Хамзина К.Б., Ермаганбетова А.Ж. Б.б. менед. ?ЯЛ,?ТОМ,Деф, ПиМНО, Тар, ?БН,4 сем
(SYLLABUS)
1. «Білім берудегі менеджмент», 2 кредит
Курс атауы Курс коды Кредит саны
Білім берудегі
менеджмент ВМ 2204 2
2.КОНТАКТЫЛЫҚ АҚПАРАТ
Аты-жөні Уақыты және өткізу орны байланыс
Хамзина
Күлшат
Бақытжанқызы лекциялар семинарлар СООЖ каб. 202
кесте бойынша кесте бойынша кесте бойынша 3.КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ
Мақсаты Болашақ мұғалімнің мектептің тұтас педагогикалық үдерісін және білім беру мекемесіндегі тәжірибелік іс-әрекетін жүзеге асыра отырып басқарудағы кәсіптік құзіреттілігін қалыптастыру
Міндеттері
Білім берудегі менеджменттің теориялық-әдіснамалық негіздері мен тұтас педагогикалық үдеріс және мектептің педагогикалық ұжымын басқарудың ерекшеліктері жөніндегі болашақ мұғалімдердің білімін қамтамасыздандыру.
Болашақ мұғалімдерді білім берудегі менеджменттің мәні және негізгі міндеттерімен таныстыру.
Айырықша қызмет түріндегі педагогикалық менеджмент туралы айқын әрі саналы көзқарасты қалыптастыру.
Менеджер қызметінің нысаны ретіндегі тұтас педагогикалық үдеріс тұрғысынан білім беру мекемесін басқару қабілет-дағдыларын қалыптастыру.
Қалыптастыру құзырлықтары Білу:
Білім берудегі менеджменттің теориялық-әдіснамалық негіздерін:
педагогикалық менеджменттің қызметін, заңдылықтарын, ұстанымдарын, әдістерін, педагогикалық менеджменттің жүйе қалыптастырушы факторларын, білім берудегі менеджмент тұжырымдамасының даму тарихын; жүйелілік, гумандылық, құзіреттілік, технологиялық ыңғайлар негізінде мектепті басқарудың ерекшеліктерін;
мектептің тұтас педагогикалық үдерісті басқару негіздерін;
мектептің педагогикалық ұжымын тиімді басқарудың талаптарын білуге;
Жасай алу:
Қазіргі талаптарға сәйкес білім беру саласындағы педагогикалық менеджменттің теориялық білімін;
жобалау мен мектептегі тұтас педагогикалық үдерісті басқаруды талдау дағдыларын;
ғылыми-зерттеу жұмыстарының дағдыларын;
педагогикалық қарым-қатынас дағдыларын;
педагогикалық үдерістің барлық қатысушыларының субъект-субъекттілік әсерлестігін ұйымдастыру дағдыларын;
алынған білімді кәсіптік тәжірибе барысында, сондай-ақ кәсіптік міндеттерді шешуде пайдалану дағдыларын; тұтас педагогикалық үдерісті басқару қызметіне байланысты түрлі жағдайларға икемді әрі жан-жақты болуды.
4. КУРСТЫҢ ПРЕРЕКВИЗИТІ МЕН ПОСТРЕКВИЗИТТЕРІ:
Пререквизит-тері Курсты оқытудың алдында мына пәндер меңгерілуі тиіс: «Педагогика», «Қазақстан тарихы», «Мәңгілік ел», «Оқушылар дамуының физиологиясы», «Өзін-өзі тану» және «психология».
Постреквизит-тері «Білім берудегі менеджмент» пәні мына пәндердің меңгерілуіне негіз болады: «Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі», «Инкдюзивті білім», т.б. таңдау бойынша әртүрлі элективті педагогикалық курстар, сондай-ақ оқу және өндірістік және педагогикалық практика.
5. ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР
№ Тақырыптың атауы Әдебиеттер Сағат саны демонстрациялық материалдар және техникалық жабдықталуын қамтамасыз ету
лек. сем. СОӨЖ СӨЖ 1 БӨЛІМ. БІЛІМ БЕРУДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1. Менеджмент басқару туралы ғылым 1 1 2 2 презентация, сызба, кесте,
мультимедиялық кешен
2. Педагогикалық менеджмент педагогикалық жүйелерді басқару теориясы мен технологиясы ретінде 1 1 2 2 презентация, сызба, кесте,
мультимедиялық кешен
3. Педагогикалық менеджменттің заңдылықтары 1 1 2 2 презентация, сызба, кесте,
мультимедиялық кешен
4. Педагогикалық менеджменттің ұстанымдары 1 1 2 2 презентация, сызба, кесте,
мультимедиялық кешен
5. Мектептегі жаңашылдықты басқару 1 1 2 2 презентация, сызба, кесте,
мультимедиялық кешен
2 БӨЛІМ. МЕКТЕПТІҢ ТҰТАС ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҮДЕРІСІН БАСҚАРУ
1 Мектеп басқарудың педагогикалық жүйесі және нысаны ретінде 1 1 2 2 презентация, сызба, кесте,
мультимедиялық кешен
2 Мектептің тұтас педагогикалық үдерісін диагностикалалау 1 1 2 2 презентация, сызба, кесте,
мультимедиялық кешен
3 Мектептің тұтас педагогикалық үдерісін жоспарлау 1 1 2 2 презентация, сызба, кесте,
мультимедиялық кешен
4 Мектептегі әдістемелік қызмет және мұғалімдерді аттестациялау 1 1 2 2 презентация, сызба, кесте,
мультимедиялық кешен
5 Технологиялық тәсіл негізінде мектепті басқару 1 1 2 2 презентация, сызба, кесте,
3 БӨЛІМ. МЕКТЕПТІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҰЖЫМЫН БАСҚАРУ
1 Педагогикалық ұжым басқарудың объектісі мен субъектісі ретінде 1 1 2 2 презентация, сызба, кесте,
мультимедиялық кешен
2 Педагогикалық қарым-қатынас және басқару этикасы 1 1 2 2 презентация, сызба, кесте,
мультимедиялық кешен
3 Мектептің тұтас педагогикалық үдерісінде қақтығыстарды басқару 1 1 2 2 презентация, сызба, кесте,
мультимедиялық кешен
4 Білім берудегі менеджерінің көшбасшылығы және көшбасшылық қасиеті 2 2 4 4 мультимедиялық кешен
Барлығы 15 15 30 30 6.ПӘН МАЗМҰНЫ
Лекциялық курсАпта тақырып мазмұны
1. Менеджмент басқару туралы ғылым Жоспар:
Менеджмент кәсіби қызметтің ерекше түрі ретінде
Менеджмент жайлы ғалымдардың еңбектеріне шолу
Қазіргі менеджменттің мәні мен өзіне тән сипаты
2. Педагогикалық менеджмент педагогикалық жүйелерді басқару теориясы мен технологиясы ретінде Жоспар:
Педагогикалық менеджмент теориясының негізгі түсініктері
Педагогикалық менеджменттің жүйе құраушы факторлары
Мектепті басқарудағы әдіснамалық тәсілдер
3. Педагогикалық менеджменттің заңдылықтары Жоспар:
Мектепішілік менеджменттің заңдылықтары
Оқу-тәрбие жұмысын басқару мазмұны мен әдістері
Мектеп басшыларының басқару қызметінің әр түрлігі (мақсаттылық, гуманистік, демократиялық)
4. Педагогикалық менеджменттің ұстанымдары Жоспары:
Ұстаным түсінігі
Басқару ұстанымдары басқару заңдылығының нақты көрінісі мен бейнесі ретінде
Педагогикалық менеджмент ұстанымдары
5. Мектептегі жаңашылдықты басқару Жоспары:
Мектептегі жаңалық және жаңашылдық үдеріспен басқарудың ерекшеліктері
Педагогикалық іс-әрекеттің жаңашылдық бағыттары: басқарудың заңдылықтары мен қағидалары
Жаңашылдықпен басқару технологиялары
6. Мектеп басқарудың педагогикалық жүйесі және нысаны ретінде Жоспар:
«Жүйе» түсінігінің анықтамасы және оның негізгі қасиеттеріне сипаттама.
Педагогикалық жүйе. Педагогикалық іс-әрекеттің мақсаты жүйе құраушы құрылым ретінде.
Әдістемелік жүйе, мақсаты және құрылымы
7. Мектептің тұтас педагогикалық үдерісін диагностикалалау Жоспары:
«Диагностика» ұғымының мәні. Педагогикалық диагностика түсінігі. Тұтас педагогикалық үдерістің диагностикасы.
Мектептің тұтас педагогикалық үдерісін диагностикалалаудың кезеңдері
Мектеп - тұтас педагогикалық үдерісті басқару сапасының мониторингі
8. Мектептің тұтас педагогикалық үдерісін жоспарлау Жоспары:
Жоспарлау – мектепті басқарудың функциясы ретінде
Мектеп жұмысын жоспарлаудың барлық түрлері
Мектепті басқарудағы мектеп құжаттарының ролі
9. Мектептегі әдістемелік қызмет және мұғалімдерді аттестациялау Жоспары:
Мектептегі әдістемелік қызмет мұғалімдердің кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыруды басқару жүйесі ретінде
Мектептегі әдістемелік қызметті ұйымдастыру формалары мен қағидалары
Мұғалімдердің педагогикалық портфолиосын қалыптастыру аттестацияға дайындау шарты ретінде
10. Технологиялық тәсіл негізінде мектепті басқару Жоспары:
Мектепішілік басқару жүйесі ұйымдық құрылымы мен қызметі ретінде
Педагогикалық кеңес, мақсаты мен міндеттері, қызметі және өкілеттілігі
Мектепті технологиялық тәсілмен басқарудың түйіні
11. Педагогикалық ұжым басқарудың объектісі мен субъектісі ретінде Жоспары:
Педагогикалық ұжым – дамудың нақты заңдылығымен әрекет ететін феномен
Педагогикалық ұжым білім беру сапасын басқарудың объектісі ретінде
Мектеп ұжымының бағдарламалық іс-әрекетінің мақсаты мен міндеттері
12. Педагогикалық қарым-қатынас және басқару этикасы Жоспар:
Қарым-қатынас, басқарушылық қарым-қатынас оның түрлері және басқару этикасы
Педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті
Педагогикалық менеджмент субъектілерінің өзара әрекеттесуінен өктемшіл, демократиялық және либеральдық стильдері, олардың сипаттамалары.
13. Мектептің тұтас педагогикалық үдерісінде қақтығыстарды басқару Жоспар:
Қақтығыс – әлеуметтік қоғамдық құбылыс.
Педагогикалық және теориялық қақтығыс туралы түсінік
Педагогикалық ұжымдағы қақтығыстың түрлері мен басқару ерекшеліктері.
14-15. Білім берудегі менеджерінің көшбасшылығы және көшбасшылық қасиеті Жоспар:
Көшбасшылық түсінігінің туындауы және анықтамасы
Білім беру үдерісінде көшбасшылық өнер және шеберлік ретінде
Мектептегі көшбасшылықтың типі және сипаттамасы
СЕМИНАР САБАҚТАРЫ
Апта тақырыбы мазмұны
1. Менеджмент басқару туралы ғылым Жоспар:
Менеджменттің шетелдік теориялары мен тұжырымдамалары.
Қазіргі менеджменттің мәні мен өзіне тән сипаты.
Білім берудегі менеджмент. Педагогикалық менеджмент мақсаттары, міндеттері, қызметі
2. Педагогикалық менеджмент педагогикалық жүйелерді басқару теориясы мен технологиясы ретінде Жоспар:
Педагогикалық менеджменттің әдіснамалық негіздері
Педагогикалық менеджменттің жүйелі сипаты
Білім беру жүйесін басқарудың мемлекеттік-қоғамдық сипаты.
3. Педагогикалық менеджменттің заңдылықтары Жоспар:
Педагогикалық менеджменттің заңдылықтары мен принциптері: олардың бірліктері мен өзара байланысы.
Білім беру сапасы ғылыми басқарудың мақсаты мен нәтижесі ретінде: педагогикалық менеджмент сапасының талаптары
4. Педагогикалық менеджменттің ұстанымдары Жоспар:
Қазіргі мектепте инновациялық үдерістегі басқару принциптері, ерекшеліктері мен заңдылықтары
Басқару ұстанымдары басқару заңдылығының нақты көрінісі мен бейнесі ретінде
5. Мектептегі жаңашылдықты басқару Жоспар:
Қазіргі мектептің жаңа технология үдерісінің мазмұны, мәні мен сипаты.
Жаңашылдық үрдістегі басқаруда педагогтарды ынталандыру және жетілдіру
Жаңашылдық қызмет нәтижелері, олардың жетістіктері мен болжау шарттары
6. Мектеп басқарудың педагогикалық жүйесі және нысаны ретінде Жоспар:
Педагогикалық менеджменттің жүйелі сипаты
Педагогикалық үдеріс педагогикалық жүйенің барлық құрамдас бөліктерін біріктіруші басты жүйе ретінде
7. Мектептің тұтас педагогикалық үдерісін диагностикалалау Жоспар:
Тұтас педагогикалық үдерістің диагностикасы
Тұтас педагогикалық үдерісті басқару және педагогикалық талдау
8. Мектептің тұтас педагогикалық үдерісін жоспарлау Жоспар:
Мектеп жұмысын жоспарлау түрлері
Мектепті басқарудағы мектеп құжаттарының рөлі
9. Мектептегі әдістемелік қызмет және мұғалімдерді аттестациялау Жоспар:
Мұғалімнің кәсіби құзіреттілігін қалыптастыруда мектептің әдістемелік қызметінің ролі.
Мектептегі әдістемелік қызметті ұйымдастыру формалары. Жас мұғалімдер мектебі. Тәлімгерлік. Педагогикалық шеберлік мектебі.
10. Технологиялық тәсіл негізінде мектепті басқару Жоспар:
Технологиялық қадам негізінде мектепті басқару
Педагогикалық кеңес, оның мақсаты мен міндеттері
Қазіргі мектепті модернизациялау жағдайында білімді сапалы басқару
11. Педагогикалық ұжым басқарудың объектісі мен субъектісі ретінде Жоспар:
Педагогикалық ұжымның сипаттамасы
Ұжымды дамытудың заңдылықтары
Басқарудың басты элементтерінің сипаты: адами капиталы, адами ресурсы, адами факторы, білім беру үдерісі, мақсаты, құралы.
12. Педагогикалық қарым-қатынас және басқару этикасы Жоспар:
Педагогикалық ұжымдағы басқарушылық қарым-қатынас ерекшеліктері
Білім беру мекемесінің басшысының ұжым мен қарым-қатынас этикасы
Дұрыс коммуникацияға кедергі келтіретін себептер мен факторлар
13. Мектептің тұтас педагогикалық үдерісінде қақтығыстарды басқару Жоспар:
Педагогикалық ұжымдағы қақтығыстың түрі мен формасы
Қазіргі мектеп жағдайындағы қақтығыстың басымдылығының себебі мен сипаты
Педагогикалық ұжымдағы қақтығысты басқарудың ерекшеліктері: болжау, ескерту, шешу жолдары.
Қазіргі мектептегі қақтығысты басқарудың қиындықтары
14. Білім берудегі менеджерінің көшбасшылығы және көшбасшылық қасиеті Жоспар:
Менеджменттегі көшбасшылық ұғымы мен анықтамасы
Педагогикалық менеджменттегі көшбасшылықты талдау
Рухани жаңғыру – білім берудегі тиімді көшбасшылық, шеберлік, өнер.
15. Білім берудегі менеджерінің көшбасшылығы және көшбасшылық қасиеті Көшбасшылық сапа теориясы (төрт типтік көшбасшылық: физиологиялық, психологиялық, эмоция, ақыл-ой, интелектуалдылық және жеке іскерлік қасиет)
Көшбасшылық жетістіктегі мінез-құлық факторының ролі.

СОӨЖ тапсырмалары
Апта Тақырып Әдебиеттер Тапсырмалар мазмұны
1. Менеджмент басқару туралы ғылым Н.1,2,3,6,11,16,23
Қ.3,7,8,9,10,11 Білім берудегі басқару ұғымы. Білім беруді демократиялық басқару моделі.
Педагогикалық менеджменттің кәсіптік қызметің айрықша түрі ретінде талдау.
2. Педагогикалық менеджмент педагогикалық жүйелерді басқару теориясы мен технологиясы ретінде Н.1,2,3,6,11,16,23
Қ.3,7,8,9,10,11 Жүйелілік ыңғай негізінде мектепті басқару моделін жобалау
Білім беру мекемесін басқарудағы гуманитарлық стратегияны жүзеге асырудың жолдары мен тәсілдері
3. Педагогикалық менеджменттің заңдылықтары Н.1,2,3,6,11,16,23
Қ.3,7,8,9,10,11 Мектепішілік менеджменттің жетекші заңдылықтары
Білім беру мекемесін басқарудағы құзіреттілік ыңғай
4. Педагогикалық менеджменттің ұстанымдары Н.1,2,3,6,11,16,23
Қ.3,7,8,9,10,11 Білім беруді демократиялық басқару ұстанымдары.
Педагогикалық басқарудағы жүйелілік пен тұтастық
5. Мектептегі жаңашылдықты басқару Н.1,2,3,6,11,16,23
Қ.3,7,8,9,10,11 Педагогикалық білім берудегі жетістікті инновация түсінігі және өзектілігі
Жаңашылдық басқарудың мектептегі әсері және факторлары
Идеалды мұғалім моделін жобалау
6. Мектеп басқарудың педагогикалық жүйесі және нысаны ретінде Н.1,2,3,6,11,16,23
Қ.3,7,8,9,10,11 Мектепте білім беру жүйесін жаңашылдықпен басқарудың жолдары
Педагогикалық іс-әрекеттің мақсатын жобалау (бітіруші түлек моделі)
7. Мектептің тұтас педагогикалық үдерісін диагностикалалау Н.1,2,3,6,11,16,23
Қ.3,7,8,9,10,11 ТПҰ-жұмыс істеуінің әр түрлі кезеңдеріндегі жай-күйі туралы ақпарат-диагностиканың негізі.
ТПҰ-ның жай-күйі туралы ақпаратты өңдеудің әдістемесі және нәтижелерін мектеп қызметіне болжау үшін ұсыну.
8. Мектептің тұтас педагогикалық үдерісін жоспарлау Н.1,2,3,6,11,16,23
Қ.3,7,8,9,10,11 Тұтас педагогикалық үдерісті басқару және педагогикалық талдау
Мұғалімнің, тәрбиешінің, сынып жетекшісінің оқу және тәрбие іс-әрекетін жоспарлау.
9. Мектептегі әдістемелік қызмет және мұғалімдерді аттестациялау Н.1,2,3,6,11,16,23
Қ.3,7,8,9,10,11 Білім беру мен мектепте оқытуды ұйымдастырудағы маңызды нысаны ретінде қызметкерлердің орны
Аттестацияны рәсімдеу, қазіргі кездегі қойылатын талаптар.
10. Технологиялық тәсіл негізінде мектепті басқару Н.1,2,3,6,11,16,23
Қ.3,7,8,9,10,11 Мектепті технологиялық тәсілмен басқарудың түйіні
Іскерлік қарым-қатынас технологиясы педагогикалық менеджмент құралы ретінде
11. Педагогикалық ұжым басқарудың объектісі мен субъектісі ретінде Н.1,2,3,6,11,16,23
Қ.3,7,8,9,10,11 Педагогикалық ұжымда жеке тұлғаны қалыптастырудағы басқаруды дамыту жетістігі
Ұжым жаңа дидактиклық сапалы білім беру үдерісінің субектісі ретінде
12. Педагогикалық қарым-қатынас және басқару этикасы Н.1,2,3,6,11,16,23
Қ.3,7,8,9,10,11 Педагогикалық менеджмент субъектлерінің өзара әрекеттесу стилі
Педагогикалық логистиканың педагогикалық жаңашылдықтарды басқарудағы ерекшеліктері
13. Мектептің тұтас педагогикалық үдерісінде қақтығыстарды басқару Н.1,2,3,6,11,16,23
Қ.3,7,8,9,10,11 Кәсіби білім беру қызметі, әсіресе, басқарудағы қақтығығыстар
Қақтығыс туындаған жағдайда жеке тұлғаның педагогикалық-психологиялық сипаттарының рөлі
14-15 Білім берудегі менеджерінің көшбасшылығы және көшбасшылық қасиеті Н.1,2,3,6,11,16,23
Қ.3,7,8,9,10,11 Білім беру процессінде менеджердің көшбасшылық сапасы
Мектепте педагогикалық қызметте ұжыммен ынтымақтастықта жұмыс атқаруда көшбасшылықтың ролін бағалау
Менеджер ретінде көсбасшылық үшін негізгі талаптар
Педагогикалық процесте менеджердің көшбасшылық сапаны қалыптастыру шарттары
7. СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫН ОРЫНДАУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҚОСЫМША

«Білім берудегі менеджмент» курсы бойынша СӨЖ тапсырмалары оқу сабақтарының бір формасы болып табылады. Бұл зерттеулер нысаны студенттердің теориялық ойлау, шеберліктің мазмұны мен сипатын талдау және түсіну қабілетін қалыптастыруға мүмкіндік туғызады.
СӨЖ барысында мынадай педагогикалық құралдарды пайдалануға болады: топтық және жеке міндеттері; іскерлік ойындар; демонстрациялар; пікірталастар; ауызша сұрастыру; оқыту; тестілеу.
СӨЖ барысында студенттер СӨЖ-ге енгізілген міндеттерге нақты жағдайға алған білімдерін қолдануға мүмкіндіктері бар.
Әрбір студент СӨЖ тапсырмаларын орындау барысында өз бетінше дайындалу және сабаққа дайын болуы талап етіледі.
СӨЖ-ге дайындық барысында тақырыптарды теориялық және нормативтік материалдарды зерттеуде әр мәселе бойынша реферат түрінде қысқаша жазбалар жасауға әдістемелік орынды жасау.
Сөж тапсырмаларын студенттер жазбаша реферат, баяндама түрінде орындап, немесе баяндап беруге де болады. СӨЖ тапсырмаларына жауап беру барысында рефераттағы немесе дәптердегі тезизтеріне қарап баяндап беруге рұқсат етіледі.

СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ
№ Тақырыбы, тапсырма,
өздік жұмыс түрлері Сағат
саны әдебиеттер Мерзімі
Апта Есеп беру
формасы
1. Басқару ой-пікірінің эволюциясын танытатын менеджменттің шетелдік мектептерінің кестесін құрастырыңыз (атауы, құрылған жылы, негізгі идеялары). Дайындалған кесте бойынша кез келген мектептің қысқаша сипаттамасын (оң және теріс жақтарын көрсете отырып) жазбаша беріңіз.
Педагогикалық (мектептік) менеджменттің американдық, жапондық, батыс еуропалық, азиялық типтерінің ерекшеліктерін көрсететін әдебиеттерді өз бетінізше зерделеңіз. Оқылған материал негізінде «Шетелдік педагогикалық менеджмент модельдері» кестесін құрастырып, оған ортақ және айырықша белгілерді анықтаңыз. Олардың салыстырмалы сипаттамасын жазбаша беріңіз. Өз позицияңызды анықтаңыз: басымдықты қай типке жатқызасыз және неге? 3 Н.1,2,3,6,11,16
Қ.3,7,8,9,10,11 1. Кесте түрінде

2. Педагогикалық менеджменттің жүйе құраушы факторлары, қызметтері, әдістері, принциптері, заңдылықтарын сипаттайтын сызбалар, кестелер, суреттер құрастырыңыз. Олар бойынша презентация дайындап, оны қорғаңыз.
Жүйелі, гуманистік, құзіретті тәсілдер негізінде әрекет ететін мектеп моделін (жобасын) әзірлеңіз. Ол бойынша презентация дайындап, оны қорғаңыз. 3 Н.1,2,3,6,11,16
Қ.3,7,8,9,10,11 2. презентация түрінде
3. Мектепті басқарудағы инновация бойынша табысты көшбасшыны әзірлеу (кейс әзірлеу негізінде).
Педагогикалық ұжымда басқару кезеңіндегі жаңашылдық үдерістің құрылымын сипаттаңыздар. 3 Н.1,2,3,6,11,16
Қ.3,7,8,9,10,11 3. кейс түрінде,
сұхбат4. «Қазіргі мәдени – мәдени білім беру мектеп кеңістігіндегі жаңашылдықтар» тақырыбы бойынша эссе дайындау (Қазақстан аймақтарындағы мектептерді талдау арқылы).
Тиімді инновациялық басқару технологияларын құрылымдық-мазмұндық сипаттамаларын жасау: басқару технологияларын құрылымдық-мазмұндық сипаттамаларын жасау: басқару технологиялық форсайт ретінде бекіту – инновациялық даму стратегиялық бағытын таңдауға orgdeyatelnjstnaya ойын, SWO талдау және т.б.
Инновациялық жобаларды басқарудағы педагогикалық логистиканың талдауын әзірлеңіз. 3 Н.1,2,3,6,11,16
Қ.3,7,8,9,10,11 4. Эссе,
Кесте түрінде
5. Оқыту технологиясы мен әдістеріне салыстырмалы талдау жүргізу
Мұғалімнің кәсіби құзіреттілігін қалыптастыруда әдістемелік іс-шаралар бағдарламасын өңдеу 3 Н.1,2,3,6,11,16
Қ.3,7,8,9,10,11 5. Кесте
6. Мұғалімнің басқару іс-әрекетінің тиімділігін бағалау мақсатындағы негізгі қадамдар
Соңғы жылдары педагогикалық ғылымда мониторинг мәселесі белсенді түрде әзірленуде. В.М. Лизинскидің кітабында(В.М. Лизинский. «Приемы и формы в учебной деятельности. – М. Центр «Педагогический Пойск», 2002. ») оның оқушылардың бағаларын мониторинг жүргізуге байланысты ойларымен танысу. Осы мәселе бойынша негізделген ұстанымдарын ұсыну. 3 Н.1,2,3,6,11,16
Қ.3,7,8,9,10,11 6. Кесте
7. Педагогикалық бақылау түрлерін атаңыз және оларға қысқаша сипаттама беріңіз.
Мұғалім еңбегін бағалаудың басты критерийлерін анықтаңыз. 3 Н.1,2,3,6,11,16
Қ.3,7,8,9,10,11 7. баяндама
8. «Педагогикалық ұжым мен педагогикалық қызметкер: сипаты мен саралау функциясы» тақырыбында сараптамалық хабарлама дайындаңыз.
Педагогикалық ұжымның әлеуметтік-психологиялық түсінік сапасына (жетістікке бағытталған, дамуға бағытталған, өзін-өзі дамытуға бағытталған) және басқа да қасиеттеріне қарай құрылымдық кесте құрастырыңыз. 3 Н.1,2,3,6,11,16
Қ.3,7,8,9,10,11 8. Хабарлама, құрылымдық кесте
9. Педагогикалық ұжымда жобалық топтың құрылымын кесте түрінде көрсетіңіз.
Ұсынылған әдебиеттерді зерделей отырып, «Мектеп директорының педагогикалық ұжымның қалыптасуындағы ролі» тақырыбында хабарлама дайындау (Әдебиеттер: Дерзкова Н. Команда: этапы стоновления и поведение руководителя// Директор школы. 1996 №1.30-35; Манн Д., Биллер В. Школьные администраторы Росии: глазами американских исследователей//директор школы. 1996. №3.С.33-36 және т.б.) 3 Н.1,2,3,6,11,16
Қ.3,7,8,9,10,11 9. кесте түрінде
10. Басшының және қызметкердің этикалық қарым-қатынас «кодексін» әзірлеу Н.1,2,3,6,11,16
Қ.3,7,8,9,10,11 10. баяндама
11. Қақтығыстың қызметі мен түсінігін В.С.Волков пен Н.В.Волкованың көзқарасы бойынша кестеге түсіріңіз
Мынадай парадигмаларға сүйене отырып және қақтығыс ұғымының қызметіне талдау жасай отырып эссе жазыңыз: а)келіспеушілікті қабылдау; б) қақтығыс диалектикалы-шығармашылық фактор ретінде (Волков Б.С.) Баска да ғалымдардың ой-пікірлері мен зерттеулерінен мысал келтіріңіз. 3 Н.1,2,3,6,11,16
Қ.3,7,8,9,10,11 11. Кесте, сызба
12. Вен диаграмасы бойынша (сыни тұрғыдан ойлау стратегиясы) келіспеушіліктің даму сатыларын көрсетіңіз.
Келесі үлгі бойынша қақтығыстардың түрлеріне педагогикалық жағдаят мысалдарын құрастырыңыз: белсенді-қақтығыстар (сұрақ), пассивті-қақтығыс (сұраққа жауап), қақтығыс-мәмлесі, мәмлеге келу. 3 Н.1,2,3,6,11,16
Қ.3,7,8,9,10,11 12. Кесте түрінде
13. Белгілі бір жағдаяттық мысал негізінде (түрлі басылымдардағы материалдардан) топ пен жеке тұлға арасындағы қақтығыстарды сипаттаңыз
Шарықтау мен бәсеңдеу (қақтығыстардан кейінгі кезең) кезеңдерінің мазмұнына талдау жасап, себептерін анықтаңыз. 3 Н.1,2,3,6,11,16
Қ.3,7,8,9,10,11 13. Кесте, презентация
14. Ральф Стогдил (1948ж.) мен Ричард Маннның (1959 ж.) көшбасшылық қасиеттерді (ақыл-ой мен сана мүмкіндіктері, белсенділік, істі меңгеру, сенімділік, өзгелерді басқару қасиеттері) анықтау туралы оларына талдау жасап, өз қорытындыңызбен бөлісіңіз.
Көсбашылық қасиетті: назарды, анықтаманы, сенімділікті және өз-өзіне деген сенімділікті басқару деп топқа бөлген Американдық ғалым Уоррен Бенистің жасаған зерттеу нәтижесіне талдау жасаңыз. Қорытындыны эссе түрінде орындаңыз. 3 Н.1,2,3,6,11,16
Қ.3,7,8,9,10,11 14. Кесте түрінде
эссе түрінде
15. Ральф Стогдил, Ричард Манн, Уоррен Бенис сынды ғалымдардың көшбасшылық бойынша жасаған зерттеулерін салыстырып, ерекшеліктеріне талдау жасаңыз. Басқа да ғалымдардың зерттеулерін мысалға келтіріңіз.
Көсбашылық қасиет (физиологиялық, саналық және т.б.) териясы бойынша сипаттамалық кесте құрыңыз. 3 Н.1,2,3,6,11,16
Қ.3,7,8,9,10,11 15. Кесте түрінде
БАРЛЫҒЫ 45 8. КУРС САЯСАТЫ, АКАДЕМИЯЛЫҚ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ ЖӘНЕ ЭТИКА
Жоғарғы оқу орнында оқыған алғашқы күннен бастап тәрбиелеу өнерін үйрену қажет. «Білім берудегі менеджмент» курсының бағдарламасы әлеуметтік-гуманитарлық пәндер цикліндегі «Білім» мамандығына арналған. Білім берудегі менеджменттің теориялық-әдіснамалық негіздерін: педагогикалық менеджменттің қызметін, заңдылықтарын, ұстанымдарын, әдістерін, педагогикалық менеджменттің жүйе қалыптастырушы факторларын, білім берудегі менеджмент тұжырымдамасының даму тарихын; жүйелілік, гумандылық, құзіреттілік, технологиялық ыңғайлар негізінде мектепті басқарудың ерекшеліктерін; мектептің тұтас педагогикалық үдерісті басқару негіздерін; мектептің педагогикалық ұжымын тиімді басқарудың талаптарын білуі қажет. «Білім берудегі менеджмент» теориясы тұрғысынан әр түрлі гуманитарлық ғылымдар түйісуіндегі пәнаралық сипатқа ие қазіргі педагогика ғылымының саласы. Ең бастысы – сіздердің мұғалімдік кәсіби сапаларыңды дербес қалыптастыруға, яғни өзін-өзі тәрбиелеу деп аталатын өте қызғылықты және игілікті іспен шұғылдануға үйрету.
Сонымен, бұл курста ең ізгілікті істер оқытылады және де сіздер оған ынта-ықылас білдіресіздер өмір жолдарыңды дұрыс таңдауға, әрі педагогикалық шығармашылықтың негіздерін толық меңгеруге жәрдемдеседі.
«Білім берудегі менеджмент» курсын зерттеудің негізгі әдісі студенттің теориялық және практикалық ізденісі болып табылады.
«Білім берудегі менеджмент» курсының негізгі құрылымдық элементтері: ғылыми деректер, ұғымдар мен түсініктер, теориялар мен тәжірибелер.
«Білім берудегі менеджмент» курсын зерттеуде төмендегі сабақтың түрлері жүргізіледі: дәріс, семинар, СӨЖ, СОӨЖ.
Сабаққа кешiкпей қатысу
Сабақ үстiнде сөйлеспеу, сағыз шайнамау, газет, журнал оқымау
Ұялы телефонды сөндiру
Сабаққа тиiстi киiммен келу
Сабақты босқа қалдырмау, ауырсаңыз справка әкелу
Қалдырған сабақ тапсырмаларының қарызын өтеу (сабақтан тыс уақытта)
Берiлген тапсырмаңыз орындалмаса, жалпы балыңыз кемидi
Оқу үдерісінде белсендi қатысу
Үй тапсырмасын уақытымен орындау
Төзiмдi және ашық болу. Курстастарыңа және оқытушына iзеттiлiкпен қарау
Кредиттiк жүйенiң оқу үдерісіндеде студенттер “балдық-рейтингтiк” жүйемен бағаланады.
Бағалау саясаты объективтiк принциптердi икемдi жоғары саралауда негiзделедi.
9. АРАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫ БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ
1-аралық бақылау сұрақтары
Басқару ой-пікірінің эволюциясы: менеджменттің шетелдік теориялары мен тұжырымдамалары және олардың сипаттамалары.
Басқару, менеджмент, заманауи менеджмент, білім берудегі менеджмент, педагогикалық менеджмент ұғымдары.
Менеджменттің американдық, жапондық, батыс еуропалық моделдері және олардың ерекшеліктері.
Педагогикалық менеджмент кәсіптік қызметтің айырықша түрі ретінде.
Педагогикалық менеджменттің мақсаты мен міндеттері
Педагогикалық менеджменттің функциялары және олардың сипаттамалары.
Педагогикалық менеджмент заңдылықтары мен ұстанымдары.
Педагогикалық менеджменттің әдістері.
Педагогикалық менеджменттің әдіснамалық негіздері.
Мектепті басқарудағы жүйелілік ыңғайының мән-маңызы.
Мектепті басқарудағы гумандылық ыңғайының мән-маңызы.
Мектепті басқарудағы адамгершілік ыңғайының мән-маңызы.
Мектепті басқарудағы құзіреттілік ыңғайының мән-маңызы.
Мектепті басқаруда өкілеттік құқық беру.
Педагогикалық менеджменттің американдық, жапондық, батыс еуропалық және азиялық типтеріндегі ұқсастықтары мен ерекшеліктері.
Заманауи менеджменттің мәні мен сипаттамалық белгілері
Білім беруді басқарудың мемлекеттік-қоғамдық сипаты.
Қазіргі заманауи мектептердегі инновациялық үдерістің мазмұны мен маңыздылығының сипаттамасы.
Қазіргі заманауи мектептердегі инновациялық үдеріспен басқарудың принциптері, ерекшеліктері және заңдылықтары.
Педагогикалық ұжым субъектілерінің белсенді инновациялық іс-әрекеті.
Педагогикалық білім берудегі сәтті және көкейкесті инновациялар туралы түсінік.
«Жүйе» ұғымына анықтама және оның негізгі қасиеттеріне сипаттама. Педагогикалық жүйенің құрамдас бөліктері.
Басқару жүйесі, оның педагогикалық іс-әрекетке, қарым-қатынасқа деген бағыттылығы.
Әдістемелік жүйе және оның құрылымы, негізгі құраушыларын анықтау. Әдістемелік жүйенің мақсаты.
Педагогикалық үдерісті ұйымдастырудың формалары мен құралдары, әдістері және білім берудің мазмұны.
Мәдени-білім беру ортасы. Педагогикалық үдерісті ұйымдастыру технологиясы.
Педагогикалық жжүйенің жалпы белгілері.
«Диагностика» ұғымының мәні. Педагогикалық диагностика түсінігі
ТПҰ-ның әр түрлі кезеңдеріндегі жай-күйі туралы ақпарат түрлері:бастапқы, тактикалық, оперативтік.
Педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары (ауыспалы, үлгерім сапасы, балалар ұжымының қалыптасу деңгейі, оқушылардың әлеуметтік белсенділігінің деңгейі және т.б.) және олардың көрсеткіштері.
Педагогикалық үдерісті басқару және оның жай-күйін зерделеу үшін ақпараттарды іріктеу критерилері.
Тұтас педагогикалық үдерісті басқару және педагогикалық талдау.
Педагогикалық талдаудың түрлері мен мазмұны.
Білім беру үдерісін бақылау технологиялары.
Мектепішілік бақылаудың принйиптері, түрлері , әдістері, мазмұны
Бақылау нәтижелігінің шарттары
Педагогикалық ұжымдардың қызмет критерийлері мен көрсеткіштері
Мектеп тұтас педагогикалық үдерісін басқару сапасының мониторингі.

2-аралық бақылау сұрақтары
Жоспарлау- мектепті басқарудың функциясы ретінде.
Мұғалімнің, тәрбиешінің, сынып жетекшісінің оқу және тәрбие іс-әрекетін жоспарлау.
Перспективалық және жылдық жоспар. Мектептің жұмысын жоспарлаудың барлық түрлерінің орындалуын бақылау мазмұны мен түрлерінің бірлестігі.
Мектепті басқарудағы мектеп құжаттарының рөлі.
Мектептегі әдістемелік жүйе – мұғалімнің кәсіби құзіреттілігін басқару жүйесі ретінде. Әдістемелік қызметтегі іс-әрекеттің негізгі бағыттары, мақсаты мен міндеттері.
Ғылыми-әдістемелік кеңес, оның мақсаты, міндеттері, қызметтері мен мүмкіндіктері.
Мұғалімжердің әдістемелік бірлестігінің түрлері мен рөлі.
Мектептегі әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың принциптері мен формалары.
Озық педагогикалық тәжірибені жинақтау.
Мұғалімнің кәсіби құзіреттілігін қалыптастыруда өз бетінше білім алудың рөлі.
Мұғалімді қалыптастырудағы педагогикалық партфолио аттестацияға (бағалау) дайындықтың шарты ретінде.
Аттестация тәртібі және оның қазіргі талаптары.
Технологиялық қадамдар негізінде мектепті басқару.
Мектеп ішілік басқару жүйесі ұйымдастырудың құрылымы және іс-әрекеті ретінде.
Басқару жүйесінің дамуы қызметінің шарттары мен қағидалары. Басқару жүйесінің басты мақсаты мен міндеттері. Мектептегі мораьды-психологиялық ахуал.
Басқарудың басты қағидалары. Горизантальды және вертикальды еңбек бөлінісі.
Басқарудың формалары.
Педагогикалық кеңес, оның мақсаты мен міндеттері, қызметтері мен мүмкіндіктері.
Жобалау, ұйымдастыру, бақылау, түзету және жинақтау, ақпаратты талдау,, міндеттерді қою және мотивация.
Мектепті басқаруда технологиялық қадамның маңызы. Басқару жүйесінің моделін құрастыруға қойылатын талаптар.
Коммуникация түрлері: ішкі және сыртқы, формальды емес, вербальды және вербальды емес.
Педагогикалық менеджменттің комммуникаттық компоненті.
Коммуникациялық үдерістің басшысы ретінде мұғалімнің рөлі.
Басқарушылық қарым-қатынас, оның түрлері.
Жалпы этикалық принциптері және іскерлік қарым-қатынас сипаты.
Педагогикалық ұжымдағы қарым-қатынас ерекшеліктері.
Педагогикалық менеджмент субъектілерінің өзара әрекеттесу стилі.
Басқару этикасы: ұғымы, принциптері мен мәні.
Дұрыс коммуникацияға кедергі келтіретін себептердің сипаттамасы.
Тиімді педагогикалық қарым-қатынас тәсілдері мен принциптері.
Тиімді коммуникация ережелері.
Мектептің педагогикалық ұжымында оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың ерекшеліктері.
Педагогикалық ұжымда тұлғаны қалыптастыру мен дамытудағы басқарудың сәттілігі.
Басқарудың негізгі элементтерінің сипаттамасы. Адами ресурстар, білім беру үдерісі, құралдары мен мақсаты.
Кәсіби білім беру іс-әрекетіндегі қақтығыстары (кикілжің) және оларды басқарудың ерекшеліктері.
Қақтығыстардың пайда болуында жеке тұлғаның дара-психологиялық ерекшеліктерінің рөлі.
Қақтығыстардың құрылымы мен қызметі және оған сипаттама.
Педагогикалық ұжымдағы қақтығыстарды басқарудың ерекшеліктері және оны болжау, алдын-ала ескерту және шешу.
Білім беру үдерісінде менеджердің көшбасылық сапалары.
Педагогикалық үдерісте менеджердің көшбасылық сапаларын қалыптастырудың шарттары.
10. БІЛІМДІ БАҒАЛАУ ШКАЛАСЫ
Кесте 1
Студенттердің білімін бақылаудың түрлері
Сабақтың түрі/ бақылау формасы % бойынша балл саны коэффициент1 АТТЕСТ, 2АТТЕСТ. Жалпы қортынды аттестация. % бойынша балл саны Қорытынды бақылау. Сұрақтардың/тапсырмалардың саны
Сабақтардың саны/тапсырмалар % бойынша балл саны Сабақтардың саны/тапсырмалар % бойынша балл саны Дәрістер 1 сабаққа қатысқаны үшін 0/100 0,1 7 сабақ 10 8 сабақ 10 (1 аттест.+2аттест.)/ 2+ҚБ100% немесе 60 балл -
Семинарлар 1 сабаққа қатысқаны үшін 50/100 0,5 15 сабақ 50 15 сабақ 50 -
СӨОЖ/
СӨЖ 1 тапсырманы орындағаны үшін 50/100 0,4 7 тапсырма 40 8 тапсырма 40 -
Емтихан (0)20-40 0,4 - - - - 3 сұрақ
(0-100%) - - - - - Барлық баллдар
(% бойынша) - - - 100% немесе 30 балл- 100% немесе 30 балл(1Атт.+2 Атт.)/2 + ҚБ
Кесте 2
Бақылау түрлері бойынша рейтингтік баллдарды апталарға сәйкес бөлу
Апталар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Бақылау түрі Ағ.б Ағ.б Ағ.б Ағ.б Ағ.б Ағ.б Ат Ағ.б Ағ.б Ағ.б Ағ.б Ағ.б Ағ.б Ағ.б Ат.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2
Баллдар 50-100% 50-100%
50-100%
50-100%
50-100%
50-100%
Орташа
30балл 50-100% 50-100% 50-100% 50-100% 50-100% 50-100% Орташа%
30балл
Кесте 3
Емтихан нәтижесі бойынша рейтингтік баллдарды бөлу
Студенттердің дұрыс жауаптарының бағасы % БаллыБаға
90-100 37-40 5 (өте жақсы)
75-89 31-36 4 (жақсы)
50-74 20-30 3 (қанағаттанарлық )
0-49 0-19 2 (қанағаттанарлықсыз)
11. ПӘНДІ ОҚУҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
Негізгі әдебиеттер:
Гончаров М.А. Методологические основы менеджмента в сфере образования // Знание. Понимание. Учение -2009-№1, С.-174-178
Борытко Н.М. Управление образовательными системами: Учебник для студентов педагогогических вузов // Н.М. Борытко, И.А. Соловцова; Под. ред. // Н.М. Борытко. –Волгоград: Изд-во ВГИПК РО,2006. -48 с. (Сер. «Гуманитарная педагогика». Вып.4) ISBN 5-7087-0040-87
Шамова Т.И. Управление образовательными системами: учеб. пособие для студентов вузов обучающихся спец. «Педагогика и психология», «Педагогика» / Т.И.Шамова, Т.М. Давыденко, Г.Н. Шибанова. М.: AcademiA, 2007. -385 с.
Симонов В.П. Педагогический менеджмент: НОУ-ХАУ в образовании [Текст]: учеб. пособие / В.П.Симонов. – М.:Высшее образование: Юрайт, 2009. -357 с.
Солнцева Н.В. Управление в педагогической деятельности: учебное пособие.- М.: Флинта, 2012-115 с. //ЭБС «Книгафонд» в [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.knigafond. ru.
Баярыстанова Э.Т. Білімдегі менеджмент негіздері: Оқу құралы. Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті. – Ақтау, 2010. -87 бет.
Паньшина Т.В., Айтпаева Ж.Ж. Педагогикалық менеджмент. – Алматы, 2012, -248 б.
Селезнева Е.В. Лидерство: учебник практикум для академического бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2015.-429 с.
Исмагулова С.К. Управление развитием школы: технологический аспект. Учебно- методическое пособие. - Алматы: ИК ПКСО, 2010 - 300 с.
Лазарев В.С. Управление инновациями в школе. Учебное пособие. –М., Центр педагогического образования. 2008. -352 с.
Конфликтология. Учебное пособие. Сост. Буртовая Е.В. –М., 2002.
Баймолдаев Т.М.Педагогический менеджмент и современное управление школой. – А., 2001. – 258 с.
БаймолдаевТ.М. Менеджмент как метод управления современной школой.–А.,1996.– 223 с.
Лаврентиева Н.Б. Нечаева А.Б. Педагогиеская этика: Учебное пособие. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2010. -155с.
Баймолдаев Т.М. Безруков В.И., Носков И.А. Научное управление развитием школы. – Алматы-Самара,2007. -186с.

Қосымша әдебиеттер:
Есполов Т.И., Сулейменов Ж.Ж. Менеджмент. – Алматы, 2003.
Рахымбаев А.Б. Сабатаева Б.О. Бельгибаев А.Қ. «Менеджмент». – «Нұр-пресс». – Алматы, 2006. 164 бет.
Гапонцева М.Г., Гапонцев В.Л. Федоров В.А. Синергетика в педагогике: целесообразность переноса (Электрон.ресурс) // Образование и наука. 2008. № 9 (57). С. 100-109. Режим доступа: http:// edscience.ru/sites/default/files/2008/2008-9.pdf.
Ггришина Н.В.. Психология конфликта. – М.2008.
Евдокимова М.В. Портрет менеджера образования (Электрон. ресурс) // Совместный Европейский проект Темпус ІҮ «Сетевое взаймодействие университетов-партнеров в реализации многоуровневой системы подготовки и повышения квалификации специалистов в области образовательного менеджмента». Режим доступа: http//tempus.novsu.ru/mod/resource/view.php?id=38.
Любченко О.И., Карпова С.И. Моделирование системы управления современной общеобразовательной школой с позиции системного подхода (Электрон.ресурс) // Вестник Тамбовского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2012. Вып. 7(111). С. 197-203. Режим доступа: http:elibrary.ru/download/90257546.pdf.
Шамова Т.И., Третьяков П.И., Капустин Н.П. Управление образовательными ситемами / под ред. Т.И.Шамовой. – М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2002.-320с.
Культурно-образовательная среда школы: открытие новых смыслов. Разработка и реализация инновационного проекта, экспертиза инновационной деятельности. Мет.Инструм.в электр.прилож./ Е.И. Фастова, О.Л.Иванова, Л.Н.Бобровская; науч ред. д-р пед. наук И.В.Власюк. – Волглград: Учитель, 2015.-88с.
Педагогическая технология формирования коллектива. – Киев, 2013.
Чернышев А.С. Психологическая школа молодежных лидеров. – М., 2005.-272с.изд., стер.- М.,2010. С.106
Мишаткина Т.В. Педагогическая этика: Учеб.пособие. Ростов н/Д.; Минск, 2004. С.59-60
Психология и этика: делового общения/ Под.ред. В.Н. Лавриненко. – М.,1997.
Дункан Джек У. Основополагающие и(деи в Менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики / пер. С англ. – М.: Дело, 1996. – 272с.
John B. Miner, The menegement Process, 2nd ed. New York: Mamillan, 1978. – 559p/
Iskrin N.S., Chichkanova T.A. THE SISTEMATIK APPROACH TO MANAGEMENT IN EDUCATION. The education and scirnce journal. 2015; 1(1): 7-21. (in russ) DOL:10.17853/1994-5639-2015-1-7-21
Dennis Garland, Krista Vince Garland, and Eleazar Vasquez. Managevent of classroom behaviors: Perceived readiness of education interns // journal of the Scholarship of teaching and Learning, Vol. 13, No. 2, May 2013, pp. 133 – 147. http//files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1011653. Pdf.
Нормативтік құжаттар:
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы // Егемен Қазақстан 2007 ж., 27 шілде.
Қазақстан Республикасының 2016-2019 жж. арналған Білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасы – Астана.2016.

Приложенные файлы

  • docx 9641952
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 4

Добавить комментарий