РУП КАЗ ПДФ ДЛЯ 1 КУРСА


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

Л.Н. Гуми
лев

атындағы Еуразия
ұлттық университеті

Оқу

(модульдік) жұмыс бағдарламасы (
Syllabus
)

Басылым
:
бірінші


Е
Ұ
У Ф 703
-
13
-
17. Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы.

( Syllabus).

Бірінші басылымТүсініктеме хат


1.
Пәннің қысқаша сипаттамасы


Шетел тілі мәдени таралық және кәсіби қатынас құралы болып табылады, білім
алушы тұлғаның зияткерлік және эмоционалды дамуын ынта
ландыру әдісі, оны ӛзге
мәдениетті, объективте қабылдауға дайындау және ары қарай жалпы адам құндылықтарын
таныстыру, бұл ӛз кезегінде адамгершілік принциптері мен техникалық және экономикалық
білімнің адамгершілік жүйелерін жүзеге асыруды қамтамасыз етед
і.


Пәннің мақсаты:

Мақсаты:
Шетел тілінде оқыту үрдісінде тілдік емес мамандықтарындағы
студенттердің мәдениаралық коммуникативтік құзырлықтарын яғни (А2) стандартына және
(В1) базалық стандартына сәйкес қалыптастыру.


Пәннің міндеттері:

Білужалпы орта

білім негізінде алған және қалыптастырған білімдері мен
іскерлікткерін жетілдіру.

Істей алумәтіннің негізгі мағынасын беретін шешуші сӛздерді іріктеп алу;

оның
негізгі идеясын анықтау; дәйекті жоспарды құру; түрлі клишелерді пайдалана отырып
мәтіннің
мазмұнын қысқаша ауызша және жазбаша түрде баяндау; тыңдаған жазбаны
қысқаша айтып беру.

Дағдылары болу

-

мәтіннің негізгі мағынасын талдау, тақырып бойынша белсенді
лексиканы қолдана отырып ӛз кӛзқарасын білдіру,
айтылғанды растайтын тиянақты
дәлелдерді к
елтіре отырып талқылауда ӛз идеясын айта білу; одан ары оқиғаларды болжау
және тыңдалымнан кейін сұрақтарға жауап беру.

Мәдени қарым
-
қатынаста тіл жүйесін және оны қолдау әдістерін үйрену (В1).
Фонетикалық материал: жаңа тілдік материалдарды меңгеруде с
ӛйлеу қабілеттерін дамыту
және қолдану. Лексикалық материал: жиі қолданыстағы сӛздерді үйрету және пысықтау, сӛз
қорын 800
-
1000 сӛзге дейін кеңейту, сӛз құрамдарының морфо
-

синтаксиcтік, сӛз тіркестік
байланыстарын үйрету, сӛз тіркестеріне арналған сӛздікт
ерімен таныстыру
.


2.
Оқу пәнінің п
ререквизит
тері мен

постреквизиттері
:Пререквизиттер (
I семестр
)

Аталған пәнді меңгеру үшін
©Шетел тіліª (
ағылшын

тілі) (Деңгей В1)

пәннің (пәндердің)


(пән(дер)

атауы)

меңгеру барысында игерілген білім мен дағдылар қажет.
Постреквизиттер

Аталған пәнді меңгеру барысында игерілген білім мен дағдылар келесі пәндерді
меңгеруге қажет болып табылады
©Шетел тіліª (
ағылшын

тілі) (Деңгей В2)(пән(дер) атауы)Пререквизиттер (
II семестр
)

Аталған пәнді меңгеру үшін
©Шетел тіліª (
ағылшын

тілі) (Деңгей В2)

пәннің (пәндердің)(пән(дер) атауы)

меңгеру барысында игерілген білім мен дағдылар қажет.


Л.Н
. Гуми
лев

атындағы Еуразия
ұлттық университеті

Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы (
Syllabus
)

Басылым
:
бірінші


Е
Ұ
У Ф 703
-
13
-
17. Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы.

( Syllabus).

Бірінші басылым


Постреквизиттер

Аталған пәнді меңгеру барысында игерілген білім мен дағдылар келесі пәндерді
меңгеруге қажет болып т
абылады
©Шетел тіліª (ағылшын) (Деңгей C1)(пән(дер) атауы)
3. Оқу жоспарынан кӛшірме

Курс 1,2

Семестр
1,2,3,4

К
редит

саны

6


Сабақ түр
і

Жалпы сағат саны

Дәріс


Тәжірибелік сабақ

90

Семинар сабақ


Зертханалық сабақ


Студиялық сабақ


БӚЖ

180

Барлығы

270МОДУЛЬДЕР БОЙЫНША ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ


(академиялық сағатта)

1 семестр / 3 семестр


апталар


Модульдің және бағдарл
амалық материалдардың атауы


Сағат
саны1

М
odule 1. Social and domestic communicative sphere3

Тәжірибелік (семинар) сабақтар

1.1

Mood Food. Present simple and present continuous. Action and non
-
action ver
bs.

By the end of this unit, students should be able to use active vocabulary of this theme
in different forms of speech exercises. Students should learn and practice grammar
rules of present simple and present continuous. Students should know the usage o
f
action and non
-
action verbs and fulfill grammar exercises.
Forms of teaching: a frontal work, group‱s work

2

1.2

Family life.


By the end of this unit, students should be able to use active vo
cabulary of this theme
in different forms and extends students‱ knowledge of adjectives of personality etc.
Students watch the video and do the exercises.
Forms of teaching: a frontal work, group‱
s work

3


3

1.3 Younger brother or only child

? How was it for you

?

Future forms: Present
continuous,

going to,

will /shall.

By the end of this unit, students should be able to
use active vocabulary of this theme in different forms and extends students‱
knowledge of adjectives of personality etc. Students watch the video and do the
exercises. Students should know the rule of future forms in comparing going to and
present continuous.


Forms of teach
ing: a frontal work, group‱s work

3

4

1.
4 Spend or save? Present perfect or Past Simple

By the end of this unit, students should be able to use active vocabulary of this theme
3


Л.Н
. Гуми
лев

атындағы Еуразия
ұлттық университеті

Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы (
Syllabus
)

Басылым
:
бірінші


Е
Ұ
У Ф 703
-
13
-
17. Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы.

( Syllabus).

Бірінші басылым

in different forms of speech exercises. Students should be better at their diff
erent
attitudes to money. Students should know the usage of
Present perfect and Past
Simple

and fulfill grammar exercises.
Forms of teaching: a frontal work, group‱s work

5

1.5
Changing lives
.
Present Perfect

By the end of this unit, students should be able to use active vocabulary of this theme
in different forms of speech exercises. Students should know the rule of usage Present
Perfect and fulfill grammar exercises.
Forms of teaching: a frontal work, group‱s work

3

6

1.6

Life changing. Present Perfect Continuous

By the end of this unit, students should be able to use active vocabulary of this theme
in different forms of speech exerci
ses. Students should be better at using strong
adjectives
.

Students should know the rule of Present Perfect Continuous.
Forms of teaching: a frontal work, group‱s work

3

7

1
.7 Race across London
. Comparative and superlative degrees of adjectives

By the end of this unit, students should be able to use active vocabulary of this theme
in different forms of speech exercises. The topic is about traffic and transport. Learn
common words and phrases rel
ated to traffic which students put into practice in a
questionnaire. Students should know the rule of
comparative and superlative degrees
of adjectives

and fulfill grammar exercises.Forms of teach
ing: a frontal work, group‱s work

3


БӚЖ


1

1.1 Mood Food. Present simple and present continuous. Action and non
-
action verbs.

Prepare the presentation “Every country thinks that their cuisine is the best in the
world”

New English File Intermediate 3d e
dition Workbook pp. 4
-
6.

From reading to speaking.
Ж.Е.Сағымбаева, А.М. Мухтарханова, Г.З.
Тажитова.
pp 54
-
60.

On screen. Module7. pp 101
-
116.

Deadline


the 1
st

week

6

2

1.2
Family life.


Write a description of a person you know well.


New English File I
ntermediate 3d edition Workbook pp.7
-
9

From reading to speaking.
Ж.Е.Сағымбаева, А.М. Мухтарханова, Г.З.
Тажитова.
pp 1
-
8.

Deadline


the 2nd week

6

3

1.3 Younger brother or only child

? How was it for you

?

Future forms: Present
continuous,

going to,

wil
l /shall.

On screen. Module1. pp 5
-
20.

Deadline


the 3nd week

6

4

1.4
Spend or save? Present perfect or Past Simple

Find a proverb concerning “money” and explain its meaning

English File Intermediate 3d edition Workbook pp.11
-
13

From reading to speaking.

Ж.Е.Сағымбаева, А.М. Мухтарханова, Г.З.
Тажитова.
pp 9
-
15.

Deadline


the 4d week

6


Л.Н
. Гуми
лев

атындағы Еуразия
ұлттық университеті

Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы (
Syllabus
)

Басылым
:
бірінші


Е
Ұ
У Ф 703
-
13
-
17. Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы.

( Syllabus).

Бірінші басылым

5

1.5 Changing lives
.
Present Perfect

Write an essay “Sometimes you should change your life completely to be happy”

English File Intermediate 3d edition Workbook pp.15
-
16

From reading to speaking.
Ж.Е.Сағымбаева, А.М. Мухтарханова, Г.З.
Тажитова.
pp 95
-
100.

Deadline


the 5
th

week.

6

6

1.6 Life changing. Present Perfect Continuous

English File Intermediate 3d edition SB, ex 7 p.21

English File Intermediate 3d edition Work
book pp.15
-
16

Watch short film Oxfam/ http://vk.com/video
-
51506472_167336249?hd=
-
1&t=6s

From reading to speaking.
Ж.Е.Сағымбаева, А.М. Мухтарханова, Г.З.
Тажитова.
pp 22
-
27 Deadline


the 6th week

6

7

1.7 Race across London. Comparative and superlative de
grees of adjectives

English File Intermediate 3d edition SB, ex 8 p.27

English File Intermediate 3d edition Workbook pp.17
-
19

On screen. Module 8. pp 117
-
132.

Deadline


the 7
th

week.

6


Модуль
1

бойынша барлығы

63

М
odule 2. Social and cultural communic
ative sphere


Тәжірибелік (семинар) сабақтар

8

2.1 Stereotypes


or are they? Articles: a/an, the, no article


By the end of this unit, students should be able to use active vocabulary of this theme
in different forms of speech exercises. The topic o
f this lesson is about stereotypes.
Students should be better at discussing different characters. Students should know the
rule of
articles a/an, the, no article

and fulfill grammar exercises.Form
s of teaching: a frontal work, group‱s work

3

9

2.2 Failure and success.

Modal verbs: can, could, be able to. Reflexive pronouns

By the end of this unit, students should be able to use active vocabulary of this theme
in different forms of speech exercises
. Students extend their knowledge in using
modal verbs

and fulfill grammar exercises.Forms of teaching: a frontal work, group‱s work

3

10

2.3 He can speak eleven languages…..


By the end of this
unit, students should be able to use active vocabulary of this theme
in different forms of speech exercises. Students extend their knowledge in using
modal verbs

and fulfill grammar exercises.Form
s of teaching: a frontal work, group‱s work

3

11

2.4 Modern manners.

Modals of obligation: must, have to, should, should have.

By the end of this unit, students should be able to use active vocabulary of this theme
in different forms of speech exercises.
Students should be better at discussing
modern
manners.

Students should know the rule of m
odals of obligation: must, have to,
should, should have

and fulfill grammar exercises.Forms of teaching:
a frontal work, group‱s work

3

12

2.5 Mother
-
in
-
law from hell…or daughter
-
in
-
law from hell?

By the end of this unit, students should be able to use active vocabulary of this theme
in different forms of speech exercises. Students should be better at discu
ssing
modern
manners.


3


Л.Н
. Гуми
лев

атындағы Еуразия
ұлттық университеті

Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы (
Syllabus
)

Басылым
:
бірінші


Е
Ұ
У Ф 703
-
13
-
17. Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы.

( Syllabus).

Бірінші басылымForms of teaching: a frontal work, group‱s work

13

2.6 Sporting superstitions.
Past tenses: simple, continuous

By the end of this unit, students should be able to use acti
ve vocabulary of this theme
in different forms of speech exercises. Students should know the rule of past tenses:
Past Simple, Past Continuous and fulfill grammar exercises.Forms of teaching: a fr
ontal work, group‱s work

3

14

2.7 Famous cheating moments in sport.
Past Perfect

By the end of this unit, students should be able to use active vocabulary of this theme
in different forms of speech exercises. Students should be better at discussing famous

cheating moments in sport
.

Students should know the rule of past perfect and fulfill
grammar exercises.Forms of teaching: a frontal work, group‱s work

3

15

2.8
Love at Exit .
usually, used to

By
the end of this unit, students should be able to use active vocabulary of this theme
in different forms of speech exercises. The topic of this lesson is
Love at Exit;
students will discuss how they meet their friends and partners.

Students will know
two ne
w ways of present and past habits and states: usually and used to. Fulfill
grammar exercises.Forms of teaching: a frontal work, group‱s work

3


БӚЖ


8

2.1 Stereotypes


or are they? Articles: a/
an, the, no article


Prepare the presentation “Stereotypes about Men and Women”

English File Intermediate 3d edition Workbook pp.20
-
22

Deadline


the 8
th

week

6

9

2.2 Failure and success.

Modal verbs: can, could, be able to. Reflexive pronouns

Write a li
st of recommendations for your group mates how to succeed in learning
English

English File Intermediate 3d edition Workbook pp.24
-
26

Deadline


the 9
th

week

6

10

2.3 He can speak eleven languages…..


English File Intermediate 3d edition Workbook pp.24
-
26


On screen. Module 6. pp 85
-
100.

Deadline


the 10
th

week

6

11

2.4 Modern manners.

Modals of obligation: must, have to, should, should have.

Prepare the presentation “Different countries
-
different people
-
different manners”

English File Intermediate 3d e
dition Workbook pp.27
-
29

Watch short film “Boris Bikes

http://vk.com/video
-
51506472_167336339?hd=
-
1&t=30s

Deadline


the 11
th

week

6

1
2

2.5 Mother
-
in
-
law from hell…or daughter
-
in
-
law fr
om hell?

From reading to speaking.
Ж.Е.Сағымбаева, А.М. Мухтарханова, Г.З. Тажитова.
p
68
-
78

Deadline


the12
th

week

6

13

2.6 Sporting superstitions.
Past tenses: simple, continuous

Write a story describing the time when you had to become superstitious.

English File Intermediate 3d edition Workbook pp.30
-
31

6


Л.Н
. Гуми
лев

атындағы Еуразия
ұлттық университеті

Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы (
Syllabus
)

Басылым
:
бірінші


Е
Ұ
У Ф 703
-
13
-
17. Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы.

( Syllabus).

Бірінші басылым

From reading to speaking.
Ж.Е.Сағымбаева, А.М. Мухтарханова, Г.З. Тажитова.
p
47
-
53

On screen. Module 7. pp 101
-
116.

Deadline


the 13
th

week

14

2.7 Famous cheating moments in sport. Past Perfect

Ma
ke a report about some famous cheating moments in any field.

English File Intermediate 3d edition Workbook p.32

From reading to speaking.
Ж.Е.Сағымбаева, А.М. Мухтарханова, Г.З. Тажитова.
p
47
-
53

Deadline


the 14th week

6

15

2.5 Love at Exit .
usually, us
ed to

Students Book “English File3d edition” Grammar bank Unit 5B p. 141

English Grammar in Use/Fourth Edition/R. Murphy p. 36
-
37

Deadline


the 15
th

week

6


Модуль 2 бойынша барлығы

72


БАРЛЫҒЫ


135

2 c
еместр /4 семестрапталар


Модульдің және бағд
арламалық материалдардың атауы


Сағат
саны1

М
odule 1. Social and domestic communicative sphere3

Тәжірибелік (семинар) сабақтар

1.1 Shot on location. Passive Voice

By the end of this unit, students should

be able to use active vocabulary of this theme
in different forms of speech exercises. Students talk about their films. Extending
students‱ knowledge of passive voice and fulfill grammar exercises.


.

Forms of teaching: a frontal work, group‱s work

2

1.2 Judging by appearances.
Modals of deduction: might, can‱t, must.

By the end of this unit, students should be able to use active vocabulary of this theme
in different forms of speech exercises. Stude
nts should be better at adjectives of
describing personality. Students should do test on the grammar item they have learnt.Forms of teaching: a frontal work, group‱s work

3


3

1.
3

Extraordinary
school for boys.
First conditional

By the end of this unit, students should be able to use active vocabulary of this theme
in different forms of speech exercises. Students should know the usage of first
conditional type sentences and fulfill grammar exerci
ses.
Forms of teaching: a frontal work, group‱s work

3

4

1.
4

Ideal home. Second conditional

By the end of this unit, students should be able to use active vocabulary of this theme
in different fo
rms of speech exercises. Students should be better at discussing Ideal
home, their different attitudes to it. Students should know the usage of Second
conditional and fulfill grammar exercises.
Fo
rms of teaching: a frontal work, group‱s work

3

5

1.5 Sell and tell. Reported speech: sentences

By the end of this unit, students should be able to use active vocabulary of this theme
in different forms of speech exercises. Students should be better at pr
acticing
complaining and shopping
.

Students should know the rule of Reported speech.

3


Л.Н
. Гуми
лев

атындағы Еуразия
ұлттық университеті

Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы (
Syllabus
)

Басылым
:
бірінші


Е
Ұ
У Ф 703
-
13
-
17. Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы.

( Syllabus).

Бірінші басылым
Forms of teaching: a frontal work, group‱s work

6

1.6 How to complain successfully. Reported speech: questio
ns

By the end of this unit, students should be able to use active vocabulary of this theme
in different forms of speech exercises. The topic is about shopping and complaining.
Learn common words and phrases related to shopping which you put into practice i
n
a questionnaire. Students should know the rule of reported speech and fulfill grammar
exercises.Forms of teaching: a frontal work, group‱s work

3

7

1.7 What‱s the right job for you? Gerund

By
the end of this unit, students should be able to use active vocabulary of this theme
in different forms of speech exercises. Students should be better at identifying what
job would most suit their personality. Students should know the rule of usage gerund
and fulfill grammar exercises.Forms of teaching: a frontal work, group‱s work

3


БӚЖ


1

1.1 Shot on location. Passive Voice

Make a report “The film which was shot in Kazakhstan”

English File Intermediate 3d edition Workbook pp.37
-
38

On screen. Module 4. pp 53
-
68.

Deadline


the 1st


week

6

2

1.2 Judging by appearances.
Modals of ded
uction: might, can‱t, must.

Prepare the presentation “Appearance is important only for…”

English File Intermediate 3d edition Workbook pp.40
-
42

Watch and enjoy a film


Short films / iconic film locations” http://vk.com/video
-
51506472_167823134?hd=
-
1&t=2m11
s

Deadline


the 15
th

week

From reading to speaking.
Ж.Е.Сағымбаева, А.М. Мухтарханова, Г.З. Тажитова.
p
106
-
113

Deadline


the 2d week

6

3

1.3 Extraordinary school for boys.
First conditional

Make a report comparing the system of education in GB and Kazakhstan

Grammar: English File Intermediate 3d edition

Workbook pp.43
-
44

Deadline


the 1
st

week

From reading to speaking.
Ж.Е.Сағымбаева, А.М. Мухтарханова, Г.З. Тажитова.
p
100
-
106

Deadline


the 3d week

6

4

1.4 Ideal home. Second conditional

Prepare the presentation “The most unusual houses all over the w
orld”

English File Intermediate 3d edition Workbook pp.46
-
47

Deadline


the 4th week

6

5

1.5

Sell and tell. Reported speech: sentences

Write an essay “Buying things online
-
pros and cons”

English File Intermediate 3d edition Workbook pp.50
-
51

Deadline


th
e 5th week

6

6

1.6 How to complain successfully. Reported speech: questions


6


Л.Н
. Гуми
лев

атындағы Еуразия
ұлттық университеті

Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы (
Syllabus
)

Басылым
:
бірінші


Е
Ұ
У Ф 703
-
13
-
17. Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы.

( Syllabus).

Бірінші басылым

English File Intermediate 3d edition Workbook pp.51
-
52

Deadline


the 6
th

week

7

1.7 What‱s the right job for you? Ge
rund

Prepare the presentation “Extraordinary jobs”

English File Intermediate 3d edition Workbook pp.53
-
54

On screen. Module 3. pp 37
-
52.

Deadline


the 7
th

week

6


Модуль
1

бойынша барлығы

63

М
odule 2. Social and cultural communicative sphere


Тәж
ірибелік (семинар) сабақтар

8

2.1 Work.
Infinitive

By the end of this unit, students should be able to use active vocabulary of this theme
in different forms of speech exercises. Students should be better at identifying what
job would most suit their pe
rsonality. Students should know the rule of usage
infinitives and fulfill grammar exercises.Forms of teaching: a frontal work, group‱s work

3

9

2.2 Lucky encounters. Third conditional

By the end
of this unit, students should be able to use active vocabulary of this theme
in different forms of speech exercises. Students should be better at identifying good
and bad luck
.

Students should know the rule of third conditional which has the most
complex f
orm of the three conditionals and fulfill grammar exercises.Forms of teaching: a frontal work, group‱s work

3

10

2.3 A question of luck? Third conditional


By the end of this unit, students shoul
d be able to use active vocabulary of this theme
in different forms of speech exercises. Students should be better at identifying good
and bad luck
.

Students should know the rule of third conditional which has the most
complex form of the three conditional
s and fulfill grammar exercises.Forms of teaching: a frontal work, group‱s work

3

11

2.4 Too much information! Quantifiers

By the end of this unit, students should be able to use active vocabular
y of this theme
in different forms and extends students‱ knowledge of quantifiers a lot/plenty of, too
much, not enough, etc. Students should be better at discussing proper schedules.
Students should know the rule of noun formation, quantifiers and fulfill

grammar
exercises.Forms of teaching: a frontal work, group‱s work

3

12

2.5 Electronic devices.
Quantifiers, phrasal verbs

By the end of this unit, students should be able to use active vocabular
y of this theme
in different forms and extends students‱ knowledge of quantifiers a lot/plenty of, too
much, not enough, etc. Students should be better at discussing proper schedules.
Students should know the rule of noun formation, quantifiers. Extending
students‱
knowledge of phrasal verbs and fulfill grammar exercises..Forms of teaching: a frontal work, group‱s work

3

13

2.6 Modern icons. Relative clauses: defining and non
-
defining


By the end
of this unit, students should be able to use active vocabulary of this theme
in different forms of speech exercises. Students should focus on one of the most
3


Л.Н
. Гуми
лев

атындағы Еуразия
ұлттық университеті

Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы (
Syllabus
)

Басылым
:
бірінші


Е
Ұ
У Ф 703
-
13
-
17. Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы.

( Syllabus).

Бірінші басылым

iconic figures of the 20
th

century. Students extend their knowledge in using relative
clauses: d
efining and non
-
defining and fulfill grammar exercises.Forms of teaching: a frontal work, group‱s work

14

2.7 Great British Design Icons. Relative clauses: defining and non
-
defining


By the

end of this unit, students should be able to use active vocabulary of this theme
in different forms of speech exercises. Students should focus on one of the most
iconic figures of the 20
th

century. Students extend their knowledge in using relative
clause
s: defining and non
-
defining and fulfill grammar exercises.


Forms of teaching: a frontal work, group‱s work

3

15

2.8
Two murder mysteries
. Question tags.

By the end of this unit, students should
be able to use active vocabulary of this theme
in different forms of speech exercises. The topic of this lesson is murder mysteries.
Students will learn about Jack the Ripper. Students will know two new ways of
making questions, using question tags and ind
irect questions. Fulfill grammar
exercises.Forms of teaching: a frontal work, group‱s work

3


БӚЖ


8

2.1 Work.
Infinitive

English File Intermediate 3d edition SB, ex 7 p.81

English File Interme
diate 3d edition Workbook pp.54
-
55.

Watch short film. “Trinity college, Dublin”
http://vk.com/video
-
51506472_168042921?hd=
-
1&t=2m12s


On screen. Module 3. pp 37
-
52.

Deadline


the 8 th week

6

9

2.2
Lucky encounters. Third conditional

Describe a story when you helped a stranger.

English File Intermediate 3d edition Workbook pp.56
-
57

Deadline


the 9
th

week

6

10

2.3
A question of luck? Third conditional


Write a composition “Being lucky mea
ns…”

English File Intermediate 3d edition Workbook p.58

Deadline


the 10
th

week

6

11

2.4 Too much information! Quantifiers

Prepare the presentation “Ways to get information in the modern world”

English File Intermediate 3d edition Workbook pp.59
-
60.

Dea
dline


the 11
th

week

6

12

2.5 Electronic devices.
Quantifiers, phrasal verbs


English File Intermediate 3d edition SB, ex 6 p.91

English File Intermediate 3d edition Workbook p.61

Deadline


the 12
th

week

6

13

2.6 Modern icons. Relative clauses: defin
ing and non
-
defining

English File Intermediate 3d edition SB, ex 3 (A) p.95

English File Intermediate 3d edition Workbook pp.63
-
64


From reading to speaking.
Ж.Е.Сағымбаева, А.М. Мухтарханова, Г.З. Тажитова.
p
78
-
83

Deadline


the 13
th

week

6

14

2.7 Gre
at British Design Icons. Relative clauses: defining and non
-
defining


6


Л.Н
. Гуми
лев

атындағы Еуразия
ұлттық университеті

Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы (
Syllabus
)

Басылым
:
бірінші


Е
Ұ
У Ф 703
-
13
-
17. Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы.

( Syllabus).

Бірінші басылым

Make a list of 10 Kazakhstan top icons and describe their achievements.

English File Intermediate 3d edition Workbook pp.64
-
65

Deadline


the 14
th

week

15

2.8
Two murder mysteries
.
Question tags


Watch a film “The Hound of the Baskervilles”
http://vk.com/video
-
51506472_167887576?hd=
-
1&t=2s

English File Intermediate 3d edition Workbook pp.66
-
68

Deadline


the 15
th

w
eek

6


Модуль 2 бойынша барлығы

72

БАРЛЫҒЫ


135


4. Пәннің қысқаша ұйымдастырушылық
-
әдістемелік сипаттамасы

„Шетел тілі“ пәні оқытылуға міндетті болып табылады. Оқу жүктемесінің кӛлемі 6
кредиттен тұрады, оның ішінде 90 с


практикалық сабақ,
180с


БӚЖ.

Пәннің талаптары
: аудиториялық сабақтарға міндетті түрде қатысу, сұрақтарды
талқылауға белсене қатысу, оқу
-
әдістемелік кешені және негізгі әдебиет бойынша
практикалық сабақтарға алдын
-
ала дайындалу, БӚЖ тапсырмаларын сапалы және
уақытында дайын
дау, бақылаудың барлық түрлеріне (ағымдық бақылау, БӚЖ
-
ді бақылау,
аралық бақылау, қорытынды бақылау) міндетті қатысу.Оқу нәтижелерін бақылау түрлері

1,3семестр


Аралық бақылау 1Лексика
-
грамматикалық тест.
(
New English File. Intermediate. Test Bookl
et.
)


Аралық бақылау 2


Лексика
-
грамматикалық тест.
(
)2,4семестр


Аралық бақылау 1


Лексика
-
грамматикалық тест.
(
)Аралық бақылау 2


Лексика
-
грамматикалық тест.

(
)Қорытынды

бақылау емтихан ауызша түрде ӛткізіледі


Қорытынды бақылау

семестрлер бойынша эмтихан түрінде ӛткізіледі. Бақылаудың
объектісі шектеулі тақырыптардың және курс тарауындағы оқылатын мәселелердің
қарым
-
қатынас іскерліктеріндегі барлық тілдік (тыңдау, сӛйлеу,оқу, жазу) әркеттері болып
табылады.


Емтихан билетінің құрылымы 3 сұрақтан тұрады:


1.
Listen to the text and do the tasks
.

2.
Read the text №1 and choose the correct answer.

3. Speak on the
chosen topic.


Л.Н
. Гуми
лев

атындағы Еуразия
ұлттық университеті

Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы (
Syllabus
)

Басылым
:
бірінші


Е
Ұ
У Ф 703
-
13
-
17. Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы.

( Syllabus).

Бірінші басылым


Курстың

саясаты

мен

процедурасы


Оқу пәнін оқытуда оқытушының білім алушыларға қоятын нақты талаптар:


Ауызша қатынас саласының талаптары:


диалогты сөйлеуде:

-

ерекше, күшсіз, қарапайым, күнделікті қатынастағы жағдаяттарлы
оқыту
шымен, курстасымен, басқа да тұлғамен қатынасты игеру,

-

диалогта қарапайым сӛздер және сӛйлемдерді әлеуметтік
-

тұрмыстық,
әлеуметтік
-

мәдени және оқу
-

кәсіби салаларда ақпараттар алмасу үшін қолдану,

-

айтылған ұсынысқа кӛңіл аудару және ӛзі бастамалар ұсыну

және
әңгімелесушіні іс
-

әрекетке ояту, серіктесіне қарсы шығу немесе келісу.

Моноло
гты сөйлеуде
:

-

бірнеше сӛздер мен сӛйлемдерді қолдана отырып, ӛздерінің достарын
толық суреттеу, тұрмыс жағдайларын, ішудегі әдеттерін, ӛздерінің бос уақытын,
қаладағы
бағдар, ағымдық, отбасылық және ұлттық мерекелер және т.б.

-

сюжеттік суреттерді ӛз бетінше суреттеу,

-

оқыған мәтінді ӛз ұсынысын білдіре отырып қарапайым деңгейде қысқаша
мазмұндау,

-
ӛтілген тақырыптар бойынша үлкен емес (10
-
15 сӛйлем) кӛлемінде хабарлама
жасау.

Жазу қарым
-

қатынасы саласында
:

-

жай қарапайым қысқа хат жазу, қысқаша жеке хат, нормативті талаптарды
сақтай отырып түбіртектер толтыру, ӛзінің күн тәртібін құрастыру және жазу,
ӛзінің әдеттерін, ӛмірбаянын, ағымдық оқиғаларды қарапайым суреттеу;

-

о
қылған мәтінге және мәтін, тақырып бойынша ӛзінің баяндауына қысқаша
жоспар құру және жазу.

Тыңдалым барысында
:


-

б
асқа тұлғаның таныс тақырыпта тікелей қатынаста сӛйлеуінің жалпы
мазмұнын түсіну;

-

жиі қолданылатын тікелей, жеке қатынас саласындағы сӛйле
мдерді және
лексиканы түсіну, мысалы, негізгі жеке және отбасы ақпараттарын, дүкендегі
сауда және т.б.;

-

қысқа және нақты, қарапайым хабарламалар мен хабарландырулардың
негізгі кезеңін түсіну.

Оқылым саласында
:

-

құрылымы жағынан тапсырмаларын орындауға б
олатын

жоғары

денгейлі емес
оқытылған тақырыптар тӛңірегіндегі мәтіндерді оқу
;

-

екі тілдік сӛздіктермен және басақа да анықтамалармен жұмыс істеу,
оларды жақсы меңгеру;

-


ӛзінің оқу тәжірибесіне, сондай
-

ақ ана тіліне сүйену;

-


тілдік және шартты жорамалдард
ы дамыту;

-


ӛз бетімен оқу дағдыларын дамыту.


5. Білім алушылардың оқу нәтижелерін бағалау жүйесі


Студенттердің (білім алушылардың) оқудағы жетістіктері оқу тапсырмаларының
барлық түрлері және міндеттері балдық
-
рейтингілік әріптік жүйе бойынша бағаланад
ы.
Студенттердің оқудағы жетістіктері 100 балдық ауқыммен әр орындалған тапсырма үшін

Л.Н
. Гуми
лев

атындағы Еуразия
ұлттық университеті

Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы (
Syllabus
)

Басылым
:
бірінші


Е
Ұ
У Ф 703
-
13
-
17. Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы.

( Syllabus).

Бірінші басылым

қойылады

(ағымдық сабақтың жауабы, үй тапсырмасын тапсыру, студенттің ӛздік жұмысы,
межелік бақылау) және үлгерімнің ағымдық бақылаудың соңғы нәтижесі орта
арифметикалық
есеппен қорытылады.

Студенттердің білімі, іскерліктері және дағдылары келесідегі жүйе бойынша бағаланады.
Білім алушылардың білімі, шеберлігі, дағдылары келесі жүйе бойынша бағаланады


Әріптік жүйе
бойынша баға

Бал
л
дардың сандық
эк
виваленті

Пайыздық кӛрсеткіші

Дәстүрлі жүйе
бойынша баға

А

4,0

95
-
100

Ӛте жақсы

А
-

3,67

90
-
94

В+

3,33

85
-
89

Ж
ақсы

В

3,0

80
-
84

В
-

2,67

75
-
79

С+

2,33

70
-
74

Қанағаттанарлық

С

2,0

65
-
69

С
-

1,67

60
-
64

D
+

1,33

55
-
59

D

1,0

50
-
54

F

0

0
-
49

Қанағат
танарлық
сыз
Балл


Практикалық сабақтарда баға қою критерийлері
(бакалавриат)

А

95
-
100

Шет тілінен толық және терең білім кӛрсету
;
тілдік дағдылардың барлық
түрінен қатесіз тапсырмалар орындау
;

аудио мәтіндерді толық түсіну
;
шет
тілінде мәтіндерге та
лдау жасау
;
қатесіз сӛйлеу
,
сӛйлеу барысында күрделі
грамматикалық құрылымдар қолдану
; 20
0
сӛз кӛлемінде
эссе

жазу

(
кіріспе
,
негізгі бӛлім, мазмұны
);
акцентсіз таза дыбыстау
;
жаңа сӛздерді меңгеру
100%;
оқытушының барлық талаптарын орындау
.

А
-

90
-
94

Бар
лық оқу материалын жете меңгеру және түсіну
;
сӛйлеуде аз қателер
жасау
;

логикалық байланыс түрлерін дұрыс қолдану
; 1
8
0

с
ӛз кӛлемінде эссе
жазу,
эссе
жазу құрылымын ескеру
(
кіріспе
,
негізгі бӛлім, мазмұны
);
шет
тілінде мәтіндерді сӛздіксіз түсіну
;
жазбаша
грамматикалық тапсырмаларды
қатесіз орындау
;
жаңа сӛздерді білу
90%;
оқытушы сұрағына толық жауап
беру.

В +

85
-
89

Барлық оқытылған материалды меңгеру
;

жазбаша тапсырмалар орындауда
грамматикалық шақтар мен құрылымдарды шатастырмау
;
сӛйлеу мен
айтылуда а
з қателер жасау
,
жауаптарын мазмұндай білу
,
сӛйлеуде
логикалық байланысты аяғына дейін жеткізу
;
шет тілінде мәтіндер аударуда
сӛздерді білмеу
20%; 1
7
0

сӛз кӛлемінде эссе жазу
, эссе

жазу құрылымын
сақтау
;
жаңа сӛздерді білу
80%;
аудио мәтіндер тыңдауда кейб
ір қателер
жасау.

В

80
-
84

Ӛтілген материалдың негізгі жайларын ӛздігімен айыра білу
;
шет тілінде
мәтін мазмұндауда қателерді кӛп жасамау
;
сӛйлеуде және жазбаша
тапсырмаларда грамматикалық шақтар мен құрылымдарды дұрыс қолдана
білу
; 1
6
0 с
ӛз кӛлемінде эс
се жазу
, эссе

жазу құрылымын ескеру
, 1
-
2

дәлелмен айыра білу
;
тақырыпқа сәйкес сӛздерді толық қолданбау
(70%);
оқытушымен сұхбатта
студент
кӛлемді жауап бермеу
;
тыңдауда қателесу
;
мәтінді сӛздікпен түсіну
30%.

В
-

75
-
79

Шет тілінен білімі жеткіліксіз, соғ
ан қарамастан талпыну
,
барлық үй

Л.Н
. Гуми
лев

атындағы Еуразия
ұлттық университеті

Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы (
Syllabus
)

Басылым
:
бірінші


Е
Ұ
У Ф 703
-
13
-
17. Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы.

( Syllabus).

Бірінші басылым

тапсырмасын бұлжытпай орындау
;
шет тілінде сӛйлеуге тырысу
,

қарапайым грамматикалық құрылымдар мен шақтарды қолдану
;
мәтінді
сӛздікпен аудара білу, ана тіліне дұрыс аудару
;

мәтінді мазмұндау
; 1
5
0 с
ӛз
кӛлемінде эссе жазу
;
с
ұхбаттасу
,
сӛйлеуде қате жібермеу
;
жаңа сӛздерді білу
70%; аудио
мәтінді қиындықпен түсіну
.

С +

70
-
74

Шет тілінен білімі тӛмен
; студент
сӛйлеуде ӛрескел қате жасау
:

етістіктер
қолданбау
,
сӛйлем құрылымында жүйелілік жоқ
,
грамматикалық шақтарды
қолдануда жә
не оқығанда қателесу
;
мәтінді сӛздікпен аудару
;
жаңа сӛздерді
білу
70%;
аудио материалды

түсінбеу
;
жазбаша жаттығу орындауда
қателесу
40%; 100 с
ӛз кӛлемінде эссе жазу
;
сұхбаттасуда ӛрескел қателер
жасау.С

60
-
69

Студент с
абақта нашар
;
ӛз бетінше тапс
ырма орындамау
,
тек біреудің
кӛмегіне жүгіну
;
аудио материалды
20%
түсіну
;
оқуда ӛрескел қателер
жіберу
;
шет тілінде мәтінді қиындықпен аудару
;
сұхбаттаса алмау, тіл
үйренуге қызығушылық танытпау
;
жаңа сӛздерді білу
50%;
70

с
ӛз
кӛлемінде ғана эссе жазу.

D +
/

D


50
-
59

Бағдарламалық материалдың шамалы және негізгі бӛлігін де меңгермеу,
жауаптарында ӛрескел қателер, қойылған нақты сұрақтар кӛлемінде де
қателесу
;
жаңа сӛздерді білу
40%;
шет тілінде мәтіндер оқып,түсінуде
қиындық туғызу
;
тыңдауда тек кейбір
сӛздерді ғана анықтау, мәтін
мазмұнына, сұраққа түсінбеу
;


F


0
-
49

Студент
тек сабаққа қатысады
;
үндемей тыңдайды
;
сабақты жиі босатады
,
оқытушыға құлақ аспау.


6.

Пәннің оқу әдістемелік құралдармен қамтамасыз етілуі
Автор, атауы, баспадан шыққан
жылы

Ақпарат кӛзі

Қолданыста бар (дана)

Кітапханада

Кафедрада

Негізгі әдебиет


1


Oxenden C., Latham
-
Koenig C.,
Seligson P.


New English File
Intermediate

.

Oxford, 2009

Оқулық

+
CD

11

Электронды
нұсқадағы оқулық
(

1 дана)


2

Верджиния

Эванс
,
Дженни

Дулли
.
On

Screen
.
Intermediate.
Express Publishing.

2016
г
.


Оқулық

+
CD

100

Электронды
нұсқадағы оқулық
(

1 дана)


3

From reading to speaking.
Ж.Е.Сағымбаева, А.М.
Мухтарханова, Г.З.
Тажитова.
2016г.

ЦОР

Электронды
нұсқадағы
оқулық
(

1 дана)

Электронды
нұсқадағы

оқулық
(

1 дана)

Қосымша әдебиет


1

Mur
phy, R. English Grammar in
Use
.
A reference and practice
book for intermediate students of
English / Raymond Murphy.
-

3d
ed., 11th printing.
-

Cambridge:
Cambridge University Press,
2010.

Учебник

9

Электронды
нұсқада
ғы оқулық
(

1 дана)2

Redston, C. face2face.
Intermediate Student's Book /
ChrisRedston, Gillie
Учебник
.
1CD
-
ROM/Audio
CD.

3

Электронды
нұсқадағы оқулық
(

1 дана)


Л.Н
. Гуми
лев

атындағы Еуразия
ұлттық университеті

Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы (
Syllabus
)

Басылым
:
бірінші


Е
Ұ
У Ф 703
-
13
-
17. Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы.

( Syllabus).

Бірінші басылым

Cunningham.
-

14th printing.
-

Cambridge
.
CambridgeUniversity
Press, 2012.
3

Gammidge, M
. Speaking Extra
.

A resource book of multi
-
level
skills activities / Mick
Gammidge.
-

11th printing.
-

Cambridge [etc.]: Ca
mbridge
University Press, 2011
.

Учебник
+ 1
Audio CD.


4

Электронды
нұсқадағы оқулық
(

1 дана)


4

Carter, R
. Cambridge Grammar
of Eng
lish
.
A comprehensive
Guide spoken and written English
Grammar and Usage / Ronald
Carter, Michael McCarthy.
-

4th
printing.
-

Cambridge: Cambrid
ge
University Press, 2010


Учебник
.

+
CD
-
ROM.


5

Электронды
нұсқадағы оқулық
(

1 дана)


5

Craven, M. Real Listeni
ng &
Speaking 3 with answers [Text]:
B2. Intermediate
-

Upper
-
intermediate for self
-
study / Miles
Craven.
-

9th printing.
-

Cambridge
[etc.]: Cambridge University
Press, 2013


Учебник
.
+ 2
Audio CD.


4

Электронды
нұсқадағы оқулық
(

1 дана)Приложенные файлы

  • pdf 9526102
    Размер файла: 904 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий