!26-ОШ_СОЧ_Химия_8 кл_каз++


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Тоқсанға
арналған
жиынтық бағалау
спецификациясы
«Химия»
сынып


МАЗМҰНЫ
1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты
2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
3. Күтілетін нәтиже
4. Ойлау дағдыларының деңгейі
5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлу
Жиынтық бағалауды өткізу ережесі
7. Модерация және балл қою
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ
БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсандық жиынтық бағалау оқу бағдарламасы мен оқу жоспарының мазмұнына сәйкес,
оқушылардың тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларды анықтауға
бағытталған.
Тоқсандық жиынтық бағалау оқу жоспарындағы тоқсан ішінде меңгеруге тиісті оқу
мақсат
тарына жету деңгейін тексереді.
2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Химия « пәні бойынша оқу бағдарламасы, негізгі мектеп (7
сынып)
Күтілетін нәтиже
Біл

алғашқы химиялық түсініктерді;
зертханалық және практикалық жұмыстар барысындағы техника қауіпсіздік
ережелерді
негізгі химиялық заңдар мен теориялар мәнін;
физикалық және химиялық шамалардың өлшем бірлігін;
түсініктер, формулалар, заңдар және физикалық тұрақты шамаларды;
атом
молекул
алық ілім, атом құрылысы және элементтер қасиетін;
хими
ялық таңбаларды
зат классификациясын
химиялық байланыс түрлерін және зат құрылысын;
химиялық реакциялардың жүру заңдылығын және белгілерін, типтерін;
бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластарын
және олардың қасиеттерін;
периодтық заңды және химиялық элементтердің периодтық жүйесінің құрылымын;
Түсін

шамалардың физикалық мағынасын, негізгі терминдерін;
химиялық реакциялардың жүру жағдайларын;
Қолдану

тірі және өлі табиғаттағы процестер және
құбылыстарды сипаттау үшін негізгі
химиялық терминдер мен түсініктерді;
тәжірибе
экспериментальды және зерттеу жұмыстарын қауіпсіз жүргізу әдістерін;
практикалық және зертханалық жұмыстарды орындауда, оқу және қолданбалы
есептер шығаруда химиялық заңдыл
ықтар және формулаларды;
нәтижелерді ұсынуда графикалық әдістерді;
өлшем бірліктердің Халықаралық жүйесін;
Анализ
деу

берілген жаратылыстану
ғылыми эксперименттер нәтижесінде алынғандарды;
графикалық және кесте түрінде ұсынылған ақпараттарды;
зат қасие
ттерінің оның сапалық және сандық құрамы
мен
құрылысына тәуелділігін;
зат қолданыс сферасы мен қасиеттерінің өзара байланысының себеп
салдарын;
Синтез
деу
жинақталған және өңделген берілгендерді жинақтап, ақпаратты кесте, график,
хабарлама, баяндама,
презентация түрінде ұсынуға;
Бағалау:
жүргізілген эксперименттер нәтижесін
адамның тіршілік әрекеті мен қоршаған ортадағы түрлі физикалық және химиялық
процестердің әсерін;
4. Ойлау дағдыларының деңгейі
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
KbiZllZfZ
LZikujfZeZj�lje_j
Білу және
түсіну
Нақты деректерді, терминдерді, әдістер мен
тәсілдерді білу.
Ақпаратты дұрыс еске түсіру, болжау немесе
түсіндіру арқы
лы пәнді ұғатынын көрсете білу
КДЖ
Көп дұрыс
жауапты таңдауды қажет
ететін тапсырмалар
Қысқа
жауапты
қажет ететін тапсырмалар
he^Zgm
$jlje
f%gf%lg^_j�f_g�`Z^ZceZj^Z�ZeZg�
[ef^
_jg�`%g_�ZiZjZllZj^u�he^Zgm
Қысқа
жауапты
қажет ететін тапсырмалар
ТЖ
Толық жауапты
қажет ететін тапсырмалар
@hZju�^_]_c�
^Z^ueZju
Зерттелетін үдеріст
ің құрамдас бөліктерін
талдау арқылы ақпарат немесе нәтижелер алу
және оны
интерпретациялау.
Модель құру үшін алған білімдерін біртұтас
біріктіру; нақты үдерістерді сипаттайтын
модельдерді түсіндіру; дереккөздерден
шығатын ой
пікірлерді қалыптастыру.
Ақп
араттар, тәсілдер, қорытындылар,
нәтижелердің тиімділігі немесе анықтылығы
туралы шешім шығару; қолайлы әдіс
тәсілдерді және
стратегияларды таңдай білу
Қысқа
жауапты
қажет ететін тапсырмалар
ТЖ
Толық жауапты
қажет ететін тапсырмалар
Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін
оқу
мақсаттарды бөлу
Тоқсан
Іріктелген мақсаттар
Білу және түсіну
Қолдану
Жоғары деңгей
дағдылары
Барлығы

Жиынтық бағалауды өткізу ережесі
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға
мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер,
плакаттар немесе карталарды) жауып қойыңыз.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқауды
оқып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығын хабарлаңыз. Білім алушыларға
жұмыс барысында бір
бірімен сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз. Нұсқаулықпен
таныстырып бо
лғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау
басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтыңыз.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау
барысында көмек беретін қосымша ресурстарды,
мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар
(спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына
мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Олардың жұмыс уақытында бір
біріне
көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне бо
лмайтындығын ескертіңіз.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен
сызып қоюды ұсыныңыз.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар
тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жек
елеген білім алушыларға көмек
беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге
тыйым салынады.
Жиынтық бағалау жұмыстарының орындалуына 5 мин уақыт қалғанын оқушыларға
хабарлаңыз
Жиынтық бағалау жұмысын орындауға
берілген уақыт аяқталғаннан кейін оқушылардан
қаламсаптарын/ қарындаштарын партаға қойюларын сұраңыз.
Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде
бірыңғай балл қою кестесінен
ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою
кестесіне сәйкес тексеру қажет.
ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Жиынтық бағалаудың өткізілу уақыты
40 минут
Балл саны
Тапсырмалар түрлері
КТБ
Көп таңдауы
бар
тапсырмалар;
Қысқа
жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ
Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әртүрлі тапсырмалар: көп жауапты таңдауы бар
сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Қысқа
жауапты қажет ететін сұрақтарға сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап
береді
Толық жауапты қажет ет
етін сұрақтарда білім алушылар орындаушылық және
шығармашылық дағдыларын көрсетеді.
Нұсқа:
тапсырмадан тұрады: соның ішінде бірнеше жауап нұсқаларынан тұратын
сұрақтар, қысқаша жауапты қажет ететін сұрақтар, толық жауапты қажет ететін тапсырмалар
берілг
ен.
тоқсан бойынша
жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім
Тексерілетін мақсат
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Тапсы
рма
саны*
тапсыр
ма*
Тапсыр
ма
түрі*
Орын
дау
уақыты,
мин*
;Zee�\r
Бөлім
бойынша
балл
Атомдағы
электрондарды
ң қозғалысы
томда электрондар ядродан арақашықтығы
артқан сайын біртіндеп энергетикалық деңгейлер
бойынша таралатынын түсіну
;em�`%g_�lkgm
КТБ
лғашқы 20 химиялық элементтің
электрондық конфигурациясын және электронды
графикалық формуларын жаза білу
Қолдану

8
2
томдар электрондарды қабылдай немесе
жоғалта алатынын және осының нәтижесінде
иондар түзілетінін түсіну
;em�`%g_�lkgm
КТБ
8.1.3.6 «Н
ольдік қосынды» әдісімен
қосылыстардың формуласын құрастыру
Қолдану
Заттардың
формулалары
және
химиялық
реакция
теңдеулері
аттар құрамындағы элементтердің
массалық үлесін табу, элементтердің массалық
үлесі бойынша заттардың формуласын шығару
he^Zgm
9

8
3
еакцияға қатысатын және түзілетін
заттардың формуласын жаза
отырып, химиялық
реакциялар теңдеулерін құру;
Қолдану

2
2
астапқы және түзілген заттардың саны мен
құрамы бойынша химиялық реакцияларды жіктеу
Білу және түсіну

2
3
Металдар
белсенділігін
салыстыру
еталдар
коррозиясын
туындатуға әсер
ететін
жағдайларды зерттеу
Жоғарғы деңгей
дағдылары

4
3
еталдардың қышқылдармен
әрекеттесуінің реакция теңдеулерін құрастыру
Қолдану
11

3
3
еталдардың белсенділік қатарын
қолданып металдардың таныс емес
орынбасу
реакцияларының жүру мүмкіндігін болжау
@hZju�^_]_c�
^Z^ueZju
12

3
3
Барлығы

«Химия» пәнінен 1
тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың
тапсырмаларының үлгісі
Магний атомы үшін
дұрыс тұжырымдарды анықтаңыз
агний
атомының
сыртқы электрондық қабатында 2 электрон бар
агний
атомы
сыртқы
электрондық
қабатындағы 2 электронды беріп жібере алады
Магн
атомы
сыртқы
электрондық
қабатына 3 электрон қосып алады
2+
ионын түзе алады
ионын түзе алады
тек 4
[1]
Екінші топ элемент
атомдарындағы
электрондар
дың
электрондық қабаттарда
орналасуы
бойынша
дұрыс
тұжырым
таңдаңыз.
Be )+12
Mg)
+20
Ca )
екінші топ элемент
атомдарының
сыртқы
энергетикалық
қабат
ынд
ағы
электрондар саны 3
ке тең
электрондар атомда біркелкі таралады
электрон
дар атомда ядродан ара қашықтықтары артып келе жатқан
энергетикалық деңгейлерде
біртіндеп орналасады
электрондар атомда ядродан ара қашықтықтары
кему ретімен орналасқан
энергетикалық деңгейлерде біртіндеп орналасады
[1]
Төменде берілген қосылыстардың формуласын
нольдік қосынды
әдісі бойынша
құр
астырыңыз:
1) Al
3+
және S
2) P
5+
және Cl
[2]
Cөндірілмеген әкті
жоғары температурада
әктасты (кальций карбонатын) қыздыру
арқылы
алады
өндіріл
ген әкке су қос
қанда
каль
ций гидроксиді
(сөндірілген әк) түзіледі
Осы
өзгерістерді сипаттайтын реакция теңдеулерін жаз
көрсет
іңіз
1) Ә
ктастың ыдырауы
_______________________________________________________
2) С
өндірілмеген әкті сөндіру
______________________________________________________
[2]
Сызбанұсқада
түзілетін иондардың формуласын жаз
ыңыз
Катион_______________
Анион_______________
嬀㉝

Оттегі газы тіршілік үшін маңызды. Оттегі газы оттектің екі атомынан тұратын
дығы
бәрімізге
белгілі. Оттектің периодт
ық жүйедегі орнын ескере отырып
жазыңыз.
(a)
лектрондық конфигурациясын
(b)
лектронды
графикалық формуласын
[2]
Кестеде берілген химиялық
реакиялардың типтерін анықтап
жаз
ыңыз
Химиялық реакция теңдеулері
Реакция типі
㈀䡃氀
䌀甀伀‫⁈
→ Cu +
䍡䍏
→CaO +
一慃氀‫⁁最一伀
→ AgCl +
乡乏
嬀㉝
. Зертханада сутегі газын алу үшін төмендегідей реакция жүргізеді
Oрташа белсенді металл + сұйы
тылған қышқыл
→ тұз
+ сутегі
Реакция типін
анықтаңыз.
[1]
Адамды құмырсқа шаққанда шаққан жері дуылдап аши бастайды. Оның себебі
құмырсқа
дан
бөлінетін қышқылда.
Қышқыл теріге тиген жерін күйдіреді сондықтан тері
дуылдап ашитын болады. Осы қышқылдың құрамы: көміртек
26,09% , сутек
4,35%
оттек
69,54% тұратындығы белгілі болс
а құмырсқа қышқылының формуласын жазыңыз.
[3]
Суретте темір шегенің
түрлі
ортада жемірілу (коррозия) үрдісі көрсетілген.
а) 1
2 сынауықта неліктен темірді тот
тат
баспаған? Түсіндір
іңіз
[1]
b) 3
5 сынауықтардағы темір
шегені тот
тат
басқандығының себебі
неде?
[1]
с) К
оррозиядан қорға
удың кез
келген бір
жолын ұсын
ыңыз:
] &#x/MCI; 5 ;&#x/MCI; 5 ; &#x/MCI; 6 ;&#x/MCI; 6 ;11. Суретте металдардың сұйы
тылған
қышқыл ерітіндісімен әрекеттесуі
көрсетілген. Реакция өнімінің бірі
тұз ерітіндісі
ал екіншісі
газ.
Металдар сұйы
тылға
н қышқылмен
әрекеттескен кезде
қандай
газ бөлінеді?
Магний мен тұз қышқылының арасындағы
реакция теңдеуін формулалар мен таңбалар арқылы жазып теңестір
іңіз
[3]
Суретте м
ыс сульфатының ерітіндісіне
әр
түрлі металдарды салу арқылы
металдардың белсенділігін анықтауға
арналған тәжірибе көрсетілген.
(a)
Қай металды сынауыққа салғанда реакция
жүрмейді
(b)
Қай металды сынауыққа салғанда мыстың
түзілуі
тез
байқалады
(c)
Қай металды сынауыққа салғанда бөлме температурасында мыстың орынына газ
көпіршіктерінің бөлінуі байқалады?
[3]
Балл қою кестесі
Жауап
Балл
Қосымша
ақпарат
PCl
CaCO
→ CaO+CO
CaO+H
O→ Ca(OH)
O )2e)6e
Қосылу
Кез келген екі дұрыс жауап
үшін
1 балл
Орынбасу
Айырылу
Алмасу
Орынбасу
Басқа
жауап
қабылданбайды
(С)
(H):
(O)
(С):
(H):
(O) =
26
09
12
35
69
56
16

Тот
тат
туындататын фактор жоқ
сынауықта оттегі және
су жоқ
сынауықта
«оттегіні
келуіне май кедергі
жасайды
Z[ue^ZgZ^u
Lhl
lZl
lmug^ZlZlug�nZdlhjeZj��km��ZmZ�`%g_�la^u�
kmeZj�[heZg^ulZg�
Lhl
lZl
lmug^ZlZlug�
nZdlhjeZj�[heZg^ulZg
D_a�d_e]_g�^juk�[j�`heug�kugkZ�`_ldedl
FukZeu�
kujlug�ZilZm�
l�[�k�k
(a)
kml_]�
;ZkZ�`ZmZi�
Z[ue^Zg[Zc^u
(b)
HCl = MgCl
реакция теңдеуін
жазғаны үшін
䴀朠⬀㈀䠀䌀氀‽⁍权氀
реакция теңдеуін
теңестіргені үшін
⠀愩
Басқа жауап
қабылданбайды
(b)
(c)
Барлығы


ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ
СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Жиынтық бағалаудың өткізілу уақыты
40 минут
Балл саны
Тапсырмалар түрлері
КТБ
Көп
таңдау
бар
тапсырмалар;
Қысқа
жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ
Толық жауапты қажет ететін
тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әртүрлі тапсырмалар: көп жауапты таңдауы бар
сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға сөздер немесе қысқа сөйлемдер
түрінде жауап
береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушылар орындаушылық және
шығармашылық дағдыларын көрсетеді.
Нұсқа:
тапсырмадан тұрады: соның ішінде бірнеше жауап нұсқаларынан тұратын
сұрақтар, қысқаша жауапты қажет ететін сұрақтар, толық жауапты қажет ететін тапсырмалар
берілген.
тоқсан бойынша
тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім
Тексерілетін
мақсат
Ойлау
дағдыларын
ың деңгейі
Тапсырма
саны*
тапсырма
Тапсырма
түрі*
Орындау
уақыты,
мин*
Балл*
Бөлім
бойынша
балл
Зат мөлшері
асса, зат мөлшері және
құр
ылымдық бөлшектер санын
есептеу
he^Zgm
КТБ
/ҚЖ
Стехиометри
ялық
есептеулер
8.2.3.5 Х
имиялық реакция теңдеулері
бойынша заттың массасын, зат
мөлшерін есептеу
he^Zgm
:\h]Z^jh�aZug�[em�`%g_�
Zeuilu�`%g_�klZg^Zjllu�
`Z^ZceZj^Zu�]Za^Zj�d'e_fg�
_k_il_m^_�fheyjeu�d'e_f^�he^Zgm
he^Zgm
Obfbyeu�
j_Zdpby^Zu�
wg_j]byf_g�
lZgukm
аттың жану реакциясының
өнімі көбінесе оксид екенін және
құрамында көміртегі бар отын оттекте
жанғанда, көмірқышқыл газы, иіс газы
немесе көміртек түзілетінін түсіну;
;em�`%g_�
lkgm
кзотермиялық реакциялар
жылу бөле жүретінін, ал
эндотермиялық реакциялар жылу
сіңіре жүретінін білу
;em�`%g_�
lkgm
КТБ
нергия өзгерісін
бөлшектердің кинетикалық теориясы
тұрғысынан түсіндіру
@hZju�
^_]_c�
^Z^ueZju
Kml_d��Hll_d
`%g_�hahg
утекті алу және оның
қасиеттері мен қолданылуын зерттеу
Қолдану
/ТЖ
ттекті алу және оның
қасиеттері мен қолданылуын зерттеу
Қолдану
/ТЖ
Жер бетіндегі озон қабатының
маңызын түсіндіру
Білу және
түсіну
Барлығы
«Химия» пәнінен 2
тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың тапсырмаларының үлгісі
Табиғи отындар туралы
дұрыс тұжырымдарды көрсет
іңіз.
Табиғи отын жану үшін өте көп
энергия қажет және бұл процесс эндотермиялық
деп аталады
Табиғи отындар жанған кезде көп энергия б
өліп шығарады және бұл процесс
экзотермиялық процеске жатады
Табиғи отын жану үшін өте көп энергия қажет және бұл процесс экзотермиялық
деп аталады
тек 1
тек
тек 3
1 және 2
[1]
Массасы 2,2 г көмірқышқыл газының зат мөлшері
н есептеңіз.
5 моль
0,25 моль
1 моль
2 моль
[1]
Массасы 7 г иіс газының
(СО)
зат мөлшерін
(b)
құрылымдық бөлшектер санын
есептеңіз.
[2]
гадро заңын толықтыр
ып
жазыңыз
ұрақты қысым мен температу
рада әр түрлі газдардың бір мол
лады.
(b)
Зат мөлшер
лері
1,5 моль
ге тең
оттегі, озон және сутегі газдарының
қалыпты
жағдайда
алатын көлемі
есептеңіз.
[2]
Көмірсутекті отындар
жануына байланыст
(оттектің жетуі немесе жетіспеуі)
су және әр
түрлі өнімдер түз
еді.
Көмірсутекті отындар жанған кезде
судан
асқа түзілетін өнімдерді жазыңыз
шала жану өнімі:__________________________________________________
толық жану өнімі:
2] &#x/MCI; 73;&#x 000;&#x/MCI; 73;&#x 000; &#x/MCI; 74;&#x 000;&#x/MCI; 74;&#x 000; &#x/MCI; 75;&#x 000;&#x/MCI; 75;&#x 000;6. Суретте зат күйінің бір күйден екінші күйге
ауысуы көрсетілген.
Осы кездегі зат күйі
мен
олардың арасынд
ағы энергия
өзгерісін
бөлшектер теориясы тұрғысынан түсіндір
іңіз
[3]
Озон қабаты жер шары үшін маңызды рөл атқарады. Озон
қабаты
жерді күн сәулесінен
тікелей түсетін ультра күлгін сәулелерден (күн радиациясынан) қорғап
жер бетіндегі
тіршіліктің жалғасуына әсер етіп тұр
ады
зон қабатының бұзылуына әкелетін
екі
факторды көрсет
іңіз
1)
зон қабаты бұзылған жағдайда туындайтын
кері әсердің біреуін
атаңыз
[3]
ертханада көлемі 5,6 л
(қ.ж) көмірқышқыл газын
у үшін
қажет
ұз қышқылымен әрекеттес
етін
кальций карбонатының массасын есепте
ңіз
сы кезде
түзілген тұздың зат мөлшері
есептеп
жазыңыз
[4]
Суретте сутегінің химиялық қа
сиеті
нің бірі
көрсетілген.
Мыс
(II)
оксиді сутегімен
әрекеттескен кезд
е сутегі
қандай қасиет көрсететіндігін жазыңыз.
[1]
Суретте зертханада сутегі газын алу көрсетілген.
) Сутегі газын алу үшін қажетті реагенттерді жаз
ыңыз
1] &#x/MCI; 31;&#x 000;&#x/MCI; 31;&#x 000; &#x/MCI; 32;&#x 000;&#x/MCI; 32;&#x 000;(b) Суретте сутегін жинау үшін
cутегінің
қандай физикалық
қасиеті қолданылып тұр
ғандығын жазыңыз.
Оттегін зертханада (немесе үйде) алуға қолжетімді болып табылатын
реагентті
жазыңыз
Жауабы: ______________________________________________________
[1]
Оттегі газы тіршілік үшін маңызды газ. Ауаның
шамамен
ын
құрайтын оттегі
газын зертханада ке
йбір заттарды ыдыратып алуға болады.
Солардың бірі
псырмада берілген реагент болса
тағы бірі тұрмыста ерітіндісі
залалсыздандырғыш ретінде қолданылатын калий перманганаты.
) К
алий перманганатын ыдыратып оттегі газын
алатын және ауаны ығыстырып
жинауға болатын
қондырғы
ның
суретін сал
ыңыз
алий перманганатының
айырылу
реакциясын жаз
ыңыз.
) Оттегін қолданатын салалардың біреуін
ата
ңыз.
[3]
Балл қою кестесі
Жауап
Балл
Қосымша
ақпарат
0,25 моль
●10
Бірдей көлем алады
Басқа жауап қабылданбайды
(л)
Иіс газы
Көмір қабылданады
Көмірқышқыл газы
Қатты
→сұйық →газ күйіне өту үшін
бөлшектер арасындағы байланыс үзілу қажет
Газ →сұйық →қатты байланыстар түзілуі
қажет
;'er_dl_j�[j�[jg_g�ZeuklZc^u
Бөлшектер бір біріне тығыз
орналасады қабылданады
;ZceZguklZj^u�am�rg�hkufrZ�wg_j]by�
kje_^��
@uem�kje_^�Z[ue^ZgZ^u
;ZceZguklZj�laem�rg�wg_j]by�['eg_^
@uem�['eg_^�Z[ue^ZgZ^u
Oehj�hj]ZgbdZeu�hkueuklZj
D_a�d_e]_g�^juk�
_d�nZdlhj^u�
ZlZkZ�Z[ue^ZgZ^u
Кез келген бір дұрыс салдарды
жазса қабылданады
D'edl_g�ruZlug�]Za^Zj
L_j�ZmjmeZju�d'[_c_^�
J_Zdpby�l_^_m
g�`ZaZ^u
��l__klj_^
D_a�d_e]_g�^juk�_d�`ZmZi�
Z[ue^ZgZ^u
Пропорциямен шығарылған
есептерді ӘБ
қарастырып
қабылдау
немесе қабылдамау керектігін өздері
шешеді
Көмірқышқыл газының зат мөлшерін
есептейді
Көмірқышқыл газы мен кальций
карбонатының зат мөлшері бірдей екендігін
көрсет
DZevpbc�dZj[hg
lugu�fZkkZkug�_k_il_c^
Lhlukua^Zg^ujur�
HjlZrZ�[_ek_g^�f_lZee��kcu
lueZg�
urue
urue
`ZmZ[u�Z[ue^Zg[Zc^u�
urue
формуласы ерітінді деп
берілсе қабылданады орташа
металдардың таңбасы қабылданады
Km^Z�_jf_clg^]�
Kml_]�i_jhdkb^��
NhjfmeZku��kml_]
Zkug�lhluu�
Z[ue^ZgZ^u
hg^uju
kmj_l�ZjZg^Zri_g�^juk�
kZeugui��]_jf_lbdZeuu�d'jk_lem�lbk
ZeZfkZii_g
kZeugZg�kmj_ll_j�
Z[ue^Zg[Zc^u
2KMnO
MnO
+MnO
F_^bpbgZ^Z�
D_a�d_e]_g�^juk�kZeZgu�ZlZi�`ZakZ�
Z[ue^ZgZ^u
Барлығы


ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Жиынтық бағалаудың өткізілу уақыты
40 минут
Балл саны
Тапсырмалар түрлері
КТБ
Көп
таңдау
бар
тапсырмалар;
Қысқа
жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ
Толық
жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әртүрлі тапсырмалар: көп жауапты таңдауы бар
сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға сөздер
немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап
береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушылар орындаушылық және
шығармашылық дағдыларын көрсетеді.
Нұсқа:
тапсырмадан тұрады: соның ішінде бірнеше жауап нұсқаларынан тұратын
сұрақтар, қысқаша жауапты қажет ететін сұрақтар, толық жауапты қажет ететін тапсырмалар
берілген.
тоқсан бойынша
жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім
Тексерілетін мақсат
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
LZikujfZ�
kZgu�\r
тапсырма
LZikuj
fZ�
lj
Орындау
уақыты,
мин*
;Zee�\r
Бөлім
бойынш
а балл
Химиялық
элементтер
дің
периодтық
жүйесі
8.2.1.1 Т
оп, период, атом нөмірінің
физикалық мәнін түсіндіру
Қолдану
ір топтағы элементтердің сыртқы
электрондық деңгейінде электрондар
санының бірдей болатындығын түсіну;
;em�`%g_�lkgm
КТБ
8.2.1.3 Т
оптар мен периодтарда
элементтер қасиеттерінің заңдылықпен
өзгеретінін түсінді
he^Zgm
8,9

3
2
9.2.1.7 Х
имиялық элементтің периодтық
кестеде орналасуына сай қасиеттерін
болжау
hZju�^_]_c�
^Z^ueZju
18

5
3
Химиялық
байланыс
түрлері
лектртерістілік ұғымы негізінде
атомдар арасындағы ковалентті
байланыстың
түзілуін түсіндіру
he^Zgm�
КТБ
/ҚЖ
ондық байланыстың түзілу
механизмін сипаттау және иондық
қосылыстардың қасиеттерін болжау
he^Zgm�
КТБ
Ерітінділер
және
ерігіштік
аттарды судағы ерігіштігі
бойынша жіктеу;
Білу және түсіну
КТБ
аттың ерігіштігіне
температураның әсерін түсіндіру;
Қолдану

4
2
ріген заттың массалық үлесі мен
ерітіндінің белгілі массасы бойынша
еріген заттың массасын есептеу
he^Zgm
/ТЖ
рітіндідегі заттың молярлық
концентрациясын есептеу
Қолдану
/ТЖ
Барлығы
«Химия» пәнінен 3
тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың тапсырмаларының үлгісі
ыртқы энергетикалық деңгейіндегі
электрондар саны бірдей
элементтер қатарын
анықтаңыз.
A) Ca, Mg, Li
B) Li, H, C
C) Al, B, Ga
D) K, F, Li
[1]
Ковалентті
полюсті
байланыстарды сипаттайтын дұрыс тұжырымдарды көрсет
іңіз
том
дар
арасында
байланыс
ортақ электрон жұбы арқылы түзіледі
Байланыс түзетін а
томдардың электртерістілігі бірдей
Ортақ электрон жұбы электртерістілігі көбірек атомға қарай ығысып орналасады
Байланыс түзуге әр түрлі бейметал
атомдары қатысады
Байланыс түзуге бірдей бейметал
атомдары қатысады
тек 1,3,4
тек
тек 1,3
[1]
Берілген қосылыстардың ішінде тек иондық байланыспен байланыс
атын
қосылыстардың
қатар
ын көрсет
іңіз
, HCl
NaCl, CaO
, Al
, CO
[1]
Тұрмыста жиі қолданылатын заттар
ды:
с тұзы,
марганцовка және тырнақ
бояуын өшіруге
арналған сұйықтықтың ішіндегі
ацетонды суда ерігіштігі бойынша қандай заттардың
тобына жатқызуға болады?
аз еритін
ерімейтін
нашар еритін
жақсы еритін
[1]
Йод
жай зат ретінде қара сұр түсті
кристалды
қатты
зат.
Оның 5%
дық спирттегі ерітіндісі медицинада көбінесе ашық
жараларды зарарсыздандыру
үшін және қанды ұйыту үшін
қолданылады
Йод ерітіндісі туралы дұрыс тұжырымды таңда
ңыз
Йод суда ерімейді
Йод суда да, спиртте де жақсы
ериді
Йодтың судағы ерітіндісін қолдануға тиым салынған
Йод суда нашар еритіндіктен оның спирттегі ерітіндісі қолданылады
[1]
Ұзын
периодты
химиялық элементтердің периодтық
кесте
нің (халықаралық кесте)
сұлбасынан сыртқы энергетикалық
деңгейдегі электрон саны бірдей элементтерді
көрсет
іңіз:
ауабы: _________________________
[1]
Химиялық элементтердің периодтық жүйесінен жаратылыстың барлық заңдылықтарын
көруге болады. Сонымен қатар периодтық жүйедегі сандар өзара байланысы бар
және
олардан көптеген ақпарат алуға болады
Бос орындарды қажетті сөздер
мен және
сөйлемдермен толықтырыңыз
Бір периодта
орналасқан элемент атомдарының
_____________________________________ бірдей болады, бұл
период
физикалы
мәнін түсіндіреді.
Бір топта
орналасқан элемент атомдарының
ірдей болады,
бұл
топ
___________________
физикалы
мәнін түсіндіреді
[2]
Бос орындарды қажетті сөздермен толықтырыңыз
периодта орналасқан Na →Cl дейін атом ядро зарядтары артқан сайын _______________
____________________ қасиеті артып, ________________________ қасиеті кемиді.
[1]
уретте бірінші топ элементтерінің
атом радиустарының артуы көрсетілген.
Li→Rb
элементтердің қандай қасиеті артады?
[1]
Суретте 100 г
судағы әр түрлі тұздардың
температураға қатысты ерігіштігі
көрсетілген. Температураның артуына
байланысты
калий нитратының (нитрат
калия)
ерігіштігіне қорытынды жаса
ңыз
[1]
Жаздың ыстық күндері бөлме температурасында тұрған газдалған сусындарды ішу
әркімге ұнай бермейді. Сондықтан газдалған сусынды салқындатқышқа қойып
салқындағаннан кейін ішеміз.
Себебін
түсіндіріңіз.
[1]
Су
тіршілік көзі
ретінде
жер қыртысында ең көп тараған химиялық қосылыс. Су
молекуласындағы ковалентті байланыстард
ың түзілу механизмін «
айқыштар мен
нүктелер» диаграммасы арқылы түсіндір
іңіз
[1]
гний хлориді табиғатта бишофит минералы ретінде кезедеседі. Суретте бұрғылау
нәтижесінде алынған минерал көрсетілген. Магний хлориді тағамдық қоспа
Е511
ретінде тіркелген химиялық қосылыс.
(a)
Магний хлоридіндегі химиялық байланыстың түзілуін «айқыштар мен нүктелер»
диаграммасы арқылы көрсет
іңіз
[1]
(b)
Магний хлоридінің
суда ерігіштігі
қасиетін
болжап жаз
ыңыз.
1] &#x/MCI; 3 ;&#x/MCI; 3 ; &#x/MCI; 4 ;&#x/MCI; 4 ;14. Ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесін сипаттайтын формуланы жаз
ыңыз.
[1]
Массасы 200
дық ерітіндіге
тағы да
30 г тұз қосты. Алынған ерітіндідегі еріген
заттың массалық үлесін есепте
ңіз
[3]
Молярлық концентрация дегеніміз 1
л ерітіндідегі еріген заттың мөлшерін көрсетеді.
Математикалық өрнегі төмендегідей:
См
. Осы формуладан еріген заттың массасын өрнектеп шығар
ыңыз
[1]
Мұғалім
оқушы
500 мл
ерітіндіде
8 г натрий гидроксиді ерітілгендігін
айтты.
Оқушы
ның
мұғалімнен
алған ерітіндінің
молярлық
концентрациясы қандай?
Жауа
быңызды
есептеп дәлелдең
[2]
Кестеде екінші топтың негізгі топша элементтерінің физикалық және химиялық
қасиеттері көрсетілген. Барий элементі үшін қалдырылған бос ұяшықтарды өз
болж
ауларың
арқылы толтырың
Элементтер
Түсі
металдық
жылтыры
Ауадағы оттегімен
тотығуы
Сумен реакция
Берилий
Ақ түсті
күмісше
жылтыраған металл
Әдетте
сыртын
оксидтік қабықша
қаптайды
Сумен әрекеттеспейді
Магний
Ақ түсті
күмісше
жылтыраған металл
Қыздырған
кезде
әрекеттеседі
Тек ыстық сумен баяу
әрекеттесіп
магний гидроксиді
мен сутегі газын түзеді
DZevpbc
:�lkl
dfkr_�
`uelujZZg�f_lZee
Бөлме
температурасында
бірден тотығады
Бөлме температурасында сумен
әрекеттесі
кальций
гидроксиді мен сутегі газын
түзеді
Kljhgpbc�
:�lkl
Zelug�
`ZeZlueZg
тәрізді
металл
Бөлме
температурасында
бірден тотығады
Бөлме температурасында сумен
шабытты әрекеттесіп
стронций
гидроксиді мен сутегі газын
түзеді
Барий
[3]
Балл
қою
кестесі
Жауап
Балл
Қосымша
ақпарат
Басқа жауаптар қабылданбайды
)Энергетикалық деңгей саны, период нөмірінің
ыртқы электрондық қабаттағы электрон
саны, топ нөмірінің
Бейметалдық , металдық
Металдық
Тотықсыздандырғыш
қабылданады
Калий нитратының ерігіштігі
артады
Көпшілік тұздардың ерігіштігі
артады қабылданады
Газдардың ерігішіт
гі температура төмендегенде
артады
Басқа жауап қабылданбайды
(b)
жақсы ериді
(ер.з)
ер
ер
•100%
Формуланы түрлендіріп
(ер.з)
= 30
(ер.з)
㴀‶ 
г есептейді
Пропорциямен шығарылған есеп
қабылданбайды
(ер
ді)
㴀′㌀ 
г есептейді
(ер.з)
㈶⸰㤥
ер.з
⤀‽
(ер
ді)
⤀‽‵ 〠
мл
㴀 ⸵
40
Ақ түсті
күмісше жылтыраған металл
Бөлме температурасында бірден тотығады
Бөлме температурасында сумен шабытты
әрекеттесіп
стронций гидроксиді мен сутегі
газын түзеді
Барлығы
ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Жиынтық бағалаудың өткізілу уақыты
40 минут
Балл саны
Тапсырмалар түрлері
КТБ
Көп таңдауы бар
тапсырмалар;
Қысқа
жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ
Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әртүрлі тапсырмалар: көп жауапты таңдауы бар
сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап
береді.
Толық жауапты қажет
ететін сұрақтарда білім алушылар орындаушылық және
шығармашылық дағдыларын көрсетеді.
Нұсқа:
тапсырмадан тұрады: соның ішінде бірнеше жауап нұсқаларынан тұратын
сұрақтар, қысқаша жауапты қажет ететін сұрақтар, толық жауапты қажет ететін тапсырмалар
берілген.
тоқсан бойынша
жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
лім
Тексерілетін мақсат
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Тап

ма
саны*
‹�lZi
ма*
Тапсыр

түрі
Орында
уақыты,
мин*
;Zee�\r
Бөлім
бойынш
а балл
Бейоргани
калық
қосылыстар
дың негізгі
кластары.
Генетикалық
байланыс
ксидтердің жіктелуін және
қасиет
терін
білу, олардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын
реакция теңдеулерін құрастыру
he^Zgm
5

2
1
10
ышқылдардың жіктелуін,
қасиеттерін
білу
және түсіну, олардың химиялық қасиеттерін
сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру
he^Zgm
6,

3
2
егіздердің жіктелуі мен
қасиеттерін
білу
және түсіну, олардың химиялық қасиеттерін
сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру
he^Zgm
8,

3
2
8.3.4.12 Б
ейорганикалық қосылыстардың негізгі
кластары арасындағы генетикалық
байланысты
зерттеу
@hZj
^_]_c�
^Z^ueZju
13,


8
5
Көміртек
және оның
қосылыстары
іртек неліктен көптеген қосылыс
тарында
төрт байланыс түзетінін түсіндіру;
Қолдану
өміртектің
аллотропиялық түр
өзгерістерінің
құрылысын
және қасиеттерін
салыстыру;
;em�`%g_�lkgm
КТБ
өміртек
жанған кезде көміртек диоксиді мен
көміртек монооксидінің түзілу жағдайларын
сипаттау және
тірі ағзаларға иіс газының
физиологиялық әсерін түсіндіру;
he^Zgm
КТБ
өмірқышқыл
газын ала алу, оны анықтау
және қасиеттерін зерттеу;
Қолдану
КТБ
удың ластануының қауіптілігі мен себебін
анықтау, суды тазарту әдістерін түсіндіру;
Қолдану

3
2
7
удың
«кермектігін» анықтау және оны жою
тәсілдерін түсіндіру;
Қолдану
КТБ
Барлығы
«Химия» пәнінен 4
тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың тапсырмаларының үлгісі
Көміртектің аллотропиялық түр өзгерісі алмаз бен графиттің
құрылысы
бойынша
негізгі
айырмашылығы
н анықтаңыз.
алмаз жұмсақ, графит қатты
B)
алмаз электр тогын өткізбейді, ал графит өткізеді
C)
алмаз молекуласында көміртек атомы төрт, ал гр
афитте үш ковалентті полюссіз
байланыстармен байланысқан
лмаз молекуласында көміртек атомдары белгілі бір
парралель жазықтықтарда
орналасқан, ал графитте тығыз жанасып орналасқан тетраэдр
[1]
Көмірқышқыл газын тексеру жолдарын
анықтаңыз.
көмірқышқыл газын әк суы арқылы өткізгенде әк суы
лайланады
шала жанған шыраны к
өмірқышқыл
газын
апарғанда
лапылдап жанады
жанып тұрған шыраны к
өмірқышқыл
газына
апарғанда
шыра
сөніп қалады
жанып тұрған шыраны к
өмірқышқыл
газына апарғанда
"ПАХ!!!" деген дыбыс
шығарып
жанады
тек 1,
тек 2,
[1]
втокөліктердің іштен жанатын қозғалтқыштарындағы отынның және пештегі отынның
шала жануы барысында
көміртек монооксиді
түзіледі.
Оның т
арихи атауы
иіс газы.
Олай
атал
у себебі
, ол
иіссіз, түссіз улы газ. Көміртек монооксидімен улану белгілері
көрсетіңіз.
А) бас ауруы, құсу, тыныс алудың қиындауы
B) құсу, бас айналу, жүрек қағысының артуы
C) бас айналу,
бас ауруы, тыныс алудың қиындауы
D) жүрек қағысының
төмендеуі, тыныс алудың жиілеуі
[1]
Кермектілік туралы дұрыс тұжырымдарды таңда
ңыз
1. Кермектілікті туындат
атын катиондар Mg
2+
және Ca
2+
2. Кермектілікті туындататын
металдар Mg және Ca
Кермектілік тұрақты және уақытша болып бөлінеді
4. Тұрақты кермектілікті
СО
және
НСО
иондары туындатады
5. Уақытша кермектілікті жою тәсілінің бірі
қайнату
тек 1,3
тек 5
[1]
. Оксидтердің түрлері мен олардың формулалары арасындағы сәйкестікті орында
ңыз
А) Амфотерлі
В) Қышқылдық
С) Негіздік
婮伀
嬀ㅝ
Берілген қосылыстардың ішінен қышқылды
тауып
жаз
ыңыз
, CuSO
, Mn
, HNO
LiOH,
[1]
Сөзбен берілген реакция теңдеуін таңбалар мен формулалар арқылы жазып теңестір
іңіз:
мырыш оксиді + азот қышқылы → мырыш нитраты + су
[1]
Амфотерлі негізге бір мысал келтір
іңіз
_________________________________
[1]
Сөндірілген әк ерітіндісін ұзақ уақыт
ашық қалдыруға болмайды. Ерітіндіні
ұзақ уақыт
бойы ашық
қалдырса
біртіндеп
лайланады.
ебебі
суы
ауадағы көмірқышқыл газын
өзіне сіңіре
ді.
сы құбылысты
сипаттайтын реакция теңдеуін жазып теңестір
іңіз
[1]
Көміртектің бірнеше түрлі аллотропиялық түр өзгерісі бар
Соның ішінде жиі
қарастырылатыны
алмаз бен графит.
есте
дегі
бос орындарды толтыр
ңыз
алыстыруға арналған
параметрле
Алмаз
Графит
ристал
тор
түрі
атомдық
атомдық
көміртек атомындағы ковалентті
байланыстар
саны
төрт
суда ерігіштігі
ерімейді
ерімейді
электрөткізгіштігі
1] &#x/MCI; 51;&#x 000;&#x/MCI; 51;&#x 000;11. Судың химиялық
ластануына әсер ететін бір факторды жаз
ыңыз.
[1]
Биологиялық бактериялармен ластанған судың басты қауіпі неде?
[1]
ұнтағы
КОН
(сұйыт)
(NO
Айгүл
темірдің генетикалық қата
құрастырып, зерттемекші болды. Айгүл
ге
бірнеше
сұйық және қатты заттар
ы бар құтылар берілді
. Құты
сыртында төмен
дегідей жапсырма
қағаздар
болды.
Айгүл
заттарды көріп қатты тығырыққа тірелді.
Айгүл
темірдің генетикалық қатарын
құр
астырып, зерттеу
үшін сіздің көмегіңіз
қажет. Берілген сызбанұсқадағы Х және Х
заттарын анықтап
затының алыну реакция теңдеу
ін жазың
ыз.
Fe →X →
(NO
&#x/MCI; 54;&#x 000;&#x/MCI; 54;&#x 000;2&#x/MCI; 55;&#x 000;&#x/MCI; 55;&#x 000;] &#x/MCI; 56;&#x 000;&#x/MCI; 56;&#x 000; &#x/MCI; 57;&#x 000;&#x/MCI; 57;&#x 000;14&#x/MCI; 58;&#x 000;&#x/MCI; 58;&#x 000;. Болат пен Санжарға төменде көрсет
лгендей күкірттің ген
етикалық қатары берілді.
Болатқа
бұл тапсырма қиын тиді
. С
ебебі
осы тақырып
ол көп мән бермеген.
Енді сіз
дің
Болатқа көме
қажет.
Болат пен Санжар генетикалық қатардағы Х және У заттарын
анықтап
әрқайсысын
алудың
кез келген
бір
реакция теңдеу
ін жазу қажет.
S→ S→ X→SO
→Y→BaSO
[3]
өміртектің
аллотропиялық түр өзгерістерінің бірі
алмаз
Алмаз
те қатты, оның
қаттылығын заттарды кесуге пайдаланады.
(a)
Алмаздағы
көміртек атомдар
арасындағы
байланыстар саны қанша?
(b)
Көміртек
атомдары арасындағы
байланыстар
ды
атом құрылысы тұрғысынан түсіндір
іңіз
[2]
Суретте көмірқышқы
газын зертханада алу және жинау әдісі көрсетілген.
Ол үшін
натрий карбонатына тұз қышқылын қосу қажет.
) Ұсынылған реагенттер арасында жүретін химиялық
реакция
теңдеуін жаз
ыңыз.
[1]
инақталған көмірқышқыл газын тексеруге арналған реагенттің формуласы
жазыңыз.
[1]
Табиғи шипалы сулардың құрамы әр түрлі мөлшердегі еріген тұздардың болуымен
сипатталады. Кейде осы тұздар тұрмыста қолданылатын ауыз суының құрамында да
кездеседі
Бұл
тұздардың с
удың сапасын төмендетіп
пайдалануға жарамсыз ет
етін
жағдайлар да жиі кездеседі. Оның себебі кермектілікті тудыратын Ca
2+
және Mg
2+
иондарының мөлшерден тыс көп болуынан.
Мұны
біз күнделікті өмірде үйде
пайдаланатын
ыдыстың
, ал өнеркәсіпте бу
қазандықтарының
ішінде "қақ" тұруынан
байқа
ймыз
(a) Б
кермектіліктің қандай түріне жатады?
[1]
(b)
Ыдыстың
немесе бу қазандықтарында "қақ
тың
" пайда болуын түсіндір
іңіз.
1] &#x/MCI; 8 ;&#x/MCI; 8 ; &#x/MCI; 9 ;&#x/MCI; 9 ;18. Кермек суда сабын кө
біктенбей
іріп кетеді. Сондықтан судың кермектілігін жою үшін
оны қайнатады. Кей кездері кермектілік қайнатқаннан кейін
де
жойылмайды.
Бұл
кермектіліктің түріне байланысты.
(a)
Қайнатқаннан кейін де кермектіліктің жойылмауы кермектіліктің қандай түріне жатады?
кермектілікті
құрамына кіретін анион
ның бірінің формуласын
жаз
ыңыз.
[1]
(b)
Бұл
кермектілікті жоюдың бір әдісін ұсын
ыңыз.
[1]
Балл қою кестесі
Жауап
Балл
Қосымша
ақпарат
Екі жауап дұрыс болған
жағдайда
бір балл бер
уге
болады
ZnO +2HNO
→Zn(NO
娀渀⠀佈⤀
䈀攀⠀佈⤀
䅬⠀佈⤀
кез келген
дұрыс жауап қабылданады
немесе атауы жазылса да
қабылданады
Ca(OH)
+CO
:�&�D�&�2
ZefZa�we_dlj�lh]ug�'lda[_c^��]jZnbl�'lda_^
[ZkZ�`ZmZi�
Z[ue^Zg[Zc^u
fgZc�`%g_�fgZc�'gf^_jg�l']em
[ZkZ�d_a�d_e]_g�^juk�`ZmZi�
Z[ue^ZgZ^u
ZaZZ�bgn_dpbyeZj^u�lkm�
[ZkZ�d_a�d_e]_g�^juk�`ZmZi�
Z[ue^ZgZ^u
O�:_H
:�_� HG�\f
_d�`ZmZi�lZ�[heZg�d_a^_�ZgZ�
[j�[Zee�[_je_^
+ 2КОН → Ғе(ОН)
+2 К
кез келген сілтімен дұрыс
жазылған еакция теңдеуі
қабылданады
Y→H
匠⬀⁏
басқа дұрыс жазылған жауап
қабылданады
O →H
⠀愩
төрт
⡢⤠
көміртек ат
омының қозған жағдайдағы
электрондық конфигурациясын жазады
+2HCl →2NaCl +H
传⬀䌀伀
⤀⁃愀⠀佈⤀
⠀愩
уақытша
⠀戩
су қайнаған кезде оның құрамындағы кальций
және магний карбонаттары тұнбаға түседі
тұрақты,
Ⰰ⁓伀
Ⰰ†䡓伀
Кез келген
бір анион
формуласы жазылса
кез келген дұрыс жауап қабылданады

Приложенные файлы

  • pdf 9603496
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 1

Добавить комментарий