 слщл п в)kмлммН* с слйялi еал пвя, J Нвл. евщвчм лавiсвщн л алян с .лм е млв*
св вс вл свпл щ.см плm.сл.щ всл, ав вm м нчллпв )вавлмм = вс л.е.ам л а м
евщвчм щс.* = щ щ. .ссв пел п ). сны е щнасвлм йлщс.гв см, »вi енлсля
в)а м )в й л.гснлм пвавлсля* я я п анг .гв лв е.а.явлвм па m.сл.щ с. внщ.-
слм л в , В)bлщл нллмщл щ пл bлл щвi лссi ш.алмсвi ш аз* явлваi
.пл й нсн п аня п .гв е млв, П аз пНв л вч.см евл.е.ссв* Kлв )в я яв.-лв а й-
щ лп сл. щнщлл* л щ ллНв па b лм анг пвяанг анг , 1 явсчлп Kлн .гле.ляны ве.-
а лы* щ щвч еав вm л енлм в нг * г . еавлллм, o мс.iш.щ щ пла.ч лм
с ы мН впвмсв ч лв* л евч.щн-лв й п.м щ.m н с щл я явi-лв н анч ыb.-шнллпi
лвс* = л* п в)b.щ* в лянлп щ слщ слявг л с. вгвпваллм* л.е.ам евй св* л г.авi
пНв лл п вч.а. свi * л евН ыл й асл* евлвщ вс . .л с л слы* л йп.й гавйсв
л лпсв гвамл с гав)впвщ ) аН л.* л ч.щ-лв гвамявп лщ е Нс.л ев.i* л п ).явс.чсв
влйпчлпвщ вл .слл с ш.i щвв влл ве.п ыл свчм е.лнНл,

i

o еав вm.сл. п лл .л Kщлга слявi mлйсл п жпаве. м евпмb чн вплbсв.
явлч.лпв па.щ.сл вл п.слы ш Нщ лсН й ч, nлв вmсв.* пвНлллл.мсв. л сля-
ч.щсв. лянлпв лвлл вв)смявщk в)ясвп.ссвi лгавi* )вам)вi с вя. всв пмй св
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
уу;
лвмяв п лвщ щ.* я я* я m.щ* в лс явпщл пвiлп щл ш а евмйн.лм л mвсг.а*
члв) па )вл лм п пвй нН. пвi Нанеялi Нн вm.лп.ссi явщв* л л.ссллл* члв) я я
щвmсв ява.. л всвп л.мс.. а йгавщллм еавллпсля , Б а ял.асв* члв ш Нщ лс. лгавял
= а псв еавл. ы)лл.л л гавщ.iл.а = щ в лсл.а.нылм Kллщл лймbсщл л еал-
чн лпщл гввпввщя щл л* Нвлм чнплпныл еа..лм Нллавi й чл* вп.аш.ссв с.ев-
в)с й чн вчлсллм,
(м Kлвгв вчлслл.млп снm.с с. лвмяв лйвbа.ссi л.Нслч.ялi вел* св л п вН-
свп.сл.* л п вНсвп.сл. Kлв еалс .mлл я я явщн-лв )васвщн* щнйя мсв-щ л.щ ллч.-
ял-евKллч.явщн ллен, Ап в* п л.ч.сл. щласвгв см* еавщ.m пнН енлН .* п ялм-
п л.а. нч iсв еавепш.i щл* пс.й есв* ).й пмявгв еа. неа.m .слм* м чнплпвп 
еалмлсв. в авг сл. п щвйгн* г . с щ.ч м й ч лвя ш Нщ лсвi явщевйллл* в).b пш.i щс.
свчм лан л вла ,
oс.й есi еав).я щвг влсвллмм* с еалщ.а* я свпвщн евв)н ллм п ла л.глч.-
яны Н.щн л яны-лв й н л явi-лв й bллвik лл m. е.а. г й щл с щлг евмпмвм п
лллйвп ссвщ* л евлвщн с.евсвщ* пл . а еввm.сл. злгна* явлвав. вmсв )в па -
йллм лан с.iшны л.щн* в лвгв я й пшным с.пвевллщвi, rв ч b. п.гв Kлв )в еавлв
плm.сл. п лнщ с.* щ с.па еалпл .слi* )ла м е слвщлщ * л п с.i нч лпвп л с. а.й-
с. злгна* ).евлс. лвп. . лсл* явлва.* пл)аланм* пНв лл п валглс мс.
лвясвп.слм л вый,
Вbнb.сл. )в* евплвамы* вч.см влсв.* л . лслп.ссв. щв. пвйа m.сл. еавллп
ш Нщ лсН явщевйллi = Kлв лв* члв м а л слН й гн)л лвмяв ч вп* явлва. лвг * п щвл
с л)в.. ев влпвас.* яленчл. гв * м ).е.чсв влслщ н ел л.млп ,
1с лвял а йлч ыл с.явмяв шяв й чсвгв лянлп k сгв- щ.аля ся м вч.л .л
чллвлн явсланялл в.елл.мсщ л.щ ллч.ялщ пщвщI я йвчсщ ч.щ-лв ева -
m ыл валглс мсв-нав лп. ла.ННв впял гвллч.явi шявI с.еалмлс пв.i енлвлвi л
вmсщ вявщ еавлйп. .слм ч.шялН явщевйллвавп* вга слчлпшлН .)м лянлп.ссщл
еа пл щлI п пв. па.щм /влм лйв)а. г.сл мс. Kлы * сс. m. еал.mсв й слщ .лм
щ.Н слч.ялщ с гавщвm .сл.щ .аН л.щ п евам я. н асвгв е.а.певс.слм ).й асН
й слi, ».см лчсв е.смл п й ч Н щла mл л в)щ с* вп. .сс. в ммпвмявi лвс-
явлл* л* Нвлм п пвеав Н явсланялл м л а м ев щ.а. пвйщвmсвлл .аm лмм я лч.-
ялН еа пл* я я* с еалщ.а* . лслпв* ч.я ссвлм* Kявсвщлм л* м п.г ) гвлвп евm.ал-
пвп лм чллвлвi а н вчсвi зващ ла.)вп слмщ з сл ллч.явгв в .аm слм,
В св = й гва.лмм й чсвi л ..i* ангв. = евлавллм .. с вя., чщлп.ссв. с еам-
m.сл. вНв лл в )а. впвi яа iсвллI евсмлл. па.щ.сл пе .л лй вйс слмk аня лав-
лл.м с ш алп .л п явав)я. снmсны е.шян* mлщ .л ..* евя щм яв.).лм* снmс л
лнл й лчя * щвmсв л в)вiллм ).й еа.га * = л* явг а йmлщ .лм ян я* вя йп .лм*
члв еавшв ч па.щ.сл* лл.пш.гв п с я .ссвщ в лмслм щвйгн вл плл.м, вл.-
е.ссв вя е.а. слщ л свпллм щ гсллсщ ев.щ* йп.й сщ с.)вщ* вmсщ л лвчсщ
еал)вавщ* лл.щвi с mлщвп л пеш.я,
авm.ялва щл плг ылм ч.а.й с.. вс, цвсм еа.па b .лм п ач г* явлваi еав-
)н.шм л еал mлп .шм* л еав)н.шм вемлм* впв м явщевйллы в лвi лвчял* п явлвавi чнп-
лпв с.вmл ссвлл вmсв ллмм чнплпвщ Kл.ллч.явгв н вп.лпва.слм, ц я щнчл-
л.мс )п )вам) з.ай.щ ).Н* явг снmсв )в вга слчллм .гв щвbм пв лй).m сл.
пвiсвгв а.ш.слмo (.в п лвщ* члв ва.псвп сл. п ш Нщ лсН й ч Н еавлНв лл с. щ.m н
).щл л ч.асщл* щ.m н вл плл..щ л пвв)а m .щщ а йг члявщ бев в)св лвщн*
я я п еавлйп. .слмН ел л.мявгв лянлп с лвмb м )вам) п. .лм с. щ.m н г.авмщл
авщ с * щ.m н авщ сллвщ л члл л..щ–* евлвщн йс члл.мс м ч лм .ссвлл й чл
й пллл вл чл л я ч.лп 9лыйвасН а.ш.слi- = пмялН в)щ счлпв-лмсН е.апН
Нв вп* вmсН . вп л англН ев пвНвп* Нллав л ы)впсв еалгвлвп.ссН плвавщ* члв)
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
ууу
ев .мсвi сллмы m.-Yал с венл лм пвш. ш.гв п )лалсл, rв ч.гв ) м сл я й 
в й чсвщ лпвач.лп.* м пам л ) щвг в явс в)kмсллм ) m.ссны нлм а )вл, o
Kлвщ лпвач.лп. .лм лвчял веалявсвп.слм вчлслл.млпвщ л п вв).ссвлл ел сл.щ
л.Н с.п.авмлсв вmсН ев й щн а я йвп* г . плва п влвмслл мсвгв . мсвгв ).йн-
щлм л плл .). . лслп.сс. п пв.щ ав . еа пл л еа.га * еа.в в.сл. явлваН л
.л чн влпвасi лвчвя я вmлп.слы п.гв вй слм* я е.а.Нв н .гв вл га с.i яалл 
я mлпщ я.ля щ, цвг m. вл п.сл. й чл ев Нв лл я явсн л лвч.с. злгна* нm.
йалщ. л с ам с.* мпмылм с г.с.а мсны а.е.лллы плваявi щ.чл* щнч.сл. й щ.-
см.лм чнплпвщ чнлм л с. злйлч.явi н * п вл п явлвавгв пНв лл щ.m н еавчлщ лв
).йщмссв. вbнb.сл. 9 свлл-* лвм йс явщв. а.).сян* явг вс п евл.л щ.ссв
еавНв лл = с. навя* ев ав)сi в)а й й пла шс.i й ) п* л чнплпн.л* я я вч.ал слм пвв)-
а m.ссвi лганшял н лплл.мсв лвчсв л еалмлсв еал mлп ылм я ввлп.ллпныbлщ нгв-
я щ л нся щ п щвйгн, o а л п.слл й чл .лм л m. еалмлсвлмk г яв л н в)св в с
злгна й Нв лл й ангны* члв) п л.сл л л iс. лвсявi й  й евсллм яп а л* л .лм
еалмлсв. явмm.сл. Нвавшв щ й ссвi л влевлавп ссвi щ шлссвi ч лл* .гяв л влч.л-
лпв плг ыb.iм л я л K я ев е м щл* ев слщ ыbлщл л веня ыbлщл злгнан,
»с. певщлс .лм в с веа. ..сс м й ч * нчш.. щв. еавлйп. .сл.* с явлващ м
а )вл п еав вm.сл. пнН-ла.Н щ.м.п п.свi у<С; гв п л.щсвщ в.е.с.пш.щ алm.,
r л с явс. л свчм* явг щс. н вм пвеавлйп.лл лявплссны л.щн* с явлв-
авi м )лм, веав)ны Kлн л.щн в)kмсллм с. йс ыb.щн ш Нщ л члл л.ы,
2.* ялв пвв)b. а.ш .л ш Нщ лс. й чл* .млм с еавл явп* нщслявп л щн а.вп* =
лл* лс ч. гвпвам* с а йг члявп с члс ыbлН* велсН л лйвbа.ссН, »вм й ч )
в)а b.с я лйвbа.ссвщн щн а.н, авл я-свплчвя вп.аш.ссв ) с. й щ.лл .. ен сл л
впвмсв явав с ш. ) .. а.ш.сл.* щлснм л. й щвп л. щнч.слм* явлва. п с.i вmл-
л велсвгв нщсля I л)в Kлвл велсi нщсля еа.с.)а.г ) еавлвлвi л еве ) п нйва
лыйвасвгв а.ш.слм* п 9).лмbны- е нллсн Нв вп* всвп ссН с л.щ.* п.мщ щв свi л
9е.а. впвi- п й чсвщ лянлп. бвлвмb.i п лвщ* члв) п еав.. ев). с ч.асщл
).i явавм е а вя мсв ев п.аг м ш Нн–I св Kлв е.а. впв. 9а.ш.сл.-* явлвав. вч.см
лb л.мсв* в щсвm.лпвщ лсл.а.сН п ал слвп* плва ев вmл а йг члян* вп.аш.ссв
нслчлвm вм яавщсщ в с..евлл Нв вщ . п й щ.лсвi е.шял ч.асН, чщсля* еавi м
ч.а.й Kлвл ялi )лалсл* л свплм щн а.вщ л лвмяв лвг в)ла м в еавлвгв
яыч й чл* пав . лвгв* я я .л ) ялв ля яа лч iшлi енлм лй ллл)наг п rмы-
Šвая л ) шнлслявщ ев с лн ч.а.й ц сй * ц лзваслы* Yйлы* s.п.асны Yзалян л
Yйваял. влавп , .сл.а.с. вавmс. пе.ч л.слм* п.лсглвслл* ллга* гвсгл* пмял.
яа вчс. щ.лс. в)ч л бс еалщ.а* п м) г .-сл)н м п .с лл* явг m.слН л с.п.л
лалm в)Нв мл пмb.ссi вгвсм п й.щмсвi m авпс.* = вв).ссв .л ч.вп.я Kлсвга з–
 лНпвi пвйщ.b ыл евл а.пш.щн енл.ш.лп.сслян в н* л* ев. п.Н еаляыч.слi*
еавлвi яыч вл пм.л щн а.н Нн вm.лп.ссв. н впвмлпл.,
вщсы* я я м щ. .ссв пе лй в)щвавя ш Нщ лсвi щл* л пвл* с гавщ -
свi сглiявi зммсвпвi вя. п ) сm.пны л яа сны я.лян* ).йнеа.чсв. еввm.сл.
)в ) славп св* я я вйп.й л., 1 ч .iлпвп * й ч mл , »вл OJFlNJMNèял.
ш Нщ л бп узлгна с ) iявпН ев вшп Н* влмгвb.сс. плсвщ* е.шя щл п ш.лм сллщ.лавп
авлвщ л явавмщл евчлл п .млм* п mсв лмл явпщл пенявлмщл* я я ) вйс п м
пвы авм с вя., 1 л явi m. вявi* я я а й нщ.ллпш.iм с слйявщ лвля.* л .л
?.п 2влвi л Y, А, швм .сп.iй.а Р свм)ам у<;С гв ев л авщн ллы балнсвя »вавйвп *
сс. п 2влвпявщ »нй.. п »вяп.–* л ам вщ слщл* с яангвщ лв. ев щевi* пл .с
с. лвмяв вляалi мbля м злгна* св л )нщ mсi мачвя б ев елмы OJFlNJMN–* еал-
я..ссi я пснла.сс.i лвавс. яашял, чп* .л еалщвла.лмм я щвлщ п лл.лслщ
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
уу?
бп у<С; гв н– злгна щ* щвmсв )в й щ.лллм* члв вл.л. явсчля нН н в свгв лй явс.i*
л всвп слм н пнН-ла.Н е.ш.я чнлм ев вщ с* я я яа i гал) * л)в щсвгв л .яв м лН
пвйл* щ.слп )вмш. емлл .млл яп алла й щвл .паве.iял. гв I св с п.аНншя. явав-
.пявi мл л с ч.. явав.пявгв явсм п. .b. вНа слм алнсвя яа свi явавсял*
пав . яангвгв йс я с )н н ч ллпвгв лс н ,
»вл ч = анч..я па.щ.сл ев а пс.слы в. .с.щ .гв вй.авщ с вя. = евя -
йп л еввплсн ла.лм.гв нла , (.в )в п щ . = вявв у< щ м у<С; гв , r я снс.* ев.
с.явмялН щ.м.п Нв л iлп* еавм) л )а сл* н вм пеаснлм пймлян п снmсны яан
п снmсвщ вл .. л Kллщ й л пллм .. п .ллм снmсны yaDF pS DM№JaS
РР
* явлва м п пвы вч.-
а. м п пвйщвmсвлм евнчллм а йа.ш.сл. с пk.й п Yщ.алян, шм м с щвы ш Нщ л-
сны й чн* м п анг евчнплпвп * члв вявсч сл.щ а )вл с с.i .вщн е.алв н щв.i
mлйсл ) гвевнчсв еалш. явс., цавщ. янял л влпа b.слм* жпаве с. пвй)нm пв
щс. слч.гв, цангвщ )в вч.см ллНв, В).гч.сл.* явлвав. м лелп * еал п в ллшлс.
с.явлваны с.mсвлм,
.й-ев лп с пгм п лганш.чсi ганйвплчвя, o в. с.i явщс л. л л с ш
щ .смялi с щласв е л, ? ще с лв. ) п ч.е. лй гвн)вi Н асвi )нщ гл
бпв.сс м еа. влвавmсвлм–* л п. лпл. Kлвгв K.ялалч.ялi п.л вяа шлп .есвi вл
л ) чсвгв щ пвй нН п нсс. влл.сял, r.еавсл .щ. й с п.ял вл .мл щ.см вл еал-
лнш.ссвгв алm , ?.m пш м с лп с. г й.л вв)b яанесщл лл.а щл в с е .слл
ш.ащ слл с шв с лы,
.а. в щсвi лл яп.асвi )нщ гл* с явлвавщ п лн лвпв-ч.асны е алmяны свчм м
с алвп л га щщн щв.i й чл, А..k цвавм* lI к.айм* 4РI ? мл* _С л 4>I sвс* .С
л 4:I цвсл* p: л .РI .шял* 4l л RК, Ф.ас.k цвавм* .>I ? мм* RlI sвс* [РI цвсл* .? л R>I
.шял* .К* Р* pl, А.. с члс ыл л ыл щ л п п Нв , /.ш.сл. св п . ныb.i г п.,
?вmсi m. . * лыйвас м явщ)лс лмk е.шя л .л с 4: л еа.па b .лм п явсм* ев.
ч.гв ).. ла.щм а йсщл* вч авп л.мсщл щ л щл влп.ч ыл с лал ев-а йсвщн а яа-
лН ш Н ч.асНI св ч.ас. а йанш ыл пы Kлн ).лмbны явщ)лс лы л.щ* члв* пщ.лв
ш Нвп* . ыл щ .смялi* сляч.щсi пл н* пmл л.мсi Нв п ангвщ щ.л. вял,
o в свщ нгн лл л га щщвi лвлл лвл m. шл.ще.м* явлващ чмм-лв с.нлвщлщ м л
).й .мс м аня няа л п. яслгл* п. )нщ гл* пп.й.сс. щсвi лй ка слл п щ . у<С;
гв , nлв = яангi енгвплчсi шл.ще.м* л п.л .гв = ев. с.. впв е.яла k yaMCSJ
pS 4l№SFl
Рl
, o .сла. пл с п. еавелс. )няп* )вмшв. 9\- л )вмшв. 9Я-* лслл 
ка снйявi /.ен)лял, .й англН )няп* с.явмяв щ.смш.гв зващ л * вл пмылм ев
е.алз.алл шл.ще.м лсл.а.с. вп 9LMNJ№ôCS pSD !N_M№ЭFJaMND-, nлн л iсны лсзващ -
лы м л.е.ам щвгн в)с ав вп лм,
РР
o.й сны плйн
( .).
Рl
ц с.мая м лвплйс
( .).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
ууК

Yлаша н й, ыам+айас


o

9В* я я г снл = ев л.ел* ев л.ел* н ммм* гв o- шв г снл* щвi анг* л* явг
н млм вп.щ* слялв с. )н .л йс лм* члв йс .щ л м, r ш с а л.лI авй .лнщ *
лнщ ссвгв .лнщ * влп.лI ы л с.нщс.* )вмшлщл евв)свлмщл я щ л.щ лля.* лНв
в)ла ылм в л iсН л еалав * явлва. яавлял.* п ва.в. . лс* л лвm. с. вч.см .-
ял. злйлял еа. я й л бя л iсвщн пв.щн н лп.слы–, Y евлвщн* евm нi* ева * щвi анг*
еавщвла.лм а.псл. слщвчял* е.b.ас. алнсял ев.й вп л Kаве свп* й .mл лганш.я
п чн с.,
1 гмс.щ .b. мш.* лщ.ссв п.ас.щм я щ iявщн нлан п у<КС гв н* п А.алс., »
вmл л а.).ся , J влп.й л.)м п )вмслн вявв А iалш.ае л п емлм ч вп нла ш.
вщвi* п шанс.п м , o..ссл. п.л няа ш л яа ш.с. звлвга злл шлс .с)наг л шлл-
.а п пллалс Н а щвчсН л п.лвчсН щ г йлсвп, ?.п ял. ганее пвав)м.п нла лп л
гавщял. в)а слм п ла.с.пН янл Н е л слявп л п еаллавлн асН ле Н,
авйа чсi а п.л вп.аш.ссв в)с mл в сн лвавсн нл* анг м m. лвавс пм
.b. лс. вл Нвв , 2.сл а йсвi лс евл.е.ссв вяа b лм* л п.mв е Нв з м-
лвщ, o чллвл. л енлвл. с.йс явщвгв ч л.сл .m л с.еалпчсвi лвавс* евнч м
евс м е.а.л свпя * с. лш.сс м с.явлвавгв лймb.лп * пав . лвгв* я я вла m .лм п й.а-
я . н е алящ Н.а вла.йвя е с.л ).е.чсщл еавНвmлщл* нНв мbлщл п влп.ч.ссi
щла* = явлваi п анг е.а.л .л )лм й ) псщ л в) .л ншн пвсвы нm , цвг м нщ ы
в щв.i ы)пл я явщн-л)в* н щ.см еалпчя еавпв ллм а лн вл Kлвi ы)пл* вл с.mсвгв
м а лчсвгв чнплп я чн вплbсв нявмй ыbлщ лвчя щ п..ссвi,
Флв-лв й л пм.л щ.см я я щвmсв вйс л.мс.. еалщ.алп лм лчсны ы)впм я ).йлч-
сщ л с.лйщ.алщщ п.лчлс щ = я енлвл щ щ.m н йп.й * я лнщ ссвлмщ б щ м вл .с-
свлм явлН нm. .лм ав ).йнщлм–* я нm сщ й е смщ п.чсвлл* яв п.i Kлвi ).евщвb-
свлл* Нвв н* гввпвяанm.слы* яанллйс щ па.щ.сл л еавла слп * с.евсмлсщ в)а йвщ
е.а.Нв мbлщ в св п ангв., 2 я п ).вссны свчм а й а m .шм с.mсi явсчля мйя * ).й
явс еавп.амм вланы га см вщ пш.гвм йн) * = лл пвл .b.* явснпшлм ч.гв-сл)н м
= п.асвгв явмя * л.с* = вm.с с.пвмсв еавiлл ч.а.й .i лавi еалявсвп.слi я
а йсщ евявлмщ п явщс л.* еа.m . ч.щ еалп.лл пвы mлйсм п еа.mс.. а псвп.л., 2нл
слч.гв с. ев . .шм = м вm.с ввйс лм е с щ.лсвлл л я я ) вле.ч л лм .)м с с.щ,
цвг Kлвл й щ. .ссi л ).ййпнчсi пйап ы)пл еавлНв лл пв щс.* а йпва члп м пвл
л ыbл. яа м л в)пв ялп м щ.см вйс сл.щ ч.гв-лв йс члл.мсв )в.. с лвмb.гв* с.л.с-
свгв л щвbсвгв* ч.щ п.м с )ва п.b.лп л Kс.аглл п ы)вщ явщв.* лвг м щ.ссв
вm.с .)м нbлеснлм* с. елл л щвi а йнщ, J вm.с еав . лм щвсл.свсi лсп.сл ам
щла * . лм п. еавла слпв л па.щм внч лсля щл п щв.щ щ.алсвщ чнплп. ы)пл*
)* я я )вм* щ.алсвлм нсмлм л евщвчм .). п )вам). гневлмы л нm вщ Kлвгв нсл-
йлл.мсвгв еввm.слм* п явлвавщ м* ч.вп.я* щвг а йпллм п .). ).явс.чсвлм чнплп л
щл еал явс.чсвлл нb.лпвп слм,
2 я я я п щ.л злйлч.ялН пвеав Н м па г пмялН в)k. лс.слi л с. m. ы нч л-
пвп лм п ваг слйвп ссН KяяналмН ев славевщвазлч.ялщ е а лй щ* щс. еалНв ллм
ев г лмм с в)лп.сс. пвл ). л* явг нщ ы в нчшлН пвлН е.а.mлп слмНI
в ла лсвi й )вл.* е.а.Нв мb.i евчлл п янп н* явлвавi м влс.м я с ш.щн а.).сян 
е.апвгв m. щгсвп.слм .гв евмп.слм с п.л, oевщслщ п. с шл вляаллм б.лм л я м ap’S
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
ууС
№S‹lS
Р:
k 9п. ав лл.л . ыл Kлл вляаллм-–k л . мсны зващн щлсл лыасН свгл.i с
щ .сч.явi аня.* явлваны л щс. ).й вп евя йп н .)м с всл* г . вс .m *
я я вллпвщ вл п.сс м щ .смя м щвая м йп.й I Kел .ащн свгл лл b.ял* явлваны л
еа. г щв.щн пслщ слы щч лв-вл .ссщ гвввщ* лвчсв с.mсвлм вмй слм щвг
)лм е.а. с лвмяв с.mсвлмы mлпвелсвi лI а епч лв.* нявмй ыb.. с.члв п
лс.щ влл.ся. а нmсвi в)ввчял г й * н .аm пш.i я я )н лв л.сл* пелл сс. п а.пслН
) сввпсН . Н* г . )в )вмш. елл* ч.щ ллгавп* )вмш. ев вп* ч.щ шлевп* л г . п
е.лавi гн)лс. й ав лм ч.вп.ч.ялi а йнщI л яm. е.апв. енл.ш.лпл. щ .с п .-
ныb.. лйщ.а.сл.* свпны пмйм* нл свплпшным щ.m н г йвщ л еа. щ.лвщ* л лслп.с-
сны пмйм* явлваны нщ ыл в)kмсллм л. ).й асвлл* явлва. . ыл 9с нчсны я ам.ан-
еал евщвbл )лалслвп ла.славп ссщл яа щл,

r

Алm iш.. ев в)л. й авm .слм а йнщ бл п ч.вп.ч.явщ ав .* л п вв)л–* щс.
я m.лм* щвmсв с iлл п лвщ лпсвщ лвчя.* явг * гм м с енл слн нчявп л ллм.п*
п анг евслщ .шм* члв влв. еалслщ .щв. лв)вi й ч лм Kлвi ам)л .лм с щвщ ..
елл лл с .явщв., (м лвгв члв) в)kмсллм с ч мсв. п.л.сл. ч.вп.ч.явгв а н я *
щс. я m.лм* . н.л еа. еввmллм е нйн п Kпвылл еалав * mлпвлпвасны щлснлн .сл
л с.гл, Авам) й нb.лпвп сл. = я явi пй ваo авямлл. лан л )ллп п. .л ч.вп.я
в)а лсв я я ) сн, » лв)вi ч лв в щ.Нвщ влщ.ч л щ сл я мсi ).я п г йн н Нвймi-
лп.ссвi щ* явг п елb.пН л а еа. .лл.мсН й щ Н вс Kллщ л.ямсллщ
пйгм вщ )нm .л ев щвагн щмсвi, ав.л алл* а йk. лсмiл.мo sл а. яслгл вшл) -
ылм, »ла ) вй с п .см вл Н ,
o гв щ .сч.лп с ш.гв щ мчля * п ш.ащ слл гавщявгв шлл.а л пв ка слл
щвч лпвгв » mлсв* щ п.чсв снm лм п .смг Н* св в)а. анймм с. й )п л с )-
m лм с ш.гв с п.щ щщ нчшлщ* члв щвmсв )в вл лм, Бвлм щл щ )л ).-
лмс* щ ).евявiлпвщ . лл* члв) с. с щ.ллвм а йап щ.m н п.b.лп.ссщл
) г щл п .гв щ .сч.лп. л с ш.щ,
oеавч.щ* с ня па bлп слм щ .с.п . с.п.авмлс. не.Нлk п .пмлм щ.м-
.п м* с еалщ.а* с. евнч с в). .вгв знсл еавл.алвгв шелс л * с. евнч вя вл
ыmлс е.млсвп п в лс .смk л лв)вы й п. .сс м е. л лалч.я м анллс ) с.а п-
с.ссв Нн вm.лп.сс.. л лb л.мс..* ч.щ п.* члв щвгл ) еал нщ лм смсмял л )всс
с ш.гв .ллп ,
В)в)b.ссi )наmн еа.mслН с.i* е л.а з щлл еа.mс.гв зващ л * пам л )
евсм влсвш.сл. я а.).сян в лвавс пв)в свгв* ч ллпвгв л слb.гв Kщлга сл , цвг *
)п в* л ев слщ .гв* с елл ссвгв л.евi я шл.i л п mсвгв* я я л в* л .аm 
.гв п вmл слл аmя * еа.m . ч.щ еа.па лллм п.алля мсвгв а.).ся п гвалйвсл мсвгв* м
нч лпвп л п л.ае.лпвлл лпв.гв вmл слм* л п л.с.ссвлл .гв с b.ссвлл* еа.нп.-
лчлп м л лв л ангв.* евлвщн лелп пвНлллл.мсв. в).гч.сл.* явг лневi енй-
а.я ев слщ м л ве м* л л евй а плл.мсщ ш.евлвщ слйяв с гл) м* члв) вен-
лллм щ .с п ).. нщ.аял евл.мял, J в лН ева чнплпны п яллмН аня влйп лвi
еавз.лвс мсвi свавпял* лвгв плm.слм* явг с в )в .гяв л впяв пm лм еванчсл*
члв) е.а. сл. яв. явмял* п явлвавi м .гв я л ев нл щ* ев смлм з мл с
лавлн а, ч с.гв с ч ) п.ляв.есi* щшлсвгв п.л * ).мглiялi Kяле mля* лв-
лщл* чнлм л с. плвщв)лмсщл шлс щл* л явi )вмшвi* члв с. пНв л п с ш щвйглпi
лзлI Kлвл Kяле mля е ев е с.л е.ссщ щ .с.щ* .m bлщ с пйслчм ев енНвщ*
Р:
В)b.. щ.лв
( .).
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
уу>
ш.явщ л щ.Нвщk лвмяв .гв йа чял плг лм* пmл л.мсв* л евавы в)а b лм яп.аНн 
)лащ пйщ Нвщ с ам сН а.сл* ) еав. ллм й явмйлпш.i п нйва Н п.лп.i гвн-
)лйсвi* й л.щ вс )ав с щ.см ев вйалл.мсi пйгм * я я ) m. м нйс лм* с. еалс -
.m л л Kлл а йсмbл. нйва ллп л с.) я лвщн m. евам ян п.b.i* я я .гв евга.щншял
л ав лл.мялi ыщва, 1 явщ гвi ев. вп )в.. .гя м )..смя м евпвйя * л п с.i вс
ел м пл лм* с лмглп м в вля й а.щсл, Вс в)ла м в )вал л ы)веллпвщ злв-
вз щвла. с п)авш.ссны лщ ев ншян* л в с m  щ пе * явг весн а.щ.см,
жb. евйm. м я л .гв п вв)вщ лнмчля. с пнН яв. Н бщ мевлля.–k е.апвс ч мсв
неанглН л п.асН пвл а.).свя енллм вп.щ слйяв л л.е.ам* п евлва гв * щвг яв-
снлмм й.щл* k.йm м л .смм щ мевлля л лнч ев е с.л я )нчя щл п еа. пянш.слл
вленя с пв)в н п гвав явщ н, oй н м свп м пвс Kпвылл л вемлм с ч .гв ев -
слщ лм, o п гв * с авm .сл.* вс евнчл .а.)амсвi яа явi пяа ш.ссны ыщлсл.-
пны щв .м гвсвчсвгв 9».а. . - п п ашлс лс* явлва м ев плг м еал евщвbл
пнН ваг ссН е. .i ев свг щл* л п Kлвi п.ая ыb.i щ шлс.* чн сщ .лвщ* евнгв-
i* й гва.i* йввлвпввi* вс щч м ев лавлн а щ цназыал.с щ * с всщл л
га.щмbлщл йпня щл* а )вл м свmя щл* плалнвйсв ван нм ан.щ* м ).m й л* л лй п.Н
вляалН вявс всвлм Налеi а.п лял лва * )лпш.гв .)м п ган м* с.ч.сва й .мсв
ва лвалпвп пш.гв п r. с .ал мявi влс.* явлваны щ свщ вл плл .яв евй л,
oщ.лв на ялН л насН за.i лллч.ялН велвп янявмсщл вщ щл л янявя щл п
слН б9Флв m лпвл ав лл.л . ыл п е мс.* Гваmля+-– лвлв )* щвm.л )лм* елНввг щ
евл а лмм пмсллм ллвалч.ял. з й лвi ла лл* явлваны .лл лелп ыл я яв. щ,
» п. йс .щ* явс.чсв* я я п.сялi ш а л с в)kмсм лсл.а. щ мчлявп я ев.й щ, »
вл плщ .гв л .гв евенлчлявп ламллм п ла.лм.щ я . с нял ч.а.й лвл лл асв. гвн а-
лпв еввпвгв щлз бя яны вшл)ян вп.аш ыл лял лва* лгсваланм елНв с лй* явлв-
ащ .. евяв.слм щвmсв )в ) а йпа лллм–, »вв вi авл* ла.щлл.мсвлм щл*
щ.аля сял. гва яавпвв)а b.слм* п. пл mлйс.ссвлл нлм пл явавлл* л с.н л-
плл.мсв* члв а йплп ыbлiм а.).свя Нвч.л е.а.гс лм еалав н л с евсллм щлслщ мсi
вла.йвя па.щ.сл щ ялщ мсщ еавла слп.ссщ с m .сл.щ, шн)вяв п ч.вп.ч.явщ
нН. й вm.с евв)свлм с Нв ллм н впвмлпл. п еа.в в.слл й.щсвi лмгл, rв ч.щ )
ы)впм я яв.н сл в)kмсм м* щ лв)вi )н .щ п.чсв .аm лм л й bлb лм* с Kлвщ л лл
с ангвщ ев. а m.слм* л. щвл* с явлваН щ еавпв лл ч  пнН.лслщ* ла.Н.л-
слщ* ч.ла.Н.лслщ свщ п вmл слл ев.й , s ).йга слчсщ веллщлйщвщ вс с .мм*
члв b.яс.л .щ зва* л па л.л вявщвллп лй лвчял п л* г . лвмяв лп вм а.м
щ.m н ч.асщл елс щл вщвп, o Нвв с. сл с с.щ )в щ.аншявпв. е мл.в л явi
m. нш лвi ш евчявi* л лв л ангв. е.лавп лвгв явалчс.пвгв п.л лс.ллщ влл.сявщ*
л Kл в)ввчя л m а .гв п.а п е авпвй .аm л .гв п евлсвщ л.е. л вга.п л л.)м лвm.*
л)в* члв) с. лм е м щ й щ.айснлм* с в )в лвмяв й m лм лв в лс* лв ангвi ян чвя
п пв.i аня.* = л щ лпн п лм* я яв. явлч.лпв л.е щвm.л а йпллм Kл е.чя = л.в
яанесвгв ллмлл,

k

жb. .лм п я m вщ а.).ся. ла.щ.сл. я е.а..ея. й.щл* я еамщвщн плмслы с
енчны а. н, oвл евч.щн .лл л я ы)мл яве лмм п е.я.* лавллм шв. л лнсс.л м
ы)лщН лганш.я, ч с.гв )в )вмш. л щ .смялН плвщв)л.i* л вс )а лв в лс*
лв ангвi в)вi п яп.аk вс. еал п в щ. впi влл.свя .гв гввi елс.* с явлв-
авi яа.bлп лм )ал вчял .гв пмй сН* л.щсв-лслН шл слш.я беал евганm.слл п п.ч.а-
сыы п ссн Kлвл ля )ал вч.я л шл слшял )л еа. л п.с ввлп.ллпныbлщ нйвавщ
).лйс–, rлявг еа.m . м л я щсвгв с. лmлп с лвмялН я щммН л впН лнммН*
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
ууР
я щ.ссН лнщ) Н л лне.смН* е а е.л Н л.аа л )вал Н ) .iсвп, s.а в)вмс. с.щял
еалслщ л щ.см й ).йа )влсвгв, а.впнлi всвпi . пвяанг шанс.п м явгв вй.а
щ ев.b л а. явk лшявщ п с.щ )в щсвгв щнва л вл)аввп* л с. вп.щ евсмлсв
)в* ялв щвг евлан ллмм еалс.лл л я .яв Kлл лмm.. п.bл = m..йсны яавп лм* лв-
мbны ева. л еавг лс* лл а й)ллi е а лчвщ глевпi )ыл ев янлвщ шлевпсля ,
В с m м m. с ш. п ч b. л.ссв. й.ая в* с.явмяв в).йв)а m.ссв.* св .b. )в -
ав.* еалвс.ссв. я лпвн л я я ) m. еммсв. вл щ.л вс л й..сл* елп л ш а-
ла.й , »вm.л )лм* Kлл ыаа. лллч.ял. плваm.слм п )ыаг.аял. щ.л вл Н )л
в)апвчсщл еававч.ялщл га.й щл )н нbлН с.нам л л пйапвп* пав . лвi янчл гввп*
явлваны ц лвлав еавпл . п o.а мявi я с п., в)лm. я вй.ан п .лсл. пвяа..-
смм п. ялш.в л. щл п а йсвi л лл вгв.ссвлл л й гва.влл, 2вмяв ).ял л с.явлв-
а. гн.сл вл п лм п е млв, s.авсвгл. m.сbлс п лев с.щ ).м. л .л с mла-
свщ .авщ е.я.* щнmчлс* в .л. п гамйс. вл л яне мс. ланлял* гвсмлм анг й
ангвщ, o яп.а Н гвав пвеа.b вм а й .п лмм* св а йа.ш вм а л.гснлм п.-лал
енгвпял ан) шял* л щвmсв )в пл .лм с я m вi я щ.iя. щвв Н ы .i маяв па -
m.ссщ алiялщ ллевщ* явлва.* й яап г й * ев л пмл ев в в)а.ссв. еа плл.м-
лпвщ вс. еаb п. ),
Аа.йглпв. л* щвm.л )лм* еа.нп.лч.ссв. в авг сл.* вла йлпш..м п KллН й щ.л-
я Н* = п.авмлсв* а.йнмл л с ш.i евлвмссвi )вмйсл* члв) с ш а.).свя ч.щ-сл)н м с. й а -
йлм, 2 с. лвмяв в .аm .гв п л . мсвi чллвл.* св .b. с нчл .гв й .ллп
чллвлн Kлн ы)ллм, r п.г ).лв в)b.еалсмлв. л с. лш.ссв. щ.b сявгв еалпян
щс.сл.* члв с лвмbлi щ мчля вm.с с.с пл .лм щлм.,
»с. ) Нвл.вм певщсллм п. л. яп.а* г . щ слщ л .л, oйп м п е щмлл
лвл лл ангвi в)а й* м ч лв щвгн веа. .ллм г.вга злч.яв. еввm.сл. ля ев пнщ-
ла.щ ч.ал щ,
Вч.см нйял. вавmял* не сс. га пл.щ* вя iщ.сс. я алявпщ )нявщ л п.
пла.ч ыbл.м анг анmявi* я я е.авс mл п явщ. ллI слйя м* ян)впвi вяа ял* я щмм 
ллвпвi* ян)лч.явi зващ* mлпвi лйгвав мы й л л )вявпI яп а лс м янщ) авй п а щ.
г.лвлаве = Kлл ев ав)свлл мпсв пмй с с.)вмшлщл яп.а щл с ).алсялН е.а.-
яа.ля Н, sлвм m. вч.пл св* лн лй лвсявгв m..й е нявв)а йсвi л.смы ев слщ* .гя
щ.b.ссвi .сла * л га лвйс м па b л.мс м яавеля в)лп.ссвi а нгвi* плмb.i
с п mсвi ла пвi* вйс ч ыл м щ.см е ая п алm.I св* я я л Нвавшв евслщ .шм* г й
»с.щвйлс с лвмяв еалл мсв с еа п.с с щ .смяны злгнан бл мbны с явалвч-
я Н* с ганm ыbны лганш.чсi пвйвя я щншя щл лл а щ лалп ыbны ).лмbны щвя-
аны ялшян* я явлвавi лсл.а.св еалл в с.щсвmяв лвгв п.лсвгв га плм* ев явлвавi вс
лвмяв члв еавевй –* члв а йсвв)а йс. с шл щ.л mлл.млп = А.алс* а г * ка с-
.с) * алm* /лпм.а л л я .. = л.амыл пв. нп.а.слпв* я п ыл п в)bлi звс
пвлН вя щ.с.Н г.с.а вп л пвл щ.алп. ллмм* в)bлщ .щ.слвщ яа.емыл в анm.-
лпв пвлН лавелсвя л в. лсмылм п з. .а лл )лявп л л.с.i* япвйм явлва. лймbс.
.лл гвщл яв.ся щл щ.чл л.мсв я лмлм с mнmm bлН авля Н,
r ш.щн щ мчлян )в вявв ла.Н .л п лвл п.ла.сi .см п А.алс.* г .* явс.чсв*
слялв с. щвг лй).m лм йс явщлп п.й .нbлщ евала.лвщ зыа.а * явг м слщ вл св-
плм вявв янщ) ). сН сыллсН г йвяk с лчля. я m вгв п.ля )в л.щсв. емлсв
пав . ямя нвп* л* ев впвмсв гневщн щв.щн с нb.слы* вс а iялщ щ.Нвщ нйс 
п слН лвен ).сныbлНм с п.лан щ .смялН шлл.авп, nлв )в с к.а).лс.ае ,
»вгн л яm. с йп лм лвл п.лнbлi п алm.* г . м й щ.лл ллНны* Нлны .пвчян* ).й
пмявгв па m.слм п г й Н* в .лны п л.щсв. н)вгв. с..лс.. е лм.* впсв вс ).m 
лй лавлявгв еалыл б .iлплл.мсв* с.щсвгв евйm. м нпл .* я я .. нп.я л п. е п-
сН щвс Нлсл–* явлва м впялщл е мчля щл еалпмй mлпны ) )вчян я сллвчя. л е -
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
ууl
щнасщ лвщ еавгнлп  )в еваН ыb..* .гя ев )ллв. с .явщв. с Kлвщ евпв я.
бп.асв* еалНв лвм й слщ лмм яавевллпвi пшлпявi п лвщ еалыл.–, 2 ч лв в)плсм
щ.см п m.лвяв.а лл еал щвлН Kслвщввглч.ялН л. вп слмН п ла.с.мН л Yме Нk л п
 щвщ ..* .л м влп.я пслщ сл. с ш.гв а.).ся вл Kлвi Нщнавi 2лл слл* м Kлв . с.
евлвщн* члв еавслям m влмы я .. п с..* евлвщн* члв п анг певщсл* я я ., ., квс-
щлсялi а я йп щс. в) вч.см еавлвщ л авщв свщ евв).* невла.)м.щвщ за с-
нйялщ евл.iялщ* явг вс п. .л п ч лм )нсл ам лл еммсвгв* явлвавгв еа.па b .л
п евявасвгв л.лл л.щ* члв .аmлл ). смгн еал евщвbл с.)вмшвгв яаычвчя * пав .
а) чм.гв* п m.ссвгв п .гв с.Нв.сны* св вч.см влйпчлпны евлм, sлввявi с.mсвлмы
щ лв)вi л а лм вга ллм вп.ачлпны с.mсвлм с ш.гв щ мчля , rв еав .)м йс л*
члв я я м-сл)н м гснс м амсм* с авчсв вл п.сс м Ннлг свщ с .лявi евb я.* )
.b. щ .iшлщ лй йв л члв нm * явлва. еавш. евяв.слм щ.ссв влла смл я я
с Навслйщ лл я я с.члв* нч пш..м лвмяв вч.см .яв* п евнч.вп.ч.ялН Н слп Н
л щ с алслп Н* с щвщ .. еавлНв лл пвяанг с * цвг m. л.см* )ав .щ м навi-
ллвал.i* л с явс. евя йп лмм m. с вс.чсН ч Н л щ с ч л ).евявiсв
ла слпвп лм ев жпаве.* )в л яв. чнплпв* лвчсв Kлл  л е аял енл.ш.лпныл пщ.-
л. с щл, / Нв мbл.м .л ?.свла л .гв п.лслял вл лм евй л* я я ев.й * е.а.-
п. .сс. с й е свi енлм, o а г.* ян щ й .Н л евя й лм с ш.гв с щв.i щ л.ал*
вс лга п sлавщвпя.* г . й )вя.л щл е.см пйгм с.в)ясвп.ссв пв)в с м м, 2
певщсл л л.  в я щл л мелiялщл а л.слмщл* явлва. я я ) еавпв лл с 
п s пвiял. Yме, (.а.пмсс. анял п щ сm.л Н* еалгпвm .сс. я а.п.сщ лпв щ п
л аН е ая Н янавалвп* ня йп л п лн лвавсн* влян всвллм еалгнш.сс. йпнял
нНвпвгв вая.ла , чщс м лавея венллпвп ..-нл.k с. пы н л м е а .мсв 
с.ы* св п.г еалйс п м .. пв лл.млпв л* я я ллм* пеалеаmян пвйпа b мм я с.i вл
еан нля щл лл ) .iс пв мсщл ллмщл* члв) вемлм еалв. лсллмм я еав.-
лл е л свп п лвщ енсял.* г . вл гвав а йа йллм л лн.i, цвасл* явасл ч.гв-лв й..-
свгв п е щмлл* явасл е НнчлН а л.слi* явасл пвевщлс слi евв)с еавНв ллм )вмшл.
а лвмслм* еа.в в.п м с.явлва. еа.емллплм* еавсля м япвйм англ.* евмйнмм я m вi
ла.bлсвi, 2 я Kлл  л е аял шл с щл ч.а.й жпавенk га плл. вавmял в)ла лм
п яанmвя* члв) щвла.лм* я я л с гл) м й щмчвщ* нш. шлщ ев )лаычлсн* св л щ* с
л.щсвi авi й.щ.* слч.гв с. )в* яавщ. еав)ллвгв* лвп лвгв* плв)нсвгв )л.лля ,
цангв. л .сл. еня вм п енлм ев е.алз.алл лвлвгв лпв н) л с Нв лв с ангвi
лвавс. ганлсвгв л аля * члл ыb.гв г й.лн с мйя. с.)вмшвгв с ав , ? явп. па
й щя л нmвя* г . с ш щ мчля с ш. е.апны пвы mлпны мгншян* л л я й * члв
)н .л вm м,
( мш.* ев щ.с.. плсвпщл с.). щл* евш. ла.ммm авй* в)а b мм чнлм л с. п
е.агв* венл сс. плсвга вщ* л еалп. я явя.ллпвi ен)лчсвi н)васвi вщслл.мсвi
чллвл* г . с евавг. еалнmсл п ч.асвщ пмй ч.асi чнвя, oслй ев явсн ев-
ялщл я щсмщл вл . сс м лавелся * л пм пе.а. п. лн m. свгн* еав)а м ч.а.й й авм
лалвп л пл м п вавгн* г . щмгя м й.щм ) пм п вле.ч ля Н ев явп, s л е аял
л л плг лмм )ла.. ев щ.а. лвгв* я я н лсмлм свгл с ш.гв щ мчля I .щн )в
нm. лал гв * явг ш.лпл. п.лнbлН янлвп а.шлл.мсв евп.аснв я щваы, ц я пл лшм
янчсвгв с ч мсля с.)вмшвi л слл* лвмb.гв п в лсвч.лп. с е лзващ.* щлщв явлв-
авгв еавщ Нлп .л лпвi ев.й * л я лвл лл ангвi .аi е аявпi лвавm н мм* лвм
с щ.л.* евя .Н л с шл * нп.я м с я ыгн* я е.млсвпщ авb щ* я емчм.щн
енНн щлщвй л ŽJS JSNp№S
Р<
).йв) чсвгв с.) , Ф.а. вi л.аа * лне.смщл* я m вi лй явлв-
аН еая маялi янйс.чля*  вшл я щваы* еалч.щ влп л в. с а чнлм с. )л-
Р<
/в з азва ,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
уу:
п л анг анг свг п пв.щ с.л.ае.слл нпл .лм емm, 2 щ вс лвм с яв.ся Н* .аm
п з.мсi )ня.л щвавm.свгв* л л я смл с щ.а ыb.щ звс.k щва. еа.па ллвм с слщя.
п ).мщв* св п .iлплл.мсвлл всв )в .а.)аллв-гвн)в.* зл явпщл л.щсвл щл
л щ л мщ, Ал евНвmл. с . .с й..с.* авйвп.* лсл. л.яшял* плй сс. пв-
свi* л ч.ас. я щ.шял ).вi е.а.пмймы* л а явплсял* а е ыbл.м с п. лпваял* л
янвчял глсмсвi евн * .b. вНа слпшл. п.л л г йнамk Kлл вявял вс еалсвл с щ
м в.сял* л* .л с слН )л лсл. ш.павс лл я.п.асi яа е лл ы). англ. ).-
лмbл. Kщ).щ* всл .гялщ йпвсвщ веня лм п лганш.чсв. п. ав, r. вщс.п ым* члв
щ.m н Kллщл .гя пвгснлщл лп.асмщл щ iвлял ) л л явi янвч.я* с явлвавщ нйва-
сi )ва ыа я я а й еав вm * я я п па.йсвi я аллся.* нйва янвчя * явлваi м с ш. п
у<;К гв н с лвщ m. ).а.гн* л Kлл п вявя еав вm л нйва ла.лм.гв* явлваi с лвщ m.
 щвщ ».слвсявщ емm. щвм щ лм с ш п уР:> гв н* л ч.лп.алвгв* с i .ссвгв .. щ л.амы
лв .л лвщн с й * = л л я ..* л я члв .л ) щвmсв )в в)а лм пы Kлн .алы глсмсН
вявявп* вmл м ) лй слН .лявщ ч ш * а й)лл м лл ммсялщ а.).сявщ Авг п.лм г .
л явг * св л.е.ам евчлс.сс м еал евщвbл KллН )авсйвпН яа.евя,
цл лл* члв) с. й )лмk а.ш.сл. ш Нщ лсвi й чл п еа. нb.i г п. = вс л .л
с ?,
o щ . у<С; гв щ вемлм нпл .л щва.* св нm. с. с /лпм.а.* п s.с-r й.а., 2 щ
в лс ев. слi щ .смялi яп.а вяанmл л.)м л щ.см л ш.лл.лс.гв с * л нb.гв щ.m н
с щл* явг щ с еа пмлм я еалл сл* г .* .b. яалi вщ щл* с m 9П ще.с-*
члв) нс.лл с п Yщ.алян, nлвл ев. слi ля вл м н щ.см п нщ.* я я ).п.лсi
г.вщ.лалч.ялi алнсвя лл яа.лввпл * явлваны м щвг ) .гяв й евсллм яа я щл
л вп щл* щвг ) .гяв еал нщ лм п.л м с.гв* св Kлв йс члв ) с.)а.mсв с аншллм
чллi аллщ »с.щвйлс* явлвавгв м щла.ссв нш м  щвгв с ч KллН й щ.л, o.*
члв евщсы в) Kлвщ ).п.лсвщ яп.а.* = Kлв .гв влавнщсi л.щ ллч.ялi вый ла с л-
 сллч.ялщл щл л е ая щлI л)в п анг* п лн щлснлн* явг щ вшл в явс вавmял*
л л м нпл .л с.члв л яв.* с члв щ с. лвлч в)а ллл пслщ сл. с * с. m. м лева-
лллм .щн лйнщ.ссвi а влл щвщн вляалм пе.а. л вгавщсi еавлвлле п.Н е авНв л-
явп* явлва. вс* )п в* ев л ялп * л м п п сс., 2 щ* е.а. с щл* г . еа.апч лi ам
вщвп вл .м с вл г п сл л г . пйгм пла.ч л пмял. вал я щнзмm * я я* с еал-
щ.а* гвн). л авйвп. вавчял* емшнbл. с п.а.пя.* лл щялi п.вле. * евч.щн-лв
.мbлi евв лвы явшявi чнгнссi ) явсчля* = щвmсв )в а йгм .лм а. л Н в
явН л еамщН нгвп па л пшл. лй-й ).мм п.ляв.ес. лан) е авНв * с.вщс.сс.
л с.влk.щ.щ.* пав . лвгв* я я с й г вчсН я аллся Н* г . п. с авчсв енл св б9r i-
лл.* члв еамл щ лав-–* в с m нпл .ссв. с. щвm.л )лм пвйпа b.св п Н в слявг ,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
уу<

-ый.щша ып .ый шs лам.м. а
(а пщпша. яп пщ й . ав лс явгяйс

Z[S УSB ЛM№М ZaЭSDk o с йп .л. .)м 9 щ.аля сялщ ел л..щ* авm .ссщ п /в-
лл л евнчлпшлщ в)а йвп сл. п Yсглл-, ц ялщ в)а йвщ п ев. слН енсял . ыл
п щ.аля сялщ ел л..щ+
o лщла r )вявпk Алм щ.аля сялщ ел л..щ п ссвщ нч . вйс ч .л )лм
га m слсвщ sв. лс.ссН Пл лвп Yщ.алял ч.лп.алм п.я , цавщ. лвгв* п. щвл яслгл ен)-
лянылм с ч п Yщ.аля., nлв л яm. йс члл* члв Yщ.аля = Kлв . лслп.сс м ла с * г .
м чнплпны .)м я я вщ = л щ.ссв* л Kщвлвс мсв, 2 я лл лс ч.* м с. лй л.Н е.аз.я-
лвсллвп* явлва.* яалллянм Yщ.алян* вя й лм с в свi лвавс. щ.лсщл mнля щл л
й плллпщл лсвла ссщл с )ы л.мщл, J пвНлb ым Kлвi ла свi* вс .гяв щвm.л
е.а.mллм евлам.слм л с. вл лял* явлва.* пеавч.щ* слчлв ев а пс.слы ).й свi й п
ллвалл /влл* с. гвпвам нm. в )в.. Kяйвллч.ялН ла с Н,
УЛZk o ллНвлпва.слл 9»в.i нш.- п* пвйщвmсв ел л в .).* гвпвам в 9еавплс-
л мсвщ с лна лл.* чн я.* евл.ампш.щм п а ы-, в-пл лщвщн* п ш лсл.а. я ) )вч-
я щ пмй с л англщл е.ял щл п ш.i mлйсл* лл.а лнасвi .мл.мсвлмы* с еалщ.а,
o чнплпн.л. .)м чн явщ* евл.ампшлщм п а ы+
ork Фн я = Kлв лвл* ч.i нщ л чнплп пвсныл п.bл* явлваН в)чсi ч.вп.я m.
с. й щ.ч .л, s ангвi лвавс* чн явп с.щ в, nлв а йс. ы л* )лл. лвян* явлващ
с в.л вяанm ыbл.* Нп л ыbл.м пвлщл .впщл пмймщл, o Kлвщ щ. м ч лв чнп-
лпныл .)м евл.амссщ* св л англ. ы л лвm. чнплпныл .)м евл.амссщл п щв.щ еал-
нллплл, .* я я ев в) .л чн ян* м л яm. йс ы* члв янч ыbлi л аi еалмл.м* явлваi
гвпвалл лвмяв в евпш.слл л пвя ев левл.чсщ яа. лл щ* с щвщ .. щвm.л пс.й есв
с ч лм яв.ялвславп лм а. ялН с .явщН,
УЛZk ».чл в ев.л. лл ев).г. евплвамылм пв щсвглН п шлН ллНвлпва.слмН л а -
я й Н, Jпм.лм л Kлв вла m.сл.щ п шлН в)лп.ссН ялл слi+
ork ( * ч ллчсв, rв пвл члв ла ссвk .b. п а сс.щ .ллп.* й вгв в а.пвылл л
га m сявi пвiс* м ла вл свчсН явшщ авпk щс. сллм й )авш.сс. m..йсв в-
авmс. е лзващ* м п.чсв н).г вл явгв-лв,
УЛZk Флв п щ са плвм блл с. са плвм– пв па.щм а )вл п ш ап а .+ . члв й л -
плв п евялснлм ц.щ)ал m+
ork »вi г ап а ялi вел влвм лй .щл ч ллпН .л бу<Су=у<С: гв – Kслвщв-
вглч.ялН л. вп слi п й щ.ч л.мсвщ »нй.. а пслл.мсвi йвввглл л в свгв п..с-
с.гв .щ.ла бп у<>? гв н– чл.слм .ялi п ».щвал мсвщ й ., 2 яm. м члл .ялл п
чKл п л.ч.сл. ш.лл .л, r члс м у<С: гв м а )вл п цвас.мявщ нслп.алл.л.*
нm. я я еавз.ва анявi лл.а лна л плва щ.аля сявi 9?влл-* ев. ч.гв* п у<><
гв н* м а.шл евсвлмы евпмлллм .)м ел л.мявi .мл.мсвлл, »с. вч.см са плвм
п цвас..,
УЛZk o sв. лс.ссН Пл л Н п еав пллм ява.. ) гв ам 9?влл.-* с.m.л
англщ п шлщ яслг щ лл ллНвлпва.слмщ, жл ) п .iч лщ.л пвйщвmсвлм п)л-
а лм* й ч.л я явгв лй п шлН еавлйп. .слi л лм лйп.лсщ* я яв. п ) еа. евчл+
ork ч щ.см лщщнслл.л я веммс.слы пвi* св п. m. м члл ы* члв л. па. лл.л*
явлва. .гв см п евенмасН вп амН ыл веа. ..сл. впн 9слщз.ля - я я 9вч.см
щвв м* св .ян мсв еалп.я л.мс м .пвчя - ).й я ялН-л)в вя лл вевс.слi*
вmс )лм с я й с,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
у?;
УЛZk (вллг л .ян мс м а.пвылм пв.гв еля п лл.а лна.+ Ан .л л вс сл-
m лмм+
ork J )вылсв а псв нш.с я вл мсщ е.ял щ Kлвгв лл я явгв-л)в ангвгв
пл ганеевпвi яллпсвлл, .лвалч.ял л я вmлвм* члв евасвга злч.ял. й елл*
 . сс. а.пслщл с ав щл* в лН ева пвла.)вп с, жл m. а щ лалп лм еав ня-
лы с л)в.. гамйсН ел л..i Нн вm.лп.ссвi лвчял йа.слм* лв всл мпсв л а ылм*
члв) лН авщ с л л я я щвmсв )в.. ла ллвссщл л ) с мсщл = пймлм* с еалщ.а*
л ял. п.bл* я я 9Авмшвi е .- »л.а л 9sн вавг - 2.iва ,
УЛZk ц я п влсвлл.м я с ллы+
ork J елл ы гн)вяв. влпа b.сл. я ы)вщн еавмп.слы m.лвявлл,
УЛZk / йщшмм в пв.i mлйсл* я ял. щвщ.сл п гвлвп еалйс лм .iлплл.мсв
йс члщщл+
ork а яллч.ял я m i щвщ.сл, oч.а шс.. елмщв вл члл л.м лй /влл* евлщя
с.лйнч.ссвi ) )вчял п еавшвщ гв н* е.ап. евелял .й с п.вле. . п у<;< гв н,
УЛZk ц яв. щ.лв п .). влпв лл. а. л ел л..i сс. mлпнbлН л ел л..i с. п-
с.гв еавшвгв+
ork J ч лв нщ ы в лвщ* члв вm.с нb.лпвп лм е.л мсi ллевга зялi лщ-
пв* в)вйс ч ыbлi н)ян = с.члв пав . лйвгснлвi лслл* .m b.i яангвi яв)ял* явлв-
ащ м Нвл. ) влп.лллм с п ш пвеав,
УЛZk жл ) п ел л в)лп.ссi с.яаввг* члв ) п влщ.ллл п я ч.лп. п ш.гв
пя п лл.а лнан* п в)b.лп.ссв. щс.сл. п в) лл лянлп л Kл.ллял й ев. сл.
емлм .мл .л+
o лщла r )вявпk o щв.щ нч . нг ыb.. лмсл. ев. с.i а )вл бя m.щ*
9Y -* й явсч.ссвi я еавшвщн /вm .лпн– а йн m. щ.шлп .лм еав)лп ыbлщлм
япвйм лнщ с нч щл еа. пянш.слм с ч свпвгв еавлйп. .слм, »вм . ныb м яслг *
с члс ыb мм п л . мсН влл.ся Н л лвс Н* я m.лм щс. щвi н чсвi лй п.гв* члв м
а смш. ел , . Kлвл вв)i ла.е.л вmл слм ев еалав . пв.i сля я с. щвm.л )лм а -
щвла.с п с.яаввг Н,
л г нал мчш ш York мimшs 29 апеля 19*9 г +а пеев + ,ikшrs
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
у?у

-м .щаыящ./ (а пщпш
в пмплла й м лп гяящп п е. .ыа

-нев./ а+ санц «Г л с Аме к »
o аНлп. o лщла r )вявп п Ал)лвл.я. цвсга. sПY вНа сл м щ шлсв-
елс м ла сяалелм лсл.апмы ел л.м 9шввн Yщ.алял-, sвг св лсзващ лл п галз.
л.ял * лсл.апмы е.а. п вм с sвп.лялi sвый уС щ м у<>: гв ,
1 ел r )вявп п .гв вщ. п .л я. бшл л rмы-Šвая– r л мм П Нвпя м* е.ап м
m.с .гв пвыав свгв )а л * явщевйллва rляв м r )вявп , rляв i л r л мм r )вявп
е.а..Н л лй ка слл п sПY п у<КК гв н, .Н )а я а е м п у<К: гв н, o у<Сl гв н rляв i
r )вявп пвйг пм /няны нm)н 9швв Yщ.алял- п л.ч.сл. е.апН ш.лл щ.м.п ..
.мл.мсвлл,
.сл.апмы у<>: гв = с. е.ап м е.а. ч 9швв Yщ.алял-* евпмb.сс м лпвач.-
лпн r )вявп , ц еалщ.ан* п у<Сl-щ Y.я с а r й авп . е.а. чн в авщ с. r )вявп
9qSNp OaNaDJS№- бу<Сl–, (.я вл .м.л ен)ля лы слллвл лл асвгв авщ с r )вявп п
ев.пв.ссН sв. лс.ссН Пл л Н вл пНв 9?влл- п rмы-Šвая. п у<>: гв н,
s.с лва (mвй.з » яя алл нщ.а ? щ м у<>l гв * л я п.с. у<>:-гв* явг е.а. п -
вм лсл.апмы r )вявп * щ.аля ся м лсл.лг.слм . п не. веа пллмм вл 9вНвл с
п. мщ-, 9Бвв с м пвiс -* щ яя аллйщ* Нанb.пя м 9влл.е.м-* = л яm. с.лй).mсв гвщ.-
авпял. вл лл гвав * г . ел лм г п 9?влл-* = пвл я я щвmсв с щ.лллм явс-
л.ял лсл.апмы r )вявп * явлвав. ен)лян.лм пе.ап.,
2.ял лсл.апмы .лм ев щ шлсвелл 9швв Yщ.алял-* п плваявi а. ялл* св 
леа п.ссщл ве.ч ля щл, цваанелл п л.ял. бс еалщ.аk мангл = вавгл– пвл свп.с
).й ня й слiI в) п.с с.явлва. й емл.,
(лялваk (в лвгв я я еаллнеллм я лсл.апмы еавз.вавщ o лщлавщ r )вявпщ*
явлвав. еавлНв лл п .гв вщ. п .л я.* м Нвчн евйс явщллм с шлН а лвнш л..i плв-
авщ* с ел пшлщ ев е.п вслщвщ sлалс пв.щм авщ свп с анявщ мйя.* явлва. е.ч -
л лм п Kщлга лвссН лй л.млп Н п алm.* А.алс. л rмы-Šвая., /в лм o лщла
r )вявп п /влл* п у:<< гв н, r сглiявщ мйя. вс л ел лм п лал лм .пмлвщ гв н*
п вавявпвщ вс е.а..лм п sв. лс.сс. Пл л,
2вмяв члв й явсч.ссi лан o лщла r )вявп с сглiявщ мйя. в 9жпг.слл
Вс.глс.- мпм.лм щвснщ.сл мсщ пя вщ п с нян в ншялс., rл с в свщ мйя.* пяы-
ч м анялi* с. нb.лпн.л л явгв лч.аеп ыb.гв л. вп слм 9жпг.слм Вс.глс - Нвлм
) лй-й лвгв* члв я m м лавз а й)ла .лм п еалщ.ч слмН лвчял йа.слм зващ л в .а-
m слм, Y лавз* я я лйп.лсв* п я m вi лй пвмщл г п вявв вавя емлл* с. члл м щсвгв-
чл.ссН п ал слвп л пенb.ссН ншялсщ лавз,
o лан . r )вявп ншялс а щ лалп .лм п п.л. а пслл.мсвгв лл.а лнавп. .-
слм я я .паве.iялi ел л.м* с. я я ляычлл.мсв анялi, ц я .паве.iялi ел л.м
ншялс ) ев п.аm.с п.щ плмслмщ за снйявгв пв.щс лвгв п.я л а сс.гв .пмл-
с лвгв* явлва. )л Н а ял.ас м .гв впа.щ.сслявп,
вKлвщн л евнч .лм* члв 9жпг.слi Вс.глс-* я я па йлм o лщла r )вявп*
9в)л.с пмялщл е а .лйщ щл* йпнч bлщл лсвг я я е ав лм* лсвг я я ) гв-
ншсi е гл л-, цвщщ.сл алi r )вявп .л л.ялн мс. л з яллч.ял. п. .слм* я я*
с еалщ.а* л.Нсля еллв.лсвi нKл лл ллвалм е.а.пв вп А iавс с за снйялi мйя*
явлващл елл лм анял. авщ сллял* л яm. ев ав)свлл )л еншялсялН па.щ.с,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
у??
rв е.а.i .щ я лсл.апмы щ лллщ плвавщ* явлвав.* я я щ невщлс л а смш.*
еавлНв лл н с.гв п вщ. п .л я.,
o галз. [ев- сглiял]k
9(м е.а. чл п Kзла >-уС->:,
.сл.апмы o лщлавщ r )вявпщ*
еавй лявщ* евKлвщ* Kслвщввгвщ*
еа.ев п л..щ цвас.явгв нслп.алл.л -,
[1 ел ] r л мм П Нвпя м,
r, П,k 1с м* я я п й смл* o лщла o лщлавплч* п ш.i лпвач.явi л е. гвгл-
ч.явi .мл.мсвлмы* Нвчн п ев) гв аллм* члв п с шл па.щм м лсл.апмы, (нщ -
.лм* члв . вп в ) е.ап а йа.шллм в лс пвеавk )н .л л щв. лсл.апмы еавлНв ллм
 анялщ ел л..щ o лщлавщ sлалсщ лл m. лйп.лсщ щ.аля сялщ ел л..щ
o лщлавщ r )вявпщ,
o, r,k r. щнb iл.м еалнллпл.щ Kлвi )васвi явщ с k лнл* явс.чсв* .лм л r )в-
явп* л sлалс* л .b. яв.-ялв, Yщ.аля сялi r )вявп п в)b.щ еав вm .л .в анявгв
sлалс , Бвлм вавявпвгв гв м л ел лм авщ с лвмяв с сглiявщ мйя. й ев -
елмы 9r )вявп-* щвi е.п вслщ 9sлалс- .b. щ.мя .л л щ л мщ* я я еал лвя я щв.i
з щллл ев щвлщл анялщл еавлйп. .слмщл = ллН щл* л лммщл,
r, П,k o п. м йс .л. сглiялi мйя п вп.аш.слп., Yщ.аля ся м яаллля евлв-
мссв влщ.ч .л ляычлл.мсв. )вг ллпв* л лвщ ллчсвлм л пв.в)а йл. п ш.гв сглi-
явгв ллм,
o, r,k Yсглiялi мйя м йс ы .ллп , o пв.щс лвщ гв н евялснп /влы* м
евлнел п ц.щ)ал mялi нслп.алл.л п Yсглл л вявсчл .гв п уr, П,k 2вмяв члв п Yщ.аля. пш. п ш е.а.пв 9ш.авм с ш.гв па.щ.сл- ?.ащвслвп ,
r в)вmя. яслгл я й св* члв е.а.пв вщ п щ евщвг п ш с,
o, r,k ( * ч лм е.а.пв . с щвлщ свщ (щллал.щ* с. псв явсчлпшлщ ш а-
п а ялi нслп.алл.л л пв)в св п .ыbлщ в)влщл мйя щл,
r, П,k Y члв* п ш с в)ла .лм евiлл ев п шлщ лве щ л )лм ел л..щ+
o, r, б
смеш к
–k r.л, жщн п.гв п лм ч.ла. гв * н с.гв вллчсi ) аН лсi ) *
л вс в)ла .лм )лм ве.асщ е.пвщ, rв Kлв .щн с. щ.ш .л щс. евщвг лм, Вс лвмяв члв
 . лс .я м щв.гв явщщ.сл алм я 9жпг.слы Вс.глсн-,
r, П,k Y пвл щс. я я а й Нвл.вм евгвпваллм в п ш.щ е.а.пв . еншялсявгв 9Вс.-
глс -, nлв члв = е.а.пв п ллН Н+
o, r,k 9жпг.слм Вс.глс - с. а й е.а.пв лл ллН щл с сглiялi* с с.щ.ялi, rв
п. Kлл е.а.пв еал)лйлл.мс.* л еаллвщ всл ялш л с.п.авмлсщл вшл)я щл, sе.ап
л щс. я й вм* члв еал евщвbл я ялН-лв щ глч.ялН щ сленмлi п явс. явсвп н лм
е.а. лм с. лвмяв п. в .аm сл. я m вi лавз* св л п. вйп.й л.* пы Авмшны ». -
п. лн .. алзщ, rв m. .л ) ллНвлпван- Нлщлян н вм вНа сллм л ч.а. н алзщ*
л лвчсi щ л.ял * чн в )в ) сл я ч.щн* л я я я сглiяв. евсмлл. в алзщ. с.
ввлп.ллпн.л анявщн,
r, П,k ц я m. п а йа.шлл Kлвл пвеав+
o, r,k жл 9Вс.глс - е.а.пв ллм* = с. е.а.я йп лм насщл сглiялщл ллш-
я щл* = с.в)Нв лщ е.а.пв еа. .мсв лвчсi* ев лавчсi* ввпсi* л Kлвi лвчсвлл м
а ) п. еалс.лл п m.алпн = 9г явлм-* лймb.лпв* л лвщ ллч.яны мсвлм* члв
лве п лавя. л алзщн, В св* члв вНа сл м* Kлв мщ)* л)в пява. пмслвм лв в)лвмл.м-
лпв* члв Kлв с.)вмшв. аллщлч.яв. л.с.сл. вя йп .лм пвп. с. евщ.Нвi* * с еавллп*
нmлл с.й щ.слщщ плслвщ м й яа.е.слм ввпсвгв щ , .й явщщ.сл ал.п* в)k-
мсмыbлН в .аm сл. л зващн 9Вс.глс -* в)а йвп м евл.е.ссв лвщ п лмчн лшслщ
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
у?К
ла сл* явлваi )н .л лй с пщ.л. е.а.пв вщ всвпсвгв л.ял л п.Н п ал слвп* лйп.л-
сН щс. ев вен)лявп ссщ ч.асвпля щ, / )вл )в щсвгв* .ы м нп.я м .л пв.щм,
r, П,k ц я п щ н .лм впщ.b лм п шн лпвач.яны а )влн нслп.алл.лялщ еа.ев-
п сл.щ+
o, r,k чвплм щв.i а )вл п цвас.явщ нслп.алл.л. п Kлвщ влсвш.слл ляычл-
л.мсв ) гвеалмлс, J члл ы ш.лм-.щм .ялi п с. .ы = в лс яна евпмb.с в)йван
анявi лл.а лна вл 9sвп в евян .гва.п.- в Y.я с а Авя I ангвi яна евпм-
b.с а й)ван с.явлваН й щ.ч л.мсН еавлйп. .слi .паве.iявi лл.а лна .пмлс -
лвгв л п лвгв п.явп, o Kлвщ яна. м а й)ла ы л ял. авщ с* я я 9» щ Авп ал-* 9Yсс
ц а.слс -* 9o евля Н нла ч.ссвгв па.щ.сл- анл л 9чл- (m.iщ (mвi , o е.-
л мсвщ .щлс а. щвл нч.слял лйнч ыл анялН евKлвп п валглс .,
r, П,k вгвпвалщ л.е.ам* o лщла o лщлавплч* в п ш.i лл.а лнасвi .мл.м-
свлл п Yщ.аля.,
o, r,k J еа. евчлл ы гвпваллм в щвлН ев. слН еавлйп. .слмН = 9 слс.- л
9?влл.-, 9 слс- пш. п еавшвщ гв н п sв. лс.ссН Пл л Н л п Yсглл, Вс л.Н
ева е.а.п. .с лл е.а.пв ллм с за снйялi* ле сялi* с.щ.ялi* шп. ялi* лялi
л гв с ялi мйял, слс = Kщлга сл щ. свi лсвi* лавг л.мсвi с.mсвi ншвi* =
п.м еавсляснлi нчшлщ* члв .лм п анявi янмлна.* й )н лпшлiм п чнm вi .щн а. .
щ.m н ла.щм вс щл щ.аля сявгв )л * с )аллвi нm iя., 9?влл - пш с сглi-
явщ мйя. п пгнл. Kлвгв гв * п лй л.млп. 9 лсKщ-, nлв щвм ы)лщ м яслг , .лвалм
). свi вч авп л.мсвi .пвчял« s.iч вс е.а.пв ллм с ш.лм .паве.iялН мйявп,
В)а b вм яв щс. л мевсяв. лй л.млпв, Вл вп.лявгв лй л.млп м .b. с. евнч 
й еаввп,
r, П,k J еалп.й в)вi п шн плв)лвга злы 9(англ. ).а.г -* пш. шны п Ф.Нвп-
явщ лй л.млп. п rмы-Šвая., o п. м вч.см лйп.лсi Kслвщввг* л м йс ы* члв п евпм-
b .л. п шл .лсл. я слян в)ла слы ) )вч.я,
o, r,k А )вчя щл м й слщ ым нm. .л емлм .мл, (в е.а.Нв п цвас.ялi нслп.а-
лл.л п еав вm.сл. ш.лл .л м й п. вп яв.ялмщл ) )вч.я п ш ап а явщ щнй.. =
»нй.. а пслл.мсвi йвввглл, s л.Н ева я я м е.а..Н п Yщ.алян* м вляа* м вел 
с.явмяв свпН пл вп ) )вч.я л в)а влсл а гв.ссН Kяй.щемавп м а йлчсН
щ.аля сялН щнй..п,
r, П,k o п ш.i плв)лвга злл .лм* щ.m н еавчлщ* ла слчя * г . п гвпвалл. в
) )вчя Н* явлваны м йс ы евчлл с лйнлм, J Нвчн евеавллм п еавч.лм .. с шлщ а лв-
нш л.мщ,
o, r,k s н впвмлпл.щ, 9( .яв м й )а. = в с яв )в. н щ.см п. ев )вявщ* л
ч лл гам нb.гв лвm. в щсвi, o п.лнbлН й авмН алйвсялН я смвсвп* пвяв с
ан всвсН явс Н s с-»лгнKмялН гва* с вй.а Н 2.лвсявгв навчлb л пв щсвглН ан-
глН навпН л еа.яа сН щ.лсвлмН* г . п. лаве л мангл щс. йс явщ* я m в. .лв
.л ыл л )н нл .л лм щсвы вляал.* щсвы вел сс. пл л ев пл , .щ.с.щ щвлщ
с йп с = с.л* с. а.я * ) )вчя п Yмя.* анг м п Аа йллл* ла.лмм п mл Н.* г . м пйм
.. пвяв п гва Н* с вяс. mсвi гвллсл* = л ulaJ[SOaF NF4MМMya OlNNMlR[* явлв-
а м л лслп.ссв й п.аш .л л.щ ллч.яны .алы* с ч пшным п е.л.а)нагявщ .н, ал-
йс ым* м с. п.аы п щлщв.лсвлм па.щ.сл = .гявгв* е псвгв* е.ал явгв па.щ.слo nлвл
пвш.)сi явп.а м с нчлм л я я п лм* члв) в лс нйва еалНв лм с ангвi, sев-
ляс.лм лл с.л вавгвi ев.ллл.м* Kлв .гв .в, . пш.. м щ.см с m .сл. = пс.
ммпвмявгв па.щ.сл* св вч.см m. пснлал )вm.лп.ссвгв еавла слп = Kлв с н чн
п)а ссi е.iй m* п. а псв п я явi евв.* лнс авпвi лл евссвi* лл m. а. л
вл лявп я явгв-сл)н м л авгв всмя н m..йсвi вавгл щ.m н щ.алпщл п Kлвщ явс-
л.ял. В) сл л sя.с.ял. л бл щ н щ.см .л .л в лс лй ы)лщ.iшлН щвлН яа.лслявп*
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
у?С
щвi гвн)вi DFЭlSCaD–* = впвщ* ы)вi нгввя й.щл* г . м щвгн )лм п в)b.лп. ) )в-
ч.я л яващвпН лН а л.слi, oвл Kлв = ) m.слпв* л й ) m.слпвщ Kллщ .лм с.члв* с.
вп.щ ев ыb..м веа. ..слы, nлв пав . я явi-лв щгсвп.ссвi злйлч.явi енлвл*
ян нла.щм.лм* члв) й евсллм ..* п.* члв м ы)ы п щла., nлв пав . щгсвп.ссвгв ла.-
е.л нщл.слм л ) гв асвлл* в)а b.ссвi* я я гвпваллм п щ.аля сялН взлл мсН
а.явщ.с лмН* JM B[MЭ aJ ЭFé OMNOS№N = с. йс ы* я явщн л я ч.щн* = г.сл мсвщн л явсла -
енсялн ч.вп.ч.явi н м) лл ) гвявссщ нН щ* ) ныbлщ й.щсвгв ч ллп -,
r, П,k sе л)в* o лщла o лщлавплч* й п шн ы).йсвлм л й лсл.а.сны
).. н,
o, r,k (в пл слм,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
у?>

цш м, яглм ы.с лам.м. а (а пщпша

-нев./ Вла+ м а Наб к ва Н к ласу Ган:;му впевые публ к ванн е в 19*<
г +у в «=is>ш?шr»
– Вы увеж+ал ч в св : мана: не сав е пее+ с б й «н с ц ал.ны: целей
н м ал.ны: за+ач». Как ва же ункц я ман в – к нкен ваш : в бще мана?
= В с лй знсялi п.Н щвлН авщ свп = вя й лм* члв авщ с я я л явпвi с. нb.лпн.л
пвв)b., цслг * явлваны м вй ы* = .в лчсв. л ч лсв., цвг м а )вл ы с с.i* м с.
еа.. ны сля ялН ..i* яавщ. в свi = вй лм яслгн, J а )вл ы лан св* а )вл ы вгв
с впвщ* евя всв п явс. явсвп с. ев алл щс. вbнb.сл. )вылсвi п лл с слщ л
чнплпв н впвмлплм, жл члл л.ы* п пвы вч.а. м* еалНв ллм евлан ллмм = .b. нчш.,
.янлпв .лм лан св, ?.гяв. лянлпв = Kлв лв* члв п пл лл. с впа.щ.ссН Нн вm.-
лп.ссН пл пя Н а.щ..ссН ев .вя л ).щ.ссвi щ йсл,
– В св : пе+ сл в я: вы п с янн высме ваее Фей+а венск г шалаана.
= Ф.гв а л м вm.с еня лм чнm я с евавг пв.гв вйс слм+ »вm.л )лм* м а смш.
гвпвал в) Kлвщ* св с щ.а.с евплваллмk л.ае.лм с. щвгн с. в свгв* ч.ла.Н вялвавп = вя-
лва ка.i * вялва Глп гв* вялва Пп.i.а л вялва ц лав, цвс.чсв* е.апi 9сл-
щ .л л.)м в .m -* я я гвпвамл п еавй.ялваявi, J с. Нвчн* члв) щ.см ев.b л .а.*
янчс. с плалiявгв щ сммя в л ащ йвсллявщ, sчлл ы л яm.* члв за.i лля м
л.валм п. .л я .ам.йсщ Kллч.ялщ ев. лплмщ* с еалщ.а* явг гамйсвщн н)лi. щвй-
г щл влл.а щмгч ыл еалгвпва лвмяв евлвщн* члв п .ллп. .гв лшявщ щсвгв = лл
лшявщ щ в = евав щ лм* еалч.щ л лвл л ангвi 9 впв - а ) лп .л, ка.i ллялi
аKя.л еа. л пм.лм щс. л ялщ m. з авщ* я я л глг слялi янвя евлавп ссвгв .а.п
 аявi ев.а. лс.* авпсщ ч.лвщ слч.гв с. па m ыbлi* а йп. члв авmн в)п л.м 
а йлснлщ вл н лп.слм алвщ* явг .щн гвпвамл* члв е.а. слщ а )вл п.лч iш.гв янм-
елва * й а плпныb.гв л евсс. е.b.асвгв ч.вп.я ,
– Р ман на+ к ым вы сейчас аб аее я на+е/с. «вемен »? Как м вы пе+-
савляее себе «вемя»?
= »вi свпi авщ с б.iч п с.щ пв.щмвл ла сл щ шлсвелсвгв л.ял – = .щ.i-
с м Навсля * .iлпл. п всвпсвщ еавлНв лл п Yщ.аля. с ш.i щ.чл, В с лй .гв емлл
ч л.i евпмb.с щв.щн евслщ слы явс.елл па.щ.сл, J еавп. я ме..щ ев еавла с-
лпн-па.щ.сл* л еавла слпв вя й вм венНвмы* явлваны м влеа пл п е п см. ев пв -
свi Нм)л, r. )н нчл вв).ссв еавп.b.ссщ ев ч лл злйлял* м с. еалслщ ы Нллавнщс.
зващн niсшл.iс * св п. м м лвгв члв) )лм л.ллвщ* с. в)мй л.мсв йс лм л.ввглы,
o щвлН г.авлсмН л.ч.л аня м л ла с я м яавпм, В с лй слН злгналан.л с .щлл Н
ла сл Н щв.гв авщ с л нщла .л п ысвлл* .. .ла вл .лм в щсвi в ч ллпвгв
явс * явг п еа й слчсвщ елавг. п.лчлсвi яашян вл ыя й mлг ыл .пмсвлв емлм
п.ч.i,
– Скаж е п жалуйса к г з п саелей вы л/б е к казал на вас вл ян е?
= J ) еа. евч. гвпваллм в впа.щ.ссН яслг Н* явлва. пйп ыл пв щс. влпа -
b.сл. е.апвгв а й k левп. мс. ллвалл в .ян мсН щ.смшлслп Н* m в) гвщв-
.ян ллвп* слл щ.аля сял. еаввпм.лс щял. еавевп. л* енлвпял. с.я вл м
ев авлявп* еале.ач.сс. с.еаллвiсвлмщл, nлв вллчсi еалщ.а с пмйп .щвi я л-
зля ллk яслгл п мылм нсщл ган щл* лН с йп слм с. й евщлс ылм* лН плва ).й-
лял* с.вллчлщ в лс вл ангвгв, Флв m. я .лм плмслм* вя й ссвгв с щ.см я.щ-лв лй
ел л..i* щвгн я й лм* члв слялв явсяа.лсв = сл mлпвi* сл щ.алпi = с щ.см плмслм
с. вя й * м слявг с. ) ч.свщ я явгв ) лв сл )в ян) * с. еалщя сл я я явщн
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
у?Р
с еа п.слы, r щвщ .. м с. еалс .mн сл в свщн явсллс.слн, J яналаныbлi с
Yл сллявi ч.свяI в ч.гв m. лс.. л щ с.)в* щв. в)лп.ссв. с.)в* п л вл я лзл-
я лi л ).йщвйгН еавл явпo
– Пав ла гы в ша:маы в п ке п : же чен. п влека/ вас с ве-
сву/ аал с ческ му взгля+у на м . Не м гл бы вы бJясн . л. су+.бы в ваш :
 мана:?
= J вл пмы а.ш.сл. KллН й г вя щвлщ нч.сщ явщщ.сл лва щ* лН ввпмлсщ ла.-
мщ п м)вчсвщ н йс слi, швпвам ).еалла лсв* м с. с Нвmн всвпвев г ыbлН л .i*
л ялН я я л .м н м)* п пвлН авщ с Н* ев яа iс.i щ.а. л щ с.л сл в свi л .л* явлва м
с ш ) мсв. па m.сл. п вп Н члвщ щ.смш.* ч.щ явлч.лпв вп* явлвав. м й ла -
лл с лн лл лсны яслгн, Ав.. лвгв* щл ев .). лга щ.см с. лсл.а.ныл, Всл ев а йн-
щ.п ыл нч лл. англН ы .i* щ.см m. еалп.я .л вмс м е аллм = я еалщ.ан* ш Нщ лс.
й чл* явлва. м вл пмы п ).ла лсвщ в лсвч.лп.,
– В ваш : кн га: чен. час всеча/ся уп м нан я п пуляны: л.м в бул.-
ваны: кн г. П : же вы п лучаее у+ в л.св е п гужаяс. в ам с еу ; й п п-кул.-
уы. Вам л чн навяся п + бные п зве+ен я как н с н сяся с й ункц ей
к у/ н вып лня/ в ваш : п зве+ен я:?
= J влпа b.сл.щ влсвшнм п )нмп асвщн чллпн л я евенмасщ щнйя мсщ
с щ)мщ* еа.йла ы щнйян еаллвсвп л свч.m.я* с. пвеалслщ ы с нчсны з сл ллян
 .пя щл л гавщл щл* в пмялщл л щ 9DlDSNDS- л 9DlDSNDM№é-, ».см ншл пвавллл вл
.ш.пН злмщвп = п слН я .ял с лныл ев лввщ щвс ш.я* гв. .пял ланлм ган-
мщл в щнг. л. влпа лсН щвв Н щвп, .* еввm анян с .а .* с. нщ ы* члв м
ч b. пщ.лп ы Kлн щ ян лнан* ч.щ англ. ел л.л* явлва.* я я л м* п.амл* члв Нвавшлi
щ.Н = щв. нчш.. а. лпв м )вам) па. лл.мщл,
– K значае +ля вас згнан е ж зн. в+ал Р сс ?
= Бвавшв лйп.лсi лле Нн вmсля * п.чсвгв лйгс ссля * m. .л вс л с. евял 
ав сН щ.л* = злгна * явлвавi м вbнb ы нНвпсны )лйвлмI п )в.. явсяа.лсвщ щ.
9лйгс сл.- м Нн вmсля вйс ч .л лшм в св = й еа.л с .гв яслгл, o. щвл яслгл* пяыч м
 щны е.апны* явлваны м с ел вавя лал гв с й с лйk. .ссвщ щвмы лп счля.
п с.щ.ялН щ.)ла шя Н* й еа.b.с п ла с.* г . м ав лм, nлв евл.ам м /влл* с.
м щ.см,
– Ваш п зве+ен я вызыва/ щущен е ч с з+анн е вам бы е г аз+ + с -
венее бы+енн й уныл й еал.н с . Lля вас каег в бажен я мечы еал.н -
с же вес.ма пе+еленные п ня я а есл +а как вы н ?
= 2в* я я п невла.)м.л. впв 9а. мсвлм-* )лп .л щ.см лвян, цвс.чсв* нb.-
лпн.л с.я м на. с.сс м а. мсвлм* явлваны щ п. ввйс .щ* св Kлв с. .лм лллсс м
а. мсвлмk Kлв а. мсвлм в)bлН л .i* нвпсН зващ ) с мсвi в) .ссвлл* е.а. в-
пл с йв)в с.псны л.щн, жл п лщ..л. п пл н ев в) .ссвi а. мсвлмы л я с йп -
.щi а. лйщ л аН авщ свп* ) с мсвлм А мй я * sвщ.а.л »вKщ лл (, ш, ?вна.с
= еалпвmн щ. н анч ыbл. еалщ.а* = лвг п еа п* члв а. мсвлм* з )алявп сс м
ева. лп.ссвлмы* = нс * п нщ сс. щла еалв)а.л ыл* с еавллп* ч.ал с.а. мсв-
лл л щ.чл, а вя мсв* св . лслп.ссв а. мс.* нл.сллчс. щла = л.* члв я mнлм
с щ с.в)чсщл, цвг вй сс. щсвы з сл йлл . ыл в)а йвщ м ев а m слм* всл
лвm. л снл еа. щ.лвщ в) .ссвi на. с.ссвi а. мсвлл* явлва м* п пвы вч.а. м* лвm.
)н .л з мшлпвi* св нm. п свпвщ явсл.ял.* явлвавгв щ евя с. щвm.щ .). еа. л пллм,
В) .сс м а. мсвлм с члс .л а й г лмм* вл с.. лНв лл йвпвсл.* я я лвмяв Нн вmсля
е.а.л .л пвлщ лпвач.лпвщ в нш.пмлм н)k.яллпсв ввйс ссi лщ щ л.ал ,
– Спаве+л в л замечан е ч вы в сп н маее ж зн. как смешну/ н злу/
шуку?
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
у?l
= o левмйн.л. впв 9mлйсм- л я* члв м с. щвгн й .iлпвп лм п. .гв щ.а ыb..
щвпв. щсвгвв)а йл., Фмм mлйсм+ ц я м mлйсм+ Глйсм с. нb.лпн.л ).й еаллмm л.м-
свгв щ.лвлщ.слм, Глйсм ?.слс вллч .лм* я m.щ* вл mлйсл (m.iщ (mвi л я m.*
я я еалгвашсм я щс.i вллч .лм вл )алл сл гвн)вi пв * Нвлм всл в) mлл п лйгс -
слл п Пп.i алл л в) вч.см щсвгв ел л, .л пвймщ.щ н м) Вя а ч iм л ?мыл
цKаав = в лс b.гвм пвлщ евавявщ л вя й м й а.ш.лявi* ангвi л л пвi щ .см-
ялi* св гва й в )в.. лмmялi га.Н й п.амщл звлв )ва лвалл еавмплл.мщл* п а.йнм-
л л. л п.лялщ .лялщ ел л..щ п.Н па.щ.с л с ав вп, J с. с.н влп.ллп.ссвлл
й Kлл з а лй ев лссвi mлйсл, »вм в)лп.сс м mлйсм ) с.а пс.ссв ч ллп..
л й вавп..* ч.щ mлйсм ФлсглН с * явлваi* гвпвамл* ) влвщ е.апвгв r )вя * щ.явгв
л л аявгв Н с п.с лвгв п.я * m.слпш.гвм с анявi .пл.* = п л. гв аня м
янмлна вллг пв.гв а п.л , Флв m. в mлйсл щвлН г.ав.п* с. п. всл гавл.яс л
ла глчсk к. ван п 9( а.- пе л еа. сс м ы)впм л а сс.. еалйс сл. .гв г.сл мсвлл*
(mвс П.i п 9А. свщ вгс.- mлп.л с еамm.ссвi пснла.сс.i mлйсмы* вп.щ с. веаля -
 мм л.щ* члв п с йп .л. шнлявi, o* вmсв )лм* енл .л. щ.см (влв.пялщ,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
у?:

«Гыа й А нйп йащп ,йs ыам ы.й,м в.яай л мк»

-з нев./ 19MN–19ON-: г + в
l;
r )вявпялi )нщ* явлваi с ч м п с ш.i ла с. mнас мсвi ен)ля л.i
91 bлл ?нmлс -* н м ев п.щн* л с. нщ .л нллН лм, r )вявп = е.а.за йланм звалйщ
s мп ва ( л = Kлв с аявлля* ).й явлвавгв нm. с.мйм в)Нв ллмм, /няв- щ.аля сялi
ел л.м в лН ева мпм.лм янмлвпвi злгнавi* п лсв еаллмглп ыb.i Нп лялН лй л.-
.i* ялсвшсН л л. ла мсН е.а. г л..i* чсН л.ал слвп* евн).йнщсН явщщ.с-
л лвавп л лвявп л..i* пнмг асН явще а ллпллвп л* .л.лп.ссв* 9ам впН члл л..i-*
еавлН щ.алсН* пав . с  п щл* .b. с. нла ллпшлН пян я евсвяавпсвi лл.а лна.,
а. л плл.л п.Н пш.е.а.чл.ссН я л.гвалi* п.авмлсв* нm. еалв)а.л с. псв
пш. шлi )васля 9r )вявп в r )вявп. л еавч.щ-

бс йп ссi л я ев еалщ.ан в свгв лй
mнас мсН с )вявпялН лсл.апмы–* ян пвшл е.а.пв с )вявпялН K.* яалллч.ялН
л л.i л лсл.апмы у<С;=уаля сявi* за снйявi л лл ммсявi е.алв лял* слявг с. е.а.лй п м сл с в свщ
мйя. щла ,
rлявг с. е.а.лй п м л с )вявпя м а..сйлм у<Су гв с яслгн Yална Аа i-
сл = в с лй л.Н яалллч.ялН л л.i* явлващл ел л.м бп с ч . вавявпН = .b. слявщн
с. лйп.лсi анялi Kщлга сл– вляа пвi щ.аля сялi е.алв лпвач.лп , nлвл ы)в-
елсi щ л.ал ) евнч.с вл плл..щ нm. ев. пНв )васля л л.е.ам еа. -
г .лм ) гвявссвщн пслщ слы члл л..i 9.свла ссвi лл.а лна-,
?мплсны вы 9r )вявп в r )вявп.- вл пмыл лсл.апмы = в)а йчлял щ аглс м-
свгв м Авмшвi лл.а лна m са * я а лс мсв е.а.вщ.ссвгв л еа.в)а йвп ссвгв
r )вявпщ, (плmлщi вв)а m.слмщл пш.i лл.а лнасвi ла л.глл* ел л.м еа.па -
лл лсл.апмы п н в)св. а. лпв м вй слм пв.i ен)лчсвi е.авс = влч лл щлзв-
вглйлавп ссвi злгна* в свi лвавс* еалйп ссвi вга ллм вл ы)велсН ч лсны
mлйсм 9п.лявгв o, r,-* ангвi = еа. .мсв лвчсв па йллм л. Kл.ллч.ял. й явс л еа -
пл * ев явлващ члл л.мщ снmсв )в н ллм в .гв еавлйп. .слмН,
( m. п а щя Н mнас ллявгв m са r )вявп вл п м пйя л.мсщ Нн вmслявщ*
й )влмbлщм в) лймbсвi лвчсвлл па m.слм щл л па йлл.мсвлл я m вi за й,
9 а.m . п.гв* м ел л.м* щвi ллм = Kлв п.* члв н щ.см .лм-* = ел вс в свщн лсл.а-
пмы.ан* с л лп м с йс члл.мсН вяа b.слмН п лщеавплйлавп ссН за гщ.сл Н лсл.а-
пмы, oвл евч.щн r )вявп еал лачлпв вл)ла блсвг )а явп * лсвг а. яллавп * лв
л пвп. е.а.елп – пвеав лсл.апмы.авп л влп.ч с слН п елмщ.ссвщ пл ., Влп.л
лсл.апмы.а щ б)вмш. с евщлс ыbл. щв вл лвчс. щляав-K. лл щлсл-е щз.л–
r )вявп й свл с л. m. щ. еа пвчс. я алвчял* с явлваН ел пвл авщ с,
а п * ев в)с м лл.щ вй слм лсл.апмы ) па )вл с с. а йн, r ан).m.
емлл .млН = ш.лл .млН гв вп* явг еалНв вщ п.щласвi п r )вявп . м
й явссвi в)ч.i mнас ллвп* вс а й п лсл.апмы с еа пв л с .пв* с. л я m.ляв*
я я Kлв )н .л евйm.* явславланм пвлН в).. слявп, Вч.см явав евсл сс. лсл.а-
пмы е.а.л л н вп.лпвамлм r )вявп , . с.н лплл.мсв, ц я еа плв* всл лш.с лав-
l;
.свла сс м лл.а лна , ?;;К, № l, s, ?;:=?у<, rляв i ».мслявп, sвл п.сл.* еа. лвпл.* е.а.пв , » ая
( мс, .а.пв бž–, жпг.слм ?вйлся м, .а.пв бžž–,sвл плл.м па m .л ляа.ссыы еалйс л.мсвлм (лл.ан }лщ-
щ.ан* s, J, s.с .авплчн* ш, А, шнш свя* s, Y, Пп )алсн й евщвbм п а йя слл с )вявпялН л.ялвп,

r )вявп в r )вявп. л еавч.щ, .сл.апмы* а..сйлл* K. Ÿ sвл,* еа. л,* явщщ.сл,* ев )ва лыла лi r, ш,
».мслявп , »,k .й л.млпв r.й пллщ м ш й.л * ?;;?, = l;С ,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
у?<
гвi пвеавсв-влп.лсвi зващ л* ев нлл* еа. л пмыл в)вi вч.аял пвеавлйп. .сл.щ
вл .мсН а.еля л пя йп слi ел л.м* лвснbлН п а нm .слмН впввНвллпвгв
лсл.апмы.а , (л вг п слН ев щ.смм л с алсщ а я йвщ mнас лл в) плва.
9?влл- бв .гв пс.шсвлл* в .гв m.с.* в а евам я. см л еавч,–* с )вявпялi л.ял
пв лм я щлслщнщн, вщлщв ) с мсвi mнас ллявi )влвпсл r )вявп а й а m л
ган). вшл)ял* пвмс. е.а.я й л с щ.а.сс. ля m.слм .гв вп* п ч.щ вс ен)лчсв
в)плсм с.явлваН лсл.апмы.авп, .щ.ссв евKлвщн п плваялi )васля с.Нн вm.лп.ссвi
еавй 92п.а . нm .слм- бувен)лявп ссН с лв па.щм п й е свi еа..,
s нч.лвщ плвалл.лсвгв щс.слм r )вявп * л яm. m савпН вв).ссвл.i евсл с-
сН лсл.апмы* щсвгл. лй слН с. пвшл п яслгн 9r )вявп в r )вявп. л еавч.щ-, .ч м-
с м с.в)Нв лщвлм с. щвг а вп лм вл плл.м* м явлвавгв m. вл .мс. а.елял
л й щ.ч слм ел л.м = еал п.i лН лллллч.явi ш.авНвп лвлл = с. щ.с.. лсл.а.с*
ч.щ плй сс. л вл ялавп сс. )й лй 9я свслч.ялН- лсл.апмы,
В с яв лв* члв с. ев Нв лл м яслгл* Нвавшв пелп .лм п е а щ.ла mнас м-
свi ен)ля лл, Y ев.щн )в а.ш.св е.а.п.лл с )вявпял. влп.л л пя йп слм лй
вл)а явп ссН г й.лсН л mнас мсН щ л.ал вп бял лл* п.мщ а. ялН л с. влнесН
m. е.л лл щ-с )вявп. щ– л .еллм лй слН )васв. лсл.апмы* п m лвi зващ. еа. -
л пмыb.. Kл.ллч.яв. яа. в л mлл.iял. пвййа.слм ел л.м, цвщевйллы Kлвi ен)л-
я лл ев я й  щ r )вявп* явлваi лсвг пял п пвеав лсл.апмы.авп л ганеел-
авп пвл влп.л ев л.щ ллч.ялщл й гввпя щл,
2 я члв с. гснш iл.м нгвb.сл.щk е.а. п щл с. в)л с. яавНл ) аявгв лв *
 явщ. ня л л лйыщлсял* с щ.а.ссв с. левмйвп сс. еал еалгвлвп.слл авявшсвгв
лл.а лнасвгв елавг , Авг йс .л* вmлп.щ л щ в евсвгв я .щлч.явгв в)а слм вчл-
с.слi r )вявп л )н нл л г .-сл)н м а.ен)лявп с Kлл 9лп.а . нm .слм-* в) пмы-
bл. свп. шлалНл я евала.лн п ыb.гвм ел л.м,
л св ем в чесве
ч Нн вmсля с.л в)мй л.млп е.а. члл л..щ, o лвщ нч .* .л щ.m н слщл с.л
явсл ял * л)в плсвп л члл л.м* л)в лпва.сл. ел л.м с лвмяв ).й асв* члв вс с.
лщ..л еа п с йп лмм Нн вmслявщ,
Бн вmсля еав вm .л mллм* еа.в в.п м па.щм л еавла слпв, oв па.щм нслп.ал-
л.лялН й смллi м п е.апны вч.а. м л а ым пявач.п лм л .ы* вг св явлвавi Нн вmсля
= еав нял янмлна, r щ.см пвл с. евплмв сл щв. вяанm.сл.* сл па.щм* сл в)b.лпв,
ц я л с пмявгв с лвмb.гв ел л.м, š«›
Yсглiялi = )вг л.iшлi мйя щла , Вс вч.см г ащвслч.с ев нНн л в лс явпв п.л-
яв.е.с м па m.слм )ла ялсН евсмллi л м в)вйс ч.слм еа. щ.лвп, rв* явс.чсв*
щвi сглiялi = п.гв лшм KНв щв.гв анявгв,
Cor?шll Daily Su?. 19M<. Sшp>шmbшr 2M
r лпш.. влвлслпв ел л.м* пвв)b. ы)вгв Нн вmсля * = евв)свлм пвй)нm-
лм п англН нш.псi ла.е.л,
sллм п лл.а лна. вm.с )лм еа.m . п.гв мсщ* m. явг гвпваллм в ч.щ-лв
с.евсмлсвщI вс вm.с л лм с.евплвалщщ па m.сл.щ лвгв* члв чнплпн.л Нн вmсля«
(м ел л.м вс вm.с )лм еа. щ.лвщ евлвмссвгв евля ,
IZy ma[a\i?ш. 19M9. Fшbruary p. 2<
o вллчл. вл (mвй.з цвса * еа.m . м ел с пв.щ ав свщ мйя. л ) ев-с лв-
мb.щн лйп.лсщ ел л..щ Kщлга лл, .а...сл. лй авявшсвгв анявгв пва п л.-
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
уК;
сны яп аллаян щв.гв сглiявгв с евщлс в е.а.Нв вл в свгв л.щсвгв й слм я ангвщн =
п ).ййп.й сны свчм* пв па.щм й ) лвпял з я.мbлявп л лйгвлвплл..i п.ч.i, в. е.ал-
в е слял л )нm слi певлмщ Н щс. н вм певс. явщзвалсв нлавллмм* св л.е.ам
м йс ы* члœ вmс чнплпвп лм гн.сл пв па.щм щнчлл.мсвi щ.л щвазвй* с Нв мм п
щлалл.мсвi ан) шя. янявял,
-з не публ к ванн г нев./ маа 19M9 г +а
цаллля щ-щва лл щ* в)ав .л.мсщ* а слщщ ы мщ* еа.левс.ссщ вчнп-
лплм я щлщ .). л m влмы я ч.вп.ч.лпн* пвв)b. с. лвлл еаля лмм я щвлщ яслг щ,
ч л.Н* явгв м еалг ш ы* m.н ял вmс )лм л ялщл m. яа.еялщл* я я явm н плссН
)на ыявп* л всл с. вmс еавллм )вя )вmв.* явг лщ пл пмыл )вчвсвя 9П лв
? лна è.пн а-,
Il Gior?o. 19M9. oZшmbrш _
( * м лга ы члл л..щ* св с. я я явшя щшявi, (венллщ* п щвлН еавлйп. .слмН
щсвгв нНлbа.слi* св м щ.см всл певс. .л.лп.сс, ц я лвмяв еавщ.мяс.л в с лв-
авс лл га см* .. лвлч m. щ.см.л анг м, rв с.л сля явгв ев а йслп слм, r щвщ
.. м вч.см ляа.сслi,
a>io?al ObsшrZшr. 19*4. Ju?ш 29 . 1O
»вл авщ с л а я й лй) п.с вл K.щ.слвп л яллял, Всл с. еа. с йс ч.с
м а йп.ч.слм члл л.м, r.явлва. щвл ыm.л л щла пмй с пв. лсв в слщ лшм
пвш.)лпвщ,
r. нщ ы* члв е ав лм = г псi г.авi ￿
все:
щвлН авщ свп, r еалщ.а* 9А. сi
вгвсм- = еа. .мсв мс м* а. лллч.я м ллвалм,
-нев./ 19O1 г. // Russia? =i>шra>urш
мriqua>шrly. 1991. № 24 p. ON
л кн ге «Убе+ ел.н е + казаел.св »
nлв яслг пвевщлс слi, rв п с.i* явс.чсв* щсвгв влв)а св, Флв лсл.а.вп в щ.см*
л я Kлв л.щ ллч.ял. лслл щв.i mлйсл* с евщлс ыbл. Нн вm.лп.ссi пщ., цслг
пвевщлс слi л лвчявi Нвm .слм зващ ).йлчсвгв лянлп л вч.см лчсвi ллв-
алл mлйсл,
-мел с. л пеце+ены се+ мемуа в к ые бы в пе+еленн й мее пееас -
вывал с. с ч нял с. замышлял с. как ман?
J с. йс ы л ялН еа.. .слвп, nлв лл.а лнасв. еал)лm.сл. я щв.щн еавшвщн, а.-
. .сл )л п авщ с Н* я m.щ* н анл * св с. п m са. щ.щн авп, (м щ.см Kлв а йсв-
пл свлм вчлслл.млп , J п. м вл плл.м ш Нщ лсН й ч, rлялв .b. с. а.шл ш Н-
щ лсны й чн лй 9ч). лл.мсвгв вя й л.млп -,
л мане «Камеа бскуа»
nлв члв-лв пав . лал.а * св й лв = . лслп.сс м яслг * явлва м па.щм вл па.щ.сл
п щс. Нвлм с.щсвгв .с.г, Вс с. вв).ссв Нвавш , r.щсвгв ган)вп л , (нщ ы* е.а.-
ел п яслгн .b. а й* м ) . лй с.. с.члв с.в)чсв.,
ш York мimшs Book RшZiш. 19M1. July 1* . 1O.
л мане «Л л а»
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
уКу
»вmсв лйп.чм лй 9?влл- с.яны лщпвлян* лвмяв пвл м .. лн с. пя п , жл
m. ы л п.-л ял еав .п ыл Kлв = члв m* йс члл лщ л я н в)с..,
rв .л .ам.йсв* 9?вллн- снmсв пвеалслщ лм я я ).ла лсв. неа mс.сл. лсл.-
.ял , r. с в ллм с с.i .й, r m iл.м .ы .гявi авmмы п евйпвсвчсля.«
Cor?шll Daily Su?. 19M<. Sшp>шmbшr 2M
9?влл - = е л.ллч.я м яслг * а я йп ыb м в е.ч мсвi н м). а.).ся k певс.
в)ясвп.ссвi щ .смявi .пвчял* й Нп ч.ссвi влпа ллл.мсщ л )..а .чсщ ч.вп.-
явщ, rв лй п.Н щвлН яслг )вмш. п.гв м ы)ы лщ.ссв 9?вллн-,
ia[ara Fall Ga\\ш>>ш. 19M9. Ja?uary 11 p.1N-B
жл Kлвл авщ с в .аmлл я явi-лв са плп.ссi навя* ) гввпл Авг л.Н* ялв нщ..л
.гв с iллo š«›
»в. веа. ..сл. евасвга злл = Kлв 9впвяне.сл. ялш.-* г . плва ппв лл члл л.м
п еалпчсны в)л свпян* й л.щ ел .лм еамщв еавпвлавп лм п с.щ щi слйщ.ссi
вляля, s 9?вллвi- .в в)лвлл лс ч., š«›
»вл йс слм в слщз.ля Н с. пНв мл й еа. . с нчсвгв лсл.а. * нп.амы п , J
а псв нш.с я щ .смялщ .пвчя щ, ч щ.см п ллемлл.лслi с* л я члв* с п.асв.* щс.
) )вмш. еалл в ел лм в щ .смялН щ мчля Н, š«›
K вы +умаее секс-с мв ла: Аме к – М; л н М н Lжейн М;нс л+? лл -
цев я/ л н +е/ секса +ля ав а «Л л ы»?
»л »всав = в с лй п.лч iшлН явщ. лiсН ялал с ш.гв па.щ.сл, J слявг с.
пл . щл »Kсзл , Флв m. в в)b.еалсмлвгв л . п.лнb.i m.слп.ссвлл* лв вс
с. с Нв лл пв щс. пв.гв еалп.аm.с , (м щ.см .ян мс м еалп.я л.мсвлм = с.члв
гва й в )в.. лвсяв.,
лвечая на в п с в зм жн м п + лжен «Л л ы»k
?влл нщ.а , J с. в)ла ым вmлпмлм ..,
lmшrima? ,шшkly. 19M9. Om>obшr 4 p.1_n
J нщ ы* я я л с ш анг кв).а* члв ч.вп.я = слчлв* .гв лпва.сл. = п., J слчлв*
9?влл - = п.,
oaris-Soir. 19M9. Om>obrш 21n
2.е.ам щс. с. снmсв й а ) лп лм с mлйсмI н щ.см .лм .пвчя * явлваны йвпнл
?влл = вс й а ) лп .л й щ.см, J л аi пв сля* л н щ.см .лм .пвчя * явлва м Нв лл
с е с.м = с.л* с. елшлл. л яo Y* сн св«
lr>s. 19M9. Om>obrш 2< – oZшmbrш _ p. 4n
Флв вгвач .л щ.см )вмш. п.гв* л я Kлв н).m .сл.* )н лв 9?влл - = лла с Yщ.-
алян, в-щв.щн* Kлв еавлв щ.шсв, r. еа. л пмы* я я ы л щвгнл с Нв ллм Kлв п яслг.,
s ангвi лвавс* щс. с. са пмлм ы л* явлва. а щ лалп ыл авщ с я я с.члв Kавллч.-
яв., жb. )вмш. щс. с. ев нш. л.* ялв* с. еавчлл п 9?вллн-* члл ыл .. с.еаллвiсвi,
r. нщ ы* члв 9?влл - = а.лглвйс м яслг * св м нп.а.с* члв вс са плп.сс , . м
н).m .с л яm.* члв п й яычлл.мсвi .с. шнщ).ал шнщ).ал = пвявщва мсi ч.вп.я*
евявмян евслщ .л* члв ы)лл ?вллн л я* я я л снmсв ы)ллм m.сbлсн, rв нm. лшявщ
евй св = вс а йаншл .. .ллпв, цвс.чсв* п яслг. в .аmллм лщ.ссв л явгв ав щва м,
a>io?al ObsшrZшr. 19*4. Ju?ш 29 . 1O
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
уК?
/ )вл с .с ал.щ 9?влл- с.щ в щ.см евй ) пл * еа.)п сл. п швлпн .
с п.г вл с.лм еа.яа сщ пвевщлс сл.щ, s щвгв с ч щс. я й вм* члв злмщ
евнчллм Нвавшлщ« / йнщ..лм* м с. певс. вг .с л.щ* члв пшв* св* еалйс ым* п
я явi-лв щ.а. м Kлвгв л m , . вйс л.мсв евш. с аля,
Jour?al dш Gш?èZш. 19*M. № *N p. IVn
жл ) н щ.см ) вчм* лв м . ) шнщ).ал е. .а лвщ, š«› sс ч м с ел-
 с.)вмшвi а я й с Kлн m. л.щн, ш псвгв г.авм йп л Yалнавщ, Всл енл.ш.лпвп л
ч.а.й пы ка слы, rв м с. вен)лявп лн п.bм, (.пвчя ) с.mлпвi, Вс . п гвпв-
ал , вл.е.ссв м щвг еал лм .i ев в)л. mлйсл, В с m * пймп анявелм* м нm. с еа -
плм я щнвавmлг я.* св o.а я й k 9 в вm л с.щсвгв-, . м евншсв п.аснм я
а )вл., š«› rв лан с.. п.гв )в й л пллм .)м« o m. пл лл.* м сващ мсi ч.в-
п.я, J й Нв л п шяв ев еа. вгвщ нлавллм лн пвы вчм, ч с m. с.л вч.ал, (м
?влл м )а н в свi щ .смявi .пвчял* й Нв лпш.i п гвлл я (щллалы* анян* н ангвi
= яв.ссны ч ш.чян,
Vo[uш. 19**. Vol. 14<. № 1N (Dшmшmbшr) . 2ж лслп.ссi плв)лвга злч.ялi K.щ.сл п 9?влл.- = ч.а. щвл..i* НвmлН 
л.щл* г . п вавявп. л емлл .мл. гв щ m.свi вл с плп лм пв па.щм с.явмялН
.лслН вленявп* явлва. щ еавп.л* еав.Н п ев Yщ.аля. лал лм лмч ялвщ.лавп п
евля Н ) )вч.я, в в)сН впе .слi с.л п 9Y .-* щвm.л )лм* й ляыч.сл.щ а йп. .-
слм лявплссН гн.сл* ч.щ м п.мщ еал.mсв л не.шсв й слщ м п .ллп.,
oa?orama. 19*9. № < p.M4
л мане «Бле+ный г н.»
(нщ ы* 9А. сi вгвсм- = вп.аш.ссв еавлвi авщ с, Jач. п.гв ч.вп.я а яап -
.лм п лпвач.явi а )вл.* явлва м вл пм.л .щн н вп.лпва.сл., 1 .м m. евKл а яап -
.лм п пв.i евKщ.* явщщ.сл лва = п явщщ.сл алл« nл яслг гва й в п.... англН* п
с.i й еамл св щсвгв лйыщлсвя* л м с .ым* ялв-сл)н м лН в)с анmлл, r еалщ.а* щ влщ-
е ллчсi явщщ.сл лва = пвп. с. )пшлi явавм 1.щ) л с. еавз.ва цлс)вл* нщ -
ш. шлi анялi еавз.ва Авлялс бqMJМaNS–, o .гв явщщ.сл алл щсвгв й щ.ч слi* я -
ыbлНм Kслвщввглл* васллввглл л )вл слял, /..сй.сл нлп.аm ыл* )н лв м пллсн п
авщ с щвл ы)лщ. л.щ, rв всл с. й щ.ллл* члв Авлялс п слН слч.гв с. щлл л п.
.гв й щ.ч слм чн вплbсв вшл)вчс« rлялв с. й щ.лл* члв щвi явщщ.сл лва евявсчл
 в)вi* еа.m . ч.щ й п.ашл ня й л.м я яслг.k п ев. с.щ енсял. с.л евла слчсН
вя, . m. »Kал » яя алл* явлва м в)с анmл п яслг. )вмш.* ч.щ вл мс. а..с-
й.сл* лвясн м лан свлмщл* веа. .мм ллвчсля й г плм* л вшл)вчсв с ш .гв п
ш.яелавпявi 9Ана.-, Y вс п 92лщвс. Yзлсявщ-k 9Z[S ЭMMNèD FN F№№FNJ J[aS_* D[S DNFJO[SD
[S№ FCS _a№S _№MЭ J[S DlN-
l?
, r .ым* ня й слм с ев в)с. п.bл евщвгнл члл л.мщ евн-
чллм .b. )вмш.. н впвмлпл. вл авщ с ,
ш York Hшrald мribu?ш
(lmшrima? шdi>io?). 19*2. Ju?ш 1O p. M
лвечая на в п с св : л/б мы: ассказа:k
l?
r )вявп с.щсвгв с.лвчсв лллан.л лавял лй 92лщвс Yзлсявгв-k 9«J[S ЭMMNèD FN F№№FNJ J[aS_ Ÿ ZNp [S№ FCS _a№S
D[S DNFJO[SD _№MЭ J[S DlNo-, o е.а.пв . , ».явпвik 9?нс = с Н я л пвавпя лвm.k Ÿ sпвi ). сi п.л яа .л вс н
вс «- бr евщсы* п валглс . авщ с с йп .лм 9>FCS Яa№S-,–
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
уКК
?л ланыb м лавiя еа. л п.с а я й щл 9В) яв* вй.ав* ) шсм-* 9s.ла o.iс-
л 9o.с п кл мл.-, Всл лвчсв па m ыл п.* члв м Нвл.* л . ыл Kлв л.щ п.лч iшлщ
еалйщ ллч.ялщ вч авп сл.щ* с явлвав. евв)св щв. лянлпв,
-нев./ 19O1 г +а // Russia?
=i>шra>urш мriqua>шry. 1991. № 24 p. *<
л п саеля:
л K сееk
r щвщ .. Фв.а щс. с. са пллм, цвс.чсв* вс ) вч.см Нвавшлщ ел л..щ м
лвгв па.щ.сл* п явлвавщ mл* св п. м лвг )в лан св* вmсв )в )лм лан св* пвв)b.
с ел лм Нвлм члв-сл)н м,
=os l?[шlшs мimшs. 19OO. lu[us> O. Sшm>io? IV p. 1–2
л Т масе Маннеk
цавш.чсi ел л.м* ел пшлi глг слял. авщ с,
lr>s. 19M9. Om>obrш 2< – oZшmbrш _ p. 4n
л Р бее Ф сеk
r. п.* члв вс с ел * )в Нвавшв, (впвмсв щсвгв Н щ , rв м члл ы* члв m.
впвмсв ).Нллавлсв. .гв ллНвлпва.сл. еав . б9Вл свпя с.mсщ п.ч.авщ н . -– =
в св лй п.лч iшлН* с ел ссН явг -л)в,
лб Энесе Хем нгу;еk
Б.щлсгнKi вй с.явмяв й щ.ч л.мсН п.b.i, rв .гв лсс. авщ с = 9 в явщ
йпвслл яввяв- л англ. = щс. я m.лм* всл нm с, а.m . п.гв* вс ) щ л.а явавлявгв
а я й ,
лб У л.яме Ф лкнееk
J )вылсв а псв нш.с я квяс.ан, r. евслщ ы* члв п с.щ с Нв мл, жгв еавлв
п нщ л, o .iлплл.мсвлл .гв л с. )в,
a>io?al ObsшrZшr. 19*4. Ju?ш 29 . 1O
л анцузск : п саеля:k
в в)св лвщн* я я ншялс елл м п шлщл плва щл V|!!! лв.ллм белл м евчлл
в е гл л = в)авпвмсвгв лл с.пвмсвгв–* л я л щс. еалНв лвм члл лм щсвгв за с-
нйвп, »с. вч.см са пллм Yс а. П.см.* явлвавгв ншялс йс с лйнлм, (л ав щ.см пв-
Нлb .л* s = с п.п .л лвян* » алпв м щ.см лшм mнас лл* я я* пеавч.щ* л sл.с м*
л А мй я,
=шs ?ouZшllшs li>>érairшs. 19M9. Om>obrш 29. № 1*O< p. 2n
»вi нчшлi анг = шыл п кв).а, / йнщ..лм* м На сы п.асвлм л » а.ы анлн*
явлвавгв ла лсв ы)л п щвв влл, (вm.с п щ я й лм* члв с. псв н впвмлпл.щ
еавчлл 9Вл Н пвлс - цаллл с /вшзва ,
Jour?al dш Gш?èZш. 19*M. № *N p. IVn
л Габ еле L’Аннунц k
(èYсснслв ) е.авс m.щ* я я л А iавс* явг е.авс mл гл)снл* нщла ыл л
ел л.л, š«› J .гв члл п щвв влл, »с. са плм 9(вm м п всвпвщ .н-, »с. с.
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
уКС
лйп.л.с слялв ангвi* чмм гввп л я пвНлллл.мсв с евщлс в ) мiв* я я н (èYсснс-
лв,
zшssa[шro. 19*9. oZшmbrш 2 p. _nn
лб Алексее Т лс мk
9 .ла .апi-* 9Бвm .сл. ев щня щ- плалнвйсв с ел с* св ам г п л щ лян-
лп.ссв еалевв).с я 9г.с.а мсвi лсл-, o. m. 2влвi* явс.чсв* )вмшвi л сл,
Н в е усск е сл в . 19*1. M еваля. С. <
л Б се Пасенакеk
л.ас я = евKл* с. еавй ля, ц я авщ с 9(вялва Глп гв- = слчлв* вс евсвлмы
ввлп.ллпн.л явс.ап ллпсвщн ллы вп.лявi лл.а лна, Вс енл .л* ев в)св 9чс..с-
сщ п.лавщ-* л я лвщн m. е.а.евс.с щ.в а щ ллч.ялщл ллн лмщл л п.пвйщвmсщл
ме щл, в а пс.слы л.ас явщ щлл.а sл.iс).я = г.слi,
IZy ma[a\i?ш. 19M9. Fшbruary p. 2<
».см лсл.а.н.л лвмяв Нн вm.лп.сс м лвавс авщ с , . Kлвi лвчял йа.слм 9(вя-
лва Глп гв- = еавлйп. .сл. н анч ыb..* лмm.вп.св. л щ.в а щ ллчсв.* ш )вссщл
ллн лмщл* )ав мчлщл а й)вiсля щл л лалпл мсщл впе .слмщл, цв.-г . пла.ч ылм
влйпнял л сллпвгв евKл л.ас я * св Kлвгв щ в* члв) е лл авщ с вл еавплсл-
мсвi евшвлл* лвм ллелчсвi м вп.лявi лл.а лна, oввй ссi п с.щ ллвал-
ч.ялi звс й щнлс.с л вп.аш.ссв с. ввлп.ллпн.л з ял щ,
ia[ara Fall Ga\\ш>>ш. 19M9. Ja?uary 11 p. 1N-B
ц я е.а.пв чля П.яела вс вч.см евН, жгв члл ыл п.лялщ лвмяв л.* ялв с. йс .л
анявгв мйя , š«› s щ m. л.ас я лмсв плгап .л еал е.а.пв ., цвг п е.а.-
пв лл. ялш. = сн* с еалщ.а* 9с.л Нн ).й в)а -* = с ангвщ мйя. всл йпнч л с. Ннm.*
ч.щ н »лмлвс ,
Vo[uш. 19**. Vol. 14<. № 1N (Dшmшmbшr) . 2л {вген {вушенк k
J вйс явщлм .гв лпвач.лпвщ, Всв певс. плвава йам св, Вс еа пвп.асi явщщн-
слл,
л с веск й л еауеk
БвавшлН авщ свп с.л, o. всл л)в евлллйлавп с* л)в щ.в а щ ллчс* п.мщ
) с мс л явс.ап ллпс ев ллы* евс в)в)b.слi л с )лпшлН вявщлсн е.авс m.i*
пвйпа b ыbлН с я (ляя.сн, ( m. авщ с* л iявщ пп.й.сс. лй /влл л мяв) еа. -
л пмыbл. веевйллвсс. а.mлщн л.с .слл* ч лв ппвймлм щвч лпвгв вг лм
с ч млп , s.гв см анял. п лл члл ыл* члв лщ снmсв с.члв пав . вммсвi веевйл-
лл, ч с m. л а ылм с iлл п еавлйп. .слмН щвв Н вп.лялН ел л..i лв* члв ня -
m.л с ев л лп сл. . мсвi евлллч.явi г), rв п .iлплл.мсвлл влл.е.м п.мщ
с.йс члл.мс л с.лйщ.ссв а.гнлан.лм гвн алпвщ,
ц ялщ в)а йвщ щвm.л евмпллмм п /влл Нвавш м л валглс мс м лл.а лна * явм
явав ел л.л евсмллм с. лщ.ыл в лвщ* члв л яв. 1 е * в лвщ* члв л яв. с лвмb м пв-
)в + ( m. л. с.щсвгл. плва* явлва. ев.b ыл Yсглы л Yщ.алян* пл мл лвмяв лв* члв
в)чсв влнесв лналлнk Аалл сялi щнй.i* }.сла мсi е ая* лпллI слчлв с. щ.см.л
еа. л п.слм* явлвав. всл зващлавп л в с * еа.m . ч.щ еал.Н лм, (м с.явлваН е.а-
пв. нсвп.сл. пв)в = явг всл пл мл с.)а.mсв а йп лпшлНм п яа. Н щ.аля с-
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
уК>
.пk свгл плмснл* анял п я ащ с Н, rв* я вm .слы* всл с. евв)с евчнплпвп лм п
Kлвщ в св лй еавмп.слi .щвяа ллл, Всл нщ ыл* Kлв с.янмлнасв, Всл гвпвамлk 9Yщ.ал-
я с« сн члв слН пймлм-,
ш York Hшrald мribu?ш
(lmшrima? шdi>io?). 19*2. Ju?ш 1O p. M
л пеп +аван
r шлщ лн .сл щ снmсв )лм )в.. в)а ссщл* евч b. вл п лмм п в лсвч.лп. л
ев)вмш. е лм, sлшявщ нm щсвгв ян)вп л яв.яллпсН щ.авеалмллi, чслп.алл.лял.
гвав ял вmс )лм )в.. ллНлщлI щсвглщ лн .сл щ с. евпа. лл ) нылс. я.мл в
л.с щл* в)ллщл пвiвявщ,
Cor?шll Daily Su?. 19M<. Sшp>шmbшr 2M
ч щ.см ш.лм ч вп й смллi п с. .ы, цвг .млм .л с й м пе.ап. евмплм п
цвас..* члв щвлН лн .слвп вллг в ла.Нвл ч.вп.я, а. ев г ы* всл нщ л* члв
в щсвi лщ )н .л .гяв, rн* м-лв лН вл пл п на я Н, 2.е.ам с щвлН .ялмН щ ялщнщ
лв емлм .мл нч bлНм,
» с лйлан.щ щны нbсвлм авщ с , J Нвчн с нчллм лН евслщ лм* я я ел л.м
лпвалл пв. еавлйп. .сл.* в) пмм .л м* ангны .л м* .b. в сн .л м,
ia[ara Fall Ga\\ш>>ш. 19M9. Ja?uary 11 p. 1N-B
. . мсi евв) в)нч.слм = еавнш лм яна .ялi* лb л.мсв ев гвлвп.ссН
еа.ев п л..щ п ллшлс. я )лс.л л й ел ссН с е.сян, ал нb.лпныb.i лл.щ.
.ялва а йанш .л Kзз.ял пвй .iлплм Нщя см.щ л евя шлп сл.щ* п лв па.щм я я лн-
.сл* пвйщвmсв* а шлзавпп ыл с йп слм* л* й яваычял, š«›
IZy ma[a\i?ш. 19M9. Fшbruary p. 2<
(.пншял вйа.п ыл с щсвгв а смш. ысвш.i, .Н а йплл. зващ л еалпчя свллм
в).г ыbл. плл.а лмсв влп.я ыл пслщ сл., nлв нслчлвm .л п.м еав. в)нч.слм,
мчш lmшrima? ,шшkly. 19M9. Om>obшr 4 p. 1_n
л л вле баб чек
r. щвгн пвв)а йллм* члв щвm.л )лм лсл.а.свгв п лвщ* члв) л.йа.лм щ.см с гамй-
свi вавг.* вНвлмbлщм ев. вm м с ) )вч.я, r.л нb.лп )в.. нгаыщвгв* й щяснлвгв
л а й а mлл.мсвгв* ч.щ Kслвщввг* еа.. ныbлi пвы в)чн«
o .щм лал лм м й пла я ы, А.й емлс лл пв.щм* пймп чвя* м с.лвавелпв пНвmн
лй вл.м л п)ла ы в сн лй ч.ла.Н лл емлл пвйщвmсН лавелсвя, o й пллщвлл вл
евгв щвм еавгня щвm.л ллмм лал лл емлм ч вп, o а. с.щ й .см м еавНвmн емлс -
 лм ялвщ.лавп, o явс. .йвс м впвмсв ч лв евмйным знслян.авщ, цл лл* яа.в-
ев k.щсля = чн .св. лйв)а.л.сл., 2 еавлв явмйлшм пе.а. , В с m п .л лл м ев -
слщ м с яа..-ев k.щсля. ев щнйян = еалч.щ с. еавлв ев щнйян* ев нччлсл
л 92а пл лн-,
Бывае л ак ч ж вущ й в вас ;се мешае Наб к ву-учен му уб . баб чку
есл на с бенн кас ва?
r. евлвщн члв вс яа лп , А )вчял* я я л ы л* яа лп л п лв m. па.щм ).йв)а йс,
J евйпвмы н.л.лм л ащ л евла.е ссщ вв)мщ лл л.щ ) )вчя щ* явлва. с. снmс м
щв.i яв.ялл, J л.ае.лм с. щвгн н)лп лм с. снmсН щс. ) )вч.я, oвв)b. Kлв с.еалмлсв.
чнплпвk п щ.Н слч.ял нщ.аbпм.л. лН* ев. чнплпн.л. .)м плсвп лщ,
Diш ,шl>. 19O4. Sшp>. 2* p. _
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
уКР
алмлсв. па.щмеа.еавпвm .сл.* явг -лв лвм m. ) с мсв.* я я навял щнйял л
яп а.мсвi mлпвелл* в па.щ.с щв.гв с.mсвгв .ллп еа.па ллвм п ла лм* с явс.*
п еавз.лы л с нчс. й смллм* явлва. еав вm лм п )ва лвалмН ш ап а л пв па.щм
щвлН енл.ш.лплi, nлв члл м с ня ).йв пмявi Kл.ллял,
=’|}prшss. 19OM. Ju?ш _N – Juillш> *.
лб Аме ке
В вемя как аме канск е п саел пе+п ч а/ ж . в Фанц сам вы
выбал Аме ку?
o Kлвi пвНлллл.мсвi ла с. м пл нылсв. гс.й шяв* г . й )п .шм в .. а йщ.а Н,
oв па.щм с. пс.i ев.й ял п Yщ.алян шаKщ шалс«
~к ый певым в Англ сказал «Л л е» ч ; лучшая вещ. з г ч н
п чел за п сле+н е +еся. ле~
«евйпвсл щс. лй rмы-Šвая * л нm. ч.а.й ч ) н щ.см вщ = м mлпн п в свлщ.с-
свщ шл л.* rмы-Šвая* л я пвл* вс с. щвг евп.аллм* члв с а й .м.л емлмвл ялвщ.лавп,
2 щ п. л я Нвавшв ваг слйвп св* вл нслп.ащ гвп в янмлнаo
=шs ?ouZшllшs li>>érairшs. 19M9. Om>obrш 29. № 1*O< p. 1n
»вм Yщ.аля впвмсв щ .смя мk нслп.алл.ля м Yщ.аля л лял. гва* ян м
Нвmн вНвлллмм й ) )вчя щл, . щвм /влм лвm. вч.см щ .смя м, (вавmя л щ* е ан .а.-
пм.п й .м* с.)в, nлв нс нчвя вяавплb щл* я явлвавщн пвйпа b .шмм свп л свп ,
ObsшrZшr. 19M9. oZшmbшr 1 . 21
2.е.ам Yщ.аля щвi вщ, nлв щвм ла с , ж. лсл..ялн мс м mлйсм ев Нв лл щс.
гва й в )вмш.* ч.щ п англН ла с Н, 1 .м н щ.см )вмш. анй.i л ав лп.ссН нш* ч.щ
г . ) лв сл )в, 1 щ.лмл.* м пвп. с. п пвлваг. вл щ.аля сявi янНсл, »вавm.св. л
щввяв Нвавшл п щ.ан, Y щ.аля сялi )лзшл.я = Kлв я яв.-лв с. ва йнщ.сл. бпвл п щ
я щ)на–

, rв п. Kлв лй в) лл щ л.ал мсвгв л* ев )вмшвщн ч.лн* с. п mсв, r.л* .лм
.b. члв-лв п щ.аля сявi mлйсл л п щ.аля с Н* члв . .л щ.см ев-с лвмb.щн )в-
ылсв ч ллпщ,
a>io?al ObsшrZшr. 19*4. Ju?ш 29 . 1O
л су+е на+ бан+ й Kал.за М;нс на
1с .л.* .л ) м ) mнас ллвщ* м с ел ) а.евал m в »Kсвс., ».см лмсв
еаллмглп .л .гв н .)сi еав., 2 я щсвгв щвmсв )в ) лй Kлвгв . лмo š«›
»Kсвс л .гв .пял = всл яа.ллсo Всл с. евв)с нщ лм, б
-м уя веы бв -
няемы:.
– 9» пвляснл .i плян п mлпвл* члв) .. а.).свя слявг с. нч лпвп п пвi-
с Н-, Флв й пвiс + š«› o нщ .л.* Kлл .пл л »Kсвс йс ыл члв-сл)н м в пвiс. пв
oм.лс щ.+ ( * м слН вс нb.лпн.л* н слН .лм в с.i с.яв. еа. л п.сл.* св с. )в..,
Всл гвпвамл в с.i* св щл с. евслщ ыл* в ч.щ гвпвамл, š«›
ч щ.см еалла лл. я ев в)свгв ав н .)сщ ллвалмщ* л щс. ) вч.см Нвл.вм
нпл .лм ляан а я мслм н Kлвгв )внщсвгв щвсла л н KллН ян внщсН ).ллi* .гв
.пл, . .b. м Нвл. ) нйс лм ев)вмш. в л.Н л лвл Н* явлва. пвНлb ылм ев в)сщл
лп амщл,
ш York мimшs za[a\i?ш. 19O1.
Om>obшr _1 . _2 _* _<

o валглс . = я щ)насв. вйпнчл.k 9DJSFМ- б)лзшл.я– л 9ЭaDJFМS- бвшл)я * с. ва йнщ.сл.–,
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
уКl
л Па же
швав л .ява л.i й л.явщ плвщв)лм* niз..пвi ) шс.i лл ) йллявi
s яа.-ц.а пщ.лв й сля , r. лв члв) м пвач * м ы)ы л ял* св евч.щн всл нm. с. m.-
л.* я я е.а. пвiсвi+ Г м, . ян еаве й е Н ве пш.i ллп+ в г ы* всл в)а -
) лп ыл .а.пмм лс.яллл щл* л Kлв н)лп .л й е Н в.сл* лл Авг йс .л члв .b., жлм
лвмяв лал п.bл* явлва. м нйс ыk явщл ал л евллл бя явi пвНлллл.мсi з а л щ
а йгап мo–* евb м sвг лм* п.ч.а* вгсл л л.еi пвй нН щ.лав, oвНлллл.мсв,
lr>s. 19M9. Om>obrш 2< – oZшmbrш _ p. 4n
л ж зн в вейца
nлв щ м еалмлс м л евKллчс м ла с жпаве, 1 .м )п л швгвм* 2влвi* А iавс*
(влв.пялi, швгвм ел й .м 9».алп. ншл-, (влв.пялi вчнллм й .м ).й гавш *
2влвi ев Нп лл п.с.алч.яны )в.йсм, ц я м нm. я й * евKллчс м ла с «
a>io?al ObsшrZшr. 19*4. Ju?ш 29 p. 1O
J п)а Пп.i алы* евлвщн члв Kлв вч авп л.мс м л ча.йпч iсв нылс м ла с ,
1 .м п гва Н пвНлллл.мс. ) )вчял, ?впллм ) )вч.я пвй. sлщевс лл шалйвс =
пвНлллл.мсв. с m .сл.* л с.явлва. лй йс щ.сллН а iвсвп = всла.йлсв* }.ащ л*
? ялсл м* влс /вс = я лч.ял. щ.л вНвл* п. .b. ча.п л. с.вmл ссщл
с Нв я щл* с.щвлам с евяв.слм сглiялН л с.щ.ялН в)ла л..i* )ав лпшлН й .м
еа.m .,
Diш Zшi>. 19**. oZ. 1 p. 19
цвс.чсв* м еа. евч. ) в)лп.ссi вщ =  вщ* пвялщл .а.пммщл* яа лпвi
щ.).мы* л авi еалнгвi, rв г . .гв с iлл+ . евлвщ вс слявг ) с. вллг лвгв вп.а-
ш.слп * явлвав. )в еалнb. oаявщн лщ.слы ев s сял- .л.а)нагвщ* г . м еавп.
.ллпв,
=a S>ampa. 19*9. O>>obrш _N p. _nn
?ы)вi сглч слс* с.й пллщв вл лщ.сл л н влвп.а.слм лчсвлл* вя йп .лм
веа. ..ссвгв вал mнас ллвщ* св щс. п. а псв еалмлсв а йгвп алп лм слщл, Yщ.ал-
я с* явлва. щс. пла.ч лм* ла.щмлм евнчллм вл в).. сля гва й в )вмш.* ч.щ
 щл ыл* л я члв м л а ым )лм влвавmсщ, r. л я псв с.ялв* н м ев лщ.сл = щ.-
аля с.* ев п.щн »всла. с вл пм м щ.см янчн с.па йнщлл.мсН вв)b.слi, J лвm.
л ел лм елмщ * лй явлваН . вп в* члв м й смл, 1 л.щ м евнчл .b. в св ев сл. =
явчвя )нщ гл* с явлвавщ )в с ел свk 9Я« éMl-, rн* Kлв нm. )в с лвмяв явсяа.л-
с.. п.гв вл мсвгв* члв м еавл н евалм.* я явгв пл е.авс вл пл л. ев сл., .
евалм. влп.ллk 9nлв ) с. е.авс * Kа* Kлв )л п. щ.аля сял. .пншял лявп лвгв
пл -, J ) й лслалгвп с .b. )вмш. л пйгмсн с явчвя )нщ гл .b. а й, . лнл м в)с -
анmл п явс. ев слм яв.-члв* с.й щ.ч.ссв. щсвы еал е.апвщ чл.сллk пвеавлл.мсi
йс яo
ш York мimшs za[a\i?ш. 19O1. Om>obшr _1 p. _N
вч.щн Пп.i алм+ Y евч.щн ) л с.л+ ж. гва* а йсвв)а йл. зва* .. г ял.
вавгл л вч авп л.мс. гвллсл с евщлс ыл щс. щвы ы)лщны .мяны щ.лсвлм с
щ.аля сявщ 1 е ., ж лслп.ссв.* члв ев-с лвмb.щн щ.см а й а m .л п Пп.i алл* =
лв* члв лшявщ ч лв л еве.шсв пя шлп ылм нг а. с.гв мелiявгв евм , Y щс.
п. м снmс ев.п. п.л = щвл за снйял. е.а.пв члял свавпмл е.а.п.лл Kлв па -
m.сл. я я 9_CSl№D DFlyFRSD-* = всл снmс щс. м Kслвщввглч.ялН Kяяналi* п.лч i-
вY вY щай . сY ыща +1,) йгягеаY в )2.а лгя е яам
уК:
ш.гв с m .слм щв.i mлйсл, / йнщ..лм* члв) а йялп лм ) )вч.я* м п.г щвгн* л м
п пвш.)свщ яа..* ев смлмм с пвлн п. лмчл щ.лавп* еал Kлвщ л а мм лй).г лм
л.Н пвявгвасН явсвп* г . K .мп.i щ.сллм явавпмлщл .е.Н щл,
oвл п щ л вг с мелiявi лавелся. л я с йп .щщ 9й bллслявщ еалав -, Всk
9Y п йс .л.* члв впм ) )вч.я й еа.b.с +-, Jk 9Флв п с йп .л. ) )вчявi+-, б вя йп ы
.щн в сн впвмсв щ .смяны вв)м,– 9r.л* Kлв члв-лв пав . щнНл* м лщ. п пл н л.Н*
лй явлваН . ыл ып.лас. няа ш.слм* )вмшлН гвн)мсвя-, А. смг ев г * члв вс п
Аа йллл,
=’|}prшss. 19OM. Ju?ш _N – Juillш> *.
oвп. м с. йс щ.сллi ел л.м, ?влл ) йс щ.сллвi щ .смявi .пвчявi, 1с -
.л.* члв л яв. )лм йс щ.сллщ ел л..щ п »всла.+ r нл. я п щ ев Нв лл щ.аля ся
л пвял .лk 9швев лс » щн o J п п.й . нйсáыo-,
oшoplш. 19OM. zarmч 1O . *_
,
С ле англ йск й с 
в у+е с л. же учен м ск л. св евеменн м
алщ.ч л.мс м вв).ссвлм 9ГлпН я аллс Yсглл бу:С;=у<С;–- Yална Аа i сл
б9HF№S№-* К*>;– влвлл с. лвмяв п щмН плва * явмяв п .гв нщ.слл нп лп лм* вл)л-
а лм л еа.ев свллм евйс п л.мс. п. .слм, Флл л.м еавеня .л вч.пл с. в)в)b.слм*
ы)н.лм маялщл ев ав)свлмщл* й л.щ в) нщп .л еавчлл ссв.,
. пвп. с. в)мй л.мсв* члв) пв.па.щ.сс м яслг ) с ел с с е.Нk еа.яа св
вянщ.сллавп ссны а )влн г-с Аа i сл с. в)плслшм п влнллплл с нчсвi гн)лс лл
нгв слч.лп. е.а. впа.щ.ссвi евлллявi, а п * .гв лл.а лнасi ллм лмгвл..л я
9л мсщ явсмщ- л 9m..йсвi аня.-* л ял. лймbс. в)вавл* я я 9п. нbлi ыщвалллч.-
ялi mнас Yсглл- = ев. лвгв я я плва с.в свяа лсв м с 9 сч-* = Kлв а еав-
ла с.сс. га.шял еавллп валглс мсвллI в с яв лссвл л ш )всс. за й я mнлм
лшм с.йс члл.мсщл .з.ял щл* явг а щ лалп .шм яа вчсны я аллсян* явлваны ев
с йвавщ л сллпвгв плва в)а йныл щвй лчс. за гщ.сл лл л л ыйлi,
А.йнвпсв* щны вчсны ч лм Kлвгв лвщ вл пмыл г п* евпмb.сс. у:С;=
у:>;-щ гв щ, ш-с Аа i сл с явс. пмпл пвiлп.ссны еалав н Yсглл V!V лв.ллм*
явсла л щ.m н явшщ асвi гамймы л авгв з )алчсвгв гвав я л злввзл.i пвявв)-
а йвп ссН m.слмщ.свп* чмм еалп.аm.ссвлм еалсле щ пв)в л са плп.ссвгв щв-
нвп.аш.слпвп слм ) гвеалмллпвп вл мсвi с.еа п. лпвлл, 9r.лщнbл.* = я я
елш.л плва* = )л еа. вл п.с еалНв ялщ вп.л щ л авпл .слы-, sя йвчсi с ав-
. = ява.. нав л па. всвс. лп ал* ч.щ ы л = с ап м ев й.щ.i* п лв па.щм я я
с.й пллщ. н