СОР казахский язык_6-сын


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Жиынтық бағалауға арналған
әдістемелік
ұсыныстар
«Қазақ тілі мен әдебиеті»
(екінші тіл
Т2)
сынып
дістемелік ұсыныстар мұғалімге 6
сынып оқушыларына «Қазақ тілі (екінші тіл)» пәні
бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыр
у және өткізуге көмек құралы ретінде
құрастырылған. Әдістемелік ұсыныста
р (орыс тілінде білім беретін) 6
сыныптың «Қазақ тілі
(екінші тіл)» пәні бойынша оқу бағдарламасы мен оқу жоспарының негізінде дайындалған.
Бөлім/
ортақ тақырып бойынша
жиынтық бағала
удың тапсырмалары
білім
алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға
мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныста бөлім/
ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге
арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар та
псырмалар ұсынылған. Сондай
ақ,
жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар)
сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.
Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу үшін спецификация мен балл қою
кестесі
ұсынылған. Спецификация стандартталған және оны тоқсандық жиынтық бағалауды
өткізуде басшылыққа алу міндеттелген.
Әдістемелік ұсыныс мұғалімдер
е, мектеп әкімшілігіне, критериалды бағалау
бойынша мектеп үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғ
аларға арналған.
Әдістемелік ұсынысты дайындау барысында ресми интернет
сайттағы қолжетімді
ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.
Шартты белгілер
* әр тоқсан барысында 2 ортақ тақырып қамтылатынын е
скеріп, оқу мақсаттарына
қол жеткізу үшін берілетін тапсырмалар мазмұнына ортақ тақырыптарды
(мүмкіндігінше) кіріктіру ұсынылады.
** бағдарламадағы оқу мақсаттарының бір бөлігі қолданылады.

ТОҚСАНҒА АРНАЛҒАН ЖИ
НТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛ
АРЫ
Отан отбасынан басталады
Қазіргі
қазақ ауылы мен қаланың тыныс
тіршілігі
Таулар сыры
ТОҚСАНҒА АРНАЛҒАН ЖИ
НТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ
Қуат
көзін үнемдей білеміз бе?
»,
Астана
мәдениет пен
өнер
ордасы
Менің туған өлкем өлеңдер мен прозада
Қазақстан
қорықтары
ТОҚСАНҒА АРНАЛҒАН ЖИ
НТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ
Болашақ мамандықтары
Қазақстан
және Ұлы Жібек жолы
», «
Жер байлығына аяулы көзқарас
лимпиада жеңімпаздары
Қазақстан мақтанышы
ТОҚСАНҒА АРНАЛҒАН ЖИ
НТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ
Абайды оқы, таңырқа!
Қазақ
ұлттық қолөнері
», «
Саяхат және туризм
тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған та
псырмалар
Бөлім
«Отан отбасынан басталады»
Сөйлеу әрекетінің түрлері
Тыңдалым
Айтылым
Оқу мақсаты
.Тірек сөздер,
мәтіннің бастапқы бөлігін тыңдау
арқылы тақырыпты және көтерілетін мәселені болжау
6.2.2.1.Тақырып бойынша диалогті бастау, жалғас
ыру,
аяқтаудың ұлттық сөз әдебі
мен
сөйлеу этикеті
формаларын білу
Бағалау критерий
Білім алушы
әтін
өліктері
тірек сөздер
негізінде тақырыпты
мәселені
болжайды
Диалог
қатысуда
сөз әдебі мен
сөйлеу этикеті
формаларын қолданады
Ойлау дағдыларыны
деңгейі
Қолдану
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырма
Мәтіннің бөліктерін тыңдап, әр бөлі
гіндегі тірек сөздерді анықтаңыз.
Отбасы дегеніміз
туысқандық байланыста
бірлесіп
өмір сүретін адамдар. Олар
отбасында мемлекеттік заңдар мен ережелерд
і сақтайды. Отбасы
адам баласының өсіп
өнер, қаз тұрар, қанат қағар ұясы, алтын бесігі. Отбасында қалыптасқан барлық жақсы
қасиеттер өмір бойына серік болады. Оны ешкім түзете алмайды.
Тірек сөздер:
Дәстүрлі қазақ отбасында ата
ана ерек
ше құрметтелген. Олардың тікелей үрім
бұтақтары ата
аналарын қартайғанда қамқорлыққа алуға мі
детті болған. Қаз
ақстан
Республикасының Конститу
циясында ата
аналар мен олардан тараған балалардың
құқықтық қарым
қатынастары заңды түрде бекітіліп, өркениетті ж
олдармен қорғала
ды.
Ата
ана балаларының тәлім
тәрбиесіне қаншалықты жауапты болса
, балалар да кейін әке
шешелері қартайған
шағында қамқорлық жасауға міндетті.
Тірек сөздер:
Қазақ отбасында әкенің орны ерекше. Әке
отбасының тірегі. Отб
асы мүшелері әкені
тыңдайды. Ананың орны да ерекше. Әке де, балалар да ананы сыйлайды. Әке мен шеше
ақылдасып, үйленген ұлдарына енші бөледі, тұрмысқа шыққан қыздарына жасау береді.
Қазақ отбасында қыздың орны да үлкен. Қызды ерекше құрметтейді.
Тірек сө
здер:

Кенже бала
отбасындағы ең кіші бала, кіші ұл. Кенже баланың өз отбасы болса да,
ата
анасымен бірге тұрады.
Себебі ол
қара шаңырақ
тың
иесі. Қара шаңырақ
үлкен үй,
әке
шеше үйі.
Қара шаңыраққа барлық осы отбасы
ның балалары
, туыстары жин
алады.
Қара шаңырақта балаға туыстарын, нағашылар
ын, ата
бабасын, үлкен аталарын
, жеті
атасын үнемі айтып отырған.
Тірек сөздер:
Тірек сө
дердің көмегімен мәтінге тақырып қойыңыз.
Тақырып:
Жұпта
«Отан
отбасынан басталады» тақырыбында диалог құрастырыңыз.
Тыңдалым
мәтініндегі т
ірек сөздер мен сөз тіркестерін
қолданыңыз
Бағалау критерийі
Тапсырма
Дескриптор
Балл
Білім алушы
әтін
өліктері
тірек
сөздер негізінде тақырыпты
болжайды
2
мәт
ін бөліктеріндегі ең маңызды
тірек сөздерді анықтайды;
тірек сөздердің негізінде мәтінге
тақырып қояды;
Диалог
қатысуда
сөз
әдебі мен сөйлеу этикеті
формаларын қолданады
тақырып төңірегінде диалогке
қатысады
иалог мазмұнында т
рек сөздерді
қолданады
Барлық балл

«Отан отбасынан басталады»
тақырыбы
бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Бағалау
критерийі
Оқу жетістігі
деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
әтін
өліктері
рек
сөздер негізінде
тақырыпты болжайды
әтін
бөліктеріндегі ең
маңызды тірек сөздерді
анықтауда, т
ірек сөздердің
негізінде мәтінге тақырып
қоюда
қиналады
әтін
бөліктеріндегі ең
маңызды тірек сөздерді
анықтауда, т
ірек сөздердің
негізінде мәтінге тақыры
қоюда
қателеседі
әтін
бөліктеріндегі ең
маңызды тірек сөздерді
дұрыс
анықтайды, т
ірек сөздердің
негізінде
мәтінге тақырып
қояды
Диалог
қатысуда
сөз
әдебі мен сөйлеу этикеті
формаларын қолданады
ақырып төңірегінде диалогке
қатысуда
иалог мазмұ
нында
тірек сөздерді
қолдануда
қиналады
ақы
рып төңірегінде диалогке
қатысуда
иалог мазмұнында
тірек сөздерді
қолдануда
қателіктер
жібереді
ақырып төңірегінде диалогке
қатысады
иалог мазмұнында
тірек сөздерді
қолданады

Сөйлеу әрекетінің түрлері
Оқылым
Жазылым
Оқу мақсаты
тіндердің
тақырыбына, мазмұндық
құрылымына сүйене отырып, түрлерін салыстыру
Мәтіндердің стильдік ерекшелігін сақтай
отырып,
күнделік, мінездеме, түсініктеме, өмірбаян жазу
Реттік сан есімдер мен жинақтық сан есімдерді
жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану
Бағалау критерийі
Мәтіндердің стильдік, жанрлық ерекшелігін,
түрін
салыстырады
Күнделік
мінездеме, түсініктем
өмірбаян
жазады
еттік
, жинақтық
сан
есімдерді қолданады
Ойлау дағдыларының
еңгейі
Қолдану
Орындау уақыты
минут
Тапсырма
Мәтіндерді оқып,
стилін,
жанрын
салыстырыңыз.
мәтін
Бәтеңке,
Шұжық,
Балқаймақ
Дүкенде тұрып ұ
рысты.
Бәтеңке
шық
ты ай
айлап:
Айту
керек дұ
рысты!
Сен екеуің кімсің
дер,
Мені айтындар мү
лік деп,
Құр
мақтанып жү
рсіндер,
Жұрт та сырттан кү
ліп көп.
...Білмейсіндер, өмірге
Кім пайдалы, кім мық
ты,
Кәне, екеуің жең
іл де,
Мойындаңдар шындық
ты.
...Таласты олар ұзақ тү
...Кетті айтыс ұ
зап тым,
Бір бітімге келмеді...
Бақта оянды әнші құ
Ай да қ
ып барады.
Шымқай тартты кү
н шы
ыс,
Алтын арай тарады.
Бәтең
ке,
Шұжық
Балқаймақ
Бөлім
Қазіргі
қазақ а
уылы мен қаланың тыныс
тіршілігі
», «Таулар сыры»

Жатыр әлі ай
айлап...
Бірін
бірі мінеді,
Керкілдесті, керісті.
Жүгінетін біреуді,
Табал
деп, келісті.
мәтін
Биігін қар көмкеріп алақанаттанып жататын Алатау
табиғаты әсем Қазақ
жеріндегі ең ірі тау жоталарына жатады. Оның қазақ үшін орны бөлек. Алатауды ән
күйге қоспаған ақын
жазушы жоқ шығар, сірә…
Жер жәннаты Жетісуға көрі
к беріп тұрған Алатаудың қойнауы құтты
ауасы
таза, шипалы судың көзі, мұнда өсімді
тің түр
түрі өседі, жануардың да түрі көп.
Шыңды
құзды тау биігін қарлы шыңдар басып жатыр, қалың мұздақтар көп, тау етегінде
орман, аңғарында
шалғын. Қойнауы құпияға
толы Алатау қазақ үшін биіктіктің,
асқақтықтың символына айналған. Флора мен фаунаға аса бай сұлу табиғаттың Алатау
аталатын ғажайыбы осы жерді мекендеген халық үшін де, келген
кеткен қонақтар үшін
де үнемі сағындырып тұратын ерекше күшке ие.

Салыстыру а
спектілері
мәтін
мәтін
Стилі
Жанры
Мәтін түрі
Мәтіндерге ат қойыңыз.
мәтін
мәтін
Жанрлық
ерекшелігін сақтап, өз өмірбаяныңызды жазыңыз.
Реттік сан
есімдерді қолданыңыз.

Бағалау критерийі
Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
Мәтіндердің стильдік,
жанрлық ерекшелігін, түрін
салыстырады
2

мәтіндердің стилін анықтайды;
мәтіндердің жанрын
анықтайды;
мәтіндердің түрін анықтайды;
мәтіндер
ге сай тақырып қояды
Күнделік
мін
ездеме,
түсініктеме,
өмірбаян
жазады.
еттік
, жинақтық сан
есімдерді қолданады
жанрлық ерекшелігіне сай
өмірбаян
жазады;
өмірбаян
мазмұнында кем
дегенде
еттік
сан есімді
қолданады
Барлық балл

8

Қазіргі
қазақ ауыл
ы мен қаланың тыныс
тіршілігі
Таулар сыры»
ортақ тақырыбы
бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Бағалау
критерийі
Оқу жетістігі
деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Мәтіндердің стильдік,
жанрлық ерекшел
ігін,
түрін салыстырады

әтіндердің
стилін
, жанрын,
түрін анықтауда, м
әтіндерге
мазмұнға са
ат қоюда
қиналады
әтіндердің
стилін
, жанрын,
түрін анықтауда, м
әтіндерге
мазмұнға сай
ат қоюда
қателеседі
әтіндердің
стилін
, жанрын,
түрін анықтайды, м
тіндерге
мазмұнға сай
ат қояды

Күнделік
мінездеме,
түсініктеме,
өмірбаян
жазады.
еттік
, жинақтық сан
есімдерді қолданады
Өмірбаянның
жанрлық
ерекшелігін сақтап жазуда,
реттік сан есімдерді
қолдануда
қиналады
Өмірбаянның
нрлық
ерекшелігін сақтап жазуда,
реттік сан есімдерді қолдануда
қателеседі
Жанрлық ерекшелігі т
олық
сақталған өмірбаян жазады,
реттік сан есім
дерді
қолданады


тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар
Бөлім
«Астана
мәдениет пен өнер ордасы»
«Қуат көзін үнемдей білеміз бе?»
Сөйлеу әрекетінің түрлері
Тыңдалым
Айтылым
Оқу мақсаты
1 Тұрмыстық
әлеуметтік
тақырыптарға байланысты
жаңа сөздер мен тірек сөздердің
мағынасын түсіну
Тірек
сөздерге сүйеніп, сюжетті суреттердің желісі
бойынша әңгіме құрастыру
Бағалау критерийі
Тақырыпқа
қатысты
сөздер мен
тірек сөздерді
мағынасын ашады
ірек сөздерді қолданып,
сюжетті суреттерге
әңгіме
құрастырады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Орындау уақыты
минут
Тапсырма
Мәтінді тыңдаңыз. Сөйлем мазмұнына сай көп нүктенің орнына берілген сөздер мен
сөз тіркестерін қойыңыз (аумағымен, шымылдығын, сән
салтанатымен).
«Астана Опера» мемлекеттік опера және балет театры Қазақст
ан Республикасының
Тұңғыш Президенті
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен 2010
2013 жылдары
салынды. Театрдың салтанатты ашылуында Елбасы: «Зауыттар мен жолдар салатын ел,
берік тірегін болашақ жылдар бойына орнатады. Мектептер мен аурухана салатын ел, ұ
лт
болашағының ондаған жылдар бойғы қ
амын жейді. Театр тұрғызатын ел
ғасырлар арқылы
болашағына көз тігеді»,
деген еді.
Есілдің сол жағалауында орналасқан «Астана Опера» театры асқақ сән
салтанатымен
көз тартады. Ғимараттың жалпы ауданы 64 мың ша
ршы метр. Оның 3000 шаршы метрін
сахна аумағы алып жатыр. «Астана Опера» өзінің көлемімен ғана емес, сонымен қатар,
әсем сәулетімен де таң қалдырады. Әлемдік сәулет өнерінің ең үздік классикалық
дәстүрлері ескеріле салынған театр сәулетінде ұлттық нақыш ай
қын байқалады.
Театрдың Үлкен
залы 1250 орынға есептелген, ал
Камералық зал 250 адамға арналған.
Техникалық мүмкіндіктері бойынша «Астана Опера» көптеген әлемдік театрлардан асып
түседі десек артық айтқандық емес.
2013 жылдың 21 маусымында т
еатр өзінің алғашқы маусымын М.Төлебаевтың ұлы
туындысы
Абзал Мұхитдиновтың жаңа музыкалық редакциясындағы «Біржан
Сара»
операсымен салтанатты түрде ашты
(а)
ол
жақ жағалауда тұрғызылған
«Астана Опера» театры
ерекше
.............................
көркем.
«Астана Опера» өзінің
қатар,
көркем сәулетімен де таңдай қаққызады.
(с)
«Біржан
Сара» операсы
салтанатты түрде
театрдың ..............................
ашты

Мәтіннен ең маңызды 5 тірек сөзді жазыңыз.

Суреттер
дің,
тірек сөздердің көмегімен
Астанадағы Қала күні мерекесінің тойлануы
туралы
досыңызға
әңгіме
леңіз.
ұлт
аспапт
оркест
ұлттық өнер
ерекелік
концерт

өнер тарландары
ерекелік отшашу

ұлттық қолөнер көрмесі

Бағалау критерийі
Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
Тақырыпқа
қат
ысты
сөздер
мен тірек сөздердің
мағынасын ашады
көп нүктенің орнына сөйлем
мазмұнына сай қажетті сөзді
орналастырады;
Тірек сөздерді қолданып,
сюжетті суреттерге
әңгіме
құрастырады
мәтін мазмұнындағы ең маңызды 5
тірек сөзді анықтайды;
тақырыпқа сай ауызша әңгіме
құрастырады
әңгіме
мазмұнында суреттер мен
тірек сөздерді қолданады.
Барлық балл
12

«Астана
мәдениет пен өнер ордасы»
«Қуат көзін үнемдей білеміз бе?»
ортақ тақырыбы
бойынша жиынтық бағала
удың нәтижесіне қатысты
ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні ___________________________________
Бағалау
критерийі
Оқу жетістігі
деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Тақырыпқа
қатысты
сөздер мен тірек
сөздердің мағынасын
ашады
нүктенің орнына сөйлем
мазмұнына сай қажетті сөзді
орналастыруда қиналады
Көп нүктенің орнына сөйлем
мазмұнына сай қажетті сөзді
орналастыруда қателеседі
Көп нүктенің орнына сөйлем
мазмұнына
сай қажетті сөзді
орналастырады
Тірек сөздерді
қолдан
ып, сюжетті
суреттерге
әңгіме
құрастырады
Мәтін мазмұ
ындағы ең
маңызды тірек сөздерді
анықтауда, т
ақырыпқ
а сай
ауызша әңгіме құрастыруда,
ңгіме
мазмұнында
суреттер
мен тірек сөздерді
қолдануда
қиналады
Мәтін мазмұ
ындағы ең
маңызды
тірек сөздерді
нықтауда, т
ақырыпқ
а сай
ауызша әңгіме құрастыруда,
ңгіме
мазмұнында суреттер
мен тірек сөздерді
қолдануда
қателеседі
Мәтін мазмұ
ындағы ең
маңызды тірек сөздерді
анықтайды.
ақырыпқ
а сай ауызша әңгіме
құрастырады. Ә
ңгіме
мазмұнында суреттер мен тірек
сөздерді
қолданады

Бөлім
«Қазақстан қорықтары
«Менің туған өлкем өлеңдер мен прозада»
Сөйлеу әрекетінің
түрлері
Оқылым
Жазылым
Оқу мақсаты
Мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау,
өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстыру
Эссе тақырыбының желісінен шықпай, әрбір абзацты
жүйелі құрастырып, қажетті мазмұнын ашып жазу
Етістіктің шақтарының (нақ осы шақ, ауыспалы осы
шақ, жедел өткен шақ, ауыспалы келер шақ) қызметін білу,
ауызша және жазба жұмыстарда қолдану
Бағалау критерийі
егізгі және жанама ақпаратт
ард
өмірдегі
жағдаяттармен байланыстырады
Тақырыпқа сай құрылымы сақталған
эссе жазады
Эссе мазмұнында
ауыспалы осы шақ пен жедел өткен
шақты
қолданады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты
минут
Тапсырма
Төмендегі тапсырманы орындаңыз.
Қазақстан
қорықтары
«Қорық» сөзі
өте көне ұғым
. О
Киев Русінің тұсында аң аулауға қатаң тыйым
салынған жерлерді белгілеу үшін қолданылған.
Қорық
үкіметтің
қорғауында болат
ын
табиғи кешен
жер не су кеңістігі
. Ол
сирек кездесетін
тіршілік иелерін
сол қалпында
сақтауға арналған, ерекше қорғалатын табиғи аумақ. Қорықтың негізг
і міндеті
қорғауға
алынған ағз
лардың
гендік қорын сақтау және қалпына келтіру
Қорық аумағын
шару
ашылық мақсат үшін пайдалануға болмайды. Қорық
қорғалатын
аумақ қана емес,
сонымен қатар
табиғатты қорғау жөніндегі мемлекет
тік ғылыми мекеме
. Мұнда саны
сире
п бара жатқан жануарлар мен
азайып кеткен өсімдік түрлерін қалпына келтіру
мәселесі терең зертт
еледі. Қорықтағы табиғи ресурстарды сақтаудың жолдары
белгіленеді.
Қазақ
стан қорықтар саны жөнінен
ТМД
кірет
ін республикалар арасында 16
орын алады.
Қазіргі
кезде нақты 10 қорық жұмыс істейді. Бұла
р, әрине, Қазақстан
табиғаты
үшін
жеткіліксіз
. Сондықтан болашақта ғалымдардың
, табиғатты қорғау
оғамы
өкілде
рінің ұсынуымен тағы
15 қорық
ұйымдастырылмақшы.
Мәтіннен негізгі ақпараттарды анықтаңыз.
Негізгі ақпараттар

Мәтіннен
жанама
ақпараттарды анықтаңыз.
Жанама ақпараттар
Қызыл
кітап
тірі жан тимесін деп, Хайуанатқа берілген қызыл мандат»,
деген
Қадыр Мырза Әлі сөзін қалай түсінесіз? Ойыңызды айтып, шағын эссе жазыңыз.
Эссе
мазмұнында ауыспалы осы шақ пен же
дел өткен шақты қолданыңыз.
Бағалау критер
Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
егізгі және жанама
ақпаратт
арды
өмірдегі
жағдаяттармен
байланыстырады
мәтіндегі 2 негізгі ақпаратты
анықтайды;
мәтіндегі 2 жанама ақпаратты
анықтайды;
Тақырыпқа сай құрылымы
сақталған
эсс
е жазады
эссе құрылымын сақтап жазады
кіріспе
негізгі
қорытынды
эссе мазмұны
нда
тақырыпты
ашады;
Эссе мазмұнында
ауыспалы осы шақ пен
жедел өткен шақты
қолданады
эссе мазмұнында
осы шақ пен
жедел өткен шақты
қолданады
Барлық балл


15

«Қазақстан қорықтары»
«Менің туған өлкем өлеңдер мен прозада»
ортақ тақырыбы
бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні ___________________________________
Бағалау
критерийі
Оқу жетістігі
деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
егізгі және жанама
ақпаратт
арды
өмірдегі
жағдаяттармен
байланыстырады
әтіндегі
2 негізгі,
2 жанама
ақпаратты
анықтауда
қиналады
әтіндегі
2 негізгі,
2 жанама
ақпаратты
анықтауда қателеседі
әтін
дегі
2 негізгі,
2 жанама
ақпаратты
анықтайды
Тақырыпқа сай
құрылымы
сақталған
эссе жазады
Тақырыпты ашуда,
ұрылымын
сақтауда
қиналады
Тақырыпты ашуда, қ
ұрылымын
сақтауда қателеседі
мазмұны тақырыпқа сай,
құрылымын
сақтап жазады
Эссе мазмұнын
да
ауыспалы
осы шақ пен жедел
өткен
шақты
қолданады
Эссе мазмұнында
осы шақ пен
жедел өткен шақты
қолдануда
қиналады
Эссе мазмұнында
осы шақ пен
дел өткен шақты
қолдануда
қателеседі
Эссе мазмұнында
осы шақ пен
жедел өткен шақты
қолд
анадытоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар
Бөлім
«Болашақ мамандықтары»
Сөйлеу әрекетінің
түрлері
Тыңдалым
Айтылым
Оқу мақсаты
ыңдалым
материалдарының мазмұны негізінде шынайы
өмірмен байланыстырып жауап беру
ақырып бойынша диалогті бастау, жалғастыру,
аяқтаудың ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын білу
Бағалау критерийі
Мәтін ма
змұнын өмірмен байланыстыр
ады
Тақырыпқа қатысты диалог құрауда с
әдебі мен сөйлеу
этикеті формаларын қолданады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Орындау уақыты
минут
Тапсырма
Төмендегі тапсырмаларды орындаңыз.
Жаңа ғасырдағы жаңа мамандықтар
ХХI ғасыр
өмірге түрлі жаңалықтар енгізіп қанай қоймай, жаңа мамандық
тарды да
ала келді. Адам
баласы
естіп
білмеген түрлі мамандықтар
пайда болуда.
Ол негізінен
ақпараттық технологиялардың тез дамуына, қызмет көрсету саласының
түрленуіне байланысты. Төменде келтірілген мамандық атаулары бірнеше жыл бұрын
қолданыста болмаған, олардын атын естіген
де
қазіргі
күннің өзінде
Сонда
ол маман немен
шұғылданады?
деген сауал туындайды. Бірақ дамып жатқан компаниялар бүгінде осындай
мамандар іздеп жүр. Сонымен, жаңа ғасырдың жаңа мамандықтарына тоқталайық:
бренд
менеджер
тауарды сатуды ғана емес, оның қала
й өндірілетінін жақсы білетін
маман;
логистик
жүк тасымалын қадағалайтын маман;
промоутер
компанияның өнім
сату, жарнамалау және өткізу
жұмыстарымен
шұғылданатын өкіл
супервайзер
сауда өкілдіктерінің жұмысын қадағалайтын, жаңа бағыттарды
айқынд
айтын маман;
веб
мастер
сайт жасаумен шұғылданатын маман;
копирайтер
сайт үшін контент құрушы;
коучер
қызметшілердің потенциалын өсіретін маман;
интервьюер
әлеуметтік зерттеулер үшін сауалнама, сұхбат жүргізетін маман;
девелопер
жылжымайтын
мүлік саласында, оны жобалау және құрылысын жүзеге
асырумен шұғылданатын маман;
сомелье
мейрамханада сусындардың тар
тылуына
жауапты кәсіби маман;
джобер
оның жұмысы брокердің жұмысына ұқсайды, бірақ джобер акцияларды
сатып алуға және сатуға өз ақша
сын жұмсайды;
рецепшеонист
тұты
нушыларды қабылдау және
келушілерді тіркеумен
шұғылданатын
маман.
Тізімдегі мамандықтарға анықтама қысқаша ғана берілген. Шын мәнінде, айталық,
девелопердің жұмысы тек жоба жасап, оны сатумен ғана шектелмеуі мүмкін.
Eh]bklbd�l_�

солай. Бірақ бұл мамандықтарға деген сұраныс күннен
күнге артып келе
жатыр. Дегенмен
бірқатар мамандықтардың атауы жаңа болғанымен, функциясы өзгерген жоқ. Мысалы,
Javascript
программист мамандығы бұған дейін
веб
программист
деп аталатын. Бұры
нғы
бастықтар
менеджер
болып шыға келді. Еден жуушылар
кипер
ге айналды. Соған
қарамастан
жаңа мамандықтардың басым бөлігі
IT саласының дамуына байланысты пайда
болған, тың кәсіптер.
1. Мамандықтар мен олардың қызметіне қысқаша түсініктеме бері
ңіз
Мамандықтар
Қызметі
бренд
менеджер
промоутер
супервайзер
интервьюер
сомелье
веб
мастер
копирайтер
девелопер
рецепшеонист
. Қазіргі замандағы сұранысқа
ие мамандықтар қандай? Оның себебін қалай түсіндіресіз?
. Жұбыңызбен
«Бол
ашақ мамандықтары: кім боламын?»
тақырыбында
диалог
құрастырыңыз. Ди
алогте сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын қолданыңыз.
Бағалау критерийі
Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
Мәтін мазмұнын
өмірмен
байланыстырып
айтады
мәтін мазмұны
бойынша әр
мамандықтың атқаратын қызметін
бір сөйлеммен айтады;
сұранысы жоғары мамандықтар
туралы ақпарат береді;
мамандықтардың сұранысқа ие болу
себептерін ашып көрсетеді;
Тақырыпқа қатысты
диалог құрауда с
әдебі
мен сөйлеу
этик
еті
формаларын қолданады
тақырып төңірегінде жұбымен
диалог
қатысады
алогте сөз әдебі мен сөйлеу
этикеті формаларын
қолданады.
Барлық балл

Болашақ мамандықтары
ортақ тақырыбы
бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатыс
ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні ___________________________________
Бағалау
критерийі
Оқу жетістігі
деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Мәтін мазмұнын өмірмен
байланыстырып айтады
Мәтін мазмұны бойынша әр
мамандықтың
қаратын
қызметін
ұранысы
жоғары
мамандықтар мен олардың
сұранысқа ие б
олу себептерін
айтуда
қиналады
Мәтін мазмұны бойынша әр
мамандықтың
атқаратын
қызметін, с
ұранысы
жоғары
мамандықтар мен олардың
сұранысқа ие б
олу себептерін
түсіндір
де қателеседі
әтін
мазмұны бойынша әр
мамандықтың атқаратын
қызметін
ұранысы
жоғары
мамандықтар мен олардың
сұранысқа ие б
олу себептерін
түсіндіреді
Тақырыпқа қатысты
диалог құрауда с
әдебі
мен сөйлеу
этикеті
формаларын қолданады
ақырып төңірегінде
жұбымен
диалогке қатысуда, д
иалогте
сөз әдебі мен сөйлеу этикеті
формаларын
қолдануда
қиналады
ақырып төңірегінде
жұбымен
диалогке қатысуда, д
иалогте
сөз әдебі мен сөйлеу этикеті
формаларын
қолдануда
қателіктер
жібереді
ақырып төңірегінде
бымен
диалогке еркін қатысады.
иалогте сөз әдебі мен сөйлеу
этикеті формаларын
қолданады

Бөлім
«Қазақстан және Ұлы
Жібек жолы
», «Жер байлығына аяулы көзқарас»
Олимпиада жеңімпаздары
Қазақстан мақтанышы
Сөйлеу әрекетінің
түрлері
Оқыл
Жазылым
Оқу мақсаты
Орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырыбы мен негізгі
ойды анықтау
Мәліметтерді
жинақтай отырып, тақырып
бойынша
постер, сызба
кестелер
жасау
Бағалау критерийі
Мәтін мазмұнына сай
ақырып қояды,
негізгі ойды а
нықтайды
ақырып бойынша
мәліметтерді жинақтап
постер
, сызба
кесте
жасайды
Ойлау дағдыларының
еңгейі
Қолдану
Орындау уақыты
минут
Тапсырма
Төмендегі тапсырмаларды орындаңыз.
Ұлы
Жібек Жолы
Қытай жерінен басталып, Қиыр Шығыс пен Еуропа елдеріне беттеген
керуен жолы. Бұл жолдың басым бөлігі Орта Азия мен Қазақстан жерінің үстімен өтті. Жібек
Жолы б.з.д III ғасырда сауда магистралі ретінде пайда болып, XVI ғасырға дейін қызмет етті.
Жібек Жолы
ның бойында орналасқан көне қалалар бірталай соғыс, өрт, аштық, апат
ойрандардың куәсі болды. Ұлы Жібек Жолы арқылы тек сауда жүйесі дамып қана қоймай,
Шығыс пен Батыс өркениеті тоғысып, мәдениет және дипломатиялық қарым
қатынас
орнады. VI
VII ғасырларда Қ
ытайдан бастау алған керуен Жетісу мен Оңтүстік Қазақстан
даласын кесіп өтетін. Отырар, Тараз, Сайрам (Испиджаб), Түркістан (Яссы), Суяб, Баласағұн
секілді
көне қалалар тек сауда ғана емес, мәдениет және ғылым орталықтары болды.
Ертеде Тараз қаласы
ндағы сауда базарын көргендер «Тараз базар
әлем айнасы»
дейтін. Себебі
бұл жақта кез келген дүниені айырбастауға, сату мен сатып алуға болатын.
Мыстан жасалған тұрмыстық бұйымдар мен қару
жарақтар, киім
кешек пен ер
тұрмандар
саудаға түсетін. Отырар алқ
абына жүз елуден астам кішкентай қалалар кіретін. Бұл елді
мекен қорған сарайларға бай болатын. Саудамен қатар, бұл аймақта білім мен ғылым саласы
дамыды. Түркістан (Яссы) ертеден «екінші Мекке» деп аталып кеткен. Бүгінгі таңда көне
қала әлемдік туризм орт
алығына айналды. Суяб пен Баласағұн қалаларында жыл сайын кең
көлемде сау
да жәрмеңкелері өткізілетін. Әр
түрлі елден жиналғ
ан саудагерлер бас қосып,
сауда
қарым
қатынасын орнататын
Берілген ақпараттардың ішінен мәтін мазмұнына сай келетін 2 дұрыс тұжыр
ымды
анықтаңыз.
Ақпараттар
Дұрыс
Бұрыс
Көне Түркістан қаласы қазір туризм аймағы
Жібек жолы
Батыс пен Шығыстың арасын
жал
ғаған
сауда жолы.
Отырар базарларында тауарларды сатуға,
айырбас жасауға болады.

әтінге
ат қойып, идеясын анықта
ңыз
Мәтіннің тақырыбы (сөз тіркесі)
Мәтіннің идеясы (1сөйлем)
зақстандағы жер байлығы
» тақырыбында
берілген мәтіннен
мәліметтер жинақтап,
стер
не сызба
кесте
жасаңыз.
сиетті туған жердің тау тасы да
топырағы да,
талға біткен жасыл ж
апырағы да қымбат.
сыншама баға
құны
байлықпен өлшенбейтін жасыл белдерді,
асқар тауларды сүй
меу
мүмкін емес
сыл армандарым
әрқашан
туған жермен байланыстырамы
Себебі туған
жер ол біздің ой өлшеміміз бойынша тарихы терең отанымыздың белгісі.
р ана
қасиетті
туған жер.
Ол
біздің
тылсым тарихымыз.
Туған жер топырағын иіскеуге зар болыр кеткен
боздақтар қанша ма?!
Туған жер үшін соғысқа түсіп туған жер топырағы бұйырмаған
қандастарымыз қанша ма?!
Қазақстан
бүгін
жер асты да
үсті
де бай
лыққа кенелген тәуелсіз ел.
Жері байдың елі бай
деген осы болар.
Еліміз
тұғырлы мемлекеттер қат
рынан көр
інсін
Бағалау критерийі
Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
Мәтін мазмұнына сай
тақыр
ып қояды, негізгі
ойды анықтайды

мәтін мазмұнына сай келетін
2 тұжырымды анықтайды;
мәтін тақырыбын анықтайды;
негізгі ойды анықтайды;
Тақырып бойынша
мәліметтерді жинақтап,
постер, сызба
кесте
жасайды
lZujui�[hcugrZ�fZafg^u�
hkl_j
g_�kua[Z
d_kl_
`ZkZc^u�
f%lg^_]
ZiZjZllZj^u�
^ZgZ^u�
Бар
лық балл
21

«Қазақстан және Ұлы Жібек жолы», «Жер байлығына аяулы көзқарас»
Олимпиада жеңімпаздары
Қазақстан мақтанышы
ортақ тақырыбы
бойынша жиынтық баға
лаудың нәтижесіне қатысты
ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні ___________________________________
Бағалау
критерийі
Оқу жетістігі
деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Мәтін мазмұнына сай
тақырып қояды, негізгі
ойды анықтайды
Мәтін мазмұнына сай келетін
2 тұжырымды,
тақырыбын
негізгі ойды
анықтауда
қиналады
Мәтін мазмұнына сай келетін
тұжырымды,
тақырыбын
негізгі
ойды
анықтауда
қателеседі
Мәтін мазмұнына сай келет
ін
2 тұжырымды,
тақырыбын
негізгі ойды
анықтайды
Тақырып бойынша
мәліметтерді жинақтап,
постер, сызба
кесте
жасайды
ақырып
бойынша
постер
жасауда,
өтк
ен ақпараттарды
қолдануда
қиналады
ақырып
бойынша постер
жасауда,
ен ақпараттарды
қол
дануда қателеседі
ақырып
бойынша мазмұнды
постер жасайды,
ақп
араттарды
қолданады

тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған
тапсырмалар
Бөлім
«Абайды оқы, таңырқа!»
Өлкені
сипаттау өнері»
Сөйлеу әрекетінің
түрлері
Тыңдалым
Айтылым
Оқу мақсаты
Тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы а
рқылы
негізгі ойды анықтау
6.2.6.1. Тірек сөздерге сүйеніп,
сюжетті суреттердің желісі
бойынша әңгіме құрастыру
Бағалау критерийі
Негізгі ойды т
ірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақы
рыбы
арқылы анықтайды
Тірек сөздерді
қолданып
, сурет бойынша
әңгім
е құрастырады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Орындау уақыты
минут
Тапсырма
Төмендегі тапсырмаларды орындаңыз.
Абай «Жаз»
Жаздыгүн шілде болғанда,
орай шалғын, б
әйшешек
Ұзарып
өсіп толғанда,
Күркіреп жатқан өзенге
Көшіп ауыл қонғанда.
Шұрқырап жатқан жылқының
Шалғыннан жоны қылтылдап,
Ат, айғырлар, биелер
Бүйірі шығып, ыңқылдап,
Суда тұрып шыбындап,
Құйрығымен
шылпылдап,
Арасында құлын
тай
нала шауып бұлтылдап,
Жоғары
төмен үйрек, қаз
Ұшып
тұрса сымпылдап.
Қыз
келіншек үй тігер,
Бұрала басып былқылдап,
Ақ білегін сыбанып,
Әзілдесіп
сыңқылдап.
Сабадан қымыз құйдырып,
Ортасына қойдырып
Жасы үлкендер бір бөлек
Әзілдесіп
сылқы
лдап.
Көлеңке қылып басына,
Кілем төсеп астына,
Салтанатты байлардың
Самаурыны бұрқылдап.
Мылтық атқан, құс салған.
Жас бозбала бір бөлек
Су жағалап қутыңдап.
Мәтіннен
жаз мезгілінің сипатын білдіретін
тірек
сөзді жылқының аяқтарына
зыңыз.
Өлеңдегі
негізгі ойды жылқының денесіне жазыңыз.

Сұрақтарға өлең
мазмұны бойынша жауап беріңіз.
Сұрақ
Жауап
Үлкендер
немен айналысады?
Қыз
келіншектер үйді қандай көңіл күймен
тігеді?
Бозбалалар жазда немен айналысады?
Суреттер б
ойынша
«Жаз мезгіліндегі жайлаудағы демалыс»
тақырыбында
әңгіме
құрастырыңыз
Тірек сөздер:
жайлауға көшу, киіз үй тігу, өзенге шомылу, аққулар,
мол дастар
ан, самаурын
қайнату, әңгіме
дүкен құру,
қой
бағу, атқа міну

Бағалау критерийі
Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
Негізгі ойды т
ірек
сөздер, жетекші
сұрақтар, мәтін
тақы
рыбы арқылы
анықтайд
жаз мезгіл
нің сипатын
танытатын
тірек сөзді
анықтайды;
өлеңдегі
негізгі ойды
1 сөйлеммен
жеткізеді
сұрақтарға өлең мазмұны
бойынша жауап береді;
Тірек сөздерді
қолданып
, сурет
бойынша әңгіме
құрастырады
урет
пен ті
рек сөздердің
көмегімен әңгіме құрстырады;
әңгіме
құрылымын сақтайды.
Барлық балл

«Абайды оқы, таңырқа!»
Өлкені
сипаттау өнері»
ортақ тақырыбы
бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
ілім алушының аты
жөні ___________________________________
Бағалау
критерийі
Оқу жетістігі
деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Негізгі ойды т
ірек
сөздер, жетекші
сұрақтар, мәтін
тақы
рыбы арқылы
анықтайды
Өлең
мазмұнында
жаз мезгілін
сипаттайтын
тірек сөзд
ерд
анықтауда, ө
леңдегі негізгі
ойды
жеткізуде
ұрақтарға
өлең
мазмұны бо
ынша
жауап
беруде қиналады
Өлең
мазмұнында жаз мезгілін
сипаттайтын
тірек сөзд
ерд
анықтауда, ө
леңдегі негізгі ойды
жеткізуде
, с
ұрақтарға
өлең
мазмұны бо
ынша
жауап
беруде қате
леседі
Өлең
мазмұнында жаз мезгілін
сипаттайтын
тірек сөзд
ерд
анықтайды.
леңдегі негізгі
ойды
жеткізеді
ұрақтарға
өлең
мазмұны бо
ынша
жауап
береді
Тірек сөздерді
қолданып
, сурет
бойынша әңгіме
құрастырады
урет пен тірек сөздердің
көмегімен
рылымы
сақталған
әңгіме
құрастыруда
қиналады
урет пен тірек сөздердің
көмегімен
құрылымы сақталған
әңгіме
құр
стыруда
қателеседі
урет пен тірек сөздердің
көмегімен
құрылымы
сақталған
әңгіме
құр
стырады

Бөлім
«Қазақ ұлттық қол
ері»
Саяхат жән
е туризм
Сөйлеу әрекетінің түрлері
Оқылым
Жазылы
Оқу мақсаты
ақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана
отырып,
мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен
байланыстыру
ссе тақырыбының желісінен шықпай, әрбір
абзацты жүйелі құра
стырып, қажетті мазмұнын ашып жазу
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Бағалау критерийі
Негізгі мәселені өмірмен байланыстыруда тақырыпқа
қатысты
сөздерді қолданады
Тақырыпқа қатысты құрылымы сақталған эссе жазады
Орындау уақыты
минут
Тапсырма
Төмендегі тапсырмаларды орындаңыз.
Тілші
Шиелілік қыз
келіншектер соңғы кездері
жоғалып
бара жатқан киіз басу өнерін қайта
жаңғыртып, жүннен қолөнер бұйымдарын жаса
й бастады
Қолдан
жасалған бағалы
бұйымдар ЭКСПО
017 халықаралық көрмесінде туристер назарына ұсынылмақ.
Шетелдік қонақтарды қызықтыратын да осы қолдан жасалған қолөнер бұйымдары.
Әсіресе, ұлттық нақышта дайындалға
н кәде
сыйларға деген сұраныс жоғары.
Айжан Бекқұлова,
Қазақстан қолөнершілер од
ағының төрайымы:
Әрине
, тек сыйлық ретінде ғана емес, сондай
ақ тұрмысқа қажетті текемет, қамзол,
көйлек, етік, қолғаптардың да сан түрін
жасауға болады. Қазір қолдан жасалған
экологиялық таза заттарға сұраныс жоғары. Сондықтан да біз Қызылордада туризм
аласын дамытуға жұмыс жасап жатырмыз. Әуелі қыз
келіншектерді оқытып, үйретіп
алмақпыз. Сонан соң дайын өнімдерді көрмеге қою, сайттарға шығару
, сату
жұмыстарымен айналысамыз.
Маған трени
ке қатысып жатқан қыздардың белсенділігі
өте ұнады. Барлығының да қ
ызығушылықтары мол, ерекше ынта
жігермен іске кірісіп
кетеді. Қазақы дәстүрді жалғастырып, жүннен қолөнер бұйымдарын жасау
өте маңызды
кәсіп.
Мәтін
ұны
бойынша
сұрақ
құрастырыңыз.
Сұрақтар
Мәтіндегі
негізгі
мәселені анықтаңыз.
лттық қолөнерді қайта жаңғырту
дың тиімді жолдары қандай?» деген тақырыпта
эссе
жазыңыз.

Бағалау критерийі
Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
Негізгі мәселені өмірмен
байланыстыр
уда
тақырыпқа қатысты
сөздерді қолданады
мәтін мазмұны бойынша 2 сұрақ
құрастырады
мәтіндегі мәселені анықтап, бір
сөйлеммен береді;
Тақырыпқа қатысты
құрылымы
сақталған
эссе жазады
эссе құрылымын сақтайды;
эссе мазмұнын тақыры
пқа сай
жазады.
Барлық балл

«Қазақ ұлттық
қолөнері»
Саяхат және туризм
ортақ тақырыбы
бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні ________________________________
Бағалау
критерийі
Оқу жет
істігі
деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Негізгі мәселені өмірмен
байланыстыруда
тақырыпқа қатысты
сөздерді қолданады
Мәтін мазмұнына сай 2 сұрақ
құрастыруда
, негізгі
мәселені
анықтауда қиналады
Мәтін мазмұнына сай
2 сұрақ
құр
астыруда, негізгі
мәселені
анықтауда қателеседі
Мәтін ма
змұнына сай 2 сұрақ
құрастырады,
негізгі мәселені
анықтап, бір сөйлеммен береді
Тақырыпқа қатысты
құрылымы
сақталған
эссе жазады
ссе құрылымын
сақтауда
қиналады
ссе құрылымын
сақтауда
қателесе
ссе құрылымын
, тақырыбын
сақтайды

Приложенные файлы

  • pdf 9473873
    Размер файла: 718 kB Загрузок: 9

Добавить комментарий