Фараби алеми-1


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

1


2


Құрметті

_____________________________________________________


Сізді студенттер және жас ғалымдардың
«Химия» бағыты бойынша
«
Фараби
Әлемі
» атты халықаралық ғылыми конференцияға қатысуға шақырамыз


Уважаемый (
-
ая)
_______________________________________________


Приглашаем Вас принять участие в

Международной научной конференции
студентов и молодых ученых «
Фараби Әлемі
»

по направлению «Химия»Конференция өткізілетін орны:

әл
-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті, химия және химиялық
технология факультеті

Өткізілу

уақыты:

9
-
1
0

сәуір
, 201
8

ж.

Мекен жайы:
Алматы қаласы,


Аль
-
Фараби даңғылы
,
71

Химия және химиялық технология
факультеті

Место проведения конференции:

Казахский национальный университет
им. аль
-
Фараби, факультет химии и
химической технологии

В
ремя проведения:

9
-
1
0

апреля 201
8

г.

Адрес:
г. Алматы,


проспект Аль
-
Фараби, 71

Факультет химии и химической
технологии
3


Ұйымдастыру

алқасы

Организационный комитет


Төраға:

химия және химиялық технология факультетінің деканы, х.ғ.д., профессор
Оңғарбаев Е.Қ.


Төрағаның орынбасары:

х.ғ.к., доцент, деканның ғылыми
-
инновациялық және
халықаралық байланыстар жөніндегі орынбасары Мылтықбаева Ж.К.


Жауапты хатшы:

PhD
.,
м.а.
доцент,
химия және химиялық технология
факультетінің СҒЗЖ жетекшісі
Тілеуберді Е
.


Ұйымдастыру

алқасының мүшелері:


органикалық заттар, табиғи қосылыстар, полимерлер химиясы мен технологиясы
кафедрасын
ың кафедрасының
аға
оқытушысы
,

PhD

Кипчакбаева А.К.

органикалық заттар, табиғи қосылыстар, полимерлер химиясы мен технологиясы
кафедрасының кафедрасының

жеткші маманы
,
Сапарбек А

аналитикалық, коллоидтық және сирек элементтер технологиясы кафедрасының
кафедрасының аға оқытушысы
,

х.ғ.к. Акылбекова Т.Н.

физи
калық химия, катализ және мұнай химиясы кафедрасының жетекші маманы
Әбілғазы

Б
.

аналитикалық, коллоидтық және сирек элементтер технологиясы кафедрасының
жетекші маманы
Тюсюпова Б.Б.

химиялық физика және материалтану кафедрасының жетекші маманы

Жапекова
А.О
.

жалпы және бейорганикалық заттардың химиясы кафедрасының маманы
Уалхан А.


химия және химиялық технология факультетінің ҒСҚ төрайымы
Елдосова

А.
Е.
4


Студенттер мен жас ғалымдардың «Фараби Әлемі» атты

халықаралық конференциясының


БАҒДАРЛАМАСЫ


9

сәуір

Уақыты

Іс
-
шаралар


14
.
0
0


18.00

К
онференци
я қатысушыларды тіркеу
, секци
ялар жұмысы


Секция 1

Жасыл экономика үшін жасыл химия және көмірсутек
шикізаттарын өңдеу
(2
15

ауд.)

Секция 2

Нәзік органикалық синтез және табиғи қосылыстардың
химиялық технологиясы
(
308

ауд.)

Секция 3
Полимерлер химиясы және коллоидты химия
(
418

ауд.)

Секция 4

Аналитикалық және бейоганикалық химияның заманауи
мәселелері

(
426

ауд.)

Секция 5

Химиялық физика және физикалық химия
(
221

ауд.)

Секция 6
Бейоганикалық материалдардың химиялык
технологиясының жәнә химияның заманауи мәселелері
(магистранттар үшін)
(
131

ауд.)

Секция 7
Оганикалық материалдардың химиялык
технологиясының жәнә химияның заманауи мәселелері
(магистранттар үшін)
(
217

ауд.)

Секция 8
Химия және химиялық технологияның келешектегі
бағыты(мектеп оқушылары және 1 курс студенттері үшін)
(
119
ауд.
)
1
0

сәуір


1
5
.00
-
1
6
.
3
0
К
онференци
яның салтанатты жабылуы

(427 ауд.)


1
5
.00
-
1
5
.
05

Химия және химиялық технология факультетінің деканы х.ғ.д.,
профессор Оңғарбаев Е.Қ. сөзі


1
5
.
05
-
1
5
.
45

Vice
-
Dean for International Relations and Development

of
Faculty of
Pharmacy with the Laboratory Medicine Division
,
Medical University of
Warsaw
,
PharmD
,

PhD.
Piotr Lulinski
:

Medical University of Warsaw
-

History,
Today, Future1
5
.
45
-
1
6
.
3
0


Үздік баяндамашыларды марапаттау
5


ПРОГРАММА

Международной научной конференции студентов и молодых ученых

«
Әл
-
Фараби әлемі
»


9

апреля

Время

Мероприятия


1
4
.
0
0


1
8
.00

Регистрация участников конференции, работа секций


Секция 1

Зеленая химия для зеленой экономики и переработка
углеводородного сырья
(
215

ауд.)

Секция 2

Химическая технология
природных соединений и
тонкого органического синтеза
(
308

ауд.)

Секция
3


Коллоидная химия и химия полимеров
(
418

ауд.)

Секция 4

Современные проблемы неорганической и
аналитической химии

(
426

ауд.)

Секция
5

Физическая химия и химическая физика
(
221

ауд.)

Секция 6
Современные проблемы химии и химической
технологии неорганических материалов (для магистрантов)

(
131

ауд.)

Секция
7

Современные проблемы химии и химической
технологии органических материалов (для магистрантов)

(
21
7
ауд.)

Секция 8
Перспективные направления химии и химической
технологии (для школьников и студентов 1 курса)

(
119

ауд.
)
1
0

апреля


1
5
.00
-
1
6
.
3
0
Торжественное закрытие конференции (427 ауд.)


1
5
.00
-
1
5
.
05

Выступление

декана факультета химии и химической технологии
д.х.н., профессор Онгарбаева Е.К.


1
5
.
05
-
1
5
.
45

Vice
-
Dean for International Relations and Development of Faculty of
Pharmacy with the Laboratory Medicine Division, Medical University of
Warsaw,
PharmD,

PhD.
Piotr Luli
nski
:


Medical University of Warsaw
-

History,
Today, Future1
5
.
45
-
1
6
.
3
0

Награждение лучших докладчиков по секциям


6СЕКЦИЯ

1ЖАСЫЛ

ЭКОНОМИКА ҮШІН

ЖАСЫЛ ХИМИЯ ЖӘНЕ КӨМ
ІРСУТЕК

ШИКІЗАТТ
АРЫН

ҚАЙТА

ӨҢДЕУ

ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ ДЛЯ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ

И ПЕРЕРАБОТКА
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ


Секция жетекшілері (руководители

секции
)
:
х
.
ғ
.к.
,
доцент
Ташмухамбет
ова
Ж
.
Х
.


х
.
ғ
.
к.
, доцент
Василина Г.К.


Хатшы (с
екретарь
)
:
Әбілғазы

Б.


9

сәуір 201
8

ж., сағат 1
4
00
-
18
00
,


215

ауд.

10

сәуір 201
8

ж., сағат 10
00
-
1
2
00
,


215
ауд.1.

Асан Н.Е.
ОЛЕФИНДЕРДІ КӨМІРТЕК

МОНОКСИДІ ЖӘНЕ СПИРТ
ТЕРМЕН
КАРБОНИЛДЕУ РЕАКЦИЯС
ЫНЫҢ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКС
ТІ
КАТАЛИЗАТОРЛАРЫ

2.

Akshaba
у
eva A.
SYNTHESIS AND STUDY
OF PHYSICO
-
CHEMICAL
CHARACTERISTICS OF M
ESOPOROUS ALUMINOSIL
ICATE AL
-
SBA (X)

3.

Джамалова Н.

РАЗРАБОТКА И ИСПЫТАН
ИЕ НОВЫХ БИФУНКЦИОНА
ЛЬНЫХ
КАТАЛИЗАТОРОВ В РЕАК
ЦИИ ОКИСЛЕНИЯ ТОЛУОЛ
А И О
-
КСИЛОЛА

4.

Тастемирова А.

ЖОҒАРЫ Қ
-
АЛКАНДАРДЫҢ ГИДРОИЗО
МЕРЛЕУ
ПРОЦЕСІНДЕГІ N
i
/A
l
-
SBA/БЕНТОНИТ ТИПТЕС
БИФУНКЦИОНАЛДЫ
КАТАЛИЗАТОРЛАРДЫҢ КА
ТАЛИТИКАЛЫҚ АКТИВТІЛ
ІГ

5.

Тәжібай Б.
ГИДРИРОВАНИЕ АЦЕТОНИТРИЛА ДО ЭТИЛАМИНА НА
МОДИФИЦИРОВАННЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ РЕНЕЯ

6.

Канатова

М.
ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ

СПОСОБ

ПЕРЕРАБОТКИ

АВТОШИН

СОВМЕСТНО

СО

СЛАНЦЕМ

НА

ВОЛЬФРАМСОДЕРЖАЩЕМ

ЦЕОЛИТНОМ

КАТАЛИЗАТОРЕ

7.

Идрескалиева З.С.
КАТАЛИЗАТОРЫ
ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКОЙ
ГИДРОГЕНИЗАЦИОННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАССОВЫХ ОТХОДОВ СО
СЛАНЦЕМ И УГЛЕМ

8.

Batyrbai S.A., Rsaldina D.E., Kadirkulova G.A., Bakirova B.S., Bugubaeva G.O.

THE MIXED CATALYTIC SYSTEM PdCl2/PVP
-
CuCl2/PVP IN REACTION OF
OCTENE
-
1 OXIDATION

9.

Куш
ербаева К.Д
.
Октен
-
1
-
ді PdCl2(PPh3)2
-
PPh3
-
TsOH каталиткалық жүйесі
қатысында

гидроэтоксикарбонилдеу

10.

Құрманғалиева

Д.Б.
, Сайлауова
Ж.М
.
МАРГАНЕЦ ЖӘНЕ ХРОМ
ТҰЗДАРЫНЫҢ ҚАТЫСЫНДА ДИЗЕЛЬ ОТЫНЫН ТОТЫҚТЫРЫП
КҮКІРТСІЗДЕНДІРУ

11.

Гилажов Е.Г., Себепкалиева Н.Н.,
Мырзабай А., Нұрмұқаш А.

ПОВЫШЕНИЕ
ОКТАНОВОГО ЧИСЛА БЕНЗИНА АИ
-
92С ПРИМЕНЕНИЕМ ОКСИГЕНАТОВ
НА БАЗЕ ЭТИНИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛА

12.

Досатов Т. И.
АВТОШИНА ҚАЛДЫҚТАРЫНАН КОКС АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

13.

Биділдаева А.А.

БИОКӨМІРДІ ӨСІМДІКТЕ
КТЕС МАТЕРИАЛ
ҚАЛДЫҚТАРЫНАН

АЛУ ЖӘНЕ ОНЫҢ

ТОПЫРАҚ ҚҰРАМЫНА ӘСЕ
РІН
ЗЕРТТЕУ

14.

Тасболатұлы Ж.
МОЛЕКУЛАЛЫҚ МАССАСЫ ӘРТҮРЛІ
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬДЫҢ ҚАТЫСЫНДА АЛЫНҒАН КӨМІРДІҢ СУДАҒЫ
СУСПЕНЗИЯСЫНЫҢ ЖЫЛУФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН АНЫҚТАУ


7


15.


Масалимова А.Ә.

ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ГИДРОКСИЛИРОВАНИЕ ЖЁЛТОГО
ФОСФОРА В ПРИСУТСТВ
ИИ СМЕШАННОЙ СИСТЕМЫ СuCl2/ПВП
-
FeCl3/ПВП

16.

Қуанышбекова

А.Т.
, Сейсембековa

А.Б
.

МҰНАЙДАН ВАНАДИЙ
ҚОСЫЛЫСТАРЫН

ЭКСТРАКЦИЯЛАП БӨЛУ

17.

Сәуірбай Ж.Ғ.

КӨМІРДЕН ГУМИН ҚЫШҚЫЛДАРЫН АЛУ

18.

Аманбек А.Ж.

ЕМДІК БАТПАҚТАН АЛЫНҒАН ГУМИНДІК ЗАТТАРДЫҢ
ҚАСИЕТТЕРІН

ЗЕРТТЕУ

19.


Манабаева А.М.
КӨМІРДІ ОРГАНИКАЛЫҚ ЕРІТКІШТЕРМЕН ЖОҒАРЫ
КРИТИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙДА ЭКСТРАЦЯЛЫҚ ӨҢДЕУ

20.


Калменова Г.Б.
САЛИЦИЛ ҚЫШҚЫЛЫ ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТЫН ФЕНОЛДЫ
НАТРИЙ КАРБОНАТПЕН КАРБОКСИЛДЕУ АРҚЫЛЫ СИНТЕЗДЕУ

21.


Тіллә Нұрлыбек
ПОЛИМЕРЛІ ҚАЛДЫҚТАРДЫ ГИДРОГЕНИЗАЦИЯЛ
ЫҚ
ӨҢДЕУДЕ

ТАБИҒИ ЦЕОЛИТКЕ ОТЫРҒЫЗЫЛҒАН МОЛИБДЕНДІ
КАТАЛИЗАТОРДЫ ЗЕРТТЕУ

22.


Сүйіндіков Ж.А.
РЕЦИРКУЛИРЛЕУШІ АГЕНТ ҚАТЫСЫНДА ТӨМЕН
КҮКІРТТІ КОКС АЛУ

23.


Өскенбай А.Қ.
АҚШАТАУ ӨҢІРІНДЕГІ АУЫЗ СУ ҚҰРАМЫНДАҒЫ
РАДИОНУКЛИДТЕР МӨЛШЕРІН АНЫҚТАУ

24.

Zhigerbayeva G.
CATALYTIC ACTIVITY OF BIFUNCTIONAL CATALYSTS IN
THE PROCESS OF HYDROIZOMERIZATION OF THE HIGHEST N
-
ALKANES

25.


Жанабаева Л.С.
МҰНАЙ ЖӘНЕ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІН КҮКІРТСІЗДЕНДІРУ
МАҚСАТЫНДА ГЕТЕРОПОЛИҚОСЫЛЫСТЫ КАТАЛИЗАТОР ҚОЛДАНУ

26.

Махметов А.

БРИКЕТИРОВАНИЯ БУРОГО УГЛЯ

РАЗРЕЗА «ОЙКАРАГАЙ» В
ШТЕМПЕЛЬНЫХ ПРЕССАХ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

27.

Сагынгазин Ш.

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКА НА ВЫХОД ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ

28.

Кубенова Б.

АКТИВНОСТЬ ПАЛЛАДИЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ
НАНЕСЕННЫХ НА КАРБОНИЗАТ РИСОВОЙ ШЕЛУХИ

29.

Махсутов Б.Н.

ВАКУУМДЫ ГАЗОЙЛЬ КРЕКИНГ
ПРОЦЕСІ ҮШІН
ПОЛИМЕТАЛДЫ ҚАЛДЫҚТАР ЖӘНЕ ТАБИҒИ ЦЕОЛИТТЕР НЕГІЗІНДЕ
КАТАЛИЗАТОРЛАРДЫ ЖАСАУ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ

30.

Абдукаримова А.Б., Канаткызы А.

ВЛИЯНИЕ СУСПЕНДИРОВАННЫХ
КАТАЛИЗАТОРОВ НА ПЕРЕРАБОТКУ КОКСОХИМИЧЕСКОЙ СМОЛЫ

31.

Ержанова Н.А.
,
Сабитова А.Н.
ТАС КӨМІР ШАЙЫРЫ
Н ОЗОНМЕН
МОДИФИКАЦИЯЛАУ

32.

Мухамбетжанова А.У., Милисова

Н.Б.
РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА БИТУМА
МОДИФИЦИРОВАННОГО СЕРОЙ


8


СЕКЦИЯ
2


НӘЗІК ОРГАНИКАЛЫҚ СИ
НТЕЗЖӘНЕ
ТАБИҒИ ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ

ХИМИЯЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯСЫ

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПРИРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И
ТОНКОГО
ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА


Секция жетекшілері (руководители

секции
)
:
х
.
ғ

.,
профессор

Корулькин

Д
.
Ю
.


х.ғ.д.,

доцент

Жумагалиева Ш.Н.

Хатшы (с
екретарь
)
:
Кипчакбаева А.К
.


9

сәуір 201
8

ж., сағат 14
00
-
18
00
,


308
ауд.

1
0

сәуір 201
8

ж., сағат 10
00
-
12
00
,

308

ауд.


1.

Абукасова А.Б., Бағдатқызы А
.

ҚАЗАҚСТАННЫҢ

ОҢТҮСТІК
-
ШЫҒЫСЫНДА
ӨСЕТІН

КЕЙБІР ӨСІМДІКТЕРДІҢ ФИТОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРІ

2.

AkzhigitovaZh.Zh
.

DEVELOPMENT OF A TECHNOLOGY
FOR STUDYING THE
CHEMICAL COMPOSITION OF BITTER WORMWOOD (ARTEMISIA
ABSINTHIUM) AND THE ISOLATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE
COMPOUNDS

3.

Алябьева К.В.

ПОКАЗАТЕЛИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ И
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ВАЙДЫ КРАСИЛЬНОЙ
ISATISTINCTORIA

4.

Амангазиева А.Т.
HAPLOPHYLLUM A. JUSSӨСІМДІГІН ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ
ҚҰРАМЫНДАҒЫ

БИОЛОГИЯЛЫҚ АКТИВТІ ЗАТТАРДЫҢ КОМПЛЕКСІН АЛУ

5.

Amanzholkyzy.A Khairullina. G.

SYNTHESIS OF NANOPARTICLESBY PLANT EXTRACTS

6.

Арыстанова А.С.

ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ И ДЕСОРБЦИОН
НЫХ
СВОЙСТВ ПОЛИМЕР
-
ГЛИНИСТЫХ КРИОСОРБЕНТОВ.

7.

Асқар А.А.

МИЯ ШӨБІНЕН БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ КЕШЕН АЛУ

8.

Атаханов Н.

НАФТОЛДЫҢ ЖАҢА АМИН ТУЫНДЫЛАРЫН ЗЕРТТЕУ

9.

Баймахан А.Н.

ТАБИҒИ ҚҰРАМДАСТАР НЕГІЗІНДЕГІ ЖАҚПА МАЙ
ҚАСИЕТТЕРІН

ЗЕРТТЕУ

10.

Бақытқан Б.

CHENOPODIUM
BORTUS. L ӨСІМДІГІН ФИТОХИМИЯЛЫҚ
ЗЕРТТЕУ ЖҮРГІЗУ

11.

Бауенов К.Х., Сариева Ш.А.

ЖАҢА ТЕТРАГИДРОПИРАНОН МЕН ОНЫҢ
КЕЙБІР ТУЫНДЫЛАРЫН СИНТЕЗДЕУ

12.

Бауыржанов К.Б.
ИЗЕН (KOCHIA)
ӨСІМДІГІНІҢ

ФИТОХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫ

13.

Бекет Г.Ә., Қадырбекова Ж.Б.

ҚАНЫҚПАҒАН

ҚЫШҚЫЛДАР
НЕГІЗІНДЕ
КҮКІРТОРГАНИКАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАРДЫ СИНТЕЗДЕУ

14.

Бопи А.Қ.

N


БЕНЗИЛПИПЕРИДИН
-
4
-
ОН АЛУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
СХЕМАСЫН ЖАСАУ

15.

Әбдімәлік

Н.Ж., Аманжолқызы А.

ТАМАРИКСИДИН ЖӘНЕ ӨЗДІГІНЕН
ҚҰРЫЛЫМ

ТҮЗГІШ ПОЛИМЕРЛЕР НЕГІЗІНДЕ ФИТОҮЛДІРЛЕР АЛУ

16.

Әбіл

Қ.Ғ.

HALOGETON G
LOMERATUS ӨСІМДІГІНЕН БИОЛОГИЯЛЫҚ
БЕЛСЕНДІ КОМПОНЕНТТЕРІН АНЫҚТАУ ТӘСІЛДЕРІН ЖАСАУ

17.

Әлдибек

А.Е.

N
-
АЛКИЛДЕНГЕН ПИПЕРИДИН ЖӘНЕ МОРФОЛИН
ТУЫНДЫЛАРЫН СИНТЕЗДЕУДІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ СХЕМАЛАСЫН ҚҰРУ

18.

Әліпберді

Н, Низамова М.К.

РАЗРАБОТКА ТЕНОЛОГИИ ЭКСТРАКЦИИ
ДУБИЛЬН
ЫХ ВЕЩЕСТВ КОНДЕНСИРОВАННОГО ТИПА POLYGONUM
SONGORICUM SCHRENK

19.

Жалашева С.Ш., Аманбек А.М.

AGRIMONIA ASIATICA және ERYSIMUM
CANESCENS ӨСІМДІКТЕРІН ФИТОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ


9


20.

Жуманова К.Е., Дизаматова А.В., Бакиева С.С., Азаматова А.К.

АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ НАЗЕ
МНОЙ ЧАСТИ ДВУХ ВИДОВ КЕРМЕКА

21.

Жуманова К.Е., Дизаматова А.В., Росс С.А.

ХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
КОМПЛЕКСА БАВ ИЗ РАСТЕНИЙ ВИДА
LIMONIUMLEPTOPHYLLUM

22.

Жұмағазина М.Қ.

TAMARIX ӨСІМДІГІНЕН ЭКСТРАКТ ЖӘНЕ ПОЛИВИНИЛ
СПИРТІ НЕГІЗІНДЕ ГЕЛЬДІК ФОРМАСЫН АЛУ ЖАҒДАЙЛАРЫН
ЖЕТІЛДІРУ

23.

Іздік Н.А.

ПОЛИВИНИЛ СПИРТІ НЕГ
ІЗІНДЕГІ ЛИДОКАИНДІ
ТАСЫМАЛДАУШЫ ГЕЛЬДЕР
ДІ АЛУ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ

24.

Искакова А.Б.

NANOPHYTON ӨСІМДІГІН
ФИТОХИМИЯЛЫҚ САРАПТАУ

25.

Исмаилова А.С.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СОРБЦИИ ПАВ
КОМПОЗИЦИОННЫМИ ГЛИНИСТЫМИ МАТЕРИАМИ

26.

Ізім
Б.

CHENOPODIACEAE ТҰҚЫМДАС ӨСІМДІКТЕРДЕН
ФЛАВОНОИДТАРДЫ АЛУ ӘДІСТЕРІН ҰСЫНУ

27.

Қазизханова

Б.Қ., Назарбек Б.Н.

ARTEMISIA SUBLESSINGIANA және
VERBASCUM THAPSUS ӨСІМДІКТЕРІНЕН БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ
КЕШЕН АЛУ

28.

Казымбетова А.А.

МАКРО
-

И МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ
СЕЛИТРЯНКИ
ШОБЕРА (
NITRARIASHOBERIL
.)

29.

Қайрушева

Д.С., Сағиталы Ш.О., Мұратова А.С.

ПОЛИАКРИЛ ҚЫШҚЫЛЫ
МЕН БЕНТОНИТ САЗЫ НЕГІЗІНДЕГІ КРИОГЕЛЬДЕРДІ СИНТЕЗДЕУ ЖӘНЕ
ФИЗИКА
-
ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ

30.

Каратаева Х.С., Ма

Хуань.

ОТРАБОТКА МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОС
НОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ГРЕБЕНЩИКА
МНОГОВЕТВИСТОГО

31.

Клышпаева А.Д.
БҰРШАҚ ТҰҚЫМДАС СИВЕРС ТАСПАСЫ (ASTRAGALUS
SIEVERSIANUS) ӨСІМДІГІНЕН ПОЛИФЕНОЛДЫ КЕШЕНДІ АЛУ ЖОЛЫН
ҰСЫНУ

32.

Kurmanbayeva A.K.

INVESTIGATION OF CHEMICAL CONSTITUENTS
OFARTEMISIA

33.

Куспакова Д.Р.

ВЫДЕЛЕНИЕ ПОЛИСАХАРИДОВ ИЗ РАСТЕНИЯ
POLYGONUMAVICULARE

34.

Қазбек

А.Қ. Қалдыбаева А.Қ.

БЕНТОНИТ САЗЫ ЖӘНЕ МАГНЕТИТ
ЕНГІЗІЛГЕН 2
-
ГИДРОКСИЭТИЛАКРИЛАТ НЕГІЗІНДЕ КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ
СОРБЕНТІ СИНТІЗІ

35.

Қалдыбаева

А.К. Қазбек А.Қ. Нуролдаева Г.А.

МАГНИТТІК ҚА
СИЕТКЕ ИЕ
ПОЛИАКРИЛАМИД
-
БЕНТОНИТ САЗЫ КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ ГЕЛЬДЕРДІ АЛУ

36.

Мавлекеев Р.Р.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВЫДЕЛЕНИЯ БЕЛКОВ

37.

Мавлекеев Р.Р.

ФИТОАНАЛИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

38.

Маркина Д.Б., Кущ Е.П., Асылханов Ж.С.

ПОЛУЧЕНИЕ АЦЕТИЛЕНОВЫХ
СПИРТОВ НА ОСНОВЕ
N
-
ЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПИПЕРИДИН
-
4
-
ОНОВ С ПРОПАРГИЛИРОВАННЫМИ ТРИАЗОЛАМИ

39.

Маскенова А.А., Тажибаева К.Ж.

АЛХИДИН
-
ЛИДОКАИНДІ ЖЕЛАТИН
НЕГІЗІНДЕГІ ДӘРІЛІК ҮЛДІРЛЕРДІ АЛУ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ

40.

Маужигунова Е.Н.

ПОКАЗАТЕЛИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ И
МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЦИСТАН
ХЕ СОЛОНЧАКОВОЙ (CISTANCHE
SALSA)

41.

Низамова М.К., Әліпберді Н.

ТЕХНОЛОГИЯ СЕЛЕКТИВНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ
ГИДРОЛИЗУЕМЫХ ТАНИНОВ
POLYGONUMAMPHIBIUML

42.

Нурлыбекова А.К.

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
LIGULARIANARYNENSIS

43.

Нурпейсова Д.С.

ӨСІМДІГІН
ЕН ПОЛИФЕНОЛДЫ
КЕШЕН АЛУ ЖОЛЫН ЖАСАУ


10


44.

Осканов Б.С. Ихсанов Е.С.

ГИДРОЛИЗУЕМЫЕ ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ SUAEDA VERA СЕМЕЙСТВА
CHENOPODIACEAE

45.

Сағымбекова Қ.Б.

ӨСІМДІК

КОМПОЗИЦИЯСЫНАН БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ
КЕШЕН АЛУ

46.

Санварова З.М., Алимбеков О.Б.

ӨЗДІГІНЕН

ҚҰРЫЛЫМ

ТҮЗГІШ
ПОЛИМЕРЛЕР НЕГІЗІНДЕ
ГІ ТАСЫМАДАУШЫЛАРДЫ
АЛУ ЖӘНЕ
ҚАСИЕТТЕРІН

ЗЕРТТЕУ

47.

Сарсенова А.Ж.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНОГО КОМПЛЕКСА ИЗ КУРЧАВКИ КОЛЮЧЕЙ
(
ATRAPHAXISSPINOSA
)

48.

Cаттар С.

НАФТОКСИПРОПИН ҚОСЫЛЫСЫН АЛУ

49.

Сейтхан Г.
C
.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВЫДЕЛЕНИЯ БИОЛОИЧЕСКИ
АКТИВНОГО КОМПЛЕКСА ИЗ РАСТЕНИЯ
CAMPHOROSMAMONSPELIACUM

50.

Taliyeva M., Zharylgap A.

SYNTHESIS OF POLYVINYLPYRROLIDONE AND
BENTONITE CLAY BASED COMPOSITE GELS

51.

Тәшкенбай М.Қ.

ШАШЫРАТҚЫ ӨСІМДІГІНЕН ПОЛИФЕНОЛДЫ КЕШЕН АЛУ
ЖОЛЫН ЖАСАУ

52.

Утегенова Л.А.

АҚШЫЛ СЕПКІЛГҮЛ ӨСІМДІГІНІҢ ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫН
ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ КЕШЕНДЕРІН АЛУДЫҢ
ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАСАУ

53.

Шевякова О.С.

ВИТАМИННЫЙ СОСТАВ РАСТЕНИЯ СЕМЕЙСТВА
АСТРОВЫЕ
(A
STERA
CEAE
)

ДЕВЯСИЛ
A

БРИТАНСКОГО
(I
NULABRITANNICA
)11СЕКЦИЯ

3


КОЛЛОИДТЫҚ ХИМИЯ
ЖӘНЕ
ПОЛИМЕРЛЕР ХИМИЯСЫ

КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ И ХИМИЯ ПОЛИМЕРОВ


Секция жетекшілері (руководители

секции
)
:
х.
ғ

., доц
ент

Абдыкалыкова Р.А.


х.
ғ
.
к.
, проф
ессор

Коканбаев А.К.

Хатшы (с
екретарь
)
:
Тюсюп
ова Б.
Б.


9

сәуір 201
8

ж., сағат 14
00
-
18
00
,


418

ауд.

1
0

сәуір 201
8

ж., сағат 10
00
-
12
00
,


418

ауд.1.

Москвин Ю.А., Саялямов Р.Р.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ДРАЖИРОВАНИЯ
СЕМЯН РАДИАЦИОННО
-
СШИТЫМ ПОЛИМЕРНЫМ СОСТАВОМ

2.

Мухит А
.
Т.
ФУНГИЦИДТІ ПОЛИКОМПЛЕКСТІҢ КӨКӨНІС ДАҚЫЛДАРДЫҢ
ӨСУІНЕ

ЖӘНЕ КҮЙЗЕЛІС ТҰРАҚТЫЛЫҒЫНА ӘСЕРІ

3.

Тилешова А.Х.
СЕП
-
БАЗ КОМПОЗИЦИЯЛАРЫНЫҢ АСТЫҚ
ДАҚЫЛДАРЫНЫҢ ӨНГІШТІГІНЕ ӘСЕРІ

4.

Талибова К.И., Гадыльшина Р.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ
ЗАЛЕЖЕЙ И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

5.

Рахметуллаева Д., Ибрашова Д.
КАРРАГИНАН
-
ХИТОЗАНЖҮЙЕСІН
ФИЗИКАЛЫҚ
-
ХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ

6.

Аманов А.С., Пак И.А., Умытпекова А.Б.
РАЗРАБОТКА МЕТ
ОДОВ
ПОЛУЧЕНИЯ СТИМУЛ
-
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ
МОНОМЕРОВ И МАКРОМОНОМЕРОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ
ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ

7.

S. Intymakova, N.M. Alisher
ON NATURAL COMPONENTS

8.

Неталиева А.К.
ПЛЮРОНИК НЕГІЗІНДЕГІ ПОЛИМЕРЛІ КОМПОЗИТТЕР

9.

Ермағамбетова Ә.Д.
ТАҒАМДЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН
БИОЫДЫРАҒЫШ ҮЛГІЛЕР АЛУ

10.

Хасанова Г.Е.
КАТИОНДЫ СОПОЛИМЕРЛЕРДІ АЛУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫН
ҚҰРУ

11.

Жақсылық Ж.Ж., Артыкова Д.М
-
К.
КАТИОНДЫҚ БЕТТІК АКТИВТІ ЗАТТАР
ҚАТЫСЫНДА

ОРГАНОСАЗДАР АЛУ

12.

Жеңіс А.
НИКЕЛЬ НАНОБӨЛШЕКТЕРІ БАР ПОЛИМЕРЛІ КОМПОЗИТТЕРДІ
АЛУ

13.

Абдулетип Д.Т.
ПОЛИВИНИЛ СПИРТІ НЕГІЗІНДЕГІ БИОЫДЫРАЙТЫН
ПОЛИМЕРЛІ МАТЕРИАЛДАРДЫ ҚҰРУ

14.

Полатхан А.А.
СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ 3
-
АМИНОПРОПИЛ
ТРИМЕТОКСИСИЛАНА И 3
-
МЕРКАПТОПРОПИЛТРИМЕТОКСИСИЛАНА

15.

Шайхутдинов Р.Н.
РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ
ГИДРОГЕЛЕВЫХ ПОВЯЗОК, СОДЕРЖАЩИХ НАНОСЕРЕБРО

16.

Зайкова А.Г.
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКАПСУЛ НА
ОСНОВЕ ГЕЛЛАНА

17.

Қапан

Ж.С.
ПОЛИСАХАРИД НЕГІЗІНДЕ

ФАЗААРАЛЫҚ ШЕКАРАДА
ГИДРОГЕЛЬ АЛУ

18.

Шанжарханов А.Ә.
АКРИЛ МОНОМЕРЛЕРІ НЕ
ГІЗІНДЕГІ ЖАҢА
НАНОМЕТАЛЛ


ПОЛИМЕРЛІ КОМПОЗИТТЕ
РДІ ҚҰРУ


12


19.

Қазақ

М.А.
ПОЛИСҮТ ГЛИКОЛЬ ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ СОПОЛИМЕРЛІ
НЕГІЗІНДЕГІ ПОЛИМЕРЛІ ҮЛДІРЛЕРДІ АЛУ

20.

Бекжан М.Ж., Калдарбекова Ж.Б.
КАЛЬЦИТ Қ
ҰРАМДАС

АБРАЗИВТІ ЖУҒЫШ
ЗАТ АЛУ

21.

Ергешев А.Р., Жаролла Н.Д., Бекназаров К.И., Атчабарова А.А., Нечипуренко
С.В.
ПОЛУЧЕНИЕ НЕНАСЫЩЕННЫХ ПОЛИЭФИРНЫХ СМОЛ ПУТЕМ
ПЕРЕРАБОТКИ ПЭТФ

22.

Қасымова

А.Қ.
МИНЕРАЛДЫ ГИДРОСУСПЕНЗИЯЛАРДАН ҚҰРҒАҚ
ҚҰРЫЛЫСТЫҚ

ҚОСПАЛАР ЖАСАУ

23.

Нуржа
нова Б.Е.
МРАМОР ҰНЫНЫҢ ГИДРОПАСТАСЫНЫҢ ЦЕМЕНТ
ҚАТЫСЫНДА

КРИСТАЛДАНУ УАҚЫТЫН БАҚЫЛАУ

24.

Әбдірахман

Ж.Ғ.
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДА ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН
ГИДРОФИЛЬДІ ПОЛИМЕРЛІ МАТЕРИАЛДАРДЫ ҚҰРУ

25.

Тоқтағұл С.
КӨМІР ШАХТАЛАРЫНДАҒЫ ШАҢДЫ КӨБІКПЕН БАСУ

26.

Оразғали Д.Т.
ИОНДЫ ЕМЕ
С БАЗ ҚАТЫСЫНДА КЕМЕРКӨЛ КЕН ОРНЫНЫҢ
МҰНАЙ ЭМУЛЬСИЯСЫН ТЕРМОХИМИЯЛЫҚ ӘДІСПЕН БҰЗУ

27.

Азимханова А.Е.
ҚҰРАМЫНДА

ТИОЛ ТОПТАРЫ БАР МОНОМЕРЛЕР
НЕГІЗІНДЕ МУКОАДГЕЗИЯЛЫҚ ПОЛИМЕРЛЕР АЛУ

28.

Сарсенғали П.С.
АКРИЛ ҚЫШҚЫЛЫ НЕГІЗІНДЕГІ ЖАҢА ПОЛИМЕРЛІ
КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ
МАТЕРИАЛДАРДЫ АЛУ

29.

Галламова А.Е., Базарбаева Ә.Ж.
МҰНАЙ ЭМУЛЬСИЯЛАРЫНЫҢ ФИЗИКА
-
ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ

30.

Қыстаубаева

А.Г., Сулеймен Е.
КӨКӨНІС ДАҚЫЛДАРДЫҢ ӨНГІШТІГІНЕ
МЕТАЦИД
-
БАЗ КОМПЛЕКСТЕРІНІҢ ӘСЕРІ

31.

Ерғалиева А.О.
ПОЛИМЕРЛІ КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ ЭМУЛЬГАТОРЛАР АЛУ

32.

Лайықова К.Е., Рахымбаева П.М.

АЛЬГИНАТНЫЕ ГИДРОГЕЛИ,
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ЖЕЛАТИНОЙ И АГАР
-
АГАРОМ

33.

Кенескалива Ж. К.
«ЗЕЛЕНЫЙ» СИНТЕЗ НАН
ОЧАСТИЦ
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В РАС
ТВОРЕ

34.


Сәрсенбайқызы А.

БЫЛҒАРЫ ЗАУЫТТАРЫНДАҒЫ АҒЫНДЫ СУЛАРДЫ
ХРОМ (III) ИОНЫНАН ИОНАЛМАСУ
АРҚЫЛЫ ТАЗАЛАУ13СЕКЦИЯ

4


БЕЙОГАНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ АНАЛИТИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫҢ ЗАМАНАУИ
МӘСЕЛЕЛЕРІ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НЕОРГАН
ИЧЕСКОЙ
И
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ


Секция жетекшілері (руководители

секции
)
:
х.ғ.
к
., доцент Бейсембаева Л.К.


х.ғ.к
.
, доцент Аргимбаева А.М.

Хатшы (секретарь):

Уа
л
ханова А
.


9

сәуір 201
8

ж., сағат 14
00
-
18
00
,


426

ауд.

1
0

сәуір 201
8

ж., сағат 10
00
-
12
00
,


426

ауд.1.

Kapar A.A.
DETERMINATION OF HAZARDOUS COMPONENTS IN DAIRY
PRODUCTS BY CHROMATOGRAPHIC METHODS

2.

Mukhtarkhan A.K., Sergazina M.M.

PRODUCTS ANALYSIS

3.

Адилхан Н.А.

ИТТРИЙДІҢ СПЕКТРОСКОПИЯЛЫҚ ӘДІСПЕН АНЫҚТАЛУЫ

4.

Алимбек Б.Е., Сыргабек Е.А.

ВОЗ
МОЖНОСТИ ПОВЛЕЧЕНИЯ ОТХОДОВ
ПЕРЕРАБОТКИ ПШЕНИЧНОГО ЗЕРНА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
ПОЛУЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ

5.

Алхабек А.А
. H3BO3
-
NaCH3CH2COO
-
H2O ЖҮЙЕСІНІҢ ИЗОТЕРМИЯЛЫҚ

6.

Амангелді А. А.

АЗОТ ҚҰРАМДАС РЕАГЕНТТЕРМЕН ВОЛЬФРАМ
ЭКСТРАКЦИЯСЫ

7.

Ахметжан Қ.
ТАЛЛИЙДІҢ ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ ТҰНУ ЖӘНЕ ЕРУІНІҢ
КИНЕТИКАСЫН ЗЕРТТЕУ

8.

Әлібек

А.С.

АҚШАТАУ КЕН ОРНЫНЫҢ РАДИОНУКЛИДТІК ЛАСТАНУЫ

9.

Байзақ А.Қ., Талғатов Э.Т.

КАДМИЙГЕ ҚАТЫСТЫ ТАБИҒИ
МОНТМОРИЛЛОНИТ НЕГІЗІНДЕГІ ПОЛИСАХАРИД БАР КОМПОЗИТТЕРДІҢ
СОРБЦИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТ
ТЕУ

10.

Бекназаров К.И., Ергешев А.Р., Атчабарова А.А., Саттыгулова З.Т.

ПОЛУЧЕНИЕ ФОСФОРНО
-
КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ
ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ДИКАЛЬЦИЙФОСФАТА

11.

Есімова Ә.А., Қуатқан Б.Е., Жұмат А.А.

БИОАКТИВТІ ЖҮЙЕ ҮШІН
ДИАТОМИТ НЕГІЗІНДЕ КЕУЕКТІ ПЛАТФОРМАНЫ А
ЛУ ШАРТТАРЫН
ДАЙЫНДАУ

12.

Жайлыбай Ү.М.

ТЕМІР ЖӘНЕ ГРАФИТТІ ПАЙДАЛАНЫП ХИМИЯЛЫҚ ТОК
КӨЗІН АЛУ

13.

Жакан С.А.

ПАРЦИАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ МЕТАНА КИСЛОРОДОМ ВОЗДУХА
В СИНТЕЗ
-
ГАЗ

14.

Жаролла Н.Д., Ергешев А.Р., Хаваза Т.Н., Токпаев Р.Р.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ
ГИДРОТЕРМАЛЬНОЙ КА
РБОНИЗАЦИИ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ
МАТЕРИАЛОВ С ЦЕЛЬЮ ОЧИСТКИ ГАЗОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ ОТ
ТОКСИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

15.

Жаулыбаева М.Р.

ФИЗИКА
-
ХИМИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРМЕН БИОЛОГИЯЛЫҚ
АКТИВТІ ҚОСПАЛАРДЫҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ

16.

Жеңісбек А.А.
ЗАМАНАУИ АНАЛИТИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРМЕН БАЛАЛАР
ТАҒАМД
АРЫНЫҢ САПАСЫН ТАЛДАУ

17.

Жүзжасарова А.Б., Кенес К.М.
РАДИОАКТИВТІ ҚАЛДЫҚТАРДЫ САҚТАУҒА
АРНАЛҒАН КОНТЕЙНЕРЛЕРГЕ ТАБИҒИ МИНЕРАЛДАР НЕГІЗІНДЕГІ
КОМПОЗИТТЕР


14


18.

Ибраимов А.Б.
ХРОМАТОГРАФИЯЛЫҚ ӘДІСПЕН ТЕМЕКІ ӨНІМДЕРІН
ТАЛДАУ

19.

Қадылбекова

А.Б., Шалабаев Ж.С.
КАДМИЙ СУЛЬ
ФИДІ НЕГІЗІНДЕГІ
НАНОКОМПОЗИТТЕРДІҢ ҚАТТЫ ФАЗАДАҒЫ СИНТЕЗІ ЖӘНЕ
ФОТОКАТАЛИТИКАЛЫҚ АКТИВТІЛІГІ

20.

Қанжігітова Д.Қ.
ТЕҢІЗ СУЛАРЫНАН БОРДЫ БӨЛІП АЛУ ТӘСІЛДЕРІ

21.

Қонарбай
А.Қ.
ЗАМАНАУИ ТАЛДАУ ӘДІСТЕРІ АРҚЫЛЫ БАЛДЫ
АНАЛИТИКАЛЫҚ САРАПТАУ

22.

Қоңыратбай

Ә.М., Өсербай М.О., Таңатар А.Е.
ҚҰЛАНТАУ

ВЕРМИКУЛИТІНІҢ
ТЫҢАЙТҚЫШТЫҚ ҚАСИЕТІНЕ ТЕРМИЯЛЫҚ ЖӘНЕ МЕХАНИКАЛЯҚ
ӨҢДЕУДІҢ

ӘСЕРІ

23.

Мадикасимова М.С., Шалабаев Ж.С.
МЕХАНОХИМИЯЛЫҚ ЖОЛМЕН МЫС
СУЛЬФИДІ ЖӘНЕ КҮКІРТ НАНОБӨЛШЕКТЕРІН СИНТЕЗДЕУ ЖӘНЕ
ОЛАРДЫҢ ҚОЛ
ДАНЫЛУ АЯСЫ

24.

Мақабай Ш.Ғ., Самет Ж.С.
ТАБИҒИ ФОСФАТТАР МЕН

СИЛИКАТТАРДЫ
ЖҰМСАҚ МЕХАНОХИМИЯЛЫ
Қ

СИНТЕЗДЕУ АРҚЫЛЫ БЕЙ
ОРГАНИКАЛЫҚ
МАТЕРИАЛДАР АЛУ

25.

Маратова А.
КҮРІШТІҢ ӨСУІ МЕН ӨС
ІМТАЛДЫҒЫНА ҚҰРАМЫНД
А БОР БАР
ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ

ӘСЕРІ

26.

Мерханова А.Н.
ХРОМ ҚҰРАМДАС
КОНЦЕНТРАТТАРДЫҢ ЫДЫРАТУ
ӘДІСТЕРІН

ЖЕТІЛДІРУ

27.

Мухамбетжанова А.Б., Кенес К.М.
РАДИОАКТИВТІ ҚАЛДЫҚТАРДЫ
ИММОБИЛИЗАЦИЯЛАУҒА АРНАЛҒАН ПОЛИМЕРЛІ КҮКІРТ НЕГІЗІНДЕГІ
КОМПОЗИЦИОНДЫ МАТЕРИАЛДАР АЛУ

28.

Мухамедьярова К.А., Нефедов А.Н.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО П
ОЛУЧЕНИЯ ТАЛЛИЯ В ПРИСУТСТВИИ
ЭЛЕКТРОПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПРИМЕСЕЙ

29.

Нүрділда А.М
. ТАУ ЖЫНЫСТАРЫНАН КЕШЕНДІ ТЫҢАЙТҚЫШТАР АЛУ

30.

Оспантай А.М.
ПАРО
-
КИСЛОРОДНАЯ КОНВЕРСИ
Я МЕТАНА ДО СИНТЕЗ
-
ГАЗА

31.

Рымова А.Қ.
ФОСФОР ҚҰРАМДЫ ҚАЛДЫҚТАРДАН ДИКАЛЬЦИЙФОСФА
Т
АЛУ

32.

Сағынтай А.С.
ТАБИҒИ СУЛАРДАН БОРДЫ БӨЛУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН
ӨНДІРІС

ҚАЛДЫҚТАРЫНЫҢ БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ СОРБЕНТТЕРІ

33.

Салхай Ә.Қ.
ХИМИЯЛЫҚ ТОҚ КӨЗДЕРІ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ПОЛИМЕРЛІ
ЭЛЕКТРОЛИТТЕР

34.

Сатканова А.Е., Имангалиева А.Н.
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА
ОСНОВЕ МИНЕ
РАЛЬНОГО СЫРЬЯ

35.

Саттыгулова З.Т., Лепихин М.С., Бекназаров К.И., Токпаев Р.Р.
РАЗРАБОТКА
МЕТОДА ИЗГОТОВЛЕНИЯ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ СОРБЦИИ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ
РАСТВОРОВ

36.

Советова Қ.С.
КӨМІРТЕКТІ СОРБЕНТТЕРМЕН ХРОМДЫ БӨ
ЛІП АЛУ

37.

Спан А.Ж.
ХРОМАТОГРАФИЯЛЫҚ ӘДІСПЕН ОЙЫНШЫҚТАРДЫҢ
ҚҰРАМЫНДАҒЫ

ЗИЯНДЫ ЗАТТАРДЫ АНЫҚТАУ

38.

Сырғабаева А. М., Қайыржан Б. Қ., Чернякова Р.М., Джусипбеков Ө.Ж.
Агатаева А.А.
КҮМІС (I) КАТИОНЫН ТЕМІР (II) ГЕКСАЦИАНОФЕРРАТ
ЖҮЙЕСІМЕН ТАЗАРТУ

39.

Туйебаева А.М.
ЗА
МАНАУИ ФИЗИКА
-
ХИМИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРМЕН ШӘЙДЫҢ
САПАСЫН БАҚЫЛАУ

40.

Фарминова Н.Ф.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУА
ТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ
ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУ
РКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО П
РОИЗВОДСТВА


15


41.

Хавалаш А.
НИТРОФОСКА ӨНДІРІСІНІҢ ФИЗИКА
-
ХИМИЯЛЫҚ
ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ

42.

Хамитова С.Е.
ПОЛИГАЛИТТІ
КЕШЕНДІ ӨҢДЕУ НЕГІЗІНДЕ ХИМИЯЛЫҚ
МЕЛИОРАНТТЫ АЛУ

43.

Шамуратов Т.А.
ТИТАН ЭКСТРАКЦИЯСЫ

44.

Сайлаубай С.Е.

СУЛЫ ОРТАДА Pb2+ , Cu2+ КАТИОНДАРЫН
МОНТМОРИЛЛОНИТПЕН СОРБЦИЯЛАУ16


СЕКЦИЯ

5


ХИМИЯЛЫҚ ФИЗИКА
ЖӘНЕ
ФИЗИКАЛЫҚ ХИМИЯ

ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА
И
ФИЗ
ИЧЕСКАЯ
ХИМ
ИЯ


Секция жетекшілері (руководители

секции
)
:
х.
ғ
.
д
.,
профессор
Абд
ул
ка
рим
ова Р.
Г
.


х.
ғ
.
д
.,
доц
ент

СейлхановаГ
.А.

Хатшы (секретарь):


ЖапековаА
.
О
.


9

сәуір 201
8

ж., сағат 14
00
-
18
00
,


221

ауд.

1
0

сәуір 201
8

ж., сағат 10
00
-
12
00
,


221

ауд.1.

Амирина Д.

АУЫР МҰНАЙ ҚАЛДЫҚТАРЫН КАТАЛИТИКАЛЫҚ ТОТЫҚТЫРУ

2.

Асанбек Н.М., Батқал А.Н.
ЖАНУ РЕЖИМІНДЕ БОРҚҰРАМДЫ МИНЕРАЛДЫ
ШИКІЗАТТАРДАН ЦИРКОНИЙ ДИБОРИДІ
НЕГІЗІНДЕГІ НАНОҚҰРЫЛЫМДЫ
МАТЕРИАЛДАРДЫ СИНТЕЗДЕУ

3.

Асилбек Ж.
ЕСКІРГЕН АВТОКӨЛІК ШИНАЛАРЫН РЕЗЕҢКЕ ҚАЛДЫҚТАРЫ
РЕТІНДЕ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ

4.

Алматова А.Д.
АРАЛ АЙМАҒЫНЫҢ СУАРМАЛЫ ЖЕРІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
ЖАҒДАЙЫНЫҢ МОНИТОРИНГІ

5.

Баймаханова А.С.
ТЕРМИЯЛЫҚ ӨҢДЕЛГЕН
ГРАФИТТІ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ
СУДЫ МҰНАЙДАН ТАЗАРТУ

6.

Баймухан А.С.
ТӨМЕНГІ СОРТТЫ ҚАТТЫ ОТЫНДЫ ПЛАЗМОХИМИЯЛЫҚ
ӘДІСПЕН

ӨҢДЕУ

7.

Бейсенбай А.Н. Усетаева
С.Т. Н
-
АЛКАНДАРДЫ ЦЕОЛИТҚҰРАМДЫ
КАТАЛИЗАТОРДА КРЕКИНГЛЕУ

8.

Бейсенгалиева А. Б.
ТЕРМИЯЛЫҚ КЕҢЕЙТІЛГЕН ГРАФИТТІ АЛУ

9.

Болатбекова Х.М., Сатыбалдиев Е.М., Сейдуалиева А.Ж.
СИНТЕЗ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ БОРИДОВ МЕТАЛЛОВ И
ОКСИДА АЛЮМИНИЯ В РЕЖИМЕ ГОРЕНИЯ

10.

Бурхан М.
Ә
., Имангалиева А. Н.
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА
ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИОНОВ
ТЯЖЕЛЫХ
МЕТАЛЛОВ

11.

Валиева Н.М., Тельхожаева М.С.
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СОРБЕНТЫ ДЛЯ
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ИОНОВ
Ni
2+

12.

Есжан Е.Н., Абильдина А.К., Бахытжан Е.Г.
СУЛЬФАТТЫ ЭЛЕКТРОЛИТ
ЕРІТІНДІЛЕРІНДЕГІ МАГНИЙДІҢ КОРРОЗИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ

13.

Ешман Ә.П.
НАНОҚҰРЫЛЫМДЫ ДИОТАМИТТІҢ ФИ
ЗИКО
-
ХИМИЯЛЫҚ
СИПАТТАМАЛАРЫ

14.

Ерпайыз Б.
Cu, Zn ЖӘНЕ Al ОКСИДТЕРІМЕН МОДИФИЦИРЛЕНГЕН,

HZSM
-
5
НЕГІЗІНДЕГІ МЕТАНОЛД
Ы КАТАЛИЗАТОРЛАРДЫҢ
ТОТЫҚСЫЗДАНУ
ПРОЦЕСІН ЗЕРТТЕУ

15.

Ертуганова М.М.
ДИСПЕРСТІ ЖҮЙЕЛЕРДІ СҮЗГІЛЕУ ПРОЦЕСІН
ҚОЛДАНАТЫН

АЙМАҚТАР

16.

Жақсылықова Ә.Н., Курманбаева Г.Г.
МЕТАЛЛ ҚҰРАМДЫ ГИДРОФОБТЫ
КҮЙЕНІ АЛУ

17.

Жеңіс А.
ЖАНҒЫШ ТАҚТАТАСТАН СҰЙЫҚ ОТЫННЫҢ ФИЗИКА
-
ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТІН ЗЕРТТЕУ

18.

Жуматаев Н., Намазбай Н., Кайдар Б.Б.
ПОЛУЧЕНИЕ ТЕПЛО
-

И
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ШИННО
ГО
КОРДА


17


19.

Журинтаева А., Тастанбек К.
ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ АЭРОГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ГРАФЕНАВ КАЧЕСТВЕ СОРБЕНТОВ
ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

20.

Кайыпбек Г
.Қ.
КӨМІРТЕКТІ СОРБЦИЯЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР

АЛУ
ЖӘНЕ

ОЛАРДЫ СУ ТАЗАЛАУДА ҚОЛДАНУ

21.

Камалдинова М., Бақтибаева Д.
АНТИБАКТЕРИАЛДЫ ЖАБЫНДАРДЫ АЛУ
ҮШІН


МЕДИКАЛЫҚ
-
БИОЛОГИЯЛЫҚ БҰЙЫМДАРДЫҢ БЕТІН АКТИВТЕНДІРУ
ШАРТТАРЫ

22.

Курманбаева Т.С., Исентемирова К.Б.
СОЗДАНИЕ ГЕОХИМИЧЕСКОГО
БАРЬЕРА НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ

23.

РАДИОНУКЛИДОВ

90
Sr

И
137
Cs

24.

Қыдырәлі

Н.
ӨЗЕН

КЕН ОРЫНДАРЫНДА МҰНАЙ БЕРГІШТІКТІ АРТТЫРУ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ЖЕТІЛДІРУ

25.

Қыдырәлі

А.Қ.
МҰНАЙБИТУМДЫ ЖЫНЫСТАР ҚҰРАМЫНДАҒЫ
МИНЕРАЛДЫ БӨЛІКТІҢ САЗЫН ЗЕРТТЕУ

26.

Манапов М.Т., Калжаппарова И.Г., Суймбаева С.М., Эрмолдина Э.Т.
МОДИФИКАЦИЯЛАНҒАН ЦЕОЛИТ ҚАТЫСЫНДА КӨМІРДЕН СҰЙЫҚ
ӨНІМДЕРДІ

АЛУ

27.

Мейрбеков Н.А.
ОЧИСТКА ВОДЫ ОТ Р
ТУ
ТИ С ПОМОЩЬЮ
КОМПОЗИ
ЦИОННЫХ

МАТЕРИАЛОВ

НА

ОСНОВЕ ОКСИДА КРЕМНИЯ

28.

Мәткерім Т., Пайлан Н., Манақбай С.
САПАЛЫ БИОГАЗ АЛУДЫҢ

НЕГІЗІ МЕН
МАҢЫЗЫ

29.

Молдабекова Б.
ДЫБЫСТҮТІНДІ ҚОЛ ГРАНАТЫНЫҢ ҚҰРАМЫН ЗЕРТТЕУ
(ҚАУІПТІ ЕМЕС ҚИМЫЛ ҚАРУЫ)

30.

Мықтыбай Ж.Ж., Бейсенова Г.С.
ИНДИЙДІ ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ
РАФИНИРЛЕУДЕ ЭЛЕКТРОЛИТТІ СОРБЦИЯЛЫҚ ТАЗАЛАУ

31.

Нуртазина Н.Д., Рахым А.Б., Имангалиева А.Н.
СОРБЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИЦИОННОГ
О МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ
БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЫ

32.

Омарова А
. Б.
ПЛАЗМЕННАЯ ПЕРЕРАБОТКА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ

33.

Орынбасар М.Ж.
КҮМІС НАНОБӨЛШЕКТЕРДІҢ СИНТЕЗДЕУДІҢ
ЦИТРАТТЫҚ ӘДІСТЕРІ

34.

Omirbek S.M., Qonysova A.H.
,

Zhumagalieva A.N.
FROMAGRICULTURAL
WASTES TO ADVANCED SORBENT
MATERIALS FOR CO
2

CAPTURE:
ADVANTAGES AND SHORTCOMINGS OF CARBONIZED RICE HUSK

35.

Omirzakova

А.Т.
,
Amangeldy
А
.
М
.
,
Kalih D.
Т
.
,

Bakirova B.S
.
STUDYING OF THE
COMPLEXING OF COPPER IONS WITH POLYVINYL ALCOHOL

36.

Примкулова Д.И., Головченко О. Ю.
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РОСТА
CVD
-
ГРАФЕНА НА НИКЕЛЕВЫХ И МЕДНЫХ ПОДЛОЖКАХ

37.

Сакенова Н.Ж., Головченко О.Ю.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ
НАНОПОРИСТОГО НИКЕЛЯ

38.

Сүлейменов Е.Е
.

ПОЛУЧЕНИЕ КРЕМНИЯ ОКСИДА ОТ РИСОВОЙ ШЕЛУХИ

39.

Талас Ж., Айткабылова А.

ПОЛУЧЕНИЕ ГИДРОФОБНЫХ М
АТЕРИАЛОВДЛЯ
РАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ И ВОДЫ

40.

Tasbolat

А.
Ye
.,
MaximD
.,
Bakirova B
.
S.
THE COMPLEXING PROCESS OF

41.

Тасимханова А.Т.
НАНОҚҰРЫЛЫМДЫ АКТИВТ
ЕЛГЕН КӨМІР НЕГІЗІНД
Е
САБЫН АЛУ

42.

Тілдан Ж.Ж, Тоқсанбай А.А, Рзахмет А.Н.
ХИТОЗАН МЕН КҮМІС
ИОНДАРЫНЫҢ ӘСЕРЛЕСУІН ЗЕРТТЕУ


18


43.

Тогысбай А.Б.
МҰНАЙ ТӨГІЛГЕН ТОПЫРАҚТЫ ЗАЛАЛСЫЗДАНДЫРЫП,
ОДАН МҰНАЙ ӨНІМДЕРІН АЛУ

44.

Умбетжанова К.Е.
ЕКІБАСТҰЗ ТАС КӨМІРІНІҢ ПЛАЗМАЛЫ БУ
КӨМІРҚЫШҚЫЛДЫҚ ГАЗИФИКАЦИЯСЫН ЗЕР
ТТЕУ

45.

Ismail

D.Zh.

THE MECHANISM OF INFLUENCING ON MEDICINES THAT GIVE A
TEMPERATURE TO ORGANISM

46.

Mustafayeva S. R.

EXTRACTION OF NICOTINE ACID

Zhumabekova.Zh.M.

ADSORPTION PROPERTIES OF VITAMIN E IN THE SEA
BUCKTHORN

47.

Алпысбай М.Ж.

АҒЗАДАҒЫ ИЗОТЕРМИЯЛЫҚ
-

ИЗОБАРАЛЫҚ ПОТЕНЦИАЛ

48.

АманжанС
.
А
.
ЗОЛЬ


ГЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЯСЫ БОЙЫНША ЖАСАЛЫНҒАН SiO
2

ҮЛБІРІ

49.

Аметов С.Б.

КӨК МЕТИЛЕН ПЕН САРЫ МЕТАНИЛДЫҢ БЕЛСЕНДІ КӨМІР
БЕТІНДЕ АДСОРБЦИЯЛАНУ КИНЕТИКАСЫ

50.

Касентаева А. Ж.

СИМЕТИКОННЫҢ БЕТТІК
-
АКТИВТІ ЗАТ РЕТІНДЕ ҚАСИЕТІ

51.

Мәкәрімова Н.Б.

МЕТАБОЛИЗМ ТЕЗДЕТЕТІН ПРЕПАРАТТАР ӘСЕРІНЕН
АҒЗАДАҒЫ ПРОЦЕСТЕР ЭНТРОПИЯСЫНЫҢ ӨЗГЕРУІ

52.

Мутали Е.А.

ГИДРОФИЛЬНО
-
ЛИПОФИЛЬНЫЙ

БАЛАНС

ПАВ

53.

Мүсілім А.Н.

АҒЗАДАҒЫ ҚЫШҚЫЛ
-
НЕГІЗДІК ТЕПЕ
-
ТЕҢДІК

54.

Надирова Ж.Ж.

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИРОДНЫХ

ПОВЕРХНОСТНО

АКТИВНЫХ

ВЕЩЕСТВ

В

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ

ТЕХНОЛОГИИ

55.

Уралбеков Н.К.
АҒАШ ҚАЛДЫҚТАРЫНАН АЛЫНАТЫН КӨМІРТЕКТІ
АДСОРБЕНТТЕРМЕН ФЕНОЛ ҚҰРАМДЫ СУДЫ ТАЗАРТУ

56.

Шатанова А.Д.
ЭЛЕКТРОЭКСТРАКЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИЙ АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

19


СЕКЦИЯ

6БЕЙОГАНИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫҢ ХИМИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ
ЖӘНӘ ХИМИЯНЫҢ ЗАМАНАУИ МӘСЕЛЕЛЕРІ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ


Секция жетекшілері (руководители

секции
)
:
х.ғ.к
.,
доц
ент

Нияз
баева
А
.
И
.


х.
ғ

., доцент
Адильбекова А
.
О.

Хатшы (секретарь):


Акылбеко
ва
Т
.
Н.


9

сәуір 201
8

ж., сағат 14
00
-
18
00
,


131

ауд.

1
0

сәуір 201
8

ж., сағат 10
00
-
12
00
,


131

ауд.1.

Bukenov B
.

OPTIMIZATION OF TEMPERATURE OF COLD TRAP FOR UDMH
TRANSFORMATION PRODUCTS DETERMINATION IN AIR

2.

Demyanenko O
.

DETERMINATION OF CONCENTRATIONS OF VOLATILE
ORGANIC COMPOUNDS IN AMBIENT AIR OF CITIES BASED ON SOLID
-
PHASE
MICROEXTRACTION

3.

Kapsamet M.ZH.

SYNTHESI
S AND COLLOID
-
CHEMICAL PROTECTION OF
SULFUR NANOPARTICLES

4.

Serikkaliyeva A.E.

INVESTIGATION OF THE ROLE OF CHEMICAL
EXPERIMENT IN THE STUDY OF CHEMISTRY

5.

Бастархан Б.А., Шыныбек Б.А
.

УРАН
-
ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ ЛЕДНИКОВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

6.

Бертаева М.M.

ҚОЛДАНБАЛЫ

ХИМИЯ КУРСЫ ШЕҢБЕРІНДЕ «ХИМИЯ ЖӘНЕ
ФАРМАЦЕВТИКА» ОҚЫТУ МОДУЛІНІҢ МАЗМҰНЫН ДАЙЫНДАУ

7.

Васильева Н.В
.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗОЛЬ
-
ГЕЛЬ ПРОЦЕССА И МЕТОДА
ПЕЧИНИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАНОРАЗМЕРНОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ

8.

Ғалиева

Ә.Т
.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ НЕЛЕТАЛЬНОГО
ОРУЖИЯ СВЕТОЗВУКОВОГО ДЕЙСТВИЯ

9.

Гурин

А.Н., Солонинкина

С. Г.
К ВОПРОСУВЛИЯНИЯ
p
Н СИНТЕЗА НА
РАДИОХИМИЧЕСКУЮ ЧИСТОТУ МЕЧЕНОГО СОЕДИНЕНИЯ
ELADOTA
-
177
Lu

10.

Аманжолова
Д.М.

ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО
ГРАФИТА

11.

Жантурсина А.
С.

ТЕРМОЛАБИЛДІ ЗАТТАРДЫ КРИСТАЛДАНДЫРУ
ҮДЕРІСІМЕН

ҚОЮЛАНДЫРУ

12.

Жолдасова Н.Ф.
«ТОТЫҒУ
-
ТОТЫҚСЫЗДАНУ РЕАКЦИЯЛАРЫНЫҢ ЖҮРУ
БАҒЫТЫ
»
ТАҚЫРЫБЫ БОЙЫНША ЕСЕПТЕР ЖҮЙЕСІН ШЫҒАРУ
ӘДІСТЕМЕСІ

13.

Жумадуллаева А.Ө.
, Мадиярбек Ж.Р
. ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ
МИКРОУДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РУДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ МАЙКАИН

14.

Исаева Г.Ы.

С
ИРЕК ЖЕР МЕТАЛДАРЫН СОРБЦИЯЛЫҚ КОНЦЕНТРЛЕУ

15.

Каумбаев Суннатулла
ҚАТТЫ

ЭЛЕКТРОДТАРДЫ ТАҒАМДЫҚ ӨНІМДЕРДІ
ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ ТАЛДАУДА ҚОЛДАНУ

16.

Кауменова Г.Н.

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ КОНВЕРСИЯ ЛЕГКИХ АЛКАНОВ ДО
ОЛЕФИНОВ

17.

Кемелбек.М.

МЕДИЦИНАДА БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯ ПӘНІН ОҚЫТУДА
КЕЙС
-
ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ


20


18.

Керимкул Т.Н.
ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ

АКТИВАЦИИ НА ФАЗОВЫЙ

СОСТАВ ОТВАЛЬНОГО МЕ
ДНОГО ШЛАКА

19.

Керімқұл Т.Н.
КҮМІС
ХЛОРИДІНАНОКОМПОЗИТТЕРІНІҢ

ҚАТТЫ ФАЗАЛЫ
СИНТЕЗІ

20.

Култаев У.О.
ҚҰЗІРЕТТІЛІККЕ

БАҒЫТТАЛҒАН 5В072100
-
ОЗХТ МАМАНДЫҒЫ
ҮШІН

БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫҢ ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ
МАЗМҰНЫН ТАҢДАУДЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ

21.

Қыдырхан

А.А.
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА БОЙЫНША ОРТА
МЕКТЕПТІҢ
7 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА ХИМИЯ ПӘНІНЕН
ДИДАКТИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР ЖАСАУ

22.

Маханова Қ.А.

ХИМИЯНЫ МАМАНДЫҚҚА БАҒЫТТАП ОҚЫТУҒА ТИІМДІ
ДИДАКТИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР СҰРЫПТАУ

23.

Рахым А.Б.
, Имангалиева А.Н.
ФИЗИКО
-
ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОРБЕНТА НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО ЦЕОЛИТА
МОДИФИЦИРОВАННОГО
ПАВ

24.

Серікқызы

Т.
, Мақсұтқанов
Д.

БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН «ҚЫЗЫҚТЫ ХИМИЯ»
ӘЖІРИБЕЛЕР ЖИНАҒЫ

25.

Тастанбекова

А.О.

СУ БЕТІНДЕГІ МҰНАЙ МЕН МҰНАЙ ӨНІМДЕРІН
ТАЗАЛАУҒА АРНАЛҒАН КУРІШ ҚАУЫЗЫНАН СОРБЕНТ АЛУ

26.

Темирланова Г.К., Камунур К
.
ӨЖ
C ӘДICIМEН XPOМ

БOPИДI НEГIЗIНДE
НAНOҚҰPЫЛЫМДЫ КOМПOЗИЦИЯЛЫҚ МAТEPИAЛДAP AЛУ

27.

Тилеубаева Д.А.

«ӨСІМДІКТІ ҚОРҒАУ ХИМИЯСЫ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ»
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫТУРАЛЫ21


СЕКЦИЯ

7


ОГАНИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫҢ ХИМИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ
ЖӘНӘ
ХИМИЯНЫҢ ЗАМАНАУИ МӘСЕЛЕЛЕРІ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ


Секция жетекшілері (руководители

секции
)
:
х.ғ.к., доцент
Мамутова А.А
.


х.ғ.
к
.,
доц
ент
Акбаева Д.Н
.


Хатшы (секретарь):
Сапарбек А
.


9

сәуір 201
8

ж., сағат 14
00
-
18
00
,

217

ауд.

1
0

сәуір 201
8

ж., сағат 10
00
-
12
00
,


217

ауд.1.

Amankeldi F.B.

COLLOID
-
CHEMICAL PROPERTIES OF FOAMS ON THE
BASISOF COMPOSITE SUFACTANTS

2.

Амирова А.С. Искаков Т.В.

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ
ДИСПЕРСИИДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

3.

Бисенова Э.У.

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ
ТИОЛСОДЕРЖАЩИХСОРБЕНТОВ

4.

Нағашыбаева А.С.
К
РЕКИНГ И ПРЕВРАЩЕНИЯ С 10
-

С 15

АЛКАНОВПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИХКАТАЛИЗАТОРАХ

5.

Нүсіп Б. Ж., Савденбекова Б.Е.
МЕДИКАЛЫҚ
-
БИОЛОГИЯЛЫҚ БҰЙЫМДАР
ҮШІНАНТИБАКТЕРИАЛДЫ

ҚАПТАМАЛАР АЛУ ШАРТТАРЫ

6.

Orisbay N.B.

INCREASE IN QUALITIES OF BITUMNO
-

THE
POLYMERIC
TAPEFOR ASPHALT LAYING

7.

Садыкова А.А.

БИНАРЛЫ ҚОСЫЛЫСТАРДЫ БӨЛУГЕ
АРНАЛҒАНРЕКТИФИКАТТАУ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫН ЖОБАЛАУ

8.

Бердиханов А.Е.
, Кажденбек А.О.

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЕССЕРИВАНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

9.

Сайлауова Ж.М., Құрманғалиева Б.Д.

ДИЗЕЛЬ ОТЫНЫН ТОТЫҚТЫРЫП
КҮКІРТСІЗДЕНДІРУГЕ ТЕМПЕРАТУРАНЫҢ ӘСЕРІ

10.

Асанов М.Қ.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО
СРЕДСТВА «ZHUSANFORMIN»

11.

Дәлібай А.

КӨМІРДІ ТЕРМИЯЛЫҚ ӨҢДЕУ АРҚЫЛЫ ҚҰНДЫ ХИМИЯЛЫҚ
ӨНІМДЕР

АЛУ

12.

Саматқызы Д., Пазыл Е.

ПОЛУЧЕНИЕ ТРАНСДЕРМАЛЬНЫ
Х
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМНА ОСНОВЕ КАРБОПОЛА

13.

Укиев Н
.
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ОДИНОЧНЫХ МОЩНЫХ
НЕФТЯНЫХПЛАСТОВ

14.

Shagymgereyeva S.A.

MODELLING THE FORMATION OF HYDRAULIC
FRACTURE

15.

Темешов Н.А.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОТКРЫТОГО ХРАНЕНИЯ
БЛОЧНОЙ СЕРЫ

16.

Сұлтанова Ф.Х.

НАНОКОМПОЗИЦИОННЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

17.

Абекова Т.Б., Кливенко А.Н.

МАКРОКЕУЕКТІ АМФОТЕРЛІ КРИОГЕЛЬДЕРДЕ
БЕТТІК АКТИВТІ ЗАТТАРДЫҢ СОРБЦИЯ ПРОЦЕСІН ЗЕРТТЕУ


22


18.

Айтанова Ә. А.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА НА РАЗМЕР
НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА, СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ БИОРА
ЗЛАГАЕМЫМИ
ПОЛИМЕРАМИ

19.

Дюсембинова М.У.

ХИТОЗАН


ГЕЛЛАН

НЕГІЗІНДЕ ИНТЕРПОЛИМЕРЛІ
КЕШЕНДЕРДІ АЛУ

20.

Елемесова Г.Т., Кливенко А.Н.

И
CC
ЛЕДОВАНИЕ
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ АЛЬГИНАТ НАТРИЯ
-

ХИТОЗАН.

21.

Сарсекеев А.Ш.
ПОЛИ
-
N
-
ВИНИЛПИРРОЛИДОН НЕГІЗІНДЕ
НАНОБӨЛШЕКТЕРІН АЛУ

22.

Тлеуханова Г.
Б.
БИОПОЛИМЕРЛЕР НЕГІЗІНДЕ ТУБЕРКУЛЕЗГЕ ҚАРСЫ
ПРЕПАРАТТЫҢ МИКРОКАПСУЛАЛАРЫН АЛУ

23.

Амренова Н.А., Райысов А.Т., Кауменова Г.Н., Жумабек
М.
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ РИФОРМИНГ ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ
ВТОПЛИВНЫЕ СМЕСИ НА КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛАХ
НОВОГОПОКОЛЕНИЯ

24.

Болат. Н.

ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЕ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ
УГЛЯКОМПОЗИЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ НА ОСНОВЕ ПАВ

25.

Султанова Ж.Б., Байкадамов Б.А.

РЕЛАКСАЦИОННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ В
ПОЛУБЕСКОНЕЧНОЙ ДВУХСЛОЙНОЙ СРЕДЕ С УЧЕТОМ
РЕЛАКСАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ

26.

Әсержанов
Д.Қ.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНТЕРПОЛИМЕРНОГО КОМПЛЕКСА НА
ОСНОВЕ ХИТОЗАН ДЕКСТРАН СУЛЬФАТ

27.

Мұратов Д., Әшірбеков А.

МҰНАЙДЫҢ АУЫР ҚАЛДЫҚТАРЫН
МЕТАЛСЫЗДАНДЫРУ ЖӘНЕ КҮКІРТСІЗДЕНДІРУ

23СЕКЦИЯ

8ХИМИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ ПЕРСПЕ
КТИВТІ
БАҒЫТТАРЫ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГ
ИИ


Секция жетекшілері (руководители

секции
)
:
х.ғ.
к
., доцент Исмаилова А.Г.


х.
ғ

., доцент
Рыскалиева Р.Г.

Хатшы (секретарь):


Акылбеко
ва
Т
.
Н.


9

сәуір 201
8

ж., сағат 14
00
-
18
00
,


119

ауд.

10

сәуір 201
8

ж., сағат 10
00
-
12
00
,


119

ауд.1.

Beketov

N.

FORMATION OF CRUDE OIL EMULSIONS AND STUDY THE
DEMULSIFICATION WITH SURFACTANTS

2.

Акимбек Ж
.,

Жүрсінбек Ш.
ПОЛИМЕРДЕН ЖАСАЛҒАН АРЗАН ҚАПТАРДЫҢ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

3.

Амангелді Р.Ж.
КӨКЕНІС ҚҰРАМЫНДАҒЫ L
-
АСКОРБИН ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ
МӨЛШЕРІНЕ ӨНІМ ЖИНАУ МЕРЗІМІНІҢ ӘСЕРІ

4.

Бекежанқызы Д., Нухсат А.
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ТОПЫРАҒЫНЫҢ АУЫР
МЕТАЛЛ ИОНДАРЫМЕН ЛАСТАНУ ДӘРЕЖЕСІН ЗЕРТТЕ
У

5.

Бухабаева С.


ЖЕМІСТЕР МЕН КӨКӨНІСТЕРДІ ХИМИЯЛЫҚ ӨҢДЕУДІҢ АДАМ
АҒЗАСЫНА ӘСЕРІ

6.

Жумабай Дильда, Садырбек Тогжан

ДИЗЕЛЬ ФРАКЦИЯСЫНЫҢ
ФИЗИКАЛЫҚ
-
ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН АНЫҚТАУ

7.

Каракулова

М., Әбілқасым А.
ПОЛИМЕР ФЛОКУЛЯНТТАР АРҚЫЛЫ СУ
ТАЗАЛАУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

8.

Кешуов Ә.
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ТҰЩЫ СУДЫҢ САПАСЫ

9.

Кондратьева А.В.
ПОЛУЧЕНИЕ ТУГОПЛАВКИХ ПОРОШКОВЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ДИБОРИДА ЦИРКОНИЯ ИЗ БОРСОДЕРЖАЩЕГО
МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

10.

Құдайберген

О.Қ., Сүлеймен А.Ә.
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ МАҢЫНДАҒЫ БҰЛАҚ

СУЛАРЫНЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫН АНЫҚТАУ

11.

Маратжан М., Шуриева А.
СУҒА ЭМОЦИЯ БЕРУ АРҚ
ЫЛЫ ӨСІМДІКТЕР МЕН
ДӘНДІ ДАҚЫЛДАРДЫҢ ӨС
У ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЗЕР
ТТЕУ

12.

Мыңжасар Д., Бейсембаева А.

ӨНДІРІСТІК МОНОМЕРЛЕР НЕГІЗІНДЕ
НЕГІЗІНДЕГІ
ГИДРОГЕЛЬДЕР АЛУ ЖӘНЕ ҚАСИЕТІН ЗЕРТТЕУ

13.

Нусупов М
. ЖЫЛУОҚШАУЛАҒЫШ МАТЕРИАЛДАР ТЕХНОЛОГИЯСЫН
ЖАСАУ

14.

Әбу

М.Б.

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА МОЛОЧНЫХ

ПРОДУКТОВ

ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА


Приложенные файлы

  • pdf 9557362
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 2

Добавить комментарий