!6-ОШ_БЖБ_Д?ниеж?зі тарихы_8-сын_?аз


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ; &#x/MCI; 1 ;&#x/MCI; 1 ; &#x/MCI; 2 ;&#x/MCI; 2 ; &#x/MCI; 3 ;&#x/MCI; 3 ; &#x/MCI; 4 ;&#x/MCI; 4 ; &#x/MCI; 5 ;&#x/MCI; 5 ; &#x/MCI; 6 ;&#x/MCI; 6 ; &#x/MCI; 7 ;&#x/MCI; 7 ; &#x/MCI; 8 ;&#x/MCI; 8 ; &#x/MCI; 9 ;&#x/MCI; 9 ; &#x/MCI; 10;&#x 000;&#x/MCI; 10;&#x 000; &#x/MCI; 11;&#x 000;&#x/MCI; 11;&#x 000; &#x/MCI; 12;&#x 000;&#x/MCI; 12;&#x 000; &#x/MCI; 13;&#x 000;&#x/MCI; 13;&#x 000; &#x/MCI; 14;&#x 000;&#x/MCI; 14;&#x 000; &#x/MCI; 15;&#x 000;&#x/MCI; 15;&#x 000; &#x/MCI; 16;&#x 000;&#x/MCI; 16;&#x 000; &#x/MCI; 17;&#x 000;&#x/MCI; 17;&#x 000;Жиынтық бағалауға арналған
әдістемелік
ұсыныстар
Дүниежүзі тарихы
сынып
�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 8
сынып оқушыларына «Дүниежүзі
тарихы» пәні
бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде
құрастырылған.
Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге
оқушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу
мақсаттарына жету деңгейін анықтауға
мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге
арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай
ақ,
жинақта оқушылардың оқу жетістікте
рінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған.
Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныстар түрінде берілген.
Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет
сайттағы қолжетімді
ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар)
�� &#x/MCI; 1 ;&#x/MCI; 1 ;МАЗМҰНЫ
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ
ТАПСЫРМАЛАР
«Жаңа заманның басталуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«XVIІI ғасырдағы Үндістан және Ұлыбритания»
және «
Ағартушылық идеяларының таралуы
бөлімдері бойынша жиынтық бағалау
ІІ
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАР
«Француз буржуазиялық революциясының көрінісі
» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«XIX ғасырдағы им
периялар және олардың бақталастығы
» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ
«XІX ғасырдағы Қытай мен Еуропа елдері
» және
«Революциялық идеялардың XІX ғасырдағы
Еуропаға әсері
» бөлімдері бойынша жиынтық
бағалау
«XІX ғасырдағы Ресейдегі қоғамдық
саяси ойдың дамуы» және
«XІX ғасырдағы еуропалық отаршыл
үстемдік
бөлімдері бойынша жиынтық бағалау
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ
«Америка Құрама Штаттарының күшеюі»
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Суретшілер мен жазушылардың көзқарасымен XІX ғасырдағы өзгерістерге шолу» және «Ғылыми
ойдың дамуы»
бөлімдері бойынша жиынтық бағалау
�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;1-ТОҚСАН
БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАР
«Жаңа заманның басталуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
ХYII ғасырдың ортасындағы Ағылшын буржуазиялық
революциясы қандай маңызға
ие болды?
Өнеркәсіп
төңкерісі әлемді қалай өзгертті?
Оқу мақсаты
7.1.1.1 «К
апитал», «буржуазия», «жұмысшы табы»
пролетариат
ұғымдарын қоғамның әлеуметтік қ
ұрылымын
түсіндіру үшін қолдану
7.4.2.2 Қ
оғамның индустрияға дейінгі және индустриялық
даму
кезеңдерінің айырмашылығын анықтау
Бағалау критерийі
Білім алушы
оғамның әлеуметтік қ
ұрылымын анықтауда «к
апитал»,
«буржуазия», «жұмысшы табы»
пролетариат
ұғымдарын
қолданады
оғамның индустрияға дейінгі және индустриялық даму
кезеңдерінің
ерекшеліктері мен
ұқсастығын
анықтай
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Орындау уақыты
0 минут
Тапсырма
Капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы»
пролетариат
ұғымдарының мағынасын
ашып, мысал кел
тіріңіз.
Термин
Капитал
Буржуазия
Жұмысшы табы
Мағынасы
Мысал
Жаңа замандағы қ
оғамның әлеуметтік
құрылымын
түсіндіріңіз
Қоғамның
даму кезеңдерінің ерекшеліктерін анықтап
, ұқсас тұстарын көрсетіп,
қорытынды жазыңыз.
тынды ой жазыңыз

Бағалау критерийі
Тапсырма

Дескриптор
Білім алушы
Балл
оғамның әлеуметтік
ұрылымын анықтауда
апитал»,
«буржуазия»,
«жұмысшы табы»
пролетариат
ұғымдарын қолданады
«капитал» ұғымын
сипаттап жазады;
«капитал» ұғымына мысал келтіреді;
уржуазия»
ұғымын сипаттап жазады;
уржуазия»
ұғымына мысал келтіреді;
ұмысшы табы»
ұғымын сипаттап
жазады;
ұмысшы табы»
ұғымына мысал
келтіреді;
қоғамның
әлеуметтік
дамуын
түсіндіреді;
Қоғамның индустрияға
дейінгі және
индустриялық даму
кезеңдерінің
ерекшеліктері мен
ұқсастығын
анықтайды
оғамның индустрияға дейінгі
кезеңінің
ерекшелігін анықтайды;
индустриялық даму кезеңінің
ерекшелігін анықтайды;
кезеңдердің ортақ белгілерін
анықтайды;
қорытынды ой жазады.
Жалпы балл

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;«Жаңа заманның басталуы
бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған
рубрика
Білім алушының аты
жөні:
Бағалау
критерий
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
оғамның әлеуметтік
ұрылымын
анықтауда
апитал», «буржуазия»,
«жұмысшы табы»
пролетариат
ұғымдарын қолданады
«Капитал», «
уржуазия»,
ұмысшы табы» ұғымдарын
сипаттап жазуда, әр ұғымға
мысал келтіруде
, қоғамның
әлеуметтік құрылымын
түсіндіруде
қиналады
«Капитал», «буржуазия»,
«жұмысшы табы» ұғымдарын
сипаттап жазуда, әр ұғымға
мысал келтіруде
, қоғамның
әлеуметтік құрылымын
түсіндіруде
қателіктер
жібереді
«Капитал», «буржуазия»,
«жұмысшы табы» ұғымдарын
сипаттап ж
азады, әр ұғымға
мысал келтіріп, қоғамның
әлеуметтік құрылымын
түсіндіреді
Қоғамның индустрияға дейінгі
және индустриялық даму
кезеңдерінің ерекшеліктері мен
айырмашылығын анықтайды
Қоғамның индустрияғ
а дейінгі
кезеңінің ерекшелігін/
индустрия
лық даму кезеңінің
ерекшелігін/
кезеңдердің ортақ
белгілерін анықтауда қиналады
Қоғамның индустрияға дейінгі
кезеңінің ерекшелігін
индустрия
лық даму кезеңінің
ерекшелігін/
кезеңдердің ортақ
белгілерін анықтауда
қателіктер
жібереді
Қоғамның индустрияға дейінгі
кезеңінің
ерекшелігін
индустриялық даму кезеңінің
ерекшелігін, кезеңдердің ортақ
белгілерін анықтайды
�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;«XVIІI ғасырдағы Үндістан және Ұлыбритания»
және «
Ағартушылық идеяларының
таралуы
» бөлімдері
бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Ағылшындар саудагерлерден Үндістан
билеушілеріне
қалай
айналды
Ағартушылық дәуірдің қандай идеялары еуропалық
монархтардың қызметінде көрініс тапты?
Оқу мақсаты
арихи оқиғаларды интерпретациялау
үшін өнер
туындыларын пайдалану
Еуропалық державалардың отар
шылдық
экспансиясы кезеңіндегі
Азия мемлекеттерінің
леуметтік
құрылымындағы ерекшеліктерді анықтау (Қытай,
Үндістан, Жапония)
Ағартушылық
уір идеяларының қоғамдық дамуға
ықпалын
анықтау
Бағалау критерийі
Білім алушы
Өнер туындысын пайдаланып, т
рихи оқиғаларды
интерпретациялайды
Қытай
, Жапония,
Үндістанды
отарлауда
ағылшындардың
қимылдарын
сипаттайды
ғартушылық
дәуір идеяларының қоғам дамуына
әсерін
сипаттайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырма
Суретті пайдалана отырып, ағылшындардың Үндістанды жаппай отарлауына әсер еткен
жағдайларды жазыңыз.
«Ағылшындардың Үндістанды
отарлауы»
Үндістанды
отарлаудағы ағылшындардың іс
қимылдарын
картаны қолдана отырып
түсіндіріңіз.

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ; &#x/MCI; 3 ;&#x/MCI; 3 ; Ағылшындардың
Үндістанды
отарлау
дағы
мақсаты
қандай болды?
Үндістанды
отарлау
дың
салдары қан
дай болды? (2
мысал келтіріңіз)
Картада Үндістанның
Ағылшын
колониясында болғанын
аймақтарын
белгілеңіз.
алымдардың
ашқан
ғылыми жаңалықтарының
маңызын
жазыңыз
Ғалымдар
Ашқан
ғылыми
аңалықтарының маңызы
Д. Локк
А. Смит
Ньютон
Бағалау критерийі
Тапсыр

Дескриптор
Балл
Білім алушы
Өнер туындысын
пайдаланып,
рихи
оқиғаларды
интерпретациялайды
ғылшындардың
Үндiста
н жерiн отарлап
алуына
әсер
еткен 1
жағдайды
жазады;
ғылшындардың
Үндiстан жерiн отарлап
алуына әсер еткен 2
жағдайды жазады;
ғылшындардың
Үндiстан жерiн отарлап
алуына әсер еткен 3
жағдайды жазады;
ғылшындардың
Үндiстан жерiн отарлап
алуына әсер еткен
жағдайды жазады;
Қытай
, Жапония,
Үндістанды
отарлауда
ағылшындардың
қимылдарын
сипаттайды
ғылшындардың
Үндістанды
отарлау
мақсатын
жазады
Үндістанды
отарлаудың
салдарын жазады;
Үндістанды
отарлаудың
салдарын жазады;
Картада Үндістандағы
ағылшын
колонияларын белгілейді
ғартушылық
дәуір
идеяларының қоғам
дамуына
әсерін
сипаттайды
Д. Локктың
ғылыми жаңалықтарының
маңызын
анықтайды;
А. Смиттің
ғылыми жаңалықтарының
маңызын
анықтайды;
Исаак Ньютонның
ғылыми жаңалықтарының
маңызын
анықтайды.
Жалпы балл

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;«XVIІI ғасырдағы
Үндістан және Ұлыбритания»
және «
Ағартушылық идеяларының таралуы
» бөлімдері
бойынша
жиынтық
бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат
ұсынуға
арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні:
Бағалау
крит
ерий
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Өнер туындысын пайдаланып,
рихи оқиғаларды
интерпретациялайды
Ағылшындардың Үндiстан
жерiн
отарлауға әсер
еткен
бірінші, е
кінші, үшінші,
төртінші жағдайды
жазуда
қиналады
Ағылшындардың Үндiстан жерiн
отарлауға әсер еткен бірінші, екінші,
үшінші, төртінші жағдайды
жазуда
қателіктер
жіберед
Ағылшындардың Үндiстан жерiн
отарлауға әсер еткен
бірінші, екінші,
үшінші
, төртінші жағдайды
жазады
Қытай
, Жапония,
Үндістанды
отарлауда
ағылшындардың
қимылдарын сипаттайды
Үндістанды
отарлау мақсаты
арлаудың
1/2
салдарын
жазуда,
картада Үндістандағы
ағылшын
колонияларын
белгілеуде қиналады
Үндістанды
отарлау
мақсаты
арлаудың
1/2
салдарын жазуда,
картада Үндістандағы
ағылшын
колонияларын белгілеуде
қателіктер
жібереді
Үндістанды
отарлау мақсаты
арлаудың салдарын жазады,
картада Үндістандағы
ағылшын
колонияларын белгілейді
ғартушылық
дәуір
идеяларының қоғам дамуына
әсерін
сипаттайды
Д. Локк
А. Смит
Исаак
Ньютонның
ашқан
ғылыми
жаңалықтарының
мәнi
анықтауда қиналады
Д. Локк
А. Смит
Исаак
Ньютонның
ащқан
ғылыми
жаңалықтарының
мәнi
н анықтауда
қателіктер жібереді
Д. Локк
А. Смит
Исаак
Ньютонның
ашқан
ғылыми
жаңалықтарының
мәнi
н анықтайды
�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;ІІ ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАР
Француз
буржуазиялық
революциясының көрінісі
» бөлімі бойынша жиынтық
бағалау
Тақырып
жылдар аралығында Францияда қандай
өзгерістер орын алды
Неліктен Давид пен Бод
ридің Марат туралы көзқарастары
әртүрлі
болды
Наполеон империясы қалай құрылды және оның құлдырау
себептері неде болды
Оқу мақсаты
Экономикалық және саяси
жүйенің өзгеруіне
буржуазияның әсерін анықтау
арихи оқиғаларды интерпретациялау
үшін өнер
туындыларын пайдалану
Бағалау критерийі
Білім алушы
Экономикалық және саяси жүйенің өзгеруіне
буржуазияның
әсерін
анықтайды
Өнер туындыларын
қолдану арқылы
тарихи
оқиғаны интерпретациялайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
he^Zgm
Орындау уақыты
���fbgml
Тапсырма
Француз буржуазиялық рев
олюциясының себебін анықтап, «Венн» диаграммасына
толтырыңыз.
2 айырмашылығын және 1 ұқсастығын анықтаңыз.
�� &#x/MCI; 2 ;&#x/MCI; 2 ;2. Өнер
туындысына назар аударып, сұрақтарға жауап беріңіз.
Берілген сурет бойынша
ойыңызды жазыңыз.
Суреттің салыну
себебін анықтаңыз.
Суреттің салынған уақытын анықтаңыз.
Сурет
бойынша ақпарат алуға болатын тарихи оқиғаны сипаттаңыз
Тарихи оқиғалар туралы ақпарат
алу үшін
өнер
туындыларының
маңызын дәлелдеңіз.
дәлел
дәлел


Бағалау критерийі
апсырм

Дескриптор
Балл
Білім алушы
Экономикалы
қ және
саяси жүйенің
өзгеруіне
буржуазияның әсерін
анықтайды
революция
ның ә
леуметтік
экономикалық
себебінің бірінші ерекшелігін анықтайды;
революция
ның ә
леуметтік
экономикалық
себебінің екінші ерекшелігін анықтайды;
революция
ның саяси
себебінің бірінші
ерекшелігін анықтайды;
революция
ның саяси
себебінің екінші
ерекшелігін анықтайды
революция
ның саяси
және әлеуметтік
экономикалық
жағынан
ұқсастығын
анықтайды
Өнер туындыларын
қолдану арқылы
тарихи
оқиғаны
интерпретациялайды
ерілген
сурет бойынша өз ойын жазады;
суреттің салын
себебін анықтайды;
суреттің салынған уақытын анықтайды;
урет
бойынша ақпарат алуға болатын
тарихи оқиғаны сипаттайды;
арихи оқиғалар туралы ақпарат
алу үшін
өнер туындыларының маңыздылығына 1
дәлел келтіреді;
арихи оқиғалар туралы
ақпарат
алу үшін
өнер
туындыларының маңыздылығына
дәлел келтіреді.
Жалпы балл
�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;«Француз
буржуазиялық
революциясының көрінісі
бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға
ақпарат ұсынуға
арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні:
Бағалау
критерий
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Экономикалы
қ және
саяси жүйенің
өзгеруіне
буржуазияның әсерін
анықтайды
Француз буржуазиялық
революциясының ә
леуметтік
экономикалық себебінің
бірінші,
екінші ерекшелігін, саяси
себебінің бірінші, екінші
ерекшелігін, ұқсастығын
анықтауда қиналады
Француз буржуазиялық
революциясының ә
леуметтік
экономикалық себебінің
бірінші,
екінші ерекшелігін, саяси себебінің
бірінші, екінші ерекшелігін,
ұқсастығын
анықтауда
қателіктер
жібереді.
Француз буржуазиялық
революциясының ә
леуметтік
экономикалық себебінің
бірінші,
екінші ерекшелігін, саяси себебінің
бірінші, екінші ерекшелігін,
ұқсастығын анықтайды
Өнер туындыларын
қолдану арқылы
тарихи
оқиғаны
интерпретациялайды
Суреттің салынған уақытын,
салыну мақсатын
көрсетуде,суреттегі тарихи
оқиғаны сипаттауда, қоғамдық
құбылысты сипаттауда
, , өнер
туындыларының тарихи
маңызына 1/2 дәлел келтіруде
қиналады
Суреттің салынған уақытын, салыну
мақсатын көрсетуде,
суреттегі
тарихи оқиғаны сипаттауда,
қоғамдық құбылысты сипаттауда
өнер туындыларының тарихи
маңызына 1/2 дәлел келтіруде
қателіктер жібереді
Суреттің салынған уақытын, салыну
мақсатын
көрсетуде,суреттегі
тарихи оқиғаны сипаттауда,
қоғамдық құбылысты сипаттап,
өнер туындыларының тарихи
маңызына 1/2 дәлел келтіреді
�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;«XIX
ғасырдағы
империялар және олардың бақталастығы
» бөлімі бойынша жиынтық
бағалау
Тақырып

Ресей мен
Ұлыбритания
Иранға ықпал ету
үшін неге
бақталас
болды
Танзимат саясаты Осман империясын
күшейтуге әсер етті ме?
Қырым
соғысының себептері мен
салдары қандай болды
Оқу мақсаты
XVIII
XIX
Zkuj^u�hjlZkug^Zu�oZeuZjZeu�
ZlugZklZj^Zu
өзгерістерді сипаттау
үрлі мемлекеттердің өнеркәсіптік даму сатысына
өту процесінің ерекшеліктерін
салыстыру
Бағалау критерийі
Білім алушы
XVIII
XIX
ғасырдың ортасындағы халықаралық
қатынастардағы өзгерістерді
көрсетеді
үрлі мемлекеттердің
өнеркәсіптік даму сатысына
өту п
роцесінің ерекшеліктерін
анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
;em�`%g_�lkgm
he^Zgm
Орындау уақыты
���fbgml
Тапсырма
Төмендегі
сұрақтарға жауап беріңіз.
ХV ғасырдың ортасында Кіші
Азиядағы және Балқандағы
бар
лық Византи
я аумағын
жаулап алған мемлекетті көрсетіңіз.
Англия
Араб халифаты
асиетті Рим империясы
Осман мемлекеті
Солтүстік
Иран
1684 жылы османдарға қарсы құрылған “Қасиетті Лига” коалициясына
кірмеген
мемлекетті атаңыз.
Австрия
Мальта
Польша
Ресей
Франция
Берілген
мәліметтерді пайдаланып,
кестені толтырыңыз.
Англия мен Ресейдің ХІХ ғ
асырдағы
эконо
микалық дамуының ерекшеліктерін анықтаңыз.
(Әр мемлеке
тті ш
ойын балқыту, көмір өндіру
бойынша берілген жылдармен талдау
жасаңыз
Шойын балқыту
мың
тонна
Жыл
Англия
Ресей
�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Көмір өндіру
(млн. тонн)
Жыл
Англия
Ресей
жылдар
Шойын балқыту
Көмір өндіру
жыл Ресей
жыл Ресей
жыл Англия
жыл Англия
Англия мен Ресейдің осы жылдардағы
өнеркәсіптік даму сатысына өту п
роцесінің
ерекшеліктеріне қорытынды жасаңыз

Бағалау критерийі
апсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
XVIII
XIX
ғасырдың
ортасындағы
халықаралық
қатынастардағы
өзгерістерді
көрсетеді
O�9�Zkuj^u�hjlZkug^Z�Dr�:aby^Zu�`%g_�
;ZeZg^Zu�[Zjeu�baZglby�ZmfZug�
`ZmeZi�ZeZg�f_fe_d_ll�d'jk_l_^�
�����`ueu�hkfZg^ZjZ�Zjku�jueZ
Қасиетті
Лига»
коалициясына кірмеген
мемлекетті көрсетеді;
Түрлі
мемлекеттердің
өнеркәсіптік даму
сатысына өту
процесінің
ерекшеліктерін
анықтайды
1860 жылғы Англияның ш
ойын балқыту
ерекшелігін анықтайды;
1860 жылғы Ресейдің ш
ойын балқыту
ерекшелігін анықтайды;
1900 жылғы Англияның ш
ойын балқыту
ерекшелігін анықтайды;
1900 жылғы Ресейдің ш
ойын балқыту
ерекшелігін анықтайды;
1860 жылғы Англияның көмір өндіру
ерекшелігін анықтайды;
1860 жылғы Ресейдің көмір өндіру
ерекшелігін анықтайды;
1900 жылғы Англияның көмір өндіру
ерекшелігін анықтайды;
1900 жылғы Ресейдің көмір өндіру
ерекшелігін анықтайды;
Англия мен Ресейдің осы жылдардағы
өнеркәсіптік даму сатысына өту процесінің
ерекшеліктеріне қорытынды жасайды
Жалпы балл
17
�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;«XIX
ғасырдағы
империялар және олардың бақталастығы
» бөлімі
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні:
Бағалау
критерий
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
XVIII
XIX
ғасырдың
ортасындағы халықаралық
қатынастардағы
өзгерістерді
көрсетеді
ХV ғасырдың ортасында Кіші
Азиядағы және Балқандағы барлық
Византия аумағын жаулап алған
мемлекетті,1684
жылы османдарға
қарсы құрылған «
Қасиетті
Лига»
коалициясына кірмеген
мемлекет
көрсетуде қиналады
ХV ғасырдың ортасында Кіші
Азиядағы және Балқандағы барлық
Византия аумағын жаулап алған
мемлекетті,1684
жылы османдарға
қарсы құрылған «
Қасиетті
Лига»
коалициясына кірмеген мемлекетті
көрсетуде қателіктер
жібереді
ХV ғасырдың ортасында Кіші
Азиядағы және Балқандағы
барлық Византия аумағын
жаулап алған мемлекетті,1684
жылы османдарға қарсы
құрылған «
Қасиетті
Лига»
коалициясына кірмеген
мемлекет
көрсетеді
Түрлі мемлекеттердің
өнеркәсіптік даму сатысына
өту процесі
нің
ерекшеліктерін
анықтайды
1860 және 1900 жылғы Англия мен
Ресейдің ш
ойы
н, көмір
балқыту
дағы
ерекшелігін
анықтауда
, Англия мен Ресейдің
осы жылдардағы
өнеркәсіптік даму
сатысына өту п
роцесінің
ерекшеліктеріне қорытынды
жасауда қиналады
1860 және 1900
жылғы Англия мен
Ресейдің ш
ойы
н, көмір
балқытудағы
ерекшелігін
анықтауда,
Англия мен Ресейдің
осы жылдардағы
өнеркәсіптік даму
сатысына өту п
роцесінің
ерекшеліктеріне қорытынды
жасауда
қателіктер
жібереді
1860 және 1900 жылғы Англия
мен Ресейдің ш
ойын,
көмір
балқыту
дағы
ерекшелігін
анықтап,
Англия мен Ресейдің
осы жылдардағы
өнеркәсіптік
даму сатысына өту п
роцесінің
ерекшеліктеріне қорытынды
жасайды
�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;ІІІ ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ
XІX ғасырдағы Қытай мен
Еуропа елдері
және
«Революциялық идеялардың XІX
ғасырдағы Еуропаға әсері
» бөлімдері
бойынша жиынтық бағалау
Тақырып

Англия және Қытай үкіметтерінің хат алысуынан
империализм туралы не біле аламыз?
Италия және
Германияның бірігу жолдары
қаншалықты
бір
біріне ұқсас
болмады?
Оқу мақсаты
���������©Wdkihjl�ª���©bfihjl�ª���©wdkiZgkby�ª���©hlZjeZm�ª��
�©nZdlhjby�ª�uf^Zjug�he^Zgm�Zjueu��lZmZj
ақша
қатынастарының дамуын түсіндіру
7.3.2.5 Т
арихи оқиғаларды түсіндіру үшін «либерализм»,
«консерватизм», «социализм»,
«марксизм»
, «ұлтшылдық»
ұғымдарын қолдану
Бағалау критерийі
Білім алушы
кспорт
», «
импорт
», «
экспансия
», «
отарлау
фактория
ұғымдарын қолданып,
тауар
ақша
қатынастарының дамуын
анықтайды
иберализм», «консерватизм», «социализм»,
«марксизм»,
«ұлтшылдық» ұғымдарын
тарихи
оқиғаларды ажырату үшін пайдаланады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
he^Zgm
Орындау уақыты
���fbgml
Тапсырма
Төменде берілген ұғымдарды қолданып, Қытайда
уар
ақша қатынастарының дамуы
туралы
5 сөйлем жазыңыз
Экспорт
Импорт
Экспансия
Отарлау
Фактория
�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Қытайда
уар
ақша қатынастарының дамуына қорытынды жазыңыз.
Ұғымдардың
мәнін тарихи оқиағаларды көрсете отырып, жазыңыз.
Ұғымдар
Тарихи оқиғаларға қатысы
либерализм
консерватизм
социализм
марксизм
ұлтшылдық


Бағалау критерийі
апсырм

Дескриптор
Балл
Білім алушы
Экспорт
», «
импорт
»,
экспансия
», «
отарлау
»,
фактория
ұғымдарын
қолданып,
тауар
ақша
қатынастарының
дамуын анықтайды
«экспорт» ұғымын қолданып,
Қытайда
тауар
ақша қатынастарының
дамуын
көрсетеді;
fihjl�ª�
ufug�he^Zgui��
ulZc^Z
lZmZj
ақша қатынастарының
дамуын
көрсетеді;
кспансия»
ұғымын қолданып,
Қытайда
тауар
ақша қатынастарының
дамуын
көрсетеді;
lZjeZm�ª�
ufug�he^Zgui��
ulZc^Z
lZmZj
ақша қатынастарының
дамуын
көрсетеді;
Zdlhjby�ª�
ufug�he^Zgui��
ulZc^Z
lZmZj
ақша қатынастарының
дамуын
көрсетеді;
ulZc^Z
mZj
ZrZ�ZlugZklZjugu�
^ZfmugZ�hjulug^u�`ZaZ^u�
b[_jZebaf�ª��
�©dhgk_j\Zlbaf�ª��
�©khpbZebaf�ª��
�©fZjdkbaf�ª��
�©elrue^u�ª�
uf^Zjug
тарихи
оқиғаларды ажырату
үшін пайдаланады
«либерализм» ұғымының
мәнін
тарихи
оқиғаларға қатысты
ашып жазады;
«консерватизм» ұғым
ының
мәнін
тарихи
оқиғаларға қатысты
ашып жазады;
«социализм» ұғым
ының мәнін
тарихи
оқиғаларға қатысты
ашып жазады;
«марксизм» ұғымының
мәнін
тарихи
оқиғаларға қатысты
ашып жазады;
«ұлтшылдық» ұғымының
мәнін
тарихи
оқиғаларға қатысты ашып жазады.
Жалпы балл
�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;«XІX ғасырдағы Қытай мен Еуропа елдері
және
«Революциялық
идеялардың XІX ғасырдағы Еуропаға әсері
бөлімдері бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні:
Бағалау
критерий
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Экспорт
», «
импорт
»,
экспансия
», «
отарлау
»,
фактория
ұғымдарын
қолданып, тауар
ақша
қатынастарының дамуын
анықтайды
кспорт»,
импорт
»,
экспансия
», «
отарлау
»,
фактория
ұғымдарын қолданып,
Қытайда
тауар
ақша
қатынастарының
дамуын
көрсетуде қиналады
кспорт»,
импорт
묬₫
экспансия

отарлау
», «
фактория
ұғымдарын
қолданып,
Қытайда
тауар
ақша
қатынастарының
дамуын көрсетуде
қателіктер
жібереді
кспорт»,
импорт

экспансия
», «
отарлау
»,
фактория
ұғымдарын қолданып,
Қытайда
тауар
ақша
қатынастарының
дамуын көрсетеді

иберализм»,
«консерватизм»,
«социализм», «марксизм»,
«ұлтшылдық» ұғымдарын
тарихи оқиғаларды
оқиғаларды ажырату үшін
пайдаланады
b[_jZebaf�ª���©dhgk_j\Zlbaf�ª��
�©khpbZebaf�ª���©fZjdkbaf�ª��
�©elrue^u�ª�uf^Zjug
u�
f%gg�lZjbob�hbZeZjZ�Zluklu��
Zrm^Z�bgZeZ^u
иберализм», «консерватизм»,
«социализм», «марксизм»,
«ұлтшылдық» ұғымдарын
ың мәнін
тарихи оқиғаларға қатысты ашуда
қателіктер жібереді
Тарихи оқиғаларды түсіндіру үшін
«либерализм
», «консерватизм»,
«социализм», «м
арксизм»,
«ұлтшылдық» ұғымдарының
мәнін
тарихи оқиғаларға қатысты
ашады
�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;«XІX ғасырдағы Ресейдегі
қоғамдық
саяси ойдың дамуы» және
«XІX ғасырдағы еуропалық
отаршыл
үстемдік»
бөлімдері
бойынша
жиынтық бағалау
Тақырып
Неліктен ІІ Александр патша «Халық еркі» ұйымының
құрбаны
болды?
1859 жж. Үндістандағы оқиғаларды
XIX ғасырдағы британдықтар мен қазіргі кездегі үндістер
қалай баяндайды?
Оқу мақсаты
LZjbob�hbZgu�lkg^jm�rg�
[Zku[Zceu�u
»,
декабристер
», «
халықшылдар
», «
жеке террор
»,
пролетариат диктатурасы
ұғымдарын қолдану
уропалық отаршылдық экспансияның Шығыстың
стүр
лі қоғамдарына ықпалын сипаттау
Бағалау критерийі
Білім алушы
Басыбайлы құқық
», «
декабристер
»,
халықшылдар
», «
жеке террор
», «
пролетариат
диктатурасы
ұғымдарын қолдана отырып,
Ресейдегі тарихи оқиғаларға сипаттама береді
Шығыстың дәстүрлі қоғамында
отаршылдық
жаулап алудың
әсерін
d'jk_l_^
Ойлау дағдыл
арының
деңгейі
he^Zgm
Орындау уақыты
���fbgml
Төмен
дегі терминдерді қолданып,
Ресейдегі саяси оқиғаларға сипаттама жазыңыз.
Басыбайлы құқық
Декабристер
Халықшылдар
Пролетариат диктатурасы
1859 жылдардағы Үндiстандағы ұлт
азаттық
көтерiлiс туралы сұрақтарға жауап
беріңіз
Көтерілістің шығу себептері
Көтеріліс
тің нәтижесі
ХІХ ғасырдың
екінші жартысында Үнд
істанда
болған 2 өзгерісті жазыңыз
Үнді
ұлтт
ық қозғалысының жетекші күші
«Свадеши», «свараджа»
ұрандарының
мәнін ашып көрсетіңіз
Тарихи маңызы

Бағалау критерийі
апсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
Басыбайлы құқық
»,
декабристер
»,
халықшылдар
»,
жеке террор
»,
пролетариат
диктатурасы
ұғымдарын қолдана
отырып, Ресейдегі
тар
ихи
оқиғаларға
сипаттама береді
Zku[Zceu�u
ufug
he^Zgui��
J_k_c^_]�lZjbob�hbZeZj^u�kbiZllZc^u�
^_dZ[jbkl_j
ufug
he^Zgui��J_k_c^_]�
lZjbob�hbZeZj^u�kbiZllZc^u�
oZeurue^Zj
ufug
he^Zgui��
J_k_c^_]�lZjbob�hbZeZj^u�kbiZllZc^u�
ijhe_lZjbZl�^bdlZlmjZku
ufug
he^Zgui��J_k_c^_]�lZjbob�hbZeZj^u�
kbiZllZc^u�
Шығыстың дәстүрлі
қоғамында
отаршылдық жаулап
алудың әсерін
көрсетеді
өтерілістің
шығу
себептері
н жазады
көтеріліс нәтижесін жазады;
Үндістанда
орын
алған 1
өзгерісті жазады;
Үндістанда
орын алған 2
өзгерісті жазады;
Үнді
ұлттық қозғалысының жетекші күшін
жазады;
«свадеши», «
свараджа
» ұрандарының мәнін
ашып жазады;
арихи маңызы
н сипаттайды.
Жалпы балл
�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;«XІX ғасырдағы Ресейдегі қоғамдық
саяси ойдың дамуы»
және
«XІX ғасырдағы еуропалық
отаршыл
үстемдік
бөлімдері
бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубр
Білім алушының аты
жөні:
Бағалау
критерий
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Басыбайлы құқық
»,
декабристер
»,
халықшылдар
», «
жеке
террор
», «
пролетариат
диктатурасы
ұғымдарын
қолдана отырып, Ресейдегі
тарихи оқиғаларға сипаттама
береді
асыбайлы құқық

декабристер
», «
халықшылдар
»,
жеке террор
», «
пролетариат
диктатурасы
ұғымдарын
қолданып, Ресейдегі тарихи
оқиғаларды сипаттауда қиналады
асыбайлы құқық

декабристер
», «
халықшылдар
»,
жеке террор
», «
пролетариат
диктатурасы
ұғымдарын
қолданып, Ресейдегі тарихи
оқиғаларды сипаттауда қателіктер
жібереді
асыбайлы құқық

декабристер
», «
халықшылдар
»,
жеке террор
», «
пролетариат
диктатурасы
ұғымдарын
қолданып, Ресейдегі тарихи
оқиғаларды сипаттайды
Шығыстың дәстүрлі
қоғамында
отаршылдық
жаулап алудың әсерін
көрсетеді
өтерілістің
шығу себептері
н,
көтеріліс нәтижес
н,
Үндіста
нда
орын алған 1/2
өзгерістер
Үнді
ұлттық қозғалысының жетекші
күшін
вадеши», «
свараджа
ұрандарының
мәнін
ашып жазуда
және
арихи маңызы
ипаттауда
қиналады
өтерілістің
шығу себептері
н,
көтеріліс нәтижесін,
Үндістанда
орын алған 1/2 өзгерістерді
Үнді
ұлттық қозғалысының жетекші
күшін
вадеши», «
свараджа
ұрандарының мәнін ашып жазуда
және т
арихи маңызы
н сипаттауда
қателіктер жібереді
өтерілістің
шығу себептері
н,
көтеріліс нәтижесін,
Үндістанда
орын алған 1/2 өзгерістерді
Үнді
ұлттық қозғалысының
жетекші күшін
вадеши»,
свараджа
ұрандарының мәнін
ашып жазуда
және т
арихи
маңызы
н сипаттайды
�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;IV ТОҚСАН
БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ
Америка Құрама Штаттарының күшеюі»
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
АҚШ
тағы құлдық қалай
жойылды
Неліктен АҚШ өз әскери кемелерін Жапонияға жіберді
Оқу мақсаты
үрлі
мемлекеттердің өнерк
сіптік даму сатысына өту
процесінің ерекшеліктерін анықтау
иссионерліктің міндеттерін анықтау
Бағалау критерийі
Білім алушы
Мемлекеттердің
өнерк
іптік даму сатысының
ерекшеліктерін ажыратады
иссионер
лердің
міндет
ін
көрсетеді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырма
Әлемдік
өнеркәсіп өндірісіндегі АҚШ
тың үлесін анықтаңыз.
АҚШ
тағы азаматтық соғыс жылдарының бастапқы кезеңiнде өнеркәсiп өнiмi 4
орынға
шықты. 1860 жылғы АҚШ өнеркәсiп өндiрiсiнiң же
дел дамуын немен
түсiндiресіз?
2 мысал келтіріңіз
ХIХ ғасырдың бiрiншi жартысында жол
көлiк жүйесi де жылдам дам
уына
ысал
келтiрiңіз
ХIХ ғасырда АҚШ
та жұмысшы қозғалысы Батыс Еуропа елдерiне
қар
ағанда неге
баяу жүрдi?
Америка
жұмысшыларының таптық күрестегi қайшылықтарының
себебiн
анықтаңыз
«Әлемдік өнеркәсіп өндірісіндегі елдердің үлесі (%)»
диаграммасын талдаңыз.
1900 жылдарға АҚШ өнеркәсіп өнімінің бірінші о
рынға шығу
себептерін анықтаңыз
ен кем емес
).


26
�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ; &#x/MCI; 1 ;&#x/MCI; 1 ; &#x/MCI; 2 ;&#x/MCI; 2 ; &#x/MCI; 3 ;&#x/MCI; 3 ; &#x/MCI; 4 ;&#x/MCI; 4 ; &#x/MCI; 5 ;&#x/MCI; 5 ;3. Кестені толтырыңыз.
Миссионер
дегеніміз кімдер?
Миссионердің
басты міндеті
қандай?
Миссионерлердің
әрекетіне
мысал келтіріңіз
Бағалау
критерийі
апсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
Мемлекеттердің
өнерк
сіптік
даму сатысының
ерекшеліктерін
ажыратады

Әлемдік
өнеркәсіп өндірісіндегі АҚШ
тың
үлесін
анықтайды;
1860 жылғы АҚШ өнеркәс
iп өндiрiсiнiң жедел
дамуын
мысал
келтіреді;
1860 жылғы АҚШ өнеркәс
iп өндiрiсiнiң жедел
дамуын
мысал
келтіреді;
ХIХ ғасырдың бiрiншi жартысында жол
көл

жүйесi де жылдам дамуына
мысал
келтіреді;
ХIХ ғасырда АҚШ
та жұмысшы қозғалысы
Батыс Еуропа елдерiне қар
ағанда неге баяу
жүргендігін анықтайды;
:f_jbdZg�`fukrueZjugu�lZi
lu�dj_kl_]�L�
ZcrueulZjugu�
k_[_[g�ZgulZc^u�
1900 жылдарға АҚШ өнеркәсіп өнімінің
бірінші
орынға шығуының 1
себебін жазады;
1900 жылдарға АҚШ өнеркәсіп өнімінің
бірінші орынға шығуының 2
себебін жазады.
иссионер
лердің
міндет
ін
көрсетеді
миссионерлердің кім екендігін түсіндіреді;
миссионерлердің басты міндетін көрсетеді;
миссинерлердің іс
әрекетіне мысал келтіреді.
Жалпы балл
�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;«Америка Құрама Штаттарының күшеюі»
бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат
ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні:
Бағалау
критери
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Мемлекеттердің
өнерк
сіптік
даму
сатысының
ерекшеліктерін
ажыратады
Әлемдік
өнеркәсіп өндірісіндегі
АҚШ
тың үлесін,
1860 жылғы АҚШ өнеркәс
iп
өндiрiсiнiң жедел
дамуын,
ХIХ ғасырдың бiрiншi
жартысында жол
көл
iк жүйесi
де жылдам дамуын,
жұмысшы
қозғалысының неге баяу
жүргендігін,
Американ
жұмысшыларының тап
тық
күрестегi қайшылықтарының
себептерін анықтап,
1900
жылдарға АҚШ өнеркәсіп
өні
мінің бірінші орынға
шығуының
1/2
себептерін
жазуда қиналады
Әлемдік
өнеркәсіп өндірісіндегі
АҚШ
тың үлесін,
1860 жылғы АҚШ өнеркәс
iп өндiрiсiнiң
жедел дамуын
анықтап
оған 1/2 мысал
келтіруде,
ХIХ ғасырдың бiрiншi
жартысында жол
көл
iк жүйесi де
жылдам
дамуын,
жұмысшы
қозғалысының неге баяу жүргендігін,
Американ жұмысшыларының тап
тық
күрестегi қайшылықтарының
себептерін анықтап,
1900 жылдарға
АҚШ өнеркәсіп өні
мінің бірінші
орынға шығуының
1/2
себептерін
жазуда
қателіктер
жібереді
Әлемдік
өнеркәсіп
өндірісіндегі
АҚШ
тың үлесін,
1860 жылғы АҚШ өнеркәс
iп
өндiрiсiнiң жедел дамуын,
ХIХ ғасырдың бiрiншi
жартысында жол
көл
iк жүйесi де
жылдам дамуын,
жұмысшы
қозғалысының неге баяу
жүргендігін,
Американ
жұмысшыларының тап
тық
күрестегi қайшылықтарының
себеп
терін анықтап,
1900
жылдарға АҚШ өнеркәсіп өні
мінің
бірінші о
рынға шығуының
1/2
себептерін жазады
иссионер
лердің міндет
ін
көрсетеді
Миссионерлердің кім екендігін,
миссионерлердің басты
міндетін жазып,
мисси
нерлердің іс
әрекетіне
мысал келтіруде
қиналады
Миссионерлердің кім екендігін,
миссионерлердің басты міндетін жазып,
мисси
нерлердің іс
әрекетіне мысал
келтіруде
қателіктер жібереді
Миссионерлердің кім екендігін,
миссионерлердің басты міндетін
жазып,
мисси
нерлердің іс
әрекетіне мысал келтіреді
�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;«Суретшілер мен жазушылардың көзқарасымен XІX ғасырдағы өзгерістерге шолу
және
«Ғылыми ойдың дамуы»
бөлімдері
бойынша жиынтық бағалау
Тақырып

XІX ғасырдағы өнер мен әдебиет әлеуметтік әділетсіздікті
қалай суреттейді
XIX ғасырдағы қай ғыл
ыми жаңалықтың
адамдар өміріне
ықпалы зор болды
Оқу мақсаты
нердегі негізгі стильдер мен ағымдарды
(неоклассицизм, романтизм,
импрессионизм,
реализм)
анықтау
арихи оқиғаларды интерпретациялау үшін өнер
туындыларын пайдалану
згерістер мен сабақтастықты көрсету арқылы, адам
мен қоғам өміріндегі ғылыми жаңалықтардың маңызын
талдау
Бағалау критерийі
Білім алушы
еоклассицизм,
ром
антизм, импрессионизм, реализм
ағымдарын жіктейді
Өнер туындыларын қолдану арқылы
тарихи
оқиғаны
интерпретациялайды
Ғылыми
жаңалықтардың ашылуы туралы
ақпараттарды анықтап, ғылыми жаңалықтардың адам
өміріндегі маңызына баға береді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
he^Zgm
@hZju�^_]_c�^Z^ueZju
Орындау уақыты
���fbgml
Тапсырма
Берілген суреттерді ст
иль түріне қарай
сәйкестендіріңіз.
А. Романтизм
В. Реализм
С. Неоклассицизм
. Импрессионизм
В. Г. Перовтың «
Қаладан
оралу
» суретін пайда
ланып, сұрақтарға жауап беріңіз.
Суретке басқаша қандай атау бере аласыз
Неге
осындай атау бересіз
аргумент
____________________________________________
аргумент
______________________________________________________________________
Ғылыми
жаңалықтардың адам өміріндегі маңызын дәлелдеп жазыңыз.
Ғылыми жаңалықтардың маңызы
Бағалау критерийі
апсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
Неоклассицизм,
романтизм,
импрессионизм,
реализм ағымдарын
жіктейді
[jgr�kmj_l�i_g�klbe
^�k%cd_kl_g^j_^�
_dgr�kmj_l�i_g�klbe
^�k%cd_kl_g^j_^�
rgr
kmj_l�i_g�klbe
^�k%cd_kl_g^j_^�
l'jlgr�kmj_l�i_g�klbe
^�k%cd_kl_g^j_^�
&g_j�lmug^ueZjug�
he^Zgm�Zjueu�
lZjbob�
hbZgu�
bgl_jij_lZpbyeZc^u

суретке қатысты басқаша атау ұсынады;
суретке берген атауға байланысты
аргумент келтіреді;
суретке берген атауға байланысты
аргумент
келтіреді;
Ғылыми
жаңалықтардың
адам
өміріндегі маңызына
баға береді

ғылыми
жаңалықтардың 1
маңызын
көрсетеді;
ғылыми
жаңалықтардың 2
маңызын
көрсетеді;
ғылыми
жаңалықтардың 3
маңызын
көрсетеді;
ғылыми
жаңалықтардың 4
маңызын
көрсетеді.
Барлығы
�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;«Cуретшілер мен жазушылардың көзқарасымен
XІX ғасырдағы өзгерістерге шолу
және
«Ғылыми
ойдың дамуы
бөлімдері
бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні:
Бағалау
критерий
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Неоклассицизм,
романтизм,
импрессионизм, реализм
ағымдарын жіктейді
Неоклассицизм, романтизм,
мпрессионизм, реализм
ұғымдарына
қатысты
суреттерді
анықтауда қиналады
Неоклассицизм, романтизм,
мпрессионизм, реализм ұғымдарына
қатысты
суреттерді анықтауда
қателіктер
жібереді
Неоклассицизм, романтизм,
мпрессионизм, реализм ұғымдарына
қатысты
суреттерді анықтайды
Өнер туындыларын
қолдану арқылы
тарихи
оқиғаны
интерпретациялайды
Суреттің стилін,
суреттегі
авторд
ың қозғаған мәселесін
анықтап,
суретке басқаша атау
беріп,сурет
ке берген атауға
байланысты 1/2
аргумент
келтіруде қиналады
Суреттің стилін,
суреттегі
авторд
ың
қозғаған мәселесін анықтап,
суретке басқаша атау беріп,
сурет
ке берген атауға байланысты
1/2
аргумент келтіруде
қателіктер
жібереді
Суреттің стилін,
суреттегі авторд
ың
қозғаған мәселесін анықтап,
суретке басқаша
атау беріп,
суретк
е берген атауға байланысты
1/2
аргумент келтіреді
Ғылыми
жаңалықтардың
адам өміріндегі
маңызына баға береді
Ғылыми
жаңалықтардың 1/2/3/
маңызын көрс
етуде
қиналады
Ғылыми
жаңалықтардың 1/2/3/
маңызын көрс
етуде
қателіктер
жібереді
Ғылыми
жаңалықтардың 1/2/3
маңызын көрс
етуде
қиналады

Приложенные файлы

  • pdf 9514227
    Размер файла: 857 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий