!22-СОЧ_Физика_8_ОШ_каз ++


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
«ФИЗИКА»
пәнінен тоқсандық жиынтық бағалаудың
спецификациясы
сынып
��ЖОБА
��ЖОБА
МАЗМҰНЫ
ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ БА
ҒАЛАУДЫҢ
МАҚСАТЫ
ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ БА
ҒАЛАУДЫҢ
МАЗМҰНЫН АНЫҚТАЙТЫН
ҚҰЖАТТАР
3. КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛ
ОЙЛАУ ДАҒДЫЛАРЫНЫҢ Д
ЕҢГЕЙІ
5. ТОҚСАНДАРҒА ОЙЛАУ
ДАҒДЫЛАРЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІ
НЕ БАЙЛАНЫСТЫ
ТЕКСЕРІЛЕТІН МАҚСАТТ
АРДЫ БӨЛУ
6. ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫ
ӨТКІЗУ
ЕРЕЖЕЛЕРІ
7. МОДЕРАЦИЯ ЖӘНЕ БАЛЛ ҚОЮ
ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БА
ҒАЛАУ
СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БА
ҒАЛАУ
СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БА
ҒАЛАУ
СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БА
ҒАЛАУ
СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
��ЖОБА
ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ БА
ҒАЛАУДЫҢ МАҚСАТЫ
Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты білім алушылардың тоқсан барысында
меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Жиынтық
бағалау күтілетін нәтижелер жетістігін және тоқсанға жоспарланған оқу
мақсаттарына жеткендігін тексереді.
ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ БА
ҒАЛАУДЫҢ МАЗМҰНЫН АН
ЫҚТАЙТЫН
ҚҰЖАТТАР
Негізгі орта білім беру деңгейінің 7
сыныптарына арналған «Физика» пәнінен
жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы.
3. КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛ
Білім алушы
қоршаған әлемді тану және ондағы өзінің орнын сезіну үшін ғылыми ұғымдар мен
терминдерді, заңдар мен заңдылықтарды пайдалана біледі, табиғаттағы процестердің себеп
салдарлық байланыстарын анықтай алады;
табиғи құбылыстар мен процестердің, заңдар мен з
аңдылықтардың болмысын және
олардың түсініктемелерін ашу үшін тәжірибелік эксперименттік, зерттеушілік жұмыс
жүргізе біледі;
әлемнің ғылыми көрінісі туралы өз көзқарасын кеңейту үшін, жағдайларды бағалау және
белгілі шешім қабылдау үшін жаратылыстану
лыми білімнің ақпараттық
ұғымдық
аясында түсінігі болады, оларды пайдалана біледі.
ОЙЛАУ ДАҒДЫЛАРЫНЫҢ Д
ЕҢГЕЙІ
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Сипаттама
Ұсынылатын
тапсырмалар түрлері
Білу және
түсіну
Білу:
бастапқы физикалық ұғымдарды;
физикалық шамалардың өлшем бірліктерін;
жылу физикасы, жылу мөлшері, электр өрісі,
магнит өрісі, электр тогы, өткізгіштерді
жалғау, электр энергиясын тұтыну, жарық
құбылыстары, оптикалық құралдар,
электромагниттік толқындар спектрі
бөлімдеріндегі ұғым
дарды, формулаларды,
заңдарды және физикалық тұрақты шамаларды;
физикалық құбылыстарды;
Түсіну:
шамалардың физикалық мағынасын,
механика, астрономияның негізгі терминдері
мен заңдарын;
физикалық құбылыстардың маңыздылығын;
Деңгейді тексеру үшін
Көп
таңдауы бар
тапсырмалар (КТБ)
және
/немесе
Қысқа
жауапты (ҚЖ)
қажет ететін
тапсырмаларды
пайдалану ұсынылады


��ЖОБА
Қолдану
Қолдану
процестер мен құбылыстарды сипаттау үшін
негізгі физикалық ұғымдар мен терминдерді;
қолданбалы және оқу тапсырмаларын шешу,
практикалық және зертханалық жұмыстарды
орындау барысында физика заңдары мен
формулаларын;
нәтижелерді ұсынуда графикалық тәсілдерді;
өлшем бірліктердің Халықаралық жүйесін;
алынған білімдерін физикалық
ұбылыстардың
жүру жағдайларын және
процестерді түсіндіруге;
Деңгейді тексеру үшін
Қысқа
жауапты
(ҚЖ)
қажет
ететін
тапсырмаларды
және
/нем
есе толық жауапты (ТЖ)
қажет
ететін тапсырмаларды
пайдалану ұсынылады
Жоғары деңгей
дағдылары
(талдау,
жинақтау,
бағалау)
Талдау:
эксперимент нәтижесінде алынған деректерді,
графиктік және кестелік нысанда берілген
ақпаратты,
заттардың қасиетінің сапалық және сандық
құрамына және оның құрылымына
тәуелділігін;
Жинақтау:
кесте, сызбанұсқа, хабарлама, баяндама,
таныстырылым түрінде көрсету үшін
жинақталған және өңделген деректерді,
ақпараттарды,
гипотеза, дәлел және түсініктеме жасауға
арналған ғылыми модельдерді және
дәлелдемелерді,
эксперимент және зерттеулер жүргіз
жоспарын;
Бағалау:
жасалған эксперименттің нәтижелерін.
Деңгейді тексеру үшін
Қысқа
жауапты (ҚЖ)
қажет ететін
тапсырмаларды
және
/немесе Толық
жауапты (ТЖ) қажет
ететін тапсырмаларды
пайдалану
ұсынылады

5. ТОҚСАНДАРҒА ОЙЛАУ
ДАҒДЫЛАРЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІ
НЕ
БАЙЛАНЫСТЫ
ТЕКСЕРІЛЕТІН МАҚСАТТ
АРДЫ БӨЛУ
Тоқс

Білу және түсіну
Қолдану
Жоғары деңгей
дағдылары
Ұсынылған
Ұсынылған
Ұсынылған
Барл
ығы

47

20��ЖОБА
6. ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫ
ӨТКІЗУ
ЕРЕЖЕЛЕРІ
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға
мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер,
плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағ
алау басталмас бұрын нұсқаулық оқылып, білім
алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс
барысында бір
бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен
таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жи
ынтық бағалау
басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау
барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар
(спец
ификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына
мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір
біріне
көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға д
ұрыс
емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен
сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім
алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім
алушыларға көмек беруге негізде
лген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға
немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын хабарлап
отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын
тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
7. МОДЕРАЦИЯ ЖӘНЕ БАЛЛ ҚОЮ
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация
үдерісінде
бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс
үлгілерін
балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
��ЖОБА
ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БА
ҒАЛАУ
СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Ұзақтығы
минут
Балл саны
балл
Тапсырма түрлері:
КТБ
көп таңдауы бар тапсырмалар;
қысқажауапты
қажет ететін
тапсырмалар;
ТЖ
толықжауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Берілген нұсқа көп таңдауы бар тапсырмаларды, қысқа және толық жауапты
сұрақтарды қамтитын
тапсырмадан тұрады.
Көп
таңдауы бар тапсырмалар
білім алуш
ылар ұсынылған
жауап нұсқаларынан
дұрыс жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа
жауапты қажет ететін сұрақтарға
білім алу
шылар есептелген мәні, сөздер
немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда
білім алу
шыдан максималды балл
жинау
үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі.
Білім
алу
шының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
тоқсан бойынша жиынтық бағалау
тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім
Тексерілетін мақсат
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
LZikujfZ�
kZgu�\r
тапсырма*
Тапсырма
түрі*
Орындау
уақыты,
мин*
;Zee�\r
Бөлім
бойынша
балл
Жылу
құбылыстары
олекула
кинетикалық
теорияның негізгі қағидаларын
дәлелдейтін мысалдар келтіру
және тәжірибені сипаттау
;em�`%g_�
lkgm
КТБ
дененің ішкі
энергиясын
өзгерту
тәсілдерін
сипаттау
he^Zgm�
жылу берілудің
түрлерін салыстыру
Білу және
түсіну

6
2
температураны әр
түрлі шкала (Цельсий,
Кельвин) бойынша өрнектеу
he^Zgm�
жылулық тепе
теңдік
теңдеуін есептер шығаруда
қолдану
he^Zgm
аттың
агрегаттық
күйлері
заттың балқу және
қатаю үдерісі кезіндегі
температураның уақытқа
тәуелділік графигін талдау
@hZju�^_]_c�
^Z^ueZju
меншікті булану
жылуын
анықтау
қолдану
қайнау
температурасының сыртқы
қысымға тәуелділігін түсіндіру
;em�`%g_�
lkgm
Барлығы
Ескерту:*
өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер

Тапсырма үлгілері және балл қою
кестесі
«Физика» пәнінен
тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың
тапсырмалары
Молекулалы
кинетикалық теорияның негізгі қағидаларының дұрыс тұжырымдалған
нұсқасын таңдаңыз
Бөлшектер бір
бірімен өзара әсерлеседі. Дене бөлшектерінің арасында тебілу
күштері
де тартылу күштері де болады.
Бөлшектер бір
бірімен өзара әсерлеседі. Дене бөлшектерінің арасында тек тебілу
күштері ғана болады, ал тартылу күштері ешқашан болмайды.
Бөлшектер бір
бірімен өзара әсерлеседі. Дене бөлшектерінің арасында тек тартылу
күштері ғана болады, ал тебілу күштері ешқашан болмайды.
Барлық
денелер м
кробөлшектерден
тұрады.
[1]
Ішкі энергияны өзгертудің бір тәсілі суретте көрсетілген. Колба ішінде ауа бар.
) Ішкі энергияны өзгертудің тәсілін атап көрсетіңіз.
[1]
) К
олба ішіндегі ауаның ішкі энергиясын өзгертудің
тағы бір жолын
жазыңыз.
[1]
Суретте екі түрлі термометрлер бейнеленген.
) Екі термометр арасындағы байланыс формуласын жаз
ыңыз.
[1]
) Берілген суретті пайдалана отырып, белгісіз термометр
көрсеткішін анықта
ңыз
=....................................
[1]


��ЖОБА
Арман әр түрлі металдан жасалған, бірақ массаслары бірдей блоктарды қыздыру үшін тек
бір ғана қыздырғышты қолданады. Қыздырғышты тек 300 секунд уақыт бойы қыздыратын
функциясына қояды.
) Қай металдан жасалған блок қаттырақ қызады?
Металл блок
Меншікті жылу сыйымдылық
Дж/
)

Алюминий
Темір
Қорғасын
Дұрыс деген жауапты дөңгелектеп белгіле
ңіз
люминий
темір қорғасын
[1]
) Неліктен бұл жауа
пты таңдағаныңызды меншікті жылу сыйымдылығы
тұрғысынан
сипаттап жазыңыз.
] &#x/MCI; 21;&#x 000;&#x/MCI; 21;&#x 000; &#x/MCI; 22;&#x 000;&#x/MCI; 22;&#x 000;5. 1) Арман зертханалық жұмыс жасау үшін массасы 200 г, температурасы 90
°С
болатын
ыстық
суға массасы 100 г, температурасы 10
°С
болатын салқын суды құйып
араластырады.
Судың меншікті жылусыйымдылығы 4200
Дж/
).

Берген және алған жылу мөлшерінің формулас
жазып көрсетіңіз
[1]
Орныққан
температураны анықтайтын өрнекті жазып көрсетіңіз
2] &#x/MCI; 30;&#x 000;&#x/MCI; 30;&#x 000; c) Шыққан сұйықтықтың
орныққан
температурасын
есептеп шығарыңыз
2] &#x/MCI; 32;&#x 000;&#x/MCI; 32;&#x 000; &#x/MCI; 33;&#x 000;&#x/MCI; 33;&#x 000; 2&#x/MCI; 34;&#x 000;&#x/MCI; 34;&#x 000;) Температурасы 10
С, массасы 300 г су құйылған
массасы 500 г болатын алюминий
ыдысты 80 °С дейін қыздырады. Алюминийдің меншікті жылу сыйымдылығы 900
Дж/
). Қыздыруға кеткен жылу мөлшерін анықтаңыз.
3] &#x/MCI; 41;&#x 000;&#x/MCI; 41;&#x 000; &#x/MCI; 42;&#x 000;&#x/MCI; 42;&#x 000;6. Суретте
жаңбырдан кейінгі жолдағы шалшық су бейнеленген.
) Күні бойы су асфальт бетінен жоғалып кетеді. Бұл су бөлшектерінің шалшық судан ауаға
бөлінуі нәтижесінен болады. Бұл қандай процесс? Дұрыс жауапты дөңгелектеп белгілеңіз.
конденсация
кебу сәулелену
[1]

��ЖОБА
процестің тез жүруіне себепші болатын ауа
райының
екі
өзгерісін сипаттап
жазыңыз.
) Асфальт бетіндегі шалшық су 2 кг болса, ол толығымен буланып кетуге кеткен жылу
мөлшерін анықтаңыз.
Меншікті булану жылуы 2
3·10
Дж/кг.
2] &#x/MCI; 6 ;&#x/MCI; 6 ;7. Неліктен терең шахтада судың қайнау температурасы 100
°С емес?
[1]
Графикте мұздың еріп буға айналғандығы көрсетілген.
а) графиктің қай бөлігі мұздың еруіне сәйкес келеді.
1] &#x/MCI; 13;&#x 000;&#x/MCI; 13;&#x 000; &#x/MCI; 14;&#x 000;&#x/MCI; 14;&#x 000; b) егер мұз массасы
500 г болса, мұздың толық еруіне кеткен жылу мөлшерін анықтаңыз.
Мұздың меншікті жылу сыйымдылығы мен меншікті балқу жылуы сәйкесінше:
Дж/(кг
С) және 330 кДж/кг.
3] &#x/MCI; 18;&#x 000;&#x/MCI; 18;&#x 000; &#x/MCI; 19;&#x 000;&#x/MCI; 19;&#x 000; &#x/MCI; 20;&#x 000;&#x/MCI; 20;&#x 000;Жалпы балл: 25

��ЖОБА
тоқсан бойынша
балл қою кестесі
Жауап
Балл
Қосымша
ақпарат
) жылу беру арқылы
Үйкеліс
) механикалық жұмыс
) қорғасын
Кестені қолданады
) Қорғасынның меншікті жылусыйымдылығы төмен
Аз жылу беріп, тез қыздыруға болады

ыстық
уық
н/е
ХБЖ масса дұрыс ауыстырса
0,2 кг; 0,1 кг
С н/е
1
31500
119700
Кебу
Желді күн, температураның жоғарлауы
МДж
Қысым
жоғары
кДж
Í“É
кДж
1
Жалпы балл��ЖОБА
ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БА
ҒАЛАУ
СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Ұзақтығы
минут
Балл саны
балл
Тапсырма түрлері:
КТБ
көп таңдауы бар тапсырмалар;
қысқа
жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ
толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың
құрылымы
Берілген нұсқа көп таңдауы бар тапсырмаларды, қысқа және толық жауапты
сұрақтарды қамтитын
тапсырмадан тұрады.
Көп
таңдауы бар тапсырмалар
білім алу
шылар ұсынылған жауап нұсқаларынан
дұрыс жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа
жауапты қ
ажет ететін сұрақтарға
білім алу
шылар есептелген мәні, сөздер
немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда
білім алу
шыдан максималды балл жинау
үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі
Білім
алу
шының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
тоқсан бойынша жиынтық бағалау
тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім
Тексерілетін мақсат
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
LZikujf
Z�kZgu�\r
тапсырма
LZikujfZ�
lj�\r
Орындау
уақыты,
мин*
;Zee
Бөлім
бойынша
балл
ермодина
мика
негiздерi
термодинамиканың
бірінші
заңының мағынасын түсіндіру
Білу және түсіну
КТБ
10
термодинамиканың екінші
заңының мағынасын түсіндіру
Білу және түсіну
жылу
қозғалтқышының
пайдалы әрекет
коэффициентін
анықтау
he^Zgm
ылу машиналарының
оршаған ортаның
экологиясына
әсерін бағалау
@hZju�^_]_c�
^Z^ueZju
(b)
Электроста
тика
негіздері
Үйкеліс
арқылы
денені
электрлену
және индукция
құбылысын түсіндіру
;em�`%g_�lkgm
15
электр зарядының сақталу
заңын түсіндіру
Білу және түсіну
Кулон заңын есептер
шығаруда қолдану
Қолдану
біртекті электростатикалық
өрістегі зарядқа әсер етуші күшті
есептеу
he^Zgm�
электр өрісін күш сызықтар
арқылы кескіндеу
Білу және түсіну
(а)
конденсаторлардың
құрылысын және қолданылуын
сипаттау
he^Zgm
Барлығы
Ескерту:*
өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер


Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Физика» пәнінен
тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың
тапсырмалары
Термодинамиканың бірінші заңының математикалық жазбасын анықтаңыз.
[1]
Суретте стақанға құйылған ыстық шай мен қасық бейнеленген.
a) Термодинамиканың екінші заңы тұрғысынан жоғарыдағы суретті сипаттап жазыңыз.
[1]
b) Термодинамиканың екінші заңына бір мысал келтіріп жазыңыз.
[1]
Суретте іштен жану қозғалтқышының жұмыс істеу моделі көрсетілген.

a) Көрсетілген іштен жану қозғалтқышы отынның жануынан 3000 Дж жылу алады. Газды
шығару барысында 2000 Дж жылу шығады. Іштен жану қозғалтқышының пайдалы әсер
коэффициенті қандай?
[3]
b) Іштен жану қозғалтқышының қолдану аясына бір мысал келтіріңіз.
[1]
c) Іштен жану қозғалтқыштарының
оршаған ортаның
экологиясына әсерін үш мысал
арқылы бағалап жазыңыз.
[3]


��ЖОБА
Төменде І және ІІ суреттерде денелердің электрленуі көрсетілген. Әр
бір электрлеу түрін
атап жазып сипаттаңыз.
)⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸀⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸀
嬀㉝
嬀㉝
) Зарядтардың сақталу заңын жазып көрсетіңіз.
[1]
b) Бірдей металл шарлар,
және
зарядтармен
зарядталған оларды бір
біріне жақындатып, қайта орнына әкелді. Нәтижесінде әрбір шардың
заряды қандай болды?
[1]
c) Әрбір шардағы артық электрондар санын анықтаңыз.
[1]
Суретте дененің электрленуі көрсетілген.

а) Денелердің зарядтарын анықтаңыз
__________________________________
. __________________________________
[2]
Вакуумде әр қайсысының заряды 10 нКл және арақашықтығы 3 см
ге тең болатын екі
металл шар орналасқан. Олардың арасындағы әсерлесу күшін анықтаңыз.
[2]
c) 2 нКл сынақ зарядқа әсер ететін электр өрісінің кернеулігін анықтаңыз.
[2]
Қарапайым жазық конденсатордың
құрылысын
сипаттап жазыңыз.
[2]
Жалпы балл: 25


��ЖОБА
тоқсан бойынша
балл қою кестесі
Жауап
Балл
Қосымша
ақпарат
a)
Қаттырақ
қызған денеден азырақ қызған денеге
жылу беріледі
Шәйнектегі қайнаған суды бөлмеге әкелгенде
оның температурасының төмендеуі бастапқы
температурасына қайтып оралмауы н/е қайтымсыз
процесске мысал
a)
Тоңазытқышқа берілген жылу мөлшері 1000 Дж

1

1
b)
Автокөлік
және т.б газдар шығады
Көптеп шығарылған газ ғаламдық жылынуға
әкеліп соғады
Адам денсаулығына зиянды

1
a) индукциялық
Зарядталған таяқты жақындату/ жақындаған
беттері әр аттас зарядталады
) үйкеліс
Шармен матаны үйкеген кезде/
аттас
зарядталады
a)
�����
19
электрон

Аттас
раттас
3
диэлектриктердiң жұқа қабатымен бөлiнген
модульдары бойынша тең
аттас зарядталған
екi
өткiзгiштен тұратын жүйесiн айтады.
Жалпы балл
17


��ЖОБА
ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БА
ҒАЛАУ
СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Ұзақтығы
минут
Балл саны
балл
Тапсырма түрлері:
КТБ
көп таңдауы бар тапсырмалар;
қысқа
жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ
толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Берілген нұсқа көп таңдауы бар тапсырмаларды, қысқа және толық жауапты
сұрақтарды қамтитын
тапсырмадан тұрады.
Көп
таңдауы бар тапсырмалар
білім алу
шылар ұсынылған жауап нұсқаларынан
дұрыс жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа
жауапты қажет ететін сұрақтарға
білім алу
шылар есептелген мәні, сөздер
немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда
білім алу
шыдан максималды балл жинау
үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсету
і талап етіледі.
Білім
алу
шының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
тоқсан бойынша жиынтық бағалау
тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім
Тексерілетін мақсат
Ойлау
дағдылары
ның
деңгейі
LZikujfZ�
kZgu�\r
тапсырма*
Тапсырма
түрі*
Орындау
уақыты,
мин*
Балл*
Бөлім
бойынша
балл
Тұрақты
электр тогы
электр схемасын
графикалық бейнелеуде электр
тізбегі элементтер
інің шартты
белгілерін қолдану
he^Zgm
ТЖҚ
эксперименттен деректерін
жинақтау, талдау және өлшеу және
қателіктерін ескеріп жазу
@hZju�
^_]_c�
^Z^ueZju
ТЖҚ
жұмыс
және қуат
формулаларын есептер шығаруда
қолдану
he^Zgm
(а,
ТЖҚ
қысқа
тұйықталудың пайда
болу себептерін және алдын алу
амалдарын түсіндіру
;em�`%g_�
lkgm
сұйықтардағы электр
тогын сипаттау
Білу және
түсіну
КТБ
Электромагн
иттік
құбылыстар
тогы бар түзу өткізгіштің
және соленоидтің айналасындағы
өріс сызықтарының бағытын
анықтау;
he^Zgm
электромагнитт
ік индукция
құбылысын түсіндіру
Білу және
түсіну
ТЖҚ
магнит өр
ісінің
сипаттамаларын түсіндіру
Білу және
түсіну
КТБ
Барлығы:
Ескерту:*
өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер


Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Физика» пәнінен
тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың
тапсырмалары
Электролит арқылы ток өткен кезде электродтардағы заттың бөлініп шығу процесі... деп
аталады (бос орынға қажетті сөзді таңдап қойыңыз).
аниондар
электролиз
электролит
электрохимиялық эквивалент
[1]
Эрстедтің тәжірибесіне сай келетін суретті таңдаңыз.
[1]
Суретте электр тізбегі бейнеленген.
ерілген электр тізбегін шартты белгілер арқылы сызып көрсет
іңіз.
] &#x/MCI; 56;&#x 000;&#x/MCI; 56;&#x 000; &#x/MCI; 57;&#x 000;&#x/MCI; 57;&#x 000; b) Сызбаға
шамның кернеуін анықтау үшін вольтметрді салып көрсетіңіз
[1]
Суретте электр шәйнегі көрсетілген.
а) 230 В ток көзіне қосылған электр
шәйнегінің
қыздырғышының қуаты 2000 Вт.
ок күшінің шамасын анықтаңыз
Ток күші
.......................................А


��ЖОБА
Суды қыздыру кезіндегі
Санкей диаграммасы
арқылы
электр көрсетілген.
ерілген диаграмманы және (а) тапсырмасының кейбір мәндерін қолдана отырып суды
жылыту кезіндегі электр
шәйнегінің
жұмыс істеу уақыт
ын анықта
ыз.
[2]
лектр
шәйнегінде
сақтандырғыш орнатылған.
өме
де рұқсат етілетін сақтандырғыштар мәндері көрсетілген
1 A 3 A 7 A 13 A
Қай
мән жоғарыда көрсетілген электр шә
йнег
іне сай келеді?
ан мәнін дөңгелектеп беру
арқылы көрсетіңіз.
Жауабыңызды түсіндіріңіз.
2] &#x/MCI; 10;&#x 000;&#x/MCI; 10;&#x 000;5. Өткізгіштің кедергісін анықтау үшін оқушы төмендегідей тізбек жинайды. Бірақ ол жұмыс
істемейтіндігін байқайды.
а)
Оқушының
жіберген үш қателігін анықтаңыз
2)
[3]


��ЖОБА
Оқушы
өз қатесін анықтап дұрыстағаннан кейі
н кестедегідей мәндерді алады.
Ток күші /А
Кернеу /В
Кедергі/Ом
Өткізгіш
үшін кернеу мен токтың тәуелділік графигін сызыңыз
] &#x/MCI; 47;&#x 000;&#x/MCI; 47;&#x 000; &#x/MCI; 48;&#x 000;&#x/MCI; 48;&#x 000; с) Жоғарыдағы кестедегі мәліметтерді пайдаланып, кедергіні анықтап бағанды
толтырыңыз
] &#x/MCI; 50;&#x 000;&#x/MCI; 50;&#x 000; &#x/MCI; 51;&#x 000;&#x/MCI; 51;&#x 000; d) Кедергінің абсолют кателігін, кедергінің роташа мәнін, және салыстырмалы кателігін
табыңыз
орт


��ЖОБА
Оқушы кернеудің алынуын зерттеуде.
а) Ол құралдарды суретте көрсетілген
дей
жинайды. Яғни серіппеге магнитті бекітеді,
астына
кернеудің сан мәнін к
өрсететін
гальвонометр жалғанған
катушканы орналастырады.
Оқушының
жасаған тәжірбиесін
ің нәтижесі қандай болатынын
сипаттап жазыңыз.
[2]
Егер оқушы
(а)
тапсырмасында алған бір тұрақты магнитінің орнына екеу алатын
болса,
ернеу қалай өзгере
тіндігін сипаттап жаз.
[1]
а) Суретте тогы бар өткізгіш бойындағы магнит индукция
векторы бейнеленген.
Өткізгіш
бойынан жүрген ток бағытын салып көрсет
іңіз
[1]


��ЖОБА
ізгіштің оң және сол жақтарындағы магнит индукция векторларының бағыттарын
анықтаңыз
[1]
уретте соленоидтан ток жүргендегі магнит индукция
векторы
бейнеленген
Соленоид бойынан жүрген ток бағытын салып көрсет
іңіз
[1]
Жалпы балл: 25


��ЖОБА
тоқсан бойынша
балл қою кестесі
Жауап
Балл
Қосымша
ақпарат
Шамға вольтметр
параллель жалғануы тиіс
愩†
P=IU,

) 13 А
ток шамасы жоғары
а)
Жіберілген қателіктер
Амперметр паралель жалғанған
Вольтметр тібектек жалғанған
Батарейка дұрыс жалғанбаған
Остерге кернеу мен токты орналастыруы қажет
Маштабқа сай нүктелерді белгілеуі қажет
Барлық нүктелерге қатысты түзу жүргізуі қажет
Графигін салады
Кедергі/Ом
Серіппе қозғалысқа келмесе кернеудің мәні 0
Егер серіппе қозғалысқа келсе, кернеудің мәні өзгеріп
отырады (
`%g_���\f
Магнит өрісі күшейеді/ кернеу артады
) ток күші жоғары бағытталған
) сол
жақ бізге қарай, оң жақ бізден ары
Жалпы балл


��ЖОБА
ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БА
ҒАЛАУ
СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Ұзақтығы
минут
Балл саны
балл
Тапсырма түрлері:
КТБ
көп таңдауы бар
тапсырмалар;
қысқа
жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ
толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Берілген нұсқа көп таңдауы бар тапсырмаларды, қысқа және толық жауапты
сұрақтарды қамтитын
тапсырмадан тұрады.
Көп
таңдауы бар тапсырмалар
білім алу
шылар ұсынылған жауап нұсқаларынан
дұрыс жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа
жауапты қажет ететін сұрақтарға
білім алу
шылар есептелген мәні, сөздер
немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қаже
т ететін сұрақтарда
білім алу
шыдан максималды балл жинау
үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі.
Білім
алу
шының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерд
ен/сұрақтардан тұруы мүмкін.
тоқсан бойынша жиынтық бағалау
тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім
Тексерілетін мақсат
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
LZikujfZ�
kZgu�\r
тапсырма*
Тапсырма
түрі*
Орындау
уақыты,
мин*
;Zee�\r
Бөлім
бойынша
балл
экспериментте ш
ынының
сыну көрсеткiшiн
анықтау
Жоғарғы деңгей
дағдылары
2
ТЖҚ
жазық айнада дененің кескінін
алу және оны сипаттау
Білу және
түсіну
ТЖҚ
тәжирибеге сүйене отырып
толық ішкі шағылу құбылысын
түсіндіру
he^Zgm
ТЖҚ
жұқа линзаның фокустық
қашықтығын және оптикалық күшін
анықтау
Қолдану
ТЖҚ
Жоғарғы деңгей
дағдылары
көздің
алыстан көргіштігі
мен жақыннан көргіштігін түзетуді
сипаттау
he^Zgm
Барлығы:
Ескерту:*
өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер


��ЖОБА
Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Физика» пәнінен
тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың
тапсырмалары
Жазық айнада түскен сәуленің кескіні алынған.
) Дұрыс екі тұжырымды белгілеңіз
Тұжырым
Жауабыңызды «+»
арқылы белгілеңіз
Жазық айнадағы кескін жалған
Денеден шыққан
сәуле
жазық айнадағы кескін арқылы өтеді
Жарық толқыны
бойлық
толқын болып табылады
Түскен сәуле әрқашан шағылған сәулеге тік бұрышпен түседі
Жазық айнаға түскен сәуле бұрышы мен шағылған сәуле бұрышы тең
嬀㉝
Суретте
қолдан
жасалынған перископ көрсетілген
Көзге келіп түсетін
жарық сәулесінің жолын салып көрсетіңіз
[1]
Оқушы жарықтың сынуын зерттеу үшін суретте көрсетілгендей шыныны қолданады.
а)
Оқушының
зерттеуін жүргізу үшін қажетті үш құрал
жабдықты жазыңыз.
[3]


��ЖОБА
) Р нүктесіне жарық сәулесін түсірг
ені келесі суретте көрсетілген. Мұндағы
, Р
екі
ортаның шекарасына түсу нүктесі
Неліктен түскен сәуленің жолы шыныға өткенде өзгереді?
[1]
Оқушы
тәжірибені түсу бұрышын 10
тан 40
қа
дейін өзгертіп
төмендегідей кестені
алады
���
���
Алынған мәліметтерді пайдалана отырып,
әрбір
эксперимент үшін сыну көрсеткішін
анықта
ңыз
] &#x/MCI; 40;&#x 000;&#x/MCI; 40;&#x 000; &#x/MCI; 41;&#x 000;&#x/MCI; 41;&#x 000; d) Сыну көрсеткішінің орташа мәнін табыңыз.
] &#x/MCI; 43;&#x 000;&#x/MCI; 43;&#x 000; &#x/MCI; 44;&#x 000;&#x/MCI; 44;&#x 000;3. Суретте адам көзіне келіп түскен сәуле бейнеленген.
ақауының атын жаз
ыңыз.
[1]
уреттегі көз ақауын жою үшін қандай линзаны қолдануға болады?
[1]


��ЖОБА
Оптикалық талшық жарықтың толық шағылуы туралы заңға негізделіп жасалған.
) Суреттен оптикалық талшық арқылы өткен сәуленің жүру жолын толықтырыңыз.
[1]
) Жарық сәулесінің толық
ішкі
шағылуына қажетті бір шартты жазыңыз.
&#x/MCI; 7 ;&#x/MCI; 7 ;1&#x/MCI; 8 ;&#x/MCI; 8 ;]&#x/MCI; 9 ;&#x/MCI; 9 ; &#x/MCI; 11;&#x 000;&#x/MCI; 11;&#x 000; &#x/MCI; 12;&#x 000;&#x/MCI; 12;&#x 000;5. Айдос дөңес линза арқылы эксперимент жасады. Ол денені линзадан әртүрлі қашықтыққа
орналастыру арқылы кескіннің линзадан қандай қашықтықта шығатындығын зерттеді.
Денеге дейінгі арақашықтық/
Кескінге дейінгі арақашықтық /
Кескінге дейінгі
арақашықтықты өлшегенде
Айдос өзінің
дұрыс
алған нәтижелерін кестеге жоғарыда
көрсетілгендей шатастырып жазып алды.
) Төмендегі
кестеге
Айдостың
шатастырып жазғанын дұрыс орналастырыңыз.
Денеге дейінгі арақашықтық/
Кескінге дейінгі арақашықтық /
) дөңес линзаның фокустық арақашықтығын анықтаңыз
2] &#x/MCI; 49;&#x 000;&#x/MCI; 49;&#x 000; &#x/MCI; 50;&#x 000;&#x/MCI; 50;&#x 000; c) денеден линзаға дейінгі қашықтықты 60 см, ал линзадан кескінге дейінгі
арақашықтықты 30 см деп алып
сызбасын
сызыңыз.
3] &#x/MCI; 52;&#x 000;&#x/MCI; 52;&#x 000; &#x/MCI; 53;&#x 000;&#x/MCI; 53;&#x 000; d) Егер
линзадан денеге
дейінгі қашықтық 75 см болса, линзадан кескінге дейінгі
қашықтық қанша болар еді?
[2]
Линзаның оптикалық күшін анықта
ңыз
[2]
Жалпы балл: 25


��ЖОБА
тоқсан бойынша
балл қою кестесі
Жауап
Балл
Қосымша
ақпарат
Жазық айнадағы кескін
жалған
Жазық айнаға түскен сәуле бұрышы мен шағылған сәуле
бұрышы тең
Жарық көзі (саңылау қойылған фонар)
Кеңсе инесі
Сызғыш/ транспортир
1
Шыны тығыздығы ауа тығыздығынан жоғарыsin
sin
) 1,53
1

1
) Жақыннан көргіштік
) Ойыс линза
) Сурет түскен сәуле мен шағылған сәуле арасындағы
бұрыш тең тең бола отырылып аяқталуы қажет
формуласындағы
болса,
sin
) онда
sin


��ЖОБА
Денеге дейінгі арақашықтық/
Кескінге дейінгі арақашықтық /


20 см

Берілген мәліметтерге сәйкес линзада дененің және
кескіннің орналасуын
дұрыс салады
27 см
1
)

дптр
Жалпы балл


32Приложенные файлы

  • pdf 9465081
    Размер файла: 689 kB Загрузок: 15

Добавить комментарий