!13-СОЧ_Д?ниеж?зі тарихы_6класс_?аза?ша_маусым


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
оқсандық
жиынтық бағалау
спецификациясы
«Дүниежүзі тарихы»
сынып
МАЗМҰНЫ
1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты
2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
3. «Дүниежүзі тарихы» пәнінен күтілетін нәтижелер.
4. Ойлау дағдыларының деңгейі
5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлу
6. Жиынты
бағалауды өткізу ережесі
Модерация және балл қою
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
II
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
II
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
IY
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсандық жиынтық бағалау оқу бағдарламасы мен оқу жоспарының мазмұнына
сәйкес, оқушылардың тоқсан барысын
да меңгерген білім, білік және дағдыларды анықтауға
бағытталған.
Тоқсандық жиынтық бағалау оқу жоспарындағы тоқсан ішінде меңгеруге тиісті оқу
мақсаттарына жету деңгейін тексереді.
2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
Негізгі о
рта білім беру деңге
йінің 5
9 сыныптарына арналған
«Дүниежүзі тарихы» пәнінен
жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы
3. «Дүниежүзі тарихы»
пәнінен күтілетін нәтижелер,
сынып.
Білу
дүниежүзі тарихы кезеңдерін;
әлем тарихында маңызды рөл
атқарған тарихи қайраткерлерді;
тарихи даму барысында қалыптасқан әлемдік мәдениеттің маңызды жетістіктерін;
тарих ғылымының базалық ұғымдары
н; тарихи деректердің түрлерін.
Түсіну
орта ғасырлардағы
дүниежүзі тарихының дамуының тұтастығы мен үзді
ксіздігін
сипаттайтын негізгі оқиғалардың, құбылыстар мен процестердің мәнін;
лем елдерінің қоғамдық
саяси, экономикалық және әлеуметтік
мәдени дамуының
сипатты белгілерін;
аманауи қоғамдық процестердің тарихи шарттылығын, адамзаттың мәдени әртүрліл
ігін;
әлем тарихындағы көрнекті тұлғалардың рөлі мен орн
ын.
Қолдану
тарихи ойлау дағдыларын: өмірлік міндеттер мен мәселелерді шешу үшін;
тарихи ойлау дағдыларын:
тарихи картадағы өзгерістерді, түрлі нысандардың
орналасуын анықтау кезінде;
тари
хи ойлау дағдыларын:
тарихи тұлғаларды, оқиғаларды, құбылыстарды, процестерді
салыстыру кезінде;
тарихи ойлау дағдыларын:
әлем
елдерінің саяси, әлеуметтік
экономикалық және
мәдени
дамуын сипаттау кезінде.
Талдау
себеп
салдарлық байланыстарын анықтау
мақсатында тарихи оқиғаларды,
құбылыстарды, процестерді;
жалпы сипатты белгілері мен ерекшеліктерін анықтай отырып, елдердің тарихи дамуын;
тарихи тұлғалар қызметінің нәтижесі мен уәждерін;
тарихи паралелль өткізу жолымен әлемнің жекелеген мемлеке
ттерінің даму үрдістерін,
қоғамдық, экономикалық, саяси және мәдени процестерін;
проблемалық сұрақтарға жауап беру үшін түрлі тарихи дереккөздерді;
бір тарихи оқиғаларға, құбылыстар мен процестерге түрлі көзқарастарды;
түрлі таңбалы жүйеде (мәтін,
карта, кесте, схема, дыбыс
бейне
қатары) ұсынылған
ақпараттарды.
Жинақтау
жалпы заңдылықтарды анықтай отырып, тарихи құбылыстардың, процестердің сипатты
белгілерін жіктеу, жүйелеу, жалпылау және саралау үшін түр
лі дереккөздердегі
ақпараттарды
Бағала
тарихи оқиғаларды, процестерді, құбылыстарды, тұлғаларды әлемдік тарихқа ықпалы
тұрғысынан бағалайды, оларды әртүрлі түсіндіруді;
әртүрлі т
арихи дереккөздердің анықтығын.
4. Ойлау дағдыларының деңгейі
Ойлау
дағдыларын
ың деңгейі
KbiZllZfZ
LZikujf
ZeZj�
lje_j
Білу және
түсіну
Рим империясының құлауы;
еодализ
м; «феодализм»
түсінігі; ислам тарихы; и
слам дінінің пайда болуы
және 1258 жылдар;
рест жорықтарынан кейінгі
христи
андық Еуропа мен мұсылман әлемі; моңғолдар;
Шыңғыс хан
империясы;
моңғо
л империясының
құрылуы;
моңғолдардың әскери өнері;
XIV ғасырдағы
XVI ғасырдың бірінші жартысындағы ортағасырлық
еуропа
лық қоғам;
Батыс пен Шығыстағы абсолютизм;
уда, қолөнер және әлемді игеру; Ұлы Жібек жолы;
халықаралық сауда мен саяхаттар;
XV ғасырдың
соңы
XVI ғасырдың басындағы Ұлы географиялық ашулар
мен олардың салдары;
реформация; қайта өрлеу дәуірі;
еформация
ueufb�j_\hexpby�
DL;�
D'i�
lZ
^Zm
[Zj
тапсырмалар
ҚЖ
Қысқа
жауапты қажет
ететін
тапсырмалар
Қолдану
еодалдық шаруашылық түрінің
ерекшеліктері
анықтау;
еодалдық қоғамның әлеуметтік құрылымы
сипаттау
; ортағасырдығы қалалар мен ортағасырдағы
өнердің дамуының ерекшеліктері; крест жорықтарының
барысы мен салдары (1
4 крест жорықтары); крест
жорықтарынан кейінгі христиандық Еуропа жән
мұсылман әлемі; Батыс пен Шығыстағы абсолютизм;
Еуразия этносаяси картасының қалыптасуына моңғол
шапқыншылықтарының әсері; феодалдық мемлекеттің
даму кезеңдері. Батыс пен Шығыс мемлекеттеріндегі
абсолютизмнің ерекшеліктері.
@�
ukZ�
`ZmZilu�Z`_l�
_l_l
lZikujfZeZj
ТЖ
Толық
жауапты қажет
ететін
тапсырмалар
Жоғары
деңгей
дағдылары
ртағасырлық шапқыншылықтар кезіндегі халықаралық
қатынастардың ерекшеліктерін анықтау
ртағасырлардағы халықаралық сауда мен саяхаттардың
рөлін түсіндіру
аратылыстану
ғылымдарының
келешектегі дамуы үшін кейінгі орта ғасырлар кезеңінде
жердің құрылысы туралы жасалған ғылыми
жаңалықтардың маңыздылығын анықтау
ҚЖ
Қысқа
жауапты қажет
ететін
тапсырмалар
ТЖ
Толық
жауапты қажет
ететін
тапсырмалар
5. Тоқсандарға ойлау дағ
дыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды
бөлу
Тоқсан
Білу және түсіну
Қолдану
Жоғары деңгей
дағдылары
Барлығы
6. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі
Тоқсан бойынша жиын
тық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға
мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер,
плакаттар немесе карталарды) жауып қойыңыз.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылға
нұсқауды оқып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығын хабарлаңыз. Білім
алушыларға жұмыс барысында бір
бірімен сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз.
Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық
бағалау басталға
нға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтыңыз.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау
барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар
(спецификацияда рұқсат берілг
ен жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына
мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Олардың жұмыс уақытында бір
біріне
көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішп
ен өшірудің орнына, қарындашпен
сызып қоюды ұсыныңыз.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім
алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім
алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты
оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға
немесе көрсетуге
тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі
хабарлап отырыңыз.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын
тоқтатып, қалам/қарында
штарын партаның үстіне қоюларын өтініңіз.
Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация
үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін
балл қою кестесіне сәйке
с тексеру қажет.
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы
минут
Балл саны
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда ә
р түрлі тапсырмалар: көп
таңдауы бар
сұрақтар
, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп жауапты таңдауы бар және қысқа жауапты қа
жет ететін
сұрақтарды қамтитын 5
тапсырмадан тұрады.
Қысқа
жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар сөздер немесе қысқа
сөйлем
дер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар берілген нақыл сөздерге
қатысты өзінің түсінігін жазуы керек.
тоқсан
бойынша
жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім
Тексерілетін мақсат
Ойлау
дағдыларының
ңгейі
Тапсырма
саны*
апсырма
№ *
Тапсы
рма
түрі*
Орындау
уақыты,
мин*
Балл
Бөлім
бойынша
балл
Рим
империясының
құлауы
6.3.2.3 Византияның ішкі саясатын
сипаттап, оның ұзақ өмір сүруінің
себептерін анықтау және жіктеу
ҚолдануФеодализм
6.1.1.1 Феодалдық қоғамның
әлеуметтік
құрылымын
сипаттау
Қолдану
стемдік етушілер мен
бағыныштылардың (феодалдар мен
шаруалардың) өзара қатынасын
сипаттау
he^Zgm
Ислам дін
інің
тарихы
6.2.2.4 Шығыс
тың ортағасырлық
мәдениетінің ерекшеліктерін
сипаттау
Қолдану
Шығыс ойшылдары
жетістіктерінің маңызын
түсіндіру
@hZju�^_]_c�
^Z^ueZju
Барлығы:
Еcкерту: *
өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
«Дүниежүзі
тарих
» пәнінен
тоқсан бойынша
жиынтық бағалау тапсырмалары
Византияның ұзақ өмір сүруінің
себептерін анықтаңыз.
[3]
Төменде берілген
оқиғадағы мәліметте
рді талдап,
қойылған
ұрақтарға
жауап беріңіз
X ғасырдағы тарихи дерек көздерінен алынған жазбада Вилли есімді шаруаның феод
ал
қожайыннан алған жер үлесі
болғаны айтылады. Бұл үшін Вилли аптасына 3 рет дайын
отынды тасу, айына 7 рет қой бағу,
қожайынның
ерін өндеу, шөп шабу, иелігінде жұмыс
істеу
ге міндетті
болды.
а)
Виллидін қожайын (
феодал
алдындағы міндеті қалай аталады
в)
Неліктен ол барлық жұмысты жасауға тиіс болды?
с) Фео
далдық құрылыстың негізгі белгі
ерін атаңыз.
3] &#x/MCI; 15;&#x 000;&#x/MCI; 15;&#x 000;3. Вассал мен сеньордың міндеттерін анықтаңыз.
Сеньордың міндеті
Вассалдың міндеті
&#x/MCI; 24;&#x 000;&#x/MCI; 24;&#x 000;4&#x/MCI; 25;&#x 000;&#x/MCI; 25;&#x 000;] &#x/MCI; 27;&#x 000;&#x/MCI; 27;&#x 000; 4. Ислам мәдениетінің басты
жетістіктерін жазыңыз.
Византия мемлекетінің
ұзақ
өмір сүруінің
себептері
Шығыс
ойшылдарының нақыл сөздерінің
мағынасын түсіндіріңіз.
Шығыс
ойшылдары
Нақыл сөздері
Мағынасы
Бируни
«Нығметтің қадірі ол
жоғалған
да білінеді»
Ибн Сина
«Қимыл көптеген
дәрінің орнын басу
мүмкін, бірақ бірде
бір
дәрі қимылдың орнын
баса алмайды»
Ohj_afb
�©;ef�
kZjujZfZ�
k_de^��he�lhlZkZ��
`_j]_�ki��`h�
[heZ^u�ª
NZjZ[b
�©:j
h`^Zg�Ze^ug^Zu�
Z^Ze^u�'a�Z^j
қасиетіңе
ізгі іс
әрекетіңе
байланысты»
Балл қою кесте
Жауап
Балл
Қосымша
мәлімет
Білім
алушының
басқа да дұрыс
жааптары
қабылданады
a) барщина

шаруаның бағыныштылығы,
жер үлесі өзінікі еместігін көрсетеді
с) жердің басты байлық көзі болуы
Білім
алушының
басқа да дұрыс
жауаптары
қабылданады
Сеньордың мі
ндеті
Вассалдың міндеті
uaf_l
g�`_j�
l_ef^_jg�[_jm
қожайына адал болу
қолда
у мен қорғауды
қамтамасыз етеді
ол үлкен ұлын рыцарь ретінде тағайындау
уақ
ытында, ақшалай көмек көрсетеді
Білім
алушының
басқа да дұрыс
жауаптары
қабылданады
шіттер мен сарайлардың салынуы
Каллиграфияның (көркем жазу) енгізілуі
Арабесканың (күрделі сәндік оюлардың) енуі
Омар Хайям мен Фирдоуси шығармалары
Араб цифры және нөл санының енуі
Жұлдызды аспан картасының пайда болуы
Білім
алушының
басқа да дұрыс
уаптары
қабылданады
Шығыс
ойшылдары
Нақыл сөздері
Мағынасы
Бируни
«Нығметтің қадірі ол
жоғалғанда білінеді»
Қолда
бар затты бағалау
қажет
. Оны қадірлеуге және
қанағат
llmZ�cj_gm�d_j_d
B[g�KbgZ�
�©bfue�d'il_]_g�
^%jg�hjgug�[Zkm�
ffdg��[jZ�
[j^_
бір дәрі қимылдың
орнын баса алмайды»
?r[j�uf[Zl�^%j
^%jf_d�
^_g_�bfueug�ZefZklujZ�
ZefZc^�u��_gkZmeu�fulu�
[hemu�rg�^_g_�bfue^Zjug�
g_f
`ZkZZg�^juk
Ohj_afb
�©;ef�
kZjujZfZ�
k_de^��he�lhlZkZ��
`_j]_�ki��`h�
[heZ^u�ª
:^Zf�'fj�[hcu�
hmZ��
cj_gm]_
тырысуы қажет. Тек
білім ғана адамды байытады
Фараби
«Ар
ождан
алдындағы адалдық
қадір
қасиетіңе
ізгі іс
әрекетіңе
байланысты»
Әрбір
адам өзінің ар
ожданы
алдында жауапты, өзінің ар
намысына нұқсан келетін іс
әрекеттен
аулақ болуы қ
ажет
Білім
алушының
басқа да дұрыс
жауаптары
қабылданады
Жалпы балл


Византия
мемлекетінің ұзақ
өмір сүруінің
себептері
Юстиниан
императордың мықты
билігі
«Юстиниан кодексі»
заңдар жинағының
болуы
Императорды
христиан шіркеуінің
қолдауы
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы
минут
Балл саны
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр
түрлі тапсырмалар: көп
таңдауы бар
сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген н
ұсқа
көп таңдауы бар және қысқа жауапты қаж
ет ететін сұрақтарды
қамтитын 4
тапсырмадан тұрады.
Қысқа
жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар сөздер немесе қысқа
сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алуш
ылар картаны пайдалана отырып
және өзінің алған білімдері негізінде толық сөйлеммен жауап жазады.
тоқсан бойынша
жиынтық бағ
алау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім
Тексерілетін мақсат
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
LZikuj
fZ�
kZgu�\r
lZikujfZ
‹��\r
Тапсы
рма
түрі*
Hjug^Zm�
mZulu��
fbg�\r
;Zee
Бөлім
бойынша
балл
Крест жорықтары
6.3.2.6 Картада оқиғаларды даму
динамикасында белгілей отырып,
4 жорықтар мысалында крест
жорықтарының себеп
салдарын
анықтау
Қолдану
Монғолд
6.3.2.5 Ортағасырлық
шапқыншылықтар кезіндегі
халықарал
ық қатынастардың
ерекшеліктерін
анықтау
he^Zgm
XIVғасыр
XVI ғасырдың
бірінші
жартысы
ндағы
ортағасырлық
еуропалық қоғам
��������N_h^Ze^u�khuklZj�f_g�
hjlZeulZg^ujueZg�
f_f
e_d_ll_j^�juemu�ZjZkug^Z�
байланыс орнату
Қолдану
Барлығы:
Еcкерту: *
өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
«Дүниежүзі тарихы» пәнінен
тоқсан бойынша
жиынтық бағалау тапсырмалары
Крест жорықтарының себ
ептері мен салдарын жазыңыз.
Крест жорықтары
Себептері
Салдарлары
[4]

Кескін картад
а 1
4 крест жорықтарының бағыттарын
белгілеңіз.
[4]
XIII ғ
асырдағы моңғол шапқыншылығы
картасын пай
даланып, тапсырманы орындаңыз.
XIII ғасырда моң
ғолдар жаул
ап алған мемлекеттерді жазыңыз.
ден кем емес)
[2]
Моңголдардың жеңіске жетуінің басты құпияларын жазыңыз
ден кем емес )
[2]
Моңғолдардың
жаулап алған халықтардың дамуына
әсерін жазыңыз.
ден кем емес )
2


Феодалдық бытыраңқы және бір
орталық
қа бағы
нған мемлекеттерге тән белгілерді
жазыңыз.
Феодалдық бытыраңқы мемлекет
Бір орталыққа бағынған
мемлекет

6

Балл қою кестес
Тапсырма
Жауап
Балл
Қосымша
мәлімет
Крест жорықтары
Себептері
Салдарлары
Қасиетті
жерді мұсылмандардың
билігінен азат ету
Жазықсыз адамдардар зар
дап
шекті. Көптеген адамдар қаза
тапты
ІІ Урбан папаның Клермондағы
үндеуі
Көптеген қалалар мен мәдениет
ошақтары талқандалды
Білім
алушының
басқа да
дұрыс
жауаптары
қабылданады


4

Солтүстік
Қытай
Орта
Азия
Білім
алушының
басқа д
дұрыс
жауаптары
қабылданады
Бір
орталыққа
бағынған
мемлекет
Ойластырылған әскери тактика мен стратегия
Көпжылдық
үстемдігі
осы
аумақ
шаруашылығының
құлдырауына
мәдениеттің
күйреуіне
әкелді
Монғол
татар
басқыншылары
феодалдық
қатынастард
дамуына
кері
әсерін
тигізді

Феодалдық бытыраңқы мемлекет
Бір орталыққа бағынған
мемлекет
Король тек өзінің жеке
иеліктерінен ғана салық жинайды
Король барлық мемлекеттен
салық жинайды
Ірі феодалдар мемлекеттен бөлініп
шығуға тырысып, қамалдар
тұрғызады
Барлық мемлекет үшін бір заң
болады
«Сеньорсыз жер жоқ»
Барлық тұрғындар үші
бірдей салықтар
қарастырылған
Жалпы балл

ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
тоқсан бойынша
жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы
минут
Балл саны
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда ә
р түрлі тапсырмалар: көп
таңдауы бар
сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп таңд
ауы бар және қысқа жауапты қа
жет ететін сұрақтарды
қамтитын 3
тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар сұрақтарда білім алушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан
дұрысын таңдайды.
Қысқа
жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар сөздер немесе қысқа
сөйлем
дер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар
берілген критерийлер
негізінде толық сөйлеммен
эссе
жазады.
тоқсан бойынша
жиынтық бағ
алау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім
Тексерілетін мақсат
Ойлау
дағдыларының
еңгейі
Тапсырма
саны*
тапсырма*

Тапсырма
түрі*
Орындау
уақыты,
мин*
Балл*
Бөлім
бойынш
а балл
Абсолютизм:
Батыс пен
Шығыс
6.3.1.6 «Парламент», «Бас штаттар»,
«сейм», «кортес», «Боярлар Думасы»
ұғымдарын түсіндіру
Білу және түсіну
КТБ
.1.5 Саяси биліктің ерекшеліктерін
анықтау үшін әртүрлі елдердің
билеушілерінің қызметін салыстыру
he^Zgm
KZm^Z��he'g_j�
`%g_�%e_f^�
b]_jm
jlZZkujeZj^Zu�
oZeu
ZjZeu�kZm^Z�f_g�kZyoZllZj^u�
eg�lkg^jm�
@hZju�^_]_c�
^Z^ueZju
Барлығы:

Еcкерту: *
өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
«Дүниежүзі тарихы» пәнінен
тоқсан бойынша
жиынтық бағалау тапсырмалары
Басқару формалары мен мемлекеттерді сәйкестендіріңіз.
Жауаптары:
]


Кестеде
монархтардың
мемлекетті басқарудағы
қыз
меттерін
салыстырып, қызметтерінің
орта
тұстарын анықтаңыз.
Монархтардың қызметіндегі ерекшеліктер
І Петр
XIY
Людовик
Монархтардың қызметіндегі ұқсастықтар
[9]
Ортағасырлардағы халықаралық сауда
мен саяхаттардың ро
тақырыбында эссе
жазыңыз.
Критерийлер:
Ұлы
Жібек жолының
ортағасырдағы ро
н жазу
Ұлы Жібек жолының халықаралық қатынастардың дамуындағы орнына тоқталу
Ұлы географиялық ашулардың
ортағасырдағы
н жазу
Ұлы географиялық ашулардан кейінгі әлемдегі өзгерістерге тоқталу
Қазіргі таңдағы сауда мен саях
аттардың маңызына тоқталу
Қорытынды жазу
Басқару формалары
емлекеттер
Бас штаттар
Испания
Парламент
Франция
Кортес
Чехия и Польша
Сейм
Англия
Боярлық
Дума
Россия
Балл қою кесте
Тапсыр
ма №
Жауап
Балл
Қосымша
мәлімет

3 A


Монархтардың қызметіндегі ерекшеліктер
І Петр
XIY
Людовик
1. Петергоф сарайын
салғызды
1. Версаль сарайын
салғызды
2. Ресейді империяға
айналдырып, өзі
«император» атанды
����©Dg�dhjhe�ª�^_]_g�
ZlZ�b_�[he^u
3. Санкт
Петербург
қаласының
негізін
қалады
����©F_fe_d_l
f_g��ª�
^_]_g�lkgdl�klZg^u
Монархтардың қызметіндегі ұқсастықтар
Абсолютті монархтар болды
Мәдениет
тің дамуына зор үлес қосты
Абсолютті монархтарға айналды
ілім алушының
дұрыс басқа да
жауаптары
қабылданады
Ортағасырлар кезеңі жаңалықтарға толы болды. Оның
ішінде ең маңыздылары: Ұлы Жібек жолы мен
географиялық ашулар болды. Ұлы Жібек жолы Баты
пен Шығысты байланыстырып, өркениеттердің
араласуына әкелді. Халықаралық сауда жанданып,
мәдени байланыстарға жол ашылды.
Ұлы географиялық ашулар жаңа жерлердің ашылуына
жол ашып, халықаралық байланысты дамытты. Алайда
географиялық ашулардың жағымсыз тұ
стары да орын
алды. Өйткені көптеген көне өркениеттердің
талқанданып, халықтардың жойылуына әкелді.
Қазіргі таңда да ортағасырлардағыдай сауда мен
саяхаттардың орны ерекше. Халықаралық сауда
негізінде көптеген мемлекеттер өз экономикасын
дамытып, мәдени б
айланыстар қайта жаңғыруда.
Адамзат үшін әрқашан сауда мен саяхат маңызды
болып қала береді.
Ұлы Жібек жолының
ортағасырдағы
ролін жазу
1 балл
Ұлы Жібек жолының
халықаралық
қатынастардың
дамуындағы орнына
тоқталу
1 балл
Ұлы географиялық
ашулардың
ағасырдағы
ролін жазу
1 балл
Ұлы географиялық
ашулардан кейінгі
әлемдегі
өзгерістерге
тоқталу
1 балл
Қазіргі таңдағы
сауда
мен
саяхаттардың
маңызына тоқталу
1балл
Қорытынды жазу
1балл
білім алушының
дұрыс басқа да
жауаптары
қабылданады
Жалпы
балл

ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы
минут
Балл саны
Жиынтық бағалауд
ың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда ә
р түрлі тапсырмалар: көп
таңдауы бар
сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп таңдауы бар және қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарды
қамтитын
4 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы
бар сұрақтарда білім алушы
лар ұсынылған жауап нұсқаларының
дұрысын таңдайды.
Қысқа
жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар сөздер немесе қысқа
йлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар
ратылыстану саласы
бойынша ғалымдардың пікірлеріне талдау жасайды.
тоқсан бойынша
жиынтық бағ
алау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім
Тексерілетін мақсат
Ойлау
дағдыларын
ың деңгейі
Тапсырма
саны*
тапсырма*

Тапсыр
ма
түрі*
Орындау
уақыты,
мин*
Балл
Бөл
ім
бойынша
балл
Қайта
Өрлеу
дәуірі
6.2.2.3 Антикалық мәдениетпен
байланыс орнату арқылы Қайта өрлеу
дәуірінің мәдениетін (бейнелеу, мүсін
өнері) сипаттау
he^Zgm
1

7
3

7
6.2.2.4 Шығыс
тың ортағасырлық
мәдениетінің ерекшеліктерін
сипаттау
he^Zgm
2

8
4
Реформация
6.2.1.2 Тарихи процестердің
контекстінде «гуманизм»,
«реформация», «протестантизм»,
«лютерандық», «кал
ьвинизм»,
«контрреформация», «к
езуиттер
ордені» түсіндіру
;em�`%g_�
lkgm
3

10
7
7
Ғылыми
революция
6.2.4.2 Жаратылыстану
ғылымдарының
келешектегі дамуы
үшін кейінгі орта ғасырлар кезеңінде
жердің құрылысы туралы жасалған
ғылыми жаңалықтардың
маңыздылығын анықтау
@hZju�
^_]_c
дағдылары
4


15
6
6
Барлығы:
Еcкерту: *
өзгеріс енгізуге болатын бөлі
мдер
«Дүниежүзі тарихы» пәнінен
IY
тоқсан бойынша
жиынтық бағалау тапсырмалары
Суреттерді пайдалана отырып,
сұрақтарға жауап беріңіз
сурет
салынған
кезең
[1]
сурет
салынған
кезең
1] &#x/MCI; 24;&#x 000;&#x/MCI; 24;&#x 000;Осы уақыт аралықтарында көркем сурет өнерінде қандай өзгерістер болды?
&#x/MCI; 29;&#x 000;&#x/MCI; 29;&#x 000;1&#x/MCI; 31;&#x 000;&#x/MCI; 31;&#x 000;]&#x/MCI; 33;&#x 000;&#x/MCI; 33;&#x 000; &#x/MCI; 35;&#x 000;&#x/MCI; 35;&#x 000;2. Шығыс
тың ортағасырлық
мәде
ниетінің ерекшеліктерін сипаттаңыз.
&#x/MCI; 44;&#x 000;&#x/MCI; 44;&#x 000;4&#x/MCI; 45;&#x 000;&#x/MCI; 45;&#x 000;]&#x/MCI; 46;&#x 000;&#x/MCI; 46;&#x 000; &#x/MCI; 47;&#x 000;&#x/MCI; 47;&#x 000;3. Берілген ұғымдарды
сипаттамасымен сәйкестендіріңіз.
Ұғымдар
сипаттамасы
Реформация
адами құндылықтарды жоғары қою
Протестантизм
бір
орталықтан
басқарылатын
қатал
тәртіпке
негізделген
басшыларға
сөзсіз
бас
июді
талап
ететін
діни
ұйым
Лютерандық
XVI
XVII ғасырлардағы Еуропаны қамтыған реформация
зғалысына қарсы қозғалыс
Контрреформация
христиан
дініндегі
протестанттық
ағымдардың
i.
XVI
ғасырда Германияда реформация қозғалысының
тижесінде пайда болды
B_amblld�hj^_g
jbf^d
dZlhebpbaf
`%g_
Ruuk
Hjlh^hdkZe^u
rjd_m
мен
бірге
христиан
әлемінің
басты
бөлімшелерінің
бірі
болып
табылады
Гуманизм
Германиядағы католиктік шіркеудің халық тарап
ынан
тоналуына қарсы қозғалыс
Кальвинизм
堀夀䤠
реформацияның
нәтижесінде
Жан
Кальвин
негізін
қалаған
протестанттық
діни
ілім
Ол өмір сүрудің
тақуалық
принципін негіздеді
Жауаптары:
[
7

аратылыстану с
ала
сы бойынша ғалымдардың пікірлеріне
талдау жасаңыз.
Галилео Галилей:
«Мен біздің ғасырымызда астрономия туралы базарларда
айтылатындығын көремін. Екі мың жыл бірқатар елдер Күн және өзге де аспан денелерінің
біздің Жердің төңірегінде айналатындығына сенді.
Ұлы мақсат туындады, адамдар
өмірдегі барлық заттың себебін түсінгісі келеді...»
Николай Коперник:
«Жер, аспан өрісінің бір бөлігі болғандықтан, оның табиғаты мен
қозғалысына ие бола отырып, орталыққа жақын орналасуы себепті, аз қозғалады. Күн
ғаламның
ортасы,
ал жер оның маңында айналады
Әбу Райхан әл
Бируни:
«Жер домалақ және ол айнала қозғалуда, жердің тартылыс күші
бар. Сонымен қатар, жердің диаметрін де дәлме
дәл өлшеуге болады. Менің мақсатым:
жер меридианы градусы ұзындығын қайта өлшеу жосп
ары. Әртүрлі өлшеулердің
айырмашылығын ойлап, салыстырып бас қатырғанша, жаңа өлшеу жүргізіп, бақылау көп
тиімді.
Мен ақиқаттың
айналасынан шықпауға тырыстым
Р/с
Ғалымдардың аттары
Пікірлерінің мазмұны
Пікірінің маңыздылығы
Галилео Галилей
Николай Коперник
Әбу Райхан әл
Бируни
嬀㙝
Балл қою кесте
Тапсырма
Жауап
Балл
Қосымша
мәлімет
Ортағасырлар кезеңі
Қайта
өрлеу кезеңі
сурет түстерінің қанық болуы, шынайылықтың
басым болуы, құдайлардың бейнесін салуд
ағы
өзгерістер, адамдардың басты тақырыпта болуы;
Білім
алушының
басқа да
дұрыс
жауаптары
қабылданады
Самарканд Ұлықбектің басқару кезінде астана
болып, мәдениет және архитектура орталығына
айналды.
XV ғасыр аяғындағы
XVI ғасыр басындағы,
ұлы ойшы
л, Орта Азия ақыны Әлішер Науаи, «Екі
тіл бәсекелестігі» атты еңбегіндегі өзінің
трактатында, тілдердің мәдени маңыздылығын, оның
байлығы мен мүмкіндіктерін теориялық тұрғыда
дәлелдеп берді
XVI ғасырдағы Орта Азияның ең керемет
әдеби
дәстүрінің жалғастыруш
ысы Бабыр болды.
Оның ұлы еңбегі «Бабыр
нама» өмірбаян
шығармашылығында жазылған ең алғашқы әдебиет
үлгілеріне жатқызылады.
E

3
D

4
C

5
B

6
AГалилей өз пікірінде адамдардың астрономия туралы
түсініктерінің кеңейе бастаған
ы туралы пікір
білдіреді
Білім
алушының
сұрақтың
мазмұнына
сәйкес және
ықтимал
жауаптары
қабылданады
Галилей
пікірінде аспан денелері қозғалысын
зерттеуде астрономия ғылымының қосатын үлесін,
маңызын қарастырады.
GbdheZc�Dhi_jgbd�ZclZg�id
jg^_�@_j�
=ZeZdlbdZgu�fZua^u�[j�ZeZfrZju�_d_gg�
[Zyg^Zc^u
GbdheZc�Dhi_jgbd�`_j^�Dg^�ZcgZeZlug^uug�
^%e_e^_m�
Zjueu��ueufZ�ahj�e_k�hkZg
Әбу
Райхан әл
Бируниді
айтқан пікірінде жер
меридианы градусы ұзындығын қайта өлшеу
жоспары өзін
ің зер
ттеу мақсаты екенін түсіндіреді
$[m
JZcoZg�%e
;bjmgb�`_j�f_jb^bZgu�]jZ^mkug�
'er_m�Zjueu�]_ebhp_gljed�`c_�`%g_�`_j^�
lZjlueuk�dr�lmjZeu�[he`Zf�`ZkZi��ueufb�
fZuau�ahj�`ZZeu�`ZkZc^u�
Жалпы балл

Приложенные файлы

  • pdf 9502233
    Размер файла: 814 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий