Батлейка (сценарий)


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.


Сцэнарый

пазакласнага

мерапрыемства

Аўтар

сцэнарыя


настаўнік


беларускай

мовы

і


літаратуры

Рагуля

Святлана

Тарасаўна


Сцэнарый пазакласнага

мерапрыемства

з элементамі тэатралізацыі


Гучыць му
зыка з рэпертуару “Песняроў
”. Фанфары.


Прамень свя
тла падае на

вучня
.
Вучань чытае верш

(Корчык Даша)Ад прадзедаў спакон вякоў

Мне засталася спадчына;

Пам
i
ж сва
i
х
i

чужакоўЯна мне ласкай матчынай.


Аб ёй мне баюць казк
i
-
сны

Вясенн
i
я пратал
i
ны,

I

лесу шэлест верасны,

I

ў пол
i

дуб апалены.


Аб ёй мне будз
i
ць
успам
i
н

На л
i
пе бусел клёкатам

I

той стары амшалы тын,

Што лёг ля вёсак покатам;


I

ў белы дзень
i

ў чорну ноч

Я ўсцяж раблю агледзіны,

Ц
i

гэты скарб не збрыў дзе проч,

Ц
i

трутнем ён не з'едзены.


Жыве з
i
м дум ма
i
х сям'я

I

сн
i
ць з
i
м сны нязводныя…

Завецц
а ж спадчына мая

Ўсяго Старонкай Роднаю.


Гучыць музыка з рэпертуару “Песняроў”
. Прыпеў Песні “Малітва”


Вучаніца, апранутая ў народны строй, чытае верш “Малітва ” Янкі Купалы


( Байголава Марыя)


Я буду маліцца і сэрцам і думамі,

Распетаю буду маліцца

душой,

Каб чорныя долі з мяцеліцаў шумамі

Ўжо больш не шалелі над роднай зямлёй.


Я буду мал
i
цца да хмараў з грымотам
i
,

Што дз
i
ка над нам
i

гуляюць не раз,

Каб жаль над гаротным
i

мел
i

бяднотам
i
,

Градоў, перуноў не ссылал
i

падчас.


Я буду мал
i
цца да н
i
вы ўс
ёй с
i
лаю,

Каб лепшаю ўродай плац
i
ла за труд,

Збагац
i
ла сельскую хату пах
i
лую,

Надзе
i

збытым
i

убачыў наш люд.


Я буду маліцца і сэрцам і думамі,

Распетаю буду маліцца душой,

Каб чорныя долі з мяцеліцаў шумамі

Не вылі над роднай зямлёй, нада мной.Выходзяць тры вучні з невялічкімі плакацікамі, на якіх выяўлены знакамітыя палацы
Роднага
краю. У гэты час на экране “ажывае ” карта Беларусі, на якой знічкамі мігцяцьтыя месцы, дзе
размешчаны гэтыя помнікі архітэктуры.


Гучыць музыка з рэпертуару “Старога

Ольсы”.( “Анёл”)


Вучань

(Вучаніца)


Яшчэ цвітуць у княжаскіх садах і аранжэрэях кветкі, прывезеныя з розных куткоў свету.


Яшчэ гартаюцца старонкі старажытныж і каштоўных кніг, што складаюць ун
ікальныя княжаскія
бібліятэкі.

Вучаніца

Яшчэ жывуць і балююц
ь у палацах іх гаспадары .


А каля мураваных сценаў падчас шматлюдных і рознаколерных кірмашоў народ паспаліты пацяшае
вандроўніца
-

батлейка.


На хвіліну і мы зазірнём у гісторыю Роднага КраюПрацягвае гучаць музы
ка з рэпертуару “Старога Ольсы”
( “Анёл”)
,

п
акуль Дзяўчаты не адкрыюць батлейку.


Хор


пявае наступны псалм

Неба і зя
м
ля, неба і зямля

Радасна спяваюць,

Ангелы свету, ангелы свету

Дзіва абвяшчаюць.

«Хрыстос нарадзіўся, Бог аб'явіўся
»
,


Ангелы спяваюць, пастуш
к
і іграюць,

Дзіва, дзіва абвяшчаюць.


У Батлееме, у Батлееме


Весела навіна:

Чыстая дзева, чыстая дзева


Нарадзіла сына.


Хрыстос нарадзіўся, Бог аб'явіўся
»
,Ангелы спяваюць, пастушкі іграюць,

Дзіва, дзіва абвяшчаюць.


І

мы Дзіцят
к
у, і мы Дзіцятку,

Богу паклон дайма.

Слава на ўзвышных, с
лава на ўзвышных


Яму заспявайма.

«Хрыстос нарадзіўся, Бог аб'явіўся
»
,


Ангелы спяваюць, пастушкі іграюць,

Дзіва, дзіва абвяшчаюць.

Дзейства ў батлеечнай скрыні

Ірад

(
в
ы
ходзіць і сядае на трон)
Я цар Ірад. Я, я слаўны,

Сяду на свой трон
дзяржаўны. Я вялікі разумнік, Бо ў царс
к
ім пурпуры. Ніхто не пярэчыць Маёй
царскай натуры.

Чорт

(выбягаючы)
Хе
-
хе
-
хе,


Цар мой, цару, Любы ўладару, Ты тут спіш, гуляеш, Пуза сабе
наядаеш, А што ў тваім царстве Новы цар з'явіўся,


не знаеш.

Ірад
Што, што
я чую ў маім царстве, Здрада сталася ў маім гаспадарстве?! А паклікаць да мяне
вая
к
у


Вернага мне служаку.

Воін
Аць
-
два, аць
-
два, аць
-
два! Стой! Цару, мой цару, любы гаспадару, Па тваім загадзе з'явіўся.

Ірад
Чуў я, што ў маім царстве Новы цар нарадзіўся.

Хуцень
к
а збірайся, У Батліем
выпраўляйся. Усіх немаўлят забівай, Свайго цара
-
гаспадара выручай.

Воін
Слухаю твайго загаду
.
Зва
ж
ай! Крокам руш! Налева, кругом марш! Аць
-
два, аць
-
два,
аць
-
два!


Чуецца званочак.

Анёл

0,Ірадзе, Ірадзе, Што ты нарабіў? Сваю д
ушу грэшную Перад Богам загубіў. Згінеш ты
дазвання, Не будзе табе выратавання.

Чорт
Ты, Ірад, яго не слухай, Вазьмі сабе патыліцу пачухай. Лепш быць каранаваным, Чым
выратаваным.

Ірад

Твая праўда! А ну, пайшоў прэч адсюль, Акыш! Лепш быць каранаваным, чым выратаваным.

Воін
А
ц
ь
-
два, аць
-
два, аць
-
два, стой! Цару мой, цару, любы гаспадару, У Батліем я схадзіў, Усіх
немаўлят забіў. Адно... Рахіль не дае свайго забіць, Сама ідзе да цябе літ
асці прасіць.

Ірад
Хто такая? А... па
к
лікаць яе да мяне!

Воін
Слухаю твайго загаду! Зважай! Крокам руш! Налева,
к
ругом марш! Аць
-
два, аць
-
два, аць
-
два!

Уваходзіць Р а х і л ь з дзіцём на руках. За ёй


в о і н.

Рахіль
Цару мілы, цар літасцівы, Не труці ты матчына сэрца, Уратуй маё дзіцятка ад смерці.

Ірад

(Рахілі) Гм... баба, я сам сабе разумнік, Бо ў царскім пурпуры, не пярэч ты Маёй царскай
натуры. Я ўсім немаўлятам пасцінаў галовы, і твайму не дам пардону.

Воін забі
вае дзіця і выносіць труп са с
ц
эны.

Анёл
Ірад ты нясыты, Забойца самавіты, За гэтае дзіцятка Ды за ўсіх немаўляткаў будзеш ты ў агні
гарэць, Ды ў смале
к
іпець.

Чорт
Ты, Ірад, на іх не зважай, Пра ўладу лепш дбай. Па
м
ятай: лепш быць каранаваным...

Ірад
Тва
я праўда, а ну
-
к
а, пайшлі прэч адсюл! Паспяша
й
це, самі сябе суцяшайце.

Рахіль плача.

Анёл
Не плач, не плач, Рахіль, тваё дзіцятка не ўмерла. Яно ў бос
к
ім садзе кветач
к
і збірае ды з
анёламі гуляе.

Ірад
То, што я чую, не гуляе і не збірае, Бо мой вая
к
а спра
ву знае. Ваяка, ваяка, хадзі да мяне!

Воі
н
Аць
-
два, аць
-
два, аць
-
два, стой! Па тваім загадзе з'явіўся!

Ірад
За добрую службу, за шчырую дружбу На табе трошкі грошай. Схадзі, пагуляй з рас
к
ошы,
Выпі чарку ды дай каму па карку.

Воін
Рады старацца. Зважай! Крокам руш! Налева,
к
ругом марш! Аць
-
два, аць
-
два, аць
-
два!

Чувадь стук. Уваходзіць С м е р ц ь.


Смерць
Здарова,Ірад!

Ірад
А... вой... Ваяка, мой ваяка, верны мой служака! Ратуй! Гані ад мяне гэтую пачварыну. Гы
-
гы
-
гы...
(
п
лач
а
)

Смерць
Т
вой ваяка
-
небарака зайшоў да каба
к
а, Выпіў чар
к
у, атрымаў па карку Ды і ляжыць. А я,
смерць касціста, Маю касу сталісту, во, панюхай! Прыйшла цябе, гада, у пе
к
ла справадзіць.

Ірад
А... вой... смерць
-
матухна, Пачакай трошкі, не трымай на мяне
злосці, дам я пурпуры на твае
старэчыя косці.

Смерць
Ірад, твая хаўтурная песня спета, Згінеш ты зараз з гэтага свету. Як ты немаўлятам, так
і я табе Касой галаву сагну... А ну
-
ка, кладзіся... Жых...

Ірад
Ой
-

ой
-
ой!

Смерць
Жых!

Ірад
Ой
-
вой!

Смерць
Жых!
Галава Ірада валіцца


Чорт

Ха
-
ха
-
ха! Ха
-
ха
-
ха
-
ха!

Цар
-
небарака,

Любы мой дружа
к
а,

Ну што, мне быць
к
аранаваным

Ці выратаваным?

Ат... нічога, хадзем са мной у пе
к
ла,

Будзем там у
к
арты гуляць

Ды старых баб забаўляць.

Згінуў ты дазвання,

Н
е

будэе табе выратавання

ягне цела Ірада з
п
а
ла
ца)
.

Уваходзіць Воін.

Воін

0, трошкі пагуляў

1 свайго гаспадара праспаў.

Толь
к
і не разабраў:

Ці то ён цара, ці Ірад яго ў пе
к
ла павалок. А... нічога.

Пазбыў пана, буду піць віно збанам. Піць, гуляць, Каляды
ўспамінаць.

(Спявае.)

Ой, Калядач
к
і, бліны
-
ладачкі, Ой, люлі
-
люлі, бліны
-
ладачкі, Ой, люлі
-
люлі, бліны
-
ладачкі.


Вучаніца
(Насця Лінкевіч)


Так б
ыў пакараны злосны цар Ірад за сваё зладзейства
.
А святыя Іосіф,
Марыя з Дзіцём уця
к
лі ў Егіпет, бо іх пра
небяспеку папярэдзіў Анёл. Вось такую гісторыю
распавядае старадаўні ляль
к
авы тэатр.


Гучыць мелодыя “Акарына”


Вучаніца чытае верш Янкі Купалы

(Надзея Несцяровіч)


Ці помніш ты, мой мілы дружа,

Усё тое, дзе радзіўся, ўзрос?

Дзе напявае зімка сцюжай,

Ірдзіцца лета бляскам рос.


Святую песню родных межаў,

Няхітры мовы свойскі твор,

З якім зліваецца звон вежаў,

А рэха ловіць цёмны бор?


Убор вясковы, невыдумны,

Абычай сельскай прастаты,

Край беларускі любы, мілы,

Свой родны край ці помніш ты?


Гучыць
песня “Белая Русь ты мая”з рэпертуару “Песняроў”

Дзеці выходзяць на паклон.
Приложенные файлы

  • pdf 9476930
    Размер файла: 728 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий