!26-ОШ_СОР_Химия_8 кл_каз++


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Жиынтық бағалауға арналған
әдістемелік
ұсыныстар
Химия
сынып
Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге
сынып білім алушы
ларына
«Химия» пәні
бойынша жиынтық бағалау
жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде
құрастырылған.
Әдістемелік ұсыныстар
сынып «Химия» пәні бойынша ұзақ мерзімді оқу
бағдарламасы негізінде дайындалған.
Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге Білім
алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға
мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды
өткіз
уге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған.
Сондай
ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар)
сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.
Әдісте
мелік ұсыныс жалпы орта білім беретін мектеп мұғалімдеріне, мектеп
әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп,
өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Әдістемелік ұсыныстарды дайындау
барысында ресми интернет
сайттағы қолжетімді
ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.
МАЗМҰНЫ
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
8.1А «Атомдағы электрондардың қозғалысы»
«Заттардың формулалары және химиялық реакция теңдеулері»
8.1С «Металдар белсенділігін салыстыру»
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
и 8.2В
«Зат мөлшері» және
«Стехиометриялық есептеулер»
8.2C «Химиялық реакциядағы энергиямен танысу»
«Сутек. Оттек және озон»
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Химиялық элементтердің периодтық жүйесі»
«Химиялық байланыс түрлері»
«Ерітінділер және ерігіштік»
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары. Генетикалық байланыс»
«Көміртек және оның қосылыстары»
«Су»
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН
ТАПСЫРМАЛАР
Атомдағы электрондардың қозғалысы»
бөлім
бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты
8.1.3.2 Ә
рбір электрон қабатында
электрон саны нақты
максимал мәннен аспайтынын түсіну
және
орбиталдарының пішінін білу
8.1.3.4 А
лғашқы 20 химиялық элементтің электрондық
конфигурациясын және электронды
графикалық
формуларын жаза білу
8.1.3.5 А
томдар электрондарды қабылдай
немесе жоғалта
алатынын және осының нәтиже
сінде иондар түзілетінін
түсіну
8.1.3.6 «Н
өлд
ік қосынды» әдісімен қос
ылыстардың
формуласын құрастыру
Бағалау критерийі
Білім алушы
Әрбір
қабатта
электрон
саны нақты максимал мәнг
е тең
болатынын
анықтайды
және
орбиталдарының пішінін
ажыратады
Қосып
алатын немесе беретін электрондар саны мен
атом арасындағы сәйкестікті
анықтайды
Атомдар мен иондардың электрондық
конфигурациясын және электронды
графикалық
формуларын жазады
өлд
ік қосынды» әдісімен
қосылыстардың
формуласын құрастыра
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Қолдану
Орындалу уақыты
минут
Тапсырма
Екінші
энергетикалық деңгейде
орналаса
тын
электрондар
максимал
саны
Электрондар өздерінің энергияларына сай
ядроны белгілігі бір ара қашықтықта айналып
жүреді, мұны
электрондық бұлт немесе орбиталь
деп атайды.
Кеңістікте ядроны
айналатын электрондардың белгілі бір пішін
болады.
Орбитал
дардың
тұсына
кеңістіктегі
пішінін
және белгіленуін
жазыңыз

Орбитал
дардың
кеңістіктегі пішіні
елгіленуі
тәрізді
тәрізді
Сыртқы электрондық қабатын аяқтауға қажетті қосып алатын немесе бер
іп жіберетін
электрондар саны мен атом арасындағы сәйкестікті табыңыз.
Атом
Электрон
береді / қосып алады
А)
Алюминий
В) Оттегі
1)
электрон
беріп жібереді
2⤠
3 электрон
беріп жібереді
3⤠
2 электрон қосып алады
электрон
қосып
алады
А_________
В________
Берілген
атомдар мен иондардың
электрондық
конфигурациясы мен электронды
графикалық формуласы
жазып кестені толтырыңыз.
Химиялық
элемент атомы
/ ион
лектрондық
конфигурациясы
лектронды
графикалық формуласы
3⬀
юминий және күкірт атомдарынан
түзілетін иондардың
түзілу схемасын жазыңыз.
+13
Al
2e
8e
3e
2e
8e
6e
а) тапсырмасында
түзілген
дар
бойынша «Н
өлд
ік қосынды» әдісімен қосылыст
ың
формуласын жазыңыз.


Бағалау критерийі
Тапсырма
Дескриптор
Балл
Білім алушы
Әрбір
қабатта электрон
саны нақты максимал
мәнге тең болатынын
анықтайды
dgr�
wg_j]_lbdZeu�^_]_c^_�
hjgZeZkZ
lug�fZdkb
fZe�we_dljhg^Zj�
kZgug�ZgulZc^u
және
орбиталдарының
пішінін а
жыратады
орбиталдарының кеңістіктегі пішіні
мен белгіленуін
жазады
орбиталдарының кеңістіктегі пішіні
мен белгіленуін
жаза
осып алатын немесе
беретін электрондардың
саны мен атом
арасындағы сәйкестікті
анықтайды
атомы және электрондар
арасындағы
сәйкестікті анықтайды
AI атомы және электрондар
арасындағы сәйкестікті анықтайды
томдар мен иондардың
электрондық
конфигурациясын және
электронды
графикалық
формуларын жазады
ионының
электрондық
конфигурациясын жазады
ионының электронды
графикалық
формуласын сызады
О атомының
электрондық
конфигурациясын жазады
О атомының
электронды
графикалық
формуласын сызады
3⬀
ионының электрондық
конфигурациясын жазады
3⬀
ионының
электронды
графикалық формуласын сызады
өлд
ік қосынды»
әдісімен қосылыстардың
формуласын құрастырады
Алюминий мен күкірт атомынан
түзілетін иондар схемасын
жазады
«Нөл
дік қосынды»
әдісімен
қосылыстың формуласын құрастырады
Барлығы

Атомдағы электрондардың қозғалысы»
бөлім
бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға а
қпарат
ұсынуға
арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні
Бағалау критерийі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Әрбір
қабатта электрон саны
нақты максимал мәнге тең
болатынын анықтайды
кінші
энергетикалық деңгейде
орналаса
тын электрондар санын
анықтауда
қиналады.
кінші
энергетикалық деңгейде
орналасалатын
электрондар санын
анықтауда
қателіктер жібереді.
кінші
энергетикалық
деңгейде
орналаса
тын
электрондар санын анықтайды
және
орбиталдарының
пішінін а
жыратады
және р орбиталдарының
кеңістіктегі пішіні мен белгіленуін
жыратуда
қиналады.
орбиталдарының кеңістіктегі
пішіні
н /
белгіленуін
ажыратуда
қателіктер жібереді.
және
р орбиталдарының
кеңістіктегі
пішіні мен
белгіленуін
ажыратады
осып алатын немесе
беретін электрондардың
саны мен атом арасындағы
сәйкестікті
анықтайды
О, AI
атомы мен
электрондарының арасындағы
сәйкестікті анықтауда
қиналады
О / AI атомы мен электрондарының
ара
сындағы сәйкестікті анықтауда
қателіктер
жібереді.
О, A
I атомы мен
электрондарының арасындағы
сәйкестікті анықта
йды
томдар мен иондардың
электрондық
конфигурациясын және
электронды
графикалық
формуларын жазады
, О ,
3⬀
атомы және
иондарының электрондық
конфигурациясы
, графикалық
формуласын жазуда
қиналады
/ О/ AI
3⬀
атомы / иондарының
электрондық
конфигурациясы
графикалық формуласын жазуда
қателіктер жібереді
, О ,
3⬀
атомы және
иондарының электрондық
конфигурациясы
, графикалық
формуласын жазады
льдік қосынды» әдісімен
қосылыстардың
формуласын
құрастырады
Алюминий және күкірт
атомдарынан иондардың
схемасын жазуда және
«нөл
дік
қосынды» әдісімен қосылыстың
формуласын құрастыруда
қиналады
:exfbgbc�`%g_�ddjl�Zlhf^ZjugZg�
bhg^Zj^u�ko_fZkug�`Zam^Z�
нөл
дік
қосынды» әдісімен қосылыстың
ормуласын
құрастыруда
қателіктер
жібереді
Алюминий және күкірт
атомдарынан иондардың
схемасын
жазады
және
«нөл
дік
қосынды» әдісімен қосылыстың
формуласын құрастыр
ады

8.1B
Заттардың формулалары және химиялық реакция
теңдеулері»
бөлім
бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты
8.2.3.1 З
аттар құрамындағы элементтердің массалық үлесін
табу, элементтердің массалық үлесі бойынша
заттардың формуласын шығару
8.2.3.3 Р
еакцияға қатысатын және түзілетін заттардың
формуласын жаза отырып,
химиялық реакциялар
теңдеулерін
құру
аттар м
ассасының сақталу заңын білу
астапқы және түзілген заттардың саны мен құрамы
бойынш
а химиялық реакцияларды жіктеу
Бағалау критерийі
Білім алушы
үрделі
заттар құрамындағы
элементтердің
массалық үлесін есептейді, массалық үлестері
бойынша заттың қарапайым
формуласын анықтайды
имиялық
реакция теңдеулерін құрастырады
ат массасының сақталу заңының анықтамасын
жазады
имиялық реакцияларды
реагенттердің саны
және
құрамы
бойынша химиялық реакциялард
ы жіктейді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Қолдану
оғар
деңгей дағдылары
Орындалу уақыты
минут
Тапсырма
(a)
Натрий гидрокарбонатындағы (NaHСО
) көміртектің массалық үлесі тең болады:
1,19%
14,28%
38%
(b)
Күрделі қосылыстың құрамындағы элементтердің массалық үлестері
04%, S
65%, O
ке тең. Қ
осылыстың молекулалық формуласын
анықтаң
Ас үйде тамақ пісіргенде газ балонынан пропан
жағыл
ды.
(a)
ропанның
жану реакциясы теңдеуін жазып, теңестірің
(b)
ропанның жану реакциясындағы өнімдер
ді және реагенттерді атаңыз
өнімдер
реагенттер:

Маратқа
зертхана
да тәжірибе жасау үшін отте
гі
газы
керек бол
ы.
Оттегі газын
марганец диоксиді катализаторы қатысында
сутек пероксидін
айыру арқылы
алуға
болады.
(a)
утек пероксидінің ыдырау реакция
теңдеуін жазыңыз
(b)
Бұл
реакция
ны
қандай
заңға сүйеніп жаздыңыз,
осы
заң
анықтама беріңіз
Берілген химиялық реакцияларды
аяқтап
теңестіріңіз
реакция типін
анық
таң
+ HCl →
… +
MgSO
+ CI
AI(OH)
→ ….. + H
Реакция типі
А)
В)
С)
) _______________

Бағалау критерийі
Тапсыр
ма №
Дескриптор
Балл
Білім алушы
үрделі
заттар құрамындағы
элементтердің массалық үлесін
есептейді
массалық үлестері
бойынша заттың қарапайым
формуласын
анықтайды
үрделі қосылыстың құрамындағы
көміртектің
массалық үлесін
есептейді
ZkkZeu�e_k�
[hcugrZ
aZllu�
fhe_dmeZeu�
nhjfmeZkug�
ZgulZc^u
bfbyeu�j_Zdpby�l_^_me_jg�
jZklujZ^u
ропанның жану реакция теңдеуін
жазады
німдерді а
тайды
еагенттерді атайды
ат массасының сақталу
заңының анықтамасын жазады
ек пероксидінің ыдырау реакция
теңдеуін
жазады
ат массасының сақталу заңы
анықтамасын жазады
имиялық реакцияларды
реагенттердің саны
және
құрамы бойынша химиялық
реакциялард
ы жіктейді
А реакция типін анықтайды
В реакция типін анықтайды
D реакция типін анықтайды
С реакция типін анықтайды
реакцияны аяқтап, теңестіреді
В реакцияны аяқтап, теңестіреді
реакцияны аяқтап, теңестіреді
D реакцияны аяқтап теңестіреді
Барлығы
Заттардың формулалары және химиялық реакция
теңдеулері
бөлім
бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне
қатысты
ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні
Бағалау критерийі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
үрделі
заттар
құрамындағы
элементтердің массалық
үлесін есептейді,
массалық
үлестері бойынша заттың
қарапайым формуласын
анықтайды
j^_e�hkueuklu�
jZfug^Zu�we_f_gll�
fZkkZeu�e_kg�
_k_il_m^_
массалық үлесі
бойынша
қарапайым
формуласын
табуда
қиналады
үрделі қосылыстың құрамындағы
элементтің массалық үлесін
есептеуде /
массалық үлесі
бойынша қарапайым
формуласын
табуда
қателіктер
жібереді
үрделі қосылыстың
құрамындағы элементтің
массалық үлесін
есептейді
және
массалық үлесі
бойынша қарапайым
формуласын
табады
имиялық реакция
теңдеулерін құрастырады
үрделі заттардың жану реакция
теңдеулерін құрастыруда ,
өнімдер
реагенттерді
анықтауда
bgZeZ^u
j^_e�aZllZj^u�`Zgm�
j_Zdpby�
l_^_me_jg�jZklujm^Z��
өнімдерді
реагенттерді анықтауда
қателіктер
жібереді
j^_e�aZllZj^u�`Zgm�
j_Zdpby�l_^_me_jg�
jZklujZ^u��'gf^_j^
реагенттерді анықтайды
ат массасының сақталу
заңын
ың анықтамасын
жазады
утек пероксидінің ыдырау
реакция теңдеуін
жазуда, зат
массасының сақталу заңына
анық
тама
беруде
қиналады
утек пероксидінің ыдырау реакция
теңдеуін жазуда / зат массасының
сақталу заңына анықтама беруде
қателіктер жібереді
утек пероксидінің ыдырау
реакция теңдеуін жазады, зат
массасының сақталу заңына
анықтама береді
имиялық реакцияларды
реагенттердің саны
және
құрамы бойынша
химиялық реакциялард
жіктейді
�`%g_�K���'
j_Z
dpbygu�ZylZi�
l__kljm^_�`%g_�lbig�ZgulZm^Z�
bgZeZ^u
А /В / С/
D реакцияны аяқтап теңестіруде /
типін анықтауда
анықтауда
қателіктер
жібереді
В және С, D реакцияны
аяқтап теңестіреді және типін
анықтайды
Металдар белсенділігін салыстыру
бөлім
бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты
елсенді металдардың салқын сумен, ыстық су немесе
бумен әрекеттесуін сипаттау
еталдар
коррозиясын туындатуға әсер ететін
жағдайларды зерттеу
8.2.4.5 М
еталдардың қышқылдармен әрекеттесуінің реакция
теңдеулерін құрастыру
8.2.4.6 М
еталдардың тұз ерітінділерімен әрекеттесуінің
жоспарын жасау және жүргізу
8.2.4.8 М
еталдардың
белсенділік қатарын қолданып
металдардың таныс емес орынбасу реакцияларының
жүру мүмкіндігін болжау
Бағалау критерийі
Білім алушы
елсенді металдардың салқын сумен, ыстық су немесе
су
мен әрекеттесу
реакция
теңдеуін
құрастырады
еталдар
коррозиясын
туындатуға әсер ететін
факторларды
анықтайды
еталдардың қышқылдармен
әрекеттесу
інің реакция
теңдеулерін жазады
еталдардың тұз ерітінділер
імен әрекеттесу теңдеуін
жазады
еталдардың
белсенділік қатарын қолданып
орынбасу
реакцияларының жүру мүмкіндігін
болжайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Қолдану
оғарғы деңгей дағдылары
Орындалу уақыты
мину
Тапсырма
Реакция нәтижесінде
сілті
және
суте
газын
түзе отырып бөлме температурасында
сумен әрекеттесетін металдар қатарын көрсетіңіз
(b)
елсенділігі орташа м
еталдар сумен тек қыздырғанда (
немесе су буымен) әрекеттеседі
Магнийді мысалға алып су буымен реакция
теңдеуін жазыңыз.
Археологиялық қаз
балар кезінде табылған артефактар
: мыс, күміс, темірден
жасалған
бұйымдар берілген.
(a)
ыстан және күмістен
жасалған артефактардың
осы күнге дейін сақталу себеб
түсіндіріңіз
(b)
ақыт өте келе мыстан жасалған бұйымдарда жасыл
дақтың пайда болуы, ал
күмістен
жасалған бұйымдардың
қараюы
мен темірдің т
ттану
ына әсер еткен факторларды
атаңыз
(a)
ұйытылған
тұз қышқылы ерітіндісімен әрекеттесе
тін металдар жұбы
алюминий
, магний
темір,
күміс
алтын,
мырыш
күміс
, сынап
(b)
(а)
тапсырмадағы
таңдап ал
ған металдар жұбын
сұйытылған тұз қышқылы
ерітіндісімен
реакция теңдеуін
жазып, теңестіріңіз
HCI =
____________________________________________________
+ HCI =
____________________________________________________
(a)
Берілген металдардың ішінде қай
метал
тұз ерітіндісін
ен металды ығыстырып
шығарады.
Мүмкін болатын реакциялардың
тұсына
таңбасын қойыңыз
Тұз
металл
темір
магний
мыс
мырыш
Темір
(II) хлориді
Магний хлориді
Мыс
(II) хлориді
Мырыш хлориді
(b)
Темір
(ІІ)
сульфаты
(FeSO
ерітіндісі
нің
Mg,
AI
металдарымен реакция теңдеуін
жазыңыз
Мүмкін болатын реакция теңдеуін құрастырыңыз
никель нитраты
ді
+ қорғасын
(қ)
мыс (II)
нитраты
(ер
ді)
+ мырыш
(қ)
Бағалау критерийі
Тапсыр
ма №
Дескриптор
Балл
Білім алушы
елсенді металдардың салқын
сумен, ыстық су немесе бумен
әрекеттесу теңдеуін
құрастырады
сілті
және
сутек газын
түзе
отырып
сумен әрекеттесетін
металдар қатарын көрсетеді
fZ]gbc^�km�[muf_g�j_Zdpby�
l_^_mg�`ZaZ^u
_lZe^Zj�
dhjjhabykug�
lmug^ZlmZ�%k_j�_l_lg
факторларды
анықтайды
ыстан,
күмістен жасалған
артефактардың осы күнге дейін
сақталу
k_[_
[g�lkg^j_^
Zul�'l_�d_e_�
fuk��dfk��l_fj^_g�
`ZkZeZg�[cuf^Zj^u�
бұзылуына
әсер ететін факторларды атайды
еталдардың қышқылдармен
әрекеттесуінің
реакция
теңдеулер
ін жазады
металдар жұбының сұйы
тылған тұз
қышқылы ерітіндісімен
әрекеттесетінін
анықтайды
f_lZee�
Zexfbgbc^
kcu
lueZg�
la�urueuf_g�j_Zdpby�l_^_mg�
`ZaZ^u
f_lZee�
fZ]gbc^�
kculueZg�la�
urueuf_g�j_Zdpby�l_^_mg�
`ZaZ^u
еталдардың тұз
ерітінділерімен әрекеттесу
теңдеуін жазады
тұз ерітіндісінен темір
ығыстырып
шығаратын металды анықтайды
тұз ерітіндісінен магний ығыстырып
шығаратын металды анықтайды
ыс белсенділігі төмен металл
екенін көрсетеді
тұз ерітіндісінен мырыш ығыстырып
шығаратын металды анықтайды
емір (ІІ) сульфатының магниймен
реакция
теңдеуін жазады
емір (ІІ) сульфатының
алюминий
мен реакция теңдеуін
жазады
_lZe^Zj^u
[_ek_g^ed�
ZlZjug�he^Zgui�
hjug[Zkm�
j_ZdpbyeZjugu�`jm�
ffdg^]g�[he`Zc^u�
gbd_ev�
gbljZlu�
ді
қорғасын
(қ)
l_^_mg�`jf_clgg�`ZaZ^u
fuk�� �,�,�\f��gbljZlu�
� _j
ді)
��fujur�
)
теңдеуін құрастырады
Барлығы
Металдар белсенділігін салыстыру» бөлім
бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата
аналарға ақпарат ұсынуға
арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні
Бағалау критерийі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
елсенді металдардың
салқын сумен, ыстық су
немесе бумен әрекеттесу
теңдеуін
құрастырады
Na , Li , K
сумен әрекеттескенде
сілті және сутек газы түзілетінін
анықтауда
су буымен реакция
теңдеуін жазуда
қиналады
Na , Li , K
сумен әрекеттескенде сілті
және суте
к газы түзілетінін
анықтауда /
және су буымен реакция
теңдеуін жазуда
қателіктер
жібереді
Na , Li
сумен әрекеттескенде
сілті және сутек газы түзілетінін
анықтайды және су буымен
реакция теңдеуін жазады
еталдар
коррозиясын
туындатуға әсер ететін
факторл
арды анықтайды
ыстан және күмістен
жасалған
артефактардың
ы күнге дейін
сақталу себептері
түсіндіруде
әсер
ететін факторларды ата
уда
қиналады
ыстан және күмістен
жасалған
артефактардың
осы күнге дейін
сақталу себептерін / әсер ететін
факторларды атап түсіндіруде
қателіктер
`[_j_^
uklZg�`%g_�dfkl_g�`ZkZeZ
Zjl_nZdlZj^u�
hku�dg]_�^_cg�
kZlZem�k_[_il_j�
әсер ететін
факторларды атап
түсіндіреді
еталдардың
қышқылдармен
әрекеттесуінің
реакция
теңдеулерін жазады
_lZe^Zj
`[ug
ZgulZm^Z�`%g_�
kculueZg�la�urue�
_jlg^kf_g�
j_Zdpby�l_^_me_jg�
`Zam^Z�bgZeZ^u
_lZe^Zj�`[ug�ZgulZm^Z���
AI / Mg
дің
сұйыт
ылған тұз қышқыл
ерітіндісімен
реакция теңдеулерін
жазуда
қателіктер
`[_j_^
_lZe^Zj�`[ug�ZgulZc^u�
`%g_�kculueZg�la�urue�
_jlg^kf_g��j_Zdpby�
l_^_me_jg�`ZaZ^u�
_lZe^Zj^u�la�
_jlg^e_jf_g�
%j_d_ll_km
теңдеуін жазады
Fe,
Mg,
тың
тұз
ерітіндісінен
металды
ығыстырып шығараты
нын
Cu белсенділігі төмендігін
анықтауда,
акция теңдеуін жазып
дәлелдеуде
қиналады
Fe / Mg
/ Zn
lu�la�_jlg^kg_g�
f_lZe^u�uuklujui�ruZjZlugug
Cu белсенділігі төмендігін
анықт
ауда
реакция теңдеуін жазып дәлелде
уде
қателіктер жібереді
Fe, Mg, Zn
lu�
la�_jlg^kg_g�
f_lZe^u�uuklujui�
ruZjZlugug�
белсенділігі
төмендігін
анықтайды, реа
кция
теңдеуін жазып дәлелдейді
_lZe^Zj^u
[_ek_g^ed�
ZlZjug�he^Zgui�
hjug[Zkm�
_ZdpbyeZjugu�
`jm�ffdg^]g�
[he`Zc^u
_lZe^Zj^u�lZguk�_f_k�hjug[Zkm�
j_ZdpbyeZjugu�`jm�ffdg^]g�
[he`Zm^Z
қиналады
еталдардың таныс емес орынбасу
реакцияларының
(а)/ (
b)
жүру
мүмкіндігін болжауда
қателіктер
жібереді
еталдардың таныс емес
орынбасу реакцияларының
жүру
мүмкіндігін болжайды
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
Зат мөлшері
» және
Стехиометриялық есептеулер
бөлім
дері
бойынша
жиынтық бағалау
Оқу мақсаты
асса, зат
мөлшері және құрылымдық бөлшектер
санын есептеу
8.2.3.5 Х
имиялық реакция теңдеулері бойынша заттың
массасын, зат мөлшерін есептеу
8.2.3.6 Авогадро заңын білу және қалыпты және
стандартты жағдайлардағы газдар көлемін
птеуде
молярлық көлемді қолдану
аздардың салыстырмалы тығыздығын және
заттың молярлық массасы
н салыстырмалы
тығыздық бойынша
есептеу
8.2.3.8 Г
аздардың қатысуымен жүретін
реакциялар
бойынша есептер шығаруда газдардың көлемдік
қатынас заңын қолдану
Бағалау критерийі
Білім алушы
ат массасы, мөлшері және құрылымдық
бөлшектер санын
есептеуде формуланы қолданып
есептейді
имиялық реакция теңдеуі бойынша
зат
масса
сын,
зат мөлшерін
анықтайды
олярлық көлемді қолданып есептеулер жүргізеді
алыстырмалы
тығыздық бойынша газдың
тығыздығын және заттың молярлық массасын
есептейді
септер шығаруда газдардың көлемдік қатынас
заңын қолдан
ып есептеулер жүргізеді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
оғары д
еңгей
дағдылар
Орындалу уақыты
минут
Тапсырма
олекулалар саны 3,01•10
23
тең
өмір
қышқыл
газын
зат
мөлшері
және
массасы
есептеңіз
5 моль
және 220
2 моль
және
1 моль
және
0,5 моль
және 22
Мыс (ІІ) оксидін с
утекпен тотықсыздан
дыру
нәтижесінде 4 г
таза мыс алынған болса
реакцияға
түскен мыс (ІІ) оксидінің
массасын, зат мөлшерін
табыңыз.
(a)
ыс (ІІ) оксидінің сутекпен тотықсыздану реакция теңдеуін жазы
ңыз
(b)
ыс (ІІ)
оксидінің массасы
н есептеңіз
(c)
ыс (ІІ) оксидінің зат мөлшері
есептеңіз
273 К (0°С) температура мен 101
3 кПа қысымда өлшенген 1 моль газ 22
4 л
көлем
алады
Атомдардың мен молекулалардың берілген моль санын қалыпты жағдайда алатын
көлемдерімен сәйкестендіріңіз.
Атом/ молекула
көлем (қ.ж)
А) 10 моль аммиак молекуласы
1⤠
16,8 моль/л
В) 0,75 моль сутек атомы
2⤠
моль/л
) 0,5 моль аргон
атомы
3⤠
224 моль/л
В)

Белгісіз газдың суте
кпен
салыстыр
малы
тығыздығы 15
тең. Осы газдың молярлық
массасын табыңыз.
лгілі қысым және температурада
зот пен сутекті тікелей әрекеттестіріп аммиак
(NH
) алуға
болады.
(a)
ммиак синтез
інің/ алынуының
реакция теңдеуін жазыңыз
(b)
ммиак синтез
індегі г
аздардың көлемдік қатынасын анықтаңыз


Бағалау критерийі
Тапсырма
Дескриптор
Балл
Білім алушы
ат массасы, мөлшері және
құрылымдық бөлшектер
санын есептеуде формуланы
қолдан
ып есептейді
өмірқышқыл
газының зат
мөлшері
есептейді
өмірқышқыл газының массасын
есептейді
имиялық реакция теңдеуі
бойынша
зат
масса
сын
, зат
мөлшерін
анықтайды
ыс (ІІ) оксидінің тотықсыздану
реакция теңдеуін жазады
ыс (ІІ) оксидінің массасын
табады
ыс (ІІ) оксидінің зат мөлшерін
табады
олярлық көлемді қолданып
есептеулер жүргізеді
ммиак молекуласының көлемін
(қ.ж
сәйкестендіреді
утек атомының көлемін
(қ.ж
сәйкестендіреді
ргон атомының көлемін
(қ.ж
сәйкестендіреді
алыстырмалы тығыздық
бойынша газдың тығыздығын
және заттың молярлық
массасын есептейді
утекпен салыстырғандағы
тығыздығы бойынша белгісіз
газдың молярлық массасын
есептейді
септер шығаруда газдардың
көлемдік қатынас заңын
қолдан
ып есептеулер
жүргізеді
аммиак синтезі реакция теңдеуін
жазады
газдардың көлемдік қатынасын
анықтайды
Барлығы
Зат мөлшері»
және
Стехиометриялық есептеулер
бөлімдері
бойынша
жиынтық бағалаудың
нәтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні
Бағалау критерийі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
ат массасы, мөлшері және
құрылымдық бөлшектер
санын
есептеуде формуланы
қолдан
ып есептейді
NhjfmeZ�[hcugrZ�
aZl�f'er_j�
`%g_�fhe_dmeZeu�fZkkZ
табуда қиналады
Формула бойынша зат мөлшері /
молекулалық массаны
табуда
қателіктер жібереді
Формула бойынша зат мөлшері
және молекулалық массаны
табады
имиялық реакция теңдеуі
бойынша
зат
масса
сын
зат
мөлшерін
анықтайды
ыс (ІІ) оксидінің тотықсыздану
реакция теңдеуін жазуда, теңдеу
бойынша массасын, мөлшерін
есептеуде
қиналады
ыс (ІІ) оксидінің тотықсыздану
реакция теңдеуін жазуда / теңдеу
бойынша массасын/ мөлшерін
есептеуде
қателіктер жібереді
ыс (ІІ) оксидінің
тотықсыздану реакция
теңдеуін жазуда, теңдеу
бойынша массасын, мөлшерін
есептейді
heyjeu�d'e_f^�he^Zgui�
_k_il_me_j�`j]a_^
ммиак, сутек
және аргон
атомдарының
(қ.ж) көлемдерін
сәйкестендіруде
қиналады
Аммиак / сутек / аргон
атомдарының
(қ.ж) көлемдерін
сәйкестендіруде
қателіктер
жібереді
ммиак, сутек
және аргон
атомдарының
(қ.ж) көлемдерін
сәйкестендіреді
алыстырмалы тығыздық
бойынша газдың
тығыздығын және заттың
молярлық массасын
есептейді
^u�
fheyjeu�
fZkkZku
_k_il_m^_�bgZeZ^u
аздардың
молярлық
массасын /
есептеуде
қателіктер
жібереді
аздардың
молярлық
массасы
есептейді
септер шығаруда
газдардың көлемдік қатынас
заңын қолдан
ып есептеулер
жүргізеді
'e_f^d
ZlugZklZj�aZug�
he^Zgui�j_Zdpby�l_^_mg�
`Zam^Z�bgZeZ^u
өлемдік
қатынастар з
аңын
қолданып реакция теңдеуін
жазуда/ қатынасын табуда/
қателіктер
`[_j_^
'e_f^d
ZlugZklZj�aZug�
he
^Zgui�j_Zdpby�l_^_mg�
`ZaZ^u
Химиялық реакциядағы энергиямен танысу»
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты
8.3.1.1 З
аттың жану
реакциясының өн
імі көбінесе оксид
екенін және
құрамында
көміртегі бар
отын оттекте
жанғанда, көмірқышқыл газы, иіс газы нем
есе
көміртек түзілетінін түсіну
8.3.1.2 П
арниктік эффекттің себептерін түсі
ндіру және шешу
жолдарын ұсыну
8.3.1.3 Э
кзотермиялық реакциялар жылу бөле жүретінін, ал
эндотермиялық реакци
ялар жылу сіңіре
жүретінін білу
8.3.1.5 Э
нергия өзгерісін бөлшектердің кинетикалық
теориясы тұрғысынан түсіндіру
Бағалау критерийі
Білім алушы
өміртекті
отындар жанға
нда
түзілетін
оксид
терд
және
олардың
қасиеттерін
анықтайды
арниктік эффектінің себептерін түсіндір
еді
және
шешу жолдарын
ұсынады
кзотермиялық және эндоте
рмиялық реакцияларды
ажырат
ады
нергия өзгерісін бөлшектердің кинетикалық
теориясы тұрғысынан сипатта
йды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындалу уақыты
минут
Тапсырма
(a)
Көміртек
оттекте
жанғанда түзілетін көміртек диоксидінің
формуласын белгілеңіз.
A) CO
B) SO
C) SO
D) CO
(b)
Көміртекті отындар оттекте жанғанда күйе, иіс газы, көмірқышқыл газы түзіледі.
Көміртек монооксиді және диоксидтерінің
түзілуін
сәйкестендіріңіз
рганикалық заттар жанғанда
немесе шірігенде түзіледі
ттектің артық мөлшерінде жанғанда
түзіледі
ттек жетіспегенде түзіледі
үссіз
, иіссіз, өте улы газ
еталлургияда тотықсыздандырғыш ретінде қолданылады
⡩⤀
(a)
Парниктік эффекті
нің
пайда бол
у себептеріне мысалдар
келтір
іп,
түсіндіріңіз
(b)
арниктік эфф
ектінің шешу жолдарын
ұсыныңыз
Сөйлемді толықтырыңыз
Жылу бөле жүретін реакциялар
__________________________
деп, жылу сіңіре жүретін
реакциялар деп
аталады.
Бөлін
етін
немесе сіңіріл
етін
жылу мөлшері
реакцияның
___________________________
деп аталады.
Жер бетіндегі кең тараған химиялық қосылыс
су. Суды сутегінің негізгі
шикізат көзі
ретінде қарастыруға болады. Бірақ ол үш
ін суды суретте көрсетілгендей
электр тоғ
ының
көмегімен ажыратуға болады. Осы кезде 572 кДж / моль энергия сіңіріледі.
сы реакцияның
термохимиялық
реакция
теңдеуін жазып
көрсетіңіз
утегі мен оттегі газы әрекеттесіп су түзілген кезде химиялық реакция энергиясы қалай
өзгереді? Энергия тұрғысынан реакция типін ажыратып жаз
ыңыз
Бағалау критерийі
Тапсыр
ма №
Дескриптор
Балл
Білім алушы
өміртекті
отындар
жанға
нда
түзілетін
оксид
терді
және
олардың
қасиеттерін
анықтайды
көміртек (IV) оксидтің формуласын
анықтайды
көміртек монооксиді оттек жетіспегенде
түзілетінін,
түссіз, иіссіз, өте улы газ
екенін сәйкестендіреді
f_lZeemj]by^Z�lhlukua^Zg^ujur�
j_lg^_�he^ZgueZlugug�k%cd_kl_g^j_^
d'fjl_d�^bhdkb^�hll_dl�Zjlu�
f'er_jg^_�
органикалық заттар жанғанда
немесе шірігенде түзілетінін
сәйкестендіреді
арниктік эффектінің
себептерін түсіндір
еді
және шешу жолдарын
ұсынады
парниктік эффекті қалай пайда
болатынын түсіндіреді
парниктік эффектінің шешу жолдарын
ұсынады
парниктік эффектінің
пайда болуына
мысалдар келтіреді
кзотермиялық
және
эндотермиялық
реакцияларды
ажырат
ады
жылу бөле жүретін ре
акциялар
экзотермиялық екенін жазады
жылу сіңіре жүретін
эндотермиялық
екенін
жазады
бөлінетін немесе сіңірілетін
жылу
мөлшерін жазады
нергия өзгерісін
бөлшектердің
кинетикалық теориясы
тұрғысынан
сипатта
йды
судың айырылу реакциясының
термохимиялық теңдеуін жаза
ды;
нергия тұрғысынан
реакция типін
анықтайды
Барлығы

Химиялық реакциядағы энергиямен танысу»
бөлімі бойынша
жиынтық
бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға а
қпарат
ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні
Бағалау критерийі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
өміртекті
отындар жанға
нда
түзілетін оксид
терді
және
олардың қасиеттерін
анықтайды
Оксидтің формуласын табуда,
көміртек моно, диоксидінің
физикал
ық қасиеттерін
сәйкестендіруде
қиналады
Оксидтің формуласын табуда/
көміртек монооксидінің/,
диоксидінің физикалық
қасиеттерін сәйкестендіруде
қателік
тер жібереді
Hdkb^l�nhjfmeZkug�lZ[Z^u��
d'fjl_d�fhgh��^bhdkb^g�
nbabdZeu�Zkb_ll_jg�
k%cd_kl_g^j_^�
арниктік эффектінің
себептерін түсіндір
еді,
шешу
жолдарын ұсынады
арниктік эффектінің себебін
түсіндіру
де,
шешу жолдарын
ұсынуда
, мысал келтіруде
қиналады
Zjgbdld�wnn_dlg�k_[_[g�
lkg^jm^_���r_rm�`he^Zjug��
kugm^Z
�fukZe�d_eljm^_
қателіктер
жібереді
арниктік эффектінің себебін
түсіндіреді
шешу жолдарын
ұсынады
, мысал келтіреді
кзотермиялық және
эндотермиялық реакцияларды
ажырат
ады
кзотермиялық
эндотермиялық
реакциялар
ажыратуда
қалд
ырып кеткен сөздерді жазып
сөйлемді аяқтауда
қиналады
кзотермиялық / эндотермиялық
реакциялар
ажыратуда
қалдырып
кеткен
сөздерді жазып
сөйлемді аяқтауда
қателіктер
жібереді
кзотермиялық, эндотермиялық
реакциялар
ажыратады,
қалд
ырып кеткен сөздерді жазып
сөйлемді аяқтайды
нергия өзгерісін бөлшектердің
кинетикалық теориясы
тұрғысынан
сипаттайды
Судың термохимиялық теңдеуін
жазуда және энергия
тұрғысынан реакция типін
анықтауда қиналады
Km^u�l_jfhobfbyeu�l_^_mg�
`Zam^Z�wg_j]by��ljukugZg�j_Zdpby�
lbig�ZgulZm^Z�Zl_edl_j�`[_j_^
Судың термохимиялық теңдеуін
жазады және энергия тұрғысынан
реакция типін анықтайды

Сутек. Оттек
және озон»
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты
8.4.2.1 С
утекті алу және оның қас
иеттері мен
қолданылуын зерттеу
.4.2.3 О
ттекті алу және оның
қасиеттері
мен
қолданылуын
зерттеу
8.4.2.4 О
ттектің аллотропиялық түр
өзгерістерінің
құрамы
мен қасиеттерін салыстыру
ер бетіндегі озон қабатының маңызын түсіндіру
Бағалау критерийі
Білім алушы
утекті ал
және оның қасиет
тер
і мен
қолданылуын
сипатта
йды
ттекті алудың реакция теңдеуін және
ттектің
қасиеттері мен қолданылуын
сипатта
йды
ттектің аллотропиялық түрөзгерістерінің құрамы
мен қасиеттерін сәйкестендіреді
Озон қабатының маңызын
түсіндіреді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
оғар
деңгей дағдылары
Орындалу уақыты
минут
Тапсырма
ертханада сутекті
алуға
бола
тын
реакция
HCI
Cu +
HCI
Na + CuCI
Суретте зертханада сутек газын алып
оның
химиялық қа
сиетін зерттеуге арналған
қондырғы
көрсетілген
. Мырыш пен
сұйытылған тұз қышқылын әрекеттестіріп
суте
гі газын
алады.
А сурет
уретте көрсетілген
сутегі газының физикалық қасиеттерін жазыңыз
иналған газ сутегі газы екендігін дәлелдеңіз
HCl
���
B + H
ізбектегі
затын анықтаңыз
затын анықтап
реакция теңдеуін
толық
жазыңыз
тектің қолданылуына
мысал келтіріңіз

Суретте
оттекті
зертханада алуға
және
(а) ауаны
суды ығыстырып жинауға
арналған қ
ондырғы
көрсетілген
уретте
оттегі газын жинау барысында оның қандай физикалық қасиеттеріне
негізделгендігін жазыңыз
суреті
суреті
Зертханада
калий перманганатын айырып оттекті алудың реакция теңдеуін жазыңыз.
_____________________________________________________________________________
Металдарды
дәнекерлеу
барысында ацетилен газын қолданады.
Ацетилен жанған
кезде өте көп мөлшерде жылу
және жарық бөлінеді. Ацетиленнің (С
) жану
реакция теңдеуін
жазып, теңестіріңіз.
a)
ттек
және озонның қасиеттерін сәйкестендіріңіз
Қасиеттері
Оттектің аллот
түр
өзгерістері
Тұрақты
А) Оттек
В) Озон
атомнан тұрады
УК сәулелерінен қорғайды
Фотосинтез нәтижесінде түзіледі
А)
__________________________
В)
Оттектің
қолданылуына
мысал келтіріңіз
Озон қабатының маңызы
түсіндіріңіз
Бағалау критерийі
Тапсырма
Дескриптор
Балл
Білім алушы
утекті ал
және оның
қасиет
тері мен қолданылуын
сипатта
йды
ертханада сутекті
қандай заттардан
алуға болатынын анықтайды
сутегі газының физикалық
қасиеттерін жазады;
сутегін анықтау жолын жазады;
тізбектегі А затын анықта
йды
ізбектегі В затын анықтайды
В заты түзілетін реакция теңдеуін
жазады
сутегі газының қолданылуына
мысал келтіреді;
ттекті алудың реакция
теңдеуін және
ттектің
қасиеттері мен қолданылуын
сипатта
йды
калий перманганатын айырып
оттекті алудың реакция теңдеуін
жазады
hll_]�]Zaugu�nbabdZeu�
Zkb_ll_jg
`ZaZ^u
p_lbe_gg�`Zgm�j_Zdpbykug�
`Zaui��l__klj_^
ll_dl�Zeehljhibyeu�
lj'a]_jkl_jg�jZfu�
f_g�Zkb_ll_jg�
k%cd_kl_g^j_^
ттектің тұрақты және фотосинтез
нәтижесінде түзілетінін анықтайды
зонның үш атомнан тұратынын
және УК сулелерінен
қорғайтынын
анықтайды
зон қабатының маңызын
түсіндіреді
озон қабатының маңызын
түсіндіреді
Барлығы

Сутек. Оттек және озон»
бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға а
қпарат
ұсынуға арналған
рубрика
Білім алушының аты
жөні
Бағалау критерийі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
утекті ал
және оның
қасиет
тері мен
қолданылуын
сипатта
йды
тханада сутекті
алатын
заттарды анықтауда ,
физикалық
қасиеттерін жазуда, тізбектегі А,
В заттарын анықтауда
және
оның қолдануына мысал
келтіруде
қиналады
ертханада сутекті
алатын заттарды
физикалық қасиеттерін жазуда/
тізбектегі А
В заттарын анықтауда
В затының түзілу реакция теңдеуін
жазуда
сутектің қолдануына
мысал келтіруде
қателіктер
жібереді
_jloZgZ^Z�kml_dl�
ZeZlug�
aZllZj^u�ZgulZm^Z���nbabdZeu�
Zkb_ll_jg�`Zam^Z��la[_dl_]�:�
В заттарын анықтауда
және оның
қолдануын жазады
ттекті алудың реакция
теңдеуін және
ттектің
қасиеттері
мен
қолданылуын
сипатта
йды
Zebc�i_jfZg]ZgZlug
Zcuj
реакция
, оттегінің
физикалық қасиеттерін,
ацетиленнің жану реакциясын
жазуда
bgZeZ^u
Zebc�i_jfZg]ZgZlug
Zcuj
em�
j_Zdpbyku
/ оттегінің физикалық
қасиеттерін / ацетиленнің жану
реакциясын
жазуда
қателіктер
жібереді
Zebc�i_jfZg]ZgZlug
Zcuj
em�j_Zdpbyku
, оттегінің
физикалық қасиеттерін ,
ацетиленнің жану реакциясын
жазады
ll_dl�Zeehljhibyeu�
lj'a]_jkl_jg�
jZfu�f_g�Zkb_ll_jg�
k%cd_kl_g^j_^
ттек және озонның қасиеттерін
сәйкестендіруде, оттектің
қолдануына мысал келтіруде
қиналады
ттек
озонның қасиетт
ерін
сәйкестендіруде /оттектің
қолдануына мысал келтіруде
қателіктер жібереді
ттек және озонның қасиетт
ерін
сәйкестендіреді, оттектің
қолдануына мысал келтіреді
зон қабатының
маңызын түсіндіреді.
зон қабатының маңызын
түсіндіруде қиналады
зон қабатының маңызын
түсіндіруде қателіктер жібереді
зон қабатының маңызын
түсіндіреді

ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ
БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Химиялық элементтердің
периодтық
жүйесі»
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты
8.2.1.3 Т
оптар мен периодтарда элементтер қасиеттерінің
заңдылықпен
өзгеретінін түсіндіру
8.2.1.4 П
ериодтық жүйедегі орны бойынша
химиялық
элементті сипаттау
8.2.1.6 Х
имиялық элементтердің табиғи ұяластарын білу және
сілтілік металдар, галогендер, инертті элементтердің
ұяластарына мысалдар келтіру
.2.1.7 Х
имиялық элементтің периодтық кестеде орналасуына
сай қасиеттерін болжау
Бағал
ау критерийі
Білім алушы
оптар мен периодтарда элементтер қасиеттерінің
белгілі заңдылықпен өзгеретінін
сипаттайды
ериодтық жүйедегі орны бойынш
а химиялық
элементті анықтайды
имиялық элементтердің табиғи ұяластарын атай
ды
және олардың таңбасын жазады
еталдар және
бейметалдар қасиеттерін
анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Қолдану
Орындалу уақыты
минут
Тапсырма
Қал
ып
қойған
сөздерді бос орынға жазыңыз.
Химиялық элементтер
қасиеттері
нің
период
, топ
бойынша өзгеруі заңдылық
рбір период
бастал
ып,
аяқталады.
лардың
период бойынша ___________________қасиет
і кем
иді
___________________
қасиеті артады.
Топ бойынша жоғарыдан төмен қарай
металдардың ___________________
қасиеті
кеміп,
қасиеті артады.
Химиялық элементтердің периодтық кестесін қолдана отырып,
периодта орналасқан
сыртқы деңгейінде 3
электроны бар элементті атаңыз.
ІІА топшасындағы элементтердің сыртқы деңгейдегі электрондар саны
тең
Сыртқы
электрондық
қабат
ында
электрон саны бірдей элементтерді
теріп
жазыңыз
Li, C, O, Na, Al, P, K.
а)
алогендер» табиғи ұяластарына жата
тын элементтердің тобы мен топшасын
жазыңыз.

b)
Галогендер табиғи ұяластары
на жататын элементтерді жазыңыз.
Галогендердің сыртқы энергетикалық деңгейіндегі электрондар санын, сутекті
қосылыстардағы
валенттілігін көрсетіңіз.
а)
Периодтық кестені қолдана отырып,
Аl ,Na, Mg металдық қасиеттерінің арту
ретімен орналастыр
ыңыз.
b)
ерілген элементтердің бейметалдық қасиетін салыстырыңыз (
жауабыңызды
>, < белгісімен көрсетіңіз
Si Cl
Бағалау критерийі
Тапсырма
Дескриптор
Балл
Білім алушы
Топтар мен периодтарда
элементтер қасиеттерінің
белгілі заңдылықпен
өзгеретінін
сипаттайды
периодтың анықтамасын жазады
период бойынша металдық,
бейметалдық қасиет өзгерісін жазады
топ бойынша металдық, бейметалдық
қасиет
өзгерісін жазады
ериодтық жүйедегі орны
бойынша химиялық
элементті анықтайды
электрон саны
бойынша элементті
анықтайды
элементтердің сыртқы энергетикалық
деңгейіндегі электрон санын жазады
сыртқы электрон қабатындағы электрон
сандары бірдей элементтерді жазады
имиялық элементтердің
табиғи ұяластарын атайды
және олардың таңбасын
жазады
табиғи ұяластарды анықтайды
табиғи ұяласқа жататын элементтерді
жазады
табиғи ұялас элементтердің ортақ
қасиетін
көрсетеді
еталдар және
бейметалдар қасиеттерін
анықтайды
период бойынша металдарды
қасиеттерінің
арту ретімен
орналастырады
lhi�[hcugrZ�[_cf_lZe^u�Zkb_ll�
kZeuklujZ^u
период бойынша бейметалдық қасиетті
салыстырады

Барлығы

«Химиялық элементтердің периодтық
жүйесі»
бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні
Бағалау критерийі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Топтар мен периодтарда
элементтер
қасиеттерінің белгілі
заңдылықпен өзгеретінін
сипаттайды
Периодтың анықтамасын
жазуда,
период бойынша
металдық, бейметалдық қасиет
өзгерісін жазуда, топ бойынша
металдық, бейметалдық қасиет
өзгерісін жазуда қиналады
I_jbh^lu�ZgulZfZkug�`Zam^Z���
i_jbh^�[hcugrZ�f_lZe^u��
[_cf_lZe^u��Zkb_l�'a]_jkg�`Zam^Z��
lhi�[hcugrZ�f_lZe^u��[_cf_lZe^u�
Zkb_l�'a]_jkg�`Zam^Z�
Zl_edl_j
жібереді
Периодтың анықтамасын жазады,
период
бойынша металдық,
бейметалдық
қасиет
өзгерісін
жазады, топ бойынша металдық,
бейметалдық қасиет өзгерісін
жазады
_jbh^lu�`c_^_]�
hjgu�[hcugrZ�
obfbyeu�we_f_gll�
ZgulZc^u
ериод және топ бойынша
сыртқы қабаттағы электрондар
санын, сипаттамасы бойынша
элементті анықтауда
қиналады
ериод / топ
бойынша/ІІА
топшасындағы сыртқы қабаттағы
электрондар сан
ын / элементті
анықтауда/
энергетикалық деңгей санын
анықтауда қателіктер жібереді
_jbh^�`%g_�lhi�[hcugrZ�kujlu�
Z[ZllZu�we_dljhg^Zj�kZgug��
kbiZllZfZku�[hcugrZ�we_f_gll�
ZgulZc^u
имиялық
элементтердің табиғи
ұяластарын атайды және
олардың таңбасын
жазады
LZ[bb�yeZklZj^u�ZgulZm^Z��
we_f_gll_j^�`Zam^Z��hjlZ�
Zkb_ll_jg�d'jk_lm^_�
bgZeZ^u
Табиғи ұяластарды анықтауда/
элементтерді жазуда/ ортақ
қасиеттерін көрсетуде
қателіктер
жібереді
Табиғи ұяластарды анықтайды,
элементтерді жазады, ортақ
қасиеттерін көрсетеді
еталдар және
бейметалдар қасиеттерін
анықтайды
Период бойынша металдарды
қасиеттерінің
арту ретімен
орналастыруда,
топ /период
бойынша бейметалдық қасиетті
салыстыруда
қиналады
Период бойынша металдарды
қасиеттерінің
арту ретімен
орналастыруда,
топ / период бойынша
бейметалдық қасиетті салыстыруда
қателіктер жібереді
Период бойынша металдарды
қасиеттерінің
арту ретімен
орналастырады
топ және период
бойынша бейметалдық және
бейметалдық қасиеттерді
салыстырады

8.3B
«Химиялық байланыс түрлері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты
8.1.4.1 Э
лектртерістілік ұғымы негізінде атомдар
арасындағы ковалентті
байланыстың түзілуін
түсіндіру
8.1.4.2 И
ондық байланыстың түзілумеханизмін сипаттау
және иондық қо
сылыстардың қасиеттерін болжау
8.1.4.3 З
аттар қасиеттерінің кристалдық тор типтеріне
тәуелділігін тү
сіндіру
Бағ
алау критерийі
Білім алушы
Периодтық ке
стеде период және топ бойынша
электртерістіліктің өзгерісін
анықтайды
Атомдар арасындағы ковалентті байланыстың
түзілуін
сипаттайды
Ковалентті және иондық байланысы бар
қосылыстарды
ажыратады
Иондық байланыстың
түзілу механизмін
сипаттайды,
иондық қосылыс
тардың қасиеттерін
болжайды
Заттар қасиеттерінің кристалдық тор типтеріне
тәуелділігін
түсіндіреді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындалу уақыты
минут
Тапсырма
Периодтық жүйеде
период
бойынша солдан оңға қарай,
топ
бойынша жоғарыдан
төмен қарай химиялық элементтердің электртерістіктері қалай өзгереді?
өзгермейді
артады және
артады
артады және кемиді
кемиді және кемиді
Ковалентті байланысы бар
қосылыстар
берілген Ғ
Br
(а)
овалентті байланыс түрлерін ажыратып жазыңыз
(b)
«Нүктелер мен айқыштар» (Льюистің диаграммасы) диаграммасын қолданып ковалентті
байланыстардың түзілу механизмін түсіндіріңіз
лектрон бұлттарының қаптасуы арқылы химиялық байланыстардың түзілу сызбасын
сызыңыз.

.Заттың формуласы мен химиялық байланыс түрін
сәйкестендіріңіз.
Заттың формуласы
Химиялық байланыс түрі
А) С (графит)
1) Ковалентті полярлы
В) H
2) Иондық
С) CsCl
3) Алып құрылымды ковалентті полярсыз
䐀⤠匀
4) К
овалентті полярсыз
А)
D)
(a)
Кальций оксидіндегі
(СаО) байланыстың
түзілуін
Льюис диаграм
бойынша
«нүктелер және айқыштар» арқылы
көрсетіңіз
Кальций оксидіндегі
байла
ныс түрін анықтаңыз
Кальций оксидіндегі
айланыстың түзілу механизмін сипаттаңыз
Кальций оксидінің
2 қасиетін болжап жазыңыз
қасиеті
қасиеті
Берілген
кристалл тор
ы түріне қарап қосылыстағы химиялық байланыстарды
анықтаңыз
және қосылыстың
асиеттерін
болжаңыз.
Химиялық байланыс
ристалл торлары
аттың қасиеттері
Бағалау критерийі
Тапсырма
Дескриптор
Балл
Білім алушы
Периодтық кестеде
пери
од
және топ бойынша
электртерістіліктің өзгерісін
анықтайды
we_f_gll_j^�
we_dljl_jkled�
'a]_jkg�i_jbh^�`%g_�lhi�[hcugrZ�
ZgulZc^u
Атомдар арасындағы
ковалентті байланыстың
түзілуін
сипаттайды
ковалентті
байланыс түрлерін
ажыратады;
молекуласындағы ковалентті
байланыстың түзілу механизмін
жазады;
HBr
fhe_dmeZkug^Zu�dh\Ze_gll�
[ZceZguklu�laem�f_oZgbafg�
`ZaZ^u�
молекуласындағы электрон
бұлттарының қаптасуын көрсетеді
䠀䉲
молекуласындағы электрон
бұлттарының қаптасуын көрсетеді
Ковалентті және иондық
байланысы бар
қосылыстарды
ажыратады
ондық және ковалентті полярлы
байланыс түрін формуламен
сәйкестендіреді
h\Ze_gll�iheyjkua�`%g_�Zeui�
jueuf^u�[ZceZguklZj^u
формуламен сәйкестендіреді
Иондық байланыстың
түзілу
механизмін сипаттайды,
иондық қосылыстардың
қасиеттерін
болжайды
кальций оксидіндегі химиялық
байланыстың түзілуін жазады
кальций оксидіндегі
байланыс түрін
анықтайды
байланыс
тың
түзілу механизмін
сипаттайды
кальций оксидінің
2 қасиетін
болжайды
Заттар қасиеттерінің
кристалдық тор типтеріне
тәуелділігін
түсіндіреді
атомдық
кристалл тор
тән
байланыс түрін
анықтайды
және
қасиетін болжайды
молекулалық
кристалл тор
тән
байланыс түрін
анықтайды
және
қасиетін болжайды
иондық
кристалл тор
тән
байланыс түрін
анықтайды
және
қасиетін болжайды
Барлығы

«Химиялық байланыс түрлері»
бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне
қатысты
ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні
Бағалау критерийі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Периодтық кестеде
период және топ
бойынша
электртерістіліктің
өзгерісін
анықтайды
_jbh^�`%g_�lhi�[hcugrZ�
we_f_gll_j^�
we_dljl_jkled�
'a]_jkg�ZgulZm^Z�bgZeZ^u
ери
од / топ бойынша элементтердің
электртерістілік өзгерісін
анықтауда
қателіктер жібереді
ериод және топ бойынша
элементтердің
электртерістілік
өзгерісін анықтайды
Атомдар арасындағы
ковалентті
байланыстың түзілуін
сипаттайды

байланыс түрін
анықтауда, байланыстардың түзілу
мех
анизмін түсіндіріп жазуда және
электрон бұлт
тарының қаптасуын
көрсетуде
қиналады

байланыс түрін анықтауда/
байланыстардың түзілу
механизмін
түсіндіріп жазуда /
электрон
бұлтт
арының қаптасуын көрсетуде
қателіктер жібереді

байланыс түрін
анықтайды , байланыстардың
түзілу механизмін
түсіндіреді
және
электрон
бұлтт
арының
қаптасуын көрсетеді
Dh\Ze_gll�`%g_�
bhg^u�[ZceZguku�[Zj�
hkueuklZj^u�
Z`ujZlZ^u
h\Ze_gll�`%g_�bhg^u�
[ZceZguklZj^u�aZllu�
nhjfmeZkuf_g�k%cd_kl_g^jm^_�
bgZeZ^u
Dh\Ze_gll�iheyjeu��iheyjkua��Zeui�
jueuf^u
/ иондық байланыстарды
заттың формуласымен /
сәйкестендіруде
қателіктер
`[_j_^
h\Ze_gll�`%g_�bhg^u�
[ZceZguklZj^u�aZllu�
nhjfmeZkuf_g�k%cd_kl_g^j_^
Иондық байланыстың
түзілу механизмін
сипаттайды,
иондық
қосылыстардың
қасиеттерін
болжайды
үзілу
механизмін сипаттап иондық
қосылыстардың қасиеттерін
болжауда
қиналады
NaСІ «нүктелер және айқыштар»
арқылы
диаграмма
сызуда/ механизмін
сипаттауда /байланыс түрі/ иондық
қосылыстардың қасиеттерін болжауда
қателіктер жібереді
ондық байланыстың түзілу
механизмін сипаттап иондық
қосылыстардың қасиеттерін
болжайды
Заттар қасиеттерінің
кристалдық тор
типтеріне тәуелділігін
түсіндіреді
ристалл тор
тән байланыс
түрін анықтау
а және қасиетін
болжауда
қиналады
Иондық/ молекулалық/ атомдық
ристалл тор
тән байланыс түрін
анықтайды
және иондық/
молекулалық/ атомдық қасиетін
болжауда
қателіктер
`[_j_^
jbklZee�lhj
l%g�[ZceZguk�
ljg
анықтайды
және қасиетін
болжайды

8.3C
«Ерітінділер және ерігіштік» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты
аттың ерігіштігіне
температураның әсерін түсіндіру
8.3.4.4 Б
уландыру техникасын қолдана отырып, заттың 100 г
судағы ерігіштігін есептеу, алынған нәтижелерді
анықтамалық
мәндермен салыстыру
8.3.4.5 Е
ріген заттың массалық үлесі мен ерітіндінің белгілі
массасы бойынша
еріген заттың массасын есептеу
8.3.4.6 Е
рітіндідегі заттың молярлық конц
ентрациясын
есептеу
Бағалау критерийі
Білім алушы
аттың ерігіштігіне температуран
ың әсерін
сипаттайды
аттың 100
г судағы ерігіштігін есептейді
ассалық үлесі мен ерітіндінің белгілі массасы
бойынша е
ріген заттың массасын
анықтайды
рітіндідегі заттың пайыздық және молярлық
концентрациясын
анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу
және түсіну
Қолдану
Орындалу уақыты
минут
Тапсырма
уретте
заттар ерігіштігінің температураға тәуелділік графигі көрсетілген. Графикті
лданып сұрақтарға жауап беріңіз.
урет
тегі
графикті қолданып қатты заттардың судағы
ерігіштігін
ің температураға
тәуелділігін
түсіндіріңіз
(b)
С температурада мыс сульфаты
кристаллогидратының
(CuSO
4
ерігіштігі
анықтаңыз.
(c)
урет
гі мыс сульфаты кристаллогидратының
(CuSO
O) температурасын 80
дан
қа салқындатқанда
қанша тұз кристалданатындығын есептеңіз
температурада
алий нитратының (КNO
суда 20г ер
иді.
емператураны
арттыр
алий нитратының (КNO
100г судағы ерігішітігін анықтаңыз.
e
)

ұздардың
суда ерігіштігіне температураның әсерін түсіндіріңіз
Массасы
дық ерітінді дайындау үшін қанша
тұз
және
алу керектігін
есептеңіз
(a)
Натрий гидрок
сидінің көлемі
мл ерітіндісінде 16 г еріген зат болса, осы ерітіндінің
молярлық концентра
циясы қанша болатынын есептеңіз.
(b)
Ерітіндідегі заттардың молярлық концентрациясы дегеніміз
ның өлшем бірліктері
арқылы белгіленеді
Бағалау критерийі
Тапсырма
Дескриптор
Балл
Білім алушы
Заттың ерігіштігіне
температураның әсерін
сипаттайды
(a,
графикті қолданып заттардың судағы
ерігіштігін түсіндіреді
мыс
сульфаты кристаллогидратының
ерігіштігін анықтайды
Заттың 100 г судағы
ерігіштігін есептейді
1 (c,
мыс сульфаты кристаллогидратының
салқындатқандағы ерігіштігі
анықтайды
тұздардың суда ерігіштігіне
температураның әсерін
сипаттайды
Массалық үлесі мен
ерітіндінің белгілі
массасы бойынша еріген
заттың массасын
анықтайды
ерітіндідегі еріген заттың массасын
табуға арналған формуланы
қолданады
_j]_g�aZllu�fZkkZkug�lZ[Z^u
km^u�fZkkZkug�lZ[Z^u
?jlg^^_]�aZllu�
iZcua^u�`%g_�fheyjeu�
dhgp_gljZpbykug�
ZgulZc^u
молярлық концентрацияны есептеуге
арналған формуланы қолданады
натрий гидроксидінің
молекулалық
массасын есептейді;
натрий гидроксидінің зат мөлше
рін
есептейді;
молярлық
концентрациясын есептейді
молярлық концентрацияның
анықтамасын жазады
Барлығы
«Ерітінділер және ерігіштік»
бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім
алушының аты
жөні
Бағалау критерийі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Заттың ерігіштігіне
температураның әсерін
сипаттайды
рафикті қолданып заттардың суда
ерігіштігін,
(CuSO
4
˟5 H
O)
ерігіштігін анықтауда
қиналады
рафикті қолданып заттардың суда
ерігіштігін /
(CuSO
4
˟5 H
O)
ерігіштігін анықтауда қателіктер
жібереді
рафикті қолданып заттардың
суда ерігіштігін,
(CuSO
4
˟5 H
O)
ерігіштігін анықтайды
Заттың 100 г судағы
ерігіштігін
есептейді
атты салқындатқандағы
ерігіштігін анықтауда, ерігіштікке
температураның әсерін
түсіндіруде
қиналады
атты салқындатқандағы
ерігіштігін анықтауда / ерігіштікке
температураның әсерін
түсіндіруде
қателіктер
жібереді
атты салқындатқандағы
ерігіштігін анықтайды,
ерігіштікке температураның
әсерін түсіндіреді
Массалық үлесі мен
ерітіндінің белгілі
массасы бойынша еріген
заттың массасын
анықтайды
hjfmeZgu�he^Zgui�_j]_g�
aZllu�`%g_�km^u�fZkkZkug�
_k_il_m^_�
bgZeZ^u
ормуланы қолдануда /
еріген
заттың
/және судың массасын
есептеуде
қателіктер жібереді
ормуланы қолданып еріген
заттың және судың массасын
есептейді
Ерітіндідегі заттың
пайыздық және молярлық
концентрациясын
анықтайды
ормуланы қолдануда
乡佈
молярлық массасы, зат мөлшерін,
молярлық концентрациясын
есептеуде, анықтамасын жазуда
қиналады
hjfmeZgu�he^Zgm^Z���1�D�2�+�
fheyjeu�fZkkZku��aZl�f'er_jg��
fheyjeu�dhgp_gljZpbykug
есептеуде/ анықтамасын жазуда
қателіктер жібереді
hjfmeZgu�he^Zgui�
NaOH
fheyjeu�fZkkZku��aZl�f'er_jg�
молярлық концентрациясын
есептейді, анықтамасын жазады
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары.
Генетикалық
байланыс»
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты
ксидтердің жіктелуін және
қасиеттерін
білу, олардың
химиялық қасиеттерін сипаттайты
н реакция
теңдеулерін құрастыру
8.3.4.8 Қ
ышқылдардың жіктелуін,
қасиеттерін
білу және
түсіну, олардың химиялық
қасиеттерін
сипаттайты
реакция теңдеулерін құрастыру
8.3.4.9 Н
егіздердің жіктелуі мен
қасиеттерін
білу және түсіну,
олардың химиялық қасиеттерін сипаттайты
н реакция
теңдеулерін құрастыру
8.3.4.12 Б
ейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары
арасындағы ге
нетикалық байланысты зерттеу
Бағалау критерийі
Білім алушы
ксидтердің, қ
ышқылдардың
және н
егіздердің
жіктелуін, қасиеттерін
анықтайды
, реакция теңдеулерін
жазады
ейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары
арасындағы генетикалық байланысты
анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Жоғар
ы деңгей дағдылары
рындалу уақыты
минут
Тапсырма
Оксидтерді жіктеп,
химиялық қасиетін сипаттайтын реакция теңдеулерін жазыңыз.
түзетін оксидтерді сәйкестендіріңіз
Оксид
Оксидтердің түрлері
CrO
CaO
І. Негіздік
ІІ. Қышқылдық
ІІІ. Амфотерлі
____________________
____________________
ІІІ.
____________________
Берілген оксидтердің
химиялық қасиетін сипаттайтын реакция
теңдеулерін
сумен, сұйы
тылған тұз
қышқыл
мен, натрий гидроксиді
ерітіндісі
мен
жазыңыз
реакция теңдеуі
_______________________________________________________
реакция теңдеуі
_______________________________________________________
еакция теңдеуі ___________________________
___________________________
еакция теңдеуі
_______________________________________________________
реакция теңдеуі
_______________________________________________________
реакция теңдеуі
_______________________________________________________

(a)
Сөйлемді толықтырыңыз.
Қышқылдар
құрамындағы сутек атом санына байланысты
және
___________ деп, ал оттектің болу /болмауына байланысты
және
деп жікте
ді.
(b)
ына металдардың: Zn, Cu, Ag,
қайсысы
ерітіндісімен әрекеттеседі, мүмкін
болатын реакция теңдеуін жазып,
теңестіріңіз.
(a)
Суда еритін негіздерді (сілтілер)
бөліп көрсетіңіз
. Cu(OH)
NaOH
Ba(OH)
AI(OH)
(b)
Реакция теңдеуін аяқта
п, түзілген тұзды атаңыз:
AI(OH)
3
+ HCI →
Оқушы сабақта
төмендегідей
тәжірибелер жасады. Мыс ұнтағын қыздырып қара түсті
мыс оксидін алды.
Осы қ
ара түсті ұнтаққа күкірт
қышқылын
құйып
қыздырғанда көк
түсті мыс сульфатының ерітіндісі
не айналды
Бұл
ерітіндіге калий гидроксидінің
ерітіндісін
құй
ғанда
көк түсті мыс гидроксиді
нің
тұнбасы
түзілді
Осы т
үзілген
тұнбаны
қыздырып
қара
түсті мыс оксидін
алды.
Оқушының
әрекетінде
аталған
заттардың
химиялық формулаларын қолданып
өзгерістерді
жүзеге
асыратын
реакция теңдеулерін
жазы
п, теңестіріңіз
CuSO
СuO


Бағалау критерийі
Тапсырма
Дескриптор
Балл
Білім алушы
Оксидтердің,
қышқылдардың
және
негіздердің жіктелуін,
қасиеттерін анықтайды,
реакция теңдеулерін
жазады
оксидтерді номенклатура бойынша
жіктейді;
нің сумен реакция теңдеуін
жазады
нің
сұйытылған тұз қышқылмен
реакция теңдеуін жазады
5
нің натрий гидроксидімен
реакция теңдеуін жазады
нің сумен реакция теңдеуін
жазады
нің сұйытылған тұз қышқылмен
реакция теңдеуін жазады
нің
натрий гидроксидімен
реакция теңдеуін жазады
сөйлемді толықтырып аяқтайды
мырышты күкірт қышқылымен
реакция
теңдеуін жазады
суда еритін негіздерді ( сілтілерді)
теріп жазады
реакция
теңдеу
ін аяқтап жазады,
түзілген тұзды атайды
Бейорганикалық
қосылыстардың
негізгі
кластары арасындағы
генетикалық байланысты
анықтайды
реакция теңдеуін жазып, теңестіреді
реакция теңдеуін жазып, теңестіреді
реакция теңдеуін жазып, теңестіреді
реакция теңдеуін жазып,
теңестіреді.
Барлығы

«Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары.
Генетикалық байланыс»
бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың
нәтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат
ұсынуға
арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні
Бағалау критерийі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Оксидтердің,
қышқылдардың
және
негіздердің жіктелуін,
қасиеттерін
анықтайды, реакция
теңдеулерін жазады
ксидтердің жіктелуін,
химиялық
қасиеттерін
сипаттайтын реакция
теңдеулерін жазуда қиналады
ксидтердің жіктелуін /Na
сумен /қышқылмен / негізбен AI
қышқылмен / негізбен қасиеттерін
сипаттайтын реакция теңдеулерін
жазуда қателіктер жібереді
dkb^l_j^�`dl_emg��
obfbyeu
Zkb_ll_jg�kbiZllZclug�j_Zdpby�
l_^_me_jg�`ZaZ^u
иісті сөздерді орнына қойып
сөйлемді аяқтауда,
реакция
теңдеуін жазуда
қиналады
иісті сөздерді орнына қойып сөйлемді
аяқтауда / химиялық қасиетін
сипаттайтын реакция теңдеуін жазуда
қателіктер жібереді
иісті сөздерді орнына қойып
сөйлемді аяқтайды, реакция
теңдеуін жазады
ілтілерді теріп жазуда,
реакция теңдеу
аяқтауда
және тұзды атауда
қиналады
ілтілерді теріп жазуда / реакция
теңдеуін аяқта
уда/тұзды атауда
қателіктер
жібереді
Сілтілерді теріп жаза
реакция
теңдеу
аяқта
йды және тұзды
атайды
Бейорганикалық
қосылыстардың
негізгі
кластары арасындағы
генетикалық
байланысты
анықтайды
енетикалық байланысты жүзеге
асыратын
реакция теңдеулерін
құрастыруда
қиналады
Мыс
оксидін алу/
оның
қышқылмен
әрекеттесу
мыс сульфатының калий
гидроксидімен р
еакция
сының
мыс
гидроксидінің ыдырау
реакция
сының
теңдеулерін құрастыр
уда
/ теңестіруде
қателіктер
`[_j_^
_g_lbdZeu�[ZceZguklu�`a_]_�
ZkujZlug�
j_Zdpby�l_^_me_jg�
jZklujZ
8.4B
«Көміртек
және оның қосылыстары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты
8.4.3.1 К
өміртек
неліктен көптеген қосылыстарында тө
рт
байланыс түзетінін түсіндіру
8.4.3.3 К
өміртектің
аллотропиялық түрөзгерістерінің
құрылы
сын және қасиеттерін салыстыру
өміртек
жанған кезде
көміртек диоксиді мен
көміртек монооксидінің түзілу жағдайларын
сипаттау және
тірі ағзаларға иіс газының
физиологиялық әсерін түсіндіру
өмірқышқыл
газын ала алу, оны а
нықтау және
қасиеттерін зерттеу
Бағалау критерийі
Білім
алушы
өміртек
көптеген қосылыстарында төрт байланыс
түзетінін
сипаттайды
өміртектің
аллотропиялық түрөзгерістерінің
құрылысын және қасиеттерін
салыстырады
өміртек
жанған кезде түзілген көміртек диоксиді мен
көміртек монооксидінің қасиеттерін салыстырады,
иіс
газының физиологиялық әсерін
сипаттайды
ертханада
көмірқышқыл газын алып, оны анықтайды
және қасиеттерін зертте
п жазады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Қолдану
оғар
деңгей дағдылары
Орындалу уақыты
минут
Тапсырма
Көміртектің қосылыстард
төрт байланыс түзетінін атом құрылысы бойынша
сипаттауға болады
Суретте көміртек атомының
қалыпты
күйдегі электрондарының
энергетикалық
деңгейде орналасуы көрсетілген.
Қозған
күйдегі электрондардың
орналасуын сызып көрсетіңіз.
(a)
өміртек
атомының
төрт байланыс түзетінін метанның (СН
) мысалында
көрсетіңіз.
етанның (СН
молекуласындағы байланыс типі
анықтаңыз.__________________
&#x 0d;&#x;&#x;&#x;IF;&#xz;&#x`";&#x-;&#x'K;&#x;&#x_;&#x';&#x=;Û:;ऀ&#x ;&#xۮ;&#xV+;Q;&#xGI;&#x#;&#x;&#xGG; `m;&#x–B; &#x;&#x;&#[email protected];&#x?q;&#xθ;&#xqW;&#xw1";&#xH;&#x};Z&;&#x ţ;&#x/0;&#xqk;&#x ; &#x ;&#xpM;&#xy;&#xG`;&#x`Q;&#x _;&#xJ4;&#x%0;&#x*v';&#x ;&#xls;tC";&#xHB;&#x;&#xIJ;&#xsqH;&#x, ;&#x#'T;&#xE;&#xz o;&#x2;&#x[;&#x|,;&#xok;&#xy -;&#xpP;&#xPP;&#x;&#xp;&#x`;�&#xqk;&#x ; &#x ;&#xpM;&#xy;&#xG`;&#x`Q;&#x _;&#xJ4;&#x%0;&#x*v';&#x ;&#xls;tC";&#xHB;&#x;&#xIJ;&#xsqH;&#x, ;&#x#'T;&#xE;&#xz o;&#x2;&#x[;&#x|,;&#xok;&#xy -;&#xpP;&#xPP;&#x;&#xp;&#x`;�%"E[E QZ vi_rp,:gIJXdv0 % :y:nr-A Ktѕ˫i.B#ᨊdNP2212]9.CTg_W9/U%"E[E QZ vi_rp,:gIJXdv0 % :y:nr-A Ktѕ˫i.B#ᨊdNP2212]9.CTg_W9/U&#xKД;�&#x:;&#xPv;&#xqI=;&#x$;&#x; ys{;&#x]Sx;&#x;&#x z;&#x=;&#x];&#xR;&#xS;&#x ;&#x"uZ;&#xmsV;&#xz`l;&#xp;&#xm; l;&#xzo;&#x000;&#x;&#x,U;&#[email protected];&#xR@;&#xЭ; Q;&#x~s;&#x̽;&#x{;&#x|;|00;,+,+,+,+Xxyȵ񩍯ߛF{1:V2F%ܦl.My&#x*][;&#xT;&#x;&#xzm;;&#xXx;&#xyȵ;&#x;&#x;&#x;&#xߛ;{;:;&#xV;/&#x%;&#xl.;&#xMy;&#x!;&#x ;&#xll;&#xt/;&#x;&#xPy ;&#xKgE;&#x[v;&#xnC;&#x;&#xۓE;&#xKx;&#x.5S;&#x+g;&#xJ;&#xq;&#xO;&#x4; ;&#x'9o;&#xӊĢ;&#xxǰ;&#xt;&#xb2;&#x;.!;&#x";&#x;&#x 3;&#xp;&#xk;&#x"@;&#xLL;&#xGΟ;&#xw;&#xNtj;&#x;&#x:};&#xUё;&#xm[;Ê;&#xM;&#xZ A;&#x3;&#x};&#x ;&#xXGk;&#x s;&#x;&#xl@;&#x ;&#x;&#x_=; C;&#x ;&#x5ڌ;&#xϟO;&#xNNj;m6;&#x; ;&#xXn;&#xtj;&#x;&#x;&#x;&#x% ;&#x ;&#xD;&#x֐/;&#x"!;&#xx;&#x _;&#x,` ;&#x};&#x ;&#x0; !?;&#x +;&#xXR;&#xʊ; ^,;&#xt* ;&#x$F; ;&#x:00;֐/"!x _,` } 09!? +XRʊd^,t* $Fc:vJq=% c7yB/ ֐/"!x _,` } 09!? +XRʊd^,t* $Fc:vJq=% c7yB/ ֐/"!x _,` } 09!? +XRʊd^,t* $Fc:vJq=% c7yB/ Uy#`X-[email protected]ҵ417$ba]Bnsrv[&#x=t;&#x;&#[email protected]B^;&#xyv;&#xtM;&#xMLL;&#x ;;&#x;&#x;&#xU;&#xp;&#x8;;&#xI;&#x;&#x[email protected];*##Nr6|񁑗wC3qX;z;ߵ8̔rƆ߿SXdAwp[axp&_ =t@B^yvtMMLL fUy䵤3#w˰"p8;I2[email protected]0raWJdr*##Nr6|񁑗wC3qX;z;ߵ8̔rƆ߿SXdAwp[axp&_ =t@B^yvtMMLL fUy䵤3#w˰"p8;I2[email protected]0raWJdr*##Nr6|񁑗wC3qX;z;ߵ8̔rƆ߿SXdAwp[axp&_ =t@B^yvtMMLL fUy䵤3#w˰"p8;I2[email protected]0raWJdr*##Nr6|񁑗wC3qX;z;ߵ8̔rƆ߿SXdAwp[axp&_ =t@B^yvtMMLL fUy䵤3#w˰"p8;I2[email protected]0raWJdr*##Nr6|񁑗wC3qX;z;ߵ8̔rƆ߿SXdAwp[axp&_ =t@B^yvtMMLL fUy䵤3#w˰"p8;I2[email protected]0raWJdr #;&#x&;Z;;&#x$`;&#x_;&#xN_;&#x/;&#x[;&#xS;&#xxG;&#xK;&#xGJ*;&#x.d;&#xva;&#x_[;&#x]S;&#xގX;H;&#xp;&#xg;&#x?=$; &#xxڦ;&#xPV;&#xx;&#x;&#x,*r;&#xi;&#xJ;&#x};&#x};Ѐ #;&#x&;Z;;&#x$`;&#x_;&#xN_;&#x/;&#x[;&#xS;&#xxG;&#xK;&#xGJ*;&#x.d;&#xva;&#x_[;&#x]S;&#xގX;H;&#xp;&#xg;&#x?=$; &#xxڦ;&#xPV;&#xx;&#x;&#x,*r;&#xi;&#xJ;&#x};&#x};Ѐ}}4hQHߤzxx}DUV׋nV?R%&OXto[f$T-e[S5TiXqaڃpd츻պXnuNg[kTWwnk j!&DXII @@Bܛ@EyyM^ _cY}mV44!:_*CظSE-];Qlg u"}mV44!:_*CظSE-];Qlg u"!?;&#xH;&#xGk;&#x_ ;&#x߻6T;&#xx;&#xw@;&#xG000;}mV44!:_*CظSE-];Qlg u"}mV44!:_*CظSE-];Qlg u"&#xXU|;&#x{vO;&#xwO;&#xP";&#x T;&#xZ[;&#x;&#xL&;&#xh;&#xh0;&#x ,;&#xSXx;&#xhhH; ;&#x;&#x|;&#x t;&#xX,;&#xV +;&#xa;�;&#x`;&#x#K;&#xKcl;&#xO;&#xy;&#xU;&#x-[; �f^ڈ4ۿpy#ov;y «OL$%`K|*AVgtPŨ R:kɨjNKgjJι/ UlTYV/f^ڈ4ۿpy#ov;y «OL$%`K|*AVgtPŨ R:kɨjNKgjJι/ UlTYV/*0=ˍcta=??z~aS1$i X7wCd_*ptYW0GNzE޽{Romm;ŋ===흝6 xa`xxjͣ 7o޼zSv;lYY9?ൡwAmm[FGG]/_X,r''G,ݻO#&H f34_ r### ։dClOE:t:JR*0 &#x `;&#xY܁;&#xH ;&#xG;&#xlr ;&#x%;&#x}s;xe7;u;&#x"l;&#xף;&#xk|;&#x ;&#xP;&#xką;&#xy3 ;�n;&#xw;&#xXZ ; ;&#x+;&#xg2;&#x$Zba;&#x];&#xt*;&#x֔;&#xU;&#xTW;&#x&J[;&#xQaL;&#x;&#xF;&#xUD;&#x-2;&#xJ;&#x|;&#xXc;쀀&#x `;&#xY܁;&#xH ;&#xG;&#xlr ;&#x%;&#x}s;xe7;u;&#x"l;&#xף;&#xk|;&#x ;&#xP;&#xką;&#xy3 ;�n;&#xw;&#xXZ ; ;&#x+;&#xg2;&#x$Zba;&#x];&#xt*;&#x֔;&#xU;&#xTW;&#x&J[;&#xQaL;&#x;&#xF;&#xUD;&#x-2;&#xJ;&#x|;&#xXc;쀀&#x `;&#xY܁;&#xH ;&#xG;&#xlr ;&#x%;&#x}s;xe7;u;&#x"l;&#xף;&#xk|;&#x ;&#xP;&#xką;&#xy3 ;�n;&#xw;&#xXZ ; ;&#x+;&#xg2;&#x$Zba;&#x];&#xt*;&#x֔;&#xU;&#xTW;&#x&J[;&#xQaL;&#x;&#xF;&#xUD;&#x-2;&#xJ;&#x|;&#xXc;쀀&#xK;&#xk;&#xo;&#xR'p;&#x00;*0=ˍcta=??z~aS1$i X7wCd_*ptYW0GNzE޽{Romm;ŋ===흝6 xa`xxjͣ 7o޼zSv;lYY9?ൡwAmm[FGG]/_X,r''G,ݻO#&H f34_ r### ։dClOE:t:JR*0 &#xK;&#xk;&#xo;&#xR'p;&#x00;&#xK;&#xk;&#xo;&#xR'p;&#x00;&#x${t;&#xˊ;;&#x;&#x~Vt;&#x;9Ҝ-i}db^B1[t,ĝ;ss } =Wt"-CaC Ko˟aA;v ܹcש]h #6]ӡbllhL/LPl;_JYRiPUWǺAbgQBXds1d+BS=icO}EGϹ ͱRHwPAz 1FZpXCY|uP&#xP;&#x;&#x Z;&#x+;&#xQgR;&#x~;&#x]1;&#xP;&#x?{;&#xPS;&#xǯc];&#x;&#xvf;&#xqu;&#x;&#xZN;&#x[`;&#xxP; ;&#x;&#[email protected]7;&#xB;&#x ;&#x%ABB;&#x/;&#x$@;&#x@ ;&#xJ, ; ^1;&#xy;�9Ҝ-i}db^B1[t,ĝ;ss } =Wt"-CaC Ko˟aA;v ܹcש]h #6]ӡbllhL/LPl;_JYRiPUWǺAbgQBXds1d+BS=icO}EGϹ ͱRHwPAz 1FZpXCY|uP&#x] ;.;&#x@;&#x;&#xFF;&#x p1;:;&#xm;&#xZ;&#xQ_;&#x{;&#xg; ;&#x=&;&#x";&#xQ;&#x]^.;&#x8;&#xP=;_;&#x] ;.;&#x@;&#x;&#xFF;&#x p1;:;&#xm;&#xZ;&#xQ_;&#x{;&#xg; ;&#x=&;&#x";&#xQ;&#x]^.;&#x8;&#xP=;_;&#x] ;.;&#x@;&#x;&#xFF;&#x p1;:;&#xm;&#xZ;&#xQ_;&#x{;&#xg; ;&#x=&;&#x";&#xQ;&#x]^.;&#x8;&#xP=;_;&#x] ;.;&#x@;&#x;&#xFF;&#x p1;:;&#xm;&#xZ;&#xQ_;&#x{;&#xg; ;&#x=&;&#x";&#xQ;&#x]^.;&#x8;&#xP=;_;"|@Bx,чB06`7kR:S_DEB;*//.[^i9ܪrU+N w7/mbP"|@Bx,чB06`7kR:S_DEB;*//.[^i9ܪrU+N w7/mbP"|@Bx,чB06`7kR:S_DEB;*//.[^i9ܪrU+N w7/mbP&#x|;&#x.YQ; _;&#x";&#xmۿ;&#x{;&#xI;&#x4r; &#xK;&#x;&#x ;Ê&#x;&#xs;&#xP;;&#x[J;&#x+J;&#x7A;&#x'B;&#x`;&#xQk;&#x]b; G;&#xٮ;&#xת;&#x^,;&#xxLu;&#x00;|.YQd_"mۿ{I4raK casP;[J+J7A'B`Qk]bBGٮת^,xLuê"ļ@yD-v7یI6Wjlq256q$PtهdG]*,SzӾdщ 뙙`~2W{s^5$j'G6A?S37T첨Y&#x|;&#x.YQ; _;&#x";&#xmۿ;&#x{;&#xI;&#x4r; &#xK;&#x;&#x ;Ê&#x;&#xs;&#xP;;&#x[J;&#x+J;&#x7A;&#x'B;&#x`;&#xQk;&#x]b; G;&#xٮ;&#xת;&#x^,;&#xxLu;&#x00;6++a=/PQx^@;p$Z1GPl1j?,6/2YDUVh!9D1l6++a=/PQx^@;p$Z1GPl1j?,6/2YDUVh!9D1l6++a=/PQx^@;p$Z1GPl1j?,6/2YDUVh!9D1l&#xKN;&#x/;&#x4:;&#xT;&#x;&#xL; J;&#x;&#x;&#xì~;&#xSv;%l;&#x00;&#xKN;&#x/;&#x4:;&#xT;&#x;&#xL; J;&#x;&#x;&#xì~;&#xSv;%l;&#x00;&#x/c9;&#x^;&#xg荅;&#x^߆;&#xx z;&#x^Ѭ;&#x*{;&#xn;&#xq!;&#x/c9;&#x^;&#xg荅;&#x^߆;&#xx z;&#x^Ѭ;&#x*{;&#xn;&#xq!;&#x/c9;&#x^;&#xg荅;&#x^߆;&#xx z;&#x^Ѭ;&#x*{;&#xn;&#xq!;&#xԟ;&#xYW ;&#x; ];&#x;&#xҴ;&#xt;&#xt;&#x;&#x{?;&#x,p;&#xgAC;&#x8;&#xĹB;&#xK;&#x_f;&#x ;&#x;&#x;&#x_4z;&#x-_;&#xV;&#x.O;&#x;&#x:2j;&#x;S;&#x;&#x; &#xP̩;&#xKJŢ;qY;&#xYhU;&#xj;«&#x;&#xؒ; m;&#x;&#x;&#x?y;²H;&#xqϕ;&#xYTRd;&#x"H;&#xs;&#x[;�&#xԟ;&#xYW ;&#x; ];&#x;&#xҴ;&#xt;&#xt;&#x;&#x{?;&#x,p;&#xgAC;&#x8;&#xĹB;&#xK;&#x_f;&#x ;&#x;&#x;&#x_4z;&#x-_;&#xV;&#x.O;&#x;&#x:2j;&#x;S;&#x;&#x; &#xP̩;&#xKJŢ;qY;&#xYhU;&#xj;«&#x;&#xؒ; m;&#x;&#x;&#x?y;²H;&#xqϕ;&#xYTRd;&#x"H;&#xs;&#x[;�&#xG9R;&#x 6;&#xmɓ;&#x,;&#x:1;&#xnja;&#x;&#x;�`;&#x;{[ 7auh[email protected] _f7Zy٢ ?Rr7mΓ?}taVUMKViWeOW{&ڌÓ*0.ykKd] Gww|#psM޼-սr[LbOexPz1 0F55B"76b{ǟ8sp^7zh:NJz:@=puǭ} q}n o2dR~Cx!-&#x;&#xju{;m;&#xt;&#x!;&#xT*zu;�
.Төмендегі кестедегі көміртек аллотроптарының
кристалл торы
ның пішіні
, қасиеттері
қолданылуын сәйкестендіріңіз
Көміртектің
аллотропты
түр
'a]_jkl_j
jbklZe^u�
lhjugu�
irg
Zkb_ll_j
he^Zguemu
1��:
efZa�
Zllu��ZjZ�lkl�
djbklZe^u��bug�
[Zeb^u
лектротехникада жаңа
материалдар алуда
ІІ. Г
рафит
те қатты, бірақ
морт, мөлдір,
электр тогын
өткізбейді
отоэлементтерде
қолданылады
ІІІ.
арбин
еталдық жылтыры
бар, майлы сезіледі,
электр тогын
өткізеді
Қатты
тау жыныстарын
бұрғылайтын құралдың
ұшын қайрауда
IV. Ф
уллерен
ара түсті ұсақ
кристалды ұнтақ,
жартылай өткізгіш
Отқа төзімді ыдыстарды
жасауда, электродтарды
өндіруде
________________
________________
__________
_____
IV.
_______________
Көміртек оксидтері
СО және
мына заттардың қайсысымен NaOH, H
O, Na
CuO
әрекеттесе
тіндігін көрсетіңіз.
өміртекті
отындар
шала
жанған кезде
иіс газы түзіледі. Иіс газының адам ағзасына
тигізеті
н физиологиялық әсеріне
2 мысал
келтіріңіз
мысал
_______________________________________________
ысал
_______________________________________________
Суретте
көмірқышқыл газын алуға арналған қондырғы
көрсетілген.
(a)
Қатысатын
реагенттердің атауын бос ұяшықтарға толықтырыңыз.

өмірқышқыл
газының жиналғандығын
дәлелдеңіз.
өмірқышқыл
газына
суымен жүргізілетін
сапалық реакция теңдеуін жазыңыз
инақталған көмірқышқыл газын дистилденген суда еріті
көк лакмус тамызатын
болсақ түсі
қалай өзгереді?

Бағалау критерийі
Тапсы
рма №
Дескриптор
Балл
Білім алушы
Көміртек көптеген
қосылыстарында
төрт
байланыс түзетінін
сипаттайды
өміртек
атомының қозған күйдегі
электрондарының орналасуын сызады
етанның құрылысын сызады
етан молекуласындағы байланыс
типін анықтайды
Көміртектің аллотропиялық
түрөзгерістерінің құрылысын
және қасиеттерін
салыстырады
алмаздың кристалл торын,
қасиеттерін
, қолданылуын
сәйкестендіре
]jZnbll�
djbklZee�lhjug��
Zkb_ll_jg��he^Zguemug�
k%cd_kl_g^j_
dZj[bgg�djbklZee�lhjug��
Zkb_ll_jg
��he^Zguemug�
k%cd_kl_g^j_
nmee_j_gg�djbklZee�lhjug��
Zkb_ll_jg
��he^Zguemug�
k%cd_kl_g^j_
D'fjl_d�`ZgZg�d_a^_�
lae]_g�d'fjl_d�^bhdkb^�
f_g�d'fjl_d�fhghhdkb^g�
Zkb_ll_jg�kZeuklujZ^u��
bk�
]Zaugu�nbabheh]byeu�
%k_jg
сипаттайды
көміртек монооксиді әрекеттесе
алатын заттарды көрсете
көміртек диоксиді әрекеттесе алатын
заттарды көрсете
іс
газының адам ағзасына тигізетін
әсеріне 1
мысал келтіреді
іс газының адам ағзасына тигізетін
әсеріне 2
мысал келтіреді
ертханада
көмірқышқыл
газын алып, оны анықтайды
және қасиеттерін зертте
жазады
реагенттердің атауын жазады;
жинақталған көмірқышқыл газын
тексеру жолын ұсынады;
көмірқышқыл газының әк суымен
реакциясын жазады;
өмірқышқыл
газының судағы
ерітіндісінің ортасын
анықтайды
Барлығы
«Көміртек және оның қосылыстары»
бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні
Бағалау критерийі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Көміртек көптеген
қосылыстарында
төрт
байланыс түзетінін
сипаттайды
өміртек
қосылыстарында төрт
байланыс түзетінін метан
молекуласы мысалында сызып
көрсетуде қиналады
Метанның қозған күйдегі
злектрондарының орналасуын
/метан молекуласының құрылысын/
байланыс типін анықтауда
қателіктер жібереді
'fjl_d
hkueuklZjug^Z�l'jl�
[ZceZguk�la_lgg�f_lZg�
fhe_dmeZku�fukZeug^Z�kuaui�
d'jk_l_^
Көміртектің
аллотропиялық
түрөзгерістерінің
құрылысын және
қасиеттерін
салыстырады
eehljhibyeu�lj'a]_jkl_jg�
jueukug�`%g_�Zkb_ll_jg��
he^Zguemug��
k%cd_kl_g^jm^_�
bgZeZ^u
лмаз/ графит/ карбин/ фуллеренннің
құрылысын және қасиеттерін,
қолданылу аймағын
сәйкестендіруде
қателіктер жібереді
ллотропиялық
түрөзгерістерінің құрылысын
және қасиеттерін, қолданылуын
сәйкестендіреді
Көміртек жанған кезде
түзілген көміртек
диоксиді мен көміртек
монооксидінің
қасиеттерін салыстырады,
иіс газының
физиологиялық әсерін
сипаттайды
'fjl_d
hdkb^l_j�
%j_d_ll_k_
ZeZlug�aZllZj^u�d'jk_lm^_�
bgZeZ^u
өміртек
монооксиді/ диоксиді/
әрекеттесе алатын заттарды
көрсетуде
қателіктер
жібереді
өміртек
оксидтері әрекеттесе
алатын заттарды көрсет
еді
Зертханада
көмірқышқыл
газын алып, оны
анықтайды және
қасиеттерін
зерттеп
жазады
KH�]Zaugu�Z^Zf�ZaZkugZ�%k_jg�
kbiZllZm^Z��a_jloZgZ
^Z�
d'fjurue�]Zaug�Zem^Z��kZiZeu�
j_Zdpby�l_^_mg�`Zam^Z
қиналады
СО газының адам ағзасына әсерін
сипаттауда
зертханада
көмірқышқыл газын алуда/сапалық
реакция теңдеуін
жазуда
қателіктер
жібереді
СО газының адам ағзасына әсерін
сипаттайды, зертх
анада
көмірқышқыл газын алады,
сапалық реакция теңдеуін жазады
«Су»
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты
8.4.2.7 Судың табиғаттағы айналымын
түсіндіру
8.4.2.8 С
удың ластануының қауіптілігі мен себебін
анықтау, с
уды тазарту әдістерін түсіндіру
удың «кермектігін» анықтау жән
е оны жою
тәсілдерін түсіндіру
8.4.2.10 С
уды сусыз мыс (ІІ) сульфаты
н қолданып анықтау
тәсілін білу
Бағалау
критерийі
Білім алушы
Судың табиғаттағы айналымын
түсіндіреді
удың ластануының қауіптілігі мен себебін
анықтайды, суды тазарту әдістерін ұсынады
удың «кермект
ігін» ажыратады, кермектілікті
жою
тәсілдерін
сипаттайды
уды сусыз мыс (ІІ) сульфатын қолданып
анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Қолдану
Жоғар
ы деңгей дағдылар
Орындалу уақыт
минут
Тапсырма
Ауыз суының құрамында ерімейтін заттар, ауру тудыратын бактериялар болмауы
керек. Ауыз суын тазарту жолдарын ұсыныңыз.
(i)_______________________________________________
(ii)_______________________________________________
(iii)_______________________________________________
ер бетіндегі суды ластаушы көздерді атаңыз
(i) _____________________________________________
(ii) _______________________________________________
(iii) _______________________________________________
Жерасты, теңіз сулары кермек болып
келеді. Суретте табиғатта кермек
судың түзілуі көрсетілген.
Кермек су дегеніміз не?
b)
естені толтырыңыз
Кермектіліктің
түрлері
Су к
ермектілі
гін
ғызатын
катиондар
Су к
ермектілі
гін
ғызатын
аиондар
Қыздырған
кезде
кермектіліктің қай
түрі жойылады
қажет
бөлімге ˅
белгісін қойыңыз

Сусыз
мыс сульфатына су тамызғанда түсі өзгереді:
A) көкшіл
B) жасыл
C) қызыл
D) сары
уретте табиғаттағы су айналымы көрсетілген.
Осы
суреттегі:
процесті атаңыз
_______________________________________________
процесті атаңыз
______________________________________________
(b)
Табиғатта су айналымының бір процесін алып тастайтын болсақ, қоршаған ортада
қандай
өзгерістер
байқалатындығын өз ойыңызбен жеткізіңіз.


Бағалау критерийі
Тапсырма
Дескриптор
Балл
Білім алушы
Судың ластануының
қауіптілігі
мен себебін
анықтайды, суды тазарту
әдістерін ұсынады
суды тазартудың бірінші
жолын
ұсынады;
суды тазартудың екінші
жолын
ұсынады;
суды тазартудың үшінші
жолын
ұсынады;
бірінші
ластаушы көзді жазады;
екінші ластаушы көзді жазады;
үшінші ластаушы көзді жазады;
Судың «кермект
ігін»
ажыратады, кермектілікті
жою тәсілдерін
сипаттайды
судың
кермектелігіне анықтама жазады;
су кермектілігінің түрлерін жазады;
су кермектілігін тудыратын
катиондарды жазады;
су кермектілігін тудыратын аниондарды
жазады;
қайнатқанда
жойылатын кермектілік
түрін анықтайды;
Суды сусыз мыс (ІІ)
сульфатын қолданып
анықтайды
fuk�kmevnZlu�lkg�'a]_jmg�
ZgulZc^u�
Судың табиғаттағы
айналымын
түсіндіреді
су айналымы процестерін жазады;
табиғаттағы су айналымының біртұтас
процесс екендігін түсіндіреді.
Барлығы

«Су»
бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні
Бағалау критерийі
Оқу жетістіктерінің
деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Суды сусыз мыс (ІІ)
сульфатын қолданып
анықтайды
uk�� 11�\f�kmevnZlugu�km^u�
kji�d'd�lkd_�ZcgZeZlugug�
kbiZllZm^Z��bgZeZ^u
uk�� 11�\f�kmevnZlugu�km^u�
kji�d'd�lkd_�ZcgZeZlugug�
kbiZllZm^Z�Zl_edl_j�`[_j_^
uk�� 11�\f�
kmevnZlugu�km^u�
kji�d'd�lkd_�ZcgZeZlugug�
kbiZllZc^u
Km^u�eZklZgmugu�
Zmile]
мен себебін
анықтайды, суды тазарту
әдістерін ұсынады
:mua�kmug�lZaZjl
m�`he^Zjug�
kugum^Z��
km^u�eZklZmru�
d'a^_j^�ZlZ
m^Z�bgZeZ^u
Ауыз суын тазарт
у жолдарын 1/2/3
ұсыныуда,
суды ластаушы көздерді
1/2/3
ата
уда қателіктер жібереді
Ауыз суын тазарт
у жолдарын
ұсынады,
суды ластаушы
көздерді ата
йды
Судың «кермектігін»
ажыратады, ке
рмектілікті
жою тәсілдерін
сипаттайды
удың кермектелігіне анықтама
жазуда
су кермектілігінің
түрлерін жазуда
су кермектілігін
тудыратын катиондарды жазуда
су кермектілігін тудыратын
аниондарды жазуда
қайнатқанда
жойылатын кермектілік түрін
анықтауда
қиналады
Судың кермектелігіне анықтама
жазуда/ су кермектілігінің
рлерін жазуда/ су кермектілігін
тудыратын катиондарды
жазуда/су кермектілігін
тудыратын аниондарды
жазуда/қайнатқанда жойылатын
кермектілік түрін анықтауда
қателіктер
`[_j_^
m^u�d_jf_dl_e]g_�ZgulZfZ
`ZaZ^u��
km�d_jf_dle]g�
lje_jg�`Za
Z^u��
km�
jf_dle]g�lm^ujZlug�
dZlbhg^Zj^u�`Za
Z^u��
km�
d_jf_dle]g�lm^ujZlug�
Zgbhg^Zj^u�`Za
Z^u��
ZcgZlZg^Z
жойылатын
кермектілік түрін анықта
йды
Km^u�lZ[bZllZu�
ZcgZeufug�
lkg^j_^
Табиғаттағы су айналымы
процестерін жазуда, табиғаттағы
су айналымының
біртұтас
процесс екендігін түсіндіруде
қиналады
LZ[bZllZu�km�ZcgZeufu�
ijhp_kl_jg�����`Zam^Z��
lZ[bZllZu�km�ZcgZeufugu�
[jllZk�ijhp_kk�_d_g^]g�
lkg^jm^_�Zl_edl_j�`[_j_^
LZ[bZllZu�km�ZcgZeufu�
ijhp_kl_jg�`ZaZ^u��lZ[bZllZu�
km�ZcgZeufugu�[
jllZk�
ijhp_kk�_d_g^]g�lkg^j_^


Приложенные файлы

  • pdf 9536957
    Размер файла: 952 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий