Повт_УКРАЇНА_Рос_імп_пп19ст_Е

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у складі РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
наприкінці 18 - у першій половині 19 ст.

Завдання 1-24 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.
1. Доповніть твердження.
У лютому 1832 р. після придушення польського повстання царський уряд призначив київського генерал-губернатора керувати т. зв. Південно-Західним краєм, до складу якого належали такі губернії:
1 Катеринославська; 2 Київська; 3 Волинська;
4 Подільська; 5 Полтавська; 6 Харківська;
А 1, 2, 5 Б 2, 3, 4 В 2, 4, 6 Г 3, 4, 5

2. Якими цифрами позначено губернії, утворені на землях колишньої Гетьманщини та Слобожанщини?
А 1, 2, 5 Б 1, 3, 4 В 2, 3, 5 Г 2, 4, 5

3. Доповніть твердження.
Новоутворені Ізмаїльський, Акерманський, Хотинський повіти зі здебільшого українським населенням Бессарабської області опинились у складі Російської імперії внаслідок
А російсько-турецької війни 1787–1791 рр.;
Б російсько-турецької війни 1806–1812 рр.;
В російсько-французької війни 1812 р.;
Г російсько-турецької війни 1828–1829 рр.

4. У якому твердженні йдеться про місто Харків?
А Місто, яке вважають першою столицею національного відродження, визначний культурний центр підросійської України.
Б Місто, яке було одним з найбільших центрів польського конспіративного руху 1830–1840 рр.
В Місто, у якому з весни 1818 р. до березня 1819 р. діяла найвпливовіша масонська організація «Любов до істини».
Г Місто, у якому 1823 р. брати Андрій і Петро Борисови створили таємну декабристську організацію – «Товариство об’єднаних слов’ян».
5. З яким історичним діячем пов’язана подія, по яку йдеться?
«Представник української знаті був таємно прийнятий у Берліні міністром Герцбергом. У розмові змалював невтішне становище своїх земляків і від чийогось імені висунув клопотання, щоб Україна на випадок війни між Пруссією і Росією отримала «протекцію короля», який допоміг би українцям визволитися від московської тиранії».
А Іван Котляревський Б Василь Каразін
В Василь Капніст Г Іван Орлай

6. Що було характерним для першого, академічного (наукового), етапу українського національного відродження?
1 Створення видавничо-культурних, просвітницьких, археографічних закладів й організацій.
2 Збирання та публікація українських народних пісень, легенд тощо.
3 Дослідження звичаїв і вірувань, написання історичних трактатів і художніх творів.
4 Створення перших політичних партій.
5 Формування й поширення серед загалу вимоги суверенітету нації у формі автономії або незалежності.
А 1, 4 Б 2, 3 В 2, 5 Г 3, 4

7. Про яку книгу йдеться у висловлюванні Сергiя Єфремова?
«Бувають в iсторiї народiв дати, якi немовби розривають надвоє їхнє життя й кладуть межу високу посеред рiвного шляху історичних подiй... Ми маємо таку історичну дату, – це пам’ятний в iсторiї України рiк 1798-й. Того року прилетiла перша ластiвка українського нацiонального вiдродження – невеличка книжка, од якої не тiльки початок нового українського письменства рахуємо, а й новий етап позначаємо в iсторiї українського народу».
А «Енеїда» Б «Кобзар» В «Русалка Дністровая» Г «Наталка Полтавка»

8. Як називалася перша узагальнювальна праця з історії України від найдавніших часів і до кінця 18 ст. у 4-х томах Дмитра Бантиш-Каменського?
А «Історія Малої Росії»
Б «Історія України-Руси»
В «Історія русів»
Г «Книга буття українського народу»

9. Хто був упорядником збірки «Досвід збирання старовинних малоросійських пісень», що започаткувала українську фольклористику (опублікована 1819 р. в Петербурзі)?
А Микола Цертелєв
Б Михайло Максимович
В Пантелеймон Куліш
Г Микола Костомаров

10. На які роки припадає діяльність Кирило-Мефодіївського товариства?
А 1806–1812 рр. Б 1810–1812 рр.
В 1825–1826 рр. Г 1846–1847 рр.

11. Що передбачали положення програмових документів Кирило-Мефодіївського братства?
1 Побудова майбутнього суспільства на засадах християнської моралі.
2 Створення федерації слов’янських народів на чолі з Польщею – «непідлеглою Річчю Посполитою в союзі слов’янськім».
3 Поділ Росії на 13 федеративних штатів, два з яких – Чорноморський зі столицею в Києві та Український зі столицею в Харкові.
4 Скасування кріпацтва, встановлення демократичних прав для громадян.
5 Формування на Чернігівщині й Полтавщині 60-тисячного козацького війська.
А 1, 4 Б 2, 3 В 2, 5 Г 3, 4

12. Яку подію визначають як складову російського суспільно-політичного руху в Наддніпрянщині в першій половині 19 ст.?
А Створення в Одесі Товариства історії та старожитностей російських.
Б Утворення в Тульчині таємного «Південного товариства».
В Утворення Кирило-Мефодіївського товариства.
Г Заснування в Києві університету ім. Св. Володимира.

13. Коли відбулися події, про які йдеться в історичному джерелі ?
«Мужність солдатів похитнулася; вигляд убитих і поранених, відсутність С. Муравйова завдали рішучого удару мужності повсталих чернігівців: вони, кинувши рушниці, розбіглися в різні боки».
А 1806–1812 рр. Б 1810–1812 рр.
В 1825–1826 рр. Г 1856–1859 рр.

14. Укажіть правильне твердження.
А Після переходу на початку російсько-турецької війни 1828–1829 рр. частини козаків Задунайської Січі під владу Росії було створене Окреме Запорізьке військо, яке в 1832 р. перейменували на Азовське козацьке військо.
Б Польське національно-визвольне повстання 1830–1831 рр. розгорнулося на Лівобережній та Слободській Україні.
В Після російсько-французької війни 1812 р. уряд Росії відновив полково-сотенний устрій в Наддніпрянській Україні.
Г Декабристські організації кінцеву мету своєї діяльності вбачали у звільненні України з-під влади Російської імперії.

15. Ім’я якого діяча пропущене в уривку з історичного джерела?
«У 1847 р., у зв’язку з відомою всім історією, він був засланий рядовим в Оренбурзький корпус із забороною писати й малювати... Батальйонний командир не любив ____ за його незламний характер, за те, що він не вмів і не хотів нікому вклонятися, і водив його кожний день разом з іншими на навчання, де ____ вчився маршировки і рушничних прийомів...»
А Пантелеймон Куліш
Б Михайло Максимович
В Тарас Шевченко
Г Микола Костомаров


16. У якому місті побачило світ перше видання «Кобзаря» Тараса Шевченка?
А Полтава
Б Санкт-Петербург
В Київ
Г Харків

17. Що визначало політику Російської імперії щодо України в першій половині 19 ст.?
1 Адміністративно-територіальний
·поділ врахував географію національного розселення.
2 Заснування військових поселень.
3 Нехтування національними особливостями, заборона рідної мови, традицій.
4 Сприяння заселенню українських міст винятково українцями.
5 Підтримка самоврядування міст, українського судочинства.
А 1, 2 Б 1, 3 В 2, 3 Г 3, 5

18. Які з тверджень стосуються Тараса Шевченка?
1 Член полтавської масонської ложі «Любов до істини», київської «З’єднаних слов’ян», організатор і керівник Малоросійського таємного товариства.
2 Автор поетичної збірки, у якій вперше беззастережно і щиро було засуджено колонізаторську політику російського самодержавства щодо України.
3 Видатний майстер українського образотворчого мистецтва, якому належить понад тисячу мистецьких творів.
4 Основоположник художньої прози в новій українській літературі. Співвидавець науково-літературного журналу «Украинский вестник» у 1816–1817 рр.
5 Упорядник та видавець трьох збірок народних пісень, які не втрачають наукової цінності й нині.
А 1, 3 Б 2, 3 В 2, 5 Г 3, 4

19. Які явища та процеси характерні для розвитку сільського господарства земель підросійської України в першій половині 19 ст.?
1 Інтенсивний шлях розвитку.
2 Перенесення промислових підприємств з сіл у міс та.
3 Зменшення визиску селянства та їхнього майнового розшарування.
4 Домінування поміщицького землеволодіння.
5 Панування натурального господарства.
А 1, 3 Б 1, 5 В 2, 4 Г 3, 5

20. Чим уславився Устим Кармалюк?
А Ватажок селянських повстань на Правобережжі 20–30-х рр., «український Робін Гуд».
Б Лідер національного руху на Північній Буковині та Закарпатті початку 19 ст.
В Один із засновників та ідейний провідник Кирило-Мефодіївського товариства.
Г Один з керівників селянського руху на Лівобережній Україні наприкінці 18 ст.

21. Якої організації стосується наведений уривок з історичного джерела?
«...Обер-поліцмейстер доправив знайде ний поліцейськими служителями у квартирі Гулака рукопис, який він під час арешту встиг було сховати. Цей рукопис під назвою «Закон Божий» написаний рукою Гулака і складається зі 109 параграфів...»
А «Малоросійське товариство» Б Товариство об’єднаних слов’ян
В Кирило-Мефодіївське товариство Г «Південне товариство» декабристів

22. Коли було оприлюднено документ, уривок з якого наведено?
«Військо це передбачаємо створити на Україні з людей, до козачої служби здібних і здавна відомих звичкою й охотою до неї. Воно повинно складатися з 4 полків: кожний полк з 8 ескадронів, а ескадрон зі 150 козаків... Як мине в українських полках потреба, всі вони мають розпускатися по своїх домівках, але вже назавжди залишаться належними війську і за першою потребою повинні з’явитися на службу і скласти знову свої полки...».
А 1798 р. Б 1812 р. В 1825 р. Г 1830 р.

23. Яке місто в 1817 р. отримало статус відкритого вільного порту (порто-франко)?
А Херсон Б Миколаїв В Маріуполь Г Одеса

24. Які явища та процеси характерні для промислового розвитку земель підросійської України в першій половині 19 ст.?
1 Початок промислового перевороту.
2 Панування кріпосницької мануфактури.
3 Будівництво перших залізниць.
4 Уповільнення зростання чисельності міського населення.
5 Зростання кількості промислових підприємств.
6 Формування спеціалізації районів на виробництві певної промислової продукції.
А 1, 3, 4 Б 1, 5, 6 В 2, 4, 5 Г 3, 5, 6

У завданнях 25–27 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою.

25. Установіть відповідність між назвами українських губерній у складі Російської імперії в середині 19 ст. та їх місце розташуванням, позначеним буквами на карті.
1 Чернігівська 2 Волинська 3 Подільська 4 Катеринославська

26. Установіть відповідність між стислими характеристиками та іменами історичних діячів першої половини 19 ст.
1 Один із засновників та ідейний провідник Кирило-Мефодіївського товариства, автор його найголовніших програмних документів, зокрема «Книги буття українського народу».
2 Автор першого твору нової української літератури, яким започатковано розвиток нової української літературної мови, а також перших драматичних творів – п’єс «Наталка Полтавка» та «Москаль-чарівник».
3 Один із засновників та ідейний натхненник харківського гуртка поетів-романтиків. Протягом 1833–1838 рр. у Харкові видавав «Запорожскую старину».
4 Письменник, перекладач. Зажив слави першого професійного українського літературного критика й творця українського правопису, чимало правил якого діють і
нині. Учасник Кирило-Мефодіївського товариства.
А Іван Котляревський
Б Микола Костомаров
В Пантелеймон Куліш
Г Тарас Шевченко
Д Ізмаїл Срезневський

27. Установіть відповідність між портретами історичних
діячів та їхніми іменами.
А Тарас Шевченко Б Микола Гулак В Пантелеймон Куліш
Г Микола Костомаров Д Іван Котляревський


У завданні 28 розташуйте події в хронологічній послідовності.

28. Встановіть хронологічну послідовність подій.
А Відкриття Київського університету.
Б «Київська козаччина».
В Перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка.
Г Діяльність декабристських організацій.
У завданнях 29–31, які мають шість варіантів відповідей, оберіть три правильні відповіді

29. Укажіть назви губерній, які належали до складу Новоросійсько-Бессарабського генерал-губернаторства.
1 Харківська
2 Полтавська
3 Катерино славська
4 Чернігівська
5 Херсонська
6 Таврійська

30. Укажіть діячів українського національного відродження Наддніпрянщини першої половини ХІХ ст.
1 Іван Франко
2 Іван Котляревський
3 Маркіян Шашкевич
4 Михайло Драгоманов
5 Петро Гулак-Артемовський
6 Григорій Квітка-Основ’яненко

31. Якими були напрямки діяльності кирило-мефодіївців?
1 Збирали кошти на видання нових книг й відкриття народних шкіл.
2 Налагоджували зв’язки з польським революційним рухом.
3 Писали наукові праці й виступали з лекціями в навчальних закладах Києва.
4 Готувалися до організації збройного повстання в Україні.
5 Розповсюджували антиурядові твори, готували прокламації.
6 Заснували перший український професійний театр.
15

Приложенные файлы

  • doc 9621204
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 1

Добавить комментарий