СОР_Математика_5 кл_каз


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
5084976245084

847594

=-
48120
2633
19
19
;
52
25
;
33
84
;
23
;
31
9
;
9
56
;
14
3
5
10
18
m
4010
p
9
10
18
k
36
10
18
1;
3:
:5

pb
;;
5
2
45
8
25
9
6
5
)(
,1
1333
17918
,7
12759
----
,9
4,6
9;7;5;3;1
;9;8;7;6
2
1
20
13
33 kk-KZ&#x/Lan;&#xg kk;&#x-KZ/;&#xMCID;&#x 0 0;&#x/Lan;&#xg kk;&#x-KZ/;&#xMCID;&#x 0 0;«Диаграмма»
жəне
«Кеңістік фигураларының жазбалары» бөлімдері
бойынша жиынтық бағалаудың
нəтижесіне
қатысты
ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрикалар
Білім алушының аты
жөні
Бағалау критерийлері
Оқу жетісті
ктерінің
деңгейлері
төмен
орта
жоғар
Шеңбер, дөңгелек жəне

олардың элементтерін
анықтайды

Шеңбердің элементтерін
анықтау

қиналады.

Шеңбердің центрін / радиусын /
диаментрін анықтауда қателіктер
жібереді.

Сызба бойынша шеңбердің
элементтерін дұрыс анықтайды.

Дөңгелек / сызықтық /
ғанды

диаграммалар
салады

Дөңгелек диаграмманы салуға
қиналады
.

Дөңгелек диаграмманы əрбір
сектордың градустық өлшемін
анықтамай, жуықтап салады /

диаграмманы дұрыс сал
ады,
белгілеуінен қате
ліктер

жібереді.

Берілген мəліметтер бойынша
өңгелек

диаграм
маны дұрыс
салады.

Фигураларды құрастыр
у /
қию арқылы есептер
шығарады

Берілген жазбаға сəйкес фигураны
табуға, сəйкесетін нүктелерді
анықтауға қиналады.

Берілген жазбаға сəйкес фигураны /
берілген нүктесімен сəйкесетін
нүктелерді анықтауда қателік
тер
жібереді.

Берілген жазбаға сəйкес
фигураны, сəйкесетін
нүктелерді дұрыс анықтайды.
32
2.
Кеcтедегі мəліметтерді пайдаланып, дөңгелек диаграмма салыңыз:
Әлем

мұхиттарының аудандары (млн.шаршы км. есебімен)

Тынық

180

Атлант

92

Үнді

75

Солтүстік Мұзды

13

3.

a)
Берілген жазбаға сəйкес текшені таңдаңыз.
i)

ii)

iii)

iv)

b)
фигураны жинаған кезде
нүктесімен беттесетін нүктелерді көрсетіңіз.
Бағалау критерийлеріДескриптор

Балл
Білім алушы

Шеңбер, дөңгелек жəне
олардың
элементтері
анықтайды

1

шеңбердің радиусы

анықтайды
;

1

шеңбердің центрін анықтайды
;

1

шеңбердің диаметрін

анықтайды
;

1

Дөңгелек / сызықтық /
бағанды


диаграммалар
салады

2

сандарды градусқа айналдырады;

1

дөңгелек диаграмма салады;

1

əрбір

секторға сəйкес мұхит атауларын
жазады;

1

Фигураларды құрастыр
у /
қию арқылы есептер
шығарады

3

берілген жазбаға сəйкес текшені
көрсетеді;

1

Е нүктесімен беттесетін нүктелерді
көрсетеді.

1

Жалпы балл

8

31
«Диаграмма»
жəне «Кеңістік фигураларының жазбалары»

бөлімдері
бойынша
жиынтық б
ағалау

Тақырып

Шеңбер. Дөңгелек. Дөңгелек сектор

Диаграмма

Статистикалық деректерді көрсету тəсілдері

Фигураларды қиюға берілген есептер. Фигураларды
құрастыруға

берілген есептер

у мақсаты

5.3.1.2 шеңбер, дөңгелек жəне олардың элементтері
(центр, ра
иус, диаметр) ұғымдарын меңгеру

5.4.
3
.2 дөңгелек, сызықтық
жəне бағанды диаграммалар
салу

5.3.2.1 фигураларды қию жəне құрастыру

арқылы есептер
шығару

Бағалау критерийі

Білім алушы

Шеңбер, дөңгелек жəне
олардың элементтерін
анықтайды
Дөңгелек / сызықты

/ бағанды диаграммалар
салады
Фигураларды құрастыр
у / қию арқылы есептер
шығарады
Ойлау

дағдыларының

деңгейлері

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уа
қыты

20 минут

Тапсырма

1.
Сызба бойынша шеңбер элементтерінің атауларын анықтап, кестені то
лтырыңыз.
Атауы

Белгіленуі

Сызба

YP

QR

P

30
«Бұрыштар. Көпбұрыштар»
бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нəтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрикалар
Білім алушының аты
жөні________________________________________
Бағалау критерийлері
Оқу
жетісті
ктерінің
деңгейлері
төмен
рта
жоғары
Сурет бойынш
ұрыштардың

түрлерін
анықтайды

Сурет бойынша б
ұрыштардың

түрлерін ажыратуға қиналады.

Сурет бойынша
сүйір / тік / доғал /
жазыңқы / толық бұрыштарды
анықтауда қателіктер жібереді.

Сурет бойынша
ұрыштардың

түрлерін
дұрыс ажыратады.

Градустық
шамасы
берілген бұрыш
ты
транспортир көмегімен
салады

радустық өлшемі берілген
бұрышты транспортир
көмегімен салуға қиналады.

Градустық өлшемі берілген
сүйір /
доғал

бұрышты транспортир
көмегімен салғанда қателіктер
жібереді.

Градустық өлшемі берілген

транспортир
көмегімен дұрыс салады.

Белгісіз бұрыштың
градустық өлшемін т
абуға
берілген есептер
шығарады

Алгебралық өрнекті
құрастырғанда

қателер жібереді,
сондықтан есепті шығаруға
қиналады.

Берілген ақпаратты қолданып,
теңдеуді құрастырады,
теңдеуді
шығарғанда / бұрыштың шамасын
тапқанда қателіктер жібереді
.

Берілген ақпаратты
қолданып
, теңдеуді
құрастырады, теңдеуді
дұрыс шығарады, бұрыштың
шамасын табады.

29
2.
Транспортирд
ің көмегімен берілген бұрыштарды салыңыз
.
a
)

28
0
b
)

121
0
3.
X

айнымалының мəнін жəне белгісіз бұрышының градустық өлшемін табыңыз.
AOB=15
0
x
=__________

BOD=135
0
DOE=_________

COD=28
0
Бағалау критерийДескриптор

Балл
Білім алушы

Сурет бойынша
дың түрлерін
анықтайды

1

сүйір бұрышты анықтайды;

1

доғал бұрышты анықтайды;

1

тік бұрышты анықтайды;

1

жазыңқы бұрышты анықтайды;

1

толық бұрышты анықтайды;

1

Градустық шамасы
берілген бұрыш
ты
транспортир көмегімен
салады

2

сүйір бұрышты

салады;

1

доғал бұрышты салады;

1

Белгісіз бұрыштың
градустық өлшемін т
абуға
берілген есептер
шығарады

3

алгебралық өрнекті құрастырады;

1

айнымалының мəнін табады;

1

бұрыштың шамасын табады;

1

Жалпы балл

10

27
«Пайыз» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың
нəтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрикалар
Білім алушының аты
жөні ___________________________________________
Бағалау критерийлері
Оқу жетісті
ктерінің
деңгейлері
төмен
орта
жоғары
Пайыз ұғымы арқылы
бөлшекті пайызға жə
не
пайызды бөлшекке
айналдырады

Пайыз ұғымы арқылы бөлшекті
пайызға жəне пайызды бөлшекке
айналдыруға қиналады.

өлшекті

пайызға
/

пайызды
бөлшекке айналдырғанда қател
ікт
ер
жібереді.

Пайыз ұғымы арқылы бөлшекті
пайызға жəне пайызды
бөлшекке дұрыс айналдырады.

Берілген санның пайызын
табады жəне берілген
пайызы бойынша санды
табады

Берілг
ен санның пайызын
табуға
жəне берілген пайызы бойынша
санды табуға қиналады.

Берілген санның пайызын тапқанда
/

берілген пайызы бойынша санды
тапқанда қател
ікт
ер жібереді.

Берілген санның пайызын жəне
берілген пайызы бойынша
санды дұрыс табады, толық
шешімін көрсетеді.

Пайызға байл
анысты мəтін
есептерді шығарады

Пайызға байланысты мəтін
есептерді шығару барысында
қиналады.

Есеп шарты бойынша санды өрнек
құрастырады
, есептеуде

қател
ікт
ер
жібереді.

Пайызға байланысты мəтін
есептерді шығарады
, толық

шешімін көрсетеді.

26
Бағалау крите
рийДескриптор

Балл
Білім алушы

Пайыз ұғымы арқылы
бөлшекті пайызға жə
не
пайызды бөлшекке
айналдырады

1

онды

бөлшекті
жəне
жай бөлшек
ті
пайыз түрінде жазады
;

1

ондық бөлшекті жай бөлшек жəне
пайыз түрінде жазады
;

1

пайызды
жай бөлшек

жəне

ондық
бөлшек түрінде жазады
;

1

жай бөлшекті ондық бөлшек жəне
пайыз түрінде жазады
;

1

Берілген санның пайызын
таба
ды жəне беріл
ген
пайызы бойынша санды
табады

2

санды өрнекті құрастырады
;

1

санның пайызын табады
;

1

3

санды

өрнекті құрастырады
;

1

берілген пайызы бойынша санды
табады
;

1

айызға байланысты
мəтін есептерді шығарады

4

санды өрнек құрастырады
;

1

санның процентін табады
;

1

табылған сан бойынша пайыздың
санын анықтайды;

1

есептің жауабын жазады
.

1

Жалпы балл

12

25 kk-KZ&#x/Lan;&#xg kk;&#x-KZ/;&#xMCID;&#x 0 0;&#x/Lan;&#xg kk;&#x-KZ/;&#xMCID;&#x 0 0;4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Пайыз» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып

Пайыз

Санның пайызын жəне пайызы бойынша санды табу

Мəтінд
і есептерді шығару

у мақсаты

5.1.1.16
пайыз ұғымын меңгеру

5.1.2.33 бөлшекті пайызға жəне

пайызды бөлшекке
айналдыру

5.1.2.34
берілген санның пайызын табу

5.1.2.35 бір санның екінші санға пайыздық

қатынасын жəне
керісінше табу

ілген пайызы

бойынша санды табу

5.5.1.6 пайызға байл
анысты мəтінді есептерді шығару

Бағалау критерийі
Білім алушы

Пайыз ұғымы арқылы бөлшекті пайызға жə
не
пайызды бөлшекке айналдырады
Берілген санның пайызын табады жəне беріл
ген
пайызы бойынша санды табады
Пайызға
байланысты мəтін есепт
ерді шығарады
Ойлау дағдыларының
деңгейлері

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уа
қыты

25 минут

Тапсырма
Кестені толтырыңыз
Жай бөлшек
Ондық бөлшек
Пайыз
0,5

0,03

44%

2.
Филателисттің коллекциясында 18800 марка бар, оның 25
%
-

спортқа арналған.
Қанша марка спортқа арналған?
Асханада 299 қыз бала тамақтанады, бұл барлық оқушылардың 65%
-
ын құрайды.
Мектепте неше қыз бала оқиды?
Мектепте 880 оқушы оқиды. Оқушылардың 75
% туристтік саяхатқа барды.
Туристтердің 55% қыздар екені белгілі болса, онда қанша қыз туристтік саяхатта
болған?
24
«Жиын» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың
нəтижесіне қатысты ата
наларға ақпарат ұсынуға арналған рубрикалар
Білім алушының аты
жөні
Бағалау критерийлері
Оқу
жетісті
ктерінің
деңгейлері
төмен
орта
жоғары
Берілген жиындардың
қиылысуын

жəне бірігуін
табады

2
жиынның қиылыс

мен

бірігуі

табуға

қиналады.

Берілген жиындардың қиылысуын

/

бірігуін табу
/ санның жиынға тиісті
немесе тиісті емес екенін анықтау
кезінде қателіктер жібереді.

Берілген жиындардың
қиылысуын

жəне бірігуін
дұрыс анықтайды.

йлер
-
Венн

диаграммасын
қолданып
, есептер шығарады

йлер
-
Венн

диаграммасын
салуда жəне
есептер шығару

қиналады
.

Эйлер
-
Венн диа
граммасын
құрайды,
осы диаграмма бойынша
санды өрнек құрастырады,
бірақ

есептеуде
қателіктер

жібереді.

Эйлер
-
Венн диагр
аммасын
дұрыс құрайды, өрнек
ті
дұрыс
құрастырады жəне шешімін
табады.

23
Бағалау критерийДескр
иптор

Балл
Білім алушы

Берілген жиындардың
қиылысуын

жəне бірігуін
табады

1

жиындардың қиылысуын анықтайды
;

1

жиындардың бірігуін анықтайды
;

1

санның

жиынға тиісті немесе тиісті
емес

екені
н анықтайды
;

1

Эйлер
-
Венн диаграммасын
қолданып, ес
ептер
шығарады

2

есептің

шарты
бойынша Эйлер
-
Венн
диаграммасын
салады
;

1

ептің шарты бойынша
санды өрнек
құра
стырады
;

1

есепте
улер жүргізеді
;

1

жауабын жазады
.

1

Жалпы балл

7

22
«Жиын» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Жиын. Жиынның элементтері. Жиындарды кескіндеу

Жиындар
арасындағы қатынастар. Ішкі жиын

Жиындардың бірігуі мен қиылысуы

Мəтінді есептерді шығару

у мақсаты

5.5.2.8
жиындармен жұмыс істеуде
,
, ∩,
,
,

символдарын қолдану
;

5.4.1.2

жиындардың қиылысуы жəне бірігуі
анықтам
аларын білу

5.4.1.3

берілген жи
ындардың қиылысуы мен бірігуін табу,
нəтижесін

символдарын қолданып жазу

5.5.1.7

Эйлер
-
Венн

диаграммасын қолданып, есептер
шығару


Бағалау

критерийлері

Білім алушы

Берілген жиындардың

қиылысуын жəне бірігуін
табады
Есептер шығару барысынд
а Эй
лер
-
Венн
диаграммасын қолданады
Ойлау

дағдыларының

деңгейлері

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

1.

жəне

жиындары берілген.
,
.
a)

жəне

жиындарының қиылысуын табыңыз;
b)

жəне

жиындарының бірігуін табыңыз;
c)
суретте көрсетілген жұп сандар қандай жиынға тиісті?
2.
Эйлер
-
Венн диаграммасын қолданып, есепті шығарыңыз:
Қалаға

22 турист келді. Кешкі демалыс кезінде 9 турист драма театрына барғысы келді,
12 турист демалыс паркі
не барып дем алғысы келді, ал олардың ішінде 5 турист драма
театрына да, демалыс паркіне де барғысы келді. Қалғандары стадионға барып, футбол
ойынын көргісі келді. Неше турист стадионға барып, футбол ойынын көргісі келді?

21
«Ондық бөлшектер жəне оларға амалдар қолдану» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нəтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрикалар
Білім алушының аты
жөні
Бағалау критерийлері
Оқу
жетісті
ктерінің
деңгейлері
өмен
рта
ғары
Ондық б
өлшектерді
қосады жəне азайтады

Ондық бөлшектерді қосуда жəне
азайту
да қиналады.

малдар

орындау ретін анықтайды,
ндық бөлшектерді қ
осқанда
/

азайтқанда қателіктер

жібереді.

Ондық бөлшектерді дұрыс
қосады

жəне азайтады, есептің
жауабын таба

Есептер шығару
барысында о
ндық
лшектерді көбейтеді
жəне бөледі

Ондық бөлшектерді көбейту
жəне бөлу ережелерін
қолданғанда қиналады.

Ондық бөлшектерді 10

/
100

/

1000 бөлу
ережелерін қолдану барысында / ондық
екті ондық бөлшекке көбейткенде
нем

бөлгенде қател
ікт
ер жібереді.

Ондық бөлшектерді көбейту
жəне бөлу ережелерін дұрыс
қолданады.

Бөлшектерге
арифметикалық амалдар
қолданып
, мəтін есепті
шығарады

Бөлшектерге арифметикалық
амалдар қолданып, мəтін есепті
шығаруда қиналады.

Ондық бөлш
ектерді көбейткенде /
салысты
рғанда /
есептеу кезінде
қателіктер жібереді.

Бөлшектерге арифметикалық
амалдар қолданып, мəтін есепті
дұрыс
шығарады
.

20
Бағалау критерийДескриптор

Білім алушы

Ондық бө
лшектерді қосады
жəне азайтады

1

амалдар орындау ретін анықтайды;

1

қосу

амал
дар
ын орындайды
;

1

азайту амалдарын орындайды;

1

есептің шешімін табады
;

1

Есеп шығару барысында
ондық бө
лшектерді
көбейтеді жəне бөледі

2

ондық бөлшекті 10
-

бөлу ережесін
қолданады;

1

ондық бөлшекті 100
-
ге бөлу ережесін
қолданады
;

1

ондық бөлшекті
1000
-
ға бөлу ережесін
қолданады
;

1

3

ондық бөлшекті ондық бөлшекке дұрыс
косады;

1

ондық бөлшекті ондық бөлшекке дұрыс

1

өлшектерге

арифметикалық амалдар
қолданып
, мəтін есепті
шығарады

4

көбейтуды орындайды
;

1

шаршының ауданын есептейді
;

1

ондық бөлшектерді

салыстырады
;

1

қаншаға

үлкен екенін анықтайды.

1

Жалпы балл

13

19
«Ондық бөлшектер жəне оларға амалдар қолдану» бөлім бойынша

жиынтық бағалау

Тақырып

Ондық бөлшектер
ді к
оординаталық сəуледе кескіндеу

Ондық бөлшектерді салыстыру

Ондық бөлшектерді қосу жəне азайту

Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық
бөлшектерді көбейту

Ондық бөлшекті натурал санға бөлу. Ондық бөлшекті
ондық бөлшекке бөлу

Ондық бөлшектерді 10; 10
0; 1000;... жəне 0,1; 0,01;
0,001;... сандарына көбейту жəне бөлу

Мəтінді есептерді шығару. Бөлшектерден тұратын сандар
тізбектері

у мақсаты

5.1.2.26

ондық бөлшектерді салыстыру


5.1.2.27ондық бөлшектерді қосу жəне азайтуды орындау

5.1.2.28 ондық бөл
шекті натурал санға жəне ондық
бөлшекке көбейтуді орындау

5.1.2.30 ондық бөлшекті натурал санға жəне ондық
бөлшекке бөлуді орындау

5.1.2.31 ондық бөлшектерді 10, 100, 1000 жəне 0,1; 0,01;
0,001

бөлу ережелерін қолдану

5.5.1.5 бөлшектерге арифметикалық
амалдар қолданып
мəтінді есептер шығару

Бағалау

критерийі

Білім алушы

Ондық бөлшектерді қосады

жəне азайтады
Есеп шығару барысында ондық бө
лшектерді
көбейтеді жəне бөледі
Бөлшектерге арифметикалық амалдар қолданып
,
мəтін есепті шығарады
Ойлау

дағдыла
рының

деңгейлері

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уа
қыты

20 минут

Тапсырма

1.
Есептеңіз:
2.
Футбол қақпаларының биіктігі 24400 мм. Бұл неше сантиметр, дециметр жəне метр
болады?
3.
0,49 бен 0,53 сандарының қосындысын 2,5 есе аза
йтыңыз.
4.
Қабырғаларының

өлшемдері

м болатын тік төртбұрыш пен қабырғасы
7,5

м болатын шаршының аудандарын салыстырып, үлкенін анықтаңыз. Қаншаға
үлкен екенін есептеңіз.
18
«Мəтін есептер» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың
нəтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрикалар
Білім алушының аты
жөні________________________________________
Бағалау критерийлері
Оқу
жетісті
ктерінің
деңгейлері
өмен
рта
оғары
Санның бөлігін табуға
арналған есепті ш
ығарады

Cанның бөлігін табуға арналған
есептерді шығаруға қиналады.

Есеп мəтін
і бойынша өрнекті
құрастырады,
есепті шығару
барысында есептеуде қателіктер
жібереді.

C
анның бөлігін табуға
арналған есептерді
дұрыс
шығарады.

Бөлігі бойынша санды
табу

арналған е
септі
шығарады

өлігі

бойынша санды табуға
арналған есептерді шығаруға
қиналады.

Есеп мəтіні бойынша өрнекті
құрастырады
, есепті шығару
барысында есептеуде қателіктер
жібереді.

өлігі

бойынша санды
табуға арналған есептерді
дұрыс
шығара
ды.

Жай бөлшектерге
арифметикалық амалдар
қол
данып, мəтін есептерді
шығарады

Жай бөлшектерге
арифметикалық амалдар
қолданып, мəтін есепті
шығаруға қиналады.

Жұмысшыларының жұмыс
өнімділігін

табады,
бірақ бірлесіп
жасаған жұмыстың 1 сағаттағы
лігін / барлық жұмысты орындау
уақытын анықтауда қателіктер
жібереді.

Жай бөлшектерге
арифметикалық амалдар
қолданып, мəтін есепті
дұрыс
шығарады.

17
Бағалау критерийлеріДескриптор

Балл
Білім алушы

Санның бөлігін
табуға
арналған есепті шығарады

1

санның бөліг
ін табу ережесін
қолданады
;

1

санның бөлігін табады
;

1

Бөлігі бойынша санды
табуға арналған есепті
шығарады

3

бөлігі бойынша санды табу ережесін
қолдан
ады
;

1

бөлігі бойынша санды табады
;

1

4

бөлігі бойынша санды табу ережесін
қолданады
;

1

бөлігі бойынша санды табады
;

1

Жай бөлшектерге
арифметикалық амалдар
қол
данып, мəтін есептерді
шығарады

5

шебер

1 сағаттағы
жұмыс
өнімділігін

табады
;

1

əкірт
тің
1 сағаттағы
жұмыс
өнімділігін

табады
;

1

екеуі
бірлесіп жасаған жұмыстың

1
сағаттағы өнімділігін

есептейді
;

1

кеуі бірлесіп
барлық

мысты қанша
уақытта орындағанын
табады
.

1

Жалпы балл

10

15
Жай бөлшектерге амалдар қолдану»
бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың
нəтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрикалар
Білім алушының
аты
жөні
Бағалау критерийлері
Оқу жетісті
ктерінің
деңгейлері
төмен
орта
жоғары
Бөлшек
сандар
ды қосу
жəне азайтуды
орындайды

Бөлшек сандарды қосу,
азайту
барысында қиналады

Бөлшек сандарды қосу / азайту барысында
қател
ікт
ер жібереді

Бөлшек сандарды қосуды
жəне

азайтуды
дұрыс
орындайды

Бөлшек сандарды
көбейту жəне бөлуді
теңдеу шеш
барысында қолданады

Жай бөл
шекті аралас санға
көбейтуге,

бөлуге қиналады

Бөлшек сандарды көбейту / бөлуде /
қысқартуды

орындауда

қател
ікт
ер жібереді

Жай бөлшекті

аралас санға
көбейту жəне

бөлу амалдарын
дұрыс
орындайды

Берілген сандарға кері
сандарды табады

Сандарға,

əріпті өрнектерге
кері сандарды
,

əріпті
өрнектерді

анықтағанда
қиналады

Дұрыс бөлшек / бұрыс бөлшек / əріпті өрнек

кері өрнектерді табу барысында
қател
ікт
ер жібереді

Берілген сандарға, əріпті
өрнектерге

кері сандарды, ə
ріпті
өрнектерді дұрыс табады

14
ғалау

критерийлеріДескриптор

Балл
Білім алушы

Бөлшек сандар
ды қосу
жəне азайтуды орындайды

1


жолының ұзындығын табады;

1

D

жолының ұзындығын табады;

1

аралас сандарды салыстырады;

1

аралас сандарды азайтады;

1

жолдардың айырм
ашылығын

анықтайды;

1

Бөлшек сандарды көбейту
жəне бөлуді
теңдеу шешу
барысында қолданады

2

жай бөлшекті
бүтін

санға
көбейтеді
;

1

бүтін санды

жай бөлшек
ке

1

жай бөлшект
ерді

1

аралас сан
дарды

бөледі;

1

қысқартуды

орындайды;

1

жауабын
табады
;

1

Берілге
н сандарға кері
сандарды табады

3

дұрыс бөлшектер үшін кері сандарды
табады;

1

бұрыс
бөлшек үшін кері сандарды табады;

1

əріпті

өрнектер үшін кері өрнектерді
жазады.

1

Жалпы балл

14

13 kk-KZ&#x/Lan;&#xg kk;&#x-KZ/;&#xMCID;&#x 0 0;&#x/Lan;&#xg kk;&#x-KZ/;&#xMCID;&#x 0 0;2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

Жай бөлшектерге амалдар қолдану»
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақ

Жай бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру. Жай бөлшектерді
жəне аралас сандарды салыстыру

Жай бөлшектерді косу жəне азайту

Аралас сандарды қосу. Аралас сандарды азайту

Жай бөлшектерді жəне аралас сандарды көбейту. Өзара
кері сандар

Жай бөлшектерді жəне ар
алас сандарды бөлу

у мақсаты

лімдері əр түрлі б
лшекте
рді қосу жəне
азайтуды орындау

5.1.2.20 аралас санда
рды қосу жəне азайтуды орындау

5.1.2.23 жай б
лшектерді жəне аралас сандарды б
луді
орындау

5.1.2.21 жай б
лшектерді, аралас сандарды
бейтуді
орындау

5.1.2.22
берілген санға кері санды табу

Бағалау критерийі
Білім алушы

Бөлшек сандар
ды қосу жəне азайтуды орындайды
Бөлшек сандарды көбейту жəне бөлуді
орындайды
Берілге
н сандарға кері сандарды табады
Ойлау дағдыларының
деңгейлері

Қол
дану

Орындау
қыты
20

минут

Тапсырма
1.
Сызбадағы берілгендерді пайдаланып, жолдардың қайсысы
ABC

немесе
ADC

қысқа
екенін анықтаңыз? Қаншаға қысқа?
2.
Есептеңіз
:
3
.

сандарына кері сандарды жазыңыз.

12 kk-KZ&#x/Lan;&#xg kk;&#x-KZ/;&#xMCID;&#x 0 0;&#x/Lan;&#xg kk;&#x-KZ/;&#xMCID;&#x 0 0;«Жай бөлшектер»
бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың
нəтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрикалар
Білім алушының
аты
жөні
Бағалау критерийлері
Оқу
жетісті
ктерінің
деңгейлері
төмен
орта
жоғары
Дұрыс жəне
бұрыс
бөлшектерді анықтай
аладыБұрыс
бөлшекте
аралас
сандарға
айналдырады

;
juk

['er_dl
_j^�ZjZeZk�
kZg^ZjZ�ZcgZe^ujm�
[Zjukug^Z�
bgZeZ^u

?
k_il
_j^
�rZj
l
l
Zju

[hcugrZ�
ZlugZklu

^juk�`ZaZ^u��
[juk�['er_dl
_j^
�ZjZeZk�
kZg
^Zj
Z

ZcgZe
^uj
m�[Zjukug^Z�Zl_e
dl
_j�
`[_j_^

?k_il_j^�rZjllZju�[hcugrZ�
ZlugZklZj^u

^juk�`ZaZ^u��[
juk

['er_dl_j^�ZjZeZk�kZg^
ZjZ�
ZcgZe^ujZ^u

;'er_dl�
g_]a]�
Zkb_lg

he^ZgZ�
hlujui��['er_dl_j^�
ukZjlZ^u
өлшектің
негізгі қасиетін қолдана отырып,
бөлшектерді қысқарт
ады,
бірақ есептеуде
қате
ліктер
жібередіірлік кесіндіні анықтайды,
дұрыс немесе
бұрыс бөлшектерді координаталық сəуледе
кескіндеуде
қател
ікт
ер жібереді
Бірлік
кесіндіні анықтайды жəне
жай бөлшектерді ко
ординаталық
сəуледе кескіндейді
11
Бағалау критерийДескриптор

Балл
Білім алушы

Дұрыс жəне
бұрыс
бөлшектерді анықтай
алады

1

алымы бөліміне

тең бөлшектерді
анықтайды;

1

алымы бөлімінен үлкен бөлшектерді
анықтайды;

1

Бұрыс бөлшект
ерді аралас
сандарға айналдырады

2

бірінші есептің шарты бойынша дұрыс
қатынасты

жазады;

1

бұрыс бөлшекті аралас сандарға
айналдырады;

1

екінші есептің ша
рты бойынша дұрыс
қатынасты жазады;

1

бұрыс бөлшекті аралас сандарға
айналдырады;

1

Бөлшектің негізгі қасиетін
қолдана

отырып,
бөлшектерді қысқартады

немесе ортақ бөлімге
келтіреді

3

бөлшектің негізгі қасиеттерін қолданып
m
-
ның мəнін анықтайды;

1

бөлшектің негізгі қасиеттерін қолданып
n
-
ның мəнін анықтайды;

1

бөлшектің негізгі қасиеттерін қолданып
p
-
ның мəнін анықтайды;

1

бөлшектің негізгі қасиеттерін қолданып
k
-
ның мəнін анықтайды;

1

Жай бөлшектерді
ординаталық сəуледе
кескіндейді

4

бірл
ік кесіндіні дұрыс анықтайды;

1

дұрыс бөлшектердің кем дегенде екеуін
координаталық сəуледе кескіндейді;

1

бұрыс бөлшектердің кем дегенде екеуін
координаталық сəуледе кескіндейді.

1

Жалпы балл

13

10
Жай бөлшектер

бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Жай бөлшек. Жай бөлшектерді оқу жəне жазу

Жай бөлшектің негізгі қасиеті

Дұрыс жəне

бұрыс жай бөлшектер

Аралас сандар

Жай бөлшектер мен аралас сандарды координаталық
сəуледе кескіндеу

у мақсаты

5.1.1.10

дұрыс жəне бұрыс бөлшектерді ажырату

5.1.2.13 бұрыс бөлшекті аралас санға жəне аралас санды
бұрыс бөлшекке айналдыру

5.1.2.14 жай
бөлшектерді қысқартуда бөлшектің негізгі
қасиетін қолдану

5.1.2.15


бөлшекті жаңа бөлімге келтіру


5.5.2.3

жай бөлшектерді, аралас сандарды
координаталық
сəуледе кескіндеу

Бағалау

критерийлері

Білім алушы

Дұрыс жəне

бұрыс бөлшектерді анықтайды
Бұрыс
кті аралас сан түріне келтіреді
Бөлшектің негізгі қасиетін қолдана отырып,
бөлшектерді қысқа
ртады / ортақ бөлімге келтіреді
Жайбөлшектерді ко
ординаталық сəуледе
кескіндейді
Ойлау

дағдыларының

деңгейлері

Білу жəне түсіну

Қолдану

Орындау

қыты

20

минут

Тапсырмалар

1.


бөлшектердің ішінен бұрыс бөлшектерді таңдап жазыңыз.
2.
Аралас сан түрінде жазыңыз.
a)
Жаяу адам 3 сағатта 20 км жол жүреді. Жаяу адамның жылдамдығы сағатына
неше километр?

b)
Тік төртбұрыштың ауданы 36 см
2
. Оның ұзынды

11 см. Тік төртбұрыштың ені
неше сантиметр?

3.
Теңдіктер тура болатындай етіп,
m
,
n
,
p

жəне
k

əріптердің орнына қандай сандарды
жазу керек?
1)
; 2)
; 3)
; 4)
4.
Координаталық сəуледе
бөлшектерді кескіндеңіз. Қандай
ұзындықпен

бірлік кесіндіні алған ыңғайлы?
9 kk-KZ&#x/Lan;&#xg kk;&#x-KZ/;&#xMCID;&#x 0 0;&#x/Lan;&#xg kk;&#x-KZ/;&#xMCID;&#x 0 0;«Натурал сандардың бөлінгіштігі» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нəтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрикалар
Білім алушының аты
жөні
Бағалау критерийлері
Оқу
жетісті
ктерінің
деңгейлері
өмен
рта
оғары
Натурал санның бөлгіштері
мен еселіктерін анықтайды

атурал

санның бөлгіш
тері мен
еселіктерін

анықтағанда
қиналад

атурал санның бөлгіштерін
/

еселіктерін анықтағанда қател
ікт
ер
жібереді

атурал санның бөлгіш
тер
і мен
еселі
ктері


анықтайды

Есептеуде
шығарғанда
бөлінгіштік

`%g_�_k_i
[_e]e_jg�
he^ZgZ^u

RZjlu�[hcugrZ�kZg^u�'jg_d�
jm^Z

`%g_�['eg
]rld�[_e]g�
he^ZgmZ�bgZeZ^u

RZjlu�[hcugrZ�kZg^u�'jg_d�
jZklujm^Z�['eg]rld

9
-
ға бөлінгіштік белгісін дұрыс
қолданып
, есептің сұрағына
дұрыс жауап береді
Амалдарды орындамай
ақ,
қосындының
/
көбейтіндіні

[_je]_
kZgZ�
['eg]rl]g�
ZgulZc^u

hkug^ugu
��d'[_clg^g�
[_je]_g�kZgZ�['eg]rl]g�
ZfZe^Zj^u�hjug^ZfZc�ZgulZmZ�
bgZeZ^u

:
fZe^Zj^u�
hjug^ZfZc��hkug^ugu�
/

d'[_clg^g�[_je]_g�kZgZ�
['eg]rl]g�ZgulZc^u

:
fZe^Zj^u

hjug^ZfZc
ақ,
қосын
дының
,
d'[_clg^g�
[_je]_g�kZgZ�
['eg]rl]g�
^juk�
ZgulZc^u

KZg^Zj^u�?H;�`%g_�
?DH?�lZ[Z^u
кі жəне

ың ЕҮОБ жəне
ЕКОЕ табу барысында
қиналады

кі жəне үш

ың тек қана ЕҮОБ
немесе тек қана ЕКОЕ табады

/ Екі
санның ЕҮОБ жəне ЕКОЕ таба
ды, бірақ
үш саннын ЕҮОБ немесе ЕКОЕ табуда
қателіктер

жібереді

кі жəне

сан
ың ЕҮОБ жəне
ЕКОЕ
дұрыс
табады

8
Бағалау критерийДескриптор

Балл
Білім алушы

Натурал санның
штері мен
еселіктерін анықтайды

1

5
-
ке еселік сандарды анықтайды
;

1

100
-
дің бөлгіштерін жазады
;

1

42
-
нің бөлгіштері
болмайтын
сандарды
таңдап жазады
;

1

Есептеуде жəне есеп
шығарғанда сандардың
бөлінгіштік

белгілерін
қолданады

2

анды өрнек құрастырады
;

1

өлінгіштік

белгіні қолданады
;

1

Амалдарды орындамай
-
ақ, қосындының /
көбейтіндінің берілге
санға бөлінгішті
гін
анықтайды

3

қосылғыштардың

берілген санға
бөлінгіштігін

анықтайды;

1

қосындының

берілген санға бөлінгішт
ігі
туралы қорытын жасайды
;

1

көбейткіштің берілген санға
бөлінгіштігін

анықтайды;

1

көбейтіндінің берілген санға
бөлінгіштігі
туралы қорытын жасайды
;

1

андардың ЕҮОБ жəне
ЕКОЕ табады

4

сандарды жай көбейткіштерге жіктейді;

1

екі санның ЕҮОБ
табады;

1


санның ЕҮОБ табады;

1

екі
санның ЕКОЕ табады;

1


санның ЕКОЕ табады.

1

Жалпы балл

14

7
Натурал сандардың бөлінгіштігі

бойынша

жиынтық бағалау

Тақырып

Натурал сандардың бөлгіштері мен еселіктері

Бөлінгіштіктің негізгі қасиеттері

2, 3, 5, 9, 10 бөлінгіштік белгілері

Бөлінгіштіктің негізгі қасиеттері


Ең үлкен ортақ бөлгіш. Өз
ара жай сандар. Ең кіші ортақ
еселік


у мақсаты

5.1.1.5

натурал санның бөлгіші мен еселігі
анықтамаларын білу


5.1.2.6

натурал сандардың
3
-
ке жəне 9
-
ға бөлінгіштік
белгілерін
қолдану


5.1.2.10

көбейтіндінің берілген натурал санға
бөлінгіштігін талдау

5.1.2.11

қосындының

жəне айырымның берілген нат
урал
санға бөлінгіштігін талдау

5.1.2.12

екі жəне одан артық сандардың ЕҮОБ
-

жəне
ЕКОЕ
-
ін табу

Бағалау

критерийі

Білім алушы

Натурал санның бөлгі
штері мен еселіктерін
анықтайды
Есептеуде жəне есеп шығарға
нда сандардың
бөлінгіштік

белгілерін қолданады
Амалдардыорындамай
-
ақ, қосындының /
көбейтіндініңберілге
н санға бөлінгіштігін
анықтайды
Санда
рдың ЕҮОБ жəне ЕКОЕ табады
Ойлау

дағдыларының

деңгейлері

Білу жəне түсіну

Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уа
ыты

20 минут

Тапсырмалар

1.
5, 21, 25, 42, 80 сандарынан:
a)
5
-
ке еселік;
b)
100
-
дің бөлгіштерін;
c)
42 санының бөлгіштері
болмайтын

сандарды таңдап жазыңыз.
2.
9 метр жібек матасы сатып алынды. Оның құны 4581 теңге болуы мүмкін бе?
Жауабын түсіндіріңіз.
3.
Амалдарды
орындамай
-
ақ анықтаңыз:
a)

қосындысы 12
-
ге бөліне ме;
b)

көбейтіндісі 11
-
ге бөліне ме?
4.
Сандардың ЕҮОБ жəне ЕКОЕ табыңыз:
a)
33 жəне 121;
b)
48, 52 жəне 84.
5
Бағалау критерийлеріДескриптор

Балл
Білім алушы

Қосу

мен көбейту
амалдарыны

қасиеттерін
қолдан
ып, санды өрнектің
мəнін табады

1

көбейтудің
қосу

қатысты үлестірімділік
қасиетін

қолданады
;

1

қосудың

ауыстырылымдық заңын
қолдан
ады
;

1

санды өрнектің мəнін есептейді
;

1

Теңдеуді шешеді

2

қосу

амалының белгісіз компонентін
табу
ережесін қолданады
;

1

азайту амалының белгісіз компонентін
табу ережесін қолданады
;

1

айнымалының мəнін табады
;

1

тексеруді орындайды
;

1

Натурал сандарға
арифметикалық амалдар
қолданып
, мəтін есепті
шығарады

3

берілгенін
қысқаша

жазады
;

1

есептің шарты бойынша санды өрнек
құрастырады
;

1

есептің шарты бойынша бірінші амалды
орындайды
;

1

есептің шарты бойынша екінші амал
орындайды жəне жауабын табады
.

1

Жалпы балл

11

4 kk-KZ&#x/Lan;&#xg kk;&#x-KZ/;&#xMCID;&#x 0 0;&#x/Lan;&#xg kk;&#x-KZ/;&#xMCID;&#x 0 0;1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

урал сандар жəне нөл саны» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып

Арифметикалық амалдардың қасиеттері. Натурал
сандарға арифметикалық амалдар қолдану

Теңдеу. Теңдеудің түбірі. Теңдеуді шешу

Формула. Формула арқылы есептеу. Мəтінді есептерді
шығару. Нат
урал сандардан тұратын сандар тізбегі


у мақсаты

5.1.2.3

санды өрнектердің мəндерін табу үшін көбейту
мен қосу амалдарының қасиеттерін қолдану

5.2.2.1

арифметикалық амалдардың белгісіз
компоненттерін табу ережесі негізінде теңдеулерді шешу


5.5.1.1

турал сандарға
арифметикалық амалдар қолдана
отырып,
мəтінді

есептерді шығару


Бағалау критерийі
Білім алушы

Қосу

мен көбейту амалдарының қасиеттерін
қолдан
ып, санды өрнектің мəнін табады
Теңдеуді шешеді
Натурал сандарға
арифметикалық амалдар
қолданып
, мəтін есепті шығарады
Ойлау дағдыларының
деңгейлері

Білу жəне түсіну

Қолдану

Орындау уа
қыты

15

минут

Тапсырмалар
1.
Өрнектің

мəнін тиімді əдіспен табыңыз:
a)
b)
2.
Теңдеуді шешіңіз жəне тексеруді орындаңы
з:

3.
Есепті шешіңіз:
Көрермендер залында 360 орын бар. 42 адамнан тұратын 8 топ өз орындарына
отырғаннан кейін неше орын бос қалады?
3 kk-KZ&#x/Lan;&#xg kk;&#x-KZ/;&#xMCID;&#x 0 0;&#x/Lan;&#xg kk;&#x-KZ/;&#xMCID;&#x 0 0;Мазмұны
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Натурал сандардың бөлінгіштігі» бөлімі бойынша
жиынтық бағалау
...................................
7
«Жай бөлшектер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
................................
............................. 10
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Жай бөлшектерге амалдар қолдану» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
............................ 13
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Мəтін есептер»
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
................................
................................ 16
«Ондық бөлшектер жəне оларға амалдар қолдану» бөлім бойынша
жиынтық бағалау
.......
19
«Жиын» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
..............................................................................
22
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Пайыз» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
.............................................................................
25
«Бұрыштар. Көпбұрыштар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
............................................
28
«Диаграмма» жəне «Кеңістік фигураларының жазбалары» бөлімдері бойынша жиынтық
бағалау
................................................................
...........................................................................
31
2 kk-KZ&#x/Lan;&#xg kk;&#x-KZ/;&#xMCID;&#x 0 0;&#x/Lan;&#xg kk;&#x-KZ/;&#xMCID;&#x 0 0;Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге
сынып оқушыларына
«Математика» пəні
бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру жəне өткізуге көмек құралы ретінде
құрастырылған. Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары
мұғалімге оқушылардың
тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін
анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныста бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық
бағалауды өткізуге
арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай
ақ,
жинақта оқушылардыңң оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған.
Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.
Әдістемелік ұсыныс мұғалімдерге, мектеп əкімшілігіне, білім беру бөлімінің
əдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша
мектеп, өңірлік
үйлестірушілеріне жəне басқа
да мүдделі тұлғаларға арналған.
Әдістемелік ұсынысты дайындау барысында ресми интерн
сайттағы қолжетімді
ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мəтіндер, аудио жəне бейнематериалдар) қолданылды.

Жиынтық бағалауға арналған
əдістемелік
ұсыныстар
Математика
5-
сынып
28
«Бұрыштар. Көпбұрыштар»

бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Бұрыш

Көпбұрыш

у мақсаты

5.3.1.5 бұрыштардың түрлерін ажырату (сүйі
р, тік, доғал,
жазыңқы, толық )

5.3.3.2 градустық өлшемі берілген бұрышты тран
спортир
көмегімен

салу

5.3.3.3 бұрыштың градустық өлшемін табуға,
бұрыштарды салыст
ыруға берілген есептерді шығару

Бағалау

критерийі

Сүрет бойынша
бұрыштардың түрлерін
анықтайды
Градустық шамасы берілген бұрыш
ты
транспортир көмегімен салады
Белгісіз бұрыш
тың градустық өлшемін т
абуға
берілген есептер шығарады
Ойлау

дағдыларының

деңгейлері

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уа
қыты

20

минут

Тапсырма

1.
Сызбаны қолданы
, əр бұрыштың түріне бір мысал келтіріңіз.
рыштың түрі

ұрыш

Сүйір бұрыш

___________________

Доғал бұрыш

___________________

Тік бұрыш

___________________

Жазыңқы бұрыш

___________________


___________________

16
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Мəтін есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып

Санның бөлігін жəне бөлігі бойынша санды табуға
берілген е
септер

Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер
у мақсаты

5.1.2.24 санның бөлігін табу

жəне бөлігі бойынша санды
табу

5.5.1.4 санның немесе шаманың бөлігін табу жəне бөлігі
бойынша санды немесе шаманы табуға арналған
есептерді құрастыру жəне ш
ығару

5.5.1.3 жай бөлшектерге арифметикалық амалдар
қолданып мəтінді есептер шығару (мысалы, бірлесіп
жұмыс жасауға қатысты есептер жəне
тағы басқа)

Бағалау
критерийі
Санның бөлігін
табуға арналған есепті шығарады
Бөлігі бойынша санды
табу

арналған есепті
шығарады
Жай бөлшектерге арифметикалық амалдар
қол
данып, мəтін есептерді шығарады
Ойлау

дағдыларының

деңгейлері

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уа
қыты

20
-
2
5

минут

Тапсырма

1.
Фабрика 4300 етік тікті. Оның
-
сі былғары теріден тігілген. Былғары теріден
тігілген етіктер саны қанша?
2.
Жер экваторының ұзындығы жуық шамамен 40000 км, ал диаметрі экватордың
бөлігін құрайды. Жердің диаметрі жуық шамамен неге тең?
3.
Арман 234 бет оқыды, о
л кітаптің
-
ін құрайды. Осы кітапта неше бет бар
?

4.
Саяжай кентінде


бар, оның
-
і екі қабатты үйлер. Егер екі қабатты үйлер саны
45 болса, онда саяжайда неше үй бар?
5.
Шебер барлық жұмысты 3 сағатта, ал о
ның шəкірті 6 сағатта орындайды.
a)
Әрқайсысы

1 сағатта жұмыстың қандай бөлігін орындайды?
b)
Олар бірлесіп 1 сағатта жұмыстың қандай бөлігін орындайды?
c)
Жұмыс өнімділіктері бір қалыпты болғанда, барлық жұмысты қанша уақытта
орындайды?
6
«Натурал сандар жəне нөл
саны
бойынша
жиынтық бағалаудың нəтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрикалар
Білім алушының аты
жөні________________________________________
Бағалау критерийлері
жетісті
ктерінің
деңгейлері
өмен
рта
оғары
Қосу

мен көбейту
амалдарының қасиеттерін
ып, санды өрнектің
мəнін табады

рнектің мəнін есептегенде
қосу

мен көбейту қасиеттерін

қолданғанда

қиналады

немесе
көбейтудің қосуға қатысты
үлестірімділік қасиетін
пайдаланбай, санды өрнектің
мəнін табады

/Теңдеуді шешеді

ережесін дұрыс қолданып,
теңдеуді шешеді. Тексеруді
орындайды

GZlmjZe�kZg^ZjZ�
Zjbnf_lbdZeu��ZfZe^Zj�
he^Zgui
��f%lg�_k_il�
ruZjZ^u

F%lg�_
k_il


ruZjm
Z

bgZeZ^u

?k_il�rZjlu�[hcugrZ�ukZrZ�
[_je]_gg�`ZaZ^u��kZg^u�'jg_d�

48120
2633
32
2.
Кеcтедегі мəліметтерді пайдаланып, дөңгелек диаграмма салыңыз:
Әлем

мұхиттарының аудандары (млн.шаршы км. есебімен)

Тынық

180

Атлант

92

Үнді

75

Солтүстік Мұзды

13

3.

a)
Берілген жазбаға сəйкес текшені таңдаңыз.
i)

ii)

iii)

iv)

b)
Бағалау критерийлеріДескриптор

Балл
Білім алушы

R_[_j��^']_e_d�`%g_�
heZj^u�
we_f_gll_j�
ZgulZc^u

1

r_[_j^�jZ^bmku
g

ZgulZc^u
;

1

r_[_j^�p_gljg�ZgulZc^u
;

1

r_[_j^�^bZf_ljg

ZgulZc^u
;

1

']_e_d���kuaulu���
[ZZg^u


^bZ]jZffZeZj�
kZeZ^u

2

kZg^Zj^u�]jZ^mkZ�ZcgZe^ujZ^u�

1

^']_e_d�^bZ]jZffZ�kZeZ^u�

1

%j[j

k_dlhjZ�k%cd_k�fobl�ZlZmeZjug�
`ZaZ^u�

1

Nb]mjZeZj^u��jZkluj
m���
bx�Zjueu�_k_il_j�
ruZjZ^u

3

[_je]_g�`Za[ZZ�k%cd_k�l_dr_g�
d'jk_l_^�

1

?�gdl_kf_g�[_ll_k_lg�gdl_e_j^�
d'jk_l_^�

1

Жалпы балл

8

31
«Диаграмма»
жəне «Кеңістік фигураларының жазбалары»

бөлімдері
бойынша
жиынтық б
ағалау

Тақырып

Шеңбер. Дөңгелек. Дөңгелек сектор

Диаграмма

Статистикалық деректерді көрсету тəсілдері

Фигураларды қиюға берілген есептер. Фигураларды
құрастыруға

берілген есептер

у мақсаты

5.3.1.2 шеңбер, дөңгелек жəне олардың элементтері
(центр, ра
иус, диаметр) ұғымдарын меңгеру

5.4.
3
.2 дөңгелек, сызықтық
жəне бағанды диаграммалар
салу

5.3.2.1 фигураларды қию жəне құрастыру

арқылы есептер
шығару

Бағалау критерийі

Білім алушы

Шеңбер, дөңгелек жəне
олардың элементтерін
анықтайды
Дөңгелек / сызықты

/ бағанды диаграммалар
салады
Фигураларды құрастыр
у / қию арқылы есептер
шығарады
Ойлау

дағдыларының

деңгейлері

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уа
қыты

20 минут

Тапсырма

1.
Сызба бойынша шеңбер элементтерінің атауларын анықтап, кестені то
лтырыңыз.
Атауы

Белгіленуі

Сызба

YP

QR

P

29
2.
Транспортирд
ің көмегімен берілген бұрыштарды салыңыз
.
a
)

28
0
b
)

121
0
3.
айнымалының мəнін жəне белгісіз бұрышының градустық өлшемін табыңыз.
AOB=15
0
x
=__________

BOD=135
0
DOE=_________

COD=28
0
Бағалау критерийДескриптор

Балл
Білім алушы

Kmj_l�[hcugrZ�
[
jurlZj
^u��lje_jg�
ZgulZc^u

1

kcj�[jurlu�ZgulZc^u�

1

^hZe�[jurlu�ZgulZc^u�

1

ld�[jurlu�ZgulZc^u�

1

`Zauu�[jurlu�ZgulZc^u�

1

lheu�[jurlu�ZgulZc^u�

1

=jZ^mklu��rZfZku�
[_je]_g�[jur
lu�
ljZgkihjlbj�d'f_]f_g�
kZeZ^u

2

kcj�[jurlu

kZeZ^u�

1

^hZe�[jurlu��kZeZ^u�

1

;_e]ka�[jurlu��
]jZ^mklu�'er_fg�l
Z[mZ�
[_je]_g�_k_il_j�
ruZjZ^u

3

Ze]_[jZeu�'jg_dl�jZklujZ^u�

1

ZcgufZeugu�f%gg�lZ[Z^u�

1

[jurlu�rZfZkug�lZ[Z^u�

1

Жалпы балл

10

22
«Жиын» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Жиын. Жиынның элементтері. Жиындарды кескіндеу

Жиындар
арасындағы қатынастар. Ішкі жиын

Жиындардың бірігуі мен қиылысуы

Мəтінді есептерді шығару

у мақсаты

5.5.2.8
жиындармен жұмыс істеуде
,
, ∩,
,
,

символдарын қолдану
;

5.4.1.2

жиындардың қиылысуы жəне бірігуі
анықтам
аларын білу

5.4.1.3

берілген жи
ындардың қиылысуы мен бірігуін табу,
нəтижесін

символдарын қолданып жазу

5.5.1.7

Эйлер
-
Венн

диаграммасын қолданып, есептер
шығару


Бағалау

критерийлері

Білім алушы

Берілген жиындардың

қиылысуын жəне бірігуін
табады
Есептер шығару барысынд
а Эй
лер
-
Венн
диаграммасын қолданады
Ойлау

дағдыларының

деңгейлері

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

1.
A
B
a)

жəне

жиындарының қиылысуын табыңыз;
b)

жəне

жиындарының бірігуін табыңыз;
c)
суретте көрсетілген жұп сандар қандай жиынға тиісті?
2.
Эйлер
-
Венн диаграммасын қолданып, есепті шығарыңыз:
Қалаға

22 турист келді. Кешкі демалыс кезінде 9 турист драма театрына барғысы келді,
12 турист демалыс паркі
не барып дем алғысы келді, ал олардың ішінде 5 турист драма
театрына да, демалыс паркіне де барғысы келді. Қалғандары стадионға барып, футбол
ойынын көргісі келді. Неше турист стадионға барып, футбол ойынын көргісі келді?

7
Натурал сандардың бөлінгіштігі

бойынша

жиынтық бағалау

Тақырып

Натурал сандардың бөлгіштері мен еселіктері

Бөлінгіштіктің негізгі қасиеттері

2, 3, 5, 9, 10 бөлінгіштік белгілері

Бөлінгіштіктің негізгі қасиеттері


Ең үлкен ортақ бөлгіш. Өз
ара жай сандар. Ең кіші ортақ
еселік


у мақсаты

5.1.1.5

натурал санның бөлгіші мен еселігі
анықтамаларын білу


5.1.2.6

натурал сандардың
3
-
ке жəне 9
-
ға бөлінгіштік
белгілерін
қолдану


5.1.2.10

көбейтіндінің берілген натурал санға
бөлінгіштігін талдау

5.1.2.11

қосындының

жəне айырымның берілген нат
урал
санға бөлінгіштігін талдау

5.1.2.12

екі жəне одан артық сандардың ЕҮОБ
-

жəне
ЕКОЕ
-
ін табу

Бағалау

критерийі

Білім алушы

Натурал санның бөлгі
штері мен еселіктерін
анықтайды
Есептеуде жəне есеп шығарға
нда сандардың
бөлінгіштік

белгілерін қолданады
Амалдардыорындамай
-
ақ, қосындының
/
көбейтіндінің
берілге
н санға бөлінгіштігін
анықтайды
Санда
рдың ЕҮОБ жəне ЕКОЕ табады
Ойлау

дағдыларының

деңгейлері

Білу жəне түсіну

Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уа
ыты

20 минут

Тапсырмалар

1.
5, 21, 25, 42, 80 сандарынан:
a)
5
-
ке еселік;
b)
100
-
дің бөлгіштерін;
c)
42 санының бөлгіштері
болмайтын

сандарды таңдап жазыңыз.
2.
9 метр жібек матасы сатып алынды. Оның құны 4581 теңге болуы мүмкін бе?
Жауабын түсіндіріңіз.
3.
Амалдарды
орындамай
-
ақ анықтаңыз:
a)

қосындысы 12
-
ге бөліне ме;
b)

көбейтіндісі 11
-
ге бөліне ме?
4.
Сандардың ЕҮОБ жəне ЕКОЕ табыңыз:
a)
33 жəне 121;
b)
48, 52 жəне 84.

Приложенные файлы

  • pdf 9550569
    Размер файла: 1 015 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий