Воуд эл маш 250-1-1


# Трансформациялық коэффициент
+
+
+
# Трансформатордың параллель жұмыс істеу шарттары
+ 1-ші реттік кернеулер тең болғанда 2-ші реттік кернеулер тең болуы керек
+ орамаларды жалғау топтары бірдей болуы керек
+ қысқаша тұйықтау кернеулері тең болуы керек
# Трансформатордың магниттік шығыны
+индукцияның квдратына пропорционал болады
+ жиіліктің бірінші дәрежесіне пропорционал болады
+ жиіліктің екінші дәрежесіне пропорционал болады
# Трансформатордың пайдалы әсер коэффициенті
+
+
+
# Трансформатор орамаларын жалғаудың негізгі топтары
+ 11 топ
+ 0 топ
+ 6 топ
# Трансформатордағы шығындардың аталуы
+ электрлік шығындар
+ гистерезистен болатын шығындар
+ құйын тогынан болатын шығындар
# Трансформатордың бос жүріс сипаттамасы
+ Бос жүріс тогының кернеуге тәуелділігі
+ Бос жүріс қуатының кернеуге тәуелділігі
+ Қуат коэффициентінің кернеуге тәуелділігі
# Трансформатордың 2-ші реттік кернеуінің өзгеруі
+
+
+
# Трансформатордың қысқаша тұйықтау сипаттамасы
+ қуат коэффициентінің кернеуге тәуелділігі
+ қысқаша тұйықтау қуатының кернеуге тәуелділігі
+ қысқаша тұйықтау тогының кернеуге тәуелділігі
# Трансформатордағы магнит ағынының максимал мәні
+
+
+
# Трансформатордың бос жүріс тәжрибесінде анықталатын параметрлер
+
+
+
# Трансформатордың қысқаша тұйықтау тәжрибесінде өлшеу арқылы анықталатын параметрлер
+
+
+
# Трансформатордың бос жүріс тәжрибесіндегі өлшеу мәліметтерін пайдаланып есептелетін шамалар
+
+
+
# Трансформатордың қысқаша тұйықтау тәжрибесіндегі өлшеу мәліметтерін пайдаланып есептейтін шамалар
+
+
+
# Трансформатордың қысқаша тұйықтау кернеуі
+ тәжрибе кезінде трансформатордың орамаларындағы номинал токтарға сәйкес келетін кернеу
+
+
# Трансформатордың бос жүріс тогы
+
+
+
# Трансформатордың қысқаша тұйықтау тогы
+
+
+
# Трансформатордың кернеулері мен токтарының теңдеулері
+
+
+
# Трансформатордың кернеулері мен МҚК-ің теңдеулері
+
+
+
# Трансформатордың кернеулерінің, МҚК-ің және токтарының теңдеулері
+
+
+
# Трансформатордың 1-ші реттік орамасында индукцияланатын ЭҚК лездік мәні
+
+
+
# Трансформатордың 2-ші реттік орамасында индукцияланатын ЭҚК лездік мәні
+
+
+
# Суретте көрсетілген трансформатордың

+ бос жүріс тогы нөлге тең
+ тогы нөлге тең
+ сейілу магнит ағыны нөлге
# Трансформаторлар суытылуы бойынша
+ ауамен
+ маймен
+ табиғи
# Күштік трансформатор
+ электр энергиясын таратады
+ электр энергиясын береді
+ электр энергиясын түрлендіреді
# Өзекшесінің түріне қатысты трансформаторлар
+ бронды
+ стержінді
+ брон-стержінді
# Трансформатордың өзекшесі
+ электротехникалық болат
+ феромагнит
+ индуктивті байланысты күшейтеді
# Трансформатордың орамаларын жалғау түрлері
+ жұлдызша
+ үшбұрышша
+ иректеп
# Трансформатордың кернеулері ал жиілігі , тең болса, оның трансформациялық коэффициенті және орамаларының орамдар саны
+ 15.75
+ 992
+ 63
# Трансформатордың орынбасу сұлбасындағы мәндері

+
+
+
# Трансформатордың орынбасу сұлбалары

+ 1-сур. Т-тәріздес
+ 2-сур. Бос жүріс
+ 3-сур. Ықшамдалған
# Векторлық диаграммадағы токтардың векторлары

+ 7
+ 8
+ 9
# Векторлық диаграммадағы 2-ші реттік орамада түсетін кернеулердің векторлары

+ 11
+ 12
+ 13
# Векторлық диаграммадағы 1-ші реттік орамада түсетін кернеулердің векторлары

+ 2
+ 3
+ 4
# Үш орамалы трансформатордың 1-ші орамасының кернеуі 220 В, 2-ші орамасының кернеуі 120 В, 3-ші орамасының кернеуі 60 В, ал әрбір орамның кернеуі 4 В болса, орамалардың орамдар саны
+ 55
+ 30
+ 15
# Трансформатордың орынбасу сұлбасының параметрлері

+
+
+
# Трансформатордың магниттік ағындарының аталуы

+ - 2-ші реттік орамадағы сейілу магниттік ағыны
+ - негізгі магниттік ағын
+ 1-ші реттік орамадағы сейілу магниттік ағыны
# Трансформатордың шықпалық сипаттамаларының жүктеменің сипатына қарай орналасуы

+ 1-“активті-сиымдылықты”
+ 3-“активті-индуктивті”
+ 2- “активті”
# Трансформаторды желіге қосқан кезде шамалардың пайда болу реті
+
+
+
# Трансформатордың векторлық диаграммаларының жүктемеге сәйкестігі

+ а) активті-индуктивті
+ б) активті-сиымдылықты
+ в) бос жүріс
# Бұл суреттегі диаграммада

+ 5 жалғау тобы
+ жоғарғы және төменгі желілік кернеулердің ығысу бұрышы
+ орамалар ∆/Y немесе Y/∆ жалғанған
# Бұл суреттегі диаграммада

+ жоғарғы және төменгі желілік кернеулердің ығысу бұрышы
+ 11 жалғау тобы
+ орамалар ∆/Y немесе Y/∆ жалғанған
# Бұл суреттегі диаграммада

+ 8 жалғау тобы
+ жоғарғы және төменгі желілік кернеулердің ығысу бұрышы
+ орамалар ∆/∆ немесе Y/Y жалғанған
# Бұл суреттегі диаграммада

+ 6 жалғау тобы
+ жоғарғы және төменгі желілік кернеулердің ығысу бұрышы
+ орамалар ∆/∆ немесе Y/Y жалғанған
# Трансформаторда . Трансформатордың кернеулері
+ 8.5%
+ 3.3%
+ 7.8%
# Трансформатордың бос жүріс режимінде . Трансформатордың токтары
+ 1.2 A
+ 0.3 A
+ 1.16 А
# Үш фазалы трансформатордың қысқаша тұйықтау режимінде Трансформатордың параметрлері
+ 0.137 Ом
+ 0.05 Ом
+ 0.13 Ом
# Үш фазалы трансформатордың бос жүріс режимінде Трансформатордың параметрлері
+ 38.5 Ом
+ 3.85 Ом
+38.3 Ом
# Егер параллель жұмыс істейтін үш трансформатордың қуаттары мен қысқаша тұйықтау кернеулері:
болса, онда әрбір трансформаторға келетін нақты жүктеме :
+ 5124 кВА
+ 3160 кВА
+ 1715 кВА
# Үш орамалы трансформатордың 1-ші орамасының орамдар саны 55, 2-ші орамасының орамдар саны 30, 3-ші орамасының орамдар саны 15, ал әрбір орамның кернеуі 5 В болса, орамалардың кернеулері:
+ 275 В
+ 150 В
+ 75 В
# Үш орамалы трансформатордың 1-ші орамасының кернеуі 220 В, 2-ші орамасының кернеуі 120 В, 3-ші орамасының кернеуі 60 В, ал магнит ағыны Фмах=0 .005 Вб , жиілігі 50 Гц тең болса, орамалардың орамдар саны
+ 198
+ 108
+ 54
# Үш орамалы трансформатордың 1-ші орамасының орамдар саны 198 , 2-ші орамасының орамдар саны 108, 3-ші орамасының орамдар саны 54, ал магнит ағыны Фмах=0 .005 Вб, жиілігі 50 Гц тең болса, орамалардағы кернеу
+ 220 В
+ 120 В
+ 60 В
# Бұл суреттегі диаграммада

+ орамалар ∆/Y немесе Y/∆ жалғанған
+ жоғарғы және төменгі желілік кернеулердің ығысу бұрышы
+ 9 жалғау тобы
# Бұл суреттегі диаграммада

+ жоғарғы және төменгі желілік кернеулердің ығысу бұрышы
+ орамалар ∆/Y немесе Y/∆ жалғанған
+ 7 жалғау тобы
# Трансформатордың бос жүріс режимі кезінде
+
+
+
# Трансформатордың қысқаша тұйықтау режимі кезінде
+
+
+
# Трансформатордың қанығуы
+ -ші кернеудің өсуіне байланысты
+ магнит ағынының Ф өсуіне байланысты
+ Е1-ші ЭҚК –ің өсуіне байланысты
# Трансформатордың орамаларын жалғау топтары
+ трансформатордың орамаларын орау бағытына тәуелді
+ орамалардың шықпаларын белгілеуге тәуелді
+ трансформатордың орамаларын жалғау сұлбасына тәуелді
# Трансформатордың орамаларын ∆/Y немесе Y/∆ жалғаған кезде болуы мүмкін топтар
+ 5-ші және 11-ші топтар
+ 3-ші және 7-ші топтар
+ 9-ші және 1-ші топтар
# Трансформатордың орамаларын Y/Y немесе ∆/∆ жалғаған кезде болуы мүмкін топтар
+ 2-ші және 6-ші топтар
+ 4-ші және 0-ші топтар
+ 2-ші және 8-ші топтар
# Трансформатордың орынбасу сұлбасындағы шығындарды көрсететін параметрлер

+
+
+
# Трансформатордың орынбасу сұлбасындағы екінші реттік орама тізбегінің параметрлері

+
+
+
# Трансформатордың келтіру формулаларын қорту үшін қажетті теңдеулер
+
+
+
# Трансформаторлар кейбір белгілері бойынша
+ күштік, арнайы, импульстік, жиілік түрлендіруші және т.б.
+ ауамен және маймен суытылатын
+ бір фазалы жіне үш фазалы
# Үш фазалы трансформатор орамаларының 1-ші, 4-ші және 7-ші жалғау топтарының бұрыштары
+ 300+ 1200+ 2100# Үш фазалы трансформатор орамаларының 0-ші, 10-ші және 11-ші жалғау топтарының бұрыштары
+ 3000+ 3300+ 00# Үш фазалы трансформатор орамаларының 3-ші, 6-ші және 9-ші жалғау топтарының бұрыштары
+ 900+ 1800+ 2700# Үш фазалы трансформатор орамаларының 1-ші, 4-ші және 9-ші жалғау топтарының бұрыштары
+ 300+ 1200+ 2700# Трансформатор багінің сырты
+ тегіс болады
+ қырлы болады
+ трубалы болады
# Трансформатордың магнит өткізгіштігі
+ индуктивті байланысты күшейтеді
+ магнит тізбегін құрайды
+ орамалар мен басқа деталдарды орналастыруға және бекітуге арналады
# Трансформатордың қуаттары
+ Толық Р1
+ Пайдалы Р2
+ Электромагниттік Рэм
# Трансформатордың екінші реттік кернеунің өзгеруі
+ қуат коэффициентіне -ге байланысты
+ жүктеме коэффициентіне β-ге байланысты
+ жүктеменің сипатына (түріне) байланысты
# Трансформатордың пайдалы әсер коэффициентінің η шамасы
+ қуат коэффициентіне -ге байланысты
+ электрлік шығынға Рэ байланысты
+ магниттік шығынға Рм байланысты
# Трансформатордың бос жүріс режиміндегі теңдеулері
+
+
+
# Трансформатордың қысқаша тұйықтау режиміндегі теңдеулері
+
+
+
# Бос жүріс тәжрибесінде параметрлерді есептейтін формулалар
+
+
+
# Қысқаша тұйықтау тәжрибесінде параметрлерді есептейтін формулалар
+
+
+
# Үш фазалы трансформатордың электрлік шығынын анықтайтын формулалар
+
+
+
# Трансформатор жүктемесінің сипаты бойынша аталуы
+ активті
+ активті-индуктивті
+ активті-сиымдылықты
# Үш фазалы трансформатордың пайдалы қуаты Р2
+
+
+
# Үш фазалы трансформатордың бірінші реттік қуаты
+
+
+
# Бір фазалы трансформатордың электрлік шығынын анықтайтын формулалар
+
+
+
# Бір фазалы трансформатордың пайдалы қуаты Р2
+
+
+
# Бір фазалы трансформатордың толық қуаты
+
+
+
# Трансформатордың қысқаша тұйықтау тәжрибесі кезіндегі токтар мен қысқаша тұйықтау кернеуінің мәндері
+
+
+
# Трансформаторда . Трансформатордың кернеулерін анықтаңыз:
+ 8.5%
+ 3.3%
+ 7.8%
# Трансформатордың бос жүріс режимінде . Трансформатордың токтары
+ 1.2 A
+ 0.3 A
+ 1.16 А
# Үш фазалы трансформатордың қысқаша тұйықтау режимінде Трансформатордың параметрлері
+ 0.137 Ом
+ 0.05 Ом
+ 0.13 Ом
# Үш фазалы трансформатордың бос жүріс режимінде Трансформатордың параметрлері
+ 38.5 Ом
+ 3.85 Ом
+ 38.3 Ом
# Параллель жұмыс істейтін үш трансформатордың қуаттары мен қысқаша тұйықтау кернеулері:
. Әрбір трансформаторға келетін нақты жүктеме
+ 5124 кВА
+ 3160 кВА
+ 1715 кВА
# Трансформатордың қысқаша тұйыұтау сипаттамасындағы тәуелділіктер

+ 1- қуат коэффициенті
+ 3-ток
+ 1- қуат
# Трансформатордың бос жүріс сипаттамасындағы тәуелділіктер

+ 1- қуат коэффициенті
+ 3-ток
+ 2- қуат
# Тұрақты ток машинасының құрылысы

+ 1-қоздырушы орама, 2-басты полюс
+ 3-якорь, 4-якорь орамасы
+ 5-щетка, 6-станина
# Тұрақты ток машинасындағы магниттік ағындардың пайда болуы

+ а-қоздырушы орама тогынан
+ б-якорь тогынан
+ в-екі орама тогынан
# Тұрақты ток машинасында статорға кіретін бөлшектер
+ басты полюс
+ щеткалар
+ қосымша полюс
# Тұрақты ток машинасында электр қозғаушы күшін анықтайтын формулалар
+
+
+
# Тұрақты ток машинасының ауа саңылауында индукцияның таралуы

+ а) болғанда
+ б) болғанда
+ в) болғанда
# және МҚК-і щетка геометриялық нейтралдан ығысқан кезде


+ , бағыттас болса машинаны магниттейді
+ , қарама-қарсы бағытта болса машинаның магнит өрісін азайтады
+ магнит ағынына тигізетін әсері щетка геометриялық нейтралдан ығысқпаған кездегідей болады
# Тұрақты ток генераторның бос жүріс сипаттамасы деп тәуелділігін айтады, бұл кезде
+ якорь тогы
+
+
# Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток генераторның артықшылықтары мен кемшіліктері
+ оны қоздыру үшін басқа бір тұрақты ток көзі қажет болады
+ кернеуді үлкен аралықта реттеуге мүмкіндік береді
+ жүктеме кезінде кернеу аз өзгереді
# Тұрақты ток генераторын желіге параллель қосу шарттары
- болуы керек
+ генератордың якоры номинал жиілікпен айналуы керек
+ генератордың кернеуі желінің кернеуіне тең болуы керек
+ генератордың полярлығы желінің полярлығына сәйкес келуі керек
# Егер тұрақты ток генераторында ЭҚК желінің кернеуінен көп болса
+ бағыты бойынша -мен сәйкес келеді
+ якордың айналу бағытына қарсы бағытта болады
+ генератор режимінде жұмыс істейді
# Егер тұрақты ток генераторында ЭҚК желінің кернеуінен аз болса
+ бағыты бойынша -не қарама-қарсы бағытта болады
+ якордың айналу бағытымен бағыттас болады
+ қозғалтқыш режимінде жұмыс істейді
# Тұрақты ток машинасының ЭҚК, моментін және айналу жиілігін анықтайтын формулалар
+
+
+
# Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток генераторларының қуаты Р1ном=20 кВт, Р2ном=30 кВт, Р3ном=40 кВт , кедергісі Ra=0.12 Ом, кернеулері Uном=230 В, ∆Uщ=2.5 В, Генераторлардың ЭҚК
+
+
+
# Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток генераторының қуаты Р1ном=20 кВт, кедергісі Ra=0.12 Ом, кернеулері Uном=230 В, ∆Uщ=2.5 В, Генератордың ЭҚК , якорь тогы және якорге түсетін кернеу
+
+
+
# Параллель қоздырылатын тұрақты ток генераторнда . Генератордың токтары:
+
+
+
# Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток машинасының берілгендері:якорь орамасы тұзақты.Машинаның тұтынатын қуаты якорь тогыәрбір тармақтың тогы
+
+
+
# Айналу жиілігі болғанда тұрақты ток машинасының ЭҚК мәні 115 В. Айналу жиілігі 1000,750,600 айн/мин болған кездегі ЭҚК
+ 76.8 В
+ 57.5 В
+ 46 В
# Тұрақты ток машинасын қоздыру тәсілдері
- кернеумен
+ тәуелсіз
+ параллель
+ тізбектеп
# Тұрақты ток машинасының қоздырушы орамалары
+ паралель қоздырылатын - қоздырушы орама якорь орамасы мен жүктемеге параллель қосылады
+ тәуелсіз қоздырылатын- қоздырушы орама тұрақты токтың басқа бір қорек көзінен қоректенеді
+ тізбектеп қоздырылатын- қоздырушы орама якорь орамасы мен жүктемеге тізбектеп жалғанады
# Тұрақты ток машинасын қоздыру сұлбалары

а) б) в)
+ б-параллель
+ в-тізбектеп
+ а-тәуелсіз
# Тұрақты ток машинасында электр магниттік моментті анықтайтын формулалар
+
+
+
# Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток генераторында
+ қоздырушы ток якорь тогына тәуелсіз болады
+ якорь тогы жүктеме тогына тең болады
+ қоздырушы ток реттеуші реостаттың кедергісіне байланысты болады
# Тұрақты ток генераторның шықпалық сипаттамасы деп тәуелділігін айтады, бұл кезде
+
+
+
# Тұрақты ток генераторның реттемелік сипаттамасы деп тәуелділігін айтады, бұл кезде
+
+
+ болу үшін қалай реттеу керек екенін көрсетеді
# Тұрақты ток генераторның жүктемелік сипаттамасы деп тәуелділігін айтады, бұл кезде
+
+
+ болғанда оның графигі бос жүріс сипаттамасының графигінен төменде орналасады
# Тұрақты ток генераторның сипаттамалары

+ а)-бос жүріс
+ б)-шықпалық
+ в)-реттемелік
# АВС сипаттамалық немесе реактивті үшбұрының катеттері

+ ВС якорь реакциясының магнитсіздендіру әрекетін сипаттайды
+ АВ генератордың якорь тізбегіндегі активті кедергіге кернеудіңтүсуін көрсетеді
+ ВС магнит тізбегінің қанығуына да тәуелді болады
# Параллель қоздырылатын тұрақты ток генераторында
+ өздігінен қоздырылу принципі пайдаланылады
+ қоздырушы орама ретелуші реостат арқылы жүктемеге параллель қосылады
+ қоздырушы орама бірден якорь орамасынан қоректенеді
# Параллель қоздырылатын тұрақты ток генераторында өздігінен қоздырылу
принціпі
+ генераторда қалдық магнит ағыны болуы керек
+ қоздырушы орама туғызатын МҚК қалдық МҚК келісімді бағытта болуы керек
+ қоздырушы тізбектің кедергісі сындық мәннен аз болуы керек, яғни
# Параллель қоздырылатын тұрақты ток генераторының шықпалық сипаттамасы тәуелсіз қоздырылатын генераторның шықпалық сипаттамасынан төменде орналасу себебі

+ якорь тізбегіндегі кернеудің түсуі
+ якорь реакциясының магнитсіздендіру әрекеті
+ кернеуге тәуелді болатын қоздырушы токтың азайуы
# Тізбектеп қоздырылатын тұрақты ток генераторныда
+
+ ток токтан аз болған кезде жүктеме тогының өсуімен өседі
# Аралас қоздырылатын тұрақты ток генераторында
+ екі ораманы қарама-қарсы қосу шамамен тұрақты болатын кернеу алуға мүмкіндік береді
+ екі қоздырушы орама болады
+ екі ораманы қарама-қарсы қосу құламалы сипаттама алуға мүмкіндік береді
# Суреттегі шықпалық сипаттамалар

+ 1- қоздырушы орама параллель жалғанған+ 2- қоздырушы орама тізбектеп жалғанған
+ 3,4,5- қоздырушы орама аралас жалғанған
# Майлы трансформаторда май қандай роль атқарады?
+ оқшаулау және салқындату сұйығы
# Трансформатордың қай орамы біріншілік деп аталады?
+ кернеу берілетін;
# Трансформатордың қай орамы екіншілік деп аталады?
+ кернеу алынатын
# Магниттік өткізгіштің трансформатордағы белгіленуі:
+ энергияны электромагниттік жолмен беру
# Трансформатордың магниттік өткізгіші неліктен бөлек электротехникалық болат беттерден жасалады?
+ жоғалтуларды азайту үшін
# Трансформатордың майлы екендігін қандай өзгешілігі бойынша анықтауға болады?
+ май құю бачогымен
# Үш бiр фазалы трансформатордан тұратын үш фазалы трансформаторды қалай атайды?
+ топтық
# Топтық үшфазалық трансформаторларға қандай кемшiлiктер тән?
+ үлкен габариттер
# Күштiк трансформаторлар деп мына қызметтерге арналған трансформаторларды атайды:
+ айнымалы ток электрлiк желiлерiндегi айнымалы тоқ қуатын түрлендiруге
# Трансформатордың бiрiншi орамының кернеуi қай формуламен анықталады:
+ U1 = -E1 +r1I1+jx1I1
# Трансформатордың екiншi орамының кернеуi қай формуламен анықталады:
+ U2 =E2 - r2I2-j x2I2
# Трансформатор орамдарының қосылу тобы қандай шамамен анықталады?
+ сызықтық Е1 және Е2 арасындағы бұрышы арқылы;
# Бір фазалы трансформатордың неше қосылыс тобы болу мүмкін?
+2 (0 және 6 топ)
# Трансформатордың жүктеме түріне байланысты жүктеме бұрышы φ2 қай шекте өзгереді?
+ от 0 до 90о
# Активті сиымдылық R-C трансформаторын жүктеу кезінде жүктеме бұрышы және оның реактивтік Q2 қуатының мынадай қандай қасиеттері бар:
+
# Трансформатордың келтерілген екінші ЭҚК-і қай формуламен анықталады?
+
# Трансформатордың келтерілген екінші кернеуі қай формуламен анықталады?
+
# Трансформатордың келтерілген екінші тоғы қай формуламен анықталады?
+
# Трансформатордың келтерілген орамының активті кедергісі г/2?
+
# Трансформатордың келтерілген орамның индуктивті кедергісі Х’2?
+
# Орамдары үш бұрышқа қосылған, үш фазалы трансформаторда, фазалық және сызықтық шамаларының қатынасы қандай?
+
# Орамдары жұлдызша түрінде қосылған үш фазалы трансформаторда фазалық және сызықтық шамаларының қатынысы қандай?
+
# Трансформатордың параллель жұмысы кезiнде қандай шарттар орындалуы керек:
+ көрсетiлген барлық шарттар
# Үш фазалы трансформаторда неше қосылу тобы болуы мүмкiн:
+ 12
# Қандай жағдайларда трансформатордың ПӘК-i max (ең үлкен шамасына) жетедi?
+ РХХ= РКЗ
# Бос жүрiс және қысқа тұйықталу тәжирибелерi мына режимдегi болат пен мыстағы жоғалтуларды анықтау үшiн жүргiзiледi?
+ номиналдық режим
# Трансформатордың I2’ тоғының реактивтік құраушысы өзгергенде I1 тоғының векторы қалай өзгереді?
+ амплитудасы мен фазасы бойынша
# Айнымалы тоқ машинасы орамының өткізгішінің ЭҚК формуласы?
+
# Айнымалы тоқ машинасындағы индукцияның синусоидтық таралуы кезіндегі бір полюсқа келетін магниттік ағын шамасы қалай анықталады?
+
# Асинхрондық машинаның роторының қандай кедергісi болады?
+ активтік
# Асинхрондық қозғалтқыш роторының сырғанауының формуласы:
+
# Айнымалы тоқ машиналарының орамдарының ЭҚК формуласы:
+ Е=4.44fwkобkcФ
# Асинхрондық қозғалтқыш роторының аумалы сырғанауы мына формуламен анықталады:
+
# Асинхрондық машина қозғалтқыш режимінде механикалық сипаттамасына сәйкес сырғанаудың мына шектерінде жатады:
+ 0 ден 1-ге дейін
# Асинхрондық машина сырғанауы генератор режимінде механикалық сипаттамасына сәйкес мына шектерінде жатады:
+ 1-ден дейін
# Асинхрондық машина сырғанауы элеткромагниттік тежеу режимінде механикалық сипаттамасына сәйкес мына шектерінде жатады:
+ 0 ден 1-ге дейін
# Асинхрондық қозғалтқыштың қосу иін күшінің еселігі мына формуламен анықталады:
+
# Асинхрондық қозғалтқышты қосу үшін мына амалдар қолданылады:
+ ротор тізбегінде қосымша активтік кедергі қолданып қосу
# Асинхрондық қозғалтқыштың шеңберлік диаграммасы дегеніміз:
+ I1 және I2’ токтарының геометриялық орындары
# Асинхронды қозғалтқыштың векторлық диаграммасы немесе I1 и I2’ тоқтардың геометриялық орны:
+ шеңберлі диаграмма
# Айнымалы ток машиналарының синхрондық жылдамдығының формуласын көрсетіңіз?
+
# Синхрондық машина генераторлық режимде жүктелу бұрышының келесi шектерiнде тұрақты жұмыс iстейдi:
+ 0 -ден +900 дейiн
# Синхрондық машина қозғалтқыш режиміне мына жағдайларда ауысады:
+ айналу жиілігінің өзгеруі роторға тежеу иін күші келтірілгенде
# Жүктеме бұрышы синхрондық машинаның жүктеме түріне байланысты анықтайды:
+ жүктеме түрінің басымдығын
# Синхрондық машинаның шығуындағы кернеу мына формуламен анықталады:
+
# Синхрондық машинаны үлкен қуатты желімен параллель жұмысқа қосу шарттары:
+ барлық келтірілген шарттар
# Синхрондық машинаны үлкен қуатты желімен қатар (параллель) жұмысқа қосу кезінде жиілік пен кернеу бойынша синхронизацияға тексеру мыналардың көмегімен жүргізіледі:
+ лампалық синхроноскоптың
# Синхрондық машиналарды синхронизациялау әдісі - бұл:
+ айналатын оттар әдісі
# Синхрондық машина синхронизмнен мына жағдайда шығып қалады:
+ магниттік-күш сызықтары статор орамына жанама болып келіп, статор мен ротордың арасындағы магниттік өріс ажырап кеткенде
# Желі жетегімен жұмыс істейтін синхрондық машина жүктеме бұрышының өзгеруі кезінде қай шектерде тұрақты жұмыс істей алады:
+ 0 ден 900 дейін
# =0 теңдігі тұрақты ток машинасының қай коммутациясына сәйкес келеді?
+ тік сызықтық коммутацияға
# Қозғалтқыш жылдамдығы қай кезде шексіздікке ұмтылады?
+ білікке салмақ түспей, тізбекті қозатын ТТҚ жәкіріне кернеу берілсе
# формуласымен асинхронды қозғалтқышта не анықталады?
+ ротордың аумалы сырғанауы
# kОКЗ=IКЗ/IН қатынасымен не анықталады?
+ синхронды машинаның қысқа тұйықталу қатынасы
# формуласымен не анықталады?
+ синхронды машинаның шығуындағы кернеу
# Синхронды машинаны үлкен қуатты желімен қатар (параллель) жұмысқа қосу кезінде лампалық синхроноскоптың көмегімен не тексеріледі?
+ жиілік пен кернеу бойынша синхронизация
# Турбогенераторлардың роторы қандай түрде жасалынады?
+ Айқын емес полюсті
# Гидрогенераторлардың роторы қандай түрде жасалынады?
+ Айқын полюсті
# Трансформатор қандай қызмет атқарады?
+ Электр энергиясын түрлендіреді
# Автотрансформатордың типтік қуаты қалай анықталады?
+
# Трансформатордың жұмыс істеу принципі:
+ электромагниттік индукция құбылысына негізделген
# Электр желісінің кернеуін жоғарылату және төмендету кезінде қандай құрылғы қолданылады?
+ Трансформатор
# Трансформатор орамдарының орам саны мен ЭҚК арасындағы байланыс қандай өрнекпен анықталады?
+
# Трансформатордың негізгі параметрлеріне қандай параметрлер жатады?
+
# Қысқа тұйықталу кернеуінің реактивті құрастырушысы
+
# Активті қуат деп
+ период ішінде қуаттың орташа мәнін айтады
# Трансформатордың жұмысы қандай құбылысқа негізделген
+ электромагниттік индукция
# Қуат коэффициенті дегеніміз
+ Қабылдағыштың активті қуатының толық қуатқа қатынасы
# Электр энергиясы энергияның басқа түріне айналатын элементті қалай атайды?
+ электр тізбегінің кедергісі деп атайды
# Трансформатордың пайдалы әрекет коэффициенті
+
# Тк = / кn формуласы нені анықтайды?
+ Тұрақты тоқ машинасының коммутация кезенін
# Магнит тізбегінің қанығу коэффициенті қалай анықталады?
+
# Бос жүріс режимінде ТТҚ- ның қуаты неге тең?
+ P = 0
# формуласы қай заңды көрсетеді?
+ электрмагниттік индукция заңын
# ТТМ-ң коллекторындағы потенциалдық ұшқындау дегеніміз:
+ щеткадан бос пластиналарда коллектордың бетінде пайда болатын ұшқын разрядтары
# Тұрақты ток генераторында шамаларының пайда болу реті
+
+
+
# Тұрақты ток машинасында статорға кіретін бөлшектер
+ басты полюс
+ щеткалар
+ қосымша полюс
# Тұрақты ток машинасында электр қозғаушы күшін анықтайтын формулалар
+
+
+
# Тұрақты ток генераторның бос жүріс сипаттамасы деп тәуелділігін айтады, бұл кезде
+ якорь тогы
+
+
# Тұрақты ток қозғалтқышының моменттік, жылдамдықтық және механикалық сипаттамалары
+ моменттік сипаттама тәуелділігі
+ жылдамдықтық сипаттама тәуелділігі
+ механикалық сипаттама тәуелділігі
# Якорь тізбегіне қосымша кедергі қосқан кездегі аиналу жиілігі және оның құрамдары
+
+ бос жүріс жиілігі
+ айналу
жиілігінің азайуы
# Тұрақты ток қозғалтқышының жұмыстық сипаттамалары
+
+
+
# Суреттерде көрсетілген тізбектеп қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының сипаттамалары

1-сурет 2-сурет 3-сурет
+ 2- механикалық
+ 3-жұмыстық
+ 1- моменттік, жылдамдықтық
# Параллель қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының якорь тізбегіне қоюға болмайтын нәрселер және себебі
- түзеткіштер
+ ажыратқыштар
+ сақтандырғыштар
+ аз жүктеме кезінде якорь тізбегі үзілсе айналу жиілігі тез өсіп кетеді
# Тізбектеп қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының механикалық сипаттамалары
+ жұмсақ болады
+ табиғи болады
+ реостатты болады
# Синхронды машиналардың бөлінуі
+ айқын полюсті және айқын емес полюсті
+ жылдам жүретін және ақырын жүретін
+ турбогенераторлар және гидрогенераторлар
# Суретте

+ синхронды машина тораптан реактивті қуатты пайдаланады
+ толық қозбаған кезіндегі синхронды компенсатордың векторлық диаграммасы
+ cos=0# Суретте

+ синхронды генератор режімі
+ с<м+ синхронды машина тораптан активті қуатты береді
# Суретте

+ режим синхронного двигателя
+ с<м QUOTE с<м
+ толық қозбаған кездегі синхронды компенсатор режімі
# Суретте якорь Fa реакциясының МҚК қозғалысы көрсетілген
1) 2) 3)

+ 1- якордің қума магнитсіздену реакциясы
+ 2 - активті жүктеме
+ 3 - якордің көлденең магниттелу реакциясы
# Суретте якорь Fa реакциясының МҚК қозғалысы көрсетілген
1) 2) 3)

+ 1- якорьдің қума магнитсіздену реакциясы
+ 3- якорьдің қума магниттелу реакциясы
+ 2 – якорьдің көлденең реакциясы
# Суретте якорь Fa реакциясының МҚК қозғалысы көрсетілген:
1) 2) 3)

+ 3- сыйымдылықты жүктеме
+ 2 – активті жүктеме
+ 1- индуктивті жүктеме
# Суретте

+ синхронды генератордың реттелу сипаттамасы
+ 1- индуктивті жүктеме кезіндегі реттелу сипаттамасы
+ 2- активті жүктеме кездегі реттелу сипаттамасы
# Суретте

+ IB=fI кезінде U=const QUOTE IB=fI при U=const - синхронды генератор сипаттамасы
+ синхронды генератордың қысқа тұйықталу сипаттамасы
+ 3- сыйымдылықты жүктеме кездегі сыртқы сипаттамасы
# Суретте
0
1
2
3
U
Ι4

+ U=fI кезінде IB =const- синхронды генератор сипаттамасы
+ синхронды генератордың сыртқы
+ 1- индуктивті жүктеме кездегі сыртқы сипаттамасы
# Суретте

+ U=fI кезінде IB =const- синхронды генератор сипаттамасы 1- индуктивті жүктеме кездегі сыртқы сипаттамасы
+ 3- сыйымдылықты жүктеме кездегі сыртқы сипаттамасы
+ QUOTE 1- индуктивті жүктеме кездегі сыртқы сипаттамасы
# Суретте
0
1
2
3
U
Ι4

+ синхронды генератордың сыртқы
+ U=fI кезінде IB =const- синхронды генератор сипаттамасы
+ 1- индуктивті жүктеме кездегі сыртқы сипаттамасы
# Синхронды қозғалтқыштардың жіберудің амалдары
+ асинхронды жіберу
+ қосымша қозғалтқыш көмегімен
+ жиіліктік жіберу
# Айқын полюсті синхронды машинаның құрылымдық бөлігі:
+ ротордағы полюстер
+ якорь - статор
+ индуктор - ротор
# Суретте (якорь орамасының активті кедергісі ra=0)

+ İ1d- якорь тогының көлденең құраушылары
+ - жүктеме бұрышы
+ QUOTE Ė Ė – эқк, қоздыру орамасының өрісімен индукцияланған
# Суретте (якорь орамасының активті кедергісі ra=0 )

+ активті - индуктивті кедергі кездегі айқын полюсті синхронды генератор
+ QUOTE - жүктеме бұрышы
+ Ė – эқк, қоздыру орамасының өрісімен индукцияланған
# Суретте (якорь орамасының активті кедергісі ra=0 )

+ İ1q - якорь тоғының көлденең құраушылары
+ активті жүктеме кезіндегі айқын емес полюсті синхронды генератордың векторлық диаграммасы
+ Ė – эқк, қоздыру орамасының өрісімен индукцияланған
# Суретте (якорь орамасының активті кедергісі ra=0)

+ - жүктеме бұрышы
+ активті-индуктивті жүктеме кезіндегі айқын емес полюсті синхронды генератордың векторлық диаграммасы
+ айқын полюсті синхронды генератордың векторлық диаграммасы
# Суретте (якорь орамасының активті кедергісі ra=0)

+ активті-индуктивті жүктеме кезіндегі айқын полюсті емес синхронды генератордың векторлық диаграммасы
+ jxdİ1 - якордің реакциясы кезіндегі индуктивті қедергідегі кернеудің түсуі
+ - жүктеме бұрышы
# Синхронды қозғалтқыштың асинхронды қозғалтқышпен салыстырғанда келесі кемшіліктері бар
+ құрылысы күрделі
+ жіберу моменті жок
+ электромагнитті момент М бірінші кернеуге тура пропорционал
# Екі торлы асинхронды қозғалтқыш
- оның жүргізуші орамасы кедергісі аз болатын материалдан жасалған
+ параметрлері айнымалы
+ оның екі қысқаша тұйықталған сақинасы бар
+ оның жүргізуші орамасы активті кедергісі өте үлкен болатын материалдан жасалған
# Екі торлы асинхронды қозғалтқыш
+ ротордағы токты ығыстыратын қасиеті бар
+ оның жүргізгендегі жүргізуші моменті үлкен болады және жүргізуші тогы тежеледі QUOTE n1<n2<n3
+ QUOTE n1<n2<n3 который конструктивно сложней, чем двигатель нормального исполнения
оның құрылысы әдеттегі қозғалтқыштан күрделі болады
# Ауыспалы сырғанау
+ максимал моментке сәйкес келеді
+ ротордың активті кедергісіне тура пропорционал
+ статикалық қалыпты және статикалық қалыпты емес режимдерді бөліп тұрады
# Статор орамасына берілетін кернеу азайса
+ максимал момент кернеудің квадратына пропорционал азаяды
+ артық жүктемелік қабылеттілігі кернеуге пропорционал азаяды
+ бұл ауыспалы сырғанауға әсер етпейді
# Ротор орамасы тізбегіне активті кедергі қосқан кезде
+ максимал момент өзгермейді
+ ауыспалы сырғанау өседі
+ ток азаяды
# Фазалық роторлы асинхронды қозғалтқышта
+ статор бар
+ ротор бар
+ түйіспелік сақина бар
# Асинхронды қозғалтқыштың айналу жиілігін реттеу тәсілдері
+ қысқаша тұйықталған роторлы қозғалтқыштың полюстер санын өзгерту арқылы
+ фазалық ротор тізбегіне активті кедергі қосу арқылы
+ кернеуді азайту арқылы
# Асинхронды машинаның бөлшектерінің орындалуы
+статордың магнит өткізгіштігі- электротехникалық болат табақшалардан
+ статор орамасы- оқшауландырылған мыс сымдардан
+ фазалық ротордың орамасы –оқшауландырылған мыс сымдардан
# Графикте

+ 1- қысқаша тұйықталған роторлы қозғалтқыштың табиғи сипаттамасы
+ фазалық роторлы асинхронды қозғалтқыштың ротор тізбегіне активті кедергі қосқан кездегі реттемелік сипаттама
+ ротор тізбегіндегі қосымша кедергі r21<r22<r23<r24# 1, 2 және 3 сипаттамалар:

+ n1>n2>n3+ S1>S2>S3
+ кернеуді өзгертіп аснхронды қозғалтқыштың роторның айналу жиілігін өзгерту
# Суретте көрсетілген сұлбалар

+ қысқаша тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқышты жүргізу сұлбасы
+ 1 – тікелей жүргізу
+ 4 – жүлдызшадан үшбұрышқа ауыстырып қосыу арқылы ротордың айналу жиілігін реттеу сұлбасы
# Асинхронды машинаның генератор ретінде сирек пайдалану себептері
+ желіден реактивті ток тұтынады
+ синхронды генераторлар, компенсаторлар қосылған желіге ғана жұмыс істей алады
+ желінің cosφ азайтады
# Асинхронды машина генератор режимінде жұмыс істеген кезде
+ ротордың айналу жиілігі статор өрісінің айналу жиілігінен көп
+
+ желінің cosφ өсіреді
# Асинхронды машиналар электромагниттік тежеуіш режимінде жұмыс істеген кезде
+
+ ротор статор өрісіне қарсы бағытта айналады
+ энергия, поступающая с вала ротора, расходуется на потери в машине
ротордың білігінен келетін энергия машинадағы шығынға жұмсалады
# Суретте

+ қысқаша тұйықталған роторлы асинхронды машинаның қозғалтқыш режиміндегі векторлық диаграммасы
+ фазалық роторлы асинхронды машинаның генератор режиміндегі векторлық диаграммасы
+ қысқаша тұйықталған роторлы асинхронды машинаның бос жүріс кезіндегі векторлық диаграммасы
# Суретте
0

+ электромагниттік тежеуіш режиміндегі асинхронды машинаның векторлық диаграммасы
+ фазалық роторлы асинхронды машинаның генератор режиміндегі векторлық диаграммасы
+ қысқаша тұйықталған роторлы асинхронды машинаның бос жүріс кезіндегі векторлық диаграммасы
# Суретте


0

+ асинхронды генератордың векторлық диаграммасы
+ электромагниттік тежеуіш режиміндегі асинхронды машинаның векторлық диаграммасы
+ - ротор тогының реактивті құрамы
# Синхронды қозғалтқышты асинхронды қозғалтқышпен салыстырғанда төмендегідей артықшылықтарға ие
+ аса қоздыру кезінде тораптың cos-і жақсарады
+ электромагнитті момент М бірінші кернеуге тура пропорционал
+ торапқа реактивті ток береді
# Синхронды қозғалтқышты асинхронды қозғалтқышпен салыстырғанда төмендегідей артықшылықтарға ие
+ кернеуді төмендету кезінде үлкен жүктемелік қабілеттілігін сақтайды
+ электромагнитті момент М бірінші кернеуге тура пропорционал
+ ауа саңылауының үлкен болуына байланысты қосымша шығындар аз
# Суретте

+ аса қоздыру кезіндегі синхронды компенсатордың векторлық диаграммасы
+ синхронды машина реактивті қуатты торапқа береді
+ QUOTE Ė Ė – ЭҚК векторы, қоздыру орамасының индуктирланған ҚКМ

Приложенные файлы

  • docx 9559994
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 8

Добавить комментарий