Гроші та кредит

Гроші та кредит

Практикум

для студентів напряму підготовки
«Фінанси і кредит»

Модуль 1. Теоретичні основи виникнення грошей, грошовий обіг та модель грошового ринку

Тема 1. Сутність і функції грошей

Компетенції, якими повинен володіти студент після вивчення цієї теми

Знати: основні поняття і категорії: гроші; форми грошей; ліквідність грошей; ціна товару; мінова вартість грошей;гроші як гроші; гроші як капітал; функції грошей; купівельна спроможність грошей; тезаврація.
Розуміти: сутність і концептуальні основи розвитку форм грошей; необхідність подальшого розвитку неповноцінних форм грошей; місце функцій грошей у національному обороті, у сферах скарбничих нагромаджень і міжнародному товарно-грошовому обороту.
Вміти:
проводити аналіз грошей як товару особливого роду за допомогою портфельного підходу на основі класифікацій функцій грошей та їх функціонування в залежності від конкретних умов;
розкривати сутність походження грошей як результат розвитку товарного виробництва та обміну (вміти обґрунтовувати основні принципи та базові положення концепцій походження грошей та визначати їх особливості);
досліджувати та характеризувати форми застосування грошей в залежності від сфери їх використання (гроші як гроші та гроші як капітал);
досліджувати еволюцію та основні етапи розвитку форм грошей в результаті розвитку суспільного обміну та товарного виробництва (вміти визначати етапи та еволюцію повноцінних, неповноцінних грошей; вміти визначати появу нових якостей грошей як товару особливого роду на конкретному етапі розвитку суспільного виробництва та виконання ними нових специфічних функцій грошей; вміти визначати ефективність процесу використання різних форм грошей на економіку країни на окремих етапах).
Для активізації творчого мислення студентів практикум містить кросворди у додатку А та ребуси у додатку Б.
Література: основна [1, с. 4-30, 2, с. 17-18], додаткова [3,4,5,8].
Методичні рекомендації до розв’язання завдань

Купівельна спроможність грошей – кількість товарів та послуг, які можна отримати на одну грошову одиницю. Вона обернено пропорційно залежить від рівня цін і визначається за формулою 1.1.

13 EMBED Equation.3 1415, (1.1)

де 13 EMBED Equation.DSMT4 1415– вартість грошей;
13 EMBED Equation.DSMT4 1415– індекс середнього рівня цін за певний період.
Індекс Ласпейреса:

13 EMBED Equation.3 1415 (1.2)
Індекс Пааше:

13 EMBED Equation.3 1415, (1.3)

де 13 EMBED Equation.DSMT4 1415,13 EMBED Equation.DSMT4 1415 – рівень цін одиниці товару (послуги) поточного і базового періодів відповідно;
13 EMBED Equation.DSMT4 1415,13 EMBED Equation.DSMT4 1415 – кількість товарів у поточному і базовому періоді, що взяті в розрахунок.

Завдання для розв’язання

Завдання № С-01
Найдіть відповідне тлумачення
Таблиця 1.1
Терміни і поняття

1. Бартер
4. Депозитні гроші
7. Готівкові гроші
10. Електронні гроші

2. Білонна монета
5. Кредитні гроші
8. Масштаб цін
11. Демонетизація золота

3. Міра вартості
6. Неповноцінні гроші
9. Купівельна спроможність
12. Споживна вартість

Визначення:
неповноцінні знаки вартості, які не мають речового виразу й існують лише у вигляді певних сум на рахунках у банках.
обмін одного товару на інший без допомоги грошей
різновид депозитних грошей, які означають, що переказування грошових сум за рахунками в банках здійснюється автоматично з допомогою ЕОМ за безпосереднім розпорядженням власників поточних рахунків.
здатність грошей задовольнити будь-які людські потреби внаслідок використання їх як загального засобу обміну.
кількість товарів та послуг, які можна придбати за грошову одиницю.
розмінна монета з дрібною вартістю, яка карбується не з дорогоцінного металу.
гроші (знаки вартості), які виготовлені не з дорогоцінного металу (гроші, в яких номінальна вартість перевищує реальну).
виготовлені з паперу або іншого малоцінного металу знаки вартості.
процес витіснення золота і срібла з обігу; втрата золотом грошової функції.
функція, в якій гроші забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів, надаючи їй форму ціни.
неповноцінні знаки вартості, які виникають і функціонують у обігу на основі кредитних стосунків.
вагова кількість дорогоцінного металу, прийнятого за грошову одиницю.

Завдання № С-02
Якщо в минулому році індекс цін був 110, а цього року 121, то як змінилась вартість грошей?

Завдання № С-03
У перший рік рівень цін (Р) становив 1,0, а вартість гривні 1 гривню.
а) Якщо на другий рік рівень цін зростає до 1,25, якою буде нова вартість гривні?
б) Якщо рівень цін знизиться до 0,5, то що станеться з вартістю гривні у цьому випадку?
Які узагальнення можна зробити з ваших відповідей?

Завдання № Д-01
Прийнявши 2005 рік за базовий, розрахуйте, як зміниться вартість грошей. Зробіть розрахунок за допомогою індексів Ласпейреса та Пааше.
Таблиця 1.2
Дані для розрахунку змін вартості грошей

Показники
2005 рік
2008 рік

Ціна 1 трактора (грош.од.)
20 000
25 000

Ціна 1 л олії (грош.од.)
12,0
13,0

Кількість випущених тракторів (шт.)
120
100

Кількість виробленої олії (л)
100 000
300 000


Завдання № Д-02
Знайти індекс цін на морозиво, якщо ціна була 2,4 грн. і продавали 10 000 штук, а стала 2,1 грн. і продають 12 000 штук?
Як зміниться вартість грошової одиниці, за яку ви купуєте морозиво? Зробіть розрахунок за допомогою індексів Ласпейреса і Пааше.

Завдання № Д-03
Припустимо, що сукупне виробництво складається з 3-х товарів А, Б, В. Економіка виробляє їх у кількості А=40 шт., Б=10 шт., В=30 шт.
Ціна товарів у 2005 році: РА = 3 грн., РБ = 12 грн., РВ = 5 грн.
Ціна товарів у 2008 році: РА = 5 грн., РБ = 10 грн., РВ = 10 грн.
Як змінилась вартість грошей за період з 2005 року до 2008 року?
Розрахуйте за допомогою індексів Ласпейреса і Пааше.

Завдання № Д-04
У таблиці наведено склад споживчого кошику родини.
Таблиця 1.3
Набор товарів, що складають споживчий кошик родини

Назва товару
Кількість, кг
Ціна в 2007 р., грн.
Ціна в 2008 р., грн.

Хліб
10
2,0
2,7

М’ясо
12
28,0
35,0

Овочі
24
3,0
3,0

Базуючись на цих даних, розрахуйте індекс цін та вартість грошей, використовуючи індекс Ласпейреса і Пааше.

Завдання № Д-05
У таблиці наведено склад споживчого кошику родини.
Таблиця 1.4
Споживчий кошик родини

Назва товару
Кількість товару
Ціна, грн.Березень
Червень
Жовтень

Хліб
20 кг
1,0
1,1
1,2

Цукор
5 кг
2,5
2,5
2,0

Олія
4 л
5
6
5

М’ясо
10 кг
15,0
16,0
17,0

Крупи
6 кг
1,5
1,3
1,5


Визначте:
1. Вартість споживчого кошика в березні, червні, жовтні.
2. Індекси цін в червні відносно березня та в жовтні відносно червня.

Завдання № Д-06
Прийнявши 2006 рік за базовий, розрахуйте, як зміниться вартість грошей. Зробіть розрахунок за допомогою індексів Ласпейреса і Пааше.
Таблиця 1.5
Дані для розрахунку змін вартості грошей

Показники
2006 рік
2008 рік

Ціна 1 автомобіля (грош.од.)
17 000
22 000

Ціна 1 кг м’яса (грош.од.)
18,0
23,0

Кількість випущених автомобілів (шт.)
1200
1000

Кількість виробленої м’яса (кг)
200 000
400 000


Завдання № Е-01
З урахуванням даних, наведених у таблиці та принципів формування портфельного підходу до аналізу використання грошей, сформуйте власний портфель грошових активів (у відсотковому співвідношенні) з метою досягнення найбільшого ефекту.

Таблиця 1.6
Дані для формування портфелю грошових активів

Показники
Роки


2005
2006
2007
2008

Річні відсоткові ставки по депозитах (середнє значення)
12 %
13 %
14 %
15 %

Доходність ОВДЗ
9 %
10 %
10 %
10 %

Темпи зростання цін на житло
38 %
51 %
20 %
30 %

Рівень інфляції
10,3 %
11,6 %
16,6 %
16 %
(прогнозується збільшення)


Завдання № Е-02
Згідно отриманим на лекційному заняті знанням побудуйте логічну схему поступової еволюції повноцінних та неповноцінних грошей, а також вкажіть ті функції, які виконували гроші на кожному етапі еволюції.

Тести «Вірно/Невірно»

1. Умовою виникнення обміну є суспільний розподіл праці:
а) вірно;
б) невірно
2. Товар – це продукт праці, здатний задовольнити будь-яку потребу:
а) вірно;
б) невірно
3. Споживча вартість – це тільки властивість товару:
а) вірно;
б) невірно
4. Споживча вартість існувала в будь-яку історичну епоху:
а) вірно;
б) невірно
5. Споживча вартість залежить від кількості праці, витраченої на виробництво певної речі:
а) вірно;
б) невірно

6. Товар має двоїсту природу, яка спричиняється двоїстим характером праці його виробника:
а) вірно;
б) невірно
7. Наявність у речі споживчої вартості ще не робить її товаром:
а) вірно;
б) невірно
8. Споживча вартість в більшій мірі залежить від природних властивостей речі:
а) вірно;
б) невірно
9. Основою обміну товарів є суспільна праця, яка витрачена на їх виробництво:
а) вірно;
б) невірно
10. Природа теж виробляє споживчу вартість:
а) вірно;
б) невірно
11. Конкретна праця є джерелом вартості товару:
а) вірно;
б) невірно
12. У всіх видах праці є щось загальне – це витрати робочої сили взагалі:
а) вірно;
б) невірно
13. Абстрактна праця – це витрати робочої сили взагалі:
а) вірно;
б) невірно
14. Абстрактна праця виявляється тільки в товарному виробництві як форма виявлення суспільної праці:
а) вірно;
б) невірно
15. Працю завжди можна поділити на конкретну та абстрактну:
а) вірно;
б) невірно
16. Вартість – це витрати індивідуальної праці:
а) вірно;
б) невірно
17. Вартість – це витрати суспільно необхідної праці:
а) вірно;
б) невірно
18. Вартість – потаємна. Вона – суспільне відношення, яке існує без товару:
а) вірно;
б) невірно
19. Споживчі вартості складають речове багатство будь-якого суспільства:
а) вірно;
б) невірно
20. Величина вартості товару визначається індивідуальним робочим часом:
а) вірно;
б) невірно
21. Величина вартості одиниці товару обернено пропорційна рівню продуктивності праці:
а) вірно;
б) невірно
22. Зміна продуктивності праці відображає ефективність абстрактної праці:
а) вірно;
б) невірно
23. Величина вартості загальної маси товарів не змінюється при зміні продуктивності праці:
а) вірно;
б) невірно
24. Вартість одиниці товару не залежить від рівня інтенсивності праці:
а) вірно;
б) невірно
25. В рівні проміжки часу більш інтенсивна праця створює більшу кількість продукції та більшу загальну вартість:
а) вірно;
б) невірно
26. Величина вартості загальної маси товарів прямо пропорційна рівню інтенсивності праці:
а) вірно;
б) невірно
27. Зміна інтенсивності праці впливає на ефективність як конкретної, так і абстрактної праці:
а) вірно;
б) невірно
28. Складна праця створює таку ж вартість, як і проста (некваліфікована):
а) вірно;
б) невірно
29. Редукція (зведення складної праці до простої) здійснюється через механізм ринкового обміну:
а) вірно;
б) невірно
30. Відхилення ринкових цін від вартості товарів не суперечить закону вартості:
а) вірно;
б) невірно
Кількість відповідей «вірно» – 15, «невірно» – 15.

Питання для самоперевірки знань

Які існують концепції походження грошей та яка з них більш адекватна ринковій практиці використання грошей в економіці?
Чим загальний еквівалент відрізняються від звичайного товару?
У чому проявились якісні та кількісні зміни товара-еквівалента в повній або розгорнутій формі вартості?
Що таке абсолютна ліквідність грошей?
У чому появляється сутність грошей як загального еквіваленту?
В якій якості гроші здатні переносити вартість не тільки в просторі, а й у часі?
Які причини зумовили перехід ролі грошового товару від товарів першої необхідності до предметів розкоші, звичайних металів до благородних металів і далі до паперових грошей?
Які недоліки мали гроші у вигляді зливків металу?
Що таке вартість грошей як капіталу, на чому вона базується і в чому вона проявляється?
Який спосіб обміну продуктами вигідніший і зручніший для учасників ринку - у формі бартеру чи за допомогою грошей? Чому?
Чому неповноцінні гроші називають ще кредитними?
Яким чином держава визвала довіру населення до паперових грошей?
Чи може держава ввести або відмінити гроші? Відповідь обґрунтуйте.
Назвіть основні властивості квазігрошей.
Назвіть основні причини демонетизації золота.
Які системи кредитних і дебетових карток формуються в нашій державі?
У чому суть функції грошей як міри вартості?
Які існують відмінності в іноземній та вітчизняній літературі щодо кількості функцій грошей?
Яку функцію гроші виконують ідеально? В чому це проявляється?
В якій функції гроші потерпають від інфляції?
Перелічіть в історичній послідовності основні форми грошей, які виконують функцію засобу обігу.
Що є причиною нагромадження грошей?
У якій формі виступають гроші, що виконують функцію світових?
Масштаб цін в умовах сучасних грошових систем.
Як впливає на виробництво сама наявність грошей в економіці?
Чим сучасний вексель відрізняється від кредитної угоди і в чому його переваги над останньою?
Перелічіть усі реквізити векселя.
Назвіть види векселів, які виділяють за способом забезпеченості та деяким особливостям їх руху.
Чим банкнота відрізняється від комерційного векселя?
Охарактеризуйте ті зміни в кредитних відносинах, які реалізуються через кредитні гроші і які пов’язані з появою кредитних карток?
Тема 2. Грошовий обіг і грошова маса

Компетенції, якими повинен володіти студент після вивчення цієї теми

Знати: основні поняття і категорії: грошові потоки; готівковий грошовий обіг; безготівковий грошовий обіг; дебетовий переказ; кредитовий переказ; платіжне доручення; платіжна вимога-доручення; чек; вексель; акредитив; інкасове розпорядження; платіжна вимога; грошові агрегати; грошово-кредитний мультиплікатор; резервні гроші; швидкість обігу грошей; закон грошового обігу; монетизація ВВП.
Розуміти: загальну схему грошового обігу; необхідність балансування грошових потоків; структуру грошових агрегатів; дію закону грошового обігу.
Вміти:
досліджувати кількісні та якісні характеристики грошових потоків на основі моделі кругообігу доходів і продуктів;
визначати структурні складові грошового обігу та аналізувати його особливості на мікро- та макрорівні (вміти здійснювати класифікацію суб’єктів грошового та їх групування в залежності від їх функціонального призначення; вміти визначати напрямки формування та використання грошових потоків на окремому підприємстві);
аналізувати можливості використання окремих специфічних інструментів в процесі здійснення безготівкових розрахунків у діяльності комерційних банків (вміти визначати та розрізняти форми кредитових та дебетових переказів; вміти виявляти та реалізовувати переваги та недоліки в процесі застосування різних форм безготівкових розрахунків);
аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку при проведенні розрахункових операцій в національній та іноземній валюті;
аналізувати структуру грошової маси в обігу (вміти здійснювати групування наявної грошової маси в залежності від ступеня їх ліквідності на певні грошові агрегати);
аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку при проведенні розрахункових операцій в національній та іноземній валюті;
здійснювати розрахунки грошово-кредитного мультиплі-катору, визначати відповідність та виконання належних нормативів; визначати швидкості обігу грошей та темпи зростання складових грошової бази;
приймати рішення щодо доцільності використання конкретної форми розрахунків та обґрунтування оптимальності для кожного конкретного випадку.
Література: основна [1, с. 32-58, 2, с. 19-56], додаткова [3,4,5,8].

Методичні рекомендації до розв’язання завдань

Кількість грошей, необхідних для обігу товарів, прямо пропорційна сумі їх цін і обернено пропорційна швидкості обігу однойменної грошової одиниці.

13 EMBED Equation.3 1415, (2.1)

де: Кг – кількість грошей, необхідних для обігу товарів протягом певного часу;
Ц – сума цін на товари, що підлягають реалізації за певний відрізок часу;
К – сума цін товарів, що були продані в кредит і строк оплати яких не наступив;
О – швидкість обігу грошової одиниці за рік;
П – сума цін товарів, що були продані в кредит і строк оплати яких наступив;
ВП – платежі, що взаємопогашаються.

Показник фактичного рівня мультиплікатора розраховується за формулою 2.2.

13 EMBED Equation.DSMT4 1415 (2.2)

де M0 – маса готівки в обігу поза банками;
D – маса грошей у депозитах комерційних банків;
R – сума резервів комерційного банку.

Складові грошових агрегатів в Україні можна характеризувати таким чином:
М0 – включає готівку в обігу (банкноти, казначейські квитки, монети). Готівка в касах банків сюди не входить.
М1 – складається з агрегату М0 і запаси коштів на поточних рахунках та на ощадних рахунках до запитання.
М2 – містить агрегат М1, термінові й ощадні депозити в комерційних банках, а також короткострокові державні цінні папери.
М3 – включає агрегат М2 + довгострокові приватні депозитні й ощадні сертифікати в спеціалізованих кредитних установах, а також цінні папери, що обертаються на грошовому ринку.
Між агрегатами повинна зберігатися рівновага, інакше відбувається порушення грошового обігу. Рівновага настає при М2 > М1.

Швидкість обігу грошей – частота, з якою кожна одиниця наявних в обороті грошей використовується в середньому для реалізації товарів та послуг за певний період. Виражається виходячи з рівнянням І. Фішера:

13 EMBED Equation.DSMT4 1415, (2.3)

де: M – середня маса грошей, що перебуває в обігу за даний період;
P – середній рівень цін на товари та послуги;
Q – фізичний обсяг товарів та послуг, що реалізовані в данному періоді;
V – швидкість обігу грошей.

В банківській статистиці швидкість обігу грошей розраховується як співвідношення номінальної величини ВВП до агрегату М1 або М2.

Рівень монетизації ВВП (коефіцієнт Маршала) визначається за формулою 2.4.

13 EMBED Equation.DSMT4 1415, (2.4)

де: 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 – рівень монетизації;
13 EMBED Equation.DSMT4 1415 – маса грошей на кінець року, взята за агрегатом М3;
13 EMBED Equation.DSMT4 1415 – річний номінальний обсяг валового внутрішнього продукту.

Банківський мультиплікатор визначається за формулою:

13 EMBED Equation.2 1415, (2.5)

де: R – це норма обов’язкового резервування.

Завдання для розв’язання

Завдання № С-01
Найдіть відповідне тлумачення
Таблиця 2.1
Терміни і поняття

1. Грошовий агрегат
4. Грошовий мультиплікатор
7. Безакцептні платежі
10. Акредитив


2. Маса грошей
5. Швидкість обігу грошей
8. Грошові потоки
11. Рівняння обміну;

3. Грошова база
6. Бенефіциар
9. Грошовий оборот
12. Відкрита економіка


Визначення:
особа, на користь якої відкрито акредитив.
це запаси всієї готівки, яка перебуває в обороті поза банківською системою та в касах банків, а також сума резервів комерційних банків на їх кореспондентських рахунках у центральному банку.
показник грошової маси, в якому зібрана певна її частина, наприклад, М0 маса готівкових грошей в обігу.
грошовий документ, за яким одна кредитна установа згідно з заявою клієнта доручає іншій здійснити за рахунок спеціально заброньованих для цього коштів оплату товарно-транспортних документів за відвантажені товари чи надані послуги або виплатити пред’явникові певну суму грошей.
сукупність грошових коштів у будь-якій їх формі, яка є в розпорядженні економічних суб’єктів у даний момент.
розрахункова залежність, відповідно до якої добуток величини грошової маси на швидкість обороту дорівнює номінальному національному доходу.
частини грошового обороту, що відображають певні платежі (наприклад, за товари, послуги, працю) формуванням та використанням фінансових ресурсів держави тощо.
економічна система, яка має широкі зв’язки зі світовим ринком
сукупність переміщень грошових коштів між економічними суб’єктами в процесі обміну щодо погашення грошових зобов’язань.
показник, що характеризує частоту, з якою кожна одиниця наявних в обороті грошей використовується в середньому для реалізації товарів і послуг за певний період.
процес створення нових банківських депозитів (безготівкових грошей) при кредитуванні та інвестуванні банками клієнтури на основі додаткових (вільних) резервів.
L. оплата розрахункових документів і рахунків платника у банку незалежно від їхньої згоди.

Завдання № С-02
Сума цін на товари, що знаходяться в обігу, складає 100 млрд. грн., платежі за кредити в минулому році
· 100 млрд. грн., кредитні угоди в теперішньому році
· 12 млрд. грн., платежі, що взаємопогашаються
· 32 млрд. грн. Протягом року кожна грошова одиниця здійснює 15 оборотів. В обіг випущено 20000 млрд. грн. У якому співвідношенні необхідно обміняти старі паперові гроші на нові, щоб повністю усунути інфляційні процеси?

Завдання № С-03
Визначити кількість грошей, необхідних для обігу. Сума цін реалізованих товарів та послуг – 200 млрд грн.; платежі, які погашаються шляхом взаємного врахування, - 25 млрд грн.; товари, продані в кредит – 50 млрд грн.; платежі за кредитами, строк сплати яких настав, - 30 млрд грн.. Швидкість обігу грошової одиниці – 5 разів на рік.

Завдання № С-04
Ви працюєте фінансовим аналітиком на ВАТ «Турбо». Відомі такі данні:
Сума цін по реалізованим товарам (роботам, послугам) – 4500 млрд. грн.
Сума цін товарів (робіт, послуг) проданих з розстрочкою платежу, строк оплати яких не настав – 42 млрд. грн.
Сума платежів по довгостроковим зобов’язанням, строки яких настали - 172 млрд. грн.
Сума взаємно погашаємих платежів – 400 млрд. грн.
Середня кількість оборотів грошей за рік – 10.
Керівництво підприємства поставило перед вами завдання – розрахувати кількість грошей, необхідних підприємству в якості засобів обігу.

Завдання № С-05
Грошова маса готівкових і безготівкових грошей – 500 млрд. грн., валовий національний продукт – 2000 млрд. грн.
Розрахуйте швидкість обертання грошей.

Завдання № С-06
Вам відомі такі данні: агрегат М0 11650 у.е.; маса грошей у депозитах комерційного банку – 1785 у.е.; сума резервів комерційного банку – 835 у.е.
Визначте показник фактичного рівня мультиплікації.

Завдання № С-07
Як зміниться потреба в грошах, якщо швидкість обігу грошей зменшиться на 20 %, а обсяг виробленої продукції збільшиться на 10 %. Для забезпечення нормального обігу товару в країні необхідно 600 млрд. грн.

Завдання № С-08
Визначити швидкість обігу грошей, якщо ВНП промислово розвиненої країни складає 250 млрд. грн., сума готівкових грошей у обігу – 90 млрд. грн., а сума депозитів до запитання – 12 млрд. грн.

Завдання № С-09
Визначити грошові агрегати М0 та М1, якщо відомо наступні показники:
а) грошовий агрегат М3 – 43570 млн. грн.;
б) кошти на строкових рахунках у банках – 2560 млн. грн.;
в) кошти на поточних рахунках у банках – 1580 млн. грн.;
г) довгострокові депозити – 200 млн. грн.

Завдання № С-10
Відомо, що на початку року обсяг грошової маси в країні становив 26 млн. грн., центральний банк протягом року емітував ще 6 млн. грн. Якою буде сумарна вартість проданих за рік товарів і послуг, якщо швидкість обертання грошей в країні становила 8 обертів?

Завдання № С-11
Визначте, скільки грошей уряд країни вилучив з обігу протягом року, якщо сумарна вартість товарів і послуг, поданих за рік, становила 600 млрд. грн., середня швидкість обігу грошей – 8, а грошова маса на початок року дорівнювала 80 млрд. грн.

Завдання № С-12
Обсяг ВВП в 2001 році становив 201 927 млн. грн., величина грошової маси на початок року дорівнювала 32 084 млн. грн., а на кінець року – 45 619 млн. грн. Знайти швидкість обігу грошової одиниці у 2001 році.

Завдання № С-13
Величина грошової маси за агрегатом М2 на початок 2001 року склала 31 387 млн. грн., а на кінець 44 977 млн. грн. Знайти швидкість обігу грошової одиниці у 2001 році, якщо ВВП дорівнює 251 727 млн. грн.

Завдання № С-14
Знайти рівень монетизації ВВП, якщо величина грошової маси за рік становила 31 317 млн. грн., а обсяг ВВП дорівнює 305 140 млн. грн.

Завдання № С-15
Визначити зміни агрегату М0 і М1 , якщо на розрахунковий рахунок підприємства і в касу банка надійшов 1 млн. грн.

Завдання № Д-01
Таблиця 2.2
Характеристика складових грошових агрегатів (тис.грн.)

Показники
2007 р.
2008 р.

Невеликі строкові вклади
1630
1535

Крупні строкові вклади
645
702

Чекові вклади
448
-

Безчекові ощадні вклади
300
424

Готівкові гроші
170
105


Визначте грошові агрегати: М1, М2, М3; зробити їх порівняльну характеристику протягом зазначених періодів. Рішення завдання оформіть у вигляді таблиці.

Завдання № Д-02
Таблиця 2.3
Характеристика складових грошового агрегату М2 (тис.грн.)

Складові М2
Млрд. грн.


2006р.
2007р.

Готівка
89310,7
362329,9

Депозити до запитання
116688,3
215858,7

Строкові депозити
145570,5
217444,4


Як робітнику міністерства фінансів, Вам потрібно визначити відсоткову структуру наявної грошової маси М2 України.

Завдання № Д-03
Таблиця 2.4
Дані для розрахунку завдання (тис.грн.)

Показники
01.01.05
01.01.06
01.01.07

Резервні гроші
164,9
210,4
269,7

У т.ч. гроші поза банками
103,8
130,4
187,8

Депозити до запитання
87,3
162,5
149,5

Строкові і ощадні депозити
97,2
81,2
111,0

Депозити в іноземній валюті
69,4
80,5
190,9

На підставі даних таблиці розрахуйте:
1) Темпи річного приросту:
а) грошової бази;
б) готівкових коштів в обігу (Мо);
в) грошової маси (М2).
2) Питому вагу готівкових коштів у грошовій масі.

Завдання № Д-04
Таблиця 2.5
Характеристика складових грошових агрегатів по роках (тис.грн.)

Показники
01.01.06 р., тис. грн.
01.01.07 р., тис. грн.

Невеликі строкові вклади
1630
1745

Крупні строкові вклади
645
876

Безчекові ощадні вклади
300
318

Готівкові кошти
170
283


На підставі наведених у таблиці даних розрахувати:
1) Грошові агрегати:
а) М1
б) М2
в) М3
2) Визначити темп річного приросту цих агрегатів та зробити висновки щодо динаміки розрахованих показників.

Завдання № Д-05
Таблиця 2.6
Характеристика складових грошових агрегатів по роках (тис.грн.)

Показники
2006 р.
2007 р.
2008 р.

Депозити в іноземній валюті
116,5

150,0

Депозити до запитання
213,8Крупні строкові вклади
240,9
260,0


Готівкові гроші
100,5
116,8Додатково відомо, що в 2007 році депозити до запитання скоротилися на 20% (така ж тенденція продовжувалася і в 2008 році), а депозити в іноземній валюті зросли на 8%; в 2008 році спостерігалося зростання готівкових коштів на 40 тис.грн., скорочення крупних вкладів на 13%.
На підставі даних розрахуйте величину агрегату М2 по роках та його відсоткову структуру.

Завдання № Д-06
Таблиця 2.7
Характеристика грошових агрегатів (тис.грн.)

Грошові агрегати, що обслуговують грошовий оборот в Україні
2004
2005
2006
2007


Сума, млрд.грн
Темп росту, %
Сума, млрд.грн
Темп росту, %
Сума, млрд.грн
Темп росту , %
Сума, млрд.грн
Темп росту, %

Агрегат М0
6,1
151,7
12,8

26,4

33,1


Агрегат М1
9,0
143,3
20,7

40,3

51,5


Агрегат М2
12,4
137,9
31,4

64,3

94,8


Агрегат М3
12,5
133,9
32,1

64,9

95,0На підставі даних таблиці розрахуйте темпи річного росту агрегатів по роках, визначте питому вагу агрегату М0 в складі агрегату М3, зробіть висновок.
Завдання № Д-07
Таблиця 2.8
Характеристика складових грошових агрегатів (тис.грн.)

Показники
01.01.07
01.01.08
01.01.09

Резервні гроші (млн грн.)
250,4
270,9
302,4

У тому числі гроші поза банками
210,3
240,6
270,5

Депозити до запитання
195,7
230,8
250,7

Термінові й ощадні депозити
180,4
260,1
280,5


Згідно даних таблиці розрахувати:
1) Темпи щорічного приросту:
а) грошової бази;
б) готівки у обігу;
2) Величину грошового мультиплікатора.

Завдання № Д-08
На основі даних таблиці визначте:
1) швидкість обігу грошей за кожен рік;
2) яка тенденція має місце у зміні швидкості обігу грошей?
Таблиця 2.9
Дані для розрахунку

Роки
ВНП, млрд. $
Грошова маса (агрегат М1), млрд. $

2005
2504,6
754,2

2006
2584,1
853,9


Завдання № Д-09
На підставі даних таблиці розрахувати темпи річного приросту:
1) готівкових грошей;
2) грошової маси.
Таблиця 2.10
Характеристика складових грошових агрегатів (тис.грн.)

Показники
2006 р.
2007 р.
2008 р.

Чекові депозити
425
603
385

Резервні депозити
125
326
457

Готівкові гроші
428
635
752

Ощадні депозити
122
257
324

Дрібні строкові депозити
1032
581
648


Завдання № Д-10
Визначити показник грошової бази та її частку у загальному обсязі грошової маси за роками за даними у табл. 2.11.
Таблиця 2.11
Характеристика стану грошового ринку в країні (тис.грн.)

Показник
2005
2006
2007

1
2
3
4

Готівкові гроші
6780
7020
7650

Обов’язкові резерви комерційних банків у центральному банку
1470
1635
1800

Закінчення табл. 2.11

1
2
3
4

Кошти комерційних банків на кореспондентських рахунках у центральному банку
3990
4180
4870

Кошти на поточних рахунках, внески до запитання
11630
11955
12300

Депозитні сертифікати
18
20
25


Зробити відповідні висновки.

Завдання № Д-11
Визначити:
1) темпи приросту за рік грошової бази;
2) питому вагу готівкових засобів у грошовій масі
Таблиця 2.12
Характеристика складових грошових агрегатів по роках (тис.грн.)

Показники
2005
2006

Резервні гроші
530
645

Гроші поза банками
270
317

Депозити до запитання
315
293

Короткострокові ощадні депозити
167
195

Депозити в іноземній валюті
158
322


Завдання № Е-01
Від ВАТ «ГЕОС» до комерційного банку «Аваль» 10 серпня надійшов реєстр чеків на загальну суму 130 у.о. При перевірці реквізитів чеків банк звернув увагу на деякі недоліки:
Чек № 116003 на суму 10 у.о. був виписаний 8 липня;
Чек № 116005 на суму 100 у.о. має нечіткий відбиток реквізитів чекодавця.
На яку суму буде оплачений банком реєстр чеків? Накресліть загальну схему документообігу при розрахунках чеками, та вкажіть переваги та недоліки використання такого розрахункового засобу.

Завдання № Е-02
До комерційного банку «Приват» 5 січня надійшло доручення від АТ «Лія», яке в ньому обслуговується, на перерахування коштів на загальну суму 15 у.о. фермерському господарству «Мрія» за одержану сільськогосподарську продукцію. Фермерське господарство «Мрія» вже 10 років є клієнтом банку «ОРІОН».
На підставі наведених даних складіть схему документообігу та грошового обігу при використанні платіжного доручення, та вкажіть переваги та недоліки використання такого розрахункового засобу.

Завдання № Е-03
До комерційного банку «Злата» (м. Харків) звернувся клієнт – ВАТ «Здоровка» з проханням здійснити такі платежі:
50 тис.грн. фірмі «ЧИЖ» (м. Москва) згідно з умовами договору за отриману сировину, форма розрахунків – безвідкличний акредитив;
150 тис. грн. фірмі «Бендерс» (Франція) згідно з умовами договору за отримані матеріали
Накресліть схему документообігу при використанні акредитивної та інкасової форм розрахунків, та вкажіть переваги та недоліки використання такого розрахункового засобу.

Завдання № Е-04
ВАТ «Еко» постачає фірмі «РАМО» комплектуючі для кондиціонерів на суму 100 у.о. За умовами договору «РАМО» виписує ВАТ «Еко» переказний вексель на цю ж суму, але проводити по ньому оплату буде ЧФ «КОМ», яка винна фірмі «РАМО» за поставлені кондиціонери 90 у.о.
Накресліть схему документообігу при використанні переказного векселю, та вкажіть переваги та недоліки використання такого розрахункового засобу.
Завдання № Е-05
Депозит у розмірі 200 тис. грн. був покладений у банк 12.03.07 і затребуваний 25.12.07. Процентна ставка становила 80% річних. Визначте суму нарахованих відсотків при різних методах визначення строку нарахування. Розкрийте сутність поняття депозит і його види.

Тести «Вірно/Невірно»

Грошовий оборот і грошовий обіг це одне й те ж:
а) вірно;
б) невірно
Сфера грошового обігу ширша ніж грошового обороту:
а) вірно;
б) невірно
Грошовий потік є частиною грошового обороту:
а) вірно;
б) невірно
Грошові потоки сімейних господарств балансуються заощадженнями на грошовому ринку:
а) вірно;
б) невірно
Грошовий оборот є передумовою процесу суспільного відтворення:
а) вірно;
б) невірно
Потоки руху грошей є результатом відтворювального процесу:
а) вірно;
б) невірно
Грошовий оборот – це безперервне переміщення грошей у функціях засобів обігу і платежу між економічними суб’єктами:
а) вірно;
б) невірно
Гроші в грошовому обороті індивідуального власника уявляють собою капітал:
а) вірно;
б) невірно
Гроші на макрорівні не є капіталом:
а) вірно;
б) невірно
Для нормального функціонування грошового обороту потрібна рівність грошових потоків національного доходу та національного продукту:
а) вірно;
б) невірно
Грошові потоки держави балансуються через запозичення на грошовому ринку:
а) вірно;
б) невірно
Грошові потоки фірм балансуються через заощадження на грошовому ринку:
а) вірно;
б) невірно
Чистий імпорт спричиняє необхідність відпливу капіталу:
а) вірно;
б) невірно
Чистий експорт спричиняє необхідність притоку капіталу:
а) вірно;
б) невірно
При чистому імпорті виникає дефіцит грошей в економіці:
а) вірно;
б) невірно
При чистому експорті виникає надлишок капіталу:
а) вірно;
б) невірно
При дефіциті платоспроможного попиту у відкритій економіці краще зробити емісію грошей в обіг:
а) вірно;
б) невірно
При надлишку пропозиції грошей в грошовому обороті у відкритій економіці краще провести фінансові операції на грошовому ринку:
а) вірно;
б) невірно
Надлишок грошей або їх нестачу краще регулювати через грошовий ринок:
а) вірно;
б) невірно
Центральний банк завжди втручається в процес балансування грошового обороту:
а) вірно;
б) невірно
Держава може впливати на готівковий обіг:
а) вірно;
б) невірно
Держава може впливати на безготівковий обіг:
а) вірно;
б) невірно
Грошовий агрегат – це вид функціональної форми грошей:
а) вірно;
б) невірно
Грошовий агрегат – це сукупність функціональних форм грошей:
а) вірно;
б) невірно
Готівка, яка включається до агрегату М0, складається з монет та банкнот поза банками:
а) вірно;
б) невірно
Запас готівки в касах комерційних банків входить до агрегату М0:
а) вірно;
б) невірно
Запас готівки в касах комерційних банків входить до агрегату М1:
а) вірно;
б) невірно
М1 включає готівку поза банками, чекові рахунки і строкові депозити:
а) вірно;
б) невірно
Чеки, виписані на поточні рахунки, замінюють готівку:
а) вірно;
б) невірно
Банкноти відносяться до «майже грошей»:
а) вірно;
б) невірно
Чекові депозити в своїй основі мають поточні рахунки в комерційних банках:
а) вірно;
б) невірно
Поточні рахунки є частиною грошової маси:
а) вірно;
б) невірно
Основна форма безготівкових грошей – це поточні рахунки:
а) вірно;
б) невірно
Готівка і чекові вклади є грошима тому, що вони приймаються продавцями в обмін на товари та послуги:
а) вірно;
б) невірно
М2 більше М1 на величину строкових депозитів:
а) вірно;
б) невірно
М2 менше М3 на величину довгострокових вкладів:
а) вірно;
б) невірно
«Майже гроші» - це гроші, які можна безпосередньо використати як платіжний засіб:
а) вірно;
б) невірно
«Квазігроші» і «майже гроші» - це одне й те ж:
а) вірно;
б) невірно
Ліквідність – це можливість активів перетворюватися в платіжний засіб без суттєвої втрати вартості у короткий строк:
а) вірно;
б) невірно
Найбільшу ліквідність має агрегат М1:
а) вірно;
б) невірно
Проблема монетизації ВВП полягає в доведенні маси грошей в обороті до рівня, достатнього для його реалізації:
а) вірно;
б) невірно
Коефіцієнт Маршалла визначається відношенням номінального ВВП до грошової маси:
а) вірно;
б) невірно
Про достатність монетизації ВВП можна судити по зміні рівня монетизації:
а) вірно;
б) невірно
Про достатність монетизації ВВП можна судити по зміні рівня інфляції:
а) вірно;
б) невірно
Збільшення грошової маси в обігу не означає збільшення рівня монетизації ВВП:
а) вірно;
б) невірно
Рівень монетизації може падати при збільшенні грошової маси:
а) вірно;
б) невірно
Достатній рівень монетизації забезпечується урівноваженням попиту і пропозиції грошей:
а) вірно;
б) невірно
Якщо пропозиція грошей збільшиться, а попит на гроші не зміниться, то рівень монетизації впаде:
а) вірно;
б) невірно
Якщо попит на гроші збільшиться, а пропозиція грошей не зміниться, то виникне кризи збуту:
а) вірно;
б) невірно
Якщо попит на гроші збільшиться та збільшиться грошова емісія, то рівень монетизації зросте:
а) вірно;
б) невірно
Якщо рівень монетизації падає протягом довгострокового періоду – це ознака нормального стану грошової сфери:
а) вірно;
б) невірно
Не існує прямого зв’язку між падінням рівня монетизації та динамікою грошової маси:
а) вірно;
б) невірно
Швидкість обігу грошей змінюється при зміні обсягу грошової маси:
а) вірно;
б) невірно
Швидкість обігу грошей змінюється при зміні попиту на них:
а) вірно;
б) невірно
Швидкість обігу грошей зростає при розвитку виробництва:
а) вірно;
б) невірно
При зниженні обсягу суспільного виробництва швидкість обігу грошей може зрости:
а) вірно;
б) невірно
Швидкість обігу відчутно впливає на економіку:
а) вірно;
б) невірно
Кейнсіанці стверджують, що швидкістю обігу можна керувати:
а) вірно;
б) невірно
Монетаристи стверджують, що можна нейтралізувати вплив швидкості обігу грошей на економіку шляхом зміни маси грошей в обороті:
а) вірно;
б) невірно
Вимоги закону грошового обігу поширюються на всю масу грошей, що обслуговує грошовий оборот:
а) вірно;
б) невірно
Кількість відповідей «вірно» – 44, «невірно» – 16.

Питання для самоперевірки знань

Визначте сутність та основні риси грошового обороту. Які дискусії є в літературі з цього приводу?
Охарактеризуйте основні сектори грошового обігу.
Охарактеризуйте роль і функції грошового обігу на всіх фазах суспільного виробництва.
Дайте визначення грошового потоку.
Охарактеризуйте грошові потоки між суб’єктами господарювання.
Назвіть основні припущення по умовній моделі сукупного грошового обороту.
Зробіть схематичне відображення загального руху товарів, послуг і грошей.
Чому необхідно здійснювати балансування грошових потоків в Україні?
На досягнення яких стратегічних цілей повинно бути спрямовано балансування грошових потоків в Україні?
Поясніть, чому у відкритій економіці наявність чистого імпорту спричиняє необхідність припливу капіталу, а чистого експорту - відпливу капіталу з країни?
Що відбувається з грошовим оборотом якщо при чистому імпорті не буде припливу капіталу? Як це вплине не рівень банківського процента?
У чому полягає проблема забезпечення рівноваги між виробництвом і грошовою сферою?
Дайте визначення безготівковому грошовому обігу.
Назвіть основні принципи організації безготівкових розрахунків.
Охарактеризуйте основні форми безготівкових розрахунків.
Розкрийте порядок організації розрахунку за допомогою платіжної вимоги-доручення та платіжного доручення.
Назвіть і поясніть особливості векселя як базового зобов’язання які надають йому силу особового вексельного права.
Складіть схему розрахунку за допомогою чека.
Охарактеризуйте різницю між розрахунками за допомогою чеків та векселів.
Які види акредитивів найбільш поширенні в Україні і чому?
У чому полягають основні переваги при застосуванні інкасової форми розрахунків?
Поясніть, які відмінності властиві сфері готівкового обігу грошей?
Назвіть основні канали надходження готівки в обіг і канали їх зворотного надходження в каси підприємств і банки.
Чому існують два підходи до виміру маси грошей - через грошову базу і через грошові агрегати?
Дайте визначення грошовій масі.
Охарактеризуйте залежність між грошовою базою і грошовою масою.
Чи входить до агрегату М0 запас готівки в касах комерційних банків? Обґрунтуйте свою відповідь.
Які грошові інструменти входять до агрегату М2.
Чи входить до агрегату МЗ запас грошей, який зберігають комерційні банки на своїх коррахунках у центральному банку? Обґрунтуйте свою відповідь.
У чому полягає економічна сутність грошово-кредитного мультиплікатора?
Як визначається швидкість обігу грошей?
Яні чинники впливають на швидкість руху грошей?
Коли зростання швидкості грошей можна розцінювати як позитивне явище, а коли як негативне?


Тема 3. Грошовий ринок

Компетенції, якими повинен володіти студент після вивчення цієї теми

Знати: основні поняття: ринок грошей; ринок капіталів; ціна грошей; посередницькі операції; інституційний критерій; пряме фінансування; опосередковане фінансування; зобов’язання; первинний та вторинний ринок цінних паперів; боргові цінні папери; інструменти власності; похідні цінні папери; фондова біржа; брокер; дилер; маклер; депозитарій; регістратори.
Розуміти: концептуальні основи розвитку грошового ринку України та його структурних компонентів.
Вміти:
розкривати сутність структурних складових та характеризувати загальну структуру грошового ринку України (вміти здійснювати групування суб(єктів та об(єктів грошового ринку в залежності від їхніх функцій; вміти класифікувати та надавати порівняльну характеристику певним видам ринків в залежності від економічного призначення ресурсів, що є об(єктом обігу);
розкривати сутність та визначати призначення ринку цінних паперів (вміти проводити порівняльну характеристику цінних паперів, що знаходяться в обігу в Україні; вміти класифікувати акції та облігації в залежності від визначених критеріїв та рівня доходності);
аналізувати ефективність діяльності учасників фондового ринку України, визначати його вплив на економічне зростання країни; оцінювати тенденції та рівень розвитку фінансового ринку;
досліджувати макроекономічні показники діяльності банку для прийняття управлінських рішень щодо визначення оптимальної структури портфелю цінних паперів.
Література: основна [1, с. 60-81, 2, с. 80-114], додаткова [3, 4, 5, 8].

Методичні рекомендації до розв’язання завдань

Акція – це цінний папір, що випускається акціонерним товариством та засвідчує право власності на частку в статутному капіталі акціонерного товариства.
Номінальна вартість акції розраховується за формулою 3.1.

13 EMBED Equation.DSMT4 1415, (3.1)

де: СТ – величина статутного капіталу;
n – кількість випущених акцій.

Курс акцій розраховується за формулою 3.2.

13 EMBED Equation.DSMT4 1415, (3.2)

де: Рр – ринкова ціна акції;
Рн – номінальна ціна акції.
Ставка дивіденду розраховується за формулою 3.3.

13 EMBED Equation.DSMT4 1415, (3.3)

де: 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 - дивідендний доход.

Прибутковість акцій визначається як відношення доходу до інвестованих коштів і розраховується за формулою 3.4.

13 EMBED Equation.DSMT4 1415, (3.4)

де: 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 - ціна придбання акції (емісійна чи ринкова).

Облігація – боргове зобов’язання емітента, що випустив цінний папір, сплатити власнику облігації у визначений термін номінальну вартість папера і щорічно (до погашення) фіксований відсоток, або відсоток, що плаває.
Номінальна ціна облігації, що фіксується на бланку, розраховується за формулою 3.5.

13 EMBED Equation.DSMT4 1415, (3.5)

де: Z – сума позики, що припадає на всі боргові зобов’язання визначе-ної вартості;
n – кількість емітованих паперів.

Купонні виплати:

13 EMBED Equation.DSMT4 1415, (3.6)

де: ік – купонна річна відсоткова ставка (норма прибутковості);
Рн – номінальна ціна облігації.

Дохід покупця:
13 EMBED Equation.DSMT4 1415, (3.7)

де: t – кількість днів від дати продажу до чергового «відсоткового» дня (дати виплат за купоном)

Дохід продавця:

13 EMBED Equation.DSMT4 1415, (3.8)

Сертифікат – письмове свідчення емітента про внесок на його ім’я грошових коштів, що засвідчує право власника папера або його правонаступника на одержання після закінчення встановленого терміну суми чи депозиту внеску і відсотків по ньому.
Абсолютний розмір доходу за сертифікатом визначається таким чином:
а) якщо в умовах позики визначена річна процентна ставка, то абсолютна сума доходу за сертифікатом складає:

13 EMBED Equation.DSMT4 1415, (3.9)

де: Рн – номінальна ціна сертифікату;
m – термін позики у місяцях;
іс – річна відсоткова ставка.

б) якщо сертифікат розміщений за дисконтною ціною, а погашається за номінальною, дохід визначається різницею ціни погашення і покупки:

13 EMBED Equation.DSMT4 1415, (3.10)

Прибутковість сертифікату розраховується за формулою 3.11.

13 EMBED Equation.DSMT4 1415, (3.11)

Завдання для розв’язання

Завдання № С-01
Найдіть відповідне тлумачення
Таблиця 3.1
Терміни і поняття

1. Грошовий ринок
4. Конкурентний ринок
7. Обліковий процент
10. Ринок капіталу

2. Маржа
5. Опосередковане фінансування
8. Фінансовий інструмент
11. Акція

3. Міжбанківський процент
6. Ринок грошей
9. Фінансовий посередник
12. Облігація


Визначення:
сектор грошового ринку, на якому купуються і продаються середньострокові та довгострокові кошти (більше одного року).
переміщення грошей між суб’єктами ринку через фінансових посередників.
процент за кредитами, що видаються одним комерційним банком іншому.
цінний папір без встановленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розділі майна при ліквідації акціонерного товариства.
сукупність грошових інституцій, що спрямовують потоки грошових коштів від власників (продавців) до позичальників (покупців).
процент, установлений як плата за кредити, що надаються центральним банком комерційним банкам.
сектор грошового ринку, де об’єктом операцій є короткострокові фінансові інструменти (до одного року).
цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого процента.
ринок, на якому жоден з учасників не має змоги впливати на ціну.
різниця між ставками позичкового та депозитного процента, що являє собою прибуток банку.
фінансовий актив або цінний папір.
суб’єкт ринку, метою діяльності якого є торгівля фінансовими інструментами.

Завдання № С-02
Визначити номінальну ціну акцій, випущених АТ, якщо статутний капітал складає 100 млн. грн., а кількість випущених акцій – 2 млн. шт.

Завдання № С-03
Визначити курс акції, проданої за ціною 1500 грн., номінал акції дорівнює 1000 грн.
Завдання № С-04
Акція номіналом 1000 грн. придбана за курсом 250, дивіденд по акції складає 50 % річних.
Визначити поточну прибутковість інвестованих коштів.

Завдання № С-05
Державна валютна облігаційна позика надана в таких сумах: 100 млн. грн. на 100 тис. облігацій, 415 млн. грн. на 41,5 тис. облігацій, 7370 млн. грн. на 73,7 тис. облігацій.
Визначити номінальну ціну облігації.

Завдання № С-06
Власник облігації номіналом 1000 грн. при 20 % річних продав папір через 146 днів після чергового «відсоткового» дня.
Визначити купонний дохід, який отримає продавець.

Завдання № С-07
Емітент випускає облігацію на умовах дисконту строком на 6 місяців, номінальною вартістю 1000 грн., а це означає, що через 6 місяців з дати випуску він при погашенні облігації заплатить її власнику 1000 грн., оскільки облігація випускається на умовах дисконту, то емітент одночасно повідомляє ціну по якій вона буде продаватись, 950 грн. Таким чином, інвестор купує облігацію за 950 грн. і при її погашенні отримує за неї 1000 грн. Знайти дохід інвестора по облігації в % і грошовій одиниці.

Завдання № С-08
Емітент випускає облігацію строком на 4 місяці, за умовами випуску зобов’язується виплатити відсоток у розмірі 9 % річних. Визначити дохід, який отримає власник облігації при її погашенні.

Завдання № С-09
Депозитний сертифікат номіналом 100 тис.грн. розміщений на 6 місяців під 50 % річних.
Визначити прибутковість сертифікату.

Завдання № С-10
Протягом 2-х років (24 місяців) клієнт щомісячно перераховував 150 грошових одиниць на придбання акцій корпорації. За весь період він придбав 250 акцій.
Визначте середню ціну акції.

Завдання № Д-01
Таблиця 3.2
Дані про номінальний обсяг ВНП та грошову масу

Рік
М1
М2
Номінальний обсяг ВНП

2002
187,4
350,0
816,4

2003
209,0
392,5
963,9

2004
234,0
471,9
1102,7

2005
270,5
571,4
1359,3

2006
295,2
664,7
1598,4

2007
338,5
809,5
1990,5


Проведіть порівняння швидкості обігу грошей на підставі даних, наведених у таблиці з урахуванням грошових агрегатів. В якому випадку швидкість обігу грошей є більш стабільною?

Завдання № Д-02
Організація з обмеженою відповідальністю «Аметист» пропонує придбати свої облігації. В рекламному оголошенні вказані наступні умови: облігації з номінальною вартістю 10 тис. грн., продаються на строк 2 роки зі знижкою 10% від номінальної вартості. Щомісячна виплата відсотків – 3% від оплаченої частини облігації. Знайти дохід від облігації до оплати податків.

Завдання № Е-01
Ви працюєте брокером на фондової біржі. Клієнт доручає вам хеджування операції із золотом за допомогою опціону. Базисна ціна золота 400 у.о. за унцію з премією 20 у.о. за унцію.
Розрахуйте результати опціону із золотом.

Завдання № Е-02
Розрахуйте результати опціону із золотом при базовій ціні 500$ за унцію і премії 20$ за унцію, якщо під час закінчення строку дії опціону ціна унції золота буде дорівнювати: 420$, 440$, 460$, 480$, 500$, 520$, 540$, 560$, 580$

Завдання № Е-03
Складіть структурну схему грошового ринку України, покажіть взаємозв’язки та надайте характеристику кожного елементу схеми.

Завдання № Е-04
Складіть функціональну схему РЦП України, на якій повинні бути відображені такі його складові елементи, як об’єкти, суб’єкти, контролюючі органи та посередники. Розкрийте основні проблеми функціонування РЦП в Україні.

Завдання № Е-05
Дилер «ведмідь» і дилер «бик» уклали строкову угоду на продаж 1000 акцій по поточному курсу 300 грн. за акцію. В момент виконання угоди курс цих акцій упав до 280 грн.
Визначте:
а) хто з партнерів одержить прибуток від гри на біржі?
б) якою буде величина прибутку?
в) хто одержить прибуток, якщо ціна акцій зросте до 320 грн.?
Поясніть принципові відмінності у функціональному призначенні цих типів посередників.
Питання для самоперевірки знань

Що таке грошовий ринок? Чому його називають умовним ринком?
Що є об’єктом і хто виступає суб’єктом грошового ринку?
Охарактеризуйте структуру грошового ринку.
Чим відрізняються операції купівлі-продажу на грошовому і на товарному ринках?
Що є інструментом купівлі-продажу на грошовому та на товарному ринках?
Які види інструментів використовуються на грошовому ринку?
Охарактеризуйте суб’єктів грошового ринку.
Наведіть і дайте характеристику інституційної схеми грошового ринку.
Чим характерні потоки грошей у секторі опосередкованого фінансування?
Що таке сектор прямого фінансування?
Чи можуть банки працювати в секторі прямого фінансування грошового ринку?
Чим відрізняються канали прямого і опосередкованого фінансування на грошовому ринку?
Чим відрізняється грошовий ринок від ринку грошей, а ринок грошей – від ринку капіталів?
За яких обставин відбувається відхилення реальної процентної ставки від номінальної та який вплив це має на грошовий ринок?
Охарактеризуйте особливості й основні складові частини ринку капіталів.
Дайте стислу характеристику процесу встановлення ринку грошей і ринку капіталів в Україні з моменту її незалежності.
Охарактеризуйте обліковий ринок.
Розкрийте призначення і роль міжбанківського ринку.
Дайте визначення валютному ринку.
У чому різниця між первинним та вторинним ринком цінних паперів?
Охарактеризуйте діяльність ринку цінних паперів в Україні.
Чому вторинні ринки цінних паперів не створюють капіталу для емітентів цінних паперів?
Чому ліквідність та неперервність вторинного ринку цінних паперів важлива для ефективного функціонування первинного ринку?
У чому полягає головна різниця між акціями та облігаціями?
Які цінні папери можуть бути віднесені до похідних?
Що таке заставна?
Охарактеризуйте принцип діяльності фондової біржі.
Які основні тенденції сучасної облікової політики НБУ?
Назвіть основні причини слабкої розвиненості ринка цінних паперів в Україні.
Чим ціна на грошовому ринку відрізняється від ціни на товарному ринку?
Охарактеризуйте принципи діяльності таких посередників на ринку цінних паперів як «ведмідь», «бик», «заєць».
Розкрийте історію появи строкових фінансових інструментів.
Які групи цінних паперів діють на території України згідно чинного законодавства?
Розкрийте сутність онкольного кредиту.
Надайте характеристику таким поняттям як «моноцентрична біржова система» та «поліцентрична біржова система».
Висвітліть історію виникнення похідного цінного паперу – ф’ючерса.


ТЕМА 4. Грошові системи

Компетенції, якими повинен володіти студент після вивчення цієї теми

Знати: основні поняття і категорії: кунна система; система металевого обігу; біметалізм; монометалізм; система паперового-кредитного обігу; система ринкового та неринкового типів.
Розуміти: механізм введення тимчасової валюти; наслідки запровадження гривні на території України; перспективи розвитку національної грошової системи.
Вміти:
визначати структурні складові грошової системи держави та аналізувати особливості їх застосування на мікро- та макрорівні;
класифікувати грошові системи країн в залежності від форми функціонування грошей на системи металевого та паперово-кредитного типів (вміти досліджувати процес формування та розвиток системи біметалевого і монометалевого типів; вміти проводити порівняльну характеристику систем металевого та паперово-кредитного типів з визначенням їх недоліків та переваг).
Література: основна [1, с.84-99, 2, с. 155-180].

Завдання для розв’язання

Завдання № С-01
Найдіть відповідне тлумачення
Таблиця 4.1
Терміни і поняття

1. Грошова система
4. Законні платіжні засоби
7. Монометалізм
10. Паперово-грошова система

2. Біметалізм
5. Відкрита грошова система
8. Система паралельної валюти
11. Золото-зливковий стандарт

3. Система «кульгаючи» валюти
6. Ринкова грошова система
9. Система подвійної валюти
12. Закон Коперніка-Грешема


Визначення:
грошова система, за якої обіг обслуговують грошові знаки, що не мають внутрішньої вартості.
«погані гроші» витісняють з обігу хороші.
грошова система, за якої роль загального еквівалента виконує один метал (золото або срібло); обіг обслуговують монети та банкноти, розмінні на грошовий метал.
різновид біметалізму, при якому співвідношення між золотими та срібними монетами встановлюється державою
грошові знаки, які випущені від імені держави і які держава законодавчо зобов’язала всіх економічних суб’єктів приймати у всі види платежів.
форма грошового обігу, яка сформована історично й закріплена національними законами.
грошова система, в якій роль загального еквівалента виконували два метали золото та срібло; монети з цих металів карбувалися та оберталися на рівних засадах, банкноти розмінювалися на ці два метали.
система, за якої один із видів монет карбується в закритому порядку.
різновид біметалізму, при якому співвідношення між золотими та срібними монетами встановлюється стихійно
Грошова система, яка характеризується переважанням економічних методів регулювання грошового обігу.
забезпечення доступності для суб(єктів економічної діяльності грошових і кредитних ресурсів.
грошова система, за якої в обігу відсутні золоті монети та їх вільне карбування, обмін банкнот здійснюється лише на золоті зливки з певним обмеженням.

Завдання № Е-01
Проведіть порівняльну характеристику основних положень Ямайської та Бреттон-Вудської систем, відповідь оформіть у вигляді таблиці.

Завдання № Е-02
Метою логічних контрольних завдань є побудова логічних ланцюгів із наведеного переліку складових. Кожен вірно складений ланцюжок складається із трьох взаємопов’язаних між собою елементів (наприклад, 1-8-20). Кожен із наведених елементів використовується тільки один раз. В результаті ви повинні отримати 5 логічних ланцюгів на основі зіставлення конкретних подій між собою, визначення сутності і змісту конкретних понять, явищ.
Перелік складових:
1. масштаб цін
2. володіння фіктивним капіталом
3. встановлене вартісне співвідношення між золотом і сріблом не відповідало їхній ринковій вартості
4. наявність системи зв'язку щодо акумуляції та мобілізації грошового капіталу
5. засіб вираження вартості у грошових одиницях, що базується на фіксованій державою ваговій кількості металу в грошовій одиниці
6. сукупність банків і банківських інститутів, що існують у тій чи іншій країні у певний історичний період
7. недоліки біметалічної грошової системи
8. грошова система
9. не існує єдиного загального еквіваленту, що суперечить природі функції грошей
10. біметалізм як тип грошової системи
11. складається під впливом попиту і пропозиції
12. золотомонетний стандарт
13. запровадження внутрішньої конвертованості національної валюти
14. форма організації грошового обігу в країні, яка склалася історично і закріплена національним законодавством
15. золото та срібло
16. золотозлитковий стандарт
17. монометалізм як тип грошової системи
18. може бути як золотим так і срібним
19. золотовалютний (золотодевізний) стандарт
20. характерний для країн з золотовалютним стандартом
21. може функціонувати у вигляді системи паралельної валюти, подвійної або «кульгаючої» валюти
22. системи металевого обертання і системи обертання кредитних і паперових грошей

Питання для самоперевірки знань

Що таке грошова система і які її основні елементи.
Як поділяються грошові системи залежно від форми функціонування грошей?
Дайте визначення металевій грошовій системі.
Які типи грошових систем були характерні для металевого обігу? В чому сутність цих систем?
Як відрізняються різновиди біметалізму?
В чому полягав основний недолік біметалічної грошової системи, поясніть.
Назвіть форми золотого монометалізму.
Які системи можна назвати паперовими грошовими системами?
Дайте визначення золотому стандарту і назвіть основні, базові його положення.
Коли і за яких обставин було спочатку припинено, а потім і відновлено дію золотомонетного стандарту?
Дайте характеристику золотозлитковому стандарту.
Охарактеризуйте особливості і механізм дії золотодевізного стандарту.
Чи є країни, які в сучасних умовах випускають в обіг золоті монети?
В якому році і де була підписана міжнародна угода, яка закріпила основні положення золотого монометалізму?
Коли зник золотий стандарт і що було головною причиною краху цієї системи?
Дайте характеристику системи кредитних грошей. Чим вона відрізняється від системи паперових грошей?
Назвіть основні системи забезпечення банкнотної емісії за умов золотомонетного стандарту.
Яка з грошових систем проіснувала довше - золотий монометалізм чи біметалізм і чому?
У чому економічний сенс випуску золотих монет та ювілейних монет з інших металів, і чи відіграють такі монети значну роль у грошовому обігу країни, яка їх випустила?
Чим відрізняються грошові системи ринкового та неринкового типів?
Які провідні складові елементи має національна грошова система?
Поясніть, з чим пов’язана можливість заміни повноцінних грошей паперовими?
Перелічіть та охарактеризуйте основні структурні елементи сучасної паперової грошової системи.
Охарактеризуйте основні етапи становлення сучасної грошової системи України.
Які проблеми становлення та розвитку грошової системи України?
Модуль 2. Принципи організації та моделі побудови валютних систем, грошово-кредитна політика на сучасному етапі

ТЕМА 5. Інфляція та грошові реформи

Компетенції, якими повинен володіти студент після вивчення цієї теми

Знати: основні поняття: інфляція; дефляція; стагфляція; стагнація; латентна інфляція; гіперінфляція; інфляція попиту; інфляція пропозиції; галопуюча інфляція; гіперінфляція; фіскальна інфляція; інфляція витрат; грошові реформи; деномінація; нуліфікація; девальвація; ревальвація; метод блокування банківських рахунків.
Розуміти: механізм проведення грошових реформ; обґрунтування вибору найбільш ефективного методу проведення грошових реформ.
Вміти:
розкривати економічну сутність та зміст етапів еволюції розвитку інфляційного процесу в країні;
класифікувати існуючи види інфляції в залежності від параметрів класифікаційних ознак (вміти проводити порівняльну характеристику видів інфляції в залежності від певних параметрів);
характеризувати чинники, які впливають на виникнення інфляції;
відокремлювати монетарні та немонетарні причини виникнення та наявності інфляції;
оцінювати соціально-економічні наслідки інфляційних процесів в Україні;
розкривати економічний зміст методів антиінфляційної політики та обґрунтовувати доцільність застосування конкретного методу в залежності від умов, що склалися;
характеризувати сутність грошових реформ (вміти класифікувати грошові реформи в залежності від рівня розвитку кризи в економіки; вміти характеризувати методи проведення грошових реформ на основі врахування попереднього досвіду);
здійснювати оцінку рівня інфляції за допомогою індексів (індексу цін споживчих товарів, індексу цін на засоби виробництва, індексу змін цін ВВП);
проводити аналіз рівня та динаміки інфляційних процесів в економіці країни за останні 5 років;
аналізувати ефективність проведення грошової реформи в Україні та оцінювати її результати.
Література: основна [1, с. 100-110, 2, с. 225-247], додаткова [3,4,5,8].

Методичні рекомендації до розв’язання завдань

Індекс інфляції за рік визначається за формулою:

In = (1 + r)n, (5.1)

де In – індекс інфляції;
r - рівень інфляції за місяць;
n – кількість місяців.

Рівень інфляції за рік визначається за формулою:

r = In – 1, (5.2)

Правило величини «70»:

13 EMBED Equation.DSMT4 1415, (5.3)

де: t – приблизна кількість років, необхідна для подвоєння рівня цін (індексу інфляції).

Величина депозиту на момент закриття рахунку розраховується за формулою:

S = P
·(1 + in)N, (5.4)

де P – величина відкритого депозиту;
in – відсоткова ставка;
N – період нарахування.

Сума вкладу з точки зору купівельної спроможності визначається за формулою:

Pr = S/In, (5.5)

Реальний доход вкладника з точки зору купівельної спроможності визначається:

D = Pr – P, (5.6)

Розрахунок ЧНП:

ЧНП =ВНП – плата за використання капіталу =
=(валові інвестиції - чисті інвестиції), (5.7)

Розрахунок національного доходу:

НД = ЧНП – (непрямі податки, трансфертні платежі) +
+ субсидії державним підприємствам, (5.8)

Завдання для розв’язання

Завдання № С-01
Найдіть відповідне тлумачення
Таблиця 5.1
Терміни і поняття

1. Стагнація
4. Девальвація
7.Стагфляція
10. Ревальвація

2. Повзуча інфляція
5. Імпортована інфляція
8. Інфляція витрат
11. Прихована інфляція

3. Фіскальна інфляція
6. Дефляційна політика
9. Нуліфікація
12. Гіперінфляція


Визначення:
офіційне підвищення державного золотого вмісту та валютного курсу або тільки валютного курсу національної грошової одиниці щодо іноземних валют.
збільшення грошової маси, як наслідок росту цін на товари та послуги, обумовлене ростом витрат.
інфляція, яка характеризується надзвичайно високими темпами зростання цін, гроші не виконують своїх функцій, виникає бартер, порушується кредитний механізм, посилюються стихійні процеси в економіці.
стан економіки країни, що характеризується загальним застоєм виробництва і високим рівнем безробіття та одночасним підвищенням цін й іншими ознаками розвитку інфляційного процесу.
знецінення паперових грошей викликане дефіцитом державного бюджету, який покривається за рахунок необґрунтованої емісії грошових знаків або при кредитній емісії.
вид інфляції закритого типу, коли вона проявляється у вигляді постійного дефіциту товарної маси, або падіння якісних характеристик продукції, або проявляється у відсутності платоспроможного попиту у зв’язку з затримкою виплат заробітної плати.
сукупність регулюючих заходів уряду у сфері державних фінансів і грошово-кредитній сфері з метою стримування інфляції й оздоровлення платіжного балансу засобами зниження й уповільнення економічного зростання.
хронічно депресивний характер розвитку економіки держави, що характеризуються уповільненням інвестиційного процесу, значним недовантаженням виробничих потужностей, хронічним характером масового безробіття.
офіційне зниження державного металевого вмісту та валютного курсу національної грошової одиниці щодо іноземних валют.
надмірний вплив напливу іноземної валюти, підвищення цін на імпортні товари.
надмірна емісія та накопичення грошей в каналах обігу без помітного підвищення або при незначному рості цін.
деномінація знеціненої грошової маси й заміна її новою укрупненою грошовою одиницею з одночасним перерахуванням у встановленому порядку доцільним співвідношенням як грошових знаків, так і усіх цін, тарифів і заробітної плати.

Завдання № С-02
Місячний рівень інфляції склав 3% в продовж року.
Визначити рівень інфляції за рік.

Завдання № С-03
Визначити індекс інфляції за перше півріччя, якщо в першому кварталі рівень інфляції склав 0,05, у другому – 0,08.

Завдання № С-04
Ціна споживчого кошика в країні в базовому році склала 580 грн. В поточному році уряд встановив нову ціну споживчого кошика, яка склала 625 грн.
Розрахуйте рівень інфляції.

Завдання № С-05
Рівень інфляції за кожний з 12 місяців склав 4 %.
Розрахувати індекс інфляції і рівень інфляції за рік.

Завдання № С-06
Розрахувати відсутні елементи таблиці., якщо індекси інфляції за перші два роки у варіанті В однакові.
Таблиця 5.2
Ланцюгові індекси інфляції


Варіант А
Варіант Б
Варіант В

Ланцюгові індекси інфляції за 4 роки (%)
120,2
105,8105,6
106,2108,2
109,6
102,9


107,6

107,4

Загальна зміна рівня цін за 4 роки (%)

113,5
105,7


Завдання № С-07
Динаміка індексів інфляції за 2007 рік представлена в табл.5.3.
Таблиця 5.3
Індекси інфляції за рік

Місяць
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Індекс
103,3
102,8
102,6
102,3
101,1
101,6
101,2
102,1
100,3

Розрахувати індекс інфляції за 9 місяців 2007 року, якщо базовим періодом є грудень 2006 року, в якому індекс інфляції склав 100 %.

Завдання № Д-01
Вкладник відкрив депозит в сумі 50 000 грн. на 3 місяці з щомісячним нарахуванням складних процентів. Процентна ставка по вкладу складає – 30% річних. Рівень інфляції - 4% в місяць.
Визначити, яку суму отримає вкладник на момент закриття рахунку та розрахувати індекс інфляції за три місяці. Оцінити суму вкладу з точки зору купівельної спроможності та реальний доход вкладника з точки зору купівельної спроможності. Зробити висновки.

Завдання № Д-02
Реальна прибутковість операцій обліку складає 7 % річних, що відповідає реальній доходності кредитних операцій. Вексель враховується у банку за 3 місяці до строку його погашення. Порівняти доходність операцій при місячному рівні інфляції, який складає: а) 5 %; б) 7 %.
Завдання № Д-03
В табл. 5.4 наведені індекси цін по роках.
Таблиця 5.4
Значення індексів інфляції за 4 роки

Рік
Індекс цін, %

1
100

2
112

3
123

4
129


1. Розрахувати рівень інфляції для кожного року, зробити відповідний висновок;
2. Використавши правило величини 70, визначити кількість років, необхідних для подвоєння рівня цін (в якості знаменника прийняти рівень інфляції у відповідному році).

Завдання № Д-04
Свої заощадження фізична особа у січні 2005 року вклала у нерухомість, витративши 20 тис. у.о. на купівлю будинку. У січні 2008 року вона продала будинок за 60 тис. у.о. Інфляція по роках становила: 2005 р. – 50 %, 2006 р. – 20 %, 2007 р. – 5%. Скільки відсотків складає прибуток чи збиток фізичної особи.

Завдання № Д-05
Кредит у сумі 20 000 грн. виданий терміном на 3 роки під 18 % річних за простою ставкою. Визначити номінальну і реальну суму боргу на кінець 3-го року, а також втрати кредитора через інфляцію.
Динаміка індексів інфляції за 3 роки з розбивкою по кварталах представлена в табл. 5.5.
Таблиця 5.5
Динаміка індексів інфляції

2005 рік
2006 рік
2007 рік

103,3
108,2
102,5

104,8
103,6
103,6

102,5
101,2
104,2

105,6
101,8
108,6


Завдання № Д-06
Розрахувати обсяг ВВП по потоку доходів, обсяг ВВП по потоку витрат, обсяг чистого національного продукту, обсяг національного доходу на підставі умовних даних, що наведені в табл. 5.6.
Таблиця 5.6
Питома вага складових елементів

Складові
Млрд. дол.

1
2

Відсоток за кредит
12

Валові приватні інвестиції
55

Заробітна плата
218

Прибуток корпорацій
113

Непрямі податки та податкові надходження від приватних підприємців
22

Рентні платежі
20

Податок на прибуток корпорацій
50

Чистий експорт товарів та послуг
9

Закінчення табл. 5.6

1
2

Державні закупівлі товарів та послуг
90

Доходи від власності
21

Чисті приватні інвестиції
45

Трансфертні платежі населенню
23

Субсидії державним підприємствам
2

Споживацькі витрати
260


Завдання № Е-01
Суму 30 000 грн. вкладник бажає покласти у банк на 4 місяці з щомісячним нарахуванням складних відсотків. Рівень інфляції в країні складає 2% у місяць. Річна ставка за вкладами 26 %. Чи є сенс вкладнику класти гроші у банк, чи буде мати вкладник реальний прибуток, якщо враховувати рівень інфляції?

Завдання № Е-02
Підприємець має 50 000 грн. Він може залишити ці гроші у себе вдома і використовувати їх, може покласти їх на депозитний рахунок в гривнях під 13 % річних в банк «Інфра» на 6 місяців, а може зберігати ці гроші в золоті в банку «Ефір» 6 місяців за умовою, що грам золота оцінюється в 200 гривень, обсяг ВВП в країні в цьому році складає 100 000 тисяч гривень, а в базовому році 90 000 тисяч гривень. Відсотки в банках прості. Який варіант збереження грошей для підприємця найбільш вигідний?

Завдання № Е-03
Проведіть порівняльну характеристику таких видів інфляції:
а) інфляція попиту,
б) інфляція пропозиції.
При цьому вкажіть причини та наслідки виникнення кожного з видів. Розв’язок оформіть у вигляді таблиці.

Завдання № Е-04
Проведіть порівняльну характеристику таких видів інфляції:
а) прихована інфляція,
б) відкрита інфляція.
При цьому вкажіть причини та наслідки виникнення кожного з видів. Розв’язок оформіть у вигляді таблиці.

Завдання № Е-05
Використавши знання, отримані на лекційному занятті, побудуйте графічно часові інтервали етапів проведення грошової реформи в Україні з наданням характеристики кожному з них.

Питання для самоперевірки знань

Дайте визначення інфляції і охарактеризуйте її зовнішній прояв.
У чому проявляється інфляція на макро- та мікрорівні?
Поясніть, у чому причини інфляції, яка мала місце в умовах металевих грошових систем.
Охарактеризуйте неочікувану інфляцію.
Що таке повзуча інфляція і які її наслідки.
Розкрийте суть поняття «інфляція попиту».
Охарактеризуйте таке явище, як інфляція витрат.
У чому суть монетаристського підходу до інфляції?
Чому М. Фрідман вважає, що інфляція скрізь і завжди є монетарним феноменом?
Назвіть найбільш типові причини інфляції.
Розкрийте способи визначення рівня інфляції.
Як класифікують інфляцію за рівнем динаміки зростання цін?
Чи завжди інфляція негативно впливає на економіку?
Поясніть, що означають терміни «збалансована» і «незбалансована» інфляція?
Яку роль відіграє бюджетний дефіцит у розвитку інфляції?
Назвіть головні соціально-економічні наслідки інфляції.
Як розраховуються індекси інфляції?
Поясніть, за яких умов можлива ситуація, коли темп знецінювання грошей перевищує темп їх емісії?
Поясніть, чому інфляція у відносно невеликих розмірах сприяє розвитку виробництва?
Чому інфляція в певних розмірах може бути вигідною уряду?
Дайте характеристику інфляції в Україні протягом останніх 10 років.
Розкрийте основні причини інфляції в Україні.
Які основні механізми впливу монетарної політики центрального банку ви знаєте?
Розкрийте специфіку сучасної антиінфляційної політики держави.
Які цілі має за мету держава розробляючи антиінфляційні заходи?
Охарактеризуйте такі антиінфляційні заходи, як заморожування заробітної плати і реформування цін.
Поясніть, що розуміють під поняттям «грошова реформа»?
Охарактеризуйте основні етапи грошової реформи в Україні та поясність необхідність її проведення.


ТЕМА 6. Валютний ринок і валютні системи

Компетенції, якими повинен володіти студент після вивчення цієї теми

Знати поняття: валютний ринок; валютний курс; конвертованість валюти; валютна система; валютна політика; платіжний баланс; золотовалютні резерви.
Розуміти: необхідність регулювання валютних курсів; роль банків на валютному ринку; механізм роботи валютної біржі; процес створення золотовалютних резервів
Вміти:
характеризувати сутність валютних відносин (вміти визначати складові валютних відносин в залежності від їх економічного призначення; вміти класифікувати валюти в залежності від комітентської приналежності та конвертованості валюти);
класифікувати валютні курси та проводити їх порівняльну характеристику;
характеризувати методи регулювання валютних курсів;
досліджувати структуру валютного ринку України (вміти класифікувати суб(єктів валютного ринку та визначати їх функції; вміти класифікувати валютний ринок за певними ознаками; вміти класифікувати валютні операції та проводити їх порівняльну характеристику);
характеризувати методи оптимізації валютних курсів та мінімізації валютних ризиків;
досліджувати особливості функціонування валютної системи України (вміти характеризувати основні складові елементи валютної системи України; вміти обґрунтовувати доцільність валютного регулювання та характеризувати методи, які застосовуються; вміти характеризувати етапи формування та розвитку власної національної валютної системи);
досліджувати економічну сутність і структуру платіжного балансу, золотовалютних резервів НБУ в процесі активізації механізму валютного регулювання (вміти класифікувати джерела валютних резервів на власні та залучені);
визначати економічне призначення та характеризувати етапи розвитку світових та міжнародних платіжних систем.
Література: основна [1, с. 113-135, 2, с. 183-224], додаткова [2,3,4,5,8].

Методичні рекомендації до розв’язання завдань

Для розв’язання наступних завдань слід згадати наступні поняття та їх сутність:
Валютний курс – це ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни при угодах купівлі-продажу.
Встановлення курсу називається котирування валюти.
Розрізняють пряме котирування, якщо розрахунок здійснюється шляхом вираження іноземної валюти певною кількістю одиниць національної, та непряме котирування – якщо національну валюту прирівнюють до певної кількості одиниць чужоземної валюти.
Котирування складається з двох цифр: перша – бід (Bid) –ціна, по якій клієнт може продати базову валюту, друга - аск (Ask или Offer), ціна, по якій клієнт може купити базову валюту за котируєму.
Крос-курси – це співвідношення між двома валютами, що випливає з їхнього курсу стосовно курсу третьої валюти.
Форвард-курси – це реальний показник того, яку вартість буде мати валюта через певний період часу.

Завдання для розв’язання

Завдання № С-01
Найдіть відповідне тлумачення
Таблиця 6.1
Терміни і поняття

1. Валютна інтервенція
4. Міжнародна резервна валюта
7. Валютні свопи
10. Валютний арбітраж

2. Форвардні операції
5. Форфейтинг
8. Пряме котирування
11. Грошове сховище

3. Опціон
6. Міжнародна торгова валюта
9. Зворотне котирування
12. Золотовалютний резерв


Визначення:
визначення кількості іноземної валюти на одиницю національної.
втручання центрального банку в операції на валютному ринку з метою впливу на курс національної валюти через операції купівлі-продажу іноземної валюти. З метою підвищення курсу національної валюти центральний банк продає іноземну валюту, а маючи на меті знизити курс національної валюти, навпаки, скуповує іноземну.
різновид строкових операцій, за яких між учасниками укладається особлива угода, що надає одному з них право купити чи продати іншому певну суму валюти в установлений строк і за узгодженим сторонами курсом.
визначення кількості національної валюти на одиницю іноземної.
валюта, що використовується для оцінки міжнародних торговельних операцій, або валюта як товар, що є предметом купівлі-продажу.
валюта, що використовується для покриття дефіциту платіжного балансу, надання позик, кредиту, фінансування допомоги тощо.
операції з купівлі-продажу валюти з наступною оберненою угодою з метою отримання прибутку від різниці валютних курсів.
офіційний запас золота (у злитках та монетах) і валютний запас, що зберігаються в центральному банку держави з метою проведення валютних інтервенцій на внутрішньому та зовнішньому валютних ринках і отримання іноземних кредитів під забезпечення цим резервом.
операції з кредитування експорту шляхом випуску комерційних векселів або інших боргових зобов'язань за зовнішньоторговельними угодами.
запаси банкнот і монет в установах НБУ в спеціально обладнаних приміщеннях і спеціальних сейфах, створені з метою оновлення готівкової маси в обігу та забезпечення грошового обігу банкнотами і монетами різного номіналу.
обмін кредитними зобов'язаннями або контрактами на купівлю іноземної валюти за національну з її майбутнім зворотним викупом в обумовлений час.
операцій з купівлі-продажу валюти на певну дату за курсом, визначеним в угоді.

Завдання № С-02
Курс долара США у швейцарських франках дорівнює 1,5072. Курс долара США у сінгапурських доларах дорівнює 1,8408.
Необхідно визначити, чому дорівнює крос-курс сінгапурського долара у франках та крос-курс франка у сінгапурських доларах.

Завдання № С-03
Якщо 1 долар дорівнює 0,65 євро, яка вартість 1 євро.

Завдання № С-04
Розрахувати крос-курс фунт стерлінгів в євро до долару США, якщо фунт стерлінг до долару дорівнює 1,6147, долар до євро – 0,8408.

Завдання № С-05
Банк встановив курс долара:
покупка 5,0335
продаж 5,0750
Скільки гривень можна отримати за 250 000 доларів, і скільки доларів можна купити за 300 000 гривень.

Завдання № Е-01
Є дві розвинені промислові країни: країна А та країна Б. Курс валюти
· по відношенню до валюти
· складає 2,25. ВНП країни А у поточному році склав 150 млрд.
·, ВНП країни Б – 60 млрд.
·. Розрахований очікуваний індекс приросту ВНП на наступний рік в обох країнах: 1,12:1,16 відповідно. Очікувана маса грошей, розрахована за агрегатом М1: 80 млрд.
·:20 млрд.
· (країни А:Б відповідно).
У якій валюті вигідніше зберігати кошти на депозитному рахунку протягом наступного року, якщо вкладаючи 1000
· терміном на один рік, ми отримаємо 80
· відсотками, а вкладаючи 2250
·–176
·. Відсотки прості.

Завдання № Е-02
В табл. 6.2 представлені деякі показники розвитку економіки України за 2007 рік. Так, експорт товарів і послуг виріс до 76 720 млн. доларів США. При цьому імпорт товарів і послуг зменшився і склав 85 894 млн. доларів США. Обмінний курс гривні виріс від 4,95 грн. за 1 долар до 5,25 грн. за 1 долар. На основі наведених даних поясніть, як впливав на експорт та імпорт продукції обмінний курс національної валюти.
Таблиця 6.2
Показники експорту, імпорту товарів і послуг, а також обмінного курсу гривні до долара США за 2006- 2007 рр.

Обмінний курс гривні до долара США
від 4,95 до 5,25

Експорт товарів і послуг, млн. доларів США за 2006 р.
63 457

Експорт товарів і послуг, млн. доларів США за 2007 р.
76 720

Імпорт товарів і послуг, млн. доларів США за 2006 р.
110 974

Імпорт товарів і послуг, млн. доларів США за 2007 р.
85 894


Завдання № Е-03
Сума невиконаних контрактів по експорту нафтопродуктів Росією в Україну становить 75 млн. грн, а сума невиконаних контрактів по імпорту з України цукру – 8 млн. грн. Українська гривня девальвувала відносно долара США від 2,65 до 2,75, а російський рубль – від 5700 до 5900.
1. Визначити втрати російських експортерів нафти (за відсутності захисного застереження).
2. Обчислити втрати українських експортерів цукру (за відсутності захисного застереження).

Питання для самоперевірки знань

У чому різниця між поняттями «валюта» та «гроші»?
Надайте порівняльну характеристику валют.
Визначити чинники, які впливають на величину валютного курсу та викликають його коливання.
Що таке конвертованість валюти, які види конвертованості валюти Ви знаєте?
Що означає поняття «повна конвертованість валюти»?
Що означає поняття «частково конвертована валюта»?
назвіть країни, валюта яких є повністю конвертованою.
Дайте визначення неконвертованій валюті і поясніть, за яких умов валюта отримує такий статус?
Що таке валютний курс, які види валютних курсів Ви знаєте?
Основні напрямки курсової політики.
Розкрийте найбільш поширені способи визначення валютного курсу.
Перелічіть основні чинники, зміна яких може вплинути на курс валюти.
Що таке золотий паритет?
Охарактеризуйте вплив інфляції на валютний курс.
Розкрийте переваги і недоліки фіксованого курсу валют.
Дайте визначення плаваючого курсу і назвіть його різновиди.
Що таке валютний ринок, які види валютних ринків Ви знаєте?
Охарактеризуйте об’єкт і суб’єкти валютного ринку.
У чому полягають переваги децентралізованого валютного ринку перед централізованим?
Які функції виконують валютні ринки?
У яких випадках використовується валютна інтервенція.
Охарактеризуйте механізм, цілі і наслідки валютних інтервенцій центрального банку.
Що таке валютний демпінг?
Що таке «валютна система», «валютна політика», «валютне регулювання»?
Які органи валютної політики і валютного регулювання в Україні?
Назвіть основні інструменти валютної політики. Чому серед них є інструменти грошово-кредитної політики?
Охарактеризуйте основні етапи розвитку світової валютної системи.
Чим відрізняються Бреттон-Вудська та Ямайська валютні системи?
Які переваги країнам-учасникам давала Бреттон-Вудська угода?
У чому полягає значення регіональної валютної системи?
Розкрийте теоретичні засади сучасного валютного регулювання.
Які органи державного управління здійснюють валютний контроль?
Коли і як було введено євро?
Які основні причини введення євро?
Які переваги може надати для України введення євро в обіг?
Охарактеризуйте найбільш важливі складові валютної політики НБУ.


ТЕМА 7. Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика

Компетенції, якими повинен володіти студент після вивчення цієї теми

Знати: основні закони і поняття: обсягу попиту; закон попиту; еластичність попиту та її види; пропозиція; поняття ринкової рівноваги; ситуації дефіциту та надлишку на ринку; інструменти, цілі та види грошово-кредитної політики країни тощо;
Розуміти: дію законів попиту та пропозиції грошей; для чого потрібна рівновага на грошовому ринку та які існують причини її порушення; що мають на увазі під стійкістю ринкової рівноваги; які фактори та чинники впливають на формування грошово-кредитної політики країни тощо;
Вміти:
досліджувати механізм формування попиту та пропозиції грошей на ринку (вміти характеризувати економічний зміст попиту на гроші та розрізняти чинники, що визначають сукупний попит; вміти визначати чинники, що впливають на формування пропозиції грошей; вміти застосовувати графічний метод для визначення попиту та пропозиції грошей в залежності від тактичних цілей грошово-кредитної політики НБУ; вміти визначати роль та цільове призначення таких категорій, як заощадження та інвестиції на грошовому ринку);
досліджувати особливості формування та реалізації грошово-кредитної політики в Україні (вміти структурувати об(єкти, суб(єкти та інструменти грошово-кредитного регулювання; вміти класифікувати цілі грошово-кредитної політики в залежності від методів регулювання грошового обігу; вміти розрізняти типи грошово-кредитної політики в залежності від зміни кон’юнктури ринку; вміти характеризувати доцільність використання певних інструментів монетарного впливу на грошово-кредитну політику держави; вміти визначати роль грошово-кредитної політики держави в її загальноекономічній політиці.
Література: основна [1, с. 94, 2, с. 265-280], додаткова [3,4,5,6,8].

Методичні рекомендації до розв’язання завдань

Пропозиція грошей визначається як добуток грошової бази та кредитного мультиплікатора:

13 EMBED Equation.3 1415, (7.1)

де: m – кредитний мультиплікатор;
Гб - грошова база.

У свою чергу кредитний мультиплікатор визначається за наступною формулою:

13 EMBED Equation.3 1415, (7.2)
де: с – коефіцієнт розподілу доходу на готівку та депозити;
r – норма банківських резервів.

Пропозиція грошей:

13 EMBED Equation.3 1415, (7.3)

Завдання для розв’язання

Завдання № С-01
Найдіть відповідне тлумачення
Таблиця 7.1
Терміни і поняття

1. Пропозиція грошей
4. Попит на гроші
7. Фіскальна політика
10. Операцій на відкритому ринку

2. Грошовий ринок
5. Грошова база
8. Структурна політика
11. Політика «дешевих грошей»

3. Грошовий мультиплікатор
6. Грошово-кредитна політика
9. Трансакційний мотив попиту на гроші
12. Політика «дорогих грошей»


Визначення:
зберігання грошей через зручність їх використання як засобу платежу.
величина, на яку збільшується кількість грошей в обігу в результаті операцій на монетарному ринку.
купуючи цінні папери на ринку, центральний банк додатково спрямовує в оборот відповідну суму грошей збільшуючи банківські резерви і загальну масу грошей за інших незмінних умов.
зміна державних видатків та податкової системи, знижуючи безробіття і не підвищуючи при цьому рівень інфляції.
гроші, які не беруть участі в кредитному обігу та грошовому обігу, але створюють основу для їх розширення.
система заходів грошово-кредитної політики, спрямованих на збільшення грошової маси в обігу.
наявність у розпорядженні економічних суб’єктів у будь-який момент певного запасу грошей, які вони можуть за сприятливих обставин спрямувати в обіг.
надання субсидій чи інших стимулів активізації розвитку відносно відсталих регіонів чи певних галузей, секторів виробництва.
сукупність всіх грошових ресурсів країни, що постійно переміщуються під впливом попиту та пропозиції з боку різних суб’єктів господарювання.
система заходів грошово-кредитної політики, спрямованих на скорочення грошової маси в обігу, що досягається використанням інструментів (скорочення обсягів кредитів, підвищення процентних ставок за кредитами, підвищення норм обов’язкових резервів продажу державних цінних паперів банкам другого рівня).
сукупність методів та інструментів у сфері грошового обігу і кредитних відносин, що використовує держава для регулювання грошово-кредитних відносин
запас грошей, який прагнуть мати у своєму розпорядженні економічні суб’єкти на певний момент.

Завдання № Е-01
В результаті впровадження державою політики «дорогих грошей» норма банківських резервів (r) зросла з 0,3 до 0,4, а коефіцієнт розподілу доходів на готівку та депозити (c) знизився з 0,5 до 0,4.
Визначити, як змінилася пропозиція грошей, якщо грошова база не змінилася.

Завдання № Е-01
Складіть структурну схему грошово-кредитного регулювання в Україні, на якій повинні бути відображені такі елементи: методи грошово-кредитного регулювання, інструменти, цілі грошово-кредитної політики та регулюючі органи.

Питання для самоперевірки знань

Як пов'язаний попит на гроші зі швидкістю обігу грошей?
Як залежить попит на гроші від середнього рівня цін, фізичного обсягу валового продукту та норми процента?
У чому полягає сутність пропозиції грошей?
Що таке грошово-кредитна політика? Яке її місце в економічній політиці держави? Як вона пов'язана з грошовою системою?
Які особливості взаємодії структурних елементів грошових систем в сучасних умовах?
Які існують методи регулювання грошово-кредитної політики держави?
Визначте місце фіскально-бюджетної політики в системі державного регулювання.
У чому полягає зміст проблеми монетизації бюджетного дефіциту?
Охарактеризуйте грошово-кредитну політику України на сучасному етапі.
Дайте загальне визначення попиту на гроші.
Поясніть, чому попит на гроші – це попит на запас грошей, а не на потік грошей?
Чим у цілому визначається сукупний попит на гроші?
У чому полягає залежність попиту на гроші як на актив від кон’юктури фінансового ринку?
Поясніть, чому попит на гроші як на активи більш еластичний у своїх параметрах, ніж трансакційний попит?
Зробіть графічне відображення сукупного попиту в його залежності від процентної ставки і рівня доходу.
Чому крива попиту не пересікає ні осі ординат, ні осі абсцис?
Розкрийте основні фактори, що впливають на сукупний попит на гроші, і поясніть механізм цього впливу.
З якими новими поняттями в сучасних умовах пов'язаний розвиток теорії попиту на гроші?
Назвіть і охарактеризуйте основні особливості формування попиту на гроші в умовах перехідної економіки.
Як пов’язано зростання пропозиції грошей з випуском державою цінних паперів для покриття бюджетного дефіциту?
Перелічіть основні положення монетаристської концепції, які лежать в основі практичного формування пропозиції грошей.
Поясніть, що таке рівновага на грошовому ринку?
Дія яких чинників може призвести до порушення рівноваги на грошовому ринку?
Відобразіть графічну модель рівноваги на грошовому ринку.
Перелічіть можливі зовнішні чинники, які можуть вплинути на розміри пропозиції грошей.
Чи призводить до змін пропозиції грошей валютна інтервенція центрального банку?
Чи може комерційний банк збільшити пропозицію грошей за рахунок операцій з борговими зобов’язаннями?
Як змінюється попит на гривню в умовах інфляційних процесів в Україні?
Як впливає ринкова інфраструктура української економіки на можливість зберігання коштів?
Чим зумовлена актуальність розгляду особливостей попиту та пропозиції грошей на сьогоднішній день?
Перелічіть можливі внутрішні чинники, які можуть вплинути на розміри пропозиції грошей.
Розкрийте сутність методів грошово-кредитної політики.
Охарактеризуйте стратегічні цілі грошово-кредитної політики.


ТЕМА 8. Роль грошей у ринковій економіці

Компетенції, якими повинен володіти студент після вивчення цієї теми

Знати: природу виникнення грошей та сучасні механізми їх використання; нові більш універсальні форми грошових знаків; основопологаючу роль грошей у формуванні держави тощо;
Розуміти: роль і місце грошей у життєдіяльності сучасного суспільства; мати чітке уявлення про чинники, що призвели до появи грошей, як таких; значення сучасної грошової одиниці для сталого функціонування та розвитку суспільства;
Вміти:
досліджувати специфіку функціонування грошей на етапі становлення ринкових відносин та їх подальшого розвитку (вміти оцінювати стан грошового обігу від давнини до сьогодення;
визначати роль та призначення грошей в економіці країни щодо вирішення завдання її стабілізації та забезпечення сталого розвитку; вміти впроваджувати новітні механізми в процесі використання грошей та їх функціонального призначення на етапі розвитку інтеграційних процесів).
Література: основна [1, с. 30], додаткова [3,4,5,8].

Завдання для розв’язання

Завдання № С-01
Найдіть відповідне тлумачення
Таблиця 8.1
Терміни і поняття

1. Бартер
4. Вартість
7. Комісія
10. Емісія

2. Диверсифікація
5. Емісійна функція кредиту
8. Купівельна спроможність грошей
11. Кредитна експансія

3. Заощадження
6. Інвестиції
9. Тіньова економіка
12. Кредитна рестрикція


Визначення:
комплекс заходів, спрямованих на розширення банківського кредитування (збільшення грошової пропозиції).
спроможність грошової одиниці бути обміняною на певну кількість товарів і послуг, яку можна придбати, купити за грошову одиницю країни.
довгострокові вкладення приватного або державного капіталу в різноманітні галузі національної або закордонної економіки з метою одержання прибутку.
комплекс заходів, спрямованих на скорочення банківського кредитування (зниження пропозиції грошей).
у банківській практиці плата банку за здійснення операцій, що виконуються в інтересах клієнта, а часто і за його рахунок.
у сучасній економіці гроші виникають унаслідок банківського кредитування.
втілена й уречевлена в товарі суспільна праця або економічна категорія, яка виражає відносини між суб’єктами господарської діяльності, що пов’язані суспільним поділом праці і обміном товарами та послугами.
процес розподілу портфеля у різні види активів, доходи за якими якомога менше корелюють між собою.
випуск в обіг грошей, акцій, облігацій ті інших боргових зобов’язань.
сукупність не підрахованих, нерегламентованих, а також протиправних видів діяльності з виробництва, збуту товарів і надання послуг.
частина грошових доходів населення, які воно накопичує для майбутніх потреб.
натуральний товарообмін, при якому одна річ обмінюється на іншу без грошової плати.

Тести «Вірно/Невірно»

Відмінність між загальною і грошовою формою вартості полягає не в тому, який товар виконує роль загального еквівалента, а у тому, чи закріпилась ця роль за одним товаром:
а) вірно;
б) невірно
Гроші – це натуральне явище природи:
а) вірно;
б) невірно
Золото і срібло – це гроші:
а) вірно;
б) невірно
Масштаб цін – це закріплена за грошовою одиницею певної країни визначеної кількості золота; це грошова одиниця, яка слугувала для вимірювання цін товарів:
а) вірно;
б) невірно
Масштаб цін в умовах Золотого стандарту встановлювався державою при запровадженні грошової одиниці:
а) вірно;
б) невірно
Порівняння національних грошових одиниць в Золотому стандарті здійснюється на основі масштабу цін:
а) вірно;
б) невірно
Ціна товару – це грошовий вираз вартості товару:
а) вірно;
б) невірно
Ціна товару не залежить від вартості грошей:
а) вірно;
б) невірно
Гроші і валюта – теоретично це одне й теж:
а) вірно;
б) невірно
Ціна грошової одиниці – це її курс по відношенню до іншої грошової одиниці:
а) вірно;
б) невірно
Негативним наслідком для країни, яка девальвувала свою валюту, є подорожчання імпорту:
а) вірно;
б) невірно
Ревальвація дозволяє для країни, яка її проводить, дешевше купувати іноземну валюту:
а) вірно;
б) невірно
В сучасних умовах масштаб цін встановлюється після визначення цін на товари:
а) вірно;
б) невірно
Монетна форма грошей була замінена кредитними грошами в функції засобу платежу:
а) вірно;
б) невірно
Історично кредитні гроші виникають на ґрунті обігу паперових:
а) вірно;
б) невірно
Форма кредитних грошей «банкнота» стала пануючою формою грошових знаків:
а) вірно;
б) невірно
Сьогодні паперові гроші розвиваються на кредитних засадах:
а) вірно;
б) невірно
Ви зайшли в магазин і побачили светр за ціною 45 грн. Гроші виконали в цю хвилину функцію засобу обігу:
а) вірно;
б) невірно
Гроші, купівельна спроможність яких визначається законодавчо, називаються декретними. Банкнота і розмінна монета – це декретні гроші:
а) вірно;
б) невірно
Кількість грошей в обігу знаходиться в обернено пропорційній залежності від вартості грошей:
а) вірно;
б) невірно
Ціни товарів не визначаються кількістю грошей в обігу:
а) вірно;
б) невірно
Ціни товарів визначаються до обігу товарів:
а) вірно;
б) невірно
Вартість грошей обернено пропорційна їх кількості:
а) вірно;
б) невірно
Українське підприємство купило у Білорусії будівельні матеріали, які надійшли раніше. Розрахувалось воно російськими рублями. Гроші виконали функцію засобу обігу:
а) вірно;
б) невірно
Кредитні гроші – це засоби обміну, які є зобов’язаннями приватної особи чи фірми. Зараз банкноти не є кредитними грошима:
а) вірно;
б) невірно
Кількість відповідей «вірно» – 19, «невірно» – 6.

Питання для самоперевірки знань

На які періоди умовно можна поділити грошовий обіг?
Які гроші можна вважати найпершими в історії України?
З чим асоціюється у вас назва «Іванові голівки»?
Коли і ким проведена перша спроба виготовлення власної валюти в Україні?
Коли виникла кунна система грошей?
Коли і ким були викарбувані перші монети в Україні?
Від чого походить слово «гривна»?
Охарактеризуйте розвиток товарно-грошових відносин в період козацької республіки.
У чому полягає суть трансформації товарної природи грошей у нетоварну і які причини цього явища?
Назвіть основні напрямки наукової думки щодо походження грошей і розкрийте їх відмінності.
У чому полягає роль держави в еволюції форм грошей7
Визначте вплив грошового середовища на виробничу активність суб’єктів господарювання.
Яке значення сфера грошового обігу набуває у сучасних умовах організації державного регулювання економіки.
Назвіть основні напрями успішного використання грошей у трансформаційній економіці нашої країни.
Які наслідки має інтеграція України у світовий економічний простір з боку грошово-кредитного регулювання?


Модуль 3. Роль та місце кредиту у соціально-економічному просторі

ТЕМА 9. Теорія грошей

Компетенції, якими повинен володіти студент після вивчення цієї теми

Знати: основні теорії виникнення та розвитку грошових відносин та їх представників; основні постулати класичної кількісної теорії грошей; економічний зміст рівняння обміну; монетаристське трактування інфляції; чотири фази типового ділового циклу.
Розуміти: відмінні особливості кількісної теорії грошей та її кембріджського варіанту; внесок Туган-Барановського в розвиток кількісної теорії грошей; сучасну мету монетарної політики; сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез.
Вміти:
характеризувати основні постулати класичної кількісної теорії грошей (вміти розрізняти погляди представників металістичної теорії грошей від поглядів представників номіналістичної теорії грошей; вміти характеризувати точку зору представників кількісної теорії щодо регулювання інфляційних процесів в Україні);
проводити порівняльний аналіз двох концепцій: сучасної кількісної теорії грошей та її кембріджського варіанту (оцінювати внесок Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей);
характеризувати сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії грошей (вміти аналізувати роль грошей і грошового обігу в формуванні теорії ділових циклів; вміти визначати особливості сучасного неокласичного синтезу у теорії грошей).
Література: основна [1, с. 137-147], додаткова [3,4,5,8].

Завдання для розв’язання

Завдання № С-01
Найдіть відповідне тлумачення
Таблиця 9.1
Терміни і поняття

1. Монетаризм
4. Постулат причинності
7. Монетаристське трактування інфляції
10. Монетизація

2. Кейнсіанська теорія інфляції
5. Постулат пропорційності
8. Передавальний механізм

11. Трансакція

3. Номіналістична теорія
6. Кількісна теорія грошей
9. Монетарист
12. Дефіцитне фінансування


Визначення:
гроші не мають товарної природи, а являють собою умовний знак, вартість якого визначається найменуванням і встановлюється державою
людина, яка дотримується монетаристської теорії
рівень товарних цін і вартість грошей пов’язані з кількістю платіжних засобів в обігу
спосіб розширення сукупного попиту шляхом застосування державного регулювання
маса грошей в обігу спричинює зміну товарних цін
зміна цін відбувається пропорційно до зміни грошової маси
аналіз доходів і витрат господарських суб(єктів і вплив їх на збільшення попиту, що призводить до зростання виробництва і зайнятості. У той же час збільшення попиту населення, як явище непродуктивне, стимулює зростання інфляції
продаж урядом цінних паперів банкам з метою фінансування дефіциту бюджету.
робить наголос на жорсткій політиці кредитно-грошових обмежень у боротьбі з інфляцією
операція, угода, що супроводжується взаємними поступками
це система каналів, за допомогою яких грошово-кредитна політика впливає на реальний обсяг виробництва і рівень цін
відповідна «система теоретичних поглядів», згідно з якою регулювання грошової маси є визначальним чинником впливу на динаміку грошових доходів.

Тести «Вірно/Невірно»

Монетаристська теорія грошей – це теорія про внутрішню природу грошей:
а) вірно;
б) невірно
Кількісна теорія грошей є ключовим напрямом монетаристської теорії, її методологічною основою:
а) вірно;
б) невірно
Економічними умовами виникнення кількісної теорії було збільшення видобутку золота та срібла в Америці:
а) вірно;
б) невірно
Класична кількісна теорія стверджувала, що рівень товарних цін прямо пропорційно залежить від кількості грошей в обігу:
а) вірно;
б) невірно
Вирішальним чинником, який визначає вартість грошей, є їх кількість – стверджували представники класичної кількісної теорії:
а) вірно;
б) невірно
Гроші мають власну вартість – стверджували представники класичної кількісної теорії:
а) вірно;
б) невірно
Гроші мають представницьку вартість – стверджували представники класичної кількісної теорії:
а) вірно;
б) невірно
Представники класичної кількісної теорії розкривали механізм впливу грошей на ціни, а через них на економіку взагалі:
а) вірно;
б) невірно
Класична кількісна теорія проіснувала більше трьох століть:
а) вірно;
б) невірно
Неокласична кількісна теорія включає кон`юктурну теорію та монетаризм:
а) вірно;
б) невірно
Математичний вираз положень кількісної теорії зробив Туган-Барановський:
а) вірно;
б) невірно
Вперше довів вплив кількості грошей на ціни через зміну сукупного попиту на товари Туган-Барановський:
а) вірно;
б) невірно
Вперше довів вплив кількості грошей на ціни через зміну дисконтного процента М. Кейнс:
а) вірно;
б) невірно
Теорія Туган-Барановського – це теорія про вплив не грошових факторів на коливання цін:
а) вірно;
б) невірно
Кількість грошей залишається ключовим фактором в кон`юктурній теорії Туган-Барановського, так як вона впливає на всі інші чинники:
а) вірно;
б) невірно
«Кемриджське» рівняння А. Пігу пояснює залежність цін від кількості грошей через попит на гроші – тобто запас грошей, яку суб’єкти зберігають у ліквідній формі і який обернено впливає на сукупний попит, а отже, ціни:
а) вірно;
б) невірно
Кейнс згоден, що за незмінності всіх інших чинників впливу на ціни зміна кількості грошей прямо впливає на ціни, але не пропорційно:
а) вірно;
б) невірно
Кейнс вважав, що ринковий механізм треба доповнювати фіскальною і грошовою політикою:
а) вірно;
б) невірно
Кейнс доводить, що гроші не мають суттєвого значення для розвитку економіки:
а) вірно;
б) невірно
Концепція Кейнса «керованих грошей» спрямована на забезпечення стимулювання ефективного сукупного попиту:
а) вірно;
б) невірно
Кейнс стверджував, що вплив грошей на реальну економіку на короткостроковому періоді здійснюється за постулатами кількісної теорії:
а) вірно;
б) невірно
Головним інструментом зв’язку між сферою реальної економіки і грошовою сферою за Кейнсом є процентна ставка:
а) вірно;
б) невірно
Кейнс визнавав і фіскальну, і грошову політики:
а) вірно;
б) невірно
Кейнс вважав грошову політику більш ефективною:
а) вірно;
б) невірно
Задля темпів економічного зростання Кейнс пропонує приносити в жертву купівельну спроможність грошей:
а) вірно;
б) невірно
Монетаристи не погоджуються з Кейнсом, що «гроші мають значення»:
а) вірно;
б) невірно
Монетаристи згодні з Кейнсом, що грошима треба керувати:
а) вірно;
б) невірно
Монетаристи вважають, що грошова сфера є потужним джерелом дестабілізації економіки:
а) вірно;
б) невірно
Монетаристи стверджують, що кількість грошей безпосередньо впливає на сукупний попит:
а) вірно;
б) невірно
Головним напрямом грошової політики держави є регулювання пропозиції грошей. Це твердження монетаристів:
а) вірно;
б) невірно
Згідно з «грошовим правилом» Фрідмана, маса грошей в обігу повинна випереджати зростання ВВП:
а) вірно;
б) невірно
Монетаристи заперечують, що швидкість обігу грошей стабільна, а зміна пропозиції грошей призводить до зростання цін:
а) вірно;
б) невірно
Монетаристи стверджують, що швидкість обігу стабільна на короткострокових інтервалах і змінюється на довгострокових інтервалах:
а) вірно;
б) невірно
Кількість відповідей «вірно» – 25, «невірно» – 8.

Питання для самоперевірки знань

Які існували різновиди абстрактної теорії грошей?
У чому суть металістичної теорії грошей та назвіть її представників.
У чому суть монетаризму?
Які основні положення монетаристської теорії грошей, у чому її відмінність від абстрактної теорії грошей?
Чому прихильниками металістичної теорії були представники меркантилізму?
Сформулюйте головний недолік монетаризм у як теорії.
Поясніть, що означає «грошове правило» М.Фрідмена.
У чому полягає зміст трудової теорії вартості?
У чому полягає сутність кількісної теорії грошей та її внутрішня єдність з номіналістичною теорією?
Кого вважають засновником кількісної теорії грошей?
Які постулати поклали в основу кількісної теорії грошей і які представники класичного періоду їх сформували?
Хто такі меркантилісти? Які їх основні постулати?
Які соціально-економічні події в історії Європи послугували базою для формування ідеї кількісної теорії грошей?
У чому полягають основні постулати класичної кількісної теорії грошей?
Як можна формалізувати "передатний механізм" впливу грошей на реальну економіку в кейнсіанському трактуванні, в чому його новизна та недоліки?
Дайте оцінку економічного змісту рівняння обміну. Що таке «нейтральність» грошей?
У чому різниця між трансакційним та кембріджським варіантами кількісної теорії грошей?
Розкрийте суть трансакційного варіанта кількісної теорії грошей І.Фішера.
Розкрийте основні недоліки трансакційного варіанта кількісної теорії грошей.
У чому суть Кембриджського версії трансакційного варіанта кількісної теорії грошей?
Як представники Кембриджської школи розглядали емісію грошей?
У чому новизна наукового підходу Дж. Кейнса до грошей і їх ролі в суспільному виробництві?
У чому виявляється зближення позицій монетаристів і кейнсіанців та чи можливий їх синтез з позицій практики економічного регулювання?
У чому полягає головна принципова відмінність монетаризм у від кейнсіанства?
У чому полягає відмінність між монетаризмом як теорією і монетаризмом як практикою державного регулювання?
В чому суть головного джерела нестабільності економіки і грошового обігу на думку монетаристів?
Розкрийте основні положення кейнсіанського та монетаристського трактування інфляції.
Які наслідки практичного використання кейнсіансько-неокласичного синтезу?
Якою повинна бути теоретична база для розробки й реалізації грошової політики в Україні?
Чи можлива повна реалізація політики монетаризму в Україні і чому?


ТЕМА 10. Сутність і функції кредиту

Компетенції, якими повинен володіти студент після вивчення цієї теми

Знати основні поняття та категорії: кредит; лихварський капітал; кредитна угода; ознаки кредиту; суб’єкти та об’єкти кредитних відносин; позичена вартість.
Розуміти: рух позиченої вартості відповідно до розвитку кредитних відносин між двома суб'єктами, тобто на мікрорівні; особливості кредиту, що відрізняють його від інших економічних категорій; основні принципи кредитування; взаємозв’язок основних функцій кредиту; необхідність подальшого розвитку кредитної системи країни.
Вміти:
1) досліджувати загальні передумови виникнення та економічні чинники необхідності кредиту:
- досліджувати еволюцію виникнення кредитних відносин;
- вміти характеризувати натуралістичну та капіталотворчу теорії кредитних відносин;
- вміти визначати роль кредиту в ринкових умовах господарювання;
- вміти розкривати характерні ознаки та принципи кредиту;
- вміти розкривати основні функції кредиту.
Література: основна [1, с. 151-159, 2, с. 284], додаткова [3,4,5,8].

Методичні рекомендації до розв’язання завдань

Таблиця 10.1
Методика розрахунку простих та складних відсотків

Показник
Формула розрахунку
Умовні позначення

1
2
3

Прості відсотки

Сума відсотків
I=P
·n
·i
I – сума відсотків;P – початкова сума боргу (вкладу);
n – період нарахування відсотків;
і – відсоткова ставка

Нарощена сума боргу (вкладу)
S=P (1+i
·n)
S=P (1+i 13 EMBED Equation.DSMT4 1415)
S=P (1+i 13 EMBED Equation.DSMT4 1415)
S – нарощена сума боргу (вкладу);
m – період нарахування в місяцях;
d – період нарахування в днях


Нарощена сума боргу (вкладу) за умови зміни відсоткової ставки
S=P (1+13 EMBED Equation.DSMT4 1415)
N – число інтервалів нарахування відсотків;
nt – тривалість періоду t-того інтервалу нарахування;

Закінчення табл. 10.1

1
2
3it – проста ставка відсотків на t-му інтервалі нарахування

Складні відсотки

Нарощена сума боргу (вкладу)
S=P (1+i)n
S – нарощена сума боргу (вкладу);
P – початкова сума боргу (вкладу);
n – період нарахування відсотків;
і – відсоткова ставка

Нарощена сума боргу (вкладу),
якщо кількість розрахункових періодів у році перевищує один
S=P (1+13 EMBED Equation.DSMT4 1415)n
·m
m – кількість розрахункових періодів у році

Первісна сума
13 EMBED Equation.DSMT4 1415


Ставка складних відсотків
13 EMBED Equation.DSMT4 1415


Період нарахування
13 EMBED Equation.DSMT4 1415Завдання для розв’язання

Завдання № С-01
Найдіть відповідне тлумачення

Таблиця 10.2
Терміни і поняття

1. Кредитна система
4. Кредитний ризик
7. Натуралістична теорія кредиту
10. Вкладення капіталу

2. Позичальник

5. Кредитоспроможність
8. Інфраструктура кредитної системи
11. Кредитний механізм

3. Кредитний портфель
6. Нецінова конкуренція
9. Кредитна угода
12. Застава


Визначення:
майнові та інші активи, що використовуються як забезпечення наданого кредиту.
продаж компанією своїх акцій певній групі юридичних і фізичних осіб.
тимчасове запозичення чужої власності, обумовлене необхідністю матеріальної відповідальності її учасників за виконання взятих на себе зобов'язань.
фізична чи юридична особа, яка може отримати в тимчасове користування кошти на умовах повернення, платності, строковості.
механізм, який включає в себе принцип кредитування, кредитного планування і управління кредитом, умови і методи кредитування, шляхи його кількісного регулювання.
форма руху продуктивного капіталу, використання відносно самостійного позичкового капіталу і закономірності його руху.
сукупність установ, які реалізують кредитні відносини у конкретній державі.
наявність передумов для отримання кредиту та здатність повернути його.
комплекс нормативно-правового забезпечення, система захисту інтересів вкладників і кредитних установ, інформаційне забезпечення, наявність розрахункової мережі тощо.
ризик несплати позичальником основного боргу та відсотків, що належать кредитору.
сукупність усіх позичок, наданих банком, та придбаних цінних паперів.
суперництво за кредитні ресурси та кредитні вкладення між фінансовими інститутами, що виконують неоднорідні за характером операції, за якими не можна порівняти ціну.

Завдання № С-02
ТОВ “Акварель” тимчасово вільні кошти у розмірі 50 тис. грн. вклало до банку «Фінанси і кредит» під 20% річних. Через який термін ця сума може подвоїтися?

Завдання № Д-01
АКБ «Надра» прийняв на депозитний вклад від фізичної особи 470 грн. За умов банку проценти нараховуються раз на квартал. Якщо власник заключає строковий договір, то процентні ставки визначаються такими:
1-й кв.-18 %
2-й кв.-17,6 %
3-й кв.- 17,9 %
4-й кв.-18,4 %
Визначити нарощену протягом року суму на вказані вклади та зробіть певні висновки.

Завдання № Д-02
Інвестор планує покласти на депозит 130 тис.грн. строком на 6 років.
Таблиця 10.3
Умови банків

Показники
АКБ «Надра»
АКБ «Золоті ворота»
АКБ «Грант»

Відсоткова ставка, %
12
15
11

Схема нарахування
складна
проста
складна

Кількість нарахувань
2
1
1


Необхідно визначити оптимальний (вигідний) варіант розміщення депозитних коштів АКБ.

Завдання № Д-03
Для розширення виробничо-господарської діяльності підприємству необхідно взяти довгостроковий кредит у розмірі 700 тис.грн.
Таблиця 10.4
Умови АКБ «Мрія»

Банк
1
2
3
4
5

Відсоткова ставка, %
15
17
19
21
23

Схема нарахування
проста
проста
складна
складна
складна

Кількість нарахувань
1
1
1
2
4


Необхідно визначити оптимальний (вигідний) варіант.

Завдання № Д-04
Підприємство «Караван» уклало угоду з банком «Базис» про надання позики у розмірі 100 тис. грн. терміном на 2 роки за умовами, що за перший рік плата за позику становить 20% річних, а в кожнім наступному півріччі позиковий відсоток зростає на 5%. Розрахуйте нарощену суму боргу на кінець 2-го року.

Завдання № Д-05
Депозитний договір на первісну суму у 2000 грн., укладений між Карпенко О.О. та банком «Факторіал» на 3 роки передбачає складну відсоткову ставку у розмірі 18%. Порівняйте отриманий результат з величиною нарощеної суми з використанням ставки простих процентів та зробіть висновок.

Завдання № Д-06
В табл. 10.5 наведено дані щодо банківських кредитів в економіку України за період 2003-2007 років. За цими даними визначити:
а) питому вагу кожного показника в загальному обсягу кредитів;
б) темпи росту та приросту обсягу кредитів за факторинговими операціями;
в) темпи росту та приросту обсягу кредитів за експортно-імпортними операціями;
г) темпи росту та приросту обсягу кредитів в поточну діяльність.
Таблиця 10.5
Банківські кредити в економіку України у 2003-2007 роках
(на кінець періоду, млн грн)

Показник
2003
2004
2005
2006
2007

Овердрафт
1150
1165
1200
1120
1145

За операціями РЕПО
65
69
78
74
82

За врахованими векселями
1300
1362
1502
1463
1509

За факторинговими операціями
32
35
42
30
36

За внутрішніми торгівельними операціями
3850
3902
4505
4980
5603

За експортно-імпортними операціями
6135
6195
6210
6000
6302

В поточну діяльність
23825
23900
24112
26125
28500

В інвестиційну діяльність
2220
2239
2105
2015
2208

Загальний розмір
38577
38867
39754
41807
45385

Завдання № Д-07
Тимченко П.Л. зробив внесок у банку «Вабанк» у розмірі 20 тис. грн. під 15% річних. Яку суму одержить вкладник через 3 місяці? Оскільки не вказано, складна чи проста відсоткова ставка використовується при відкритті депозиту, - проаналізуйте обидва варіанти.

Питання для самоперевірки знань

Що є загальноекономічною причиною необхідності кредиту?
У чому сутність кредиту? Які існують дискусії щодо сутності кредиту?
У чому полягає внесок Г.Маклеода в розвиток капіталотворчої теорії кредиту?
Розкрийте основні положення теорії кредиту, розробленої Й.Шумпетером.
Розкрийте основні положення теорії Дж.Кейнса стосовно кредиту.
За якими ознаками відносини між економічними суб'єктами можна віднести до кредитних?
Які існують сутнісні відмінності між кредитом та грошима?
У чому полягають сутнісні відмінності між кредитом та фінансами?
Що таке відсоток за кредит? Які є підходи до визначення природи цього відсотка?
У чому суть теорії відсотка, розробленої Дж.Кенсом?
Дайте визначення нормі відсотка.
Які основні фактори впливають на норму відсотка?
Що є джерелом позичкового відсотка? Які фактори впливають на нього?
Що таке структура кредиту, які її елементи?
Які причини можуть обумовити необхідність кредиту для конкретного підприємства?
Що спільного і в чому різниця між процесами кредитування і фінансування?
Дайте визначення поняттям об’єкти і суб’єкти кредиту. Наведіть приклади.
У чому полягає суть натуралістичної теорії кредиту?
Які основні положення натуралістичної концепції кредиту?
У чому зміст капіталотворчої концепції кредиту?
У чому суть капіталотворчої теорії кредиту?
Які принципи кредитування Ви знаєте? Поясніть їх на прикладах.
Які функції виконує кредит в ринкових умовах? Дайте їх характеристику.
Як саме кредит може сприяти зменшенню витрат суспільства і підвищенню ефективності виробництва?
Яким чином кредит забезпечує перетворення заощаджень у капітал?
Розкрийте зміст контролюючої функції кредиту.
Перелічіть і розкрийте особливості позичкового капіталу.
Розкрийте особливості прояву перерозподільчої функції кредиту.
Назвіть основні складові кредитної системи України.
Намалюйте інституційну модель кредитної системи України.


ТЕМА 11. Форми, види і роль кредиту

Компетенції, якими повинен володіти студент після вивчення цієї теми

Знати основні поняття: форми кредиту; класифікаційні ознаки кредиту; межі кредиту;
Розуміти: економічні наслідки використання тієї чи іншої форми кредиту;
Вміти:
досліджувати та характеризувати форми та види кредиту (вміти класифікувати види кредитів в залежності від учасників кредитних відносин; вміти визначати межі кредиту на мікро- та макрорівнях; вміти проводити порівняльну характеристику використання різних форм кредиту, виявляти їх переваги та недоліки);
аналізувати можливості використання окремих форм кредиту в конкретних випадках та обирати оптимальну форму кредитування суб(єктів економіки;
здійснювати розрахунки лізингових та інших платежів, середнього строку використання кредиту, суми кредитних вкладень та ін.
Література: основна [1, с. 159-163, 2, с. 284], додаткова [3,4,5,8].

Методичні рекомендації до розв’язання завдань

Методичні рекомендації такі самі, як і для теми 10.

Завдання для розв’язання

Завдання № С-01
Найдіть відповідне тлумачення

Таблиця 11.1
Терміни і поняття

1. Комерційний кредит
4. Овердрафт
7. Бриджинг-кредити
10. Револьверний кредит

2. Консигнація
5. Роялті
8. Споживчий кредит
11. Іпотечний кредит

3. Франшиза
6. Кредити на виплату
9. Факторинг
12. Кредитор


Визначення:
ліцензія крупного підприємства дрібному підприємцю на продаж продукції чи надання послуг під його маркою.
плата за ліцензію у формі певної грошової форми.
погашення боргу й відсотків по них здійснюється одночасно.
переуступка банку неоплачених боргових зобов’язань, що виникають між господарськими суб’єктами в процесі реалізації товарів і послуг, на засадах комерційного кредиту
економічні відносини, що виникають з приводу надання кредиту під заставу нерухомого майна.
кредит, надаваний у товарній формі продавцями покупцям у вигляді відстрочення платежу за продані товари.
суб’єкт кредитних відносин, який надає кредит іншому суб’єкту господарської діяльності у тимчасове користування.
кредит, який надається тільки в національній валюті фізичним особам-резидентам на придбання споживчих товарів і послуг та який погашається поступово.
умова продажу товарів через склади посередників, коли право власності на товар, що надійшов на склад посередника, залишається за продавцем до моменту продажу товару покупцю.
кредит, наданий позичальникові по єдиному активно-пасивному поточному рахунку або по кредитній картці.
погашення боргу й відсотків здійснюється щомісяця рівними частинами.
дебетове сальдо за контокорентним рахунком, з яким погодився банк, різновид кредиту.

Завдання № С-02
Визначити відсоткову ставку банку, якщо він надає клієнту кредит у розмірі 25000 грн. на 4 роки, а по закінченні терміну клієнт повертає 38000грн. Відсотки прості.

Завдання № С-03
Будівельна фірма отримала кредит у банку на суму 7 млн. грн. терміном на 4 роки. Процентна ставка за кредитом визначена у 13 % річних для першого року, для другого року передбачена надбавка до процентної ставки у розмірі 1 %, для третього та наступних років – у розмірі 0,5 %.
Визначити суму боргу. Що підлягає погашенню наприкінці останнього року позички за простими процентами.

Завдання № С-04
Компанія отримала кредит в банку на суму 4 млн. грн. строком на 5 років. Відсоткова ставка складає 12 % річних для першого року, для другого року передбачена надбавка за відсотковою ставкою 1%, для третього року та наступних передбачена надбавка у розмірі 0,5 %.
Визначити суму боргу, яка підлягає сплаті в кінці останнього року кредиту за простими відсотками.

Завдання № С-05
Клієнт банку вирішив відкрити депозитний рахунок на суму 30 тис. грн, на яку щомісяця нараховуються складні відсотки за номінальною відсотковою ставкою 40 %. Оцінити суму внеску через 1.5 років, якщо середньомісячний темп інфляції складає 2% на місяць.

Завдання № Д-01
Вкладник планує покласти на депозит 120 тис.грн. строком на 5 років.
Таблиця 11.2
Умови банків

Показники
Банк А
Банк Б
Банк В

Відсоткова ставка, %
15
17
14

Схема нарахування
складна
проста
складна

Кількість нарахувань
1
1
2


Необхідно визначити оптимальний (вигідний) для вкладника варіант розміщення депозитних коштів.

Завдання № Д-02
Підприємство відкрило вкладний рахунок в банку 1 травня 2006 року у сумі 200000 тис.грн. під 18% річних строком на 10 місяців.
Таблиця 11.3
Перелік операцій, що відбулися протягом зазначено періоду

Дата операції
Характеристика
Сума, тис.грн.

25.06.
знято з рахунку
50

10.08.
зараховано на рахунок
120

18.10.
зараховано на рахунок
20

10.12.
списано з рахунку
63

22.01.
зараховано на рахунок
16


Необхідно визначити залишок коштів на рахунку підприємства та процентні затрати банку на момент закриття вкладного рахунку.

Завдання № Д-03
Підприємство відкрило вкладний рахунок в банку 2 лютого 2008 року у сумі 150 тис.грн. під 8% річних строком на 7 місяців.
Необхідно визначити залишок коштів на рахунку підприємства та процентні затрати банку на момент закриття вкладного рахунку.
Таблиця 11.4
Перелік операцій, що відбулися

Дата операції
Характеристика
Сума, тис.грн.

21.03.
знято з рахунку
20

12.05.
зараховано на рахунок
70

14.06.
зараховано на рахунок
15

10.08.
списано з рахунку
80

1.09.
зараховано на рахунок
13


Завдання № Д-04
Для розширення виробничо-господарської діяльності підприємство потребує довгострокового кредиту в сумі 700 тис.грн.
Таблиця 11.5
Умови кредитування АКБ «Мрія»


1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік

Відсоткова ставка, %
15
17
19
21
23

Схема нарахування
проста
проста
складна
складна
складна

Кількість нарахувань за рік
1
1
1
2
4


Необхідно визначити величину суми, яку підприємство муситиме погасити через 5 років, а також величину прибутку банку.

Завдання № Д-05
Таблиця 11.6
Дані діяльності комерційного банку А за 2005-2007 роки

Показники
2005
2006
2007

На рахунку в НБУ, млн.грн.
30,0
29,5
32,0

В касах, млн.грн.
2
2,75
1,82

Пасиви, млн.грн.
120,0
135,0
121,0

Норма обов’язкового резервування, %
17
17
17


Визначити, в якому році банк мав найбільші вільні резерви.
Завдання № Д-06
Банк надає позику в розмірі 100 000 грн. Визначити відсоткову ставку за кредитом, якщо позику видано строком на 1 рік, а кінцева сума сплати 124 800 грн. Відсотки нараховуються щорічно за простою схемою. Визначити реальну відсоткову ставку, якщо рівень інфляції становитиме 28 % та проаналізувати ситуацію, яка виникне в цьому випадку.

Завдання № Е-01
Підприємець має 1000 000 у.о. Він може залишити ці гроші без використання у схованці у себе вдома, взяти кредит у банку «Альфа» на 1 рік у розмірі 500 000 у.о. і розпочати нову справу, або покласти свої гроші в банк «Бета» під 16 %. В обох випадках відсотки прості. Визначити найвигідніший варіант для підприємця, якщо очікуваний рівень інфляції за рік 13 %, реальна ефективність операції в банку «Альфа» оцінена в 8 %, а за умови, що підприємець розпочне нову справу, він отримає прибуток у розмірі 150 000 у.о.

Завдання № Е-02
Студенту на день народження подарували 1000 грн. Він вирішив покласти 500 грн. на депозитний внесок в банк А, що пропонував 15% з нарахуванням складних відсотків, і 500 грн. в банк Б під 20% з нарахуванням простих відсотків. У який банк виявиться доцільніше вкладати гроші і скільки грошей одержить в ньому студент через 10 років?

Завдання № Е-03
Підприємство «Аспект» потребує кредит у розмірі 700 тис.грн. для закупівлі нового обладнання. Банк «Урал» пропонує надати кредит строком на 4 роки під 20 % річних. Банк «Альба» - строком на 3,5 роки під 22 %. Відсотки прості.
Визначити, які умови якого банку є більш вигідними для підприємства.

Завдання № Е-04
Бажаючи захистити 2000 грн своїх заощаджень від інфляції, громадянин вирішив вкласти їх до банку таким чином: 1000 грн – на депозитний внесок; 1000 грн – на поточний рахунок. Через рік він отримав 400 грн як відсотки по депозитному внеску. За поточним рахунком банк нараховує 3 % річних. Протягом року громадянин з поточного рахунку грошей не використовував. За цей час індекс інфляції склав 120 %.
Визначити, чи вдалося громадянину захистити свої заощадження від інфляції?
Для розв’язання цієї задачі потрібно порівняти фактичний прибуток, який може отримати підприємець за кожної з зазначених умов.
1. Розрахувати фактичний прибуток від відкриття депозитного рахунку.
2. Врахувавши темпи інфляції в 13 %, знайти реальну ставку за депозитом.
3. Розрахувати можливий прибуток від відкриття власної справи з урахуванням очікуваного рівня інфляції 13 % та реальної ефективності операцій банку «Альфа» 8 %.

Питання для самоперевірки знань

Охарактеризувати форми кредиту.
Назвіть межі кредиту на мікро-та макрорівні.
Які основні види кредиту ви знаєте?
Які основні джерела формування банківських кредитних ресурсів?
Що таке комерційний кредит і які його види ви знаєте?
Наведіть приклади застосування сезонного кредиту.
Які переваги має кредит на умовах відкритого рахунку?
Проаналізуйте основні переваги та недоліки комерційного кредиту.
Визначте суть банківського кредиту.
Яку роль відіграє банківський кредит у розвитку суспільного виробництва?
Яка різниця між банківським кредитом і комерційним?
Перелічіть і розкрийте основні недоліки розвитку банківського кредиту в Україні.
Чим франчайзинг відрізняється від форфейтингу?
Наведіть приклади застосування форфейтингу та проаналізуйте його переваги та недоліки.
Назвіть суб’єкти та об’єкти споживчого кредиту.
Охарактеризуйте роль споживчого кредиту для економіки.
Що таке бриджинг-кредити?
Що таке іпотечний кредит?
Які види лізингу ви знаєте?
У чому різниця оперативного лізингу від фінансового?
Назвіть основні переваги факторингу.
У чому різниця між факторингом та кредитом?
Розкрийте історичну еволюцію державного кредиту.
Що таке державний кредит та його різниця від такого поняття як «державний борг».
Дайте визначення міжнародному кредиту.
В яких випадках кредит носить назву міжнародний?
Розкрийте роль міжнародного кредиту для країни позичальника на прикладі України.
Визначте основні проблеми та перспективи розвитку комерційного кредиту в Україні.
Дайте визначення кредитної системи в широкому і вузькому розумінні.
Розкрийте роль кредитної системи в становленні ринкової економіки.


ТЕМА 12. Теоретичні засади процента

Компетенції, якими повинен володіти студент після вивчення цієї теми

Знати: основні поняття та категорії: позичковий відсоток, лихварській капітал; простий та складний відсоток; реальна та номінальна процентна ставка; маржа; дисконтування; депозит; дивіденд; ціна акції та облігації; інвестиційна вартість облігації тощо;
Розуміти: особливості виникнення позичкового капіталу; різницю між номінальною та реальною процентними ставками; економічний зміст процесу дисконтування; варіанти застосування різних методів нарахування відсотків та визначення кількості днів нарахування; особливості нарахування депозитних відсотків; відмінні особливості ціни акції та облігації, та їх різновиди;
Вміти:
1) досліджувати економічний зміст позичкового проценту (вміти розраховувати номінальні та реальні процентні ставки; вміти розраховувати простий та складний процент; вміти визначати кількість днів розрахункового періоду в залежності від умов кредитування та необхідності дотримання банківського законодавства);
2) Здійснювати розрахунки процентних платежів по операціям з цінними паперами (вміти розраховувати ціну акції та облігації; вміти розраховувати обсяги дивідендних виплат акціонерів).
Література: основна [1, с. 179], додаткова [1,5].

Методичні рекомендації до розв’язання завдань

Методичні рекомендації щодо розв’язання завдань із визначення відсотків такі самі, як для теми 10.
Таблиця 12.1
Методика розрахунку процентів по цінним паперам

Показник
Формула розрахунку
Умовні позначення

1
2
3

Акції

Вартість акції
13 EMBED Equation.DSMT4 1415


Ціна акції, коли розмір дивідендів постійно зростає
13 EMBED Equation.DSMT4 1415
D0 – останній сплачений дивіденд на акцію,
g - постійний очікуваний темп приросту дивіденду,
K – річна очікувана ставка доходу (ставка дисконту),
D1 – дивіденд на акцію через рік

Номінальна ціна
13 EMBED Equation.DSMT4 1415


Балансова (книжкова) ціна
13 EMBED Equation.DSMT4 1415
Оф – основний капітал на день перевірки,
Об – оборотний капітал,
К – кількість акцій, що емітовані АТ на день аудиторської перевірки

Закінчення табл. 12.1

1
2
3

Ринкова ціна
(курс акції)
13 EMBED Equation.DSMT4 1415


Облігації

Внутрішня вартість облігації з терміном погашення понад рік
13 EMBED Equation.DSMT4 1415
P - вартість облігації;
N - номінальна вартість облігації;
D - річний купонний дохід на облігацію;
k - річна очікувана ставка доходу на облігацію (або дохід на облігацію при її погашенні);
n - термін розміщення облігації

Внутрішня вартість облігації, якщо виплати відбувається m разів за рік
13 EMBED Equation.3 1415
V – внутрішня вартість облігації,
r- ставка дисконтування

Вартість облігації з нульовим купоном
13 EMBED Equation.3 1415
N номінал облігації

Купонна ставка
13 EMBED Equation.3 1415
с – купонна ставка,
С сума платежів за один купонний період


Завдання для розв’язання

Завдання № С-01
Найдіть відповідне тлумачення
Таблиця 12.2
Терміни і поняття

1. Облікова ставка НБУ
4. Ризик відсотковий
7. Реальна ставка процента
10. Комісія

2. Процентна ставка
5. Маржа
8. Дивіденд
11. Банківський процент

3. Процентний ризик
6. Облігація
9. Номінальна процентна ставка
12. Обов’язкові банківські резерви

Визначення:
плата банку за здійснення операцій, що виконуються в інтересах клієнта, а часто і за його рахунок.
різниця між процентною ставкою за наданий банком кредит і ставкою, яку сплачує банк за куплені ресурси.
величина плати (у процентах), що стягується Національним банком України за проведення операції з кредитування комерційних банків шляхом рефінансування їхніх активних операцій.
узагальнена назва процентів за банківськими операціями банків.
ризик змін процентних ставок, що негативно позначається на прибутку банку.
небезпека втрат банку через перевищення відсоткових ставок, що виплачуються за залученими коштами, над ставками за наданими позичками.
відношення відсотка до даного в борг капіталу в сотих частках останнього.
ціна грошової позики, що визначається як відношення річного доходу, отриманого на позичковий капітал, до суми позики без урахування зміни рівня цін під тиском інфляційного процесу.
сума грошових коштів, яку комерційні банки повинні постійно зберігати на своїх рахунках у центральному банку.
порівняння між собою товарних еквівалентів з урахуванням інфляційного впливу.
це платіж, який здійснюється емітентом корпоративних прав на користь власника таких корпоративних прав у зв’язку з розподілом частини прибутку такого емітента, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.
цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого процента.

Завдання № С-02
В Ощадний банк 1 квітня 2006 року звернувся клієнт з проханням відкрити депозитний рахунок на 8 місяців в сумі 16 тис. грн. під 17% річних (простий відсоток, база нарахування 365 днів).
Необхідно розрахувати суму процентного доходу, отриманого клієнтом на момент закриття вкладного рахунку.

Завдання № С-03
Ви – працівник відділу банку по операціям з цінними паперами. Відома загальна кількість облігацій у пакеті – 200 шт., ставка облікового відсотка – 15% річних, купонний дохід – 12%, номінальна ціна однієї облігації – 100 грн.
Необхідно визначити вартість однієї облігації на момент емісії і всього пакету облігацій.
Завдання № С-04
Ви – працівник відділу банку по операціям з цінними паперами. Ставка облікового відсотка – 12% річних, купонний дохід – 12%, номінальна ціна однієї облігації – 1000 грн. Облігації обертаються на ринку 3 роки.
Необхідно визначити вартість однієї облігації на момент емісії.

Завдання № С-05
Ви – працівник відділу банку по операціям з цінними паперами, який має стабільну дивідендну політику і щорічно платить дивіденди із розрахунку 3 гривні на акцію. Очікувана доходність для інвестора складає 12% річних.
Необхідно визначити вартість 1 акції компанії «Арго».

Завдання № С-06
Два депозити ЧП «Геос» відрізняються один від іншого на 600 грн. Більший депозит покладено в банк на 12 місяців під 10% річних, а менший на 6 місяців під 12% річних. Сума відсотків по першому депозиту дорівнює подвійній сумі відсотків по другому депозиту.
Необхідно розрахувати суму стартових депозитів.

Завдання № Д-01
Первісний капітал, вкладений на 3 роки під 24% за складною ставкою, складає 2800 грн.
Необхідно визначити нарощену суму внеску, якщо відсотки нараховуються:
а/ 1 раз у рік;
б/ кожне півріччя;
в/ щокварталу;
г/ щомісяця

Завдання № Д-02
Ставка складних відсотків складає 9%. Нарахування відсотків здійснюється а) кожне півріччя; б) щокварталу.
Необхідно визначити, яку суму варто вкласти в банк, щоб по закінченні 2-х років нарощена сума склала 8000 грн.

Завдання № Д-03
Фірма уклала угоду з банком про надання позички у розмірі 200 тис. грн. терміном на 2 роки за таких умов: за перший рік плата за позичку становить 20% річних за простою ставкою, а в кожному наступному півріччі позичковий відсоток зростає на 5%.
Необхідно розрахувати нарощену суму боргу на кінець 2-го року.

Завдання № Д-04
Розмір коштів складає 1000 грн., термін вкладення три роки. Умови вкладення:
1) капітал вкладається під 11,8 % річних за складною ставкою при нарахуванні відсотків 1 раз на рік;
2) капітал вкладається під 11,5 % річних за складною ставкою при нарахуванні відсотків кожне півріччя;
3) капітал вкладається під 11,3 % річних за складною ставкою при нарахуванні відсотків щокварталу;
4) капітал вкладається під 11,2 % річних за складною ставкою при нарахуванні відсотків щомісяця.
Необхідно визначити найбільш вигідний варіант вкладення.

Завдання № Д-05
Ставка складних відсотків – 12,5 %. Нарахування відсотків здійснюється:
1) щокварталу;
2) щомісяця;
3) кожне півріччя.
Необхідно визначити, яку суму необхідно вкласти в банк, щоб по закінченні 3-х років нарощена сума склала 12 тис.грн.

Завдання № Д-06
Позичка в сумі 130 тис.грн. видана терміном на 4 роки за таких умов: за перші два роки плата за кредит складає 16 % річних за простою ставкою, а в кожному наступному півріччі позичковий відсоток зростає на 3 %.
Розрахувати нарощену суму боргу на кінець 4-го року.

Завдання № Д-07
Варіанти вкладення коштів:
1) капітал вкладається під 22,3 % річних за складною ставкою при нарахуванні відсотків кожне півріччя;
2) капітал вкладається під 20,5 % річних за складною ставкою при нарахуванні відсотків щокварталу;
3) капітал вкладається під 18,9 % річних за складною ставкою при нарахуванні відсотків щомісяця.
Визначити найбільш вигідний варіант вкладення коштів на 4 роки:

Завдання № Д-08
Варіанти вкладення коштів:
1) капітал вкладається під 20 % річних за простою ставкою;
2) капітал вкладається під 15 % річних за складною ставкою при нарахуванні відсотків щомісяця;
3) капітал вкладається під 17,5 % річних за складною ставкою при нарахуванні відсотків кожне півріччя.
Визначити найбільш вигідний варіант вкладення коштів на 3 роки:

Завдання № Д-09
Позичка в сумі 30 тис.грн. видана терміном на 2 роки за таких умов: за перший рік плата за кредит складає 18 % річних за простою ставкою, а в кожному наступному кварталі позичковий відсоток зростає на 2,5 %.
Розрахувати нарощену суму боргу на кінець 2-го року.

Завдання № Д-10
Позичальник Лановий Д.С. одержав від банку «Базис» 1400 грн. на 3 роки під 25 % річних за простою ставкою. Річні темпи інфляції склали 4%. Розрахуйте втрати банку «Базис», викликані інфляцією.

Завдання № Е-01
До банку звернулася громадянка для оформлення кредиту на навчання. Клієнтці 35 років, працює головним економістом, середній розмір заробітної плати 1850 грн., необхідна сума кредиту 20000 строком на 4 роки. Процентна ставка по кредиту складає 8,5% річних. Банк пропонує позичальнику умову повернення кредиту: простий % з виплатою кожен місяць.
Оцінить можливість надання цієї позики і прибуток, який отримає банк, виходячи з наданих даних.

Питання для самоперевірки знань

Чому із поняттям кредиту тісно пов’язане поняття позичковий процент?
У чому різниця між процентом і процентною ставкою?
Які фактори впливають на розмір процентної ставки на мікрорівні і чому?
У чому різниця між номінальною та реальною процентною ставкою?
Які види процентних ставок ви знаєте?
Які чинники впливають на рівень відсотка.
Які існують методи для визначення кількості днів при розрахунку процентних виплат?
Як розраховуються проценти по депозитам?
Що означає поняття «ринкова норма відсотка»?
Що означає поняття «середня норма відсотка»?
Розкрийте особливості зміни норми відсотка залежно від фази промислового циклу.
Що являє собою базова ставка відсотка?
За рахунок якого джерела акціонерні товариства нараховують дивіденди?
Яким чином можна розрахувати ціну звичайної акції?
Яка існує різниця між розрахунком ціни звичайної акції та привілейованої?
Як розраховується вартість облігації?
Що таке лихварський капітал?
Розкрийте історію виникнення позичкового капіталу?
Охарактеризуйте ситуацію з лихварським капіталом в Україні на даний момент.
Розкрийте сутність функцій процента.
Від чого залежить розмір процентної ставки на макроекономічному рівні?
Розкрийте сутність поняття «дисконт».
Яка існує особливість в нарахування простих та складних відсотків?
Які фактори впливають на ціну акцій?


Модуль 4. Гроші, кредит та банки

ТЕМА 13. Фінансове посередництво грошового ринку

Компетенції, якими повинен володіти студент після вивчення цієї теми

Знати: поняття та види фінансового посередництва; поняття цінової та нецінової конкуренції;
Розуміти: причини виникнення інституту фінансового посередництва; принципи діяльності банків та небанківських фінансово-кредитних установ; функції банківської системи;
Вміти:
1) досліджувати економічну сутність, призначення та види фінансового посередництва (вміти характеризувати загальну схему фінансового посередництва; вміти проводити порівняльну характеристику діяльності банків та небанківських фінансово-кредитних установ; вміти характеризувати діяльність небанківських фінансово-кредитних установ та їх необхідність);
2) характеризувати сучасні банківські установи як провідних суб’єктів фінансового посередництва (досліджувати етапи створення банківської системи України; вміти визначати функції банківських установ на посередницькому ринку послуг; вміти розробляти структурно-логічну схему структури банківської системи України, використовуючи при цьому різні ознаки класифікації);
3) проводити аналіз ефективності діяльності банківських установ за певні періоди;
4) аналізувати діяльність небанківських фінансово-кредитних установ.
Література: основна [1, с. 184-189, 2, с. 364], додаткова [1,3,8].

Завдання для розв’язання

Завдання № С-01
Найдіть відповідне тлумачення
Таблиця 13.1
Терміни і поняття

1. Банк
4. Інвестиційні компанії
7. Ломбард
10. Факторингова компанія

2. Концерн
5. Лізингова компанія
8. Корпорація
11. Страхова компанія

3. Небанківські фінансово-кредитні установи
6. Фінансова компанія
9. Кредитна спілка
12. Трастові компанії


Визначення:
громадська організація, метою діяльності якої є фінансовий захист її членів шляхом взаємного кредитування за рахунок залучених їхніх особистих заощаджень
різноманітні установи, які акумулюють тимчасово вільні кошти і розміщують їх у формі кредиту
суб’єкт ринку, метою діяльності якого на ринку є торгівля фінансовими інструментами
організації, які купують предмети довгострокового кредитування і надають їх у довгострокову оренду фірмі-орендарю, яка поступово сплачує вартість взятого в оренду майна
установа, яка спеціалізовано займається реалізацією відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб під час настання окремих подій за рахунок грошових коштів, що акумулюються із отриманих ними внесків
установи, фінансові посередники, які акумулюють тимчасово вільні кошти і розміщують їх у формі кредиту
товариства, що здійснюють управління майном, грошима, цінними паперами, чи правами за дорученням власника
спеціалізована небанківська кредитна установа, яка видає позички під заставу рухомого майна
статутне об'єднання підприємств на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної і іншої діяльності
різновид кредитно-фінансових інститутів, які випускають і продають власні цінні папери, в основному дрібним індивідуальним інвесторам
організації, які купують дебіторську заборгованість клієнтів, пов(язану з постачанням товарів або наданням послуг
договірне об'єднання, створене на основі об'єднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, які об'єдналися, з делегуванням ним окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації

Питання для самоперевірки знань

У чому полягає економічне призначення фінансового посередництва?
Чи всіх посередників грошового ринку можна назвати фінансовими?
Чим характерна діяльність фінансових посередників?
Охарактеризуйте етапи створення банківської системи України.
Що являє собою банківська система в ринковій економіці і які принципи її побудови? Яка структура банківської системи України?
Які відмінності між емісійними і неемісійними банками? Наведіть приклади банків кожної групи.
До якої категорії слід відносити інвестиційні банки - до банків чи до небанківських фінансових посередників і чому?
Що таке державний банк? Які особливості його створення і функціонування?
У чому проявляється незавершеність формування банківської системи України?
Які функції виконує банківська система України?
Охарактеризуйте розвиток страхових компаній як фінансових посередників грошового ринку.
Яким чином страхові компанії та пенсійні фонди діють в якості фінансових посередників?
У чому різниця між державними та недержавними пенсійними фондами?
Чим займаються факторингові компанії?
Охарактеризуйте діяльність лізингових компаній в Україні.
Що таке інтегровані структури бізнесу і які їх види ви знаєте?


ТЕМА 14. Теоретичні засади діяльності комерційних банків

Компетенції, якими повинен володіти студент після вивчення цієї теми

Знати: поняття: комерційний банк; універсальний та спеціалізований банк; різновиди спеціалізованих банків; функції банків; ліцензування; кредитна політика; пасивні та активні операції банків; комісійні операції банків; інвестиційна діяльність банків тощо;
Розуміти: необхідність процедури ліцензування діяльності комерційних банків; принципи кредитної політики банку; економічне призначення стандартів кредитування та кредитної інструкції; необхідність дотримання нормативів банківської діяльності; організацію кредитного процесу в банку;
Вміти:
1) досліджувати економічне призначення банківських установ та здійснювати їх класифікацію (вміти розрізняти власні, позичені та залучені ресурси комерційного банку; знати склад пакету документів, який потрібен для реєстрації та ліцензування діяльності комерційного банку; вміти характеризувати активні та пасивні операції комерційного банку з точки зору їх релевантності;
2) досліджувати та характеризувати кредитну політику комерційних банків у сучасних умовах господарювання.
Література: основна [1, 2], додаткова [6].

Методичні рекомендації до розв’язання завдань

Методичні рекомендації згідно з темою 10, а також доцільно повторити теоретичний матеріал за цією темою.

Завдання для розв’язання

Завдання № С-01
Найдіть відповідне тлумачення
Таблиця 14.1
Терміни і поняття

1. Власні кошти банку
4. Кооперативні банки
7. Залучені кошти банку
10. Ліквідність банку

2. Трансформаційна функція банківської системи
5. Банківський депозит
8. Інвестиційні банки
11. Центральний банк

3. Банківська операція
6. Банківські ресурси
9. Універсальні банки
12. Грошове сховище


Визначення:
банк першого рівня у дворівневій банківській системі
кредитно-фінансові інститути, що створюються товаровиробниками на ділових засадах для задоволення взаємних потреб
спроможність банку з точки зору виконання як звичайних, так і непередбачених зобов'язань
грошові кошти фізичних і юридичних осіб або цінні папери, які передані на зберігання до банку за відповідну плату
запаси банкнот і монет в установах НБУ в спеціально обладнаних приміщеннях і спеціальних сейфах, створені з метою оновлення готівкової маси в обігу та забезпечення грошового обігу банкнотами і монетами різного номіналу
сукупність коштів, які акумулюються банком на різних рахунках клієнтів у вигляді депозитів, або придбані на грошовому ринку міжбанківські кредити чи централізовані ресурси
кредитні установи, що здійснюють всі основні види банківських операцій
сукупність коштів, які знаходяться в розпорядженні банку та використовуються ним для здійснення кредитних та інших активних операцій
діяльність, пов'язана з виконанням специфічно банківських функцій
можливість змінювати строки грошових капіталів, їх розміри та фінансові ризики шляхом мобілізації грошових коштів одних суб'єктів ринку і передачі їх різними способами іншим суб'єктам
кредитні установи, що мобілізують ресурси та надають позики шляхом випуску і розміщення облігацій та інших зобов’язань
сукупність різних за призначенням фондів, які забезпечують економічну самостійність і стабільність банку

Завдання № С-02
Банк залучив від вкладника 7500 грн. та надає за рахунок цього ресурсу кредит іншій особі - позичальнику. Норма обов’язкового резервування становить 12%.
Вам, як працівнику кредитного відділу банку необхідно визначити суму можливої позики.

Завдання № С-03
Залучені кошти банка становлять 11350 грн., кредитні вкладення – 10295 грн. Норма резервування – 11,5%.
Вам, як працівнику кредитного відділу банку необхідно визначити розмір надлишку або нестачі ліквідного активу банку, враховуючи, що норма резервування – 11,5%. Зробити відповідні висновки.

Завдання № С-04
Клієнт вніс депозит у сумі 20 тис.грн. строком на 3 роки. Номінальна річна процентна ставка – 15 %. Складні проценти нараховуються щокварталу. Визначити, яку суму отримає клієнт по закінченню строку, якщо темп інфляції складатиме 7 % за 3 роки.

Завдання № Д-01
Таблиця 14.2
Дані для розрахунку (ум. од.)

Показники
1 півріччя
2 півріччя

Каса
10,0
12,0

Депозити підприємств
4000,0
2800,0

Вклади населення
2000,0
5000,0

Статутний капітал
9000,0
9000,0

Поточні рахунки клієнтів
15000,0
16000,0

Коррахунок в НБУ
7000,0
7200,0

Визначити загальну суму зобов’язань банку за кожний період, зробіть висновок.

Завдання № Д-02
Таблиця 14.3
Дані для розрахунку (ум. од.)

Показники
1 півріччя
2 півріччя

Каса
25,0
30,0

Депозити підприємств
7000,0
6500,0

Вклади населення
31000,0
28000,0

Статутний капітал
10000,0
10000,0

Поточні рахунки клієнтів
15000,0
16000,0

Резервний фонд
5000,0
5500,0


Визначити розмір власного капіталу банку за кожний період, зробіть висновок.

Завдання № Д-03
Відомі такі дані (тис.грн.):
вклади населення – 5000
статутний капітал – 10000
кореспондентський рахунок в НБУ – 3000
резервний фонд – 2500
кредити підприємствам – 4500
депозити підприємств – 6000
Норма обов’язкового резервування складає 17%.
Розрахувати нестачу ліквідного резерву банку.

Завдання № Д-04
Таблиця 14.4
Дані для розрахунку (ум. од.)

Показники
1 півріччя
2 півріччя

Каса
15,0
12,0

Депозити підприємств
6000,0


Вклади населення
3000,0
5000,0

Статутний капітал
13500,0
13500,0

Поточні рахунки клієнтів
22500,0
16000,0

Коррахунок в НБУ

7200,0

Загальна сума зобов’язань
31500,0
23800,0


Визначить невідомі показники за кожний період, зробіть висновок.

Завдання № Д-05
У табл. 14.5 наведені дані про джерела коштів банку «N» на січень 2006, 2007 и 2008 років в млн. грн.
Таблиця 14.5
Дані для розрахунку (ум. од.)

Показники
січень 2006
січень 2007
січень 2008
Темпи
росту
Темпи приросту

07/06
08/07
07/06
08/07

Власні кошти
2000
5000
6000
 
 
 
 

Статутний капітал
1000
3000
3800
 
 
 
 

Фонди
450
1355
1400
 
 
 
 

Нерозподілений прибуток
550
645
800
 
 
 
 

Зобов’язання
 
 
 
 
 
 
 

Кредити від інших банків
2200
6650
7850
 
 
 
 

Залишки коштів на поточних рахунках
4500
14800
17400
 
 
 
 

Кошти на строкових депозитах
300
2000
3000
 
 
 
 

Кредити з внутрішніх банківських операцій
50
60
68
 
 
 
 

Всього
 
 
 
 
 
 
 

Розрахувати ланцюгові темпи росту і темпи приросту коштів банку і заповнити таблицю.

Завдання № Е-01
Іванов Г. має суму 1 млн. грн. Він може вкласти її у банк на строковий депозит під 19% річних з нарахуванням складних відсотків щокварталу або під 23% річних з нарахуванням простих відсотків щомісяця. У якому випадку Іванов Г. отримає більший прибуток від своїх коштів, якщо він планує зробити внесок строком на 5 років?

Завдання № Е-02
У П. Петрова є 10 тис грн. Він може вкласти їх у банк під 19% річних з нарахуванням складних відсотків щокварталу або під 23% річних з нарахуванням простих відсотків щомісяця. Також у П. Петрова є варіант зайнятися підприємницькою діяльністю. В цьому випадку за рік його дохід склав би 15 тис. грн. при витратах на реєстрацію як приватного підприємця, виробництво і реалізацію продукції 10 тис. грн. (його початкова сума). Як краще П. Петрову розпорядитися своїми грошима?

Питання для самоперевірки знань

Що таке комерційний банк?
За якими ознаками класифікуються комерційні банки?
Етапи розвитку комерційних банків.
Назвіть види банків за видом їх спеціалізації.
Як класифікують банки за ознакою власності та за ознакою територіальності?
Функції комерційних банків.
Розкрийте в загальних рисах процес створення комерційного банку.
Назвіть основні принципи, на яких заснована функціональна діяльність комерційного банку.
Операції комерційних банків.
Що таке регулятивний капітал і які його складові?
Що таке власні ресурси комерційного банку?
Що належить до позичених коштів комерційних банків?
У чому сутність активних операцій банків?
У чому сутність пасивних операцій банків?
Перелічіть основні джерела ресурсів, які залучає комерційний банк для забезпечення своєї діяльності.
Які форми рахунків використовують банки при кредитному обслуговуванні клієнтів?
Що таке кредитна інструкція банку?
Що таке кредитоспроможність позичальника?
Що таке іпотечний кредит?
Яким вимогам повинно відповідати забезпечення кредиту?
Визначте і охарактеризуйте основні етапи процесу підготовки до видачі кредиту, його оформлення і повернення.
Що таке депозитний сертифікат і які його особливості?
Розкрийте суть депозитно-чекової емісії.
Що таке кредитний ризик?
Дайте визначення валютним операціям комерційного банку.
Як класифікується кредит в залежності від ступеню ризику?
Що означає поняття "інвестиційний портфель комерційного банку" і які причини його формування?
Чим викликана необхідність контролю за діяльністю комерційних банків з боку центрального банку?
Чи може комерційний банк залучити ресурси центрального банку і яким чином?
Які основні нормативи регулюють діяльність комерційного банку в Україні?


ТЕМА 15. Центральні банки в системі монетарного та банківського управління

Компетенції, якими повинен володіти студент після вивчення цієї теми

Знати: основні терміни і поняття: центральний банк; емісія банкнот; сеньойраж; децентралізована система; облікові резерви; контроль; ревізія; аудит;
Розуміти теоретичні засади діяльності НБУ; роль центральних банків у функціонуванні банківської системи держави; необхідність та призначення банківського контролю та аудиту;
Вміти:
1) досліджувати причини виникнення, призначення, функції та операції центральних банків країн:
- вміти розкривати зміст функцій центральних банків;
- вміти характеризувати організаційну структуру центрального банку та компетенції його керуючих органів;
- вміти характеризувати інструменти центрального банку країни на грошовому ринку
2) досліджувати економічний зміст та обґрунтовувати необхідність проведення контролю і аудиту центральним банком.
Література: основна [1, 2], додаткова [9,11].

Завдання для розв’язання

Завдання № С-01
Найдіть відповідне тлумачення
Таблиця 15.1
Терміни і поняття

1. Перевірка
4. Ревізія 
7. Аудит
10. Облікова ставка

2. Інтенсивний нагляд
5. Загальний нагляд
8. Зовнішній контроль
11. Електронна пошта НБУ

3. Обов’язкові резерви
6. Внутрішній контроль
9. Нагляд високого ступеня
12. Емісійний банк


Визначення:
система організаційно-технологічних і програмно-технічних засобів забезпечення інформаційної взаємодії між банківськими та іншими установами, що обслуговуються банками
контроль, який застосовується до банків, що характеризуються незадовільним фінансовим станом і допускають систематичні порушення в банківській діяльності
процес збору й оцінки незалежною компетентною особою інформації про фінансово-господарську діяльність банку з метою визначення ступеня її відповідності встановленим критеріям і надання результатів перевірки керівництву банку
банк, якому надано право випуску грошей в обіг. Звичайно це центральний банк країни, якому монопольно належить таке право
обстеження і вивчення окремих ланок діяльності структурних підрозділів банку, документів інформаційної системи, облікових записів, фінансової і статистичної звітності, а також контроль за достовірністю виконання необхідних процедур
норма відсотка, яку встановлює центральний банк і яка визначає ціну наданих комерційним банкам кредитних ресурсів під облік векселів
контроль, який застосовується до банків, що періодично порушують економічні нормативи і мають певні проблеми у забезпеченні стабільності свого функціонування
державний нагляд за діяльністю центральних банків, який проводиться незалежними аудиторами та державними аудиторськими або контрольними органами
кошти комерційних банків, які вони зобов’язані передати в центральний банк, можливість розпорядження якими для них дуже обмежена або взагалі відсутня
внутрішній банківський аудит, який має особливе значення для безпечності й ефективності операцій банку
контроль, який застосовується до найбільш надійно працюючих банків, що не мають грубих порушень
документальний контроль за фінансово-господарською діяльністю структурних підрозділів банку, дотриманням ними законодавства з фінансових питань, попередження можливих фінансових зловживань та інших порушень

Завдання № С-02
В табл. 15.2 наведений варіант балансового звіту центрального банку. Норма обов’язкових резервів складає 20%.
Таблиця 15.2
Дані для розрахунку (ум. од.)


Показники
Сума

Активи

1
Готівкові кошти
10

2
Резерви
40

3
Займи
100

4
Цінні папери
50

Зобов’язання та власний капітал:

5
Вклади до запитання
175

6
Акції
25

Розрахуйте величину обов’язкових резервів, избиточних резервів, а також обсяги нових займів, котрі може надати банк. Отримані результати оформіть у вигляді таблиці.

Завдання № Д-01
Ви працюєте аналітиком у банку «Атлант». Стан банківських ресурсів характеризується даними, наведеними у табл. 15.3.
Таблиця 15.3
Стан банківських ресурсів

Показники, (млн.грн.)
1.01.05
1.01.06
1.01.07

Фонди банку
50000
55000
60000

Каса
400
400
300

Вклади громадян
1000
1500
2000

Прибуток банку
1500
1600
1700

Короткострокові кредити
130000
133000
162500

Довгострокові кредити
80
-
1600

Кошти на рахунках підприємств
89000
78500
98000

Інші пасиви
2350
1800
1800

Портфель цінних паперів банку
1500
4400
1000

Кредити, надані іншим банкам
5000
4000
-

Інші активи
500
200
600

Кошти, одержані від інших банків
1350
-
1500


Необхідно на підставі даних про стан банківських ресурсів визначити розмір надлишку або нестачі банківських ресурсів та надати рекомендації банку щодо подальшої його діяльності.

Завдання № Д-02
Таблиця 15.4
Дані для розрахунку (ум. од.)

Активи:
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

Готівкові кошти
10
20
20
15

Резерви
45
40
25
40

Займи
100
100
100
100

Цінні папери
50
60
30
70

Зобов’язання та власний капітал:
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

Вклади до запитання
175
200
150
180

Акції
25
20
25
50

В табл. 15.4 наведений варіант балансового звіту центрального банку. Норма обовязкових резервів складає 20%.
Розрахуйте величину обов’язкових резервів, надлишкових резервів, а також обсяги нових займів, котрі може надати банк. Отримані результати оформіть у вигляді таблиці.

Питання для самоперевірки знань

У чому полягає економічне призначення центрального банку в ринковій економіці?
Які банки виникли раніше - комерційні чи центральні?
Коли почалося створення центральних банків і якими шляхами йшов цей процес?
Охарактеризуйте відносини НБУ з органами державної влади.
Охарактеризуйте функції центрального банку України.
Охарактеризуйте функцію центрального банку як валютного центру.
Які поточні цілі є найголовнішими для центрального банку?
Розкрийте механізм здійснення центральним банком своєї ролі як банку банків.
У чому полягає суть кредитно-грошового регулювання економіки з боку центрального банку?
Що являє собою облікова ставка і як вона використовується центральним банком?
Поясніть мету створення Європейського центрального банку.
Які послуги комерційним банкам надає центральний банк?
Для чого центральний банк надає кредити комерційним банкам?
Які фінансові посередники грошового ринку беруть участь в емісії депозитних грошей?
Розкрийте суть операцій, які здійснює центральний банк на відкритому ринку.
Що являють собою операції РЕПО?
Проаналізуйте політику НБУ у сфері грошово-кредитного регулювання.
Які дії використовує НБУ для стабілізації національної грошової одиниці?
Що значить «незалежність центрального банку» і з чого вона складається?
Охарактеризуйте методи регулювання кредитно-грошових відносин, до яких може вдаватись центральний банк.


ТЕМА 16. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною

Компетенції, якими повинен володіти студент після вивчення цієї теми

Знати: основні міжнародні та регіональні валютно-кредитні установи та їх призначення, а саме : Міжнародний валютний фонд; Міжнародний банк реконструкції та розвитку; Світовий банк; Міжнародна фінансова корпорація; Міжнародна асоціація розвитку тощо;
Розуміти: необхідність створення міжнародних та регіональних валютно-кредитних установ та їх роль у розвитку економіки нашої держави;
Вміти:
1) досліджувати діяльність міжнародних валютно-кредитних установ в умовах глобалізації світової економіки;
2) досліджувати діяльність регіональних та національних валютно-кредитних організацій та характеризувати їх призначення для забезпечення умов розвитку інтеграційних процесів.
Література: додаткова [1; 2;5;6;8].

Методичні рекомендації до розв’язання завдань

Для розв’язання доцільно користуватися знаннями, отриманими на лекційному занятті та практичними навичками, набутими впродовж вирішення попередніх завдань, та формулою 16.1.

13 EMBED Equation.3 1415, (16.1)

де Д - дохід, який підприємство отримує за своїм вкладом.

Завдання для розв’язання

Завдання № С-01
Найдіть відповідне тлумачення
Таблиця 16.1
Терміни і поняття

1. Міжнародна фінансова корпорація
4. Міжнародний кредит
7. Міжнародний валютний фонд
10. Європейська система центральних банків

2. Фірмовий кредит
5. Багатостороння агенція гарантування інвестицій
8. Міжнародний інвестиційний банк
11. Європейський Союз

3. Міжнародна асоціація розвитку
6. Урядовий кредит
9. Міжнародний банк реконструкції та розвитку
12. Світовий банк


Визначення:
сукупність, яка складається з Європейського центрального банку та центральних банків країнчленів Європейського економічного союзу
переміщення судних капіталів з одних країн в другі на умовах сплати та повернення в певні строки
комерційний кредит на міжнародному ринку, коли розрахунки між імпортером та експортером здійснюють у борг
європейська економічна та політична співдружність, яка складається з 15-ти країн-членів: Бельгії, Данії, Німеччини, Фінляндії, Франції, Греції, Великобританії, Ірландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Австрії, Португалії, Швеції та Іспанії
виникає при інвестуванні одною країною іншій або при розміщенні урядових цінних паперів на міжнародному ринку капіталів
міжнародна валютно-кредитна організація, створена для сприяння розвитку міжнародній торгівлі та валютного співробітництва шляхом встановлення норм регулювання валютних курсів та контролю за їх дотриманням, удосконалення багатобічної системи платежів, а також для надання державам-учасницям засобів в іноземній валюті при валютних труднощах, пов'язаних з платіжними дисбалансами країн
це група споріднених міжнародних організацій, в яку входять Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Багатостороння агенція гарантування інвестицій, Міжнародний центр урегулювання інвестиційних конфліктів
багатобічна кредитна організація, яка вміщує в собі п'ять тісно пов'язаних між собою організацій, які входять в систему ООН
міжурядовий інвестиційний інститут, основними задачами якого є стимулювання економічного розвитку країн-членів МБРР, сприяння розвитку міжнародній торгівлі та підтримки платіжних балансів, надання довгострокових позик та кредитів
банк, створений країнами-членами Ради Економічної Взаємодопомоги для взаємного кредитування
самостійна юридична фінансова організація, метою якої є заохочення розвитку приватних підприємств у країнах, що розвиваються.
міжнародна організація, яка здійснює страхування капіталовкладень від політичного ризику на випадок експропріації, війни, зриву контрактів.

Завдання № Е-01
Банк «Перемога» пропонує наступні процентні ставки для юридичних осіб:
за 6-ти місячними депозитами в євро – 7% річних;
за 6-ти місячними депозитами в гривнях – 15% річних;
за 6-ти місячними кредитами в євро – 13% річних;
за 6-ти місячними кредитами в гривнях – 20% річних.
Банком встановлено спот-курс євро до гривні:

13 EMBED Equation.3 1415

Підприємство «СервисПлюс» має намір розмістити власні кошти в розмірі 5 млн євро на депозиті в банку «Перемога» терміном на 6-ть місяців. Який варіант депозиту (в євровалюті чи в національній) краще обрати підприємству? Відповідь обґрунтуйте за допомогою розрахунків прибутків фірми від кожного варіанту депозиту.
Питання для самоперевірки знань

Дати загальну характеристику валютно-кредитним установам.
2. Розкрити суть принципу обумовленості.
3. Коли і з якою метою створено МВФ?
4. З якими міжнародними організаціями співпрацює МВФ?
5. Назвати принципи формування статутного фонду МВФ.
6. На які основні цілі направляються фінансові ресурси МВФ?
7. Відповідно до яких типів програм будуються відносини МВФ і України?
8. З якою метою створено Світовий банк?
9. Місце і роль Світового банку.
10. Які організації входять до групи Світового банку і якій з них належить провідна роль?
11. Які країни можуть брати участь у діяльності МБРР?
12. Як формується капітал МБРР?
13. На які цілі спрямовуються кредити МБРР?
14. Яка основна різниця між МВФ і МБРР?
15. Дати загальну характеристику регіональним валютно-кредитним організаціям.
16. З якою метою створено БМР?
17. Коли та з якою метою був створений ЄБРР?
18. Назвати пріоритетні напрямки діяльності ЄБРР.
19. Які інструменти фінансування використовує у своїй діяльності ЄБРР?
20. Назвати напрямки співробітництва ЄБРР з Україною.
21. Мета створення ЧБТР. Які країни є його членами?
22. Членом яких міжнародних валютно-кредитних організацій є Україна?
23. Яка головна мета МАР?
24. Що є головним завданням МВФ?
25. Охарактеризуйте етапи співробітництва України з МВФ.
26. Наведіть організаційну структуру МБРР.
27. Які принципи визначають задачі МФК?
28. Які основні цілі БАГІ?
29. Охарактеризуйте напрями діяльності БАГІ?
30. Охарактеризуйте діяльність МЦВІС.

Root EntryIEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 9575156
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 1

Добавить комментарий