тест ОМ каз 2017 послед.КТИЦ


«Жалпы медицина» мамандығында оқитын 1-курс студенттері үшін
«ХИМИЯ» ПӘНІ БОЙЫНША ЕМТИХАНҒА АРНАЛҒАН ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ
Құрастырған: х.ғ.к., проф м.а., Дауренбеков Қ.Н.

Кафедра меңгерушісі, х.ғ.д., профессор....................Патсаев А.К.
«....»………….. № хаттама

2017-2018 оқу жылы
~Табиғаттағы энергия алмасуын зерттейтін ғылым:
@термодинамика
@жылуэнергиясы
@термохимия
@кинетика
@статистика
~Химиялық реакциялардың жылу эффектілерін зерттейтін ғылым:
@термохимия
@термодинамика
@жылуэнергиясы
@статистика
@кинетика
~Адам ағзасында энергия бөле жүретін химиялық реакциялар ... деп аталады.
@экзоэргоникалық
@экзотермиялық
@эндотермиялық
@эндоэргоникалық
@термодинамикалық
~Адам ағзасында энергия сіңіре жүретін химиялық реакциялар ... деп аталады.
@эндоэргоникалық
@экзоэргоникалық
@экзотермиялық
@эндотермиялық
@термодинамикалық
~Күй функцияларына ... жатады.
@H, S, G, U
@T, P, V
@H, S, G, T
@H, S, T, U
@S, G, U,
~Фазалар бөліну шекарасы жоқ жүйелер:
@гомогенді
@гетерогенді
@оқшауланған
@ашық
@изотермиялық
~Фазалар бөліну шекарасы болатын жүйелер:
@гетерогенді
@гомогенді
@оқшауланған
@ашық
@изотермиялық
~Изобаралық жағдайларда химиялық реакциялардың жылу эффектісін көрсететін функция:
@H
@U
@S
@G

~Жүйедегі тәртіпсіздік мөлшерін сипаттайтын термодинамикалық функция:
@энтропия
@энтальпия
@қысым
@ішкіэнергия
@температура
~Жүйедегі ішкі энергияның қоры ... ұмтылады.
@минимумға
@максимумға
@өзгермейді
@айнымалымәнге
@ортамәнге
~...реакцияларда Н0 болады.
@эндотермиялық
@экзотермиялық
@экзогендік
@экзоэргоникалық
@изотермиялық
~...реакцияларда Н<0 болады.
@Экзотермиялық
@Эндотермиялық
@Эндогендік
@Эндоэргоникалық
@Изотермиялық
~Химиялық жүйелерге қатысты энергияның сақталу заңының аталуы:
@термодинамиканың І-ші заңы
@термодинамиканың III-ші заңы
@Гессзаңы
@термохимиялық
@термодинамиканың ІІ-ші заңы
~Термодинамиканың 1 заңының математикалық өрнегі:
@
@
@
@
@
~Термодинамиканың I және II бастамаларының жалпы математикалық түрі:
@
@
@
@
@
~Гесс заңының математикалық өрнегі:
@
@
@
@
@
~Егер G0 белгісі ... болса, онда жүйенің берілген жағдайында химиялық реакция өздігінен жүреді.
@
@
@
@
@
~Егер G0 белгісі ... болса, онда жүйенің берілген жағдайында химиялық реакция өздігінен жүрмейді.
@
@
@
@
@
~Ағзаның тірі жасушаларының энергетикалық депосы бұл:
@АТФ
@ГМФ
@АМФ
@РНҚ
@ДНҚ
~Тұздардың суда ерудегі жылу эффектісі екі үдерістің ... эффектісінен жинақталады.
@иондардың гидратациясы және кристалдық торының бұзылуы
@еру және диссоциация
@заттың кристалдық торының бұзылуы және диссоциациясы
@заттың кристалдық торының бұзылуы және иондардың ассоциациясы
@иондардың гидратациясы және кристалдық торының түзілуі
~Гиббс энергиясының өлшем бірлігі:
@
@
@
@
@
~Изохоралық үдерістер үшін термодинамиканың I-ші заңы:
@
@
@
@
@
~Кез келген температурада реакция жүруі мүмкін, егер:
@
@
@
@
@
~Берілген ... өзгерісінде энтропия белгісі болады.
@субу
@сумұз
@графиталмаз
@
@
~ реакциясындағы энтропия таңбасы:
@
@
@
@
@
~Жүйе күйінің функциялары:
@ішкі энергия, энтальпия, энтропия
@қысым, көлем, температура
@ішкі энергия, температура, энтальпия
@температура, көлем, энтропия
@энтропия, энтальпия, температура
~Жай заттардың стандартты түзілу энтальпиясы:
@
@
@
@
@
~ реакциясындағы энтропия таңбасы:
@
@
@
@
@
~Гетерогенді жүйе:
@
@
@
@
@
~ реакциясындағы энтропия таңбасы:
@
@
@
@
@
~ реакциясындағы энтропия таңбасы:
@
@
@
@
@
~293К мұздың еру үдерісі үшін Гиббс энергиясы:
@
@
@
@
@
~Ішкі энергияның өзгеруін есептейтін формула:
@
@
@
@
@
~ реакциясындағы энтропия таңбасы:
@
@
@
@
@
~Егер , болса, онда мырыш оксидін (ІІ) магниймен тотықсыздандырғанда, Гиббс энергиясының өзгерісі:
@-248,9
@562,3
@-835,4
@-60,5
@790,0
~263К мұздың еру үдерісі үшін Гиббс энергиясы:
@
@
@
@
@
~Егер , болса, онда қалайы оксидін (ІІ) магниймен тотықсыздандырғанда Гиббс энергиясының өзгеруі:
@–312,7
@–725,5
@1175,0
@946,5
@1790,0
~Реакцияның жылу эффектісі:
@тек бастапқы және соңғы күйіне тәуелді, ал реакцияның жүру жолына
тәуелсіз
@бастапқыдан соңғы жағдайына өткенге тәуелді
@бастапқы және соңғы жағдайына және аралық өнімге тәуелді
@тек бастапқы күйіне тәуелді
@тек соңғы күйіне тәуелді
~Гиббс энергиясы бойынша қорытынды жасауға болады:
@реакцияның өздігінен жүру мүмкіндігін
@реакцияның жылу эффектісі туралы
@реакциядағы түзілуі мүмкін өнімідері туралы
@химиялық тепе-теңдік туралы
@химиялық реакцияның жүру мүмкін еместігін
~Егер болса, онда реакция үшін Гиббс энергиясы:
@–505,3
@730
@1200
@212,5
@-970,0
~Егер глюкоза, су және көмір қышқыл газы үшін тең болса, онда ағзадағы глюкозаның өзгеріс реакциясы үшін жылу эффектісі:
@–2802,8
@2803
@–1402
@1402
@-9707
~1 л ерітінді дайындау үшін қажетті массасы:
@98г
@8г
@100г
@10г
@77г
~2л 0,1Н калий нитраты ерітіндісінің құрамындағы тұздың массасы:
@20,2г
@4г
@6,2г
@0,1г
@7,7г
~200 мл 0,5М ерітінді дайындау үшін натрий нитратының массасы:
@8,5г
@24,5г
@54,4г
@16,2г
@7,9г
~100 мл 0,2Н ерітінді дайындау үшін кальций хлоридінің массасы:
@1,11
@4,12
@0,75
@10,21
@9,7
~250мл 0,25М ерітінді дайындау үшін мыс сульфатының массасы:
@10
@15
@12
@8
@25
~4,9г бар 250мл еріткенде ерітіндінің эквивалентті концентрациясы ... тең болады.
@0,4
@0,13
@0,32
@0,42
@1,05
~Ерітіндіде 20г болса, онда 1л ерітіндінің концентрациясы ... тең болады.
@0,5М
@0,1М
@20%
@0,1Н
@0,7М
~250см3 0,2Н ерітіндісін дайындау үшін 1Н қажетті көлемі (см3 ):
@50
@15,0
@30,0
@10,0
@97,0
~200см3 0,1Н ерітіндісін дайындау үшін 2Н қажетті көлемі (см3 ):
@10,0
@15,0
@40,0
@20,0
@70
~Ерітінділер үшін Рауль заңының өрнегі:
@
@
@
@
@
~Қайнау температурасы деп ... айтады.
@еріткіштің қаныққан бу қысымы атмосфералық қысымға тең болатын температураны
@барлық фазалар үстіндегі қаныққан бу қысымы бірдей болатын температураны
@бу түзілуі басталатын температураны
@барлық фазалар үстіндегі қаныққан бу қысымы бірдей емес болатын температураны
@бу қысымы атмосфералық қысымнан төмен болғандағы температураны
~Қату температурасы деп ... айтады.
@алғашқы кристалдар пайда болатын температураны
@барлық фазалар үстіндегі қаныққан бу қысымы бірдей болатын температураны
@сұйықтық бетіндегі қаныққан бу қысымы сыртқы атмосфералық қысымға теңесетін температураны
@изомерлер түзілетін температураны
@будың пайда болуын
~Егер қанның осмостық қысымы тең болса, онда 0,5М глюкоза ерітіндісі 200С ... деп санауға болады
@гипертоникалық
@гипотоникалық
@изотоникалық
@изотермиялық
@қанықпаған
~250г суда 65г сахароза ерісе ол ерітінді қайнайтын температура:
@100,40С
@0,40С
@400С
@1440С
@77,90С
~Осмос дегеніміз:
@концентрациясы аз ерітіндіден концентрациясы жоғары ерітіндіге жартылай өткізгіш мембрана арқылы еріткіштің бір жақты диффузия үдерісі
@жартылай өткізгіш мембрана арқылы еріген заттың бір жақты диффузия үдерісі
@еріген зат концентрациясы жоғары ерітіндіден, концентрациясы төмен ерітіндіге еріген зат өтуі диффузиясы нәтижесінде концентрациялардың теңесу үдерісі
@жартылай өткізгіш мембрана арқылы ерітіндінің бір жақты диффузия үдерісі
@еріген зат молекуласының диссоциациялану үдерісі
~1М глюкоза ерітіндісінің осмостық қысымы 250С (мПа):
@2,50
@1,25
@0,125
@0,250
@7,79
~Егер 250 мл суда 54г глюкоза еріген болса, онда ерітінді қататын температура:
@–2,230
@–1,230
@–0,70
@+2,50
@+0,180
~50% сахароза ерітіндісі қайнайтын температура:
@101,5о
@105о
@104,5о
@95о
@98,5о
~Ас тұзы ерітіндісінің осмостық қысымын анықтауға арналған Вант-Гофф теңдеуі:
@
@
@
@
@
~Концентрациясы 40% этил спирті () ерітіндісі кристалданатын температура:
@–270С
@–2,70С
@14,60С
@00С
@-770С
~5% глюкоза ерітіндісі қататын температура:
@-0,54оС
@-2оС
@-5оС
@-0,8оС
@-1,5оС
~3% несепнәр ерітіндісі қататын температура:
@-0,96оС
@-5оС
@-8,44оС
@-1,25оС
@-0,5оС
~Бейэлектролиттердің сұйытылған ерітінділерінің коллигативті қасиетіне жататын құбылыс:
@осмос
@диссоциация
@буға айналу
@ассоциация
@конденсация
~Жасушаның сусыздануы кезінде цитоплазманың мембрана қабырғасынан ажырауы ... деп аталады.
@плазмолиз
@гемолиз
@алкалоз
@тургор
@ацидоз
~Қанға гипотонды физиологиялық ерітіндіні енгізгенде қан эритроциттерінің жарылуы ... деп аталады.
@гемолиз
@плазмолиз
@алкалоз
@ацидоз
@тургор
~Молекулалық массасын ерітіндінің қату температурасы бойынша анықтау әдісі ... деп аталады.
@криоскопия
@плазмометрия
@эбуллиоскопия
@титриметрия
@осмометрия
~250С 1Мерітіндісінің осмостық қысымы (мПа):
@2,48
@1,24
@4,8
@8,1
@7,7
~1М глюкоза ерітіндісінің (КН2О=1,86) қату температурасы:
@–1,860С
@3,280С
@0,240С
@–18,60С
@-7,990С
~1М сахароза ерітіндісінің қайнау температурасы:
@100,520С
@1000С
@1520С
@1010С
@1090С
~Криоскопиялық тұрақты ... тәуелді.
@еріткіштің табиғатына
@температураға
@концентрацияға
@еріген зат табиғатына
@қысымға
~Эбуллиоскопиялық тұрақты ... тәуелді.
@еріткіштің табиғатына
@температураға
@концентрацияға
@еріген зат табиғатына
@қысымға
~Ерітіндінің осмостық қысымы ... тәуелді.
@еріген заттың концентрациясына
@еріткіштің табиғатына
@еріген зат табиғатына
@ерітіндінің сұйылтылуына
@ішкі энергияға
~Рауль заңы ... қолданылады.
@бейэлектролиттердің сұйытылған ерітінділері үшін
@электролиттердің концентрлі ерітіндісі үшін
@концентрлі ерітінділер үшін
@қаныққан ерітінді үшін
@электролиттердің сұйытылған ерітінділері үшін
~Қату температурасының төмендеуі және қайнау температурасының жоғарылауын есептеу үшін теңдеуде қойылатын концентрация:
@моляльды
@нормальды
@массалық үлес
@мольді
@сұйытылған
~Бейэлектролиттер үшін осмостық қысымы:
@
@
@
@
@
~Концентрациясы болатын глюкоза ерітіндісінің қату температурасының төмендеуі:
@0,02
@0,25
@0,88
@1,5
@7,7
~Электролиттер үшін қату температурасының төмендеуі:
@
@
@
@
@
~Электролиттер үшін қайнау температурасының жоғарылауы:
@
@
@
@
@
~Бейэлектролиттер үшін қату температурасының төмендеуі:
@
@
@
@
@
~Бейэлектролиттер үшін қайнау температурасының жоғарылауы:
@
@
@
@
@
~Изотонды ерітінділер деп – ... ерітінділерді айтады.
@осмостық қысымы бірдей
@зат мөлшері бірдей
@қайнау температурасы бірдей
@қату температурасы бірдей
@көлемі бірдей
~Егер қанның осмостық қысымы тең болса, онда0,01М глюкоза ерітіндісі 300С-да ... деп есептеуге болады.
@гипотоникалық
@изотонды
@гипертоникалық
@изотермиялық
@осмотикалық
~5,0 г зат 200г суда ерігенде -1,450С қататын ерітінді пайда болады. Еріген заттың мольдік массасы:
@32
@16
@48
@64
@77
~Егер болса, онда 50% сахароза ерітіндісі қайнайтын температура:
@101,5оС
@29,5оС
@100,5оС
@115,5оС
@709,7оС
~Егер болса, онда концентрациялы глюкоза ерітіндісінің қайнау температурасының жоғарылауы:
@0,26
@1,62
@0,75
@0,01
@0,07
~Судың қату температурасын 10-қа төмендету үшін 100г суда ерітуге қажетті глюкозаның массасы (К=1,86):
@9,67 г
@30,26 г
@2,45 г
@62,19 г
@9,99г
~250С-та бейэлектролит ерітіндісінің осмостық қысымы 2,47кПа тең болу үшін, 1л осы ерітіндіде ... моль санын еріту керек.
@0,001 моль
@0,1 моль
@1 моль
@0,01 моль
@0,07моль
~() Судың қайнау температурасын 10-қа жоғарылату үшін 100г суда ерітетін массасы:
@65,4 г
@34,5 г
@2,7 г
@18,4 г
@77,7г
~Егер болса, онда концентрациялы сахароза ерітіндісінің қайнау температурасының жоғарылауы:
@0,21
@1,22
@0,75
@2,5
@9,7
~Ерітіндінің осмостық қысымы 00С-та 2,27кПа болу үшін, бір литр осы бейэлектролит ерітіндісінде ерітілген моль саны ... тең болу керек.
@0,001
@0,1
@0,01
@1
@0,7
~Егер қанның осмостық қысымы тең болса, онда 0,3М ерітіндісін 250С-та ... деп санайды.
@гипертонды
@гипотонды
@изотонды
@қаныққан
@қанықпаған
~Буферлі жүйе:
@
@
@
@
@
~Буферлі жүйе:
@
@
@
@
@
~Буферлі жүйе:
@
@
@
@
@
~Буферлі жүйе:
@
@
@
@
@
~Буферлік жүйе рН-на ... әсер етеді
@қышқыл және тұз концентрацияларының қатынасы
@сұйылту
@температура
@қысым
@буферлік сыйымдылық
~Буферлі сыйымдылық ... тәуелді.
@сұйылтуға
@температураға
@қысымға
@жылуға
@сыйымдылыққа
~Буфердің максималды буферлік сыйымдылығы ... компоненттер қатынасында болады.
@3/3
@1/2
@1/4
@2/1
@5/1
~Буфердің максималды буферлік сыйымдылығы ... компоненттер қатынасында болады.
@4/4
@2/3
@5/1
@3/2
@5/2
~Ерітіндідегі сутек ионы концентрациясы тең, оның рОН мәні ... тең болады
@4
@10
@11
@12
@8
~Ерітіндідегі сутек ионы концентрациясы тең, оның рОН мәні ... тең болады.
@6
@4
@11
@8
@10
~Ерітіндідегі сутек ионы концентрациясы тең, оның рОН мәні ... тең болады.
@11
@3
@6
@5
@4
~Ерітіндідегі сутек ионы концентрациясы тең, оның рОН мәні ... тең болады.
@9
@4
@5
@10
@7
~Ерітіндідегі [ОH-] концентрациясы тең, оның рН мәні ... тең болады.
@8
@10
@6
@4
@5
~Ерітіндідегі [ОH-] концентрациясы тең, оның рН мәні ... тең болады.
@9
@8
@5
@10
@7
~Ерітіндідегі [ОH-] концентрациясы тең, оның рН мәні ... тең болады.
@12
@2
@5
@10
@11
~Буферлі жүйе:
@қан
@
@
@
@
~Берілген буферлі ерітіндінің буферлік сыйымдылығын арттыру үшін ... қажет.
@жүйе компоненттерінің жалпы концентрациясын арттыру
@жүйе компоненттерінің қатынасын есептеу
@жүйе компоненттерінің жалпы концентрациясын төмендету
@жүйе компоненттерінің концентрациясы қатынасын төмендету
@температураны төмендету
~48 мл 0,2М және 20мл 0,4М дайындалынған фосфатты буферлік жүйенің рН-ы:
@7,12
@4,1
@12,4
@3,54
@8,7
~рН-ты 1-ге өзгерту үшін көлемі 10мл ацетатты буферлік қоспаға 0,52мл 1н қосылады. Буферлік сыйымдылық тең:
@52
@12,24
@1,12
@0,76
@11,7
~химиялық реакциясы жүргендегі гальваникалық элементтің схемасы:
@
@
@
@
@
~химиялық реакциясындағы гальваникалық элементтің сызбасы:
@
@
@
@
@
~ гальваникалық элементінде өтетін электрохимиялық реакция:
@
@
@
@
@
~Стандартты сутегі электродының потенциалы:
@
@
@
@
@
~Сутегі электродының потенциалы:
@
@
@
@
@
~рН=3 тең ерітіндіге батырылған сутегі электродының потенциалы:
@–0,177В
@+0,177В
@–0,059В
@+0,059В
@0,312В
~Гальваникалық тізбектің ЭҚК тендеуі:
@
@
@
@
@
~Сутегі электродының потенциалы –0,236 Втең, ерітіндінің рН:
@4
@7
@2
@9
@6
~Тотығу дәрежесінің өзгеруімен өтетін реакциялар ... реакциясы деп аталады.
@тотығу-тотықсыздану
@орын басу
@ыдырау
@алмасу
@гидролиздену
~Химиялық реакция үдерісінде электрондардың доноры болатын заттар ... деп аталады.
@тотықсыздандырғыштар
@тотықтырғыштар
@протондар
@амфолиттер
@қышқылдар
~Химиялық реакция кезінде электрондардың акцепторлы болатын заттар ... деп аталады.
@тотықтырғыштар
@амфолиттер
@тотықсыздандырғыштар
@донорлар
@негіздер
~Стандартты емес жағдайда электродты потенциалды анықтау теңдеуі:
@
@
@
@
@
~Концентрациясы 0,01 моль/л тең СuSO4 ерітіндісіне батырылған мыс электродының потенциалы () (Вольт):
@0,278
@0,340
@0,560
@0,762
@0,357
~250 –та концентрациясы 0,01 моль/л болатын ZnSO4 ерітіндісіне батырылған мырыш электродының потенциалы () (Вольт):
@–0,819
@–0,345
@–0,76
@–0,34
@-1,10
~250 С-та, тұз қышқылының концентрациясы 0,1 моль/л тең
жағдайда, сутегі электродының потенциалы (Вольт):
@-0,059
@+0,059
@-0,118
@-1,118
@0,118
~250С-та, тұз қышқылының концентрациясы 0,01 моль\л тең
жағдайда, сутегі электродының потенциалы (Вольт):
@-0,118
@-0,425
@0,118
@-0,059
@-0,117
~Азот қышқылының концентрациясы 0,001моль\л тең болғанда, сутек
электродының потенциалы:
@-0,177
@-0,236
@-0,489
@-0,524
@-0,321
~Гальваникалық тізбектің ЭҚК:
@
@
@
@
@
~тең ерітіндіге батырылғын сутегі электродының потенциалы:
@
@
@
@
@
~Коллоидты ерітінділер:
@золдер
@аэрозолдер
@құймалар
@тыңайтқыштар
@түтін
~Дисперсті ортасы - газ болатын коллоидты жүйе:
@аэрозоль
@эмульсия
@суспензия
@золь
@құйма
~Дисперсті ортасы – сұйық болатын коллоидты жүйе:
@лиозоль
@түтін
@аэрозоль
@құйма
@шаң
~Коллодты бөлшектерді пептизация әдісі арқылы алу ... жатады.
@дисперстілеуге
@десорбциялауға
@конденсациялауға
@адсорбциялауға
@сублимацияға
~реакция арқылы алынған күміс иодид золь мицелласының формуласы:
@
@
@
@
@
~реакция арқылы алынған күміс иодид золь мицелласының құрылысы:
@
@
@
@
@
~ реакция арқылы алынатын золь мицелласының құрылысы:
@
@
@
@
@
~реакция арқылы алынатын золь мицелласының құрылысы:
@
@
@
@
@
~Электр тогы әсерінен коллоидты бөлшектердің электродтарға қозғалу үдерісі:
@электрофорез
@электролиз
@электроосмос
@электродиализ
@осмос
~золіне ... ионды қосса коагуляция (ұю) жүреді.
@
@
@
@
@
~золіне ... ионды қосса коагуляция (ұю) жүреді.
@
@
@
@
@
~10мл күміс иодидін ұйыту үшін 15мл 0,2Нқажет, онда ұю шекарасы:
@0, 3
@1, 0
@1, 5
@0, 5
@0, 1
~20мл барий сульфатын ұйыту үшін 20мл 0,1Н қажет, онда ұю шекарасы:
@0,1
@1,0
@1,5
@0,3
@0,5
~Ұйыту қабілеті ең жоғары катион:
@
@
@
@
@
~Ұйыту қабілеті ең төмен катион:
@
@
@
@
@
~Ауырлық күшпен дисперстік фазаны тұнбаға түсіру:
@седиментация
@адсорбция
@пептизация
@десорбция
@диспергация
~Эмульсияны тұрақтандыратын зат:
@эмульгатор
@катализатор
@ингибитор
@адсорбент
@стабилизатор
~Электрофорез кезінде саздың теріс бөлшектері:
@анодқа жылжиды
@катодқа жылжиды
@жылжымайды
@тұрақты болады
@шексіздікке ұмтылады
~Көбіктің дисперсті фазасы және дисперсті ортасы:
@газ – сұйық
@газ – газ
@қатты – қатты
@сұйық – газ
@сұйық – қатты
~Аэрозолдің дисперсті фазасы:
@газ
@қатты
@сұйық
@газ/сұйық
@сұйық/сұйық
~Коллоидты жүйелерге электролиттерді қосу ... құбылысына алып келеді.
@коагуляция
@седиментация
@пептизация
@адсорбция
@десорбция
~Панет-Фаянс ережесі бойынша BaSO4 бетіне бірінші болып адсорбцияланатын ион:
@
@
@
@
@
~Егер дисперсті фазасы және дисперсті ортасы араласпайтын сұйықтықтар түрінде болса, онда коллоидты ерітінді ... жатады.
@эмульсияға
@суспензияға
@аэрозольге
@қоймалжыңға
@көбікке
~Дисперсті жүйенің дисперсті ортасы-сұйық және дисперсті фазасы қатты болса - бұл:
@суспензия
@аэрозоль
@эмульсия
@көбік
@золь
~Дисперсті фазасы қатты аэрозоль – бұл:
@шаң
@эмульсия
@суспензия
@көбік
@қоймалжың
~Коллоидтарды электролиттерден тазалау әдісі:
@диализ
@сүзу
@седиментация
@пептизация
@дисперстілеу
~ реакцияға әрекеттесуші массалар заңының математикалық өрнегі:
@
@
@
@
@
~реакцияның тепе-теңдік тұрақтысы:
@
@
@
@
@
~Әрекеттесуші заттардың концентрациясын көбейткенде реакция жылдамдығы:
@артады
@төмендейді
@өзгермейді
@2 есе артады
@2 есе төмендейді
~Температураны 200С –қа артқанда реакция жылдамдығы (=2):
@4 есе артады
@3 есе артады
@2 есе артады
@өзгермейді
@төмендейді
~Температураны 300С-қа төмендеткенде (=2) реакция жылдамдығының өзгеруі:
@8 есе төмендейді
@6 есе төмендейді
@6 есе артады
@8 есе артады
@өзгермейді
~Реакция жылдамдығын төмендететін заттар:
@ингибиторлар
@катализаторлар
@ферменттер
@промоторлар
@субстраттар
~Температураны жоғарылатқанда реакция жылдамдығының арту себебі:
@белсенді молекулалар санының артуына
@молекуланың орта кинетикалық энергиясының артуына
@активтендіру энергиясының төмендеуіне
@соқтығысу санының артуына
@реакция механизмінің өзгеруіне
~Әсерлесуші массалар заңы:
@химиялық реакцияның жылдамдығы - әрекеттесуші заттар концентрациясының көбейтіндісіне тура тәуелді
@химиялық реакцияның жылдамдығы әрбір 100С-қа арттырғанда 2-3 есеге артады
@реакцияның жылдамдығы бірлік уақытында бірлік көлемімен әрекеттескен зат мөлшерімен анықталынады
@химиялық тепе-теңдік жағдайындағы жүйеге қандай да бір әсер еткенде тепе-теңдік осы әсер төмендейтін бағытқа ығысады
@реакцияның жылдамдығы уақыт бойынша концентрацияның өзгеруімен анықталынады
~Температураны 400С арттырғанда (3)реакция жылдамдығы ... өседі.
@81 есе
@27 есе
@21 есе
@12 есе
@3 есе
~Химиялық реакциялардың жылдамдықтарының өсуіне катализатордың әсері:
@активтендіру энергиясын азайтады
@активтендіру энергиясын арттырады
@белсенді молекулалар санын арттырады
@белсенді соқтығысу санын азайтады
@молекулалардың соқтығысу санын арттырады
~реакциясында NO концентрациясы 4 есе артса, тура реакцияның жылдамдығы:
@16 есе артады
@4 есе артады
@16 есе кемиді
@12 есе кемиді
@4 есе кемиді
~Химиялық реакция жылдамдығының тұрақтысы тәуелді:
@температураға
@қысымға
@концентрацияға
@катализаторға
@көлемге
~Реакцияның температуралық коэффициенті 3-ке тең. Температураны 400С -тан 700С-қа арттырса реакция жылдамдығы артады:
@27 есе
@18 есе
@3 есе
@30 есе
@10 есе
~реакция жылдамдығының тұрақтысы тең 2*10-3. А және В заттардың концентрациясы 0,4 моль/л-ге тең болса, реакция жылдамдығы:
@
@
@
@
@
~Вант-Гофф ережесінің математикалық өрнегі:
@
@
@
@
@
~Химиялық реакцияның реті ... тең.
@концентрациялардың дәреже көрсеткіштерінің қосындысына
@қысымдардың дәреже көрсеткіштерінің айырмасына
@температураның қосындысына
@концентрациясының айырмасына
@бөлшек санының жалпы қосындысына
~Химиялық реакцияның К және Т арасындағы тәуелділігін көрсететін Аррениус теңдеу:
@
@
@
@
@
~Реакция жылдамдығы жылдамдық тұрақтысына тең болса, онда бастапқы заттардың концентрациясы ... моль/л тең болады.
@1
@2
@3
@4
@10
~Температураны 50°С-қа жоғарылатқанда реакция жылдамдығы 32 есе артады. Температуралық коэффициент:
@2,0
@1,1
@0,5
@4,0
@3,5
~Химиялық реакция жылдамдығын уақыт бірлігінде анықтау үшін бастапқы заттардың ...... өлшейді.
@концентрацияларын
@температураларын
@көлемдерін
@қысымдарын
@табиғаттарын
~Гиббстің адсорбция теңдеуі:
@
@
@
@
@
~Ленгмюрдің адсорбция теңдеуі:
@
@
@
@
@
~Фрейндлихтің теңдеуі:
@
@
@
@
@
~БАЗ үшін беттік керілу:
@
@
@
@
@
~БАЕЗ үшін беттік керілу:
@
@
@
@
@
~Оң адсорбцияның шарты:
@
@
@
@
@
~Адсорбцияға әсер ететін факторлар:
@концентрация, температура, адсорбтивпен адсорбенттің табиғаттары
@температура, қысым, адсорбтивпен адсорбенттің табиғаттары
@концентрация, қысым және температура
@концентрация, қысым, адсорбтивпен адсорбенттің табиғаттары
@қысым және температура
~Температура өскен сайын химиялық адсорбцияның шамасы:
@артады
@төмендейді
@өзгермейді
@біртіндеп өзгереді
@кемиді, кейін тұрақты болып қалады
~Температураның өсуі адсорбция шамасы төмендеуіне әкелетін адсорбция түрі:
@физикалық
@химиялық
@мономолекулярлық
@эквиваленттік
@оң
~Температура өскен сайын физикалық адсорбцияның шамасы:
@кемиді
@артады
@тұрақты болады
@кемиді, кейін тұрақты болып қалады
@артады, кейін тұрақты болып қалады
~Десорбция - бұл:
@адсорбцияға кері процесc
@нәтижесінде қатты дененің беткі қабаты және ерітінділер
концентрациясының қатынасы өзгеретін үдеріс
@адсорбтивтің ішіне адсорбент молекуласының өту үдерісі
@адсорбент пен адсорбтивтің химиялық әрекеттесуі
@сорбенттің газды, буды, сұйық заттарды бүкіл көлемінде сіңіреді
~Алма қышқылы жүйелі атау НООС-СНОН-СН2-СООН бойынша ... деп аталады.
@2-гидроксибутанды қышқылы
@бутенди қышқылы
@2-оксобутан қышқылы
@бутанди қышқылы
@2-гидроксипропан қышқылы
~2,2-диметилпентан құрамында ... біріншілік, ... екіншілік, ... үшіншілік және ... төртіншілік көміртек атомдары болады.
@4,2,0,1
@2,3,1,0
@0,1,5,2
@3,2,2,0
@1,1,2,3
~Органикалық қосылыс СН3-СН(СН3)-СН2-СН3 рационалдық атау бойынша … деп аталады.
@диметилэтилметан
@метилдиэтилметан
@пропилэтилметан
@метилметан
@тетраметилметан
~Рационалдық атау бойынша аталған қосылыс:
@метилфенилкетон
@бутанон-2
@2-метилпропан қышқылы
@1,3,5-триметилбензол
@пентанол-2
~Рационалдық атау бойынша аталған қосылыс:
@метилэтилкетон
@3-метилбутан қышқылы
@бутанон-2
@пропанол-2
@бутаналь
~Диметил эфирі СН3-О-СН3 орынбасарлық атау бойынша … деп аталады.
@метоксиметан
@этанол
@диэтил эфирі
@диметилсульфоксид
@метилэтаноат
~Этилбензоат формуласы:
@С6Н5СО2С2Н5
@С2Н5СО2С6Н5
@С2Н5СООС2Н5
@С6Н5СООС6Н5
@С2Н5СООСН3
~... құрылымдық изомерлер болып табылады.
@
@
@
@
@
~... құрылымдық изомерлер болып табылады.
@пропанол және метоксиэтан
@этанол және сірке қышқылы
@пропаналь және метоксиэтан
@бутанон-2 және бутанол-1
@метаналь және этанол
~С4Н8формуласына сәйкес құрылымдық изомерлер:
@3
@2
@4
@5
@6
~С5Н12 формуласына сәйкес құрылымдық изомерлер:
@3
@2
@6
@4
@5
~Органикалық қосылыс СН3-СН(СН3)-СО-СН3 ... жатады.
@кетондарға
@альдегидтерге
@күрделі эфирлерге
@қышқылдарға
@спирттерге
~Органикалық қосылыс CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-CH3 халықаралық атау бойынша аталады:
@2,3 – диметилпентан
@3,4 – диметилпентан
@1,1,2 – триметилбутан
@3,4,4 – триметилбутан
@диметилгексан
~С6Н5 - радикалы ... деп аталады:
@фенил
@бензил
@аллил
@винил
@изопропил
~Органикалық қосылыс СН3-СН2-СНО ... жатады.
@альдегидтерге
@күрделі эфирлерге
@қышқылдарға
@кетондарға
@спирттерге
~Карбонилді топ:
@-CО-
@–ОH
@-CN
@–SH
@–COOH
~Карбоксилді топ:
@-COOH
@-CHO
@-SO3H
@-NH2
@-CОСН3
~Күрделі эфирлер тобы:
@-COOR
@-CHO
@-COOH
@-SO3H
@-CNO
~Егер молекула құрамында ..., онда молекула хиралды болады.
@төрт әртүрлі орынбасарлары бар көміртек атомы болса
@бірдей орынбасарлары бар көміртек атомы болса
@үш бірдей орынбасарлары болса
@екі бірдей орынбасарлары болса
@жазықтық симметриясы болса
~Стереоизомерлер- бұл:
@кеңістіктік изомерлер
@құрылымдық изомерлер
@құрылыс изомерлері
@құрылымдық және құрылыс изомерлері
@кеңістіктік және құрылымдық изомерлері
~Рацематтар:
@Д- және L-энантиомерлердің тең қоспасы
@пи - диастереомерлердің тең қоспасы
@альфа- және пи- диастереомерлердің тең қоспасы
@альфа- және пи - диастереомерлердің әртүрлі қоспасы
@Д- энантиомерлер және пи- диастереомерлердің тең қоспасы
~Конфигурациялық изомерлерге молекуладағы ... жатады
@атомдардың кеңістікте әртүрлі орналасуынан туындайтын стереоизомерлер
@атомдардың кеңістікте өзара әртүрлі қосылу реті
@атомдардың кеңістікте орналасуының бірдей реті
@кеңістіктік пішіндері бірдей қосылыстар
@электрондық тығыздықтардың әртүрлі бөлінуі
~Қышқылдылығы жоғары қосылысқа ... қышқылы ие.
@трихлорсірке
@сірке
@хлорсірке
@дихлорсірке
@пропион
~Қышқылдылығы жоғары қосылысқа ... қышқылы ие.
@құмырсқа
@сірке
@пропион
@бутан
@пентан
~Бренстед қышқылдары - бұл ... молекулалар мен иондар болып табылады.
@протонды беруге қабілетті
@оң зарядты бөлшектерді қосып алуға қабілетті
@протонды қосып алуға қабілетті
@теріс зарядқа ие
@электрон жұбына ие
~Күшті қышқылдық қасиетке ... ие.
@этантиол
@этанол
@этиламин
@этан
@этаналь
~Әлсіз қышқылдық қасиет танытады:
@2-метилфенол
@2,4,6-тринитрофенол
@2-нитрофенол
@фенол
@2-сульфофенол
~... күшті қышқылға жатады.
@2,4,6-тринитрофенол
@нитрофенол
@фенол
@п-метилфенол
@толуол
~Ең күшті n-негіз:
@R-NH2
@R-COOH
@R-OH
@R-SH
@R-NO2
~Аминдер ... жатады.
@NH-қышқылдарға
@СН- қышқылдарға
@ОН- қышқылдарға
@SH- қышқылдарға
@SO3H- қышқылдарға
~Пи - негіздеріне жатады:
@этилен, ацетилен, бензол
@метан, этан, пропан
@бутан, пропен, тұйықпропан
@толуол, пентан, этанол
@этилен, этан, пропан
~«n» - негіздеріне жатады:
@метанол, метантиол, диметил эфирі
@метан, этан, пропан
@бутан, пропан, тұйықпропан
@пентан, этанол
@этилен, ацетилен, бензол
~Күшті қышқылдар:
@фенолдар
@аминдер
@көмірсутектер
@күрделі эфирлер
@жай эфирлер
~Күшті «n» - негізге жатады:
@2,4,6-триметиланилин
@п-нитроанилин
@анилин
@о-нитроанилин
@п-толуидин
~Льюис қышқылдарына ... жатады.
@бос орбиталы бар кез келген молекулалар мен катиондар
@барлық нуклеофильдік реагенттер
@бір жұп валенттік электрондары бар қосылыстар
@атомдар
@аниондар
~Құмырсқа қышқылының халықаралық атау бойынша аталуы:
@метан қышқылы
@этан қышқылы
@пропан қышқылы
@бутан қышқылы
@пентан қышқылы
~Алкандарға тән реакциялар:
@радикалды орынбасу (SR)
@электрофильді қосып алу (AЕ)
@электрофильді орынбасу (SЕ)
@нуклеофильді қосып алу (AN)
@нуклеофильді орынбасу (SN)
~2,4-Диметилпентанда ... біріншілік, ... екіншілік, ... үшіншілік және ... төртіншілік көміртек атомдары болады.
@4; 1; 2; 0
@3; 1; 3; 0
@1; 4; 2; 0
@0; 4; 2; 1
@0; 1; 2; 4
~Кучеров реакциясы бойынша ацетиленді гидраттағанда ... түзіледі.
@ацетальдегид
@этил спирті
@диметил эфирі
@ацетон
@этан қышқылы
~Табиғи каучук құрамына ... кіреді.
@изопрен
@изобутилен
@бутадиен-1,3
@хлоропрен
@пропилен
~Кучеров реакциясы жағдайында сумен әрекеттестіргенде ацетонды ... береді.
@метилацетилен
@метилэтилацетилен
@ацетилен
@этилацетилен
@3-гексин
~Орынбасарлық атау бойынша ацетилен … деп аталады.
@этин
@этан
@пропин
@этен
@бутин
~Алкиндер ... реакциясы механизмі бойынша жүреді.
@АЕ
@SR

@SЕ
@АN
~Ацетиленнің молекуласы тримерленгенде түзілетін қосылыс:
@бензол
@1,3-бутадиен
@диметилацетилен
@толуол
@1,2-этилен
~Алкадиендермен сапалық реакция беретін реагент:
@Br2
@HF
@HBr
@Сl2
@F2
~Ароматтық ядрода электрондонорлық орынбасарлар электрофильдік орынбасу реакциясына әсер етеді:
@бензол сақинасын белсенділігін арттырады
@бензол сақинасының белсенділігін кемітеді
@белсенсіздендіріп, соңынан белсендіреді
@ароматты ядрода электрон тығыздығын төмендетеді
@белсендіріп, соңынан белсенсіздендіреді
~FeBr3 катализатор қатысында нитробензолды монобромдауда түзілетін қосылыс:
@м-бромнитробензол
@п-бромнитробензол
@о-бромнитробензол
@2,4,6-трибромнитробензол
@2-бромнитробензол
~Бензолға тән реакция механизмі:
@SE
@AN
@SN
@АЕ
@SR
~Метилбензол көне атау бойынша ... деп аталады.
@толуол
@анилин
@ксилол
@кумол
@фенол
~II тектегі орынбасарларға жататын топтар:
@-SO3H, -COCH3, -COOH, -CHO
@-NHR, -C2H5, - SH , -Cl-, -COOCH3
@-COC2H5, -OH, -CH3, -NH2,
@-CCl3, -C(C2H5)3, -Br-, -OCOCH3, -N=N-
@-C2H5, -Cl-, -SO3H, -NO2, -COOH, -CHO
~Ароматтық қосылыстар .... ережесін қанағаттандырады.
@Хюккель
@Марковников
@Эльтеков
@Фишер
@Вюрц
~ІІ тектегі орынбасарлар:
@электронакцепторлы
@электрондонорлы
@электрондар
@протондар
@изотоптар
~Анилин халықаралық номенклатура бойынша ... деп аталады.
@аминобензол
@гидроксибензол
@нитробензол
@метилбензол
@хлорбензол
~Тотықтырғанда бензой қышқылын беретін бензол туындысы:
@метилбензол
@м-ксилол
@п-ксилол
@о-ксилол
@п-толуидин
~Ксилол халықаралық атау бойынша ... деп аталады.
@диметилбензол
@этилбензол
@бензол
@пропилбензол
@изопропилбензол
~Конденсирленген қосылыстар:
@нафталин, антрацен, фенантрен
@толуол, нафталин, фенантрен
@бензол, нафталин, фенантрен
@бензальдегид, нафталин, фенантрен
@бензой қышқылы, нафталин, фенантрен
~Үшіншілік бутил спиртін ... гидролиздеу нәтижесінде алуға болады.
@2-бром-2-метилпропанды
@2,3-дибромбутанды
@1,2-дибромбутанды
@2-бромбутанды
@2-бромпропан
~Гидрохинон ИЮПАК атауы бойынша аталады:
@1,4-дигидроксибензол
@1,3-дигидроксибензол
@1,2-дигидроксибензол
@гидроксибензол
@этоксибензол
~Этанол мен пропион қышқылы әрекеттескенде түзілетін зат:
@этилпропионат
@пентанон-3
@этилпропил эфирі
@этилацетат
@этилэтаноат
~Фенолдардың спирттерден айырмашылығы ... әрекеттеседі.
@NaOH
@(СН3СОО)2О
@NaCI
@CH3COOH
@СН3СООСН3
~1-Пропанолды хром қоспасымен тотықтырғанда ... түзіледі.
@пропаналь
@пропион қышқылы
@пропен
@пропанон
@пропин
~Этилкарбинол орынбасарлық атау бойынша ... деп аталады.
@пропанол
@этанол
@метанол
@ацетилен
@бутанол
~2-Метил-3-пентанолды молекулаішіндік сусыздандырғанда түзіледі:
@2-метилпентен-2
@4-метилпентен-1
@3-метилпентен-2
@2,3-диметилбутен-2
@2-пентен-1
~Екіншілік спиртке жататын қосылыс:
@изопропил спирті
@этиленгликоль
@этил спирті
@глицерин
@пропил спирті
~Фенолды мононитрлеу нәтижесінде ... түзіледі.
@2- және 4-нитрофенолдар
@2- және 3-нитрофенолдар
@3- және 4-нитрофенолдар
@2- және 5-нитрофенолдар
@2,4- және 2,6-динитрофенолдар
~Спирттердің қайнау температурасы өзіне сәйкес алканнан, алкеннен жоғары, өйткені:
@онда сутектік байланыс бар
@оның молекуласы күшті полюстенген
@оның молекуласы әлсіз полюстенген
@оның молекуласы полюссіз
@онда донорлы-акцепторлы байланыс бар
~Фенолдарды ашуда қолданылатын реагент:
@FeCl3
@AlCl3
@Br2
@HgCl2
@FeCl2
~C6H5-O-CH2-CH3 (фенилэтил эфирі) концентрлі йодсутекті қышқылымен ыдыратқанда түзілетін өнімдер:
@C6H5OH және CH3-CH2-J
@C6H5-J және C2H5OH
@CH3J және C6H6
@CH3CH2-OH және C6H5OH
@C6H6 және C2H5J
~Біріншілік, екіншілік және үшіншілік аминдерді ... көмегімен ажыратуға болады.
@азотты қышқылының
@тұз қышқылының
@азот қышқылының
@галогентуындыларының
@күкірт қышқылының
~Екіншілік аминдерді азотты қышқылмен әрекеттестіргенде түзілетін өнім:
@нитрозамин
@имин
@альдоль
@оксим
@ацеталь
~Аммиак пен аминдерді алкилгалогенидтермен алкилдеу ... реакция типіне жатады.
@нуклеофильдік орынбасу
@электрофильдік орынбасу
@электрофильдік қосып алу
@нуклеофильдік қосып алу
@радикалды орынбасу
~Этиламин қышқылдық ортада азотты қышқылымен әрекеттескенде түзілетін өнім:
@этанол мен азот
@диазоқосылыс
@нитрозамин
@этиламиннитрит тұзы
@диазоний тұзы
~Анилинді... реакциясы боынша алады.
@Зинин
@Вагнер
@Вюрц
@Гарриес
@Кучеров
~2,2-Диметил-1-пропиламиннің формуласы:
@CH3C(CH3)2CH2NH2
@CH3CH2C(CH3)NH2
@CH3CH(NH2)C(CH3)3
@CH3CH(CH3)CH(CH3)NH2
@CH3CH2CH2N(CH3)2
~Ароматтық аминдердегі аминтопты «қорғау» үшін, оны:
@ацилдейді
@алкилдейді
@нитрлейді
@сульфирлейді
@нитроздайды
~Альдегидтерге сапалық реагент ретінде ... қолданылады.
@сулы аммиак ерітіндісіндегі күміс оксиді
@бромды су
@гидразин
@этанол
@темір (III) хлоридінің сулы ерітіндісі
~Альдегидтер мен кетондар … реакция механизмі бойынша жүреді.
@AN
@SR
@SN
@AE
@SE
~Сірке альдегидін конденсациялағанда түзілетін альдоль:
@3-гидроксибутаналь
@бутен-2-аль
@изобутаналь
@параформ
@2-гидроксипропаналь
~Альдегидтер мен кетондар гидроксиламинмен әрекеттескенде түзілетін өнім:
@оксим
@семикарбазон
@оксид
@амин
@альдоль
~Альдегид молекуласы мен 1 молекула спирт әрекеттескенде ... түзіледі.
@жартылай ацеталь
@қүрделі эфирлер
@ацеталь
@амид
@альдоль
~Ацетонды ... көмегімен ашуға болады.
@йодоформ
@төртхлорлы көміртек
@мыс гидроксиді (II)
@күмістің аммиакты ерітіндісі
@темір (III) хлориді
~Альдегид молекуласы 2 молекула спиртпен әрекетттескенде түзілетін өнім:
@ацеталь
@күрделі эфир
@амидтер
@жартылай ацеталь
@альдоль
~Тотықтырғанда қаныққан альдегидтер беретін қосылыс:
@біріншілік спирттер
@аминдер
@екіншілік спирттер
@нафтолдар
@үшіншілік спирттер
~Тотықтырғанда кетондар беретін қосылыс:
@екіншілік спирттер
@аминдер
@біріншілік спирттер
@нафтолдар
@үшіншілік спирттер
~Изопропил спиртінің халықаралық атауы:
@2-гидроксипропан
@пропанол-1
@пропаналь
@пропан
@этаналь
~Карбон қышқылдарына тән реакциялар … механизмі бойынша жүреді.
@SN
@AN
@AE
@SR
@SЕ
~Сірке қышқылы этанолмен әрекеттескенде түзілетін өнім:
@этилацетат
@диэтил эфирі
@этилформиат
@этилмалонат
@пропилэтаноат
~Пальмитин қышқылының формуласы:
@C15H31COОH
@C17H33COОH
@C17H31COОH
@C15H29COОH
@C17H35COОH
~Сабынның формуласы:
@C17H35COОNa
@C16H33COCl
@C17H29COОCH3
@CH3COОNa
@C15H31COОH
~... реакциясы бойынша сұйық майлар қатты майға айналады.
@гидрлеу
@гидролиз
@дегидрлеу
@тотығу
@дегидратация
~Бензой қышқылының формуласы:
@C6H5COOH
@C6H5CН2OH
@C6H5CH2COOС6Н5
@CH3CH2COOH
@C6H5CH2COOH
~СН3-С(О)-О-СН3 қосылыс … жатады.
@күрделі эфирлерге
@жай эфирлерге
@спирттерге
@қышқылдарға
@кетондарға
~Этерификация реакциясы ... механизмі бойынша жүреді.
@SN
@AN
@AE
@SR
@SЕ
~Этерификация қайтымды үдеріс, өйткені:
@түзілетін күрделі эфир гидролизге оңай ұшырайды
@реакцияда өте көп мөлшерде түзіледі
@катализатор суды көп мөлшерде жұтады
@бастапқы өнімдер өз концентрациясын сақтауға тырысады
@түзілетін күрделі эфир реакциялық ортадан буланып ұшып кетеді
~Амидтердің жалпы формуласы:
@RCONН2
@RCH=NH
@R-СN
@RCOONH4
@RCONHNH2
~«Күміс айна» реакциясын беретін карбон қышқылы:
@НСООН
@СН3СН2СООН
@СН3СООН
@С6Н5-СООН
@С6Н5-СН2-СООН
~... қышқылының тұздары мен күрделі эфирлері «Формиаттар» деп аталады.
@құмырсқа
@бензой
@сірке
@май
@қымыздық
~...қышқылының тұздары мен күрделі эфирлері «Ацетаттар» деп аталады.
@сірке
@бензой
@май
@құмырсқа
@қымыздық
~Формуласы С6Н5-СООН қосылыс ... қышқылы деп аталады.
@бензой
@этил
@пропан
@валериан
@май
~Янтарь қышқылының формуласы:
@HOOC-(CH2)2-COOH
@HOOC-(CH2)3-COOH
@HOOC-CH2-COOH
@HOOC-COOH
@HOOC-(CH2)4-COOH
~HOOC-COOH карбон қышқылы ... деп аталады.
@қымыздық
@малеин
@бензой
@фталь
@малон
~Лимон қышқылында ... карбоксил топтары болады.
@3
@2
@4
@1
@5
~Дәрілік зат- аспиринді ... қышқылынан синтездейді.
@салицил
@сірке
@бензой
@алма
@лимон
~Малон қышқылын қыздырғанда ... түзіледі.
@сірке қышқылы
@пропан ангидриді
@янтарь қышқылы
@сірке альдегиді
@құмырсқа қышқылы
~Қымыздық қышқылын қыздырғанда ... қышқылы түзіледі.
@құмырсқа
@янтарь
@малеин
@пропион
@май
~Күшті қышқыл:
@қымыздық
@малон
@янтарь
@глутарь
@фталь
~Лимон қышқылының халықаралық атау бойынша аталады:
@3-гидрокси-3-карбоксилпентанди қышқылы
@2-гидроксипропан қышқылы
@2-гидроксипропан-1,2-ди карбон қышқылы
@2,3 дигидроксибутанди қышқылы
@2 дигидроксибутанди қышқылы
~Гетерофункционалды органикалық қосылыстар:
@СН3-СН(ОН)-СООН
@СН3-СН2-СН3
@СН3-СН2-СООН
@СН3-СН2-СН2ОН
@СН3-СН2-СОН
~Гидроксиқышқылдар деп құрамында ... топтары болатын қосылыстар:
@гидроксил және карбоксил
@гидроксил және карбонил
@карбонил және карбоксил
@галоген- және карбоксил
@амин- және карбоксил
~Полифункционалды қосылыс:
@глицерин
@коламин
@анилин
@этанол
@сүт қышқылы
~Екі негізді гидроксиқышқылдардың өкілі:
@алма қышқылы
@пирожүзім қышқылы
@сүт қышқылы
@қымыздық қышқылы
@лимон қышқылы
~Гетерофункционалды қосылыс:
@коламин
@глицерин
@анилин
@этанол
@фенол
~CH3CH(OH)COOH – бұл ... қышқылы формуласы.
@сүт
@қымыздық
@пирожүзім
@алма
@шарап
~Ацетилсалицил қышқылы ... әрекеттесуінен түзіледі
@салицил қышқылы мен сірке ангидридінің
@салицил қышқылы мен этанолдың
@салицил қышқылы мен фенолдың
@бензол мен хлорлы ацетилдің
@салицил қышқылы мен анилиннің
~Сүт қышқылын баяу тотықтырғанда ... қышқылы түзіледі.
@пирожүзім
@альфа-кетомай
@малон
@адипин
@шарап
~Шарап қышқылындағы (дигидроксиянтарь) хиралдық орталықтар саны:
@2
@1
@3
@4
@5
~Альфа -оксиқышқылдарын қыздырғанда ... түзіледі.
@лактид
@лактон
@альдегид
@гидроксиқышқыл
@дикетопиперазин
~Пептидті байланысқа сапалық реакция:
@биурет реакциясы
@Эрлих реакциясы
@Милон реакциясы
@ксантопротеинді
@күміс айна реакциясы
~Альфа-аминқышқылдары үшін сапалық реагент:
@нингидринді
@күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісін
@темір хлоридін
@бромды суыды
@азотты қышқылды
~Альфа-аминқышқылдарына тән реакциялар:
@қышқылдар және сілтілермен әрекеттеседі
@тек сілтілермен әрекеттеседі
@тек қышқылдармен әрекеттеседі
@сілтілермен әрекеттеспейді
@қышқылдармен де сілтілермен де әрекеттеспейді
~Қышқылдық аминқышқылы:
@глутамин (2-аминпентанди қышқылы)
@лизин (2,6-диамингексан қышқылы)
@фенилаланин (2-амин-3-фенилпропан қышқылы)
@метионин (2-амин-4-метилтиобутан қышқылы)
@аланин (2-аминпропан қышқылы)
~Бейтарап аминқышқылы:
@Глицин (2-аминоэтан қышқылы)
@Лизин (2,6-диаминогексан қышқылы)
@Аспаргин (2-аминобутанди қышқылы)
@Глутамин (2-аминопентанди қышқылы)
@Глутамин (2-аминоамидпентанди қышқылы)
~Алмаспайтын альфа-аминқышқылдары болып табылатын заттар тобы:
@лейцин, лизин, метионин
@глицин, серин, аспарагин
@гистидин, фенилаланин
@тирозин, пролин, аланин
@валин, аланин, глутамин
~H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH дипептидтің аталуы:
@Гли-Ала
@Ала-Вал
@Вал-Гли
@Гли-Сер
@Ала-Ала
~Альдоза-бұл:
@глюкоза
@сахароза
@фруктоза
@лактоза
@мальтоза
~Кетоза-бұл:
@фруктоза
@глюкоза
@галактоза
@рибоза
@манноза
~Моносахаридтердің алты мүшелі тұйықталған пішіні ... деп аталады.
@пираноза
@фураноза
@гликозид
@глюкозид
@галактозид
~Альфа-глюкозаның аномері:
@бетта-глюкоза
@альфа-фруктоза
@альфа-галактоза
@альфа-манноза
@бетта-галактоза
~Гликозидтер тотықсыздандырғыш қасиет танытпайды, өйткені:
@бос жартылай ацетальды гидроксил болмайды
@күрделі эфирлер болып табылады
@сілтілі ортада оңай гидролизге ұшырайды
@тұйықталған пішінде болады
@бос жартылай ацетальды гидроксил болады
~Д-глюкоза және альфа-Д-глюкопираноза арасындағы изомерия түрі:
@цикло-оксо
@кето-енолды
@прототропты
@циклді
@амин-имидті
~...энантиомерлер болып табылады.
@Д-глюкоза және L-глюкоза
@L-глюкоза және L-фруктоза
@L-глюкоза және Д-галактоза
@Д-фруктоза және Д-галактоза
@Д-глюкоза және Д-фруктоза
~Моносахаридтерді органикалық қышқыл ангидридтерімен ацилдегенде ... түзіледі.
@күрделі эфирлер
@көп атомды спирттер
@жай эфирлер
@гидроксиқышқылдар
@гликозидтер
~Амилозада амилопектиннен айырмашылығы моносахаридтер қалдықтарының арасында ...байланысы болмайды.
@альфа-1,6
@бетта-1,4
@альфа-1,3
@альфа-1,4
@бетта-1,2
~Көмірсу дисахариді:
@мальтоза
@галактоза
@ксилоза
@рибоза
@фруктоза
~Бірдей моносахаридтердің қалдығынан түзілген полисахаридтер ... деп аталады.
@гомополисахаридтер
@олигополисахаридтер
@гетерополисахаридтер
@полимерлер
@дисахаридтер
~Әр түрлі моносахаридтер қалдығынан түзілген полисахаридтер ... деп аталады.
@гетерополисахаридтер
@гомополисахаридтер
@олигополисахаридтер
@полимерлер
@дисахаридтер
~Гепарин … қалдығынан құралған.
@Д-глюкозамин мен урон қышқылдары
@бетта -глюкопиранозалар
@альфа -глюкопиранозалар
@N-ацетилгалактозаминдер
@альфа-галактопиранозалар мен урон қышқылдары
~Крахмалды қышқылдық ортада гидролиздегенде ... түзіледі.
@мальтоза
@лактоза
@сахароза
@целлобиоза
@галактоза
~Мальтозаныгидролизге ұшыратқанда түзіледі:
@альфа,D-глюкопираноза + альфа,D-глюкопираноза
@альфа,D-глюкопираноза + бетта,D-глюкофураноза
@альфа,D-глюкопираноза + бетта,D-фруктофураноза
@бетта,D-галактопираноза + бетта,D-глюкопираноза
@бетта,D-галактопираноза + бетта,D-маннопираноза
~Лактозаныгидролизге ұшыратқанда түзіледі:
@бетта, D-галактопираноза + альфа, D-глюкопираноза
@бетта, D-глюкопираноза + бетта, D-глюкопираноза
@альфа, D-глюкопираноза + альфа, D-глюкопираноза
@альфа, D-глюкопираноза +бетта,D-фруктофураноза
@альфа, D-глюкопираноза + бетта,D-глюкопираноза
~Пурин негіздеріне ... жатады.
@аденин, гуанин
@урацил, тимин
@аденин, урацил
@тимин, аденин
@гуанин, тимин
~Адениннің құрылысы:
@6-аминопурин
@2-аминопурин
@8-аминонурин
@2-гидроксипурин
@8-гидроксипурин
~Рибофураноза мен азоттық негізден құралған қосылыстың жалпы аталуы:
@рибонуклеозид
@дезоксирибонуклеотид
@дезоксирибонуклеозид
@нуклеотид
@рибонуклеотид
~Нуклеотидтер ... гидролизденеді.
@негіздік ортада
@қышқылдық ортада
@қышқыл-негіздік ортада
@бейтарап ортада
@күшті қышқылдық ортада
~Пиррол ... гетероциклді қосылыстар тобына жатады.
@бір гетероатомды бесмүшелі
@екі гетероатомды бесмүшелі
@бір гетероатомды алтымүшелі
@екі гетероатомды алтымүшелі
@бір гетероатомды конденсирленген
~π-артық жүйеге ... жатады.
@пиррол
@пиридин
@бензол
@циклопентан
@пурин
~Фурфуролдың семикарбазидпен реакция өнімі ... түзеді.
@фурацилинді
@малеин ангидридін
@фурфуролды
@фуранкарбон қышқылын
@сілекей қышқылын
~Порфин - бұл:
@тетрапирролды жүйе
@трипирролды жүйе
@полипирролды жүйе
@дипирролды жүйе
@пирролды жүйе
~Пиррол ароматтылық қасиет танытады, өйткені ол:
@Хюккель ережесін қанағаттандырады
@термодинамикалық тұрақты емес қосылыс
@Марковников ережесін қанағаттандырады
@тотықтырғыш әсеріне тұрақты
@минерал қышқылдарының әсеріне тұрақсыз
~Натрий 2,3-диметил-1-фенил-5-пиразолон-4-метиламино-метиленсульфаты – бұл:
@анальгин
@антипирин
@амидопирин
@бутадион
@аспирин
~Тиамин (В1 дәрумені) құрамында ... ядросы болады.
@тиазолдың
@имидазолдың
@пиразолдың
@пирролдың
@оксазолдың
~Дәрілік препараттар- антипирин, амидопирин және анальгин ... туындылары болып табылады.
@пиразолон-5
@имидазолдың
@тиазолдың
@пирролдың
@оксазолдың
~1-Фенил-2,3-диметилпиразолон-5 – бұл:
@антипирин
@анальгин
@амидопирин
@бутадион
@аспирин
~Дәрілік препарат дибазолдың жүйелік атауы:
@2-бензилбензимидазол
@2-метилбензимидазол
@2-фенилбензимидазол
@2-бензилимидазол
@4-метилимидазол
~Дәрілік препарат амидопириннің жүйелік атауы:
@2,3-диметил-1-фенил-4-диметиламинопиразолон-5
@2,3-диметил-1-фенилпиразолон-5
@2,3-диметил-4-метиламино-1-фенилпиразолон-3
@1-бензил-3-метил-4-нитропиразолон
@1-фенил-4-диметиламинопиразолон-5
~Никотин қышқылының амиді құрамына ... ядросы кіреді.
@пиридиннің
@пиримидиннің
@имидазолдың
@индолдың
@пирролдың
~Дәрілік препарат тубазид ... қышқылының туындысы болып табылады.
@изоникотин
@пентан
@пикрин
@никотин
@пиколин
~Кордиамин (никотин қышқылының диэтиламиді) ... туындысы болып табылады.
@пиридиннің
@пиперидиннің
@пиранның
@пиримидиннің
@имидазолдың
~Цитозин ... болып табылады.
@4-амин-2-гидроксипиримидин
@2,6-дигидрокси-5-метилпиримидин
@2,4-дигидроксипиримидин
@6-аминопурин
@2-гидроксипиримидин
~Урацил, тимин және цитозинге тән таутомерия:
@лактим-лактамды
@амино-иминді
@цикло-оксо
@иминная
@прототропты
~Урацил ... болып табылады.
@2,4-дигидроксипиримидин
@2,4-дигидрокси-5-метилпиримидин
@2-амин-6-гидроксипурин
@4-амин-2-гидроксипиримидин
@2-гидроксипиримидин
~Барбитур қышқылы – бұл:
@2,4,6-тригидроксипиримидин
@2,4,5,6-тетраоксипиримидин
@2,6-диокси-5-метилпиримидин
@2,6-диоксипиримидин
@2-оксипиримидин
~Фенобарбитал – бұл:
@этилфенилбарбитур қышқылы
@диэтилбарбитур қышқылы
@диэтилбарбитур қышқылының натрий тұзы
@5-(1/-циклогексенил)-5-этилбарбитур қышқылы
@фенилбарбитур қышқылы
~Барбитур қышқылына тән таутомерия:
@кето-енолды және лактим-лактамды
@прототропты және лактим-лактамды
@кето-енолды
@цикло-оксо
@энантиомерия
~В1 дәрумені (тиамин) молекуласының құрамында алтымүшелі
гетероциклды қосылыс ... болады.
@пиримидин
@индол
@пиридин
@пиразол
@имидазол
~Пуриннің туындысына ... жатады.
@несепнәр қышқылы
@адипин қышқылы
@стеарин қышқылы
@никотин қышқылы
@пальмитин қышқылы
~Изохинолин және изохинолинфенантрен топтарына жататын алкалоид:
@морфин
@атропин
@анабазин
@кокаин
@никотин
~Алкалоидтарға...жатады.
@анабазин
@тиазол
@пиридин
@оксазол
@гуанин
~Пурин тобы алкалоидына ... жатады.
@кофеин
@никотин
@атропин
@кокаин
@морфин
~Тропан тобына жататын алкалоид:
@кокаин
@кодеин
@морфин
@папаверин
@хинин
~Терпендер мен стероидтардың құрылысының негізінде ... жатады.
@изопрен
@пентен
@пентин
@дивинил
@бензол
~Адәрумені ... тобына жатады.
@терпеноидтар
@стероидтар
@күрделі сабындалатын липидтер
@жай сабындалатын липидтер
@сфинголипидтер
~Жай сабындалатын липидтерге ... жатады.
@сұйық майлар
@стериндер
@кортикостероидтар
@сфинголипидтер
@фосфолипиды
~Күрделі сабындалатын липидтерге ... жатады.
@фосфолипидтер
@андрогендер
@Атобындағы дәрумендер
@кортикостероидтар
@стероидтер
~Фосфатидилэтаноламиннің құрамындағы аминспирті:
@коламин
@серин
@холин
@пропаноламин
@бутаноламин
~Монотерпендер деп құрамында ... көмірсутектері болатын қосылыстарды айтады.
@ментан
@ментол
@менталь
@ментон
@пентан
~Бициклді терпеноидтардың өкілі:
@камфора
@лимонен
@гераниол
@ментон
@ментол
~Камфора медицинада ... қолданылады.
@жүрек жұмысын жақсарту үшін
@созылмалы бронхитте қақырық түсіру үшін
@ұйықтататын зат ретінде
@дене қызуын басатын зат ретінде
@гипотоникалық зат ретінде
~А1- дәрумені ... өкілі.
@дитерпендердің
@монотерпендердің
@тритерпендердің
@сесквитерпендердің
@тетратерпендердің
~Жай сабындалмайтын липидтерге ... жатады.
@стероидтар
@сфинголипидтер
@стериндер
@майлар
@фосфолипидтер
~Стероидтқа жататын қосылыс:
@холий қышқылы
@лимонен
@ментол қышқылы
@ретинол
@токоферол
~Стериндер құрылымының негізінде ... жатады.
@холестан
@изопрен
@прегнан
@андростан
@эстран
~Холестерин негізінде ... жатады.
@холестан
@холан
@прегнан
@андростан
@изопрен
~Холан ... қаңқасының аталуы.
@өт қышқылы
@стериндер
@еркектің жыныс гормоны
@стероидтар
@әйелдің жыныс гормоны
~Ерлердің жыныс гормондарына ... жатады.
@андростерон және тестостерон
@прогестерон және эстрадиол
@гидрокортизон және дезоксикортикостерон
@диэтилстильбэстрол және синэстрол
@эстриол және эстрадиол
~Әйелдердің жыныс гормондарына ... жатады.
@эстрогендер және гестагендер
@андростерон және тестостерон
@гидрокортизон және дезоксикортикостерон
@диэтилстильбэстрол және синэстрол
@прогестерон және эстрадиол
~Ағзадағы холестерин алмасуының бұзылуы ... әкеліп соқтырады.
@атеросклерозға
@әйелдердің етеккір циклінің бұзылуына
@қандағы глюкоза мөлшерін ұлғайюына
@зобқа
@бронхиалды астмаға
~Нуклеин қышқылының мономері ... болып табылады.
@нуклеотидтер
@моносахаридтер
@аминқышқылдары
@спирттер
@нуклеозидтер
~ДНҚ құрамына кіретін азотты негіздер:
@аденинин, гуанин, цитозин, тимин
@гуанин, аденин, цитозин, урацил
@аденин, гуанин, пурин, тимин
@аденин, тимин, цитозин, пиридазин
@гуанин, аденин, урацил, пиримидин
~РНҚ құрамына кіретін азотты негіздер:
@аденинин, гуанин, цитозин, урацил
@гуанин, аденин, цитозин, тимин
@аденин, гуанин, пурин, урацил
@аденин, тимин, цитозин, пиримидин
@гуанин, аденин, урацил, пиридазин
~Ақуыз молекуласының қарапайым құрылысы ... болып табылады.
@альфа-аминқышқылы
@бетта-аминқышқылы
@альфа-гидроксиқышқылы
@гамма-аминқышқылы
@бетта-гидроксиқышқылы
~Көмірсулар бұл
@полиоксиальдегидтер, полиоксикетондар
@спирттер мен альдегидтердің конденсацияланған өнімдері
@ альдегидтер мен кетондардың конденсацияланған өнімдері
@альдегидтер мен кетондардың ароматты қосылыстары
@этерефикация реакциясының өнімдері
~Көмірсулар ... құрамына кіреді:
@ферменттердің
@липидтердің
@бейтарап майлардың
@ақуыздардың
@стероидтардың
~Изотонды ерітінді деп ... ерітінділерді атайды.
@осмос қысымдары бірдей
@заттың мөлшері бірдей
@қайнау температурасы бірдей
@қату температурасы бірдей
@көлемдері бірдей
~Ақуызға бай тағам өнімдері а) дәнді дақылдар және олардың өнімдері; б) ет және олардың өнімдері; в) сүт және олардың өнімдері; г) балық және олардың өнімдері; д) көкөністер мен жемістер. Дұрыс жауаптарды таңдаңыз.
@б,в,г
@в,г,д
@а,с,в
@а,в,г
@в.с.г
~Алмаспайтын аминқышқылдарына жатпайды:
@аспарагин
@метионин
@триптофан
@лизин
@фенилаланин
~алмасатын аминқышқылдарына жатады:
@глютамин
@лейцин
@изолейцин
@треонин
@валин
~... ыдыраған кезде несеп қышқылы ағзада түзілмейді:
@триптофана
@гуанина
@ксантина
@аденина
@гипоксантина
Фармакогнозия және химия
каф. меңг., х.ғ.д., проф. Патсаев Ә.Қ.

Приложенные файлы

  • docx 9484089
    Размер файла: 751 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий