Україна_ІСв_війна_УНДР_17

Україна в Першій світовій війні. Українська революція
Завдання 1-24 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.
1. Які воєнні події Першої світової війни передували встановленню лінії фронту, позначеної на картосхемі?
А Галицька битва (серпень – вересень 1914 р.)
Б Горлицький прорив (травень – жовтень1915 р.)
В Брусилівський прорив (червень – серпень 1916 р.)
Г Битва на Лисоні (серпень – вересень 1916 р.)

2. Які територіальні претензії щодо України напередодні Першої світової війни мала Австро-Угорщина?
А Бессарабія Б Придніпров’я, Донбас, Крим
В Волинь, Поділля Г Східна Галичина, Закарпаття, Північна Буковина

3. Яка політична організація, створена у серпні 1914 р. у Львові емігрантами з Наддніпрянщини, мала за мету пропаганду ідеї державної самостійності України?
А Головна Українська Рада Б Товариство українських поступовців
В «Карпато-руський визвольний комітет» Г Союз визволення України

4. Коли відбулися події, про які згадував Михайло Грушевський?
«...Коли українське життя в Росії штучно руйнувалося, спинялося, заморожувалося всіма способами, галицьке нищилося ще більше грубо, наси льно й варварськи. Через кілька тижнів потому, як узято Львів..., нова російська адміністрація тутешня з Бобринським на чолі стала розвивати свою програму ліквідації здобутків українського культурного життя в Галичині. Припинено українські часописи, позакривано книгарні, просвітні, а далі взагалі всякі українські това риства. Почалися арешти й висилка до Росії «небезпечних» і «підозрілих» українських діячів. Урядування українською мовою й освіта нею припинено. Почали робити заходи для зміни унії російським православієм».

А Друга половина 1913 р. – перша половина 1914 р.
Б Друга половина 1914 р. – перша половина 1915 р.
В Друга половина 1915 р. – перша половина 1916 р.
Г Друга половина 1917 р. – перша половина 1918 р.
5. Які твердження стосуються Головної Української Ради?
1 Репрезентувала всі впливові українські партії Східної Галичини.
2 Здійснювала пропагандистську роботу в таборах військовополонених наддніпрянців.
3 Виступала за беззастережну підтримку країн Антанти.
4 Організувала Українську бойову управу задля створення українського збройного формування.
5 Мала за мету інформувати російське суспільство та армію про минуле й сучасне галичан.
А 1, 3 Б 1, 4 В 2, 3 Г 2, 5

6. У якому рядку вказано провідних діячів Союзу визволення Укра їни (СВУ)?
А Дмитро Донцов, Володимир Дорошенко, Андрій Жук, Мар’ян Меленевський
Б Кость Левицький, Михайло Павлик, Микола Ганкевич
В Володимир Винниченко, Симон Петлюра, Іван Стешенко, Павло Христюк
Г Євгенія Бош, Володимир Затонський, Юрій Коцюбинський, Федір Сергєєв

7. Що з наведеного стосується створення та бойового шляху Українських січових стрільців?
1 Легіон у складі російської армії.
2 Головна Українська Рада.
3 Союз визволення України.
4 Бої за Карпати, гора Маківка.
5 Галицька битва.
А 1, 3 Б 2, 4 В 2, 5 Г 3, 4

8. Вставте пропущене.
На завойованих російською армією територіях було утворено генерал-губернаторство в складі чотирьох губерній – Львівської, Перемишльської, Тернопільської та 1)____. Микола ІІ призначив військовим генерал-губернатором графа 2) ______.
А 1) Чернівецької; 2) Георгія Бобринського.
Б 1) Ужгородської; 2) Володимира Бобринського.
В 1) Станіславівської; 2) Федора Трепова.
Г 1) Чернівецької; 2) Олексія Брусилова.

9. Яка з національних партій була наймасовішою за доби Української революції?
А Українська партія соціалістів-революціонерів (есери; М. Грушевський, М. Ковалевський, П. Христюк).
Б Українська партія соціал-демократична робітнича партія (есдеки; В. Винниченко, І. Мазепа, С. Петлюра, М. Порш).
В Українська партія соціалістів-федералістів (есери; Д. Дорошенко, С. Єфремов).
Г Українська демократично-хліборобська партія (брати Шемети, В. Липинський).10. Яка з національних партій мала найбільше представників у першому українському уряді за доби Центральної Ради?
А Українська партія соціалістів-революціонерів
Б Українська партія соціал-демократична робітнича партія
В Українська партія соціалістів-федералістів
Г Українська демократично-хліборобська партія

11. Які питання розглянув Український Національний конгрес 68 квітня 1917 р.?
1 Обрання нового складу Центральної Ради з метою перетворення її на загальноукраїнську організацію.
2 Утворення Генерального військового комітету, який очолив Симон Петлюра.
3 Обговорення різноманітних аспектів національно-територіальної автономії України.
4 Потреба українізації царської армії та формування 1-го українського полку ім. Б. Хмельницького.
5 Створення першого національного уряду – Генерального секретаріату.
А 1, 3 Б 1, 5 В 2, 4 Г 2, 5

12. У яких твердженнях сформульовано значення ІІ Універсалу Української Центральної Ради?
1 Уперше в історії України 20 ст. виникло держав не утворення під назвою УНР.
2 Закріплено статус державної за українською мовою, ухвалено державну символіку.
3 Задекларовано компроміс у стосунках між УЦР і Тимчасовим урядом на перехідний період.
4 Уряд Росії визнав легітимність влади УЦР та автономний статус України.
5 Чітко окреслено територію Української держави, консолідовано український народ.
А 1, 3 Б 2, 4 В 3, 4 Г 4, 5

13. Які території позначено кольором на картосхемі?
А Автономна Україна в кордонах, окреслених Інструкцією Тимчасового уряду Генеральному секретаріатові від (17) 4 серпня 1917 р.
Б Території, приєднані до України за ухвалою Третього Універсалу Центральної Ради.
В Українська Народна Республіка в кордонах, заявлених Третім Універсалом Центральної Ради.
Г Українська Народна Республіка за Брестським мирним договором.

14. Укажіть тези, які стосуються «Маніфесту до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради».
1 Дії українського уряду мали поширюватися лише на п’ять губерній.
2 Визнання УНР та права «національної незалежності українського народу».
3 Вимога надати представникам неукраїнської революційної демократії місця в Раді.
4 Оголошення Генерального секретаріату своїм органом, а не органом Центральної Ради.
5 Відмова сприймати УЦР як повноважного представницького органу трудящих УНР.
А 1, 3 Б 2, 4 В 2, 5 Г 3, 4

15. Хто з перелічених діячів увійшов до складу Генерального секретаріату, створеного 28 (15) червня 1917 р.?
1 Сергій Єфремов
2 Симон Петлюра
3 Михайло Грушевський
4 Павло Христюк
5 Микола Міхновський
6 Володимир Винниченко
7 Євген Чикаленко
А 1, 4, 5, 7 Б 1, 2, 4, 6 В 2, 3, 4, 7 Г 3, 4, 5, 6

16. Коли відбулися події, про які йдеться у фрагменті зі спогадів В. Винниченка?
«Газети не мали місця для вміщення всіх телеграм, які посилалися Центральній Раді з усіх кінців України. Земства, думи, товариства, сільські сходи, військові частини, мітинги. «Вітаючи Універсал УЦР й визнаючи його справжнім висловом домагань української демократії, признаємо Центральну Раду за своє Тимчасове Правительство й заявляємо, що будемо всіма силами боротися й боронити волю українського народу» Полтавські губернські земські збори на своїм засіданню, обміркувавши Універсал Центральної Ради, постановили: 1. УЦРада – се правосильний орган усього українського народу; 2. Губернські земські збори висловлюють повну готовність піддержувати УЦРаду в заведенню основ автономії України...».
А травень 1917 р. Б червень 1917 р.
В липень 1917 р. Г листопад 1917 р.

17. У якому з Універсалів Центральної Ради було проголошено нижчеподане?
«Однині Україна стає Українською Народньою Республікою. Не відділяючись від Республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб уся Республіка Російська с
·тала федерацією рівних і вільних народів До території Народньої Української Республіки належать землі, заселені у більшости українцями: Київщина, Поділя, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Катеринославщина, Херсонщина, Таврія (без Криму)».

А Першому Б Другому В Третьому Г Четвертому


18. У якому з Універсалів Центральної Ради було проголошено нижчеподане?
«...В справі земельній комісія, вибрана на останній сесії нашій, вже зробила закон про передачу землі трудовому народові без викупу, принявши за основу скасування власності й соціалізацію землі, згідно з нашою постановою на сьомій сесії. Закон сей буде розглянено за кілька день в повній Центральній раді, й Рада Народніх Міністрів вживе всіх заходів, щоб передача землі в руки трудящих ще до початку весняних робот через земельні комітети неодмінно відбулась. Ліси ж, води й всі багатства підземні, яко добро українського трудящого народу, переходять в порядкування Української Народньої Республіки».

А Першому Б Другому В Третьому Г Четвертому

19. З якою метою вступили до Києва більшовицькі війська на чолі з М. Муравйовим?

А Повалити Центральну Раду і встановити радянську владу.
Б Визволити Київ від німецьких військ.
В Захистити УНР від білогвардійських військ.
Г Допомогти уряду Центральної Ради у боротьбі проти німецьких окупантів.

20. Про створення якої організації йдеться в «Споминах» М. Грушевського?
«Прийшли перші відомості поштові про петербурзькі події, і Єфремов зачитав їх на зборах ТУП у клубі, і тоді утворення постійного українського осередку стало явно неминучою потребою. ТУП пропонував іншим українським організаціям делегувати своїх представників для спільної акції Антонович вишукав аж 13 професійних і всяких інших організацій Києва, с.-деківської закраски, до церковних хорів включно, і добивався для них представництва аналогічного з ТУП-ом. У тім же гуртку Антоновича, очевидно, виникла й гадка кликати мене якнайскоріше до Києва».

А Української Центральної Ради.
Б Українських автономістів-федералістів, згодом партії соціалістів-федералістів.
В Київської губернської ради об’єднаних громадських організацій.
Г Генерального військового комітету.

21. Що відбулося після подій, про які йдеться в джерелі?
«Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати якусь відповідь і від Временного Правительства, Делегація Центральної Ради після тих понижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і Ради робітничих депутатів, повернула, без всякої офіційної відповіді, до дому, до Києва. А в той час Урядова Комісія зреферувала Правительству справу, і Правительство, нарешті, вирішило й ухвалило одкинути домагання Української Центральної Ради» (В. Винниченко).

А Установчий з’їзд Української партії соціалістів-революціонерів.
Б Конференція Української соціал-демократичної робітничої партії.
В Проведення Першого Всеукраїнського військового з’їзду.
Г Ухвалення Центральною Радою Першого Універсалу.22. За яких обставин було утворено уряд, про який ідеться в уривку з історичного джерела?
«Що це за уряд український, що його члени зовсім не знають і не хочуть знати української мови? Що не тільки не користуються жодним впливом серед українського суспільства, але воно навіть й не чуло раніше їхніх прізвищ?.. За єдину військову підпору для нашої боротьби проти Центральної Ради ми маємо лише військо, що привів на Україну з Росії Антонов і що на все українське дивиться, як на вороже, контр революційне?»
А Після переговорів між Центральною Радою та делегацією тимчасового уряду в червні 1917 р.
Б Відповідно до вимог «Тимчасової інструкції Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні» від 17 (4) серпня 1917 р.
В Унаслідок І Всеукраїнського з’їзду рад у Києві від 17–19 (4–6) грудня 1917 р.
Г У результаті І Всеукраїнського з’їзду рад у Харкові від 24–25 (11–12) грудня 1917 р.

23. Коли відбулися події, про які йдеться в уривку з джерела?
«Київ захопив радянський загін Муравйова. Бомбардування міста тривало цілих 11 днів. Легко уявити собі стан киян у ті дні. Переживши згодом ще з десяток переворотів, евакуацій, погромів, мешканці Києва з непідробним жахом згадують про ці одинадцять днів бомбардування. Майже весь час населення провело в підвалах, у холоді й темряві. Магазини й базари, цілком зрозуміло, були закриті; тому доводилося харчуватися випадковими залишками, адже запасів тоді ще ніхто не робивДо міста ввійшли більшовики. Вони пробули в Києві того разу лише три тижні, і той перший прояв більшовизму не був позбавлений яскравих вражень і своєрідної демонічної сили».
А Листопад – грудень 1917 р. Б Грудень 1917 р. – січень 1918 р.
В Січень – лютий 1918 р. Г Лютий – березень 1918 р.

24. Яку назву мав перший радянський уряд України?
А Народний секретаріат Б Генеральний секретаріат
В Рада Народних Міністрів Г Рада Народних Комісарів

У завданнях 25–26 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою.

25. Встановіть відповідність між портретами історичних діячів та їхніми іменами.
А Кость Левицький Б Михайло Грушевський В Сергій Єфремов
Г Володимир Антонов-Овсієнко Д Юрій Коцюбинський
26. Встановіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми стислими характеристиками.

1 Михайло Грушевський
2 Юрій Коцюбинський
3 Микола Міхновський
4 Володимир Антонов-Овсієнко

А Брав участь у розробленні плану першої війни РРФСР з УНР, командував наступом більшовиків на Україну.
Б Лідер самостійників, ініціатор створення українського національного війська. За його безпосередньої участі створено Перший Український козачий полк імені гетьмана Б. Хмельницького.
В Був членом першого радянського уряду України. У січні 1918 р. призначений головнокомандувачем збройних сил радянської Української Народної Республіки.
Г Голова Української Центральної Ради, автор майже 2 тисяч наукових і публіцистичних праць.
Д Лідер Української партії соціалістів-федералістів (УПСФ), один із засновників Центральної Ради, заступник її голови. Працював у першому складі Генерального секретаріату, обіймаючи посаду секретаря міжнаціональних справ.


У завданні 27 розташуйте події в хронологічній послідовності

27. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Проголошення ІІ Універсалу Центральної Ради.
Б Проведення більшовиками у Харкові на противагу Центральній Раді І Всеукраїнського з’їзду Рад.
В Проведення II Українського військового з’їзду.
Г Установчий з’їзд Української партії соціалістів-революціонерів.


У завданнях 28–29, які мають шість варіантів відповідей, оберіть три правильні відповіді

28. У яких твердженнях ідеться про Володимира Винниченка?
1 Голова та незмінний лідер Української Центральної Ради.
2 Брав активну участь у підготовці всіх чотирьох універсалів Української Центральної Ради.
3 Був організатором збройного виступу самостійників, що прагнули примусити Центральну Раду проголосити самостійність України.
4 Лідер УСДРП, перший голова Генерального секретаріату.
5 Автор праці «Відродження нації» про події Української революції.
6 У жовтні 1917 р. на з’їзді Вільного козацтва був обраний військовим Отаманом.


29. Доповніть твердження.
У Четвертому Універсалі Центральної Ради йшлося про
1 потребу скликання Всенародних Українських Установчих зборів; основні вимоги УЦР до Тимчасового уряду;
2 повноваження УЦР очолювати організацію державного ладу автономної України;
3 перетворення ГС на РНМ, яка вповноважена продовжувати переговори з Центральними державами;
4 розпуск постійної армії та створення народної міліції; відсіч більшовикам;
5 проголошення самостійності та незалежності УНР як вільної суверенної держави українського народу;
6 зобов’язання УЦР подати Тимчасовому уряду на затвердження склад ГС як найвищого крайового органу управління.

15

Приложенные файлы

  • doc 9549698
    Размер файла: 1 011 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий