Казак_тили_СОР_5кл


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар


Қазақ

әдебиеті

(оқыту қазақ тілінде)

5
-
сынып

2


Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге, 5
-
сынып білім алушыларына «Қазақ әдебиеті

(оқыту қазақ тілінде)
» пәні бойынша жиынтық бағалауды
жоспарлау, ұйымдастыру және
өткізуге көмек құралы ретінде құрас
тырылған. Әдістемелік ұсыныстар
негізгі мектептің (5
-
9
-
сыныптары) «
Қазақ әдебиеті
» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын
жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайынд
алған.

Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім
алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға
мүмкіндік береді.

Әдістемелік ұсыныстарда бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалау
ды
өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған.
Сондай
-
ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар)
сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.


Әдістемелік ұсыныстар

мұғалімдер
г
е, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің
әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа
да мүдделі тұлғаларға арналған.
Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми инте
рнет
-
сайттағы қолжетімді
ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.

3


Мазмұны

1
-
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

.............

4

«Таза, мінсіз асыл сөз»
бөлімі бойынша жиынтық бағалау

................................
.......................

4

2
-
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

...........

10

«Тәрбиенің қайнар бұлағы» б
өлімі

бойынша жиынтық бағалау

................................
.............

10

3
-
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

...........

16


«Адамгершілік
-

асыл қасиет» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

................................
......

16

4
-
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

...........

20


«Отбасы құндылықтары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

................................
..............

20
4


1
-
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР


«
Таза, мінсіз асыл сөз
»

б
өлім
і
бойынша жиынтық бағалау


Тақырып

Асан қайғы

«Асан қайғ
ының жерге айтқан сыны» аңызы
,
«Қобыланды батыр» жыры


Оқу мақсат
ы

А/И2 Эпикалық шығ
армадағы автор бейнесін анықтау

Б/
С2 Кейіпкерлерді шынайы өмірмен
салыстырып бағалау


Бағалау критерийі


Ойлау дағдыларының

д
еңгейі


Білім алушыШығармадағы авт
ордың

бейнесіне талдау жасайдыШығарма кейіпкерлерін
ің әрекетін

қазірг
і
өмірмен

салыстыра бағалайдыЖоғары деңгей

дағдылар
ы

Орындау уақыты

1
5
-
20

минут


1
-
т
апсырма

Шығармадан келтірілген үзінділерді пайдалана отырып, автордың негізгі ойын,
көзқарасын анықтаңы
з.Асан қайғының (автор бейнесі) жерге айтқан
сын
ы арқылы жердің қандай қасиеттері
туралы айтқанына талдау жасаңыз.

Асан қайғының сыны

Қандай
қасиеттер

туралы айтады?

Автор қандай
адам?

Түркістанның қасында ескі қорған қала Сауранды
көргенде: «Әттеген
-
ай, қорғанды ай тақырдың
бетіне, Шөлістанның өтіне салған екен. Сарқырап
аққан су
ы жоқ, жайқалып тұрған нуы жоқ,

түбі
тұрақты қала бола алмас»,
-

деген екен.Баянауыл тауын көргенде:
«Баянға жаймай, қой
семірмес»,
-

деп, Асан қазіргі Баянауылды өзіне
ж
айлау етіпті.


Жетісуды көргенде: «Мынау Жетісудың
ағашының басы сайын жеміс екен, шаруаға
жақсы

қоныс екен»,
-

депті.


Ақмешіт (қазіргі Қызылорда) тұсындағы Сыр
өлкесін көргенде: «Ей, Ақмешіт, жерің шаң екен,
суың жар екен, әр бұтаның түбінде кесек ет
ің бар
екен! Елің жұтамас, малыңның көзіне сақ бол!»
-

депті.


Қарсақбай аймағын көргенде: «Айналаң жапан түз
екен,

тауыңның асты жез екен, екі тауың ел
біткенді шақырар, басыңа байлық қонар, жұртың
ашықпас!»
-

деп жүріп кетіпті.
5


2
-
тапсырма

«Қобылан
ды батыр» жырындағы батыр бейнесі
н

қазіргі шынайы өмірдегі батыр
бейнесімен салыстырыңыз, айырмашылығы мен ұқсастығын сөздер мен сөз
тіркестері арқылы жазыңыз.


«
Қобыланды

батыр
»

жырындағы батыр
бейнесінің ерекшелігін
сипатт
айтын сөздер мен
сөз тіркестері

О
ртақ

белгілері

(ұқсастықтары)


Қазіргі

замандағы батыр
бейнесінің ерекшелігін
сипаттайтын сөздер мен
сөз тіркестеріБағалау критерийі


тапсырма

Дескриптор

Балл

Білім алушы

Шығармадағы
автордың бейнесіне
талдау жасайды.


1

шығарма
дан келтірілген үзінділерден
жерге қатысты қасиеттерді анықтайды;

1
-
қасиет

2
-
қасиет

3
-
қасиет

4
-
қасиет

5
-
қасиет1

1

1

1

1

ү
зінділер бойынша автор бейнесіне
3
-
5
сөйлеммен қорытынды жасайды;

1

Шығарма
кейіпкерлерінің
әрекетін қазіргі
өмірмен салыстыра
б
ағалайды.

2

жырдағы батырдың әрекеттері және оны
сипаттайтын сөздер мен сөз тіркестерін
анықтайды;

1

қазіргі

замандағы батырлардың
ерекшелігін өз сөзімен сипаттайды;

1


екі замандағы батырларға тән ортақ
ұқсастықтарды

табады.

1

Барлығы


9


24
Нұрдәулет Ақыш «Нағыз әже қайда?»
әңгімесі. «Отбасы құндылықтары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау нәтижесіне қатысты
ата
анала
рға арналған ақпарат (рубрика
)
Білім алушының аты
жөні
Бағалау критерий
Оқу жетістігі
еңгей
Төмен
Орта
Жоғары
Шығармадағы тілдік бейнелеу,
суреттеу құралдарының (теңеу,
эпитет, ауыспалы мағынадағы
сөздер, қайталау, өлең

құрылысы) мағынасын
анықтайды

Әңгімедегі автордың тіл шеберлігін,
тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарын
(теңеу, эпи
тет, ауыспалы мағынадағы
сөздер)

ажырату
, суретпен
салыстыру арқылы анықтау
,

берілген
сөйлемдерден сюжеттік кезеңдерді
суреттермен

сәйкестендіру қиындық
туғызады
Әңгімедегі автордың тіл
шеберлігін,
тілдік бейнелеу,
суреттеу құралдарын (теңеу,
эпитет, ауы
спалы мағынадағы
сөздер)

ажыратуда
, суретпен
салыстыру арқылы анықтауда,

берілген сөйлемдерден сюжеттік
кезеңдерді суреттермен
сәйк
естендіруде қателік
жібереді

Әңгімедегі автордың тіл шеберлігін,
тілдік бейнелеу, суреттеу
құралдарын (теңеу, эпитет,
уыспалы мағынадағы сөздер)

ажыратады
, суретпен салыстыру
арқылы анықтайды
,

берілген
сөйлемдерден сюжеттік кезеңде
рін
суреттермен сәйкестендіреді

ейіпкерд
і ерекшелігіне
талдайды

Кейіпкерге сыни баға бе
ріп, эссе
жазу қиындық туғызады
Кейіпкерге сыни

баға беріп,
эссе
жазуда қателіктер жібереді
Кейіпкер
ге сыни баға беріп, эссе
жазады
��23

Осыдан кейін ешкім күтпеген керемет оқиға болды.
Жұдырықтар дауылы күрт тынды да, Ривера рингте
жалғыз қалды. Дэнни, қаһарлы да даңқты Дэнни
шалқасынан түсіпті. Ол тең
селіп барып немесе
тізерлей барып,
жайлап жантая құламады, мұрттай
Оны Ривераның серпе ұрған сол қолы баудай
түсірген екен.


Джек Лондон. «Мексика ұлы» http://bilimland.kz/
2-
тапсырма
Кейіпкерге сыни тұрғыдан баға бере отырып,
-4
0 сөзден тұратын эссе жазыңыз.
Бағалау критерийі

тапсырма
Дескриптор
Балл
Білім алушы

Шығармадан тілдік
бейнелеу, суреттеу
құралдарының

мағынасын анықтайды

1

әңгімедегі автордың тіл шеберлігін,
тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарын
(теңеу, эпитет,
ауыспалы мағынадағы
сөздер)

ажыратады
, суретпен салыстыру
арқылы анықтайды;

1

берілген сөйлемдерден сюжеттік
кезеңдерді суреттермен сәйкестендіреді.

1

ейіпкерді
ерекшелігіне талд
айды

2

ейіпкерге сыни баға беріп, эссе жазады.

1

1

1

Барлығы


5

��22
«Отбасы құндылықтары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Д.Лондон «Мексика ұлы» ә
ңгімесі

Оқу мақсат


Шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу
құралдарының (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы
сөздер, қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау

Б/С 3.Шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы
тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

Бағал
ау критерийі
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білім алушы

Шығармадан тілдік бейнелеу, суреттеу
құралдарының

мағынасын анықтайды
Кейіпкерді ерекшелігіне талдайды
Жоғары деңгей

дағдылар

Орындау уақыты
1
5
-
20

минут

1
-
апсырма
Мексика ұлы» әңгімесінің жел
бойынша берілген сөйлемдерден сюжеттік
кезеңдерін суретпен сәйкестендіріңіз.
Мексика ұлы
әңгімесі бойынша үзінділер

Суреттер


Гонг қағылды да, айқас басталып кетті. Көрермендер
бір серпіліп, алға ентелей қалысты. Шыдамсыздана
шиыршық атып тұрға
н Дэнни екі аралықты бір
-
ақ
аттап, Мексика баласын екі шайнап, бір жұту
мақсатымен дүрсе қоя берді. Ол
дегеннен
-
ақ
Ривераға жұдырықт
ы жаңбырдай жаудырып
кеп
жіберді.
Тәжірибелі де шебер боксшының тұс
-
тұсынан
төпелеген соққылары Ривераны жел айдаған қаң
бақтай
дөңгелетіп әкеп, керме арқанға жапсырды.


Дауыл толқынтқан теңіз шуындай ду соғылған
шапалақтар үнінен селт етіп, басын көтерген Ривера
айналасында құрдай жорғалаған жаттықтырушылар
мен секунданттарын ертіп, орталық алаңға келе жатқан
ни Уордты көрді.Спайдер Ховерти Ривераның тоқыма көйлегін басынан
сыпырған кезде, зал іші күңіреніп кеткендей болды.
Қара торы өңі оны барынша арық та әлжуаз етіп
көрсетті.
Рас, бұл
ық еттері оны
бар болатын, бірақ
қарсыласымен салыстыруға келме
йтін. Алайда
алабұртқан көпшілік оның апайтөс кең кеудесін байқай
алмай қалды.

21
«Отбасы құндылықтары» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата
анала
рға арналған ақпарат (рубрика
)
Білім алушының аты
жөні
Бағалау критерий
Оқу жетістігі
деңгей
Төмен
Орта
Жоғары
Көркем шығармалардан шағын
көлемді үзінділерд
і мәнерлеп
оқиды, жатқа айтады

ейіпкерді таңдау,

е ену,

үзіндіні

мәнер
леп
жатқа айту қиындық туғызады

Жасырылған кейіпкерді
таңдауда

йіпкер рөліне енуде

үзіндіні

мәнерлеп ж
атқа айтуда
қателіктер жібереді

Жасырылған кейіпкерді
таңдайды,

кейіпкер рөліне енеді,

үзіндіні

мәнерлеп жатқа айтады

��17 kk-KZ&#x/Lan;&#xg kk;&#x-KZ/;&#xMCID;&#x 0 0;&#x/Lan;&#xg kk;&#x-KZ/;&#xMCID;&#x 0 0;«Адамгершілік
-
асыл қасиет» бөлім
бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата
аналарға
арналған ақпарат (рубрика
)
Білім алушының аты
жөні
Бағалау критерий
Оқу жетістігі
деңгей
Төмен
Орта
Жоғары
Шығарманың сюжеттік
жел
ісі бойынша ретін
орналастырады

Шығарманың мазмұны бойынша
оқиғалардың ретін белгілеу
қиынды

туғызады
Шығарманың мазмұны бойынша
оқиғалардың ретін

белгілеуде
қателіктер жібереді

Шығарманың мазмұны
бойынша оқиғалардың

ретін
дұрыс белгілейді

Мазмұн бойынша б
ерілген
сұрақтарға жауап береді

Берілген үш сұраққа мазмұн
бойынша жауап беру
де қиналады

Берілген үш сұраққа мазмұн
бойынша ж
ауап беруде қателіктер
жібереді


Берілген үш сұраққа ма
змұн
бойын
ша толық жауап береді

��16
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Адамгершілік
-
асыл қасиет» б
бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
М.Қабанбай «Бауыр» әңгімесі

Оқу мақсат

5.Т/Ж1. Әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы
мен сюжеттік дамуын сипаттау

Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының
еңгейі
Білім алушы

Шығарманы сюжеттік желісі бойынша ретімен
орналастырады
Мазмұн бойынша б
ерілген сұрақтарға жауап
береді
Білу және түсіну

Орындау уақыты
1
5
-
20

минут

1
-
тапсырма
Шығармадағы сюжеттер желісіне қарай оқиғаларды рет
імен орналастырыңыз.
Оқиғалар

Реті

-
өлгенше бұл дүниеден шешесін мың бейнеден іздесе де мәңгі бақи таба
алмай, арманда өтетін шығар…
Иә, Манап Симбатович секілді ағам бар деген ой, әрине,
алидың үш ұйықтаса
түсіне кірген емес
.

Қали

костюмге көз қ
иығын немқ
райды тастады да, миығынан күлімсіреді.
Алыстағы ағаң жыл он екі айда бір рет келеді.
Орындық арқалығын желкесіне жастап, басын артқа тастап жіберді де, көзін
жұмды.

Ауыл есіңде ме? Көкем, мен… Қалғұты… тау, қалың орман есіңде шығар?

Хат

жазамын. Келер жылы жазда келемін
...

Мереке қарсаңында жасөспірім боксшылардың қалалық біріншілігі өтеді.

2
-
тапсырма
Әңгіме
мазмұны бойынша берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
Сұрақ

Жауап

Қали

Манап әкелген костюмд

неге киіп көрмеді?

Қали

балалар
үйінде

немен айналысады?

Манап неліктен Қалиды балалар үйіне тапсырған еді?

Бағалау критерийі

тапсырма
Дескриптор
Балл
Білім алушы

Шығарманың сюжеттік
жел
ісі бойынша ретін
орналастырады

1

шығарманың мазмұны бойынша
оқиғалардың ретін бе
лгілейді
;

1

Мазмұн бойынша б
ерілген
сұрақтарға жауап береді

2

берілген үш сұраққа мазмұн
бойынша жауап береді.

1

1

1

Барлығы
15
«Тәрбиенің қайнар бұлағы» бөлімі
бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
анала
рға арналған ақпарат (рубрика
)
Білім алушының аты
жөні
Бағалау критерий
Оқу жетістігі
деңгей
Төмен
Орта
Жоғары
Шығармадағы кейіпкерлер

портреті мен іс
-
әрекеті
арқылы образын сипаттайды.

ейіпкер образын ашатын сөз
қолданыстарын талдау, 2
-
3
сөйлемме
н қорытып жазу
қиындық туғызады


Мәтіндегі кейіпкер образын
ашатын сөз қолданыстарын
талдауда, 2
-
3 сөйлеммен қорытып
жазуда қателіктер жі
ереді


Мәтіндегі кейіпкер образын
ашатын сөз қолданыстарын
талдайды, 2
-
3

сөйлеммен
толық қорытып жазады

Шығармадан алған әсерін өз
пікірі арқылы
жазбаша
жеткізеді.

Шығармадан алған әсерін
сипаттап жазуда, хат
құрылымын,

сөз санын (
50

сөз)
сақта
уда қиналады

Шығармадан алған әсерін
сипаттап жазуда, хат құрылымын,

сөз санын (
50

з) сақтауда
қателіктер жібереді

Шығармадан алған әсерін
сипаттап жазады, хат
құрылымын,

сөз санын (
50

сөз) сақтайды

��14
2
-
тапсырма

Өлеңнен

алған әсерің
ізді білдіре отырып, жетім бала Ақ
тан жасқа (
5
0

сөз көлемінде)

хат жазыңыз.

Бағалау критерийі

тапсырма

Дескриптор

Балл
Білім алушы

Көркем шығармадағы
кейіпкерлер

портреті
мен іс
-
әрекеті арқылы

образын ашу

1

тіндегі кейіпкер образын ашатын

сөз

қолданыстарын талдай отырып, 2
-
3
сөйлеммен қорытып жазады;

1

Көркем шығармадан
алған әсерін
сипаттап
авторға хат, өлең жазу

2

шығармадан алған әсерін сипаттап
жазады;

1

хат құрылымын сақтап жазады;

1

сөз санын (5
0 сөз) сақтайды.

1

Барлығы

4

��13
«Тәрбиенің қайнар бұлағы» бөлімі
бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Дулат Бабатайұлы «
О, Ақтан жас, Ақтан жас»

Оқу мақсат

5.Т/Ж3. Көркем шығармадағы кейіпкерлер

портреті мен іс
-
әрекеті арқылы

образын ашу

5.А/И4. Көркем шығармадан алған әсерін
сипаттап
,

авторға
хат, өлең жазу

Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білім алушы

Шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс
-
әрекеті
арқылы образын

сипаттайды
Шығармадан алған әсері


пікірі арқылы

жазбаша
жеткізеді
Білу және түсіну

Орындау уақыты
15
-
20

минут

1
-
тапсырма
Кейіпкерлердің іс
әрекеті мен
портретін талдап,
автордың мәтіндегі кейіпкер
образын ашуда сө
з қолданысына талдау жасаңыз
3 сөйлем)
ейіпкер портреті

(Ақтан жас) мен іс
-
әрекетін

ашудағы
өлең

жолдары

Автордың кейіпкер образын ашудағы
сөз қолданысына талдау

Жапанға біткен жапырақ,

Жамылсаң тоңар ма
екенсің?

Жазғы шыққан бүлдірген,

Сұғынсаң тояр ма екенсің?

Бадан

көз, тоғыз тор,

Сауыт киер ме екенсің?

Білтеліні тұтатып,

Түтінін үзбей оқ атып,

Жау қашырар ма екенсің?

Тұлпар атты жаратып,

Құйрық
-
жалын таратып,

Сырты қырлы, жүзі алмас,

Сапы асынар
ма екенсің?

Тең құрбымен теңеліп,

Шаруа жиып кенеліп,

Бала сүйіп, мал жиып,

Керсеніне бал құйып,

Өмірде

сүрер ме екенсің?

Жетімдіктен өтерсің,

Шаң бермей әлі кетерсің,

Қажыма
, Ақтан, қажыма,

Жетерсің, әлі, жетерсің.

��12 kk-KZ&#x/Lan;&#xg kk;&#x-KZ/;&#xMCID;&#x 0 0;&#x/Lan;&#xg kk;&#x-KZ/;&#xMCID;&#x 0 0;«Тәрбиенің қайнар бұлағы» бөлімі
бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға арналған ақпарат (рубрика
)
Білім алушының аты
жөні
Бағалау критерий
Оқу жетістігі
деңгей
Төмен
Орта
Жоғары

Шығармадағы суреттеулер
мен қарама
-
қарсы
суреттеулерді ажыратады
кі кейіпкердің қарама
-
қарсы іс
-
әрекетін берудегі салыстыр
суреттеулерді табуда қиналады
ғармадағы екі кейіпкердің
қарама
-
қарсы іс
-
әрекетін берудегі
салыстыра суреттеул
ерді табуда
қателіктер жібереді
Шығармадағы екі кейіпкердің
қарама
-
қарсы іс
-
әрекетін
берудегі

салыстыр
суреттеулерді табады

Шығармадағы кейіпкердің
жеке құндылығына талда
жасай отырып, әдеби эссені
жүйелі жазады
.

ссенің сұрағына жауап беретін
үш дәйексөзді (аргумент есебінде)
таңдауда

эссе құрылымын, сөз санын
сақтауда (кіріспе, негізгі,
қорытынды
сөз саны
-
-

стильді (көркем ә
деби) орынды
қолдануда қиналады

ссенің сұрағына жауап беретін үш
дәйексөзді (аргумент есебінде)
таңдауда

эссе құрылымын, сөз санын
сақтауда (кіріспе, негізгі,
қорытынды
сөз саны
-
-
стильді (көркем әдеби) орынды
қолдануда
қателіктер
жібереді

Эссенің сұрағына жауап беретін
дәйексөзді (аргумент
есебінде) таңдайды,

эссе құрылымын, сөз санын
сақтайды (кіріспе, негізгі,
қорытынды
сөз саны
-
-
стильді
(көркем әдеби) орынды
қолданады

��11
2

мағ
ынасы не?

деп.

Жомарт айтты дейдi:...»

3

4

Бағалау критерийі

тапсырма

Дескриптор

Балл
Білім алушы

Шығармадағы суреттеулер мен
қарама
-
қарсы суреттеулерді
ажыратады

1

Шығармадағы екі кейіпкердің
қарама
-
қарсы іс
-
әрекетін
бер
удегі салыстыра
суреттеулерді табады;

1

Шығармадағы кейіпкердің
жеке құндылығына талдау
жасай отырып, әдеби эссені
жүйелі жазады


эссенің сұрағына жауап беретін
дәйексөзді (аргумент
есебінде) таңдайды;

1

эссе
құрылымын, сөз санын
сақтайды
ріспе, негізгі,
қорытынды, сөз саны
-
-

1

стильді (көркем әдеби) орынды
қолданады

1

Барлығы

4

��10
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН
ТАПСЫРМАЛАР
«Тәрбиенің қайнар бұлағы» бөлімі
бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Ыбырай Алтынсарин «Қыпшақ Сейітқұл»,

«Атымтай
Жомарт»

Оқу мақсат

5.А/И1. Әдеби шығармадағы екі нә
рсені салыстыра
суреттеулер мен

рама
-
қарсы

суреттеулерді табу

5.Б/С3 Шығ
армадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы
тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білім алушы

Шығармадағы суреттеулер

мен қарама
-
қарсы
суреттеулерді

ажыратады
Шығармадағы кейіпкердің жеке құндылығына
талдау жас
, әдеби эссені жүйелі жазады
Жоғары деңгей

дағдылар

Орындау уақыты
1
5
-
20

минут

1
-
тапсырма
«Қыпшақ Сейітқұл» әңгімесінен цитаталар келтіре отырып, Қыпшақ Сейітқұл мен
ағасының образдарын салыстырыңыз.
Кейіпкерлер

Кейіпкерлер іс
-
әрекетінен

цита
талар

Екі кейіпкердің образдарына
салыстыру (айырмашы

мен ұқсастығына) жасаңыз.

Қыпшақ

Сейітқұл

Сейітқұлдың ағасы

2
-
тапсырма


Суреттерге назар а
ударып, «Атымтай Жомарт» туралы
әңгіме үзіндісін оқыңыз.
Осы
шығармадағы автордың
ойын жалғастыр
«Бүгінгінің Атымтай Жомарты қандай?»
тақырыбында әдеби эссе (сөз саны

-

60
-
7
0) жазыңыз.

Атымтай Жомарт» әңгімесі

1Атымтай Жомарт өзi есепсiз бай бола тұрып, күн
сайын бiр мезгiл үстiне ескi
-
құсқы киiм киiп, отын
кесiп, шөп тасып жұмыс
қылады екен. Бiр күнi өзiнiң
жақын, таныстары сұрады дейдi:

Жомарт, құдай берге

дәулетiңiз бар, ашқа
тамақ, жалаңашқа

киiм, үйсiздерге

үй болдыңыз,
сөйт

,

өз басыңызды кемшiлiкке салып, жете
алмаған жарлыша отын кесiп, шөп тасығаныңыздың
��9 kk-KZ&#x/Lan;&#xg kk;&#x-KZ/;&#xMCID;&#x 0 0;&#x/Lan;&#xg kk;&#x-KZ/;&#xMCID;&#x 0 0;«Таза, мінсіз асыл сөз» б
бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға арналған ақпарат (рубрика
)
Білім алушының аты
жөні
Бағалау критерий
Оқу жетістігі
деңгей
Төмен
Орта
Жоғары
Шығарманың
басты

мен
негізгі

анықтайды.

ақырып пен и
деяға қатысты
үзінділерді табу
,

мағынасын өз
сөзімен түсіндіру
,

үзінділер

негізінде жырдың тақырыбы
мен
идеясын

анықтау қиындық
туғызады
.

Жырдан тақырып пен идеяға
қатысты

үзінділерді табуда,

мағынасын өз сөзімен түсіндіруде,

үзінділер

негізінде жырдың
тақырыбы мен идеясын
анықтауда қателіктер жіб
ереді.

Жырдан тақырып пен идеяға
қатысты

үзінділерді табады,

мағынасын өз сөзімен
айтады
,

үзінділер

негізінде жырдың
тақырыбы мен идеясын
анықтайды.

Шығармадан тілдік
бейнелеу, суретте
құралдарының мағынасын
ажырата

Сөздердің тура мағынасын,

бейнелеу

құрал түрін
анықтауда қиналады.

Сөздердің тура мағынасын,

бейнелеу

құрал түрін анықтауда
қателіктер жібереді.

Сөздердің тура мағынасын,

бейнелеу

құрал түрін
анықтайды.

8
Бағалау критерийі

тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Шығарманың басты
тақырыбы мен негізгі
ойын анықтайды

1

жырдан тақырып пен идеяға қатысты
үзінділер табады;

1

үзінділердің мағынасын өз сөзімен
айтады
;

1

үзінділер негізінде жырдың
тақырыбы мен идеясын
анықтайды;

1

Шығармадан

тілдік
бейнелеу, суреттеу
құралдарының

мағынасын
ажыратады

2

берілген сөздердің тура мағынасын
анықтайды;

1

бейнелеуіш құрал түрін анықтайды.

1

Барлығы

5

��7 kk-KZ&#x/Lan;&#xg kk;&#x-KZ/;&#xMCID;&#x 0 0;&#x/Lan;&#xg kk;&#x-KZ/;&#xMCID;&#x 0 0;«Таза, мінсіз асыл сөз»
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
ақырып
«Қобыланды батыр» жыры

Оқу мақсат

5.Т/Ж2. Әдеби шығарман
ың тақырыбы мен идеясын анықтау
.Шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу
құралдарының (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер,
қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау

Бағалау
критерийі
Ойлау дағдыларының
еңгейі
Білім алушы

Шығарманың басты тақырыбы мен негізгі ойын
анықтайды
Шығармадан тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының
мағынасын ажыратады
Жоғары деңг

дағдылар

Орындау уақыты
1
5
-
20

минут

1
-
тапсырма
Екі жақ
ы түсіндірме күнделігі
арқылы
«Қобыланды батыр» жырының
тақырыбы мен идеясын анықтаңыз.
естенің сол жағына мәтіннен
тақырыбы мен
идеясын
а байланысты
шығарма бойынша) үзінділер жаз

жағына

үзінділердің

түсіндірме
сін өз сөзіңізбен

жазыңыз.

Жырдан

үзінді

(цитата)

үсіндірме

(неге осы ойды таңдады,

ол несімен
маңызды болды)

Тақырыбы

Идеясы

2
-
тапсырма
Жырдан
төмендегі сөздердің тура мағынасын анықтаңыз, жазыңыз.
уыспалы мағыналы сөз

ура мағыналы
сөз

Бейнелеу

құрал түрі

ара үйл
і кедейлер қарқ болыпты да қалыпты
.

ылқы біткеннен тігерге тұяқ қалдырмай айдап
кетіпті
.

рыстанның апандай аузын көреді
.

араңғылық серпіліп жүре бергенде
...

ұстай

ұшып, құйғытып барады
.

��6 kk-KZ&#x/Lan;&#xg kk;&#x-KZ/;&#xMCID;&#x 0 0;&#x/Lan;&#xg kk;&#x-KZ/;&#xMCID;&#x 0 0;«Таза, мінсіз асыл сөз»
бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға арналған ақпарат (рубрика
)
Білім алушының аты
жөні
Бағалау критерий
Оқу жетістігі
деңгей
Төмен
Орта
Жоғары

зінділерден жер
ге қатысты
қасиеттерді анықтау
үзі
нділер бойынша автор бейнесіне
5 сөйлеммен қорытынды жасау
қиындық туғызады


Шығармадан келтірілген
үзінділерден
жерге қатысты
қасиеттерді анықтауда,
үзі
нділер
бойынша автор бейнесіне
5 сөйлеммен қорытынды жасауда
қателіктер жібереді.
Шығармадан келтірілген
үзінділерден
жерге қатысты
қасиеттерді
анықтайды,
үзі
нділер бойынша автор
ейнесіне 5 сөйлеммен толық
қорытынды жасайды.
Шығарма кейіпкерлерінің
әрекетін қазіргі өмірмен
Жырдағы батырдың әрекеттері
және оны сипаттайтын сөздер мен
сөз тіркестерін анықтауда,
қазіргі
замандағы батырлардың
ерекшелігін өз сөзімен сипаттауда,
екі замандағы батырларға тән
ортақ ұқсастықтарды табуда
қин
алады.
Жырдағы батырдың әрекеттері
және оны сипаттайтын сөздер мен
сөз тіркестерін анықтауда,
қазіргі
замандағы батырлардың
ерекшелігін өз сөзімен сипаттауда,
екі замандағы батырларға тән
ортақ ұқсастықтарды табуда
қателіктер жібереді.
Жырдағы батырдың
әрекеттері
және оны сипаттайтын сөздер
мен
сөз тіркестерін
анықтайды,
қазіргі
замандағы батырлар
дың
ерекшелігін өз сөзімен
сипаттайды,
екі замандағы батырларға
тән
ортақ ұқсастықтарды
табады.
��20
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Отбасы құндылықтары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Нұрдәулет Ақыш «Нағыз әже қайда?" ә
ңгімесі

Оқу мақсат

Т/Ж4. Көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді
мәнерлеп оқу, жатқа айту

Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білім алушы

Әдеби

шығармалардан шағын көлемді үзінділер
мәнерлеп оқып, жатқа

айтады
Білу және түсіну

Орындау уақыты
15
-
20

минут

апсырма
«Автор орындығын» пайдаланып,
«Нағыз әже қайда?
әңгімесі бойынша
кейіпкерлер атынан мәнерлеп, жатқа үзінді оқыңыз.
Нұсқау:
Білім алушы
лар жасырылған кейіпкерлер атын таңдап алады. Өзіне тиесілі
кейіпкерді р
ге ен
е отырып, дауыс нақышына салып, мәнерлеп (монолог) жатқа оқиды.
Кейіпкерлер:

1.
Ая (автордың 1
-
қызы
)
2.
Райхан (автордың 2
-
қызы)
3.
Азат (автор)
4.
Жолдас (досы)
5.
Азаттың әйелі
Мысалы: Азаттың әйелі (Жақсы кісілер. Тіпті айтары жоқ, оңды адамдар.

Асты
-
үстімізге
түсіп,

жандары қалмай жүгіріп жүр. Қонаққа да өңкей тамаша адамдар жиналған екен.)

Бағалау критерийі
тапсырма

Дескриптор

Балл
Білім алушы

Көркем шығармалардан шағын
көлемді үзінділерд
і мәнерлеп
оқиды, жатқа айтады
жасырылған кейіпкерді таңдайды;
кейіпкер рөліне енеді;
үзіндіні
мәнерлеп жатқа айтады.
Барлығы

3

��19 kk-KZ&#x/Lan;&#xg kk;&#x-KZ/;&#xMCID;&#x 0 0;&#x/Lan;&#xg kk;&#x-KZ/;&#xMCID;&#x 0 0;«Адамгершілік
-
асыл қасиет» бөлім
бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата
анала
рға арналған ақпарат (рубрика
)
Білім алушының аты
жөні
Бағалау критерий
Оқу жетістігі
деңгей
Төмен
Орта
Жоғары
Көркем шығармадан алған
ерін сипаттап хат, өлең
жазады,
құрылымын
сақтайды
ат құрылымын сақта
,

кіріспе бөлімде автор өлеңінен
алған әсерін жеткізу,

негізгі
бөлімде автор айтқан қасиеттердің
қазіргі өмірде көрініс табуына
өмір
ден дәлелдер келтіру,

қорытынды

бөлімде заманда
старын
адамгершілік қасиеттерге
шақырып, хатты рәсімдеу қи
ындық
туғызады
.

ат құрылымын сақтауда,

кіріспе бөлімде автор өлеңінен
алған әсерін жеткізуде,

негізгі бөлімде автор айтқан
қасиеттердің

қазіргі өм
ірде көрініс
табуына өмірден дәлелдер
келтіруде,

қорытынды

бөлімде
замандастарын адамгершілік
қасиеттерге шақырып, хатты

рәсімдеуде қателіктер жібереді

ат құрылымын сақтайды,

кіріспе бөлімде а
втор өлеңінен
алған әсерін

жеткізеді,

негізгі бөлімде авт
ор айтқан
қасиеттердің қазіргі өмірде көрініс
табуына өмірден нақты дәлелдер
келтіреді,

қорытынды

бөлімде
замандастарын адамгершілік
қасиет
терге шақырып, хатты
рәсімдейді

Өмірмен

байланыстырады

Шынайы өмірме
н байланыстыру
қиындық туғызады

Шынайы

өмірмен бай
ланыстыруда
қателіктер

жібереді

Шынайы өмірмен
айланыстырады

��18
«Адамгершілік
-
асыл қасиет» бөлімі
бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
А.Байтұрсынұлы «Адамдық диқ
аншысы» өлеңі

Оқу мақсат

5.А/И4. Көркем шығармада
н алған әсерін сипаттап
авторға

хат, өлең жазу

5.
Б/С 2

Кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып
бағалау

Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының
еңгейі
Білім алушы

Көркем ш
ығармадан алған әсерін сипатт

хат
жазады, құрылымын

сақтайды
Өмірмен

байланыстырады
Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты
15
-
20

минут

апсырма
Ақынның «Тұқымын адалдықтың шаштым, ектім...» деген өлең жолдарындағы
басты ойын дамыта отырып,
пікіріңізді білдіріп,
замандас
рың
зға
арнап хат
жазыңыз.
Шынайы өмірмен байланыстырыңыз.

Бағалау критерийі

тапсырма
Дескриптор
Балл
Білім алушы

Көркем шығармадан
алған әсерін сипаттап
хат жазады,
құрылымын

сақтайды

1

хат құрылымын сақтайды;

1

кіріспе бөлімде автор өл
еңінен алған әсерін
жеткізеді;

1

негізгі бөлімде автор айтқан қасиеттердің
қазіргі

өмірде көрініс табуына өмірден
дәлелдер келтіреді;

1

қорытынды

бөлімде замандастарын
адамгершілік қасиеттерге шақырады
;

1

Өмірмен

байланыстырады

ынайы өмірмен ба
йланыстырады.

1

1.
Барлығы
21
«Отбасы құндылықтары» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата
анала
рға арналған ақпарат (рубрика
)
Білім алушының аты
жөні
Бағалау критерий
Оқу жетістігі
деңгей
Төмен
Орта
Жоғары
Көркем шығармалардан шағын
көлемді үзінділерд
і мәнерлеп
оқиды, жатқа айтады

ейіпкерді таңдау,

е ену,

үзіндіні

мәнер
леп
жатқа айту қиындық туғызады

таңдауда
йіпкер рөліне
нуде
үзіндіні
мәнерлеп
атқа
йтуда
қателіктер жібереді
таңдайды,
кейіпкер рөліне
неді,
үзіндіні
мәнерлеп
тқа
йтады
��20
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Отбасы құндылықтары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Нұрдәулет Ақыш «Нағыз әже қайда?" ә
ңгімесі

Оқу мақсат

Т/Ж4. Көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді
мәнерлеп оқу, жатқа айту

Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білім алушы

Әдеби

шығармалардан шағын көлемді үзінділер
мәнерлеп оқып, жатқа

айтады
Білу және түсіну

Орындау уақыты
15
-
20

минут

апсырма
«Автор орындығын» пайдаланып,
«Нағыз әже қайда?
әңгімесі бойынша
кейіпкерлер атынан мәнерлеп, жатқа үзінді оқыңыз.
Нұсқау:
Білім алушы
лар жасырылған кейіпкерлер атын таңдап алады. Өзіне тиесілі
кейіпкерді р
ге ен
е отырып, дауыс нақышына салып, мәнерлеп (монолог) жатқа оқиды.
Кейіпкерлер:

1.
Ая (автордың 1
-
қызы
)
2.
Райхан (автордың 2
-
қызы)
3.
Азат (автор)
4.
Жолдас (досы)
5.
Азаттың әйелі
Мысалы: Азаттың әйелі (Жақсы кісілер. Тіпті айтары жоқ, оңды адамдар.

Асты
-
үстімізге
түсіп,

жандары қалмай жүгіріп жүр. Қонаққа да өңкей тамаша адамдар жиналған екен.)

Бағалау критерийі
тапсырма

Дескриптор

Балл
Білім алушы

Көркем шығармалардан шағын
көлемді үзінділерд
і мәнерлеп
оқиды, жатқа айтады

1

кейіпкер рөліне енеді;
үзіндіні
мәнерлеп жатқа айтады.
Барлығы

3

��17 kk-KZ&#x/Lan;&#xg kk;&#x-KZ/;&#xMCID;&#x 0 0;&#x/Lan;&#xg kk;&#x-KZ/;&#xMCID;&#x 0 0;«Адамгершілік
-
асыл қасиет» бөлім
бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата
аналарға
арналған ақпарат (рубрика
)
Білім алушының аты
жөні
Бағалау критерий
Оқу жетістігі
деңгей
Төмен
Орта
Жоғары
Шығарманың сюжеттік
жел
ісі бойынша
орналастырады

RuZjfZgu�fZafgu�[hcugrZ�
hbZeZj^u�j_lg�[_e]e_m�
bug^u


lmuaZ^u

RuZjfZgu�fZafgu�[hcugrZ�
hbZeZj^u�j_lg

[_e]e_m^_�
Zl_edl_j�`[_j_^

RuZjfZgu�fZafgu�
[hcugrZ�hbZeZj^u

j_lg�
^juk�[_e]e_c^

FZafg�[hcugrZ�[
_je]_g�
kjZlZjZ�`ZmZi�[_j_^

;_je]_g�r�kjZZ�fZafg�
[hcugrZ�`ZmZi�[_jm
^_�bgZeZ^u

;_je]_g�r�kjZZ�fZafg�
[hcugrZ�`
ZmZi�[_jm^_�Zl_edl_j�
`[_j_^


;_je]_g�r�kjZZ�fZ
afg�
[hcug
rZ�lheu�`ZmZi�[_j_^

��16
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Адамгершілік
-
асыл қасиет» б
бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
М.Қабанбай «Бауыр» әңгімесі

Оқу мақсат

5.Т/Ж1. Әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы
мен сюжеттік дамуын сипаттау

Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының
еңгейі
Білім алушы

Шығарманы сюжеттік желісі бойынша ретімен
орналастырады
Мазмұн бойынша б
ерілген сұрақтарға жауап
береді
Білу және түсіну

Орындау уақыты
1
5
-
20

минут

1
-
тапсырма
Шығармадағы сюжеттер желісіне қарай оқиғаларды рет
імен орналастырыңыз.
Оқиғалар

Реті

-
өлгенше бұл дүниеден шешесін мың бейнеден іздесе де мәңгі бақи таба
алмай, арманда өтетін шығар…
Иә, Манап Симбатович секілді ағам бар деген ой, әрине,
алидың үш ұйықтаса
түсіне кірген емес
.

Қали

костюмге көз қ
иығын немқ
райды тастады да, миығынан күлімсіреді.
Алыстағы ағаң жыл он екі айда бір рет келеді.
Орындық арқалығын желкесіне жастап, басын артқа тастап жіберді де, көзін
жұмды.

Ауыл есіңде ме? Көкем, мен… Қалғұты… тау, қалың орман есіңде шығар?

Хат

жазамын. Келер жылы жазда келемін
...

Мереке қарсаңында жасөспірім боксшылардың қалалық біріншілігі өтеді.

2
-
тапсырма
Әңгіме
мазмұны бойынша берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
Сұрақ

Жауап

Қали

Манап әкелген костюмд

неге киіп көрмеді?

Қали

балалар
үйінде

немен айналысады?

Манап неліктен Қалиды балалар үйіне тапсырған еді?

Бағалау критерийі

тапсырма
Дескриптор
Балл
Білім алушы


1

шығарманың мазмұны бойынша
оқиғалардың ретін бе
лгілейді
Мазмұн бойынша б
ерілген
сұрақтарға жауап береді
берілген үш сұраққа мазмұн
бойынша жауап береді.
Барлығы

4

��11
2

мағ
ынасы не?

деп.

Жомарт айтты дейдi:...»

3

4

Бағалау критерийі

тапсырма

Дескриптор

Балл
Білім алушы

Шығармадағы суреттеулер мен
қарама
-
қарсы суреттеулерді
ажыратады

1

қарама
қарсы іс
әрекетін
берудегі салыстыра
суреттеулерді табады;
1

Шығармадағы кейіпкердің
жеке құндылығына талдау
жасай отырып, әдеби эссені
жүйелі жазады
эссенің сұрағына жауап беретін
дәйексөзді (аргумент
есебінде) таңдайды;
эссе
құрылымын, сөз санын
сақтайды
ріспе, негізгі,
қорытынды, сөз саны
стильді (көркем әдеби) орынды
қолданады
Барлығы

Приложенные файлы

  • pdf 9533418
    Размер файла: 936 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий