Николай Александрович Бердяев. Философия свободы@Persone


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
*HQUH
IjZ\hkeZ\b_
$XWKRU,QIR
GbdheZc;_j^y_\
&#xH;;&#xH0;NBEHKHNBYKH;HU
OjbklbZgkdZynbehkhnbybebl_hkhnbywlhcdgb]bg_ij_l_g^m_lgZgZmqghklvghij_l_g^m_l
gZbklbgghklvIj_l_gabywlZhijZ\^u\Z_lkyl_fqlhbklbgZg_fghx\u^mfZgZbhldjulZb[hy
bkih\_^mxj_eb]bxOjbklZGZmqghklvg__klvgb_^bgkl\_ggucgbihke_^gbcdjbl_jbc
bklbgghklb
GbdheZc;_j^y_\
&#xH;;&#xH0;NBEHKHNBYKH;HU
?kebdlhba\Zk^mfZ_l[ulvfm^juf\\_d_k_flhl[m^v[_amfgufqlh[[ulvfm^jufB[h
fm^jhklvfbjZk_]h_klv[_amfb_ij_^;h]hf
�IJ?BKEHB?
AZ]eZ\b_wlhcdgb]blj_[m_ljZatykg_gbyNbehkhnbyk\h[h^ug_hagZqZ_la^_kvbkke_^h\Zgby
ijh[e_fuk\h[h^udZdh^ghcbaijh[e_fnbehkhnbbk\h[h^Zg_hagZqZ_la^_kvh[t_dlZNbehkhnby
k\h[h^uagZqbla^_kvnbehkhnbyk\h[h^guonbehkhnbybkoh^ysZybak\h[h^u\
ijhlb\hiheh`ghklvnbehkhnbbjZ[h\nbehkhnbbbkoh^ys_cbag_h[oh^bfhklbk\h[h^ZhagZqZ_l
khklhygb_nbehkhnkl\mxs_]hkm[t_dlZK\h[h^gZynbehkhnby_klvnbehkhnbyj_eb]bhagZy
nbehkhnbybglmblb\gZynbehkhnbykugh\Zg_iZkugdh\Imlvwlhcdgb]bbkoh^blbak\h[h^u\
kZfhfgZqZe_Zg_ijb\h^bldk\h[h^_ebrv\dhgp_K\h[h^mg_evaygbbaq_]h\u\_klb\g_c
fh`ghebrvbagZqZevghij_[u\ZlvB[h`_kl\_ggmxbklbgmg_evay\u\_klbhgZhldju\Z_lky\
[e_kd_fhegbbhgZp_ehklgh^ZgZ\hldjh\_gbbWlZg_au[e_fZyg_ihdhe_[bfZy\_jZ\lhqlh
bklbgZ^ZgZ\fbklbq_kdhf\hkijbylbbqlhg_evay^\b]Zlvkyg_evayih^gbfZlvkyg_bf_yih^
kh[hcl\_j^ugb[h`_kl\_ggh]hg_bf_y[eZ]h^Zlghcihfhsb[m^mqbhklZ\e_ggufbihdbgmlufhl
\k_e_gkdhc^mrbhlj_aZggufhij_^_ey_loZjZdl_jbaeh`_gbywlhcdgb]bg_ckhagZl_evgh
ijh\h^blkyf_lh^bkoh`^_gbyZg_ijboh`^_gbybkoh`^_gbybalh]hqlhhldjuehkvm\b^_ehkvdZd
k\_lZg_ijboh`^_gbydlhfmqlh_s_g_hldjuehkvg_m\b^_ehkvbih]jm`_gh\lvfmIml_fwlbf
reb\k_fukebl_ebfbklbdbr_egZijbf_j![ebadbcfg_ih^momNjZgp;ZZ^_jOjbklbZgkdZy
nbehkhnbybebl_hkhnbywlhcdgb]bg_ij_l_g^m_lgZgZmqghklvghij_l_g^m_lgZbklbgghklv
Ij_l_gabywlZhijZ\^u\Z_lkyl_fqlhbklbgZg_fghx\u^mfZgZbhldjulZb[hybkih\_^mx
j_eb]bxOjbklZGZmqghklvg__klvgb_^bgkl\_ggucgbihke_^gbcdjbl_jbcbklbgghklb
dgb]_wlhc^mfZ_lkyfg__klv\gmlj_gg___^bgkl\hb\gmlj_ggyyihke_^h\Zl_evghklvohlybg_l
^hklZlhqgh]h\g_rg_]h_^bgkl\Zb\g_rg_cihke_^h\Zl_evghklbHl^_evgu_qZklbwlhcdgb]b
ibkZebkv\jZagh_\j_fybhlju\dZfbi_qZlZebkv\hijhkZonbehkhnbbbikboheh]bbL_i_jv
hlju\dbwlbi_j_jZ[hlZgugZibkZgugh\u_qZklbb\k_ij_l\hjbehkv\dgb]mg_kbkl_fZlbq_kdmx
ghhljZ`Zxsmxp_evgh_j_eb]bhaghnbehkhnkdh_fbjhkha_jpZgb_bfbjhqm\kl\b_Y[ue[u
kqZkleb\_keb[dgb]hcwlhch[hkljbe\kh\j_f_gghfkhagZgbbjy^`]mqboj_eb]bhaghnbehkhnkdbo
ijh[e_fhkh[_ggh\khagZgbbex^_c\klmib\rbogZimlvj_eb]bhaghfbklbq_kdbcGug_g_\j_fy
khab^Zgbykbkl_faZdhgq_gguobh[hkgh\ZgguoGug_j_eb]bhagZynbehkhnby^he`gZ[ulv
\ujZ`_gb_fbl\hjq_kl\hf`bagbGug_iZjZ^hdkZevghklvnbehkhnkl\h\Zgbyfh`_l[ulv\_jguf
hkgh\_nbehkhnbbk\h[h^ue_`bl^_e_gb_gZ^\ZlbiZfbjhhsms_gbybfbjhhlghr_gby
fbklbq_kdbcbfZ]bq_kdbcFbklbdZij_[u\Z_l\kn_j_k\h[h^u\g_cljZgkp_g^_glgucijhju\
bag_h[oh^bfhklb_kl_kl\Z\k\h[h^m[h`_kl\_gghc`bagbFZ]by_s_ij_[u\Z_l\kn_j_
g_h[oh^bfhklbg_\uoh^blbaaZdhe^h\Zgghklb_kl_kl\ZImlvfZ]bq_kdbc\h\k_oh[eZklyoe_]dh
klZgh\blkyiml_fq_eh\_dh[h`_kdbfImlv`_fbklbq_kdbc^he`_g[ulviml_f[h]hq_eh\_q_kdbf
Nbehkhnbyk\h[h^u_klvnbehkhnby[h]hq_eh\_q_kl\Z
Fhkd\ZYg\Zjv]h^Z
Q:KLVI?J:Y
=E::,NBEHKHNBYBJ?EB=BY
&#xg;&#xh;&#xu_;&#xj;&#x_f;&#x_g;&#xZ;&#xbk;&#xky;&#xdZ;&#x_l;&#x;&#x];&#xhk;&#xih;&#x^k;&#xlm;&#xxs;&#x_f;&#xk;&#xha;&#xgZ;&#xgb;&#xl;&#xhj;&#xq_;&#xkd;&#xh_;&#x^;&#x_j; g;&#xh_;&#xgb;&#x_;�gh\u_\j_f_gZbkkydZ_l\]hkih^kl\mxs_fkhagZgbbl\hjq_kdh_^_jagh\_gb_mfZxlhq_flh
ibrmlhq_flhgh[ueb\j_f_gZdh]^Z^mfZebbibkZebqlhlhdh]^Z[uehlhhq_fl_i_jv
\kihfbgZxlhq_fibrmlbkke_^h\ZgbyGZrZwihoZihlhfm[ulvfh`_llZdgZmqgZqlhgZmdZ
]h\hjblhq_flhZg_qlhlhGZmdZ\hh[s_bqZklghklbbklhjbq_kdZygZmdb^Z_lij_\hkoh^gu_
bkke_^h\Zgbyhj_eb]bbhfbklbd_hIbnZ]hj_gZijbf_jbebh[e:\]mklbg_Gh\hlkZf
[e:\]mklbgg_[uegZmdhchg[ueqlhlhlhhq_fibrmlgZmqgu_bkke_^h\ZgbyFZehdlhm`_
^_jaZ_libkZlvlZddZdibkZebij_`^_ibkZlvqlhlhibkZlvk\h_k\h_g_\kfuke_hkh[_gghc
hjb]bgZevghklbZ\kfuke_g_ihkj_^kl\_ggh]hh[gZjm`_gby`bagbdZdlh[ueh\l\hj_gbyo
[e:\]mklbgZ\ibkZgbyofbklbdh\\dgb]Zoij_`gbonbehkhnh\_ebdb_mqbl_eyP_jd\bibkZeb
qlhlhjZkdju\Zeb`bag_ggu_lZcguojbklbZgkl\ZZl_i_jvbf_xlkf_ehklvibkZlvebrvh[
mqbl_eyoP_jd\bhbo^_jagh\_gbbKZfbg_^_jaZxlm`_L_i_jvibrmlbkke_^h\Zgbyh[ueuo
fbklbdZoh[ueuof_lZnbabdZohIeZlhg_hKdhll_Wjb]_g_hF_ckl_j_Wdd_jl_hYdh\_;_f_bh
k\L_j_a_:kZfZfbklbdZkZfZf_lZnbabdZkZfhiulj_eb]bhaguc"G_^_jaZxlm`_Ihql_ggh
ibkZlvh[Wdd_jl_h;_f_ghg_ijbebqghibkZlvlhqlhibkZeWdd_jlbeb;_f_lZddZdWdd_jlbeb
;_f_ibkZebFuklu^eb\hijyq_fkyaZbklhjbq_kdb_bkke_^h\Zgbyhq_flh[hbfkygZmdbdhlhjZy
lj_[m_lqlh[u]h\hjbebebrvhq_flhDh]^Zh[jZsZ_fkydijhrehfmqZklhihjZ`Z_fky
l\hjq_kdhfm^_jagh\_gbxgZrboij_^dh\hgb^_jadb[ulvfu`_ihl_jyebkf_ehklv[ulvFu
^_jaZ_fh[gZjm`blvebrvk\h_hq_flhbg_^_jaZ_f[ulvq_flhGZrmwihomjZat_^Z_l
[he_ag_ggZyj_ne_dkby\_qgh_khfg_gb_\k_[_\k\hboijZ\ZogZh[eZ^Zgb_bklbghcijbgb`Z_l
gZrmwihom^jy[ehklv\_jukeZ[hklvba[jZgbyg_hkf_eb\ZxlkykebrdhfkljZklghbg_ihdhe_[bfh
h[tykgylvky\ex[\bdq_fmlhbddhfmlhfyfeyldhe_[exlky[hylkyh]ey^u\ZxlkygZk_[ybgZ
�khk_^_cJZa^\h_gb_bjZkkeZ[e_gb_\hebmgbqlh`Z_l\hafh`ghklv^_jagh\_gbymoh\gZyjh[hklv
g_baf_gghkhijh\h`^Z_lkeZ[hklv\he_\h]hba[jZgby
k_wlbi_qZevgu_kbfilhfulZdoZjZdl_jgu^eydjblbq_kdbowihoEbrvhj]Zgbq_kdb_wihob
bf_xl^_jagh\_gb_\\_j_\ex[\b\ba[jZgbbDjblbq_kdb_wihobihij_bfms_kl\mhq_flh
hj]Zgbq_kdb_wihobihij_bfms_kl\mqlhlhG_ba[_`gucijhp_kk^bnn_j_gpbZpbbaZr_e
kebrdhf^Ze_dhbgZ\k_odhgpZodmevlmjuaj__lihlj_[ghklv\ijhp_kk_bgl_]jbjmxs_f
\hkklZgZ\eb\Zxs_fhj]Zgbq_kdmxp_ehklghklv_ebdh_agZq_gb_Gbpr_^eygZr_cwihob\lhfb
aZdexqZ_lkyqlhhgkg_keuoZgghc^_jahklvxj_rbekykdZaZlvqlhlhhggZjmrbewlbd_l
djblbq_kdhcwihobij_g_[j_]ijbebqbyfbgZmqgh]h\_dZ[uekZfhc`bagvxdjbdhf__]em[bgZ
g_h`bagbIjhkeZ\e_ggZygZmqgZy^h[jhkh\_klghklvgZmqgZykdjhfghklvgZmqgh_
\\_j_\ex[\bg_j_rbl_evghklbba[jZgbyKebrdhffgh]hk\_lkdboijbebqbcbmkeh\ghkl_c
ijbdju\Zxsbo\gmlj_ggxximklhlmG_lq_]hlhdZdkmsghklb`bagbbihlhfmkqblZxl
ijbebqguf]h\hjblvebrvhq_flh^himkdZxlebrvh[s_h[yaZl_evgmxgZmdmhq_flh\pZjkl\_
[_a\hevgh]h[_aex[h\gh]hkd_ilbpbafZ\pZjkl\_jZkkeZ[e_ggh]h[_a\_jbyKm[t_dlbh[t_dl
[he_ag_gghjZks_ibebkvbbkq_aehqlhlhgmf_ghklZehkvebrvhq_flhebrvn_ghf_gDh]^Z
ex^bg_bf_xlZ[khexlghcg_ihdhe_[bfhcm\_j_gghklblhe_]q_bemqr_]h\hjblvbibkZlvhq_f
lhZg_qlhlhf_gvr_hl\_lkl\_gghklb
Fh]mlkdZaZlvqlhwihoZgZrZhkdm^_eZ]_gbyfbb^Zjh\Zgbyfbbihlhfm\g_c\k_[hevr_hq_flh
q_fqlhlhGm`_g]_gbcbebh]jhfgucl\hjq_kdbc^Zjqlh[ukdZaZlvqlhlhkdZaZlv`_hq_flh
fh`ghbijb]hjZa^h[he__kdjhfguo^Zjh\Zgbyo=^_kdZ`ml\gZrmwihomIeZlhgu
[e:\]mklbguWdd_jlubbfih^h[gu_"ur_k\h_c]heh\ug_iju]g_rvY^mfZxqlhwlh
h[uqgh_jZkkm`^_gb_\dhjg_eh`ghGZrZwihoZkljZ^Z_l\he_cd[_a^Zjghklb\he_\uf
hl\jZs_gb_fhl]_gbZevghklbb^Zjh\blhklbWihob[u\Zxl[_a^Zjgu[_^gu]_gbyfbih
kh[kl\_gghc\bg_wlh]j_oex^kdhcZg_ke_iZykemqZcghklvh[^_eb\rZy^Zggh_\j_fy^ZjZfb
k\ur_B\gZrmwihomdZdb\h\kydmxg_fZeh_klv^Zjh\Zgbcghhgbeh`ghgZijZ\e_guhgb
qZogml\Zlfhkn_j_\hebd[_a^ZjghklbIjZ\_cgbg]_jdh]^Z]h\hjblqlh\dZ`^hfq_eh\_d_
�aZeh`_ghgZqZeh]_gbZevghklbbdZ`^ucfh`_l[ulv\bgu_fbgmlu`bagb]_gbZevgufhe`gZ
�[ulv\heyd]_gbZevghklbZ__lhbg_lZbg_lhevdh]_gbbb^Zjh\Zgbyg_lhevdh[e:\]mklbgu
Y;_f_bIeZlhgufh]mlkdZaZlvqlhlhJ_qvb^_lhdZq_kl\_`bagbhgZijZ\e_gbbgmf_gZevghc
\hebZg_hdhebq_kl\_^Zjh\blhklbg_h\_ebdbolhevdhex^yo;ue[e:\]mklbggh\_^v
\hafh`ghlh`_gmf_gZevgh_gZijZ\e_gb_qlhbm[e:\]mklbgZlh`_dZq_kl\h`bagbb[_a_]h
]_gbZevghklbEmqr_[ulvlj_lv_kl_i_gguf:\]mklbghfjy^h\ufl\hjphf^moZq_]hlhq_f
i_j\hkl_i_ggufijh\ha\_klgbdhf^moZhq_flhWlhg_ijZ\hg_ijb\be_]byZh[yaZgghklv
�Q_eh\_dh[yaZg[ulv^_jagh\_gguf^_jagh\_gb_f\hebkly`Z_lhg[eZ]h^Zlgu_^ZjumoZDh]^Z
�hg[m^_lg_h^bgdh]^Zmo[m^_l`blv\g_flh]^ZhliZ^_lq_eh\_q_kdbkZfhex[b\ucbkm_lguc
\hijhkhjZaf_jZo^Zjh\ZgbcQ_eh\_dbf__lg_ijZ\hZh[yaZgghklv[ulv]eZrZlZ_f\ukr_c
�iheghlubklbgul_]h\hjblvhgij_`^_\k_]h^he`_gqlhlhZg_lhevdhhq_flh_jagh\_gb_`_
^Z_lkyebrv\_jhcOhfydh\ohjhrh]h\hjblhk\h_c\eZklghcm\_j_gghklbhk\h_f^_jagh\_gbbh
k\h_fg_ihf_jghfijblyaZgbbwlbfijZ\hfwlhckbehcwlhc\eZklvxh[yaZgylhevdhkqZklvx
[ulvkughfP_jd\bZ\h\k_g_dZdhceb[hebqghcfh_ckbe_=h\hjxwlhkf_ehbg_[_a]hj^hklb
�b[hg_ijbebqghhlghkblvkykfbj_gghdlhfmqlh^Z_lP_jdh\v@P_jdh\v^_eZ_lq_eh\_dZ
�]_gbZevgufh[eZ^Zl_e_fmoZBeh`gh_kfbj_gb_bkZfhh]jZgbq_gb__klvebrvkeZ[hklv
p_jdh\gh]hkZfhkhagZgbybkZfhqm\kl\byk_qlhykdZ`m\wlhcdgb]_[m^_l^_jaZxs_cihiuldhc
kdZaZlvqlhlhZg_hq_flhb^_jahklvk\hxyhijZ\^u\ZxlZd`_dZdhijZ\^u\Ze__Ohfydh\
Yg_qm\kl\mxk_[yihdbgmluf\ihagZgbb[ulbyb]ghk_heh]byfhyg__klv]ghk_heh]by
ihdbgmlhklbWlbfhij_^_ey_lkybfhc\a]ey^gZkhhlghr_gb_nbehkhnbbbj_eb]bb
k_ijbagZxlqlhnbehkhnbyi_j_`b\Z_lly`_eucdjbabkqlhnbehkhnkl\mxsZyfukevaZreZ\
lmibdqlh^eynbehkhnbbgZklmibeZwihoZwib]hgkl\ZbmiZ^dZqlhl\hjq_kl\hnbehkhnkdh_
bkkydZ_l:gZjy^mkwlbf\hajh`^Z_lkybgl_j_kdnbehkhnkdbfijh[e_fZfkgh\hckbehc
hsmsZ_lkyihlj_[ghklv\nbehkhnkdhfi_j_kfhlj_hkgh\fbjhkha_jpZgby\gh\v[_kihdhbl
lZddZd\_jbeb\=j_pbbdZd\_jbeb\=_jfZgbb\wihom__nbehkhnkdh]hjZkp\_lZ_jZ\
nbehkhnbxih^hj\ZgZIhke_^gbfih^ebggh\_jmxsbf[ue=_]_ev[ulvfh`_l\_ebqZcrbcba
nbehkhnh\\kh[kl\_gghfkfuke_wlh]hkeh\Z]_]_evygkl\_nbehkhnby^hreZ^h
kZfhh[h`_kl\e_gby]_]_evygkl\hg_\b^ZggZy]hj^ugyhl\e_q_ggh]hnbehkhnkl\mxs_]hjZamfZ
=_]_ev[ue\_ebqZcrbfbihke_^gbfba]ghklbdh\jZpbhgZebklh\f_klh`b\h]h;h]Zihdehgbeky
=_]_evk\h_fmnbehkhnkdhfm]ghabkmhl\e_q_gghfmk\h_fmjZamfmBihke_lh]hdZdnbehkhnby
[ueZij_\jZs_gZ=_]_e_f\b^henbehkhnby[ueZk\_j]gmlZhgZiZeZlZdgbadhdZdg_iZ^ZeZ_s_
gbdh]^Z\bklhjbbq_eh\_q_kdh]hkZfhkhagZgbyFZl_jbZebaf[ueG_f_ab^hc]_]_evygkl\Z;h`v_c
dZjhcaZ]j_ob^hehkhl\hj_gbybb^hehihdehg_gbyIhlhfihr_eihablb\bafkfy]qb\rbc]jm[hklb
djZcghklbbg_e_ihklbfZl_jbZebafZIhlhf\lhc`_deZkkbq_kdhcnbehkhnkdhckljZg_?\jhiu
jZa^ZekydebqgZaZ^dDZglmb\jZaguonhjfZog_hdZglbZgkl\ZijhbahrehdZd[u\hajh`^_gb_
nbehkhnkdhcfukeb=_jfZg_phiylvaZnbehkhnkl\h\ZeklZeibkZlv[_kdhg_qgu_]ghk_heh]bq_kdb_
ljZdlZlu^hr_e\wlhf^_e_^h[hevrhcmlhgq_gghklbGhiZnhknbehkhnbb[ueih\b^bfhfm
�[_a\ha\jZlghml_jygnbehkhnkdh]hwjhkZg_lm`_\kh\j_f_gghfg_hdZglbZgkl\_\b`_gb_wlh
y\ghghkbli_qZlvwib]hgkl\ZbmiZ^hqghklbMl_jygp_glj\k_jZa^jh[behkvG_dhlhju_i_j_oh^yl
hlg_hdZglbZgkl\Zdg_hnbol_Zgkl\mGZf_qZ_lky\hafh`ghklvb^Zevg_cr_]h^\b`_gbyd
g_h]_]_evygkl\mGhnbehkhnkdZyfukevwlbfiml_fg_^\b`_lkyl\hjq_kdb\i_j_^g_\uoh^blba
lmibdZG_hnbol_Zgkl\hbg_h]_]_evygkl\he_]dhfh`_lhiylvi_j_clb\g_hfZl_jbZebafb
g_hihablb\bafblZd^h[_kdhg_qghklbdhgp_dhgph\\k_\hafh`gu_lbiubdhf[bgZpbb
nbehkhnkdhcfukebm`_bkijh[h\Zgub]_gbZevgh[ueb\ujZ`_guGh\h]hihqlbgbq_]hg_evaym`_
\u^mfZlvGm`gh\uclbbadjm]ZZ^eywlh]hg_h[oh^bfhkhagZlvqlhijhbkoh^blg_lhevdh
nbehkhnkdbcdjbabkdZdbog_fZeh[ueh\bklhjbbfukebZdjbabknbehkhnbbl_\dhjg_
ih^\_j]Z_lkykhfg_gbx\hafh`ghklvbijZ\hf_jghklvhl\e_q_gghcjZpbhgZebklbq_kdhcnbehkhnbb
q_f`_kmsghklvwlh]hdjbabkZ"kygh\_crZynbehkhnbyihke_^gbcj_amevlZl\k_cgh\hc
nbehkhnbbykghh[gZjm`beZjhdh\h_k\h_[_kkbeb_ihagZlv[ulb_kh_^bgblvk[ulb_f
��ihagZxs_]hkm[t_dlZZ`_[hevr_nbehkhnbywlZijbreZdmijZa^g_gbx[ulbydf_hgbafm@
ih\_j]eZihagZxs_]h\pZjkl\hijbajZdh\Djblbq_kdZy]ghk_heh]bygZqZeZijh\_jylvdhfi_l_gpbx
ihagZgbybijbreZdlhfmaZdexq_gbxqlhihagZgb_g_dhfi_l_glghk\yaZlvihagZxs_]hk
h[t_dlhfihagZgbyk[ulb_fJ_Zebklbq_kdh_qm\kl\h[ulbybj_Zebklbq_kdh_hlghr_gb_d
[ulbxml_jyggucjZcBg_lih\b^bfhfmnbehkhnkdboiml_cd\ha\jZs_gbx\wlhljZcDZgl
hklZ\beihagZxs_]hkkZfbfkh[hx]_gbZevghnhjfmebjh\Ze_]hhlhj\Zgghklvhl[ulbyhl
^_ckl\bl_evghklbhlj_ZevghklbbbkdZekiZk_gby\ijZdlbq_kdhfjZamf_Djblbq_kdZy]ghk_heh]by
jZ^bdZevghm`_hljbpZ_lbagZqZevgmxp_evihagZgbykh_^bg_gb_ihagZxs_]hk[ulb_f
dhgkljmbjm_lihagZgb_\g_j_Zevgh]h`b\h]h\gmlj_gg_]hhlghr_gbyihagZxs_]hkm[t_dlZd
ihagZ\Z_fhfmh[t_dlmIhagZxsbcba^j_\e_ohl_ejZa]Z^ZlvaZ]Z^dm[ulbyijhgbdgmlv\lZcgm
gZbj_Zevg_cr_c^_ckl\bl_evghklbZgZ\_jrbg_nbehkhnkdhcfukebp_evihagZxs_]hhdZaZeZkv
mijZa^g_gghcIhagZgb_i_j_klZeh[ulv[jZdhfmihagZxs_]hhlgyebg_\_klmDjbl_jbcbklbgu
klZebbkdZlv\gmljbkZfh]hihagZxs_]hkm[t_dlZ\_]hhlghr_gbbdk_[_Zg_d[ulbxIhagZgb_m
kh\j_f_gguo]ghk_heh]h\ij_\jZlbehkv\iZjZablZdhlhjuc\_^_lkZfh^h\e_xs__kms_kl\h\Zgb_
LZddhgqbehkv[em`^Zgb_ihimklugyfhl\e_q_gghcfukeblZdh\ZdZjZhl\e_q_ggh]hjZpbhgZebafZ
nbehkhnbb[he_agviblZgbyMl_jygubklhqgbdbiblZgbybihlhfmnbehkhnkdZyfukevklZeZ
om^hkhqghcihlhfm[_kkbevgZhgZkh_^bgblvkyklZcghc[ulbyk\_dh\_qghcp_evxk\hbo
klj_fe_gbcNbehkhnkdZyfukevg_fh`_liblZlvkybak_[yl_g_fh`_l[ulvhl\e_q_gghc
�kZfh^h\e_xs_cG_fh`_lhgZiblZlvkybh^ghcgZmdhcZbaZ\bkbfhklvhlgZmdbagZf_gm_lkh[hc
ihl_jxkZfhklhyl_evghklbnbehkhnbbuoh^badjbabkZnbehkhnbb_klvhlukdZgb_iblZgby
�\hkkh_^bg_gb_kbklhdZfbbdhjgyfbj_\hihagZgbygZqbgZ_lm\y^Zlvbihdju\Z_lkyiZjZablZfb
Kh\j_f_ggZy]ghk_heh]by]m[bl^j_\hihagZgbyhly]qZ_l_]hk\hbfiZjZablZjgufkms_kl\h\Zgb_f
BjZ^bdZevgZk_cqZkg_]ghk_heh]bq_kdZydjblbdZnbehkhnbb__aZ^Zqb__dhfi_l_gpbbZdjblbdZ
j_eb]bhagZy\hbklbgmij_^r_kl\mxsZy\kydhfmnbehkhnkdhfmihagZgbxb\hbklbgm
]eZ\_gkl\mxsZygZ^gbf
�j_\g__iblZgb_nbehkhnbb[uehiblZgb_j_eb]bhagh_Nbehkhnby^Zb\kydh_ihagZgb_[ueZ
nmgdpb_c`bagbZ`bagv[ueZhj]Zgbq_kdbj_eb]bhagZGZj_eb]bhaghfiblZgbbgZhj]Zgbq_kdhc
k\yabkgZjh^ghc`bagvx[ueZhkgh\ZgZnbehkhnkdZyfm^jhklv=_jZdeblZbIbnZ]hjZhlihq_fm\
^hkhdjZlh\kdhcnbehkhnbb[uehlZdfgh]ha^hjh\h]hj_ZebafZ[ueohjhrbcijbfblb\baf
qm\kl\h\ZekyaZiZoa_febBfm^jhklv[h`_kl\_ggh]hIeZlhgZk\yaZgZ[ulvfh`_lkihk\ys_gb_f\
We_\abgkdb_fbkl_jbbMmqbl_e_cp_jd\bmkj_^g_\_dh\uofbklbdh\[ueZihk\ys_gghklv\lZcgu
ojbklbZgkl\Z[uehijbh[s_gb_dlZbgkl\_ggufj_Zevghklyf;_aihk\ys_gby\j_eb]bhagu_lZcgu
b[_aijbh[s_gbydj_eb]bhaguflZbgkl\Zfg_liblZgbyagZgb_klZgh\blkyom^hkhqgufb
&#xky;&#xg;&#xh;&#xZy;&#xn; e;&#xhk;&#xhn; y;&#x;&#xgZ;&#xqb;&#xgZ;&#xy;&#xk;hl\e_q_ggufihju\Z_lk`b\uf[ulb_fkygh\ZynbehkhnbygZqbgZyk_dZjlZbdhgqZy
g_hdZglbZgpZfbhljbpZ_lg_h[oh^bfhklvihk\ys_gbybijbh[s_gby^eykly`ZgbyagZgby]ghabkZ
bihlhfmlZcgu[ulbyblZbgkl\Z`bagb^eynbehkhnbbaZdju\ZxlkyNbehkhnbyi_j_klZeZ[ulv
kZdjZf_glZevghcdZd[ueZ\^j_\ghklbb\kj_^gb_\_dZhgZih^\_j]eZkvh[fbjsZgbxbklZeZ
nbehkhnb_cihebp_ckdhcg_[eZ]h^Zlghc=_gbZevguch[jZa_pqbklhihebp_ckdhcnbehkhnbb^Ze
�DZgl@Ihebp_ckdZynbehkhnbybf__lg_dmxk\yavkihebp_ckdbf]hkm^Zjkl\hfkh[s_kl\hf
k_dmeyjbabjh\ZggufBak\ys_ggh]h]ghabkZij_\jZlbeZkvnbehkhnby\ihebp_ckdbcjZkihjy^hd
hl\e_q_gghcfukeb\hojZgm\]jZ^hgZqZevkl\hddhlhjhfmh[jZsZxlkyaZjZaj_r_gb_fmkljhblv
lhbebbgh_\pZjkl\_fukebbihagZgby=ghk_heh]byg_k_lqbklhihebp_ckdmxkem`[mbkZfZk_[y
khagZ_lihebp_ckdhcGhihebpbyg_hk\h[h`^Z_lg_hk\h[h`^Z_lbmih^h[b\rZyky_c]ghk_heh]by
Ihebp_ckdZynbehkhnbyjhdh\ufh[jZahfjZaju\Z_lkdhjgyfb`bagbdZdbihebp_ckdh_
]hkm^Zjkl\hihebp_ckdZynbehkhnbyg_ba[_`ghebr_gZj_ZebafZbij_\jZsZ_l[ulb_\ijbajZd
LhevdhkZdjZf_glZevgZynbehkhnbyfh`_l[ulvhj]Zgbq_kdhcnmgdpb_c`bagbihebp_ckdb_
nbehkhnby_klvf_oZgbq_kdbhlk_q_ggZyhl\e_q_gghf_jl\ZyqZklvIhlhfmnbehkhnbybaZreZ\
lmibdihlhfmdjbabk__bij_^klZ\ey_lkylZdbf[_aukoh^gufqlhhgZklZeZf_jl\hc
kZfh^h\e_xs_chl\e_q_gghklvxqlhhgZihj\ZeZkh\k_fbnhjfZfbihk\ys_gby\lZcgu[ulbyb
nbehkhnij_\jZlbekybak\ys_ggbdZ\ihebp_ckdh]hIhke_\k_obkiulZgbc\k_okljZgkl\h\Zgbcih
imklugyfhl\e_q_ggh]hfure_gbybjZpbhgZevgh]hhiulZihke_ly`dhcihebp_ckdhckem`[u
^he`gZ\ha\jZlblvkynbehkhnby\ojZfdk\ys_gghck\h_cnmgdpbbbh[j_klblZfml_jygguc
j_Zebaf\gh\vihemqZlvlZfihk\ys_gb_\lZcgu`bagbHkljhlZijh[e_fui_j_^dhlhjhcfu
klhbfkh\k_fg_\lhf^he`gZbebg_^he`gZnbehkhnby[ulvZ\lhghfghcbk\h[h^ghc dhg_qgh
^he`gZ[ulvZ\lhghfghcbk\h[h^ghc\fhkljhlZijh[e_fu\lhf^he`gZebZ\lhghfgZybk\h[h^gZy
J_eb]byfh`_lh[hclbkv[_anbehkhnbbbklhqgbdb__Z[khexlgubkZfh^h\e_xsbghnbehkhnby
g_fh`_lh[hclbkv[_aj_eb]bbj_eb]bygm`gZ_cdZdibsZdZdbklhqgbd`b\hc\h^uJ_eb]by_klv
`bag_ggZyhkgh\Znbehkhnbbj_eb]byiblZ_lnbehkhnbxj_Zevguf[ulb_fNbehkhnbyg_fh`_l
ij_l_g^h\Zlv[ulv\k_fg_^hklb]Z_l\k__^bgkl\ZdZdml\_j`^Ze=_]_evhgZ\k_]^ZhklZ_lky
qZklghcbhj]Zgbq_kdb g_f_oZgbq_kdb\fih^qbg_gghckn_jhceKheh\v_\ihjh^beg_^hjZamf_gb_
^Z\ih\h^^mfZlvqlh\hafh`_gnbehkhnkdbcmgb\_jkZevguckbgl_anbehkhnkdh_^hklb`_gb_
\k__^bgkl\ZLmlqm\kl\m_lky\Kheh\v_\_hlju`dZ]_]_evygkl\Zbkdehgghklvd]ghklbq_kdhfm
jZpbhgZebafmk_ffh`_l[ulvlhevdhj_eb]byZg_nbehkhnbylhevdhj_eb]bhagh^hklb`bf
mgb\_jkZevguckbgl_ab\k__^bgkl\hNbehkhnbyfh`_l[ulvebrvhj]Zgbq_kdhcnmgdpb_c
j_eb]bhaghc`bagbI_j\u_keZ\yghnbeuDbj__\kdbcbOhfydh\ykg__eKheh\v_\ZkhagZ\Zeb
qlhebrvj_eb]bhaghZg_nbehkhnkdbebrv\iheghl_`bagbZg_\]ghabk_^hklb`bf
mgb\_jkZevguckbgl_a\k__^bgkl\hlZddZdk\h[h^g__[uebhljZpbhgZebafZGhj_eb]bhaguc
kbgl_ag_fh`_l[ulv^Zgebrv\dhgp_ebrv\j_amevlZl_ZgZeblbdh^bnn_j_gpbjmxs_]h
ijhp_kkZebrv^ey[m^msboihdhe_gbchg^Zgb\gZqZe_^Zg^ey\k_o`b\rbob`b\msbo^ZgdZd
�bklbgZojZgbfZy\k_e_gkdhcP_jdh\vxdZd^j_\gyyfm^jhklv@
Bklbggh_j_r_gb_ijh[e_fuj_Zevghklbijh[e_fuk\h[h^uijh[e_fuebqghklb\hlgZklhys__
bkiulZgb_^ey\kydhcnbehkhnbb;_kkbeb_j_rblvijh[e_fuj_Zevghklbk\h[h^uebqghklbbeb
eh`gh_j_r_gb_wlboijh[e_f\_jgucihdZaZl_eviehobodZq_kl\nbehkhnbb__\gmlj_gg_c
bfihl_gpbbeh`ghklbba[jZggh]h_ximlbIh^hajbl_evgZlZnbehkhnby^eydhlhjhc
j_ZevghklvijbajZqgZk\h[h^ZijbajZqgZebqghklvijbajZqgZG_\_jvl_wlhcnbehkhnbb
bsbl_bghcB\hl_kebih^hclbkwlbfbkiulZgb_fdh\k_ckh\j_f_gghcnbehkhnbblhj_amevlZlu
ihemqZlkykZfu_i_qZevgu_Kh\j_f_ggZynbehkhnbyhljbpZ_lj_Zevghklvk\h[h^mebqghklvbeb
�ml\_j`^Z_lboijbajZqghKh\j_f_ggZynbehkhnbynbehkhnbybeexabhgbklbq_kdZy@ih
ij_bfms_kl\m__]ghk_heh]byhl\_j]Z_lg_lhevdhj_Zevghklvhlghr_gbyd[ulbxghbkZfh[ulb_
ebrZ_lq_eh\_dZbagZqZevgh]hkhagZgbyk\h[h^uk\h[h^u[_af_jghcb[_ahkgh\ghcjZaeZ]Z_l
ebqghklvgZ^jh[gu_qZklbhl\_j]Zy__bagZqZevgmxkm[klZgpbhgZevghklvIjbajZqghkiZklb
j_Zevghklvk\h[h^mebqghklvkh\j_f_ggZynbehkhnby\k_]^Zkmf__l^eywlh]hkms_kl\mxl
fgh]hqbke_ggu_hjm^bykhnbklbdbb]ghk_heh]bq_kdhcwd\beb[jbklbdb@b\hfmq_eh\_dmg_e_]q_
hlwlbo]ghk_heh]bq_kdbomobsj_gbc_]hih\_j]Zxl\pZjkl\hijbajZqghklbebrZxlbebqghklbb
k\h[h^ubj_Zevghklb[ulbyGhg_kijZ\_^eb\h\h\k_f\bgblvkh\j_f_ggmxnbehkhnbxhgZ
jZkieZqb\Z_lkyaZ]j_obijhreh]hkygh\ZynbehkhnbyihreZihlhfmhl\e_q_ggh
jZpbhgZebklbq_kdhfmimlbgZdhlhjhfg_fh]ml[ulvj_r_guihklZ\e_ggu_gZfbijh[e_fu
nbehkhnkdhfjZpbhgZebaf_hljZabeZkv]j_oh\gZyjZa^jh[e_gghklv^moZGbijbjh^Zj_Zevghklbgb
ijbjh^Zk\h[h^ugbijbjh^Zebqghklbg_fh]ml[ulvihklb]gmlujZpbhgZebklbq_kdbb^_bwlbb
ij_^f_luwlb\iheg_ljZgkp_g^_glgu^ey\kydh]hjZpbhgZebklbq_kdh]hkhagZgby\k_]^Z
ij_^klZ\eyxlbjjZpbhgZevguchklZlhdIhlhfmqlhihbklbg_jZpbhgZevgZyj_Zevghklv
jZpbhgZevgZyk\h[h^ZjZpbhgZevgZyebqghklvebrvijbajZdbhl\e_q_gghckZfh^h\e_xs_c
�fukebZ`_]_jfZgkdbcb^_ZebafgZqZeZ;,;\_dZb^_ZebafNbol_=_]_eybR_eebg]Zijb\k_c
k\h_cl\hjq_kdhcfhsbg_\kbeZo[uekijZ\blvkykwlbfbjhdh\ufb^ey\kydhcnbehkhnbb
ijh[e_fZfbNbol_b=_]_evb^_Zebklbq_kdbbjZpbhgZebklbq_kdbhljbpZebj_Zevghklvml\_j`^Zeb
�Wlhkebrdhfohjhrhba\_klghZ`_R_eebg]dhlhjuciulZeky\uj\ZlvkybaaZdhe^h\Zggh]hdjm]Z
jZpbhgZebklbq_kdh]hb^_ZebafZddhgdj_lghfm[ulbxbfbklbd_^Z`_R_eebg][_kkbe_g[ue
kijZ\blvkykwlbfbijh[e_fZfbB^eyg_]hg_lgbih^ebgghck\h[h^ugbih^ebgghcebqghklbgb
�ih^ebgghcj_Zevghklbhg\k__s_hklZ_lkyiZgl_bklbq_kdbfb^_Zebklhf@:\iZgl_bklbq_kdhf
b^_Zebaf_dZd\hd_Zg_lhg_lbebqghklvbk\h[h^Zbdhgdj_lgZyj_ZevghklvkbeZo[ue
kijZ\blvkykijh[e_fZfbebrvh^bgNjZgp;ZZ^_jghimlv_]h[uehkh[ucg_lhlqlhm\k_c
nbehkhnbb=_jfZgkdbcb^_Zebaf^h\_e^hij_^_eh\^hZ[kmj^Zb^_Zebklbq_kdh_l_q_gb_\
dhlhjhf\ijbajZdbhl\e_q_gghklvij_\jZlbebkvj_Zevghklvk\h[h^Zebqghklv_kvhiulgh\hc
nbehkhnbb]jhfdhk\b^_l_evkl\m_lhlhfqlhijh[e_fuj_Zevghklbk\h[h^ubebqghklbfh]ml
[ulvbklbgghihklZ\e_gubbklbgghj_r_guebrv^eyihk\ys_gguo\lZcguojbklbZgkl\Zebrv\
Zdl_\_ju\dhlhjhf^Z_lkyg_ijbajZqgZyZih^ebggZyj_Zevghklvbdhgdj_lguc]ghabkLhevdh
ojbklbZgkdZyf_lZnbabdZml\_j`^Z_lj_Zevghklv[ulbybj_Zevghklviml_cd[ulbxihklb]Z_l
\_ebdmxlZcgmk\h[h^ugbgZqlhg_jZaeh`bfhcbgbdq_fmg_k\h^bfhcbijbagZ_lkm[klZgpbx
dhgdj_lghcebqghklbaZeh`_gghc\\_qghklbEbrv\fbklbq_kdhf]ghabk_ojbklbZgkl\Z\k_wlh
^Zghbgb]^_[he__OjbklbZgkdbc]ghabkijb\h^bldljZgkp_g^_glghfmj_Zebafmddhgdj_lghfm
i_jkhgZebafmdnbehkhnbbk\h[h^uK\h[h^Zij_`^_\k_]hk\h[h^Z\hl^mrZojbklbZgkdhc
nbehkhnbbb\hlqlhg_^Z_lkygbdZdhc^jm]hchl\e_q_gghcbjZpbhgZebklbq_kdhcnbehkhnbbGh
qlhlZdh_j_eb]bhagZynbehkhnbyojbklbZgkdbc]ghabk"
OjbklbZgkdZynbehkhnbyg__klv]ghabk\kfuke_Ze_glbgZbg__klvl_hkhnby\kfuke_
JRl_cg_jZohly\k\h_fkh[kl\_gghfkfuke_hgZb]ghabkbl_hkhnby=ghklbpbafijbagZ_limlv
ihagZgbyiml_fkiZk_gbyQbklh]ghklbq_kdbcimlv\ba\_klghfkfuke__klvimlvexpbn_jbZgkdbc
=ghklbpbafmqblihagZgbxbklbguZg_kly`Zgbxbklbgu]ghklbpbafijhih\_^m_l^_jagh\_gb_\
ihagZgbb[_aih^\b]Zhlj_q_gby=ghklbpbaf\kms_kl\_k\h_f_klvjZpbhgZebafdZdh_[u
fbklbq_kdh_h^_ygb_hggbh^_\ZewlhjZnbgbjh\Zgguckljm^hfjZkihagZ\Z_fucjZpbhgZebaf
�ey]ghklbpbafZj_eb]by_klvagZgb_lZcgh_by\gh__klvihk\ys_gb_\mq_gb_=ghklbpbaf
kf_rb\Z_lhddmevlgh_agZgb_kj_eb]b_cih^f_gy_lbfj_eb]bx\lh\j_fydZdhddmevlgh_agZgb_
^he`ghjZkkfZljb\ZlvkydZdnhjfZagZgbydZdjZkrbj_ggZygZmdZZg_dZdj_eb]byB^_Zevguclbi
]ghklbdZ_klvlbimqbl_eyfm^jh]hIh]ghklbq_kdbfmq_gbyfbklbgZhldju\Z_lkyfm^jufZg_
feZ^_gpZfojbklbZgkl\_bklbgZhldju\Z_lkyfeZ^_gpZfZg_fm^jufb]ghabk_klvieh^
j_eb]bhaghc`bagb;m^vl_dZd^_lblh]^Zebrv\hc^_l_\pZjkl\hG_[_kgh_bklbg_Ojbklh\hc
_klv[h`_kl\_ggZyijhklhlZBklbgZkly`Z_lky`bagvxbih^\b]hfmkbeb_f\hebbp_ehklguf
^mohfZg_h^gbfihagZgb_fKZfhihagZgb__klvebrvnmgdpbyj_eb]bhaghc`bagbB^_Ze
ojbklbZgbgZ_klvkdhj__b^_Zek\ylh]hq_ffm^jh]hmqbl_eyOjbklbZgkdbc]ghabklj_[m_lZdlZ
kZfhhlj_q_gbyhlj_q_gbyhl]ghklbq_kdhc]hj^hklbhlijblyaZgbcjZamfgh]hihagZgby
OjbklbZgkdbc]ghabk_klvkly`Zgb_k_[_jZamfZ[h`_kl\_gguf[_amfb_fg_fg_lm`_bke_^h\
jZpbhgZebafZbgZlmjZebafZdhlhju_\mlhgq_gghcnhjf_ijbkmlkl\mxl\]ghklbpbaf_
Kh\j_f_ggZyl_hkhnby_klvh^gZbanhjf]ghklbpbafZb\k_[_kieh^b_]ghklbq_kdboijblyaZgbc
�kdZau\Z_lky\g_c_s_kbevg__q_f\klZjhfdeZkkbq_kdhf]ghklbpbaf_eyl_hkhnbbj_eb]by_klv
mgb\_jkZevguc]ghabkij__fkl\_gghi_j_^Z\Z_fuciml_fihk\ys_gbyiml_fh[mq_gbymfm^juo
mqbl_e_cJ_eb]bhagu_^h]fZlubj_eb]bhagu_lZbgkl\Zijbh[j_lZxl\l_hkhnbbbkdexqbl_evgh
hdZau\ZxlkyagZgb_fk_bklhedh\u\Z_lky\^mo_bklhgq_ggh]hw\hexpbhggh]hgZlmjZebafZEbrv
^ey\mev]mkZ_klvqm^_kgh_qm^_kgh__klvihgylb_wdahl_jbq_kdh_Qm^_kgh]hg_l^eygZklhys_]h
�]ghklbdZbl_hkhnZ^eyihk\ys_ggh]h\wahl_jbq_kdh_agZgb_eyg_]hbhkdj_k_gb_OjbklZ_klv
�nZdl_kl_kl\Zihklb`bfucgZijbf_j!ijb^hims_gbbwnbjgh]hl_eZ@=ghklbdbbl_hkhnu
emqr_f_lZnbabdh\bnbehkhnh\ihkdhevdmhgblj_[mxlihk\ys_gby^eyj_eb]bhagh]hjZkdjulby
bklbgughbhgbbgl_eeb]_gluhls_i_gpu\fbjh\hfkfuke_wlh]hkeh\Zhlhj\Zggu_hldhjg_c
`b\msb_]bi_jljhnb_cbgl_ee_dlZ[_a[eZ]h^Zlgu_ihke_^g_c]em[bg_ojbklbZgkdZy\_jZ_klv
]ghabkagZgb_ihk\ys_gguoq_j_ahlj_q_gb_gh^h]em[bguwlhcg_^hoh^bl]ghklbq_kdZy
l_hkhnby
OjbklbZgkdb_^h]fZlug_bgl_ee_dlmZevgu_l_hjbbg_f_lZnbabq_kdb_mq_gbyZnZdlu
�\b^_gby`b\hchiulh]fZlu]h\hjylhi_j_`blhfbm\b^_gghf^h]fZlunZdlufbklbq_kdh]h
ihjy^dZM\_ebqZcr_]hbaex^_cm:ihklheZIZ\eZ[ueb\klj_qbb\b^_gbyihljykZxs_ckbeub
j_Zevghklbhg\ujZabebo\^h]fZl_bkdmie_gbyNbehkhndZlhebq_kdh]hfh^_jgbafZE_jmZ[hj_lky
ebrvkdZlhebq_kdhckoheZklbdhcebrvk[h]hkeh\kdbfbgl_ee_dlmZebafhfhljbpZy
bgl_ee_dlmZevghl_hj_lbq_kdbcoZjZdl_j^h]fZlh\P_jdh\vgbdh]^Zg_ml\_j`^ZeZ
bgl_ee_dlmZevghl_hj_lbq_kdh]hoZjZdl_jZ^h]fZlh\wlh^_eZeZebrv[h]hkeh\kdZykoheZklbdZ
Nbehkhnkdh]hbgl_ee_dlmZevgh]hl_hj_lbq_kdh]hoZjZdl_jZg_evayhldjulv\p_jdh\guo^h]fZlZo
_]hfh`ghhldjulv\]ghklbq_kdbo_j_kyo\k_]^Z\[hevr_cbebf_gvr_ckl_i_gb
�jZpbhgZebklbq_kdboh]fZluP_jd\bgbdh]^Zg_[uebjZpbhgZebklbqgubbgl_ee_dlmZebklbqgu
hgbjZkdju\Zebebrvfbklbq_kdb_nZdlujZpbhgZebklbqgubbgl_ee_dlmZebklbqgu[ueb
�_j_lbq_kdb_mq_gbyZ`_\_ebdbcHjb]_gihkdhevdmhgmdehgyekyhl\k_e_gkdhcbklbguP_jd\b
[uebgl_ee_dlmZebklhfbjZpbhgZebklhf\iZ^Ze\eh`guc]ghklbpbaf:jbZgkl\h[ueh\iheg_
jZpbhgZebklbqghIhqlb\k__j_kbhl\_j]Zeb[_amfb_bfbklbqghklvp_jdh\guo^h]fZlh\b
�iulZebkv\ujZablvbklbgm[he__jZamfghbjZpbhgZevgh:jbZgkl\h@dhg_qghjZpbhgZebklbqg__
�Gbd_ckdh]hkbf\heZFhghnbablkl\h@dhg_qghjZpbhgZebklbqg__p_jdh\gh]hmq_gbyh
kh_^bg_gbb\Ojbkl_ijbjh^uq_eh\_q_kdhcb[h`_kdhcp_jdh\guo^h]fZlZo\k_]^ZfZdkbfmf
fbklbdbfZdkbfmf[_amfbyfZdkbfmfZglbghfbqghklb_j_kyo\k_]^ZjZpbhgZebaf
hkeZ[e_gb_Zglbghfbqghklb[hyagv[_amfby^\b`_gb_ihgZijZ\e_gbxgZbf_gvr_]h
khijhlb\e_gby;_amfgZyfbklbdZp_jdh\guo^h]fZlh\g_ih[hyeZkvml\_j`^ZlvLjhbqghklv
;h`_kl\Z^_jagmeZkdZaZlvh[h^ghfblhf`_\h^ghblh`_\j_fyh^bgbljb
JZpbhgZebklbq_kdb__j_kb\k_]^Zh[oh^bebljm^ghklbbZglbghfbqghklbg_^_jaZebgZ[_amfb_b
]h\hjbebh^bgh[h^ghfZljbh^jm]hfh^bglh]^ZlhZljbkh\k_f\^jm]h_\j_fy;_amfgZy
fbklbdZP_jd\b^_jaZeZkdZaZlvqlhOjbklhk[uebkh\_jr_ggufq_eh\_dhfbkh\_jr_gguf;h]hf
qlhh[_ijbjh^u[ueb\G_fkh\_jr_gghkh_^bg_guqlh\heyq_eh\_q_kdZy[ueZ\G_fij_l\hj_gZ\
\hexIhkeZ\r_]h?]hjZpbhgZebklbq_kdb__j_kb\k_]^Z]h\hjbebqlhOjbklhk[uelhevdh;h]Z
q_eh\_q_kdZyijbjh^Z[ueZ\G_fijbajZqgZbebqlhOjbklhk[uelhevdhq_eh\_dqlh\hey\Ojbkl_
[ueZebrvh^gZG_\ughkbeh_j_lbq_kdh_khagZgb_ZglbghfbqghklbL_hjby=ZjgZdZhlhfqlh
^h]fZlu[uebjZpbhgZebaZpb_cojbklbZgkl\Zbgl_ee_dlmZebafhf\g_k_gb_fgZqZe]j_q_kdhc
nbehkhnbbhijh\_j]Z_lky\k_cbklhjb_cP_jd\bdhlhjZymqblqlh\k_^h]fZlu[uebfbklbqgub
[_amfguhiulgub^eyjZamfZq_eh\_q_kdh]hZglbghfbqgu_j_kb`_[uebjZpbhgZebklbqgu
_ebdbcjZpbhgZebabjh\ZeojbklbZgkl\hijbihfhsb]j_q_kdhcnbehkhnbb"Hgihemqbefm^jhklv
k\hxhlZkd_lbq_kdboih^\b]h\imkluggh`bl_e_chiulgh^h[u\Z\rbok\_lNbehkhnbyg_gm`gZ
^ey^h]fZlh\j_eb]bbgh^h]fZluj_eb]bbgm`gu^eynbehkhnbbiblZxl__ihk\ysZxl__\
ihke_^gb_lZcgu
Nbehkhnbyhl\e_q_ggZykms_kl\mxsZykZfZihk_[_bak_[yq_jiZxsZyk\hxfm^jhklv
ij_djZsZ_lk\h_kms_kl\h\Zgb_Ihablb\bafy\ey_lkyh^ghcbanhjfij_djZs_gbykms_kl\h\Zgby
hl\e_q_gghcnbehkhnbbhgih^qbgy_lnbehkhnbxihablb\ghcgZmd_b\g_cebrvijbdZau\Z_l
bkdZlvbklhqgbdh\iblZgbyFbklbpbafy\ey_lky^jm]hcnhjfhcij_djZs_gbykms_kl\h\Zgby
hl\e_q_gghcnbehkhnbbhgih^qbgy_lnbehkhnbxihablb\ghcj_eb]bbb\g_cijbdZau\Z_lbkdZlv
bklhqgbdh\iblZgbyGhihablb\bafhdhgqZl_evgh]m[blnbehkhnbxfbklbpbaf`_\hajh`^Z_l
nbehkhnbx\ha\jZsZ_l_cml_jyggmxp_evb`bag_ggmxp_gghklvijbh[sZy__d[ulbx
NbehkhnbyklZg_ll_fq_fhgZ[ueZ\^j_\ghklbklZg_lk\ys_gghc\gh\vkh_^bg_gghcklZcgZfb
`bagbk_]hf_g__wlhagZqblqlhnbehkhnby^he`gZklZlvijbkem`gbp_cl_heh]bbhlq_]hhgZ
hk\h[h^beZkvklZdbfljm^hfG_lhevdhnbehkhnbyg_^he`gZ[ulvijbkem`gbp_cl_heh]bbgh
[ulvfh`_lbkZfhcl_heh]bbg_^he`gh[ulvNbehkhnby^he`gZ[ulvhj]Zgbq_kdhcnmgdpb_c
j_eb]bhaghc`bagbZg_ijbkem`gbp_cl_heh]bbwlhjZagbpZh]jhfgZyNbehkhnbyg_fh`_lbg_
^he`gZ[ulv[h]hkeh\kdhcZiheh]_lbdhchgZhldju\Z_lbklbgmghhldjulv__\kbeZoebrvlh]^Z
dh]^Zihk\ys_gZ\lZcguj_eb]bhaghc`bagbdh]^Zijbh[s_gZdimlbbklbguNbehkhnbydhlhjZy
[m^_lbkdZlvk\h_cibsb\j_eb]bhaghfhiul_g_lhevdhg_[m^_lkoheZklbdhcghbf_gghhgZ[m^_l
ijhlb\hiheh`gZ\kydhckoheZklbd_Kdhj__fh`gh[ueh[ugZa\ZlvkoheZklbdhchl\e_q_ggmx
nbehkhnbxbkh\j_f_ggmx]ghk_heh]bxlZddZdhgbihj\Zebk^mohf`bagb`bagbk_[y
ijhlb\hihklZ\bebFu`_ohl_eb[u\ha\jZlblvnbehkhnbbiheghdjh\ghklvijbh[sblv__d^mom
`bagbl_hdhgqZl_evghhk\h[h^blv__hl\kydhckoheZklbdbKh\j_f_ggZyhl\e_q_ggZy
]ghk_heh]bq_kdZynbehkhnbyb_klvk_dmeyjbabjh\Zggh_koheZklbq_kdh_[h]hkeh\b_
KoheZklbq_kdh_[h]hkeh\b_b_klvjZah[s_gb_klZcgZfbj_eb]bhaghc`bagbhghk\b^_l_evkl\m_lh
lhfqlhhiulj_eb]bhagucbkkydbih^f_gy_lhiulhl\e_q_gguffure_gb_fGm`ghlhevdh
kdZaZlvqlhgZkj_^g_\_dh\uofukebl_e_cl_i_jvkebrdhfijbgylhde_\_lZlvKj_^g_\_dh\Zy
nbehkhnbykh\k_fg_[ueZlZdhc[_agZ^_`ghckoheZklbdhcdZdijbgylh^mfZlvdg_c\gh\vb\gh\v
[m^ml\ha\jZsZlvkyBl_i_jv\_^vfmqblkj_^g_\_dh\Zyijh[e_fZghfbgZebafZbj_ZebafZM
kh\j_f_gguo]ghk_heh]h\]hjZa^h[hevr_om^hkhqghckoheZklbdbq_fmfukebl_e_ckj_^g_\_dh\uo
Gh\_crZy]ghk_heh]by_klv\kmsghklbkoheZklbq_kdZyZiheh]_lbdZZiheh]_lbdZgZmdbHgZlZd
`_g_k\h[h^gZdZdbkoheZklbq_kdZyl_heh]byhgZebrvij_^klZ\ey_lkyk\h[h^ghcGh
koheZklbq_kdbZiheh]_lbq_kdh_hlghr_gb_dgZmd_lZd`_\j_^ghdZdbkoheZklbq_kdb
Ziheh]_lbq_kdh_hlghr_gb_d\_j_J_eb]bhagZynbehkhnby^he`gZih[_^blvb]ghk_heh]bq_kdmx
koheZklbdmbl_heh]bq_kdmxkoheZklbdml_^mo`bagb^he`_gih[_^blv\kydbchl\e_q_gguc
jZpbhgZebaf
Nbehkhnby\hkklZgh\b\rZyk\h_`bag_ggh_j_eb]bhagh_iblZgb_b[m^_lnbehkhnbyk\h[h^gZy
lh[m^_lhk\h[h`^_gb_fZg_ihjZ[hs_gb_fnbehkhnbbha\jZlblvnbehkhnbb__p_evbimlvd
hkms_kl\e_gbxp_ebg_agZqblihjZ[hlblvnbehkhnbxBklbgZhk\h[h`^Z_lZimlvdbklbg_
hldju\Z_lkyebrvihk\ys_gb_f\lZcguj_eb]bhaghc`bagbhkkh_^bg_gb_k[ulb_fg_fh`_l
nbehkhnbb__kZfhih]jm`_gghklvhl\e_q_gghklvjZpbhgZebafijb\_ebdm`Zkmg_[ulbyb
imklhludpZjkl\mijbajZdh\Hlhj\Zgghklvhl`bagbb[ulby_klvihjZ[hs_gb_ihjZ[hs_gb_
g_h[oh^bfhklbbbeexabhgbafmJ_eb]bhagZy\_jZ\k_]^Z_klvhk\h[h`^_gb_bkiZk_gb_lhevdh\
wlhf__kfukeb\k_qlhk\yau\Z_lk_[ykj_eb]bhaghc\_jhc\g_cbs_liblZgby\k_lh
hk\h[h`^Z_lkybkiZkZ_lkyBgZyg_hk\h[h`^ZxsZyj_eb]byeh`vbh[fZgBkms_kl\mxl
kebrdhf]em[hdb_ijbqbgu\kbemdhlhjuonbehkhnbyg_ba[_`gh^he`gZ[m^_lbkdZlviblZgby\
j_eb]bb\ha\jZlblvkydk\hbfbklhdZfBg^b\b^mZevgucjZamfbg^b\b^mZevgh_mkbeb_g_fh]ml
hldjulvmgb\_jkZevghcbklbguG_ihf_jgu_ijblyaZgbybg^b\b^mZevgh]hkhagZgbyih\k_febgbyf
l_jiylihjZ`_gbyQ_eh\_dij_^hklZ\e_gguckZfhfmk_[_hklZ\e_gguckkZfbfkh[hcbk\hbf
q_eh\_q_kdbf[_kkbe_gbg_fhs_g_fmg_hldju\Z_lkybklbgZg_jZkdju\Z_lky^eyg_]hkfuke
[ulbyg_^hklmi_g_fmjZamf\_s_c_kvoh^q_eh\_q_kdhcdmevlmju\k_jZa\blb_fbjh\hc
nbehkhnbb\_^_ldhkhagZgbxlh]hqlh\k_e_gkdZybklbgZhldju\Z_lkyebrv\k_e_gkdhfmkhagZgbx
�l_khagZgbxkh[hjghfmp_jdh\ghfm@Nbehkhnbyl_jZkdjulb_jZamfhf\k_e_gkdhcbklbgu
g_fh`_l[ulvgblhevdhbg^b\b^mZevgufgblhevdhq_eh\_q_kdbf^_ehfhgZ^he`gZ[ulv^_ehf
k\_jobg^b\b^mZevgufbk\_joq_eh\_q_kdbfl_kh[hjgufl_p_jdh\gufEbrv\k_e_gkdhfm
p_jdh\ghfmkhagZgbxjZkdju\ZxlkylZcgu`bagbb[ulbyebrv\ijbh[s_gbbdp_jdh\ghfm
jZamfm\hafh`ghbklbggh_^_jagh\_gb_lZfebrv]ZjZglbyijhlb\\kydh]hbeexabhgbafZb
ijbajZqghklblZfih^ebggucj_Zebafj_Zebaffbklbq_kdbcNbehkhnby^he`gZ[ulvp_jdh\ghc
ghwlhg_agZqblqlhhgZ^he`gZ[ulv[h]hkeh\kdhcbebde_jbdZevghcNbehkhnby^he`gZ[ulv
k\h[h^ghchgZb[m^_lk\h[h^ghcdh]^Z[m^_lp_jdh\ghclZddZdlhevdh\P_jd\bk\h[h^Z
hk\h[h`^_gb_hljZ[kl\Zbg_h[oh^bfhklbNbehkhnbyp_jdh\gZy_klvnbehkhnbyijbh[s_ggZyd
`bagbfbjh\hc^mrbh[eZ^ZxsZyfbjh\ufkfukehfEh]hkhflZddZdP_jdh\vb_klv^mrZ
�fbjZ@kh_^bgb\rZykykEh]hkhfNbehkhnbyhl\e_q_ggZyjZpbhgZebklbq_kdZy
]ghk_heh]bq_kdZykoheZklbq_kdZyihju\Z_lkfbjh\hc^mrhcbl_jy_limlbdg_cEbrv
p_jdh\gZynbehkhnby\hkklZgZ\eb\Z_lwlbimlbEbrvp_jdh\gZynbehkhnby\kbeZoj_rblv
ijhdeylu_\hijhkuebrv_c^hklmiguijh[e_fuk\h[h^ubaeZebqghklbbfbjh\h]hkfukeZ
j_ZebafZb[jZqghclZcguihagZgby
JZa\b\Z_fZya^_kvlhqdZaj_gbyg_gm`^Z_lky\]ghk_heh]bq_kdhfhijZ\^Zgbbbijhlb\hj_qb\h
[ueh[ulj_[h\Zlvhlwlhclhqdbaj_gbyqbklh]ghk_heh]bq_kdh]hh[hkgh\Zgby=ghk_heh]by
kebrdhfijb\udeZdjhebkm^vbke_^h\Zl_eyijhdmjhjZghbhgZ^he`gZihiZklvgZkdZfvx
ih^km^bfuo=hkih^kl\hb\_joh\_gkl\h]ghk_heh]bbijbagZgb_aZg_c\ukr_cnmgdpbbdhgljhey
h`b^Zgb_hlg__h[hkgh\ZgbybhijZ\^Zgbyh^gh]hhkm`^_gbybhl\_j`_gby^jm]h]h\k_wlhm`_
_klvjZpbhgZebafbbgl_ee_dlmZebafijhlb\dhlhjh]hbih^gbfZ_lkyagZfy\hkklZgbyukr_c
km^_[ghcbgklZgpb_c\^_eZoihagZgbyg_fh`_lbg_^he`gZ[ulvbgklZgpbyjZpbhgZebklbq_kdZyb
�bgl_ee_dlmZebklbq_kdZyZebrvihegZybp_ehklgZy`bagv^moZ@Iha\hebl_evghih^\_j]gmlv
khfg_gbxlhijhba\hevgh_ij_^iheh`_gb_qlhdjbl_jbcbklbgug_ij_f_gghbgl_ee_dlmZebklbq_g
bjZpbhgZebklbq_gHl\e_q_gghbgl_ee_dlmZevgZybklbgZnbdpbyEh]bq_kdbg_e_ih[ueh[u
lj_[h\Zlv]ghk_heh]bq_kdh]hh[hkgh\Zgbylhqdbaj_gbydhlhjZykkZfh]hgZqZeZhl\_j]Z_l
ih^h[gmxdhfi_l_gpbx]ghk_heh]bbFh`ghg_ijbgylv\uah\ZgZ^mwevkhklhjhgu]ghk_heh]bb
ihlhfmqlhiha\hebl_evghg_^jZlvkygZ^mwebkqbgZfbihebpbbKkZfh]hgZqZeZyij_djZsZx
keh\h]ghk_heh]bbykqblZxm`_eh`vxm`_mdehghfyhl\_j]Zxf_klhgZdhlhjhfhgZklhbl
IhwlhfmhijZ\^u\Zlvk_[yi_j_^]ghk_heh]Zfbihdjbl_jbyf\u^mfZggufkZfbfb]ghk_heh]Zfby
hldZau\ZxkvbhldZau\Zxkv\iheg_ijZ\hf_jghyhljbpZxbodjbl_jbbg_ijbagZxbokm^Z
kqblZxijhlb\haZdhgghc\kxbo^_yl_evghklvDZ`^h]hq_eh\_dZkijZ\_^eb\hkm^blvihaZdhgZf_]h
kljZguAZdhgufh_ckljZgug_]ghk_heh]bq_kdb_aZdhgu\k\h_ckljZg_yg_kh\_jrZx
]ghk_heh]bq_kdboij_klmie_gbcihlhfmqlhlZdhc[mj`mZaghcdeZkkbnbdZpbbij_klmie_gbcg_
kms_kl\m_lgZfh_cjh^bg_IhwlhfmbhijZ\^u\Zlvkyy^he`_glhevdhi_j_^aZdhgZfbkh[kl\_gghc
kljZguG_j_eb]bhagZynbehkhnby^he`gZ[ulvhijZ\^ZgZi_j_^km^hf]ghk_heh]bbZ]ghk_heh]by
^he`gZ[ulvhijZ\^ZgZi_j_^km^hfj_eb]bhaghcnbehkhnbbhba[_`Zgb_g_^hjZamf_gbc
hkh[_gghke_^m_lih^q_jdgmlvqlhj_qvb^_lkh\k_fg_h[hijZ\^Zgbb]ghk_heh]bbikboheh]b_c
f_lZnbabdhchglheh]b_cGZwlhcihq\_]ghk_heh]bh^_j`Zebg_fZehih[_^Hq_gvhrb[ebkv[ul_
dhlhju_aZdexqbeb[ugZrmfukev\bgl_ee_dlmZevghjZpbhgZebklbq_kdb_dZl_]hjbb=ghk_heh]by
lj_[m_l`bag_ggh]hhijZ\^Zgbyl_hijZ\^Zgbyi_j_^iheghcbp_evghc`bagvx^moZZg_i_j_^
dZdhcgb[m^v^bkpbiebghcagZgby\jh^_ikboheh]bbbebf_lZnbabdbIhegZybp_evgZy`bagv^moZ
b_klv`bagvj_eb]bhagZybihlhfm]ghk_heh]bylj_[m_lj_eb]bhagh]hhijZ\^Zgbyg_
l_heh]bq_kdh]hdZdbg_f_lZnbabq_kdh]hZj_eb]bhagh]hl_`bag_ggh]h
Kh\j_f_ggucijZ]fZlbafihk\h_fmih^oh^bldwlhfmkhagZgbxg_h[oh^bfhklb`bag_ggh]h
��hijZ\^ZgbyagZgbyM`_fkZb;_j]khgZ@ijZ]fZlbq_kdZylhqdZaj_gbyg__klv_s_j_eb]bhagZy
mE_jmZhgZklZgh\blkym`_j_eb]bhaghcYg_klhjhggbdijZ]fZlbafZgh^mfZxqlh
kbfilhfZlbq_kdh__]hagZq_gb_h]jhfghIjZ]fZlbafagZf_gm_lkh[hcdjbabkhl\e_q_ggh]hb^_ZeZ
agZgbydjbabk]ghk_heh]bbdjbabkjZpbhgZebafZbbgl_ee_dlmZebafZ\ha\jZs_gb_dagZgbx
\\_^_gghfm\`bag_ggmxiheghlmIjZ]fZlbafhldZau\Z_lkyhlhl\e_q_gghjZpbhgZebklbq_kdbo
�djbl_jb_\agZgbyhlbgl_ee_dlmZebklbq_kdhc]ghk_heh]bbhe`_gh]h\hjblvkyqlhih^
]ghk_heh]b_cy\k_\j_fybf_x\\b^m]ghk_heh]bxdjblbpbafZ]ghk_heh]bxDZglZb
g_hdZglbZgp_\wlhfkfuke_]ghk_heh]bxykkZfh]hgZqZeZjZ^bdZevghhljbpZxgh\hh[s_
]ghk_heh]bxydhg_qghijbagZx;_a]ghk_heh]bbg_fh`_l[ulvnbehkhnbbbgbdh]^Zg_[ueh
Lhl\a]ey^gZk\yavnbehkhnbbkj_eb]b_cdhlhjucya^_kv\ukdZau\Zxfh`_lb^he`_ggZclbk\h_
]ghk_heh]bq_kdh_\ujZ`_gb_fhylhqdZaj_gbyij_^iheZ]Z_lbhij_^_e_ggmx]ghk_heh]bxj_adh
hlebqgmxhl]ghk_heh]bbdjblbq_kdhcGZijhly`_gbbwlhcdgb]by\k_\j_fy[m^mhlklZb\Zlv
hij_^_e_ggmx]ghk_heh]bxgh]ghk_heh]bywlZlZdh\ZqlhhgZihkms_kl\mg__klv\_joh\gZy
bgklZgpbyg_fh`_lkljhblvky[_aij_^ihkuehdhgZih^qbg_gZhgZ\lhjbqgZ=ghk_heh]bydZdb
\k_gZk\_l_lj_[m_lk\h_]hhijZ\^Zgby\j_eb]bhaghc`bagb=ghk_heh]byohjhrZebrvlh]^Z
dh]^ZhgZihk\ys_gZ\j_eb]bhagmxbklbgmLh]^Zebrv]ghk_heh]byihgbfZ_lkfukel_odZl_]hjbc
�gZ^dhlhjufb[_kkbevghj_ne_dlbjm_l]ghk_heh]bydjblbq_kdZyeyihagZgbygZmqgh]hy
ml\_j`^ZxijZ]fZlbq_kdbcihablb\baf^eyihagZgby\ukr_]hfbklbq_kdbcj_Zebaf^ey
djblbq_kdhc]ghk_heh]bbwlhc^mjghcf_lZnbabdbg_hklZ_lkyf_klZ
Lhevdhkfbj_gb_]ghklbdhjZpbhgZebklbq_kdhc]hj^ugbjh`^Z_lj_eb]bhaguc]ghabkdZdaj_euc
ieh^j_eb]bhaghc`bagbp_evghc`bagb^moZ=ghabkgm`ghkly`Zlvk_[_Zimlvhl\e_q_ggh
]ghklbq_kdbcg__klvkly`_gb_JZkkm^hqghjZpbhgZevgh[ulb_g_^Z_lkyihagZxs_fmbklbgZg_
ihklb]Z_lkyhlihq_fmj_eb]bhagh_\hkklZgh\e_gb_^moh\ghcp_evghklb\ihagZgbb_klvg_
Nbehkhnbyg_^he`gZbf_lvj_eb]bhaghcl_g^_gpbbmiZkb;h`_l_g^_gpby\nbehkhnbblZd`_
iehoZdZdb\bkdmkkl\_G_^he`gZnbehkhnbyb]jZlv\g_rg_kem`_[ghcjhebkem`blvhgZ^he`gZ
ebrvbklbg_Ghk\h[h^gh^he`gZkhagZlvnbehkhnbyqlhkem`blvbklbg_hgZfh`_lebrvlh]^Z
dh]^Z[m^_lbf_lvj_eb]bhagh_iblZgb_dh]^Zhiul__[m^_lh[rbjg__b]em[`_lh]hdhlhjuf
ihevam_lkyjZpbhgZebafihablb\bafbdjblbpbafHl\e_q_ggZybklbgZijbajZqgZhgZ
ihjh`^_gb_jZpbhgZebklbq_kdh]h[em`^Zgbyihimklugyfhl\e_q_ggh]hfure_gbyBklbgZ
`b\ZybklbgZ_klvlZd`_imlvb`bagvB\hl`b\ZybklbgZp_evgZybklbgZg_fh`_ljZkdju\Zlvky
ebrvbgl_ee_dlmZevghjZkkm^hqghjZpbhgZevghkg_cfh`ghkhijbdhkgmlvkyebrv\hiul_
j_eb]bhaghc`bagbJZamf^he`_gij_djZlblvk\h_bahebjh\Zggh_hlk_q_ggh_kms_kl\h\Zgb_b
hj]Zgbq_kdb\hkkh_^bgblvkykp_evghc`bagvx^moZlh]^Zlhevdh\hafh`gh\\ukr_fkfuke_
jZamfgh_ihagZgb_;ulb_^Zghebrv\hiul_ghhghgbdh]^Zg_[u\Z_l^Zgh\hiul_
jZpbhgZebabjh\ZgghfjZkkm^hqghf;ulb_^Zgh^hjZpbhgZebklbq_kdh]hjZkk_q_gby^moZb^h
�jZa^\h_gbygZkm[t_dlbh[t_dlhjZa^\h_gbygZkm[t_dlbh[t_dl[ulb_^Zghebrv\j_eb]bhaghf
fbklbq_kdhfhiul_LhevdhlZfbfh`ghbkdZlvibsb^eynbehkhnbbfZl_jbZeZ^eyg__J_eb]byb
fbklbdZ_klvdhj_gvnbehkhnbb__`bag_ggZyhkgh\ZNbehkhnbyklZg_l`bag_gghc[m^_l`bagvx
b[m^_lmq_gb_fh`bagbLZdhchgZ[ueZij_`^_blZdhc\gh\v^he`gZklZlvihke_\k_obkiulZgbc
b[em`^ZgbcNbehkhnbyg_fh`_l[ulvgbhl\e_q_gghbgl_ee_dlmZebklbq_kdhcgbhl\e_q_ggh
\hexglZjbklbq_kdhchgZ^he`gZ[ulvnbehkhnb_cdhgdj_lgh]h^moZ\dhlhjhcg_lm`_jZkk_q_gby
\dhlhjhc\hkklZgh\e_gZp_evghklvGhjZpbhgZebaflh]^Zebrv[m^_lih[_`^_gdh]^Zhg[m^_l
hkhagZgdZd]j_ogZr_cmfhihklb]Z_fhc\hebLh]^Zbkh\j_f_ggZydjblbq_kdZy]ghk_heh]by[m^_l
ijbagZgZ]j_oh\ghcJhdh\ufaZ[em`^_gb_f[ueh[u^mfZlvqlhdjbabkkh\j_f_gghcnbehkhnbbb
]j_okh\j_f_gghc]ghk_heh]bbfh]ml[ulvij_h^he_gugh\hcnbehkhnb_cb]ghk_heh]b_c
Ij_h^he_lvfh`_lebrvgh\Zy`bagvgh\uchiulBgZq_fug_\uc^_fbajZpbhgZebklbq_kdh]h
ihjhqgh]hdjm]Z
Jhev]ghk_heh]bb\ihke_^gboieh^Zogh\_cr_cnbehkhnbbk\_eZkvdnmgdpbyfeZd_ckdbfb
ihebp_ckdbfklj_qZ_l\Zkdjblbq_kdZy]ghk_heh]by\i_j_^g_cbg_imkdZ_l\`beu_dhfgZlu
Gh\_crZy]ghk_heh]bykebrdhf^he]h^_j`bl\i_j_^g_cb\dhgp_dhgph\aZy\ey_lqlhohay_\
\b^_lvg_evaybqlh^Z`_bokh\k_fg_lWlhnbehkhnbyi_j_^gboIhjZi_j_clbdnbehkhnbb
`beuodhfgZllh`_\j_fyjhev]ghk_heh]bbfh`ghkjZ\gblvknmgdpb_cihebp_ckdhcHgZ
khklZ\ey_lijhlhdheuke_^blqlh[ug_[uegZjmr_gnbehkhnkdbcihjy^hdg_imkdZ_llZsbl\
mqZklhdKlhevbkdexqbl_evgh_lhj`_kl\heZd_ckdhihebp_ckdbogZqZe\nbehkhnbbklZgh\blky
mlhfbl_evgufbhkdhj[bl_evgufL\hjq_kdbc^mom]ZrZ_lkyIhke_lh]hdZdnbehkhnbyhl\_j]eZ
[jZqgmxlZcgmihagZgbyhgZklZeZiZjZablhfH[t_dlihagZgby\_dh\_qgZyp_ev_]h[ulb_b_]h
lZcguml_jygu\jZkkm^hqghcbdjblbq_kdhcnbehkhnbbH[j_klb\gh\vh[t_dlbp_evfh`gh
ebrvgZlhfimlbdhlhjuca^_kvgZf_q_gLh]^Zlhevdh[m^_ll\hjq_kdh_\hajh`^_gb_nbehkhnbb
dh]^Z[m^_lj_rbl_evgh_ij_h[eZ^Zgb_ijh[e_fhglheh]bbgZ^ijh[e_fZfb]ghk_heh]bbl_dh]^Z
nbehkhnby\gh\vaZcf_lky[ulb_fZg_kh[hc=hkih^kl\h]ghk_heh]bbb_klv[he_ag_ggZy
j_ne_dkbyjZa^\h_gghklvg_m\_j_gghklv\k_[_dhgp_dhgph\\eZklv]ghk_heh]bb_klv
ihjh`^_gb_kd_ikbkZ@b\ZybkbevgZy\_jZbkdexqZ_l\hafh`ghklv[he_ag_gghcj_ne_dkbbZ
ke_^h\Zl_evghbjZat_^Zxs_c\hex]ghk_heh]bb_qghj_ne_dlbjmxsZy]ghk_heh]by_klv
hglheh]bbbkke_^h\ZgbxlZcg[ulby[_awlhc\_qghch]ey^dbjZa^\h_gbyj_ne_dkbb[_a\_qgh]h
khfg_gby\\hafh`ghklbihagZgbyb\j_Zevghklb[ulbyKhklhygb_gZr_c\hebgZr_]hp_evgh]h
^moZ^he`gh[ulvbagZqZevghl\_j^ufmihjgufg_ihdhe_[bfhm\_j_ggufbkdexqZxsbf\kydbc
kd_ikbk\kydmxj_ne_dkbx\kydh_jZat_^Zxs__khfg_gb_Bgl_ee_dlmZevghjZpbhgZebklbq_kdb
g_evayij_h^he_lvkd_ikbkZbkd_ilbq_kdmxj_ne_dkbxfh`ghebrvmdj_iblvboKd_ilbq_kdZy
j_ne_dkbyih[_`^Z_lkyp_ehklguf^mohfbdj_idhc\he_che_\hckd_ikbkbhiZk_ghgbhl^Z_l\h
\eZklvbgl_ee_dlmZebafZbjZpbhgZebafZhg^h\h^bl^h\eZklb]ghk_heh]bbgZ^`bagvxb
[ulb_fIhwlhfmhimklhrbl_evghc\eZklb]ghk_heh]bbjZat_^Zxs_cj_ne_dkbb
jZpbhgZebklbq_kdh]hkhagZgby^he`ghijhlb\hihklZ\blv\eZklgh_bl\_j^h_g_ohqm
hl\_j]ZxkkZfh]hgZqZeZohqmbgh]hKm^v[ZbklbguaZ\bkblg_hlmfZlhevdhghbhl\heb
:dlhfj_rb\r_ckykh\_jrb\r_cba[jZgb_\heb^he`ghaZy\blvqlhg_ijbgbfZ_fiheghlhc
`bagbg_ijbgbfZ_fkZfhc]ghk_heh]bq_kdhcihklZgh\dbijh[e_fkZfhciehkdhklb\dhlhjhc
\k_wlhkh\_jrZ_lkyKd_ilbpbafj_ne_dkby\_qgZyh]ey^dZgZk_[y^Z[m^mlijbagZguihahjgufb
b\he_xdgh\hchj]Zgbq_kdhcwiho_^Z[m^ml\ul_kg_gukebpZa_febDjblbq_kdZyjZkkeZ[e_gghklv
fh`_l[ulvih[_`^_gZebrvhj]Zgbq_kdbf^mohfebrvj_rb\r_cky\he_cLhevdh\_jZagZ_lqlh
j_ne_dkbydjblbq_kdhc]ghk_heh]bbgZ^l_fj_Zevgheb[ulb_bfh`_lebhgh[ulvihagZgh_klv
eh`vQlh`_kemqbehkvihq_fmi_j_^h\h_khagZgb_q_eh\_q_kl\Zkh[eZagbehkvj_ne_dlbjmxsbf
djblbpbafhfdZdh\Zj_eb]bhagZyih^ihq\Zwlh]hy\e_gby"
DZgl[ue]_gbZevguf\ujZabl_e_fk_jv_aghc[he_agb\[ulbbq_eh\_q_kdhfhgnbehkhnkdb
nhjfmebjh\Zejhdh\hcjZaju\kdhjgyfbbbklhdZfb[ulbyNbehkhnbyDZglZhklZ\ey_lq_eh\_dZ
i_j_^[_a^ghcimklhluij_^hklZ\ey_lq_eh\_dmkm[t_dlb\gh\hkkha^Zlvh[t_dlb\ghml_jyggh_
[ulb_LhevdhhklZ\e_gguckkZfbfkh[hxq_eh\_dq_eh\_dihdbgmlucbahebjh\Zggucfh]b
^he`_g[uekha^ZlvnbehkhnbxDZglZhlihq_fmgZdZglbZgkl\hg_evaykfhlj_lvijhklhdZdgZ
]ghk_heh]bq_kdh_mq_gb_dZdgZgZijZ\e_gb_l_hj_lbq_kdhcnbehkhnbbdhlhjh_g_^he`gh
\uau\ZlvkebrdhfkbevguokljZkl_cDZglbZgkl\hy\e_gb_g_baf_jbfh[he__]em[hdh_b
kljZrgh_nZdlkZfhc`bagbkZfh]h[ulbyHljZ\e_ggucdZglbZgkl\hfg_fh`_lm`_bf_lv`b\uo
j_Zebklbq_kdbok\ya_ck[ulb_f_]hfbjhhsms_gb_gZ^hj\ZghGZb\gh[ueh[u^mfZlvqlhfh`gh
bkih\_^h\ZlvdZglbZgkl\hdZdl_hjbxagZgbydZdgZmqgmxf_lh^heh]bxZ\kZfhc`bagb\kZfhf
[ulbb[ulvq_fm]h^ghG_ldZglbZgkl\hklZ\bljhdh\u_^be_ffu^eykZfhc`bagb^eykZfh]h
[ulbyZg_lhevdh^eyihagZgby^eygZmdbDZglbZgkl\hm[b\Z_lg_f_lZnbabdmg_mq_gb_h[ulbb
wlh[ueZ[ug_\_ebdZ[_^Zhghm[b\Z_lkZfh[ulb_\_jg__hgh\ujZ`Z_lhljZ`Z_l\`bagb
kh\_jrb\r__kym]Zr_gb_[ulby_]hhl^Ze_gb_hlihdbgmlh]hq_eh\_dZDZglbZgkdh_khagZgb_
\agZqbl_evghckl_i_gbhij_^_ey_loh^_\jhi_ckdhcdmevlmjudmevlmju]_jfZgkdhc\h\kydhf
kemqZ_dZglbZgkl\hnZdl`bagbZg_lhevdhihagZgbyDZglbZgkl\hp_ebdhfgZijZ\e_ghijhlb\
ojbklbZgkdh]hj_ZebafZojbklbZgkdh]h[h]hfZl_jbZebafZijhlb\kZfhc\hafh`ghklbml\_j`^Zlv
�ojbklbZgkdmxp_jdh\vdZdQDWXUDFUHDWDFUHDQV@G_evay[ulvdZglbZgp_fbbkih\_^h\Zlv\_jm\
j_Zevghklvhkdj_k_gbyOjbklZbeb`^Zlvj_Zevgh]hdhgpZbklhjbbLmlgm`gh\u[bjZlvgm`gh
q_fgb[m^vih`_jl\h\ZlvB^hfha]Zdhkl_cjZpbhgZebkllhldlh\u[bjZ_ldZglbZgkl\hdlh
`_jl\m_lojbklbZgkdbfj_Zebafhf=em[hdZybg_bkdhj_gbfZyijhlb\hiheh`ghklvkms_kl\m_l
f_`^mnbehkhnkdbfjZpbhgZebafhfbj_eb]bhagufj_ZebafhfnbehkhnkdbcjZpbhgZebafg_
\pZjkl\_[ulbyj_Zevghkl_cp_ehklghc`bagb^moZ
DZglbZgkl\h_klvh^bgbajhdh\uob\gmlj_gg_g_ba[_`guofhf_glh\jZa\blbyijhl_klZglbafZ
Iheh`_gb_wlhkh\_jr_gghg_hkihjbfh^eybklhjbbmfkl\_gghcb^moh\ghcdmevlmjuAZiZ^Z
hkh[_ggh=_jfZgbbDZgl[ueijh^he`Zl_e_fExl_jZl\hjphfnbehkhnkdh]hijhl_klZglbafZgh
ijhl_klZglbafZm`_^Ze_dhaZr_^r_]hExl_j[ue_s_\a[mglh\Z\rbfkydZlhebdhfbih^ebgguf
fbklbdhfDZglm`_hdhgqZl_evghi_j_klZe[ulvdZlhebdhfb\_kvihehgiZnhkZ
�jZpbhgZebklbq_kdh]hj_eb]bb\ij_^_eZojZamfZ@Ijhl_klZglkdhjZpbhgZebklbq_kdh_
[h]hkeh\b_;,;\_dZ Jbqev=ZjgZd\faZeh`_gh\dZglbZgkl\_Ijhl_klZglbafihj\Zefbklbq_kdb_
gblbk\yau\Z\rb_q_eh\_dZkp_jdh\vxkkh[hjghklvxk^mrhxfbjZl_k[ulb_fb
lZbgkl\_gghc_]hij__fkl\_gghklvxIhwlhfmijhl_klZglbafi_j_g_kp_gljly`_klb`bagbb
ihagZgby\km[t_dlb\gucfbjq_eh\_dZ\bahebjh\Zggmxij_^hklZ\e_ggmxk_[_^mrmIhke_
ijhl_klZglkdh]hjZaju\Zebqghklvihqm\kl\h\ZeZk_[yhlhj\Zgghchlh[t_dlb\gh]h[ulby
ih]jm`_gghc\k_[ybklZeZj_ne_dlbjh\Zlvihl_jyeZebqghklvbklhqgbdbiblZgbyg_bf__lm`_
^hklmiZdkhdZf[ulbyky]_jfZgkdZynbehkhnbyjZa\beZkvgZwlhcihq\_\DZgl_^hklb]eZ
\_jrbgukm[t_dlb\gh]hkZfhm]em[e_gby\=_]_e_i_j_reZ\eh`gmxjZpbhgZebklbq_kdmx
h[t_dlb\ghklvblhevdh\R_eebg]_iulZeZkv\uclb\rbjvfbjh\hc^mrbghg_\iheg_m^Zqgh
Ijhl_klZglbafihj\Z\kh[t_dlb\guf[ulb_fi_j_\_eq_eh\_dZ\fbj\gmlj_gg_ckm[t_dlb\ghklbb
l_fihjh^bedjZcgxxhl\e_q_ggmx^moh\ghklvIZnhkijhl_klZglbafZihehgeh`ghc^moh\ghklb
Ijhl_klZglbaf\k_]^Zh[\bgy_ldZlhebq_kl\hbijZ\hkeZ\b_\hh[s_p_jdh\v\yauq_kl\_\
yauq_kdhffZl_jbZebaf_\yauq_kdhfj_Zebaf_bkZf]hj^blkyl_fqlhij_\jZlbeojbklbZgkl\h\
j_eb]bxqbklhc^moh\ghklbP_jdh\vfh`_lijbgylvwlhh[\bg_gb_bk]hj^hklvxkdZaZlv^Z\
P_jd\bojbklbZgkdhcfgh]hyauq_kdh]hfZl_jbZebafZbj_ZebafZihlhfmqlh\g_c_klv^mrZfbjZ
lZ^mrZfbjZdhlhjZy\yauq_kl\_jZkdju\ZeZkv^ey\hkijbylbyEh]hkZP_jdh\vojbklbZgkdZy
ijbgyeZ\k_[y\kx\_ebdmxijZ\^myauq_kl\Za_fexbj_Zebklbq_kdh_qm\kl\ha_febA_febg_l
\ijhl_klZglbaf_Yauq_kl\h[uehp_jdh\g__^moh\gh]hojbklbZgkl\Zijhl_klZglbafZ\g_f[ueZ
fbklbq_kdZya_feyfbjh\Zy^mrZ[uebfbkl_jbbdhlhjuog_lm`_\ijhl_klZglbaf_k_]heh`ghc
^moh\ghklvxIjhl_klZglbaf\_kvi_j_oh^bl\km[t_dlb\gucfbj^moZhgihju\Z_lklZcgZfbb
�lZbgkl\Zfbh[t_dlb\gh]h[ulbykh[hjghc^mrbfbjZfZl_jba_febeyp_jdh\ghojbklbZgkdh]h
\hajh`^_gbyg_h[oh^bfh\ha\jZs_gb_dklZjhcbklbg_yauq_kl\Zdj_ZebafmfZl_jba_feb
P_jdh\gucj_Zebaf\dhlhjhfg_ihkj_^kl\_ggh^Zghkms__[eb`_dyauq_kl\mq_fd^moh\ghfm
�ojbklbZgkl\m@Wlhijyfhgm`ghkdZaZlvDZglbZgkl\hb_klvihjh`^_gb_eh`ghc[he_ag_gghc
^moh\ghklb\DZgl_^_ckl\bl_evghg_lm`_gbdZdh]hyauq_kl\ZlZddZdg_lfZl_jba_febG_l
fZl_jba_febb\h\k_ckh\j_f_gghcnbehkhnbbihjh`^_gghcijhl_klZglbafhfkh[hjghf
p_jdh\ghfhiul_^Zgh[ulb_^mrZfbjZfZlva_fey^hjZpbhgZebklbq_kdh]hjZkiZ^_gbygZkm[t_dl
bh[t_dl^h\kydh]hhl\e_q_ggh]hagZgbyKh[hjghklv`_fh`_l[ulvebrvbagZqZevghbqm^_kgh
h[j_l_gZdg_cg_liml_cq_j_aijhl_klZglkdbcbg^b\b^mZebafuoh^banbehkhnkdh]hdjbabkZb
_klv\uoh^bakm[t_dlb\ghklbbhl\e_q_gghc^moh\ghklbijhl_klZglbafZ\kh[hjghklvb
p_jdh\ghklv\ha\jZldj_Zebafmbhglheh]bq_kdhfmh[t_dlb\bafm
Hlj_q_gb_hljZamfZfbjZk_]h[_amfb_\;h]__klv\ukrbcih^\b]k\h[h^uZg_jZ[kl\hb
fjZdh[_kb_hlj_q_gb_fhlfZeh]hjZamfZij_h^he_gb_fh]jZgbq_gghklbeh]bdbh[j_lZ_lkyjZamf
�_klv/RJRVhgfbklbq_g@FZeucjZamfnmgdpbhgbjm_ldZdhlk_q_ggZyqZklv[hevrhcjZamf
nmgdpbhgbjm_l\p_evghc`bagb^moZFZeucjZamf\k_]^Zijhlb\hihklZ\ey_lkm[t_dlbh[t_dl
[hevrhcjZamfihklb]Z_llh`^_kl\hkm[t_dlZbh[t_dlZFZeucjZamf^bkdmjkb\_g[hevrhc
jZamfbglmblb\_gEh]hkZg_l\gh\hcbgh\_cr_cnbehkhnbbg_l_]h^Z`_m=_]_eyg_l_]hlZf
]^_pZjkl\m_ljZpbhgZebafKZfZb^_yEh]hkZ_klvb^_yk\ys_gghcj_eb]bhaghcnbehkhnbbhgZ
qm`^Znbehkhnbbihebp_ckdhcfbjkdhcgh\vh[j_klbml_jyggucEh]hknbehkhnbyfh`_lebrv
iml_fihk\ys_gby\lZcguj_eb]bhaghc`bagbebrvijbh[s_gb_fd`bagbEh]hkZijbh[j_lZ_lky
hgdZdhj]ZgihagZgbyjZpbhgZebklbq_kdhceh]bd__klv[he_ag_ggZyh]jZgbq_gghklv
ihke_^kl\b_]j_oZ\Eh]hk_[_kij_^_evghklva^hjh\vyJZpbhgZebkluex[yl\b^_lvjZpbhgZebaf
bbgl_ee_dlmZebafbf_gghlZf]^__]hg_l]^_hgij_h^he_\Z_lky\j_eb]bhaguo^h]fZlZo\
j_eb]bhaghfh[t_dlb\baf_bj_eb]bhaghfj_Zebaf_Bl_`_jZpbhgZebklug_\b^yljZpbhgZebafZb
bgl_ee_dlmZebafZ\h]jZgbq_gbyo\_jujZamfhfbgZmdhc\hl^Zgbb\k_]hh[t_dlb\gh]hbj_Zevgh]h
\h\eZklvfZeh]hjZamfZDZglZg_kqblZxljZpbhgZebklhflh]hDZglZdhlhjuc^himkdZe\_jmebrv
\ij_^_eZojZamfZdhlhjucjZpbhgZebklbq_kdbhl\_j]Zeqm^_kgh_dhlhjuc\k_[ulb_kdh\Ze
jZpbhgZevgufbdZl_]hjbyfbihklZ\bej_Zevghklv\aZ\bkbfhklvhlihagZxs_]hkm[t_dlZGhgZlhf
`_hkgh\ZgbbgZdhlhjhfDZglg_ijbagZ_lkyjZpbhgZebklhfjZpbhgZebklZfb^he`gu[ulv
ijbagZguWdd_jlb;_f_[eZ`_gguc:\]mklbgbKdhllWjb]_gZdZlhebdbbijZ\hkeZ\gu_\k_
\_jmxsb_\P_jdh\vb\k_\k_l_dh]h\bklhjbbijbgylhgZau\ZlvfbklbdZfbWlhfm
aehmihlj_[e_gbxkeh\ZfbihjZiheh`blvij_^_eBf_gghl_dhlhju_i_j_ghkyl\_jmbfbklbdm
bkdexqbl_evgh\km[t_dlb\gmx^_ckl\bl_evghklvq_eh\_q_kdh]h^moZl_dhlhju_hljbpZxl
fbklbq_kdmxj_Zevghklv[ulbybimlbkh_^bg_gbykg_chljbpZxlqm^_kgmxlZcgm
ij_hkms_kl\e_gby\fbj_h[t_dlb\ghf\fbjh\hc^mr_l_^he`gu[ulvijbagZgujZpbhgZebklZfb
FbklbdZfbhklZxlkyl_dhlhju_\k_]^Zbfb[uebl_^eydhlhjuo\_jZ\ur_agZgbybjZamfhfg_
h]jZgbqb\Z_lky^eydhlhjuolZbgkl\Zbqm^_kZj_Zevgubh[t_dlb\guGhfbgZebkluh[uqgh
jZpbhgZebkluj_Zebkluh[uqghfbklbdbJZpbhgZebklul_^eydh]hmljZq_ghj_Zevgh_kh^_j`Zgb_
bj_Zevguckfukekeh\bihgylbcfbklbdbl_^eydh]hkeh\Zbihgylbyihegu`b\h]hj_Zevgh]h
kh^_j`ZgbybkfukeZKm[t_dlb\gZyfbklbdZg__klvfbklbdZih^ebggZyhgZbeexahjgZlhevdh
h[t_dlb\gZyfbklbdZfbklbdZih^ebggZyH[wlhf[m^_l_s_j_qv
KhagZl_evguci_j_oh^hlhl\e_q_gghcnbehkhnbbkZfh^h\e_xs_]hjZkkm^dZddhgdj_lghc
nbehkhnbbp_ehklghc`bagb^moZg_nbehkhnbbqm\kl\ZZnbehkhnbbhj]Zgbq_kdh]h^moZ
jZkdju\Z_l\hafh`ghklviheh`bl_evgh]hj_r_gbyijh[e_fj_Zevghklbk\h[h^uebqghklb
JZpbhgZebklbq_kdZynbehkhnby[_kkbevgZjZaj_rblvijh[e_fmhlghr_gbyUDWLRjZkkm^dZd
�bjjZpbhgZevghc^_ckl\bl_evghklbeyfbklbq_kdhcnbehkhnbblZdh]haZljm^g_gby[ulvg_fh`_l
�_ckl\bl_evghklvbjjZpbhgZevgZ^eyhl\e_q_ggh]hjZkkm^dZgh^eyhj]Zgbq_kdh]hjZamfZ
�jZkdju\Z_lkyhj]Zgbq_kdbcjZamf^_ckl\bl_evghklbeyEh]hkZ\ihagZxs_fkm[t_dl_
�jZkdju\Z_lkyEh]hk\ihagZ\Z_fhf[ulbbeynbehkhnbbdhlhjmxfugZau\Z_ffbklbq_kdhc\
hlebqb_hljZpbhgZebklbq_kdhcj_Zevghklv[ulbyg_fh`_l[ulvih^hj\ZgZgbdZdhcjZkkm^hqghc
j_ne_dkb_cJ_Zevghklv^ZgZg_ihkj_^kl\_gghb^Zgimlvkh_^bg_gbykg_cq_j_ap_evgmx`bagv
�^moZq_j_ajZamfhj]Zgbq_kdbceyjZpbhgZebklbq_kdhcnbehkhnbbk\h[h^Zg_ihklb`bfZb\k_]^Z
�k\h^blkydg_h[oh^bfhklbbebhdZau\Z_lkybeexab_ceyfbklbq_kdhcnbehkhnbbk\h[h^Z_klv
j_ZevgZy^_ckl\bl_evghklvbjjZpbhgZevgZ^eyjZpbhgZebklbq_kdhcbgl_ee_dlmZebklbq_kdhc
nbehkhnbbghihklb`bfZ^eynbehkhnbbp_evgh]h^moZEbqghklvbjjZpbhgZevgZ^ey
jZpbhgZebklbq_kdhcnbehkhnbbb\k_]^ZjZaeh`bfZbgZqlhgb[m^vk\h^bfZiZgl_bklbq_kdbc
fhgbafbebZlhfbklbq_kdbciexjZebafhdZau\Zxlkyjhdh\ufbij_^_eZfbjZpbhgZevghcfukeb
�eyfbklbq_kdhcnbehkhnbbebqghklvbagZqZevgZg_jZaeh`bfZihklb`bfZ\_^bgkl\_gghklb
k\h_]h\_qgh]h[ulbyJZpbhgZebklbq_kdZynbehkhnby[_kkbevgZj_rblvijh[e_fmaeZlZd
�k\yaZggmxkijh[e_fhck\h[h^ubebqghklbeyfbklbq_kdhcnbehkhnbbijh[e_fZaeZjZaj_rbfZ
wlh__ijh[gucdZf_gv
L_dhlhju_\_jyl\fbkkbxJhkkbbZ\g__fh`ghlhevdh\_jblvl_\k_]^Z\b^_ebb\k_]^Z[m^ml
\b^_lvwlhijba\Zgb_\l\hjq_kdhf^hklb`_gbbj_eb]bhagh]hkbgl_aZj_eb]bhagh]hkbgl_aZb\
`bagbb\khagZgbbHl\e_q_ggZynbehkhnbyg_fh`_lmgZkkha^Zlvgbq_]haZf_qZl_evgh]h__
jZ[hlZmgZk\emqr_fkemqZ_ebrvi_^Z]h]bq_kdZy?kebkms_kl\m_lk\h_h[jZaguc^moJhkkbblh
^mowlhlbs_lbklbgudZdimlbb`bagbl_bklbgu`b\hcdhgdj_lghcLhevdh\wlhffh`_l[ulv
gZr_\k_fbjghbklhjbq_kdh_^_ehImlvwlhl[uem`_mdZaZghkgh\hiheh`gbdZfbkeZ\yghnbevkl\Z
�Dbj__\kdbfbOhfydh\ufgZimlbwlhfklhyeblZdb_k\_lhqbdZdhklh_\kdbcbeKheh\v_\bih
imlbwlhfmohlylb^lbij_^klZ\bl_ebgZrbogh\_crbofbklbq_kdbol_q_gbck_ihiuldb
aZ]emrblvwlm\_ebdmxljZ^bpbxljZ^bpb_c^bnn_j_gpbjh\Zgghcbhl\e_q_gghcdmevlmjufh]ml
bf_lvagZq_gb_ebrvwe_f_glZjgh_b\lhjhkl_i_ggh_Kf_rgh[ueh[uijhlb\hihklZ\blv^mom
�hklh_\kdh]h^moDh]_gZbebJbdd_jlZ
Nbehkhnby^he`gZ[ulvk\h[h^ghc^he`gZbkdZlvbklbgmghbf_gghk\h[h^gZynbehkhnby
nbehkhnbyk\h[h^uijboh^bldlhfmqlhebrvj_eb]bhaghebrv`bagbp_evgh]h^moZ^Z_lky
bklbgZb[ulb_
�Zijhklblfg_qblZl_evbglmblb\ghZnhjbklbq_kdmxnhjfmbaeh`_gbyij_h[eZ^Zxsmx\wlhc
dgb]_GhnhjfZwlZg_kemqZcghy\beZkvbg_\u^mfZgZnhjfZwlZ\gmlj_gg_g_ba[_`gZhgZ
�\ul_dZ_lbahkgh\gh]hmklj_fe_gby^moZbg_fh`_l[ulvbghceyf_gy\_jZ_klvagZgb_kZfh_
\ukr__bkZfh_bklbggh_agZgb_bkljZggh[ueh[ulj_[h\Zlvqlh[uy^bkdmjkb\ghb^hdZaZl_evgh
h[hkgh\u\ZebhijZ\^u\Zek\hx\_jml_ih^qbgye__gbar_fmbf_g__^hklh\_jghfmagZgbx
=E::,,?J:BAG:GB?
,
G_lZd^Z\gh_s_i_j_^h\hfmkhagZgbxij_^klZ\eyekyj_r_ggufbmijZa^g_gguf^j_\gbckihj
agZgbyb\_juKZfZihklZgh\dZwlh]h\_dh\_qgh]h\hijhkZijhba\h^beZ\i_qZle_gb_ZgZojhgbafZ
Dlhlhevdhg_ih\lhjyedhglh\kdh]hmq_gbyhlj_onZabkZojZa\blbybg_i_eih[_^gh]h]bfgZ
lj_lv_fmihablb\ghgZmqghfmi_jbh^m"I_j_^h\Zybgl_eeb]_gpby\k_okljZgi_j_`b\ZeZ\xghklb
iZnhkhdhgqZl_evghcih[_^uagZgbyb[_a\ha\jZlgh]hihjZ`_gby\_juZbgl_eeb]_gpbyjmkkdZykh
k\hckl\_gghc_ckdehgghklvxddjZcghklyfkhkljZklghc\_jhci_j_`beZwlhihjZ`_gb_\kydhc
\_jubih\_jbeZ\agZgb_GhaZihke_^gb_]h^udZjlbgZbaf_gbeZkvL_i_jvhljbpZgb_\_jub
bkdexqbl_evgh_ml\_j`^_gb_agZgbyklZgh\blkyZgZojhgbafhfKihjagZgbyb\_ju\gh\v
h[hkljy_lkyblj_[m_li_j_kfhljZGZrZwihoZklhblih^agZdhf[h]hbkdZgby;h]hbkdZgb_
hljZabehkv\kh\j_f_gghcebl_jZlmj_h[h]hbkdZgbbibrml]Za_lub`mjgZeuh[h]hbkdZgbb
]jhfdh]h\hjyl\h[s_kl\Zobkh[jZgbyoNZdldhj_ggh]hbaf_g_gbygZkljh_gbyihqlbg_lj_[m_l
ihkeZggh]h\b^_gvybklbguhagZgbbb\_j_"hijhkwlhllj_[m_lnbehkhnkdh]hbikboheh]bq_kdh]h
m]em[e_gbylZddZdhgg_fh`_l[ulvj_r_gbkdexqbl_evgufhl^Zgb_fk_[ykm[t_dlb\guf
gZkljh_gbyf
Kms_kl\m_lljblbibq_kdboj_r_gby\hijhkZh\aZbfhhlghr_gbbagZgbyb\_jubdZdm\b^bf
gb`_j_r_gbywlbg_kfhljygZjZaebqbykoh^ylky\lhfqlhh^bgZdh\hijbagZxldhj_ggmx
ijhlb\hiheh`ghklvagZgbyb\_jug_bsmlh[s_cih^ihq\u\]em[bg_Bihlhfmlbibq_kdb_
j_r_gbywlbij_^eZ]Zxl\u[bjZlvf_`^magZgb_fb\_jhcbg_ba[_`gh\u[bjZxlbebagZgb_beb
\_jmbebba\_klgmxijhihjpbxagZgbybba\_klgmxijhihjpbx\_ju\aZbfgh^jm]^jm]Z
h]jZgbqb\Zxsb_Ljbj_r_gbyy[unhjfmebjh\ZelZd\f\_joh\_gkl\hagZgbybhljbpZgb_\_ju
\f\_joh\_gkl\h\_jubhljbpZgb_agZgby\f^mZebafagZgbyb\_juI_j\h_j_r_gb_^he]h_\j_fy
]hkih^kl\h\ZehbkqblZehkvkZfufi_j_^h\ufHls_ie_gghchlgZjh^gh]hp_eh]hbgl_eeb]_gpbb
\k_]hfbjZih\_jbehkvqlhhgZhdhgqZl_evgh\klmibeZ\lj_lbcnZabkjZa\blbyhdhgqZl_evgh
hk\h[h^beZkvhli_j_`bldh\ijhreh]hqlhagZgb_f^eyg__bkq_jiu\Z_lky\hkijbylb_fbjZb
khagZl_evgh_hlghr_gb_dfbjmqlh\k_q_eh\_q_kl\hlh]^ZebrvklZg_lgZ\ukhlmkZfhkhagZgby
dh]^Z\uj\_lbak\h_c^mrbk_fy\_jubhl^Zklky]hj^hfmkZfh^_j`Z\ghfm\k_kbevghfmagZgbx
hbgkl\mxsbcjZpbhgZebaflZdoZjZdl_j_g^ey\lhjhciheh\bgu;,;\_dZohlyihablb\guc^mo
wlh]h\_dZagZqbl_evghhlebqZ_lkyhlijhk\_lbl_evgh]h^moZ\_dZ;9,,,JhfZglbq_kdZyj_Zdpby
gZqZeZ;,;\_dZhieh^hl\hjbeZk\hc\_dbklhjbafhfbb^__cjZa\blbyIh^\_j]g_fZgZebamwlhl
hiulhdhgqZl_evghcaZf_gu\_juagZgb_f
AgZgb_g_fh`_lmgbqlh`blv\_jmbaZf_gblv\_jmWlhij_`^_\k_]h^he`gh[ulvikboheh]bq_kdb
ijbagZghIkboheh]bx\_jufu\klj_qZ_fmkZfuodjZcgbojZpbhgZebklh\mkZfuonZgZlbq_kdbo
klhjhggbdh\gZmqghihablb\gh]h\a]ey^ZgZfbjGZwlhfgh]hjZam`_mdZau\ZehkvEx^b
gZmqgh]hkhagZgbyihegu\kydh]hjh^Z\_jb^Z`_km_\_jbc\_ju\ijh]j_kk\aZdhghf_jghklv
ijbjh^u\kijZ\_^eb\hklv\khpbZebaf\_ju\gZmdmbf_ggh\_juhavfbl_kZfuodjmiguo
]eZrZlZ_\gZklmie_gbyihablb\ghc\_jul_odhlhju_\hbfy[m^ms_]hq_eh\_q_kl\ZkljZklgh
hljbpZebj_eb]bhagmx\_jmDhglZN_c_j[ZoZKi_gk_jZFZjdkZHDhgl[ueg_lhevdh
\_jmxsbcihk\h_cikboheh]bq_kdhcijbjh^_ghbgZklhysbcfbklbdhg\_jbe\q_eh\_q_kl\h
dhlhjh_k[eb`Zehkv^eyg_]hk\_qghc`_gkl\_gghklvxojbklbZgkdhcfbklbdbbdhgqbe
ihkljh_gb_fihablb\ghcj_eb]bbq_eh\_q_kl\ZkdmevlhfgZihfbgZxsbfdZlhebq_kl\h
EN_c_j[Zoihijbjh^_k\h_c[uej_eb]bhagufZl_bklhfbkljZklguf]eZrZlZ_fj_eb]bb
q_eh\_q_kl\ZKi_gk_j\_jbe\k\h_G_ihagZ\Z_fh_b\fbjh\h_jZa\blb_FZjdk\_jbe\khpbZebaf
\[m^ms__h[s_kl\h\jZamfgmx^bZe_dlbdmfZl_jbZevgh]hwdhghfbq_kdh]hijhp_kkZikboheh]by
\_jue_`bl\hkgh\_jZpbhgZebklbq_kdh]hgZmqgh]hfZjdkbafZk_wlbex^bhljbpZeb\_jm
k\hbfkhagZgb_fghhgb\_jbeb\jZagu_\_sbqZklhklhev`_g_\b^bfu_dZdbh[t_dluih^ebggh
j_eb]bhaghc\_jub^bfZyeb\_svkhpbZebafbebijh]j_kkbeb\k_h[t_fexsZygZmdZbfh]mleb
wlb\_sb[ulvij_^f_lZfbagZgby"k_wlhikboheh]bq_kdbij_^f_lu\_ju;ulvfh`_llml
ba[bjZxlkyg_^hklhcgu_ij_^f_lu\_ju[ulvfh`_llmlkh\_jrZ_lkyb^hehihdehgkl\h`b\hc;h]
ih^f_gy_lkyh]jZgbq_ggufbbhlghkbl_evgufb\_sZfbghkZfhikboheh]bq_kdh_khklhygb_\_ju
�g_mijZa^gy_lkyhghhklZ_lky\kbe_Z`_\_^bgkl\_gghklvb\_joh\_gkl\hgZmqgh]hagZgbyfh`gh
ebrv\_jblvgZmqghihablb\gh^hdZaZl_evghg_evayml\_j`^ZlvwlhckZfh^_j`Z\ghklbb
iehob_Lj_[h\Zgb_gZmqgh]hh[hkgh\Zgby\_ju^hdZaZl_evkl\Zbklbgghklb\_juikboheh]bq_kdb
g_e_ihbh[gZjm`b\Z_lg_ihgbfZgb_kZfhcijbjh^u\_juLj_[h\Zgb_wlh\_^vg_\uihegy_lky
ijhlb\gbdZfbj_eb]bhaghc\_jubklhjhggbdZfb\_juihablb\bklbq_kdhckhpbZevghcbo\_jZ
lZd`_g_gZmqgZg_^hdZaZl_evgZg_m[_^bl_evgZ^eyl_omdh]h\heygZijZ\e_gZ\^jm]mxklhjhgm
GZklmie_gb_kh\_jr_ggh]hkhklhygby\khpbZebklbq_kdhfh[s_kl\_lZd`_g_^hdZam_fhdZdb
gZklmie_gb_kh\_jr_ggh]hkhklhygby\pZjkl\_;h`v_fIhwlhfmiha\hebl_evghij_^ihq_klv\_jm\
pZjkl\h;h`v_Ijhe_lZjbZlgZijbf_j!lZdZy`_g_\b^bfZy\_svdZdbgZpbyIhwlhfm
iha\hebl_evghba[jZlvgZpbxij_^f_lhfk\h_c\_ju:^h]fZlufZl_jbZebafZlZd`_\g_gZmqgub
lZd`_g_^hdZam_fudZdb^h]fZluojbklbZgkdh]h[h]hkeh\byLjbnZabkZDhglZg_ojhgheh]bq_kdb
kf_gyxlh^bg^jm]hc\bklhjbbZkhkms_kl\mxl\q_eh\_q_kdhf^mo_MdZ`^hc`b\hc^mrb_klvg_
lhevdhgZmqgh_ghbf_lZnbabq_kdh_bfbnheh]bq_kdh_hlghr_gb_dfbjm
_jZ\[h]ZgZmdbgug_ihrZlgmeZkvDjbabkkh\_jrZ_lkyg_lhevdh\\_joZonbehkhnkdhcfukeb
ghb\gbaZoiheh`bl_evghcgZmqghcjZ[hluG_lhevdhnbehkhnbyb]ghk_heh]byghbkZfZgZmdZ
kgbamij_h^he_\Z_lfgh`_kl\hb^heh\b[h`dh\bjZkrZlu\Z_ll_h[s_ijbgylu_hkgh\uagZgby
�dhlhjufbgZb\ghiblZeZkvfZl_jbZebklbq_kdZybihablb\bklbq_kdZynbehkhnby@GZmqguc
djbabkaZr_elZd^Ze_dhqlhgug_rg___kl_kl\hagZgb_hljbpZ_lkZfhkms_kl\h\Zgb_fZl_jbb
mgb`Z_lfZl_jbx\lhch[eZklbdhlhjmxhgZkqblZeZ[_ajZa^_evghk\h_cKlhblmdZaZlvlhevdhgZ
we_dljhfZ]gblgmxl_hjbxkh\j_f_gghcnbabdbgZwg_j]_lbafbliy\e_gbyKh\j_f_ggZygZmdZ
lZd`_jZkrZlu\Z_lhkgh\u^Zj\bgbafZbg_^Z\gh_s_]hkih^kl\h\Z\r_cl_hjbbjZa\blbyblZebaf
\k_[he__b[he__ih[_`^Z_lf_oZgbafIj_h^he_\Z_lkykZfh^h\hevkl\hmq_guobo^h]fZlbq_kdh_
hlghr_gb_dg_au[e_fufhkgh\ZfgZmdbaZf_gy_lkyhlghr_gb_fdjblbq_kdbfh[eZklvgZmqgh]h
agZgby\lhj]Zxlkygh\u_y\e_gbydhlhju_dZa_gguc^h]fZlbafmq_guog_^Z\gh_s_hl\_j]ZedZd
�k\_jot_kl_kl\_ggh_^himkdZ_fh_ebrvkm_\_jb_f@Hl\_ju\_^bgmx\k_h[t_fexsmx
^h]fZlbq_kdmxgZmdmihklb]ZxsmxlZcgmfbjh\h]hf_oZgbafZhl\_ju\fZl_jbZebaf\f_oZgbaf
\w\hexpbhgbafbijhq!g_hklZ_lkydZfgygZdZfg_:k^jm]hcklhjhgunbehkhnbyb
]ghk_heh]by\uykgbebqlhgZmdZkZfZk_[yg_fh`_lh[hkgh\Zlvg_fh`_lmdj_iblvk_[y\ij_^_eZo
lhqgh]hagZgbyKZfbi_j\hhkgh\ugZmdblj_[mxlbgh]hnbehkhnkdh]hh[hkgh\ZgbyK\hbfb
dhjgyfbgZmdZmoh^bl\]em[vdhlhjmxg_evaybkke_^h\ZlvijhklhgZmqghZ\_joZfbk\hbfbgZmdZ
ih^gbfZ_lkydg_[mGZwlhcihq\_kh\_jrZ_lky]ghk_heh]bq_kdbcdjbabkdhlhjucgZqZekyk
ijbau\ZdDZglmZ\^Zevg_cr_fk\h_fjZa\blbb^he`_gij_h^he_lvbdZglbZgkl\hwlm^eyfgh]bo
we_f_glZjgmxrdhem\dhlhjhcgZmqgh_agZgb_aZsbsZxlhlkd_ilbpbafZbebrZxl_]h
Z[khexlghcijblyaZl_evghklb
GZmdZhljbpZ_ljZamfbhibjZ_lkygZjZamfhibjZ_lkygZhiulbh]jZgbqb\Z_lhiulLmlkdjulu
ZglbghfbbgZmdbgZdhlhju_^he`_g[ulvijheblnbehkhnkdbck\_lGb`_fum\b^bfihq_fm
�h[uqgu_h[hkgh\ZgbygZmqgh]hagZgbyg_m^h\e_l\hjbl_evguZ`_^eyex^_cgZmqgh]hkhagZgby
klZgh\blky\k_ykg_cbykg_cqlhgZmdZijhklhg_dhfi_l_glgZ\j_r_gbb\hijhkZh\_j_
�hldjh\_gbbqm^_bliZbdZdZygZmdZ\havf_lgZk_[ykf_ehklvj_rZlvwlb\hijhku"_^vg_
nbabdZ`_g_obfbyg_nbabheh]byg_iheblbq_kdZywdhghfbybebxjbkijm^_gpby"GZmdbg_l
�_klvlhevdhgZmdb@B^_ygZmdb_^bghcb\k_jZaj_rZxs_ci_j_`b\Z_lk_jv_agucdjbabk\_jZ\
wlhlfbniZeZhgk\yaZg[uekihablb\ghcnbehkhnb_cbjZa^_ey_l__km^v[mkZfZ`_gZmdZiZklv
[he__lhj`_kl\m_l\kh\j_f_gghcgZmqghnbehkhnkdhcfukebGZmdZgbq_]hg_agZ_lhlhf_^bghf
jZamf_dhlhjuc\kbeZo[ue[uhljbpZlvqm^_kgh_R_eebg]beKheh\v_\[hevr_ijbagZ\Zeb
jZamfq_fKi_gk_jbFbeevq_fDh]_gb:\_gZjbmkbhgb`_[hevr_ijbagZ\Zeb\hafh`ghklv
qm^_kgh]h
Lj_[h\Zgb_gZmqghc\_juaZf_gu\_juagZgb_f_klvdZdfum\b^bfhldZahlk\h[h^uhl
k\h[h^gh]hba[jZgbybhl\hevgh]hih^\b]Zlj_[h\Zgb_wlhmgb`Z_lq_eh\_dZZg_\ha\urZ_l_]h
GbdZdZynbehkhnbyg_fh`_l^Zlv\_jubaZf_gblv\_juhgZfh`_lebrvih^\_klbd\_j_ebrv
mkljZgblvg_dhlhju_ij_iylkl\byIjb\_^mbklhjbq_kdbihmqbl_evgucijbf_j\aZbfhhlghr_gby
f_`^m\_jhcbagZgb_fHjb]_g[uekZfuf]_gbZevgufmfhfkj_^bmqbl_e_cp_jd\b_]h
kijZ\_^eb\hkjZ\gb\Zxlk\_ebqZcrbfbnbehkhnZfbNbehkhnkdbfbmkbebyfbjZamfZiulZeky
Hjb]_gijhgbdgmlv\lZcgmkhhlghr_gbyf_`^m;h]hfHlphfbKughfbfm^jhklbHjb]_gZg_^Zgh
[ueh\iheg_ihklb]gmlvwlmlZcgmHjb]_gkebrdhfjZpbhgZebklbq_kdbj_rZeojbklheh]bq_kdmx
ijh[e_fmb^Zeih\h^dZjbZgkdhc_j_kb:nZgZkbc_ebdbcg_h[eZ^Zenbehkhnkdbfmfhf
Hjb]_gZhg[ueg_nbehkhnZijhklhcq_eh\_dihqlbfeZ^_g_pihkjZ\g_gbxkHjb]_ghfB\hl
lZcgZijbjh^uOjbklZlZcgZkhhlghr_gbyf_`^mi_j\hcb\lhjhcbihklZkvxhldjueZkvbf_ggh
:nZgZkbxbaZ:nZgZkb_fihr_e\_kvojbklbZgkdbcfbj=ghklbdbi_j\uo\_dh\ojbklbZgkdhcwju
[uebfh]mqbfbmfZfbkl\hjq_kdhcnZglZab_ckj_^bgbo[ueblZdb_]_gbbdZdZe_glbgGhbo
ih^f_gZ\_juagZgb_fbog_kihkh[ghklvd\he_\hfmih^\b]m\_ju\_eZdj_eb]bhaghfm[_kkbebxb
[_kieh^bxd[em`^Zgbxihimklugyfkh[kl\_gghcfukebbkh[kl\_ggh]h\hh[jZ`_gbyK
j_eb]bhagufbj_Zevghklyfb]ghklbdb[uebjZah[s_gulZddZdg_ijbgbfZebbobjjZpbhgZevgh
Kh[eZag]ghklbpbafZdhj_gblky\hljbpZgbb\bgug_^himkdZxs_ciheghluagZgbyZdl_\_ju
_klvm`_gZqZehbkdmie_gby\bgub\g_f^Zgh\b^_gv_g_\b^bfuo\_s_cbgh]hfbjZ
l_hkhnbq_kdbol_q_gbyogZr_]h\j_f_gbg_evayg_\b^_lv\hajh`^_gby]ghklbpbafZwlh\k_lh`_
`_eZgb_magZlvg_ih\_jb\magZlvgbhlq_]hg_hlj_dZykvbgbdq_fmg_h[yau\Zykv[eZ]hjZamfgh
ih^f_gb\\_jmagZgb_fJZpbhgZebklbq_kdbcihablb\baf_klvh^gZbanhjfaZf_gu\_juagZgb_f
]ghklbpbafbl_hkhnby^jm]ZynhjfZlh]h`_i_j\ZynhjfZ^eyex^_cebr_gguonZglZabbb
\hh[jZ`_gby^hjh`Zsboh]jZgbq_gbyfbagZgby\lhjZynhjfZ^eyex^_cknZglZab_cb
\hh[jZ`_gb_f^hjh`ZsbojZkrbj_gb_fkn_juagZgbyGh\he_\u_dhjgbihablb\bafZb
]ghklbpbafZl_`_hljbpZgb_k\h[h^gh]hZdlZ\_julj_[h\Zgb_qlh[u\k_\_sbklZeb\b^bfufb
blh]^ZebrvhihagZggufb
Ghb\_jZg_fh`_laZf_gblvagZgbyG_evay\_jhcj_rZlv\hijhkh\nbabdbbobfbbiheblbq_kdhc
wdhghfbbbbklhjbbg_evayl_dklZfbk\ibkZgby\hajZ`Zlvijhlb\\u\h^h\gZmdb:\lhghfby
gZmdblZdl\_j^hmdj_ie_gZ\kh\j_f_gghfkhagZgbbqlhbaZsbsZlv__g_q_]hlhjhclbij_r_gby
ijh[e_fuh]jZgbqb\ZxsbcagZgb_ghkbly\ghfjZdh[_kgucoZjZdl_jbihqlbg_aZkem`b\Z_l
jZkkfhlj_gby?keb\_jZ_klvk\h[h^gucih^\b]lhgZmqgh_agZgb__klvly`_euc^he]ljm^Z
\haeh`_ggucgZq_eh\_dZIjbgm^bl_evgZyaZf_gZagZgby\_jhcihqlbgbd_fk_cqZkg_hlklZb\Z_lky
Lj_lbc^mZebklbq_kdbclbij_r_gby\hijhkZh\aZbfhhlghr_gbbagZgbyb\_jugm`ghijbagZlv
]hkih^kl\mxsbfgZb[he__khhl\_lkl\mxsbfkh\j_f_gghfmi_j_oh^ghfmkhklhygbxq_eh\_q_kl\Zb
jZahj\Zgghfm_]hkhagZgbxWlhldhfijhfbkkguc^mZebafijbagZ_lbagZgb_b\_jmgh\ba\_klguo
ijhihjpbyokh]jZgbq_gbyfbbiulZ_lkymklZgh\blveh`gucfbjagZgbyb\_juFh`gheb
�mZebafwlhlhq_gvkh[eZagy_lkh\j_f_ggh]hdmevlmjgh]hq_eh\_dZm`_g_fbjys_]hkykiheguf
hljbpZgb_f\_ju\]em[bg_k_j^pZk\h_]h`Z`^ms_]h\_jughg_bf_xs_]hkbeij_h^he_lv
jZpbhgZebafkhagZgbyKh\j_f_ggh_eb[_jZevgh_ \rbjhdhfkfuke_wlh]hkeh\Z\fkhagZgb_g_
hljbpZ_l\_jugh\b^bl\\_j_ijhba\hevgh_km[t_dlb\gh_g_h[yaZl_evgh_ijb[Z\e_gb_^mr_\ghc
`bagbblhevdhagZgbxijb^Z_lh[t_dlb\gh_bh[s_h[yaZl_evgh_agZq_gb_Imlbdih^ebgguf
j_Zevghklyfml_jyguJZpbhgZebklbq_kdbfkhagZgb_fbkZfhih]jm`_gb_f\km[t_dliulZxlky
\hkkha^Zlvml_jyggh_Ml_jyeb;h]ZbklZeb\u^mfu\Zlv[h]h\;h]hkhagZgb_aZf_gbehkv
[h]hbah[j_l_gb_fWlhljhdh\hcijhp_kkkf_jlb`b\h]h;h]Z\q_eh\_q_kdhfkhagZgbbgZr_ek\h_
]_gbZevgh_hljZ`_gb_\nbehkhnbbDZglZ^moh\gh\eZkl\mxs_]hb^hkboihjgZ^_\jhi_ckdbf
khagZgb_fBf_gghDZglnbehkhnkdbnhjfmebjh\Zewlmhlhj\Zgghklvhl`b\uobklhdh\[ulbywlh
[_kkbeb_\hkijbgylv`b\h_dhgdj_lgh_[ulb_b`b\h]hdhgdj_lgh]h;h]ZQ_eh\_dhklZeky
h^bghdbfkZfkkh[hci_j_^[_a^ghcimklhluhlj_aZggufhl`b\hcdhgdj_lghklbb_fmhklZehkv
ebrvihklmebjh\Zlvml_rbl_evgh_ebrvkm[t_dlb\gh\hkkha^Z\Zlvml_jyggmx[h`_kl\_gghklv\
fbj_DZglb_klvhkgh\hiheh`gbd^mZebklbq_kdh]hj_r_gbykihjZagZgbyb\_juHgijbagZ_l\_jm
baZsbsZ_lZ\lhghfghklv\_jug_aZ\bkbfhklv__hlagZgbyGhZ\lhghfghklvwlZkZfZy`ZedZy
g_aZ\bkbfhklvwlZ\iheg_dZ`msZykyDZgldjZcgbcbkdexqbl_evgucjZpbhgZebklhg
hl\_j]Z_l\k_qm^_kgh_jZpbhgZebabjm_l\_jm\\h^blj_eb]bx\ij_^_eujZamfZbg_^himkdZ_l
\_jug_jZpbhgZevghcg_jZaj_rZ_lj_eb]bbijhlb\ghcagZgbxJZpbhgZevgh_agZgb_ijh^he`Z_l
]hkih^kl\h\Zlvkgbf^he`gZkhh[jZah\Zlvky\_jZbh]jZgbqb\Zlvk_[y\_e_gbyfbijhk\_s_ggh]h
�jZamfZmZebafwlhl^himkdZxsbc\_jmghh]jZgbqb\Zxsbc__jZpbhgZevgufkhagZgb_fhq_gv
oZjZdl_j_gDZglbZgkl\h_klvihjh`^_gb_hljbpZl_evguoklhjhgijhl_klZglbafZihj\Z\r_]hk
ljZ^bpb_ckh[hjgh]hkhagZgbyG_lhevdhijhl_klZglughbg_hdZlhebdbih^Z\e_ggu_
kh\j_f_gghklvxklu^ylkyk\h_c\_jub]hj^ylkyk\hbfagZgb_fJ_eb]bhagZy\_jZ\ujh`^Z_lky\
fhjZebafb\ihklmeZlu\heblZddZdi_j_klZxl\b^_lvj_Zevghklv[ulbybj_Zevghklv;h`_kl\Z
hlhj\Z\rbkvhlbklhqgbdZMg_hijhl_klZglZ=ZjgZdZbg_hdZlhebdZEmZabgbq_]hm`_g_hklZehkv
hlj_Zevghc\_jukhagZgb_bobkdexqbl_evghjZpbhgZebklbqghDZdfum\b^bfgb`_\_jZ_klv
nmgdpby\hebgh\_jZdZdkm[t_dlb\gh_bijhba\hevgh_ikboheh]bq_kdh_khklhygb_aZ\bkys__hl
h]jZgbq_gbyagZgbybhlgZkljh_gbc_klvbebwkl_lbq_kdZyaZ[Z\ZbebfhjZevgh_fZeh^mrb_
JZpbhgZebklbq_kdh_\ujh`^_gb_ijhl_klZglbafZ\j_eb]bx\ij_^_eZojZamfZ_klvdhfijhfbkkb
hldZahlih^\b]ZkZfhhlj_q_gby\kydhc\_jhcij_^iheZ]Z_fh]hghkkhojZg_gb_fml_rbl_evguo
ihklmeZlh\
,,
L_i_jvh[jZlbfkydnbehkhnkdhfmZgZebamijbjh^uagZgbyb\_jujZaguonhjfZo
jZkijhkljZg_ggh_mq_gb_hijhlb\hiheh`ghklbagZgbyb\_juijhlb\hiheh`ghklbihgylhc\g_rg_
bg_hkfuke_gghclj_[m_li_j_kfhljZIhdeZkkbq_kdhfmb\_qghfmhij_^_e_gbx\_juh^bgZdh\h
p_gghfmb\j_eb]bhaghfb\gZmqghfhlghr_gbb\_jZ_klvh[ebq_gb_\_s_cg_\b^bfuo
ijhlb\hiheh`ghklvwlhfmagZgb_fh`_l[ulvhij_^_e_ghdZdh[ebq_gb_\_s_c\b^bfuoKZfh
kh[hxjZamf__lkyqlhkeh\h\b^bfucbg_\b^bfucgm`ghihgbfZlv\k_h[t_fexs_g_\
kfuke_ajbl_evgh]h\hkijbylbybg_\kfuke_\g_rg_]h\hkijbylbyZ\kfuke_ijbgm^bl_evghc
^Zgghklbbebhlkmlkl\byijbgm^bl_evghc^Zgghklbb^bfu_l_ijbgm^bl_evgh^Zggu_\_sb
kly`Zlvh[eZklv\_juKh\j_f_gghklvijbagZ_lebrvh[eZklv\b^bfuo\_s_cebrv
ijbgm^bl_evgh_ijbgbfZ_lg_\b^bfu_`_\_sb\emqr_fkemqZ_ijbagZ_lebrvdZdkbf\heu
\gmlj_gg_]hkhklhygbyq_eh\_dZhlihq_fmkh\j_f_gghklvlZdijblyaZl_evghb^_kihlbq_kdb
lj_[m_l^hdZaZl_evghc\_jul_ijbgm^bl_evghcl_gZijZ\e_gghcgZ\b^bfu_\_sb
AZfdgm\rbkv\pZjkl\_\b^bfuo\_s_cjZpbhgZevgZykh\j_f_gghklvhljbpZ_l\_jmb^_eZ_l\b^
qlhg_gm`^Z_lky\g_cGhihkfhljbf_s_gZq_fihdhblkywlZm\_j_gghklv\\b^bfuo\_sZob
l\_j^hklvagZgbyhgboG_ihlhfmeblZdkbevgZwlZm\_j_gghklvqlhm\_jh\Zeb\gbo"
gbdZy\ijbjh^magZgbyb\_jufuij_`^_\k_]h^he`gudhgklZlbjh\Zlvh]jhfgh_
ikboheh]bq_kdh_jZaebqb_f_`^mwlbfb^\mfykhklhygbyfbIkboheh]bq_kdZyijhlb\hiheh`ghklv
agZgbyb\_ju[jhkZ_lky\]eZaZ^Z`_q_eh\_dmg_kdehgghfmdnbehkhnkdhfmZgZebamAgZgb_
ijbgm^bl_evgh\_jZk\h[h^gZkydbcZdlagZgbygZqbgZykwe_f_glZjgh]h\hkijbylbybdhgqZy
kZfufbkeh`gufb_]hieh^ZfbaZdexqZ_l\k_[_ijbgm^bl_evghklvh[yaZl_evghklvg_\hafh`ghklv
mdehgblvkybkdexqZ_lk\h[h^m\u[hjZhkijbgbfZ_fZyfghxq_jgbevgbpZijbgm^bl_evghfg_
^ZgZdZdbk\yavqZkl_ckm`^_gbyhgZf_gygZkbem_ldZdb\_kvfbj\b^bfuo\_s_cyg_k\h[h^_g
ijbgylv__bebg_ijbgylvQ_j_aagZgb_fbj\b^bfuo\_s_cgZkbevkl\_ggh\f_gy\oh^bl
�hdZaZl_evkl\hdhlhjuflZd]hj^blkyagZgb_\k_]^Z_klvgZkbeb_ijbgm`^_gb_Lhqlhfg_
^hdZaZghlhm`_g_hl\jZlbfh^eyf_gyihagZ\Zl_evghf\hkijbylbb\b^bfuo\_s_c\
^hdZaZl_evkl\Zo\^bkdmjkb\ghffure_gbbdZd[ul_jy_lkyk\h[h^Zq_eh\_dZhgZg_gm`gZm`_
�:dlagZgbyg__klvZdl\he_\h]hba[jZgby@bihlhfmZdlagZgbybkiulu\Z_lkydZdqlhlhl\_j^h_
bh[yaZl_evgh_lmlihq\Zg_dhe_[e_lkyIjbgm`^_gb_dhlhjhfmfuih^\_j]Z_fky\Zdl_agZgbyfu
h[yaZl_evghbkiulu\Z_fdZdl\_j^hklvagZgbygZkbeb_gZau\Z_lkygZfbh[yaZl_evghklvxIhdZfu
klhbfgZihq\_ikboheh]bq_kdh]hhibkZgbyghgm`ghi_j_\_klbwlbikboheh]bq_kdb_k\hckl\Z
agZgbygZ]ghk_heh]bq_kdbcyaudDZdh[hkgh\u\Z_lkyl\_j^hklvagZgbydZd]ZjZglbjm_lky
h[s_h[yaZl_evghklvagZgby"Mq_gu_kebrdhfqZklh[u\ZxlgZb\guHgbg_hl^Zxlk_[_hlq_lZ\
lhfgZq_fihdhblky\kybojZ[hlZGhnbehkhng_bf__lijZ\Z[ulvgZb\gufhgbs_l
]ghk_heh]bq_kdbohkgh\Zgbcl\_j^hklbagZgbybbah[j_lZ_ljy^l_hjbcKms_kl\m_lfgh]h
]ghk_heh]bq_kdbomq_gbcghfh`ghmklZgh\blvljbhkgh\guolbiZwfibjbafjZpbhgZebaf
djblbpbafIjbkfhljbfkydwlbfhijZ\^ZgbyfagZgby
Wfibjbafh^ghbakZfuofh]ms_kl\_gguogZijZ\e_gbc\l_hjbbagZgbyb\eZklv_]hhkh[_ggh
kbevgZ\iheh`bl_evghcgZmd_Wfibjbaf\b^blbklhqgbdbhijZ\^Zgb_agZgby\hiul_\hiul_`_
bs_lb]ZjZglbcl\_j^hklbagZgbyQlh\wfibjbaf_aZdexq_gZh]jhfgZybg_hijh\_j`bfZyqZklv
bklbguh[wlhfihqlbg_fh`_l[ulvkihjZGh\hlgZqlhkebrdhffZehh[jZsZxl\gbfZgby
Hiulwfibjbdh\ih^hajbl_evghjZpbhgZebabjh\Zghiulwlhll_g^_gpbhaghdhgkljmbjh\Zgb
h]jZgbq_gij_^_eZfbg_kZfbfhiulhfihklZ\e_ggufbWfibjbdbkebrdhfohjhrhagZxlqlh\
hiul_gbdh]^Zg_fh`_l[ulv^Zghhgbkebrdhfm\_j_guqlhqm^_kgh_gbdh]^Zg_[uehbgbdh]^Z
g_[m^_l\hiul_^ZghGhhldm^ZlZdZym\_j_gghklvbahiulZebhgZihq_jigmlZ"HiulkZfihk_[_
hiulg_dhgkljmbjh\ZggucjZpbhgZevghhiul[_a]jZgbqgucb[_af_jgucg_fh`_lklZ\blv
ij_^_eh\bg_fh`_l^Zlv]ZjZglbcqlhg_ijhbahc^_lqm^hl_lhqlhwfibjbdZfij_^klZ\ey_lky
\uoh^ysbfaZij_^_eubohiulZG_jZpbhgZebabjh\Zgguci_j\bqguc`b\hchiulb_klvkZfZ
[_af_jgZyb[_kdhg_qgZy`bagv^hjZpbhgZevgh]hjZkiZ^_gbygZkm[t_dlbh[t_dlIhjZabl_evgh
wfibjbdh\_^vkebrdhfykghqlhwfibjbafijbagZ_llhevdhhiul\jZpbhgZevguoij_^_eZod
hiulm`_g_jZpbhgZevghfmhghlghkblkyhljbpZl_evghdZddfbklbd__^vhiulkZfihk_[_
\aylucdZdbklhqgbd\kydh]hihagZ\Zl_evgh]hiblZgbyg_miheghfhqb\Zewfibjbdh\]h\hjblvaZ
k_[yureh`_qlhg_hiulih\_e_\Z_lwfibjbdZfbZwfibjbdbih\_e_\Zxlhiulhfb_fm
�gZ\yau\Zxlk\hxjZkkm^hqghklvbh]jZgbq_gghklvEmqrbc^h[jhkh\_klg_crbcbawfibjbdh\K
FbeevihqlbqlhkhagZ\Zelhhq_fa^_kvb^_lj_qvghjZpbhgZebklbq_kdbc^mo^Z\be_]hbf_rZe
k^_eZlvkf_eu_\u\h^uGh\_crbc`_wfibjbaf\^mo_:\_gZjbmkZFZoZb^jhiylvijbgbfZ_l
[_kkhagZl_evghjZpbhgZebklbq_kdmxnhjfmDh]^ZdZglbZg_plZdl\_j^hagZ_lqlh\hiul_g_fh`_l
[ulvqm^ZlhwlhihgylghihlhfmqlhhiuldZglbZgpZdhgkljmbjh\ZgjZpbhgZevgufbdZl_]hjbyfb
hgkhagZl_evgh\lbkdZogZ`b\hchiulgZ^_lgZfhj^gbdbhgmdmkblvg_fh`_lGhihq_fm`_g_
dmkZ_lkyhiulwfibjbdh\ihq_fmhgh[_a\j_`_ghlfbklbq_kdbohiZkghkl_c"Wfibjbaf_klv
[_kkhagZl_evgZybihlhfmgbarZynhjfZjZpbhgZebafZhgbf__l^_ehg_ki_j\bqgufb`b\uf
hiulhfZk\lhjbqgufbjZpbhgZebabjh\Zggufl\_j^hklvagZgbymwfibjbafZ_klvl\_j^hklv
jZpbhgZebafZdhgljZ[Zg^gufh[jZahfijh\_^_ggh]hGh\ihke_^g__\j_fygZqbgZ_lky^\b`_gb_
ijhlb\]hkih^kl\Zwlh]hjZpbhgZebabjh\Zggh]hhiulZaZ\hkklZgh\e_gb_\ijZ\Zoi_j\bqgh]h
`b\h]h[_kij_^_evgh]hhiulZ\dhlhjhffh`_l[ulv^Zghg_lhevdhjZpbhgZevgh_ghb
fbklbq_kdh_LZdgZijbf_j!jmkkdbcnbehkhnEhkkdbchjb]bgZevghaZsbsZ_lfbklbq_kdbc
wfibjbafdhlhjuc[_j_lhiulg_jZpbhgZebabjh\ZgghbjZkrbjy_l^h[_kdhg_qghklbkn_jm
\hafh`ghkl_cWfibjbafEhkkdh]hg__klvihablb\bafl_g__klvwfibjbafh]jZgbq_gguc
aZfudZxsbc]hjbahgludZdlhnZlZevghhdZau\Z_lkymh[uqgh]hwfibjbafZLZeZgleb\uc
�Zf_jbdZgkdbcikboheh]bnbehkhn`_fklZd`_hlklZb\Z_ljZkrbj_gb_hiulZaZij_^_eu
�jZpbhgZevgh]hAgZf_gZl_evghqlh`_fklj_a\ucZg]ehkZdkhg_pijbagZ_laZhiulhfk\yluob
�fbklbdh\lZdhc`_nZdlbq_kdbcoZjZdl_jdZdbaZ\kydbf^jm]bfhiulhf`_fkdZdbEhkkdbc
[hj_lkyaZjZkrbj_gb_kn_juhiulZij_h^he_\Z_ljZpbhgZebafwfibjbq_kdbc\hbfywfibjbafZ
�ih^ebggh]hg_nZevkbnbpbjh\Zggh]hbg_dhgkljmbjh\Zggh]h@Gh\ufg_jZpbhgZebklbq_kdbf
^mohf\__llZd`_hlnbehkhnbb;_j]khgZk_\ur_kdZaZggh_iha\hey_lk^_eZlvaZdexq_gb_qlhlh
]ghk_heh]bq_kdh_gZijZ\e_gb_dhlhjh_ijbgylhgZau\Zlvwfibjbafhfg_^hklb]Z_lh[hkgh\Zgbyb
hijZ\^Zgbyl\_j^ugbagZgbyhghg_ba[_`ghjZaeZ]Z_lkygZjZpbhgZebafbfbklbpbaf\aZ\bkbfhklb
hllh]hijbgbfZ_lebh]jZgbq_gguc\lhjbqgucbjZpbhgZevghdhgkljmbjh\Zgguchiulbeb
g_h]jZgbq_gguci_j\bqgucb`b\hchiul
Djblbpbafdhlhjucij_l_g^m_lij_h^he_lv^_n_dluwfibjbafZbjZpbhgZebafZy\ey_lkylZdhc`_
nhjfhcjZpbhgZebafZdZdbljZ^bpbhggucwfibjbaflZddZdhi_jbjm_lkjZpbhgZebabjh\Zgguf
khagZgb_fbjZpbhgZebabjh\ZggufhiulhfDZgllZd^Ze_dhaZoh^bl\k\h_fjZpbhgZebaf_qlh^ey
g_]h\ky^_ckl\bl_evghklv\k_`b\h_[ulb__klvijh^mdlagZgbyfure_gbyfbjkhab^Z_lky
dZl_]hjbyfbkm[t_dlZbgbqlhg_\kbeZobawlbolbkdh\hk\h[h^blvkygbq_]hg_y\ey_lkykZfhih
k_[_g_aZ\bkbfhhllh]hqlhgZ\yau\Z_lkykm[t_dlhfdjblbpbaf_nhjfmebjm_lkyihl_jyiml_cd
[ulbxd`b\ufj_Zevghklyf\djblbpbaf_ihagZxsbckm[t_dlhklZ_lkykZfkkh[hcbbak_[y\k_
^he`_g\hkkha^Zlvihke_^gbobkZfuomlhgq_gguok\hboieh^Zodjblbq_kdbcb^_ZebafhljbpZ_l
[jZqgmxlZcgmihagZgbyDh]^ZaZjh^behkvihagZgb_bag_^jkZfhc`bagbhghohl_eh[ulv[jZdhf
ihagZxs_]hk[ulb_fL_hjbbihagZgbyfh]eb[ulvebrvk\b^_l_eyfbaZdhgghklb[jZdhkhq_lZgby
k\b^_l_evkdZyjhevij_\jZlbeZkv\kZfh^h\e_xsmxbaZfdgmlmx`bagvDjblbq_kdZy]ghk_heh]by
gZ\_jrbg_k\h_cij_\jZsZ_lky\iZjZablZgZ^j_\_ihagZgbyLZeZgleb\ZynbehkhnbyJbdd_jlZ
�klhevgug_fh^gZy_klvUHGXFWLRDGDEVXUGXP@djblbpbafZ\g_chdhgqZl_evghmijZa^gy_lky[ulb_
bhljbpZ_lky\_dh\_qgZyp_evagZgbyEbrvjZpbhgZebklbq_kdh_jZkk_q_gb_p_ehklgh]h
q_eh\_q_kdh]hkms_kl\Zfh`_lijb\_klbdml\_j`^_gbxkZfh^h\e_xs_cl_hj_lbq_kdhcp_gghklb
agZgbygh^eyihagZxs_]hdZd^eykms_kl\Z`b\h]hbp_ehklgh]hg_jZpbhgZebabjh\Zggh]hykgh
qlhihagZgb_bf__lij_`^_\k_]hijZdlbq_kdmx g_\mlbeblZjghfdhg_qghkfuke_keh\Z\fp_gghklv
qlhihagZgb__klvnmgdpby`bagbqlh\hafh`ghklv[jZqgh]hihagZgbyhkgh\ZgZgZlh`^_kl\_
km[t_dlZbh[t_dlZgZjZkdjulbblh]h`_jZamfZblhc`_[_kdhg_qghc`bagb\[ulbbqlhb\
ihagZxs_fhkgh\_agZgbykZfh]h\ukr_]he_`blagZgb_`bl_ckdh_h[u^_ggh_agZgb_dZd
`bagvDh]^Zy`bl_ckdb]h\hjxqlhl\_j^hagZxhkms_kl\h\Zgbb^mrbmfh_]h[eb`g_]hlhwlbf
yml\_j`^Zxwe_f_glZjgmxf_lZnbabdmhkgh\mf_lZnbabdbgZmdhh[jZaghcDjblbq_kdZyl_hjby
ihagZgbyg_hijh\_j`bfhihdZaZeZg_\hafh`ghklvh[hkgh\Zlvk_[ygZikboheh]bbbebf_lZnbabd_
ihkdhevdmikboheh]bybf_lZnbabdZy\eyxlkym`_agZgb_fGhhlkx^ZgbdZdg_ke_^m_lqlhl_hjby
ihagZgbyg_ij_^iheZ]Z_likbobq_kdh]hbf_lZnbabq_kdh]hl_g_agZgbcg_^bkpbiebgZkZfbo
kbe[ulbywlhflhevdhkfuke_fh`ghkdZaZlvqlh\kydZyl_hjbyihagZgbybf__lhglheh]bq_kdbc
[Zabkl_g_fh`_lmdehgblvkyhlml\_j`^_gbylhcbklbguqlhihagZgb__klvqZklv`bagb`bagb
^Zgghc^hjZpbhgZebklbq_kdh]hjZkk_q_gbygZkm[t_dlbh[t_dlJZpbhgZebafdZglh\kdhcb\hh[s_
djblbq_kdhcnbehkhnbby\b`m\khagZl_evghfhl\e_q_gbbihagZgbyhlp_ehklgh]hijhp_kkZ`bagb
Wlhijb\_ehdnhjfZebafmdhlhjucg_bf__lhlghr_gbyd[ulbxbdkh^_j`ZgbxihagZgbybgbhl
dZdbokd_ilbq_kdbohiZkghkl_cg_hojZgy_lk_]ghk_heh]bq_kdb_ihiuldbh[hkgh\ZlvbhijZ\^Zlv
agZgb_y\eyxlkykdjulufbbebhldjulufbnhjfZfbjZpbhgZebafZQlh`_fh`ghkdZaZlvhkZfhf
�jZpbhgZebaf_kbeubagZq_gbydhlhjh]hhljbpZlvg_evay"@
Fure_gb_dhlhjuflZd]hj^ylkyjZpbhgZebklu_klvfure_gb_^bkdmjkb\gh_\u\h^gh_
^bkdmjkb\ghffure_gbbg_lg_ihkj_^kl\_gghc^Zgghklb[ulbyZ_klvihkj_^kl\_gghklvb
&#xk_;
&#xgZ;&#xgb;&#x_;&#xij;&#xhl;&#x_d;&#xZ_;&#xl;&#x;&#xie;&#xho;&#xhc;&#x[;&#x_k; h;&#xg_;&#xqg;&#xhk;&#xlb;&#x^; k; m;&#xjk; g;&#xh];&#xh;&#xfu;&#xre;&#x_g;&#xby;&#x;�\u\h^bfhklvk_agZgb_ijhl_dZ_l\iehohc[_kdhg_qghklb^bkdmjkb\gh]hfure_gbyey
^bkdmjkb\gh]hfure_gby\k_gZqZeZbdhgpuhdZau\Zxlkykdjulufb\l_fghc]em[bg_gZqZeZb
�dhgpu\g_lhck_j_^bgudhlhjZyaZiheg_gZ^bkdmjkb\guffure_gb_fbkdmjkb\gh_jZpbhgZevgh_
ihagZgb_ebrv\u\h^blebrvaZihegy_lihkj_^kl\mxsb_a\_gvyhghg_\hkoh^bldbklhdZfLZdbf
h[jZahfl\_j^u_i_j\hhkgh\uagZgbyg_^Zxlky^bkdmjkb\guffure_gb_fbogm`ghbkdZlv\
^jm]hff_kl_\g_jZpbhgZevghc^bkdmjkbbG_e_ih[ueh[uhljbpZlvagZq_gb_^bkdmjkb\gh]h
fure_gby[_ag_]hfug_fh`_fihagZ\ZlvlZddZdkebrdhfm^Zebebkvhli_j\hbklhqgbdZk\_lZ
ghg_evaybkdZlvhkgh\agZgby\^bkdmjkb\ghffure_gbbIhagZgb_ijhl_dZ_lq_j_a^bkdmjkb\gh_
fure_gb_gh\hkoh^bldbglmbpbbmibjZ_lky\we_f_glZjgmx\_jm\h[ebq_gb_m`_g_\b^bfhc
\_sbKh\_jr_gghijhba\hevghgZau\ZlvagZgb_flhevdhkm`^_gby\lZdhc`_f_j_fh]ml[ulv
gZa\ZguagZgb_fbg_ihkj_^kl\_ggu_bglmbpbbDjblbq_kdZyl_hjbyihagZgbyg_hijh\_j]eZ
\hafh`ghklbbgl_ee_dlmZevghcbglmbpbbIhqlb\kygZmdZihdhblkygZaZdhg_khojZg_gbywg_j]bb
ghaZdhgkhojZg_gbywg_j]bb^Zgebrv\_j_dZdbij_keh\mlZyZlhfbklbq_kdZyl_hjbygZdhlhjhc
�^he]h_\j_fyihdhbehkv_kl_kl\hagZgb_ZbkZfhkms_kl\h\Zgb_\g_rg_]hfbjZml\_j`^Z_lky
ebrv\_jhck_\_^vijbagZxlqlhZdkbhfug_^hdZam_fuqlhhgbij_^f_l\_jughdZd[u
g_ihkj_^kl\_ggh^Zgh\g_]h\_jblkyB\k_g_^hdZam_fh_bg_ihkj_^kl\_ggh_hdZau\Z_lkyl\_j`_
^hdZam_fh]hb\u\_^_ggh]hk_\kmsghklbijbagZxlqlh\hkgh\_agZgbye_`blg_qlh[he__
l\_j^h_q_fkZfhagZgb_\k_\ugm`^_guijbagZlvqlh^hdZam_fhklv^bkdmjkb\gh]hfure_gby_klv
g_qlh\lhjbqgh_bau[dh_FuihdZgbq_]hg_ml\_j`^Z_fhl\_j^hc\_j_i_j\bqgh
bkiulu\Z_fhce_`Zs_c\hkgh\_agZgbyghdhgklZlbjm_fqlh\kyl\_j^hklvagZgby\wlhc\_j_
dhj_gblkyBihlhfmg_lhkgh\Zgbcml\_j`^ZlvqlhagZgb_bf__lij_bfms_kl\hi_j_^\_jhc
AgZgb_iblZ_lkyl_fqlh^Z_l\_jZbjZaebqb_lmlebrv\oZjZdl_j_kZfhc\_juJZpbhgZebaf
^_j`blkyebrvl_fqlhg_m]em[ey_lky^hi_j\hhkgh\g_\hkoh^bl^hbklhdh\bklhdZo`_\k_]^Z
gZoh^bf\_jmWlhgZqbgZxl\k_[he__b[he__ijbagZ\Zlvnbehkhnkdbfukeysb_mq_gu_Q_f`_
hlebqZ_lky\_jZgZdhlhjhcihdhblkyagZgb_hl\_juj_eb]bhaghcihq_fmwlZ\_jZk\yaZgZk
hkh[_gghcl\_j^hklvxh[yaZl_evghklvxijbgm^bl_evghklvx"=ghk_heh]bykZfZihk_[_g_\kbeZo
jZaj_rblvwlh]h\hijhkZhgZfh`_lebrvdhgklZlbjh\ZlvqlhagZgb_\k_]^ZmibjZ_lky\\_jm
^Zevg_cr__`_m]em[e_gb_\hafh`ghebrv^eyf_lZnbabdb
Ihq_fmfuagZ_fwlhl\b^bfucwfibjbq_kdbcfbj\fbj`_bghcfbjg_\b^bfucfulhevdh
\_jbf"Ihq_fm[ulb_wlh]hfbjZdZ`_lkygZflZdbfg_khfg_gguflZdbfijbgm^bl_evguf[ulb_
`_fbjZbgh]hdZ`_lkykhfgbl_evgufbg_h[yaZl_evguf":dlhfgZr_cmfhihklb]Z_fhc\heb\
lZbgkl\_gghc]em[bg_[ulby^h\j_f_gbij_^fbjghkh\_jrbebfuba[jZgb_wlh]hfbjZih\_jbeb
\g_]hhij_^_ebebk_[yd[ulbx\^Zgghc^_ckl\bl_evghklbk\yaZebkvkwlbffbjhflukyqZfb
gbl_cheygZrZba[jZeZ^ZggucgZf\hiul_fbjwlhlfbjh[t_dlhfk\h_cex[\bbhgklZe^ey
gZkijbgm^bl_e_gklZegZ\yaqb\Ih\_jb\\wlhlfbjfuklZebagZlv_]hhlkbeu\_jugZr_c\
wlhlfbjagZgb_gZr_wlh]hfbjZklZehh[yaZl_evgufbl\_j^ufHlfbjZ`_bgh]h\heygZrZ
hl\_jgmeZkvgZrZ\_jZ\bghcfbjbebkeZ[Zbebkh\k_fhlkmlkl\m_lihwlhfmfug_agZ_fbgh]h
fbjZgZr_hlghr_gb_dg_fmg_h[yaZl_evghbg_ijbgm^bl_evghJZa]Z^db^\hckl\_gghklbfbjZ
wlh]hbfbjZbgh]h\_s_c\b^bfuob\_s_cg_\b^bfuogm`ghbkdZlv\lZcg_gZr_c
mfhihklb]Z_fhc\hebFu\b^bfbagZ_flhqlhihex[bebbba[jZebZlhhlq_]hhliZebqlh
hl\_j]eblhi_j_klZ_f\b^_lvbagZlvEbrvgh\ufZdlhfba[jZgbyebrvgh\ufZdlhfex[\b
fh`ghk^_eZlvg_\b^bfu_\_sb\b^bfufbbmagZlvboheygZrZk\yaZeZk_[yklZdgZau\Z_fhc
^_ckl\bl_evghklvxb\k_\wlhc^_ckl\bl_evghklbdZ`_lkygZf^hklh\_jgufbl\_j^ufk_`_
hlghkys__kydaZ[ulufbguffbjZfdZ`_lkygZfau[dbfg_hij_^_e_ggufijh[e_fZlbq_kdbf
khfgbl_evgufkfbjZfbbgufbmgZkgblbihj\Zgu\heygZrZhl\jZs_gZhlwlbokn_j[ulbyLZd
l\_j^ZgZrZ\_jZ\wlhlfbjqlhgZr_hlghr_gb_dwlhfmfbjmijbgbfZ_lnhjfmijbgm`^Zxsmx
h[yau\Zxsmxk\yau\Zxsmxl_nhjfmagZgbyFug_]h\hjbfm`_qlh\_jbf\\b^bfu_\_sb
fuagZ_fbo\k_qlhdgbfhlghkblkyh[eZ^Z_l^hdZaZl_evghckbehcLhevdhhfbj_\_s_c
g_\b^bfuo]h\hjbffuqlh\_jbf\gboZg_agZ_fbol_k\h[h^ghba[bjZ_fbobebg_ba[bjZ_f
�ey^Zggh]hfbjZ^_ckl\bl_evghklbfbjZ\b^bfh]hh[t_dlZagZgby\he_\hcZdlk\h[h^gh]h
ba[jZgbyl_Zdl\_jum`_kh\_jr_gkh\_jr_g\lZbgkl\_gghc]em[bg_[ulby^eyfbjZ`_bgh]h
fbjZg_\b^bfuo\_s_cfu\gh\v^he`gukh\_jrblvZdlk\h[h^gh]h\he_\h]hba[jZgbyba[jZgby
lh]hfbjZij_^f_lhfk\h_cex[\bl_Zdl\_juFbjg_\b^bfuogZfbml_jygguo\_s_c^Z_lkygZf
�ebrv\hevgufih^\b]hfhlj_q_gbyebrvjbkdhfbhiZkghklvx\_jueyh[ebq_gbyfbjZ
g_\b^bfuo\_s_cgm`gZZdlb\ghklv\k_cq_eh\_q_kdhcijbjh^uh[s____gZijy`_gb_Zg_
hkgh\ZghgZbkdhgghcbbkdexqbl_evghc\_j_\g_]hagZgb_fbjZbgh]hij_^iheZ]Z_lij_`^_\k_]h
hlj_q_gb_hlwlhcbkdexqbl_evghcbbkdhgghc\_jubk\h[h^gmx\_jm\bghcfbj
Ihijh[m_foZjZdl_jbah\Zlv_s_k^jm]hcklhjhguikboheh]bq_kdmxijhlb\hiheh`ghklvagZgbyb
\_juAgZgb_ghkbloZjZdl_jgZkbevkl\_ggucb[_ahiZkguc\_jZk\h[h^gucbhiZkguc\_j_\
h[ebq_gbbg_\b^bfuo\_s_c\\he_\hfba[jZgbbbguofbjh\_klvjbkdbhiZkghklv^_jagh\_gbb
\_juq_eh\_ddZd[u[jhkZ_lky\ijhiZklvjbkdm_lbebkehfZlvk_[_]heh\mbeb\k_ijbh[j_klb
Zdl_\_ju\\he_\hcj_rbfhklb\_jblvq_eh\_d\k_]^ZklhblgZdjZx[_a^gu_jZg_agZ_l
]ZjZglbcblj_[h\Zgb_]ZjZglbchl\_jubah[ebqZ_lg_kihkh[ghklvijhgbdgmlv\lZcgm\_ju
hlkmlkl\bb]ZjZglbc\hlkmlkl\bb^hdZaZl_evgh]hijbgm`^_gbyjbkdh\ZgghklvbhiZkghklv\_ju
b\wlhf`_ie_gbl_evghklvbih^\b]\_juQ_eh\_dih\_jb\rbc_klvq_eh\_dk\h[h^gh^_jagm\rbc
ij_h^he_\rbckh[eZag]ZjZglbjmxsbo^hdZaZl_evkl\Lj_[h\Zgb_hl\_ju]ZjZglbc^Z\Z_fuo
agZgb_fij_^klZ\ey_lkyihoh`bfgZ`_eZgb_ihclb\Z[Zgd\ZaZjlghcb]j_ij_^\Zjbl_evgh
ih^kfhlj_\dZjlmhlwlhih^kfZljb\Zgb_dZjluwlZ[hyagvjbkdZwlZg_kihkh[ghklvdk\h[h^ghfm
^_jagh\_gbx_klvm\k_oih^f_gyxsbo\_jmagZgb_fm\k_okh]eZkguo\_jblvebrvk]ZjZglb_c
H[_ki_qvl_gZ^_`ghklvj_amevlZlh\]ZjZglbjmcl_^hdZ`bl_l_ijbgm^vl_gZklh]^Zih\_jbf
Ghlh]^Ziha^ghm`_[m^_lih\_jblvlh]^Zg_gm`ghm`_[m^_l\_julh]^Z[m^_lagZgb_Zdl_
\_ju_klvih^\b]hlj_q_gbydhlhjh]hg_l\Zdl_agZgbyZdl\_ju_klvZdlk\h[h^ghcex[\bg_
\_^Zxs_c^hdZaZl_evkl\]ZjZglbcijbgm`^_gbcY\_jx\;h]Zfh_]hg_ihlhfmqlh^hdZaZghfg_
[ulb_?]hqlhijbgm`^_gdijbgylbx?]hqlh]ZjZglbjh\ZgyaZeh]Zfbkg_[_kZihlhfmqlh
ex[ex?]hYklZ\ex\k_gZdZjlmjbkdmxhlj_dZxkvhl[eZ]hjZamfghcjZkkm^hqghklbIhlhfm
lhevdhbihemqZxGm`ghkh\_jrblvi_j_ba[jZgb_ba[jZlvgh\uch[t_dlex[\bl_hlj_qvkyhl
klZjhcex[\bd^Zgghc^_ckl\bl_evghklbm`_fg_]ZjZglbjh\Zgghcfg_gZ\yaZgghck[jhkblvk
k_[y\_loh]hq_eh\_dZbjh^blvkydgh\hc`bagb\gh\hcbghc^_ckl\bl_evghklbIh^f_gZ`_\_ju
agZgb_f\^Zgguomkeh\byofbjZ_klvhldZahlk\h[h^gh]h\u[hjZ_klvljmkhklvi_j_^hiZkghklvx
i_j_^ijh[e_fZlbq_kdbfij_^ihql_gb_]ZjZglbjh\Zggh]hb[_ahiZkgh]hl_`bagvih^
ijbgm`^_gb_f^Zgghcijbjh^ghc^_ckl\bl_evghklbGhdZdm\b^bfbaZf_gZagZgby\_jhc[ueZ[u
hldZahfg_klb[j_fyfbjh\hcnZdlbqghklbkdhlhjhcfuk\yaZguihkh[kl\_gghc\bg_AgZf_gblh_
bg_ihgylh_\ujZ`_gb_ijbibku\Z_fh_mqbl_exp_jd\bL_jlmebZgmFUHGRTXLDDEVXUGXP
�HVW@oZjZdl_jbam_likboheh]bq_kdmxijbjh^m\_juGm`ghjbkdgmlvkh]eZkblvkygZZ[kmj^
hlj_qvkyhlk\h_]hjZamfZ\k_ihklZ\blvgZdZjlmb[jhkblvky\ijhiZklvlh]^Zlhevdhhldjh_lky
\ukrZyjZamfghklv\_juGh^hwlh]hZdlZ\_ju^h\hevgh]hhlj_q_gbybkh]eZkbygZ\k_\hbfy
\_jug_fh`_lhldjulvkyjZamfghklv\_julZddZdwlh[ueh[uijbgm^bl_evgufagZgb_fGm`gh
jZkieZklZlvky\Zdl_\_juhlj_qvkyhlk_[ylh]^Zih^gbfZ_rvkylh]^Zh[j_lZ_rv\ukrbcjZamf
\_j_bg^b\b^mZevgucfZeucjZamfhlj_dZ_lkyhlk_[y\hbfyjZamfZ[h`_kl\_ggh]hb^Z_lky
mgb\_jkZevgh_[eZ]h^Zlgh_\hkijbylb_ihke_^g_c`_]em[bg_\_jZbagZgb_h^ghl_
h[eZ^Zgb_iheghlhcj_Zevgh]h[ulby
KgZr_clhqdbaj_gbybagZgb_ij_^iheZ]Z_l\_jmhdZau\Z_lkynhjfhc\_jugh\_juwe_f_glZjghc
bg_iheghc\_ju\gbarmx^_ckl\bl_evghklvAgZgb__klv^h\_jb_dh]jZgbq_gghfma_fghfm
djm]hahjm\Zdl_gZmqgh]hagZgbyq_eh\_dklhblgZf_kl_kdhlhjh]hg_\k_\b^gh\b^_gebrv
g_[hevrhcdmkhd_jZ_klvlh`_agZgb_agZgb_q_j_a\_jm^Z_lkyghagZgb_\ukr__bihegh_
h]jZgbq_gghklbb[he_ag_gghklbwlhc^_ckl\bl_evghklbIjhlb\hiheh`ghklvf_`^magZgb_fb
\_jhcgZdhlhjhchkgh\ZgujZkkfhlj_ggu_gZfbljblbiZj_r_gbckihjZhdZau\Z_lky
ih\_joghklghc]em[bg_agZgb_b\_jZh^ghagZgb__klv\_jZ\_jZ_klvagZgb_FbjagZgbyb
\_jumkeh\gh^ZgudZdjZagu_ihjy^dbghhgbfh]ml[ulvk\_^_gud_^bgkl\mGh\k_`_lhqlhfu
gZau\Z_fagZgb_fblhqlhgZau\Z_f\_jhc]em[hdhjZaebqZ_lkybfuklZjZebkvijheblvk\_l
gZwlhjZaebqb_GZrZlhqdZaj_gbyij_^iheZ]Z_lhdhgqZl_evgmxih[_^m]ghk_heh]bq_kdh]h
j_ZebafZgZ^\k_fbnhjfZfb]ghk_heh]bq_kdh]hbeexabhgbafZJZpbhgZebklbq_kdb_gZijZ\e_gby
hljZ`Zxsb_jZahj\ZgghklvbjZkk_q_gghklvq_eh\_q_kdh]h^moZbq_eh\_q_kdhcdmevlmju
jZat_^bgyxlkm[t_dlbh[t_dlWlZml_jyggZyk\yavkm[t_dlZkh[t_dlhf^he`gZ[ulvg_gZb\ghdZd
\^gb^_lkl\Zq_eh\_q_kl\ZZkhagZl_evgh\hkklZgh\e_gZIjbjh^Zkm[t_dlZbijbjh^Zh[t_dlZ
lh`^_kl\_ggukhldZgubah^gh]hblh]h`_[h`_kl\_ggh]hfZl_jbZeZBoijhlb\hiheh`_gb__klv
ebrv[he_agvebrv]j_oex^_cAZ^ZqZi_j_^dhlhjhcgug_klhbl]ghk_heh]by_klv\hkklZgh\e_gb_
[ulby\_]hijZ\ZobjZkdjulb_iml_cd[ulbx_kvimlvjZaju\Zk[ulb_fm`_ijhc^_gb\kZfuo
lhgdboijh^mdlZodjblbpbafZimlvwlhlijb\_edhdhgqZl_evghfmmijZa^g_gbx[ulbyLZdkZfh_
lbibq_kdh_blZeZgleb\h_l_q_gb_g_hdZglbZgkl\ZrdheZbg^_ev[Zg^lZbJbdd_jlZjZaj_rZ_l
[ulb_\^he`_gkl\h\Zgb_\k_k\h^bldghjfZfbp_gghklyfbg_bf__lijhlb\hy^byhl
beexabhgbafZkd_ilbpbafZbkhebikbafZRdheZDh]_gZbGZlhjiZjZaj_rZ_l[ulb_\
ljZgkp_g^_glZevgmxf_lh^mb\k_k\h^bldjZpbhgZevgufb^_yfRmii_hq_gv[ebahddkhebikbafm
bklZjZ_lkyih[_^blv^mog_[ulbyijbihfhsbkhagZgby\hh[s_ky]_jfZgkdZynbehkhnby
aZjZ`_gZ^mohfg_[ulby[ulb_[hyagvxZglbj_ZebafhfJ_Zebafij_^klZ\ey_lky^h]fZlbq_kdbf
Ghnbehkhnkdh_]j_ohiZ^_gb_kh\_jrbehkv^Z\ghm`_KZfhaZjh`^_gb_Z\lhghfghcnbehkhnbb
gh\h]h\j_f_gbaZdexqZehm`_\k_[_]j_ojZpbhgZebklbq_kdhcjZahj\ZgghklbbjZkk_q_gghklbdZd
fu\b^_eb\ij_^r_kl\mxs_c]eZ\_Nbehkhnkdh_fure_gb_hlhj\Zggh_hl`b\uodhjg_c[ulby
hl[ulbckl\_ggh]hiblZgbygZqZeh[em`^Zlv\h^bghq_kl\_ihimklug_bijbrehdmijZa^g_gbx
[ulbydbeexabhgbafmBkZfhiul\dhlhjhfjZpbhgZebafklZebkdZlvibsbhl]heh^ZhdZaZekyg_
[ulb_fZjZpbhgZevghcdhgkljmdpb_cKihkh[e_q_gbyfh`_l[ulvebrvh^bghldZahlijblyaZgbc
hl\e_q_gghcnbehkhnbb\ha\jZldfbklbq_kdhfmj_Zebafml_dbklhdZf[ulbyd`b\hfm
iblZgbxdihagZgbxdZdnmgdpbbp_ehklgh]hijhp_kkZ`bagbNbehkhn^he`_g[ulvihk\ys_g\
lZcgu\k_gZjh^ghcj_eb]bhaghc`bagbb\gbobkdZlvhihjuGh\ha\jZldj_Zebafmg_fh`_l[ulv
ijhklhgh\hc]ghk_heh]b_cdhj_gv[_^ug_\jZpbhgZebklbq_kdbo]ghk_heh]byo\dhlhjuo\k_]^Z
_klvfgh]h\_jgh]hZ\lhfdhj_gvqlh[ulb_gZr_klZehiehobfJZpbhgZebklbq_kdbcjZaju\^h
l_oihj[m^_l\kbe_ihdZg_\uj\Zg[m^_ldhj_gv]j_oZ
�\ZjZamfZijhoh^ylq_j_a\kxq_eh\_q_kdmx`bagvq_j_a\kxq_eh\_q_kdmxbklhjbxjZamf
fZeucbjZamf[hevrhcaZbfhhlghr_gb_wlbo^\mojZamfh\bkhklZ\ey_lhkgh\gmxijh[e_fm
nbehkhnbbWlh\aZbfhhlghr_gb_e_`blgZ^g_\kydhc]ghk_heh]bbohly[u_xbg_khagZ\Zehkv
_qgh_j_eb]bhagh_\ujZ`_gb_wlhc[hjv[u^\mojZamfh\^Z_l:ihklheIZ\_edh]^Z]h\hjbl;m^v
[_amfgufqlh[u[ulvfm^jufb_s_Fm^jhklvfbjZk_]h_klv[_amfb_i_j_^;h]hfWlhb
agZqblqlh\[_amfbb\hlj_q_gbbhlfZeh]hjZamfZ_klvkly`Zgb_k_[_[hevrh]hjZamfZZ\
fm^jhklbfbjZk_]h\lhj`_kl\_fZeh]hjZamfZhlkmlkl\m_l[hevrhcjZamf_klv[_amfb_i_j_^
;h]hf?klvh]jZgbq_ggucjZamfjZkkm^hdjZamfjZpbhgZebklh\b_klvjZamf[h`_kl\_gguc
mgb\_jkZevguc_ebqZcrb_nbehkhnubojbklbZgkdb_byauq_kdb_l_^eydhlhjuonbehkhnby
[ueZk\ys_gghcijbagZ\Zebkms_kl\h\Zgb_\ukr_]h[h`_kl\_ggh]hjZamfZEh]hkZ\dhlhjhf
�km[t_dlbh[t_dllh`^_kl\_ggubhldju\Zeb^_ckl\b_Eh]hkZ\q_eh\_d_@Hkgh\gh_k\hckl\h
Eh]hkZhlebqZxs___]hhljZamfZfZeh]hlhqlhhgijbkmlkl\m_l\lZdhc`_f_j_\h[t_dl_dZd
b\km[t_dl_WlhjZamf\k_e_gkdbchglZd`_hldju\Z_lky\ijbjh^_bbklhjbbdZdb\q_eh\_d_
Eh]hk_klvlh`^_kl\hkm[t_dlZbh[t_dlZ\g_f^ZgZh[sghklvq_eh\_dZbdhkfhkZfbdjhdhkfZb
fZdjhdhkfZQ_j_ahlj_q_gb_hlfZeh]hjZamfZhljZkkm^dZbijbh[s_gb_d[hevrhfmjZamfmd
Eh]hkmq_eh\_dijhaj_\Z_lkd\havoZhkkd\havnZlmfijbjh^uJZamffbjZKfukefbjZHlEh]hkZ
NbehgZ:e_dkZg^jbckdh]hdEh]hkmBhZggZ;h]hkeh\Zfh`ghi_j_clbebrvZdlhf\_juebrv
j_eb]bhaguf\hkijbylb_f:dl\_juj_eb]bhagh_\hkijbylb_e_`blbf_`^mmq_gb_fhEh]hk_
=_]_eybmq_gb_fhEh]hk_eKheh\v_\Z@b\hcEh]hkfbjZKfukefbjZ^Zgebrv\j_eb]bhaghf
hldjh\_gbbGhbnbehkhnZf\_kl_kl\_gghfhldjh\_gbb^ZgJZamfEh]hklhevdh\qZklguo_]h
hij_^_e_gbyoEbrvj_eb]bhagu_nbehkhnuhdhgqZl_evgh\ha\urZxlkygZ^fm^jhklvxfbjZk_]h
bklZgh\ylky[_amfgufbl_fm^jufbGhb\_kl_kl\_gguohldjh\_gbyonbehkhnbbb
l_hkhnbbq_eh\_dijbdZkZ_lkydfbjh\hfm\k_e_gkdhfmJZamfmLhevdh\kh\j_f_gghcnbehkhnbb
hdhgqZl_evghbkq_aEh]hkJZpbhgZebklubihablb\bkluhlklZb\Zxl[_amfb_i_j_^;h]hf
hljbpZxlfbjh\hcjZamfbihdehgyxlkyjZkkm^hqghklbq_eh\_q_kdhchlk_dZxs_chlh[t_dlZhl
dhkfhkZhl\k_e_gghcDZdZyl_jfbgheh]bq_kdZyimlZgbpZijhbkoh^bldh]^Zwfibjbdbg_ijbagZxl
ihegh]hbih^ebggh]hhiulZZebrvh]jZgbq_ggucbdhgkljmbjh\Zggucdh]^ZjZpbhgZebklug_
ijbagZxlihegh]hbih^ebggh]hjZamfZZebrvh]jZgbq_ggucbhlhj\Zgguchlfbjh\hc`bagb
GZklhysbfbwfibjbdZfbbjZpbhgZebklZfbl_aZsblgbdZfbiheghluhiulZb\k_e_gkdhklb
jZamfZ^he`gu[ulvijbagZgufbklbdbbk\ylu_
Kh\j_f_ggZynbehkhnkdZyfukevih^oh^bld^be_ff_bgl_ee_dlmZebklbq_kdbc]ghklbpbafbeb
\hexglZjbklbq_kdbcijZ]fZlbafKgZr_clhqdbaj_gby]ghklbpbafbijZ]fZlbafbgl_ee_dlmZebaf
b\hexglZjbafh^bgZdh\h^he`gu[ulvij_h^he_gulZddZd^he`gZ[ulvkhagZgZbagZqZevgZy
^Zgghklv\gZk[h`_kl\_ggh]hLZd`_^he`gZ[ulvkf_l_gZijhlb\hiheh`ghklvjZpbhgZebafZb
kd_ilbpbafZKd_ilbpbaf\k_]^Zdhjukl_g\k_]^Z_klv[he_ag_ggZy]bi_jljhnbyqm\kl\Zk\h_]h
fZeh]hyLZ`_g_kihkh[ghklv\uclbbak\h_]hy_klvb\jZpbhgZebaf__jZ_klvjZkdjulb_\
k\h_fybgh]h[h`_kl\_ggh]h\uoh^baybhl^Z\Zgb_k_[y\ukr_fmIhwlhfm\\_j_
ij_h^he_\Z_lkybdhjuklgh_khfg_gb_bdhjuklgh_kZfh\ha\_ebq_gb_
,,,
GZmdZ[_kkbevgZj_rblv\hijhkhqm^_;_kkbeb_gZmdb\hajZablvijhlb\\_ju\qm^_kgh_kebrdhf
ykgh^eyg_ij_^m[_`^_ggh]hk_[he__hldju\Z_lkyqlhih[_^hghkgu_\hajZ`_gbygZmdbijhlb\
\hafh`ghklbqm^Z\kmsghklbhkgh\ZgugZhkh[_gghc\_j_y[u^Z`_kdZaZegZkm_\_jbb
Ihablb\bklubjZpbhgZebklug_agZxlbg_fh]mlagZlv\hafh`ghbebg_\hafh`ghqm^hhgb\_jyl
qlhg_\hafh`ghbo\heygZwlhmklj_fe_gZLhqlhykdZ`mih\g_rghklbihdZ`_lky
iZjZ^hdkZevgufghihkms_kl\mg_hijh\_j`bfhgZmdZbj_eb]by]h\hjylh^ghblh`_hqm^_
�kh]eZkgu\lhfqlh\ij_^_eZoihjy^dZijbjh^uqm^hg_\hafh`ghbqm^Zgbdh]^Zg_[uehey
j_eb]bhaghc\_jug_kljZrghdh]^ZgZmdZ]h\hjblqlhihaZdhgZfijbjh^uqm^hg_\hafh`gh
^hims_gb_qm^_kgh]hg_e_ih\_jZbkZfZwlhohjhrhagZ_l_cbg_gZ^hqm^Zkh\_jrZxs_]hky\
jZkdju\Zxsboky^ey\_jugZmdZgbq_]hg_fh`_lkdZaZlvgbiheh`bl_evgh]hgbhljbpZl_evgh]h
KdZ`m[he__Lh]^ZebrvkhagZl_evghmdj_iey_lkyb^_yqm^Zdh]^ZmklZgZ\eb\Z_lkyb
�ijhlb\hiheh`gZyb^_yaZdhghf_jghklbijbjh^ueyi_j\h[ulgh]hq_eh\_dZ\k_h^bgZdh\h
qm^_kgh\k__kl_kl\_ggh_ijbjh^gh_h^bgZdh\hlZbgkl\_gghbh[tykgbfhebrvkbeZfb
k\_jot_kl_kl\_ggufbGZwlhfmjh\g_khagZgbyqm^_kgh_g_ijbh[j_lZ_l_s_ki_pbnbq_kdh]h
agZq_gbyhghjZkieu\Z_lky\lZbgkl\_gghklb\k_cijbjh^uEbrvkkhagZgb_faZdhghf_jghklboh^Z
ijbjh^uk\yaZghkhagZgb_qm^_kgh]hdZdihjh`^_gbykbek\_joijbjh^guodZd^_ckl\by;h`b_c
[eZ]h^ZlbKh]eZkghgZr_fmihgbfZgbxijbjh^u\_jug_\_jZ^he`gZjh`^Zlvkyhlqm^Z\q_f
�[uehh^ghbabkdmr_gbchl\_j]gmluoOjbklhf@Zqm^h^Z_lky^ey\_ju_jZhlqm^Z[ueZ[u
gZkbeb_fijbgm`^_gb_fWlh\k_lh`_`_eZgb_agZlvg_\b^bfu_\_sbbg_kihkh[ghklv\gbo
\_jblvhldZahlih^\b]Z\_ju
Qm^h\dhlhjh_\_jblj_eb]byg_mgbqlh`Z_lbg_hljbpZ_laZdhgh\ijbjh^uhldjuluogZmqguf
agZgb_fAZdhghf_jghklvhklZ_lky\kbe_b\lhfkemqZ__kebijhbahrehqm^hQm^h_klvih[_^Z
[eZ]h^Zlguok\_joijbjh^guokbegZ^l_fbijbjh^gufbkbeZfbdhlhju_h[yaZl_evgh^_ckl\mxl
ieZghf_jghZg_hlf_gZaZdhghf_jghklb\ihjy^d_ijbjh^uAZdhgg_^he`_g[ulv
i_jkhgbnbpbjh\ZgaZdhg_klvebrvkihkh[_^bghh[jZagh]h^_ckl\by^ZgguokbeKZfaZdhg
hklZ_lky\kbe_^Z`_\lhfkemqZ__keb^Zggu_kbeuih[_`^ZxlkykbeZfbbgufbHghiylv[m^_l
�bf_lvf_klhdh]^Z^Zggu_kbeu[m^ml^_ckl\h\Zlv\qbklhf\b^__ckl\b_\kydh]haZdhgZfh`_l
[ulvh[gZjm`_ghebrviml_fbaheypbbbwdki_jbf_glZkeh`ghf\aZbfh^_ckl\bbkbeijbjh^ufu
g_gZ[ex^Z_f^_ckl\byaZdhgZ\qbklhf\b^_lZddZdhg\k_]^Zfh`_l[ulviZjZebah\ZgaZdhgZfb
�bgufbhimklbfaZdhgly]hl_gby_klvbklbgZg_baf_ggZyh[s_h[yaZl_evgZyg_hl\jZlbfZy^ey
^Zggh]hijbjh^gh]hfbjZGhk\_joijbjh^gu_[eZ]h^Zlgu_kbeufh]mlih[_^blvlmly`_klvfbjZ
dhlhjZy_klvh[eZklv^_ckl\bywlh]haZdhgZQm^hhlf_gy_lg_aZdhgZlmijbjh^gmxkn_jmdhlhjZy
_klvh[eZklv^_ckl\bywlh]haZdhgZIj_^klZ\bfk_[_wlmdhfgZlm\g_c^ZgulZdb_lhkbeub
^_ckl\mxlaZdhghf_jghFufh`_fbamqZlvwlbkbeubbo_^bghh[jZagh_^_ckl\b_Ba
bffZg_glgh]h^_ckl\bywlbokbeg_fh`_lijhbahclbgbq_]hZ[khexlghgh\h]hbg_h`b^Zggh]hGh
ij_^klZ\bfk_[_qlhkl_gujZa[blub\hj\Zebkv\wlmdhfgZlmkbeubgh]hljZgkp_g^_glgh]hih
hlghr_gbxdg_cfbjZkbeuhlebqgu_hl^_ckl\mxsbo\wlhfihf_s_gbbYkghqlhfh`_l
ijhbahclbqlhlhg_h`b^Zggh_gh\h_dZd[uqm^_kgh_^eyl_o^eydh]hfbjbkq_jiu\Zeky
^Zggufihf_s_gb_fB\_kvfbj\_kvijbjh^gucihjy^hd_klvaZfdgmlh_ihf_s_gb_\dhlhjhf
aZdhghf_jgh^_ckl\mxl^Zggu_\g_fkbeuWlbkbeug_fh]mlbffZg_glghk_[yi_j_jZklbkha^Zlv
qm^_kgh_Gh\aZfdgmlh_ihf_s_gb_gZr_]hfbjZfh]mlijhj\Zlvkykbeubgh]hfbjZkbeu
[h`_kl\_ggu_[eZ]h^Zlgu_Lh]^Zijhbahc^_lqm^h
GhkZfZ\hafh`ghklvwlh]hqm^Zg_ijhlb\hj_qblaZdhghf_jghklbijbjh^ubg_hijh\_j]Z_lwlhc
aZdhghf_jghklb_^vaZdhghf_jghklv^_ckl\bykbeijbjh^ugbq_]hg_]h\hjblhg_\hafh`ghklb
kms_kl\h\Zgbybguokbebgbq_]hg_agZ_lhlhfqlhijhbahc^_ldh]^Zbgu_kbeu\hc^ml\gZr
fbjNZdlaZdhghf_jghklbijbjh^ukh\_jr_gghg_hijh\_j`bfbgbfZehg_hljbpZ_l\hafh`ghklb
qm^_kgh]hNZdlwlhlebrv]h\hjbl_keb^Zghlhlhlh[m^_llhlh_keb`_bgh_^Zghlh[m^_l
bgh_HljbpZgb_`_kbebgh]hfbjZ\g_dhfi_l_gpbbgZmdbijba\Zgghcebrvhldju\Zlv
aZdhghf_jghklv^Zggh]hfbjZQm^_kgh__klvih[_^ZgZ^ijbjh^hcbgZ^jhdh\ufbj_amevlZlZfb
ijbjh^u_^v\kmsghklbfZ]byfh`_l[ulvijbagZgZlZdbf`_aZdhghf_jgufgZmqgufagZgb_f
dZdbnbabdZbklhev`_hlebqgufhl\kydhcj_eb]bhaghc\_ju
Yijb\_^mhkgh\ghcijbf_jbaj_eb]bhaghc`bagbbadhlhjh]hykgZ[m^_lbkmsghklvqm^_kgh]hb
kmsghklv\_ju\__hlghr_gbbdagZgbxHkgh\gh_\_jh\Zgb_ojbklbZgkdh]hfbjZ_klv\_jh\Zgb_\
]jhfh\h_qm^hfbjh\hcbklhjbb\qm^h\hkdj_k_gbyOjbklZqm^_\hkdj_k_gbyg_l^hdZaZl_evgh]h
gZkbeby_]hg_evayagZlvhghhldju\Z_lkyebrv^eyih\_jb\r_]hbihex[b\r_]hQlhOjbklhk
mf_jgZdj_kl_kf_jlvxjZ[ZqlhIjZ\^Z[ueZjZkiylZwlhnZdldhlhjuc\k_agZxldhlhjuc
ijbgm`^Z_lbgZkbem_l_]hijbagZgb_g_lj_[m_lgb\_jugbex[\bwlhlkljZrgucnZdl^Zg\k_fm
fbjmihagZgfbjhfQlhOjbklhk\hkdj_kqlhIjZ\^Zih[_^beZ\fbj_aeh\uj\ZeZdhj_gvaeZ
kf_jlvwlhg_^ZghdZdnZdlijbgm^bl_evgucb^hdZaZl_evgucih[_^mijZ\^u`bagbgZ^aehf
kf_jlbgm`gh\_jblvgm`ghex[blvKiZkbl_eyqlh[uhldjuehkvqm^h?]h\hkdj_k_gbyKiZkbl_ev
y\bekyfbjm\h[jZa_jZ[ZZg_pZjyb[uejZa^Z\e_gkbeZfbwlh]hfbjZbijbgyekf_jlvih
aZdhgZfwlh]hfbjZIhwlhfm^_ehkiZk_gbyg_[ueh^_ehfgZkbebygZ^q_eh\_dhfq_eh\_dm
ij_^hklZ\e_gZk\h[h^Z\u[hjZhlg_]h`^mlih^\b]Z\_juih^\b]Z\hevgh]hhlj_q_gbyhljZamfZ
wlh]hfbjZbhlkf_jlhghkguokbewlh]hfbjZ\hbfyjZamfZ[hevrh]hbkbe[eZ]h^Zlguob
kiZkZxsboEbrvlhldlhm\b^_e\mgb`_gghfbjZa^Z\e_gghf\h[jZa_jZ[Z\jZkiylhfPZjyb
;h]Zlhlijbh[sZ_lkydlZcg_kiZk_gbyGh^eywlh]hg_h[oh^bfhhk\h[h^blvkyhlbkdexqbl_evghc
\eZklbwlh]hfbjZhl]bighaZpZjysbo\g_fkf_jlhghkguokbehkdj_k_gb_OjbklZ_klvih[_^Z
[eZ]h^Zlguo`b\hl\hjysbokbe;h`vbogZ^kf_jlhghkgufbkbeZfbijbjh^uwlhhlf_gZihjy^dZ
ijbjh^u[eZ]h^Zlgufihjy^dhf;h`v_]hPZjkl\ZGhqm^h\hkdj_k_gbyg__klvmijZa^g_gb_aZdhgh\
ijbjh^uIhaZdhgZfijbjh^ukf_jlvihij_`g_fmdhkbl`bagvle_gb_pZjbl\fbj_Gh^ey\_ju
hldju\Z_lky[_amfb_b[_aaZdhgb_kZfhckf_jlbhkdj_k_gb_OjbklZ_klv_^bgkl\_ggucZ[khexlgh
jZamfgucnZdlfbjh\hc`bagb\ih[_^_`bagbgZ^kf_jlvxijZ\^ugZ^aehf_klvJZamfKfuke
PZjkl\mxsb_\ijbjh^_kf_jlvble_gb_[_amfgubg_jZamfguGZijbf_j_\_ju\\hkdj_k_gb_ykgh
fh`gh\b^_lvijbjh^m\_ju\hh[s__jZ\\hkdj_k_gb__klvZdlk\h[h^uk\h[h^gh]hba[jZgby
k\h[h^ghcex[\bdOjbklmb\f_kl_kl_fZdlhlj_q_gbyhlk\h_ch]jZgbq_gghklbbh]jZgbq_gghklb
fbjZGZwlhf`_ijbf_j_ykgh\b^gZbijbjh^Zqm^_kgh]hQm^h\hkdj_k_gbyg_ijhlb\hj_qbl
aZdhghf_jghklbijbjh^ub^Z`_ij_^iheZ]Z_lwlmaZdhghf_jghklvqm^h\hkdj_k_gby_klvih[_^Z
gZ^kf_jlhghkgufihjy^dhfijbjh^uij_h^he_gb_kf_jlbg_bffZg_glgufbkbeZfbijbjh^uZ
ljZgkp_g^_glgufb[h`_kl\_ggufbkbeZfbBqm^h\hkdj_k_gbydZdb\kydh_qm^h^Zghebrv^ey
\_ju^eyk\h[h^uL_qlh`b\mlih^bkdexqbl_evghc\eZklvxfbjh\uokbe^eydh]hkms_kl\m_l
ebrvijbgm^bl_evgh_bdlhijbgbfZ_lebrv^hdZaZggh_l_agZxlqlhOjbklhkmf_jbg_agZxl
qlhOjbklhk\hkdj_k?keb[ufh`gh[ueh^hdZaZlvqlhOjbklhk\hkdj_klhqm^h\hkdj_k_gby
ihl_jyeh[uk\hckiZkbl_evguckfukehgh\hreh[u\djm]h\hjhlijbjh^ghc`bagb_kvkfuke
qm^Zhkdj_k_gby\lhfqlhhghg_\b^bfhg_^hdZam_fhg_ijbgm^bl_evghqlhhgh\k_]^Zh[jZs_gh
dk\h[h^_q_eh\_q_kdhcex[\bq_eh\_q_kdhcQm^h\hkdj_k_gby_klv\_svg_\b^bfZybh[ebqZ_lky
hghebrv\_jhcIhke_ZdlZ\_juhldju\Z_lkykfuke\_s_cjh`^Z_lky]ghabk
havf_f^jm]hc_s_[he__keh`gucijbf_jJZpbhgZebklug_fh]mlijbfbjblvkyk\_jhc\
Ljhbqghklv;h`_kl\ZB^_xLjhbqghklbkqblZxlbkdexq_gghcaZdhghflh`^_kl\Zhkgh\guf
aZdhghffure_gbyQlh[uijheblvk\_lgZwlhkhhlghr_gb_gm`ghmykgblvk_[_ijbjh^m
aZdhgh\eh]bdb"AZdhgZfeh]bdbfh`_l[ulv^Zghg_lhevdh]ghk_heh]bq_kdh_ghbhglheh]bq_kdh_
bklhedh\Zgb_J_Zebklbq_kdZyl_hjbyihagZgby^he`gZijbagZlvijbfZl[ulbygZ^fure_gb_fFu
fukebfihaZdhgZfeh]bdbihlhfmqlh`b\_f\^ZgguonhjfZo[ulbyG_ijbjh^Zkha^Z_lkygZrbf
h]jZgbq_ggufjZamfhfZh]jZgbq_ggucjZamf kaZdhgZfbeh]bdb\fkha^Z_lkyg_a^hjh\uf
khklhygb_fijbjh^uGZr_[ulb_k^Z\eb\Z_lgZr_fure_gb_klZ\blgZfgZdZ`^hfrZ]m
h]jZgbqbl_evgu_^be_ffuAZdhglh`^_kl\Zb_klvg_h[oh^bfh_^eyfure_gby\ujZ`_gb_
h]jZgbq_ggh]hkhklhygbyfbjZijbkihkh[e_gb_gZr_cjZamfghcijbjh^udkhklhygbx_kl_kl\Z
^Zgghffbj_b\hlghr_gbbd^Zgghfmfbjmfh`ghfukeblvebrvihaZdhgZfeh]bdbebrv\
kh]eZkbbkaZdhghflh`^_kl\Zh]jZgbq_gghffbj_:g_fh`_l[ulv\h^ghblh`_\j_fyb:bg_
:lj_lv_\wlhffbj_bkdexqZ_lkyBwlh^_n_dl[ulbyg_ghjfZevgZyl_fi_jZlmjZfure_gby
g_ba[_`gZyj_Zdpbyfure_gbygZihklZ\e_ggu_kZfbf[ulb_faZljm^g_gbyEh]bdZ_klv
ijbkihkh[e_gb_fure_gbyd[ulbx_jZ\Ljhbqghklv_klv\_jZ\bghcfbj\a^hjh\h_
g_h]jZgbq_ggh_[ulb_dhlhjh_g_k\yaZghgbaZdhghflh`^_kl\ZgbaZdhghfbkdexq_gbylj_lv_]h
B^_yLjhbqghklbg_kZgdpbhgbjm_lkyaZdhgZfbeh]bdbghkZgdpbhgbjm_lkyaZdhgZfbEh]hkZQlh
ljbbh^bgh^ghwlZbklbgZg_\f_sZ_lky^bkdmjkb\guffure_gb_fgh\f_sZ_lkybglmblb\guf
fure_gb_fk\h[h^gufhl\eZklbh]jZgbq_ggh]h[ulby\dhlhjhfgbqlhg_fh`_l[ulvjZahfljbb
h^bgZ^he`gh[ulvbebljbbebh^bgAZdhgueh]bdb[he_agv[ulby\uau\ZxsZy\fure_gbb
g_kihkh[ghklv\f_klblviheghlmGh\ijbgm^bl_evgh^Zgghffbj_aZdhglh`^_kl\Zb^jm]b_aZdhgu
eh]bdbhklZxlkyh[yaZl_evgufbbg_fh]ml[ulvhlf_g_guH[yaZl_evghklvbog_jZkijhkljZgy_lky
gZ^jm]h_khklhygb_[ulbygZa^hjh\mxiheghlm[ulbyG_mfbjZxsZy\gZkk\yavk[hevrbf
jZamfhfhldju\Z_lgZf\hafh`ghklvfukeblvlZdh_[ulb_\dhlhjhflj_lv_g_bkdexqZ_lky\
dhlhjhf\k_fh`_l[ulvb:bg_:b[_eufbq_jgufjZ\ghdZdfh`_l[ulv\g_\j_f_ggufb
\g_ijhkljZgkl\_gguf;he_agvhj]ZgbafZg_ba[_`gh^Z_lih\ur_gb_l_fi_jZlmjubp_eucjy^
g_ghjfZevguoy\e_gbcghlhl`_hj]Zgbaf\a^hjh\hfkhklhygbbbgZq_nmgdpbhgbjm_lb^Z_lbgmx
dZjlbgmk_h]jZgbq_gbygZr_]hfure_gbyebrv[he_ag_ggu_nmgdpbbfbjh\h]hhj]ZgbafZ
A^hjh\hfmgbq_fg_h]jZgbq_gghfmjZamfmjZkdju\Zxlky\k_k\_jojZpbhgZevgu_b
bjjZpbhgZevgu_lZcgu[ulbyGh^eywlh]hgm`_gbghchiul
=ghk_heh]byj_ne_dlbjm_lgZ^dZl_]hjbyfbghg_\kbeZoihgylvbklhqgbddZl_]hjbcbijbqbgm
h]jZgbq_gghklbgZr_]hagZgby;hevrZyqZklvnbehkhnh\^himkdZ_lqlh\gZr_fihagZgbb_klv
dZdhclh^_n_dlqlhgZrihagZ\Zl_evgucf_oZgbafg_a^hjh\ucZ[hevghcBfgh]b_qm\kl\mxl
ghg_fgh]b_ebrvkhagZxlqlhaZ^_n_dlZfbgZr_]hihagZgbyaZ_]h[he_agvxbh]jZgbq_gghklvx
kdju\Z_lky\bgZbgZkh\_jr_gguc]j_ob_klvhglheh]bq_kdZyhkgh\Zh]jZgbqb\ZxsbodZl_]hjbc
gZr_]hjZamfZbklhqgbd^_n_dlh\ihagZgbybgZmfhihklb]Z_fhc\heb\k_cfbjh\hc^mrbb\k_o
kms_kl\fbjZhlju\Z_lhlbklhdh\[ulbyjh`^Z_ljZa^hjb\jZ`^m\fbj_bgZ^_eZ_lfbj
ih^\eZklgufaZdhghf_jghcg_h[oh^bfhklbijhkljZgkl\_gghklbb\j_f_gghklbaZdexqZ_l
�ihagZxs__kms_kl\h\l_fgbpmdZl_]hjbc_n_dluihagZgbybh]jZgbq_gghklvihagZxs_]hjZamfZ
dhj_gylky\gZijZ\e_gbb\heb\^mjghf\u[hj_\g_ex[\bd;h]mb\ex[\bd^Zgghch]jZgbq_gghc
^_ckl\bl_evghklbFuihemqbeblhq_]hkZfbaZohl_eb;jZdgZrhdZaZekyg_m^Zqgufb
g_kqZklgufgh\k_lZdbwlh[ue[jZdihex[\bG_kqZklgh_ba[jZgb_^mjgh]hij_^f_lZex[\b
k\yaZehkdh\ZehgZkihjmdZfbgh]Zfk^_eZeh`bagvgZrmlxj_fghc`bagvxKl_gugZr_c
g_h[oh^bfhklvaZdhglh`^_kl\Z\ha^\b]gmlugZrbf]j_ohfgZr_c\bghci_j_^KfukehffbjZ
baf_ghcHlpm
JZpbhgZebklubihablb\bkluhq_gvaehmihlj_[eyxlkkuedZfbgZjZamfHgbiha\heyxlk_[_
kebrdhffgh]h_hl\_j]ZlvdZdg_jZamfgh_dZdijhlb\gh_jZamfmGhbf_xlebhgbijZ\hihfbgZlv
kZfh_bfyjZamfZ"JZamf_klvhglheh]bq_kdh_Zg_bkdexqbl_evgh]ghk_heh]bq_kdh_ihgylb_
Kh]eZkghnbehkhnkdbfljZ^bpbyf^hims_gb_jZamfZkh\_jrZ_lkyihkh]eZkbxhglheh]bbb
]ghk_heh]bbb\_^_ldlh`^_kl\mh[t_dlZbkm[t_dlZhglheh]bq_kdhfk\h_fagZq_gbbjZamf_klv
iheh`bl_evgucKfuke[ulby_]h\_joh\gucp_glj_]hbklhqgbdbp_evHljbpZgb_fbjh\h]h
kfukeZ_klv\f_kl_kl_fbhljbpZgb_jZamfZDh]^ZjZamfm[uehijb^Zghbkdexqbl_evgh
]ghk_heh]bq_kdh_bebkm[t_dlb\ghikboheh]bq_kdh_agZq_gb_hgihl_jyek\hc\k_e_gkdbcoZjZdl_j
bij_\jZlbeky\jZamffZeuc\q_eh\_q_kdbcjZkkm^hdF_`^mjZamfhf\k_e_gkdbfbjZamfhf
q_eh\_q_kdbfijhbahr_e[he_ag_ggucjZaju\GZqZeh\u\_ljb\Zlvky\kydh_kh^_j`Zgb_bab^_b
jZamfZbl_jy_lkyijZ\hhi_jbjh\ZlvkkZfbfkeh\hfjZamfKh\j_f_ggZynbehkhnbyhdhgqZl_evgh
ihj\ZeZkjZamfhfb\jy^ebbf__lijZ\hkkueZlvkygZg_jZamfghklvq_]heb[hG_jZamfghklv
[_kkfuke_gghklv\k_]hfbjZijbagZ_lkykh\j_f_gghcnbehkhnb_cbihlhfmg_kf__lhgZ]h\hjblvh
g_jZamfghklbb[_kkfuke_gghklbqm^_kgh]hQm^hjZamfg__g_h[oh^bfhklbqm^hkh]eZkghkh
kfukehffbjZqm^_\ha\jZsZ_lkyjZamfbkfukehkms_kl\ey_lky\ukr__gZagZq_gb_[ulbyZ\hl
mfbjZgb_ihaZdhgZfijbjh^ug_jZamfghb[_kkfuke_gghhljbpZ_lgZagZq_gb_[ulbyG_evay
�kf_rb\ZlvjZamfkg_h[oh^bfhklvxdZdlh^_eZxljZpbhgZebkluZ\ysZyaZdhghf_jghklvijbjh^u
ihjh`^_gZkh\k_fg_jZamfhfbihlhfmhgZebrvg_h[oh^bfZIh[_^Zqm^_kgh]hgZ^ihjy^dhf
ijbjh^u_klvih[_^ZjZamfZbkfukeZJZamf_gihjy^hdk\h[h^uZg_ihjy^hdijbjh^u
gZmqghfagZgbbhldju\Zxlkyih^ebggu_lZcguijbjh^uijbjh^u\^Zgghfohly[ub
^_n_dlghf[he_ag_gghf__khklhygbbWlhhldjh\_gb_lZcg\jZ`^_[ghcijbjh^u^Z_l\hafh`ghklv
ih[_^ugZ^ijbjh^hcIjbjh^gucq_eh\_dhk\h[h`^Z_lkyiml_fljm^ZgZmqgh_`_agZgb__klv
hkgh\Zwlh]hljm^Z]eZ\gh__]hhjm^b_GhagZq_gb__kl_kl\hagZgbyg_lhevdhijZdlbq_kdh_
_kl_kl\hagZgb_bf__lbl_hj_lbq_kdh_qbklhihagZ\Zl_evgh_agZq_gb_Qbklh__kl_kl\hagZgb__klv
hldjh\_gb__kl_kl\Zgbarbowe_f_glZjguokbeijbjh^u?kebijbjh^Z[he_ag_ggZlhwlhg_
agZqblqlhihagZ\Zlv__g_gZ^e_`blYj_Zevgh\hkijbgbfZxkuivgZebp_gha^hjh\Zykmsghklv
�ebpZg_\kuib_n_dlugZmdbg_\kZfhcgZmd_Z\__h[t_dl_B\_jZ^he`gZm\Z`ZlvagZgb_dZd
g_h[oh^bfh_^h[jh\^Zgghf^_n_dlghfkhklhygbbfbjZbq_eh\_q_kl\ZBklbgZ\_jug_aZ\bkblhl
gZmdbghgZmdZwlbfg_mgb`Z_lkygZmd__klvwe_f_glu\ukr_]h]ghabkZ\g_cdZd[u
ijbhldju\Zxlkyq_eh\_dmlZcgu;h`v_]hl\hj_gbyDZdwlhgbiZjZ^hdkZevghihdZ`_lkyghgm`gh
kdZaZlvqlhbf_gghojbklbZgkl\hjZkqbklbeh^moh\ghihq\m^eyjZa\blbygZmqgh]h_kl_kl\hagZgby
bl_ogbdbOjbklbZgkl\hhk\h[h^behyauq_kdbcfbjhl^_fhghfZgbbba]gZeh^_fhgh\baijbjh^u
f_oZgbabjh\Zehijbjh^mbl_fhldjuehimlv^eyih^qbg_gbyijbjh^u^j_\g_f^hojbklbZgkdhf
fbj_ihlhfmg_evay[uehh\eZ^_lvijbjh^hcqlhhgZ[ueZgZiheg_gZ^moZfbhldhlhjuoq_eh\_d
aZ\bk_eLZbgkl\Z^j_\gboj_eb]bc[ueblhevdhijbjh^gu\gbokdZau\ZeZkvaZ\bkbfhklvq_eh\_dZ
hlijbjh^uQlh[ugZmqghihagZlvijbjh^mh\eZ^_lv_xbih^qbgblv__k_[_q_eh\_d^he`_g[ue
hk\h[h^blvkyhl^moh\ghc\eZklb_kl_kl\Zhllj_i_lZi_j_^^_fhgZfbijbjh^uLZbgkl\Zyauq_kdbo
j_eb]bc[ueblZbgkl\ZfbaZ\bkbfhklbq_eh\_dZhlijbjh^ulZbgkl\Z`_ojbklbZgkdhcj_eb]bb
q_eh\_q_kdhcebqghklbhl_kl_kl\Zijb\_ehd\j_f_gghckf_jlb\_ebdh]hIZgZdf_oZgbaZpbb
ijbjh^udba]gZgbxim]Zxsbo^moh\ijbjh^uIjhp_kkwlhlbf_eh]jhfgh_iheh`bl_evgh_
agZq_gb_bkha^Zeihq\m^eyjZa\blby_kl_kl\hagZgbybl_ogbdbIjbjh^ZgZk_e_ggZy^moZfbih
yauq_kdbb\uau\Z\rZyqm\kl\hkljZoZi_j_^^_fhgZfbg_fh]eZ[ulvihagZgZb_xg_evay[ueh
h\eZ^_lv?kl_kl\hagZgb_bl_ogbdZ;,;\_dZh[yaZguk\hbfjZa\blb_fojbklbZgkl\mohlybg_
khagZxlwlh]hlZddZdk[b\Z_lklhedmkj_^g_\_dh\v_[u\r__ijyfufihke_^kl\b_fojbklbZgkl\Z
GhjhevojbklbZgkl\Z\wlhfijhp_kk__s_g_aZdhgq_gZijhc^_glhevdhh^bgnZabk\\hkiblZgbb
q_eh\_q_kl\ZQ_eh\_dh\eZ^_\Z_lijbjh^hcihagZ_l__hk\h[h`^Z_lkyhl__\eZklbHgg_
kljZrblkym`_^moh\ijbjh^ughkljZrblkygug_f_jl\h]hf_oZgbafZijbjh^uojbklbZgkl\_`_
kdjulukbeu^eygh\h]hh^mohl\hj_gbyijbjh^u^ey\hajh`^_gbyIZgZ^eyjZkdjulbylZcg
;h`v_]hl\hj_gby`b\h]hZg_f_jl\h]hLhqlhijhaj_\Ze=_l_g_[uehijhklufj_pb^b\hf
yauq_kl\Z=_l_\hafh`_glhevdhihke_ojbklbZgkl\ZFbjhhsms_gbx=_l_hldju\ZeZkvijbjh^Z
dZd;h`v_l\hj_gb_GZijbf_j_=_l_\b^_g\ukrbckfukegZmdb
,9
Qlh[uhk\_lblv_s_k^jm]hcklhjhgu\hijhkh\aZbfhhlghr_gbbagZgbyb\_juh[jZlbfkyd
ZgZebamijbqbgghklbwlhchkgh\u\kydh]hagZgbyKms_kl\m_l^\hydh_ihgbfZgb_ijbqbgghklbb
dZ`^h_bawlboihgbfZgbcbf__lk\hxbklhjbxbk\hbljZ^bpbbLZijbqbgghklvkdhlhjhc
hi_jbjm_lgZmdZb[_adhlhjhcg_fh`_lh[hclbkvg_ijhgbdZ_l\bglbfgmxk\yav\_s_cLZcgZ
khhlghr_gbyf_`^mijbqbghcbke_^kl\b_fhklZ_lkyaZdjulhc^eygZmqgh]h\a]ey^ZgZfbjh
\gmlj_gg__kms_kl\hijbjh^u\l\hjq_kdmxk\yav\_s_cgZmqgh_agZgb_g_ijhgbdZ_lhgh
h[oh^blky[_alZdh]hihgbfZgbyijbqbgghklbGZmdZhk\h[h`^Z_lkyhlf_lZnbabq_kdh]hihgbfZgby
�ijbqbgghklbbfh`_l[ulvih\b^bfhfmkh\k_fhk\h[h`^_gZeygZmqgh]hihgbfZgby
ijbqbgghklvp_ebdhfk\h^blkydnmgdpbhgZevghfmkhhlghr_gbxGh\_crb_nbehkhnu
ihablb\bkludZdgZijbf_j!FZob:\_gZjbmkiulZxlkyhdhgqZl_evgh\uljZ\blv\kydbc
f_lZnbabq_kdbcijb\dmkbab^_bijbqbgghklbHgbk\h^ylijbqbgghklvbkdexqbl_evghd
nmgdpbhgZevghfmkhhlghr_gbxbiulZxlky^Z`_kh\k_fhl^_eZlvkyhlijbqbgghklbkebrdhfih
bofg_gbxaZjZ`_gghcf_lZnbabdhcBgm`ghkdZaZlvqlhihiuldZFZoZb:\_gZjbmkZbf__l
iheh`bl_evgh_agZq_gb_Wlbnbehkhnu\_jghhljZ`ZxlgZmqgh_hlghr_gb_dwlhfm\hijhkm
hh[s_gm`ghkdZaZlvqlh\l_hjbbgZmqgh]hagZgbyFZoZ_klv[hevrZy^heybklbgu[hevrZyq_f
\g_hdZglbZgkl\_Emqr_iheh`bl_evghcgZmd_hk\h[h^blvkyhlf_lZnbabq_kdboij_^jZkiheh`_gbc
wlhemqr_b^eygZmdbb^eyf_lZnbabdbGZmdZhldju\Z_l\g_rgxxaZdhghf_jghklvijbjh^u
nmgdpbhgZevgmxk\yavh^gh]hy\e_gbyk^jm]bfGhwlZk\yavijbqbgukhke_^kl\b_fhklZ_lky^ey
gZmdbg_hkfuke_gghcg_jZamfghcHkfukeblvk\yavijbqbgukhke_^kl\b_fhq_\b^ghfh`gh
lhevdhbagmljbebrvih^^jm]bfm]ehfaj_gbyGZmqghfmihgbfZgbxfbjZ\dZl_]hjbb
ijbqbgghklbhldju\Z_lky\fbj_lhevdhaZdhghf_jghklvbg_h[oh^bfhklvghg_hldju\Z_lky\fbj_
jZamfkfukeaZdhghf_jghfoh^_ijbjh^uih\b^bfhklbg_ljZamfZbkfukeZGZfqm`^hwlh
jhdh\h_kp_ie_gb_y\e_gbcHldjulb_ijbqbgghklb\aZdhghf_jghfoh^_\_s_cihfh]Z_lgZf
h\eZ^_lvijbjh^ughhgh`_dhgklZlbjm_lgZr_jZ[kl\hmq_]hlhqm`^h]hbghjh^gh]hFug_
agZ_fihq_fmih^qbg_guwlhfmjhdh\hfmkp_ie_gbxkh[ulbcihq_fmijbqbgZg_ba[_`gh
ihjh`^Z_lke_^kl\b_ihq_fmg_fh`_fjZa[blvaZdhghf_jghklbHklZ_lkydZdZylhlZcgZgZ
ijbqbgghklbdhlhjh_bf__lk\hxbklhjbxbdhlhjh]hg_fh`_lmgbqlh`blvgbFZogb\k__fm
ih^h[gu_
GbdZdhcihablb\bafg_\kbeZobkdhj_gblvbaq_eh\_q_kdh]hkhagZgbyf_lZnbabq_kdh_ihgbfZgb_
ijbqbgghklbLhqlhFZob:\_gZjbmkgZau\ZxlhklZldZfbfbnheh]bblhaZdexqZ_l\k_[_
a^hjh\h_a_jghbbklbggmxhkgh\mijbqbgghklbNbehkhnukhagZ\ZebqlhaZijbqbggufb
hlghr_gbyfbkdju\ZeZkvZdlb\ghklv`b\uokm[klZgpbcqlhlZcgZk\yabijbqbgukhke_^kl\b_f
jZkdju\Z_lky\Zdl_\hebF_lZnbabq_kdh_mq_gb_hijbqbgghklbdZdh\he_\hcZdlb\ghklb
�km[klZgpbc[e_klys_[uehnhjfmebjh\ZghjmkkdbfnbehkhnhfEhiZlbguf@EhiZlbgih^\_e
blh]b^ebgghcbklhjbbf_lZnbabq_kdh]hmq_gbyhijbqbgghklbb^Zeemqr__\kh\j_f_gghc
�nbehkhnkdhcebl_jZlmj_mq_gb_h[hlghr_gbbijbqbgghklbdk\h[h^_@gmlj_ggyy
hkfuke_ggZyk\yavijbqbgukhke_^kl\b_f_klvk\yav\he_\hcZdlb\ghklbijbqbg_gbyk
ihjh`^Z_fufj_amevlZlhfIjbqbgghklvihgbfZ_fZybagmljb_klvl\hjq_kdbcZdl`b\h]h
kms_kl\ZIjbqbgZkhab^Z_ll\hjblke_^kl\b_IjbqbgZ_klvl\hjq_kdZywg_j]bybij_^iheZ]Z_l
kms_kl\hh[eZ^Zxs__wlhcwg_j]b_cIjbqbgghklvg_\hafh`gZ[_al\hjys_]hkhab^Zxs_]hWlh
\_jghhsmsZehkv\fbnheh]bq_kdhffbjh\haaj_gbbBgZ\_jrbgZonbehkhnkdhcfukeb^he`gZ
[ulvhijZ\^ZgZwlZfbnheh]by\g_cdexqblZcgZk\yabf_`^mijbqbghcbke_^kl\b_fLhqlh
mg^lgZau\Z_likbobq_kdhcijbqbgghklvxhq_gv[ebadhdwlhfmghhlebqZ_lkyf_lZnbabq_kdhc
iheh\bgqZlhklvxIjbqbgghklvij_^iheZ]Z_lkm[klZgpbhgZevghklvkms_kl\l\hjysboke_^kl\by
Ijbqbgghklvk\yaZgZkkm[klZgpbhgZevghklvxbkhk\h[h^hcIjbqbg_gb_dZdl\hjq_kdbcZdl
km[klZgpbb_klvZdlk\h[h^uKm[klZgpbygZ^_e_gZl\hjq_kdhck\h[h^hcbbag__khab^Z_lLZdh_
ihgbfZgb_ijbqbgghklbbaf_gy_l\a]ey^gZkhhlghr_gb_k\h[h^ubg_h[oh^bfhklbG_h[oh^bfhklv
_klvijh^mdlk\h[h^ujh`^Z_lkyhlaehmihlj_[e_gbyk\h[h^hcGZijZ\e_gb_\hebk\h[h^guo
kms_kl\kha^Z_lijbjh^gmxg_h[oh^bfhklvjh`^Z_lk\yaZgghklvFZl_jbZevgZyaZ\bkbfhklv_klv
ihjh`^_gb_gZr_ck\h[h^ghc\hebG_h[oh^bfhklv_klvebrvba\_klgh_^mjghgZijZ\e_ggh_
khhlghr_gb_`b\uobk\h[h^guokm[klZgpbcjZaguo]jZ^ZpbcJZaju\\k_okms_kl\fbjZjZkiZ^
[h`_kl\_ggh]h_^bgkl\Z\_^_ldk\yaZgghklbdkdh\Zgghklbg_h[oh^bfhklvxk_hlhj\Zggh_hl
f_gy^Ze_dh_qm`^h_y\hkijbgbfZxdZd^Z\ysmxfZl_jbZevgmxg_h[oh^bfhklvk_[ebadh_
jh^gh_khfghckh_^bg_ggh_y\hkijbgbfZxdZdk\h[h^mFZl_jbZevghklv_klvihjh`^_gb_
g_gZ\bklbbhlqm`^_gghklb\fbj_:dlhfk\h[h^gh]hba[jZgbyihjh`^_gihjy^hdg_h[oh^bfhklb
IhgZr_c\bg_ijbjh^Zhf_jl\_eZbdhkfbq_kdh_ijba\Zgb_q_eh\_dZfbdjhdhkfZh`b\blv
ijbjh^mfZdjhdhkf\_jgmlv`bagv\k_cb_jZjobb_kl_kl\Z\iehlv^hdZfgyHf_jl\_\r__ih
\bg_gZr_c_kl_kl\hgZkbgnbpbjm_lbgZfm]jh`Z_lWlhlihjy^hdijbjh^ukdju\Z_lhlgZk
\gmlj_ggxxk\h[h^gmxk\yav\_s_cl\hjq_kdmxijbqbgghklvLZdh_ihgbfZgb_ijbqbgghklb
k\h[h^ubg_h[oh^bfhklbbaf_gy_l\a]ey^gZqm^_kgh_G_h[oh^bfhklvaZdhghf_jghklvijbjh^guo
y\e_gbcg_^he`gZ[ulvi_jkhgbnbpbjh\ZgZwlhebrvkihkh[^_ckl\byfbjh\uokbeebrv
nhjfmebjh\dZlh]hgZijZ\e_gbydhlhjh_ijbgyeh\aZbfh^_ckl\b_km[klZgpbcGh_kebkZfZ
g_h[oh^bfhklv_klvijh^mdlk\h[h^u_kebijbqbgghklv_klvl\hjq_kdZyZdlb\ghklv_kebk\h[h^Z
_klvkm[klZgpbhgZevgZyfhsvlh\hajZ`_gbyijhlb\qm^_kgh]hiZ^Zxl
9
Ij_^eZ]Z_fh_a^_kvj_r_gb_\hijhkZh\aZbfhhlghr_gbbagZgbyb\_juijbgpbibZevghhlebqZ_lky
\_jhcg_kms_kl\m_llhcijhlb\hiheh`ghklbdhlhjmxh[udgh\_gghij_^iheZ]ZxlbaZ^ZqZkh\k_f
g_\lhfaZdexqZ_lkyqlh[u\aZbfghh]jZgbqblvh[eZklbagZgbyb\_ju^himklb\boebrv\
ba\_klghcijhihjpbbFuml\_j`^Z_f[_kij_^_evghklvagZgby[_kij_^_evghklv\_jubihegh_
hlkmlkl\b_\aZbfgh]hboh]jZgbq_gbyJ_eb]bhagZynbehkhnby\b^blqlhijhlb\hiheh`ghklv
agZgbyb\_ju_klvebrvZ[_jjZpbykeZ[h]haj_gbyJ_eb]bhagZybklbgZ\_joh\gZ\_jZih^\b]
hlj_q_gbyhl[eZ]hjZamfghcjZkkm^hqghklbihke_dhlhjh]hihklb]Z_lkykfuke\k_]hGh
hdhgqZl_evgZybklbgZ\_jug_mijZa^gy_lbklbguagZgbyb^he]ZihagZ\ZlvGZmqgh_agZgb_dZdb
\_jZ_klvijhgbdgh\_gb_\j_Zevgmx^_ckl\bl_evghklvghqZklgmxh]jZgbq_ggmxhghkha_jpZ_lk
f_klZkdhlhjh]hg_\k_\b^ghb]hjbahgluaZfdgmluMl\_j`^_gbygZmqgh]hagZgbybklbggugh
eh`gu_]hhljbpZgbyGZmdZ\_jghmqblhaZdhgZoijbjh^ugheh`ghmqblhg_\hafh`ghklb
qm^_kgh]heh`ghhljbpZ_lbgu_fbjuB\kdjhfghklbagZgby\ukrZy]hj^hklvgZmdbLhl
\ukrbc]ghabkdhlhjuc^Z_lgZf\_jZg_hlf_gy_lbklbggZmdbdZdgbarboGbarbobklbgg_l\k_
bklbgujZ\guJ_eb]bhaguc]ghabkebrvij_\jZsZ_lqZklgmxgZmqgmxbklbgm\bklbgmihegmxb
p_evgmx\bklbgmdZdimlv`bagbGh]ghabk\_ju^Z_lky\gmlj_ggbfih^\b]hfkZfhhlj_q_gby
dhlhjucb^himkdZ_ld\ukrbfj_ZevghklyfKha_jpZgb_h[sbob^_cdZdj_Zevghkl_c^Z_lkyebrv
ih[_^hcgZ^h]jZgbq_gghcqm\kl\_gghklvxbjZkkm^hqghklvx[eZ]h^ZlgufjZkrbj_gb_fhiulZ
H]jZgbq_gghklvihablb\bafZbfZl_jbZebafZ`bagbbfukeb_klvjZ[kl\hmqm\kl\_ggh]hfbjZhl
dhlhjh]hfh`ghhk\h[h^blvkyebrv\k_ciheghlhc`bagb;eZ]h^Zlv\_jukly`Z_lkymkbeb_fb
gZijZ\e_gb_f\hebG_\_jyll_dhlhju_g_ohlyl\_jblv\]em[bg_k\h_]hmfhihklb]Z_fh]h
oZjZdl_jZlZddZdkebrdhfohlylihk\h_fmjZkkm^dmbijhba\hemmkljhblvfbjIhlhfmbg_agZxl
Kd_ilbpbaf_klvij_`^_\k_]h^_n_dl\hebKd_ilbpbafbgl_ee_dlmZevguckZfihk_[_g_kljZr_g
IZkdZev[uebgl_ee_dlmZevgufkd_ilbdhfghhg`_[ueb\_jmxsbfl_ij_h^he_ekd_ilbpbaf
\he_\hck\h[h^ghba[jZek_[_ij_^f_lex[\bLj_[h\Zgbydhlhju_h[uqghij_^ty\eyxlkd_ilbdbd
\_j_ihjZ`Zxlk\h_cg_e_ihklvxk\hbfg_ihgbfZgb_fijbjh^u\_juKd_ilbdblj_[mxlhl\_ju
]ZjZglbcl_mijZa^gyxlkmsghklv\_juohlylagZgbyKd_ilbdbg_ohlylhlj_qvkyhl
jZkkm^hqghklbhl\eZklbwlh]hfbjZg_fh]mlkh\_jrblvba[jZgbykhkj_^hlhqblvk\h_c\heb
Hlkmlkl\b_[eZ]h^ZlbgZdhlhjh_`Zemxlkykd_ilbdb_klvebrvh[jZlgZyklhjhgZbogZijZ\e_gby
\hebbojZkkm^hqghklbboijb\yaZgghklbdqm\kl\_gghfmfbjm\b^bfuo\_s_cKd_ilbdbij_`^_
\k_]h^he`guhlj_qvkyhlk\hbolj_[h\Zgbcd\_j_lh]^Zebrvfh`ghkgbfb]h\hjblvh\_j_
Fgh]b_]h\hjylqlhohl_eb[u\_jblvghg_fh]mlWlhg_agZqblqlh\bgZg_\gbowlhebrv
agZqblqlhg_^hklZlhqghkbevghohlylbebohlylgh[_ajbkdZbhlj_q_gbykkhojZg_gb_f\k_o
]ZjZglbcbij_^m[_`^_gbc
�h\_jb_dZ[khexlghcgZmd_d\hafh`ghklbihkljhblvgZmqgh_fbjhihgbfZgb_m^h\e_l\hjyxs__
ijbjh^mq_eh\_dZih^hj\ZghLZd`_ih^hj\Zghb^h\_jb_dZ[khexlghcnbehkhnbb\hl\e_q_ggmx
nbehkhnbxihqlbgbdlhm`_g_\_jbl=_]_ev[ueihke_^gbf\_ebdbf]ghklbdhfhgh[h]hl\hjbe
nbehkhnbxij_\jZlbe__\j_eb]bxDjmr_gb_]_]_evygkl\ZwlhclblZgbq_kdhc]hj^ugb
nbehkhnbb[ueh\f_kl_kl_fdjbabkhfhl\e_q_gghcnbehkhnbbihjZ`_gb_fjZpbhgZebafZ
JZpbhgZebafbh]jZgbqb\Z_lhiulbijhlb\blky[h`_kl\_gghfmjZamfm?\jhi_ckdZyfukev
i_j_reZhlhl\e_q_ggh]hjZpbhgZebafZ=_]_eydfZl_jbZebafmbwfibjbafmbkdZeZ\hiul_
ml_jyggh_`b\h_[ulb_Gh\wlhfhiul_g_evaygZclb[ulbyFZl_jbZebaf_klvkZfZy
jmkkdhcnbehkhnbbkh\_jrZ_lkyi_j_oh^hlhl\e_q_ggh]hb^_ZebafZdb^_Zebafmdhgdj_lghfm
JZpbhgZebafi_j_oh^bl\fbklbpbafL\hjq_kdbcihqbg\wlhfijbgZ^e_`blDbj__\kdhfmb
Ohfydh\mdhlhju_^Zeb]em[hdmxdjblbdm=_]_eyIhlhfeKheh\v_\iulZekyihkljhblvkbkl_fm
dhgdj_lgh]hb^_ZebafZZdgKLjm[_pdhcijh^he`Ze_]h^_ehDhgdj_lgucb^_Zebafbf__lk\h_
�iblZgb_\fbklbq_kdhfhiul_b\hkkh_^bgy_lagZgb_k\_jhcnbehkhnbxkj_eb]b_cey
dhgdj_lgh]hb^_ZebafZdjblbpbaf_klvlZdh_`_jZpbhgZebklbq_kdh_gZijZ\e_gb_dZdbwfibjbaf
dZdbklZjucjZpbhgZebafIheghlZ`b\h]hhiulZ^ZgZebrv\fbklbq_kdhf\hkijbylbb[_a
j_eb]bhagh]hiblZgby[_ag_ihkj_^kl\_gghcbglmbpbbnbehkhnbyqZog_lbij_\jZsZ_lky\
iZjZablZNbehkhnby^he`gZiblZlvkybhiulhfgZmqgufbhiulhffbklbq_kdbf_jZgZdhlhjmx
ex^b[hylkyjbkdgmlvlZddZd^hjh`Zlk\h_cjZkkm^hqghklvxgbq_]hg_hlgbfZ_lgh\k_
\ha\jZsZ_lij_h[jZ`_gguf\k\_l_[h`_kl\_ggh]hjZamfZBgZmdZbnbehkhnby^he`gu
ih^qbgblvkyk\_lmj_eb]bhaghc\_jug_^eymijZa^g_gbyk\hbobklbgZ^eyijhk\_le_gbywlbobklbg
\iheghl_agZgbyb`bagbIhablb\bafg__klvgZmdZjZpbhgZebafg__klvnbehkhnbybkm^v[ubo
g_kh\iZ^ZxlBgZmdZbnbehkhnbyih^\h^yld\_ebdhclZcg_ghlZebrvnbehkhnbyohjhrZ
dhlhjZyijhoh^blimlv^hihke_^g_clZcgujZkdju\Zxs_cky\j_eb]bhaghc`bagb\fbklbq_kdhf
hiul_
=E::,,,=GHK?HEH=BQ?KD:YIJH;E?F:

Ijh[e_f_]ghk_heh]bq_kdhc[_kkihjghijbgZ^e_`blp_gljZevgh_f_klh\mfkl\_gghc`bagbgZr_c
wihobDjblbq_kdZy]ghk_heh]bylhgqZcrbcieh^mfkl\_gghcdmevlmjuFbfh]ghk_heh]bb__
khfg_gbc__\hijhr_gbc__aZij_lh\ijhclbg_evay?keb\gbdgmlv\`bag_ggmxhkgh\mb
`bag_gguckfukeijh[e_fudjblbq_kdhc]ghk_heh]bb\__ikboheh]bx\kdjulh_aZg_c
fbjhhsms_gb_lh^he`gh[m^_lijbagZlvqlhijh[e_fZwlZy\ey_lkyj_amevlZlhf[he_ag_gghc
j_ne_dkbbjZa^\h_gghklbihqlbqlhdZdhclhfgbl_evghklb=ghk_heh]bq_kdbcdjblbpbaf_klv
]Zfe_lbaf\kn_j_nbehkhnbbj_ne_dlbjmxsZyg_j_rbl_evghklv^_ckl\h\Zlv\h[eZklbihagZgby
\ke_^kl\b_gZjmr_gby`bag_gghcp_evghklbFug_klhevdhihagZ_fkdhevdhj_ne_dlbjm_fgZ^
ihagZgb_fijhoh^bf\k_klZ^bbjZa^\h_gbyqm\kl\m_fk_[yihdbgmlufb=ghk_heh]bq_kdbc
]Zfe_lbafkkZfh]hgZqZeZij_^iheZ]Z_lihagZgb_hlk_q_ggufhlp_evghc`bagb^moZkm[t_dl
hlhj\Zggufhlh[t_dlZb_fmijhlb\hiheh`guffure_gb_\u^_e_ggufba[ulbyb]^_lh\g__]h
ihf_s_ggufGhgZklmiZxl\j_f_gZdh]^Zfukevmlhfe_ggZy[he_ag_gguf]Zfe_lbafhf^he`gZ
\_jgmlvkyda^hjh\hfm^hgdbohlbafmWlhl]ghk_heh]bq_kdbc^hgdbohlbaf\hlkq_]hgZqg_lky
Fure_gb_g_fh`_l[ulvhl^_e_ghhlmgb\_jkZevgh]h[ulbybijhlb\hiheh`gh_fmihagZgb_g_
fh`_l[ulvhl^_e_ghhlmgb\_jkZevghc`bagbbijhlb\hihklZ\e_gh_cFure_gb__klviehlvhl
iehlbbdjh\vhldjh\bmgb\_jkZevgh]h[ulbyihagZgb__klviehlvhliehlbbdjh\vhldjh\b
mgb\_jkZevghc`bagbFure_gb__klv[ulb_hgh\[ulbbij_[u\Z_lihagZgb__klv`bagvhgh\
`bagbkh\_jrZ_lkyHi_jbjh\Zlvkkm[t_dlhfdhlhjuc\g_[ulbygZ^[ulb_fb[ulbx\k_]^Z
ijhlb\hiheh`_gagZqblhi_jbjh\Zlvkqbkl_cr_cnbdpb_ckydZy]ghk_heh]by^he`gZjZaebqZlv
km[t_dlZbh[t_dlZghwlhjZaebq_gb_g__klvjZaebq_gb_km[t_dlZb[ulby;ulb_g__klv
g_ij_f_gghh[t_dldZdkdehgguml\_j`^Zlvdjblbq_kdb_b^_Zebkluhgh\lZdhc`_f_j_bkm[t_dl
Km[t_dlbh[t_dlh^bgZdh\h[ulb_;ulbxijbgZ^e_`blbagZqZevgucbZ[khexlgucijbfZl
ij_l_g^h\ZlvgZlhqlh[uaZgylvf_klh\g_[ulbyg_[ulbyg_lf_klZgb^eydh]hbgb^eyq_]h
jZa\_^eypZjkl\Z^vy\heZ;_amfb_jZkkfZljb\Zlv[ulb_dZdj_amevlZlh[t_dlb\bjh\Zgbyb
jZpbhgZebabjh\ZgbyihagZxs_]hkm[t_dlZklZ\blv[ulb_\aZ\bkbfhklvhldZl_]hjbcihagZgbyhl
km`^_gbyIhagZxsbckm[t_dlkhk\hbfbdZl_]hjbyfbk\hbfbkm`^_gbyfbk\hbf
h[t_dlb\bjh\Zgb_f_klvqZklv[ulbyqZklv`bagb;ulb_gb\dZdhfkfuke_g_aZ\bkblhl
fure_gbybihagZgbyhghij_^r_kl\m_lkZfhfmi_j\hgZqZevghfmihagZ\Zl_evghfmZdlmhgh
kdjulhaZkZfbfwlbfihagZ\Zl_evgufZdlhfHlghr_gb_ihagZxs_]hkm[t_dlZdihagZ\Z_fhfm
h[t_dlm_klvhlghr_gb_\gmljb[ulbyhlghr_gb_[ulbyd[ulbxZg_fure_gbyd[ulbxdZd
ijhlb\hklhysbo^jm]^jm]mIj_^jZkkm^hdqlh]ghk_heh]by^he`gZ[ulv[_aij_^ihkuehdGbdh]^Z
�hgZg_fh]eZba[Z\blvkyhlij_^ihkuehdZbhldm^Zba\_klghqlhij_^ihkuehdg_^he`gh[ulv"
Ij_^ihkuedhc]ghk_heh]bby\ey_lkyg_ikboheh]byb[bheh]byZbagZqZevgZyhlihagZxs_]hg_
aZ\bkysZyj_Zevghklv[ulbyb^moh\ghc`bagbGb`_klZg_lykghqlhwlZlhqdZaj_gbygbq_]h
h[s_]hg_bf__lklZdgZau\Z_fufikboheh]bafhfdhlhjucg_k_lkkh[hc\_qgmxhiZkghklv
j_eylb\bafZ=ghk_heh]byihdhblkyg_gZikboheh]bbbg_gZhglheh]bb\hh[s_g_gZeh]bb
dZdhcgb[m^vg_gZgZmd_bagZgbbdZdhfgb[m^vZgZikboheh]bq_kdhfbhglheh]bq_kdhfgZ
[ulbckl\_gghfKZfZ`bagv^moZZg_gZmdZh`bagb^moZij_^r_kl\m_l]ghk_heh]bb\kZfhc
`bagb^moZ\kZfbokbeZo[ulbygm`ghbkdZlvij_^ihkuehd]ghk_heh]bbZg_\ikboheh]bbbeb
^jm]hcdZdhcgb[m^veh]bbGZwlhg_gZijZ\e_gu\hajZ`_gby]ghk_heh]h\ijhlb\ikboheh]bafZ
@bagv^moZkZfh[ulb_\h\k_okfukeZoij_^r_kl\m_l\kydhcgZmd_\kydhfmihagZgbx\kydhfm
fure_gbx\kydhcdZl_]hjbb\kydhfmkm`^_gbx\kydhfm]ghk_heh]bq_kdhfmkm[t_dlmG_mq_gb_
h[ulbbZkZfh[ulb_ij_^r_kl\m_lmq_gbxhihagZgbb=ghk_heh]b`_ohlylkZfh[ulb_\u\_klb
ba]ghk_heh]bbij_\jZlblv_]h\km`^_gb_ihklZ\blv\aZ\bkbfhklvhldZl_]hjbckm[t_dlZ[ulbb
Zg_\fure_gbbhlhj\Zgghfhl[ulby^he`ghbkdZlvl\_j^uohkgh\agZgby`bagb^moZfh`gh
hldjulv\k_dZq_kl\Zeh]bdbijhlb\h[hjkl\mxsb_j_eylb\bafmbkd_ilbpbafm=ghk_heh]b
ih[_`^Zxlikboheh]bafdZdgZijZ\e_gb_ih^qbgyxs__]ghk_heh]bxikboheh]bbghgbdh]^Zg_
ih[_^ylhgbgZijZ\e_gbyml\_j`^Zxs_]hkZfh[ulb_^h\kydhc]ghk_heh]bbG_hikboheh]bq_kdhc
beb[bheh]bq_kdhc]ghk_heh]bbj_qv[m^_lb^lbZh]ghk_heh]bbp_jdh\ghcbdhkfbq_kdhc

=ghk_heh]by^he`gZgZqZlvkmklZgh\e_gbyjZaebqbyf_`^mi_j\bqgufg_jZpbhgZebabjh\Zgguf
khagZgb_fbkhagZgb_f\lhjbqgufjZpbhgZebabjh\Zgguf\lh\j_fydZdh[uqghhgZgZqbgZ_lk
khagZgbym`_jZpbhgZebabjh\Zggh]hbbgh]hg_ijbagZ_lGhkhagZgbx\lhjbqghfm
jZpbhgZebabjh\Zgghfmg_^Zghkms__bg_liml_cdkms_fmq_j_ajZkkm^hqgmx^_yl_evghklvwlh]h
khagZgbyKms__^Zghebrv\`b\hfhiul_i_j\bqgh]hkhagZgby^hjZpbhgZebklbq_kdh]h
jZkiZ^_gbygZkm[t_dlbh[t_dl^hjZkk_q_gbyp_evghc`bagb^moZLhevdhwlhfmi_j\bqghfm
khagZgbx^ZgZbglmbpby[ulbyg_ihkj_^kl\_ggh_dg_fmdZkZgb_KhagZgb_i_j\bqgh_g_
h[t_dlb\bjm_lbg_mf_js\ey_lhgh`b\_lihagZ\ZybihagZ_l`b\yJbdd_jlb_]hmq_gbdbkdZ`ml
qlhwlhi_j\bqgh_khagZgb__klvebrvbjjZpbhgZevgh_i_j_`b\Zgb_kdhlhjufg_bf_xl
gbdZdh]h^_eZ]ghk_heh]bybnbehkhnbyqlhlmlfh`ghlhevdhi_j_`b\Zlvbg_evayihagZ\ZlvGh
\wlhf\_^v\kyijh[e_fZHldm^Zba\_klghqlhihagZgb_g__klvi_j_`b\Zgb_hlhj\Zghhl
i_j_`b\Zgbybijhlb\hiheh`gh_fm"Fh`_leb[ulviheghlZi_j_`b\ZgbcbjjZpbhgZevgZy
gZau\Z_fhfbjjZpbhgZevghfi_j_`b\Zgbbbebihfh_cl_jfbgheh]bb\i_j\bqghf
g_jZpbhgZebabjh\ZgghfkhagZgbbkh\_jrZ_lkykZfh_ih^ebggh_ihagZgb_[ulbykh\_jrZ_lkylh
dZkZgb_kms_]hdhlhjh_g_fh`_lg_[ulvbihagZgb_f=ghk_heh]bijhba\hevghdhgkljmbjmxl
ijbjh^mihagZgbyb\k_qlhg_khhl\_lkl\m_lbodhgkljmdpbbg_ohlylgZau\ZlvihagZgb_f
=ghk_heh]bohlylbf_lvbkdexqbl_evgh^_ehknZdlhfiheh`bl_evghcgZmdbDZgl^Z`_
bkdexqbl_evghknZdlhffZl_fZlbq_kdh]h_kl_kl\hagZgbyGhfZl_jbZekdhlhjufhi_jbjmxl
]ghk_heh]bhdZau\Z_lkykebrdhf[_^_gbmahdqlh[uihkljhblvihegh_mq_gb_hihagZgbbGm`gh
j_rbl_evghihj\Zlvkl_f]ghk_heh]bq_kdbfij_^jZkkm^dhfqlh\kydh_ihagZgb__klv
jZpbhgZebabjh\Zgb_h[t_dlb\bjh\Zgb_km`^_gb_^bkdmjkb\gh_fure_gb_Djblbq_kdb_
]ghk_heh]bbf_xl^_ehebrvkqZklghcbh]jZgbq_gghcnhjfhcihagZgbyDjhf_bopZjkl\Z_klv
_s_[_af_jgu_b[_a]jZgbqgu_h[eZklbihagZgby=ghk_heh]b`_\b^ylm\jZlwlbobguopZjkl\
ebrvij_^_eaZdhlhjufgZqbgZxlkybjjZpbhgZevgu_i_j_`b\Zgbyg_baj_q_ggZyh[eZklvoZhkZ
blvfuBabjjZpbhgZevgh]hoZhkZblvfubagbfZ_lkyebrvfZe_gvdZyh[eZklv
jZpbhgZebabjh\Zggh]hbh[t_dlb\bjh\Zggh]hh[eZklvkm`^_gby\dhlhjhfpZjblp_gghklvbklbgu
Fu`_iheZ]Z_fqlh\[_af_jghch[eZklbi_j\bqgh]hg_jZpbhgZebabjh\Zggh]hkhagZgby_klv
pZjkl\hk\_lZZg_lhevdhlvfudhkfhkZZg_lhevdhoZhkZwlhch[eZklbjZkdju\Z_lkyEh]hk
kfukefbjZOZhkblvfZfbjk_c^Zgubf_gghjZpbhgZebabjh\ZgghfmkhagZgbxkhagZgbx`_
bghfmi_j\bqghfm^Zgfbjbghcfbjbklbgghkms_]hJZaebq_gb_^\mokhagZgbchdhlhjuo
b^_lj_qvb_klvjZaebq_gb_jZkkm^dZbjZamfZbebfZeh]hb[hevrh]hjZamfZJZamf[hevrhc
jZamfihagZ_lihagZ_lkms___]hkn_jZg__klvbkdexqbl_evghkn_jZi_j_`b\Zgbcg_bf_xsbo
gbdZdh]hhlghr_gbydagZgbxKZfb]ghk_heh]b\uoh^ylbalhckn_judhlhjmxkqblZxl
_^bgkl\_gghckn_jhcihagZgbylZddZd^_eZxlh[t_dlhfk\h_]hihagZgbyihagZxsbckm[t_dl
dhlhjucg_ih^^Z_lkyh[t_dlb\bjh\Zgbxwlhfhkgh\gh_ijhlb\hj_qb_]ghk_heh]bb_^vm
]ghk_heh]bbg_lhj]ZgZ__ki_pbnbq_kdh]hihagZgbyh[uqgh_^bkdmjkb\gh_fure_gb_lml
g_^hklZlhqgh=ghk_heh]bo\ZklZxlqlhjZ[hlZboij_^r_kl\m_lihagZgbxqlhkZfbhgbgZ^
ihagZgb_fghhgbg_\kbeZoihklb]gmlvlZcgmihagZgbybljZ]_^bxihagZgby=ghk_heh]b\k_ohlyl
ih^gylvk_[yaZ\hehkuMgbog_llhqdbhihjubihlhfmgbq_]hhgbg_fh]mlk^\bgmlvb
i_j_\_jgmlvIheh`bl_evgZygZmdZ_klv\dhgp_dhgph\_^bgkl\_ggZylhqdZhihju]ghk_heh]h\gh
kZfZiheh`bl_evgZygZmdZfh`_lh[hclbkv[_abomkem]=ghk_heh]biZjZablugZmdb

Djblbq_kdb_]ghk_heh]b`Z`^mlhk\h[h^blvkyhlikboheh]bafZbZgljhiheh]bafZbklZ\ylwlm
ijh[e_fmhq_gvhkljhbgh]^Z^Z`_hkljhmfghGhij_l_gabbgZihegmxk\h[h^mhlikboheh]bafZ
kf_rguJhdh\uf^ey]ghk_heh]h\y\ey_lkylhlnZdlqlhnbehkhnkl\m_lq_eh\_dqlhihagZgb_
kh\_jrZ_lky\Zgljhiheh]bq_kdhckj_^_=ghk_heh]biulZxlkyij_h^he_lvwlhlg_ij_h^hebfucnZdl
l_fkhh[jZ`_gb_fqlhihagZgb_kh\_jrZ_lky\khagZgbb\hh[s_\ljZgkp_g^_glZevghfkhagZgbb
Zg_\bg^b\b^mZevghfikboheh]bq_kdhfkhagZgbbqlhk\_jobg^b\b^mZevguckm[t_dlijhba\h^bl
km`^_gbybhp_gdbGhlml]ghk_heh]by\ghi_j_oh^ylgZihq\mf_lZnbabq_kdmxb^_eZxl
ij_^iheh`_gbyhglheh]bq_kdh]hoZjZdl_jZLZdrehjZa\blb_hl]ghk_heh]bbDZglZdf_lZnbabd_
Nbol_R_eebg]Zb=_]_eyGh\_crb_g_hdZglbZgpulZd`_g_\kbeZom^_j`Zlvkyhlwlh]hjhdh\h]h
i_j_oh^Zdf_lZnbabd_bhglheh]bbKh^ghcklhjhgu]ghk_heh]h\ih^kl_j_]Z_lf_lZnbabdZb
ikboheh]byb[bheh]by ikbohnbabq_kdZyhj]ZgbaZpbykm[t_dlikboheh]bq_kdbcb[bheh]bq_kdbc\f
LZdbfh[jZahfdjblbq_kdZy]ghk_heh]bynZlZevghjZaeZ]Z_lkygZf_lZnbabq_kdbchglheh]bafb
ikboh[bheh]bq_kdbcihablb\bafHgZg_\kbeZom^_j`ZlvkygZhkljb_b]hedbbg_ba[_`ghiZ^Z_l
\ijZ\hbeb\e_\hIjh[e_fZlZdhkljhihklZ\e_ggZy=mkk_je_fb\a\hegh\Z\rZy\_kvnbehkhnkdbc
fbjg_fh`_l[ulvjZaj_r_gZdjblbpbafhfbdjblbq_kdhc]ghk_heh]b_cKZf=mkk_jev\uoh^bl
�baij_^_eh\]ghk_heh]bbeydjblbq_kdhc]ghk_heh]bbihagZgb__klv\k_`_^_ehq_eh\_q_kdh_b
ihlhfmhk\h[h`^_gb_hlikboheh]bafZ_klvih^gylb_k_[yaZ\hehkuBljZgkp_g^_glZevguc
q_eh\_d\k_`_q_eh\_dEbrvlh]^ZihagZgb_[m^_lk\h[h^ghhlikboheh]bafZbZgljhiheh]bafZ
_kebhij_^_eylvkyhgh[m^_lg_ljZgkp_g^_glZevgufq_eh\_dhfZljZgkp_g^_glZevghc\k_e_gghc
l_p_jdh\vxDjblbpbafhklZ_lkydhfijhfbkkhff_lZnbabdb ljZgkp_g^_glZevgh_khagZgb_b
k\_jobg^b\b^mZevgZyhp_gdZ\fbihablb\bafZ hljbpZgb_ljZgkp_g^_glguoj_Zevghkl_c
bffZg_glbafikboh[bheh]baf\]_g_lbq_kdhclhqd_aj_gby\fIhij_`g_fmhklZ_lky\u[hjf_`^m
ikboheh]bafhfbhglheh]bafhff_`^mikboheh]bq_kdhcbZgljhiheh]bq_kdhceh]bdhcb
hglheh]bq_kdbfbfbklbq_kdbfEh]hkhfEh]bdZq_eh\_q_kdZybhlghkbl_evgZyebrvEh]hk
k\_joq_eh\_q_kdbcb[h]hq_eh\_q_kdbcRdheZDh]_gZ^_eZ_lg_q_eh\_q_kdb_mkbebyijbagZlv
ihagZgb_ljZgkp_g^_glgufq_eh\_dmGhlZdZyih[_^ZgZ^ikboheh]bafhf^hklb]Z_lkyl_fqlh
ihagZgb_i_j_klZ_lbf_lvdZdh_eb[hhlghr_gb_dq_eh\_dmihagZgb_dhgkljmbjm_fh_
dh]_gbZgkl\hfijhklhg_^hklmighq_eh\_dmBijboh^blky^mfZlvhlhfqlh[uih^gylvq_eh\_dZ
gZclb\g_fmgb\_jkZevgh[h`_kl\_ggu_gZqZeZ
Qlh[uhdhgqZl_evghhk\h[h^blvkyhlikboheh]bafZbZgljhiheh]bafZg_h[oh^bfhi_j_clbd
dhkfbq_kdhcp_jdh\ghc]ghk_heh]bbml\_j^blvkygZihq\_kh[hjgh]hkhagZgbyDjblbpbaf_klv
ijh^mdlijhl_klZglkdh]hbg^b\b^mZebafZ_]hZgljhiheh]bq_kdZybikboheh]bq_kdZyih^hie_dZ
fh`_l[ulvbklhjbq_kdb\kdjulZDjblbq_kdZy]ghk_heh]byq_eh\_q_kdh]hijhbkoh`^_gbyb]^_
`__c\ha\ukblvkygZ^Zgljhiheh]bafhfdZdohq_l=mkk_jevb^jLhevdh]ghk_heh]byg_
�q_eh\_q_kdh]hijhbkoh`^_gbylhevdh]ghk_heh]byhldju\ZxsZy^_ckl\b_moZ;h`v_]h\
nbehkhnkdhfihagZgbblhevdhlZdZykh[hjgZyp_jdh\gZy]ghk_heh]bybkoh^ysZyhlbagZqZevghc
^Zgghklb;h`_kl\_ggh]hEh]hkZ\gZkfh`_l\ha\ukblvkygZ^Zgljhiheh]bq_kdbfb
ikboheh]bq_kdbfj_eylb\bafhfHj]Zghfnbehkhnkl\h\Zgbyy\ey_lky;h`_kl\_ggucEh]hkZg_
q_eh\_q_kdbcjZkkm^hdIhwlhfmhiZkghklvikboheh]bafZbZgljhiheh]bafZhklZ_lkyebrv^eyl_o
dhlhju_g_\kbeZokh\_jrblvlh]hZdlZkZfhhlj_q_gbyq_j_adhlhjucq_eh\_dijbh[sZ_lkyd
mgb\_jkZevghfmjZamfmGh;h`_kl\_ggucEh]hk`b\_l^_ckl\m_lbkhh[sZ_l^Zju[eZ]h^Zlgh]h
ihagZgbyebrv\p_jd\bebrv\__fbklbq_kdhf\k_e_gkdhfhj]Zgbaf_g_p_jd\bg_lkh[hjghklb
g_l[hevrh]hjZamfZhlbklbgZdhlhjZyg_[ueZ^hklZlhqghihklb]gmlZ]_jfZgkdbfb^_Zebafhf
lZdfgh]hk^_eZ\rbf^eyml\_j`^_gbyb^_bmgb\_jkZevgh]hjZamfZgh\hkijbgy\rbfb\iblZ\rbf
�ijhl_klZglkdbcbg^b\b^mZebafZ`_=_]_evg_ij_h^he_eZgljhiheh]bafZbikboheh]bafZihlhfm
�qlh_]hEh]hkg_[uep_jdh\_g_]himlvnbehkhnkl\h\Zgby[uejZpbhgZebklbq_kdbcZ`_R_eebg]
[uekebrdhfjZpbhgZevguf]ghklbdhfIhwlhfm]_jfZgkdbcb^_ZebafagZq_gb_dhlhjh]hh]jhfgh
ihdZaZeebrv[_kkbeb_^bZe_dlbq_kdhcfukeb\dhg_qguo__\u\h^Zohgh[gZjm`be
kZfhjZaeh`_gb_jZamfZdZdgZqZeZjZpbhgZebklbq_kdh]hGZ\_jghfimlbklhye[ulvfh`_lebrv
�h^bgNjZgp;ZZ^_jZ\_ebdbc=_l_hklZ_lkyij_^klZ\bl_e_fbklbgghgZmqgh]h^moZihegh]h
djblbpbafZ=_l_[ue\]em[hqZcr_fkfuke_keh\Zp_jdh\g__[eb`_dfbjh\hc^mr_q_fDZgl
Nbol_b=_]_evbihlhfmhkms_kl\eye\k\h_c`bagbb^_Zep_evgh]hagZgby
P_jdh\ghkh[hjgh_khagZgb_ij_^r_kl\m_ljZa^_e_gbxbjZkiZ^_gbxgZkm[t_dlbh[t_dlg_
p_jdh\gh]hhiulZkm[t_dlbh[t_dlg_ba[_`ghhklZxlkyjZahj\ZggufbjZa^_e_ggufbbfure_gb_f
g_fh]ml[ulv\hkkh_^bg_guG_m^ZqZR_eebg]Zl_fh[tykgy_lkyqlhhgiulZekyqbklhnbehkhnkdb
ml\_j^blvlh`^_kl\hkm[t_dlZbh[t_dlZ\lh\j_fydZdlh`^_kl\hwlh^he`gh[ulvkgZqZeZ
ml\_j`^_ghj_eb]bhaghZihlhfm`_nhjfmebjh\Zghp_jdh\ghcnbehkhnb_cLhqdZaj_gby
p_jdh\gh]hkhagZgby^he`gZ[ulvhldjulhijh\ha]eZr_gZnbehkhnb_ck_l\_j^u_hkgh\uagZgby
mkljZgyxsb_hiZkghklbj_eylb\bafZbkd_ilbpbafZ^Zgu\p_jdh\ghfkhagZgbbg_\khagZgbb
\hh[s_ijbajZd_\u^mfZgghf\dZ[bg_lZo]ghk_heh]h\Z\khagZgbbp_jd\bdZdkms_]hdZd
�`b\hc^mrbfbjZkh_^bgb\r_ckykEh]hkhf\Khnbb@Lhevdhp_jdh\gh_khagZgb_ihagZ_l
kms__kms__g_^ZghjZkkm^hqghfmbbg^b\b^mZevghfmkhagZgbxFbklbq_kdh_bj_eb]bhagh_
ihagZgb_g_f_g__h[s_h[yaZl_evghbl\_j^hq_fihagZgb_gZmqgh_bjZpbhgZevgh_ihlhfmqlh
jZkl_lbag_^jp_jdh\gh]hkhagZgbybp_jdh\gh]hjZamfZ

Dh]_gkZfucdjZcgbcb[ulvfh`_lkZfucihke_^h\Zl_evguc]ghk_heh]g_hdZglbZg_piheZ]Z_l
qlh]ghk_heh]by^he`gZ[ulvhjb_glbjh\ZgZgZnZdl_iheh`bl_evghcgZmdbij_bfms_kl\_ggh
fZl_fZlbq_kdh]h_kl_kl\hagZgbyKZfZiheh`bl_evgZygZmdZhl]ghk_heh]bbg_aZ\bkblb\
]ghk_heh]bbg_gm`^Z_lkygh]ghk_heh]bybkdexqbl_evghiblZ_lkynZdlhfkms_kl\h\ZgbygZmdb
kmsghklbg_l\_j^hklvgZmdbh[hkgh\u\Z_lky]ghk_heh]b_cZl\_j^hklv]ghk_heh]bb
h[hkgh\u\Z_lkygZmdhcb[_al\_j^hklbgZmdbgbdZdhcihq\ug_bf__lG_]ghk_heh]byih[_`^Z_l
kd_ilbpbafbj_eylb\bafZnZdlkms_kl\h\Zgbyiheh`bl_evghcgZmdbih[_`^Z_ldZq_kl\_
iZjZablZ]ghk_heh]bygbq_]hih[_`^Zlvg_fh`_l=ghk_heh]b\ugm`^_gu^Z`_ijbagZlvqlh
]ghk_heh]bq_kdb_dZl_]hjbbfh]mlf_gylvky\aZ\bkbfhklbhlkhklhygbyiheh`bl_evguogZmd?keb
yihijh[mxmkhfgblvky\l\_j^hklbfZl_fZlbq_kdh]h_kl_kl\hagZgbylh\kydZglbZgkdZy
]ghk_heh]byjZkiZ^_lky\ijZo=ghk_heh]byij_l_g^m_l[ulvZiheh]_lbdhcgZmdbgh\kmsghklb
gZmdZhdZau\Z_lkyZiheh]_lbdhc]ghk_heh]bbgZmdZgm`gZqlh[u]ghk_heh]byijhp\_lZeZAZq_f`_
kms_kl\m_l]ghk_heh]by"DihagZgbx[ulby]ghk_heh]byhlghr_gbyg_bf__ll\_j^hklbgZmdbg_
h[hkgh\u\Z_lkd_ilbpbafZbj_eylb\bafZg_ih[_`^Z_lIh\b^bfhfm]ghk_heh]by_klvlh\ZjgZ
ex[bl_ey_klvp_gbl_eb__kZfh^h\e_xsbodjZkhlGhlh]^ZaZq_f`_ij_l_g^h\ZlvgZ
h[s_h[yaZl_evghklvbgZmqghklv"=ghk_heh]byg_lhevdhbf__lij_^ihkuedbghhgZ\kykiehrv
khklhblbah^gboij_^ihkuehd\g_cgbq_]hg_ldjhf_ij_^ihkuehdIj_^ihkuedhc\]ghk_heh]bb
y\ey_lkygZmdZbijblhflZgZmdZdhlhjmxhgZaZohq_lijbgylv]ghk_heh]by`_g_y\ey_lky
ij_^ihkuedhcgZmdbihke_^g_c]eZ\_]ghk_heh]bbaZdexq_ghg_[hevr_q_f\i_j\hc]eZ\_
=ghk_heh]bykoheZklbdZqbklhc\h^uhgZkoheZklbqg__\kydhckoheZklbdb=ghk_heh]byp\_l_l\
imklug_kZfh^h\e_xs_cfukebhlhj\Zgghchldhjg_cbkhdh\=ghk_heh]bq_kdb_p\_lug_
`b\u_p\_luZbkdmkkl\_ggu_[mfZ`gu_GZ\k_fimlb]ghk_heh]bbg_lhj]Zgbq_kdh]hjZa\blby
Jbdd_jlaZohl_ehjb_glbjh\Zlv]ghk_heh]bxg_lhevdhgZnZdl__kl_kl\_gguo]_g_jZebabjmxsbo
gZmdghbgZnZdl_gZmdbklhjbq_kdbobg^b\b^mZebabjmxsboMg_]hihemqZeZkvg_kdhevdhbgZy
q_fmDh]_gZ]ghk_heh]by\k_j^p_dhlhjhcaZeh`_gZp_gghklv=ghk_heh]bydZdgZmdZhp_gghklyo
Wlh\_^v\k_]^Z[hevrZyaZkem]ZB\hlykijZrb\ZxFh`ghhjb_glbjh\Zlv]ghk_heh]bxgZnZdl_
_kl_kl\_gguogZmdfh`ghhjb_glbjh\ZlvgZnZdl_bklhjbq_kdbogZmdg_evayebhjb_glbjh\Zlv
]ghk_heh]bxgZnZdl_j_eb]bhagh]hhldjh\_gby"nZdlj_eb]bhagh]hhldjh\_gbygm`ghih\_jblv
qlh[uqlhgb[m^vgZg_fhjb_glbjh\ZlvGh\_^vb\nZdliheh`bl_evghcgZmdbgm`ghih\_jblv
qlh[uqlhgb[m^vgZg_fhjb_glbjh\ZlvJZaijbgylnZdlgZmdbhgiblZ_lIblZ_lbnZdl
j_eb]bhagh]hhldjh\_gbyjZahgijbgylGZmdZbj_eb]by^he`gu[ueb[u[ulvijbagZguih
f_gvr_cf_j_jZ\ghp_ggufbdZdibsZ^eynbehkhnbb?kebg_mgb`Z_l]ghk_heh]bxaZ\bkbfhklv
hlgZmdblhihq_fm`_mgbablaZ\bkbfhklvhlj_eb]bb"Ihq_fmgZmqgZynbehkhnbyk\h[h^gZZ
j_eb]bhagZynbehkhnbyg_k\h[h^gZ"Wlhkf_rghcij_^jZkkm^hdgZr_cgZmqghcwihobEbrv
]ghk_heh]bydhlhjZy[m^_lhjb_glbjh\ZgZg_lhevdhgZnZdl_gZmdbghbgZnZdl_\_junZdl_
hldjh\_gbylhevdhlZdZyp_evgZy]ghk_heh]byijbdZkZ_lkyd`b\hfmkms_fmihklb]Z_lihagZgb_
dZdlZcgm[jZdZihagZxs_]hkkmsbfNZdl\_juhldju\Zxs_ckms__nZdlhldjh\_gbykms_]h\
\_j_b_klvbagZqZevgucnZdlbadhlhjh]h^he`gZbkoh^blv]ghk_heh]bybnbehkhnbyNZdlgZmdb
_klvnZdlfukebl_evgucnZdl\_jub_klvnZdlkmsbcKmsbcnZdli_j\bqg__fukebl_evgh]h
DZglbZgkdZy]ghk_heh]byhjb_glbjh\ZggZyebrvgZnZdl_gZmdb_klv\lhjbqgZy\lhjhkhjlgZy
]ghk_heh]byI_j\bqgZyi_j\hkhjlgZy]ghk_heh]byhjb_glbjh\ZgZgZnZdl_\_judhlhjZy_klv
ihagZgb_b[ulb_jZahf

�eyJbdd_jlZbjh^kl\_gguo_fm]ghk_heh]bq_kdbogZijZ\e_gbc[ulb__klvebrvnhjfZ
wdabkl_gpbZevgh]hkm`^_gbyIjbjh^Z^ZgZebrv\_kl_kl\hagZgbb^mr_\gZy`bagvebrv\
ikboheh]bbbklhjbyebrv\bklhjbq_kdhcgZmd_g_gZmqgh]hagZgby\dhlhjhfb^Zgh\kydh_
jZpbhgZebabjh\Zggh_[ulb_Z[ulb_^eygbokZfhm`__klvijh^mdljZpbhgZebabjh\ZgbyhklZxlky
ebrvbjjZpbhgZevgu_i_j_`b\Zgbydhlhju_g__klv[ulb_dhlhjuog_lBjjZpbhgZevgu_
i_j_`b\Zgbywlhlij_^_edjblbpbafZdhlhju_bgu_ijhba\hevghgZau\Zxlfbklbdhc_klv
l_fgucoZhk\dhlhjhfgbq_]hg_evaymagZlvbgZa\Zlvwlhll_fgucoZhk\ghkylk\_lebrv
p_gghklbbghjfughhgbkZfbjZpbhgZebklbq_kdb_^_lbkhagZgbyK\_l_klvlhevdh\
jZpbhgZebabjh\ZgghfkhagZgbb\agZgbb^hwlh]hb\g_wlh]hg_lk\_lZbg_l[ulbyWlh
kljZrgucm[bckl\_ggucjZpbhgZebaf^eydhlhjh]hg_lhevdhgZmdZagZgb_ghbkZffbjkZfh
[ulb__klvj_amevlZljZpbhgZebabjh\Zgbykm`^_gbyGh\_^v[_amfb_^mfZlvqlh[ulb_fh`_l
aZ\bk_lvhlihagZgbyqlhhgh^Zghebrv\gZmdZoqlh\g_km`^_gbyg_fh`_l[ulvbj_qbh[ulbb
Gm`ghhq_gv]em[hdh_ih\j_`^_gb_a^hjh\vyqlh[uijb^Z\ZlvihagZgbxlZdh_ihbklbg_
^_fhgbq_kdh_agZq_gb_IjZ\^ZwlZ^_fhgbq_kdZyjhevihagZgbyjZau]ju\Z_lkylhevdh\dgb]Zoih
]ghk_heh]bblhevdh\dgb]Zowlbo[ulb_mijZa^gy_lkyih^qbgy_lkykm`^_gbxGhkZfbwlbdgb]b
hljZ`Zxl[he_agvihjZab\rmxm`_kZfm`bagv_^v^eyDZglZg_lhevdhgZmdZagZgb_ghbkZf
fbjkZfZijbjh^Zkhab^ZxlkyihagZ\Zl_evgufbdZl_]hjbyfbkm^ysbfkm[t_dlhfIjbjh^Zihlhfm
lhevdhkms_kl\m_lqlhkms_kl\m_lfZl_fZlbq_kdh__kl_kl\hagZgb_ZfZl_fZlbq_kdh_
_kl_kl\hagZgb_ij_^iheZ]Z_l]ghk_heh]bq_kdb_dZl_]hjbbHleh]bdbb]ghk_heh]bbaZ\bkblg_
lhevdhkms_kl\h\Zgb_gZmdbbnbehkhnbbghbkms_kl\h\Zgb_kZfh]hfbjZWlhml\_j`^_gb_
�ijbfZlZihagZgbygZ^[ulb_fihke_^h\Zl_evghijh\h^blDh]_geyg_]hgZmqgh_agZgb_b_klv
[ulb__]hjZpbhgZebafg_h]jZgbqb\Z_lkygbdZdbf\lhj`_gb_fbjjZpbhgZevgh]hdZdmJbdd_jlZ
bkdexqbl_evghjZpbhgZevghklveh]bqghklv[ulbyb[ulbckl\_gghklvbkdexqbl_evgh
jZpbhgZevgh]heh]bq_kdh]hGZmdZb_klvbklbgghkms__LZdhcoh^d]_]_evygkl\mgZf_qZ_lky\
kh\j_f_gghfg_hdZglbZgkl\_=_]_evhklZ_lkygZ\_dbh[jZaphf^_fhgbq_kdh]hblblZgbq_kdh]h
�jZpbhgZebafZeyJbdd_jlZ[ulb_kha^Z_lkykm`^_gb_fmklZgZ\eb\Zxsbfp_gghklbWlh
�g_hnbol_Zgkl\heyDh]_gZ[ulb_kha^Z_lkydZl_]hjbyfbeh]bq_kdbff_lh^hfWlh
g_h]_]_evygkl\hG_hdZglbZgkl\h^\b`_lkyihlhfm`_djm]mihdhlhjhfm^\b]ZehkvbdZglbZgkl\h
G_ihjh^blebhghgh\h]hn_c_j[ZobZgkl\ZbfZl_jbZebafZ"Gm`ghijh\_jblvkZfmbkoh^gmx
ihkuedmjZpbhgZebklbq_kdh]hnbehkhnkl\h\ZgbyG_evay[_agZdZaZgghhlhj\ZlvjZkl_gb_hldhjg_c
_]hG_fh`_l`blvhgh[_aiblZgbydhjgyfbGhjfZevgh_`_iblZgb_\gh\hcnbehkhnbb^Z\gh
m`_gZjmr_gh

;ulb_fbjh\mx`bagvfh`ghijbgylvebrvbagZqZevgh^hkm`^_gbyijbgylviheghlhck\h_]h
^moZg_jZpbhgZebabjh\Zggufk\hbfkhagZgb_fD[ulbxd`bagbfbjZg_evayijbclbhlg_]h
fh`ghlhevdhbahclb;ulb_^Zgh\gZqZe_Zg_\dhgp__]hg_evay\u\_klb^_^mpbjh\Zlv?klv
bglmbpby[ulbyghg_ldg_fmiml_c^bkdmjkb\gh]hfure_gbyLhevdh[_amfb_jZpbhgZebafZ
fh]ehij_\jZlblv[ulb_\dZl_]hjbxijbkljhblv_]h\km`^_gbbihklZ\blv\aZ\bkbfhklvhl
ihagZgbyQlh[ulb_g_ihkj_^kl\_gghbglmblb\gh^ZghgZr_fmi_j\bqghfmp_ehklghfmkhagZgbx
wlh]hg_evay^hdZaZlvg_evaygbbaq_]h\u\_klbwlhfh`ghlhevdhhldjulvbijbgylvG_evay
^hklZlhqghqZklhih\lhjylvqlhba[ulbyfubkoh^bfZg_ijboh^bfdg_fmBklbggZynbehkhnby
j_eb]bhagZynbehkhnby\k_]^Zhldju\Z_lbagZqZevgmx^Zgghklvghhldjulb_wlhcbagZqZevghc
^Zgghklb_klvkeh`gZyjZ[hlZ\ke_^kl\b_ihfjZq_gby\dhlhjhffu`b\_fDZdd[ulbx\hh[s_
lZdbd[ulbxZ[khexlghfm[ulbx;h`v_fmg_evayijbclbg_evay^hdZaZlv;h]Zfh`ghlhevdh
bahclbhl;h]ZbagZqZevghhldjulv;h]Z\k_[_Gh^eywlh]hgm`_gih^\b]hk\h[h`^_gbyhl
ihfjZq_gbyg_dZyfbklbq_kdZyZdlb\ghklvh\lhjbqghfjZpbhgZebabjh\ZgghfjZkk_q_gghf
m`_khagZgbb[ulb_^eygZkhihkj_^kl\u\Z_lkyhl^Zey_lkyfufukebfihkj_^kl\_ggh\h\k_o
kfukeZoWlhg_ba[_`gZydZjZB^_Zebklbq_kdhfm\babhgbafmdZ`_lkyqlh\hihkj_^kl\_gghf
ihagZgbbjZpbhgZebabjh\Zggh]hkhagZgby[ulb_dhgkljmbjm_lkyihagZxsbfkm[t_dlhfbhlg_]h
aZ\bkbl^_ckl\bl_evghklbjZpbhgZebklbq_kdh_khagZgb_bhihkj_^kl\_ggh_ihagZgb__klvebrv
[he_ag_ggh_khklhygb_kZfh]h[ulby\g_fkh\_jrb\rbckyjZaju\GhjZpbhgZebklbq_kdZy
]ghk_heh]bywlh]hg_fh`_l\b^_lvwlh\b^ghebrvj_eb]bhaghcnbehkhnbbihk\ys_gghc\lZcgu
[ulby
Ghqlh`_\lZdhfkemqZ_agZgb_aZq_fagZgb_\q_fp_gghklvagZgby"JZpbhgZebkluihh^ghfm
wfibjbdb jZpbhgZebklbq_kdb_\fih^jm]hfm\b^_eb\agZgbbhljZ`_gb_^_ckl\bl_evghklb\
ihagZxs_fbebZ^_d\Zlgh_hljZ`_gb_bebhljZ`_gb_baf_g_ggh_lhqgh\djb\hfa_jdZe_
IhagZxsbckm[t_dlhdZau\Zekydhibjh\ZevghcfZrbghcjZamfbhiuldhibjh\Zeb
^_ckl\bl_evghklvGhijblZdhfihgbfZgbbijbjh^uihagZgbyagZgb_hdZau\Zehkv^m[ebjh\Zgb_f
^_ckl\bl_evghklbg_gm`gufdZdbflh__ih\lhj_gb_f?kebagZgb__klviZkkb\gh_hljZ`_gb_b
dhibjh\Zgb_lhg_ihgylgh\q_fl\hjq_kdZyp_gghklvagZgbyDjblbpbafkijZ\_^eb\h\hkklZe
ijhlb\lZdh]hij_\jZs_gbyagZgby\iZkkb\gh_dhibjh\Zgb_b^m[ebjh\Zgb_^_ckl\bl_evghklbb
aZohl_eml\_j^blvl\hjq_kdmxp_gghklvagZgbydZdihjh`^_ggh]hZdlb\ghklvxkm[t_dlZGhg_
JZpbhgZebafbagZqZevghij_^iheZ]Z_lihagZxs_]hbihagZ\Z_fh_jZa^_evgufbb
ijhlb\hiheh`gufbLh]^ZgZqbgZ_lkyj_ne_dkbygZ^l_fdZdh\h\aZbfhhlghr_gb_wlbo^\mo
jZa^_evguobijhlb\hiheh`guogZqZeDjblbpbafp_ebdhfijbgbfZ_lwlmjZa^_evghklvb
ijhlb\hiheh`ghklvLhevdhmihagZxs_]hkm[t_dlZhlhj\Zggh]hhlh[t_dlZhlk_q_ggh]hhl[ulby
fh`_ly\blvkykh[eZag[ulva_jdZehfhljZ`_gb_f^_ckl\bl_evghklb[ulv\_jghcdhib_c
^_ckl\bl_evghklbMihagZxs_]hkm[t_dlZ`b\ms_]h\g_^jZokZfh]h[ulbyfh`_l[ulvebrv
�`_eZgb_Zdlb\ghl\hjblvp_gghklb\kZfhf[ulbbjZa\b\Zlv[ulb_dkh\_jr_gkl\mjm]bf
kh[eZaghfhlhj\Zggh]hihagZxs_]hkm[t_dlZy\ey_lky`_eZgb_ijbagZlvk_[yl\hjphf[ulby
m\b^_lv\^_ckl\bl_evghklbdZd[udhibjh\Zgb_kZfh]hk_[yIjbwlhfl\hjq_kdZyp_gghklvagZgby
hdZau\Z_lkybeexahjghcgbgZqlhg_gZijZ\e_gghcgbq_]hg_jh`^Zxs_cAgZgb_gb\dZdhf
kfuke_g__klvhljZ`_gb_dhibjh\Zgb_^m[ebjh\Zgb_[ulbybgb\dZdhfkfuke_g__klvkha^Zgb_
dhgkljmbjh\Zgb_[ulbyIhagZxsbckm[t_dlg__klviZkkb\guchljZ`Zl_ev[ulbybg__klv
Zdlb\guc_]hkha^Zl_evhg`b\hc^_yl_ev\[ulbbjZa\b\Zl_ev[ulbyih\urZxsbcl\hjq_kdmx
wg_j]bx[ulbykha^Zl_evp_gghkl_c[ulbyQlh`_lZdh__klvagZgb_\q_f_]hp_gghklv_keb
kfhlj_lvgZkZfhagZgb_dZdgZ[ulb_gZkfukeihagZgbydZdgZhkms_kl\eyxsbcky\[ulbb"

AgZgb_kZfh_klv[ulb_`b\Zynmgdpby[ulbyp_gghklvjZa\blby[ulbyAgZgb__klvZdl
kZfhkhagZgbybkZfhihagZgbymgb\_jkZevgh]h[ulbyddhlhjhfmbfuijbh[sZ_fkynmgdpby
mgb\_jkZevgh]hjZa\blbyAgZgb_g__klvhljZ`_gb_[ulbybg__klvdhgkljmbjh\Zgb_[ulbyZ_klv
kZfhjZkdjulb_[ulby_]hjZkqe_g_gb_bhnhjfe_gb_Zdl_ihagZgbykkZfbf[ulb_fkkZfhc
j_Zevghc^_ckl\bl_evghklvxijhbkoh^blg_qlhlZdh_\kbemq_]h[ulb_l\hjq_kdb
kh\_jr_gkl\m_lkyjZa\b\Z_lkyhkms_kl\ey_lp_gghklvBwlhijhbkoh^blg_\bg^b\b^mZevghf
ikboheh]bq_kdhfkhagZgbbZ\g_^jZomgb\_jkZevgh]h[ulbyAgZgb__klvimlvhloZhkZddhkfhkm
hllvfudk\_lmbg_ihlhfmqlhihagZxsbckm[t_dlk\hbfljZgkp_g^_glZevgufkhagZgb_f
hnhjfeb\Z_l[ulb_bjZkijhkljZgy_lgZg_]hjZpbhgZevguck\_lZihlhfmqlhkZfh[ulb_
ijhk\_ley_lkybhnhjfey_lky\Zdl_kZfhihagZgbyWlmlhqdmaj_gbyy[ugZa\Zel\hjq_kdbf
�j_Zebafhfb_s_gZa\Ze[ufbklbq_kdbfj_ZebafhfZagZgb__klvp_gghklv\agZgbbkh\_jrZ_lky
l\hjq_kdbcZdlghp_gghklv\kZfhf[ulbbl\hjq_kl\h\_]hjZa\blbbIhagZgb_^_j_\Z_klv
jZa\blb_kh\_jr_gkl\h\Zgb_^_j_\Zj_Zevgh_hkms_kl\e_gb_p_gghklb\jZklbl_evghffbj_
IhagZgb_kheg_qguck\_l[_adhlhjh]h[ulb_g_fh`_l\hajZklZlvWlha\mqbliZjZ^hdkZevgh
ebrvijbih\_joghklghfkemrZgbbDZdjZgvr_m`_[uehmklZgh\e_ghfubkoh^bfbalh]h
iheh`_gbyqlhihagZgb_kh\_jrZ_lky\p_jdh\ghfkh[hjghf\k_e_gkdhf[h`_kl\_gghfkhagZgbb
bjZamf_p_jdh\ghfkhagZgbb^Zghlh`^_kl\hkm[t_dlZbh[t_dlZihagZxs_]hbihagZ\Z_fh]h
fure_gbyb[ulbyp_jdh\ghfkhagZgbb\kydh_ihagZgb__klvkZfhihagZgb_mgb\_jkZevgh]h
[ulbyi_j_oh^_]hdk\_lehfmdhkfhkmLhqlh]ghk_heh]Zfij_^klZ\ey_lkyebrvb^_Zevghc
ihagZ\Zl_evghcp_gghklvxlhh[eZ^Z_lp_gghklvxj_Zevghc[ulbckl\_gghcLhjZkqe_g_gb_b
^bnn_j_gpbZpbybh[t_^bg_gb_bkbgl_abjh\Zgb_dhlhju_^Zgu\agZgbbkh\_jrZxlky\kZfhf
[ulbb\g_fkZfhfih[_`^ZxloZhlbq_kdmxlvfm?s_jZaih^q_jdb\Zxg_\bg^b\b^mZevghc^mr_
agZgb__klvhnhjfe_gb_bijhk\_le_gb_l_l\hjq_kdh_jZa\blb_[ulbyZ\kZfhfmgb\_jkZevghf
[ulbbQlh[u^_j_\hjhkehp\_ehbkh\_jr_gkl\h\Zehkvhgh^he`ghihagZ\Zlvky\kh[hjghf
gb[m^vh[t_dlZ_klvlZd`_bkZfhihagZgb_wlh]hh[t_dlZwlhlh[t_dllZd`_bkm[t_dlkm[t_dlb
h[t_dllh`^_kl\_ggu=ghk_heh]by[bheh]bqgZ\kfuke_p_jdh\ghckh[hjghc\k_e_gkdhc
[bheh]bbDjbl_jbcagZgbydjbl_jbcp_gghklbg_wlbq_kdbcZ[bheh]bq_kdbcWlhdjbl_jbc
[ulbybg_[ulby`bagbbkf_jlbjZa\blbybmiZ^dZLZdml\_j`^Z_lkylh`^_kl\h[ulbyb
fure_gbyg_jZpbhgZebklbq_kdh]hlh`^_kl\Z\^mo_iZgeh]bafZZfbklbq_kdh]hlh`^_kl\Z\^mo_
iZghglheh]bafZ
agZgbbl\hjq_kdbfkhab^Zxsbfp_gghklbnZdlhjhfy\ey_lkyEh]hk[hevrhcjZamfkfukeb
�khegp_fbjZ_yl_evghklvEh]hkZjZamfZhkfukeb\Z_l[ulb_ijhk\_ley_l[ulb_kh_^bgy_l
l\hj_gb_kL\hjphfIhwlhfm\agZgbbkh\_jrZ_lkyg_iZkkb\gh_hlh[jZ`_gb_ZZdlb\gh_
kheg_qgh_h\eZ^_gb_AgZgb_ihlhfm_klv`bagvkZfh]h[ulbybihlhfm\kZfhf[ulbbijhbkoh^bl
lhqlhijhbkoh^bl\agZgbbihlhfmlZdqlh\ihagZxs_fkm[t_dl_b\ihagZ\Z_fhfh[t_dl_\
fure_gbbb\[ulbb`b\_lb^_ckl\m_llhl`_mgb\_jkZevgucjZamfEh]hkgZqZeh
[h`_kl\_ggh_\ha\urZxs__kygZ^ijhlb\hiheh`ghklyfbJZamfg__klvgZqZehjZkkm^hqgh_
bgl_ee_dlmZevgh_wlhp_evguckheg_qguc^mo\fbj_b\q_eh\_d_AgZgb_ihlhfm_klvp_gghklv
qlh\g_f[ulb_\ha\jZsZ_lkydi_j\hbklhqgbdml_ih[_`^Z_l[_amfb_oZhlbq_kdh]hjZkiZ^ZGh
lZdhc\ha\jZlkh\_jrZ_lkyebrv\`b\hfp_evghfagZgbbagZgbbih^ebggh[jZqghfIh
]_gbZevghfm\ujZ`_gbxNj;ZZ^_jZihagZ\ZlvbklbgmagZqbl[ulvbklbggufP_gghklvagZgby\
lhfbaZdexqZ_lkyqlh\g_f[ulb_klZgh\blky[he__bklbggufGhbklbgmgm`ghaZkem`blvb
ihlhfmihagZgb_bklbgu_klvih^\b]p_evghc`bagb^moZ_klvl\hjq_kdh_kh\_jr_gkl\h\Zgb_
[ulbyBklbgZaZkem`b\Z_lkyih^\b]hfhlj_q_gbyhljZamfZbg^b\b^mZevgh]h\hbfykly`Zgby
jZamfZp_jdh\gh]hLhevdh\p_jd\bjZkl_gb_jZkl_lbihagZ_lky\g_p_jd\bhghih]b[Z_lb
ih]jm`Z_lky\lvfmlZddZdebr_ghkheg_qgh]hk\_lZ

Yaudhq_gvg_kh\_jr_ggh_bhiZkgh_hjm^b_hggZkih^\h^blgZdZ`^hfrZ]mjh`^Z_lbak_[y
ijhlb\hj_qbybaZimlu\Z_lHkh[_gghljm^_gklZeyaudkl_oihjdZdj_Zevguckfukej_Zevgh_
kh^_j`Zgb_keh\ihqlbml_jyghagZq_gb_keh\klZehghfbgZevgufL_i_jv\nbehkhnbbijboh^blky
kihjblvbaaZdZ`^h]hkeh\ZmkeZ\eb\ZlvkyhagZq_gbbgZijhly`_gbbp_euolhfh\Imklu_
ml_jy\rb_j_Zevguckfukekeh\Zg_ih^imkdZxlex^_c^jm]d^jm]mFuohl_eb[uijbclb^jm]d
^jm]mbih]h\hjblvih^mr_ghkeh\Zg_imkdZxl^Zevr_i_j_^g_c=ghk_heh]byg_lhevdh
ih^qbgy_lkywlhc\eZklbghfbgZebafZghbaZdj_iey_lwlm\eZklv=ghk_heh]bq_kdb_kihju
]eZ\gufh[jZahfkihjuhkeh\Zo]ghk_heh]bq_kdb_jZagh]eZkbyfgh]hagZqghklvkeh\Fu\k_
mkeZ\eb\Z_fkyqlhagZqZlkeh\Zg_ihkj_^kl\_gguckfukedhlhjuoml_jygJZa\jZsZxsZy\eZklv
keh\_kghklbgZ^nbehkhnb_cghfbgZebafZgZ^j_Zebafhflh]^Zebrv[m^_lih[_`^_gZdh]^Z[m^_l
\hkklZgh\e_gZg_ihkj_^kl\_ggZyfbklbdZkeh\g_fZ]bykeh\\k_]^ZaZdhe^h\u\ZxsZyZfbklbdZ
�keh\\k_]^Zhk\h[h`^ZxsZyFukevbaj_q_ggZy_klveh`v@Wlbfbijhgbdgh\_ggufbkeh\Zfb
ihwlZ lh`_baj_q_gghcfukevx\fkebrdhfl_i_jvaehmihlj_[eyxlGZkohlylm\_jblvqlh\kydZy
baj_q_gghklv_klvjZpbhgZebabjh\Zgb_l_m[b_gb_`bagbkdjulhcaZbaj_q_ggufGh
[h`_kl\_ggh_Keh\h[uehbaj_q_gghklvxkfukeZfbjZbg_[uehhgheh`vxB\kydZy
baj_q_gghklv\kydh_keh\hijbh[s_ggh_dEh]hkmg__klveh`v_klvbklbgZKeh\ZaZeh`_gu\
lZbgkl\_gghfkms_kl\_fbjZkeh\Zhglheh]bqguJ_Zevguckfukekeh\\hkklZgZ\eb\Z_lkyhl
^mommdhlhjh]h_klvlZ`_\_jZqlhbmf_gyfug_mkeZ\eb\Z_fkyhkfuke_keh\bg_jZa^_e_gu
keh\Zfb^eygZkkeh\ZgZiheg_gul_f`_j_Zevgufkh^_j`Zgb_fbkfukehf\gZrbokeh\Zo`b\_l
Eh]hkJZpbhgZebaZpbykeh\gZdhlhjhclZdgZklZb\Z_ldjblbq_kdZy]ghk_heh]by_klvjZkiZ^b
jZaju\GhfbgZebaf[he_agvGhfbgZebklujZpbhgZebklug_m[_`^_guqlhkeh\Zbf_xl
�j_Zevgh_kh^_j`Zgb_kebrdhfqZklh^eygbohgba\mdbimklu_eyh^gbokeh\Z`bagv
�j_Zevghklv^_ckl\b_^ey^jm]bokeh\Zebrvkeh\ZebrvgZa\Zgbyebrva\mdbeydjblbq_kdhc
]ghk_heh]bb\kydh_khq_lZgb_keh\_klvkm`^_gb_Z\kydh_km`^_gb__klvjZpbhgZebaZpby:
h[tykg_gb_\ex[\b\ujZ`_ggh_keh\Zfblh`_jZpbhgZevgh_km`^_gb_":ihwabydhlhjZy
\k_]^Z_klvbaj_q_gghklvlh`_jZpbhgZevgh_km`^_gb_"G_^he`gZeb[ulvbklbggZynbehkhnby
h[tykg_gb_f\ex[\b\ex[e_gguo"Hlh]^Zihcfml^jm]^jm]Zlh]^Z\k_keh\Z[m^mlihegu
j_Zevgh]hkh^_j`ZgbybkfukeZDZdm`Zkghqlhnbehkhnbyi_j_klZeZ[ulvh[tykg_gb_f\ex[\b
ml_jyeZwjhkbihlhfmij_\jZlbeZkv\kihjhkeh\ZoJ_eb]bhagZynbehkhnby\k_]^Z_klvh[tykg_gb_
\ex[\bbkeh\Z__g_jZpbhgZebabjh\ZguagZq_gb___keh\g_ghfbgZevgh_DZdZyeh`vqlh
ihagZgb_bkq_jiu\Z_lkyjZpbhgZevgufkm`^_gb_fujZ`_gb_ex[\b_klvbaj_q_gb_\ukr_]hb
ih^ebggh]hihagZgbyEx[h\vd;h]mb_klvihagZgb_;h]Zex[h\vdfbjmb_klvihagZgb_fbjZ
�ex[h\vdq_eh\_dmb_klvihagZgb_q_eh\_dZeyh^gbokhq_lZgb_keh\_klvjZpbhgZevgh_km`^_gb_
^bkdmjkb\gh_fure_gb_^ey^jm]bolh`_khq_lZgb_keh\_klvbglmbpbykhq_lZgb_ihegh_
j_Zevgh]hkfukeZWlhlkihjg_jZaj_rZ_lky]ghk_heh]b_cwlhkihjhijbgZ^e_`ghklbd^\mf
jZaguffbjZfdfbjm\dhlhjhf\k_jZpbhgZebabjh\Zghbkeh\Zebr_guj_Zevgh]hagZq_gby
bf_xlebrvghfbgZevgh_bdfbjm\dhlhjhf\k_^Zgh\fbklbq_kdhcp_evghklbbihlhfmkeh\Z
iheguj_Zevgh]hagZq_gbyG_evay^hdZaZlvqlh[ulb__klv[ulb_Zg_nhjfZwdabkl_gpbZevgh]h
km`^_gbyfh`ghebrvi_j_`blvlhl`bag_gguci_j_\hjhlihke_dhlhjh]hihdZ`_lky[_amfb_f
ij_\jZs_gb_[ulby\km`^_gb_Hldm^Zba\_klghqlhbklbgZ\k_]^Zfh`_l[ulv^hdZaZgZZeh`v
\k_]^Zfh`_l[ulvhijh\_j]gmlZ"hafh`ghqlheh`v]hjZa^h^hdZaZl_evg__bklbgu
�hdZaZl_evghklv_klvh^bgbakh[eZagh\dhlhjuffuh]jZ`^_guhlbklbgu

G_kh\_jr_gkl\hyaudZkljZrgucghfbgZebafkeh\^Z_ldZ`ms__kyhijZ\^Zgb_lhfmmq_gbx
kh\j_f_ggh]hdjblbpbafZkh]eZkghdhlhjhfm[ulb__klvebrvnhjfZwdabkl_gpbZevgh]hkm`^_gby
b\g_km`^_gby[ulbyg_lBkZfhwlhml\_j`^_gb_ih^iZ^Z_lih^kljZrgmx\eZklvghfbgZebafZ
keh\k_]^ZhiZkghhi_jbjh\Zlvkkeh\hkhq_lZgb_f[ulb__klvbeb[ulbyg_l;ulb_ij_`^_
\k_]h\k_]^Z_klvbgbdh]^Zg_fh`_l[ulvqlh[uhghg_[uehGhqlhagZqbl_klv"G_m`_eb
_klvlhevdh\km`^_gbb"?klvk\yadZkm`^_gbyqZklvkm`^_gbyijbq_fblml]h\hjylqlh
_klv_klvqZklvkm`^_gbyBakm`^_gbyb_]hjhdh\h]hdjm]Zg_l\uoh^Z\ghfbgZevghfpZjkl\_
keh\G_m`_eb`_\k__klvlhevdh\km`^_gbbb\g_km`^_gbygbq_]hg_l"Gh\_^vg__klv
g_llh`_qZklvkm`^_gbyIhemqZ_lkydZdhclhkljZrgucdhrfZjJZa\yaZlvwlh]hmaeZg_evay
_]hfh`ghlhevdhjZajm[blvJZajm[blvwlhlma_eagZqbljZ^bdZevghihj\ZlvkghfbgZebafhf
keh\\_jgmlvkeh\Zfboj_Zevgh_hglheh]bq_kdh_kh^_j`Zgb_bkfukeFbklbdZyaudZ^he`gZ
ij_h^he_lvdhrfZjnhjfZevghceh]bdbbghfbgZevghckeh\_kghklbYg_ohqmp_evguf^mohf
k\hbfg_ohqmgZoh^blvky\h\eZklbghfbgZebafZyaudZbnhjfZebafZeh]bdb^eydhlhjuo[ulb_
nhjfZkm`^_gby\h\kydhfbaj_q_gghf_klv^ZgZebrvqZklvkm`^_gbyByagZxqlhyijZ\
hl^Zlvkybkdexqbl_evgh\eZklbnhjfZevghjZkkm^hqgh]hgZqZeZlhfunZlZevghihiZ^Z_f\
pZjkl\hghfbgZebafZkeh\keh\ebr_gguoj_Zevgh]hkfukeZnhjfebr_gguoj_Zevgh]h
kh^_j`ZgbyLhevdhmkbeb_fp_ehklgh]h^moZfh`ghijhlb\blvkywlhfmjZkkm^hqghfmnhjfZebafm
bghfbgZebafmY\_^vhlebqghagZxdZdhcj_Zevguckfukebj_Zevgh_kh^_j`Zgb_bf__l
baj_q_ggZyfghxfukevdh]^Zy]h\hjxlhlh_klvZlh]hlhg_lYagZxagZxqlhg_fh_
[ulb_bg_[ulb_fbjZaZ\bkblhokm`^_gbyhlk\yadb_klvZkm`^_gb_kh\k_fb_]hqZklyfb
�aZ\bkblhlfh_]h[ulbyb[ulbyfbjZZb\k_wlhij_djZkghagZxlHlf_gy`_lj_[mxlqlh[uy
ijbl\hjbekyqlhgbq_]hg_agZxbp_ebdhfaZ\brmhlnhjfZebafZkm`^_gbcbghfbgZebafZkeh\
Ma_ejZajm[Z_lkyl_fqlhybkoh`mbag_ihkj_^kl\_gghcbi_j\bqghcbglmbpbb[ulbykms_]h
JZpbhgZebabjh\ZggZybaj_q_gghklv\km`^_gbbfukebh[ulbb_klvebrvmkeh\gZynhjfZ\dhlhjhc
^eyh^gbo^ZghkZfh[ulb_^ey^jm]bo^Zghebrvkm`^_gb_H^gZblZ`_nhjfZfh`_lbf_lv
jZagh_agZq_gb_\aZ\bkbfhklbhllh]hgZoh^bfkyebfu\h\eZklbghfbgZebafZkeh\beb
hk\h[h^bebkvhlg__D[ulbxg_evayijbclbiml_fkm`^_gbyg_evay_]h^_^mpbjh\Zlvg_evay
jZpbhgZevgh_]h\u\_klbba[ulbyfh`ghebrvbahclbb\g_fij_[u\ZlvAgZgb_ij_^r_kl\m_l
km`^_gbxb\km`^_gbbgZoh^blebrvmkeh\gmxnhjfmk\h_]h\ujZ`_gbydZdfh]eh[u_]hgZclb\
`_klZo
G_evayklZ\blvagZdjZ\_gkl\Zf_`^m[ulb_fb_klvkm`^_gbyHlghkbl_evgh[ulby
g_^ha\hebl_evgZnhjfZevghghfbgZebklbq_kdZyb]jZkhkeh\hf_klvWlhckhnbklbd_nhjfZebafZ
bghfbgZebafZg_ldhgpZ_keb_chl^ZlvkyJbdd_jldeZ^_l\hkgh\mk\h_cnbehkhnbbp_gghklvx
dhlhjhchdhgqZl_evghaZf_gy_l[ulb_GhbJbdd_jlmg_h^bgjZaijboh^blkyh[fhe\blvkykeh\hf
qlhp_gghklv_klvkms_kl\m_ll_qlhp_gghklv[ulb_?kebp_gghklbg_lg_kms_kl\m_llh
p_gghklvg_[ulb_qlhlh`_g_ohjhrhHp_gghklbgbq_]hg_evaybaj_dZlvkeh\Zfbg_fh`_l
[ulvmq_gbyhp_gghklbihlhfmqlh^Zgghklv^he`gZij_^r_kl\h\Zlvkm`^_gbxg_aZ\bk_lvhl
km`^_gbyZhij_^_eylv_]hNj_c[mj]kdZyrdheZdZdb\kydZy^jm]Zyg_bf__lhj]ZgZ^eyk\h_]h
mq_gbyhp_gghklyobaj_q_gghfkm`^_gbb\kydh_mq_gb_\kydZynbehkhnbyp_gghkl_c
jZpbhgZebabjh\ZgZKp_gghklvx^_ehh[klhblg_emqr_q_fk[ulb_fbp_gghklvb[ulb_
h^bgZdh\h^eyjZpbhgZebklbq_kdhcnbehkhnbbihf_sZxlky\km`^_gbbIhwlhfmiha\hebl_evgh
ij_^ihq_klv[ulb_Djblbq_kdZy]ghk_heh]byfh`_l[ulvh[\bg_gZ\lZf\q_fhgZ\k_olZdex[bl
h[\bgylvg_cg_lgbq_]hljZgkp_g^_glZevgh]h\k_bkoh^blbanZdlbq_kdhc^ZgghklbgZdhlhjhc
hgZijhba\hevghaZohl_eZk_[yhjb_glbjh\Zlvg_km`^_gbcbadhlhjuokhklhblagZgb_g_fh`_l
[ulvgbdZdhc_s_]ghk_heh]bbgbdZdhcnbehkhnbbp_gghkl_c=ghk_heh]byhdZau\Z_lky
g_\hafh`ghcklhqdbaj_gby]ghk_heh]bb`_=ghk_heh]by_klvebrv\ujZ`_gb_\eZklb
ghfbgZebafZkeh\Lhevdhbglmblb\gZy]ghk_heh]by\gmlj_gghg_ijhlb\hj_qb\Z:dlhf\heb
p_evgh]h^moZyij_djZsZxb]jmkhkeh\hf_klvb\ha\jZsZxkvdj_ZebafmY_kfvg_lhevdh\
km`^_gbbdhlhjh_baj_dZ_llZdhclh_klvwlhykebrdhfohjhrhagZxb\k_wlhagZxlLh`_y
agZxbh[h\k_fh[t_f_[ulbydhlhjh_g_aZ\bkblgbhldZdh]hkm`^_gbyohly[uhlkm`^_gby
khagZgby\hh[s_dZdml\_j`^Zxl]ghk_heh]bGhfbgZebafkeh\h^bgZdh\h^himkdZ_lkdZaZlv
[ulb__klvg_[ulb__klv[ulbyg_l;h]_klvb^ujZ\dhevp__klv;ulb_g_aZ\bkbl
hllh]hqlhkm`^_gb_baj_dZ_lk\h__klvlZddZdwlZqZklvkm`^_gby]hlh\ZgZa\Zlvkms_kl\mxs_c
b^ujm\dhevp_;ulb_ [ulbxWlhbagZqZevgh
�Jbdd_jlb_]hrdheZkh^ghcklhjhguijZ]fZlbaf`_fkZb;_j]khgZk^jm]hckZfu_
aZf_qZl_evgu_baeh[h^g_\gu_y\e_gbykh\j_f_gghcnbehkhnbb;_j]khgbJbdd_jlkZfu_[ulv
fh`_lagZqbl_evgu_nbehkhnkdb_^Zjh\Zgbykh\j_f_gghc?\jhiubkgbfbihg_\he_ijboh^blky
kqblZlvkywlboihke_^gboj_amevlZlZo_\jhi_ckdhcnbehkhnbbh[hkljy_lky^hihke_^g_ckl_i_gb
h^gZijh[e_fZijh[e_fZhlghr_gbyjZpbhgZevgh]hbbjjZpbhgZevgh]hKh\j_f_ggZynbehkhnby
ijbagZ_lbjjZpbhgZevghklv[ulbybhgZ`_]ghk_heh]bq_kdbml\_j`^Z_ljZpbhgZebafWlhhkgh\gh_
ijhlb\hj_qb_kh\j_f_gghcnbehkhnbb=ghk_heh]byJbdd_jlZ^hihke_^g_ckl_i_gb
jZpbhgZebklbqgZghlhl`_Jbdd_jl\f_kl_kEZkdhf\u^\b]Z_lijh[e_fmbjjZpbhgZevgh]h
bjjZpbhgZevghklb^_ckl\bl_evghklbbjjZpbhgZevghklbbg^b\b^mZevghklbJZpbhgZevghklv
ihagZgbybbjjZpbhgZevghklv^_ckl\bl_evghklbhdZau\Zxlkyg_khbaf_jbfufbIhagZlv
^_ckl\bl_evghklbg_evaylZddZdjZpbhgZevgh_g_ihdju\Z_lbjjZpbhgZevgh_ihagZxsbckm[t_dl
g_\kbeZokh\eZ^ZlvkoZhkhf^Zb^_ckl\bl_evghklbg_kms_kl\m_ldZdljZgkp_g^_glghc
�j_ZevghklbIjhlb\]ghk_heh]bq_kdh]hjZpbhgZebafZ\hkklZ_lijZ]fZlbaf`_fkZb;_j]khgZ
IjZ]fZlbafihju\Z_lkhl\e_q_ggufihagZgb_fiulZ_lky\hkklZgh\blvk\yavihagZgbyk`bagvx
\gh\vij_\jZlblvihagZgb_\nmgdpbx`bagbhgagZf_gm_lkh[hxdjbabkjZpbhgZebklbq_kdhc
nbehkhnbbGhijZ]fZlbafiehlvhliehlbbdjh\vhldjh\bjZpbhgZebafZijZ]fZlbq_kdbc
�bjjZpbhgZebaf_klvebrvh[jZlgZyklhjhgZjZpbhgZebafZ`_fkb;_j]khg[e_klysb_
fukebl_ebaZkem]bbog_khfg_gguhgbiulZxlky\uj\Zlvkybah]jZgbq_gghklbjZpbhgZebafZb
hl\e_q_gghklbGhhgbhklZxlky\lhf`_djm]mlZddZdjZpbhgZebafbbjjZpbhgZebafij_[u\Zxl\
h^ghciehkdhklbJZpbhgZebafg_evayih[_^blv\hexglZjbafhfJZpbhgZebaf_klvpZjkl\hfZeh]h
jZamfZjZkkm^dZhexglZjbafbbjjZpbhgZebafiZkmxli_j_^fZeufjZamfhfi_j_^jZkkm^dhfb
h]jZgbqb\Zxl_]h]hkih^kl\hebrvl_fghcbjjZpbhgZevghc\he_cKm[t_dlbh[t_dlhklZxlky
jZahj\Zggufbb^ey\hexglZjbafZb^eybjjZpbhgZebafZlZddZdhgbg_\b^yllj_lv_]hgZqZeZ
h[s_]h^eykm[t_dlZbh[t_dlZ[hevrh]hjZamfZEh]hkZ=ghk_heh]by\hkgh\_dhlhjhce_`bl
b^_yEh]hkZjZamfZ[hevrh]hh[t_^bgyxs_]hkm[t_dlbh[t_dl[m^_lg_jZpbhgZebafhfbg_
bjjZpbhgZebafhfZk\_jojZpbhgZebafhfJZpbhgZebafbbjjZpbhgZebafwlb^_lbh^ghc
jZahj\ZgghklbbjZah[s_gghklbih[_`^Zxlkyg_keZ[hkbevgufijZ]fZlbafhfZp_jdh\ghc
]ghk_heh]b_cp_jdh\gufkhagZgb_fKh\j_f_ggZy]ghk_heh]bym[b\Z_l`b\h_[jZqgh_ihagZgb_
ihlhfmqlhg_\kbeZokh_^bgblvjZpbhgZevgh_bbjjZpbhgZevgh_;ulb_dZdbjjZpbhgZevgh_
hklZ_lky\g_fure_gbydZdjZpbhgZevgh]h^_ckl\bl_evghklvhklZ_lkyg_^hklmighcihagZxs_fm
Lhevdh^hims_gb__^bgh]hhj]Zgbq_kdh]hjZamfZEh]hkZ\km[t_dl_bh[t_dl_kh_^bgy_l
fure_gb_b[ulb_\uoh^blaZij_^_euijhlb\hiheh`ghklbjZpbhgZevgh]hbbjjZpbhgZevgh]hGh
jZamfEh]hk`b\_lb^_ckl\m_llhevdh\p_jdh\ghfkh[hjghf\k_e_gkdhfkhagZgbb;_a;h]Z[_a
[h`_kl\_ggh]hkhagZgbyg_lhevdh;h]ZghbfbjZbq_eh\_dZg_evayihagZlvlZddZd
jZpbhgZevghklvkm[t_dlZgbq_]hg_fh`_lih^_eZlvkbjjZpbhgZevghklvxh[t_dlZkydh_
ih^ebggh_ihagZgb__klvijbh[s_gb_dkh[hjghfmjZamfmij_h^he_\Zxs_fmijhlb\hiheh`ghklv
�jZpbhgZevgh]hbbjjZpbhgZevgh]h_klvmqZklb_\kZfhihagZgbbZ[khexlgh]hIjZ]fZlbaf`_fkZ
bjjZpbhgZebaf;_j]khgZUHGXFWLRDGDEVXUGXP\k_cdjblbq_kdhc]ghk_heh]bbmJbdd_jlZ\k_wlb
y\e_gbybf_xl[hevrh_kbfilhfZlbq_kdh_agZq_gb_ihfh]Zxl\uclbbadjbabkZGh\uoh^fh`_l
[ulvlhevdhdp_jdh\ghc]ghk_heh]bbdp_jdh\ghfmkhagZgbxLh]^Zihgh\hfm[m^mlh[j_l_gu
_qgufbklhqgbdhfb^_ZebafZy\ey_lkyBg^byj_eb]bbbnbehkhnbbBg^bb^Zgum`_\k_
h[jZapub^_ZebafZkh\k_fbhiZkghklyfbbeexabhgbafZj_eb]bhaghfbnbehkhnkdhfkhagZgbb
Bg^bbfh`ghgZclbg_lhevdhRhi_g]ZmwjZghbJbdd_jlZb\_kvljZgkp_g^_glZevgucb^_Zebaf
ljZgkp_g^_glZevghfb^_Zebaf_kdZaZehkvbg^bckdh_hlghr_gb_d[ulbx;ulb_klZgh\blky
ijbajZqgufbwlZijbajZqghklv[ulbyhlebqghkh_^bgy_lkykihablb\ghcgZmdhckwfibjbq_kdbf
j_Zebafhf_qgufbklhqgbdhfj_ZebafZy\ey_lky=j_pbynbehkhnkdhfbj_eb]bhaghfkhagZgbb
=j_pbb^Zgh\_dh\_qgh_ml\_j`^_gb_[ulby^Zghj_Zevgh_\hkijbylb_^mrbfbjZ=j_q_kdbc
j_Zebafa_febj_Zebaf^mrbfbjZi_j_r_e\h\k_e_gkdh_p_jdh\gh_khagZgb_Gh\Zyj_eb]bhagZy
nbehkhnbybf__l]eZ\ghck\h_chihjhcg_bg^bckdbcljZgkp_g^_glZebaf\k_]^ZZdhkfbq_kdbcZ
]j_q_kdbcj_ZebafJ_ZebafwlhlojZgblky\p_jd\b

Fh^gh_gug_jbdd_jlbZgkl\hdhlhjh_ijbrehkvgug_dh^\hjm_klv\kmsghklbjZagh\b^ghklv
nbol_Zgkl\ZNbol_ijh^he`be^_ehDZglZ\klhjhgmhdhgqZl_evghcaZf_gu[ulby
�^he`_gkl\h\Zgb_fNbol_Zgkl\hg_\ughkblgbdZdh]haZ\_jr_gby\Z[khexlghf[ulbbmowlhl
lj_[m_l[_kdhg_qgh]hijhp_kkZ\hkms_kl\e_gbb^he`_gkl\h\Zgby;h]Zg_l;h]^he`_g[ulvgh
;h]Zgbdh]^Zbg_[m^_llZddZdijhp_kkhkms_kl\e_gby;h]Z^he`_gkl\h\Zgbyg_bf__l
aZ\_jr_gbyg_bf__ldhgpZ;h`_kl\_ggh_\_qgZyaZjyIhwlhfm^monbol_ZgkdbcgZoh^blky\h
�\eZklb^mjghcfgh`_kl\_gghklbiehohc[_kdhg_qghklbmohfwlbfihevamxlkyl_dhlhju_ohlyl
hklZ\blvaZkh[hcijZ\h\u[hjZf_`^m[_kdhg_qguffgh`_kl\hfihke_^gbobklbgu[hjwlhl
�gbdh]^Zg_[u\Z_lihke_^gbflZddZdihke_^g__lj_[m_laZ\_jr_gbymowlhl[hblkylh]h
aZ\_jr_gbydhgpZdhlhjuc^Zg\Z[khexlghf[ulbbk_^Zevr_b^Zevr_hlh^\b]Z_lkylhqlh
^he`gh[ulvkhl\hj_ghblZd[_adhgpZ[_ajZaj_r_gbydhgnebdlZ\j_f_gbb\_qghklbWlhb_klv
nbehkhnbyp_gghkl_cdhlhjZyg_ba[_`ghaZdj_iey_l^mjgmx[_kdhg_qghklvLhevdhnbehkhnby
kms_]h\_^_ldohjhr_c[_kdhg_qghklbd\_qghklbddhgpmG_hnbol_ZgkdZynbehkhnbyp_gghkl_c
ie_gy_ll_fqlhhgZ\u^\b]Z_lbh[h]hl\hjy_ll\hjq_kdbcZdlGhwlhll\hjq_kdbcZdlg_b^_lhl
kms_]hbg_b^_ldkms_fmhghklZ_lkyijbajZqguf:[khexlgh_klZgh\ys__kyghg_kms__
@b\h]h;h]Zg_l_klvebrv;h]ghjfbp_gghkl_cWlhdhrfZjdhrfZj^mjghcihbklbg_^mjghc
[_kdhg_qghklb_^vb\nbehkhnbbkms_]hZ[khexlgh_klZgh\blky\l\hjq_kdhfZdl_gh
�Z[khexlgh_bkms__;h]`b\@GZrZwihoZly]hl__ldnbehkhnbbhljbpZl_evghc
[_kdhg_qghklbGhih[_^blnbehkhnbyiheh`bl_evghc\_qghklb
Jbdd_jlhq_gvaehmihlj_[ey_lkeh\hfi_j_`b\Zgb_Lhevdhqbklh_i_j_`b\Zgb_g_
jZpbhgZebabjh\Zghlhevdh\g_baj_q_gghfbg_h[t_dlb\bjh\Zgghfi_j_`b\Zgbb_klvfbklbdZ
GhwlZqbklZyk\h[h^gZyfbklbdZi_j_`b\ZgbcdhlhjmxdklZlbkdZaZlvijbagZxlj_rbl_evgh
\k_\k_ihablb\bklubjZpbhgZebkluhdZau\Z_lkykZfufm`ZkgufjZ[kl\hfFg_ibdgmlvg_
iha\heyxlg_iha\heyxlk^_eZlvgbdZdh]h^\b`_gbygb\q_f\ujZablvkyG_f_^e_gghf_gy
aZdexqZxlih^kljZ`mjZpbhgZebafZkZ^yl\l_fgbpmjZpbhgZebabjh\ZgbyFbklbdZi_j_`b\Zgbc
dhlhjmxex[_aghbeb[_jZevghjZaj_rZxlgb\q_fg_fh`_l\ujZablvkydZq_kl\_fbklbdby
gbq_]hg_fh]m^_eZlvgbq_]h]h\hjblvgbq_]hibkZlvYfh]mh[t_dlb\bjh\Zlvk_[yebrv\
dZq_kl\_jZpbhgZebklZWlhlh`_dZdhclhdhrfZj_^v\ba\_klghfkfuke_i_j_`b\Zgb__klv\k_
b\k__klvi_j_`b\Zgb_I_j_`b\Zgb_g_evayhl^_eblvhlihagZgbybkZfhihagZgb_
bjjZpbhgZevghfmbihke_^g_fmGhqlhagZqbli_j_`blv"Ihq_fmagZgb_dmevlmjZbijhq!g_
_klv`bagvg__klvi_j_`b\Zgb_"@bagv_klv\k_G_evay\u^_eblvba`bagbnbehkhnbx
bkdmkkl\hdmevlYi_j_`b\Zxdh]^ZihagZxfh_ihagZgb_\k_]^Z_klvi_j_`b\Zgb_L_f[he__
om^h`_kl\_ggh_l\hjq_kl\h_klvi_j_`b\Zgb_I_j_`b\Zgb_g_ba[_`ghh[t_dlb\bjm_lkyb
\ujZ`Z_lkyI_j_`b\Zgb_fugZoh^bfg_lhevdh\^mr_q_eh\_dZghb\^mr_fbjZ\bklhjbb\
dmevlmj_kydmevlmjZ_klvh[t_dlb\bjh\Zgb_fbklbq_kdboi_j_`b\ZgbckydmevlmjZ
jZa\b\Z_lkybadmevlZwlhbklhjbq_kdbbgZmqghmklZgh\e_ghdmevl`__klvh[t_dlb\bjh\Zgb_
j_eb]bhaghcfbklbdbb\g_fg_lgbdZdhcjZpbhgZebaZpbbH[t_dlb\bjh\Zgb_baj_q_gb_
\hiehs_gb_\ZdlZog__klvjZpbhgZebaZpbyg__klvmf_js\e_gb_wlhijh^he`_gb_l\hj_gby
fbjZl\hjq_kl\hkh\f_klgh_k;h]hf?keb\ul\hjbl_kh\f_klghk;h]hflh\ZrZnbehkhnby\Zr_
bkdmkkl\h\ZrZh[s_kl\_gghklvg_[m^mljZpbhgZebabjh\Zgubmf_js\e_gu\k_hklZg_lky`b\uf
l\hjq_kdbcZdl[m^_lfbklbq_gg_lhevdh\k\h_fbklhqgbd_ \km[t_dl_\fghb\k\hboj_amevlZlZo \
h[t_dl_\fl_mj]bq_kdhfkh\f_klghfkL\hjphfl\hjq_kl\_km[t_dlbh[t_dllh`^_kl\_ggu
fbklbq_gg_lhevdhkm[t_dlghbh[t_dl
Mjbdd_jlbZgp_\ihemqZ_lkyhq_gvkf_rghc\u\h^\k_fbklbdbl_fbklbdbdhlhjuoagZ_lbklhjby
\k_wlbWdd_jlu;_fuK\_^_g[hj]b;ZZ^_juKheh\v_\u\k_hgbhdZau\ZxlkyjZpbhgZebklZfbL_
dhlhju_ibkZebfbklbq_kdb_dgb]bkh\_jrZebfbklbq_kdb_^_ckl\byl_g_fbklbdbZ\hlfbklbdb
l_dhlhju_gbdh]^Zgb\q_fg_\ujZ`Zebk\h_cfbklbdbgb\keh\Zogb\^_ckl\byomdhlhjuo
fbklbdZhklZ\ZeZkv\kn_j_qbklh]hi_j_`b\ZgbyBk\ylu_g_fbklbdbmgbofbklbdZ\k_]^Z
\_^v\q_flh\ujZ`ZeZkvjZkdju\ZeZkvh[t_dlb\bjh\ZeZkvl_jZpbhgZebabjh\ZeZkv:\hll_
dhlhjuofuagZ_fdZdy\guojZpbhgZebklh\bihablb\bklh\l_mdh]h`bagvg_[ueZj_ZebaZpb_cb
h[t_dlb\Zpb_cfbklbdbl_\_jhylghgZklhysb_fbklbdbFh`_l[ulvJbdd_jlbDh]_gbeb^Z`_
FZjdkbKi_gk_jgZklhysb_qbklu_fbklbdbmgbo\_^vgZ\_jgh__klvbjjZpbhgZevgu_
i_j_`b\Zgbybhgbgb\q_fwlbobjjZpbhgZevguoi_j_`b\Zgbcg_\ujZabebg_h[t_dlb\bjh\Zeb
bg_j_Zebah\Zebl_g_m[bebk\h_cfbklbdbjZpbhgZebabjh\Zgb_fFbklbdlhlhdhf^Z`_b
^h]Z^Zlvkyg_evayqlhhgfbklbdbjZpbhgZebkllhldlhy\ey_lkygZffbklbdhfFu`_gZwlh
]h\hjbfjbdd_jlbZgpZfb^jm]bfdjblbdZfjmdbijhqvFbklbdbl_dhlhju_`b\mlfbklbdhc
kljZ^Zxlfbklbdhc]hlh\u\k_fih`_jl\h\Zlv^eylh]hqlh[ufbklbdmh[t_dlb\bjh\Zlvb
j_Zebah\Zlv\fbjh\hcbbklhjbq_kdhc`bagbLhlebrvfbklbddlhex[blfbjbghc
[h`_kl\_ggucbg_fbklbdkebrdhfex[ysbcfbjwlhl

J_Zevghklvg_fh`_lgb\dZdhfkfuke_aZ\bk_lvhlj_ne_dkbbhlihagZgbyhljZpbhgZebabjh\Zgby
kydZyihagZ\Zl_evghjZpbhgZebklbq_kdZyj_ne_dkby\lhjbqgZbijhba\h^gZj_Zevghklv`_
i_j\bqgZbg_ijhba\h^gZhgZ^ZgZ^h\kydh]hj_ne_dlbjh\Zgby^hkZfh]hjZa^\h_gbygZkm[t_dlb
h[t_dlIjh[e_fZj_Zevghklb[ulbyijh[e_fZljZgkp_g^_glgh]hdZdex[yl]h\hjblvg_fh`_l
[ulvgbihklZ\e_gZgbj_r_gZjZpbhgZebklbq_kdhc]ghk_heh]b_cIjh[e_fZwlZjZaj_rZ_lky
iheh`bl_evgh^h\kydhc]ghk_heh]bbjZaj_rZ_lky\i_j_`b\ZgbbdZdkdZaZe[uJbdd_jlgh
i_j_`b\Zgb_wlh_klvm`_ihagZgb_djblbq_kdhc]ghk_heh]bbijh[e_fZljZgkp_g^_glgh]h
[ulbyijbgbfZ_lijbajZqgucoZjZdl_jbjZaj_rZ_lkyebrvghfbgZevghljZgkp_g^_glghf[ulbb
gbdlhk_jv_agh`bag_gghiheghlhc^moZg_khfg_\Z_lkyKhfg_gby]ghk_heh]h\qbklhkeh\_kgu_
ljZgkp_g^_glgh]hLjZgkp_g^_glgh_keh\_kghih[_`^Z_lky]ghk_heh]b_cHghj_Zevghml\_j`^Z_lky
iheghc`bagvx^moZIheghlZ`_bp_evghklv`bagb^moZaZdexqZ_l\k_[_ihagZgb_wlhg_
jbdd_jlh\kdh_i_j_`b\Zgb_Bglmblb\gh_p_ehklgh_hj]Zgbq_kdh_ihagZgb_kh\_jrZ_lky\
i_j\bqghfg_jZpbhgZebabjh\ZgghfkhagZgbbFh^gh_`_keh\hi_j_`b\Zgb_emqr_[ueh[u
hdhgqZl_evgh[jhkblvWlbf[_kkh^_j`Zl_evgufkeh\hfkebrdhfaehmihlj_[eyxlKeh\hwlhbf__l
kd\_jgucijb\dmkbaZiZohgh[he_ag_gghWiho_i_j_`b\ZgbcihjZiheh`blvdhg_p
I_j_`b\Zgb__klviheghlZhiulZ\hl_^bgkl\_gguckfukewlh]hkeh\Z:iheghlmhiulZg_evay
ijhlb\hiheZ]ZlvagZgbx
KZfmxijh[e_fmljZgkp_g^_glgh]hijh[mxlmkljZgblvl_fqlh\kydmxj_Zevgmx^_ckl\bl_evghklv
jZkkfZljb\ZxldZdkh^_j`Zgb_khagZgbyGhwlbfebrvijbajZqghbkeh\_kghhlh^\b]Zxl
�ljZgkp_g^_glgh_himklbfqlh\kydh_[ulb__klvebrvkh^_j`Zgb_khagZgbybffZg_glgh_fmgh
kh^_j`Zgb_khagZgby\hh[s_k\_jobg^b\b^mZevgh]hkhagZgbykhagZgbyljZgkp_g^_glZevgh]h
wlhfkemqZ_jhdh\ufh[jZahfkZfhkhagZgb_\hh[s_klZgh\blkyljZgkp_g^_glgufdZdlhb
h[gZjm`behkv\]_jfZgkdhfb^_Zebaf_gZqZeZ;,;\_dZK\_jobg^b\b^mZevgh_khagZgb_g_ba[_`gh
ijbgbfZ_lhglheh]bq_kdbcoZjZdl_jbebdZdmihablb\bklh\hghijbgbfZ_loZjZdl_j
ikboheh]bq_kdbcb[bheh]bq_kdbcHkgh\gh_bg_mkljZgbfh_ijhlb\hj_qb_djblbq_kdhc
]ghk_heh]bby\b`m\lhfqlh^eyg__ljZgkp_g^_glZevgh_khagZgb_g_ba[_`ghij_\jZsZ_lky\
h[t_dlb^he`ghij_^r_kl\h\Zlv\kydhfmh[t_dlmGh_kebljZgkp_g^_glZevgh_khagZgb__klv
h[t_dlZkZfZ]ghk_heh]by_klvihagZgb_lh^he`gh[ulvg_qlhij_^r_kl\mxs__wlhfmh[t_dlm
l_ij_^r_kl\mxs__ljZgkp_g^_glZevghfmkhagZgbxb^he`gZ[ulv]ghk_heh]by]ghk_heh]bb
l_hjby]ghk_heh]bq_kdh]hihagZgbyBlZd^h[_kdhg_qghklbGbdh]^Zfug_^hklb]g_flh]hqlhm`_
gbq_]hg_ij_^iheZ]Z_ljZgvr_qlhm`_g_lj_[m_ldjblbq_kdh]hbkke_^h\ZgbyDjblbq_kdZy
]ghk_heh]byg_bf__lhj]ZgZdhlhjuffh]eZ[uhijZ\^Zlvk\hbhi_jZpbb__km[t_dly\ey_lky__`_
h[t_dlhfbihlhfm]ghk_heh]byihiZ^Z_l\ihjhqgucdjm]GZwlhlg_bkijZ\bfucihjhd
djblbq_kdhc]ghk_heh]bbmihjghg_ohlylh[jZlblv^hklZlhqgh]h\gbfZgbydhgp_dhgph\
]ghk_heh]bq_kdbcdjblbpbaf_klvebrvh^ghbaf_lZnbabq_kdbogZijZ\e_gbcbijblyaZgby_]h[ulv
\ur_\kydhcf_lZnbabdbbij_^r_kl\h\Zlv\kydhfmihagZgbxijyfhkf_rgubg^_ev[Zg^lb
Jbdd_jlhkljhmfghijh[h\Zebk\_klb\kx]ghk_heh]bxd^he`_gkl\h\Zgbxdp_gghklbbwlbf
ijb\_eb__dZ[kmj^mWlhwlbq_kdbhjb_glbjh\ZggZyf_lZnbabdZdZdmNbol_lZdhcwlbq_kdhc
�]ghk_heh]bbg_lgbdZdboijbagZdh\h[t_dlb\ghcgZmqghklbeywlhc]ghk_heh]bbagZgb_\dhgp_
dhgph\k\h^blkyd\_j_dk\h[h^_\u[hjZdwlbd_\hebLmly]hlh\\klmiblvkyaZh[t_dlb\gmx
gZmdmGZmqgh_agZgb_aZdexqZ_l\k_[_h[t_dlb\gmxbg_mkljZgbfmxijbgm^bl_evghklvgZmdm
g_evaywlbabjh\Zlvg_evayij_\jZsZlv__\ihklmeZlu^he`_gkl\h\ZgbyH[udgh\_ggu_
ihablb\bkluijZ\bevg__kfhljylgZgZmdmq_fbg^_ev[Zg^lbJbdd_jlihablb\ghcgZmd_^he`_g
[ulvml\_j`^_gihablb\bafZg_b^_ZebafFuijbagZ_fjZaebqgu_klmi_gbihagZgbyihagZgb_
gZmqgh_g_^he`gh[ulvkf_rb\Z_fhkihagZgb_ffbklbq_kdbfohlybgZgZmqgh_ihagZgb_fh`_l
[ulvijheblfbklbq_kdbck\_lGh\l_hjbbgZmqgh]hihagZgbyihablb\bafFZoZijZ]fZlbaflZdbo
mq_guodZdImZgdZj_bli]hjZa^hieh^hl\hjg__b[eb`_djZ[hl_mq_guoq_ff_lZnbabdZ
Dh]_gZJbdd_jlZb^jDjblbq_kdbcb^_Zebaf]ghk_heh]h\^eygZmdbg_lhevdhg_gm`_ggh^Z`_
\j_^_glZddZd\ghkbljZaeZ]Zxsmxj_ne_dkbx\a^hjh\mxjZ[hlmmq_guok_\_ebdh_\gZmd_
j_ne_dlbjmxs_]h]ghk_heh]bq_kdh]hb^_ZebafZg_gZmdZij_^iheZ]Z_l]ghk_heh]bxZ]ghk_heh]by
ij_^iheZ]Z_lgZmdmWlhykghh[gZjm`b\Z_lky\rdhe_Dh]_gZdhlhjZyg_fh`_lkms_kl\h\Zlv
bgZq_dZdiblZykvnZdlhfiheh`bl_evghcgZmdbfZl_fZlbq_kdh]h_kl_kl\hagZgby?s_jZa
ih\lhjyxdjblbq_kdZy]ghk_heh]by_klvebrviZjZablgZmdb[he_ag_ggZyj_ne_dkbyhlom^hkhqby
Hl]ghk_heh]bbgm`ghaZsbsZlvgug_kZfmxgZmdmdhlhjhc]jhablhiZkghklvhl^Ze_gbyhl
�h[t_dlb\ghklbijbjh^u\ke_^kl\b_j_ne_dlbjmxs_]hkZfhZgZebaZ@GZmdmgm`ghkiZkZlvZg_
f_lZnbabdmbebl_heh]bx=ghk_heh]byhlgbfZ_lmgZkijbjh^mihky]Z_lgZgZmqgh_a^hjh\v_\
gZr_fhlghr_gbbdijbjh^_

G_evaywlbabjh\ZlvihagZgb_ih^h[ghbg^_ev[Zg^lmbJbdd_jlmgh^he`gZ[ulvwlbdZihagZgby
G_evayghjfZevghihagZ\Zlv[_awlbdbihagZgbyg_ihlhfmqlheh]bdZb]ghk_heh]bybf_xl
bkdexqbl_evgh^_ehkghjfZfb^he`_gkl\h\ZgbyZihlhfmqlhihagZgb__klvnmgdpby`bagbb
ij_^iheZ]Z_la^hjh\mx`bagvihagZxs_]hIhablb\gZygZmdZbf__ll\hjq_kdh_agZq_gb_\g_c
`bagvfbjZijhk\_ley_lkyAgZgb_ihablb\ghcgZmdbg__klviZkkb\gh_khklhygb_iZkkb\gh_
hljZ`_gb_hgh\k_]^Z_klvZdlb\gh_mkbeb_^_ckl\b_\fbj_agZgb_\k_]^ZijZ]fZlbqgh
�hklb`_gb_bklbguijhk\_le_gb_\k_]^Z_klvl\hjq_kdZyZdlb\ghklvihagZxs_]himl_fdhlhjhchg
ijbh[sZ_lkydfbjh\hfmkh[hjghfmjZamfmkydh_agZgb_kZfh_^Z`_gZmqghihablb\gh_
ij_^iheZ]Z_lba\_klgh_kZfhhlj_q_gb_bkZfh^bkpbiebgm:dlb\ghklvagZgby_klvnZdlhjjZa\blby
fbjZkZfhjZkdjulb_bkZfhhnhjfe_gb_\k_e_gkdh]h[ulby
Yg_ij_^eZ]Zx\_jgmlvkydi_j\hgZqZevghcgZb\ghklbwlh[ueh[ug_\hafh`ghbwlhagZqbeh[u
qlh\_kvijhp_kkfbjh\h]hkZfhkhagZgbykh\_jrbeky^Zjhfbgbq_]hg_aZ\h_\ZeLhl
^bnn_j_gpbjmxsbcijhp_kkkZfhkhagZgbydhlhjufgZiheg_gZbklhjbynbehkhnbbbf_e
iheh`bl_evgmxfbkkbxhgdhfgh]hfmijb\_eLhlimlvdhlhjuffu^he`gub^lb_klvdhg_qgh
imlvdjblbq_kdbcohlybg_imlvdjblbpbafZKbgl_lbq_kdZyp_ehklghklv`bagb^moZfh`_lb
^he`gZ[ulv\hkkha^ZgZihke_\k_obkiulZgbcdjblbq_kdhc^bnn_j_gpbZpbb^he`gZ[ulv
hkms_kl\e_gZdZd\ukrZyklmi_gv[ulbyDjblbq_kdbckhagZl_evgucl\hjq_kdbc^h]fZlbaf\hl
dq_fmfub^_fG_evayijhlb\hihklZ\eylvl\hjq_kl\h^h]fZlbafmKdhj__fh`gh[ueh[ukdZaZlv
l\hjq_kl\hg_\hafh`gh[_a^h]fZlbafZ[_a^h]fZlbq_kdh]hmihjZ[_a^h]fZlbq_kdboml\_j`^_gbc
Lhevdhebr_ggucl\hjq_kl\Zdjblbpbafijhlb\hiheh`_g^h]fZlbafmk_l\hjpu^h]fZlbdb
�h[jZabih^h[b_?^bgh]hL\hjpZh]fZlbdZL\hjq_kl\hb_klvihablb\guc^h]fZlbaf
HljbpZl_evguc`_djblbpbaf_klvbkkydZgb_l\hjq_kl\ZLhevdh^h]fZlbdb\hkoh^ylihklmi_gyf
�\\ukvjZa\b\Zxlkyl\hjyldjblbdblhedmlkygZf_kl_\jZsZxlky\djm]mh]fZlub_klv
klmi_gb\hkoh`^_gbyhkoh`^_gb_ihe_klgbp_ihagZgbyg_\hafh`gh[_a^h]fZlh\[_a^h]fZlh\
�g_evayklZlvgZh^gmklmi_gvqlh[uihlhfi_j_clbgZ\ukrmxh]fZlufh]mq__hjm^b_
l\hjq_kdh]hi_j_jh`^_gbyfbjZl\hjq_kdh]h_]hjZa\blby;_a^h]fZlh\\k_]^ZhklZg_fky\gbaZo
Lhevdh^h]fZlue_klgbpZdg_[mb;h]mLhevdh^h]fZlbq_kdb_hj]Zgbq_kdb_wihob
l\hjq_kdb_^_jaZxsb_wihobbkdexqbl_evghdjblbq_kdb_ebr_gul\hjq_kl\ZiehkdbFu
^h[b\ZebkvdjblbpbafZdZdijZ\ZZdh]^Z^h[bebkvlhh[_^g_ebbijbiZebda_fe_L_i_jvfu
^h[b\Z_fkyijZ\Zij_h^he_lvdjblbpbafohlbfgh\h]h^h]fZlbafZmdj_ie_ggh]hgZgZr_f
[h]hkugh\kl\_
f_lZnbabdbjZpbhgZebkluZ\hldjblbpbklubihablb\bklul_g_jZpbhgZebkluDZdZy
imlZgbpZihgylbcKihjZg_lqlhf_lZnbabdZkebrdhfqZklh[u\ZeZdjZcgbfjZpbhgZebafhfg_
ki_pbZevghf_lZnbabdZZ\hh[s_nbehkhnbyp_eh_gZijZ\e_gb_q_eh\_q_kdh]hfure_gbyb
ihagZgbyDjblbpbklubihablb\bklulhevdhihke_^gb_j_amevlZluwlhcjZpbhgZebklbq_kdhc
f_lZnbabdbg_bfkm^blv\bo\eZ^_gbbg_llZdh]hf_klZkdhlhjh]hfh`gh[ueh[ugZ[ex^Zlvb
bkke_^h\ZlvjZpbhgZebaf\f_lZnbabd_JZpbhgZebklug_fh]mlkm^blvhjZpbhgZebaf_G_fh]ml
hkm`^ZlvjZpbhgZebafl_dhlhju_\h\kydhfihagZgbbb\h\kydhfh[t_dlb\bjh\Zgbb\b^yl
jZpbhgZebaZpbxBf_gghl_b^he`gu[ulvgZa\ZgujZpbhgZebklZfbdhlhju_\kx^m\b^yl
jZpbhgZebaZpbxb\g_jZpbhgZebaZpbb^himkdZxlebrvi_j_`b\Zgb_HjZpbhgZebaf_b
g_jZpbhgZebaf_\f_lZnbabd_gm`ghij_^hklZ\blvkm^blvfbklbdZfIkbobq_kdbjZkkljh_ggucg_
fh`_l[ulv\jZqhfikbobZljbq_kdhce_q_[gbpuJZpbhgZebaf_klv[he_agvbjZkkljhckl\hfbklbdZ
_klva^hjh\v_bghjfZevghklvMjZpbhgZebklh\bf_lZnbabdZ[m^_ljZpbhgZebklbq_kdZygh
f_lZnbabdZgbdh]^Zg_[ueZjZpbhgZebklbq_kdhcmfukebl_e_cj_eb]bhaguomfukebl_e_c
fbklbdh\ijbdZkZxsbokyd`b\hckmsghklb[ulbyF_lZnbabdZjZkkm^dZjZpbhgZebklbqgZgh
g_jZpbhgZebklbqgZf_lZnbabdZEh]hkZG_\kydh_agZgb__klvjZkkm^hqgh_km`^_gb_Km`^_gb_
_klvh^ghbahjm^bcagZgbygh`b\ZyiheghlZagZgbyg_fh`_lbkq_jiu\Zlvkykm`^_gb_f
KibjblmZebklbq_kdZyf_lZnbabdZg__klvikboheh]bafhgZg_fh`_l[ulv^h[ulZikboheh]bq_kdhc
�gZmdhcmo^Zg\g_ihkj_^kl\_gghfg_jZpbhgZebabjh\Zgghfhiul_Zg_\lhf
jZpbhgZebabjh\Zgghfhiul_kdhlhjufbf__l^_ehikboheh]by

Q_eh\_dfbdjhdhkf\g_f^ZgZjZa]Z^dZlZcgu[ulbyfZdjhdhkfZhlhkgh\gZybklbgZ\kydhc
j_eb]bhaghcf_lZnbabdbWlhcbklbg_mqbebfbklbdb\k_o\j_f_gWlZbklbgZml_jygZ
ihablb\bafhfdjblbpbafhfwfibjbafhfjZpbhgZebafhfBklbg_wlhckhhl\_lkl\m_lhkh[Zy
]ghk_heh]byhlebqgZyhl]hkih^kl\mxsbo]ghk_heh]bq_kdbolbih\]ghk_heh]byk\ys_gghc
nbehkhnbbEbrv^eyp_jdh\ghc]ghk_heh]bbklZgh\blkyihgylghclZbklbgZqlhq_eh\_d
fbdjhdhkfLhevdhp_jdh\gZy]ghk_heh]by\eZ^__ll_fkh[hjguf[hevrbfjZamfhfdhlhjuc
h^bgZdh\h`b\_l\km[t_dl_bh[t_dl_\q_eh\_d_b\fbj_Q_eh\_dfbdjhdhkf_klvklhev`_
fgh]hkeh`gh_bfgh]hkhklZ\gh_[ulb_dZdbfZdjhdhkf\g_f_klv\k_hldZfgy^h;h`_kl\Zh
\k_ohddmevlguomq_gbyokdjulZ\kmsghklb\k_lZ`_lZbgkl\_ggZybklbgZhq_eh\_d_fbdjhdhkf_
Hkfukeb\Z_lkywlZlZcgZebrv\p_jdh\ghfkhagZgbbEbrvfbdjhdhkf\kbeZoihklb]gmlv
fZdjhdhkfQ_eh\_dihlhfmihklb]Z_llZcgm\k_e_gghcqlhhgh^gh]hkg_ckhklZ\Zqlh\g_f`b\ml
l_`_klbobb^_ckl\m_llhl`_jZamfQ_eh\_dg_^jh[gZy[_kdhg_qghfZeZyqZklv\k_e_gghcZ
fZeZyghp_evgZy\k_e_ggZyQ_eh\_d\k_e_ggZybihlhfm\k_e_ggZy_fmg_qm`^ZWlb^\_
\k_e_ggu_fbdjhdhkfbfZdjhdhkfj_Zevgh[ulbckl\_gghkhijbdZkZxlkybkeb\Zxlkyebrv\
p_jd\bebrv\p_jdh\ghfjZamf_p_jdh\ghfkhagZgbbkh\_jrZ_lkyih^ebggh_ihagZgb_
fZdjhdhkfZP_jdh\v^mrZfbjZbebrv\ij_fm^jhc^mr_fbjZ\ij_fm^jhc`_gkl\_gghklb
Khnbbh[ZdhkfhkZfZeucb[hevrhc[jZqghkeb\Zxlky\ihagZgbbP_jdh\gh_khagZgb_
p_jdh\gucjZamf_klvg_hkhagZggZyij_^ihkuedZ\kydhc]ghk_heh]bb^eydhlhjhcihagZgb__klv
[jZdihagZxs_]hkdhkfhkhfihagZxsbcbf__lhlghr_gb_d[ulbxb\[ulbbqlhlhkh\_jrZ_l
=ghk_heh]byihdbgmluoij_^hklZ\e_gguok_[_m`_ijhreZ\_kvdjm]k\h_]hjZa\blbygZimlbwlhf
BklbgZg__klvhl\e_q_ggZyp_gghklvp_gghklvkm`^_gbyBklbgZij_^f_lgZhgZ`b\_l
�bklbgZkms__kms_kl\hY_kfvbklbgZ@IhwlhfmbklbgZimlvb`bagvIhwlhfmagZlv
bklbgmagZqbl[ulvbklbggufIhagZgb_bklbgu_klvi_j_jh`^_gb_l\hjq_kdh_jZa\blb_
ihk\ys_gb_\h\k_e_gkdmx`bagvBklbgZkms__IhagZlvbklbgmagZqblihagZlvkms__IhagZlv
kms__g_evayba\g_fh`ghlhevdhbagmljbh\g_rg_fh[t_dlb\bjh\Zgbbkms__g_ihagZ_lkyhgh
mf_js\ey_lkyEbrvm]em[e_gb_f\fbdjhdhkfihagZ_lkyfZdjhdhkfM]em[e_gb_`_\fbdjhdhkf
g__klvkm[t_dlb\bafwlhjZaju\\k_o]jZg_ckm[t_dlb\bafZ]em[bg_q_eh\_dZaZeh`_gZj_ZevgZy
\k_e_ggZy\g_f`b\_l\k_e_gkdbcjZamfbgZc^_ggZy\q_eh\_d_\k_e_ggZyb\k_e_gkdbcjZamf
\k_]hf_g__fh]ml[ulvgZa\Zguq_eh\_q_kdbfkm[t_dlb\bafhfkm[t_dlb\gufq_eh\_q_kdbf
i_j_`b\Zgb_fWlhimlvj_ZebafZh[t_dlb\bafZmgb\_jkZebafZZg_bg^b\b^mZebafZ
km[t_dlb\bafZb^_ZebafZJZamfp_jdh\ghc\_ju_klvp_evguchj]Zgbq_kdbcjZamfjZamf
\k_e_gkdbcBk\h[h^Z^ZgZ\kZfhfgZqZe_nbehkhnkl\h\Zgbywlh]hjZamfZ\gZqZe_Zg_dhgp_
Wlhnbehkhnbyk\h[h^unbehkhnbyk\h[h^guo;ulb_`bagv^moZ^ZgubagZqZevgh^Zgu
khagZgbxi_j\bqghfmg_jZpbhgZebabjh\ZgghfmkhagZgbxp_jdh\ghfmjZamfmp_jdh\ghfm
IhagZgb_g__klvjZpbhgZebabjh\Zgb_[ulbyb`bagbZ_klvbo\gmlj_gg__ijhk\_le_gb_bo
l\hjq_kdh_jZa\blb_IhagZgb_bklbgu_klvihk\ys_gb_\lZcgu[ulbyG_h[oh^bfhij_`^_\k_]h
hldZaZlvkyhljZpbhgZebklbq_kdh]hijbajZdZhl\e_q_gghcbkdexqbl_evghbgl_ee_dlmZevghc
bklbguBklbgZ^h[u\Z_lkyg_lhevdhbgl_ee_dlhfghb\he_cb\k_ciheghlhc^moZIhwlhfm
bklbgZkiZkZ_lbklbgZ^Z_l`bagv
=E::,9H;HGLHEH=BQ?KDHC=GHK?HEH=BB
,
�Dgb]ZGHEhkkdh]hH[hkgh\Zgb_bglmblb\bafZ@\u^Zxs__kyy\e_gb_g_lhevdhjmkkdhc
ghb_\jhi_ckdhcnbehkhnbbDgb]ZwlZg_h[uqgZyijhn_kkhjkdZy^bkk_jlZpbyg_ihe_agZy
jZ[hlZij_ih^Z\Zl_eybihimeyjbaZlhjZnbehkhnbbZ\iheg_hjb]bgZevgh_l\hj_gb_nbehkhnZ
Ehkkdbc\jZ`^m_lkh\k_ckh\j_f_gghcnbehkhnb_cijhlb\h[hjkl\m_lhkgh\ghc__l_g^_gpbbbih
kZfh[ulghklbk\hbonbehkhnkdboklj_fe_gbcfh`_l[ulvgZa\ZgjmkkdbfnbehkhnhfJmkkdh_
bgl_eeb]_glgh_h[s_kl\hbebkh\k_fij_abjZ_lnbehkhnbxbhldZau\Z_lkyohlvqlhgb[m^v\g_c
agZlvbebm\e_dZ_lkyjZagufb_\jhi_ckdbfbnbehkhnkdbfbmq_gbyfbihdehgy_lkymq_gbyf
fh^gufbgh\_crbfFgh]hmgZk[uehdmfbjh\lhfZl_jbZebklulhDhgllhKi_gk_jlh
g_hdZglbZgpulh:\_gZjbmkHkms_kl\h\Zgbbjmkkdhcnbehkhnbbihqlbg_ih^haj_\Zxl
i_j\hkl_i_ggh]hjmkkdh]hnbehkhnZmgZkf_gvr_agZxlq_flj_lv_kl_i_ggh]hg_fpZJmkkdZy
bgl_eeb]_gpbyg_qlblk\h_cgZpbhgZevghcfukebbkebrdhfijb\udeZiZkh\Zlvi_j_^ihke_^gbfb
keh\Zfbfukeb_\jhi_ckdhcNbehkhnkdZydmevlmjZmgZkhq_gvg_\ukhdZkj_^gbcmjh\_gvgbahd\
wlhffukh\k_fg_\u^_j`b\Z_fkjZ\g_gbykg_fpZfbGhJhkkbykljZgZdhgljZklh\\h\k_f\g_c
fh`gh\klj_lblvkZfh_\ukhdh_gZjy^mkkZfufgbadbfKms_kl\m_ljmkkdZynbehkhnkdZyrdheZk
hjb]bgZevghcgZpbhgZevghcnbabhghfb_cRdheZwlZ\iblZeZ\k_[yemqrb_ljZ^bpbb]_jfZgkdhcb
]j_q_kdhcnbehkhnbbbihegZl\hjq_kdboaZ^Zldh\^mr_jmkkdbonbehkhnh\`b\_lm\Z`_gb_d
\_ebdhfmijhrehfmnbehkhnbb\k_hgbaZsbsZxlijZ\Zf_lZnbabdb\wihomnbehkhnkdh]h
[_a\j_f_gvy
�hklZlhqghgZa\Zlvbf_gZBDbj__\kdh]hOhfydh\ZQbq_jbgZeKheh\v_\ZDhaeh\ZEhiZlbgZ
nbehkhnbybqlh\nbehkhnbbwlhc_klvhjb]bgZevgu_klj_fe_gbyFheh^h_ihdhe_gb_nbehkhnkdb
bsms__bfukeys__fh]eh[ugZclbmjmkkdbofukebl_e_c[hevrb_[h]Zlkl\Zq_fm:\_gZjbmkh\
Jbdd_jlh\Rmii_Dh]_gh\b^jij_^klZ\bl_e_cnbehkhnbb_\jhi_ckdhcGZr_khagZgb_kebrdhf
�aZ]bighlbabjh\Zghnbehkhnkdbffh^_jgbafhf\dhlhjhff_evqZ_lfukev@b]b[gml\_ebdb_
nbehkhnkdb_klj_fe_gbybljZ^bpbbijhreh]hDgb]ZEhkkdh]hl_fbaZf_qZl_evgZqlh\g_c
fh^_jgbaf\ha\jZsZ_lkydlhfmqlh[ueh\_ebdh]hb\_qgh]h\ijhrehfnbehkhnbbIjb
ih\_joghklghfql_gbb]ghk_heh]bxEhkkdh]he_]dhkf_rZlvkrdhehcbffZg_glgh]hfhgbafZ
�fgh]h_dZd[m^lh[ugZihfbgZ_lRmii_^Z`_:\_gZjbmkZgh\_crbodjblbpbklh\bwfibjbdh\@
�Ghwlhlhevdhi_j\h_\i_qZle_gb_mrZ]ghk_heh]bbEhkkdh]hly]hl__ldjmkkdhcnbehkhnbbohly
ihf_lh^Zfihkihkh[mih^oh`^_gbyhghlebqZ_lkyhljmkkdbof_lZnbabdh\g_^hklZlhqgh
kqblZ\rbokykgh\_crbfbl_q_gbyfbAZf_qZl_evgZydgb]ZEhkkdh]hhljZ`Z_llhl]em[hdbcdjbabk
\k_cgh\_cr_cnbehkhnbbgh\_cr_]hdjblbpbafZbwfibjbafZihke_dhlhjh]hhdZau\Z_lky
\gmlj_gg_g_ba[_`gufi_j_oh^dkhagZl_evghfmfbklbpbafmEhkkdbc^_eZ_lagZf_gZl_evgh_
mkbeb_\uclbbalmibdZ\dhlhjucihiZeky_\jhi_ckdZynbehkhnkdZyfukevhgj\_lkygZk\h[h^m
bade_ldb\ukljh_gghchl\e_q_ggufb]ghk_heh]byfblZdhlhj\Z\rbfbq_eh\_dZhl[ulby
Djblbpbafmkh\_jr_gghmijZa^gb\r_fm[ulb_^hklb]r_fmnhjfZebklbq_kdhcimklhlu\
]ghk_heh]bq_kdhfkZfhih]jm`_gbb\km[t_dlwfibjbafmh]jZgbqb\r_fmhiulb\uljZ\b\r_fmba
g_]h\k_`b\h_ijb^_lkykEhkkdbf[he__kqblZlvkyq_fkeKheh\v_\ufb^jm]bfbnbehkhnZfb
fbklbdZfbEhkkdbckZfhq_gvdjblbpbklbhq_gvwfibjbdbhgdm_lgh\h_hjm`b_ijhlb\
ihke_^gbokeh\_\jhi_ckdhcnbehkhnbbDgb]ZEhkkdh]hhq_gviZjZ^hdkZevgZih\g_rghklbb
g_e_]dhihgbfZ_lkyFgh]b__]hml\_j`^_gbykh\_jr_gghg_\f_sZxlkyfure_gb_fijhr_^rbf
Zglbj_Zebklbq_kdmxrdhemgh\_cr_c_\jhi_ckdhcnbehkhnbbbkihjq_ggufgZ\udZfb
jZpbhgZebafZLjm^g__\k_]hihgylvj_ZebafEhkkdh]h_]h\ha\jZs_gb_d[ulbx
ky_\jhi_ckdZynbehkhnby\ihke_^gbok\hboj_amevlZlZokljZ^Z_l[he_agvxZglbj_ZebafZ
jZah[s_gghklvxk[ulb_fDjblbq_kdZybwfibjbq_kdZynbehkhnby\h\k_ok\hbonhjfZoh^bgZdh\h
g_kihkh[gZmeh\blv[ulb_DZdfh]ehkemqblvkyqlhnbehkhnby`Z`^Z\rZyihagZlv[ulb_
ihklb]gmlvfbj^hreZ^hmijZa^g_gbyk\h_]hh[t_dlZ^hijbagZgbyk\h_cp_ebbeexahjghc"
Km[t_dlbkdZeh[t_dlZZgZr_eebrvkZfh]hk_[y\nhjfZevghck\h_c[_kkh^_j`Zl_evghklb
fure_gb_mklj_feyehkvd[ulbxZih]jmabehkvebrv\k\hbkh[kl\_ggu_khklhygbyagZgb_
h[jZsZehkvd`b\hfmZgZoh^behf_jl\h_hihkj_^kl\_ggh_Hl\e_q_ggucjZpbhgZebaf\kZfhc
ihklZgh\d_ijh[e_fuagZgbyihjh^bewlmhlhj\Zgghklvhl[ulbyghkZfjZpbhgZebaf[ue[he__q_f
hrb[dhckhagZgby[uely`_ehcbh[s_c[he_agvxq_eh\_q_kdh]h^moZq_f`_ijbjh^Zwlh]h
hl\e_q_ggh]hjZpbhgZebafZddhlhjhfm\k_]^ZhlghkbeZkvdjblbq_kdbjmkkdZynbehkhnby"
?\jhi_ckdZyjZpbhgZebklbq_kdZynbehkhnbygh\h]h\j_f_gb\jZsZ_lky\kn_j_fure_gby
hlhj\Zggh]hhlk\hbo`b\uodhjg_cdjblbq_kdbkhagZl_evghhl^_e_ggh]hhl[ulby
KZfhih]jm`_gb_f\km[t_dl[em`^Zgb_fihimklugyfhl\e_q_ggh]hfure_gbyiulZebkv
nbehkhnujZa]Z^Zlvfbjh\mxlZcgmKZfhjZa^_e_gb_gZkm[t_dlbh[t_dlbadhlhjh]h\ujZklZ_l
]ghk_heh]bq_kdZyijh[e_fZkZfhZgZeblbq_kdh_gZoh`^_gb_\km[t_dl_jZaebqguonhjfZevguo
dZl_]hjbc_klvm`_j_amevlZljZpbhgZebklbq_kdhchl\e_q_gghklbg_hj]Zgbqghklbfure_gby
[he_ag_gghcjZah[s_gghklbk`b\uf[ulb_fIulZebkvjZa]Z^ZlvlZcgmihagZgby
\u^_e_gb_ffure_gby\aZfdgmlmxbkZfhklhyl_evgmxh[eZklv`b\msmxihk\h_fmaZdhgmGh
fh`_lebbf_lvohlvdZdmxgb[m^v`bagvh[eZklvhlhj\ZggZyhl\kydhc`bagbb
ijhlb\hihklZ\e_ggZy\kydhc`bagb"G__klveblZcgZihagZgbyblZcgZ[ulbyh^gZblZ`_lZcgZ"
Hl^_e_gb_fure_gbyhl[ulbyagZgbyhlfbjZklZehij_^ihkuedhc\kydhcnbehkhnbb\wlhf
hl^_e_gbbnbehkhnu\b^yl\kx]hj^hklvnbehkhnkdhcj_ne_dkbb\k_k\h_ij_bfms_kl\hi_j_^
fure_gb_fgZb\gufHl\e_q_ggu_nbehkhnukqblZxl^hdZaZggufbihdZaZggufykgufb
kZfhhq_\b^gufqlhnbehkhnbbke_^m_lgZqbgZlvkkm[t_dlZkfure_gbykq_]hlh[_a`bag_ggh
nhjfZevgh]hbimklh]hghihq_fm[ug_gZqZlvnbehkhnkl\h\Zlvkdjh\hh[jZs_gbyk`b\h]hk
ij_^r_kl\mxs_]h\kydhcjZpbhgZevghcj_ne_dkbb\kydhfmjZpbhgZevghfmjZkk_q_gbxk
hj]Zgbq_kdh]hfure_gbykfure_gbydZdnmgdpbb`bagbkfure_gbykh_^bg_ggh]hkk\hbfb
[ulbckl\_ggufbdhjgyfbkg_ihkj_^kl\_gguoi_j\bqguo^Zgguog_jZpbhgZebabjh\Zggh]h
khagZgby"hl\e_q_gghfhlhj\Zgghfmf_js\e_gghffure_gbbij_l_g^mxs_fgZihegmx
kZfhklhyl_evghklvb\_joh\_gkl\hgbq_]hg_evaygZclbdjhf_imklhlu[_kkh^_j`Zl_evguonhjf
lZfg_l`bagbg_l[ulbyIh]jm`Zykv\km[t_dlaZjZg__hlhj\Zgguchl\kydh]hh[t_dlZ
hl^_e_gguchlh[t_dlZg_ijhoh^bfhcijhiZklvxg_evayjZa]Z^ZlvgbdZdhclZcgufh`ghebrv
bkiulZlv[he_agvjZpbhgZebklbq_kdh]h[_kkbeby_kvimlv[em`^Zgbcihimklugyfhl\e_q_ggh]h
fure_gbym`_ijhc^_g_\jhi_ckdhcnbehkhnb_cb^Zek\hb]hjvdb_ieh^uk_hll_gdb
hl\e_q_ggh]hjZpbhgZebklbq_kdh]hfure_gbym`_ba`blugh\h]h\u^mfZlvg_evaygbq_]hfh`gh
lhevdh\Zjvbjh\ZlvklZjh_qlhb^_eZ_lgZjZagu_eZ^ukh\j_f_ggZyg_f_pdZynbehkhnbyGZ
\_jrbg_djblbq_kdhcnbehkhnbbgZfij_^eZ]Zxl\f_klhkms_]hij_iZjbjh\Zggmx\dZ[bg_l_
p_gghklvGh\uffh`_l[ulvebrvhlj_q_gb_nbehkhnkdh]hfure_gbyhlk\h_chl\e_q_gghklbb
\_joh\_gkl\Zhllhceh`ghckZfhklhyl_evghklbdhlhjZy^_eZ_l_]h[_a`bag_ggufb[_agZ^_`gh
hlhj\Zggufhl[ulbyGh\Zynbehkhnbyfh`_l[ulvebrv\hkkh_^bg_gb_ffure_gbyk`b\ufb
dhjgyfb[ulbyebrvij_\jZs_gb_ffure_gby\nmgdpbx`b\h]hp_eh]hNbehkhnby^he`gZklZlv
khagZl_evghhj]Zgbq_kdhc\hkklZgh\blvhj]Zgbqghklvk\hckl\_ggmxfure_gbxi_j\hgZqZevghfm
ghh[h]Zs_ggmx\ukrbfkhagZgb_f\iblZ\rmx\k_[y\k_aZ\h_\Zgby^bnn_j_gpbjmxs_]h
ijh]j_kkZ
JZpbhgZebklbq_kdhchl\e_q_gghklvxkljZ^Z_lg_lhevdhjZpbhgZebaf\kh[kl\_gghfkfuke_wlh]h
�keh\Z^hdZglh\kdbcjZpbhgZebaf_dZjlZKibghaubE_c[gbpZihke_dZglh\kdbcjZpbhgZebaf
=_]_eyghgbkdhevdhg_\f_gvr_ckl_i_gbbkZfDZglbXfb\kydjblbq_kdZynbehkhnby
DjblbpbafbwfibjbafebrvjZagh\b^ghklbjZpbhgZebafZlZddZdbbobkoh^ghclhqdhc
y\ey_lkyhl^_e_gb_km[t_dlZhlh[t_dlZhlju\Zgb_fure_gbyhl[ulbyZgZebawe_f_glh\khagZgby
km[t_dlZfure_gby\uj\Zgguoba`b\h]hp_eh]hbag_ihkj_^kl\_ggh]h[ulbyk_wlb
gZijZ\e_gbyh^bgZdh\hbkoh^ylba\lhjbqgh]hjZpbhgZebabjh\Zggh]hkhagZgbyIjZ\^Zb
djblbpbafbwfibjbaffgh]h]h\hjylh[hiul_wfibjbaf^Z`_bkdexqbl_evghkkueZ_lkygZ
hiulghhiulwlhlih^hajbl_e_gk\h_cjZpbhgZevghklvxk\h_ch]jZgbq_gghklvxk\h_c
f_jl\_gghklvxMdjblbpbklh\hiulkhagZl_evghmf_js\e_gkdh\ZgdZl_]hjbyfbkhldZgba
we_f_glh\km[t_dlZMwfibjbdh\hiul[_kkhagZl_evghmf_js\e_gg_aZf_lghjZpbhgZebabjh\Zggh
klhev`_h]jZgbq_gklhev`_fZehfh`gh\g_fbkiulZlvKZfZijh[e_fZDZglZdZd\hafh`_ghiul
dhlhjuc^Z_lfZl_jbZeihagZgbydZdmkljZb\Z_lkyhgkm[t_dlhfkZfZwlZijh[e_fZij_^iheZ]Z_l
kd_ilbq_gihq\Zih^_]hgh]Zfbdhe_[ZeZkvDZgl[uedjblbq_ghsmsZel\_j^hklvihq\uGhh[Z
hgbh^ghcdjh\b^eyh[hbokm[t_dl[ue[_agZ^_`ghhlhj\Zghlh[t_dlZh[Zkghkbebkvk`b\uf
fbjhfq_j_aihkj_^gbdh\g_agZebg_ihkj_^kl\_ggh]hdZkZgbyfure_gby[ulbxhiul_
djblbpbklh\bwfibjbdh\g_^Zgh[ulb_g_ijbkmlkl\m_l^_ckl\bl_evghklvg_lj_i_s_l`bagv
HiulwlhljZpbhgZevghdhgkljmbjh\ZgbkZfuckihjwfibjbdh\bdjblbpbklh\\agZqbl_evghc
kl_i_gbnhjfZebklbq_kdbcihqlbkoheZklbq_kdbcFbeevbkh\j_f_ggucg_hdZglbZg_pjZagh]eZkyl
gZkeh\ZogZ^_e_hgbh^bgZdh\hm\_j_gu\l\_j^hklbk\h_]hagZgbybk\h_]hhiulZbgb\q_f
k_jv_aghg_khfg_\ZxlkyDjblbq_kdZynbehkhnbyke_^mxsZyaZDZglhfghebr_ggZy_]h]em[bgu
b\_ebqby\ujh`^Z_lky\g_hkoheZklbdmih^f_gy_lnbehkhnbxkeh\_kghklvxbijblyaZgby__[ulv
djblbq_kdhcihij_bfms_kl\mijyfhkf_rguDZgl\_ebdbagZq_gb__]h\bklhjbbnbehkhnkdhc
fukebh]jhfghg_ihlhfmqlhhgihjh^beg_hdZglbZgkl\hZihlhfmqlhihjh^benbehkhnbx
Nbol_=_]_eybR_eebg]Z
KZfhfg_gb_djblbq_kdhcnbehkhnbb\_^ms_ck\h_e_lhkqbke_gb_kdhi_jgbdh\kdh]hi_j_\hjhlZ
DZglZij_^klZ\ey_lkyfg_gbgZq_fg_hkgh\ZggufIj_^_ehf\gmlj_gg_]hjZa\blbynbehkhnbb
DZglZhklZ_lky=_]_evZg_Dh]_gbebJbdd_jl\wlhfbklhjbq_kdbckfukedZglbZgkl\Z
deZkkbq_kdh]hdZglbZgkl\ZZg_wib]hgkl\Z?kebihgbfZlvijbgpbidjblbpbafZnhjfZevghdZd
bkke_^h\Zgb_ijbjh^uihagZgbylhdjblbq_kdZynbehkhnbygZqZeZk\h_kms_kl\h\Zgb_aZ^he]h^h
DZglZdjblbdhcihagZgbyaZgbfZeZkv_s_]j_q_kdZynbehkhnbyb\kydZygZklhysZynbehkhnby
g_ij_f_gghdjblbq_kdZyJZaebqb_f_`^mdjblbpbafhfb^h]fZlbafhf\nbehkhnbbmkeh\ghb
hlghkbl_evghbdjblbq_kdZynbehkhnbyg_f_g__^h]fZlbqgZq_f\kydZy^jm]ZyWlhfum\b^bf
jZa[bjZydgb]mEhkkdh]hnbehkhnZ\iheg_djblbq_kdh]hb\iheg_^h]fZlbq_kdh]hDjblbq_kdhc
ijbgylhgZau\ZlvlZdmxnbehkhnbxdhlhjZykljhblky[_a\kydbohglheh]bq_kdboij_^ihkuehd
^h]fZlbq_kdhc`_ijbgylhgZau\Zlv\kydmxhglheh]bq_kdmxnbehkhnbxGhdjblbq_kdZyih
ij_bfms_kl\mnbehkhnbyDZglZk^bZe_dlbq_kdhcg_ba[_`ghklvx\_^_ld^hims_gbx
mgb\_jkZevgh]hkm[t_dlZk\_jobg^b\b^mZevgh]hjZamfZbwlZhjb]bgZevghklvdjblbpbafZ\
^Zevg_cr_fk\h_fjZa\blbbijb^Z_l]ghk_heh]bbhglheh]bq_kdbcoZjZdl_jIhjh`^_ggucDZglhf
=_]_evm`_]h\hjblqlhg_evay\umqblvkyieZ\Zlvg_[jhkb\rbkv\\h^mg_evaykljhblvl_hjbb
ihagZgbyg_ihagZ\Zy:wlhagZqblqlh]ghk_heh]byg_ba[_`ghhglheh]bqgZGZijbf_j_Ehkkdh]h
yihklZjZxkvihdZaZlvg_\hafh`ghklv]ghk_heh]bbhl^_e_gghchlhglheh]bbg_ba[_`gh
hglheh]bq_kdbcoZjZdl_j\kydhc]ghk_heh]bbdhgp_dhgph\nbehkhnby\k_]^Z^h]fZlbqgZb
aZ^ZqZebrv\lhfqlh[ugZr^h]fZlbaf[uedZdfh`gh[he__khagZl_evgufbdjblbq_kdbfqlh[u
hglheh]bq_kdb_ij_^ihkuedb[uebdZdfh`gh[he__hkfuke_ggufbKm[t_dlb_]hdZl_]hjbb
klhev`_hglheh]bq_kdZyij_^ihkuedZdjblbq_kdhcnbehkhnbbdZdbh[t_dlb\gh_[ulb_b_]h
k\hckl\ZmgZb\guoj_Zebklh\Ki_pbnbq_kdZydjblbqghklvdjblbq_kdhcnbehkhnbbhkgh\ZgZgZ
jZaju\Zgbb`b\h]hp_eh]hgZjZkk_q_gbblh]h`b\h]hhj]ZgbafZ\dhlhjhfkh\_jrZ_lkyZdl
ihagZgbydZdZdl`bagbDjblbqghklvwlZhkgh\ZgZg_gZdhgklZlbjh\Zgbbg_ihkj_^kl\_ggh^Zggh]h
ZgZbkdmkkl\_gghfmkljZg_gbb\k_]hg_ihkj_^kl\_ggh]h\k_]hi_j\hgZqZevgh]hbg_jZaeh`bfh]h\
k\h_f`b\hf_^bgkl\_GZf^ZgZdlihagZgbydZdZdlZ`bagbdZd`b\h_\hlqlhfugZoh^bf
�g_ihkj_^kl\_gghbi_j\hgZqZevgh@GZr_ihagZgb__klviehlvhlgZr_ciehlbbdjh\vhlgZr_c
djh\bbg_evayihklb]gmlvlZcgmihagZgbymf_js\eyy\g_f`bagvDjblbq_kdZynbehkhnby
ij_h^he_gb_f^h]fZlbafZGhkZfZ`bagvihagZgby^h]fZlbqgZ\g_clZd`_aZdexq_gu^h]fZlu
dZddjh\ygu_rZjbdbaZdexq_gu\gZr_cdjh\bDZgl\k_ohl_e^hklb]gmlvl\_j^hklb\ihagZgbb
kljhbedj_ihklvbf_gm_fmxZijbhjbafhfGhZijbhjbaf_klvbah[j_l_gb_hl\e_q_ggh]hfure_gby
hghldju\Z_lkykZfhih]jm`_gb_f\km[t_dl^_ckl\bl_evghklbZijbhjbaf_klvebrvnZdlbq_kdh_
dhgklZlbjh\Zgb_l\_j^hklb\ihagZgbbhkhagZggh_hsms_gb_`bag_gghcl\_j^hklbihagZgbyKlZeb
gZl\_j^h_f_klhb]h\hjbfh[wlhf\hlb\k_Wlh`bag_ggZyl\_j^hklvkZfh]h[ulby\
dhlhjhffu\^Zgghfkhklhygbbij_[u\Z_fIhq_fmg_\b^_lv\lZdgZau\Z_fuoZijbhjguohkgh\Zo
agZgbyhkgh\kZfh]hh[t_dlb\gh]h[ulbydhlhju_\oh^yl\ihagZxs_]hkkbehcbl\_j^hklvx"B
kd_ilbpbaf_klv`bag_gguc^_n_dlkdhj__\k_]h^_n_dl\hebGb`_fum\b^bfihq_fmkZf\hijhk
h[Zijbhjghklb\agZqbl_evghckl_i_gbkoheZklbq_kdbc\hijhkZkZfZZijbhjghklvfZehq_f
hlebqZ_lkyhlZihkl_jbhjghklbh[t_dl_lZd`_fh`_laZdexqZlvkyhkgh\Zl\_j^hklbagZgbydZdb
\km[t_dl_
LZd`_g_hkgh\Zl_evguij_l_gabbwfibjbq_kdhcnbehkhnbb[ulvbkdexqbl_evghch[eZ^Zl_evgbp_c
bhojZgbl_evgbp_chiulZNbehkhnbywlZhl\_j]Z_ljZamfhl\_j]Z_l\k_djhf_hiulZdhlhjuc
\ha\h^blkygZljhgq_eh\_q_kdh]hihagZgbyGhkljZggufh[jZahfwlhl\k_\eZklguchiulgbkdhevdh
g_k[eb`Z_lihagZgbyk[ulb_fkm[t_dlhklZ_lkyhlhj\Zggufhlh[t_dlZ^_ckl\bl_evghklv
ijh^he`Z_lhlkmlkl\h\Zlv\ihagZgbbkZfhc`bagbg_l\hiul_Bijhbkoh^blwlhhllh]hqlh
wfibjbdb[_kkhagZl_evgu_jZpbhgZebkluijbagZxlebrvjZpbhgZevguchiulhl\_j]Zxl\k_
g_ihkj_^kl\_ggh_b`b\h_\ihagZgbbWfibjbq_kdbcn_ghf_gZebafklZjZl_evghba]hgy_l`b\h_
[ulb_baihagZgby^_ckl\bl_evghklvk\h^bldy\e_gbyf\khagZgbbkebrdhffgh]h_hlghkblkygZ
kq_lZ[kljZ]bjmxs_]hijhp_kkZlh]hkZfh]hfure_gbykbemdhlhjh]hhl\_j]Zxlwfibjbdb\hbfy
hiulZIjhkljZgkl\hb\j_fyhdZau\Zxlky]hjZa^hf_g__j_Zevgufbq_fmDZglZy\eyxlky
j_amevlZlhfijhp_kkZZ[kljZ]bjh\Zgbyhlhiulh\kf_`ghklbbkhkms_kl\h\Zgbyk_
g_ihkj_^kl\_ggh`b\h_hl\_j]Z_lkyjZaeZ]Z_lkygZwe_f_glubadhlhjuohghfh`_lihemqblvky
ebrviml_fZeobfbbfukebl_evghcZ[kljZdpbbDh]^Zwfibjbdbhl\_j]Zxlqm^_kZbml\_j`^Zxl
aZdhghf_jghklv\k_]hijhbkoh^ys_]hdh]^ZhgbklZ\yl]jZgbpuhiulmbaZjZg__kebrdhfohjhrh
agZxlq_]h\hiul_gbdh]^Zg_fh`_l[ulv^Zghhgby\eyxlkykZfufbgZklhysbfbohlyb
gZb\gufbjZpbhgZebklZfbJZpbhgZebaf_klvkhklhygb_q_eh\_q_kdh]h^moZZg_]ghk_heh]bq_kdZy
^hdljbgZBgm`gh[hjhlvkyaZhiulaZ_]h[_a]jZgbqgu_ijZ\Zijhlb\wfibjbq_kdhcnbehkhnbb
IjZ\Z`b\h]hihegh]hg_ihkj_^kl\_ggh]hhiulZg_hiulZjZpbhgZebabjh\Zggh]hagZgbyZhiulZ
`bagb^moZ\_]hp_ehklghklb^he`gu[ulv\hkklZgh\e_gu
KfukedjbabkZ\k_ckh\j_f_gghcnbehkhnbb\\ha\jZl_d[ulbxbd`b\hfmhiulm\
�ij_h^he_gbb\k_obkdmkkl\_gguob[he_ag_gguoi_j_]hjh^hdf_`^mkm[t_dlhfbh[t_dlhfhe`gZ
[ulvkha^ZgZgh\Zynbehkhnbylh`^_kl\Zih^momjh^kl\_ggZyr_eebg]h\kdhcghh[h]Zs_ggZy
\k_fbgh\ufbaZ\h_\Zgbyfbba\_klghfkfuke_wlh[m^_l\ha\jZs_gb_fdnbehkhnkdhfm
ijbfblb\bafmdg_dhlhjufklhjhgZf^j_\g_c^hkhdjZlh\kdhcnbehkhnbbghgZihq\_\ukr_c
�khagZl_evghklbZg_gZb\ghklbhe`_g[ulv\hkklZgh\e_gbgZg_au[e_fuohkgh\Zgbyoml\_j`^_g
j_Zebklbq_kdbcl_abkhlghkbl_evgh[ulbyj_Zebklbq_kdbcdjbl_jbcbklbgubj_Zebklbq_kdh_
ihgbfZgb_ijhp_kkZihagZgby=ghk_heh]bq_kdbcj_Zebafh^bgZdh\hijhlb\hiheh`_glj_f
hkgh\gufgZijZ\e_gbyf]ghk_heh]bbjZpbhgZebafmwfibjbafmbdjblbpbafmhgijbagZ_l
kZfZ`bagv\h\k_c__iheghl_bkh\k_fb__[_kdhg_qgufb\hafh`ghklyfbfure_gb__klvkZfh
[ulb_h[t_dlagZgbyijbkmlkl\m_l\agZgbbk\h_c^_ckl\bl_evghklvxQlhagZgb_g__klvg_qlh
hlebqgh_hl[ulbybijhlb\hiheh`gh__fmZ_klvkZfh[ulb_wlhla^hjh\ucj_Zebklbq_kdbc
l_abkhq_gvljm^ghmk\hblvk_[_kh\j_f_gghfmkhagZgbxaZkhj_gghfm\k_fbnhjfZfb
jZpbhgZebafZhga\mqblq_flhgZb\gufbijbfblb\guf^hkhdjZlh\kdbfbihqlbqlh
^hnbehkhnkdbf=ghk_heh]byh[uqghnhjfmebjm_lk\hxijh[e_fmlZdhlghr_gb_fure_gbyd
[ulbxihagZxs_]hkm[t_dlZdihagZ\Z_fhfmh[t_dlmB\wlhcihklZgh\d_ijh[e_fukm[t_dlm`_
hlhj\Zghlh[t_dlZfure_gb_m`_[_j_lkyhl\e_q_gghhl`bagb[ulbyGh[ulvfh`_lih^wlbf
kdju\Z_lky^jm]Zyijh[e_fZ[he__`bag_ggZyb]hjZa^h[he__bagZqZevgZyij_^r_kl\mxsZykZfhc
Z[kljZdpbbkm[t_dlZijh[e_fZhlghr_gby[ulbyd[ulbxh^ghcnmgdpbb`bagbd^hkm]Zf
nmgdpbyffbjh\hc`bagbKm[t_dlfure_gb_\k_wlh\lhjbqgu_ijh^mdlujZpbhgZebklbq_kdhc
j_ne_dkbbij_^ihkuedb\iheg_^h]fZlbq_kdb_I_j\hgZqZevghg_ihkj_^kl\_ggh^Zgh[ulb_`b\Zy
^_ckl\bl_evghklvbhlghr_gby\gmljbwlhc^_ckl\bl_evghklbZg_hlghr_gb_dg_cq_]hlh\g___
e_`Zs_]hGbdZdh]hkm[t_dlZbfure_gby\g_^_ckl\bl_evghklb\g_[ulbyg_lgZlZdh_f_klhb
klZlvg_evayf_klhwlh_klvimklhlZnbdpbyWlbfgbkdhevdhdhg_qghg_hljbpZ_lkyqlh\kZfhc
^_ckl\bl_evghklb\[ulbbfure_gb_ihagZgb_b]jZ_l[hevrmxjhev\hafh`gh^Z`_qlhhkgh\Z
[ulby_klvJZamfEh]hkBg_\hagbdeZebkZfZhrb[dZjZpbhgZebklbq_kdh]hkhagZgbybhl^_e_gb_
fukeys_]hkm[t_dlZhl[ulbybalhcg_hkhagZgghcbklbguqlh\hkgh\_[ulbye_`blEh]hk
jZamfgh_gZqZeh"Gh\Eh]hk_km[t_dlbh[t_dllh`^_kl\_ggu\fbjh\hc`bagbEh]hkZZdl
ihagZgby_klvZdlkZfhc`bagbagZgb__klv[ulb_ agZgb__klvg_ij_f_ggh[ulb_gh[ulb_g__klv
g_ij_f_gghagZgb_dZd^mfZe=_]_ev\fBg_^he`gZeb[ulv\kydZy]ghk_heh]byhglheh]bq_kdhc
khagZl_evghhglheh]bq_kdhcl_bkoh^blvhl[ulbyblh]hqlh\g_fi_j\hgZqZevgh^ZghZg_ba
km[t_dlZblh]hqlh\g_f^Zgh\lhjbqgh"k_wlhyihklZjZxkvihdZaZlvgZjZa[hj_dgb]bEhkkdh]h
dhlhjuckh^ghcklhjhguijhdeZ^u\Z_llhlgh\ucimlvhdhlhjhffu]h\hjbfZk^jm]hc
^himkdZ_lh^ghg_^hjZamf_gb_hq_gvhiZkgh_^eyfbklbq_kdhc]ghk_heh]bb
,,
Dgb]ZEhkkdh]hhjb]bgZevgZbihju\Z_lk]hkih^kl\mxsbfbljZ^bpbyfbkh\j_f_gghcnbehkhnbb
Ihk\hbfklj_fe_gbyfEhkkdbcdZd[uijh^he`Z_l^_ehjmkkdhcnbehkhnbbGhhg^\hckl\_g_]h
nbehkhnbyhj]Zgbq_kdZyihl_g^_gpbbhklZ_lkyhl\e_q_gghcihf_lh^mLh]hj_eb]bhagh]h^moZ
dhlhjuc[uem\k_oihqlbjmkkdbonbehkhnh\mEhkkdh]hihdZ_s_g_\b^ghEhkkdbcohq_l
ihkljhblvl_hjbxihagZgbyk^_eZ\\b^qlhhggbq_]hg_agZ_lhfbj_qlhwlZl_hjbyagZgbyfh`_l
ijb\_klbdZddfZl_jbZebafmlZdbdfbklbq_kdhcf_lZnbabd_Ehkkdbcohq_lk_[ym\_jblvqlhm
g_]hg_lgbdZdbo\he_\uoij_^ihql_gbcgbdZdbo[eZ]h^Zlguobglmbpbcihhlghr_gbxd[ulbx
bglmbpbcij_^r_kl\mxsbo_]hbglmblb\ghcl_hjbbagZgbyWlhlf_lh^heh]bq_kdbcijb_f
aZbfkl\h\Zggucmdjblbpbklh\g_lhevdhg_h[yaZl_e_g^eyEhkkdh]hghdZdfum\b^bf\gmlj_gg_
^eyg_]hijhlb\hj_qb\lZddZd_]hl_hjbyagZgbyg_ijhi_^_\lbq_kdZyZhglheh]bq_kdZyb
\gmlj_gg_g_fh`_lg_[ulvlZdh\hcEhkkdbcohq_lg_bglmblb\ghh[hkgh\u\Zlvbglmblb\baf
ih^oh^bldbglmblb\ghfmagZgbxkgZ\udZfbdjblbq_kdh]hihablb\bafZmdj_iey_lfbklbpbaf
khagZl_evghhklZ\Zykv\g_fbklbpbafZGhh[hkgh\u\Zlvbglmblb\bafagZqbl[ulv\bglmblb\baf_
^h\kydh]hh[hkgh\ZgbybhljbpZlvf_klh\g_bglmblb\bafZml\_j`^ZlvfbklbpbafagZqbl[ulv\
nhjfZevgh_ijhlb\hj_qb_\dhlhjhfih\bggh_]hg_`_eZgb_ijbagZlvk\hx]ghk_heh]bx
hglheh]bq_kdhcGhf_lh^heh]bq_kdbcijb_fEhkkdh]hhl]jZgbqb\Zxsbcl_hjbxagZgbyhl\kydhc
hglheh]bbhl\kydh]hkh^_j`Zgbybglmblb\ghfbklbq_kdh]hagZgby^he`_gbfihgbjh\Zlv_]h
ijhlb\gbdZfbaeZ]_jydjblbpbafZbihablb\bafZwlZkeZ[hklvEhkkdh]hfh`_lhdZaZlvkykbehc\
_]h[hjv[_kijhlb\gbdZfbDgb]ZEhkkdh]h^he`gZihkem`blvhdhgqZgbxdjbabkZdhlhjuc
\u\_^_lnbehkhnbxgZgh\ucimlvDgb]Z_]hoZjZdl_jbam_lkyi_j_oh^hfhlnbehkhnbb
nhjfZevghcdnbehkhnbbfZl_jbZevghchlbg^b\b^mZebklbq_kdh]hihgbfZgbyijhp_kkZagZgbyd
ihgbfZgbxkh[hjghfm
EhkkdbcjZ^bdZevghbj_rbl_evghhljbpZ_l\kydmx]jZgvf_`^mkm[t_dlhfbh[t_dlhff_`^m
agZgb_fb[ulb_fHgijbagZ_lgZebqghklv[ulby\ihagZgbbg_ihkj_^kl\_gghklv\hkijbylbyfbjZ
bwlbfihju\Z_lkljZ^bpbyfbjZpbhgZebklh\wfibjbdh\bdjblbpbklh\EhkkdbcaZ^Z_lkyp_evx
ihdZaZlv\k\h_c]ghk_heh]bbqlhkZfZ^_ckl\bl_evghklvijbkmlkl\m_l\agZgbbqlh[ulb_\k_]^Z
bffZg_glghagZgbxBwlhihbklbg_j_\hexpbhggZylhqdZaj_gbyagZf_gmxsZykh[hci_j_\hjhl\
l_hjbbagZgbylZddZd[hevrZy^hjh]Z\jZa\blbbl_hjbbagZgby\_eZ^hkboihjd\k_[hevr_fmb
[hevr_fmjZah[s_gbxf_`^mkm[t_dlhfbh[t_dlhfbiheghfmhljbpZgbx\hafh`ghklbh\eZ^_lv
[ulb_f^h[blvkyijbkmlkl\by\agZgbbkZfhc^_ckl\bl_evghklbHq_gv\Z`ghmklZgh\blvqlh^ey
Ehkkdh]h\agZgbb^Zghg_Z^_d\Zlgh_hljZ`_gb_\_jgZydhiby^_ckl\bl_evghklbZkZfZ
^_ckl\bl_evghklvIhagZgb__klvg_ihkj_^kl\_ggZy`bagvkZfh]h[ulby\hlqlhml\_j`^Z_l
Ehkkdbcf_kl_kl_flhqdZaj_gbyEhkkdh]hg__klvbffZg_glgucb^_Zebafhg\_^vg_ml\_j`^Z_l
qlh\kydh_[ulb_bffZg_glghkhagZgbxJ_rbl_evgh__]hhljbpZgb_ljZgkp_g^_glghklbagZgby
kh\f_sZ_lkykijbagZgb_fljZgkp_g^_glghklb[ulby;ulb_ljZgkp_g^_glghkm[t_dlm\g__]h
kZfhklhyl_evghkms_kl\m_lgh\Zdl_ihagZgby[ulb_klZgh\blkybffZg_glgufkm[t_dlm
ijbkmlkl\m_lg_ihkj_^kl\_ggh\ihagZxs_fkm[t_dl_kydh_^hims_gb_ljZgkp_g^_glghklb
agZgbyl_ij_^iheh`_gb_qlh[ulb_bebhljZ`Z_lky\km[t_dl_g_\_jghbeb\_jghhljZ`Z_lky^ey
Ehkkdh]hlZd`_Z[kmj^ghdZdbij_^iheh`_gb_qlhihagZgb__klvebrvkhklhygb_gZr_]h
khagZgbyG_yg_hl^_e_ghhlygbdZdhcijhiZklvxg_y\oh^bl\yqlhbgZau\Z_lkyagZgb_fZ
ihlhf\uoh^blbayHq_gvkbevgZmEhkkdh]hdjblbdZbg^b\b^mZebklbq_kdh]hwfibjbafZ qlhb
_klvihablb\baf\fk\h^ys_]h\_kvhiuldkhklhygbyfaZfdgmlh]hywlhfwfibjbaf_hdhgqZl_evgh
mljZq_gb^_Ze`b\h]hagZgbyBg^b\b^mZebklbq_kdbcwfibjbafiheZ]Z_lqlh\_kvhiul_klvfh_
km[t_dlb\gh_khklhygb_\lh\j_fydZdmgb\_jkZevgucwfibjbafEhkkdh]h\b^bl\hiul_kZfm
`b\mx^_ckl\bl_evghklv\__g_h[tylghklbRZjkhklZ\eyxsbckh^_j`Zgb_gZr_]h\hkijbylbyb
_klvbf_gghqZklvfbjZg_yWlhg_ihkj_^kl\_ggh_ijbkmlkl\b_rZjZ\fh_f\hkijbylbbhljbpZxl
bjZpbhgZebklubwfibjbdbbdjblbpbklu=eZ\gZyaZ^ZqZEhkkdh]hihdZaZlv
g_ihkj_^kl\_gghklv\hkijbylby\g_rg_]hfbjZfbjZg_yqlhhgbgZau\Z_lfbklbq_kdbf
wfibjbafhfG_ihkj_^kl\_ggh_\hkijbylb_fbjZyfbjZ\gmlj_gg_]hijbagZxlfgh]b_nbehkhnu
bihlhfmEhkkdbcf_g__wlbfhaZ[hq_gFbjg_yihagZ_lkylZd`_g_ihkj_^kl\_gghdZdbfbjy
JZagbpZlhevdh\lhfqlh\kemqZ_agZgbyh\gmlj_gg_ffbj_bh[t_dlagZgbybijhp_kk
kjZ\gb\Zgby_]hgZoh^ylky\kn_j_yZijbihagZgbb\g_rg_]hfbjZh[t_dlgZoh^blky\g_yZ
kjZ\gb\Zgb__]hijhbkoh^bl\yAgZqbl\ijhp_kk_ihagZgby\g_rg_]hfbjZh[t_dlljZgkp_g^_gl_g
\hlghr_gbbdihagZxs_fmyghg_kfhljygZwlhhghklZ_lkybffZg_glgufkZfhfmijhp_kkm
jZau]ju\Zxsbc\fbj_g_y fZl_jbZeagZgby\fZ^jm]hcklhjhghckh\_jrZxsbcky\fbj_y
kjZ\gb\Zgb_\f;eZ]h^Zjyfbklbq_kdhfmgZijZ\e_gbxwfibjbafhk\h[h`^Z_lkyhlg_h[oh^bfhklb
dhgkljmbjh\Zlv\_kvg_bkq_jiZ_fh[h]Zlucfbjbag_fgh]hqbke_gguo[_^guoihkh^_j`Zgbx
we_f_glh\qm\kl\_ggh]hhiulZ?kebfbjg_yi_j_`b\Z_lky\hiul_g_lhevdhq_j_a_]h^_ckl\bygZ
km[t_dlZbkZfihk_[_\k\h_ckh[kl\_gghc\gmlj_gg_ckmsghklblhwlhagZqblqlhhiul
aZdexqZ_l\k_[_lZd`_bg_qm\kl\_ggu_we_f_glubqlhk\yabf_`^m\_sZfb^Zgu\hiul_
Ijhlb\hj_qb_f_`^mg_qm\kl\_ggufbhiulgufagZgb_fhdZau\Z_lkyij_^jZkkm^dhf
k\_joqm\kl\_ggh_g__klvk\_johiulgh_
?s_jZagm`ghih^q_jdgmlvqlhlhqdmaj_gbyEhkkdh]hgb\dh_fkemqZ_g_ke_^m_lkf_rb\Zlvk
bffZg_glghcnbehkhnb_cRmii_EhkkdbcijbagZ_llhevdhbffZg_glghklv[ulbyagZgbx^eyg_]h
^_ckl\bl_evghklvg_ihkj_^kl\_gghijbkmlkl\m_l\Zdl_ihagZgbyghhggbkdhevdhg_hljbpZ_l
[ulbyljZgkp_g^_glgh]hkZfh[ulb_mg_]h\g_km[t_dlZb^hkm[t_dlZhh[s_hkgh\ghcl_abk
Ehkkdh]hg_fh`_l[ulvbklhedh\Zgb^_Zebklbq_kdbwlhqbklhj_Zebklbq_kdbcl_abkwlh
djblbq_kdh_\hkklZgh\e_gb_lhcijZ\^udhlhjZyaZdexqZeZkv\gZb\ghfj_Zebaf_Gh[_^Z\lhf
qlhkZfucgZb\gucj_Zebafg_meh\bfhhlebqZ_lkyhlkZfh]hdjblbq_kdh]hb^_ZebafZdZdlh\b^gh
gZijbf_j_Rmii_Dhj_ggh_jZaebqb_lmlg_klhevdh\nhjfZevgh]ghk_heh]bq_kdhfZgZeba_
kdhevdh\`b\hfi_j\hhsms_gbb[ulbyEhkkdbcml\_j`^Z_lqlh[ulb_g_ihkj_^kl\_gghgZf^Zgh
g_hl^_e_ghhlkm[t_dlZb\f_kl_kl_fgb\dZdhfkfuke_g_kha^Z_lkykm[t_dlhfbg_aZ\bkblhl
g_]hLhqdZaj_gbyDZglZbdjblbpbklh\ihdhlhjhc[ulb_hdZau\Z_lkyj_amevlZlhfagZgby
^_lbs_fihagZxs_]hkm[t_dlZij_^klZ\ey_lkyEhkkdhfmqm^h\bsghcB\kZfhf^_e_DZgl
ml\_j`^Z_lqlh\k_y\eyxs__kygZf[ulb_dhgkljmbjm_lkyihagZxsbfkm[t_dlhfkha^Z_lky
ihagZ\Zl_evgufbgl_ee_dlmZevgufgZqZehfG_m^b\bl_evghqlhlZdfZeh`bagbhdZau\Z_lkyk
lhqdbaj_gbyDZglZ\^_ckl\bl_evghklbDZglohl_eij_h^he_lvjZpbhgZebafghhdZaZeky\lukyqm
jZa[hevrbfjZpbhgZebklhfq_fgZijbf_j!E_c[gbpJZpbhgZebafe_c[gbp_\kdh]hlbiZgbdh]^Z
g_ml\_j`^Zeqlh[ulb_kha^Z_lkyagZgb_fjZamf^eyE_c[gbpZ[uehj]ZghfihagZgby[ulbygh
kZfh[ulb_bf_ehkZfh[ulgmx`bagv
�eymykg_gbylhqdbaj_gbyEhkkdh]hhq_gv\Z`ghmkljZgblv^\mkfuke_gghklv\ihgylbb
ljZgkp_g^_glgh]hLjZgkp_g^_glgh_hlghkbl_evgh_ihgylb_qlhlh[u\Z_lljZgkp_g^_glghebrv
ihhlghr_gbxdq_fmlhbihlhfmljZgkp_g^_glgh_ihhlghr_gbxdh^ghfmfh`_lhdZaZlvky
bffZg_glgufihhlghr_gbxd^jm]hfmEhkkdbc]hjyqbcbdjZcgbcklhjhggbdbffZg_glghklb
\kydh]hagZgby^eyg_]hagZgb__klv\oh`^_gb_^_ckl\bl_evghklb\ihagZxs_]hbihlhfm
ljZgkp_g^_glghklvagZgby_klv\gmlj_gg__ijhlb\hj_qb_bffZg_glghklvh[t_dlZagZgbykm[t_dlm
agZgbybkZfhagZgb_h^ghblh`_Gh[ulb_ljZgkp_g^_glghkm[t_dlmgZoh^blky\g__]hb
fh]ml[ulvlZdb_djZy[ulbydhlhju_gbdh]^Z^hkboihjg_\oh^beb\ihagZxs_]hl_hklZxlky
ljZgkp_g^_glgufbLjZgkp_g^_glghklvihagZgby_klvZ[kmj^ghljZgkp_g^_glghklv[ulby\iheg_
^himklbfZKwlbfdZdfum\b^bfgb`_k\yaZgh^eyEhkkdh]h[hevrh_aZljm^g_gb_dhlhjh_
ih^dZiu\Z_l\kx_]hl_hjbx\hkijbylbyIhq_fmlhevdhqZklv[ulbybih\b^bfhfmg_kZfZy
kms_kl\_ggZyklZgh\blkybffZg_glghcagZgbxZp_eu_h]jhfgu_h[eZklb[ulbyhklZxlky
ljZgkp_g^_glgufb"FugZqbgZ_fklh]hqlhg_k_f\k_[_g_dhlhjh_agZgb_h[ulbbbhlwlh]hg_
fh`_lhl^_eZlvkygbh^bgdjblbpbklWlhlZdGhihq_fmihklZ\e_gu]jZgbpu^ey^ZgghklbgZf
dZdhclh^_n_dldhlhjucfmqbe\k_onbehkhnh\bhljZ`Zeky\hrb[dZojZpbhgZebafZwfibjbafZb
djblbpbafZ;ulvfh`_l\_jrbgu[ulbyljZgkp_g^_glgu^eygZr_]hgbar_]h[he_ag_ggh]h
\lhjbqgh]hkhagZgbybbffZg_glgu^eykhagZgby\ukr_]ha^hjh\h]hi_j\bqgh]hKwlbf[m^_l
k\yaZghgZr_hkgh\gh_\hajZ`_gb_EhkkdhfmZl_i_jvi_j_c^_fd]eZ\g_crbf\u\h^Zf_]h
hjb]bgZevghc]ghk_heh]bb
Ehkkdbc\ha\jZsZ_lkydkj_^g_\_dh\hfmj_Zebafmml\_j`^Z_lj_Zevghklvh[s_]hbwlh\iheg_
ihke_^h\Zl_evguc\u\h^_]hfbklbq_kdh]hwfibjbafZGhfbgZebaf^hlZdhckl_i_gbhljZ\ey_l
kh\j_f_ggh_khagZgb_lZdih^^_j`b\Z_lh]jZgbq_gghklvihablb\bafZqlh\hkklZgh\e_gb_
j_ZebafZ[hevrZyaZkem]ZEhkkdbckijZ\_^eb\hklZ\blkZfm\Z`ghklvagZgby\aZ\bkbfhklvhl
ml\_j`^_gbyj_ZebafZbij_h^he_gbyghfbgZebafZ:bglmblb\gh_agZgb_g_fh`_l[ulvgbq_f
bgufdZdg_ihkj_^kl\_ggufmkfhlj_gb_fj_Zevghkl_cg_lhevdhqZklguoghbh[sbo
?keb^_ckl\bl_evghklvg_ihkj_^kl\_ggh\hkijbgbfZ_lkygZfbbg_ihkj_^kl\_gghijbkmlkl\m_l\
agZgbblhh[s__\agZgbbg_fh`_l[ulvbklhedh\ZghghfbgZebklbq_kdbg_fh`_l[ulv
ijhba\h^gufg__klvZ[kljZdpbyhlqZklguoj_Zevghkl_cZ_klvkZfZh[sZyj_ZevghklvH[s__\
\_sZo_klvg_qlhi_j\hgZqZevgh_g_ijhba\h^gh_ihwlhfmb\fure_gbbhghg_fh`_l[ulv
ijhba\_^_ghbkeh`_ghbaq_]heb[hg_h[s_]hJ_Zebaf_klv^Z`_bg_h[tykg_gb_Zijyfh_
\ujZ`_gb_l_onZdlh\dhlhju_g_ihkj_^kl\_gghi_j_`b\Zxlky\Zdl_\ukdZau\Zgbyh[s_]h
km`^_gbyEhkkdbcihdZau\Z_lqlhh[s__bbg^b\b^mZevgh_g_fh]ml[ulvijhlb\hiheZ]Z_fu
lZddZdh[s__kZfhbg^b\b^mZevghH[s__lZd`__^bgbqghdZdbbg^b\b^mZevgh_H[s__b
qZklgh_h^bgZdh\h_^bgbqgubbg^b\b^mZevguh[s__g_fh`_lkqblZlvkyq_flheh]bq_kdbfbeb
jZpbhgZevgufihij_bfms_kl\mk\yabkwlbfg_^himklbflZd`_b^mZebaff_`^mgZ]ey^guf
ij_^klZ\e_gb_fbihgylb_fbgZ]ey^gu_ij_^klZ\e_gbybihgylbyg_hlh[jZ`Zxl
^_ckl\bl_evghklbghaZlhhgbkh^_j`Zl__\k_[_hgbh^bgZdh\haZdexqZxl\k_[_[ulb_
Ijh[e_fmbg^b\b^mZevghklbihklZ\e_ggmxrdhehcbg^_ev[Zg^lZbJbdd_jlZEhkkdbcj_rZ_l
hq_gvk\h_h[jZaghHgg_kh]eZk_gkl_fqlhh[s__jZpbhgZevghZbg^b\b^mZevgh_
bjjZpbhgZevghL_hjbyJbdd_jlZp_ebdhf\_^vihdhblkygZhlhj\Zgghklb[ulbyhlkm[t_dlZ
Jbdd_jlg_\b^blbg^b\b^mZevghklbh[s_]hbhljbpZ_l^Zgghklvbg^b\b^mZevghh[s_cb
bg^b\b^mZevghqZklghc^_ckl\bl_evghklb\agZgbbJZaebqb_f_`^mh[sbfbbg^b\b^mZevguf
e_`bl\kZfhc^_ckl\bl_evghklb\kZfhf[ulbbZg_\km[t_dl_g_\f_oZgbaf_ihagZgby\hl
p_gguc\u\h^Ehkkdh]hIhykgbfijbf_jhf;h]_klv[ulb_kZfh_h[s__b\f_kl_kl_f\iheg_
bg^b\b^mZevgh_^_ckl\bl_evghklv;h]Zfh`_l[ulvgZfb\hkijbgylZGZpby_klv[ulb_h[s___keb
g_kfhlj_lvghfbgZebklbq_kdbb\f_kl_kl_f\iheg_bg^b\b^mZevgh_dhgdj_lguchj]Zgbaf
Yg_[m^mki_pbZevghhklZgZ\eb\ZlvkygZhjb]bgZevghcohlyg_kdhevdhiZjZ^hdkZevghcl_hjbb
�km`^_gbyEhkkdh]hghhlf_qmh^bgh[s_nbehkhnkdbc\u\h^_]hfbklbq_kdh]hwfibjbafZey
Ehkkdh]hdjbl_jbcbklbgue_`blg_\aZdhgZoeh]bdb\hh[s_g_\km[t_dl_Z\kZfhc
^_ckl\bl_evghklb\g_ihkj_^kl\_gghc^Zgghklb\g_ck\yabijbqbgukhke_^kl\b_fIhdZaZl_e_f
bklbgghklbihagZgbykem`blgZebqghklvkZfh]hihagZ\Z_fh]h[ulbyK\yavf_`^m6b3\h\k_g_
ijhba\h^blkyb^Z`_g_\hkijhba\h^blkyihagZxsbfkm[t_dlhfhgZijhklhdhgklZlbjm_lky\
\hkijbylbb\\b^mlh]hqlhgZebqguch[t_dl6[_a\kydh]hkh^_ckl\bykhklhjhguihagZxs_]h
km[t_dlZ\e_q_laZkh[hcgZebqghklvlZd`_bh[t_dlZ3b^eyh[gZjm`_gbywlhck\yab\qbklhc
hibkZgb_AZdhgueh]bdbk\hckl\ZkZfh]h[ulbyhgb^Zgu\kZfhc^_ckl\bl_evghklbZg_
ijb\ghkylkykm[t_dlhf?kebbklbgZ_klvg_dhiby^_ckl\bl_evghklbg_kbf\hebq_kdh_
\hkijhba\_^_gb___bg_y\e_gb___khh[jZagh_kaZdhgZfbihagZ\Zl_evghc^_yl_evghklbZkZfZ
^_ckl\bl_evghklv\^bnn_j_gpbjh\Zgghcnhjf_lhdjbl_jb_fbklbgufh`_l[ulvlhevdh
gZebqghklvkZfhcihagZ\Z_fhc^_ckl\bl_evghklbgZebqghklvihagZ\Z_fh]h[ulby\Zdl_agZgbyWlZ
gZebqghklvg_khfg_ggZ\lhfkemqZ_dh]^Zkh^_j`Zgb_ihagZgby^Zghfg_Zg_ijhba\_^_gh
^_yl_evghklvxdhlhjZyqm\kl\m_lkyfghxdZdfh_km[t_dlb\gh_mkbeb_dh]^Zkh^_j`Zgb_agZgby
ijbkmlkl\m_lbjZa\b\Z_lky\Zdl_agZgbykZfhkh[hxZylhevdhke_^mxaZgbfkhkj_^hlhqb\ZygZ
g_f\gbfZgb_b^bnn_j_gpbjmy_]himl_fkjZ\g_gbyKwlhclhqdbaj_gbydZglh\kdbcZijbhjbaf
\h\k_g_y\ey_lky]ZjZglb_cbklbgghklbbdj_ihklbihagZgby
�eyfbklbq_kdh]hwfibjbafZg_kms_kl\m_lgbdZdh]hjZaebqbyf_`^m\k_h[sbfZijbhjbafhfb
\k_h[sbfZihkl_jbhjbafhflZddZdZijbhjgZyl\_j^hklvaZdexq_gZ\kZfhf[ulbbb\gZk\oh^bl
DZglh\kdh_DSULRUL[uehnhjfZevgufb\k_kh^_j`Zgb_hiulZg_^_eZehkvhlwlh]h[he__l\_j^uf
kd_ilbpbafg_ij_h^he_\ZekyEhkkdbcml\_j`^Z_lqlhkZfhkh^_j`Zgb_hiulZaZdexqZ_ll\_j^hklv
agZgbybdjbl_jbcbklbguqlhbklbgZ\oh^bl\gZkbgZkbem_lgZkGh_keb\h\k_okm`^_gbyoba
dhlhjuokhklhblagZgb_aZdexq_gZkZfZ^_ckl\bl_evghklvijbkmlkl\m_lkZfh[ulb_lh\hagbdZxl
[hevrb_aZljm^g_gbykijhkljZgkl\hfb\j_f_g_flZddZdfukljhbfkm`^_gbyh^_ckl\bl_evghklb
hl^_e_gghchlgZkijhkljZgkl\hfb\j_f_g_fBEhkkdbcijbgm`^_g^himklblvqlh[ulb_\oh^bl\
agZgb_\km`^_gb_jZaju\ZyijhkljZgkl\hb\j_fyqlh^_ckl\bl_evghklv^ZgZgZf\g_\j_f_gbb
\g_ijhkljZgkl\Zqlh\km`^_gbbijbkmlkl\m_lblhqlh[uehe_llhfmgZaZ^blhqlh
gZoh^blkygZ^jm]hfdhgp_fbjZ:mq_gbyhijhkljZgkl\_b\j_f_gbEhkkdbcg_^Z_lbhldeZ^u\Z_l
^hhglheh]bblZdqlh\k__]hml\_j`^_gby\k__]hmq_gb_hkm`^_gbb\ky_]h]ghk_heh]byaZ\bkbl
hlhglheh]bq_kdh]hmq_gbyhijhkljZgkl\_b\j_f_gbhijhkhjZaebqbbf_`^my\e_gbyfbbl_f
qlhaZgbfblh`_hlghkblkydhglheh]bbZg_d]ghk_heh]bbL_jfbghfy\e_gb_h[hagZqZ_lky
g_dhlhjh_k\h_h[jZagh_hlghr_gb_fbjZdhg_qguo\_s_cg_dihagZxs_fmkm[t_dlmZd
Z[khexlghfm:wlhagZqblqlhl_hjby\hkijbylbyfbjZaZ\bkblhlhglheh]bb
Ehkkdbcohq_lihkljhblv]ghk_heh]bxg_aZ\bkbfhhl^hims_gbyjZamfZ^eyg_]hagZgb__klvebrv
ijhp_kkkjZ\g_gbyKeh\hfjZamfke_^m_lh[hagZqZlvkihkh[ghklvklZ\blvbhkms_kl\eylv\ukrb_
l_fbjh\u_p_ebH[eZ^Zgb_wlhckihkh[ghklvx\__\ukrbokl_i_gyoijb^Z_lk\h_h[jZaguc
\ha\ur_ggucbfgh]hagZqbl_evgucoZjZdl_j\k_f^_yl_evghklyff_`^mijhqbflZd`_ihagZgbx
WlhagZqblqlhEhkkdbc^_j`blkylh]hhj]Zgbq_kdh]hihgbfZgbyijbjh^ujZamfZdhlhjh]h
^_j`Zebkv\k_fbklbq_kdb_nbehkhnuGhfh`ghebijblZdhf\a]ey^_ihkljhblv]ghk_heh]bx
�g_aZ\bkbfhhljZamfZ"mfZxqlhg_lmq_gbbhjZamf_]ghk_heh]bykh_^bgy_lkykhglheh]b_c
dZdlh[uehm=_]_eybR_eebg]Zbhl^_e_gb_]ghk_heh]bq_kdhcijh[e_fuhlmq_gbyhjZamf_hiylv
\ha\jZsZ_lgZkdnbehkhnbbg_hj]Zgbq_kdhcjZkk_q_gghcdhgp_dgb]bEhkkdbc]h\hjblh
g_h[oh^bfhklbhglheh]bq_kdhc]ghk_heh]bbghhldeZ^u\Z_l__^hke_^mxs_cdgb]b\iheghc
m\_j_gghklbqlh\wlhck\h_cdgb]_hgkljhbe]ghk_heh]bxk\h[h^gmxhl\kydhchglheh]bb
H^gZdh\dhgp_hg]h\hjblGZrfbklbq_kdbcwfibjbafhkh[_gghih^q_jdb\Z_lhj]Zgbq_kdh_
`b\h__^bgkl\hfbjZZihlhfmgZihq\_gZr_cl_hjbbagZgby^he`gZ\ujZklbhglheh]by[ebadZy
ihkh^_j`Zgbxdhglheh]bb^j_\gbobebgh\_crbojZpbhgZebklh\K\h_]hjh^kl\Zkf_lZnbabdhc
]ghk_heh]bxKdZ`m[he__\kyhjb]bgZevghklv_]h]ghk_heh]bbmgbqlh`Z_lky_kebhl[jhkblv
hglheh]bxlZddZdhjb]bgZevghklvwlZbaZdexqZ_lky\lhfj_Zebklbq_kdhfl_abk_qlh\kydZy
]ghk_heh]byhglheh]bqgZG_hglheh]bq_kdZy]ghk_heh]by_klvebrvf_lh^heh]bq_kdZyobljhklv
ijb^mfZggZy^ey[hevr_]h\ebygbygZdjblbpbklh\Gh_keb[uEhkkdbckljhbekhagZl_evgh
hglheh]bq_kdmx]ghk_heh]bxhgg_\iZe[u\lhl]ghk_heh]bq_kdbchilbfbafdhlhjuckhklZ\ey_l
hkgh\ghc^_n_dl_]hdgb]bhg^Ze[u\_jgh_hk\_s_gb_ijh[e_fue`b\\hkijbylbbfbjZb
ihagZgbbfbjZqlhkhklZ\ey_l^eyg_]h]eZ\gucdZf_gvij_ldgh\_gby
K:kdhev^h\\k\h_cj_p_gabbgZdgb]mEhkkdh]h\_jghaZf_lbeqlh]ghk_heh]byEhkkdh]h_klv
]ghk_heh]by[h]h\EhkkdbcdZd[ug_qm\kl\m_l^jZfuihagZgbyhlhj\Zgghklbkm[t_dlZhl[ulby
=ghk_heh]byEhkkdh]hg_\kbeZoh[tykgblvnZdlZjZaju\Zf_`^m\_sZfbbkms_kl\Zfbk_]hlhqdb
aj_gbyg_ihgylgZeh`vdhlhjhcijbgZ^e_`bllZdfgh]hf_klZ\gZr_fihagZgbbf_oZgbaf_
gZr_]h\hkijbylbyfbjZ_klvdZdhclh^_n_dldhlhjuckfmsZe\k_onbehkhnh\_klvaZklZj_eZy
�[he_agveyEhkkdh]h^_n_dlZg_lgbdZdh]h\hkijbylb_gZr_\iheg_a^hjh\h_Ihq_fm`_fu
qm\kl\m_fk_[ykh\k_oklhjhgkdh\Zggufbihq_fmagZgb_gZr_lZdh]jZgbq_gh"Klhqdbaj_gby
Ehkkdh]hfbj^he`_g[ulv\hkijbgyl\Z[khexlghciheghl_agZgb_^he`gh[ueh[u^hklb]gmlv
k\h_c\h`^_e_gghcp_ebEhkkdbckqblZ_l\kydh_ihagZgb_bglmblb\gufbfbklbq_kdbf^Z`_kZfh_
we_f_glZjgh_kyiheh`bl_evgZygZmdZ^eyg_]hbglmblb\gZIhwlhfmg_ykghqlh`_^Z_l_]h
l_hjbyagZgby^eyfbklbq_kdh]hihagZgbybguofbjh\"DZdZymg_]h[m^_ll_hjby\hkijbylby
;h`_kl\Z"?klveb_]hl_hjbyagZgbyebrvgh\h_bklhedh\Zgb_h[udgh\_ggh]hgZmqgh]hagZgbybeb
hgZjZkrbjy_l]hjbahglujZa[b\Z_laZfdgmlucdjm]"JZkrbj_gb_]hjbahglh\Ehkkdbcih
\b^bfhfmhldeZ^u\Z_l^hhglheh]bq_kdhc]ghk_heh]bbghm`_\_]hijhi_^_\lbq_kdhc]ghk_heh]bb
h[gZjm`b\Z_lkyqlhhggbq_]hh[s_]hg_bf__lkaZfdgmlufihablb\bafhfqlhmg_]h_klvlZcgh_
`_eZgb_jZa[blvihablb\bafhlf_klh\dgb]_Ehkkdh]hdhlhjh_bah[ebqZ_lhglheh]bq_kdmx__
ih^deZ^dmGZjy^mkwlbffbjhfdhg_qguo\_s_cfu_kebg_agZ_flh\k_`_qm_fijbkmlkl\b_
bgh]hfbjZfbjZZ[khexlgh]h]^_kms_kl\_ggZyklhjhgZml\_j`^_gbykhojZgy_lkyZhljbpZgby
g_llZfg_lbkdexqbl_evghklb\g_iheh`ghklbh]jZgbq_gghklbdhg_qgh]hfbjZKh^_j`Z\k_[_
\kxiheghlm[ulbyZ[khexlgh_g_ih^qbgy_lkyaZdhgZfijhlb\hj_qbybbkdexq_ggh]hlj_lv_]hg_\
lhfkfuke_qlh[uhghhlf_gyehboZ\lhfkfuke_qlhhgbg_bf_xlgbdZdh]hhlghr_gbyd
Z[khexlghfmih^h[ghlhfmdZdl_hj_fu]_hf_ljbbg_hlf_gyxlkywlbdhcghg_bf_xlgbdZdh]h
ijbf_g_gbydg_cFbklbq_kdbcwfibjbafg_khfg_gghjZkrbjy_lkn_jmhiulZ[_j_lhiul\_]h
`bag_gghciheghl_\h\k_o_]h[_a]jZgbqguo\hafh`ghklyo\wlhf]eZ\gZyaZkem]Z_]h
BhklZ_lkyg_ihgylguf\q_f`_dhj_gvg_^hjZamf_gbybwfibjbq_kdh]hfbjZ\q_f]j_o
hl\e_q_ggh]hwfibjbafZ\q_f^_n_dlhiulZh[u^_ggh]hh]jZgbq_ggh]hbg_ihegh]h"dZdhf
kfuke_\hafh`ghjZkrbj_gb_hiulZbihq_fm\gZmqghfagZgbbwlhjZkrbj_gb_g_^hklb]Z_lky
\_qghgZlZedb\Z_lkygZg_ij_h^hebfu_ij_iylkl\by"=ghk_heh]byEhkkdh]hihkdhevdmhgZhlhj\ZgZ
hl\kydhchglheh]bbg_fh`_lhl\_lblvgZwlhl\hijhkbwlbfh[_kp_gb\Z_lkyEhkkdbckebrdhf
jZkrbjy_lkn_jmbglmblb\gh]hagZgbyjZkrbjy_l^hihegh]hklbjZgby\k_ojZaebqbcBy\ey_lky
hiZkghklvqlh\k_dhrdbhdZ`mlkyk_juqlhhllZdhcfbklbq_kdhc]ghk_heh]bbfbklbpbafgbq_]h
g_\ub]jZ_lHklZ_lkyg_ykgufihq_fm`_]ghk_heh]byEhkkdh]h^he`gZih\_klbdhglheh]bb
^j_\gbobebgh\_crbojZpbhgZebklh\Zg_dhkh[hcnhjf_fZl_jbZebafZ"Ehkkdbc\k_\j_fy
fZl_jbZebklbq_kdmxhglheh]bxbklZ\bl_]h\h\jZ`^_[gh_hlghr_gb_dh\k_fnhjfZf
ihablb\bafZIjhi_^_\lbq_kdZy]ghk_heh]by_klvbebkZfhh[fZgbebobljhklvAZkem]ZEhkkdh]h\
lhfqlhhg[e_klys_ihdZaZeg_\hafh`ghklvlZdhcijhi_^_\lbq_kdhc]ghk_heh]bbEhkkdbc\h
fgh]bof_klZo\u^Z_lk_[yhkh[_gghdh]^Z]h\hjblhaZ\bkbfhklbl_hjbbkm`^_gbyhl
�hglheh]bq_kdhcijh[e_fuijhkljZgkl\Zb\j_f_gbeyg_]h\_^v]ghk_heh]bq_kdbc\hijhk_klv
\hijhkh[hlghr_gbb[ulbyd[ulbxZg_fure_gbyd[ulbxbihwlhfmwlh\hijhk
]ghk_heh]bq_kdbhglheh]bq_kdbcEhkkdbc\k_\j_fyb^_lhl[ulbyZg_hlfure_gbyg_hl
�km[t_dlZb\wlhf\kyhjb]bgZevghklv_]hlhqdbaj_gbyhimkdZy[ulb_dZdg_qlhi_j\hgZqZevgh_
bkoh^gh_hgl_fkZfufmklZgZ\eb\Z_lhglheh]bq_kdb_ij_^ihkuedb]ghk_heh]bbEhkkdbcg_\b^bl
^_n_dlh\\gZr_fihagZgbblZddZdaZ^Z_lkyp_evxkljhblvijhi_^_\lbq_kdmx]ghk_heh]bxb
hljbpZ_lqlh[u^_n_dlue_`Zeb\kZfhff_oZgbaf_ihagZgby\]ghk_heh]bq_kdhcijbjh^_
\hkijbylbyGhkZf`_Ehkkdbcihfh]Z_lgZfi_j_g_klb\hijhkh^_n_dlZoihagZgbygZihq\m
hglheh]bq_kdmxm\b^_lvdhj_gvaeZ\kZfhf[ulbb\kZfhc`b\hc^_ckl\bl_evghklbZg_\lhfqlh
km[t_dldhgkljmbjm_lh[t_dlbl_fmf_js\ey_l\g_f`bagvKZfEhkkdbcijbagZ_lqlhjZaebqb_
f_`^my\e_gbyfbdhlhjufbaZgbfZ_lkygZmdZbkmsghklvx\_s_ce_`bl\kZfhf[ulbbZg_\
ijbjh^_hlghr_gbcf_`^mkm[t_dlhfbh[t_dlhf=j_obihagZgbyfh]ml[ulvh[tykg_guebrvba
]j_oh\kZfh]h[ulbyIhagZgb_gZr_[he_ag_gghg_ihlhfmqlhkm[t_dldhgkljmbjm_lh[t_dl
hihkj_^kl\u\Z_lqlhhiul_klvebrvgZr_km[t_dlb\gh_khklhygb_bebqlhagZgb__klvebrvdhiby
hljZ`_gb_^_ckl\bl_evghklbijbq_fgZrihagZ\Zl_evgucf_oZgbafhdZau\Z_lkydjb\ufa_jdZehf
Zihlhfmqlh\k_[ulb_gZr_[he_ag_gghqlhfbj]j_oh\_gqlh\k_\fbj_jZahj\ZghWlbf
hldju\Zxlkygh\u_i_jki_dlb\u^eyihkljh_gbyhglheh]bq_kdhc]ghk_heh]bb
,,,
Hglheh]bq_kdZy]ghk_heh]bybkoh^blbalh]hqlhgZfg_qlh^Zgh^h\kydhcjZpbhgZevghc
j_ne_dkbb^hkZfhih]jm`_gbybh[t_dlb\bjh\Zgby^hkZfh]hjZa^_e_gbygZkm[t_dlbh[t_dl?klv
i_j\bqgh_g_jZpbhgZebabjh\Zggh_khagZgb_\dhlhjhf^Zgu`b\u_k\yabk[ulb_f^Zgh
i_j\hhsms_gb_[ulbybijhbkoh^ys_c\g_f^jZfuAgZgb_\dhlhjhffuiml_fj_ne_dkbb
dhgklZlbjm_fkm[t_dlbh[t_dl_klvm`_\h\k_okfukeZog_qlh\lhjbqgh_ijhba\h^gh_bakZfhc
`bagbjh`^_ggh_AgZgb__klvnmgdpbyfbjh\hc`bagbbnbehkhnbyhj]Zgbq_kdZyg_^he`gZ
\u^_eylvagZgb_bklZ\blv_]hgZklhevdh^hwlhcfbjh\hc`bagbqlh__kqblZlvdZd[uj_amevlZlhf
agZgbygZb\ghf^hnbehkhnkdhfkhagZgbb_klva^hjh\ucj_Zebafa^hjh\h_qm\kl\h[ulby
dhlhjh_jZkk_dZehkvbmf_js\eyehkvjZpbhgZebklbq_kdbfjZa\blb_fnbehkhnbbijhp_kkhf
^bnn_j_gpbjh\ZgbyWlhlijhp_kk^bnn_j_gpbjh\ZgbyaZo\Zlbe\k_klhjhgu`bagbbhlhj\Zehl
hj]Zgbq_kdh]hp_gljZGZ\ukrbok\hboklmi_gyoijhp_kk^bnn_j_gpbjh\Zgby^he`_gijb\_klbbeb
diheghfmjZaeh`_gbxbkf_jlbqlhfub\b^bf\_\jhi_ckdhcnbehkhnbbbfgh]boklhjhgZo
_\jhi_ckdhcdmevlmjubeb\gh\v\_jgmlvkydi_j\hgZqZevghchj]Zgbqghklbbj_ZebklbqghklbghgZ
ihq\_\ukr_]hkhagZgbyhlihq_fmihke_^gb_j_amevlZlufbjh\h]hnbehkhnkdh]hjZa\blby
^he`guijhba\h^blv\i_qZle_gb_\ha\jZlZdgZb\ghfmj_Zebafmdq_fmlhhq_gvklZjhfmhq_gv
ijbfblb\ghfmLZdh\aZdhg^bZe_dlbq_kdh]hjZa\blbygZqZe_nbehkhnby[jZeZij_`^_[ulb_
ihlhffure_gb_\^Zevg_cr_fk\h_fjZa\blbbklZeZ[jZlvij_`^_fure_gb_ihlhf[ulb_l_i_jv
nbehkhnby\gh\v\ha\jZsZ_lkydlhfmkhklhygbxdh]^ZhgZkhagZl_evghm`_ba\_^Z\\k_kh[eZagu
fure_gbbnmgdpbx[ulby
Lhqlhy]h\hjx\h\k_g__klv\ha\jZs_gb_dikboheh]bq_kdhfmgZijZ\e_gbx\l_hjbbihagZgby
dhlhjh_\k_]^ZjZkkfZljb\Z_lfure_gb_dZdnmgdpbx`bagbbg^b\b^mZevghc^mrbGZrZ
l_g^_gpbygbq_]hh[s_]hg_bf__lkikboheh]bafhfbkm[t_dlb\bafhfGZh[hjhlfubkoh^bfba
[ulbymgb\_jkZevgh]h\b^bf\fure_gbbnmgdpbxfbjh\h]h^moZk\_jobg^b\b^mZevgh]hjZamfZ
Wlhkdhj__ijh^he`_gb_nbehkhnbbR_eebg]Zij_h^he_\Zxs__hdhgqZl_evghhl\e_q_gguc
jZpbhgZebafFuml\_j`^Z_fqlh^Zghg_ihkj_^kl\_gghmgb\_jkZevgh_[ulb_Zg_lh[ulb_
dhlhjh_h]jZgbqb\Z_lkydjm]hfgZrbokm[t_dlb\guokhklhygbcaZfdgmlufdjm]hfbg^b\b^mZevguo
khklhygbcgZr_]hkhagZgbyG_kdjulZeb\i_j\hgZqZevgh^Zgghfmgb\_jkZevghf[ulbbjZa]Z^dZ
^_n_dlh\gZr_]hihagZgbyih]j_rghkl_cjZpbhgZebafZ"Lhevdh\]em[hdbogZrbok\yayok
mgb\_jkZevguf[ulb_f\e_`Zs_c\gZklhqd_i_j_k_q_gby^\mofbjh\bfh`ghbkdZlvjZa]Z^db
�wlhc[he_ag_gghklbgZr_]h\hkijbylbyfbjZbkZfh]hijhp_kkZagZgby_n_dlgZr_]hagZgby_klv
^_n_dlkZfh]h[ulbyj_amevlZl]j_oh\ghklbhliZ^_gbyhl;h]ZI_j\hgZqZevgh_khagZgb_]j_oZ
^he`ghklZlvhkgh\ghcbkoh^ghclhqdhchglheh]bq_kdhc]ghk_heh]bb=j_o_klvbklhqgbd\k_o
dZl_]hjbcgZ^dhlhjufbj_ne_dlbjm_l]ghk_heh]byg_ihgbfZyi_j\hbklhqgbdZ\k_]hlh]hkq_f
bf_eb^_ehlZddZdgZqbgZ_lk\lhjbqgh]h
IjhkljZgkl\h\j_fy\k_dZl_]hjbbihagZgby\k_aZdhgueh]bdbkmlvk\hckl\ZkZfh]h[ulbyZg_
km[t_dlZg_fure_gbydZd^mfZ_l[hevrZyqZklv]ghk_heh]bq_kdbogZijZ\e_gbc
IjhkljZgkl\_gghklv\j_f_gghklvfZl_jbZevghklv`_e_agZyaZdhghf_jghklvbh]jZgbq_gghklv
aZdhgZfbeh]bdb\k_]hfbjZy\eyxs_]hkygZf\hiul_\h\k_g__klvj_amevlZlgZkbebydhlhjh_
km[t_dlijhba\h^blgZ^[ulb_fgZ\yau\Zy_fmk\hbdZl_]hjbbwlhkhklhygb_\dhlhjhf
gZoh^blkykZfh[ulb_;ulb_aZ[he_eh\k_klZeh\j_f_ggufl_bkq_aZxsbfb\hagbdZxsbf
mfbjZxsbfbjh`^Zxsbfky\k_klZehijhkljZgkl\_ggufl_h]jZgbq_ggufbhlqm`^_gguf\
k\hboqZklyol_kgufb^Ze_dbfklZehfZl_jbZevgufl_ly`_eufih^qbg_ggufg_h[oh^bfhklb
\k_klZehh]jZgbq_ggufbhlghkbl_evgufih^qbg_ggufaZdhgZfeh]bdbGZrwfibjbq_kdbcfbj
_klv^_ckl\bl_evgucfbjgh[hevghcbbkihjq_gguchg\hkijbgbfZ_lkylZdbfdZdh\hg_klv\
^Zgghfk\h_f^_n_dlghfkhklhygbbZg_lZdbfdZdbf_]hdhgkljmbjm_lkm[t_dlhgihagZ_lky
gZmdhcgZmdZbf__l^_ehkj_ZevghklvxZg_kkhklhygbyfbkhagZgbybwe_f_glZfbfure_gbygh
j_Zevghklvx[hevghcFZl_jby_klv^_ckl\bl_evghklvgh^_ckl\bl_evghklv[he_ag_ggZyjZ\ghdZd
bijhkljZgkl\hb\j_fyIhykgxkjZ\g_gb_fDh]^Zy\hkijbgbfZxebphihdjulh_[he_ag_gghx
kuivxlhkuivwlZ_klv^_ckl\bl_evghklvdhlhjmxy\hkijbgbfZxj_ZevghbihagZxghg_\kuib
\_^vkmsghklvebpZkuiv_klvebrv[he_ag_ggh_khklhygb_ebpZAZkuivxyijhaj_\Zxbklbggh_
ebphqbklmxkmsghklvebpZLh`_b\gZr_f\hkijbylbbbihagZgbbfbjZFu\hkijbgbfZ_f
[he_ag_ggmxkuivfbjZy\eyxs__kygZf\ijhkljZgkl\_b\j_f_gbfZl_jbZevgh_[ulb_GZmdZ
ihagZ_l^_ckl\bl_evghklvgh^_ckl\bl_evghklvwlZg__klvkmsghklv[ulbyZebrv[he_ag_ggu__]h
�ijhy\e_gby_n_dlgZr_]h\hkijbylbyfbjZbgZr_]hagZgby_klvj_amevlZl]j_oh\ghklb[ulby
aZ[he_\Zgbyihdju\r_]hebph[ulbykuivx
hldZdbfbkeh\ZfbgZqbgZ_lEhkkdbck\h_H[hkgh\Zgb_bglmblb\bafZ^mr_dZ`^h]h
q_eh\_dZg_kebrdhfaZ[blh]hkm^v[hcg_kebrdhfhll_kg_ggh]hgZgbarb_klmi_gb^moh\gh]h
kms_kl\h\ZgbyiueZ_lnZmklh\kdZy`Z`^Z[_kdhg_qghcrbjhlu`bagbDlhbagZkg_bkiulu\Ze
`_\j_fy]^_gb[m^v\IZjb`_Ehg^hg_bebR\_cpZjbb\djm]m^jm]boghlh`_[ebadbobgl_j_kh\
bex^_c"DZdly`_eh^mfZlvqlh\hlfh`_l[ulv\wlmkZfmxfbgmlm\Fhkd\_ih_l\_ebdbc
i_\_pZjlbkl\IZjb`_h[km`^Z_lky^hdeZ^aZf_qZl_evgh]hmq_gh]h\=_jfZgbblZeZgleb\u_
\h`Zdb]jZg^bhaguoiheblbq_kdboiZjlbc\_^mlZ]blZpbx\ihevamb^_cfhsghaZljZ]b\Zxsbo
kms_kl\_ggu_bgl_j_kuh[s_kl\_gghc`bagb\k_ogZjh^h\\BlZebb\wlhfdjZx]^_keZ^hklguc
�\_l_jih^g_[hfeZahj_\uf\__l]^_kdjhfgZyfbjlZbeZ\j]hj^_eb\ucjZklml@]^_gb[m^v\
_g_pbb\qm^gmxemggmxghqvp_eZynehlbeby]hg^hekh[jZeZkv\hdjm]djZkZ\p_\i_\ph\b
fmaudZglh\bkihegyxsbolZd]Zjfhgbjmxsb_kwlhch[klZgh\dhck_j_gZ^ubebgZdhg_p]^_
gb[m^vgZDZ\dZa_L_j_d\h_l^bdbaeh[_gf_`ml_kbkluo]jhfZ^[mj_ieZq_]hih^h[_gke_au
�[jua]Zfbe_lyl@b\k_wlh`b\_lb^\b`_lky[_af_gyyg_fh]mkeblvkykh\k_cwlhc
[_kdhg_qghc`bagvxukr_]hm^h\e_l\hj_gby^hklb]eb[ufu_keb[ufh]eblZdhlh`^_kl\blvky
kh\k_fwlbffbjhfqlh\kydh_^jm]h_y[ueh[ulZd`_bfhbfyH^gZdh\k_fwlbf`_eZgbyf
iheZ]Z_ldhg_p`ZedZyh]jZgbq_gghklvbg^b\b^mZevgh]h[ulbyijbdh\u\ZxsZyf_gydgbqlh`ghfm
dhfdmfZl_jbbfh_fml_emaZfudZxsZyf_gy\^mrgmxdhfgZlmbij_^hklZ\eyxsZyfg_ebrv
l_kgucdjm]^_yl_evghklbNZmklh\kdZy`Z`^Z[_kdhg_qghcrbjhlu`bagb\e_q_lEhkkdh]hd
i_j_kfhljml_hjbbagZgby\_jgucbgklbgdlih^kdZau\Z_l_fmqlh\bglmblb\baf_kiZk_gb_hlwlhc
aZfdgmlhklbbh]jZgbq_gghklbGh\kydh_agZgb_hdZau\Z_lkyihEhkkdhfmbglmblb\gufl_blh
agZgb_dhlhjh_hklZ\ey_l\l_fgbp_gbkq_fg_kh_^bgy_lbhl\k_]hhlju\Z_lWlhhkgh\gh_
ijhlb\hj_qb_Ehkkdh]haZdhlhjh__fmijb^_lkyjZkieZlblvky\hglheh]bbIjhkljZgkl\hb\j_fy
kdh\u\ZxlgZkf_rZxlho\Zlblv\kxiheghlm[ulbyKijZrb\Z_lky\kydh_ebagZgb_ho\Zlu\Z_l
[ulb_ij_h^he_\ZyijhkljZgkl\hb\j_fybeblhevdh\ukr__agZgb_agZgb_f_lZnbabq_kdh_\kydh_
eb\hkijbylb_fbklbq_kdh_beblhevdh\ukr__\hkijbylb_\hkijbylb_d\Zebnbpbjh\Zggh_"
EhkkdbciheZ]Z_lqlh\kydh_\hkijbylb_fbklbq_kdh_qlh\kydh_agZgb_aZdexqZ_l\k_[_[ulb_
\g_\j_f_ggh_b\g_ijhkljZgkl\_ggh_bwlbfhkeZ[ey_lk\hxihabpbxg_fh`_lkhagZlvb
hkfukeblvgZr_c[he_ag_gghch]jZgbq_gghklb;ulb_]j_oh\gh\k_fumqZkl\m_f\]j_o_bihlhfm
fug_fh`_fhlh`^_kl\blvkykh\k_ffbjhfb\kydh_^jm]h_yg_fh`_l[ulvbfhbfy
JZpbhgZebafkh\k_fbk\hbfbjZagh\b^ghklyfbg__klvlhevdheh`gZyl_hjbyagZgbyhg_klv
[he_ag_ggucnZdlkZfh]h[ulbyJZpbhgZebafg_evayih[_^blvgh\ufbklhedh\Zgb_fagZgbygh\hc
]ghk_heh]b_c_]hfh`ghih[_^blvebrvi_j_oh^hfdgh\hfm[ulbxKn_jZbglmblb\gh]hagZgby
]hjZa^hrbj_q_fh[uqgh^mfZxlgh\k_`_m`_q_f^mfZ_lEhkkdbcG_\hafh`ghkh\_jr_ggh
�hljbpZlvjZaebqb_f_`^mbglmblb\gufb^bkdmjkb\guffure_gb_fbkdmjkb\gh_fure_gb_
hljZ`Z_l[he_ag_gghklvihagZgbygh\_^v[he_ag_gghklvwlZj_Zevghkms_kl\m_lbEhkkdbcg_
fh`_l__hljbpZlvLZf]^_g_lg_ihkj_^kl\_ggh]hmkfhlj_gby[ulby]^_km[t_dlhlhj\Zghl
h[t_dlZlZf^_eZxlky\u\h^ulZffukeyl^bkdmjkb\ghG_\h\k_om\ukm`^_gbyoaZdexq_gZ
kZfZ^_ckl\bl_evghklv?keb[uhgZ\k_]^ZaZdexqZeZkvlheh`v[ueZ[ug_\hafh`gZbebihqlb
g_\hafh`gZk\h_fgh\ZlhjkdhfiuemEhkkdbc\iZ^Z_l\kebrdhf[hevrhchilbfbafGh\Zy
l_hjby\hkijbylbybkm`^_gbygh\h_bklhedh\Zgb_f_oZgbafZihagZgby\^mo_fbklbq_kdh]h
wfibjbafZij_^klZ\eyxlklZjh_agZgb_\gh\hfhk\_s_gbbGhjZkdju\Zxlkyebgh\u_]hjbahglu"
GhjZkrbjy_lkyebkn_jZhiulZh[hkgh\Zgb_fbglmblb\bafZ"EhkkdbchlqZklb\iZ^Z_l\hrb[dm
k]eZ`b\Z_ljZaebqbybhl\hjZqb\Z_lkyhl^_n_dlh\ihagZgbyhlqZklb`_g_^_eZ_ll_o\u\h^h\
JZaebqb_f_`^mkmsghklvxby\e_gb_fhglheh]bq_kdh_Zg_]ghk_heh]bq_kdh_LZd^mfZeb
=_]_evbR_eebg]lZd^mfZ_lbEhkkdbcGhdZdhglheh]bq_kdbh[tykgblvqlhfu\hkijbgbfZ_fb
ihagZ_fy\e_gbyZg_kmsghklv"Wlhh[tykgbfhbkihjq_gghklvxb]j_oh\ghklvxdZdgZr_c
kh[kl\_gghclZdb\k_]hfbjZ=j_ohl^_ey_lkm[t_dlhlh[t_dlZ\uju\Z_lijhiZklvf_`^mgZrbf
yb^jm]bfyhlju\Z_ldZ`^h_kms_kl\hhlZ[khexlgh]hp_gljZ[ulbyWlmbkihjq_gghklvb
hlt_^bg_gghklvkhagZ\Zeb\k_nbehkhnughihjZaghfm__bklhedh\u\ZebLhevdhihablb\baf
ihq_fmlhh[jZ^h\Zekywlhfmg_kqZklvxbke_]dbfk_j^p_fmijZa^gbekmsghklv[ulbyklZe
ml\_j`^Zlvqlh_klvy\e_gb_[_alh]hqlhy\ey_lkyGhfh`ghebijbfbjblvkyk[_agZ^_`ghklvx
wlhc[he_agb_klveb\uoh^hklZxlkyebimlba^hjh\h]hihagZgby[ulby"Fbjh\Zybklhjby
nbehkhnbb]jhfdhk\b^_l_evkl\m_lqlhk\yavk[ulb_fbZ[khexlgufg_ihj\ZgZhdhgqZl_evghqlh
gblv\_qghck\yablyg_lkyq_j_a\kxbklhjbxnbehkhnkdh]hkZfhkhagZgbyq_eh\_q_kl\Z?s_]jhfq_
k\b^_l_evkl\m_lhk\yayokZ[khexlguf[ulb_fbklhjbyj_eb]bhagh]hkhagZgbyDZdgbih\j_`^_gu
bgZr_yb\_kvfbjhj]Zgk\yau\ZxsbckZ[khexlguf[ulb_f\k_`_hklZ_lkybq_j_ag_]h
^Z_lkyg_ihkj_^kl\_ggh_agZgb_
G_ihkj_^kl\_ggh_ihagZgb_;h]ZaZkem`b\Z_lky\k_c`bagvxZg_mkbeb_fh^gh]hmfZ
g_ihkj_^kl\_ggh_\b^_gb_;h]Z_klvm^_ek\yluoBklbgZ_klvh[eZ^Zgb_j_Zevgufij_^f_lhfb
agZgb_;h]Z_klvijbkmlkl\b_?]h\gZkBglmbpbyb_klv[eZ]h^Zlvkoh`^_gb_KZfh]h;h]Z\
kms_kl\hfbjZbwlh^Zgh\hj]Zgbq_kdbok\yayobg^b\b^mZevghcqm\kl\_gghklbbbg^b\b^mZevgh]h
jZamfZkmgb\_jkZevghcqm\kl\_gghklvxbmgb\_jkZevgufjZamfhfG_ihkj_^kl\_ggh_khagZgb_b
agZgb_;h]Z^Zgh\mfkl\_gghfkha_jpZgbbbgl_ee_dlmZevghcbglmbpbbdhlhjZydZq_kl\_ggh
jZaebq_kl\m_lhl\kydh]h^jm]h]h\hkijbylby\_s_cFbklbq_kdZy]ghk_heh]byR_eebg]Zb
eKheh\v_\Zbf__ll_ij_bfms_kl\Zi_j_^l_hjb_cEhkkdh]hqlhmklZgZ\eb\Z_ldZq_kl\_ggu_
jZaebqby\agZgbbbl_fkqblZ_lkyk[he_agvx[ulbyg_\iZ^Z_l\]ghk_heh]bq_kdbchilbfbafLml
fuih^oh^bfdp_gljZevghclhqd_hglheh]bq_kdhc]ghk_heh]bbdmq_gbxhJZamf_hEh]hk_
b^__mgb\_jkZevgh]hJZamfZ]ghk_heh]bykh_^bgy_lkykhglheh]b_cdZdhf`_hlghr_gbbklhbl
ijhi_^_\lbq_kdZyl_hjbyagZgbyEhkkdh]hdmq_gbxhJZamf_bfh`_lebhgfbgh\Zlvwlhl
p_gljZevguc\hijhk"
�eyEhkkdh]hkihkh[ghklvfure_gby_klvkdjhfgZykihkh[ghklvkjZ\gb\ZgbyIjhp_kkhf
kjZ\gb\Zgbyb^bnn_j_gpbjh\Zgby\hkijbylbc^hklb]Z_lkyagZgb_dZdhf`_hlghr_gbbklhbl
wlhlijhp_kkihagZgbydlhfmhj]Zgbq_kdhfmJZamfm\dhlhjhf\kydh_ihagZgb__klvlhevdhh^gZ
nmgdpby"Hl\_j]gm\bg^b\b^mZebklbq_kdbcwfibjbafbklZjucjZpbhgZebafdhlhjuc\b^_e\
f_oZgbaf_ihagZgbydhibjh\ZevgmxfZrbgmEhkkdbc^he`_gg_ba[_`ghijbclbdml\_j`^_gbx
mgb\_jkZevghcqm\kl\_gghklbbmgb\_jkZevgh]hJZamfZke_^aZR_eebg]hfEhkkdbc^he`_g[m^_l
ijbagZlvqlhihagZgb__klvkZfhkhagZgb_:[khexlgh]hJZamfZddhlhjhfmfuijbh[sZ_fky
hkgh\_fure_gbyb\hkgh\_[ulbye_`bllhl`_Eh]hkEh]hkkm[t_dlbh[t_dllh`^_kl\h
km[t_dlZbh[t_dlZk_\_ebdb_nbehkhnu^j_\g_]hbgh\h]hfbjZijbagZ\ZebEh]hkdZdgZqZeh
km[t_dlb\gh_bh[t_dlb\gh_dZdhkgh\mfure_gbyb[ulbyhkgh\_ojbklbZgkdhcf_lZnbabdb
e_`blb^_yEh]hkZMq_gb_hEh]hk__klvmq_gb_k\_jojZpbhgZebklbq_kdh_ij_h^he_gb_\kydh]h
h]jZgbq_ggh]hjZpbhgZebafZEh]hkg__klvhl\e_q_ggh_jZpbhgZevgh_gZqZehEh]hkhj]Zgbq_g
\g_fijhp_kkihagZgby_klvnmgdpby`b\h]hp_eh]h\g_ffure_gb__klvkZfh[ulb_Ghmq_gb_h
]j_oh\ghklvx[ulbydhlhju_^ey]_]_e_\kdh]hiZgeh]bafZ[uebg_ihklb`bfuhkgh\_fbjZ
e_`blJZamfdhlhjuch^bgZdh\h^_ckl\m_lb\km[t_dlb\ghc^_ckl\bl_evghklbfure_gbyb\
h[t_dlb\ghc^_ckl\bl_evghklb[ulbyHldm^Z`_lZbjjZpbhgZevghklv]j_oh\ghklv[ulbydhlhjZy
jh`^Z_l\k_h]jZgbqb\Zxsbcbkdh\u\Zxsb_dZl_]hjbbb^_eZ_lgZr_ihagZgb_fbjZ[he_ag_gguf
bg_m^h\e_l\hjyxsbf"K\h[h^Z[ulbyih\_eZdhliZ^_gbxhl:[khexlgh]hJZamfZbdh[jZah\Zgbx
klbobbbjjZpbhgZevghcboZhlbq_kdhcWlhhliZ^_gb_jZa^_ey_lkm[t_dlbh[t_dlb^_eZ_l
\hkijbylb_fbjZkfmlgufbg_a^hjh\ufGhhliZ^_gb_g__klvihegZyihl_jyk\yabk:[khexlguf
JZamfhfkEh]hkhfk\yavwlZhklZ_lkyb\g_c^Zg\uoh^d[ulbxbihagZgbx[ulby\_]h
Z[khexlghcj_Zevghklbkydh_agZgb_Z[khexlgh]h[ulby_klvZdlkZfhhlj_q_gbyhliZ\r_]h
bg^b\b^mZevgh]hjZamfZ\hbfyJZamfZmgb\_jkZevgh]hb[eZ]h^Zlvbglmbpbb^Z_lkywlbf
kfbj_gb_fhldZahfhlkZfhml\_j`^_gby\khklhygbbhliZ\r_fhlEh]hkZFuihagZ_fZ[khexlgmx
^_ckl\bl_evghklvebrvijbh[sZykvd:[khexlghfmJZamfmij_h^he_\Zyhlhj\ZgghklvdhlhjZy
hljZ`Z_lky\bg^b\b^mZebklbq_kdhfwfibjbaf_bjZpbhgZebaf_JZpbhgZebafbwfibjbq_kdbc
ihablb\bafb_klvkZfhml\_j`^_gb_hliZ\r_]hkm[t_dlZ\_joh\_gkl\hfZeh]hjZamfZgZ^[hevrbf
k_bg^b\b^mZevgu_i_j_]hjh^dbiZ^Zxlebrvhlijbh[s_gbyd:[khexlghfmJZamfmhlh[jZ`_gb_
dhlhjh]hgbdh]^Z\gZkg_bkq_aZ_lG_h^ghck\ylhklvx^hklZ_lkyagZgb_ghagZgb_ihegh_b
hdhgqZl_evgh_^hklb]Z_lkyebrvk\ylhklvx=j_ojh`^Z_lg_agZgb_h]jZgbqb\Z_l\_^_gb_
Kha_jpZgb_\_qguob^_cdZdj_Zevghkl_c^Z_lkyebrv\fbklbq_kdhfZdl_kZfhhlj_q_gby
ih]jm`_gby\:[khexlgh_KZfhml\_j`^_gb_gZr_]hh]jZgbq_ggh]hhiulZbgZr_]hfZeh]h
jZamfZ\_^_ldhljbpZgbxj_Zevghklbh[s_]hdkeZ[hklbaj_gbynhjfmebjm_fhc
ghfbgZebklbq_kdhc]ghk_heh]b_cLhevdh\ijbh[s_gbbd:[khexlghfmJZamfmihklb]Z_lkykfuke
p_eh]hEh]hkdZd[ukZfk_[ykhagZ_lbihagZ_lIjhreh_f_lZnbabdbwlhg_]hj^ugyZ
kfbj_gb_q_eh\_dZkfbj_gb_i_j_^mgb\_jkZevgufJZamfhfF_lZnbabdZg_fh`_l[ulvbg_[ueZ
^_ehfbg^b\b^mZevgh]hijhba\heZhgZkh[hjgZbmgb\_jkZevgZJZamfihijbjh^_k\h_c
bglmblb\_gZg_^bkdmjkb\_gb\g_fkha_jpZ_lky^_ckl\bl_evghklvGhfbklbq_kdZynbehkhnby
^he`gZba[_`Zlvlh]hdjZcg_]hbbkdexqbl_evgh]hfbklbpbafZdhlhjuchl\_j]Z_l
k\_jobg^b\b^mZevgucJZamfb_]hljZ^bpbb\bklhjbbb\f_kl_kl_fih]ehsZ_lbg^b\b^mZevghklv
jZkl\hjy_lebqghklv\oZhlbq_kdhcklbobbGZmqgZynbehkhnby_klv\agZqbl_evghckl_i_gb
ij_^jZkkm^hdkh\j_f_ggh]hkhagZgbyhldhlhjh]hg_\iheg_k\h[h^_gbkZfEhkkdbcNbehkhnby
^he`gZ[ulvnbehkhnkdhcnbehkhnbykZfZ_klvagZgb_Zg_ijb`b\ZedZmgZmdbGhk\_j]Zyb^he
gZmqghklbl_f[he__ke_^m_lhiZkZlvkyfbklbq_kdh]hhljbpZgbyEh]hkZ
gZqZe_k\h_]hnbehkhnkdh]himlbEhkkdbcih^\_j]ky\ebygbxaZf_qZl_evgh]hjmkkdh]hnbehkhnZ
Dhaeh\Zdhlhjh]hkdhj__\k_]hfh`ghgZa\Zlvg_he_c[gbpbZgp_f^Zevg_cr_fk\h_fjZa\blbb
EhkkdbcihklZ\bek_[_p_evxij_h^he_lvij_]jZ^uf_`^mfhgZ^Zfbdhlhjuog_fh]eZij_h^he_lv
e_c[gbp_\kdZyrdheZDjblbdZbg^b\b^mZebafZjZpbhgZebklbq_kdh]hbwfibjbq_kdh]h^_eZ_lky
hkgh\guffhlb\hfEhkkdh]hFukevqlh\k_gZr_agZgb_kdeZ^u\Z_lkybabg^b\b^mZevguo
khklhygbckm[t_dlZg_\ughkbfZ^eyEhkkdh]hHgohq_l\hqlh[ulhgbklZeh\uclbba
bg^b\b^mZevghcaZfdgmlhklbjZa[blvi_j_]hjh^dbhl^_eyxsb_h^gmfhgZ^mhl^jm]hc
I_j_]hjh^hdg_kms_kl\m_l\agZgbb^Zghmgb\_jkZevgh_[ulb_\hlhkgh\gZyb^_yEhkkdh]h
E_c[gbphieh^hl\hjy_lkyb^_yfbR_eebg]ZGhaZ^Z\rbkvp_evxmgZke_^h\Zgghchl
^\hckl\_gg_khagZ_lqlh_]h]ghk_heh]bykiehrvhglheh]bqgZ@Z`^ZjZa[blvbg^b\b^mZevgu_
i_j_]hjh^dbb\hkkh_^bgblvh[t_dlkh[t_dlhfijb\h^blEhkkdh]hdhilbfbafmdhlhjucf_rZ_l
_fmhkfukeblveh`vb^_n_dluihagZgbyHldj_sb\Zykvhlhglheh]bbbml\_j`^Zyqbklhyauq_kdbc
]ghk_heh]bq_kdbchilbfbafEhkkdbcg_ijb\h^blijh[e_fmihagZgby\k\yavkEh]hkhfe_`Zsbf\
hkgh\_[ulbybkbjjZpbhgZevgufhliZ^_gb_f[ulbyhlEh]hkZGhg_kfhljygZwlbg_^hklZldb
dgb]bEhkkdh]hg_evayg_ijbagZlv__\u^Zxsbfkyy\e_gb_fkh\j_f_gghcnbehkhnbbKlj_fe_gby
Ehkkdh]hhq_gvagZf_gZl_evguhgbbah[ebqZxl]em[hdbcdjbabkkh\j_f_gghcnbehkhnbbb
g_ba[_`ghklvi_j_oh^ZgZgh\ucimlvGh^mfZxqlhwlhlgh\ucimlvg_fh`_l[ulvhl\e_q_gguf
hghj]Zgbq_kdbchgkh_^bgblagZgb_k\_jhck^_eZ_lnbehkhnbxkhagZl_evghj_eb]bhaghcIheguc
bhdhgqZl_evguc]ghabk_klvkZfh[ulb_iheghlZ[ulbyh[eZ^Zgb_ih^ebggufbj_Zevghklyfb
LZdhc]ghabk^hklb]Z_lky\k_ciheghlhc`bagbZg_h^gbfhl\e_q_ggufagZgb_fl_jfbgZo`_
bklhjbdhnbehkhnkdbodjbabkfukebfh`_l[ulvkdhj__\k_]hhij_^_e_gdZdi_j_oh^hl
km[t_dlb\bafZdh[t_dlb\bafmhlbg^b\b^mZebafZdmgb\_jkZebafm
Bglmblb\gZyl_hjbyagZgby^he`gZ\_klbdgh\hfmhk\_s_gbxklZjh]hkihjZagZgbyb\_juG_
^he`gZebhldjulvnbehkhnby[m^ms_]hqlh\hkgh\_agZgbyb\hkgh\_\_jue_`blh^gZblZ`_
bglmbpbyg_ihkj_^kl\_ggh_\hkijbylb_\_s_ch[ebq_gb_\_s_cg_\b^bfuo"G__klveb\kydh_
agZgb_\f_kl_kl_fb\_jZbg__klveb\kydZy\_jZ\f_kl_kl_fbagZgb_"_jZebrvjZkrbjy_l
kn_jmagZgbyb]h\hjblh\hkijbylbb\_s_c\ukr_]hihjy^dZghklhev`_j_ZevguodZdb\_sb
gbar_]hihjy^dZ;ulvfh`_l\_jZ_klvagZgb_\ukr_]hihjy^dZagZgb_ihegh_Z]hj^_eb\h_
agZgb__klv\_jZgbar_]hihjy^dZ\_jZg_ihegZyLh]^ZkihjagZgbyk\_jhchdZ`_lkykihjhf
gbar_cbqZklghcnhjfuagZgbyk\ukr_cbiheghcnhjfhcagZgbygbar_cbqZklghcnhjfhc\_ju
k\ukr_cbiheghcnhjfhc\_juIjheblvk\_lgZwlhl`bag_gguc\hijhk^he`gZhglheh]bq_kdZy
]ghk_heh]bykydZy]ghk_heh]by^he`gZklZlvg_gZb\ghhglheh]bq_kdhcZkhagZl_evgh
hglheh]bq_kdhc
Q:KLVLHJ:Y
&#x:;	&#xI;&#xJH;&#xBK;&#xOH;&#x@0;=E::9IJHBKOH@?GB?AE:BKFUKEBKLHJBB
&#x?0;??GB?
;he_ag_ggucdjbabkkh\j_f_ggh]hq_eh\_q_kl\Zk\yaZgkljm^ghklvx\uoh^Zbaikboheh]bq_kdhc
wihobwihobkm[t_dlb\bafZaZfdgmlh]hbg^b\b^mZebafZwihobgZkljh_gbcbi_j_`b\Zgbcg_
k\yaZgguogbkdZdbfh[t_dlb\gufbZ[khexlgufp_gljhf=g_lihablb\bafZbl_hjbbkhpbZevghc
kj_^u^Z\ysbcdhrfZjg_h[oh^bfhklb[_kkfuke_ggh_ih^qbg_gb_ebqghklbp_eyfjh^ZgZkbeb_b
gZ^jm]Zl_evkl\hgZ^\_qgufbmih\Zgbyfbbg^b\b^mZevghklb\hbfynbdpbb[eZ]Z]jy^msbo
ihdhe_gbckm_lgZy`Z`^Zmkljh_gbyh[s_c`bagbi_j_^ebphfkf_jlbble_gbydZ`^h]hq_eh\_dZ
\k_]hq_eh\_q_kl\Zb\k_]hfbjZ\_jZ\\hafh`ghklvhdhgqZl_evgh]hkhpbZevgh]hmkljh_gby
q_eh\_q_kl\Zb\\_joh\gh_fh]ms_kl\hgZmdb\k_wlh[ueheh`guf^Z\ysbf`b\h_
q_eh\_q_kdh_ebphh[t_dlb\bafhfjZ[kl\hfmijbjh^gh]hihjy^dZeh`gufmgb\_jkZebafhf
Q_eh\_q_kdbcjh^f_oZgbq_kdbih^qbgbek_[_q_eh\_dZihjZ[hlbe_]hk\hbfp_eyfaZklZ\be
kem`blv_]hk\h_fm[eZ]mgZ\yaZe_fmk\h_h[s__bdZd[uh[t_dlb\gh_khagZgb_Bg_fh]
hkfukeblvq_eh\_dwlhc\eZklbgZ^gbf_kl_kl\_ggh]hh[h`_kl\e_ggh]hq_eh\_q_kl\Z
q_eh\_q_kdh]hh[s_kl\Zq_eh\_q_kdh]hjh^Z\_qghmfbjZxs_]hb\_qghjh`^Zxs_]h[_kihsZ^gh
ihr_^r_]hihimlbafbyaZ]bighlbabjh\Zeq_eh\_dZaZfZgqb\hcb^__cijh]j_kkZb]jy^ms_]h\
dhgp_ijh]j_kkZa_fgh]hjZyblZdh[hevs_g[ueq_eh\_dqlhg_aZf_lbe[_amfbyk\h_]hkem`_gby
ijh]j_kkmbk\h_]hih^qbg_gbykqZkleb\pZf]jy^ms_]hjZyIjh]j_kkp\_l_lgZdeZ^[bs_b\ky
dmevlmjZkh\_jr_gkl\mxs_]hkyq_eh\_q_kl\ZhljZ\e_gZljmigufy^hfk_p\_lu`bagb
deZ^[bs_gkdb_p\_luijbjh^ghfihjy^d_\`bagbq_eh\_q_kdh]hjh^Z\k_ih^qbg_ghaZdhgm
le_gbydZ`^h_ihdhe_gb_kt_^Z_lkyihdhe_gb_fihke_^mxsbfmgZ\h`b\Z_lk\hbfbljmiZfbihq\m
^eyp\_l_gbyfheh^hc`bagbdZ`^h_q_eh\_q_kdh_ebphij_\jZsZ_lky\kj_^kl\h^eygh\uo
q_eh\_q_kdboebpdhlhjuo`^_llZ`_mqZklvdZ`^h_ebphjh`^Z_l[m^ms__bmfbjZ_l\Zdl_
jh`^_gbyjZkiZ^Z_lky\iehohc[_kdhg_qghklbkyq_eh\_q_kdZywg_j]bygZijZ\e_gZ\h\g_gZ
kha^Zgb_g_kh\_jr_gghc^mjghcfgh`_kl\_gghklbgZih^^_j`Zgb_ijh]j_kkZaZdj_ieyxs_]h
aZdhgle_gbyZg_\gmljvg_\]em[v\_qghklbg_gZih[_^mgZ^kf_jlvxbaZ\h_\Zgb_\k_h[s_c
iheghcb\_qghc`bagbB`b\_lq_eh\_q_kdbcjh^\_kvhljZ\e_ggucwlbfljmigufy^hfk\hbo
ij_^r_kl\_ggbdh\\k_oij_^u^msboihdhe_gbc\k_oq_eh\_q_kdboebplZd`_`Z`^Z\rbo
iheghlu`bagbbkh\_jr_gkl\Z`b\_lq_eh\_d[_amfghcf_qlhcih[_^blvkf_jlvjh`^_gb_fZg_
\_qghc`bagvxih[_^blvm`Zkijhreh]hbgZklhys_]hkqZklv_f[m^ms_]h^eydhlhjh]hg_
khojZgblkygbh^bg`b\hcwe_f_glijhreh]hGbh^bgba[hjh\rbokybkljZ^Z\rbog_\hc^_l\jZc
[m^ms_]hbg_lkwlbf[m^msbf`b\hcj_Zevghck\yabgbmh^gh]hq_eh\_dZK\yavq_eh\_dZk
[m^msbfq_eh\_q_kl\hf\ihjy^d_kf_jlghcijbjh^unbdlb\gZbeexahjgZk\yavwlZ_klv
j_amevlZl]bighaZ[_amfgh]hkZfhh[fZgZ;m^ms__g_j_Zevg__ijhreh]hlhqlh[m^_lq_j_a
lukyqme_lblhqlh[uehlukyqme_llhfmgZaZ^bebh^bgZdh\hijbajZqghbebh^bgZdh\hj_Zevgh
;_amfgh^mfZlvqlh[ulb_]jy^_l\h\j_f_gbghqlh_]h_s_g_[uehbg_lJ_Zevghklv[ulbyg_
�aZ\bkblhl\j_f_gbdZdohlylm\_jblvihdehgyxsb_ky[m^ms_fm@
Ihablb\bafmijZa^gbe[ulb_\uljZ\behsms_gb_j_Zevghkl_cbhdhgqZl_evghhl^Zeg_kqZklgh]h
q_eh\_dZ\h\eZklvijbajZqguon_ghf_gZevghkl_cQ_eh\_di_j_klZe^Z`_khagZ\Zlvkms_kl\m_leb
hgj_Zevgh_klvebhgg_qlh\fbj_g_dhlhjh_[ulb_\k_[_ihl_jyekZfhhsms_gb_ebqghklb
GZijy`_ggho\ZlZykvaZml\_j`^_gb_`bagb\ijbjh^_m]jh`Zxs_ckh\k_oklhjhgmgbqlh`_gb_f
q_eh\_dl_jy_lkhagZgb_bhsms_gb_kfukeZ`bagbhgbs_lijhklh`bagbbmfbjZ_lEh`gZy
nbehkhnbybeh`gZyj_eb]by\u^ZggZyaZiheh`bl_evgmxgZmdmml\_j`^Zxl\q_eh\_d_khagZgb_
gbqlh`_kl\Z_]hijhbkoh`^_gbyb[h`_kl\_gghklb_]h[m^ms_]hg__]hdhg_qghg_^Zggh]h
dhgdj_lgh]hebpZZq_eh\_dZ\hh[s_Kh]eZkghkh\j_f_gghfmkhagZgbxq_eh\_dg_bf__l]em[hdbo
dhjg_c\[ulbbhgg_[h`_kl\_ggh]hijhbkoh`^_gbyhg^blyijZoZghbf_gghihlhfm^he`_g
�k^_eZlvky[h]hf_]h`^_la_fgh_fh]ms_kl\hpZjkl\h\fbj_moh\gh_ie_[_ckl\hq_eh\_q_kdh]h
ijhbkoh`^_gbyk^_eZeb]ZjZglb_cZjbklhdjZlbq_kdh]h[m^ms_]hq_eh\_dZq_eh\_dgbqlhb
ihlhfm[m^_l\k_fq_eh\_dq_j\vbihlhfm[m^_lpZj_fq_eh\_dg_[h`_kl\_gihk\hbfbklhdZf
bihlhfmbf_ggh[m^_l[h`_kl\_ggufKljZgghklvwlhceh]bdbg_[jhkZ_lky\]eZaZkh\j_f_gghfm
khagZgbx]hj^ys_fmkyk\h_cjZpbhgZevghklvxKljZgghklvwlZhij_^_ey_lky`_eZgb_fihkljhblv
`bagvg_aZ\bkbfhhllh]h_klveb[ulb_bqlh_klv[ulb_[_ahlghkbl_evghdkms_kl\mq_eh\_dZd
_]hijhbkoh`^_gbxbij_^gZagZq_gbx_]hf_klm\fbjha^Zgbbbkfukem_]h`bagbEh`guc
h[t_dlb\bafhijZ\^u\Z_lkybh[hkgh\u\Z_lkygZlmjZebklbq_kdbffbjhkha_jpZgb_fydh[u
gZmqgufGhdZdh[hkgh\u\Z_lky\_joh\_gkl\hgZmdb"H[hkgh\Zgb_wlhg_fh`_l[ulv^_ehfkZfhc
[he_ag_ggh_khklhygb_fbjZ_keb\__\_^_gbbebrvijbjh^gucihjy^hddhlhjuc_klvj_amevlZl
]j_oZbfbjh\h]hg_^m]Z_kebgZmdZlhevdhiZlheh]by"GZmdZ]h\hjblijZ\^mhijbjh^_\_jgh
hldju\Z_laZdhghf_jghklv\g_cghhgZgbq_]hg_agZ_lbg_fh`_lagZlvhijhbkoh`^_gbbkZfh]h
ihjy^dZijbjh^uhkmsghklb[ulbyblhcljZ]_^bbdhlhjZyijhbkoh^bl\]em[bgZo[ulbywlhm`_\
\_^_gbbg_iZlheh]bbZnbabheh]bbmq_gbyha^hjh\hckmsghklbfbjZ\\_^_gbbf_lZnbabdb
fbklbdbbj_eb]bbPZjkl\hgZmdbbgZmqghklb_klvh]jZgbq_ggZykn_jZiZlheh]bq_kdh]hagZgby
__aZdhgZfih^\_^hfkl\_ggZg_[_a]jZgbqghklv[ulbyZebrvkhklhygb_wlh]h[ulby\^Zgghc
iehkdhklbFh`ghbamqblvlhqgh^ZggmxdhfgZlmmklZgh\blvaZdhghf_jghklv^ey^_ckl\mxsbo\
g_ckbeghijZ\hf_jghebhlkx^ZaZdexqblvhlhfqlhijhbkoh^bl\h\k_fhklZevghffbj_bqlh
ijhbahc^_ldh]^Zkbeu\k_]hfbjZijhgbdgml\wlmdhfgZlmLZdbgZmdZ__kn_jZ_klvihf_s_gb_
[hevgbpufbjZaZ[he_\r_]hhl]j_oZbih^iZ\r_]haZdhgmle_gbyih^qbgb\r_]hkyaZdhgm
g_h[oh^bfhklb
Dmevlmjgucq_eh\_ddhgpZ;,;\_dZ\ha`_eZehk\h[h`^_gbyhlgZlmjZevghcg_h[oh^bfhklbhl
\eZklbkhpbZevghckj_^uhleh`gh]hh[t_dlb\bafZBg^b\b^mmf\gh\vh[jZlbekydk_[_dk\h_fm
km[t_dlb\ghfmfbjm\hr_e\gmljvh[gZ`bekyfbj\gmlj_gg_]hq_eh\_dZijb^Z\e_gguceh`guf
h[t_dlb\bafhfijbjh^ubh[s_kl\ZkZfhfmlhgq_gghfbdmevlmjghfkeh_gZqZeZkvwihoZ
ikboheh]bq_kdZykm[t_dlb\gZy\k_h[t_dlb\gh_k^_eZehkvij_kguf\k_aZdhghf_jgh_
g_\ughkbfuf:[khexlgucp_gljbkfuke[ulby[ueihl_jyg_s_jZgvr_wlh]hp_gljZbkfukeZ
g_[ueh\eh`ghfh[t_dlb\baf_dZiblmebjh\Z\r_fi_j_^g_h[oh^bfhklvxij_dehgb\rbfkyij_^
aZdhghfijbjh^u\f_klhaZdhgZ;h`v_]hih^f_gb\rbf[ulb_ijbajZqghcn_ghf_gZevghklvxGh
g_hjhfZglbdb^_dZ^_glukbf\hebklufbklbdb\hkklZebijhlb\\kydh]haZdhgZijhlb\\kydh]h
h[t_dlb\bafZijhlb\\kydh]hh[jZs_gbydmgb\_jkZevghfmp_ehfmhgbbgl_j_kmxlky
bkdexqbl_evghkm[t_dlb\gufbbg^b\b^mZevgufhlhj\Zgghklvhl\k_e_gkdh]hhj]ZgbafZ
ijhba\hevghklvbbeexahjghklv\ha\h^yl\aZdhggh\hcemqr_c`bagbk_[he__b[he__l_jy_lky
jZaebqb_f_`^mybg_yf_`^mj_Zevghklvxbbeexahjghklvxf_`^m[ulb_fbijbajZdhf
J_eb]bywkl_lbafZmqblml_rZlvkyijbajZqghc`bagvxkeZ^hklvxihl_jbhsms_gbyj_Zevghkl_c
i_j_ghkblp_gljly`_klb`bagbba[jZgguoex^_cg_\j_ZevgmxZ\beexahjgmxdjZkhlm
Bklhgqb\rbckybjZaeh`b\rbckygZlmjZebaf\bkdmkkl\_g_aZf_lghi_j_oh^bl\^_dZ^_glkl\hZ
aZl_f\kbf\hebafdhlhjuc_klvm`_i_j_oh^dbghfmfbjm
Khebikbafbkm[t_dlb\gucb^_Zebafnbehkhnby\lZdhc`_f_j_khhl\_lkl\mxsZy
ikboheh]bq_kdhcwiho_\dZdhcwiho_eh`gh]hh[t_dlb\bafZkhhl\_lkl\h\ZeZnbehkhnby
gZlmjZebafZbfZl_jbZebafZDjblbpbafkh\_jrbeij_keh\mlucdhi_jgbdh\kdbci_j_\hjhl
\ha\_ebqbekm[t_dlbmijZa^gbe[ulb_Hghk\h[h^bekm[t_dlhleh`gh]hh[t_dlb\bafZ
wfibjbq_kdhc^_ckl\bl_evghklbbh^bghdbfhklZ\be_]hi_j_^imklhc[_a^ghcdhlhjmxdZ`^hfm
ij_^hklZ\beijhba\hevghgZihegblvg_h[yaZl_evgufkh^_j`Zgb_fH[t_dlb\baffhjZebb
h[t_dlb\bafgZmdbih^dhlhju_klZjucDZglih^\_edjblbq_kdbcnmg^Zf_glgbkdhevdhg_kiZkZxl
hlljZ]_^bbimklhck\h[h^uhlm`ZkZkm[t_dlb\gh]hijhba\heZ\kZfhf^hjh]hfbk\ylhfFh`gh
ihl_jylvbgl_j_kdfhjZebbgZmd_\k_wlb[eZ]Zfh]mlhdZaZlvkym`_g_iblZl_evgufbg_
mlheyxsbfb`Z`^m^moZg_kiZkZxsbfbhl^_fhgh\\k_eb\rboky\ijhdeylmxfZl_jbxM[he__
lhgdbogZlmjdjblbpbafg_ba[_`ghi_j_oh^bl\khebikbafkm[t_dlb\gucb^_Zebafi_j_oh^bl\
khpbZevgh]hh[t_dlb\bafZihke_djblbq_kdh]hhl\_j`_gby\kydh]h[ulby^he`gZ[ulvq_f
gb[m^vaZiheg_gZ__g_fh`_laZihegblvgb\_jZ\dZl_]hjbq_kdbcbfi_jZlb\gb\_jZ\
g_ij_eh`ghklvfZl_fZlbdbQ_eh\_dhl^Z_lky\h\eZklvgZkljh_gbcijbqm^eb\uoi_j_`b\Zgbc
k\h[h^guohl\kydhcghjfuihke_kf_jlb;h]ZkZfl\hjblk_[_[h]h\bak_[yiulZ_lky\hkkha^Zlv
ihl_jyggh_[ulb_Gh\wihomeh`gh]hkm[t_dlb\bafZlZd`_fZehgZoh^blq_eh\_dkZfh]hk_[ylZd
`_fZehml\_j`^Z_lk\hxebqghklvkiZkZ_lk\hxbg^b\b^mZevghklvdZdb\wihomeh`gh]h
h[t_dlb\bafZEbqghklvjZkiZ^Z_lkygZfb]bbg^b\b^mZevghklvl_jy_lky\h\k_h[s_c
beexahjghklb[ulbybg^b\b^mZebafhdZau\Z_lkyZglbbg^b\b^mZebafhflZddZdhljbpZ_l
h[t_dlb\gmxj_Zevghklvbg^b\b^mmfZbh[t_dlb\gmxghjfmebqghklbuoh^bakm[t_dlb\ghc
ikboheh]bq_kdhcwihob\ih^ebgghh[t_dlb\gmxj_Zebklbq_kdmxwihom\_^_lg_lhevdhd
\k_e_gkdhklbghbdkiZk_gbxebqghklbh[j_l_gbxbg^b\b^mZevghklbFuklhbfi_j_^
h[t_dlb\bafhfdhlhjuck\y`_lgZkkih^ebgguf[ulb_f[ulb_fZ[khexlgufZg_ijbjh^ghcb
khpbZevghckj_^hcfub^_fdlhfmj_ZebafmdhlhjucgZoh^blp_gljbg^b\b^mmfZk\yamxsmx
gblv`bagbbml\_j`^Z_lebqghklvdZdg_dh_\_qgh_[ulb_Zg_f]gh\_ggu_bjZkiZ\rb_ky
i_j_`b\ZgbybgZkljh_gbyWlh\k_e_gkdh_j_eb]bhagh_fbjhihgbfZgb_bfbjhhsms_gb_d
dhlhjhfmkh\j_f_ggucfbjb^_ljZagufbimlyfbbkjZaguodhgph\ij_`^_\k_]hhkljhklZ\bl
\hijhkhkfuke_fbjh\hcbklhjbbhj_eb]bhaghfkh_^bg_gbbkm^v[uebqghklbbkm^v[u\k_e_gghc
IhgylvkfukebklhjbbfbjZagZqblihgylvijh\b^_gpbZevgucieZgl\hj_gbyhijZ\^Zlv;h]Z\
kms_kl\h\Zgbblh]haeZkdhlhjh]hgZqZeZkvbklhjbygZclbf_klh\fbjha^Zgbb^eydZ`^h]h
kljZ^Zxs_]hbih]b[Zxs_]hBklhjbyebrv\lhfkemqZ_bf__lkfuke_keb[m^_ldhg_pbklhjbb
_keb[m^_l\dhgp_\hkdj_k_gb__keb\klZgmlf_jl\_pukdeZ^[bsZfbjh\hcbklhjbbbihklb]gml
\k_fkms_kl\hfk\hbfihq_fmhgbbkle_ebihq_fmkljZ^Zeb\`bagbbq_]haZkem`beb^ey
\_qghklb_keb\_kvojhgheh]bq_kdbcjy^bklhjbb\ulyg_lky\h^gmebgbxb^ey\k_]hgZc^_lky
hdhgqZl_evgh_f_klhhijhkhkfuke_bklhjbbb_klv\hijhkhijhbkoh`^_gbbaeZ\fbj_h
ij_^fbjghf]j_ohiZ^_gbbbh[bkdmie_gbbk_`b\ms__\h\k_\j_f_gZ\jZaguonhjfZohsmsZeh
qlh\g_\j_f_gb\\_qghklbij_^fbjgh[uehkh\_jr_ghdZdh_lhkljZrgh_ij_klmie_gb_qlh\k_b
\k_\wlhfij_klmie_gbbmqZkl\h\ZebbaZg_]hhl\_lkl\_ggu@Z`^hcbkdmie_gbygZiheg_gZ\ky
bklhjbyfbjZbebrvdZdbkdmie_gb_fh`_l[ulvihgylkfukebklhjbbGhhl\e_q_ggZynbehkhnby
g_\kbeZohkfukeblvfbjh\hcbklhjbbg_\kbeZohk\_lblvbklhqgbdh\aeZhiehs_gb_kfukeZ
^Zghebrv\j_eb]bhaghfhldjh\_gbbbnbehkhnbyj_eb]bhagh]hhldjh\_gby^he`gZ[ulv
hldjh\_gghcj_eb]bhaghcnbehkhnb_c
�\fHIJHBKOH@?GBBAE:B=J?O?HLJHBQGHKLB;H@?KL:
Dlhfu"H[b`_ggZyg_\bgghklvie_ggbdbm\g_rg_]haeZihjZ[hs_ggu_qm`^hcgZfklbob_chl
dhlhjhchk\h[h`^Z_fky\bklhjbq_kdhfijhp_kk_bebfuij_klmigbdbi_j_^\ukr_cijZ\^hc
]j_rgbdbihjZ[hs_ggu_\gmlj_gg_c^eygZkkbehcaeZaZdhlhjmxfukZfbhl\_lkl\_ggu"?keb
aehbkljZ^Zgby`bagbkf_jlvbm`Zk[ulbyg_y\eyxlkyj_amevlZlhfij_^fbjgh]hij_klmie_gby
[h]hhlklmigbq_kl\Z\_ebdh]h]j_oZ\k_]hl\hj_gbyk\h[h^gh]hba[jZgbyaeh]himlb_kebg_l
�dhee_dlb\ghchl\_lkl\_gghklb\k_]hl\hj_gbyaZaehfbjZg_ldjm]h\hcihjmdblhl_h^bp_y@
g_\hafh`gZlh[ulb_g_bf__lgbdZdh]hkfukeZbgbdZdh]hg_fh`_lbf_lvhijZ\^Zgbyhaeh`blv
gZL\hjpZhl\_lkl\_gghklvaZaehl\hj_gby_klv\_ebqZcrbcbakh[eZagh\^moZaeZhljZ\eyxsbc
hlg_k_gbxbklhqgbdZaeZd[_kkfuke_gghfmihjy^dmijbjh^ud\g_rg_cklbobbgbaZqlhg_
hl\_qZxs_cLZdij_\jZsZ_lkyi_j\hgZqZevgh_khagZgb_]j_oh\ghklb\aeh[gmxh[b^mgZfbj\
ij_l_gabxihemqZlv\k_[h]Zlkl\Z[ulbyg_aZkem`b\bo\`_eZgb_hl^_eZlvky\g_rgbfh[jZahfhl
aeZg_\uj\Z\dhjg_c_]hQ_eh\_di_j_klZeihgbfZlvihq_fmhglZdh[b`_gijbjh^hcihq_fmhg
kljZ^Z_lbmfbjZ_lihq_fmjmrZlky_]hgZ^_`^ubhaeh[ey_lkyf_q_lkyhlj_dZ_lkyhl
[eZ]hjh^kl\Zk\h_]hijhbkoh`^_gbyhajh`^_gb_j_eb]bhagh]hkfukeZ`bagbk\yaZghkkhagZgb_f
bklhqgbdZfbjh\h]haeZkhdhgqZl_evgufj_r_gb_fijh[e_ful_h^bp_bKhagZgb_`_gZklmiZ_l
lh]^Zdh]^Zhk\h[h`^Z_lkyq_eh\_dhle`b\hcb^_bqlhhgebrvie_ggbdmihklhjhgg_c_fmaehc
klbobbqlhhgh[b`_gguc\g_rg_ckbehcdh]^Z\ha\jZsZ_lkyq_eh\_dm_]h\ukr__^hklhbgkl\h
ih\_e_\Zxs__kZfh]hk_[ykqblZlv\bgh\gbdhfk\h_ckm^v[ubhl\_lkl\_ggufaZaehG_^hklZlhqgh
q_eh\_dZhk\h[h^blvhl\g_rg_]hgZkbebydZdlh^mfZ_lkhpbZevgZyj_eb]bygZrbo^g_cgm`gh
hk\h[h^blvkyq_eh\_dmhl\gmlj_gg_]haeZdhlhjh_bjh`^Z_lgZkbevkl\_ggmxk\yaZgghklvijbjh^u
bkf_jlhghkguc__jZkiZ^Q_eh\_d^he`_gklZlv\gmlj_gg_k\h[h^guf^hklhcgufk\h[h^ub
\_qghc`bagb^_ckl\bl_evghi_j_klZlv[ulvjZ[hfZg_gZ^_\Zlvdhklxfk\h[h^gh]hg_dZaZlvky
fh]ms_kl\_ggufhg^he`_gkhagZlvk\hc]j_o\dhlhjhfmqZkl\h\Zebj_eb]bhagmxk\yavk\hxk
bkdmie_gb_fHk\h[h`^_gb_a\_jyk[mrmxsbf\g_foZhkhfg__klvhk\h[h`^_gb_q_eh\_dZlZd
dZdih^ebggucq_eh\_d_klvqZklv[h`_kl\_gghc]Zjfhgbb
G_ihkj_^kl\_gghi_j\bqghhsmsZ_fuc\k_fbex^vfbb\h\k_\j_f_gZi_j\hjh^guc]j_og_fh]
bf_lvk\h_]hgZqZeZ\h\j_f_gbb\wlhffbj_=j_ohiZ^_gb_kh\_jrbehkvij_^\_qghbij_^fbjghb
bag_]hjh^behkv\j_fy^bly]j_oZb^ZggucgZffbjj_amevlZl]j_oh\ghklbg_\j_f_gb\
\_qghklb\k_fhf_glu[ulby]j_ohiZ^_gb_bkdmie_gb_bhdhgqZl_evgh_kiZk_gb_
k\_jrZxlkyg_llZf\j_f_gghcojhgheh]bq_kdhcihke_^h\Zl_evghklbZ_klvebrvb^_Zevgh_
\g_\j_f_ggh_kh\_jr_gb_;ulb__klvljZ]_^by\dhlhjhc\k_Zdlug_ke_^mxlh^bgaZ^jm]bf\h
\j_f_gbZb^_Zevghij_[u\Zxl\Z[khexlghc^_ckl\bl_evghklbDhg_pfbjh\hcljZ]_^bblZd`_
ij_^\_qgh^ZgdZdb__gZqZehkZfh\j_fyb\k_qlh\g_fijhl_dZ_l_klvebrvh^bgbaZdlh\
ljZ]_^bb[he_agv[ulby\fhf_gl_]hkljZgkl\h\ZgbyG_evayhkfukeblvfbjh\h]hijhp_kkZ_kebg_
^himklblvfbklbq_kdhc^bZe_dlbdb[ulbyij_^\_qghkh\_jrZxs_ckybaZ\_jrZxs_cky\g_
\j_f_gbb\g_\k_odZl_]hjbcgZr_]hfbjZb\h^ghfbak\hbofhf_glh\ijbgy\r_cnhjfm
\j_f_ggh]h[ulbykdh\Zggh]h\k_fbwlbfbdZl_]hjbyfbh^bgbafhf_glh\fbklbq_kdhc
^bZe_dlbdb\fhf_gljZkijbL\hjpZbl\hj_gby[ulb_aZ[he_ehly`dhc[he_agvxdhlhjZybf__l
k\h_ihke_^h\Zl_evgh_l_q_gb_k\hbm`_ojhgheh]bq_kdb_fhf_glu;he_agvwlZij_`^_\k_]h
\ujZabeZkv\lhfqlh\k_klZeh\j_f_ggufl_bkq_aZxsbfb\hagbdZxsbfmfbjZxsbfb
jh`^Zxsbfky\k_klZehijhkljZgkl\_ggufbhlqm`^_gguf\k\hboqZklyol_kgufb^Ze_dbf
lj_[mxsbflh]h`_\j_f_gb^eyho\Zlu\Zgbyiheghlu[ulbyklZehfZl_jbZevgufl_ly`_euf
ih^qbg_ggufg_h[oh^bfhklb\k_klZehh]jZgbq_ggufbhlghkbl_evguflj_lv_klZehbkdexqZlvky
gbqlhm`_g_fh`_l[ulvjZahf:bg_:[ulb_klZeh[_kkfuke_ggheh]bqguf
Gbnbehkhnbyihablb\gZygbnbehkhnbydjblbq_kdZyg_\kbeZoihgylvijhbkoh`^_gbybagZq_gby
\j_f_gbbijhkljZgkl\ZaZdhgh\eh]bdbb\k_odZl_]hjbclZddZdbkoh^blg_bai_j\bqgh]h[ulbyk
dhlhjuf^Zgug_ihkj_^kl\_ggu_imlbkhh[s_gbyZba\lhjbqgh]h[hevgh]hm`_khagZgbyg_
\uoh^blbakm[t_dlb\ghklb\rbjvgZk\_`bc\ha^moIjhbkoh`^_gb_bagZq_gb_\k_odZl_]hjbcg_
]ghk_heh]bq_kdZybqlh[uihgylvohlvqlhgb[m^v]ghk_heh]by^he`gZklZlvkhagZl_evgh
hglheh]bq_kdhcbkoh^blvbai_j\hgZqZevghc^Zgghklb[ulbyb_]hwe_f_glh\Zg_khagZgbyg_
km[t_dlZijhlb\hiheh`gh]hh[t_dlmg_\lhjbqgh]hq_]hlhKZfhijhlb\hiheh`_gb_km[t_dlZb
h[t_dlZkZfhm[bckl\_ggh_jZpbhgZebabjh\Zgb_\k_]h`b\h]h\ihagZgbb_klvdZdfu\b^_eb
j_amevlZllh]h`_aZ[he_\Zgby[ulbydhlhjh_ij_\jZlbeh_]h\h\j_f_ggh_ijhkljZgkl\_ggh_
fZl_jbZevgh_beh]bq_kdh_;ulb_\wlhf[he_ag_gghfkhklhygbbZlhfbabjm_lkyjZkiZ^Z_lkygZ
qZklbb\k_hlqm`^_ggu_qZklbk\yau\ZxlkygZkbevkl\_gghihjZ[hsZxlkyg_h[oh^bfhklb
h[jZam_lkyly`_eZyfZl_jby
KhagZgb_g_\hafh`ghklbhl\e_q_gghcnbehkhnbbihke_^gbcj_amevlZlnbehkhnkdh]hjZa\blby
;_kieh^b_bimklugghklvnbehkhnkdh]hdjblbpbafZk_]hhl\e_q_gghijbajZqguf
kZfhih]jm`_gb_f\km[t_dlkg_gm`ghcZiheh]_lbdhcgZmdbf_ehqgu_jZagh]eZkbywlhc
g_hkoheZklbdbbkdZgb_]ghk_heh]bb[_aij_^ihkuehdb]jm[uc^h]fZlbaf\k_owlbodjblbq_kdbo
]ghk_heh]bc\k_wlhmdZau\Z_lgZ\gmlj_ggxxg_ba[_`ghklvi_j_oh^ZgZgh\ucimlv
Ih]jm`_gb_\fure_gb_hlhj\Zggh_hl`b\uodhjg_c[ulbyij_l_g^mxs__gZkZfhklhyl_evghklv
b\_joh\_gkl\h_klv[em`^Zgb_\imklhl_LZdh_fure_gb_ km[t_dl\f[_kkh^_j`Zl_evghimklh
bag_]hgbq_]hg_evay^h[ulvbfgbq_]hg_evayjZa]Z^ZlvNbehkhnby^he`gZkhagZl_evgh
ij_h^he_lvjZpbhgZebafhldZaZlvkyhlkZfh^h\hevkl\Zbihgh\hfmk^_eZlvkynmgdpb_c
j_eb]bhaghc`bagbfure_gb_^he`ghklZlvhj]Zgbq_kdhcnmgdpb_c`bagbkm[t_dl
\hkkh_^bgblvkykk\hbfb[ulbckl\_ggufbdhjgyfbL_hjbyihagZgbyijb^_lgZdhg_pdj_Zebafm
dh]^Ziheh`bl\k\h_hkgh\Zgb_gh\mxg_h[uqgmx^eyhl\e_q_gguonbehkhnh\b^_xb^_x]j_oZ
dZdbklhqgbdZ\k_odZl_]hjbcbklhqgbdZkZfhcijhlb\hiheh`ghklbkm[t_dlZbh[t_dlZdhlhjZy
hklZ_lkylZcghc^ey\k_o]ghk_heh]bcB^_y`_]j_oZb\ul_dZxs_cbag_]h[he_ag_gghklb[ulby
^ZgZgZf^h\k_odZl_]hjbc^h\kydh]hjZpbhgZebabjh\Zgby^hkZfh]hijhlb\hiheh`_gbykm[t_dlZ
h[t_dlmhgZi_j_`b\Z_lky\g_\j_f_gbbijhkljZgkl\Z\g_aZdhgh\eh]bdb\g_wlh]hfbjZ^Zggh]h
jZpbhgZevghfmkhagZgbxI_j_`b\Z_fh_bbkiulu\Z_fh_[ulb_i_j\bqg__khagZgbyb\k_o_]h
we_f_glh\bbag_]hebrvfh]ml[ulvbklhedh\Zgu^_n_dlugZr_]hkhagZgby\kywlZ
[_kihfhsghklvihagZ\Zl_evgh]hijhp_kkZj_fyijhkljZgkl\hfZl_jbyaZdhgueh]bdb\k_wlh
g_khklhygbykm[t_dlZZkhklhygbykZfh]h[ulbygh[he_ag_ggu_A^_kvyebrvmklZgZ\eb\ZxkZfu_
h[sb_iheh`_gbybf_xsb_agZq_gb_^eymq_gbyhijhbkoh`^_gbbaeZbh]j_o_k_fwlbfyohqm
kdZaZlvqlh]ghk_heh]byij_`^_\k_]h^he`gZ[ulvhjb_glbjh\ZgZgZnZdl_j_eb]bhagh]h
hldjh\_gbyZg_gZnZdl_gZmdbdZdohlylg_hdZglbZgpuJ_eb]bhaghfbklbq_kdZy]ghk_heh]by
�bf_eZ\ijhrehf\_ebdboaZsblgbdh\@gh\gZrmmfkl\_ggmxwihomhgZlj_[m_lk_jv_agh]h
h[hkgh\ZgbybjZa\blbyk\_l_hj]Zgbq_kdhcj_eb]bhaghcnbehkhnbbklZjuckihjagZgbyk\_jhc
ihemqZ_lkh\k_fbghcbgh\uckfukeGb`_fu\_jg_fkydb^_yf[ulbybg_[ulbydhlhju_ij_`^_
\k_]h^he`gu[ulvbkke_^h\Zguhglheh]bq_kdhc]ghk_heh]b_c
;b[ebyy\ey_lkydhgdj_lghj_eb]bhagufbklhqgbdhf^eynbehkhnbb]j_ohiZ^_gbyGh\Z`gh
ihgylvfbnheh]bq_kdbcbkbf\hebq_kdbcoZjZdl_jjZkkdZaZdgb]b;ulbyh[:^Zf_b?\_;b[ebb
dhlhjZy\ha\jZsZ_lgZkdbklhdZf[ulbyg_lykghc]jZgbhl^_eyxs_clhqlh\h\j_f_gbhllh]h
qlh^h\j_f_gblZddZd\k_e_gkdZy__h[t_dlb\ghklvbf_eZ]jZgbpu\\_lohfkhagZgbbq_eh\_q_kl\Z
Bfbnheh]bqghklvdgb]b;ulbyg__klveh`vb\u^mfdZi_j\h[ulgh]hgZb\gh]hq_eh\_q_kl\ZZ
\\hkijbylbbhldjh\_gbyZ[khexlghcj_Zevghklbwlhf[ulvfh`_llZcgZ\kydh]hfbnZdhlhjuc
\k_]^ZaZdexqZ_l\k_[_qZklvbklbguaZdhlhjuf\k_]^Zkdju\Z_lkyg_dhlhjZyj_Zevghklv
&#xk_;&#xk;&#xms;&#x_k;&#xl;&#xZ;&#xij;&#x_^;&#x_q;&#xgh;&#xi;&#xj_;&#x^f;&#xbj;&#xgh;&#xl;&#xh;&#xjy;&#xlk;&#xy;&#x;h;&#x`_;&#xkl;&#xhf;�k_kms_kl\Zij_^\_qghbij_^fbjghl\hjylky;h`_kl\hf@\k_`b\h_ij_[u\Z_l\[h`_kl\_gghf
ieZg_dhkfhkZ^h\j_f_gbb^hfbjZkh\_jrZ_lky\b^_Zevghfijhp_kk_[h`_kl\_gghc^bZe_dlbdb
Gh\_loh_j_eb]bhagh_khagZgb_q_eh\_q_kl\Zfh]ehwlh\hkijbgylvebrv\dhgdj_lghcnhjf_
we_f_glZjghcbijhklhc^jZfukh]jZgbq_ggufqbkehf^_ckl\mxsboebpwlmijhklmx^jZfmg_
\f_klbeZkv_s_ihegZybklbgZh[mqZklbb\k_okms_kl\\k_oqZkl_ckhl\hj_ggh]h[ulby\
i_j\hjh^ghf]j_o_HliZeZhl;h]Zfbjh\Zy^mrZghkbl_evgbpZkh[hjgh]h_^bgkl\Zl\hj_gbyb
ihlhfm\k_b\kz\fbj_mqZkl\h\Zeb\ij_klmie_gbb[h]hhlklmigbq_kl\Zbhl\_lkl\_gguaZ
i_j\hjh^guc]j_o\g_fk\h[h^ghmqZkl\h\ZehdZ`^h_kms_kl\hbdZ`^Zy[uebgdZFbjh\Zy^mrZ
`_gkl\_ggZ\k\h_ciZkkb\ghc\hkijbbfqb\hklbdZdd^h[jmlZdbdaemLZcgZwlhc`_gkl\_gghklb
b_klvlZcgZ]j_oZhgZk\yaZgZkk\h[h^hcFh`ghebhkfukeblvijhbkoh`^_gb_aeZhk\_lblv
i_j\hjh^guc]j_o\dhlhjhf^ZghgZqZeh\k_fbjghcbklhjbb"hafh`ghebkhagZl_evgh
hk\h[h^blvkyhlkh[eZagbl_evghc^be_ffu\haeh`blvgZL\hjpZ\bgmaZaehkh^_yggh_l\hj_gb_f
b\ua\Zlvh[jZaaeh]h[h]Zbebkh\k_fhljbpZlvh[t_dlb\ghklvaeZ\fbj_"hafh`ghebkhagZl_evgh
�ij_h^he_lvi_jkb^kdbc^mZebaffZgbo_ckdh_^hims_gb_^\mo[h]h\@^\mojZ\ghkbevguogZqZe
biZgl_bklbq_kdbcfhgbafhl\_j]ZxsbcZ[khexlgh_jZaebqb_f_`^m^h[jhfbaehf\b^ysbc\ae_
ebrvg_kh\_jr_gkl\hqZkl_cebrvg_^hklZlhqgh_^h[jh"F_`^m^mZebafhfbiZgl_bafhf
ihklhygghdhe_[e_lkyj_eb]bhaghnbehkhnkdh_khagZgb_\k__j_kbkdehgyxlkylh\h^gmlh\
^jm]mxklhjhgm=ghklbq_kdh_hljbpZgb_aeZbhijZ\^Zgb_aeZ_klvkh[eZagbl_evgh_hlj_q_gb_hl
k\h[h^uAehZ[khexlghZeh]bqghl_ijhlb\ghEh]hkmg_ihagZ\Z_fh[_a^hggh[_kkfuke_ggh
=ghklbq_kdZyZiheh]byaeZ_klvb^_heh]bykeZ[uoiZkkb\guoijbajZqguoGZhljbpZgbbaeZ
nhjfbjm_lkyebqghklv
;h`_kl\h_klvZ[khexlgh_ihegh_[ulb_kmsbckm[t_dl\kydh]h[ulbyiheh`bl_evgh_
�\k__^bgkl\h@\g_;h`_kl\Zg_evayfukeblvgbdZdh]h[ulby\G_fij_[u\Z_lb^_Zevgucdhkfhk
�\dhkfhk_wlhfhkms_kl\e_ghkh\_jr_ggh_[ulb_\k_ob\k_]hWlZb^_yiheh`bl_evgh]h[ulby@b
\k_p_eh]hij_[u\Zgby_]h\Z[khexlghfKms_kl\__klvb^_yi_j\hgZqZevgZygZf^ZggZyba
g_ihkj_^kl\_ggh]hbklhqgbdZg_bkdhj_gbfZygbdZdbfbkhnbafZfbihablb\bafZbdjblbpbafZgb
baq_]hg_\u\h^bfZymkfZljb\Z_fZy\]em[bg_B^_y[ulby_klvi_j\bqgZybglmbpbyZg_
ijhba\h^gucj_amevlZl^bkdmjkb\gh]hfure_gbyb\k_ihiuldbdjblbpbklh\jZaeh`blvwlmb^_x
gZijhkl_crb_we_f_glugbq_]hh[s_]hk[ulb_fg_bf_xsb_bakm[t_dlZ\aylu_ijhba\h^yl
\i_qZle_gb_khnbafh\y\eyxlkyg_gm`gufb\j_^gufkoheZklbq_kdbfnhjfZebafhf
G_ihkj_^kl\_ggZy^Zgghklvb^_b[ulbyb_klv^ZgghklvkZfh]h[ulbyHl[ulbyg_evayhl^_eZlvky
gbdZdbfbnhdmkZfbdjblbq_kdh]hfure_gby[ulb_bagZqZevghgZ\yaZghgZr_fmhj]Zgbq_kdhfm
fure_gbx^Zgh_fmg_ihkj_^kl\_gghba^hjh\h_j_eb]bhagh_khagZgb_gZjh^h\ihgbfZ_lwlh
]hjZa^hemqr_[he_ag_ggh]hbba\jZs_ggh]hjZpbhgZebklbq_kdh]hkhagZgbygh\uonbehkhnh\
wlhfykhagZl_evghklj_fexkv\ha\jZlblvkydnbehkhnkdhfmijbfblb\bafmkygh\_crZy
nbehkhnbyiulZeZkvij_\jZlblv[ulb_\ijbajZdjZaj_rblv_]h\beexabhgbklkdbcn_ghf_gZebaf
gh\k_wlbnhjfZevghkoheZklbq_kdb_mijZ`g_gby\imklhl_hl\e_q_ggh\aylh]hkm[t_dlZg_\kbeZo
ih^hj\Zlvi_j\hhsms_gby[ulbyba^hjh\h]h_]hi_j\hkhagZgbyIh[_^Zf_oZgbqghklbgZ^
jZpbhgZebklbq_kdhcj_ne_dkbbdZkZ_lky[ulbyg_ihkj_^kl\_gghklhbli_j_^_]h]em[bghckhagZ_l
_]h\lhci_j\bqghcklbobb\dhlhjhcfure_gb_g_hl^_ebfhhlqm\kl\_ggh]hhsms_gbyKfhljbrv
ebgZa\_a^gh_g_[hbeb\]eZaZ[ebadh]hkms_kl\ZijhkuiZ_rvkyebghqvxho\Zq_ggucdZdbflh
g_batykgbfufdhkfbq_kdbfqm\kl\hfijbiZ^Z_rvebda_fe_ih]jm`Z_rvkyeb\]em[bgmk\hbo
g_baj_q_gguoi_j_`b\Zgbcbbkiulu\Zgbc\k_]^ZagZ_rvagZ_rv\hij_db\k_cgh\hckoheZklbd_b
nhjfZebklbd_qlh[ulb_\l_[_blu\[ulbbqlh^ZghdZ`^hfm`b\hfmkms_kl\mdhkgmlvky[ulby
[_af_jgh]hblZbgkl\_ggh]hG_baf_jl\uodZl_]hjbckm[t_dlZkhldZgh[ulb_Zba`b\hciehlbb
djh\bhijhkh;h]_\hijhkihqlbnbabheh]bq_kdbc]hjZa^h[he__fZl_jbZevgh
nbabheh]bq_kdbcq_fnhjfZevgh]ghk_heh]bq_kdbcb\k_qm\kl\mxlwlh\bgu_fbgmlu`bagb
g_batykgbfu_haZj_ggu_[e_kgm\r_cfhegb_cihqlbg_baj_q_ggu_Fukihegufkihdhckl\b_f
bgl_ee_dlmZevghckh\_klbfh`_fiheh`blvkygZb^_x[ulbydZdiheh`bl_evghciheghlub
bkoh^blvhl[ulby
;ulb_ij_[u\Z_l\;h`_kl\_;h`_kl\hghkbl_evZ[khexlgh]h[ulby_^bgkl\h\k_]hqlh[u\Z_l
;h`_kl\_bkq_aZ_ljZaebqb_f_`^m[ulb_fdZdij_^bdZlhfb[ulb_fdZdkm[t_dlhfDhkfhk
ij_^\_qghij_[u\Zxsbc\;h`_kl\__klvihegh_]Zjfhgbq_kdh_k\h[h^gh_[ulb_hkms_kl\e_ggh_
bml\_j`^_ggh_[ulb_\k_okms_kl\\k_ob^_c;h]Z\bohdhgqZl_evghfkh_^bg_gbbdhkfhk
\oh^blb\;h`_kl\_ij_[u\Z_lebrvlhqlhih^ebggh_klvebrvgZklhys__[ulb_Zg_
nZevkbnbdZpbyg_nbdpbyg_dZ`ms__kybbeexahjgh_[ulb_ebrvj_ZevgZyebqghklvZg_
ijbajZdkZfhml\_j`^Zxs_]hkyy
=^_`_dhj_gvaeZb]^_f_klh_]hgZoh`^_gby"?keb\kydh_[ulb_bf__lk\hbfbklhqgbdhf
;h`_kl\hb_kebih^ebggh_[ulb_\;h`_kl\_ij_[u\Z_llhaehg_fh`_ldhj_gblvky\[ulbblh
aeh_g_fh`_lfukeblvkydZd[ulb_;ulb_y\k_\j_fyjZkkfZljb\Zxg_lhevdhdZdkdZam_fh_ lh
q_fh[eZ^Zxl\fghbdZdih^e_`Zs__ lhqlhh[eZ^Z_l\f[ulbbZ[khexlghfiZ^Z_lkZfhjZaebqb_
�f_`^mkdZam_fufbih^e_`Zsbff_`^mij_^bdZlhfbkm[t_dlhf@?kebaehg_[ulb_lhwlhg_
agZqblqlhaeZg_lDjhf_[ulbygZf^ZghbgZfbfukeblky_s_bg_[ulb_aeZyimklhlZhq_gv
kh^_j`Zl_evgZy\hlghr_gbbdgZr_fmhiulmgZfbi_j_`b\Z_fZybbkiulu\Z_fZyAehdhj_gblky
g_\[ulbbZ\g_[ulbbhgh\hagbdeh\kn_j_g_[ulbybaZgy\ijbajZqgh_nbdlb\gh_f_klh\
[ulbb^he`gh[ulvhdhgqZl_evghhll_kg_gh\kn_jmg_[ulby^he`gh[ulvbagbqlh`_gh
bah[ebq_gh\h\k_fgbqlh`_kl\_k\h_]hg_[ulbyk\h_cih^^_evghklb;ulb_bg_[ulb_dZd
Z[khexlgh_bhlghkbl_evgh_g_fh]mlgZoh^blvky\h^ghciehkdhklbbgb\dZdhfkfuke_g_fh]ml
[ulvkjZ\gb\Z_fubkhihklZ\ey_fug_kn_juZ[khexlgh]h[ulbygbdZdh_bgh_[ulb_
hlghkbl_evgh_baeh_g_fh`_l[ulvhkhagZghdZd\dZdhc[ulhgb[uehf_j__fmjZ\ghkbevgh_b
ijhlb\hihklZ\bfh_Kh[eZagfZgbo_ckdh]h^mZebafZkh[eZagm\b^_lv^\ZjZ\ghkbevguogZqZeZ
[ulby^\mo[h]h\\lhfbdhj_gblkyqlhZ[khexlgh_bhlghkbl_evgh_jZkkfZljb\Zxl\h^ghc
iehkdhklbdZdkhhlghkbl_evgu_bdhgdmjbjmxsb_kbeuHl\_lkl\_gghklvaZaehihlhfmebrv
\haeZ]ZxlgZ;h]ZqlhkqblZxl\hafh`gufkhihklZ\eylvaeh_kZ[khexlgh^h[jufkjZ\gb\Zlv
gZqZehaeZb;h]ZGhgZqZehaeZh^bgZdh\hg_gZoh^blkygb\;h]_gb\g_;h]Z dZd[ulb_
kZfhklhyl_evgh_\fIhwlhfm;h]g_hl\_lkl\_gaZaehbg_lgbdZdh]h^jm]h]h[h]Zdjhf_;h]Z^h[jZ
AehgZoh^blky\g_kn_ju[ulbyjh`^Z_lkybag_[ulbyb\g_[ulb_\ha\jZsZ_lkyhghg_h[eZ^Z_l
kbehcihq_jigmlhcba[h`_kl\_ggh]hbklhqgbdZblZd`_fZeh_klvkbeZijhlb\hiheh`gZy;h]m
:[khexlgh]h\hh[s_gbdZdh_[ulb_g_fukebfhHlghkbl_evgh_g_khihklZ\bfhk:[khexlguflZd
dZdgbqlh`ghi_j_^gbfbg_kZfhklhyl_evghg_fukebfh\g_:[khexlgh]hbg_aZgbfZ_l\gmljb
_]hgbdZdh]hhkh[h]hf_klZ;h]baehgb\dZdhfkfuke_g_kjZ\gbfubg_khihklZ\bfubog_evay
ijbagZlvgbjZ\ghkbevgufbgZqZeZfb ^mZebaf\fgbaehih^qbg_gguf;h]m iZgl_baf\fdbo
hlghr_gbyfg_ijbf_gbfZgbhl\_lkl\_gghklvgbdhgdmj_gpbyHlghkbl_evgh_ij_\jZsZ_lkydZd[u
\^jm]h_:[khexlgh_bihemqZ_lkykhihklZ\e_gb_^\mo:[khexlguoqlhkh\_jr_gghg_^himklbfh
lZddZdaZdhg_^bgkl\Z:[khexlgh]h_klvhkgh\ghcaZdhgbglmblb\gh]hjZamfZHlghkbl_evgh\k_
qlh\g_;h]Zbijhlb\;h]Zg_e_`bl\h^ghciehkdhklbkZ[khexlguf;h`_kl\hfbg_ij_^klZ\ey_l
gbdZdhckZfhklhyl_evghciehkdhklbAeh_g__klv^jm]h_:[khexlgh_bg_bf__lgbdZdh]hf_klZ\
_^bghf:[khexlghfhghhlghkbl_evghb\k\h_chlghkbl_evghklbg_khhlghkbl_evghk
�:[khexlguf@g__klvbgh_[ulb_bg__klvqZklvlh]h`_[ulbyZ_klvg_[ulb_\^mo_g_[ulby
aZqZehkvbij_[u\Z_lG_[ulb_`_g_bf__ldhjg_c\[ulbbbg_fh`_l[ulvijhlb\hiheZ]Z_fh
[ulbxdZdjZ\gh_ihkbe_b^hklhbgkl\mAehgZoh^blky\kn_j_hlghkbl_evgh]hZg_?^bgh]h
:[khexlgh]hbg_\lhjh]h:[khexlgh]h\kn_j_g_[ulbyZg_[ulbyihwlhfmaehg_h]jZgbqb\Z_l
pZjkl\Z:[khexlgh]hg_h[mkeh\eb\Z_l;h`_kl\ZAeh_klv[_kkbeb_bihlhfmg_fh`_lh]jZgbqblv
Z[khexlghckbeuKn_jZaeZgbdh]^Zg_\klj_qZ_lkykhkn_jhc[h`_kl\_ggh]h[ulbybgbdZdbo
]jZgbpbjZaf_`_\Zgbcf_`^mwlbfbkn_jZfb[ulvg_fh`_l;h`_kl\hg_mfZey_lky\k\h_f
fh]ms_kl\_[eZ]hklbbZ[khexlghc[_af_jghklbhllh]hqlhkms_kl\m_laehlZddZdhlghkbl_evgh_
bg_[ulb_g_fh]mlh]jZgbqblvZ[khexlgh]h[ulby\k_\k_[_aZdexqZxs_]hAeh_klvhliZ^_gb_hl
Z[khexlgh]h[ulbykh\_jr_ggh_Zdlhfk\h[h^ubi_j_oh^\kn_jmijbajZqgh]h[ulbyg_[ulby
dhlhjh_gbq_]hg_hlgbfZ_lhl[h`_kl\_gghciheghlubgbq_f__g_h]jZgbqb\Z_llZddZd\
ihke_^g_fbhdhgqZl_evghfgbqlh`ghAeh_klvl\hj_gb_h[h]hl\hjb\r__k_[yAeh_klvlh
gZjmr_gb_b_jZjobq_kdhckhih^qbg_gghklbihke_dhlhjh]hi_j\uc\g_[_kghcZg]_evkdhc
b_jZjobbklZgh\blkykZlZghc^bZ\hehfDjhf_;h]Zbl\hj_gbygbq_]hbg_limlvaeZ_klvimlv
�l\hj_gbyhliZ\r_]hhl;h]Zbih]gZ\r_]hkyaZijbajZdhfk\h_]hhlhj\Zggh]h[ulbybZ\he_klv
lhevdhi_j\Zy\ae_l\Zjv\g_f\hiehlbehkvgZqZehijhlb\hiheh`gh_Kugm;h`v_fmhg_klvh[jZa
l\hj_gbydZdbfhghg_^he`gh[ulv:glbojbklb_klvgh\uc[h]l\hj_gbyl\Zjvih^f_gb\rZy
L\hjpZ
Kh[eZagaeZ_klvkh[eZagijbajZqgh]h[ulbyijbajZqgh]himlbdiheghl_k\h[h^_b[eZ`_gkl\m
�j_\gbcafbckh[eZagyeex^_cl_fqlhhgb[m^mldZd[h]b_kebihc^mlaZgbfhgkh[eZagyeex^_c
\ukhdhcp_evxbf_\r_ch[ebqb_^h[jZagZgb_fbk\h[h^hc[h]Zlkl\hfbkqZklv_fkh[eZagye
q_j_a`_gkl\_ggh_gZqZehfbjZijZfZl_jv?\mG_khfg_ggh_aehfbjZm[bckl\hgZkbeb_
ihjZ[hs_gb_aeh[Zbliwlhm`_ihke_^kl\bygZqZevgh]haeZdhlhjh_kh[eZagyehh[ebqb_f
^h[jZ;m^vl_dZd[h]b\wlhfg_lgbq_]h^mjgh]hp_evwlZihbklbg_j_eb]bhagZb[h`_kl\_ggZ
__;h]ihklZ\bei_j_^ex^vfb\ha`_eZeqlh[uhgb[uebih^h[gu?fmOjbkl_bijhbahreh
h[h`_gb_ $&1"\fq_eh\_q_kdhcijbjh^uHgohl_eqlh[uex^b[uebdZd[h]bwlh[ueZ?]hp_ev
GbdZdhck\h_cp_ebk\h_]hgh\h]h[ulby^moaeZg_fh]\u^mfZlvlZddZd\kyiheghlZ[ulby
aZdexq_gZ\;h]_\u^mfdZ_]hfh]eZ[ulvebrveh`vxebrvg_[ulb_f\u^Z\rbfk_[yaZ[ulb_
ebrvdZjbdZlmjhcKh[eZagafbbgh]hexpbn_jbZgkdh]hagZgbyg_ihlhfm]j_oh\_gqlhagZgb_
]j_oh\ghZihlhfmqlhkh[eZagwlhl_klvg_agZgb_lZddZdagZgb_Z[khexlgh_^Z_lkyebrv
klmib\gZimlvaeZex^bklZebg_[h]ZfbZa\_jyfbg_k\h[h^gufbZjZ[Zfbihibeb\h\eZklv
aZdhgZkf_jlbbkljZ^Zgbyk_fZgysb_h[_sZgbyaeZhdZaZebkveh`vxh[fZghf\kydh_
ke_^h\Zgb_aem\_^_l\kn_jmg_[ulbyHl^moZg_[ulbybe`bjh^bekykh[eZagaeZImlvaeZ_klv
ih]hgyaZijbajZdhfijbajZqgufbkj_^kl\Zfb_klvih^f_gZih^^_edZij_\jZs_gb_[ulby\
nbdpbx_kvijbjh^gucihjy^hdijhkljZgkl\_gguc\j_f_ggucfZl_jbZevgucaZdhghf_jguc
dhlhjucy\bekyj_amevlZlhf]j_oZkh[eZag_gghklbgZms_gbyfb^moZaeZ_klvgZiheh\bgmih^^_edZ
�[ulbyeh`vbijbajZdlZddZd\g_fpZjblkf_jlvjZ[kl\hbkljZ^Zgb_bZ\heg__klvkbeZ
khhlghkbl_evgZyk;h]hfijhlb\hiheh`gZy?fmh[eZ^ZxsZyk\hbf[ulb_fkjZ\gbfufk[ulb_f\
�;h]__]hkn_jZg_[ulb_eh`vbh[fZg@Aehg__klvhkh[ZykZfh[ulgZyklboby
ijhlb\hklhysZyklbobb^h[jZdZdlh^mfZ_l^mZebklbq_kdh_khagZgb_Aehg_hkh[ZyklbobyZ
ij_\jZs_gb_\kydhcklbobb\g_[ulb_ih^f_gZih^ebgguoj_Zevghkl_cnbdlb\gufbh[he]Zgb_
\k_oklbobc[ulbyk_]hf_g__fh`ghhkfukeblvhlghr_gb_f_`^m^h[jhfbaehf\khagZgbb
^mZebafZ^moZbfZl_jbbKZfZihk_[_fZl_jbyg__klvaehbg_\g_cbklhqgbdaeZIehlvlZd`_
k\ylZ\k\h_c[h`_kl\_gghci_j\hhkgh\_dZdb^moghlZd`_dZdb^mofh`_l[ulvbkihjq_gZlZd
`_fh`_lbahe]Zlvkyblh]^Zk__lkf_jlv
k_^hklhbgkl\hl\hj_gby\k_kh\_jr_gkl\h_]hihb^__L\hjpZ\ijbkms_c_fmk\h[h^_
K\h[h^Z_klvhkgh\ghc\gmlj_ggbcijbagZddZ`^h]hkms_kl\Zkhl\hj_ggh]hihh[jZambih^h[bx
;h`v_fm\wlhfijbagZd_aZdexq_ghZ[khexlgh_kh\_jr_gkl\hieZgZl\hj_gby;_aj_eb]bhagh_
khagZgb_fuke_gghbkijZ\ey_l^_eh;h`v_bo\ZklZ_lqlhfh]eh[uemqr_k^_eZlvqlh;h]m
ke_^h\Zeh[ugZkbevkl\_gghkha^Zlvdhkfhkkhl\hjblvex^_cg_kihkh[gufbdaemkjZamijb\_klb
[ulb_\lhkh\_jr_ggh_khklhygb_ijbdhlhjhfg_[ueh[ukljZ^Zgbybkf_jlbZex^_cijb\e_dZeh
[uebrv^h[jh
WlhljZpbhgZevgucieZgl\hj_gbyp_ebdhfij_[u\Z_l\kn_j_q_eh\_q_kdhch]jZgbq_gghklbbg_
\ha\urZ_lky^hkhagZgbykfukeZ[ulbylZddZdkfukewlhlk\yaZgkbjjZpbhgZevghclZcghc
k\h[h^u]j_oZGZkbevkl\_ggh_ijbgm^bl_evgh_\g_rg__mkljZg_gb_aeZbafbjZg_h[oh^bfhklvb
g_ba[_`ghklv^h[jZ\hlqlhhdhgqZl_evghijhlb\hj_qbl^hklhbgkl\m\kydh]hebpZb
kh\_jr_gkl\m[ulby\hlieZgg_khhl\_lkl\mxsbcaZfukemKms_kl\ZZ[khexlgh]h\h\k_ok\hbo
kh\_jr_gkl\ZoL\hj_pg_kha^Zeg_h[oh^bfhbgZkbevkl\_gghkh\_jr_ggh]hb^h[jh]hdhkfhkZlZd
dZdlZdhcdhkfhkg_[ue[ugbkh\_jr_ggufgb^h[juf\k\h_chkgh\_Hkgh\Zkh\_jr_gkl\Zb
^h[jZ\k\h[h^_\k\h[h^ghcex[\bd;h]m\k\h[h^ghfkh_^bg_gbbk;h]hfZwlhloZjZdl_j
\kydh]hkh\_jr_gkl\Zb^h[jZ\kydh]h[ulby^_eZ_lg_ba[_`guffbjh\mxljZ]_^bx
IhieZgml\hj_gbydhkfhk^ZgdZdaZ^ZqZdZdb^_ydhlhjmx^he`gZl\hjq_kdbhkms_kl\blvk\h[h^Z
l\Zjghc^mrbieZg_l\hj_gbyg_lgZkbebygbgZ^h^gbfkms_kl\hfdZ`^hfm^Zghhkms_kl\blv
k\hxebqghklvb^_xaZeh`_ggmx\;h]_bebaZ]m[blvhkms_kl\blvdZjbdZlmjmih^^_edmk_fm
l\hj_gbx^Zghk\h[h^gufbkh[hjgufmkbeb_ffbjh\hc^mrbij_\jZlblvky\dhkfhkhkms_kl\blv
[h`_kl\_ggmx]Zjfhgbx;h]emqr_agZedZdh_l\hj_gb_kh\_jr_gg__b^hklhcg__q_f
jZpbhgZebklbq_kdh_jZkkm^hqgh_khagZgb_ex^_c[_kihfhsghhklZgZ\eb\Zxsbokyi_j_^\_ebdhc
lZcghck\h[h^u
K\h[h^Z]j_oZihbklbg__klv\_ebqZcrZylZcgZjZpbhgZevghg_ihklb`bfZygh[ebadZydZ`^hfm
kms_kl\mdZ`^uf]em[hdhbkiulZggZybi_j_`blZyGhb^eynbehkhnkl\mxs_]hjZamfZykghqlh
kms_kl\hebr_ggh_k\h[h^uba[jZgbyk\h[h^uhliZ^_gbyg_[ueh[uebqghklvxgZr_f
i_j\hgZqZevghfhiul_^ZghhijZ\^Zgb_L\hjpZkhl\hjb\r_]hk\h[h^gucfbj\dhlhjhfk\h[h^gh
bl\hjq_kdb^he`_g]Zjfhgbabjh\ZlvkyoZhkbh[jZah\ZlvkydhkfhkB^_yL\hjpZihegZ^hklhbgkl\Z
bk\h[h^uHg\ha`_eZek\h[h^ghcex[\bq_eh\_dZqlh[uk\h[h^ghihr_eq_eh\_daZL\hjphf
ij_evs_ggucbie_g_ggucBf keh\Z_ebdh]hBgd\bablhjZ\fL_qlhhl\_j]Zxl;h]ZgZlhf
hkgh\Zgbbqlhaehkms_kl\m_l\fbj_ohlylgZkbebybijbgm`^_gby\^h[j_ebrZxlq_eh\_dZ
\ukr_]h^hklhbgkl\ZHgbhl\_j]ZxllZcgmebpZq_eh\_q_kdh]hb\kydh]hebpZdhlhjZyk\yaZgZk
lZcghcEbpZ;h`v_]h
L\hj_gb_\kbemijbkms_c_fmk\h[h^uk\h[h^uba[jZgbyimlbhliZehhlL\hjpZhlZ[khexlgh]h
bklhqgbdZ[ulbybihrehiml_fijbjh^gufgZlmjZevgufhghjZkiZehkvgZqZklbb\k_qZklb
ihiZeb\jZ[kl\h^jm]d^jm]mih^qbgbebkvaZdhgmle_gbylZddZdbklhqgbd\_qghc`bagb
hl^Zebekybihl_jyekyGZqZehkv^_ehhkms_kl\e_gbye`_[ulbygZqZeZkvljZ]bq_kdZybklhjbyfbjZ
\hkgh\mdhlhjhc[uehiheh`_ghij_klmie_gb_Hkgh\Zbklhjbb\]j_o_kfukebklhjbb\
bkdmie_gbb]j_oZb\ha\jZs_gbbl\hj_gbydL\hjpmk\h[h^ghf\hkkh_^bg_gbb\k_ob\k_]hk;h]hf
h[h`_gbb\k_]hqlhij_[u\Z_l\kn_j_[ulbybhdhgqZl_evghfhll_kg_gbbaeZ\kn_jmg_[ulby
Bklhjby_klvjZah[eZq_gb_h[fZgZ\uy\e_gb_ih^ebgguoj_Zevghkl_cbbohdhgqZl_evgh_
hl^_e_gb_hle`b]j_ohiZ^_gbbijhbahrehkf_r_gb_[ulbykg_[ulb_fbklbgukeh`vx`bagb
khkf_jlvxbbklhjbyfbjZijba\ZgZIjh\b^_gb_fjZa^_eblvwlb^\ZpZjkl\Z^_ckl\bl_evgh_b
ijbajZqgh_
K\h[h^Zl\hj_gby\gZqZe_fbjh\hcbklhjbb[ueZkhagZgZnhjfZevghbihl_jyeZkv\]j_o_\dhgp_
fbjh\hcbklhjbbhgZ^he`gZ[ulvkhagZgZfZl_jbZevghbh[j_l_gZ\kh\_jrb\r_fkybkdmie_gbb
?kebgZqZevguf\fbjh\hcbklhjbb[ueZk\h[h^Z\u[hjZ^h[jZbaeZlhdhg_qguf[m^_lk\h[h^Z
ml\_j`^_gby^h[jZlZddZdaeh[m^_lkhagZghdZdhdhgqZl_evgh_jZ[kl\hIhgy\k\hxk\h[h^mdZd
k\h[h^mhl;h]ZdZdhliZ^_gb_b\hkklZgb_l\hj_gb_ihjZ[hlbehkvk\h[h^mihl_jyehk_^ey\k_]h
klZehqm`^ufb\g_rgbfbihlhfm^Z\ysbfbgZkbemxsbfFbjZlhfbabjh\ZekyklZefZl_jbZevgh
ly`_euf\g_f\hpZjbeZkvg_h[oh^bfhklvb\g_rgyyaZdhghf_jghklvFZl_jbZevgZyg_h[oh^bfhklv
b_klv[he_agv[ulbyj_amevlZl\gmlj_gg_]hjZkiZ^_gbyb\g_rg_ckdh\Zgghklb\k_cb_jZjobb
`b\uokms_kl\kyijbjh^Z_klvhj]Zgbq_kdZyb_jZjoby`b\uokms_kl\k_\k_bdZfgbbdmkdb
a_feb`b\u_qm\kl\ZGhq_eh\_daZgbfZxsbcb_jZjobq_kdb\ukr__bp_gljZevgh_iheh`_gb_
ijba\Zgguc[ulv^h[jufpZj_fijbjh^uaZjZabe\kxijbjh^m\k_b_jZjobq_kdbgbarb_kms_kl\Z
]j_ohfbhlklmigbq_kl\hfbklZejZ[hflhcgbar_cijbjh^ui_j_^dhlhjhclZdkljZrgh\bgh\_gb
dhlhjmx^he`_gh`b\blv
^_e_fbjh\h]hhk\h[h`^_gbyhl]j_oZbkiZk_gbyj_eb]bhagh_khagZgb_^he`ghijbagZlvaZ
q_eh\_q_kl\hfg_lhevdha_fgh_ghbdhkfbq_kdh_\k_e_gkdh_agZq_gb_Q_eh\_q_kl\h
dhkfbq_kdbcp_glj[ulby\ukrZylhqdZ_]hih^t_fZ^mrZfbjZdhlhjZykh[hjghhliZeZhl;h]Zb
kh[hjgh`_^he`gZ\_jgmlvkyd;h]mh[h`blvkyA_fgZybklhjbyijbh[j_lZ_lZ[khexlguc
j_eb]bhaguckfuke\g_c\k__^bgkl\_gghbg_ih\lhjbfh\g_ckh\_jrZ_lkybkdmie_gb_bkiZk_gb_
fbjZk_nZdlua_fghcq_eh\_q_kdhcbklhjbbbf_xl_^bgkl\_ggmxbg_ih\lhjbfmx\Z`ghklv
`bagvdZ`^h]hq_eh\_dZgZa_fe__klvfhf_glZ[khexlgh]h[ulbyb^jm]h]hlZdh]hfhf_glZg_
[m^_lm`_^Zgh^ey^_eZkiZk_gby
agZq_gb_hgZg_fh`_l[ulvjZkkfZljb\Z_fZdZdh^bgbafgh]bofbjh\dZdh^gZbanhjf\qbke_
[_kdhg_qghfgh]bonhjf[ulbyBg^bckdZyb^_yf_l_fikbohaZqm`^Zbijhlb\gZojbklbZgkdhfm
khagZgbxlZddZdijhlb\hj_qblj_eb]bhaghfmkfukema_fghcbklhjbbq_eh\_q_kl\Z\dhlhjhc
kh\_jrZ_lkybkdmie_gb_bkiZk_gb_fbjZy\eyeky;h]\dhgdj_lghfh[jZa_q_eh\_dZ\dhlhjhc
Ojbklhk[ue_^bgkl\_gghcg_ih\lhjbfhclhqdhck[eb`_gbybkh_^bg_gby;h]Zbq_eh\_q_kl\Z
OjbklbZgkdh_khagZgb_\k_ihdhblkygZdhgdj_lghklbb_^bgbqghklbg_^himkdZ_lhl\e_q_gghklbb
fgh`_kl\_gghklblh]hqlh_klvp_gljbkfuke[ulbyOjbklhk[ueh^bgy\eyeky\k_]hjZagZwlhc
a_fe_\wlhcbklhjbbq_eh\_q_kl\ZkiZkZxs__ijbh[s_gb_dOjbklmkh\_jrZ_lky^eydZ`^h]h
^Zggh]hq_eh\_dZ\wlhc_]h`bagbFgh`_kl\_gghklvbih\lhjy_fhklvg_kh\f_klbfukOjbklhfb
ijbgy\rbcOjbklZ^he`_gijbgylvZ[khexlgh_agZq_gb_a_febq_eh\_q_kl\ZbbklhjbbA_fgZy
`bagvq_eh\_dZbq_eh\_q_kl\ZebrbeZkv[u\kydh]hj_eb]bhagh]hkfukeZ_keb[u^eydZ`^h]h
kms_kl\Z`bagvwlZg_[ueZg_ih\lhjy_fuf^_ehfkiZk_gby_keb^himklblv\hafh`ghklvhleh`blv
^_ehkiZk_gby^hgh\uonhjfkms_kl\h\Zgby f_l_fikboha\fbi_j_g_klb\^jm]b_fbjuGZa_fe_\
a_fghcbklhjbbq_eh\_q_kl\Z_klvZ[khexlgh_dZkZgb_bgh]hfbjZblhqdZwlh]hdZkZgby_^bgbqgZb
g_ih\lhjbfZ\k\h_cdhgdj_lghklb
Bklhjbyq_eh\_q_kl\ZgZa_fe__klvljZ]_^by[ulby\g_kdhevdboZdlZohgZbf__lgZqZehbdhg_p
bf__lg_ih\lhjbfu_fhf_glu\gmlj_gg_]hjZa\b\Zxs_]hky^_ckl\by\g_cdZ`^h_y\e_gb_b
^_ckl\b_bf__l_^bgkl\_ggmxp_gghklvp_glj_wlhcljZ]_^bbklhbl[h`_kl\_ggucQ_eh\_d
OjbklhkdG_fmbhlG_]hb^_lbklhjbq_kdh_^_ckl\b_ljZ]_^bbOjbklhkZ[khexlgucp_glj
dhkfhkZbHg\hiehlbeky\q_eh\_d_y\bekygZa_fe_Ihwlhfmq_eh\_q_kl\hijbh[j_eh
dhkfbq_kdh_agZq_gb_\g_f^mrZfbjZ\ha\jZsZ_lkyd;h]mYkghqlhfgh`_kl\_gghklvb
ih\lhjy_fhklv\bg^bckdhcnbehkhnbbbj_eb]bbhljbpZgb_kfukeZdhgdj_lghcbklhjbb
^hims_gb_kdblZgby^mrihjZagufdjZyf[ulbyihl_fgufdhjb^hjZfbbg^b\b^mZevgh]h
kiZk_gbywlbo^mriml_fij_\jZs_gby\gh\u_bgh\u_nhjfu\k_wlhg_kh\f_klbfhkijbgylb_f
OjbklZbkgZ^_`^hcgZkiZkbl_evgucdhg_pbklhjbbfbjZOjbklbZgkl\h^Z`_g__klv\_jZ\
[_kkf_jlb_^mrb\_kl_kl\_ggmx__ljZgknhjfZpbxZ\_jZ\\hkdj_k_gb_dhlhjh_^he`gh[ulv
�\k_e_gkdbaZ\h_\Zghbklhjbq_kdbih^]hlh\e_gh^he`gh[ulv^_ehf\k_]hdhkfhkZ@
OjbklbZgkl\mqm`^hhl\e_q_gghkibjblmZebklbq_kdh_ihgbfZgb_[_kkf_jlbywlhj_eb]by
\hkdj_k_gbyiehlbbfbjh\Zyiehlv^ey\_juwlhcbf__lZ[khexlgh_agZq_gb_B^_yi_j_k_e_gby
^mrbhl^_e_gby^mrbhliehlbwlh]hfbjZbi_j_oh^Zbawlh]hfbjZ\kh\_jr_gghbghc
ijhlb\hiheh`gZ\_j_\\hkdj_k_gb_iehlbbdhkfbq_kdh_kiZk_gb_q_eh\_q_kl\ZbfbjZiml_f
P_jd\bbbklhjbbIehlvwlh]hfbjZbiehlvdZ`^h]hbagZk^he`gZ[ulvkiZk_gZ^ey\_qghklbZ^ey
wlh]hgm`ghg_moh^blvbawlh]hfbjZ\^jm]hcg_`^Zlvi_j_k_e_gby^mrbb_kl_kl\_ggh]h__
[_kkf_jlbyZkh_^bgylvwlhlfbjk;h]hfmqZkl\h\Zlv\_]h\k_e_gkdhfkiZk_gbbiml_fbklhjbb
kiZkZlviehlvhlkf_jlb_jZ\_kl_kl\_ggh_[_kkf_jlb_kZfZihk_[_[_kieh^gZb[_ahljZ^gZ^ey
wlhc\_jug_fh`_l[ulvgbdZdhcaZ^Zqb`bagbbkZfh_emqr__ihkdhj__mf_j_lvkf_jlvxhl^_eblv
^mrmhll_eZmclbbafbjZL_hjby_kl_kl\_ggh]h[_kkf_jlby\_^_ldZiheh]bbkZfhm[bckl\ZGh
\_ebdZyaZ^ZqZ`bagbij_^klhbl\lhfkemqZ__keb[_kkf_jlb_fh`_l[ulvebrvj_amevlZlhf
fbjh\h]hkiZk_gby_kebfhybg^b\b^mZevgZykm^v[ZaZ\bkblhlkm^v[ufbjZbq_eh\_q_kl\Z_keb
^eykiZk_gbyfh_]h^he`gh[ulvm]hlh\e_gh\hkdj_k_gb_iehlbLh]^Zgm`gh`blvZg_mfbjZlv
iehlbml\_j`^Z_lkfuke`bagb\wlhffbj_kfukefbjh\hcbklhjbbhijZ\^u\Z_lfbjh\mx
dmevlmjmQlh[uaZkem`blv[_kkf_jlb_gm`gh`blvZg_mfbjZlvgm`ghgZa_fe_\a_fghc
q_eh\_q_kdhcbklhjbbkh\_jrblv^_ehkiZk_gbygm`ghk\yaZlvk_[ykbklhjb_c\k_e_gghcb^lbd
�\hkdj_k_gbxml\_j`^Zlviehlv\__g_le_gghklbh^mohl\hjylv__mZebklbq_kdbckibjblmZebafg_
fh`_lijbagZlvkfukeZ`bagbbkfukeZbklhjbb^eyg_]h\u]h^g__dZdfh`ghkdhj_crZykf_jlv
_kl_kl\_gguci_j_oh^\^jm]hcemqrbcfbjGhj_eb]byOjbklZ\lZdhc`_f_j_kibjblmZebklbqgZ
��\dZdhcbfZl_jbZebklbqgZ@ey\hklhqguo\_jh\Zgbc\f_l_fikbohaiehlvq_eh\_dZg_bf__l
gbdZdh]hagZq_gby^mrZq_eh\_dZfh`_li_j_clb\dhrdmbihlhfmg_lkfukeZ`bagbkfukeZ
a_fghcbklhjbblZddZdkfukewlhll_kghk\yaZgkml\_j`^_gb_f[_amkeh\gh]hagZq_gbyiehlb
AZ^ZqZbg^b\b^mmfZb\k_e_gghc\lhfqlh[ubae_qblvkyhl[he_agbhqbklblvk\h_l_eh
ih^]hlh\blviehlvd\_qghklbZg_\lhfqlh[u`^Zlv_kl_kl\_ggh]hi_j_oh^Z\^jm]b_nhjfu
kms_kl\h\ZgbybgZ^_ylvkygZhl^_e_gb_^mrbhll_eZiml_fkf_jlbLhevdhj_eb]byOjbklZ
�hkfukeb\Z_ldhkfbq_kdh_agZq_gb_q_eh\_q_kl\Z@
GhjZkijyL\hjpZbl\hj_gbyg_fh`_l[ulvij_djZs_gZbjZaj_r_gZk\h[h^hcl\hj_gbylZddZd
k\h[h^ZwlZml_jygZ\]j_ohiZ^_gbbQ_eh\_q_kl\hbaZgbfb\_kvfbjihjZ[hs_guaehfihibeb\h
\eZklvg_h[oh^bfhklbgZoh^ylky\ie_gmm^bZ\heZK\h[h^Z[ueZkhagZgZl\hj_gb_fg_dZdghjfZ
[ulbyZdZdijhba\hedZdg_qlh[_ajZaebqgh_b[_kij_^f_lgh_k\h[h^ZihqmyeZkvl\ZjvxdZd
k\h[h^ZhlZg_k\h[h^Z^eybihiZeZ\k_lbe`bjZkl\hjbeZkv\g_h[oh^bfhklbIhke_
]j_ohiZ^_gbyq_eh\_dg_fh`_lm`_k\h[h^ghk\hbfb_kl_kl\_ggufbq_eh\_q_kdbfbkbeZfb
kiZklbkv\_jgmlvkydi_j\hbklhqgbdm[ulbylZddZdg_k\h[h^_gm`_ijbjh^Z_]hbkihjq_gZ
ihjZ[hs_gZklbob_caeZgZiheh\bgmi_j_reZ\kn_jmg_[ulbyK\h[h^Z^he`gZ[ulv\ha\jZs_gZ
q_eh\_q_kl\mbfbjmZdlhf[h`_kl\_gghc[eZ]h^Zlb\f_rZl_evkl\hfkZfh]h;h]Z\km^v[ufbjh\hc
bklhjbbIjhfuk_e;h`bcbhldjh\_gb_;h`b_\fbj_g_gZkbeb_gZ^q_eh\_q_kl\hfZ
hk\h[h`^_gb_q_eh\_q_kl\ZhljZ[kl\ZmaeZ\ha\jZs_gb_ml_jygghck\h[h^ug_nhjfZevghc
k\h[h^uhlkh\_jr_ggh]h[ulby k\h[h^ug_[ulby\fZfZl_jbZevghck\h[h^u^eykh\_jr_ggh]h
[ulby k\h[h^gh]h[ulby\f\ukr_fkfuke_k\h[h^gZebrvq_eh\_q_kdZyijbjh^Zkh_^bg_ggZyk
[h`_kdhch[h`_ggZyhliZ\rZyhl[h`_kdhcbh[h`_kl\b\rZyk_[yhgZihjZ[hs_gZ
g_h[oh^bfhklb_kl_kl\_ggh]hihjy^dZbh[_kkbe_gZFh`_leb^blykf_jlbkiZklbkvbkiZklbfbj
�kh[kl\_ggufbkbeZfb"eyj_eb]bhagh]hkhagZgbyykghqlh^he`gZ[ulvkha^ZgZdhkfbq_kdZy
\hafh`ghklvkiZk_gbyq_eh\_q_kl\h^he`ghhieh^hl\hjblvky[h`_kl\_gghc[eZ]h^Zlvx\fbj_
^he`_gkh\_jrblvky[h`_kl\_ggucZdlbkdmie_gbyih[_^ugZ^]j_ohfbklhqgbdhfjZ[kl\Z
ih[_^uihkbe_k\h_cjZ\ghcjZaf_jZfkh^_yggh]hij_klmie_gbyQ_eh\_q_kl\hkZfhihk_[_g_
fh`_lbkdmiblv]j_oZlZddZd`_jl\Z_]hbdjh\Z\Zy_]hfmdZg_jZ\gZij_klmie_gbx
[h]hhlklmigbq_kl\ZbkZfhhghg_fh`_lijhklblvk_[_]j_oZBkdmie_gb_l\hj_gbyhk\h[h`^_gb_
hl]j_oZbkiZk_gb_kh\_jrZ_lkyg_keZ[ufbbihjZ[hs_ggufbq_eh\_q_kdbfbkbeZfbg_
_kl_kl\_ggufbkbeZfbbfbklbq_kdhc^bZe_dlbdhcLjhbqghklbkh_^bgyxs_cL\hjpZbl\hj_gb_
ij_h^he_\Zxs_cljZ]_^bxk\h[h^u]j_oZG_evayhkfukeblvfbjZbfbjh\mxbklhjbxihfbfhb^_b
Ljhbqghklb;h`_kl\Zg_h[oh^bfhihklZ\blv\p_glj_fbjh\hcljZ]_^bbEh]hkBklhjbyfbjZ
aZqZeZkv\^bZe_dlbd_Ljhbqghklbb\g_cebrvij_^\_qghjZaj_rZ_lkyB^_y?^bgh]h;h]Zbeb;h]Z
HlpZkZfZihk_[_g_^_eZ_lihgylgufgbjZkiZ^f_`^ml\hj_gb_fbL\hjphfgb\ha\jZll\hj_gby
ijhp_kkZ^_eZ_l_]hgZf[ebadbfb^eygZkhkfuke_ggufkZfZ[h`_kl\_ggZy^bZe_dlbdZb^_Zevgh
ijhl_dZxsZy\i_j\hgZqZevghf;h`_kl\_qm_lkygZfbdZd^jZfZk^jZfZlbq_kdbfb^_ckl\mxsbfb
ebpZfbbihklZkyfbLjhbpu
Fbjkhl\hj_g;h]hfq_j_aEh]hkq_j_aKfukeq_j_ab^_xkh\_jr_gkl\Zl\hj_gbyij_^\_qgh
ij_[u\Zxsmx\;h]_bjZ\gmx?fmih^hklhbgkl\mB^_yEh]hkZ[ueZm`_khagZgZ]j_q_kdhc
nbehkhnb_ckh_^bgbeZkvk\_lohaZ\_lgufbqZygbyfbF_kkbbbklZeZhkgh\hcojbklbZgkdhc
&#xg;&#xZq;&#xZe;&#x_;&#x[u;&#xeh;&#xK;&#xeh;&#xh;&#x; ;&#xKe;&#xhh;&#x[;&#xue;&#xh;&#xm;&#x;h;&#x]Z;&#x;&#xKe;&#xh;&#xh;&#x[u;h;&#x;;&#xh];&#x;f_lZnbabdbgZqZe_[uehKeh\hbKeh\h[uehm;h]ZbKeh\h[ueh;h]@wlbokeh\Zo
_\Zg]_ebklZBhZggZkdZaZeZkv\kyijZ\^Z]j_q_kdbof_lZnbabdh\b\_lohaZ\_lguoijhjhdh\Eh]hk
Kfukel\hj_gbyKeh\h[ueh\gZqZe_Keh\hwlh[ueh\;h]_bKeh\h[ueh;h]hfM;h]Z^\h_
�^_l_c^blyEh]hkb^blyfbjblyEh]hkkh\_jr_ggh_jZ\gh_Hlpmih^hklhbgkl\mklhev`_
[h`_kl\_ggh_dZdbKZfHl_p^blywlh_klvl\hj_gb_dZddhkfhkdZdb^_y[ulbydZdbfhgh
�^he`gh[ulvblyfbjg_kh\_jr_ggh_g_jZ\gh_Hlpmih^hklhbgkl\mg_hkms_kl\e_ggZyb^_y
[ulby[ulb_kf_rZggh_kg_[ulb_fEh]hkKug;h`bc_klvkfukel\hj_gby[h`_kl\_gguc
ieZgl\hj_gbyb^_ZevgZyghjfZ_]h[ulbyEh]hkKug;h`bc_klvij_^\_qgucghkbl_ev
kh_^bg_gghklbL\hjpZkl\hj_gb_fex[\bkh_^bgyxs_c;h`_kl\hkq_eh\_q_kl\hfHg
;h`_kl\_ggucihkj_^gbdf_`^mHlphfb^blyl_xfbjhf\hkklZ\rbfgZHlpZbhliZ\rbfhlG_]h
;h]Hl_pihlhfmbl\hjblfbjqlhmG_]h_klvKugqlh\G_fij_[u\Z_l[_kdhg_qgZyEx[h\v\h
bfyKugZHg\uau\Z_lij_^\_qgufZdlhfbag_^jk\hbol\hj_gb_M;h]Z_klvKugEh]hkKug
Ex[h\vbHgl\hjblfbjhkms_kl\eyyiheghlm[ulby\ex[\bbkfuke_:[khexlgh_[ulb_
g_fukebfh[_al\hj_gbybag_]hlh]h[ulbydhlhjh_[ueh[ubfex[bfhbex[beh[u_]hdhlhjh_
hkms_kl\eyeh[u_]hb^_x_]hEh]hkKug;h`bc\lhjh_ebphLjhbpub_klvg_ba[_`ghklvZdlZ
l\hj_gbyb_klvb^_yfbjZkh\_jr_ggh]hdhkfhkZfbklbq_kdhc^bZe_dlbd_Z[khexlgh]h[ulby
aZdexq_gZg_ba[_`ghklvl\hj_gbydZd^_eh[h`_kl\_gghcex[\bf_`^mHlphfbKughf]em[bg_
l\hj_gbyaZjh^beky]j_oq_jlul\hj_gbybkdZabebkvaehfg_hkms_kl\beZkv\g_fkh\_jr_ggZy
b^_y;h]Zg_l\g_flhcex[\bd;h]mdhlhjZylhevdhb^_eZ_l[ulb_ihegufbkh^_j`Zl_evgufGh
]j_oihlhfmbkdmiey_lkybfbj^blyihlhfmbf__lhijZ\^Zgb_qlh\g_fjh`^Z_lkykh\_jr_ggh_
[h`_kl\_ggh_jZ\gh_Hlpm^blyOjbklhkqlh\g_fy\ey_lkyEh]hk\hiehlbbijbgbfZ_lgZk_[y
]j_obfbjZqlh^blyOjbklhk`_jl\m_lkh[hc\hbfykiZk_gby^blylbfbjZBbkmkbaGZaZj_lZb
[uebklhjbq_kdbfdhgdj_lgufy\e_gb_fKugZ;h]ZEh]hkZKfukeZl\hj_gbyFbj[uekhl\hj_g
\hbfyOjbklZqlh[uhg[ueih^h[_gOjbklmwlhfmh[jZamDhkfhkZy\e_gghfm\ebqghklb
Ojbklhk\hr_e\l\hj_gb_\hiehlbeky\g_fqlh[u\_jgmlv_]hdL\hjpmqlh[uh[h`blv
q_eh\_q_kdmxijbjh^m[h`_kl\_ggmxihb^__L\hjpZghklZ\rmx]j_oh\ghcihke_k\h_]h
hliZ^_gbyex[\bjh^behkvl\hj_gb_q_j_aEh]hkhghkhl\hjbehkv\ex[\b`_q_j_aEh]hkhgh
^he`gh\hkkh_^bgblvkykL\hjphfhkms_kl\blvk\hxb^_xk\hckfukeOjbklhk_klvlZbgkl\_gguc
ijbfbjbl_evq_eh\_q_kdhck\h[h^uk[h`_kl\_ggufnZlmfhfHglZk\h[h^gZyex[h\vl\hj_gby
dhlhjZyml\_j`^Z_l[ulb_\L\hjp_Ijbihkj_^gbq_kl\_OjbklZfbjkiZkZ_lkyKbehc
[h`_kl\_gghcex[\bOjbklhk\ha\jZsZ_lfbjmbq_eh\_q_kl\mmljZq_ggmx\]j_o_k\h[h^m
hk\h[h`^Z_lq_eh\_q_kl\hbaie_gZ\hkklZgZ\eb\Z_lb^_ZevgucieZgl\hj_gbymkugh\ey_lq_eh\_dZ
;h]mml\_j`^Z_lgZqZeh[h]hq_eh\_qghklbdZdhgh^Zgh\b^__dhkfhkZBklhjbyq_eh\_q_kl\ZgZ
a_fe_ijbh[j_lZ_lkfukeihlhfmqlh\p_glj__y\ey_lkyOjbklhkKfukel\hj_gby;_aKugZ
khl\hjbehkv[uKug;h]Zb_klv[h`_kl\_ggh_b^_Zevgh_Z[khexlghkh\_jr_ggh_gZqZeh
q_eh\_qghklb[h]hkugh\kl\Zex[ys_]hHlpZbHlphfex[bfh]hGhfbklbq_kdZy^bZe_dlbdZ
aZ\_jrZ_lkyebrv\ljhbqghklb
�Lj_lv_EbphLjhbpu_klvhkms_kl\e_ggh_aZklmigbq_kl\hOjbklZaZfbjK\mo_klv
kbgl_lbq_kdbcfhf_gl\fbklbq_kdhc^bZe_dlbd_hkms_kl\e_ggh_dhkfbq_kdh_kiZk_gb_
�hkms_kl\e_ggh_h[h`_gb_q_eh\_q_kl\ZbfbjZkh[hjgh_\ha\jZs_gb_l\hj_gbydL\hjpmK\mo
_klvghkbl_evkh[hjgh]h[h`_kl\_ggh]hgZqZeZkh[hjghcex[\b\hkklZgZ\eb\Zxs_c_^bgkl\h
�fbjh\hc^mrbQ_j_aK\moZijhgbdZ_lOjbklhk\l_ehq_eh\_q_kl\Zq_j_aLj_lv_]hlZbgkl\_ggh
ij_l\hjy_lky;h]hq_eh\_d\;h]hq_eh\_q_kl\hJZa^_e_gb_gZHlpZbKugZ\ehg_;h`_kl\Z
�kbgl_abjm_lkyijbfbjy_lky\mo_Fbklbq_kdZy^bZe_dlbdZZ[khexlghbij_^\_qghaZ\_jrZ_lky\
Lj_lv_f\Lj_o?kebKug;h`bc_klvEh]hk[ulbyKfuke[ulbyb^_ykh\_jr_ggh]hdhkfhkZlh
�mo_klvZ[khexlgZyj_ZebaZpbywlh]hEh]hkZwlh]hKfukeZ\hiehs_gb_wlhcb^_bg_\ebqghklbZ
�\kh[hjghf_^bgkl\_fbjZ_klvh[h`_ggZy^hdhgpZ^mrZfbjZ;_amoZg_[ueh[uP_jd\b
[h`_kl\_gghck\yab\k_]hfbjZk;h]hf?keb[_aOjbklZEh]hkZbklhjbyfbjZg_bf_eZ[ukfukeZb
�hijZ\^Zgbylh[_aK\moZ\bklhjbbfbjZg_[ueh[ukh[hjgh]h^_ckl\byIjhfukeZg_[ueh[u
hl[e_kdZ;h`_kl\ZgZ\k_fqlhl\hjblky\bklhjbb\h\k_e_gkdhcdmevlmj_\h[s_kl\_gghklbg_
[ueh[udhkfbq_kdh]h_^bgkl\Zq_eh\_q_kl\Z?kebOjbklhkkh\_jrbeZdlbkdmie_gbyfbjZ
�hk\h[h^behl\eZklb]j_oZkha^ZelZbgkl\_ggucfhklf_`^ml\hj_gb_fbL\hjphflhK\mo
\hkklZgZ\eb\Z_ll\hj_gb_ihb^__;h]ZihEh]hkmkh[hjghml\_j`^Z_l[ulb_\;h]_kh[bjZ_l
�jZahj\Zggu_bihjZ[hs_ggu_]j_ohfqZklbl\hj_gbymo_jZkdju\Z_lkylZcgZl\hj_gbyaZdjulZy
]j_ohfbij_klmie_gb_fkh[hjghml\_j`^Z_lky[ulb_\k_ob\k_]h\ex[\bHl_p\ha\jZsZ_lk_[_
��l\hj_gb_q_j_aKugZZKugij_[u\Z_l\l\hj_gbbq_j_amoZmo_hldju\Z_lky\gh\vlhqlh
hldju\Zehkvm`_b\Hlp_ghhkfuke_ggh_Kughfbh[gZjm`b\Z_lky_^bgkl\hblh`^_kl\hHlpZb
KugZL\hj_gb_dZd[uijhoh^blq_j_aljbfhf_glZfbklbq_kdhc^bZe_dlbdbb^hklb]Z_l
kh\_jr_gkl\Zkh]eZkgh]hkb^__cL\hjpZehg_Z[khexlgh]h[ulby\I_j\h;h`_kl\_
kh\_jrZ_lkyij_^\_qgh\_kvijhp_kkfbklbq_kdhc^bZe_dlbdbjZa^_e_gb_HlpZbKugZb
�ijbfbj_gb_\mo_Lhl`_^bZe_dlbq_kdbcijhp_kkkh\_jrZ_lky\l\hj_gbbghlZbgkl\_ggh
�hljZ`_ggufbklhjbyfbjZijhoh^blwihobHlpZKugZbmoZh\k_f\fbj__klvhijhdbgmlZy
hljZ`_ggZyljhbqghklvGh^bZe_dlbdZZ[khexlgZylmli_j_oh^bl\^bZe_dlbdmhlghkbl_evgmx
h]jZgbq_ggmx\j_f_g_fb\k_fbdZl_]hjbyfbg_cKugfh`_ldZaZlvkyijhlb\hiheh`gufHlpm
g_cgbqlhg_^Zgh\iheghl_baZ\_jr_gghklblZddZdiheghlZbaZ\_jr_gghklvfh]ml[ulv^Zgu
ebrv\dhgp_fbjZEbqghklvlZcgZh^gh]h[jZdlZcgZ^\mop_jdh\gh_h[s_kl\hlZcgZ
lj_o
J_eb]bhaguckfukewlhc^bZe_dlbdbbklhjbbbkhklZ\ey_lfhxl_fm^eydhlhjhcymklZgZ\eb\Zx
�j_eb]bhaghnbehkhnkdb_ihkuedbh]fZlbq_kdh_[h]hkeh\b_^he`ghmklmiblvf_klhj_eb]bhaghc
�nbehkhnbbh]fZluhldjh\_ggu_bklbgu\_jug_l_hjbbg_mq_gbyg_f_lZnbabdZg_
[h]hkeh\b_WlhnZdlubklbgu`bagbGh^h]fZluj_eb]bhagh]hhldjh\_gbyfh]ml[ulv
�iblZgb_fj_eb]bhaghcnbehkhnbbagZq_gb_dhlhjhchljbpZlv[ueh[ufjZdh[_kb_fh]fZlu
�hldjulu^_ckl\b_fK\moZgZ\k_e_gkdbokh[hjZoghbkoh^ybagbofh`ghjZkdjulvp_evgmx
�kbkl_fm]ghabkZmo^urbl]^_ohq_lb]ghklbq_kdbc^Zj\_ebdbonbehkhnh\bfbklbdh\[ue^Zj
[hevrbc]ghklbq_kdbc^Zjq_fmk\yluoWlh^Zjhkh[uc=em[hdbfij_^klZ\ey_lkymq_gb_
�F_ckl_jZWdd_jlZ@hI_j\h;h`_kl\_ *RWWKHLW\fdhlhjh_]em[`_bbagZqZevg__;h]Z *RWW\f
I_j\h;h`_kl\_dhlhjh_\ur_\k_oEbpLjhbpubk\yaZgghckgbfb^bZe_dlbdbij_^\_qghb
Z[khexlghij_h^he_\Z_lky\kydZyZglbghfbqghklvihhlghr_gbxdG_fmbkq_aZ_l^Z`_kZf\hijhk
h[ulbbbg_[ulbbGhhI_j\h;h`_kl\_gbq_]hg_fh`_l[ulvkdZaZghhghg_\ujZabfh
hlghr_gb_dg_fmm`_k\_joj_eb]bhaghkZfhj_eb]bhagh_hlghr_gb_bkq_aZ_llZf]^_
�ij_djZsZ_lky^jZfZ^_ckl\mxsboebp^jZfZHlpZKugZbmoZb\k_oebpl\hj_gbyJ_eb]by
^jZfZlbqgZfh`_l[ulvebrvmebpZbebrvihhlghr_gbxdebpmbihlhfm\hafh`gZebrv
�j_eb]byHlpZKugZbmoZH[uqgh_khagZgb_kh_^bgy_lI_j\h;h`_kl\hk;h]hfHlphfgh\_^v
;h]Hl_p_klvh^ghbaebpfbklbq_kdhc^bZe_dlbdb_klv^_ckl\mxs__ebphj_eb]bhaghc^jZfuZ
I_j\h;h`_kl\he_`blih^bgZ^wlhc^bZe_dlbdhcg_mqZkl\m_l\^jZf_\dZq_kl\_ebpZI_j\h
;h`_kl\h_klvK\_joKms__\G_f^ZghZ[khexlgh_lh`^_kl\h?^bgh]hbLjhbqgh]hhghg__klv
h^bgbaLj_oih^h[gh;h]mHlpmL_i_jv\hijhkhijhbkoh`^_gbbaeZij_^klZ\ey_lkygZf\bghf
k\_l_DZl_]hjbbaeZb]j_oZijbf_gbfuebrvd^jZf_fbklbq_kdhc^bZe_dlbdbebrvd
^jZfZlbq_kdhfm^_ckl\bxLj_oEbp;h`_kl\ZbbohljZ`_gghc^bZe_dlbdb\bklhjbbl\hj_gby
KZfZijh[e_fZaeZZggmebjm_lky\ijbf_g_gbbd:[khexlghfm;h`_kl\mdI_j\h;h`_kl\m
Ihbklbg_\?]h]em[bg_g_lhevdhaehg_jh`^Z_lkyghbgb\dZdhfkfuke_g_ij_[u\Z_lb_]hg_
h]jZgbqb\Z_lQZklbqgZybklbgZiZgl_bafZbaZdexq_gZ\wlhfi_j\hhsms_gbbI_j\h;h`_kl\ZGh
eh`viZgl_bklbq_kdh]hkhagZgby\lhfqlhhghkf_rb\Z_l\k_kh\k_fg_hlebqZ_lL\hjpZhl
l\hj_gbyg_agZ_lbklbguhLjhbqghklbg_qm\kl\m_lfbklbq_kdhc^bZe_dlbdb[ulbyb
kh\_jrZxs_cky\g_c^jZfukEbpZfbIZgl_bafj_eb]bhagh[_kieh^gh_gZkljh_gb_mfZb
�k_j^pZbihlhfme_]dhi_j_oh^bl\Zl_bafmZebafkh\k_fm`h]jZgbq_ggh_fbjhhsms_gb_b
ijhklhhl\hjZqb\Z_lkyhlhdhgqZl_evgh]hj_r_gbyijh[e_fuaeZJ_ZevgZyj_eb]byfh`_l[ulv
hkgh\ZgZebrvgZLjb_^bgkl\_Ze_`Zs__ih^wlhcLjhbqghklvxi_j\hgZqZevgh__^bgkl\h_klv
ebrvij_^_ehdhlhjhfgbq_]hm`_g_evaykdZaZlvgbq_]h^Z`_g_evayihqm\kl\h\Zlvdhgdj_lgh
Nhjfmebjmxj_eb]bhagu_ij_^ihkuedbnbehkhnbbbklhjbbhkgh\_bklhjbbfbjZe_`blaeh
i_j\hjh^guc]j_o^h\j_f_gbkh\_jr_ggucWlbf^ZgZaZ^ZqZbklhjbbk_fhgZ^ubadhlhjuo
khklhbll\hj_gb_kZfbba[jZebk\hxkm^v[m\fbj_k\h[h^ghhij_^_ebebk_[yd[ulbx\fbj_
ih^qbg_gghfg_h[oh^bfhklbble_gbxFgh`_kl\_gghklviexjZevghklvl\hj_gbyihl_jyeZ
_^bgkl\hp_gljZbg^b\b^mZevgh_g_h[j_ehkvAZ^ZqZbklhjbbg_\ih[_^_gZ^kljZ^Zgb_fb
g_kqZklv_f j_amevlZlhf\fZ\l\hjq_kdhcih[_^_gZ^aehfb]j_dhf bklhqgbdhf\fKms_kl\h\Zgb_
aeZ\fbj_g_lhevdhg__klvZj]mf_gl\ihevamZl_bafZg_lhevdhg_^he`gh\hkklZgZ\eb\Zlvijhlb\
;h]Zghbijb\h^bldkhagZgbx\ukr_]hkfukeZ`bagb\_ebdhcaZ^Zqbfbjh\hcbklhjbbGZqZeh
aeZbh[jZa^bZ\heZg__klvkZfh[ulgZykbeZdhgdmjbjmxsZyk;h]hfZdZjbdZlmjZ[ulby^mo
g_[ulby
�\fH;BKLHJBBFBJ:HOJBKL:H?LOHFA:?L?BYAUQ?KL?
HliZ\rbchl;h]Zfbj\k_`_khojZgbekGbffbklbq_kdmxk\yavohlybih\j_`^_ggmx;h]
ijhfurey_lhk\h_fl\hj_gbbhldju\Z_ll\hj_gbxbklbgmhk_[_ml_jyggmxbaZdjulmx
i_j\hjh^guf]j_ohfkhh[sZ_ll\hj_gbx[eZ]h^Zlvdhlhjmxkh[kl\_ggufbmkbebyfbhghg_fh]eh
[u^h[ulvI_j\hgZqZevgh;h]hldju\Z_lkyq_eh\_dm\ijbjh^_\l\hjq_kdbokbeZo[ulbyiheguo
^jh[blky\q_eh\_q_kdhfkhagZgbbb\hkijbgbfZ_lkyebrvfbnheh]bq_kdb^hojbklbZgkdbo
j_eb]byo;h][ue^Ze_dbfbkljZrgufbeblZdaZlmfZgb\ZekykeZ[hklvxq_eh\_q_kdh]haj_gbyqlh
�\b^_eky\nhjf_fgh]h[h`byhfbjZb^h\j_f_gbijhbahrehhliZ^_gb_hl;h]Z\fbj_b\h
\j_f_gbijhbkoh^bl\ha\jZs_gb_d;h]mghg_ihijyfhcebgbb
Q_eh\_dml\_j`^Z_lky\k\h_fk\h_\hebbb\eZqblijbjh^gh_kms_kl\h\Zgb_ih^\eZklgh_
g_h[oh^bfhklbbkf_jlbBklhjbyfbjZijhl_dZ_l\khklhygbbjZkiZ^Z\k_oqZkl_cbbo\aZbfghc
kdh\ZgghklbQ_eh\_d\ihl_ebpZk\h_]h^h[u\Z_loe_[k\hcbaijhdeylhca_feb`_gZq_eh\_dZ
jh`^Z_l\fmdZoq_eh\_db`_gZ_]hmfbjZxlkjhdh\hcg_ba[_`ghklvxbjh`^Zxlkf_jlgh_
Q_eh\_dihr_eihimlbafbyk\h[h^ghba[jZek_[_wlhlimlvb^he`_g^hdhgpZbkiulZlv
ihke_^kl\by[h]hhlklmigbq_kl\ZQ_eh\_d\\_j]ky\klbobxa\_jbgh]hoZhkZbfmqbl_evghc
bklhjb_cljm^h\ufjZa\blb_f^ebl_evgufijhp_kkhfl\hjq_kl\Z^he`_g\uclbbawlh]ha\_jbgh
oZhlbq_kdh]hkhklhygbyhq_eh\_qblvkyklZlv\h\_kvk\hcjhklhk\h[h^blvkybaie_gZ^eygh\h]hb
hdhgqZl_evgh]hba[jZgbyk_[_[ulby\;h]_bebg_[ulby\g_;h]ZIjhp_kkbklhjbbg__klv
ijh]j_kkbjmxs__\ha\jZs_gb_q_eh\_q_kl\Zd;h]mihijyfhcebgbbdhlhjh_^he`ghaZdhgqblvky
kh\_jr_gkl\hfwlh]hfbjZijhp_kkbklhjbb^\hckl\_ghg_klvih^]hlh\e_gb_ddhgpm\dhlhjhf
^he`gh[ulv\hkklZgh\e_ghl\hj_gb_\k\h_cb^__\k\h_fkfuke_hk\h[h`^_ghbhqbs_gh
q_eh\_q_kl\hbfbj^eyihke_^g_]h\u[hjZf_`^m^h[jhfbaehfbklhjbq_kdhckm^v[_
q_eh\_q_kl\Zg_baf_gghkhimlkl\m_l_fmIjhfuk_e;h`bc\bklhjbb_klvkn_jZ
i_j_dj_sb\Zxs_]hkykh_^bg_gbyq_eh\_q_kl\Zk;h`_kl\hf_klvfbklbq_kdZyp_jdh\v\dhlhjhc
\hkklZgZ\eb\Z_lkyq_eh\_q_kl\h\k\h_ck\h[h^_b^hklhbgkl\_dhlhjZyij_^mij_`^Z_l
hdhgqZl_evgmx]b[_evq_eh\_dZih^^_j`b\Z_l_]h\fbgmlum`ZkZbi_j_oh^ys_]h\k_]jZgbpu
kljZ^ZgbyKfuke^hojbklbZgkdhcbklhjbb\lhfbaZdexqZekyqlh[uijb\_klba_fexb
q_eh\_q_kl\hdOjbklmih^]hlh\blvfbjh\mxihq\m^eyijbgylbyq_eh\_q_kl\hfOjbklZ_lobc
AZ\_lbijhjhdbyauq_kl\hb]j_q_kdZynbehkhnby\hklhqgu_j_eb]bbbZglbqgZydmevlmjZ\k_
wlh[uehiml_fdOjbklm\k_fbjghcih^]hlh\dhcihq\u^eyy\e_gbyEh]hkZ\hiehlbQ_eh\_q_kl\h
^he`gh[uehijhclb\k_klZ^bbi_j\hgZqZevgh]h_kl_kl\_ggh]hhldjh\_gbyi_j_`blvyauq_kdbc
ihebl_bafbg^bckdh_fbjhhljbpZgb_bbm^_ckdh__^bgh[h`b_^he`gh[ueh^hklb]gmlv\ukrbo
klmi_g_cnbehkhnkdh]hkZfhkhagZgby\=j_pbbbkh\_jrblvihegu_ij_^qm\kl\bc]j_q_kdb_
fbkl_jbb^he`gh[uehmkljhblvkyjbfkdh_\k_fbjgh_pZjkl\hh[t_^bgyxs__q_eh\_q_kl\h\
fbjh\hcdmevlmj_qlh[ufbjkhaj_e^eyy\e_gbyOjbklZqlh[ulhkdmxs__`Z`^ms__q_eh\_q_kl\h
m\b^_ehEh]hk\hiehlbk_dmevlmju^j_\g_]hfbjZbf_eb\wlhf^_e_k\hxfbkkbx
kms_kl\h\Zgb_bobf_ehj_eb]bhaguckfuke
hkgh\_^j_\gbo^hojbklbZgkdboj_eb]bcbyauq_kl\Zb_loh]hAZ\_lZe_`ZeZb^_y`_jl\u
`Z`^Zbkdmie_gbyiml_fdjh\Z\uo`_jl\hijbghr_gbcihlj_[ghklvmfbehklb\blv[h`_kl\h
djh\Z\hc`_jl\_;h]mb[h]ZfkdZau\Zehkvhsms_gb_i_j\hjh^gh]h]j_oZohly[ubg_hkhagZggh]h
bg_ba[_`ghklvbkdmie_gbywlhcdjh\Z\hc`_jl\hcFbkl_jbydjh\Z\h]h`_jl\hijbghr_gby^he`gZ
[ueZkh\_jrblvkyqlh[uijhbahrehkh_^bg_gb_q_eh\_dZk;h`_kl\hfM;h`_kl\Zgm`gh[ueh
djh\vxdmiblvfbehklvbkgbkoh`^_gb_;h`_kl\hdZaZehkvkljZrgufb^Ze_dbfG_lhevdh[h]b
yauq_kl\Zghb;h]_loh]hAZ\_lZkljZr_gb]jha_ghgfklblbdZjZ_lhgg_agZ_lihsZ^uhg
lj_[m_ldjh\bg_lhevdh`b\hlguoghbex^_cM`Zkwlhle_`Zeg_\ijbjh^_;h`_kl\ZZ\l\Zjghc
Kh\_jrb\ij_klmie_gb_[h]hhlklmigbq_kl\Zq_eh\_dg_fh]m`_\b^_lv;h]Zhghke_ie_g;h]
hl^Zey_lkyhlg_]hgZ[_kdhg_qgh_jZkklhygb_b^_eZ_lky^eyg_]hkljZrguf_lohfAZ\_l_b
yauq_kl\_;h]hldju\Z_lkyq_eh\_dmdZdKbeZghhg_s_g_Hl_pex^bkhagZxlk_[yg_^_lvfb
;h]ZZjZ[Zfbhlghr_gb_d;h]mhkgh\Zghg_gZex[\bbk\h[h^_bgZgZkbebbbmkljZr_gbb
yauq_kl\_[uehih^ebggh_hldjh\_gb_;h`_kl\Zlhqg__hldjh\_gb_fbjh\hc^mrbghhldju\ZeZkv
lZfebrv[_kdhg_qgZy[h`_kl\_ggZyfhsvkfukehklZ\Zeky_s_aZdjulufbj_eb]byex[\b_s_g_
y\beZkv\fbjLhevdh\_lohaZ\_lgu_ijhjhdb\ha\ukbebkvgZ^j_eb]b_cdjh\Z\hc`_jl\ub
khagZgb_bohk\_lbehkv]jy^ms_cj_eb]b_cex[\bb[_kdjh\ghc`_jl\ulhevdh]j_q_kdb_
nbehkhnufm^j_pugZqZebijhaj_\ZlvEh]hkaZ[_kkfuke_ggufbkbeZfbijbjh^uEbeZkvdjh\v\
yauq_kdhffbj_mfbehklb\eyehkv[h`_kl\h`_jl\hc\kZfuojZaghh[jZaguonhjfZoghbkdmie_gb_
g_kh\_jrZehkvgZ^_`^ZgZkiZk_gb_gZ\_qgmx`bagvg_y\eyeZkvGbh^gZ^j_\gyyj_eb]bygb
yauq_kl\hgb[jZfZgbafgb^Z`__lobcAZ\_lg_[ueZ_s_j_eb]b_ckiZk_gbygb\h^ghcba
^hojbklbZgkdboj_eb]bcg_[uehh[_lh\Zgbyh\hkklZgh\e_gbbl\hj_gby\b^_Zevghfdhkfhk_h
\k_h[s_f\hkdj_k_gbbh\_qghcbiheghc`bagbGb\h^ghcbawlboj_eb]bcg_lhevdhg_[ueh
gZ^_`^ugZkiZk_gb_ebqghklbghg_[ueh^Z`_khagZgby[_amkeh\gh]hagZq_gbyebqghklbFgh]h
]h\hjylh`bag_jZ^hklghklb]j_q_kdhcj_eb]bbh\_k_ehfHebfi_ghg_^hklZlhqghkhagZxlm`Zk
wlhc\_k_ehklbb`bag_jZ^hklghklb=j_q_kdZyj_eb]by[_agZ^_`gZ\g_cg_lkiZk_gbyhgZ[ueZ
�Zihn_hahffh]ms_kl\_gguokbeijbjh^ubh[h`_kl\e_gb_fkeZ[uokbeq_eh\_q_kdboey
]j_q_kdh]hj_eb]bhagh]hkhagZgbyfbj[ue[_kkfuke_ggufdjm]h\hjhlhfb]jZxsbokbeijbjh^ub
g_[uehgbdZdh]hjZaj_r_gbywlhcb]jugbdZdh]hbkoh^ZgbdZdhcgZ^_`^u^eyq_eh\_q_kdh]h
ebpZ=j_q_kdZyj_eb]byijb\_eZZglbqgmxdmevlmjmd[_aukoh^ghclhkd_dmgugbxbfjZdm
dhlhjucho\Zlbe\_kvfbj\wihomy\e_gbyOjbklZLhevdhhl^_evgu_nbehkhnuijh\b^_eb?^bgh]h
;h]Zbij_^qm\kl\h\Zebj_eb]bxkiZk_gby_lohfAZ\_l_kZfZb^_y[_kkf_jlby[ueZf_jl\hcb
`mldhcg_[uehgZ^_`^ugZ\hkdj_k_gb_baZ^Zqbkgbfk\yaZgghcEbrvih\bgh\_gb_;h]mkbe_
kfy]qZehm`Zk`bagbLhevdhijhjhdbkhagZ\Zebqlh\fbjb^_lj_eb]bykiZk_gbyj_eb]by
\hkdj_k_gbyb\_qghc`bagbj_eb]bbBg^bb[ueZkhagZgZ]j_oh\ghklvb[_kkfuke_gghklv[ulby
bg_ba[_`ghklvfbjhhljbpZgbyghkiZk_gbyb\hkdj_k_gbyg_[uehDh]^Z\gZr_\j_fygZqbgZxl
]h\hjblvhj_klZ\jZpbb^j_\gboyauq_kdboj_eb]bclhho\Zlu\Z_lm`Zk\_qgh]h\ha\jZs_gbyGZf
eb`^ZlvkiZk_gbyhlj_eb]bcdhlhju_ijb\_ebm`_dg_ba[_`ghklbgh\hcj_eb]bbj_eb]bb
kiZk_gbyYauq_kl\h[uehg_h[oh^bfhcwe_f_glZjghcklmi_gvx\ijhp_kk_fbjh\h]hhldjh\_gby
[_awlhcklmi_gbgbdh]^Zfbjg_ijbr_e[udojbklbZgkdhfmkhagZgbx\yauq_kl\_[ueZ
g_mfbjZxsZyijZ\^ZijZ\^Z[h`_kl\_gghklbfbjh\hc^mrb[h`_kl\_gghklbfZl_jba_febdhlhjZy
^he`gZ\hclb\^Zevg_cr__jZa\blb_j_eb]bhagh]hkhagZgbyGhwlhcqZklghcbwe_f_glZjghc
ijZ\^hcg_evaymlheblv^moh\gh]h]heh^ZgZ\ukrbobkeh`guoklmi_gyoq_eh\_q_kdh]h[ulby
yauq_kdhfkhagZgbb`Z`^Za_fgh]hkqZklvybkm_\_jgucm`Zk]b[_ebij_h[eZ^ZebgZ^`Z`^hc
kh\_jr_gkl\ZbkljZohfk\h_cbaf_guh[jZam;h`v_fmKh\j_f_ggucyauq_kdbcj_g_kkZgk_klvbeb
g_hkhagZgguc_s_ijhp_kkjZa\blbyj_eb]bbOjbklZd\ukr_ciheghl_bebhdhgqZl_evguc
^_dZ^Zgkijhq_fZjo_heh]bq_kdbcoZjZdl_jwlh]hj_g_kkZgkZ^_eZ_l_]hg_kljZrgufIj_`^_
\k_]hgm`ghihfgblvqlhyauq_kl\h[uehj_eb]b_cjh^Zqlh\g_fg_[ueh_s_kZfhhsms_gbyb
kZfhkhagZgbyebqghklbGZrZkh\j_f_ggZyj_eb]bhagZy^jZfZbj_eb]bhagZy`Z`^Zk\yaZgZk
hsms_gb_i_j\hgZqZevghck\ylhklbiehlbbiehlkdhc`bagb[uea^hjh\ucj_eb]bhaguc
fZl_jbZebafj_Zebklbq_kdh_qm\kl\ha_febghyauq_kl\h[ueh[_kkbevghi_j_^le_gb_fiehlb
\k_]hfbjZg_fh]ehlZdij_h[jZablviehlvqlh[hgZklZeZ\_qghcbkh\_jr_gghcg_fh]eh\uj\Zlv
baiehlb]j_obaehLZbgkl\Zyauq_kl\Zg_kiZkZebhlkf_jlb\hl\q_fbog_^hklZlhqghklvFbj
ijbgyeOjbklZlZddZdkf_jlvpZjkl\h\ZeZ\fbj_lZddZdiehlvfbjZ[ueZ[hevgZbg_
bae_qb\ZeZkvyauq_kdbfbkj_^kl\Zfbijhq_f\hajh`^_gb_yauq_kdh_fh`_lbf_lvagZq_gb_^ey
\hajh`^_gbyojbklbZgkdh]hihlhfmqlh\yauq_kl\_[uehh[t_dlb\ghdhkfbq_kdh_gZqZehp_jd\bb
ijZ\^Zyauq_kl\Zfh`_l[ulvijhlb\hihklZ\e_gZkm[t_dlb\ghklbijhl_klZglbafZb^moh\gh]h
ojbklbZgkl\Z
Ebqghklvml_jyeZk_[y\]j_o_kZfhml\_j`^_gb_ijb\_ehd__]b[_ebbg^b\b^mZevghklv
ih^qbgbeZkvklbobbjh^Zf_klh\_qgh]hebqgh]h[ulby^hklb]gml[ue\j_f_ggucjh^h\hc[ulkh
kf_ghcjh`^_gbybkf_jlbki_jki_dlb\hciehohc[_kdhg_qghklb?kl_kl\_ggu_j_eb]bb
hj]Zgbah\Zeb`bagvjh^ZkiZkZebq_eh\_q_kl\hhlhdhgqZl_evgh]hjZkiZ^_gbyb]b[_ebkha^Z\Zeb
dheu[_evbklhjbblhcbklhjbbdhlhjZy\kyihdhblkygZgZlmjZevghfjh^_gZ_kl_kl\_gghf
ijh^he`_gbbq_eh\_q_kl\Z\h\j_f_gbghbf__lk\h_cdhg_qghcaZ^Zq_cij_h[jZablvq_eh\_q_kdbc
jh^\[h]hq_eh\_q_kl\hih[_^b\_kl_kl\_ggmxklbobx=j_obkdmiey_lkybaehih[_`^Z_lky
fbjh\hcbklhjb_cbbklhjby^he`gZ^_eZlvkymihjgufb^he]bfljm^hf^he`gZijhclbk\hb
klZ^bbJh^h\u_j_eb]bbk^_eZeb\hafh`gufbi_j\u_klZ^bbq_eh\_q_kdhcbklhjbb\gbo
hldjuebkvwe_f_glZjghg_h[oh^bfu_bklbgughhldjh\_gbyhebqghklbb__b^_Zevghcijbjh^_\
gbog_[ueh_s_g_gZklZeh_s_^eywlh]h\j_fy^j_\g_cklbobbjh^Zg_[ueZkhagZgZg_lhevdh
ebqghklvq_eh\_dZghg_[uehkhagZghb_^bgkl\hq_eh\_q_kl\Zh[eZ^Zxs__kh[hjghc^mrhcb
�h[sbfgZagZq_gb_fj_\g_fm^hojbklbZgkdhfmfbjm[ueZlZd`_qm`^Zb^_yijh]j_kkZkfukeZ
bklhjbq_kdh]hjZa\blbylZddZdb^_ywlZij_^iheZ]Z_lkhagZgb__^bgkl\Zq_eh\_q_kl\Zb
ijh\b^_gpbZevgh]h_]hgZagZq_gbyLhevdhmijhjhdh\aZjh`^ZeZkvb^_yijh]j_kkZlhevdhhgb
qmyebj_eb]bhaguckfukebklhjbbk\yau\Zywlhlkfukekf_kkbZgbklkdbfbqZygbyfbBklhjby
ihlhfmlhevdhbbf_eZkfukeihlhfmlhevdh\g_cfh`gh[uehm\b^_lv[h`_kl\_ggucieZgqlh\
bklhjbb^he`_g[uey\blvkyF_kkbyOjbklhkqlhfbjbklhjbq_kdb]hlh\bekyd?]hy\e_gbx
B^_yijh]j_kkZfh]eZaZjh^blvkylhevdh\ijhjhq_kdhfh[jZs_gghf\i_j_^khagZgbbGh
ijhjhq_kl\h\uoh^behm`_ba^j_\g_]hfbjZb\ha\urZehkvgZ^^hojbklbZgkdbfbj_eb]byfbgZ^
jh^h\ufbj_eb]byfb`_jl\ubaZdhgZIZgl_bklbq_kdh_qm\kl\h[ulbye_`Z\r__\hkgh\Zgbb
yauq_kl\Z[uehg_^bnn_j_gpbjh\Zgh\wlhfi_j\hgZqZevghfiZgl_baf_g_\u^_eyeky_s_gb
q_eh\_dgbq_eh\_q_kl\hgbkfukeq_eh\_q_kdhcbklhjbb\k_lhgmeh\klbobbi_j\ha^Zggh]hoZhkZ
�gZqbgZ\r_]hebrvhnhjfeb\ZlvkyZ`_\mlhgq_gghcb\ukhdhc]j_q_kdhcdmevlmj_g_[ueZ_s_
khagZgZebqghklv\__[_amkeh\ghfagZq_gbbbwlhkdZaZehkv\Zglbqghfh[h]hl\hj_gbb]hkm^Zjkl\Z
&#xj;&#x_e;&#xb];»�Yauq_kdb_j_eb]bb[uebj_eb]byfb`_gkdbfbj_eb]byfbqj_\ZfZl_jba_febj_eb]bbbhgbkZ
dhlhjmxl_i_jvk[eb`ZxlkojbklbZgkl\hfg_[ueh_s_ebqghklb^bhgbkbq_kdZyljZ]_^byp_ebdhf
kh\_jrZ_lky_s_\klbobbgZlmjZevgh]hjh^Z\g_c\k_\hajh`^Z_lky\klbobcghklbboZhlbqghklb
ijbjh^guokbehkdj_k_gb_\g_c_klvebrvijbjh^gZy\_kgZLhevdh\j_eb]bb:iheehgZ
ijh[m`^ZeZkvebqghklvZ\hjnbaf_aZjh`^ZeZkv`Z`^Z[_kkf_jlbyEbrv\kZfhfdhgp_Zglbqghc
dmevlmjuihqm\kl\h\ZeZkvlhkdZbm`Zki_j_^bg^b\b^mZevghckm^v[hcghlh[uehm`_khaj_\Zgb_
nbehkhnbybfbklbq_kdb_k_dluihy\bebkvebqghklbhdjm`_ggu_fbklbq_kdhclZcghcBkdZeb
kiZk_gby\g_hieZlhgbaf_bg_hibnZ]hj_ckl\_\klhbpbaf_aZdexqZ\r_f\k_[_`_we_f_glu
ojbklbZgkl\Z\wahl_jbq_kdbofbkl_jbyoGZqZehkvkh_^bg_gb_bkf_r_gb_\hklhqghcfm^jhklbk
]j_q_kdhcnbehkhnb_cbj_eb]b_cGhg_fh]Zglbqgucq_eh\_dkiZklbkvkh[kl\_ggufbkbeZfbb
lhkdh\Zekf_jl_evgh?kl_kl\_ggu_j_eb]bbjh^Zi_j_klZebq_eh\_dZm^h\e_l\hjylvhgi_j_jhkbo
`Z`^Zegh\hc\_judhlhjhcaZdexqZehkv[u\ukr__khagZgb_FbklbdZdZd\k_]^Z[ueZebrv
i_j_oh^gufkhklhygb_fhgZij_^r_kl\h\ZeZwiho_kbevgh]hj_eb]bhagh]hk\_lZdhlhjh]h\kZfhc
fbklbd__s_g_[uehQ_eh\_q_kl\h`Z`^ZehKiZkbl_eyy\e_gby\fbj_kZfh]h;h]ZlZddZd
gZlmjZevgu_q_eh\_q_kdb_imlb[uebba`blubijb\_ebdm`ZkmbfjZdmQ_eh\_q_kl\hk\h_c
keh`ghcbfgh]hh[jZaghcbklhjb_cijb]hlh\eyehkvd\hkijbylbxhldjh\_gbyEh]hkZY\e_gb_
Eh]hkZ\hiehlb^he`gh[uehkh\_jrblvky\gZjh^_dhlhjuc[ueojZgbl_e_f_^bgh[h`byb\
dhlhjhfy\eyebkvijhjhdbGZjh^wlhl[ueba[jZg;h]hf^eybkiheg_gbyijh\b^_gpbZevgh]hieZgZ
K\h_]hb[ue\k_]^Zh[t_dlhfhkh[_ggh]h\ha^_ckl\by[h`_kl\_gghc[eZ]h^ZlbBa[jZgb_wlh
�hklZ_lky^eygZk\_ebdhclZcghcghhghihfh]Z_lgZfhkfukeblvfbjh\mxbklhjbx@G_lhevdh
\bklhjbb_\j__\ghb\bklhjbb\k_oZglbqguodmevlmjkhaj_\Zehq_eh\_q_kl\h^eyijbgylby
OjbklZ_lobcAZ\_l_\j_ckdbc[uehldjh\_gb_f;h]ZHlpZ_lobcAZ\_lyauq_kdbc[ue
�hldjh\_gb_ffbjh\hc^mrbjZkdju\Z\r_cky^ey\hkijbylbyEh]hkZhOjbklZfbjg_agZe
\k_e_gkdhcj_eb]bb\k_j_eb]bb[uebgZpbhgZevgufbbh]jZgbq_ggufbghfbjr_ekjZaguo
dhgph\d\k_e_gkdhfmj_eb]bhaghfmkhagZgbxd\k_e_gkdhcj_eb]bbOjbklhky\bekydZd
_^bgkl\_ggZybg_ih\lhjbfZylhqdZfbjh\hcbklhjbb\dhlhjhckh\_jrbehkvkZfhkhagZgb_
q_eh\_dZhk\h[h`^_ggh]hhl]bighaZklbobcguoboZhlbq_kdbokbek_fbjgZyJbfkdZybfi_jby
kha^ZeZbklhjbq_kdmxihq\m^ey\k_e_gkdhcj_eb]bbFbjh\Zy^mrZyauq_kl\Z^ZeZiehlvP_jd\b
GZqZeZkv\k_fbjgZybklhjbyq_eh\_q_kl\Z
\fOJBKLHKBGHUCA:?L
Ojbklhky\beky\fbjdZdhijZ\^Zgb_l\hj_gbydZdkfukeEh]hkl\hj_gbyOjbklhkij_^\_qguc
Kug;h]Zmkugh\beq_eh\_dZ;h]mmkugh\be\k_l\hj_gb_\ha\jZlbedL\hjpmK\h_c
bkdmibl_evghc`_jl\hcLhqlh[uehg_ihkbeZfq_eh\_q_kdbfg_ihkbeZfijbjh^gufhdZaZehkv
ihkbeZfKugZQ_eh\_q_kdh]hbKugZ;h`v_]h@_jl\Zijbg_k_ggZyq_eh\_dhf_]hdjh\vb
kljZ^Zgbyg_fh`_lbkdmiblv]j_oZg_kiZkZ_llZddZdg_khhl\_lkl\m_l\k_c[_af_jghklb
kh^_yggh]hij_klmie_gbybg__klv_s_^_ckl\b_kh\f_klgh_k;h]hfg__klv_s_[h]h^_ckl\h;h]
^Z\gh]h\hjbem`_ba[jZgghfmgZjh^mK\h_fmq_j_aijhjhdZBkZbxDq_fmFg_fgh`_kl\h`_jl\
\Zrbo"Yij_kus_g\k_kh``_gbyfbh\gh\blmdhfhldhjfe_ggh]hkdhlZbdjh\bl_evph\bZ]gp_\
bdhaeh\g_ohqmG_ghkbl_[hevr_^Zjh\ls_lguodmj_gb_hl\jZlbl_evgh^eyF_gy
�gh\hf_kyqbcbkm[[hlijZa^gbqguokh[jZgbcg_fh]ml_ji_lv@@_jl\Zg_bkdmiZeZ]j_oZbg_
kiZkZehbkiheg_gb_aZdhgZAZdhg_loh]hAZ\_lZdZdb\kydbcaZdhg^hOjbklZ[ueebrv
ij_^\Zjbl_evgufih^]hlh\e_gb_fq_eh\_q_kl\Zdijbgylbxj_eb]bbex[\bbk\h[h^uJ_eb]by
OjbklZg__klvm`_j_eb]by`_jl\ubaZdhgZZj_eb]byex[\bbk\h[h^uj_eb]bbOjbklZ
djh\Z\Zy`_jl\ZaZf_gy_lky`_jl\hc[_kdjh\ghc_\oZjbklb_cijbh[s_gb_fd\k_e_gkdhc`_jl\_
OjbklZhlf_gb\r_c\k_^jm]b_`_jl\uZAZdhgaZf_gy_lkyk\h[h^ghcex[h\vx;h]mgm`gug_
`_jl\ubbklyaZgbyZk\h[h^gZyex[h\vq_eh\_dZk\h[h^gh_kh_^bg_gb_q_eh\_q_kdh]hk[h`_kdbf
KmsghklvojbklbZgkl\Zdhlhjmxfgh]b_ls_lghiulZebkvjZa]Z^Zlvkhklhjhgu\ebqghklb
OjbklZ\dhkfbq_kdhcjhebwlhclZbgkl\_gghcEbqghklb?\Zg]_eb__klvmq_gb_hOjbkl_dZd
Bkdmibl_e_bKiZkbl_e_fbjZZg_mq_gb_OjbklZIh?\Zg]_ebximlvkiZk_gbyKZfOjbklhk
?]h[h`_kl\_ggZyEbqghklvZg__\Zg]_evkdZyfhjZevg_ojbklbZgkdb_ihmq_gby?keb[jZlvmq_gb_
OjbklZbhl\_j]ZlvkZfh]hOjbklZlh\ojbklbZgkl\_g_evaygZclbgbq_]hZ[khexlghgh\h]hb
hjb]bgZevgh]h_lohfAZ\_l_\Bg^bbmKhdjZlZbklhbdh\[uebm`_^Zguihqlb\k_we_f_glu
ojbklbZgkdhcfhjZeb:fhjZevgh_mq_gb_DZglZg_dhlhju_^Z`_gZoh^yl[he__\ha\ur_ggufq_f
ojbklbZgkdh_k_ojbklbZgkdh_mq_gb_[uehm`_ih^]hlh\e_gh]j_q_kdhcb\hklhqghcfm^jhklvx
^Z`_lZbgkl\ZojbklbZgkdb_bf_xlk\hcijhh[jZa\lZbgkl\Zo^j_\gboj_eb]bcDhkfbq_kdZy
Zlfhkn_jZ[h]hkugh\kl\Z^Z\ghm`_gZaj_\ZeZ\fbj_\jZaguoqZklyofbjZ[uehm`_fgh]h
ojbklbZgkdh]hH^ghlhevdhZ[khexlghgh\hbhjb]bgZevgh\ojbklbZgkl\_KZfOjbklhk?]h
lhevdhg_[ueh_s_\fbj_b^jm]h]hOjbklZgbdh]^Zg_[m^_lOjbklhk_klv_^bgkl\_ggZy
g_ih\lhjbfZylhqdZkh_^bg_gby[h`_kdh]hbq_eh\_q_kdh]hlhevdhh^gZ`^u\bklhjbbfbjZfh`gh
[uehm\b^_lv;h]Z\hiehlbijbljhgmlvkydG_fmijbdhkgmlvkyd?]hl_emhsmlblv?]h[ebahklv
Lhevdhq_j_aOjbklZhlghr_gb_q_eh\_dZd;h]mklZgh\blkybglbfgufq_j_aOjbklZ;h]klZe
jh^gufb[ebadbfq_eh\_dm;h]hldju\Zekyq_eh\_dmb\^j_\gboj_eb]byokhh[sZeex^yfK\hx
\hexq_j_aba[jZgguoK\hboex^_cghgbdh]^Z^hOjbklZg_\hiehsZeky;h]g_y\eyeky\h[jZa_
ebqghklbk_m`_[ueh\fbj_ihqZklyf\k_gZaj_eh\k_ih^]hlh\behkvghKZfh]hOjbklZ_s_g_
��[ueh;ueZ\=j_pbbj_eb]bybhgbkZghbhgbk[ueebrvdhkfbq_kdhcZlfhkn_jhcklbob_c
iheghcij_^qm\kl\bcLhevdhh^gZ`^u\bklhjbbfbjZ[ueZ^ZgZ\hafh`ghklvm\b^_lv;h]Z\
q_eh\_q_kdhfh[jZa_blh[uehqm^hfbklhjbb_^bgkl\_ggufihk\h_fmagZq_gbxqm^_kguf
nZdlhfbkdmie_gbybkiZk_gby_jZ\wlhlqm^_kgucnZdlex[h\vdwlhclZbgkl\_gghcebqghklb
ijbh[s_gb_dOjbklmkiZkbl_evgu
Mq_gb_h[h]hq_eh\_q_kl\_OjbklZojbklheh]bq_kdb_^h]fZlunZdlufbklbq_kdb_nZdlu
\k_e_gkdhcbklhjbbZg_l_hjbbg_mfkl\_ggu_^hdljbgug_hl\e_q_ggu_ihkljh_gbydZdlhohlyl
ij_^klZ\blvjZpbhgZebklu=ZjgZd\b^blbgl_ee_dlmZebaf\ojbklbZgkdhc^h]fZlbd_bijbau\Z_ld
ijhklhck_j^_qghklb\hlghr_gbbdOjbklmg_j_rZy\hijhkZhlhfdlh[ueOjbklhkWlhjhdh\h_
aZ[em`^_gb_Dlh[ueOjbklhkbqlhHg^eygZkwlhg_mfkl\_gguc\hijhkg_\hijhklhcbebbghc
l_hjbbjZamfZwlh\hijhkgZr_]hj_eb]bhagh]hhiulZgZr_]hj_eb]bhagh]h\hkijbylby\hijhk
j_Zevgh]hnZdlZFuohlbfj_Zevgh\hkijbgylvOjbklZk^_eZlv?]hnZdlhfgZr_]hhiulZbihlhfm
^eygZkg_fh`_l[ulv[_ajZaebqghdlhHgqlhHg^eygZkG_ihagZgb_gZr_hfbj_bg_
bgl_ee_dlmZevgu_gZrbl_hjbbf_gyxlky\aZ\bkbfhklbhllh]hqlhfufgbfhOjbkl_ZkZffbjb
kZfhgZr_kms_kl\h\Zgb_f_gyxlkyhlwlh]h?kebOjbklhkKug;h`bcEh]hklhfbjbf__l
Kfukebmf_gy_klvgZ^_`^ZgZ\_qgh_kiZk_gb__kebOjbklhkq_eh\_dlhfbj[_kkfuke_gbg_l
�^eyf_gyj_eb]bbkiZk_gbyh]fZlunZdlublhevdhdZdnZdluhgbgZf^hjh]bGZ\k_e_gkdbo
kh[hjZo^_ehrehg_hnbehkhnkdbol_hjbyoZh`bagbbkf_jlbhj_eb]bhaghf\hkijbylbb
�lZbgkl\_gguoj_Zevghkl_ch]fZluh[hklj_gb_\gmlj_gg_]haj_gbyhldjulb_fbklbq_kdbo
nZdlh\\]em[bg_k\h_]hhiulZLhevdhj_eb]bhagh_\hkijbylb_\kbeZoj_rblv\hijhkdlhOjbklhk
b\q_fkmsghklvojbklbZgkl\Zbklhjbq_kdh_bkke_^h\Zgb_bnbehkhnkdh_mfhaj_gb_kZfhih
k_[_[_kkbevghmklZgh\blvj_eb]bhagucnZdl
\ukr__^hklhbgkl\hq_eh\_dZOjbklhky\bekyfbjm\h[jZa_JZkiylh]h[uemgb`_gbjZkl_jaZg
kbeZfbwlh]hfbjZ?\j_ckdbcgZjh^hl\_j]OjbklZg_magZe\G_fF_kkbblZddZd`^Zea_fgh]h
pZjyfh]ms_kl\_ggh]hbkeZ\gh]hmkljhbl_eya_fgh]hpZjkl\ZOjbklhk[uejZkiyll_ffbjhf
dhlhjuc`^Zek\h_]hfbjkdh]hpZjy`^Zedgyaywlh]hfbjZbg_bf_elhcex[\bdHlpmdhlhjZy
ihfh]eZ[umagZlvKugZB^hkboihjfbjg_ihgbfZ_lihq_fmOjbklhkg_ijbr_e\kbe_bkeZ\_
ihq_fmg_y\beK\h_c[h`_kl\_gghcfhsbihq_fmlZd[_kkbevgZj_eb]byOjbklZ\bklhjbbihq_fm
ojbklbZgkl\hihemqZ_lm^ZjaZm^Zjhfbg_m^Z_lkyg_mkljZb\Z_lwlh]hfbjZGh\_kvkfuke
y\e_gbyOjbklZfbjm\lhfbaZdexqZ_lkyqlh[ufbjk\h[h^ghmagZeOjbklZihex[bePZjy\
h[jZa_JZkiylh]hm\b^_e[h`_kl\_ggmxfhsv\dZ`ms_fky[_kkbebbb[_kihfhsghklbOjbklhk
ohl_ek\h[h^ghcex[\bq_eh\_dZbihlhfmg_fh]aZim]b\Zlv_]hk\hbffh]ms_kl\hfgZkbeh\Zlv
k\h_c\eZklvx?keb[uOjbklhky\beky\kbe_bkeZ\_dZdPZjvlhHgg_[ue[uBkdmibl_e_flh
kiZkbl_evgZy`_jl\Zg_kh\_jrbeZkv[uDZ`ms__ky[_kkbeb_OjbklZbojbklbZgkl\Z
k\b^_l_evkl\m_lhOjbkl_h?]h[h`_kl\_gghklbZg_ijhlb\G_]hdhgp_fbjh\hcbklhjbb
Ojbklhky\blkydZdPZjvy\blfbjmK\hxkbembkeZ\m[m^_l\eZkl\h\ZlvgZ^fbjhffbjmh[_sZgh
gZklmie_gb_?]hlukyq_e_lg_]hpZjkl\ZGh\pZjkl\hwlh\hc^mll_dhlhju_ihex[bebJZkiylh]h\
G_fk\h[h^ghm\b^_eb;h]ZbPZjy_ebdZylZcgZq_eh\_q_kdhck\h[h^ukhdjulZ\lhfqlhKug
;h]Zmf_jgZdj_kl_[uemgb`_gbjZkl_jaZgWlbf[_kkbeb_fbmgb`_gb_fKZfh]h;h]Z[ueZ
hldjulZfbjmlZcgZk\h[h^ghcex[\bkfukel\hj_gbyKfukel\hj_gby\lhfqlh[uq_eh\_dbaZ
gbf\_kvfbjihex[beb;h]ZEx[h\vZg_mkljZrbebkv;h]ZKbeu?keb[uOjbklhky\beky
dZdpZjva_feblhwlbfbklhjbyfbjZaZdhgqbeZkv[ugbdZdhc^Zevg_cr_cbklhjbbg_fh]eh[u
[ulvWlh[ueh[ulh`_dZd_keb[u;h]kha^Zel\hj_gb_g_kihkh[gufd]j_omgZkbevkl\_ggh
kh\_jr_ggufbihlhfmebr_ggufk\h[h^u?keblZcgZ]j_oZ\k\h[h^_lhlZcgZbkdmie_gbyb
kiZk_gby\k\h[h^_`_gh\k\h[h^_kh_^bg_gghckex[h\vxk[h`_kl\_gghcex[h\vxKug
;h`bc^he`_g[ue[ulvjZkiylbjZkl_jaZg\fbj_qlh[u^blyfbjfh]ehihex[blvHlpZb
k\h[h^ghkiZklbkv\_jgmlvky\_]hehghOjbklhkg_kh\_jrZeqm^_k\bklhjbbhl\_j]wlhl
^vy\hevkdbckh[eZaglZddZd\k\h[h^_q_eh\_dZ\b^_ekfukebklhjbblZddZdqm^_kZ[ueb[u
gZkbeb_fbg_hklZ\beb[uf_klZ^ey^hklhbgkl\ZbaZkem]bex[\bdOjbklmOjbklhkKZf[ue
qm^hf?]h`bagv[ueZqm^_kghcB\k_g_m^ZqbojbklbZgkl\Z\bklhjbbfh]mllhevdhih^l\_j`^Zlv
bklbgmhOjbkl_fh]mlebrvmkbeblvex[h\vdG_fm
KebrdhfqZklh^_eZxlOjbklZhl\_lkl\_ggufaZkeZ[hklbojbklbZgbgZg_ohlyl\_jblv\OjbklZ
lZddZdg_^h\_jyxlojbklbZgbgmLj_[mxlhlojbklbZgbgZ\_ebdh]hih^\b]Zdhlhjuc^hdZaZe[u
qlhOjbklhk;h]qlh\OjbklZfh`gh\_jblvGhkbeZOjbklh\ZbijZ\^Zg_aZ\bkylhlih^\b]h\
ojbklbZgbgZg_bf^hdZau\ZxlkyZ_fm^hdZau\ZxlkyKZfOjbklhkk\b^_l_evkl\m_lhK_[_b
k\b^_l_evkl\Zwlh]hg_\kbeZoih[hjhlv\k_keZ[hklbojbklbZgbgZBklbgZhOjbkl_g_
^hdZau\Z_lkykbehcq_eh\_dZZkdhj___]hkeZ[hklvxlZddZdbklbgZwlZ\lhfbaZdexqZ_lkyqlh
q_eh\_d[_kkbe_gkZfkiZklbkvbkiZkZ_lkyq_j_aOjbklZLjm^ghkh\j_f_gghfmq_eh\_dmih\_jblv\
OjbklZkh\k_oklhjhghdjm`Zxl_]hij_iylkl\byBkZfh_kbevgh_ij_iylkl\b_[ulvfh`_l\lhf
qlhg_\b^ylqm^Zhl\_ju\OjbklZqlhih\_jb\rbc\OjbklZ\k__s_hklZ_lkykeZ[ufq_eh\_dhf
wlhfh`b^Zgbbqm^Zlj_[h\Zgbbqm^Zhlih\_jb\r_]hqlh[ukZfhfmih\_jblvkdjul\_ebdbc
kh[eZag^vy\hevkdZyobljhklvQZklhqm^hkh\_jrZ_lkyg_ajbfhZqm^Z\b^bfh]h]jhfh\h]hqm^Z
klhjhgug_ijhbahc^_lebq_]hlhhkh[_ggh]hqlh[uih\_jblvgbq_]hg_aZkem`bebIhjy^hd
ijbjh^udhlhjuffukdh\ZguihjmdZfbgh]Zfg_fh`_l[ulvhlf_g_g^eydZ`^h]hbagZkhg
hlf_gy_lkyebrviml_f\k_e_gkdhcbklhjbbebrvaZ\_jr_ggufbkdmie_gb_f_ebdh_qm^h
dhlhjh]h`^_lq_eh\_dbkgbf\_kvfbjdh]^Z\k_gZrbf_jl\_pu\klZgmlba]jh[h\bh`b\ml
kh\_jrblkyebrv\dhgp_bklhjbbdg_fm\k_fu^he`gu]hlh\blvkyGZrZ\_jZbgZrZgZ^_`^Z
qlhqm^hwlhkh\_jrblkyhkgh\ZgugZqm^_dhlhjh_m`_kh\_jrbehkvgZqm^_\hkdj_k_gbyOjbklZ
\hkdj_k_gbbOjbklZ[ueh^bgjZaaZ\kxfbjh\mxbklhjbxZ[khexlghhlf_g_gihjy^hdijbjh^u
[ue^Zgj_Zevgucijbf_jij_h[jZ`_gbyfbjZKhklhjhgu\_ebqZcr__qm^hbklhjbbg_\b^gh
g_\_jmxs_fmg_evay^hdZaZlvqlhOjbklhk\hkdj_klmlg_l^hdZaZl_evgh]hgZkbebyghlhldlh
m\b^_ewlhqm^hdlhih\_jbe\g_]hlhlagZ_lqlhf_jl\u_\klZgml^ey\_qghc`bagbB\k_
[_kkbeb_ojbklbZgbgZi_j_^kljZrgufijbajZdhfg_h[oh^bfhklb\ky_]hkeZ[hklvi_j_^aZdhgguf
ihjy^dhfijbjh^ug_fh`_lihdhe_[Zlvwlhc\_juOjbklhkmf_jgZdj_kl_wlmkeZ[hklv\b^bl
\_kvfbjOjbklhk\hkdj_kwlmkbem\b^blebrvex[ysbc?]hb\_jysbc\G_]hK\h[h^Z\_jub
^hklhbgkl\hq_eh\_dZ\^_e_kiZk_gbyhkgh\ZgugZwlhcba\g_\b^bfhckeZ[hklbKugZ;h`v_]hb
ba\g_g_\b^bfhc?]hkbeuBimklvg_\_jmxsb_kfhljysb_khklhjhgug_`^mlqm^_khl
ojbklbZgbgZqlh[uih\_jblvqlh[u\hclb\fbklbq_kdbcdjm]hgb\_^vg_\b^ylqm^Zj_Zevghm`_
kh\_jrb\r_]hkyqm^Z\hkdj_k_gbyOjbklZbgbq_]hg_m\b^yl^hl_oihjihdZk\h[h^gZyex[h\vg_
h^_j`bl\gboih[_^ugZ^\ugm`^_gghckbehc
Ojbklhkp_gljbklhjbbkfukebklhjbbbklhjbyreZdG_fmbb^_lhlG_]hGhojbklbZgkl\hg_
\f_klbeh_s_iheghklvxhldjh\_gbyh[bklhjbq_kdhckm^v[_q_eh\_q_kl\ZgZa_fe_WlhkljZggZy
lZcgZj_eb]bhaghc^bZe_dlbdb[ulbyBkdmieyxsZykbeZ=he]hnkdhc`_jl\uaZihegbeZ
ojbklbZgkdh_khagZgb__lobcfbj^he`_g[uemf_j_lv\hOjbkl_qlh[u\hkdj_kgmlv\hOjbkl_
KfukeojbklbZgkdhcwihobbklhjbb[ue\ih^\b]_kZfhhlj_q_gby\\hevghfhldZa_hl
kZfhml\_j`^_gby\ihjy^d_ijbjh^ubojbklbZgkdb_k\ylu_bih^\b`gbdb\uihegyebwlm
dhkfbq_kdmxihk\h_fmagZq_gbxaZ^ZqmQ_eh\_q_kl\h^he`gh[ueh\ba[jZgghck\h_cqZklb
ijbgylv\gmljvk_[yOjbklZh[h`blvq_eh\_q_kdmxijbjh^mkebygb_fkOjbklhfWlhh[h`_gb_
wlhij_h^he_gb_ihjy^dZijbjh^uiml_fZkd_lbafZ^he`gh[uehijbgylvnhjfmbg^b\b^mZevgh]h
ebqgh]hkiZk_gby\hOjbkl_BojbklbZgkl\h\uihegy\r__k\hxbklhjbq_kdmxfbkkbx\khagZgbb
k\h_fg_\f_sZehihgbfZgbykfukeZl\hjq_kdhcbklhjbbkfukeZfbjh\hcdmevlmjuOjbklbZgkl\h
_klvwihoZhljbpZgby]j_oh\gh]hfbjZkf_jlb_]hkOjbklhfBkdmibl_e_f_klvZglbl_abkbwlbf
hij_^_ey_lkydZ`msZykyh^ghklhjhgghklvbg_iheghlZojbklbZgkdhcbklbgu
\fHOJBKLB:GKDHCBKLHJBBBBKLHJBQ?KDHFOJBKLB:GKL?
QlhOjbklhki_j_\_jgme\kxbklhjbxfbjZwlhnZdldhlhjuc\ugm`^_gijbagZlv\_kvfbjfbjg_
lhevdhojbklbZgkdbcihk\h_fmkhagZgbxghbqm`^ucOjbklmb\jZ`^_[guc?fmOjbklhk
aZqZjh\ZefbjaZ]bighlbabjh\ZehlG_]hihreh[_amfb_g_ihgylgh_^eyyauqgbdh\b^hkboihj
Q_eh\_q_kl\hdZd[ukhrehkmfZkyauq_kdh]h_kl_kl\_ggh]hmfZie_gbehkvlZbgkl\_gghc
ebqghklvxOjbklZhldZaZehkv\hbfywlhcebqghklbhl\k_o[eZ]ZglbqghcdmevlmjuIhqm^_kghfm
�\ujZ`_gbxJhaZgh\ZBbkmk[uelZdkeZ^hdqlh\_kvfbjijh]hjd@I_j_^BbkmkhfKeZ^qZcrbf
\k_\fbj_ihl_jyehk\hxij_e_klvklZehij_kgufbklhjbbfbjZijhbahr_edhkfbq_kdbc
i_j_\hjhlgZqZehkvih^ebgghgh\h_e_lhkqbke_gb_bg_fh]mlh[tykgblvwlhcqm^_kghcjheb
dj_s_gucojbklbZgkdbcfbj^Z`_ihl_jy\\ukr__j_eb]bhagh_khagZgb_lh]hdlh[ueBbkmk\
fbklbq_kdhck\h_cklbobbqm\kl\m_lqlh\G_fkdjulZ\_ebdZylZcgZqlhkGbfk\yaZgZ\_ebqZcrZy
ijh[e_fZfbjh\hcbklhjbbImklvmfkl\_gghkjZ\gb\ZxlOjbklZk;m^^hcKhdjZlhfbeb
FZ]hf_lhf\k_`_\]em[bg_qm\kl\mxlqlhwlhg_lhqlhkijbr_kl\b_fOjbklZbaf_gbeky
dhkfbq_kdbckhklZ\fbjZqlh\hreZ\fbjkbeZg_hlfbjZk_]hqlhljZgkp_g^_glgh_klZeh
bffZg_glgufKZfu_ihablb\gu_bklhjbdbagZxlqlhihke_OjbklZhkvfbjh\hcbklhjbbbaf_gbeZ
k\h_gZijZ\e_gb_OjbklhkklZel_fhcfbjh\hcbklhjbbKhagZgb_]j_oZbkhagZgb_kiZk_gby\h
Ojbkl_\Bkih\_^b[e:\]mklbgZ[uehjh`^_gb_fgh\h]hq_eh\_dZkyldZgvq_eh\_q_kdh]h
kms_kl\ZklZeZg_ihoh`_cgZ\_lomxyauq_kdmxldZgvHsms_gb_bkhagZgb_\_qghc]b[_ebhl
]j_oZb\_qgh]hkiZk_gbyhlOjbklZklZebhij_^_eyxs_ckbehcbklhjbbIhke_OjbklZbklhjbyfbjZ
ihreZg_ihimlbgZbf_gvr_]hkhijhlb\e_gbydZdohlyl^mfZlvihablb\gu_bklhjbdbZihimlb
gZb[hevr_]hkhijhlb\e_gbyihimlbkhijhlb\e_gby\k_fm]j_oh\ghfmihjy^dmijbjh^u@Z`^Z
ebqgh]hkiZk_gbyklZeZhkgh\guffhlb\hfbklhjbbb\j_f_ggh_g_ihgbfZgb_kfukeZbklhjbb
kfukeZa_fgh]hkms_kl\h\Zgbyq_eh\_q_kl\Z\h\j_f_gbklZehdZd[ubkiheg_gb_fwlh]hkfukeZ
OjbklbZgkdZybklhjby]h\hjylg_m^ZeZkvojbklbZgkl\hg_hkms_kl\behkv\bklhjbbghkZfZwlZ
g_m^ZqZkZfZg_hkms_kl\e_gghklvojbklbZgkl\Zihmqbl_evgZ^eyihgbfZgbyj_eb]bhagh]hkfukeZ
bklhjbbih^^_j`b\Z_lbklbgmojbklbZgkdboijhjhq_kl\ojbklbZgkdhcbklhjbbkh\_jrbebk\hc
\_ebdbcih^\b]kZfhhlj_q_gbybZkd_lbq_kdhcih[_^ugZ^ijbjh^hcojbklbZgkdb_k\ylu_ba
dhlhjuokhklhblih^ebggZyP_jdh\vOjbklh\ZGh\_kvojbklbZgkdbcfbjg_ijbgyej_Zevgh
ojbklbZgkl\Z\k__s_hklZekyyauq_kdbfOjbklbZgkdZybklhjby[ueZk^_edhckyauq_kl\hf
dhfijhfbkkhfkwlbffbjhfbbadhfijhfbkkZwlh]hjh^behkvojbklbZgkdh_]hkm^Zjkl\hb\_kv
ojbklbZgkdbc[ulOjbklbZgkdZybklhjby[ueZijhoh`^_gb_fq_j_ajy^bkdmr_gbcl_o
^vy\hevkdbobkdmr_gbcdhlhju_[uebhl\_j]gmluOjbklhf\imklug_bkdmr_gb_fpZjkl\hfwlh]h
fbjZbkdmr_gb_fqm^hfbbkdmr_gb_foe_[ZfbBkdmr_gbyojbklbZgkdhcbklhjbbhljZabebkvgZ
bklhjbq_kdhfojbklbZgkl\_dhlhjh_hdZaZehkvdhfijhfbkkhfih^ebgghcj_eb]bbOjbklZk
pZjkl\hfdgyaywlh]hfbjZFhgZr_kdh_ojbklbZgkl\hZkd_lbq_kdh_ihnhjf_ihkh^_j`Zgbx[ueh
kebrdhfhlfbjZk_]hbihlhfmg_fh]ehkha^ZlvfbjZbgh]hKj_^gb_\_dZdhlhju_[m^ml^eygZk
\_qgufihmq_gb_fbdhfgh]bfklhjhgZfdhlhjuofug_mklZggh^he`gu\ha\jZsZlvkyhkh[_ggh
ihmqbl_evgukhq_lZgb_fg_[_kghcf_qluka_fghckbehcwlh]hfbjZe_`Z\r_]h_s_\hae_
Kh\_jrZxs__kybkdmie_gb_dZd[uaZdju\Zehl\hjq_kdmxlZcgmdhkfhkZbq_eh\_q_kl\h\k_
kh_^bgyehkvkle_gghciehlvxwlh]hfbjZdhlhjmxijhdebgZeh\k\h_fZkd_lbq_kdhfkhagZgbb
Kj_^gb_\_dZkZfZyaZ]Z^hqgZybqZjmxsZywihoZfbjh\hcbklhjbbihegZyZglbl_abkh\b
ijhlb\hj_qbcKj_^gb_\_dZg__klvwihoZ\Zj\Zjkl\ZblvfuwlhlklZjuc\a]ey^^Z\ghm`_hklZ\e_g
dmevlmjgufbbklhjbdZfbgZh[hjhlwlhwihoZ\_ebdh]hgZijy`_gby^moZ\_ebdh]hlhfe_gbyih
Z[khexlghfmg_mklZgghcjZ[hlufukebwlhwihoZdmevlmjgZybl\hjq_kdZyghg_^g_\gh]h
l\hjq_kl\ZZghqghcdmevlmjuGhqgh_khagZgb_kj_^g_\_dh\vy[uehiheghijhaj_gbcb\bguo
k\hbolhqdZokj_^g_\_dh\v_ijb[eb`Zehkvdg_kdZaZgghfmWihoZg_lhevdhkZfZyZkd_lbq_kdZyghb
kZfZyqm\kl\_ggZyhljbpZ\rZykeZ^hkljZklv_a_fgh_bml\_j`^Z\rZykeZ^hkljZklv_g_[_kgh_
h^bgZdh\hihjh^b\rZyb^_ZefhgZoZbb^_ZejupZjyn_h^ZevgmxZgZjobxbK\ys_ggmxJbfkdmx
bfi_jbxfbjhhljbpZgb_p_jd\bbfbjh^_j`Z\kl\hlhc`_p_jd\bZkd_lbq_kdbcih^\b]fhgZr_kl\Z
ihklZ\beZi_j_^]jy^msbfq_eh\_q_kl\hfg_jZaj_r_ggu_ijh[e_fuij_`^_\k_]hijh[e_fm
\\_^_gby\k_c^_ckl\bl_evghklb\h]jZ^mp_jd\bij_\jZs_gbyq_eh\_q_kdhc`bagb\l_hdjZlbx
��mrZkj_^g_\_dh\vyqm\kl\hihdhjghklb=hkih^mjupZjkdZy\_jghklv;h]mOjbklmb_\_
FZjbbij_^f_lZfex[\bhbfyfbklbq_kdhcihdhjghklb\ha^\b]Zebex^bkj_^g_\_dh\vy
]hlbq_kdb_ojZfumklj_fe_ggu_\\ukvreb\dj_klh\ucihoh^hk\h[h`^Zlv=jh[=hkih^_gvi_eb
i_kgbbibkZebnbehkhnkdb_ljZdlZlukha^Z\Zebqm^_kgucihegucdjZkhludmevlex[beb
�ij_djZkgmx^ZfmmrZkj_^g_\_dh\vy`_gkl\_ggZihdhjgZ;h]mhl^Z_lkyOjbklmbhgZ`_
jupZjkdbfm`_kl\_ggZ\k\h_fihoh^_ijhlb\\jZ]h\=hkih^ZJhfZglbdb\k_]^Z\ha\jZsZebkvb
[m^ml\ha\jZsZlvkydkj_^g_\_dh\vx\b^yllZfjh^kl\_ggh_k_[_lhfe_gb_Hfuij_djZkghagZ_f
qlhkj_^g_\_dh\u_ex^bg_j_^dh[uebihegu]jm[hklbb`_klhdhklbqlhkj_^g_\_dh\Zyl_hdjZlby
[ueZih^f_ghc\eZklb;h`v_c\eZklvxq_eh\_q_kdhcqlhk\_dZfbwlbfbk\yaZgZbgd\babpbyb
km_\_jbygh\k_wlhlhevdhih^q_jdb\Z_l^\hckl\_ggucbkeh`gucoZjZdl_jwihob
Kj_^gb_\_dZ[uebmklj_fe_gudg_[m\j_eb]bhaghfk\h_fkhagZgbbijhdebgZeba_fexba_fey
hklZ\ZeZkvyauq_kdhckZfhpZjkl\hg_[_kgh_gZa_fe_klZgh\behkvyauq_kdba_fgufB^_Ze
n_h^Zevgh]hjupZjkl\ZjZ\ghdZdbb^_ZeK\ys_gghcJbfkdhcbfi_jbb[uekljZgghckf_kvx
yauq_kl\ZkojbklbZgkl\hfWihoZijhgbdgmlZykhagZgb_f]j_oh\ghklbex[\b[ueZwjhlbqgZ^h
]em[bguk\hbohkgh\kha^ZeZdmevlFZ^hggub\ex[e_gghklb\OjbklZk[ebabeZdmevlij_djZkghc
^Zfuk\_qghc`_gkl\_gghklvxfbjh\hc^mrbkydhfmba\_klgulvfZbg_\_`_kl\hkj_^gboe_l
q_eh\_q_kl\ZGhfh`ghebkdZaZlvqlh[ueZnbehkhnkdbf[_a\j_f_gv_fbl_fghlhcwihoZ\
k_j_^bg_dhlhjhcy\bekyBhZggKdhllWjb]_gZZ\dhgp_F_ckl_jWdd_jl";ueZebg_dmevlmjgZ
�wihoZZgl_bNhfu:d\bgkdh]h"kyZglbqgZydmevlmjZ\hreZ\kj_^g_\_dh\v_fbjh\Zy^mrZ
`beZbjZa\b\ZeZkv\l_q_gb_wlbohde_\_lZgguo\_dh\GZijy`_ggh_qm\kl\hebqghklbebqgh]h
kiZk_gby mfhgZr_kl\Z\fbebqghcq_klb mjupZjkl\Z\fml\_j`^Zehkv\wihomdhlhjmxijbgylh
kqblZlv\j_f_g_fihegh]hihjZ[hs_gbyebqghklbhkgh\_n_h^Zevgh]hkljhye_`ZehgZqZeh
ebqghklbbihke_^mxs__h[f_sZg_gb_bh[mj`mZab\Zgb_fbjZkl_jehdjZkdbbg^b\b^mZevghklb
Kj_^g_\_dh\u_m`Zkufbgh\Zeb[_a\ha\jZlghkj_^g_\_dh\Zy^bdhklvmreZ\]em[vijhreh]h
kj_^g_\_dh\ZydjZkhlZkj_^g_\_dh\Zydmevlmjghklvkj_^g_\_dh\ZygZijy`_gghklv^moh\gh]h
lhfe_gbyfZgylgZkb^hkboihjNbehkhnby[m^ms_]h[hevr_[m^_lbf_lvh[s_]hknbehkhnb_c
�kj_^g_\_dh\hc@q_fkgh\_cr_cgh\Zyh[s_kl\_gghklvkl_hdjZlb_cgh\Zyj_eb]bhagZy
`bagv[m^_ldZd[u\hkklZgh\e_gb_fkj_^g_\_dh\vyghhk\h[h`^_ggh]hhl^mZebafZi_j_\_^r_]h
lhfe_gb_\j_ZevghklvIhq_fm`_b^_Zeukj_^gbo\_dh\g_m^Zebkvg_j_Zebah\Zebkvihq_fm
gZklmibeZwihoZgh\h]h[h]hhlklmigbq_kl\Zk\_lkdh]h]mfZgbafZ\hajh`^_gbyyauq_kl\ZZaZl_f
Zl_bklbq_kdh]hihablb\bafZbihablb\gh]hkhpbZevgh]hkljhbl_evkl\Z"Ihq_fm\_ebdZyk\ylZyb^_y
l_hdjZlbb=jZ^Z;h`v_]hklZeZg_gZ\bklghcgh\hfmq_eh\_q_kl\mihq_fmhghhldZaZehkvhl
lhfe_gbyihg_[mihq_fmgbq_]hg_\urehk]jZg^bhagufhiulhfhojbklbZgblvfbj[_ahklZldZ"
Ihq_fm\k_gZ^_`^ugh\h]hq_eh\_q_kl\Zb^ml\jZaj_akf_qlZfbkj_^g_\_dh\vy"DZdfh`gh
hlklhylvj_eb]bhaguckfukebklhjbb_kebijhbahr_elZdhcdjZokkZfhcj_eb]bhaghcwihohcqlh
ijhiZeZmq_eh\_q_kl\ZhohlZj_eb]bhaghhj]Zgbah\Zlv`bagvbj_eb]bhaghgZijZ\blvbklhjbx"
WlhlljZ]bafojbklbZgkdhcbklhjbb\lhfdhj_gbekyqlhojbklbZgkdZyj_eb]by\k__s_g_[ueZ
ihegufhldjh\_gb_fqlhg_gZklmibeb_s_\j_f_gZ^eyjZkdjulbyiheh`bl_evghcj_eb]bhaghc
;h]hq_eh\_dbhldjueZkvijZ\^Zhebqghfg_[_kghfkiZk_gbbghg_[ueh_s_^Zgh
[h]hq_eh\_q_kl\hbg_[ueZ_s_p_ebdhfhldjulZijZ\^Zhkh[hjghfkiZk_gbbfbjZhimlb
hkms_kl\e_gby^moZOjbklh\Z\fbjh\hfdhkfhk_ojbklbZgkl\_g_[uehiheh`bl_evgh]h
j_eb]bhagh]hb^_ZeZh[s_kl\ZbZkd_lbq_kdbcih^\b]k\yluo[uedZd[uZglZ]hgbklbq_gkZfhc
ihklZgh\d_wlhcijh[e_fuIhwlhfm^mZebafg_[_kgh]hba_fgh]hj_eb]bhagh]hbfbjkdh]hklZe
ojhgbq_kdhc[he_agvxojbklbZgkdhcbklhjbbQ_eh\_q_kl\hdZd[uij_^hklZ\e_ggh_kZfhfmk_[_\
^_eZowlh]hfbjZ\bklhjbq_kdhfl\hjq_kl\_dmevlmjubh[s_kl\_gghklb[_kihfhsghkljhbeh
k\hxZgljhiheh]bxk\h_q_eh\_q_kdh_mq_gb_h[h[s_kl\_bhimlbbklhjbb;h]hq_eh\_dy\beky\
fbjfbklbq_kdbcZdlbkdmie_gbykh\_jrbekygh[h]hq_eh\_q_kdbcimlvbklhjbb_s_g_[ue
gZc^_g\k__s_hklZ\Zehkvh[rbjgh_ihe_^eyih^f_gu[h`_kdh]hq_eh\_q_kdbf^eykh[eZagh\
�dgyaywlh]hfbjZdhlhjuc\k_]^Zhohlghih^kdZau\Z_ldZdemqr_mkljhblvfbjdh]^ZmoK\ylhc
g_\^hogh\ey_l_s_q_eh\_q_kl\ZBbklhjbyojbklbZgkdhcl_hdjZlbb[ueZih^f_ghckh[eZaghf\
bklhjbbwlhcbeb]hkih^kl\h\ZeZeh`gZyZgljhiheh]by dZlhebq_kl\h\fbebkh\k_fihqlb
hlkmlkl\h\ZeZZgljhiheh]by ijZ\hkeZ\b_\fDZlhebq_kl\h[uehhq_gvZgljhiheh]bqgh\g_f[ueh
kebrdhffgh]hq_eh\_q_kdh]hbhghkha^Zeheh`gmxl_hdjZlbxiZihp_aZjbaf\dhlhjhf\eZklv
[h`_kdZy[ueZih^f_g_gZ\eZklvxq_eh\_q_kdhciZiZ[ueijbagZgaZf_klbl_e_fOjbklZbq_eh\_d
wlhl[ueihqlbh[h]hl\hj_gDZlhebq_kdh_mq_gb_hp_jdh\ghcb_jZjobbkiZihc\h]eZ\_[ueh
eh`ghcj_eb]bhaghcZgljhiheh]b_cbh[gZjm`b\Zehhlkmlkl\b_ih^ebgghcj_eb]bhaghc
Zgljhiheh]bbhldjh\_gby[h]hq_eh\_q_kl\Z\dhlhjhfKZfOjbklhk_klvPZjvbI_j\hk\ys_ggbd
bg_bf__laZf_klbl_e_cb_jZjobbk\ys_gkl\Z`beZZg]_evkdZyg_[_kgZyb_jZjobykf_rZggZyk
a\_jbghca_fghcb_jZjob_cZk\ys_ggZyq_eh\_qghklv_s_g_[ueZy\e_gZAZiZ^guciZibaf[ue
kebrdhfy\gufkh[eZaghfdgyayfbjZk_]hijh^he`_gb_fyauq_kdh]hpZjkl\ZLPSHULXP
�URPDQXP@gZdhlhjmxkebrdhfihoh^bldZlhebq_kdZyp_jdh\vDZlhebq_kl\h\ha\ukbeh
q_eh\_q_kdmxklbobxihqlbh[h]hl\hjbeh__\ebp_iZiubdgya_cp_jd\bbijbgbabeh__\lhilZeh
�\k_q_eh\_q_kdh_\]jyav\ebp_fbjygex^_c\hh[s_@E`_j_eb]bhagZyZgljhiheh]byaZiZ^gh]h
iZihp_aZjbafZiheh`_ggZy\hkgh\mdZlhebq_kdhcl_hdjZlbb[ueZijbgb`_gb_febqghklbOjbklZ
hl^_e_gb_fq_eh\_q_kdh]hhl[h`_kdh]h\g_cg_^hklb]Zehkv[h]hq_eh\_q_kl\hbg_^Z\Zehkv
�g_ihkj_^kl\_ggh_h[s_gb_k;h]hq_eh\_dhfeyfbjyg\dhlhjuog_[uehiheh`bl_evgh]haeZ
hljZ\ey\r_]hdZlhebq_kdmxb_jZjobxOjbklhkg_[ue\gmlj_ggbfhklZ\Zeky\g_rgbfhgb
ih^jZ`ZebkljZ^ZgbyfOjbklZ\ex[eyebkv\OjbklZdZd\h\g_rgbch[t_dlghg_ijbgbfZeb
OjbklZ\gmljvk_[y;_amfgZ[ueZfukevqlhfh`ghgZclbgZa_fe_aZf_klbl_eyOjbklZqlhfh`gh
h[h`blvq_eh\_q_kdmxijbjh^mij_\jZs_gb_fP_jd\b\]hkm^Zjkl\hZg_k\h[h^gufijbgylb_f
\gmljvk_[yOjbklZ_^v\k\NjZgpbkd_:kkbakdhf[hevr_[uehk\ys_gkl\Zq_f\ex[hfiZi_
GZijZ\hkeZ\ghfhklhd_\baZglbbojbklbZgkdbcfbjih^\_j]ky^jm]hfmkh[eZagmkh[eZagm
p_aZj_iZibafZlZfpZjyijbagZebaZf_klbl_e_fOjbklZbq_eh\_dZwlh]hihqlbh[h]hl\hjbeb
ijZ\hkeZ\bbkebrdhffZehq_eh\_q_kdh]hg_lgbdZdhcZgljhiheh]bbghaZlhojZgbehkvih^ebggh
[h`_kdh_baZglbckdh_l_hdjZlbq_kdh_pZjkl\h[uehl_f`_kh[eZaghfyauq_kdh]hpZjkl\Zwlh]h
fbjZdhlhjh_]hkih^kl\m_l\_a^_]^_fbjg_keb\Z_lkyk;h]hfIZihp_aZjbafbp_aZj_iZibaf[ueb
^\mfynhjfZfbojbklbZgkdh]h]hkm^Zjkl\Z^\mfyeh`gufbihiuldZfb\eZklbwlh]hfbjZ\u^Zlv
k_[yaZojbklbZgkdmx\lh\j_fydZdgbdh]^Zg_[uehkdZaZghbij_^kdZaZghqlhj_eb]byOjbklZ
gZkbeh\Zlvky\fOjbklbZgkdh_]hkm^Zjkl\h^_eZxs__\b^qlhfbjijbgyeojbklbZgkl\hbqlh
ojbklbZgkdZy\eZklv]hkih^kl\m_lgZ^fbjhf\h\k_ok\hbonhjfZo[uehbklhjbq_kdhck^_edhc
ojbklbZgkl\Zkyauq_kl\hfOjbklbZgkdh_]hkm^Zjkl\hg_[ueh^Z`_]hkm^Zjkl\hfojbklbZg
kdhj__y\ey_lky]hkm^Zjkl\hfg_ojbklh\=hkm^Zjkl\hyauq_kdh]hijhbkoh`^_gbyblhevdh^ey
yauq_kdh]hfbjZhghgm`gh]hkm^Zjkl\hg_fh`_l[ulvnhjfhcojbklbZgkdhch[s_kl\_gghklbb
ihlhfmdZlhebq_kdbciZibafb\baZglbckdbcp_aZjbafhklZldbyauq_kl\ZagZdblh]hqlh
�q_eh\_q_kl\h_s_g_ijbgyeh\k_[yOjbklZeyq_eh\_q_kl\Zijbgy\r_]hOjbklZ^ey
[h]hq_eh\_q_kl\Z\ij_^_e_g_gm`gZ\eZklvq_eh\_q_kdZylZddZdhghZ[khexlghihdhjgh\eZklb
;h`v_clZddZd^eyg_]hOjbklhkPZjvbI_j\hk\ys_ggbdIh^ebggZyl_hdjZlby_klvhldjh\_gb_
�[h]hq_eh\_q_kl\ZgZa_fe_hldjh\_gb_K\moZ\kh[hjghfq_eh\_q_kl\_ojbklbZgkdhcbklhjbb
\bklhjbq_kdhfojbklbZgkl\_\j_f_gZwlh]hhldjh\_gby_s_g_gZklmibebbq_eh\_q_kl\h
kh[eZagyehkv`beh\k\h_cdhee_dlb\ghcbklhjbbihyauq_kdbBkdexqbl_evghZkd_lbq_kdh_
j_eb]bhagh_khagZgb_hl\hjZqb\Zehkvhla_febhliehlbhlbklhjbbhldhkfhkZbihlhfmgZa_fe_
\bklhjbbwlh]hfbjZyauq_kdh_]hkm^Zjkl\hyauq_kdZyk_fvyyauq_kdbc[ul\u^Z\ZebkvaZ
ojbklbZgkdb_iZibafb\kykj_^g_\_dh\Zyj_eb]bhagZyiheblbdZgZau\Zebkvl_hdjZlb_cIjhlb\
e`_j_eb]bhaghcZgljhiheh]bbijhlb\khfgbl_evghcih^eh`ghcl_hdjZlbb\hkklZehq_eh\_q_kl\h
hk\h[h`^Zxs__bml\_j`^Zxs__k\hxq_eh\_q_kdmxklbobxGZklmibeb\j_f_gZj_nhjfZpbbb
]mfZgbafZ
Ijhl_klZglbaf[ueg_lhevdhjZaju\hfkP_jdh\vxghba^hjh\hcj_Zdpb_cijhlb\mdehgh\
dZlhebq_kl\Zijhlb\\ujh`^_gbyP_jd\bijhl_klZglbafiulZeky\hkklZgh\blvk\h[h^mOjbklh\m
dhlhjZy[ueZhdhgqZl_evghmljZq_gZ\ijhl_klZglbaf_ml\_j`^Zehkvebqgh_gZqZehdhlhjh_e_`Zeh
\hkgh\_j_eb]bbOjbklZEh`gh_mq_gb_kj_^g_\_dh\h]hdZlhebq_kl\Zhq_eh\_d_e`_j_eb]bhagh_
ijbgb`_gb_q_eh\_q_kdhcebqghklbijb\_ebdijhl_klmhlghkbl_evgZyijZ\hlZdhlhjh]h
g_khfg_ggZIjhl_klZglbaf^he`_g[uey\blvkyihlhfmqlh\bklhjbbojbklbZgkl\Zg_[ueh
iheh`bl_evghcj_eb]bhaghcZgljhiheh]bbbimklh_f_klhaZgyeZeh`gZyZgljhiheh]by
ijhl_klZglkdhf\hkklZgbbebqghklbbml\_j`^_gbbk\h[h^uaZqZekygh\ucq_eh\_dq_eh\_dgh\hc
�bklhjbbIjhl_klZglbaf\gZqZe_k\h_f[uefbklbq_g@ghg_bf_e\k_[_l\hjq_kdbo
j_eb]bhaguokbeg_kkkh[hcebrvhljbpZl_evgmxijZ\^mb\^Zevg_cr_fk\h_fjZa\blbbi_j_r_e
\jZpbhgZebaf?keb\dZlhebq_kl\_[ueheh`gh_k[b\r__kykimlbmq_gb_hp_jd\bohly[ueZkZfZ
P_jdh\vlh\ijhl_klZglbaf_kZfZb^_yp_jd\bgZqZeZihkl_i_gghbklj_[eylvky
JZpbhgZebklbq_kdbcbg^b\b^mZebafZihlhfihablb\bafhdZaZebkvij_^_ehfwlh]hhljbpZl_evgh]h
jZa\blby
Lm`_ijZ\^mdhlhjZyijh\ha]eZr_gZ[ueZijhl_klZglbafhfb[ueZgZqZehfj_\hexpbb
q_eh\_q_kdh]h^moZ_s_kf_e__bdjZcg__ml\_j`^Ze]mfZgbaf=mfZgbaf\hkklZeijhlb\
[_kq_eh\_qghcZgljhiheh]bbdZlhebq_kl\Z^Zb\k_]hbklhjbq_kdh]hojbklbZgkl\Zhl\_j]eh`gmx
l_hdjZlbx\hbfyq_eh\_q_kdhcZgljhiheh]bb\hbfyq_klgh]hbhldjulh]hml\_j`^_gbyqbklh
q_eh\_q_kdhcklbobbbq_eh\_q_kdhc\eZklb=mfZgbaf\ayeih^k\hxaZsblmijhdeylmxa_fex\
yauq_kl\_bkdZehk\ys_gbyhl\_j]gmlhcojbklbZgkl\hfiehlbDZlhebq_kl\hml\_j`^Zehg_
[h`_kl\_ggmx\eZklv\fbj_Z\eZklvq_eh\_q_kdmx\u^ZggmxaZ[h`_kl\_ggmx \eZklviZiub
p_jdh\ghcb_jZjobb\f]mfZgbaflj_[h\Zehk\h[h`^_gbyhle`bkgbfZep_ibbml\_j`^Ze\eZklv
hk\h[h^blvkyhleh`guokhfgbl_evguol_hdjZlbcklZlvgZgh]bhq_eh\_qblvkybhq_eh\_qblv\kx
k\hxdmevlmjmqlh[uy\beZkvihq\Z^eybklbgghcih^ebgghcl_hdjZlbbqlh[u\hevghb
khagZl_evghih^qbgblvky\eZklb;h]Z;h]ZZg_iZiubebp_aZjyg_q_eh\_q_kdh]hb_jZjobafZ
=mfZgbafkijZ\_^eb\h\hkklZebijhlb\dZlhebq_kdh]hiZihp_aZjbafZbijhlb\ijZ\hkeZ\gh]h
p_aZj_iZibafZGZimklhff_kl_j_eb]bhagh]hkhagZgbyojbklbZgkdh]hfbjZdhlhjh_^hkboihj
aZihegyehkveh`vxihy\beky]mfZgbafbklZeih^gbfZlvq_eh\_dZklZ\blv_]hgZgh]b
:gljhiheh]bydZlhebq_kl\Z[ueZ\dhgp_dhgph\yauq_kdZyhkgh\Zgbb__e_`Zekh[eZag
LPSHULXPURPDQXPDZlhebq_kl\h[uehijhiblZghwlhcyauq_kdhcZgljhiheh]b_cbl_jyehk\yavk
[h`_kdbfijZ\hkeZ\b_khojZgbehk\yavk[h`_kdbfghg_bf_ehgbdZdhckZfhklhyl_evghc
Zgljhiheh]bbhljZ`Zeh\hklhqgmxijbgb`_gghklvq_eh\_q_kdhcklbobbB\hlq_eh\_q_kl\h\
bklhjbq_kdbok\hboimlyo^he`gh[uehijhclb[_aj_eb]bhaguc]mfZgbafqlh[ugZklmibeb\j_f_gZ
j_eb]bb[h]hq_eh\_q_kl\Zqlh[uhldjueZkvq_eh\_q_kl\mj_eb]bhagZyijZ\^Zh_]hhdhgqZl_evghc
a_fghckm^v[_GZqZeZkvwihoZkZfhml\_j`^_gby[_a[h`gh]hq_eh\_q_kl\Zly`_euchiuldhlhjuc
^he`_g[ue[ulvba`bl^hdhgpZij_`^_q_fq_eh\_q_kl\hfh]eh\klmiblvgZimlv
[h]hq_eh\_q_kdbcij_`^_q_f[ueZj_eb]bhaghkhagZgZbklbggZyZgljhiheh]byg_[_kq_eh\_qgZy
Zgljhiheh]bybklhjbq_kdh]hojbklbZgkl\Zg_[_a[h`gZyZgljhiheh]by]mfZgbafZZZgljhiheh]by
[h]hq_eh\_q_kdZyGh\uc]mfZgbafbf_ek\hbdhjgb\j_eb]bbOjbklZ[_aOjbklZ\ijhrehfhgg_
fh][ulZd\ha\ukblvq_eh\_dZghg_khagZ\Zek\h_]hijhbkoh`^_gby
�=mfZgbafijb\_ed_deZjZpbbijZ\q_eh\_dZb]jZ`^ZgbgZbd_ebdhcnjZgpmakdhcj_\hexpbb
=mfZgbafklZeml\_j`^Zlvk_[ydZdhl\e_q_ggh_gZqZehdZdgZqZehg_lhevdhkZfhklhyl_evgh_ghb
\ukr__Hl\_j]eb\kydmxk\_joq_eh\_q_kdmxk\ylugxq_eh\_dZbq_eh\_q_kl\hijbagZeb\ukr_c
k\ylug_cHk\h[h`^_gb_hleh`ghcl_hdjZlbbb[_kq_eh\_qbyijbdjulh]hj_eb]b_c\_ehd
mgbqlh`_gbx\kydhcj_eb]bhaghck\ylugbdh[h]hl\hj_gbxq_eh\_dZbq_eh\_q_kl\Zd[_a[h`bx
Ihwlhfm\_kv]mfZgbklbq_kdbchk\h[h^bl_evgucijhp_kk^\hckl\_ghgaZdexqZe\k_[_\_ebdmx
ijZ\^mqZklvj_eb]bb[h]hq_eh\_q_kl\Zb\_ebdmxeh`vqZklvh[jZamxs_ckyj_eb]bb
q_eh\_q_kdh]hkZfhh[h]hl\hj_gby_ebdhcnjZgpmakdhcj_\hexpbbb\h\k_ohk\h[h^bl_evguo
j_\hexpbyo[ueZg_khfg_ggZyijZ\^Z\hkklZgb_ijhlb\g_khfg_gghce`bhk\h[h`^_gb_hl
i_j\hgZqZevgh]hjZ[kl\Zgh[uehbgh\h_aehh[h]hl\hj_gb_q_eh\_q_kdhcklbobbihdehg_gb_
gh\hfma_fghfm[h]m\f_klhHlpZG_[_kgh]hkdhlhjufkh_^bgbegZkOjbklhk=mfZgbafj_eb]by
q_eh\_q_kl\Zq_eh\_q_kdh]hfh]ms_kl\Zbq_eh\_q_kdh]hkh\_jr_gkl\ZklZeiZnhkhfgh\h]h
ihl_jy\r_]h;h]Zq_eh\_q_kl\Z=mfZgbafhdhgqZl_evghm[_^beex^_cgh\h]h\j_f_gbqlh
l_jjblhjb_cwlh]hfbjZbkq_jiu\Z_lky[ulb_qlhgbq_]h[hevr_g_lbqlhwlhhq_gvhljZ^ghlZd
dZd^Z_l\hafh`ghklvh[h]hl\hjblvk_[y=mfZgbafe_]\hkgh\Zgb_eb[_jZebafZbnjZgpmakdhc
j_\hexpbbZihlhfhg`_klZe^mrhckhpbZebafZbZgZjobafZL_hj_lbq_kdh_fbjhihgbfZgb_
]mfZgbafZ\uebehkv\nhjfmihablb\bafZjZaguohll_gdh\HljbpZgb_;h]Zbgh]hfbjZb\k_]h
ljZgkp_g^_glgh]hijbagZeb^hklZlhqgufhkgh\Zgb_flh]hiZnhkZihdhlhjhfmq_eh\_d[h`_kl\_g
q_eh\_dbf__l[_kdhg_qgu_ijZ\Zq_eh\_dmij_^klhbl[e_klys__[m^ms__Ghwlhl`_kZfuc
[h`_kl\_ggucq_eh\_dkh]eZkghmq_gbx]mfZgbklbq_kdh]hihablb\bafZijhbahr_ebagbadh]h
khklhygby\ur_ebag_^jg_hj]Zgbq_kdhcfZl_jbbwlhlq_eh\_dkf_jl_gwlhlq_eh\_dg_h[eZ^Z_l
^Z`_j_Zevguf_^bgkl\hfebqghklbb_klvebrvb]jZijbjh^guobkhpbZevguokbeeKheh\v_\
kljZgghfkbeeh]baf_q_eh\_dijhbahr_ehlh[_avyguke_^h\Zl_evghfu^he`guex[blv^jm]
^jm]ZIhq_fm`_g_ih_^Zlv^jm]^jm]Zihq_fmg_g_gZ\b^_lv"^_ckl\bl_evghklblZdb_klvg_
ex[yl\_^vih_^Zxlbg_gZ\b^yl
Ghqlh[u\klmiblvhdhgqZl_evghgZimlv[h]hq_eh\_q_kdbcq_eh\_q_kl\hih\b^bfhfm^he`gh
ijhclb^hdhgpZkh[eZaghl\e_q_ggh]h]mfZgbafZihijh[h\ZlvgZ\_jrbg_bklhjbq_kdh]hijhp_kkZ
\iha^gbcqZkbklhjbbmkljhblvkykZfhklhyl_evghgZa_fe_klZlvgZgh]bhl\_j]gm\\k_bklhqgbdb
k\h_]h[ulbyAZkh[eZagZfbLPSHULXPURPDQXPeh`ghcl_hdjZlbbiZihp_aZjbafZbp_aZj_iZibafZ
ihke_^h\Zebkh[eZagu]mfZgbafZgZjh^h\eZklbykhpbZebafZbZgZjobafZJZgvr_h[h]hl\hjyeb
q_eh\_dZiZimbq_eh\_dZp_aZjybwlbfbaf_gyeb;h]mihlhfklZebh[h]hl\hjylv\k_oex^_c
q_eh\_q_kl\hgZjh^gmx\hexbaf_gyeb;h]m\hbfylhc`_q_eh\_q_kdhc\eZklbgZjh^h\eZklby
KhpbZebafbZgZjobafh[hkljbebijh[e_fmoe_[Zbijh[e_fm\eZklbb^Z`_[_aj_eb]bhagh_
khagZgb_ijb\_ebdwkoZlheh]bq_kdbfij_^qm\kl\byfKhpbZebafbZgZjobafij_^_evgu_wlZiu
gh\hcbklhjbbihke_^gb_kh[eZaguq_eh\_q_kl\ZbkljZrguhgbk\hbf\g_rgbfkoh^kl\hfk
nhjfZfbgh\hcl_hdjZlbbijba\ZgghchdhgqZl_evghjZaj_rblvijh[e_fuoe_[Zb\eZklb\k_o
gZkulblvbhk\h[h^blvdhgp_;,;\_dZihy\eyxlkyGbpr_^_dZ^_glkl\hb[_aj_eb]bhagZy
fbklbdZQ_eh\_dij_^hklZ\e_gguckZfhfmk_[_ohq_lk_[yi_j_jZklbj\_lkyaZ]jZgbwlh]hfbjZ
gh\k_]^ZhdZau\Z_lkyljZ]bq_kdb[_kihfhsgufDjblbdZDZglZhklZ\beZ\^mr_q_eh\_dZimklhlm
dhlhjmxhg^he`_gijhba\hevghaZihegylvIhablb\bafbdjblbpbafhk\h[h^beq_eh\_dZhl\kydhc
[_amkeh\ghcj_Zevghklb\h^\hjbeq_eh\_dZgZl_jjblhjbxn_ghf_gZebklbq_kdh]hbeexabhgbafZ
LZdij_\jZsZ_lky]mfZgbaf\gh\mxnhjfme`blZdbkq_aZ_lfZehihfZemblZqZklvbklbgu
dhlhjZy\]mfZgbaf_aZdexqZeZkvGZaj_\Z_lkhagZgb_qlhijZ\^Zhq_eh\_d_fh`_l[ulvhldjulZb
ml\_j`^_gZebrv\f_kl_kijZ\^hch;h]_qlhbklbgguc]mfZgbafaZdexqZ_lky\j_eb]bb
[h]hq_eh\_q_kl\Zk_hklj__qm\kl\m_lkh\j_f_ggucq_eh\_dqlh[_a[h`guc]mfZgbaf
[_kq_eh\_q_g
Ghhkfukeblvhiulgh\hcbklhjbbklZjhojbklbZgkdh_j_eb]bhagh_khagZgb_g_\kbeZo_loh_
khagZgb_g_\f_sZ_lkfukeZbklhjbbb\ky^jZfZgh\hcbklhjbbij_^klZ\ey_lky_fmbeb
g_^hjZamf_gb_fbebkiehrgufaehf^vy\hevkdbfgZ\Z`^_gb_fGh[m^ms__^\hckl\_ggh\g_f
�y\blkyb\_ebqZcr__hdhgqZl_evgh_^h[jhb\_ebqZcr__hdhgqZl_evgh_aeheyy\e_gby
hdhgqZl_evgh]h^h[jZ^he`_g[uekh\_jrblvkyijhp_kkbklhjbbbihlhfm\k_wihobbklhjbbbf_xl
]em[hdbcj_eb]bhaguckfukeJ_eb]bhaghdhkfbq_kdbcijhp_kk\ha^_ckl\by;h`_kl\ZgZ
q_eh\_q_kl\h_s_g_aZdhgqbekyb\ky^jZfZq_eh\_dZgh\hcbklhjbb\_kvgh\uchiul
ih^]hlh\eyxlfZl_jbgu^eygh\h]hhldjh\_gbyLhevdhgh\h_j_eb]bhagh_khagZgb_fh`_l
hkfukeblv\k_qlhijhbahrehgh\h]hkq_eh\_dhffh`_lhl\_lblvgZ_]hg_^hmf_gb_bae_qblv_]h
hlly`dhc[he_agb^mZebafZdhlhjhckljZ^Zeh\k_ojbklbZgkl\h\bklhjbbbdhlhjh_i_j_^Zehkv
fbjmkojbklbZgkl\hfihj\Z\r_fm
\fHLJ?LV?FA:?L?B?=HKYABKHKFUKEHFBKLHJBB
Ijhp_kkbklhjbbijb\_eq_eh\_q_kl\h;,;\_dZdb^__ijh]j_kkZdhlhjZyklZeZhkgh\ghc
\^hogh\eyxs_cklZeZdZd[ugh\hcj_eb]b_cgh\uf[h]hfQ_eh\_q_kl\hi_j_klZeh\_jblv\;h]Zb
l_fieZf_gg__klZeh\_jblv\ijh]j_kkq_eh\_q_kdbc\k\h_\_ebdh_[m^ms__K\h_\hlkeh\h
aZdexqZxs__\k_[_kljZrgmxbjhgbxlZddZdgbh^bgba`b\rbob`b\msboex^_cg_fh`_l
bkle_\rb_dhklbB^_yijh]j_kkZjZa\blbyq_eh\_q_kl\Z^\b`_gby_]hddZdhclh\ukr_cp_eb
[ueZqm`^ZZglbqghfmfbjmwlhg_yauq_kdZyb^_yB^_ywlZaZjh`^ZeZkv\f_kkbZgbklkdhf
khagZgbb\_lohaZ\_lguoijhjhdh\\ZihdZebilbq_kdboqZygbyoj_eb]bhagh]haZ\_jr_gbyfbjh\hc
bklhjbbj_eb]bhagh]hbkoh^Zbafbjh\hcljZ]_^bbB^_yijh]j_kkZb_klvb^_ykfukeZbklhjbb
bklhjbbdZdimlbd;h]md[eZ]h^ZlghfmdhgpmdPZjkl\m;h`v_fmB^_ywlZk\yaZgZk
j_eb]bhagufbijhjhq_kl\Zfbk\_lohaZ\_lgufbijhjhq_kl\Zfbhijbr_kl\bbF_kkbbb
gh\haZ\_lgufbijhjhq_kl\Zfbh\lhjhfijbr_kl\bbGhojbklbZgkdb_ijhjhq_kl\Zbh[_lh\Zgbyg_
hkms_kl\bebkv_s_\bklhjbbbojbklbZgkdh_khagZgb_g_\f_klbeh_s_j_eb]bhagh]hkfukeZ
ijh]j_kkZIjbqm^eb\Zy^bZe_dlbdZbklhjbbi_j_^ZeZb^_xijh]j_kkZ\jmdbgh\h]hq_eh\_q_kl\Z
gZkljh_ggh]h]mfZgbklbq_kdbbjZpbhgZebklbq_kdbhliZ\r_]hhlojbklbZgkdhcj_eb]bb
ijbgy\r_]h\_jmZl_bklbq_kdmx[_aj_eb]bhaghfkhagZgbbgh\h]hq_eh\_q_kl\Z^j_\gb_qZygby
PZjkl\Z;h`v_]hkf_rZebkvkqZygbyfbpZjkl\Zdgyaywlh]hfbjZh[_lh\Zgby\lhjh]hijbr_kl\by
OjbklZaZlfbebkvojbklbZgkdbfb`_h[_lh\Zgbyfbhijbr_kl\bba_fgh]h[h]Z\jZ]ZOjbklh\Z
Ihablb\gZyl_hjbyijh]j_kkZb_klvj_eb]by]jy^ms_]ha_fgh]h[h]Zb\k___qZygbyij_^kdZaZgu
ijhjhq_kdbfbojbklbZgkdbfbdgb]ZfbL_hjbyijh]j_kkZaZdexqZ_l\k_[_ijhlb\hj_qb_dhlhjh_g_
\kbeZohkfukeblvihablb\bklbq_kdh_khagZgb_Mq_gb_hijh]j_kk_hkfuke_bklhjbbg_ba[_`gh
ij_^iheZ]Z_l[eZ]h^Zlgh_aZ\_jr_gb_bklhjbbdhg_qgucbkoh^dhg_pbklhjbblmbebbgmx
wkoZlheh]bx\wkoZlheh]bbiZnhkj_eb]bbijh]j_kkZ^mrZ__:\f_kl_kl_fijh]j_kkbklu
ihablb\bkluhljbpZxldhg_pbklhjbbbkih\_^mxlj_eb]bxiehohc[_kdhg_qghklbhlkmlkl\by
dhgpZ\h\j_f_gb[_kdhg_qgh]hkh\_jr_gkl\h\Zgbykydbc\_jmxsbc\ijh]j_kk`^_lqlh
ijh]j_kkijb\_^_ldohjhr_fm[eZ]hfmdhgpmqlh\hklhj`_kl\m_lpZjkl\hkqZkleb\h]hk\h[h^gh]h
kbevgh]h[h`_kl\_ggh]hq_eh\_q_kl\Zb\^hogh\ey_lkywlbf]jy^msbfa_fgufkh\_jr_gkl\hfGh
lhl`_\_jmxsbc\ijh]j_kkfukeblijhp_kk[_kdhg_qgufg_bf_xsbfgbdZdh]hdhgpZ\h\j_f_gb
Z\kydh_]jy^ms__kh\_jr_gkl\hkqblZ_lih^e_`Zsbfkf_g_khklhygb_f_s_[he__kh\_jr_gguf
_s_[he__^Ze_dbfIjh]j_kkbkluf_qlZxlha_fghfZ[khexl_dhlhjucdh]^Zgb[m^vihy\blky\h
\j_f_gbbwlh_klvqZygb_f_kkbZgbklkdh_`Z`^Zbkoh^Zbabklhjbq_kdhcljZ]_^bbIhablb\bklu
bkih\_^mxsb_khpbZevgu_mlhibb`^mlkljZrgh]hkm^ZgZ^aehfijhreh]h`^mlhdhgqZl_evgh]h
lhj`_kl\ZijZ\^ugZa_fe_ghkf_rb\ZxlijZ\^m;h`vxkijZ\^hcq_eh\_q_kdhckm^;h`bck
km^hfq_eh\_q_kdbfqZygbyOjbklZF_kkbbkqZygbyfb:glbojbklZa_fgh]h[h]Z
JZpbhgZebklbq_kdh_khagZgb_f_rZ_lbfijbgylvb^_xdhgpZbklhjbbbfbjZdhlhjZy
ij_^iheZ]Z_lkybog_ykgufbqm\kl\Zfbbij_^qm\kl\byfbhgbaZsbsZxliehomx[_kdhg_qghklv
lhj`_kl\mxsmx\`bagbgZlmjZevgh]hjh^ZBklhjbyg_fh`_lbf_lvkfukeZ_kebhgZgbdh]^Zg_
hdhgqblky_kebg_[m^_ldhgpZkfukebklhjbbb_klv^\b`_gb_ddhgpmdaZ\_jr_gbxdbkoh^m
J_eb]bhagh_khagZgb_\b^bl\bklhjbbljZ]_^bxdhlhjZybf_eZgZqZehb[m^_lbf_lvdhg_p
bklhjbq_kdhcljZ]_^bb_klvjy^Zdlh\b\gbogZaj_\Z_lhdhgqZl_evgZydZlZkljhnZdZlZkljhnZ
\k_jZaj_rZxsZyj_eb]bbkhpbZebafZwlhfihke_^g_fkeh\_mq_gbyhijh]j_kk__klvdhg_p
KhpbZebaf\_jblqlhklZjucfbjjZajmrblkyqlhgZ^klZjufaehf[m^_lijhbag_k_g
hdhgqZl_evguckm^qlhgZklZg_lkh\_jr_ggh_khklhygb_gZa_fe_pZjkl\hq_eh\_q_kdhcijZ\^uqlh
ex^b[m^mldZd[h]bFbjh\ZykhpbZevgZydZlZkljhnZgZklmie_gb_khpbZebklbq_kdh]hjZy\k_
wlh\u\_jgmlZygZbagZgdmj_eb]bhagZyb^_ydhgpZbklhjbbgZqZehm`_k\_jobklhjbq_kdh]h
ml\_j`^Zxldhg_pkhpbZebklbq_kdbcdhg_pbklhjbbbkoh^kiZk_gb_q_eh\_q_kl\Zhl\k_o[_^b
aheh[h]hl\hj_gb_q_eh\_q_kl\Zwlhfh`b^ZgbbdhgpZ\_kviZnhkkhpbZebafZIhy\e_gb_
j_eb]bbijh]j_kkZbkhpbZebafZh[hkljy_lj_eb]bhaghwkoZlheh]bq_kdmxijh[e_fmklZ\bli_j_^
ojbklbZgkdbfkhagZgb_f\hijhkhj_eb]bhaghfkfuke_bklhjbbb__aZ\_jr_gbbkem`bl
\hajh`^_gbxj_eb]bhaghfmk\yaZgghfmkh[_lh\Zgbyfbbijhjhq_kl\Zfb
:ihdZebikbkhldjh\_gb_k\BhZggZb_klvojbklbZgkdZydgb]Z\dhlhjhcaZdexq_guijhjhq_kl\Zh
dhgp_bklhjbbdhlhjZyl_kghk\yaZgZkhkfukehfbklhjbb:ihdZebikbq_kdb_ijhjhq_kl\Z]h\hjylh
]jy^ms_fjZa^_e_gbbfbjZh[h[jZah\Zgbb\dhgp_bklhjbbdZdpZjkl\Zdgyaywlh]hfbjZlZdb
pZjkl\ZOjbklh\Z;m^ms__^\hckl\_ggh\g_faeh^he`gh[ulvhdhgqZl_evghhl^_e_ghhl^h[jZ
Kfukebklhjbbkh]eZkgh:ihdZebikbkmaZdexqZ_lky\hk\h[h`^_gbbq_eh\_q_kdbokbe^ey
ihke_^g_c[hjv[u^h[jZbaeZOjbklZb:glbojbklZP_jdh\v^he`gZijb]hlh\blvky\fbj_b[h\
�dhgp_gZklmibe[jZd:]gpZb`_gZ?]hijb]hlh\beZk_[y@KZfh_kms_kl\_ggh_\
:ihdZebikbk_wlhijhjhq_kl\hhgZklmie_gbblukyq_e_lg_]hpZjkl\ZOjbklZgZa_fe_
�obebZaf@ObebZklbq_kdZygZ^_`^Zb_klvhkgh\Z\kydh]hmih\ZgbygZgZklmie_gb_pZjkl\Z
;h`v_]hgZa_fe_pZjkl\ZijZ\^ugZwlhca_fe_k_khpbZebklbq_kdb_mlhibbgZ^_`^ugZ
gZklmie_gb_]jy^ms_]hkh\_jr_gkl\ZgZ[eZ]hcj_amevlZlijh]j_kkZ_klvikboheh]bq_kdh_
i_j_`b\Zgb_bikboheh]bq_kdZyljZgknhjfZpbyobebZafZKhpbZebklbq_kdZyj_eb]by_klvh[jZlguc
obebZafb\k\yabkg_c^he`_g\hajh^blvkyobebZafbklbgguck_ijh]j_kkbklu\_jylqlh
ijh]j_kk^he`_gohjhrhdhgqblvky^he`_gijb\_klbd[eZ]hfmj_amevlZlmda_fghfm
kh\_jr_gkl\mWlhobebZklbq_kdZygZ^_`^Zghebr_ggZy\k_ohkgh\Zgbc\k_odhjg_c@^ml
ijh]j_kkbklugZklmie_gbypZjkl\Z;h`v_]hgZa_fe_Z\;h]Zi_j_klZeb\_jblvBgbq_]hg_fh]eb
\u^mfZlvijh]j_kkbkludjhf_lh]hqlhaZdexqZehkv\qZklbZihdZebilbq_kdboijhjhq_kl\gh
qZklbhlhj\Zgghchlp_eh]hbihlhfmebr_gghc\ukr_]hk\_lZh\kydhfj_\hexpbhgghf
fZdkbfZebaf_ \rbjhdhfkfuke_wlh]hkeh\Z\f_klv[_kkhagZl_evgucobebZafeh`gh_
j_eb]bhagh_h`b^Zgb_GhkhpbZevgucfZdkbfZebafh[uqghijbgbfZ_lnhjfmhljbpZgbybklhjbb
Ijhp_kkg_lhevdhfbjh\h]hghbebqgh]hkiZk_gbykh\_jrZ_lkybklhjb_clZddZdkm^v[Zebqghklb
aZ\bkblhlkm^v[ufbjZKiZk_gb_g__klv^_ehm_^bg_ggh_hlhj\Zggh_hl\k_e_gghcg_fh`_l[ulv
j_amevlZlhfebqgh]hkZfhih]jm`_gbyKiZkZxs_ckyebqghklbij_^gZagZq_gh`blv\[h`_kl\_gghf
dhkfhk_\ij_h[jZ`_gghffbj_bgZ^_`^ZgZkiZk_gb__klvgZ^_`^ZgZ\k_h[s__\hkdj_k_gb_
\hkdj_k_gb_fbjh\hciehlbIjh]j_kkkh\_jrZ_lky^ey\k_oex^_cihdhe_gbcijhreuogZklhysbo
�b[m^msbo^eydZ`^hc[uebgdb[ulby_ehkiZk_gby_klv^_eh\k_e_gkdh_bimlvkiZk_gby_klv
imlv\k_e_gkdhcbklhjbbKiZk_gb__klvih[_^ZgZ^i_j\hbklhqgbdhffbjh\hcbkihjq_gghklb
\uju\Zgb_dhjg_caeZkiZk_gb__klvihegh_ij_h[jZah\Zgb_\k_]h[ulbyjh`^_gb_dgh\hc`bagb
kZfhcfZl_jbbfbjZKiZklbkvg_agZqblmf_j_lv^eywlh]hfbjZbi_j_clb\fbjbghc
kiZklbkvagZqbllZdij_h[jZablvwlhlfbjqlh[gZ^gbfg_\eZkl\h\ZeZkf_jlvqlh[u\g_f\k_
`b\h_\hkdj_kehKiZk_gb__klv^_eh`bagbZg_kf_jlb^_ehwlh]hfbjZZg_^jm]h]hWe_f_glu
wlh]h`_fbjZ^he`gu[ulvih^]hlh\e_gu^ey\_qghklbiehlvwlh]hfbjZbdZ`^h]hkms_kl\Z\
wlhffbj_^he`gZklZlvg_le_gghcIh[_^ZgZ^kf_jlvxbfbjh\h_\hkdj_k_gb_aZ\h_\u\Z_lkyebrv
\k_fbjghcbklhjb_cby\blkyebrv\__dhgp_Kebrdhfykgh^eyihegh]hj_eb]bhagh]hkhagZgby
qlhkiZk_gb__klv^_eh\k_fbjghbklhjbq_kdhc`bagb\k_fbjghbklhjbq_kdhcl\hjq_kdhcjZ[hlu
i_j_oh^Z\^jm]hcfbjiml_fkf_jlbiml_f\uoh^Zbabklhjbq_kdhc`bagbJ_eb]byOjbklZah\_l
gZkd[hjv[_aZ`bagvdfbjh\hcih[_^_gZ^kf_jlvxdaZ\h_\Zgbx\hkdj_k_gbybklhjb_cb
l\hjq_kl\hfJ_eb]bhagucq_eh\_d^he`_g^hjh`blv`bagvx[hevr_q_fg_j_eb]bhagucb^he`_g
[hevr_g_gZ\b^_lvkf_jlv
k_jZajmrbl_evgu_kf_jlhghkgu_kbeuijbjh^u\]j_o_aZqZebkvb[hjhlvkykgbfbgm`ghdZdkh
aehfBgklbgdlkZfhkhojZg_gbyb`bag_ml\_j`^_gby_klvj_eb]bhagha^hjh\ucbgklbgdl
J_eb]bhagh^he`_gq_eh\_dhojZgylvk_[ybk\hx`bagvhlaeuokbekh[bjZlv`bag_ggu_kbeu^ey
mqZklby\^_e_kiZk_gbyhkms_kl\ey_fh]hfbjh\hcbklhjb_cB^_ZebaZpbykf_jlb_klvkh[eZagb
]j_oQ_eh\_dhl\_qZ_laZk\hx`bagvi_j_^;h]hfb^he`_gjZa\b\Zlvihemq_ggu_k\ur_^Zju
�hklhbgkl\hq_eh\_dZ\_]h`bagbZg_\kf_jlb\kh_^bg_gbb^moZkiehlvxZg_\hl^_e_gbb
^moZhliehlb\kh_^bg_gbbbg^b\b^mZevghckm^v[uebqghklbkbklhjbq_kdhckm^v[hcfbjZZg_\
hl^_e_gbbebqghckm^v[uhlfbjh\hcB\lhcqZklghcnhjf_[hjv[uaZ`bagvdhlhjmxml\_j`^Z_l
ihablb\baf_klviheh`bl_evgZyijZ\^Zij_\jZsZxsZyky\eh`vebrvlh]^Zdh]^Zij_l_g^m_lgZ
\_joh\_gkl\hk_l_ogbq_kdb_wdhghfbq_kdb_iheblbq_kdb_f_^bpbgkdb_b\emqr_fk\_lehf
kfuke_fZ]bq_kdb_kihkh[uijhlb\h^_ckl\byaeufkbeZf\k\_l_j_eb]bhagh]hkhagZgbyg_
hl[jZku\ZxlkyZebrvij_l\hjyxlky
ukrZylhqdZojbklbZgkdhcbklhjbbZkd_lbq_kdbcih^\b]k\yluoP_jd\bOjbklh\hcih^\b]
kZfhhlj_q_gbybih[_^ugZ^ijbjh^hcebrvgZih\_joghklbijhlb\hj_qblb^__bklhjbb\ih^\b]_
wlhfebrvdZ`msbcky\uoh^baijhp_kkZbklhjbbIh^\b]k\yluohlr_evgbdh\b
imkluggh`bl_e_cbf_ek\hxiheh`bl_evgmxbklhjbq_kdmxfbkkbxbagZq_gb__]hdhkfbq_kdh_
\k_e_gkdh_Gm`gh[uehhllhedgmlvkyhlyauq_kl\ZK\ylu_Zkd_lu^he`gu[ueb[jhkblv\uah\
_kl_kl\_gghfmihjy^dmijbjh^u^he`gu[uebkh\_jrblvk\hcbg^b\b^mZevguchiulih[_^ugZ^
bklhqgbdhfaeZhiulZdlb\gh]hZg_iZkkb\gh]hkljZ^Zgbyqlh[bklhjbyfbjZfh]eZijh^he`blvky
baZ\_jrblvkyIh[_^bfhklvijbjh^ue_`Zs_c\hae_ih[_^bfhklvm`ZkZ`bagbbm`ZkZkf_jlb
hiulghihdZaZgZojbklbZgkdbfbk\ylufbkZfhcijbjh^_fbjZqlhlhbaf_gbehkvihke_
Zkd_lbq_kdh]hih^\b]Z\hklhqghcojbklbZgkdhcfbklbdbfbjih^]hlh\bekyd\k_e_gkdhfmimlb
\hkdj_k_gbyOjbklbZgkdb_k\ylu_ih\b^bfhklb\uoh^b\rb_babklhjbbg_ajbfhl\hjbeb
bklhjbxH[jZah\ZeZkvp_jdh\vk\yluolZbgkl\_ggucp_gljfbjh\hc^mrb\ha\jZsZxs_ckyd
;h]mJ_eb]bhagh_khagZgb_bklhjbq_kdh]hojbklbZgkl\Zg_\f_sZehj_eb]bhagh]hkfukeZbklhjbb
ghlZdh\Z[ueZ_]hbklhjbq_kdZyfbkkbyGm`gh[uehhljbpZlvbklhjbxqlh[uhkms_kl\bekykfuke
bklhjbbgm`gh[uehijhclbq_j_ahljbpZgb_fbjZqlh[uj_eb]bhaghml\_j^blvfbjGug_fu
\klmiZ_f\wihomfbjh\h]hj_eb]bhagh]hdjbabkZbjZa\blb_j_eb]bhagh]hkhagZgbyfh`_l
ijh^he`blvkyebrv\k\yabkiheh`bl_evgufh[jZs_gb_fdbklhjbbba_fe_J_eb]bhagZyfbkkby
gZr_cwihobg__klvm`_hljbpZgb_bklhjbbZgh\h___ml\_j`^_gb_g__klvhljbpZgb_a_febZ
gh\h___ml\_j`^_gb_gh\h_l\hjq_kl\hKZfhj_eb]bhagh_khagZgb_\hkihegy_lkyhldjh\_gb_fh
kfuke_fbjh\hcbklhjbbgh\hcj_eb]bhaghcZgljhiheh]b_cgh\hcl_mj]b_c
JZa\blb_gbq_]hg_m[b\Z_lgbq_]hg_bklj_[ey_lbg_ba[_`ghaZdexqZ_l\k_[_we_f_gl
dhgk_j\Zlb\gucJZa\blb_hojZgy_l\g_\j_f_ggh_^hklhygb_ijhreh]hijh^he`Z_l^_ehijhreh]h
jZkdju\Z_lkh^_j`Zgb_k_f_gbihk_yggh]hg_lhevdh\]em[bg_\_dh\ghb\]em[bg_\_qghklb
JZa\blb_g__klvhljbpZgb_ijhreh]hZ_klvml\_j`^_gb_lh]hqlh\g_faZeh`_ghjZkdjulb_
khklhygbbIhwlhfm\ijhp_kk_jZa\blbyg_ba[_`ghkhq_lZ_lkydhgk_j\Zlb\ghklvk
�ijh]j_kkb\ghklvx@kl\hjq_kl\hfhojZgy_lkyhl\h_\ZggZy\ijhrehfkn_jZ[ulbyb
ijh^he`Z_lkyhl\h_\Zgb_gh\uokn_j[ulbyebgbyjZkdjulbyijhly]b\Z_lky^Zevr_l\hjq_kdhf
jZa\blbbhldju\Z_lkyg_[u\Zeh_f_kl_kl_fijhp_kkjZa\blby_klvijhp_kkljm^h\hcJZa\blb_k
ljm^hf^Z_lky[hevrbomkbebcklhblbg_^hklb]Z_lkyf_qlZl_evghcwdaZevlZpb_cIjhp_kk
jZa\blbyfmqbl_evghf_^e_ggucb\g_fg_ba[_`guklhjhguh[b^gu_k\h_cijhaZbqghklvxb
�f_ehqghklvxhe`_g^hdhgpZkh\_jrblvkyg_cljZevgucijh]j_kkhq_eh\_q_gbyq_eh\_q_kl\Z
bkoh^Zbaijbjh^gha\_jbgh]hkhklhygbywe_f_glZjgh]hhk\h[h`^_gbyq_eh\_q_kdbokbe
i_j\hgZqZevghcihklZgh\dbq_eh\_q_kdhcebqghklbgZgh]bLh]^Zlhevdhfh`gh`^Zlv
k\_joq_eh\_q_kdh]hbkoh^ZWlhlljm^h\hcoZjZdl_jjZa\blbybg_cljZevgucoZjZdl_jhq_eh\_q_gby
hq_gv\Z`ghihgylv^eyj_eb]bhagh]hhkfukeb\ZgbybklhjbbEx^bj_eb]bhagh]hkhagZgbye_]dh
\iZ^Zxl\kh[eZaghljbpZgbybklhjbb^eygboaZdju\Z_lkykfukeljm^h\h]hjZa\blbydmevlmjub
j_eb]bhaghg_cljZevgh]hijhp_kkZ]mfZgbaZpbbGh\h_j_eb]bhagh_khagZgb_^he`ghihgylv
�\_ebdbckfukebklhjbq_kdh]hljm^Z@Gh\h_j_eb]bhagh_khagZgb__klvij_`^_\k_]hhk\ys_gb_
l\hjq_kl\Z
Ghj_eb]bhaghhkfukeblvbklhjbq_kdbcijh]j_kkagZqblm\b^_lv^\hckl\_gghklv[m^ms_]h
dhlhjmxg_\b^ylijh]j_kkbkluIjh]j_kkbkluihgbfZxlbklhjbxdZdmemqr_gb_dZd[_kdhg_qgh_
kh\_jr_gkl\h\Zgb_wlh]hfbjZmgbqlh`_gb_aeZijhreh]hbgZjh`^_gb_^h[jZ[m^ms_]hL_hjbb
ijh]j_kkZihablb\bklh\\k_]^ZkqblZxlaehdZl_]hjb_cijhreh]hZ^h[jhdZl_]hjb_c[m^ms_]h
Ijh]j_kk^he`_ghdhgqZl_evghmgbqlh`blv\[m^ms_f\kydh_aehb^h\_klbwlhlfbj^hkhklhygby
kh\_jr_gkl\ZL_hjbyijh]j_kkZ\h[u^_gghfkhagZgbb[_kljZ]bqgZwlhij_djZkgh^mrgZyl_hjby
dhlhjZyohlybml\_j`^Z_lkljZ^Zevq_kdbcbdjh\Z\ucimlvbklhjbbgh\_jblqlh\k_b^_ld
emqr_fm\wlhfemqr_fbafbjh\JZa^\h_gbywlh]hfbjZgZ^h[jmxbaemxklbobxjhklZg_lhevdh
^h[jZghbaeZh[uqgh_ijh]j_kkbklkdh_khagZgb_g_aZf_qZ_lIjh]j_kkbklu\b^yl\g_rgxxp_ev
bklhjbbbg_aZf_qZxl\gmlj_gg_c__^jZfudhlhjZy\k_[he__b[he__h[hkljy_lkyLhevdh\k\_l_
j_eb]bhagh]hkhagZgby\b^gZ^\hckl\_gghklvbklhjbq_kdbokm^_[q_eh\_q_kl\Z\b^gh]jy^ms__\
fbj_jZa^_e_gb_gZdhg_qgh_^h[jhbdhg_qgh_aeh\b^_gljZ]bq_kdbcbljZgkp_g^_glgucdhg_p
bklhjbbZg_[eZ]hihemqgucbbffZg_glgucKfukefbjh\hcbklhjbbg_\[eZ]hihemqghf
mkljh_gbbg_\mdj_ie_gbbwlh]hfbjZgZ\_db\_dh\g_\^hklb`_gbblh]hkh\_jr_gkl\Zdhlhjh_
k^_eZeh[uwlhlfbjg_bf_xsbfdhgpZ\h\j_f_gbZ\ijb\_^_gbbwlh]hfbjZddhgpm\
h[hklj_gbbfbjh\hcljZ]_^bb\hk\h[h`^_gbbl_oq_eh\_q_kdbokbedhlhju_ijba\Zgukh\_jrblv
hdhgqZl_evguc\u[hjf_`^m^\mfypZjkl\Zfbf_`^m^h[jhfbaehf \j_eb]bhaghfkfuke_keh\Z\f
J_eb]bhagh_khagZgb_\b^bl\bklhjbbljZ]_^bxdhlhjZy^he`gZdhgqblvkydZlZkljhnhcLjZ]_^by
gbdh]^Zg_dhgqZ_lky[eZ]hihemqb_fbkoh^baljZ]_^bb\k_]^ZljZgkp_g^_gl_g\k_]^Z_klv
ij_^_evgucdhg_pbffZg_glgh]hjZa\blby^Zgguokbei_j_oh^dbghfmAZ^ZqZbklhjbb\
l\hjq_kdhcih[_^_gZ^bklhqgbdhfaeZZg_\[eZ]hihemqbbGhqlh[uaeh[uehih[_`^_gh^he`gh
\uy\blvky_]hhdhgqZl_evgh_gbqlh`_kl\hhgh^he`ghij_^klZlvi_j_^q_eh\_q_kl\hf\
hdhgqZl_evghck\h_cnhjf_Imklvk[m^mlky\k_h[_sZgby^j_\g_]hafbybafbbgh]himlblh]^Z
�\uy\blkyeh`vwlboh[_sZgbceyk\h[h^u\u[hjZq_eh\_q_kl\h^he`gh\fklZlvgZgh]bmdj_iblv
k\hxq_eh\_q_kdmxklbobxb\fm\b^_lvpZjkl\hijZ\^ubpZjkl\he`bdhg_qgmxnhjfmh[_lh\Zgbc
we_f_glZjgufhk\h[h`^_gb_fq_eh\_q_kl\Zwlhh[s__ihe_gZdhlhjhfjZ[hlZxlbkbeu[h`_kdb_
bkbeu^vy\hevkdb_bgZdhlhjhf^Zgh[m^_lhdhgqZl_evgh_kjZ`_gb_lhjh_mkeh\b__klv
\uy\e_gb_iml_fbklhjbq_kdh]hijh]j_kkZk\_joq_eh\_q_kdbokbe\klj_qZh[_lh\Zgbc;h`vbok
h[_lh\Zgbyfb^vy\hevkdbfbk_\fbj_^he`gh[ulv^h\_^_gh^hdhgpZbah[ebq_ghh[gZ`_gh
HdhgqZl_evgh_gbqlh`_kl\haeZfh`_l[ulvm\b^_ghebrv\dhgp_bklhjbbdh]^Zaeh^hklb]g_l
ij_^_evghck\h_cnhjfufZgb\r_cbkh[eZagy\r_cex^_cG_ihkj_^kl\_ggu_i_j\hgZqZevgu_
ihke_^kl\byi_j\hjh^gh]h]j_oZmkljZgyxlkyq_eh\_q_kdbfijh]j_kkhfq_eh\_q_kl\h\uoh^blba
khklhygbyi_j\h[ulgh]ha\_jkl\ZbjZ[kl\Zg_rgb_b]jm[u_nhjfuaeZihkl_i_gghhlfbjZxl\
bklhjbbbijh]j_kkbklukijZ\_^eb\hijh\b^yl\[m^ms_fmgbqlh`_gb_wlh]hi_j\h[ulgh]haeZ
Ex^bg_[m^mlm`_ih_^Zlv^jm]^jm]Zg_[m^_llZdbom[bckl\dZag_cbjZa[h_\g_[m^_llZdhc
lvfubg_\_`_kl\ZlZdhcgm`^ub[_kihfhsghklbi_j_^ijbjh^hcGhlhkdZmkbeblkyjZ^hklb
[m^_l_s_f_gvr_m`Zkimklhlubg_[ulby^hklb]g_ljZaf_jh\g_[u\Zeuogmlj_ggyy
hlqm`^_gghklvb\g_rgyyk\yaZgghklv[m^ml\hajZklZlvihf_j_\g_rg_]hhk\h[h`^_gbyb
gZkbevkl\_ggh]hkh_^bg_gbyex^_cKZfu_jZ^bdZevgu_khpbZevgu_i_j_\hjhlug_aZljZ]b\Zxl
dhjg_cq_eh\_q_kdh]h[ulbyg_mgbqlh`ZxlaeZZebrvhl\h^yl_]hBkZfuckljZrgucm`Zk`^_l
q_eh\_q_kl\h\i_j_^bkZfh_kljZrgh_aeh\hiehlblky\[m^ms_fdh]^ZhdhgqZl_evghbkq_agml
�i_j\hgZqZevgu_nhjfuaeZeyih[_^ugZ^]jy^msbfaehfjZkl_lkbeZpZjkl\Z;h`v_]hkbeZ
l\hjq_kdZy\hiehlblky\[m^ms_fb\ukr__^h[jhwlhfkmsghklvZihdZebikbq_kdboijhjhq_kl\
hkfuke_bdhgp_bklhjbb
KZfZy[hevrZyljm^ghklvnbehkhnbbbklhjbbkdjulZ\ijbjh^_bg^b\b^mZevgh]hdhlhjh_dZaZehkv
[ug_ih^^Z_lkyjZamfghfmh[tykg_gbxg_\f_sZ_lkygb\dZdb_ko_fuQZklhml\_j`^Zxlqlh
\kydbcijh\b^_gpbZevgucieZgbklhjbbklZedb\Z_lkykbg^b\b^mZevgufblZcgZbg^b\b^mZevgh]h
hijhdb^u\Z_l\kydbcieZg\kydmxko_fmbklhjbb:\_^vbklhjbybf__l^_ehbkdexqbl_evghk
bg^b\b^mZevgufg_ih\lhjbfufdhgdj_lgufBgh\_crb_]ghk_heh]b Jbdd_jlb^j\fkijZ\_^eb\h
mkhfgbebkv\kZfhc\hafh`ghklbaZdhgh\bklhjbbG_evaymklZgh\blvaZdhgh\bklhjbblZddZd
g_evayihkljhblvgZmdmbklhjbbihh[jZapm_kl_kl\hagZgbydhlhjh_bf__l^_ehkih\lhjyxsbfbky
y\e_gbyfbbmkljZgy_l\k_bg^b\b^mZevgh_GZmqgZyl_hjbybklhjbbg_\hafh`gZbh[uqgh
�\ueb\Z_lky\f_jl\mxbimklmx^bkpbiebgmkhpbheh]bbwlh]h[h]hkeh\byihablb\bklh\@Gh
j_eb]bhagh_ihgbfZgb_bklhjbb\hafh`ghm`_ihlhfmqlhj_eb]bhagh_\hkijbylb_\k_]^Z
bg^b\b^mZevghbmgb\_jkZevghjZahfbqlhj_eb]bhaguckfukebklhjbbbkoh^blba
bg^b\b^mZevgh]hg_ih\lhjbfh]hnZdlZOjbklZJ_eb]bhagh_khagZgb_\ijhlb\hiheh`ghklv
gZmqghfm\hkijbgbfZ_lbhkfukeb\Z_lZ[khexlghbg^b\b^mZevgh_bgbdZdh]hbgh]h[ulbydjhf_
bg^b\b^mZevgh]h^eyg_]hg_kms_kl\m_lH[s__mgb\_jkZevgh_lZd`_bg^b\b^mZevghdZdb
qZklgh_g_f_g__j_Zevghhlihq_fmj_eb]bhagucieZgbklhjbbg__klvg_ij_f_gghko_fZlbaf
dZdlhdZ`_lkyihablb\bklZfghfbgZebklZfIjhjhq_kdh_\b^_gb_[m^ms_]hg_Z[kljZdlgmx
f_jl\mxko_fmhldju\Z_lZ`b\mxbg^b\b^mZevgmxljZ]_^bxKZfZ\hafh`ghklvijhjhq_kl\
hkgh\ZgZgZj_eb]bhaghfij_h^he_gbbijhlb\hiheh`ghklbf_`^mk\h[h^hcbg_h[oh^bfhklvx
dhlhjZy^eyjZpbhgZebklbq_kdh]hkhagZgbyhklZ_lkyg_ijbfbjbfhcZglbghfb_cG_h[oh^bfuc
jhdh\hcdhg_pbklhjbbdhlhjuchldju\Z_lky\ijhjhq_kl\Zob[m^_l^_ehfk\h[h^uihklb]gmlhc
g_dZdijhba\heOjbklhkmgbqlh`beijhlb\hiheh`ghklvf_`^mq_eh\_q_kdhck\h[h^hcb
g_fmihlmklhjhgmwlhcijhlb\hiheh`ghklbDhg_pbklhjbb\lZdhc`_f_j_ijh\b^_gpbZe_g\
dZdhcbk\h[h^_gIjh\b^_gpbZevgucieZgbklhjbbg_fh`_l[ulvgZkbeb_fgZ^k\h[h^hc
bg^b\b^mZevgh]hZebrv__bkiheg_gb_fFbjh\ZyljZ]_^byjZaj_rblkyg_lhevdh[hjv[hcOjbklZk
:glbojbklhfghbq_eh\_q_kdhck\h[h^hcq_eh\_q_kdbfmkbeb_fbl\hjq_kl\hfDhg_pbklhjbbb
imlvddhgpmg_bkdexqbl_evgh[h`_kl\_ggucZ[h]hq_eh\_q_kdbcb\[h]hq_eh\_qghklblZblky
\hafh`ghklvhkfukeblv[h`_kl\_ggucieZgbklhjbbg_ih]Zkb\bg^b\b^mZevghck\h[h^uq_eh\_dZ
Lhevdhgh\Zyj_eb]bhagZyZgljhiheh]by\kbeZohk\_lblvj_eb]bhaguckfukebklhjbbih[_^blv
dhrfZjhl\e_q_gghcko_fub[_amfb_bg^b\b^mZevghcb]ju
OjbklbZgkl\hg_iheghlZddZd\g_fbebkh\k_fg_[uehj_eb]bhaghcZgljhiheh]bbbeb[ueZ
Zgljhiheh]byeh`gZyOjbklbZgkdh_khagZgb_\ujZ[hlZehgZ\k_e_gkdbokh[hjZo^h]fZlh
[h]hq_eh\_qghklbOjbklZhgh`_hldjueh]j_oh\ghklvq_eh\_q_kdhcijbjh^uGh[h]hq_eh\_qghklv
q_eh\_dZbq_eh\_q_kl\Zg_[ueZiheghklvx\f_s_gZojbklbZgkdbfkhagZgb_f_fmhdZaZeZkvihqlb
qm`^hckZfZb^_y[h]hq_eh\_q_kl\Z:gljhiheh]bybklhjbq_kdh]hojbklbZgkdh]hkhagZgbyhklZeZkv
_s_kebrdhfyauq_kdhcb\_lohaZ\_lghcQ_eh\_q_kdZyklboby[ueZkh^ghcklhjhguijbgb`_gZ
ojbklbZgkl\hf\bklhjbbZk^jm]hceh`gh\ha\_ebq_gZ\ebp_iZiupZjyb_jZjobb\
q_eh\_q_kdhf[ul_bq_eh\_q_kdbofg_gbyo\u^ZgguoaZ[h`_kdb_Q_eh\_q_kdh_[uehkh_^bg_ghk
[h`_kdbf\Ojbkl_bg^b\b^mZevghkh_^bgyehkvmk\yluomkiZkZ\rbok\hx^mrmghgZimlb
bklhjbbgZimlbdmevlmjuhklZeZkvhlt_^bg_gghklvQ_eh\_q_kdZyklboby\h^ghclhqd_
kh_^bgyeZkvkOjbklhfbl_fkiZkZeZkv\bg^b\b^mZevghcnhjf_ghbklhjbq_kdb\k_e_gkdbhgZ
ml\_j`^ZeZk_[yihk\h_fmijbgyeZk\h_h[jZagucdhfijhfbkkojbklbZgkl\Zkyauq_kdhc
Zgljhiheh]b_cQ_eh\_q_kdZyklbobyg_h[h`beZkvbihlhfmhklZeZkvbijbgb`_gghci_j_^
;h`_kl\hfb[_kklu^ghciheghckZfhfg_gby\k\h_fkZfhml\_j`^_gbbDZlhebq_kl\h[uehjZahf
bmgb`_gb_fq_eh\_dZbg_ihf_jguf\ha\_ebq_gb_f\g_fkbevgZ\eZklhex[b\ZybkZfhex[b\Zy
q_eh\_q_kdZyklbobyIjZ\hkeZ\b_[uehijbgb`_gb_fq_eh\_q_kdhcklbobbih^qbg_gb_f__
;h`_kl\mklhevoZjZdl_jguf^eyhklhdZbkq_agh\_gb_fq_eh\_dZb;h]_Beh`gZyZgljhiheh]by
aZiZ^gh]hdZlhebq_kl\Zbihegh_hlkmlkl\b_Zgljhiheh]bb\\hklhqghfijZ\hkeZ\bbh^bgZdh\h
k\b^_l_evkl\mxlhg_iheghfbh^ghklhjhgg_foZjZdl_j_ojbklbZgkl\Z\bklhjbbhg_ba[_`ghklb
jZkdjulbyiheghcj_eb]bhaghcZgljhiheh]bbj_eb]bhagh]hmq_gbyhq_eh\_d_bq_eh\_q_kl\_g_
yauq_kdh]hbg_\_lohaZ\_lgh]hGhkdZ`ml_klv\_^vgh\haZ\_lgZyZgljhiheh]byij_h^he_\ZxsZy
byauq_kl\hb_lobcAZ\_lkybklhjbq_kdZy^jZfZj_eb]bbGh\h]hAZ\_lZ\lhfqlhGh\ucAZ\_l
q_eh\_dZk;h]hfAZ\_lex[\bbk\h[h^ug_[ue_s_kh[hjgufkh_^bg_gb_fq_eh\_q_kl\Zk
;h`_kl\hfH[h`_gb_q_eh\_q_kl\ZimlvddhlhjhfmhldjulOjbklhf\bklhjbq_kdbo]jZgbpZo
Gh\h]hAZ\_lZg_hkms_kl\ey_lkybij_^iheZ]Z_laZ\_jr_ggmx^bZe_dlbdmLjhbqghklb?keb
f_kkbZgkdbijhjhq_kdh_khagZgb__loh]hAZ\_lZ\_ehdGh\hfmAZ\_lmlhf_kkbZgkdbijhjhq_kdh_
khagZgb_Gh\h]hAZ\_lZ\_^_ldAZ\_lmLj_lv_fm;h]hq_eh\_q_kl\hkh\_jr_ggh_kh_^bg_gb_
�q_eh\_q_kl\Zk;h`_kl\hffh`_ly\blvkyebrvdZd!j_amevlZlijhgbdgh\_gbyK\moZ\imlv
bklhjbbbdmevlmjuAZ\_luOjbklZhklZxlkybg^b\b^mZevgufbgZgbog_evayihkljhblv
j_eb]bhagh]hh[s_kl\Zbj_eb]bhaghcdmevlmjuJ_eb]by;h]hq_eh\_q_kl\Z_klvj_eb]by
K\LjhbpuaZ\_jr_gb_^bZe_dlbdbLjhbqghklb\dhlhjhcl\hj_gb_k\h[h^gh\ha\jZsZ_lkyd
L\hjpmIheh`bl_evgZyj_eb]bhagZyZgljhiheh]byjZkdjulZy\j_eb]bbK\Ljhbpu[m^_l
[h]hq_eh\_qghklbq_eh\_dZbq_eh\_q_kl\Zgh\hc[ebahklbq_eh\_q_kdh]hd[h`_kdhfm
K\ys_ggbq_kdbcb_jZjobafbkihegy\rbc\_ebdmxfbkkbx\dhgp_[m^_lij_h^he_ggh\hc
j_eb]bhaghcZgljhiheh]b_cQ_eh\_q_kdZyijbjh^Zgbqlh\aylZykZfZihk_[_
kZfhml\_j`^ZxsZykyghhgZ[h`_kl\_ggZfh]ms_kl\_ggZ\_^bg_gbbk;h`_kl\hfk\yluo
ijhbkoh^behbg^b\b^mZevgh_h[h`_gb_q_eh\_q_kdhcijbjh^uwlhh[h`_gb_^he`ghgZqZlvky\
bklhjbbqlh[uijb\_klbfbjdh[s_kl\mk\yluo[eZ]hfmj_amevlZlmfbjh\hcbklhjbb
Q_eh\_q_kl\hih\ujZ`_gbxeKheh\v_\Z_klvklZgh\ys__kyZ[khexlgh_b\wlhfj_eb]bhaguc
kfukebklhjbbbj_eb]bhagZyaZ^ZqZq_eh\_q_kdhcdmevlmjuGh\Zyj_eb]bhagZyZgljhiheh]by
ij_djZlbljZkijx]mfZgbafZk;h]hfhldjh_l[_amfb_[_a[h`gh]hijh]j_kkZblZdh_`_[_amfb_
[eZ]hq_klb\h]hj_]j_kkZGh\h_j_eb]bhagh_khagZgb_Lj_lv_]hAZ\_lZbah[ebqbleh`vklZjuo
l_hdjZlbckf_rZ\rboq_eh\_q_kdh_k[h`_kdbfbgh\uo^_fhdjZlbch[h`_kl\b\rbo
q_eh\_q_kdh_bih\_^_ldgh\hcb\_qghcl_hdjZlbb\dhlhjhc\eZklv[m^_lih^ebggh[h`_kdhcZ
q_eh\_dih^qbgb\rbckywlhc\eZklb[m^_lih^gylgZ\ukhlm[h`_kl\_ggmxGhex^bi_j_oh^ghc
wihobg_^he`gu\u^Z\Zlvk_[yaZghkbl_e_cgh\h]hhldjh\_gbyZebrvaZ`Z`^msbo
ij_^qm\kl\mxsbobklhysbomihjh]Z
Iheh`bl_evgZyj_eb]bhagZyZgljhiheh]byfh`_l[ulvhldjulZebrv\k\yabkijh[e_fhc
ijhbkoh`^_gbyaeyebrv\k\_l_ykgh]hkhagZgbyijbjh^uaeZL\ZjgZyq_eh\_q_kdZyijbjh^Z_klvb
\_ebqZcr__^h[jhb\_ebqZcr__aehAehg__klvkZfh[ulgh_bZ[khexlgh_gZqZeh[ulbyaeh_klv
l\hj_gb_hliZ\r__hl;h]Zbh[h]hl\hjb\r__k_[ybk\hbkbeuk_wfibjbq_kdb_nhjfuaeZ
kf_jlv[he_agvgm`^ZjZ[kl\hm[bckl\haeh[Zg_gZ\bklvy\bebkv\fbjbawlh]hbklhqgbdZ?keb
kZfhh[h`_kl\e_gb_q_eh\_q_kdhcijbjh^u[uehbklhqgbdhfaeZlhh[h`_gb_q_eh\_q_kdhc
ijbjh^u[m^_lih[_^hcgZ^aehfbkoh^hfkiZk_gb_fH[h`_gb_q_eh\_q_kdhcijbjh^u
[h]hq_eh\_qghklvb_klvgh\Zyj_eb]bhagZyZgljhiheh]byijhlb\hiheh`gZy[_aj_eb]bhaghc
Zgljhiheh]bbj_eb]bbq_eh\_q_kl\Zj_eb]bbq_eh\_q_kdh]hkZfhh[h`_kl\e_gbyb
kZfhm^h\e_l\hj_gghklbhlihq_fmj_eb]bhaghZgljhiheh]bq_kdbc\hijhk_klv\hijhkh
jZaj_r_gbbkfukeZbklhjbb:ihdZebikbk_^Zghijhjhq_kdh_jZaj_r_gb_lh]h
Zgljhiheh]bq_kdh]h\hijhkZdhlhjucihklZ\e_g\dgb]_;ulby
J_\hexpbhg_juieZf_ggh\_jmxsb_\khpbZevgh_kiZk_gb_q_eh\_q_kl\Zba_fghcjZcbkih\_^mxl
eh`gmxZgljhiheh]bxh[jZlgmxojbklbZgkdhcbboaZ\_l_klvaZ\_l`_jl\uZg_ex[\b
J_\hexpbhg_j]_jhck_[ykZfh]hkqblZ_lkiZkbl_e_ffbjZb`Z`^_lk_[yijbg_klb\`_jl\m
ijheblvdjh\v^eybkdmie_gby]j_oh\fbjZJ_\hexpbhg_jkZfohq_l[ulvOjbklhfbwlZ`Z`^Z
`_jl\uf_rZ_l_fmm\b^_lvOjbklZih\_jblv\?^bgh]hKiZkbl_eyFgblvkZfh]hk_[ykiZkbl_e_fb
ijb^Z\Zlvk\h_c`_jl\_fbjh\h_bkdmieyxs__agZq_gb__klv[hevrhckh[eZageh`ghc
Zgljhiheh]bbkh[eZagaeZijbgy\r_]hh[ebqb_^h[jZJ_eb]byOjbklZ_klvaZ\_lex[\bZg_
`_jl\uj_eb]byKiZkbl_eyKugZ;h`v_]hZg_kiZkbl_e_cq_eh\_dh\Djh\Z\Zy`_jl\Zq_eh\_dZ
g_fh`_lbf_lvkiZkZxs_]hbbkdmieyxs_]hagZq_gbybkZfZ`Z`^Z`_jl\u_klvkh[eZag
Bklhjbq_kdh_ojbklbZgkl\hg_hkms_kl\beh\q_eh\_q_kdhc`bagbaZ\_lZex[\bbkebrdhfqZklh
k[b\ZehkvgZklZjucaZ\_l`_jl\uEh`vZgljhiheh]bbbklhjbq_kdh]hojbklbZgkl\ZbZgljhiheh]bb
j_\hexpbhggh]h]mfZgbafZjZahfbh[h]hl\hjy_lq_eh\_dZbijbgb`Z_lq_eh\_dZghg_\kbeZo
h[h`blvq_eh\_q_kdmxijbjh^m
Zgljhiheh]bb\hkklZgh\bl\kxiheghlmyauq_kl\Zghijhk\_le_ggh]hbhk\h[h`^_ggh]hhlle_gby
hk\ylbl\kxiehlvdmevlmjughhkfuke_ggmxbih[_`^Zxsmxkf_jlvkyyauq_kdZyiheghlZ
`bagblZdkh[eZagyxsZyfgh]bob\gZr_\j_fyg__klvaehbg_ih^e_`blmgbqlh`_gbx\k_wlh
[h]Zlkl\h[ulby^he`gh[ulvaZ\h_\ZghhdhgqZl_evghbg_^hklZlhqghklvbeh`vyauq_kl\Z\lhfb
aZdexqZeZkvqlhhghg_fh]ehhl\h_\Zlvbml\_j^blv[ulb_qlhaZdhgle_gby]m[befbjbyauq_kl\h
[_kihfhsghi_j_^gbfhklZgZ\eb\Zehkvhajh`^_gb_p_gghkl_cb[eZ]yauq_kdh]hfbjZ\k_c
aZdexq_gghc\wlhffbj_ih^ebgghc`bagbihqm\kl\h\Zgghcyauq_kdbffbjhfk\ylhklb
i_j\ha^Zgghciehlb_klv^_ehj_eb]bhagh_bkj_eb]b_c\hkdj_k_gvyiehlbk\yaZggh_Gh
\hajh`^_gb_yauq_kl\Zj_klZ\jZpbyyauq_kdboj_eb]bc_klv[_amfb__klv^_eh\jZ`^_[gh_
j_eb]bbG_evayhljbpZlvyauq_kl\Z[_amfgh\b^_lv\g_faehckh[eZagyauq_kl\h[uehih^ebgguf
hldjh\_gb_fghi_j\hgZqZevgufg_ihegufh^ghklhjhggbfb[ueb]em[hdb_fbklbq_kdb_
ijbqbgu]b[_ebyauq_kl\ZdZdj_eb]bbYauq_kdZydmevlmjZyauq_kdZynbehkhnbybbkdmkkl\hg_
ih]b[ebhgbe_]ebnmg^Zf_glhffbjh\hcojbklbZgkdhcdmevlmjubfbiblZebkvmqbl_eyp_jd\bb
kljhbl_ebp_jd\b;_^Zg_\lhfqlhojbklbZgkdbcfbjhl\_j]yauq_kl\h[_^Z\lhfqlh
ojbklbZgkdZybklhjby[ueZ^\hckl\_ggZqlhfbjklZeyauq_kdbojbklbZgkdbfqlh\_kvhg[ue
ijhgbdgml^mZebklbq_kdbfkhagZgb_fDZlhebq_kl\h[uehyauq_kl\hf\ojbklbZgkdhch^_`^_b
ojbklbZgkdh_]hkm^Zjkl\hojbklbZgkdZyk_fvyojbklbZgkdbc[uli_j_`bldbyauq_kl\Z
yauq_kdh]hjh^h\h]hkljhy`bagb:kd_lbq_kdZyojbklbZgkdZyfbklbdZk\yluobhlr_evgbdh\b\_kv
ojbklbZgkdbc[ul\kyojbklbZgkdZybklhjbya_febhklZebkvg_kh_^bg_ggufbijhlb\hiheh`gufb
BaZ^ZqZgh\h]hj_eb]bhagh]h^\b`_gbyg__klvh[gh\e_gb_ojbklbZgkl\Zyauq_kl\hfZkdhj__
hk\h[h`^_gb_ojbklbZgkl\Zhlyauq_kdh]h[ulZij_h^he_gb_^mZebafZbl\hjq_kdh_ml\_j`^_gb_
gh\h]hj_eb]bhagh]h[ulby\dhlhjh_\hc^_lb\k_ij_h[jZ`_ggh_yauq_kl\hb\k_bkihegb\r__ky
ojbklbZgkl\h
�Qlh^he`gZgZdhg_pgZklmiblvwihoZK\moZqlhlh[m^_lwihoZex[\bbk\h[h^uwlh^Z\ghm`_
ij_^qm\kl\h\Zehkvf_qlZhg_c\k_]^Z[ueZaZeh`_gZ\ojbklbZgkl\_BZobfbaNehjb^umqbeh
�lj_onZabkZohldjh\_gbyb`^Zehldjh\_gbyK\moZ;,,,\_d_njZgpbkdZgpuijhih\_^h\Zebh
��lj_owihoZoHlpZKugZbmoZK\bwihommoZgZqbgZebkk\NjZgpbkdZObebZklbq_kdb_
gZ^_`^ukhkh[_gghckbehc\hajh^bebkv\j_nhjfZpbhggmxwihom\fbklbq_kdbok_dlZo`^Zeb
[ebadh]hgZklmie_gbyqm\kl\_ggh]hlukyq_e_lg_]hpZjkl\ZOjbklh\ZgZqZe_;,;\_dZ;ZZ^_jb
�R_eebg]mqbebqlhj_eb]bhagh_hldjh\_gb_^he`ghi_j_clb\gh\ucnZabkK\moZb\g_f
^he`gZy\blvkyp_jdh\vk\BhZggZGhlh[uebbg^b\b^mZevgu_ij_^qm\kl\byojbklbZgkdbo
]ghklbdh\Jmkkdb_[h]hbkdZl_ebbsmlk_e_gkdhcP_jd\bbgh\uohldjh\_gbceKheh\v_\
�ih^oh^bldj_eb]bbmoZGh\k_wlbij_^qm\kl\byg_^hklZlhqgh_s_k\yaZguk\k_e_gkdbf
khagZgb_f\k_wlb^\b`_gbyg_ghkyl_s_\k_e_gkdh]hoZjZdl_jZg_b^mlbagmljbP_jd\b
fbjh\hcbklhjbbq_eh\_q_kl\Zb\h\k_cdmevlmj_q_eh\_q_kl\Zfgh]h_^he`gh_s_ijhbahclb
ij_`^_q_fklZg_l\hafh`guf\klmiblv\gh\mxj_eb]bhagmxwihomHl^_evgu_fukebl_eb
hl^_evgu_fbklbdbbhl^_evgu_k_dlufh]ebfgh]h_ihqm\kl\h\ZlvbkhagZlvghj_qvb^_lh
�\k_fbjghbklhjbq_kdbowihoZobj_eb]bhagZywihoZK\moZg_fh]eZ_s_gZklmiblvg_lhevdh\
�;,,,\_d_ghb\;,;\_d_g_gZklZeb_s_\j_f_gZbkjhdbH[wiho_K\moZfh`gh]h\hjblvebrv
�mkeh\ghlZddZdg_fh`_l[ulvhkh[_gghcj_eb]bbK\moZIhegZyj_eb]by\f_sZxsZyiheghlm
ij_`^_\k_]hjZkdjh_lkylZcgZgh\h]h[jZdZfbklbq_kdh]hkh_^bg_gbydhlhjh]hg_l\ihjy^d_
ijbjh^ug_kh_^bgyxs_c^\_iehlb\h^gmZjh`^Zxs_ciehlvlj_lvxfZdjhdhkf_kh_^bgy_lky
OjbklhkkG_\_klhck\h_cP_jdh\vxlZd\fbdjhdhkf_fm`kh_^bgy_lkyk`_ghcWlhlfbklbq_kdbc
[jZdkms_kl\h\ZeebrvgZ\ukrboklmi_gyoihk\ys_gby\lZcgmex[\bghhlg_]hihc^_l
ij_h[jZ`_gb_fbjZ
Kh\j_f_ggh_q_eh\_q_kl\hi_j_`b\Z_lly`_eucdjbabk\k_ijhlb\hj_qbyh[hkljbebkv^h
ihke_^g_]hij_^_eZbh`b^Zgb_fbjh\hckhpbZevghcdZlZkljhnugZh^bgebrv\hehkhdhl^_ebfhhl
h`b^ZgbydZlZkljhnuj_eb]bhaghcKhpbZebafbZgZjobaf^_dZ^_glkl\hbfbklbdZjZahqZjh\Zgb_\
gZmd_bimklhlZgh\_cr_cnbehkhnbbg_[u\Zeh__s_hsms_gb_ebqghklbbkhagZgb_g_ba[_`ghklb
gh\h]hh[s_kl\Zfmqbl_evgh_h[hklj_gb_ijh[e_fuiheZ\k_wlh\_^_lddZdhfmlhij_^_emd
lZbgkl\_gghfm_s_jZaj_r_gbx?\jhi_ckdZydmevlmjZb^_l[ukljufbrZ]Zfbdij_^_em
q_eh\_q_kdh]hkZfhh[h]hl\hj_gbydgh\hc[_a[h`ghcj_eb]bbda_fghfm[h]mdhlhjucm`_\k_o
ihjZ[hlblbdhlhjhfmihdehgylkyhdhgqZl_evghGZklmiZxl\j_f_gZlZdhclhkdb^moZlZdh]h
lhfe_gbyihj_eb]bhaghfmjZaj_r_gbxijhlb\hj_qbc`bagbqlhg_ba[_`ghqlhlh^he`gh
gZqZlvky
MgZk\Jhkkbb^he]h_\j_fy[uehjZ[kl\hb\Zj\Zjkl\hZihlhfgZklmibej_\hexpbhggh
j_ZdpbhggucoZhkghmgZk`_iehobo_\jhi_cp_\gZreZk_[_ijbxlg_\_^hfZy?\jhi_^moh\gZy
�`Z`^Zg_mklZggZyjZ[hlZemqrbogZrboex^_cgZ^\hijhkhfj_eb]bhagufmogZrj_rbl_evgh
\jZ`^_[_gf_sZgkl\mbf_oZgbq_kdbcb^_Ze?\jhiugZfqm`^bg_ijbyl_gF_kkbZgbklkdh
j_eb]bhagu_qZygby^Z\ghm`_aZjh^bebkv\Jhkkbbb\j_eb]bhagh_ijba\Zgb_Jhkkbb\_jbl
gZpbhgZevguc]_gbcgZr_]hgZjh^ZkeZ\yghnbevkl\_[uehfgh]hjhdh\uohrb[hdbgZb\ghkl_c
�gh\g_f`_[ueZbijZ\^Z^Zevr_jZa\b\Z_fZyhklh_\kdbfeKheh\v_\ufb^jMgZk_klv
hj]Zgbq_kdb_aZ^Zldbimlbijhlb\hiheh`gh]hwlhfmkm^hjh`ghfm^\b`_gbxda_fghfm[h]md
f_oZgbafmih^f_gb\r_fmhj]Zgbafdnbdlb\ghfm[ulbxWlhg_agZqbldhg_qghqlh?\jhiZ
k]gbeZblZf]hlh\ylkykbeudihke_^g_fmZdlmfbjh\hcbklhjbbFbjh\ZybklhjbyjZaj_rblky
ebrvkh\f_klgufbkbeZfbhklhdZbAZiZ^ZbdZ`^uc\_ebdbcgZjh^bf__llmlk\hxfbkkbxGh
\_jbfJhkkbbbjmkkdhfmj_eb]bhaghfm^\b`_gbxijbgZ^e_`bljhevhkh[Zyb\_ebdZyLhevdh
Jhkkbyfh`_lkh_^bgblv\hklhqgh_kha_jpZgb_;h`_kl\ZbhojZg_gb_[h`_kl\_gghck\ylugb
ijZ\hkeZ\bykaZiZ^ghcq_eh\_q_kdhcZdlb\ghklvxkbklhjbq_kdhc^bgZfbdhcdmevlmjuGZ
fhg]hevkdhfhklhd__klvkljZrgZyklboby[_aebqghklbdZddZjZaZ]j_ob]jhaysZy_\jhi_ckdhc
pb\bebaZpbbbaf_gyxs_cojbklbZgkdhfmhldjh\_gbxhebqghklbJhkkby\kbeZo[m^_lhljZablv
\hklhqghfhg]hevkdmxhiZkghklv_kebih[_^bl\k_[_lZlZjsbgmhojZgblk_[yhlZf_jbdZgkdhc
[_aebqghklbbmdj_ibl\k_[_fm`_kl\_gghojbklbZgkdmxZdlb\ghklvebqghklb_jZ\fbkkbx
Jhkkbb_klv\_jZhgZg_fh`_l[ulv^hdZaZgZwlhg_gZmqgZybklbgZGZjh^_klvj_Zevgh_Zg_
ghfbgZevgh_ihgylb_gZjh^fbklbq_kdbchj]Zgbafk\_joq_eh\_q_kdh__^bgkl\hGZjh^_klv
ij_^f_l\_juZg_ij_^f_lqm\kl\_ggh]h\hkijbylby_jZ\jmkkdbcgZjh^ijbgm`^Z_lgZk^mfZlv
qlhAZiZ^g_\kbeZo\uclbbadjbabkZ[_abklbguojZgys_ckygZhklhd_\\hklhqghfijZ\hkeZ\bb
\\hklhqghcfbklbd_\\hklhqghfkha_jpZgbb;h`_kl\ZLj_lbcAZ\_ljh^blkyhlhj]Zgbq_kdh]h
kh_^bg_gbyfbklbq_kdhcbklbguhklhdZkmlhgq_ggufbieh^ZfbdmevlmjuAZiZ^ZbkaZiZ^ghc
Zdlb\ghklvxOjbklhkgZAZiZ^_\dZlhebq_kl\_[ueh[t_dlhfdG_fmlygmekyq_eh\_dgZhklhd_
KiZk_gb_fbjZ_klvmkljZg_gb_ijhlb\hiheh`ghklbf_`^mOjbklhfbfbjhf^\mfy^_lvfb;h]Z
ijhgbdgh\_gb_OjbklZ\h\k_de_ldbfbjZk\h[h^gh_ijbgylb_OjbklZ\k_fbqZklyfbfbjZ
�Kh[hjgh_kebygb_OjbklZbfbjZEh]hkZbfbjh\hc^mrbkh\_jrZ_lkyK\mohfLj_lvbfEbphf
K\LjhbpuaZ\_jrZxsbfijhp_kk\ha\jZs_gbyl\hj_gbydL\hjpmOjbklhk_klvZ[khexlgucKug
;h`bcfbj_klvklZgh\ys__kyZ[khexlgh_Fbjh\Zy^mrZhieh^hl\hjy_lkyEh]hkhfijbgbfZ_l\
k_[yOjbklZfbj^he`_g\klj_lblvky\dhgp_bklhjbbkOjbklhfdZdg_\_klZk`_gbohfk\hbf
:glZ]hgbaff_`^mfbjhfbOjbklhf_klvbklhjbq_kdZyZ[_jjZpbydhlhjmxijba\ZgZjZkk_ylv
�kh_^bgyxsZywihoZK\moZKiZkbl_evfbjZg_fh`_l[ulv\jZ]hffbjZOjbklhk[ueg_hllh]h
fbjZdhlhjuchliZehl;h]Zbbkle_eHg[uehllh]hfbjZdhlhjuc_klvdhkfhkb[_af_jgh[h]Zq_
fbjZwlh]hOjbklhkmqbebkdZlvPZjkl\Z;h`v_]hbg_bkdZlvlh]hqlh\fbj_ghihlhfmqlh
PZjkl\h;h`b_b_klvih^ebggucfbjiheghlZ[ulbyZlhqlh\fbj__klvijbajZdb[_^ghklvFbj
bf__l^\ZkfukeZfbjdZdl\hj_gb_hliZ\r__hlL\hjpZbh[h]hl\hjb\r__k_[yijbajZqgucb
[_^gucbfbjdZdl\hj_gb_kh_^bg_ggh_kL\hjphfj_Zevgucb[h]Zluck_qlh_klvp_ggh]h\
gZr_ffbj_ijbgZ^e_`bldfbjmj_Zevghfmb[h]ZlhfmdhlhjucOjbklhkijbr_eg_mgbqlh`blvy
ml\_j^blvgZ\_dbLZdh\fbjl\hjq_kl\ZKiZk_gb_fbjZ_klv\ul_kg_gb_aeZ\kn_jmg_[ulby
ml\_j`^_gb_fbjZbklbgghhbmgbqlh`_gb_fbjZeh`gh]hE`b\ucijbajZqgucfbj_klvaehb
g_[ulb_hgg_^he`_gbf_lvaZsbluhg^hklhbgebrvh]gyGh\_kvbklbggucj_Zevgucfbj
kiZk_lkygbqlh\g_fg_ih]b[g_lB^_y\k_h[s_]hkiZk_gbyhq_gvijbly]Zl_evgZybaZdexqZxsZy\
k_[_^hexbklbgue_]dhij_\jZsZ_lky\aehckh[eZagdh]^ZhgZihgbfZ_lky\kfuke_kiZk_gbyg_
lhevdhiheghlu[ulbyghbkZfh]haeZdhlhjh__klvg_[ulb_FbjkiZk_lky\h\k_ciheghl_k\h_]h
[ulbyghlhqlh_klvg_[ulb_\fbj_ghfbje`b\hijbajZqguckiZklbkvg_fh`_lbg_^he`_g
fh`_lebrvk]hj_lvB^_heh]bq_kdZyaZsblZaeZkhkljZ^Zgb_daem_klv\_ebdbckh[eZaghl
dhlhjh]hg_h[oh^bfhhk\h[h^blvkyk_\fbj_\hevghhk\h[h^blvkyhlaeZbkiZklbkvghkZfhaeh
kiZklbkvg_fh`_lKljZ^Zxsbcb`Z`^msbckiZk_gby^hklhbgkhkljZ^Zgbyghg_fh`_l[ulv
khkljZ^Zgbydaemhjb]_gbaf_klZjhfbgh\hf\hljbpZgbbZ^Zbml\_j`^_gbb\k_h[s_]h
kiZk_gby_klvjZkkeZ[eyxsbcnbeZgljhibafbkdZau\Z_lky]ghklbq_kdh_[_kkbeb_j_rblv
ijh[e_fmaeZB^_yZ^ZhijZ\^u\Z_lkyk\h[h^guf^hklhbgkl\hfq_eh\_dZlZddZdk\h[h^guc
�q_eh\_dg_fh`_lbg_ohq_l[ulvkiZk_ggufgZkbevkl\_ggh@Fbjkhl\hj_g^eyk\h[h^guo^ey
kbevguo^mohfg_;h]ZbPZjkl\Z;h`v_]hiulZebkvml\_j^blvaehgh\g_;h]ZbPZjkl\Z;h`v_]h
g_lgbq_]hb[ulvgbq_]hg_fh`_ldjhf_gbqlh`_kl\Ze`bnZevkbnbdZpbbg_[ulbyAZkl_gZfb
k_e_gkdhcP_jd\bgbq_]hg_^he`ghhklZlvkydjhf_g_[ulbyGh\Zyj_eb]bhagZy^mrZ\hc^_l\
P_jdh\vg_^eyhljbpZgbyl\hjq_kl\Z`bagbZ^ey__hk\ys_gbykg_c\hc^_l\_kvi_j_`blhchiul
\k_ih^ebggu_fbjkdb_[h]Zlkl\ZL_fbhlebqZ_lkygh\Zyj_eb]bhaghklvgZjh`^ZxsZyky\fbj_
qlhP_jdh\v^eyg___klvij_fm^jZyfbjh\Zy^mrZ\dhlhjmx\oh^blg_lhevdh\kyiheghlZ
^moh\gh]hghb\kyiheghlZk\_lkdh]h
�A:DEXQ?GB?HKLJ::GBBBHL?LKL?GGHKLB
k_^hklhbgkl\hq_eh\_dZhkgh\ZghgZqm\kl\_k\h[h^ghchl\_lkl\_gghklbgZkhagZgbb\bgh\ghklb
\kh[kl\_gghckm^v[_KljZ^Zgb_dhlhjufihehgfbj_klvm`_ihke_^kl\b_^hfbjZkh^_yggh]haeZ
j_amevlZl]j_oZKljZ^Zgb_g__klvi_j\hgZqZevgZyhkgh\Zl\hj_gbykljZ^Zgbyg_l\b^__L\hjpZ
L\hj_gb_kha^Zgh^ey[eZ`_gkl\Zbkh_^bg_gb_l\hj_gbykL\hjphf_klv[eZ`_gkl\h?kebl\hj_gb_
kljZ^Zxs_]hfbjZg__klvieZgL\hjpZKljZ^Zgb_ex^_c_klvagZdlh]hqlh[uehkh\_jr_gh
ij_klmie_gb_bhk\h[h`^_gb_hlkljZ^Zgbyfh`_l[ulvebrvj_amevlZlhfbkdmie_gby]j_oZ
l\hjq_kdhcih[_^ugZ^aehf
KljZ^Zgb_kZfhihk_[_\aylh_g__klvp_evbg__klvaZkem]ZP_ev_klv[eZ`_gkl\h\;h]_ghimlv
dwlhcp_ebkljZ^Zl_evgucaZkem]Z\mkbebbih[_^blvdhj_gvkljZ^Zgbyl_aehB^_ZebaZpby
kljZ^ZgbydZdlZdh\h]hdZdp_ebdZd\ukr_caZkem]bdZd\ukr_cdjZkhlu_klv\_ebdbckh[eZagb
kkh[eZaghfwlbfk\yaZgheh`gh_ihgbfZgb_=he]hnkdhc`_jl\uKfuke=he]hnug_\
h[h]hl\hj_gbbkljZ^ZgbyZ\ih[_^_gZ^kljZ^Zgb_f_ebdbcih^\b]OjbklZg_\lhfqlhHg
kljZ^ZeKljZ^Zxl\k_ex^bkZfhfnZdl_[hevrh]hkljZ^ZgbygbdZdhcaZkem]bg_[uehbg_[ueh
[ugbq_]hkiZkbl_evgh]h^eyfbjZGh=he]hnkdh_kljZ^Zgb_OjbklZ[uehih[_^gh_[h`_kl\_ggh
Zdlb\gh_hgh\uju\ZehbafbjZdhj_gvkljZ^Zgbym]hlh\eyeh\hkdj_k_gb_OjbklhkijbgyegZk_[y
\k_kljZ^ZgbyfbjZihke_^kl\by]j_oZqlh[uih[_^blvbo\dhjg_bkdmiblv]j_obl_fk^_eZlv
aeh[_kkbevgufgZ^km^v[hcfbjZbq_eh\_dZky`bagvOjbklZ_klvkljZ^Zgb_Zdlb\gh_ih[_^gh_
\h\k_c`bagb?]hm`_hldju\Z_lky\hkdj_k_gb_
Ihdehgyxsb_ky\kydhfmkljZ^Zgbxh[h]hl\hjyxsb__]hdjZkhlmlZdaZ]bighlbabjh\Zguqlhg_
hlebqZxlkljZ^ZgbyZdlb\gh]hhlkljZ^ZgbyiZkkb\gh]hZ\wlhfjZaebqbb[ulvfh`_lkdjulZ\ky
lZcgZfbjh\h]hkiZk_gbyH[h`_kl\e_gb_iZkkb\gh]hkljZ^Zgby_klvh[h`_kl\e_gb_g_[ulby_klv
kh[eZagkeZ^hklbkf_jlbKljZ^Zgb_Zdlb\gh_klj_fblkyfm`_kl\_ggh\uj\Zlvdhj_gvkljZ^Zgby
hk\h[h^blvkyhlkljZ^Zgbyih[_^hcgZ^aehfGm`ghijbgylv\kxiheghlm`bagbg_[_`Zlv
ljmkeb\hhlkljZ^ZgbcfbjZghijbgylvwlmly`_klvfbjZ^eyih[_^u^eyaZ\h_\Zgby
hdhgqZl_evgh]h[eZ`_gkl\ZKljZ^Zgb_\j_eb]bbOjbklZkh\k_fg_lhqlh\j_eb]bb[m^^bckdhcd
dhlhjhckebrdhfqZklhmdehgyehkvojbklbZgkl\h\bklhjbb;m^^baf\b^bl\kljZ^Zgbbkmsghklv
[ulbybebrv\hk\h[h`^_gbbhl[ulby\g_[ulbbgbj\Zg_\b^blkiZk_gb_hlkljZ^Zgby
OjbklbZgkl\hg_kqblZ_lkljZ^Zgb_kmsghklvx[ulby\b^bl\kljZ^Zgbbebrv[he_agv[ulbyebrv
mdehgdg_[ulbx kf_jlv\fbih[_^mgZ^kljZ^Zgb_f\b^bl\ml\_j`^_gbb\ukr_]h[ulby\
hk\h[h`^_gbbhl[he_ag_ggh]hg_[ulbyKljZ^Zgb_ojbklbZgkdbok\yluo[uehZdlb\ghZg_
iZkkb\ghhgb[jhkZeb\uah\aZdhgZfijbjh^uhgbih[_`^ZebkZfu_kbevgu_kljZ^ZgbyfbjZlZd
dZdgZoh^bebbklhqgbd\ukr_]h[ulbyi_j_^dhlhjuf\kydh_kljZ^Zgb_gbqlh`ghG_kljZ^ZlvdZd
fh`gh[hevr_Zih[_`^ZlvjZ^hklvxbij_^qm\kl\b_f[eZ`_gkl\Z^Z`_kZfu_kbevgu_kZfu_
g_kl_jibfu_kljZ^Zgbywlh]hfbjZ\hlojbklbZgkdbcb^_ZeK\BkZZdKbjbZgbg]h\hjblDh]^Z
\h`^_e_gb_ex[\bOjbklh\hcg_ij_ih[_`^Z_l\l_[_^hlh]hqlh[uhljZ^hklbhOjbkl_[ulvl_[_
[_kkljZklguf\h\kydhckdhj[bk\h_clh]^ZagZcqlhfbj`b\_l\l_[_[he__g_`_ebOjbklhkB
dh]^Z[he_agvkdm^hklvbklhs_gb_l_eZ[hyagv\j_^gZyl_em\hafmsZxlfukevl\hx\jZ^hklb
mih\Zgbyl\h_]hb\ihi_q_gbbih=hkih^mlh]^ZagZcqlh`b\_l\l_[_l_ehZg_OjbklhkKeh\Z
ij_l_ji_\rbc^hdhgpZkiZk_lkyg_agZqZlqlhgm`ghklj_fblvkydkljZ^ZgbxkljZ^ZlvdZd
fh`gh[hevr_ZagZqZlqlhgm`ghbf_lvdZdfh`gh[hevrmxkbemkhijhlb\e_gbyijbgbfZlv
fm`_kl\_gghm^Zjufbjh\h]haeZ\ug_klb\k_^hdhgpZbg_kh]gmlvkyg_ih]b[gmlvG_klbdj_kl
agZqblg_jhilZlvijhlb\;h]ZkfbjylvkyZkfbjylvky\\ukr_fkfuke_wlh]hkeh\ZagZqblZdlb\gh
ijhlb\blvky\eZklbaeZg_ih^qbgylvkybkdmr_gbyfaeh[uKebrdhf[hevrh_kljZ^Zgb_fh`_l
[ulvg_^hklZldhfkfbj_gbyi_j_^;h]hfZ^vy\hevkdZyaeh[Z_klvkljZ^Zgb_kZfh_[hevrh_:^
�hklhbgkl\hq_eh\_dZbaf_jy_lkyg_iZkkb\gufkljZ^Zgb_fg_bkdZgb_fm^Zjh\km^v[uZZdlb\ghc
bl\hjq_kdhcih[_^hcgZ^dhjg_fkljZ^ZgbygZ^aehf`bagbG_bkdZlvkf_jlbih\_e_\ZeOjbklhkZ
kGbf\kh_^bg_gbbih[_`^Zlvkf_jlvb^lbd\hkdj_k_gbxIj_l_ji_lv^hdhgpZbagZqblaZ\h_\Zlv
`bagvg_ih]b[gmlvhlkljZ^ZgbyOjbklhkmqblfm`_kl\_gghfmhlghr_gbxd`bagbb__fmdZf
Q_eh\_q_kl\h`b\_ldZd[uih^]bighahf`Z`^ubkdmie_gbybwlZ`Z`^Zbkdmie_gbydZd[u
aZdju\Z_llZcgml\hj_gbyF_`^m;h]hfbq_eh\_dhfklhblkh\_jr_ggucbf]j_ob]j_of_rZ_l
\hkijbgylviheghlm[ulbyhljZ\ey_l\kydmxjZ^hklvKljZ^Zgb_fq_eh\_dgZ^__lkyhl^_eZlvkyhl
]j_oZhldmiblvkyGhOjbklhkBkdmibl_ev\ha\jZlbeq_eh\_dm\hafh`ghklvjZ^hklbhldjueimlvd
lZcg_;h`v_]hl\hj_gby\dhlhjhcaZdexq_gZ[eZ`_ggZyiheghlZ[ulby@Z`^Zbkdmie_gby
g_h[oh^bfZ^eykiZk_gbylZddZdq_eh\_dm_klvqlhbkdmiZlvgh]bighabkdmie_gby_klvh^bgba
kh[eZagh\]bighawlhlijb\h^bldh[h`_kl\e_gbxkljZ^ZgbyZg_hk\h[h`^_gbxhlkljZ^Zgby
Gh\h_j_eb]bhagh_hldjh\_gb_^he`ghi_j_\_klbfbj\lmdhkfbq_kdmxwihomdhlhjZy[m^_lg_
lhevdhbkdmie_gb_f]j_oZghbiheh`bl_evgufjZkdjulb_flZcgul\hj_gbyml\_j`^_gb_f
iheh`bl_evgh]h[ulbyl\hjq_kl\hfg_lhevdhhljbpZgb_f\_loh]hfbjZZm`_ml\_j`^_gb_ffbjZ
gh\h]hKljZ^Zevq_kdbchiul\_^_ldj_eb]bbghhiulj_eb]bhaguc_klvm`_ij_h^he_gb_
kljZ^ZgbyKljZ^ZgbymfbjZ\r_]h^j_\g_]hfbjZijb\_ebdj_eb]bhaghfmhiulmojbklbZgkl\Z
iZkkb\gu_kljZ^Zgbyi_j_reb\Zdlb\gu_ih[_^gu_kljZ^ZgbyJbfeygbgZwihobmiZ^dZ
dhgqb\r_]hkZfhm[bckl\hfhlg_\ughkbfhklb`bagbaZf_gbeojbklbZgkdbcfmq_gbdLZdb\gZrm
wihomG_iheghlZojbklbZgkdh]hj_eb]bhagh]hkhagZgbyg_kihkh[ghklv_]hih[_^blvfbjijb\_ebd
kljZ^Zgbyfgh\h]hq_eh\_dZgh\ufkljZ^Zgbyfg_\_^hfufklZjbg_LZdbfgh\ufkljZ^Zevq_kdbf
hiulhf[ueZ`bagv[h]hbkdZl_e_cgZr_cwihob`bagvGbpr_`bagvemqrbobaj_\hexpbhg_jh\b
emqrboba^_dZ^_glh\WlhkljZ^Zgb_gh\h]hq_eh\_dZlj_[m_lgh\h]hij_h^he_gbyjZaj_r_gby_]h
\hiul_gh\h]h[he__ihegh]hj_eb]bhagh]hkhagZgbyGh\Zyj_eb]bhagZy`Z`^Z_klvg_lhevdh
`Z`^Zbkdmie_gbyghbl\hjq_kdZy`Z`^Zhkms_kl\e_gbygh\h]hfbjZKhagZgb_hk\h[h`^_ggh_hl
]bighlbq_kdhc\eZklbh[h`_kl\e_ggh]hkljZ^Zgbym\b^blqlhkmsghklvfbjZg__klvkljZ^Zgb_b
kmsghklvex[\bg__klvlhevdhkhkljZ^Zgb_BklhjbyfbjZ_klvbklhjbykljZ^Zevq_kdZyghkfuke
fbjZ\bkoh^_bakljZ^Zgbyl_\ih[_^_gZ^aehfKljZ^Zgb_g__klvkZfh_ij_djZkgh_\fbj_lZd
dZd_s_ij_djZkg__[m^_ll\hjq_kdh_[eZ`_gkl\h
Ih\_joghklghfm[_aj_eb]bhaghfm\a]ey^mgZ`bagvij_^klZ\ey_lkykZfuf\Z`guf_^bgkl\_ggh
\Z`gufnZdlkljZ^ZgbykljZ^Zgbb\b^yl_^bgkl\_ggmxnhjfmaeZ\kljZ^Zgbb`_\b^ylb
_^bgkl\_ggmxnhjfm^h[jZGh\Z`ghg_lhqlhex^bkljZ^Zxlb`_eZgghg_lhqlh[uex^b
i_j_klZebkljZ^ZlvbgZqZebgZkeZ`^ZlvkyB^_heh]bykljZ^Zgby_klvhkh[uc\b^]_^hgbafZlZddZd
klZ\blkmsghklvq_eh\_q_kdhc`bagb\aZ\bkbfhklvhlqm\kl\_ggh]hiexkZbebfbgmkZhlkljZ^Zgby
bebgZkeZ`^_gbyGh^hklhbgkl\hq_eh\_dZbp_ev_]h`bagbgZoh^blkyihlmklhjhgmkljZ^Zgbyb
gZkeZ`^_gbyg_m^h\e_l\hj_gghklbbm^h\e_l\hj_gbyhljbpZgbywlh]hqm\kl\_ggh]hfbjZbeb
ml\_j`^_gby_]hKljZ^Zgb_g__klvgb^h[jhgbaehhghj_amevlZlaeZdhlhjuc^he`_g[ulv
fm`_kl\_gghba`blBihlhfm\Z`ghg_kms_kl\h\Zgb_kljZ^Zgbcex^kdboZkms_kl\h\Zgb_aeZ
dhlhjh_ijb\_ehdkljZ^Zgbx]j_oZdZdi_j\hbklhqgbdZ\kydh]hkljZ^Zgbybg_h[oh^bfhg_
mgbqlh`_gb_kljZ^Zgbydhlhjh_bg_evay\g_rg_f_oZgbq_kdbmgbqlh`blvZmgbqlh`_gb_aeZ
ih[_^ZgZ^]j_ohfbl\hjq_kl\h^h[jZhlihq_fmhiulkh\j_f_ggh]hq_eh\_q_kl\ZkhpbZevghb
kljZrghqlhhgh\k_]^Z_klvagZdlh]hqlh\fbj_kh\_jrbehkvij_klmie_gb_G_evay
hl\_lkl\_gghklvaZkljZ^Zgb_baeh\haeZ]ZlvgZ^jm]bogZ\g_rgb_kbeugZ\eZklvgZkhpbZevgu_
g_jZ\_gkl\ZgZl_bebbgu_deZkkuhl\_lkl\_ggufukZfbdZdk\h[h^gu_kugugZrZ]j_oh\ghklv
bgZr_l\hjq_kdh_[_kkbeb_ihjh`^Zxl^mjgmx\eZklvbkhpbZevgu_g_kijZ\_^eb\hklbbgbqlhg_
memqrZ_lkyhlh^ghc\g_rg_ci_j_f_gu\eZklbbmkeh\bc`bagbKhpbZevgu_g_kijZ\_^eb\hklbg_
ihlhfmiehobqlhhlgbokljZ^Zxlex^bZihlhfmqlhbah[ebqZxlkms_kl\h\Zgb_aehc\hebqlh
jh^bebkv\]j_o_BaZ^ZqZfbjh\hcbklhjbb_klvih[_^ZgZ^aehc\he_c\fbj_gZ^dhjg_faeZZg_
f_oZgbq_kdh_mkljh_gb_kqZklvyB^_heh]bykljZ^Zgbywlhl\u\_jgmlucgZbagZgdm]_^hgbaf
ebrZ_lkfukeZbklhjbxbhljbpZ_laZ^Zqm`bagb?kebkljZ^Zgb_kZfhihk_[_p_gghlh[hjhlvkykh
kljZ^Zgb_fg_\hafh`ghlh]^ZhklZ_lkyiZkkb\ghl_ji_lv\k_kljZ^Zgby`bagbb[eZ]h^ZjblvaZgbo
=hkih^Z=_^hgbafwlZ\u\_jgmlZygZbagZgdmb^_heh]bykljZ^Zgby\b^bl\kljZ^ZgbbkZfhfihk_[_
aehbhdZau\Z_lky[_kkbevguf[hjhlvkykdhjgyfbaeZkbklhqgbdhfkljZ^ZgbyEh`gZyb^_heh]by
kljZ^Zgbyhlh`^_kl\eyxsZy\kydmxex[h\vkkhkljZ^Zgb_flj_[m_lhlq_eh\_dZqlh[u\kydh_
kljZ^Zgb_[uehjZa^_e_ghbfijbgylhgZk_[y?kebohlvdh]hgb[m^v`^_l]b[_evlhyg_fh]m
kiZklbkvg_bf_xijZ\ZkiZklbkv^he`_gkZfih]b[gmlv\hlqlh]h\hjblj_eb]by
h[h`_kl\e_ggh]hkljZ^ZgbyGhhlj_dZlvkyhlkiZk_gby\hbfylh]hqlh^jm]b_]b[gmlagZqbl
ih]b[_evklZ\blv\ur_kiZk_gbyagZqblih]b[Zxs_]hklZ\blv\ur_kiZkZxs_]hkyWlhb_klv
b^_heh]byaeZaZsblZ[h]hhlklmigbq_kl\Zwlhihke_^gbckh[eZagkh[eZag_ebdh]hBgd\bablhjZ
wlhjZkkeZ[e_ggZy`_gkl\_gghklv=b[_ebgbdlhg_h[yaZgjZa^_eylvbbalh]hqlhdlhlh\fbj_
mdehgy_lkydg_[ulbxg_ke_^m_lqlhy^he`_gmdehgylvkydg_[ulbxJ_eb]bhaguc^he]
mqZkl\h\Zlv\h\k_h[s_fkiZk_gbbfbjZb\k_]h`b\ms_]hZg_mqZkl\h\Zlv\h\k_h[s_c]b[_eb
�he`ghi_j_lygmlv]b[gms_]hgZklhjhgmkiZk_gbyZg_kZfhfmi_j_lygmlvkygZklhjhgm]b[_eb
KhkljZ^Zgb_dhlhjh_ih\e_deh[ukiZkZxs_]hky\ke_^aZ]b[gmsbf[ueh[uZ[khexlgufaehf
\_ebdhceh`vx^vy\hevkdhcobljhklvx=b[g_lhdhgqZl_evghb[_a\ha\jZlghdZ`^h_kms_kl\hih
k\h_c\bg_bw]hbafkljZ^Zgbyl_odhlhju_ij_^ihqebg_[ulb_ba[jZebk_[_aehg_fh`_lg_
^he`_gklhylvgZimlbdkiZk_gbx?keb`_g_ihk\h_c\bg_]b[g_lkms_kl\hlhwlhg__klv]b[_ev
lZdh_kms_kl\hg_ih]b[Z_llZdh_kms_kl\h\ha`Z`^Z\^h[jZb[h`_kl\_gghc`bagb\k_]^Zfh`_l
kiZklbkv?klvdjm]h\Zykh[hjgZyhl\_lkl\_gghklv\k_oex^_caZ\k_odZ`^h]haZ\_kvfbj\k_
ex^b[jZlvyihg_kqZklvx\k_ex^bmqZkl\h\Zeb\i_j\hjh^ghf]j_o_bdZ`^ucfh`_lkiZklbkv
ebrv\f_kl_kfbjhfGZwlhfihdhblkykZfZb^_yp_jd\bbp_jdh\gh]hkiZk_gbyGhaZ
hdhgqZl_evgh_ba[jZgb_aeZdZdbfeb[hkms_kl\hfbaZkljZ^Zgb_gZaehfimlbgbdlhg_hl\_lkl\_g
bgbdlhg_^he`_gjZa^_eylvwlbokljZ^ZgbcHdhgqZl_evghb[_kih\hjhlghaeh^he`gh[ulv
hlg_k_gh\kn_jmg_[ulbyhlj_aZghhl[ulbyhgh^hklhcghebrvh]gyGhgbdlhbagZkg_agZ_ldlh
kiZk_lkyZdlhh[j_q_ggZ]b[_evdlh\klmibegZimlv[_kih\hjhlgh]haeZZdlhfh`_l_s_
\_jgmlvkyd;h]mFu^he`gu`blvkkhagZgb_fqlhdZ`^h_kms_kl\hfh`_lkiZklbkvfh`_l
bkdmiblv]j_ofh`_l\_jgmlvkyd;h]mbqlhg_gZfijbgZ^e_`blhdhgqZl_evguckm^Zebrv
KZfhfm;h]mIhke_^gyylZcgZkm^v[udZ`^h]hkms_kl\ZhlgZkkdjulZwlhlZcgZk\h[h^ub
ihlhfmddZ`^hfmkms_kl\mfu^he`guhlghkblvkydZddihl_gpbb[jZlZ\hOjbkl_dhlhjucfh`_l
kiZklbkvGh_keb[ufum\b^_eblh]hdlhhdhgqZl_evghb[_kih\hjhlghba[jZeimlvaeZlhhgg_
fh][um`_\ua\Zlvdk_[_gbdZdh]hkhkljZ^ZgbyQ_eh\_d^hklhbg`Zehklbdh\kydhfmq_eh\_dm
hlghr_gb_
dhgp_bklhjbb\hiehlblkykbeZaeZp_jdh\v^bZ\heZLh[m^_lihke_^gbcj_amevlZl[_a[h`gh]h
imlbfbjh\hc`bagbih^h[ghlhfmdZdl_hdjZlby[m^_lihke_^gbfj_amevlZlhfimlb
[h]hq_eh\_q_kdh]hDZdk\yavL\hjpZkl\hj_gb_flZdbjZaju\l\hj_gbykL\hjphf^he`gubf_lv
k\hbhdhgqZl_evgu_ihke_^gb_\hiehs_gby\dhlhjuo\uy\blky\kyiheghlZ[ulbywlhck\yabb\ky
imklhlZg_[ulbywlh]hjZaju\ZGhaehhdhgqZl_evgh_\uy\e_ggh_khkj_^hlhq_ggh_\hiehs_ggh_
^hklhcghebrvh]gyebrvmgbqlh`_gbyEh`vl\hj_gby\ahfgb\r_]hk_[y[h`_kl\hf[m^_l
jZajmr_gZb[m^_l\ha\_ebq_ghl\hj_gb_kh]eZkgh_kieZghf;h`_kl\Zl_dhkfhk
:ihdZebilbq_kdb_dZagbijhjhq_kdbbah[jZ`ZxlwlhjZajmr_gb_ijbajZqgh]hl\hj_gbybwlh
kha^Zgb_gh\h]hg_[Zbgh\hca_febgh\hfg_[_bgh\hca_fe_\kyiheghlZ[ulby\kyfhsv
[h`_kl\_ggh]hl\hj_gby\klZjhfg_[_bklZjhca_fe_^_ckl\bl_evghebrv\k_lhl\hjq_kdh_qlh
\hc^_l\pZjkl\h;h`v_hklZevgh_ijbajZdeh`vh[fZgH`b^Zgb_f_kkbZgkdh]hbkoh^Z
kljZrgh]hkm^ZgZ^aehfblhj`_kl\ZpZjkl\Z;h`v_]h\fbj_ijhoh^blq_j_a\kxfbjh\mxbklhjbx
G_j_eb]bhagZywkoZlheh]byiblZeZkvj_eb]bhagufbijhjhq_kl\Zfb\u\_jgmlufbgZbagZgdmbeb
\aylufbqZklbqghLhevdhojbklbZgkdZywkoZlheh]byjZaj_rZ_lijh[e_fmijh]j_kkZbijh[e_fm
kljZ^Zgbylukyq_e_lg_fpZjkl\_Ojbklh\hf[m^_lml_jlZdZ`^Zyke_aZbke_abgdZj_[_gdZbaaZ
dhlhjhcB\DZjZfZah\hl\_j]gmeijh]j_kkbfbjihemqbl\ukrbckfukeg_ojbklbZgkdh]h
kfukeZbklhjbyg_fh`_lbf_lvgbdZdh]hkfukeZbklhjbyg_fh`_l[ulvijbgylZijh]j_kk^he`_g
[ulvhl\_j]gmlhijhkhkmsghklbaeZ_klvhkgh\ghc\hijhk`bagbbkf_jlbbg_lj_r_gbywlh]h
\hijhkZ\g_j_eb]bbK\Ljhbpu\g_fbklbq_kdhc^bZe_dlbdbLjhbqghklbhljZ`_gghc\h\k_fqlh
\fbj_l\hjblkyL\hj_gb_ij_^hklZ\e_ggh_k\hbfkh[kl\_ggufkbeZf[v_lkygZ^j_r_gb_f
ijh[e_fu[ulbybg_gZoh^blgbkqZklvygbkfukeZg_kiZkZ_lkyhlkf_jlbbkljZ^ZgbyEbqghklv
`^_lmgb\_jkZevgh]hjZaj_r_gbyk\h_ckm^v[ub\wlhfkdjulZm`_`Z`^Z\_jubj_eb]bhagh]h
bkoh^ZQlh[uq_eh\_dhfklZlvgm`ghqlh[u;h][uebqlh[u;h]hq_eh\_dy\eyeky
&#xH;;&#xH0;&#xH;;&#xH0;=E::9,HOJBKLB:GKDHCKH;H?@
hijhkhk\h[h^_j_eb]bhaghchk\h[h^_kh\_klblZdhc`]mqbcb[hevghc\hijhkklZ\blky
dhj_ggufh[jZahfeh`gh\kh\j_f_gghffbj_K\h[h^mkh\_klbaZsbsZ_l[_aj_eb]bhaguc
oheh^gucd\_j_fbjdZdnhjfZevgh_ijZ\hdZdh^ghbaijZ\q_eh\_dZb]jZ`^ZgbgZfbj`_
p_jdh\guchojZgyxsbc\_jmkebrdhfqZklhbe_]dhk\h[h^mkh\_klbhljbpZ_lbj_eb]bhaghc
k\h[h^u[hblkykmsghklbbl_b^jm]b_klZ\yl\hijhkj_eb]bhagucgZihq\miheblbq_kdmx
nhjfZevgmx\g_rgxxh^gb[hylky\_jubohl_eb[uhojZgblvk_[yhl__ijblyaZl_evghckbeu
^jm]b_[hylkyg_\_jbyblZd`_ohl_eb[uhojZgblvk_[yhl_]hjZklms_ckbeuGh\wlbokljZoZob
h]jZgbq_gbyog_lgbq_]hj_eb]bhagh]hBl_dhlhju_h]jZ`^Zxlk\h[h^mkh\_klbdZdnhjfZevgh_
[_kkh^_j`Zl_evgh_iheblbq_kdh_ijZ\hbl_dhlhju_iheblbq_kdb`_hljbpZxlih^h[gh_ijZ\hb
\g_rg_nhjfZevghhojZgyxl\_jmh^bgZdh\hqm`^uk\h[h^_b^Ze_dbhl__k\ylhklb
Kihj\_^_lky\iehkdhklb\dhlhjhcbkq_aZ_lj_eb]bhagZyijh[e_fZk\h[h^ubhklZ_lkyebrv
iheblbq_kdh_haeh[e_gb_J_eb]bhagZyijh[e_fZihlhgmeZ\iheblbd_\nhjfZebaf_\h\g_rg_fb
ijbgm^bl_evghfb\bgZ^he`gZ[ulvjZa^_e_gZf_`^m^\mfy\jZ`^mxsbfbeZ]_jyfbeZ]_j_f
ebrv\g_rg_hlklZb\ZxsbfijZ\hk\h[h^ukh\_klbbeZ]_j_fhljbpZxsbfwlhijZ\hb
gZkbemxsbfkh\_klvQlhex^bqm`^u_\_j_\jZ`^_[gu_j_eb]bbg_fh]ml]h\hjblvh
kebrdhfqZklh\gZr_\j_fy[hjxlkyaZj_eb]bhagmxk\h[h^ml_dhlhju_dhj_ggufh[jZahf
j_eb]bhagmxk\h[h^mhl\_j]ZxlFh]mleb]h\hjblvhj_eb]bhaghck\h[h^_ihablb\bklu
�fZl_jbZebkluZl_bklu"AZq_fhgZbf"eygbowlh\_^va\mdimklhcBfgm`ghlhevdh\g_rg_b
nhjfZevghh]jZ^blvk_[yhlgZkbebcbijbgm`^_gbckhklhjhgu\eZklvbf_xsbok_wlhbf__l
hij_^_e_gguciheblbq_kdbckfukeghebr_gh\kydh]hj_eb]bhagh]hkfukeZbagZq_gbyQlh[u
[hjhlvkyaZk\h[h^mj_eb]bhaghckh\_klbgm`ghbf_lvj_eb]bhagmxkh\_klvbijbagZ\Zlv
f_lZnbabq_kdbckfukek\h[h^uK\h[h^Zj_eb]bhaghckh\_klb_klvg_qlhiheh`bl_evgh_b
kh^_j`Zl_evgh_Zg_hljbpZl_evgh_bnhjfZevgh_AZk\h[h^mj_eb]bhaghckh\_klbfh]eb[hjhlvky
\wihomZg]ebckdhcj_nhjfZpbbbg^_i_g^_glu^eygboj_eb]bhagZykh\_klvg_[ueZimklufa\mdhf
GhqlhagZqbldh]^Z\gZr_\j_fyaZk\h[h^mj_eb]bhaghckh\_klb[hjxlkyfZjdkbklueb[_jZeu
ihablb\bklugZjh^gbdbZl_bklu"LhldlhnhjfZevghhlklZb\Z_lijZ\hk\h[h^ukh\_klblhl
h[gZjm`b\Z_lwlbfhlkmlkl\b_bj_eb]bhaghck\h[h^ubj_eb]bhaghckh\_klbK\h[h^Zj_eb]bhagZy
k\h[h^Zkh\_klbg__klvijZ\hih^h[ghcihklZgh\d_\hijhkZg_lgbq_]hj_eb]bhagh]hwlh
iheblbq_kdbc\hijhkK\h[h^Z\j_eb]bhaghc`bagb_klvh[yaZgghklv^he]Q_eh\_dh[yaZgg_klb
[j_fyk\h[h^ug_bf__lijZ\Zk[jhkblvkk_[ywlh[j_fy;h]ijbgbfZ_llhevdhk\h[h^guolhevdh
&#x_e;½¼&#xgd; b;&#xlh;&#xj;&#xm;k\h[h^gu_gm`gu_fm_ebdbcBgd\bablhjmhklh_\kdh]h\jZ]k\h[h^ub\jZ]OjbklZ]h\hjblk
mdhjhfOjbklmLu\ha`_eZek\h[h^ghcex[\bq_eh\_dZqlh[uk\h[h^ghihr_ehgaZLh[hc
�ij_evs_ggucbie_g_ggucLh[hxhklh_\kdbcklZ\bl\hijhkhojbklbZgkdhck\h[h^_gZ
�j_eb]bhagmxihq\mb^Z_lg_\b^Zggmx_s_ihkbe_Ziheh]bxk\h[h^uIhhklh_\kdhfmq_eh\_d
^he`_g\ug_klb[j_fyk\h[h^uqlh[ukiZklbkvOjbklbZgkdZyj_eb]by_klvk\h[h^Z\hOjbkl_
GZkbevkl\_ggh_kiZk_gb_g_\hafh`ghbg_gm`gh
K\h[h^Z\ojbklbZgkdhcj_eb]bbg__klvnhjfZevgucijbgpbidZd\iheblbq_kdhfeb[_jZebaf_g_
_klvk\h[h^Z[_ajZaebqgZy[_kkh^_j`Zl_evgZyIkboheh]bynhjfZevghck\h[h^u\ujZ`Z_lky\
nhjfme_yohqmqlh[u[uehlhqlhyohqmIkboheh]byfZl_jbZevghck\h[h^u\ujZ`Z_lky\bghc
nhjfme_yohqmqlh[u[uehlhlhnhjfZevghck\h[h^_\heyg_bf__lij_^f_lZba[jZgbyb
&#xZl;&#x_j;&#xbZ;&#xev;&#xgh;&#xk;&#xh[;&#xh^;&#x_;&#xlZ; h; ;&#xij;&#x_^;_;&#xl;&#x_k;&#xlv;&#x;mklj_fe_gbyfZl_jbZevghck\h[h^_lZdhcij_^f_l_klveyojbklbZgkl\Zg_fh`_l[ulv
[_ajZaebqghkh^_j`Zgb_j_eb]bhaghckh\_klbb^hjh`blhghg_imklhcnhjfhck\h[h^udhlhjmx
fh`ghgZihegblvex[ufkh^_j`Zgb_fOjbklbZgkl\h\k_]^Z]h\hjbllhlhbihlhfmgbdh]^Zg_
kf_rb\Z_lk\h[h^ukijhba\hehfGZnhjfZevgmxihq\mg_fh`_l[ulvihklZ\e_g\hijhkh
ojbklbZgkdhck\h[h^_hg^he`_g[ulvihklZ\e_ggZihq\mfZl_jbZevgmxl_k\h[h^Z\
ojbklbZgkl\_^he`gZ[ulvhkhagZgZdZdkh^_j`Zgb_ojbklbZgkdhcj_eb]bbk_qlhy[m^m
]h\hjblvgZijZ\e_ghdh[gZjm`_gbxlhcbklbguqlhojbklbZgkl\h_klvj_eb]byk\h[h^ul_qlh
k\h[h^Z_klvkh^_j`Zgb_ojbklbZgkl\Z_klvfZl_jbZevgucZg_nhjfZevgucijbgpbiojbklbZgkl\Z
OjbklbZgbgm[_af_jgh^hjh]Zk\h[h^Zihlhfmqlhk\h[h^Z_klviZnhk_]h\_juihlhfmqlhOjbklhk
_klvk\h[h^ZNhjfZevgh_`_ijZ\hk\h[h^ug_bf__lj_eb]bhagh]hagZq_gbyG_evaygZklZb\ZlvgZ
nhjfZevghcl_jibfhklb\^_eZo\_juL_jibfhklvdZdnhjfZevgucb[_kkh^_j`Zl_evgucijbgpbi
wlZ[_ajZaebqgZyl_jibfhklvlZdjZkijhkljZg_ggZy\gZr_\j_fy_klvj_amevlZlj_eb]bhaghc
oheh^ghklbb[_ajZaebqbyhlkmlkl\by\he_\h]hba[jZgbybex[\bOjbklbZgkl\hdZdb\kydZy
gZklhysZy\_jZbkdexqbl_evgZbg_l_jibfZdlhfmqlhkqblZ_laehfaZ[em`^_gb_fbimklhlhc
OjbklbZgkl\hg_fh`_l[ulvdh_q_fhghij_l_g^m_l[ulv\k_fWlmbkdexqbl_evghklvb
wlbg_ijhlb\guk\h[h^_bg_^he`gu\_klbdijbgm`^_gbxbgZkbebxlhihlhfmlhevdhqlh
k\h[h^Z\oh^bl\kh^_j`Zgb_ojbklbZgkdhc\_juqlhj_eb]byOjbklZbkdexqbl_evgZ\k\h_f
ml\_j`^_gbbk\h[h^ubg_l_jibfZ\k\h_fhljbpZgbbjZ[kl\ZgZkbebybijbgm`^_gbyjZ]bb
�ihibjZl_ebk\h[h^u\jZ]bbihibjZl_ebmoZOjbklh\ZbkZfh]hkms_kl\ZojbklbZgkl\Z
GZkbemxsb_^mog_fh]ml[ulvojbklbZgZfbbojbklbZg_g_fh]ml[ulvgZkbevgbdZfb^moZ
OjbklbZgkl\hb^moh\gZyk\h[h^Zh^ghBihagZ_l_bklbgmbbklbgZk^_eZ_l\Zkk\h[h^gufb
���?kebKughk\h[h^bl\Zklhbklbgghk\h[h^gu[m^_l_@=^_mo=hkih^_gvlZfk\h[h^Z@
�mo[_af_jghck\h[h^ujZaeblih\k_fm?\Zg]_ebxdZ`^h_keh\hOjbklZ_klvkeh\h
hk\h[h`^Zxs__Imlvbklbgub_klvimlvk\h[h^u\hOjbkl_b[hKughk\h[h`^Z_lj_eb]bb
OjbklZk\h[h^Zh]jZgbq_gZlhevdhex[h\vxojbklbZgkl\hj_eb]byk\h[h^ghcex[\bbex[ys_c
k\h[h^uGh\ucAZ\_laZ\_lex[\bbk\h[h^uEx[h\vxbk\h[h^hcbkq_jiu\Z_lkykh^_j`Zgb_
gh\haZ\_lghc\_juij_h^he_\Zxs_c\_lohaZ\_lgh_aZdhggbq_kl\hbyauq_kdbcgZlmjZebafjZ]bb
ihibjZl_ebk\h[h^u\ojbklbZgkdhffbj_\k_]^Z\iZ^Zxl\yauq_kl\hbebx^ZbafOjbklbZgkdbc
[ulihibjZxsbcbgZkbemxsbc^mok\h[h^u_klv[ulyauq_kdhbm^_ckdbcg_ijbgy\rbc_s_\
k_[ygh\haZ\_lguc^moex[\bbk\h[h^uOjbklbZgkl\h^he`gh[ulvg_l_jibfhghdZdj_eb]by
k\h[h^uhgh^he`gh[ulvg_l_jibfhdijbgm`^_gbx
Wlmhkgh\gmxbklbgmhojbklbZgkdhck\h[h^_m^b\bl_evghkbevghqm\kl\h\Zebbfh]ms_kl\_ggh
aZsbsZebemqrb_keZ\yghnbeu:Ohfydh\XKZfZjbgB:dkZdh\Ohfydh\mqblhk\h[h^_dZd
h[h^ghfbahij_^_e_gbckmsghklbk_e_gkdhcP_jd\bBklbgZhk\h[h^_\ha\urZ_lkygZ^
\_jhbkih\_^gufbjZaebqbyfbgZ^jZkij_c\hklhqghcbaZiZ^ghcp_jd\_ck_e_gkdh_qm\kl\h
p_jd\b\hkijbylb_p_jd\bbagmljb^he`gh\_klbdohfydh\kdhfmihgbfZgbxk\h[h^u\p_jd\b
Ohfydh\b^_Zebabjh\Zebklhjbq_kdh_jmkkdh_ijZ\hkeZ\b_bqZklh[u\Zeg_kijZ\_^eb\d
dZlhebq_kl\mghmg_]h[ueh\_jgh_qm\kl\hp_jd\b[_kdhg_qghk\h[h^gh_HklZ_lkyfmqbl_evguc
\hijhkbg_^hmf_gb_qlhij_h[eZ^Zeh\bklhjbq_kdhc^_ckl\bl_evghklbojbklbZgkl\hdZdimlv
k\h[h^ubebojbklbZgkl\hdZdimlvijbgm`^_gby"
Bklhjbq_kdZyp_jdh\gZy^_ckl\bl_evghklvg_mklZgghklZ\bl\hijhk_klvebojbklbZgkl\himlv
k\h[h^ubebimlvijbgm`^_gby"KZfZihklZgh\dZwlh]h\hijhkZj_eb]bhaghg_fh`_l[ulv
hijZ\^ZgZghbjjZpbhgZevghklvxbklhjbb\k_]^Z\hijhkwlhlklZ\bekyb[m^_lklZ\blvky
OjbklbZgkl\h\bklhjbbkebrdhfqZklhkju\ZehkvgZimlvijbgm`^_gbyih^\_j]Zehkvbkdmr_gbxb
hlj_dZehkvhlk\h[h^uOjbklh\hcDZlhebq_kdZy^ZbijZ\hkeZ\gZyb_jZjobyg_j_^dhih^f_gyeZ
k\h[h^mijbgm`^_gb_freZgZkh[eZag_ebdh]hBgd\bablhjZ:[khexlguciZibafdZdij_^_e
kgbfZ_l[j_fyk\h[h^u\hl\q_f_]hm`Zkbijh\ZeB\kydbchldZaZ\rbckyhlg_k_gby[j_f_gb
k\h[h^uhl^he]Z[ulvk\h[h^gufihke_^h\Zl_evgh\ugm`^_gklZlviZibklhfbijbagZlv^h]fZl
g_ih]j_rbfhklbLhevdhlZf\dZlhebq_kl\__klvgZklhys__\h^bl_evkl\h^mrZfbkh\k_c`mlvx
dhlhjmxg_k_laZkh[hxkgylb_[j_f_gbk\h[h^uk^mrbq_eh\_q_kdhc
Z[khexlghfiZibaf_lhj`_kl\m_lkh[eZagbl_evguc^eyex^_cimlvijbgm`^_gbyimlv
h[e_]qZxsbcex^_chlg_ihkbevghck\h[h^uAZk\h[h^gh]hq_eh\_dZbk\h[h^gh_q_eh\_q_kdh_
h[s_kl\h\k_fmqbl_evgh_bljm^gh_j_rZ_liZiZfZl_jbZevgh_y\e_gb_\wfibjbq_kdhffbj_
q_j_adhlhjh_]hehk;h`bcijbgm^bl_evgh\hkijbgbfZ_lkyIZibaf_klvdZd[uij_\jZs_gb_\_ju\
ijbgm`^_gb_BklbgZojbklbZgkl\Zij_ehfe_ggZy\iZibaf_\hkijbgbfZ_lkyijbgm^bl_evgh
lh]hqlhex[brvih^\b]Zk\h[h^gh]hhlj_q_gbyhllh]hqlhijbgm`^Z_lDh]^ZijZ\^ZOjbklh\Z
klZgh\blky\b^bfhcfZl_jbZevghclhqdhcgZa_fe_dh]^ZijZ\^ZwlZgZkbevkl\_ggh\\h^blky\^mrb
q_eh\_q_kdb_hgZl_jy_lk\hcbkdmibl_evgucbkiZkbl_evgucoZjZdl_jG_ij_\jZsZ_lkyeb
k\h[h^gZy\_jZ\ijbgm^bl_evgh_agZgb_dh]^ZbklbgZOjbklh\ZklZgh\blkyZ\lhjbl_lhf
fZl_jbZevgh\hkijbgbfZ_fufbg_lj_[mxsbfih^\b]Zba[jZgby":[khexlbaZpbyiZibafZ
h[hkljy_lwlmijh[e_fmghhgZkms_kl\m_lg_lhevdh^eydZlhebq_kl\ZhgZ^he`gZ[ulvihklZ\e_gZ
b^eyijZ\hkeZ\byjZ\ghdZd\dZlhebq_kl\_ihklZgh\dhcwlhcijh[e_fug_mgbqlh`Z_lkyih^ebggZy
k\ylugyaZiZ^ghcp_jd\b
_jZ_klvh[ebq_gb_\_s_cg_\b^bfuol_Zdlk\h[h^uZdlk\h[h^gh]hba[jZgbyG_\b^bfu_
\_sbg_gZkbemxlgZkg_ijbgm`^Zxlih^h[gh\_sZf\b^bfufFuh[ebqZ_fg_\b^bfu_\_sbk
hiZkghklvxkjbkdhfihex[b\bobk\h[h^ghba[jZ\bo\_j_\k_klZ\blkygZdZjlm\k_fh`gh
ijbh[j_klbbeb\k_ihl_jylv:lZdZyk\h[h^Zba[jZgby\hafh`gZebrv\lhfkemqZ__keb\\_j_g_l
ijbgm^bl_evghklbg_lgZkbemxsbo]ZjZglbcAgZgb_l_fbhlebqZ_lkyhl\_juqlhhgh
ijbgm^bl_evghb]ZjZglbjh\Zghhghg_hklZ\ey_lk\h[h^u\u[hjZbg_gm`^Z_lky\g_cAgZgb_
[_ahiZkghhghh[ebqZ_l\_sb\b^bfu_ijbgm`^Zxsb_\_j__klvk\h[h^Zbihlhfm_klvih^\b]\
agZgbbg_lk\h[h^ubihlhfmg_lih^\b]ZOjbklhkij_^f_l\_jubex[\bojbklbZgkdhcg_
ijbgm`^Z_lg_y\ey_lky\h[jZa_fZl_jbZevghgZkbemxsbfHgy\ey_lky\h[ebqbbjZ[Zih]b[r_]h
gbadhckf_jlvxGm`ghk\h[h^gh_ba[jZgb_ih^\b]ex[\bqlh[m\b^_lv\jZ[v_fbmgb`_gghf
h[jZa_OjbklZpZjkl\_ggmxfhsvKugZ;h`v_]h?^bghkmsgh]hHlpmWlhg_\b^bfZy\_svwlh]h
�g_evayagZlvwlhg_gZkbem_lgZkeyih\_jb\r_]h^eykh\_jrb\r_]hZdlk\h[h^gh]hba[jZgby
�Ojbklhk\hkdj_kbl_fy\bek\hx[h`_kl\_ggmxfhsvijhk\_leyxsmxbkiZkZxsmxfbjeylh]h
`_dlhg_\_jblk\h[h^gh]hba[jZgbyg_kh\_jrZ_ldlhlhevdhagZ_l\b^bfu_ijbgm`^Zxsb_
\_sb^eylh]hOjbklhkih]b[gZdj_kl_b[hevr_gbq_]hQm^h\hkdj_k_gbyhldju\Z_lkyebrv
k\h[h^_hghaZdjulh^eyijbgm`^_gby_jZij_^iheZ]Z_lk\h[h^gucih^\b]hlj_q_gbyhl
ijbgm^bl_evghcgZkbevkl\_gghc\eZklb\b^bfuo\_s_c\pZjkl\_dhlhjuoijZ\^Z\k_]^Zihjm]ZgZ
bjZkiylZOjbklbZgkl\h_klvj_eb]byjZkiylhcijZ\^uijZ\^uihjm]Zgghcfbjhf\b^bfuo
gZkbemxsbo\_s_cIhwlhfmojbklbZgkl\h_klvj_eb]byk\h[h^uk\h[h^gh]hh[ebq_gbyg_\b^bfuo
\_s_c\pZjkl\_dhlhjuoijZ\^ZijhkeZ\e_gZJZkiylZyijZ\^Zfh`_l[ulvebrvk\h[h^ghijbgylZ
HgZg_ijbgm`^Z_lDh]^ZkgbfZ_lky[j_fyk\h[h^ujZkiylZyijZ\^Zg_fh`_lm`_[ulv
\hkijbgylZhgZklZgh\blky\b^bfhc\_svxpZjkl\hfwlh]hfbjZKgylv[j_fyk\h[h^ubih^f_gblv
k\h[h^mijbgm`^_gb_fagZqblmgbqlh`blvlZcgm\_judhlhjZyb_klvlZcgZ[eZ]h^Zlghck\h[h^ub
k\h[h^ghcex[\bagZqblij_\jZlblvj_eb]bhagmx`bagv\ijbgm`^_gb_\b^bfuo\_s_caZdj_iblv
g_h[oh^bfhklvJ_eb]bhagZy\_jZ\k_]^Ze_`bl\]em[bgZofbklbdbfbklbdbk\h[h^gh]h\he_\h]h
ba[jZgbyk\h[h^ghcex[\bk\h[h^gh]hh[ebq_gbyfbjZg_\b^bfuog_ijbgm`^Zxsbo\_s_c
Ih^j_aZlvwlhlfbklbq_kdbcdhj_gvagZqblebrblvj_eb]bhagmx`bagv\k_o__p\_lh\bieh^h\
J_eb]bhagZy`bagvij_\jZlblky\ljZ^bpbhgguc[ul\h[u\Zl_evkdmxh[jy^ghklv\f_jl\u_
nhjfuG_evayOjbklZ\hkdj_kr_]hbijhkeZ\e_ggh]hgZkbevkl\_ggh\\_klb\khagZgb_ex^kdh_
GZkbevkl\_ggufhklZ_lkyebrvOjbklhkjZkiylucbihjm]ZggucDhlhjuc\b^_gbg_\_jmxsbfb
\jZ]ZfHljbpZgb_bihjm]Zgb_k\h[h^uojbklbZgkdhck\h[h^uj_eb]bhaghckh\_klb_klvhljbpZgb_
bihjm]Zgb_bkdmibl_evgh]hkfukeZjZkiylhckljZ^Zxs_cijZ\^ul_g_\_jb_\OjbklZ_jblv\
\b^bfuffbjhfijbgm`^_gbyGZkbeb_bijbgm`^_gb_\^_eZo\_jubkh\_klb_klvih^qbg_gb_
ihjy^dmijbjh^ubhljbpZgb_ihjy^dZ[eZ]h^Zlb
j_eb]bhaghc`bagb\k_^he`ghgZqbgZlvkybagmljbhljh`^_gbydgh\hc`bagbhlk\h[h^u
ex[\bb[eZ]h^Zlb`bagbp_jdh\ghcZg_ba\g_g_hlijbjh^gh]hihjy^dZ;ulvk\h[h^gufb
agZqbl[ulv\p_jd\bFukebrdhfjZ[uZg_kugup_jd\bbhlgZr_cg_k\h[h^ujh`^Z_lky
\g_rgyyijbgm^bl_evghklvp_jd\bFuij_`^_^he`guklZlvk\h[h^gufbl_ihqm\kl\h\Zlvk_[y
\gmljbp_jd\bblh]^ZlhevdhihemqbfijZ\h]h\hjblvhae_p_jdh\ghc^_ckl\bl_evghklbJZ[u
ijbjh^ghcb]hkm^Zjkl\_gghcg_h[oh^bfhklbg_fh]ml^Z`_]h\hjblvhp_jd\bbg_kf_xlkm^blvh
__[he_agyo@bagvp_jd\bjZkdju\Z_lky\gZr_f\gmlj_gg_fj_eb]bhaghfhiul_G_evay`^Zlvqlh
p_jdh\vba\g_dgZfijb^_lBa\g_gbq_]hg_\b^ghk_kljZ^Zxlhlk\h_cbaf_gup_jd\bZ]h\hjyl
\g_rg_b[_aijZ\Zhae_bgZkbebyo\p_jd\bGhgZkbeb_baehih[_`^Zxlkyebrvjhklhf
[eZ]h^Zlbebrvk\h[h^ghcex[h\vxKlZ\blv`_mkeh\byk\h_]h\oh`^_gby\k\h[h^gh
[eZ]h^Zlgucihjy^hdwlhgbq_]hg_agZqbldjhf_g_kihkh[ghklb\uj\Zlvkybaihjy^dZ
gZkbevkl\_gghijbgm^bl_evgh]h
IjZ\hkeZ\b_fh`_l^_j`Zlvkylhevdhk\h[h^hclhevdhgZihq\_k\h[h^ufh`ghaZsbsZlv
hlghkbl_evgu_ij_bfms_kl\ZijZ\hkeZ\byi_j_^dZlhebq_kl\hfb^jm]bfb\_jhbkih\_^Zgbyfb
K\h[h^Zijhl_klZglkdhhljbpZl_evgZyklZgh\blkynhjfZevghc[_kkh^_j`Zl_evghck\h[h^hc
HljbpZgb_p_jd\b_klvhljbpZgb_k\h[h^u\hOjbkl_hljbpZgb_h[s_gby\ex[\bhkgh\Zggh]h
OjbklhfhljbpZgb_kh^_j`ZgbybkfukeZk\h[h^u_^vkmsghklv\_juojbklbZgkdhc\lhfb
aZdexqZ_lkyqlhhl\_j]Z_lky\hafh`ghklvk\h[h^u\g_OjbklZlhevdhOjbklhk^_eZ_lgZk
k\h[h^gufb\g_OjbklZjZ[kl\hbijbgm`^_gb_Ihwlhfmp_jdh\v\kyab`^_lkygZk\h[h^_gZ
k\h[h^ghfh[s_gbb\ex[\bLhldlhqm\kl\m_l\p_jd\bijbgm`^_gb_g_qm\kl\m_l[_kdhg_qghc
k\h[h^ulhl\g_p_jd\bgmljbp_jd\bg_lgbq_]hdjhf_k\h[h^uh]jZgbq_gghcex[h\vxbeb
lhqg__gZiheg_gghcex[h\vxGZkbevkl\_ggh_ij_[u\Zgb_\p_jd\bijbgm^bl_evgh_ijbh[s_gb_d
__`bagb_klvkeh\hkhq_lZgb_ebr_ggh_\kydh]hagZq_gbyG_k\h[h^gh_g_ex[h\gh_ij_[u\Zgb_\
�p_jd\bqm\kl\h\Zgb_p_jd\bdZdijbgm`^_gbybgZkbeby_klvFRQUDGLFWLRLQDGMHFWR@
P_jdh\vfh`_l[ulv\hkijbgylZebrvfbklbq_kdbdZdh[s_kl\hlZbgkl\_ggh_b[eZ]h^Zlgh_G_
fbklbq_kdh_\hkijbylb_p_jd\b\_^_ldkf_r_gbxh[s_kl\ZlZbgkl\_ggh]hb[eZ]h^Zlgh]hk
h[s_kl\hfijbjh^gufbaZdhggbq_kdbfEbrv\lZbgkl\_gghfihjy^d_[ulbyhkms_kl\ey_lky
p_jdh\gh_h[s_gb_`b\uobmf_jrbobkh\_jrZxlky\k_lZbgkl\ZP_jd\bOjbklh\hcihjy^d_
ijbjh^ghf\b^bfhfijbgm^bl_evghfoe_[b\bghg_ij_\jZsZxlky\l_ehbdjh\vOjbklh\m
@bagvp_jd\b_klvlZbgkl\_ggZyfbklbq_kdZy`bagvgbdh]hg_ijbgm`^ZxsZybg_gZkbemxsZy
ohlybijhgbau\ZxsZyfbjwfibjbq_kdbijbjh^gucKf_r_gb_p_jd\bkdhkguf[ulhfb\g_rg_c
b_jZjob_cb_klvg_j_eb]bhagh_kf_r_gb_ihjy^dZ[eZ]h^Zlgh]hhkgh\Zggh]hgZk\h[h^_k
ihjy^dhfijbjh^gufhkgh\ZggufgZijbgm`^_gbbwlhf\_qguckh[eZagj_eb]bhaghc`bagb
Lhlg_\b^blp_jd\bdlh\b^blebrvijbgm`^Zxsbc_]h[ulbgZkbemxsbc_]hb_jZjobq_kdbc
kljhckydZyihiuldZjZpbhgZevghZgZebabjh\Zlvbdjblbdh\Zlvp_jdh\vijb\h^bldjZkiue_gbx
p_jd\bdjZkiZ^_gbxgZi_kqbgdbb^guebrvdZfgbOjbklZ`_g_\b^gh_^vb\k\ys_gghf
ij_^Zgbbp_jd\b[_adhlhjh]hg_lp_jd\bgbq_]hijbgm^bl_evgh]hbgZkbevkl\_ggh]hg_l\k_
k\h[h^ghblZbgkl\_gghK\ys_ggh_ij_^Zgb_dZdb\ky`bagvp_jd\b^Zghebrv\fbklbq_kdhf
ijbjh^uqlhhghk\h[h^ghZg_ijbgm^bl_evgh\g_f_klvba[jZgb_ex[\bk_lhqlhgZ\yau\Z_l
gZfp_jdh\vdZdZ\lhjbl_ldhlhjucijbgm`^Z_lbgZkbem_l_klvebrvkh[eZagebrvkju\
j_eb]bhaghc`bagb
P_jdh\v_klv[h]hq_eh\_q_kdbchj]Zgbafb[h]hq_eh\_q_kdbcijhp_kkK\h[h^gZyZdlb\ghklv
q_eh\_q_kdhc\hebhj]Zgbq_kdb\oh^bl\l_ehp_jd\by\ey_lkyh^ghcbaklhjhgp_jdh\ghc`bagb
�;eZ]h^Zlgu_^ZjuK\moZg_aZ\bkylgbhlq_]hq_eh\_q_kdh]hhgbbaeb\Zxlkyk\ur_b
khklZ\eyxlg_au[e_fmxk\ylugxp_jd\bGh\jZklZgb_q_eh\_q_kl\Z\[h`_kl\_ggmx`bagv_klv
ijhp_kkl\hjq_kdh]hbk\h[h^gh]h\he_\h]hmklj_fe_gbyWlhijhp_kkg_q_eh\_q_kdbcbg_
[h`_kdbcZ[h]hq_eh\_q_kdbcl_p_jdh\gucP_jdh\gZy`bagvb_klvlZbgkl\_ggh_kh_^bg_gb_
[h`_kdh]hbq_eh\_q_kdh]hZdlb\ghklbbk\h[h^uq_eh\_q_kdhcb[eZ]h^Zlghcihfhsb;h`v_c;h]
dZd[u`^_lhlq_eh\_dZk\h[h^gh]hbl\hjq_kdh]hihqbgZMgb`_gb_biZ^_gb_p_jd\bb_klv
mgb`_gb_biZ^_gb_q_eh\_q_kdhcZdlb\ghklbhl\jZs_gb_\hebq_eh\_q_kdhchl\heb;h]Z
[_a[h`guchldZaq_eh\_dZg_klb\haeh`_ggh_;h]hf[j_fyk\h[h^uEx^bhl\_lkl\_gguaZf_jahklv
aZimkl_gby\p_jd\blZddZdhgbk\h[h^gu\j_eb]bhaghc`bagbG_p_jdh\vhl\_lkl\_ggZaZlhqlh
ihqlb\kybgl_eeb]_gpbybag__mreZbqlhihqlb\ky^moh\gZyb_jZjobyijbreZ\khklhygb_
g_[u\Zeh]hgjZ\kl\_ggh]hmiZ^dZ\bgh\Zluex^bG_p_jdh\viehoZZfuiehobp_jdh\v
g_baf_gghojZgbeZk\ylugxfu`_k\ylugxij_^Z\Zebbihklhyggh_cbaf_gyebLhevdh
ih\ur_gb_k\h[h^ghcq_eh\_q_kdhchl\_lkl\_gghklbbl\hjq_kl\Zfh`_lih\ukblvkhagZgb_
g_au[e_fhck\ylugbp_jd\bLhevdhk\h[h^gu_\kbeZoml\_j`^Zlvp_jdh\vg_kfhljygbgZqlh
ij_h^he_\Zy\k_kh[eZaguP_jdh\vg_jZai_j_`b\ZeZljm^gu_fbgmlu\k\h_cbklhjbbb\k_]^Z\
g_cgZoh^bebkvijZ\_^gbdbdhlhjufb^_j`ZeZkv__k\ylugywlbljm^gu_fbgmlukm^v[Zp_jd\b
aZ\bkblg_hl\g_rgbo\_s_cg_hlijbgm^bl_evguohojZg_gbcg_hl]hkm^Zjkl\_gguo
\f_rZl_evkl\g_hliheblbq_kdboi_j_\hjhlh\g_hlh[s_kl\_gguoj_nhjfZhlgZijy`_ggh]h
fbklbq_kdh]hqm\kl\Zp_jd\b\_jguohlfbklbq_kdhck\h[h^uij_`^_\k_]hGh\p_jd\bfbklbdZ
kh_^bg_gZkj_eb]bhaghcljZ^bpb_cbij__fkl\_gghklvxk\h[h^Zk\yaZgZkex[h\vxb
mgb\_jkZevghklvx
@bagv\p_jd\bg_kh\f_klbfZkjZ[he_igufbqm\kl\ZfbbjZ[vbfbkljZoZfbLhqlhi_j_`b\Z_lky
gZfbdZdjZ[v_ijbgm`^_gb_\p_jd\blh_klvebrvgZrZkeZ[hklvgZrZj_eb]bhagZyg_aj_ehklv
bebq_eh\_q_kdbc]j_ob_jZjobbb[ulZkebrdhfhk_[_\hahfgb\r_]hGhjZ[u\p_jdh\vg_
\oh^yl\oh^ylebrvkuguIhkmsghklbp_jdh\gh]hkZfhkhagZgbyp_jdh\vkhklhblbakugh\ba
k\h[h^guobex[ysbod__`bagbg_ijbh[sZxlkyjZ[ubagZkbeh\Zggu_bly]hlysb_ky
HldZaZ\rbckyhlk\h_c\hebbk\h_ck\h[h^ug_ijbgbfZ_lky\p_jdh\vg_gm`_gp_jd\b\wlhf
�\_^vkmsghklvojbklbZgkl\ZeyojbklbZgkl\ZwlhkZfZkh[hxjZamf_xsZykylZ\lheh]by
OjbklbZgkdh_ihkemrZgb__klvZdl\hevghc\hebZg_ijbgm`^_gbyP_jdh\v`^_lhlkugh\k\hbo
\_jghklbfZl_jblj_[m_ljupZjkdh]hdk_[_hlghr_gbyjupZjkl\h`_g__klvjZ[kl\hbjZ[kl\m
ijhlb\hiheh`ghP_jdh\gZy`bagv_klv`bagv\ihjy^d_k\h[h^ub[eZ]h^ZlbebrvfbjkdZy`bagv
_klv`bagv\ihjy^d_g_h[oh^bfhklbbaZdhgZGhwlb^\Zihjy^dZg_jZa^_e_guhl\e_q_gghhgb
dhgdj_lghijhgbdZxlh^bg\^jm]hcb\wlhfaZdexqZ_lky^jZfZojbklbZgkdhcbklhjbb
OjbklbZgkdZybklhjby_klvijhgbdgh\_gb_\g_^j_gb_ihjy^dZ[eZ]h^Zlghck\h[h^u\ihjy^hd
aZdhggbq_kdhcg_h[oh^bfhklbBojbklbZgkdZybklhjby_klv\f_kl_kl_f\_qguckh[eZag
kh[eZagkf_r_gbyOjbklbZgkl\h[uehijbgylhijbjh^gufyauq_kdbfq_eh\_q_kl\hfihdjh\bb
iehlbk\h_c`b\rbf\gZlmjZevghfihjy^d_bgm`^Z\rbfky\aZdhg_Fbjg_fh]_s_kms_kl\h\Zlv
[_aijbgm`^_gbybaZdhgZhgg_jh^beky_s_^ey[eZ]h^Zlghc`bagb\ihjy^d_k\h[h^ubex[\b
Iehlvbdjh\vq_eh\_q_kl\Zijbly]b\Zeb_]hdyauq_kdhc_s_a_fe_
Kh_^bg_gb_ojbklbZgkdhcp_jd\bkyauq_kdbf]hkm^Zjkl\hf[uehbklhjbq_kdbbijh\b^_gpbZevgh
g_ba[_`ghGhj_amevlZlhfwlh]hg_ba[_`gh]hkh_^bg_gby[uehh[jZah\Zgb_yaudhojbklbZgkl\Z
ojbklbZgbabjh\Zggh]hyauq_kl\Zbebh[tyauqb\r_]hkyojbklbZgkl\ZK\h[h^Zbg_h[oh^bfhklv
[eZ]h^ZlvbaZdhgkie_ebkv\bklhjbq_kdhc^_ckl\bl_evghklb^\ZpZjkl\ZijhgbdZeb^jm]\^jm]Zb
kf_rb\Zebkv_ebdZyijZ\^Zwlh]hkh_^bg_gby[ueZ\lhfqlhyauq_kdh_]hkm^Zjkl\hijbagZeh
[eZ]h^ZlgmxkbemojbklbZgkdhcp_jd\bojbklbZgkdZy`_p_jdh\v_s_jZgvr_ijbagZeZkeh\Zfb
�ZihklheZqlhgZqZevkl\mxsbcghkblf_qg_gZijZkgh@l_qlh\eZklvbf__liheh`bl_evgmx
fbkkbx\fbj_ g_aZ\bkbfhhl__nhjfu\fLZdbfh[jZahfojbklbZgkl\hi_j_rehgZ[hevrmx^hjh]m
bklhjbbklZeh\k_e_gkdhckbehcKh[eZagbl_evghklv`_wlh]hkh_^bg_gby\\hafh`ghf
kf_r_gbbg_h[oh^bfhklbkk\h[h^hcaZdhgZk[eZ]h^ZlvxP_aZj_iZibafbiZihp_aZjbafkju\u
�bkh[eZaguojbklbZgkdhcbklhjbbZbkZfZb^_yojbklbZgkdh]h]hkm^Zjkl\Z_klvkju\bkh[eZag
P_jdh\vhk\ysZ_lg_ojbklbZgkdh_]hkm^Zjkl\hZyauq_kdh_]hkm^Zjkl\hijbagZ_lg_ba[_`ghklv
gZqZeZ\eZklbbaZdhgZijhlb\ZgZjobbbjZkiZ^Z\fbj_ijbjh^ghfb[eZ]hkeh\ey_l\eZklvgZ
kem`_gb_^h[jmgbdh]^Zg_[eZ]hkeh\eyyaeuo^_ygbc\eZklbP_jdh\vg_fh`_lgbih^qbgblvky
]hkm^Zjkl\mgbih^qbgblv]hkm^Zjkl\hk_[_=hkm^Zjkl\hihjy^hdijbgm`^_gbybaZdhgZ
hklZ_lky\kn_j__loh]hAZ\_lZq_eh\_q_kl\ZaZ\_lZ_\j_ckdh]hbyauq_kdh]h_lobcAZ\_l
g_h[oh^bfojbklbZgkdhfmfbjmghhgg__klvhldjh\_gb_gh\haZ\_lgh_=hkm^Zjkl\hbaZdhg_klv
_lobcAZ\_lq_eh\_q_kl\Zp_jdh\vb[eZ]h^Zlv_klvGh\ucAZ\_lq_eh\_q_kl\Zgmljb
gh\haZ\_lgh]hhldjh\_gbyg_laZdhgZg_l]hkm^Zjkl\Zg_lk_fvbg_lgbdZdh]hijbgm^bl_evgh]h
ihjy^dZ_klvlhevdh[eZ]h^Zlvex[h\vk\h[h^ZOjbklbZgkdh_]hkm^Zjkl\h_klvkf_r_gb_
Gh\h]hAZ\_lZk_lobf[eZ]h^ZlbkaZdhghfk\h[h^ukg_h[oh^bfhklvxGhkh_^bg_gb_
ojbklbZgkl\Zk]hkm^Zjkl\hfbf_eh\hkiblZl_evgh_agZq_gb_ih\gmlj_gg_fm\hajZklmq_eh\_q_kl\Z
\_^vGh\ucAZ\_lg_hlf_gy_l_loh]hAZ\_lZ^ey\_loh]h_s_q_eh\_q_kl\ZAZih\_^vg_m[bc
bf__lijbgm^bl_evgh_agZq_gb_^eyfbjZg_ih[_^b\r_]h\k_[_\hebdm[bckl\m
p_jdh\ghfh[s_kl\_g_lf_klZ^eyijbgm`^_gby\kydh_ijbgm`^_gb_g_p_jdh\ghIjbgm`^_gb_
\gmljbp_jd\b_klvFRQWUDGLFWLRLQDGMHFWRlZddZdp_jdh\v_klvh[s_gb_\ex[\b_klvihjy^hd
[eZ]h^ZlgucFbjkdh_h[s_kl\hbyauq_kdh_]hkm^Zjkl\hfh]mlihdhjylvkyp_jd\bbkem`blv_c
fh]ml\imlyobklhjbbaZsbsZlv\_jmb\hkiblu\Zlvq_eh\_q_kl\hghbag_^jp_jd\bijbgm`^_gb_
b^lbg_fh`_lbgbdh]^Zg_reh=hg_gbygZk\h[h^mkh\_klbgbdh]^Zg_[uebp_jdh\gufblh[ue
]j_oq_eh\_q_kdbcIj_ke_^h\Zgbybijbgm`^_gby\^_eZo\_jubkh\_klbg_\hafh`gubg_p_jdh\gu
g_\kbemijZ\Zk\h[h^ukh\_klbbebnhjfZevgh]hijbgpbiZ\_jhl_jibfhklbqlhg_\Z`ghbg_
hlghkblkydkmsghklbj_eb]bbZ\kbem^he]Zk\h[h^uh[yaZgghklbg_klb[j_fy\kbemlh]hqlh
k\h[h^Z_klvkmsghklvojbklbZgkl\ZGZkbevkl\_gghm^_j`b\Zlv\p_jd\bbebgZkbevkl\_ggh
\\h^blv\p_jdh\v\hlkeh\Zebr_ggu_\kydh]hkfukeZbagZq_gby_^vg_ijbgZ^e_`Zldp_jd\b
l_qbgh\gbdbdhlhju_]h\_xlebrvih^he]mkem`[uDh]^Z]hkm^Zjkl\hh[eZklvijbgm`^_gbyb
aZdhgZ\lhj]Z_lky\p_jdh\vh[eZklvk\h[h^ub[eZ]h^Zlblhijhbkoh^blih^h[gh_lhfmdZddh]^Z
g_\b^bfuo=hkm^Zjkl\hhlghkblkydp_jd\bkh\k_flZddZdgZmqgh_agZgb_hlghkblkyd
j_eb]bhaghc\_j_=hkm^Zjkl\_ggZyp_jdh\v]hkm^Zjkl\_ggh_ojbklbZgkl\h_klvlZdZy`_eh`vb
g_\hafh`ghklvdZdbgZmqgZy\_jZdZdbj_eb]byhkgh\ZggZygZagZgbbDh]^Z]hkm^Zjkl\hohq_l
ijbgm^blvex^_cd\hkijbylbxbklbgup_jd\bhghihklmiZ_llZd`_dZd_keb[ugZmdZohl_eZ
ijbgm^blvex^_c\hkijbgylvbklbgm\_juP_jdh\vb\_jZlmlmgbqlh`Zxlky]hkm^Zjkl\hfb
gZmdhclZddZdijhbkoh^blih^f_gZk\h[h^gh]h\hkijbylbyijbgm^bl_evgufijbgm^bl_evghf
\hkijbylbb\k_]^Z^Zgebrvfbj\b^bfuo\_s_cebrvfbjqm\kl\_ggucijbjh^guc=hkm^Zjkl\hb
gZmdZb_klvkn_jZijbjh^gZyqm\kl\_ggZy\b^bfZyL_dhlhju_\ghkyl]hkm^Zjkl\_ggmx
ijbgm^bl_evghklv\^_eZp_jd\bb\_jul_\_jylebrv\\b^bfh_qm\kl\_ggh_ijbjh^gh_^eygbo
hklZ_lkyaZdjulufk\_joijbjh^gh_k\_joqm\kl\_ggh_g_\b^bfh_H[ebq_gb_\_s_cg_\b^bfuog_
fh`_lkh\_jrZlvkyqj_aijbgm`^_gb_p_jd\bb\\_j_^ZgZZ[khexlgZybklbgZbZ[khexlgZy
`bagvbbf_gghihwlhfmkn_jZp_jdh\ghc`bagb^he`gZ[ulvhl]jZgbq_gZhl]hkm^Zjkl\Zbhl
agZgbydZdkn_jijbgm^bl_evguobg_Z[khexlguo
Ijbgm^bl_evgh_]hkm^Zjkl\hdZdbijbgm^bl_evgh_agZgb_gm`guijbjh^ghfmfbjmbijbjh^ghfm
q_eh\_q_kl\mghwlbijbgm^bl_evghijbjh^gu_gZqZeZg_fh]ml[ulv\g_k_gu\p_jdh\vb\\_jm
Q_eh\_dijbgm`^_g`blvjZahf\p_jd\bb\]hkm^Zjkl\_ihlhfmqlhhgijbgZ^e_`bld^\mffbjZf
dfbjm[eZ]h^Zlghck\h[h^ubdfbjmijbjh^ghcg_h[oh^bfhklbGhj_eb]bhaguckfukefbjh\h]h
ijhp_kkZ\lhfbaZdexqZ_lkyqlhk\h[h^Zih[_`^Z_lg_h[oh^bfhklv[eZ]h^Zlvih[_`^Z_laZdhg
fbjk\_joijbjh^gucih[_`^Z_lfbjijbjh^gucIh[_^mwlmg_evayfukeblvf_oZgbq_kdbb\g_rg_
hgZkh\_jrZ_lky\gmlj_gg_bhj]Zgbq_kdbhkms_kl\ey_lkylZbgkl\_gghb^eyg_ihk\ys_gguo
g_ihklb`bfhHdhgqZl_evgh_ij_h^he_gb_]hkm^Zjkl\Z[m^_l\f_kl_kl_fhdhgqZl_evguf
ij_h^he_gb_fijbjh^ghcg_h[oh^bfhklb^mr_fbjZkh\_jrZ_lkyk^\b]\klhjhgmpZjkl\Z
k\h[h^ub[eZ]h^ZlbGZwfibjbq_kdhcih\_joghklbwlhllZbgkl\_ggucijhp_kkhljZ`ZekyjZaghb
bgh]^Z^h`mldhklbkljZggh^hkh[eZagbl_evghklbg_ykghlZddZd\heyq_eh\_q_kdZyihklhyggh
ih^\_j`_gZkh[eZagZfaZbfhijhgbdgh\_gb_bkf_r_gb_[eZ]h^Zlgh]hbk\h[h^gh]hihjy^dZ
p_jd\bkijbgm^bl_evgufbaZdhggbq_kdbfihjy^dhf]hkm^Zjkl\Z\bklhjbb_klvg_lhevdhih[_^Z
[eZ]h^Zlbbk\h[h^ugZ^ijbgm`^_gb_fbaZdhghfghb\_qgZym]jhaZ\hah[eZ^Zgbyijbgm`^_gbyb
aZdhgZgZ^k\h[h^hcb[eZ]h^ZlvxKebrdhf\_^vykgh^eyj_eb]bhagh]hkhagZgbyqlhp_jdh\vdZd
ihjy^hdk\h[h^ub[eZ]h^Zlbg_fh`_lih^qbgblvky]hkm^Zjkl\mbihjy^dmg_h[oh^bfhklbbaZdhgZ
bg_fh`_lkZfZklZlv]hkm^Zjkl\hfl_`bagvxihijbgm`^_gbxbaZdhgmP_jdh\vklZg_l
pZjkl\hfpZjkl\hf;h`vbfbgZa_fe_dZdbgZg_[_dh]^Zfbjh\Zy^mrZhdhgqZl_evghkh_^bgblky
kEh]hkhfkh_^bgblkyG_\_klZk@_gbohfl_ij_h[jZablky\_kvijbgm^bl_evgucihjy^hd
ijbjh^u\ihjy^hdk\h[h^gh[eZ]h^ZlgucWlh[m^_lij_h^he_gb_fbhlf_ghc\kydhc
g_h[oh^bfhklb\kydh]haZdhgZk\yaZggh]hk]j_ohf\kydhc]hkm^Zjkl\_gghklbl_hdhgqZl_evguf
hldjh\_gb_f;h`v_]hl\hj_gbyBwlh[m^_lihlhfmqlhijZ\^ZOjbklh\Zg_fh`_l[ulvdh_q_f
hgZ^he`gZ[ulv\k_fl_dhkfbq_kdbfpZjkl\hfLh[m^_lg_ojbklbZgkdh_]hkm^Zjkl\hg_
l_hdjZlbq_kdh_]hkm^Zjkl\hqlh\gmlj_gg_ihjhqghZl_hdjZlbyl_ij_h[jZ`_gb_pZjkl\Z
ijbjh^gh]hbq_eh\_q_kdh]hhkgh\Zggh]hgZijbgm`^_gbblZddZdaehe_`bl\gmljb_]h\PZjkl\h
;h`v_hkgh\Zggh_gZk\h[h^_lZddZdaehih[_`^_gh\g_fYauq_kdh_]hkm^Zjkl\hkh\_jrbehk\hx
j_eb]bhagmxfbkkbxbl_i_jvhghij_`^_\k_]h^he`ghhkhagZlvk_[yg_ojbklbZgkdbfZ
g_k_lk\ys_ggmxnmgdpbxdh]^ZhgZ_klvkem`_gb_gh\eZklvg_[eZ]h^ZjgZg_gh\haZ\_lgZ
OjbklbZg_]jZ^Zk\h_]hg_bf_xl]jZ^Z]jy^ms_]h\aukdmxlYauq_kdh_]hkm^Zjkl\hg_fh`_lbg_
^he`gh[ulvmijZa^g_ghbhl\_j]gmlh_]hnmgdpbyhklZ_lky\kbe_ihdZ]j_obaehe_`ZlgZ^g_
q_eh\_q_kdhcijbjh^ugh]hkm^Zjkl\h^he`gh[ulvjZah[eZq_ghdZdyauq_kdb\_lohaZ\_lgh_Zg_
ojbklbZgkdbgh\haZ\_lgh_=hkm^Zjkl\hkh\j_f_ggh_jmkkdh_bebbgh_ihlhfmm`_g_kf__l
gZau\ZlvkyojbklbZgkdbfqlhhghg__klv]hkm^Zjkl\hojbklbZgbk[hevrbfhkgh\Zgb_ffh`_l
[ulvgZa\Zgh]hkm^Zjkl\hfg_ojbklh\hijhkh[hlghr_gbbp_jd\bb]hkm^Zjkl\Zfh`_l[ulv
j_r_gebrv\k\yabkkh_^bg_gb_fp_jd\_cbijbagZgb_fg_dhcijZ\^udZlhebq_kdhcJ_eb]bhagh_
jZa]jZgbq_gb_yauq_kdh]h]hkm^Zjkl\ZbojbklbZgkdhcp_jd\bijbgm`^_gbybk\h[h^uaZdhgZb
[eZ]h^Zlb_klv\_ebdZybklhjbq_kdZyaZ^ZqZb\uiheg_gb___klhev`_ijh\b^_gpbZevghdZd
g_dh]^Z[uehijh\b^_gpbZevghkh_^bg_gb_p_jd\bb]hkm^Zjkl\Z\aZbfhijhgbdgh\_gb_
gh\haZ\_lghc[eZ]h^Zlbb\_lohaZ\_lghyauq_kdh]haZdhgZWlh\_ebdh_bklhjbq_kdh_^_ehlj_[m_l
j_eb]bhagh]h^_jagh\_gbybk\h[h^gh]hihqbgZ\hebEbrvk\h[h^gu_fh]ml\aylvgZk_[y
hl\_lkl\_gghklvebrv\bgh\gu_kuguZg_h[b`_ggu_jZ[uk\h[h^gu
&#x:B;�IJBEH@?GB?MLHGQ?GG:YNB:B:
� J_eb]bhagZy^jZfZ=xbkfZgkZ@\f
,
KZfh_[eZ]hjh^gh_y\e_gb_jh`^_ggh_gZihq\_^_dZ^_glkl\ZnjZgpmakdh]hmlhgq_ggh]h
miZ^hqgbq_kl\ZkebrdhffZeh\uau\Z_ldk_[_\gbfZgbybgZjh^bg_bmgZkb`^_l_s_
kijZ\_^eb\hchp_gdbY]h\hjxh=xckfZgk_lZdfZeh_s_hp_g_gghflZdfZehihimeyjghf^Z`_\
lh\j_fydh]^Z^_dZ^_glkdZyebl_jZlmjZklZeZkebrdhfihimeyjghc=xbkfZgkklhbl\klhjhg_hl
[hevrh]hebl_jZlmjgh]hihlhdZKebrdhffgh]bfhgihdZ`_lkykdmqgufibkZl_e_f\g_ffZeh
aZgbfZl_evgh]hfZehlh]hqlhfh]eh[uklZlvfh^gufGm`_ghkh[uc\dmkqlh[uihex[blv
=xbkfZgkZqlh[uie_gblvky_]hjhfZgZfbbkke_^h\Zgbyfbqlh[uihqm\kl\h\Zlvmihbl_evghklv\
�kZfhcbokdmqghklbJhfZgu=_l_lh`_kdmqgub\gbo_klvhkh[Zyij_e_klvZ`_djmigu_hq_gv
lZeZgleb\u_fh^_jgbklkdb_ibkZl_ebihemqbebgZe_lihrehklbhlihimeyjbaZpbbhlfh^guo
m\e_q_gbcbfbD=xbkfZgkmg_ijbklZeZgbdZdZyihrehklvfh^ubihimeyjghklbHghklZeky
k_jv_agufmlhgq_gguf^hfmdbgZklhysbffmq_gbdhfmiZ^hqghklbg_fg_lbke_^h\
\mev]Zjghcihrehklbe_]dhfuke_gghcih\_joghklghklbb[mj`mZaghklbfh^_jgbklkdh]h^moZ
fh^gh]hfh^_jgbklkdh]hbkdmkkl\Zbklbey [_kklbevgh]h\f?]h[eZ]hjh^gZy^mrZ^mrZ
kj_^g_\_dh\ZybdZlhebq_kdZy\]em[bg_k\h_cg_baf_ggh[eZ]hq_klb\ZyghkeZ[Zyb[_a\hevgZy
kebrdhfbkdexqbl_evghqm\kl\_ggZy[ueZbatya\e_gZhkdhj[bl_evghklvxkh\j_f_gghcdmevlmju
ihrehklvxkh\j_f_gghcNjZgpbbmjh^kl\hf`bagb[mj`mZaguf^mohfwihobk_qlhex[beZwlZ
^mrZ\k_lhmfbjZeh\kh\j_f_gghklbhgZg_gZoh^beZm`_gb\_ebdh]hbkdmkkl\Zgb\_ebdhc
fbklbdb[ueh]h=xbkfZgkm[ebadblhevdhlZdb_ex^bdZd;Zj[_^Hj_\beb;h^e_j_je_g
FZeZjfwbev_^_Ebev:^Zgk_dZ`_lky_fm\hdjm`Zxs_c`bagbqm`bf^Ze_dbfmjh^eb\uf
^h[hebHgij_`^_\k_]hq_eh\_d]em[hdhhkdhj[e_ggucbaty\e_ggucjZg_ggucl_ffbjhf\
dhlhjhfijba\Zg`blvbdhlhjh]hg_ijbgbfZ_lB\Zgh\\_jghkdZaZeijh=xbkfZgkZqlhkg_]h
kh^jZgZdh`Zqlh\hkijbgbfZxsbc\g_rgb_jZa^jZ`_gby\k_cih\_joghklvxk\hbo
h[gZ`_gguog_j\h\aZljZ\e_ggucmdmkZfb\i_qZle_gbcijhga_ggucklj_eZfb\g_rgboqm\kl\hg
ijbdhkgh\_gbyodg_fmh[j_q_g[uegZclb_s_[he__mlhgq_ggmxfmdmbkeZ^hklv
�qm\kl\_ggh]h@Mlhgq_ggZyqm\kl\_gghklvhlhj\ZggZyhl\heb^h\_eZ=xbkfZgkZ^hdjZcg_c
miZ^hqghklb;eZ]hjh^kl\h`__]hijbjh^uk_jv_aghklv_]hbdZlhebq_kdb_bklhdb^moZg_
^himklbeb_]hij_\jZlblvky\^_dZ^_glZihreh]h\kZfh^h\hevgh]hkd_ilbdZhojZgbeb\g_f
[h]hqm\kl\b_b\ha\jZlbeb_]hd\_j_=xbkfZgkklZefmq_gbdhf^_dZ^_glkl\ZdZd[ugh\uf
imkluggh`bl_e_fY\b^_enhlh]jZnbx=xbkfZgkZHgklhbl\k\h_cdhfgZl_ijbkehg_ggucd
kl_g_gZ^gbfJZkiylb_BkZfhghklZ\ey_llZdh_\i_qZle_gb_lhqghhgkhjZkiyekyOjbklm
ijb]\h`^_gEbphlZdh_lhgdh_[eZ]hjh^gh_k_jv_agh_bkljZ^Zevq_kdh_YkeurZejZkkdZa
q_eh\_dZdhlhjucqZklh\b^_e=xbkfZgkZ\p_jd\bfheysbfkyhgg_h[udgh\_gghfhebekywlhl
��^_dZ^_glZ\lhjmevljZmiZ^hqgbq_kdh]hjhfZgZ$UHERXUV@bkZlZgbklkdh]hjhfZgZ/DEDV@
�Ihke_^gb_]h^uk\h_c`bagbhg[ueREODW@l_ihqlbfhgZohfFg_i_j_^Zehkvebqgh_
\i_qZle_gb_hl=xbkfZgkZljhgmef_gy_]hh[jZabykbevg___s_ihqm\kl\h\Ze_]h^mrmG_e_]dh
_fm^ZeZkv`bagvWlhlq_eh\_dmlhgq_gghcqm\kl\_gghklbg_fh]`blvfbfhe_lgufbhsms_gbyfb
�bg_fh]ijbclbdkZfh^h\hevkl\m_dZ^_glkl\h[ueh^eyg_]hfmq_gbq_kdbfhiulhfJ_rbl_evgh
gm`ghijbagZlvqlh=xbkfZgkkZfuc[hevrhcbk_jv_agucibkZl_evNjZgpbbihke_^g_c
�wihob@IhkjZ\g_gbxkgbfdZdg_lhghdkZfh^h\he_g\k\h_fkd_ilbpbaf_ih\_joghkl_g
ihimeyjguc:gZlhevNjZgkwlhlbaex[e_ggucibkZl_evkh\j_f_gghcNjZgpbbbebJ_fb^_
�=mjfhg@baex[e_gguc[he__baukdZggufbdjm]Zfb
=xbkfZgk\ur_ebagZlmjZebklbq_kdhcrdheuAheybwlZi_qZlvgZlmjZebafZhklZeZkvgZg_f\kx
`bagvKebrdhfbklhgq_ggucjZnbgbjh\ZggucgZlmjZebaf\^Zevg_cr_fk\h_fjZa\blbb
i_j_oh^bl\^_dZ^_glkl\hGZlmjZebklbq_kdZyqm\kl\_gghklvbklhgqZ_lky^hqm\kl\_gghklb
^_dZ^_glkdhcQm\kl\_gghklvk_dkmZevgmxqm\kl\_gghklvdjZkhda\mdh\baZiZoh\\k_qm\kl\_ggh_
\hkijbylb_\k_e_gghckgZqZeZ=xbkfZgk[_j_lgZlmjZebklbq_kdbihlhf^_dZ^_glkdbgZdhg_p
fbklbq_kdb=xbkfZgkihdZau\Z_lqlhm]em[e_ggZybmlhgq_ggZyqm\kl\_gghklv\_^_lhl
gZlmjZebafZdfbklbpbafmQ_eh\_dhl^Z\rbckyqm\kl\_gghfmfbjm_kebhglhghdb]em[hd
ijboh^blddjbabkmqm\kl\_gghklbhq_gvagZf_gZl_evghfmi_j_\h^ys_fmm`_aZ]jZgb
qm\kl\_ggh]hfbjZGZlmjZebaf_klvqm\kl\_gghklvg_^hklZlhqgh]em[hdZyblhgdZy
\hkijbgbfZxsZyebrvih\_joghklv]em[bg_fbjZqm\kl\_ggh]h=xbkfZgkhldju\Z_l
fbklbq_kdh_k__]hibkZgby\Z`gu_^hdmf_gluh]em[hqZcr_cblhgqZcr_cfbklbd_
qm\kl\_ggh]h^hdmf_gluhijh\_j]Zxsb_gZlmjZebafGh\ba\_klghfkfuke_j_Zebklhf=xbkfZgk
hklZekygZ\k_]^Zj_Zebklbq_kdZyfZg_jZhklZeZkvb\_]hdZlhebq_kdbodgb]ZoJ_Zebafg_f_rZe
�\_^v;ZevaZdmgZibkZlvqm^_kgucfbklbq_kdbcjhfZg6HUDSKLWD@j_Zebaf;ZevaZdZg_f_rZe_fm
�[ulvfbklbdhfbihk\h_fmj_eb]bhaguf@
ij_^bkeh\bbdk\h_fmba\_klghfm^_dZ^_glkdhfmjhfZgm$UHERXUVgZibkZgghfq_j_a^\Z^pZlv
e_lihke__]hihy\e_gby=xbkfZgkfgh]h_h[tykgy_l\k\h_fjZa\blbbDgb]ZwlZgZdhlhjhcb
hkgh\ZgZ_]h^_dZ^_glkdZyj_imlZpby[ueZ\klj_q_gZrmfgufg_]h^h\Zgb_fbg_ihgbfZgb_fAhey
h[\bgbe=xbkfZgkZ\baf_g_gZlmjZebafmbg_ihgyedm^Zhgb^_lgh\_jghihqmyeqlh
ijhbkoh^blqlhlhg_eZ^gh_Ihgyebklbgguckfukedgb]b=xbkfZgkZlhevdhaZf_qZl_evguc
ibkZl_evdZlhebq_kdh]h^moZ%DUEH\G$XUHYLOO\dhlhjucibkZe\]h^mIhke_lZdhcdgb]b
Z\lhjmgbq_]hg_hklZ_lkydjhf_\u[hjZf_`^mibklhe_lhfbih^gh`v_fDj_klZkyihke_^mxsZy
bijh]gha[ue\_jghihklZ\e_g$UHERXUV=xbkfZgk^hr_e^hij_^_eZ^h[_aukoh^ghklb
�Zevr_m`_gZqbgZ_lkyqm^_kgh_gZlmjZevgucijhp_kkaZdZgqb\Z_lkyDgb]b=xbkfZgkZg_
jhfZgugb\klZjhfgb\gh\hfkfuke_wlh]hkeh\Zgbog_lklZjhcjhfZgbq_kdhcnZ[meug_lb
gh\h]hbfij_kkbhgbafZk_qlhibkZe=xbkfZgkebrvbklhjby_]hh^bghdhc^mrb_]hfmq_gbc
bh[jZs_gbcblhevdhk_]_jhb=xbkfZgkZhgkZf\jZagu_i_jbh^u_]h`bagbbdjhf_wlh]h
_^bgkl\_ggh]h]_jhygbdZdbo^_ckl\mxsboebpg_lLZdgbdlh_s_g_ibkZedZd=xbkfZgkgbdlh
lZdg_m]em[eyebklhjbb^mrbg_mlhgqZe__bglbfghcqm\kl\_gghklbK\hxZ\lh[bh]jZnbxihqlb
bkih\_^vjZkkdZaZe=xbkfZgklZdbkdj_gg_[_a\kydhcjbkh\dblZdijhklhdZdgbdlhBguf
ihdZ`_lkykdmqghcfZg_jZ=xbkfZgkZImklvqblZxl[he__aZgbfZl_evguoibkZl_e_cGho\ZeZ
lhfmdlhk\h_cbklhjb_ch^bghdhc^mrbh[hkljbe^be_ffmibklhe_lbebih^gh`v_Dj_klZb
ijbr_edih^gh`vxDj_klZq_j_afmdb^_dZ^_glkl\Zke_^mxs_fk\h_faZf_qZl_evghfjhfZg_/D
EDV=xbkfZgkbkke_^m_lkh\j_f_gguckZlZgbaf\k\yabkkZlZgbafhfkj_^g_\_dh\ufhibku\Z_l
�q_jgmxf_kkm@ghlZfm`_qm\kl\m_lkyih^kZlZgbklkdbfbjZa]h\hjZfbbwdki_jbf_glZfb_]h
&#x;&#xQ;&#xU;&#xRX;&#xWH;&#x;[eZ]hq_klb\ZydZlhebq_kdZy^mrZqm`^ZyZdlb\gh\he_\h]h^_fhgbafZ(QURXWH@kZfhc
bgl_j_kghcdgb]_=xbkfZgkZhghibku\Z_li_j_oh^h^bghdhc^mrbddZlhebq_kl\m:ihke_^gb_
�_]hdgb]b/D&DWKpGUDOH/\n2EODW6DLQWH/\GZLQHGH6FKLHGDP@m`_gZklhysb_
�dZlhebq_kdb_dgb]bHlju\dbba=xbkfZgkZkh[jZgu\dgb]m3DJHVFDWKROLTXHV@dhlhjZy
j_dhf_g^m_lkydZlhebq_kdbf^moh\_gkl\hf=xbkfZgkaZf_qZl_e_gdZdbkke_^h\Zl_evdZlhebq_kdh]h
dmevlZbdZlhebq_kdhcfbklbdbdgb]b_]hgZiheg_gu]em[hdbfbfukeyfbh]hlbd_heblmj]bd_h
ijbfblb\Zohfbklbq_kdbodgb]Zobp_ggufbaZf_qZgbyfbihbklhjbbbkdmkkl\Zbebl_jZlmju
=xbkfZgkgZklhysbcmq_guc?]hg_bgl_j_km_l\hijhkhlhfih\bg_geb\Z^xevl_j_]hkih^bg
lZdhclhk]hkih`hclZdhclhdq_fmih_]hfg_gbxk\_eZkv\kyihqlbnjZgpmakdZyebl_jZlmjZ
HglZdk_jv_a_glZdlhghdlZdfgh]hfmqbekyHgkebrdhfi_kkbfbklkebrdhf\gbfZl_evghqblZe
dgb]mBh\ZWdde_abZklIh^jZ`Zgb_OjbklmRhi_g]ZmwjZbihqmyekm_lmb[hevfbjZ
$UHERXUVbf__l^mjgmx^_dZ^_glkdmxj_imlZpbxGhwlhaZf_qZl_evgZy_^bgkl\_ggZy\k\h_f
jh^_dgb]Z
'HV(VVHLQWHV]_jhc$UHERXUV_]hikboheh]bybkljZggZy`bagv_klv_^bgkl\_gguc\h\k_cgh\hc
ebl_jZlmj_hiulbah[jZablvfmq_gbdZ^_dZ^_glkl\ZgZklhys_]h]_jhymiZ^hqghklb'HV(VVHLQWHV
imkluggh`bl_ev^_dZ^_glkl\Zmr_^rbchlfbjZdhlhjh]hg_fh`_lijbgylvkdhlhjufg_ohq_l
b^lbgbgZdZdb_dhfijhfbkkuWlhlgh\ucimkluggh`bl_evkha^Z_lk_[_bghcfbjgb\q_fg_
ihoh`bcgZgbadmxkh\j_f_ggmx^_ckl\bl_evghklvhl^Z_lky_fmk]hlh\ghklvxih`_jl\h\Zlvk\h_c
`bagvxMojbklbZgkdboimkluggh`bl_e_c[uej_Zevgucfbj\hbfydhlhjh]hhgbhljbpZebwlhl
fbjMimkluggh`bl_ey^_dZ^_glkdh]h_klvebrvfbjbkdmkkl\_gguc\u^mfZggucg_h[eZ^Zxsbc
j_ZevghklvxGh\hljbpZgbb^_ckl\bl_evghklbb\ij_^Zgghklbk\h_cnZglZabbkdZau\Zxlkyq_jlu
ihqlb]_jhbq_kdb_HgnZgZlbdBah[jZ`_gb_fmq_gbq_kl\Zbimkluggh`bl_evkl\Zkh\j_f_ggh]h
miZ^hqgh]hq_eh\_dZ]eZ\gZyaZkem]Z=xbkfZgkZdjhf_g_]hgbdlhgZwlhg_^_jaZeHkdZj
MZcev^[uefmq_gbdhf^_dZ^_glkl\Z\`bagb g_\ebl_jZlmjghfl\hjq_kl\_\fghfmq_gbq_kl\h_]h
[uehihjh`^_ghij_ke_^h\Zgbyfbba\g_M=xbkfZgkZ\k_rehbagmljb'HV(VVHLQWHV ik_\^hgbf
kZfh]h=xbkfZgkZ\fihkl_i_gghihl_jye\dmkdh\k_ffbjkdbf[eZ]Zfdkh\j_f_ggufex^yfd
kh\j_f_gghcebl_jZlmj_dkh\j_f_gghfm[ulmdh\k_c`bagbkh\j_f_ggh]h\_ebdh]h]hjh^Zk_
q_jlumiZ^hqghcmlhgq_gghklbjh^kl\_ggu_eZlbgkdhfm^_dZ^Zgkmg_f_klvqlhlh[_kdjh\gh_
ijbajZqgh_qm\kl\_gghklv_]hihqlbm`_[_kiehlgZ?]hlyg_l\mlhgq_ggmxNb\Zb^m\imklugx
^eywkl_lh\b^_dZ^_glh\Ihkl_i_gghmoh^blhghlfbjZm_^bgy_lkyhdjm`Z_lk_[ybguffbjhf
ex[bfuodgb]ijhba\_^_gbcbkdmkkl\ZaZiZoh\a\mdh\kha^Z_lk_[_bkdmkkl\_ggmxqm\kl\_ggmx
h[klZgh\dmbeexabxbgh]hfbjZfbjZjh^gh]hb[ebadh]h'HV(VVHLQWHV]jhabl]b[_ev^hdlhj
lj_[m_lqlh[hg\_jgmekydh[udgh\_gghca^hjh\hc`bagbghhgg_ohq_lb^lbgbgZdZdb_
dhfijhfbkkukg_gZ\bklghc^_ckl\bl_evghklvx?fmg_ddhfmbg_dq_fm\ha\jZsZlvky
Ebl_jZlmjgu_djm]b^Z\gh_fmhijhlb\_eb\wlhffbj_\k_klZeh_fmqm`^h;mj`mZaby_fm
g_gZ\bklgZZjbklhdjZlby\ujh^beZkvLhevdh\kj_^_dZlhebq_kdh]h^moh\_gkl\Zfh`_l'HV
�(VVHLQWHV_s_gZ^_ylvkygZclbh[s_gb_ih^oh^ys__d_]h\dmkZf_ckl\bl_evghklvkh\j_f_ggh]h
IZjb`ZlZdm`ZkZ_lbhl\jZsZ_l_]hqlhkeZs__fmaZ^uoZlvkybjbkdh\Zlv`bagvx\wdahlbq_kdb
qm\kl\_gghcZlfhkn_j_kha^Zgguobfbkdmkkl\_gguoaZiZoh\q_f`blvkkh\j_f_ggufbex^vfbb
hl^Z\Zlvkybobgl_j_kZf
$UHERXUVgZklhys__mq_gh_bkke_^h\Zgb_dgb]ZwlZihegZlhgqZcrbfbaZf_qZgbyfbih
bklhjbbebl_jZlmjuihbklhjbbbkdmkkl\ZbfbklbdbDh]^Z'HV(VVHLQWHVmoh^blhlfbjZ
^_ckl\bl_evgh]h\fbjex[bfuobaukdZgguodgb]ih^h[jZgguoklZdhcex[h\vxbagZgb_f
=xbkfZgk^Z_lp_eh_bkke_^h\Zgb_heZlbgkdhf^_dZ^Zgk_Dh]^Zwlhlimkluggh`bl_evmoh^bl\fbj
aZiZoh\bebp\_lh\=xbkfZgk^Z_lgZklhys__bkke_^h\Zgb_ihfbklbd_aZiZoh\bp\_lh\'HV
(VVHLQWHV^hoh^bl^hhlqZygbyhgaZf_qZ_lqlhjZkkm`^_gbyi_kkbfbafZ[_kkbevguihfhqv_fm
qlhebrvg_\hafh`gZy\_jZ\[m^msmx`bagvh^gZlhevdhfh]eZ[umkihdhblv_]hDgb]Z
aZdZgqb\Z_lkykeh\Zfb=hkih^v[m^vfbehklb\dojbklbZgbgmdhlhjuckhfg_\Z_lkydfZeh\_jm
dhlhjucohq_l\_jblvddZlhj`gbdm`bagbdhlhjucimklbeky\imlvh^bg\ghqbih^g_[hf
dhlhjh_g_hk\_sZ_lkym`_ml_rbl_evgufbfZydZfb^j_\g_cgZ^_`^u
JhfZg/DEDVkha^Ze=xbkfZgkmj_imlZpbxkZlZgbklZD_]hi_j_oh^m\dZlhebq_kl\hhlg_kebkv
ih^hajbl_evghihlhfmqlh\/DEDVhgkebrdhfi_j_f_rZekZlZgbafbdZlhebq_kl\hkebrdhf
dhsmgkl\_gghhibkZeq_jgmxf_kkmGhlhevdhhlkmlkl\b_ikboheh]bq_kdh]hqmlvyfh]ehijb\_klbd
ih^haj_gbxqlhm=xbkfZgkZ_klvkZlZgbgkdbcmdehg\heb=xbkfZgkgbdh]^Zg_fh][ulv
kZlZgbklhfg_fh]hl^ZlvkykZlZgbafm^Z`_lh]^Zdh]^Z[uelZdaZgylwlbfy\e_gb_f\/DEDV
dgb]_hq_gvbgl_j_kghcbihmqbl_evghc?]h[eZ]hq_klb\ZydZlhebq_kdZy^mrZqm\kl\m_lky\/D
EDVlZd`_dZdb\ihke_^mxsbodZlhebq_kdbojhfZgZo
�xjlZev]eZ\gucik_\^hgbf=xbkfZgkZhq_gvbgl_j_km_lkykZlZgbafhfhgij_^ijbgye
bkke_^h\Zgb_hkj_^g_\_dh\hfkZlZgbaf_ihjZ`_gh[jZahfkj_^g_\_dh\h]hkZlZgbklZ*LOOHVGH5DLVb
bs_lke_^h\kZlZgbafZ\kh\j_f_gghcNjZgpbbDlZcgZfkh\j_f_ggh]hkZlZgbafZhgijbh[sZ_lky
q_j_ah^gm`_gsbgmkdhlhjhcmg_]h[uedjZldh\j_f_ggucghfmqbl_evgucjhfZg@_gsbgZwlZ
hklZ\ey_l\i_qZle_gb_`mldh_wlhh^_j`bfZykZlZgbgkdbfkeZ^hkljZklb_fhgZijZdlbdm_l
dZlhebq_kdmxj_eb]bxb\f_kl_kl_fq_j_ah^gh]hdZlhebq_kdh]hk\ys_ggbdZkZlZgbklZmqZkl\m_l
�\q_jghcf_kk_MxjlZey`_gsbgZwlZhq_gvkdhjh\uau\Z_lqm\kl\hhl\jZs_gbybm`ZkZbhg
[_`blhlg__HgjZa\k_]hijbkmlklm_lijbkh\_jr_gbbq_jghcf_kkugh\gmlj_gg_g_mqZkl\m_l\
g_ckm`Zkhfbg_]h^h\Zgb_fmoh^bl/DEDV=xbkfZgkbah[ebqZ_lgbqlh`_kl\hb`Zedhklv
kh\j_f_ggh]hkZlZgbafZhlkmlkl\b_\g_fkbeubnZglZabbk_wlbq_jgu_f_kku
`ZedbckZfhh[fZgKZlZgbafhfie_gyxlkye_]q_\k_]hbkl_jbq_kdb_`_gsbguwlhhgb[vxlky\
dhg\mevkbyo\h\j_fykh\_jr_gbyq_jghcf_kkuImklvqblZxl/DEDVbf_xsb_\dmkdkZlZgbafm
wlhl\dmkm[b\Z_l=xbkfZgkM=xbkfZgkZmlhgq_ggh]hmiZ^hqgbdZkijblmie_gghc
\hkijbbfqb\hklvxb[hevghcqm\kl\_gghklvx[uebgl_j_kdkZlZgbafmhgih`_eZe
wdki_jbf_glZevghijh\_jblvijbjh^mkZlZgbafZb]jZ\r_]hlZdmxjhev\jh^gu__fmkj_^gb_\_dZ
ghg_[uehmg_]hgbdh]^ZkZlZgbgkdh]hmdehgZ\hebheymg_]h[ueZkeZ[Zygh[eZ]hq_klb\Zy
qm\kl\_gghklv`_[ueZmiZ^hqgZybkebrdhfbklhgq_ggZy/DEDVg__klvgbijhih\_^vkZlZgbafZ
gbh[t_dlb\gh__]hbah[jZ`_gb_Zbah[ebqbl_evguc^hdmf_glijhlb\kZlZgbafZIZjb`kdbc
kZlZgbaffh^_jgdhlhjuc[ueh^gh\j_fy\fh^_bdhlhjh]hdhkgmeky=xbkfZgk\i_jbh^k\h_]h
^_dZ^_glkl\Z^Z`_g_kljZr_gkebrdhf`Zehdbgbqlh`_gGh\dZq_kl\_bkke_^h\Zl_eykZlZgbafZ
=xbkfZgklhgdhih^f_qZ_lqlhy\e_gb_wlhih^h[ghl_gblyg_lkyaZdZlhebq_kl\hfGZklhysmx
q_jgmxf_kkmfh`_lkh\_jrZlvlhevdhdZlhebq_kdbck\ys_ggbd[_adZlhebq_kdh]hZ[[ZlZg_[m^_l
gZklhys_]hdhsmgkl\ZbgZ^jm]Zl_evkl\ZdZlhebq_kl\__klvh[jZlgZyklhjhgZ_klvk\yavk
l_fgufbkbeZfbG_^ZjhfgZdZlhebq_kdboojZfZobah[jZ`_guhl\jZlbl_evgu_qm^h\bsZ
hijhkhq_jghcfZ]bbbf__l[hevrh_agZq_gb_^eyjZkdjulbykmsghklbojbklbZgkl\Z?klv
hkgh\Zgb_ij_^iheZ]Zlvqlhlhqlh\yauq_kl\_[uehgZlmjZevguflZbgkl\hfkh\k_fg_
^_fhgbq_kdbflhihke_OjbklZb?]hlZbgkl\klZgh\blkyq_jghcfZ]b_cbkZlZgbafhf
OjbklbZgkl\hba]gZehbaijbjh^u^moh\hk\h[h^behijbjh^mhl^_fhgheh]bbghba]gZggu_^mob
\_jgmebkv\h[ebqbb^_fhgbq_kdhfbihjh^bebkZlZgbafLmlkdjulZdZdZylhlZcgZq_jghc
fZ]bb_klvk\h_dhjuklgZy`Z`^Z\eZklbgZ^_kl_kl\hfb\_s_kl\hfb\_qgZyihklu^gZyaZ\bkbfhklv
hl_kl_kl\Zb\_s_kl\Z
/DEDV_klvhq_gvlhgdZyk_dkmZevgZyikboheh]byIkboheh]bbex[\b\hh[s_m=xbkfZgkZg_l\
_]hjhfZgZog_lgbdZdbojhfZgh\Gh_klvikboheh]byiheZbhkh[_gghhgZbgl_j_kgZ\hlghr_gbb
�xjlZeyd`_gsbg_h^_j`bfhckZlZgbafhfLmlklZ\blkyhq_gv]em[hdZyijh[e_fZk[eb`Z_leb
kh_^bgy_lebfm`qbgmb`_gsbgmk_dkmZevgZy`bagv"Ikboheh]byiheZm=xbkfZgkZ^Z_l
hljbpZl_evguchl\_lg_kh_^bgy_lg_k[eb`Z_lZjZat_^bgy_lbhlqm`^Z_lm[b\Z_l\e_q_gb_
^_eZ_lijhlb\gufij_^f_l\e_q_gbyhkgh\_k_dkmZevghc`bagb_klvqlhlh^_fhgbq_kdh_g_l
jZ^hklbg_lkh_^bg_gbyh\kydhfkemqZ_lmlklZ\blkyhq_gv[hevrhcb[hevghc\hijhk@_gkdh_
kZlZgbklkdh_keZ^hkljZklb_ij_^klZ_l\/DEDV\kZfhfg_ijb\e_dZl_evghfhl\jZlbl_evghf\b^_
gbq_fg_ijbdjulh_=xbkfZgk^Z_l\Z`gu_fZl_jbZeu^eyikboheh]bbiheZ\fZl_jbZeZowlbo
qm\kl\m_lky]em[hdhi_j_`blh_h\k_odgb]Zo=xbkfZgkZjZaeblZZlfhkn_jZk_dkmZevghc
qm\kl\_gghklbghg_liZnhkZex[\bg_lwjhlbdbMiZ^hqgZyqm\kl\_gghklvm[beZg_lhevdh
\hafh`ghklvex[\bghbf_qlmhex[\bWlhhq_gvoZjZdl_jgh^ey=xbkfZgkZ@_gsbgZy\ey_lky
^eyg_]hbkdexqbl_evghkh[eZaghfaeuf\b^_gb_f/DEDVkZlZgbafij_^klhbli_j_^gbf\
h[jZa_h^_j`bfhc`_gsbgu(QURXWH`_gkdbch[jZaihklhygghfmqblbkh[eZagy_l_]h\
p_jd\b\h\j_fyfhebl\uhl\jZsZ_l_]hhlj_eb]bhaghc`bagbwlhf^ey=xbkfZgkZ_klvqlhlh
g_\ujZabfhfmqbl_evgh_Bgu_fhjZebkluijh[h\Zebm`_ijbagZlv=xbkfZgkZihjgh]jZnbq_kdbf
ibkZl_e_fDZdZyg_qmldhklv=xbkfZgkjZkkdZau\Z_lh[bkiulZgguofmq_gbyo^Z_llhgqZcrmx
ikboheh]bxmiZ^hqghck_dkmZevghklbghhg^hjh]hcp_ghcdmibek_[_ijZ\hibkZlvh[h\k_fwlhf
=xbkfZgkZfh`ghijhlb\hihklZ\blv\k_ckh\j_f_gghcnjZgpmakdhcebl_jZlmj_
ijhlb\kh\j_f_gghcNjZgpbbbIZjb`Z=xbkfZgk]h\hjblqlhgZjh^_]hhq_gv[he_gbqlh
q_eh\_q_kdbfbkj_^kl\Zfbg_evay_]hbae_qblvFh`ghjZkkqblu\ZlvlhevdhgZk\_joq_eh\_q_kdmx
ihfhsvGh\a]ey^=xbkfZgkZh[jZs_ggZaZ^dkj_^gbf\_dZfHg[_`bl\kj_^gb_\_dZhl
kh\j_f_gghklb\k__]hihke_^mxsb_dgb]bjZkkdZau\Zxlh[wlhf[_]kl\_Fgh]h]em[hdbofuke_c
[jhr_gh\ihke_^gbo]eZ\Zo/DEDVWlhl\_dihablb\bklh\bZl_bklh\\k_mgbqlh`bedjhf_
kZlZgbafZdhlhjh]hhgg_fh]k^\bgmlvgbgZh^bgrZ]KZfZy[hevrZykbeZ^bZ\heZ\lhfqlhhg
aZklZ\bek_[yhljbpZlvWlhhq_gvlhgdhdhgp_jhfZgZ/DEDVjZa]h\hju\_^mlky\jZa]Zj
�[meZg`bafZ@bihreu_djbdb^Za^jZ\kl\m_l;meZg`_l_jaZxlkemomlhgq_gguo]_jh_\
=xbkfZgkZih]ehs_gguofbklbdhcGug_rgbcgZjh^g_ijb\_lkl\h\Ze[ulZdmq_gh]hbeb
ZjlbklZbeb^Z`_k\_jot_kl_kl\_ggh_kms_kl\hdZdh]hgb[m^vk\ylh]hGhhg^_eZewlh\kj_^gb_
\_dZA^_kv\gbam\k_jZaeh`behkv\k_mf_jehghlZfgZ\_jomy\_jxlZf]hlh\blkybaebygb_
��K\moZkhr_kl\b_;h`_kl\_ggh]hIZjZde_lZ@A^_kvlhevdh\ujZabe=xbkfZgkk\hbgh\u_
qZygbybgZwlhfke_^m_lhklZgh\blvky
Kj_^b[mj`mZagh]hIZjb`Zie_g_ggh]h[meZg`bafhfkljZggucjZa]h\hjijhbkoh^blgZ
�dhehdhevg_6W6XOSLFHf_`^mxjlZe_fba\hgZj_fijhih\_^gbdhfb^_bbhZggblh\hLj_lv_f
��AZ\_l_K\moZ@=h\hjylh\_sZo^Ze_dbobqm`^uobkh\j_f_gghfmIZjb`mb\k_fm
kh\j_f_gghfmfbjmA\hgZjv*pYLQJH\j_eb]bhagucwglmabZklhgihke_^h\Zl_evBhZobfZba
&#x_q;&#xgh;&#x]h;&#x?;&#xZ;&#xg];&#x_e; y;&#xL;&#xj_;&#xlv;&#x_];&#xh; Z; h;&#xgZ;�&#x_q;&#xgh;&#x]h;&#x?;&#xZ;&#xg];&#x_e; y;&#xL;&#xj_;&#xlv;&#x_];&#xh; Z; h;&#xgZ;�Nehjb^ukj_^g_\_dh\h]hijhjhdZ_qgh]h?\Zg]_ebybLj_lv_]hAZdhgZmoZ@?kebLj_lv_
PZjkl\hbeexabydZdh_ml_r_gb_fh`_lhklZlvkyojbklbZgZfi_j_^ebphf\k_h[s_]h
jZkkljhckl\ZfbjZdhlhjucfug_g_gZ\b^bfebrvbafbehk_j^by"?klvljbpZjkl\ZpZjkl\h
_loh]hAZ\_lZHlpZpZjkl\hkljZoZpZjkl\hGh\h]hAZ\_lZKugZpZjkl\hbkdmie_gbypZjkl\h
�?\Zg]_ebyhlBhZggZK\moZdhlhjh_[m^_lpZjkl\hfba[Z\e_gbybex[\bWlhijhreh_
gZklhys__b[m^ms__wlhabfZ\_kgZbe_lhh^gh]h\hjblBhZobfbaNehjb^u^Zeh
�\koh^u^jm]h_dhehklj_lv_^Zkloe_[\ZebpZK\LjhbpuhldjuebkvLj_lv_^he`gh
�hldjulvkyLj_lv_pZjkl\haZf_qZ_lxjlZevijh\ha]eZrZ_lkykeh\Zfb^Zijbb^_l
PZjkl\b_L\h_A\hgZjv]h\hjblqlh^_ckl\b_IZjZde_lZ^he`ghhqbklblvg_lhevdh^moghbl_eh
�Gh\lZdhfkemqZ_wlh[m^_la_fghcjZcZwlhpZjkl\hk\h[h^u^h[jZex[\bGm`gh
^_eZlvjZaebqb_f_`^my\e_gb_fIZjZde_lZbih[_^hghkguf\ha\jZs_gb_fOjbklZH^gh
ij_^r_kl\m_l^jm]hfmGm`ghqlh[uh[s_kl\hkgZqZeZ\hajh^behkvho\Zq_ggh_Lj_lv_c
BihklZkvxEx[h\vxqlh[Bbkmkkhr_edZdHgh[_sZekh[eZdh\bpZjkl\h\ZegZ^gZjh^Zfb
mih^h[b\rbfbky?]hh[jZamQlh`_[m^_lkiZihc"j_f_gZki_j\h]hy\e_gbyF_kkbb^_eylkygZ
^\Zi_jbh^Zi_jbh^KiZkbl_eykljZ^Zxs_]hbbkdmieyxs_]h\dhlhjucfu`b\_fb^jm]hc
dhlhjh]hfu`^_fi_jbh^OjbklZhqbs_ggh]hhlmgb`_gbcijhkeZ\e_ggh]h\_ebdhe_ib_fK\h_]h
EbdZB_klvjZagu_iZiu^eydZ`^hcwjuk\ys_ggh_ibkZgb_\ha\_sZ_l^\moi_j\hk\ys_ggbdh\
��moI_ljZ`b\_l\k\hboaZf_klbl_eyoHg[m^_l`blv^hgZklmie_gbywihobK\moZLh]^Z
BhZggdhlhjuchklZ\Zeky\klhjhg_gZqg_lk\h_k\ys_gkl\hEx[\b[m^_l`blv\^mrZogh\uo
iZiGhaZq_fiZiZdh]^ZKZfBbkmk[m^_l\b^_g"^_gvdh]^Zihy\blkyBbkmk
i_j\hk\ys_gkl\hJbfZij_djZlblky?kebihahjgZr_]h\j_f_gbij_oh^ysbclhmgbqlh`blv_]h
fh`_lebrv\f_rZl_evkl\h;h`v_ihlhfmqlhgbkhpbZebafbgb^jm]b_g_e_iu_f_qlujZ[hqbo
g_\_`_kl\_gguobhaeh[e_gguog_fh]mlbaf_gblvijbjh^uex^_cbj_nhjfbjh\ZlvgZjh^uWlh
`_\ugZ^__l_kv_kebg_\_jbl_\ijbr_kl\b_OjbklZ"YygbgZqlhg_gZ^_xkvY\Zk
`Ze_x\uagZqblg_\_jbl_gb\dZdh_memqr_gb_\[m^ms_f"Y\_jxm\uqlhklZjh_g_[h
�]j_ablgZ^himklhr_gghcbbahe]Z\r_ckya_fe_cxjlZexij_^klhye_s_^he]bcimlvhdhlhjhf
jZkkdZaZgh\(QURXWH&DWKpGUDOHb^jm]bojhfZgZo=xbkfZgkZ:dh]^ZhgijbklZed
ojbklbZgkdhfm[_j_]mhglZdmklZelZd[ueh[_kkbe_gqlhg_^hgh\uob^_c_fm[uehg_^h
Lj_lv_]hAZ\_lZJ_eb]bhagh]hwglmabZafZg_evay`^Zlvhl=xbkfZgkZkljm^hfg_k_lhgfmdm
`bagb
(QURXWHkZfZybgl_j_kgZydgb]Z=xbkfZgkZ\g_chibku\Z_lky_]hh[jZs_gb_\dZlhebq_kl\h
Lmlqj_a\uqZcghlhgdZyikboheh]by^\hckl\_gghklb\_qgh_dhe_[Zgb_\_jubkhfg_gbymlhgq_ggZy
�kf_kv^_dZ^_glkl\ZkdZlhebq_kl\hfxjlZevoh^bl\p_jdh\vie_g_ggucdjZkhlhcdZlhebq_kdh]h
�dmevlZMxjlZey=xbkfZgkZij_h[eZ^Z_leblmj]bq_kdbcbgl_j_kddZlhebq_kdhcj_eb]bbGbdlh
_s_g_ijhgbdZelZd\eblmj]bq_kdb_djZkhludZlhebq_kl\Zg_bklhedh\u\ZelZd]hlbdbH^ghwlh
^_eZ_l=xbkfZgkZ[hevrbfibkZl_e_fRZlh[jbZgiulZeky^Zlvwkl_lbq_kdmxZiheh]bx
dZlhebq_kl\ZGh=xbkfZgk\ur__]hdZdbkke_^h\Zl_evdZlhebq_kdhcwkl_lbdbHg\hr_e\p_jdh\v
�q_j_abkdmkkl\hbdjZkhlmeyg_]h\`bagbhklZebkvlhevdhdjZkhlZbbkdmkkl\h\k_hklZevgh_
hihklue_eh_fmGhlZdmevlmjZdhlhjZym[b\Z_ldZlhebq_kl\hm[b\Z_llZd`_djZkhlmbbkdmkkl\h
DZlhebq_kdZydmevlmjZkha^ZeZ\_ebdb_ojZfu\_ebdbcdmevl\_ebdmxwkl_lbdmbfbklbdm\_ebdb_
dgb]bH[jZs_gb_\dZlhebq_kl\hg_fh`_l[ulvhlj_q_gb_fhldjZkhludZlhebq_kl\h_klv
hijZ\^Zgb_djZkhlu=xbkfZgkg_[ue_s_dZlhebdhfdh]^Zm`_aZqblu\ZekyojbklbZgkdbfb
fbklbdZfbex[beojZfubdmevlhg^Z\ghm`_ex[bedZlhebq_kdmxdmevlmjmQlh`_hgl_jyehl
i_j_oh^Z\dZlhebq_kl\h"L_jye`_gsbggh`_gsbgu^Zxl_fmebrvfmdmIjZ\^Zhlfmdbwlhcg_
�lZde_]dhhldZaZlvkyxjlZevg_\kbeZokZfkijZ\blvkykj_eb]bhagufbijhlb\hj_qbyfbk\h_c
[hevghc^mrbhgbs_l^moh\gh]h\h^bl_evkl\ZHgj_rZ_lkyb^lbddZlhebq_kdhfmZ[[Zlmb_fm
�ih\_jblvk\hbfmq_gbyHgohq_l`blvih^^moh\gufjmdh\h^bl_evkl\hfxjlZev=xbkfZgk
`Z`^_lkgylvkk_[y[j_fyk\h[h^uhlj_qvkyhlk\h_c\hebhl^Zlvky\h^bl_evkl\mDZlhebq_kl\h
��b^_lgZ\klj_qmlZdbf^mrZfihfh]Z_lbfijbly]b\Z_lbodk_[_eyxjlZey=xbkfZgkZ
ojbklbZgkdZyj_eb]bhagZy`bagvg__klvih\ur_gb_\he_\hcZdlb\ghklbh[hklj_gb_
hl\_lkl\_gghklbZij_djZs_gb_\he_\hcZdlb\ghklbkgylb_hl\_lkl\_gghklbDZlhebq_kl\hkbevgh
b\eZklghhgh^Z\blkeZ[uob[_a\hevguo=xbkfZgk`_gkl\_gghhl^Z_lkydZlhebq_kl\mHg^_eZ_l
ihke_^g__mkbeb_\hebhldZaZlvkyhlk\h_]hijhreh]hbih\_jblvZihke_wlh]hbag_fh]Z_l\he_\Zy
�Zdlb\ghklv\g_faZfbjZ_ley=xbkfZgkZojbklbZgkl\hg_klhevdhj_eb]byk\h[h^ukdhevdh
j_eb]byhk\h[h`^ZxsZyhlk\h[h^uK\h[h^ZbafmqbeZ_]h\^_dZ^_glkl\_\dZlhebq_kl\_hghlg__
hldZau\Z_lkyIh^ebgghck\h[h^uih[_a\hebxk\h_fmhgg_agZ_likboheh]bb=xbkfZgkZ
hldju\Z_lkylZcgZyk\yav^_dZ^_glkl\ZbdZlhebq_kl\Zh[sbcbfmiZ^hd\hebGh\dZlhebq_kl\_
_klvb^jm]ZyklhjhgZklhjhgZfh]mq_c\hebb\eZklbjmdh\h^ysZy[_a\heb_fb[_kkbeb_f
DZlhebq_kdZyfbklbdZbdZlhebq_kdbcdmevlqm\kl\_gguqm\kl\_gguij_`^_\k_]h\gbo_klv
keZ^hklvbbklhfZqlhlh\e_dms__bh[_a\heb\Zxs__=xbkfZgkqm\kl\_gghijbgyedZlhebq_kl\h
kh[eZagbekybie_gbekybf\he_\Zy`_j_eb]bhagZyZdlb\ghklvhklZeZkv\g_fkeZ[hcIjZ\hkeZ\b_
ljm^g__[ueh[ulZdijbgylvJ_eb]bhagZyfbklbdZbwkl_lbdZg_ba[_`ghbf_xlqm\kl\_ggmx
klhjhgmgh\a^hjh\hcj_eb]bhaghc`bagbhgZkhq_lZ_lkykhklhjhghc\he_\hcbfm`_kl\_gghckh
h[jZlghck\h_cklhjhghcba[ulhdqm\kl\_gghklbbiZkkb\ghklb\dZlhebq_kdhfdmevl_b\fbklbd_
ih^qbg_gguobiZkhfuoWlhhkh[_gghqm\kl\m_lky\km^v[_=xbkfZgkZ
�xjlZev_s_g_\_jbebg_h[jZlbekydh]^Z]h\hjbem`_F_gyaZo\ZlbehdZlhebq_kl\hyhivyg_g
_]hZlfhkn_jhceZ^ZgZb\hkdZy[em`^Zx\hdjm]g_]hljhgmluc^hke_a_]hfhebl\Zfbie_g_gguc
^h]em[bgu^mrb_]hikZefZfbbi_gb_fYqm\kl\mxhl\jZs_gb_dk\h_c`bagbdkZfhfmk_[_gh
�hlkx^Z^Ze_dh_s_^hjh`^_gbydgh\hc`bagbxjlZevex[blklZjh_kj_^g_\_dh\h_
dZlhebq_kl\hb[hblkyqlh\dZlhebq_kl\_kh\j_f_gghfg_gZc^_lhgm`_qZjmxs_cfbklbdbb
djZkhlu?]hfmqbllhqlhdZlhebpbafkh\j_f_gguc^Ze_dhlfbklbdbihlhfmqlhj_eb]by
dZlhebq_kdZygZklhevdh`_gbaf_ggZgZkdhevdhfbklbdZ\ukhdZ;_kihdhbl_]hqlhdZlhebq_kdh_
^moh\_gkl\hg_ihcf_l_]hHgbhl\_lylfg_qlhfbklbdZ[ueZbgl_j_kgZ\kj_^gb_\_dZqlhhgZ
gZoh^blky\ijhlb\hj_qbbkkh\j_f_gghklvxHgbih^mfZxlqlhykmfZkr_^rbc[m^mlm[_`^Zlv
f_gy^_eZlvdZd\k_fukeblvdZd\k_
�xjlZeylyg_l\fhgZklujvgZklhysbcfhgZklujvdhlhjuci_j_g_k[u_]h\Zlfhkn_jm
�kj_^g_\_dh\vy?]h^moh\gucjmdh\h^bl_evkh\_lm_l_fmih_oZlv\fhgZklujvljZiibklh\@\
dhlhjhfkhojZgbeZkv_s_Zlfhkn_jZdZlhebq_kdhck\ylhklbHibkZgb_wlh]hfhgZklujy\(Q
�URXWHqZjmxs_ij_djZkghwlhdeZkkbq_kdb_kljZgbpudhlhju_qblZxlkyklj_i_lhfgb
�ijh\_^_ggu_xjlZe_f\fhgZkluj_ljZiibklh\i_j_`blZybf[hjv[Zbadhlhjhchg\uoh^bl
gZklhysbfdZlhebdhf\k_wlhlZd\Z`ghbp_ggh^eyj_eb]bhaghcikboheh]bbFgh]b_
�j_eb]bhagu_bkdZl_ebgZr_cwihobihqm\kl\mxl\fhgZklujkdbo^gyoxjlZeyjh^gh_k_[_b
�[ebadh_xjlZev^mfZegZclb\fhgZkluj_ihegucihdhcZhdZaZehkvqlhbf_gghfhgZklujb
h[mj_\Z_ful_fgufbkbeZfblZfmkdhevaZxlhlgbo^mrbbhgb\hqlh[ulhgbklZehohlylbo
ihdhjblvk_[_G_lgZa_fe_f_klZdhlhjh_lZdhohlghihk_sZehkv[ul_fgufbkbeZfbdZdd_eby
�gbdlhg_fmqblkylZddZdfhgZoB\k_`_dh]^ZxjlZev\ha\jZsZ_lky\hihklue_\rbcb^Ze_dbc
IZjb`hg\kihfbgZ_lh^gyoijh\_^_gguo\fhgZkluj_ljZiibklh\dZdhi_j_`blhcjZ^hklb\k_
iZjb`kdh_\uau\Z_l\g_fhl\jZs_gb_LZfmljZiibklh\[ueZlZdZyk]ms_ggZyfbklbq_kdZy
Zlfhkn_jZqbklZybij_djZkgZy(QURXWHaZdZgqb\Z_lkykeh\Zfb?keb[u]h\hjbl=xbkfZgk
^mfZyhibkZl_eyodhlhjuo_fmljm^gh[m^_lg_m\b^_lv_keb[uhgbagZebgZkdhevdhhgbgb`_
ihke_^g_]hbaihkemrgbdh\_keb[uhgbfh]eb\hh[jZablvk_[_gZkdhevdh[h`_kl\_ggh_hivyg_gb_
k\bghiZkh\ljZiibklh\fg_bgl_j_kg__b[eb`_\k_obojZa]h\hjh\bdgb]H=hkih^b@blv`blv
�ih^l_gvxfhebl\kfbj_ggh]hKbf_hgZKbf_hgwlhljZiibkldhlhjucihljyk^mrmxjlZey
k\h_ck\ylhklvxH[jZs_gb_=xbkfZgkZ[uehgZklhysbfih^\b]hfHgijh^_eZekljZrgmx
ljh]ZxsmxgZk^h]em[bgu^mrbjZ[hlm
/D&DWKpGUDOHhljZ`Z_lkyikboheh]bydZlhebq_kdh]hi_jbh^Zghk\_qgufbdhe_[Zgbyfbb
�khfg_gbyfbxjlZey\k_[he__b[he__lyg_l\fhgZklujvGh_]hm^_j`b\Z_lg_kihkh[ghklvd
ih^\b]mkljZoi_j_^mkbebyfbbi_j_^kmjh\hc`bagvx?]hqm\kl\_gghijbly]b\Z_lkha_jpZl_evgZy
fbklbdZfhgZklujyghmg_]hg_lkbe^ey\he_\hcj_eb]bhaghcZdlb\ghklbHg\k_^h]h\Zjb\Z_lkyh
�lhfqlh[u\aylvgZk_[yihf_gvr_ly`_kl_cJZa]h\hjuxjlZeykZ[[Zlhfbf_xl^\hcghcbgl_j_k
\gbo^ZgZj_eb]bhagZyikboheh]by^_dZ^_glZdZlhebdZb\gbo`_^ZghgZmqgh_bkke_^h\Zgb_
dZlhebq_kl\Z_^v/D&DWKpGUDOHaZf_qZl_evgh_mq_gh_bkke_^h\Zgb_]hlbdbdZlhebq_kdhc
eblmj]bdbbfbklbdb=xbkfZgkm]em[ey_lky^hbkke_^h\ZgbylhgqZcr_cfbklbdbp\_lh\
ojZfZodmevl_bkbf\hebd_hgZg_hp_gbfZ^eyl_odlhohq_lbamqblvdZlhebq_kl\h\lhgqZcrbo_]h
�ba]b[Zo@dgb]_wlhcfh`ghgZmqblvkylZdbflhgdhklyffbklbdbdZlhebq_kl\ZgZ^dhlhjufb
ebrvhq_gvg_fgh]b_aZ^mfu\Zebkv=xbkfZgk^_eZ_lh]jhfgh_mkbeb_i_j_g_klbkh\j_f_ggh]h
q_eh\_dZ\fbklbq_kdmxZlfhkn_jmkj_^g_\_dh\hckbf\hebdb
&#x;&#x/;E;&#xOD;&#xW;&#xh;&#xib;&#xku;&#xZ_;&#xlk;&#xy;&#x^Z;&#xev;&#xg_;&#xcr;¼
&#xZl;&#xhe;&#xbq;&#x_k;Û&#xim;&#xlv;�/\n2EODWhibku\Z_lky^Zevg_crbcdZlhebq_kdbcimlvxjlZeyGhdgb]ZwlZm`_f_g__
bgl_j_kgZfgh]h_\g_cih\lhjy_lkymlhfeyxlf_ehqbdZlhebq_kdhc`bagb6DLQWH/\GZLQHGH
6FKLHGDP`bag_hibkZgb_dZlhebq_kdhck\ylhci_qZeblk\hbfl\hjq_kdbf[_kkbeb_f
ih^j_aZgghklvxdjuev_\=xbkfZgkohq_lj_klZ\jbjh\Zlvkj_^g_\_dh\h_dZlhebq_kl\hkf_ehqguf
i_^Zglbafhfk^moh\ghcjh[hklvxHgmib\Z_lky[he_agyfbbkljZ^Zgbyfbk\ylhcEb^\bgub
h[jZak\ylhc\uoh^blmg_]hihqlbhllZedb\Zxsbfijbgb`ZxsbfZg_\^hogh\eyxsbf
OZjZdl_j_gdZlhebq_kdbckju\k\Eb^\bguhgZkfhljblgZk\hbkljZ^ZgbydZdgZbkdmibl_evgmx
`_jl\mih^h[gmx`_jl\_Ojbklh\hcwlhckh\k_fm`dZlhebq_kdhcdZlhebq_kdhc[_afmdb
khfg_gbcdgb]_=xbkfZgkZg_lih^t_fZb\^hogh\_gbyIh^dhg_p`bagb=xbkfZgkihdhjghb
kfbj_gghg_kg_ihkbevgmxly`_klvk\hbo[he_ag_cb_]hie_gbeh\k\ylhcEb^\bg_wlhkfbj_gb_
i_j_^[he_agyfbwlhfbklbq_kdh_mih_gb_[he_agyfbly]hl_gbb=xbkfZgkZdkj_^g_\_dh\hfm
dZlhebq_kl\m[ueZf_qlZl_evghklvbih^t_f_]hhdjueyeh\hkobs_gb_i_j_^eblmj]bq_kdbfb
djZkhlZfbbfbklbq_kdbfb[h]Zlkl\Zfb_s_^Ze_dh]hdZlhebq_kl\ZGhdh]^Zhg\hr_e\
dZlhebq_kdmx`bagvkdZaZehkvjhdh\h_hlkmlkl\b_l\hjq_kl\ZZdlb\ghklbb\heb\_]h
j_eb]bhaghklbIjhreZlj_\h]Zbl\hjq_kl\hm]Zkehk__]hl\hjq_kl\h[uehebrvih\_kl\h\Zgb_f
�hi_j_`bluofmdZo_jagh\_gby\hebg_lmg_]hg_lj_eb]bhagh]hihqbgZLZd`_ijbgye
dZlhebq_kl\hb_je_g\dZlhebq_kdboklboZo_je_gZl_`_i_j_`b\Zgbyqlhbm=xbkfZgkZQ_j_a
=xbkfZgkZfuih^oh^bfdlZcg_dZlhebq_kl\Z
,,
M=xbkfZgkZ_klvbg^b\b^mZevgh_j_eb]bhagh_qm\kl\hghg_l\k_e_gkdh]hj_eb]bhagh]hqm\kl\Z
?]hkm^v[Z_]hfmdZ_]h]b[_ev_]hljZ]bq_kdb_ijhlb\hj_qby\hlbkdexqbl_evgucij_^f_l_]h
bgl_j_kZojbklbZgkl\_=xbkfZgkZg_lhlghr_gbyd^jm]bfex^yfbdq_eh\_q_kl\mg_l^Z`_
wlhcijh[e_fu?klvmg_]hj_eb]bhagh_hlghr_gb_dij_^f_lZfghg_lj_eb]bhagh]hhlghr_gbyd
ex^yf?]hg_fmqbl\hijhkhkm^v[_q_eh\_q_kl\Zhk\yabk\h_cbg^b\b^mZevghckm^v[ukkm^v[hc
\k_e_gkdhcHggbdh]^Zg_aZ^mfu\Z_lkyhkhpbZevghcklhjhg_lhcdZlhebq_kdhcj_eb]bbdhlhjmx
ijbgbfZ_lgbdh]^Zg_^mfZ_lhk\yabdZlhebq_kl\Zkfbjh\hcbklhjb_c=xbkfZgkg_\uoh^blba
k_[yi_j_oh^blaZ]jZgbk\h_cbg^b\b^mZevghklbebrv\\hkijbylbbdjZkhluHglZd^hdhgpZbg_
\hkijbgyeojbklbZgkl\Z\gmlj_gg_dZd\k_e_gkdmxijZ\^m=xbkfZgkhq_gvlbibqgucdZlhebd
dZlhebd^Z`_\^_dZ^_glkdbck\hci_jbh^Ghp_eZyiheh\bgZdZlhebq_kl\Z_]hihqlbg_bgl_j_km_l
_fmhklZ_lkyqm`^ufdZlhebq_kl\hdZd\eZklv^_ckl\mxsZy\fbjh\hcbklhjbbihegZy
q_eh\_q_kdhcZdlb\ghklb\\ukr_ckl_i_gb\hexglZjbklbq_kdZyQm\kl\_gghiZkkb\gZyklhjhgZ
ebrvh^gZklhjhgZdZlhebq_kl\ZghhgZg_ihgylgZ[_a^jm]hcklhjhgu\eZklghcbZdlb\gh\he_\hc
dZlhebq_kl\_bg^b\b^mZevgu_^mrbhl^Zxlky\h^bl_evkl\mkkeZ^hklghciZkkb\ghklvxgh\
dZlhebq_kl\_`__klvb\h^bl_evkl\h^mrZfbmkljh_gb_\k_e_gkdh]hpZjkl\ZQblZy=xbkfZgkZ
fh`ghih^mfZlvqlhdZlhebq_kl\h_klvbkdexqbl_evghj_eb]byeblmj]bq_kdbobfbklbq_kdbo
djZkhlj_eb]by`_gkl\_ggZyGh^eydZlhebq_kl\Zk\L_j_aZb=jb]hjbc9,,h^bgZdh\h
keZ^hkljZklghcbklhfuGh\eZklvdZlhebq_kl\ZgZ^bklhjb_c\he_\Zybfm`_kl\_ggZyFbklbq_kdZy
qm\kl\_gghklvbj_eb]bhagZywkl_lbdZ_klvh^ghbahjm^bc\eZklbdZlhebq_kdh]hpZjkl\ZgZ^fbjhf
b^mrZfbex^_cDZlhebq_kdZyp_jdh\vb^_lgZ\klj_qmkeZ[ufbbag_fh`_ggufl_fdhlhju_
`Z`^mlhlj_qvkyhlk\h_c\hebbkeh`blvkk_[yhl\_lkl\_gghklvGhkZfZmqZsZyp_jdh\v\eZklgZ
\hexglZjbklbqgZhgZ[_j_lgZk_[yhl\_lkl\_gghklvaZ^mrbiZkhfuobkhagZ_lk\hxk\h[h^mLml
kdZau\Z_lkyhkgh\gh_^eydZlhebq_kl\Z^_e_gb_p_jdh\gh]hh[s_kl\ZgZdebjbfbjyggZiZkmsbob
iZkhfuogZmqZsbobmqZsbokygZZdlb\gh\h^ysbobiZkkb\gh\_^hfuo
�Z`_\[h]hkem`_gbbdZlhebq_kdhfblZbgkl\ZokdZau\Z_lkywlh^_e_gb_hljZ`Z_lkywlZijhiZklv
Ih^^\mfy\b^Zfbijbh[sZ_lkyebrvdebjfbj`_ijbh[sZ_lkyih^h^gbf\b^hffbjhl^_e_ghl
kh\_jr_gbylZbgkl\Zb^himkdZ_lkyddjh\bOjbklh\hcebrvq_j_ab_jZjobxmqZsmxbiZkmsmx
�ijZ\hkeZ\ghcp_jd\bdZ`^ucfheysbckymqZkl\m_l\kh\_jr_gbblZbgkl\Z?\oZjbklbb@ihlhfm
qlhp_jdh\v_klvk\h[h^gh_h[s_gb_\ex[\b\k_o\_jmxsboijZ\hkeZ\bbb_jZjobq_kdbc
ijbgpbig_b]jZ_llZdhcjhebbg_jmdh\h^bllZd^mrZfbIjZ\hkeZ\b_b_klvihij_bfms_kl\m
j_eb]byeblmj]bq_kdZy\g_ff_gvr__aZgbfZ_lf_klhwe_f_gl^b^Zdlbq_kdbcDZlhebq_kdbcjZaju\
p_jdh\gh]hh[s_kl\ZgZ^\_qZklbkdZaZeky_s_\lhfqlhfbj[ueebr_gk\ys_ggh]hibkZgbydZd
g_ihkj_^kl\_ggh]hbklhqgbdZj_eb]bhaghc`bagbb^moh\_gkl\hklZehf_`^m?\Zg]_eb_fb^mrZfb
�q_eh\_q_kdbfb@:dlb\gucb\he_\hcoZjZdl_jdZlhebq_kdhcb_jZjobbk\yaZgkiZkkb\gufb
qm\kl\_ggufoZjZdl_jhfj_eb]bhaghklbfbjygIZkkb\gucb[_a\eZklgucoZjZdl_jijZ\hkeZ\ghc
�b_jZjobbk\yaZg\gmlj_gghk[he__Zdlb\ghcb\he_\hcj_eb]bhaghklvxfbjyg@KjZ\gbl_
�k\K_jZnbfZKZjh\kdh]h@\_ebqZcr__y\e_gb_fbklbq_kdhck\ylhklb\ijZ\hkeZ\bbk
k\L_j_ahcfbklbq_kdhck\ylhklvxdZlhebq_kl\ZIjZ\hkeZ\gZyfbklbdZ[he__fm`_kl\_ggZyb
�\he_\ZydZlhebq_kdZyfbklbdZ[he__`_gkl\_ggZybqm\kl\_ggZy@\hklhqghijZ\hkeZ\ghc
fbklbd_OjbklhkijbgbfZ_lky\gmljvq_eh\_dZklZgh\blkyhkgh\hc`bagb\aZiZ^ghdZlhebq_kdhc
fbklbd_OjbklhkhklZ_lkyij_^f_lhfih^jZ`Zgbyh[t_dlhf\ex[e_gghklbhklZ_lky\g_q_eh\_dZ
Ih^jZ`Zgb_kljZ^ZgbyfOjbklh\uf\iehlv^hijbgylbyklb]fZlh\_klvihke_^g__keh\h
dZlhebq_kdhcfbklbq_kdhcqm\kl\_gghklbKeZ^hklvkljZkl_c=hkih^gbomih_gb_jZgZfb
Ojbklh\ufb\hliZnhkdZlhebq_kdhcfbklbdbGZhklhd_Ojbklhkkm[t_dl^Zg\gmljb
q_eh\_dZgZAZiZ^_Ojbklhkh[t_dl^Zg\g_q_eh\_dZhklhqgZyfbklbdZ\hklhqgh_[h]hkeh\b_
�\hklhqgZyf_lZnbabdZ\ujZ[hlZeZb^_x$&1"\nZh[h`_gbyq_eh\_q_kdhcijbjh^u bhgbkbc
:j_hiZ]blFZdkbfBkih\_^gbd=jb]hjbcGbkkdbcb^j\fGZAZiZ^_q_eh\_q_kdZyijbjh^ZhklZ_lky
\g_[h`_kl\_gghc^Ze_dhcebrvmklj_fe_gghcb`Z`^ms_cB^_yh[h`_kl\e_gbyq_eh\_dZm
&#xhk;&#xlh;&#xdZ;&#x;&#xhl;�F_ckl_jZWdd_jlZb]_jfZgkdbofbklbdh\ihemq_gZkhklhdZhlbhgbkby:j_hiZ]blZjZa\b\ZeZkv
\ijhl_kl_ijhlb\dZlhebq_kdh]hjZah[s_gbyq_eh\_dZb;h`_kl\Zb\_^_ldiZgl_bafm
dZlhebq_kl\_g_ihkj_^kl\_ggh_qm\kl\hOjbklZkeZ[__q_f\ijZ\hkeZ\bbGZhklhd_
fbklbq_kdZygZkus_gghklvgZAZiZ^_fbklbq_kdbc]heh^WlZjZagbpZkdZaZeZkvb\
Zjobl_dlmjghfklbe_ojZfh\ojZf_]hlbq_kdhfqm\kl\m_lky\uly]b\Zgb_q_eh\_dZd;h`_kl\m\
ojZf_\hklhqghijZ\hkeZ\ghfjZkieZklZgb_q_eh\_dZbkoh`^_gb_;h`_kl\ZQm\kl\_ggZyfbklbdZ
�k\L_j_aubfbklbdZd\b_lbafZ@h[jZlgZyklhjhgZ\eZklgh]h^_kihlbafZbxjb^bq_kdh]h
nhjfZebafZdZlhebq_kdhcb_jZjobbLml_klvlZbgkl\_ggZyk\yavLZbgkl\_ggucijhfuk_e;h`bc\
bklhjbbmklZgh\be^eylZbgkl\_gguop_e_cjZa^_e_gb_ojbklbZgkdh]hfbjZgZlbi
�ihlhfm\heyq_eh\_q_kdZy^he`gZ[ulvgZijZ\e_gZd\hkkh_^bg_gbxb\hkiheg_gbx\ZlbiZb^\Z
imlbh^bgZdh\hgm`gu^ey\k_e_gkdhciheghluj_eb]bhaghc`bagb;_aijZ\hkeZ\ghc
gZkus_gghklbh[h`_kl\eyxs_cbagmljbq_eh\_q_kdmxijbjh^mb[_adZlhebq_kdhc
mklj_fe_gghklbl\hjys_cj_eb]bhagmxdmevlmjmh^bgZdh\hg_hkms_kl\bfu\k_e_gkdb_p_eb
P_jd\b
Km^v[Z=xbkfZgkZljZ]bqgZbihmqbl_evgZHgi_j_`begh\mxfmdmbijbr_edlhfmqlhklZe`blv
ijhreufhl^Zekyp_ebdhfj_klZ\jZpbbijhreh]hHgkebrdhfdZlhebdbg_^hklZlhqgh
ojbklbZgbgdZlhebq_kl\_=xbkfZgkZdZdb_je_gZqm\kl\m_lky^mojZnbgbjh\Zgghc
miZ^hqghklbKh\j_f_gghklvagZ_lp_eucjy^fmq_gbdh\gh\h]h^moZFmq_gbdZfb[ueb;h^e_jb
HkdZjMZcev^Gbpr_b_cgbg]_jfmq_gbq_kl\_boqlhlhijbhldjuehkvGh=xbkfZgk\_jgmeky
\p_jdh\vbbkp_ebe\g_ck\hbjZguHghkh[_ggh_bf__l^eygZkagZq_gb_Bf_gghgZkm^v[_
=xbkfZgkZykgh\b^ghqlhj_eb]bhagh_\hajh`^_gb_gug_\hafh`ghebrviml_fmkbe_gby\he_\hc
Zdlb\ghklbbl\hjq_kdh]hih^t_fZ=hkih^v`^_lhl\_jgm\rbokydG_fmZdlb\ghklbbl\hjq_kl\Z
k\h[h^ub^_jagh\_gbywlhfkdZ`_lky\ukrZyihdhjghklv;h]mijZ\_^gh_[h]h[hjq_kl\hZg_
aeh_ijhlb\e_gb_Mlhgq_ggZymiZ^hqghklvij_^\Zjy_l\hajh`^_gb_ghkZfh\hajh`^_gb_b^_lhl
k^\b]Z\hebhlZdlb\gh]hihqbgZ
Bakm^v[u=xbkfZgkZ\k_]hf_g__fh`ghba\e_qvml\_j`^_gb_h[miZ^d_b]b[_ebdZlhebq_kl\Z
DZlhebq_kl\hkljZrgZyfbjh\ZykbeZhghbg_^mfZ_ljZaeZ]Zlvkyhghdj_idhb\_qgh
\hajh`^Z_lkyDZlhebq_kdh_^\b`_gb_l_i_jvhq_gvkbevghgbdZdb_]hg_gby^moh\gu_b
fZl_jbZevgu_g_fh]mlhkeZ[blv_]hkdhj__mdj_ieyxlDZlhebq_kl\h]hgyl\hNjZgpbbghlZf
hghh]jhfgZykbeZDZlhebq_kl\hijbkihkh[ey_lkydkh\j_f_gghklblh\nhjf_fh^_jgbafZlh\
nhjf_khpbZevgh]hdZlhebpbafZlh\nhjf_dZlhebq_kdh]h^_dZ^_glkl\Zlh\nhjf_hddmevlbafZb
\u`b\Z_lKdhjh[ulvfh`_lfum\b^bf\hajh`^_gb_dZlhebq_kdhcebl_jZlmjuih^h[gh_lhfm
dhlhjh_\b^_ehgZqZeh;,;\_dZWlhqm\kl\m_lkym`_m=xbkfZgkZm_je_gZdhlhjuobgl_j_kgh
�khihklZ\blvkojbklbZgkl\mxsbfbjhfZglbdZfbgZqZeZijhreh]h\_dZ@Kbf\hebaf_klvm`_
imlvdbghfmddZlhebq_kdhfm\hajh`^_gbxDZlhebq_kl\hg_h^he_xlb\ij_^vihlhfmqlh\
bklhjbb_]h`bebg_lhevdh]j_obq_eh\_q_kdb_`beZ\g_cb\k_e_gkdZyP_jdh\vOjbklh\Z
DZlhebq_kl\hhklZ_lkyhkvxaZiZ^ghcbklhjbbk_ijhoh^bl\k_fbgm_l\k_le__lh^gh
dZlhebq_kl\hhklZ_lkyHgh\ug_keh\k_bkiulZgbybhajh`^_gb_bJ_nhjfZpbxb\k_
_j_lbq_kdb_bk_dlZglkdb_^\b`_gbyb\k_j_\hexpbbQm\kl\h\k_e_gkdhklbdhlhjh_^Z_l
�dZlhebq_kl\hihjZ`Z_lk\h_cfhsvxbijb\h^bl\lj_i_l^Z`_g_\_jmxsboZ`_g_\_jmxsb_
^he`guijbagZlvqlh\wlhcbkdexqbl_evghckbe_dZlhebq_kl\Zkdju\Z_lkydZdZylhlZcgZ
jZpbhgZevghg_h[tykgbfZyDZlhebq_kl\h^he`gh[ueh[um`_ih]b[gmlv_keb\_jblv\
g_hl\jZlbfmxbklhjbq_kdmxg_h[oh^bfhklvbkhpbZevgmxaZdhghf_jghklv\\_qgh_
ijbkihkh[e_gb_`bagbdgh\ufmkeh\byfKbeZdZlhebq_kl\Z_klvbjjZpbhgZevguchklZlhd^ey
\kydh]hjZpbhgZevgh]hh[tykg_gbybklhjbb;9,,,\_dihegucjZpbhgZebklbq_kdh]hiueZg_
jZa^Z\beg_gZ\bklgh]h_fmqm^h\bsZZ\;,;\_d_hgh\gh\vih^gyehkvb\hajh^behkvdgh\hc
`bagbIZiZE_\;,,,fgh]bfb]heh\Zfb\ur_iZiij_^r_kl\mxsbowihoLhqlhij_^klZ\ey_lky
jZpbhgZebklZfbihablb\bklZfhklZldhfkj_^g_\_dh\vyfh]ms_kl\_gghbkeZ\ghb\\_d_;;
ehghdZlhebq_kl\Z\ha\jZsZ_lkyjy^ex^_cgh\h]h^moZDZlhebq_kl\hihij_`g_fmijbly]b\Z_l
DZlhebq_kdbcfh^_jgbaf]h\hjblebrvh\gmlj_gg_fdjbabk_ghg_hdjZo_
_ebdZy_\jhi_ckdZydmevlmjZdZlhebq_kdZydmevlmjZ=h\hjxhdmevlmj_Zg_h[Zf_jbdZgkdhc
pb\bebaZpbb_ebqZcrb_dmevlmjgu_iZfylgbdbk\yaZgukdZlhebq_kl\hfIjbgylh^mfZlvqlh
dZlhebq_kl\h\k_]^Z[uehijhlb\dmevlmjgh]hijh]j_kkZb_klvhkgh\Zgb_wlh^mfZlv_^v
�dZlhebq_kl\h]h\hjylkh`]eh`bhj^Zgh;jmghaZfmqbeh=Zebe_ybkh\_jrbehfgh]h^jm]bo
ij_klmie_gbcGhlh`_dZlhebq_kl\h[uehhqZ]hfdmevlmjubl\hjq_kl\Zkgbfk\yaZgZlZdZy
djZkhlZdmevlmjuqlhg_kjZ\gblkykg_cgbqlhjh`^_ggh_\g_^jZoZglbj_eb]bhagh]h^\b`_gby
bf_\r__f_g__[eZ]hjh^gh_ijhbkoh`^_gb__^v\kydZydmevlmjZk\yaZgZkdmevlhf\dmevl_^Zgu
�m`_[h]Zlkl\Zbp_gghklbdmevlmjgh]hl\hjq_kl\Z@hlihq_fmh[uqgu_jZa]h\hjuh[
bkdexqbl_evghcZkd_lbqghklbdZlhebq_kl\Zb\hh[s_ojbklbZgkl\Zbf_xlhlghkbl_evgh_agZq_gb_
bijbf_gbfhklvDZlhebq_kl\h\bklhjbb[uehdmevlmjguf[h]Zlkl\hfZg_Zkd_lbq_kdhc
[_^ghklvxbklhdZodhjgyok\hbo_\jhi_ckdZydmevlmjZj_eb]bhagZybojbklbZgkdZybeb
yaudhojbklbZgkdZyBbkdmkkl\hbnbehkhnbybh[s_kl\_gghklvaZjh^bebkv\ehg_dZlhebq_kdhc
p_jd\bYauq_kdZydmevlmjZ\hreZ\dZlhebq_kl\hDZlhebq_kdh_kj_^g_\_dh\v_[uehwihohc
dmevlmjghcbl\hjq_kdhcwihohc[h]Zlhciheghc\ukr_]hlhfe_gbyHkdhie_gb_dmevlmjgh_
h[_^g_gb_hkeZ[e_gb_l\hjq_kl\Zbm[b_gb_djZkhluk\yaZgukjZpbhgZebklbq_kdhcjZkkm^hqghc
Zglbj_eb]bhaghcdmevlmjhcJ_\hexpbhgguckhpbZebafbZgZjobaf]hjZa^h\jZ`^_[g__dmevlmj_
l\hjq_kl\mbdjZkhl_]hjZa^hZkd_lbqg__[_^g__q_fdZlhebq_kl\hDZlhebq_kl\h\^hogh\eyeZ
h[t_dlb\gZyk\_joq_eh\_q_kdZyp_evbp_gghklvij_djZkgu_ojZfuklZlmbbdZjlbgu[h]Zluc
dmevlbdmevlmjmklZ\behhgh\ur_kqZklvyq_eh\_q_kdh]hihevauex^kdhchlq_]hg_ihgbfZ_lb
g_ijbgbfZ_lkh\j_f_gguc]mfZgbaf=mfZgbklbq_kdbckhpbZebafihlj_[bl_e_gb
jZkij_^_ebl_e_gbihlhfmijbgb`Z_ldmevlmjmh[t_dlb\guop_gghkl_chkgh\_h[_^g_gghc
hkdhie_gghcZkd_lbq_kdhcdmevlmjue_`blfhlb\jZpbhgZebklbq_kdh]hbdhgh[hjkl\Z\jZ`^Zd
fbklbq_kdhckbf\hebd_dmevlZi_j_oh^ysZybgZ\kxdmevlmjmkyijbjh^Z=xbkfZgkZ
ijhlb\beZkvjZpbhgZebklbq_kdhfmbdhgh[hjkl\m[ueZaZfbklbq_kdmxkbf\hebdmblh[ueZ
dZlhebq_kdZybdmevlmjgZyijbjh^ZJZpbhgZebklbq_kdbc^mom[b\Zxsbcfbklbdmbkbf\hebdm
ojbklbZgkl\Zkha^Z_ldmevlmjmh[_^g_ggmxhkdhie_ggmxbkkmr_ggmxZkd_lbq_kdmx\^mjghf
kfuke_wlh]hkeh\Z;h]ZlZydmevlmjZdmevlmjZdjZkb\Zybl\hjq_kdZyk\yaZgZdjh\ghk
ojbklbZgkdhcfbklbdhcbkbf\hebdhckdmevlhfkl_f^mohfdhlhjuckha^ZebdhgmaZ`_]i_j_^
g_ceZfiZ^mb\hkdmjbeeZ^Zg;hjv[ZjZpbhgZebklbq_kdh]h^moZkbdhghceZfiZ^hcbeZ^Zghf
jhdh\ufh[jZahfij_\jZsZ_lky\[hjv[mkdmevlmjhckdmevlmjghckbf\hebdhckfbklbq_kdbfb
�bklhdZfbdmevlmjuJZpbhgZebafih^j_au\Z_ldhjgbdmevlmjubl\hjq_kl\Z@Bk
bdhgh[hjq_kdbf^mohf^he`gh[hjhlvkyg_lhevdh\hbfy\_jughb\hbfydmevlmjug_lhevdh\h
bfyj_eb]bhaghcfbklbdbghb\hbfydmevlmjghckbf\hebdbg_\k_e_gkdhcp_jd\bg_ldmevlmju
g_llZbgkl\_gghc__ij__fkl\_gghklbEblmj]bq_kdb_djZkhlup_jd\bdZlhebq_kdhcb
ijZ\hkeZ\ghc^he`gu[ueb[um[_^blv\lhcbklbg_qlhf_`^mojbklbZgkdhcj_eb]b_cb
dmevlmjhckms_kl\m_lg_ZglZ]hgbafbijhlb\hj_qb_dZdl_i_jvex[yl]h\hjblvZ]em[hdZyk\yavb
ijbqbgghl\hjq_kdh_khhlghr_gb_K\NjZgpbkd:kkbakdbcojbklbZgkdZyj_eb]byZkd_lbq_kdZy
k\ylhklvghk\NjZgpbkd:kkbakdbcbdmevlmjZfbjh\ZydmevlmjZbdjZkhlZhlg_]hihrehjZgg__
blZevygkdh_hajh`^_gb_Gbdlh\_^vg_hkf_eblkyml\_j`^Zlvqlhkh\j_f_gguc\hdaZe
agZdZfbbgh]hihlmklhjhgg_]hhgZaZjh`^Z_lky\ojZf_bbaojZfZb^_l\fbjWlh\_^vkZfZy
ih^ebggZybklhjbq_kdZyijZ\^ZijhklhnZdldhlhjh]hg_evayhljbpZlvhlihq_fmbkke_^h\Zgby
=xbkfZgkZheblmj]bd_h]hlbd_hj_eb]bhaghckbf\hebd_k\yaZgukkZfufkms_kl\hfdmevlmju\
gboqm\kl\m_lky^mo\_ebdhcg_baf_evqZ\r_cbg_hkdhie_gghcdmevlmjuF_qlZh\_ebdhc
dmevlmj_h\k_gZjh^ghchj]Zgbq_kdhcdmevlmj__klvg_ba[_`ghf_qlZhdmevlmj_kZdjZf_glZevghc
kbf\hebq_kdhcihbklhdZfk\hbffbklbq_kdhcKwlbfk\yaZgZbf_qlZhkbgl_lbq_kdhf
\k_gZjh^ghfbkdmkkl\_f_qlZZ]g_jZFZeZjfwJ_kdbgZeKheh\v_\ZyqB\Zgh\Z_ebdZy
\k_gZjh^gZydmevlmjZ_klvij_`^_\k_]h\_ebdbc\k_gZjh^gucdmevl\k_gZjh^gucojZf\dhlhjhfb
badhlhjh]h\k_l\hjblkyKZf=xbkfZgk[uelZdaZfdgml\k\h_ciZkkb\ghcbg^b\b^mZevghc
qm\kl\_gghklblZd[ueh[_kkbe_gqlhg_e_e_yewlhcf_qluHggbq_]hg_]h\hjblh\k_gZjh^ghf
\hajh`^_gbblj_[mxs_f\hebZdlb\ghklbbl\hjq_kl\Z
ibkZgbyo=xbkfZgkZykgh\b^ghb\_ebqb_dZlhebq_kl\Z\ky_]hdjZkhlZbijbly]Zl_evghklvb
keZ[hklvdZlhebq_kl\Z\k__]hg_^hklZldbbmjh^kl\ZIj_^hklZ\e_ggh_k_[_dZlhebq_kl\hlZd`_
fZehkihkh[ghij_h^he_lvaeh_\k_[_dZdbij_^hklZ\e_ggh_k_[_ijZ\hkeZ\b_Emqrb_ex^b
klj_fbebkvd\hkklZgh\e_gbx_^bgkl\Z\k_e_gkdhcp_jd\bbg_keb\k_[_qm\kl\h\k_e_gkdhklb?klv
\_ebdZyj_eb]bhagZylZcgZbk\ylugydhlhju_ojZgylky\qbklhl_ijZ\hkeZ\gufhklhdhfgh_klv
g_f_g__\_ebdZyj_eb]bhagZykbeZdhlhjZy^_ckl\m_lgZdZlhebq_kdhfAZiZ^_aZbfgh_
\hkiheg_gb_\hklhqguobaZiZ^guogZqZeex[h\gh_kebygb_\_^bghcijZ\^_^he`ghijb\_klbd
[he__\ukhdhfm\k_e_gkdhfmlbimj_eb]bhaghc`bagbY]h\hjxg_lhevdhhlhfqlhhnbpbZevgh
gZoh^blky\ij_^_eZop_jdh\ghch]jZ^uaZiZ^ghcb\hklhqghcghbhlhfqlhih\b^bfhklb
gZoh^blky\g_wlhch]jZ^uhkkh_^bg_gb_\hklhqghcbaZiZ^ghcj_eb]bhaghklb^he`ghgZqZlvkyg_
kkh]eZr_gbyhnbpbZevguop_jdh\guoijZ\bl_evkl\Zk\aZbfgh]hmklj_fe_gbyj_eb]bhaguolbih\
b^moh\guodmevlmj
AZiZ^gu_^_dZ^_glu\jh^_=xbkfZgkZ^Zb\k_aZiZ^gu_jhfZglbdbjh^bebkvgZihq\_
dZlhebq_kl\ZijhgbdgmludZlhebq_kdbf^mohfDjbabknjZgpmakdh]h^_dZ^_glkl\Z[ue[_]kl\hfd
dZlhebq_kl\m ;h^e_j_je_g=xbkfZgk\fLZd`_bjhfZglbdbgZqZeZ;,;\_dZklZgh\bebkv
dZlhebdZfbWlhy\e_gb_agZf_gZl_evgh?klvlhkdZblhfe_gb_jh`^_ggu_gZihq\_dZlhebq_kl\Zb
dZlhebq_kl\hfg_mlhe_ggu_DZlhebq_kdh_\hajh`^_gb_ijhoh^blq_j_ajhfZglbdmb^_dZ^_glkl\h
IjZ\hkeZ\b_g_ihjh`^Z_lbak_[yjhfZglbdbbkljm^hfkhijbdZkZ_lkyk^_dZ^_glkl\hfbeb
kZlZgbafhfGZijZ\hkeZ\ghfhklhd__klvdhg_qghbjhfZglbdbb^_dZ^_glughhgb
\g_ijZ\hkeZ\gh]hijhbkoh`^_gbygZAZiZ^_`_ijhbkoh`^_gbydZlhebq_kdh]hIjZ\hkeZ\gh
\hklhqgZyfbklbdZijhgbau\Z_lq_eh\_q_kdmxijbjh^mijbjh^hc[h`_kl\_gghcdZd[u
h[h`_kl\ey_l__bagmljbgZkusZ_lQblZcl_k\FZdZjby?]bi_lkdh]hwlh]hg_`gh]hihegh]h
ex[\b\hklhqgh]hfbklbdZ\kZfhc]em[bg__]hkms_kl\Z\ugZc^_l_[h`_kl\_ggh_Wlhh^bglbi
DZlhebq_kdZyfbklbdZihegZlhfe_gbyfbih[h`_kl\_gghfmhklZ\ey_l[h`_kl\_ggh_\g_q_eh\_dZ
dZdij_^f_lih^jZ`ZgbybkljZklgh]h\e_q_gbyHlkx^Zih^jZ`Zgb_kljZklyf=hkih^gbf
klb]fZlubijhqWlhllbifbklbq_kdh]hhiulZ^Zgm`_m[e:\]mklbgZdhlhjucjZa]h\Zjb\Z_lk
;h]hfdZdkljZklgucex[h\gbdb^eydhlhjh]h[h`_kl\_ggh_h[t_dlZg_hkgh\ZdZlhebq_kl\_
�[uehlhfe_gb_ihqZr_k\=jZZey@kdZie_cdjh\bOjbklh\hcfbjdZlhebq_kdbc\_^v[ueebr_g
ijbh[s_gbydjh\bOjbklh\hcHlkx^ZjhfZglbq_kdh_lhfe_gb_\hklhqghcfbklbd_
kZlZgbafZ\_qghlyg_lkyaZdZlhebq_kl\hfihlhfmqlhdZlhebq_kl\hh[h`_kl\ey_lq_eh\_q_kdmx
ijbjh^mg_\gmlj_ggbfgZkus_gb_fZkljZklguf\hkiZe_ggufmklj_fe_gb_f\\_joijZ\hkeZ\bb
g_lwlhcl_gbkZlZgbafZ\g_f^Zgimlvh[h`_kl\e_gbyq_eh\_q_kdhcijbjh^ubagmljbGh
h[h`_kl\e_gb_wlhkh\_jrZ_lky\`bagbk\yluo\k\ylug_p_jd\b\klZjq_kl\_hghg_i_j_ghkblky
gZimlvbklhjbb\h[s_kl\_gghklvg_k\yaZghk\he_cb\eZklvxdZlhebq_kl\_g_lih^ebggh]h
bagmljbb^ms_]hh[h`_kl\e_gbyq_eh\_q_kdhcijbjh^ugh_klvh[h`_kl\e_gb_q_eh\_dZba\g_\
iZibaf_Wlbfbklhjbq_kdbh[tykgy_lkykZfhh[h`_kl\e_gb_q_eh\_dZ\]mfZgbaf_Ij_h^he_gb_
dZlhebq_kdh]hh[h`_kl\e_gbyiZiub]mfZgbklbq_kdh]hh[h`_kl\e_gbyq_eh\_dZgZAZiZ^_
jZkdjulb_l\hjq_kdhcj_eb]bhaghcZdlb\ghklbihl_gpbZevghaZeh`_gghc\\hklhqghfijZ\hkeZ\bb
^he`ghih\_klbdih^ebgghfm#0&1"\nm\bklhjbq_kdhc`bagbq_eh\_q_kl\Z:[khexlgZyk\ylugy
ijZ\hkeZ\ghcp_jd\bk\ylugyk\FZdkbfZBkih\_^gbdZk\FZdZjby?]bi_lkdh]hbk\K_jZnbfZ
KZjh\kdh]hklZ\^bgZfbq_kdhckbehc\k_fbjghcbklhjbbb\k_fbjghcdmevlmjuijb\_^_ld
kZdjZf_glZevghfmaZ\_jr_gbxbklhjbbd[h]hq_eh\_q_kdhfmbkoh^mbaljZ]bq_kdboijhlb\hj_qbc
gZr_]h[ulbyAZiZ^gZydZlhebq_kdZydmevlmjZk__lhfe_gb_fbmklj_fe_gb_f\\_jobf__lk\hx
l\hjq_kdmxfbkkbxghgZihq\_\hklhqghijZ\hkeZ\ghcfbklbdbe_]q_jh`^Z_lkykhagZgb_
ZihdZebikbq_kdh_lZddZdP_jdh\vijZ\hkeZ\gZyg_ij_l_g^h\ZeZ[ulvih^h[ghdZlhebq_kdhcm`_
hkms_kl\e_gguf=jZ^hf;h`vbfgZa_fe_Lh]^ZgZqg_lky\_ebdh_b\k_fbjgh_j_eb]bhagh_
\hajh`^_gb_ihdhlhjhfmlhfylkyfgh]b_\gZrb^gbLhfbekyb=xbkfZgkfmq_gbd
^_dZ^_glkl\Zimkluggh`bl_evmlhgq_gghcNb\Zb^u
Ijbf_qZgby
�@Ohfydh\:KKh[jkhq_ba^FLKWlm`_pblZlmG:;_j^y_\ijb\h^bl\
k\h_cdgb]_:KOhfydh\ FK\f
�@Ihgylb_f_hgbafgZijbf_jbkihevah\ZeGFFbgkdbc\dgb]_Ijbk\_l_kh\_klbFukebb
f_qluhp_eb`bagb Ki[\f^eyoZjZdl_jbklbdbkh[kl\_gghcnbehkhnbbHghh[jZah\Zghhl
]j_q_kdh]hihgylbyg_kms__GZbklhdbf_hgZevghcnbehkhnbbFbgkdh]hmdZaZe\k\h_c
&#xK;&#xhe;&#xh;&#xv_;&#x;�\_kvfZy^h\blhcj_p_gabbeKheh\v_\jm]b_l_hkhnbq_kdb_kbkl_fuhlf_qZehg
Ze_dkZg^jbckdbcg_hieZlhgbaf_\j_ckdZydZ[[ZeZmk\hb\rbk_[_\iheg_wlmb^_x
hljbpZl_evgh]hZ[khexlZ mdZ[[Zebklh\hgbf__lbhkh[h_gZa\Zgb_wgkhndhlhjh_fu
j_dhf_g^m_f]Fbgkdhfm\f_klh_]hbafure_ggh]hf_hgZ\fg_h]jZgbqb\Zxlkyh^gZdh_xZ
jZa\b\Zxlbiheh`bl_evgh_kh^_j`Zgb_Z[khexlgh]hgZqZeZ kf_klgbd?\jhiuDg
fZjl\fK\f
dZq_kl\_hljbpZl_evghcoZjZdl_jbklbdb\k_]himlbgh\h_\jhi_ckdhcnbehkhnbbbkihevah\Ze
ihgylb_f_hgbaf[ebadbc;_j^y_\mwlh]hi_jbh^ZihijZ\hkeZ\ghfmmfhgZkljh_gbxNWjg
HgkqblZeqlh\l\hjq_kl\_EFEhiZlbgZKGLjm[_pdh]hKKheh\v_\ZgZb[he__gZ]ey^gh
ijhy\beZkv`bag_ggZydhgdj_lghklvjmkkdhcfukeb\[hjv[_kf_hgbafhfgh\h]h_\jhi_ckdh]h
fure_gby kfNWjg;hjv[ZaZEh]hkHiulunbehkhnkdb_bdjblbq_kdb_FK\f
Nbehkhnkdhnbeheh]bq_kdh_b[h]hkeh\kdh_ijhykg_gb_ihgylbyf_hgdZdkj_^bggh]h
h[hagZqZxs_]hg_qlh g_\uy\e_ggh_g_hnhjfe_ggh_\ff_`^mq_flhbgbqlhhkms_kl\e_gh
KG;me]Zdh\uf kfK_j]_c;me]Zdh\K\_lG_\_q_jgbcKha_jpZgbybmfhaj_gbyK_j]b_\IhkZ^
Kb\f
jZajZ[Zlu\Z\rboijh[e_fmp_jdh\gh]hbebkh[hjgh]hkhagZgbywlhfdjm]m]hkih^kl\h\Zeh
j_adhdjblbq_kdh_hlghr_gb_dDZglmLZdgZijbf_jNWjgkqblZeDZglZgZb[he__
ihke_^h\Zl_evguf\ujZabl_e_ff_hgbafZbnbehkhnkdbfij_^l_q_c]_jfZgkdh]hfbeblZjbafZ
gZa\Zgb_h^ghcba_]hklZl_cHlDZglZdDjmiim\f
�@G_evayhljbpZlvaZkem]l_hkhnbbbhddmevlbafZ\ihklZgh\d_ijh[e_fuhlghr_gbyj_eb]bbd
ihagZgbx\ml\_j`^_gbb\Z`ghklbj_eb]bhagh]hihk\ys_gby^eyfm^jh]hagZgby^j_\ghklb
hldju\Z_lky\_ebdZyfm^jhklvZg_imklhlZbj_eb]bxgZqbgZxlbamqZlvj_eb]bhaghEh`vlml
gZqbgZ_lkylh]^Zdh]^ZaZj_eb]bx\u^Z_lkyfZ]bq_kdh_agZgb_
�@L_jfbgbeexabhgbafbkihevah\ZeG=Q_jgur_\kdbc kfG=Q_jgur_\kdbcKhq\o
lhfZoLFK\fAZl_fwlbfl_jfbghfNWjgoZjZdl_jbah\Zegh\h_\jhi_ckdbc
jZpbhgZebafbhkh[_gghg_hdZglbZgkl\h kf;NWjg;hjv[ZaZEh]hkK\f
�@;he__lhqghihabpbyR_eebg]ZoZjZdl_jbam_lkydZdiZg_gl_baf
�@Wnbjgh_l_ehlZdh_`_ijbjh^gh__kl_kl\_ggh_dZdnbabq_kdh_Qm^h`_\hkdj_k_gby
k\_joijbjh^ghbk\_jot_kl_kl\_ggh
�@:jbZgkl\hl_q_gb_\ojbklbZgkl\_gZa\Zggh_ihbf_gb_]hhkgh\Zl_eyZe_dkZg^jbckdh]h
k\ys_ggbdZ:jby mf\]\fJZpbhgZebklbq_kdblhedmyojbklbZgkdh_mq_gb_h^\hckl\_gghc
[h]hq_eh\_q_kdhc\fijbjh^_\lhjh]hebpZ[h`_kl\_gghcLjhbpuOjbklZ:jbcijbr_ed\u\h^m
hg__^bghkmsghklb;h]ZHlpZb;h]ZKugZBawlh]hkg_ba[_`ghklvx\ul_dZehhljbpZgb_
p_gljZevgh]h^h]fZlZojbklbZgkl\Zb^_b[h]h\hiehs_gby:jbZgkl\h[uehhkm`^_ghdZd_j_kv
gZGbd_ckdhfk_e_gkdhfkh[hj_ojbklbZgkdhcp_jd\b\]
�@Fhghnbablkl\hj_eb]bhaghiheblbq_kdh_mq_gb_hkgh\Zggh_dhgklZglbghihevkdbf
ZjobfZg^jblhf?\lbob_f ]\fhlebqb_hlhjlh^hdkZevghc^hdljbgu?\lbobcml\_j`^Zeqlh
ohlyOjbklhkjh`^_ghl^\moijbjh^ [h`_kl\_gghcbq_eh\_q_kdhc\fghh[eZ^Z_llhevdhh^ghc
[h`_kl\_gghc\lh\j_fydZdq_eh\_q_kdZyijbjh^Z\Ojbkl_g_kZfhklhyl_evgZ
�@Wlhij_djZkghh[hkgh\u\Z_lky\klZlvyodgKGLjm[_pdh]hHijbjh^_khagZgby
�@Hlh`^_kl\eyyp_jdh\vk^mrhcfbjZ;_j^y_\^_fhgkljbjm_lhq_gvk\h[h^gh_hlghr_gb_d
ojbklbZgkdhc^h]fZlbd_\jZfdZodhlhjhchlkmlkl\m_lmq_gb_h^mr_fbjZWlhihgylb_
oZjZdl_jgh^eyZglbqghcnbehkhnkdhcljZ^bpbb IeZlhgklhbdbg_hieZlhgbdb\fZlZd`_^ey
nbehkhnbbj_g_kkZgkghcbjhfZglbq_kdhcDZdhlf_lbeR_eebg]Zglbqgh_mq_gb_hfbjh\hc
^mr_k\h^behkvdb^__hj]Zgbamxs_]hgZqZeZnhjfbjmxs_]hfbj\kbkl_fm NCR_eebg]
Khq\olhfZoLFK\fjZ[hl_;jmghbebh[h`_kl\_gghfbijbjh^ghfgZqZe_
\_s_c;_k_^Zbfblbjmxs_cj_g_kkZgkguc^bZeh]R_eebg]hij_^_ebe^mrmfbjZdZd_^bgmxk
fZl_jb_cnhjfm\k_onhjf LZf`_K\f
�@wlhfykhagZl_evgh\ha\jZsZxkvdljZ^bpbyfDbjk_\kdh]hbOhfydh\Z
�@kh\j_f_gghcebl_jZlmj_[he__jZkijhkljZg_gZd\ZebnbdZpby:;_j]khgZ\dZq_kl\_
bglmblb\bklZ
�@Ijbjh^Zkhl\hj_ggZyl\hjysZy eZl\f
�@;_j^y_\bf__l\\b^mdgb]mBDZglZJ_eb]by\ij_^_eZolhevdhjZamfZ ]\f
�&#xw;&#xlh;&#xZi;&#xhe;&#xh];»&#xy;&#xau;&#xq_;&#xkl;&#xZ;&#xk; Z; Z;h;&#xkv;&#xby;&#xgb;&#x_;�@wlhcZiheh]bbyauq_kl\ZkdZaZehkv\ebygb_KF_j_`dh\kdh]hkdhlhjuf;_j^y_\qZklh
\klj_qZekyabfhc]]\IZjb`_:lfhkn_jZF_j_`dh\kdbo\kihfbgZehg
wlh\ebygb_;_j^y_\iheghklvxi_j_kfhlj_ek\hc\a]ey^gZyauq_kl\hj_g_kkZgk_gZqZeZ;;
\_dZ[uehkebrdhffgh]hyauq_kdh]hBwlhwe_f_glj_Zdpbhgguc\jZ`^_[guck\h[h^_b
ebqghklb LZf`_K\f
�@GZijhlb\hihklZ\e_gbbaZiZ^gh_\jhi_ckdh]hjZpbh\hklhqghojbklbZgkdhfmeh]hkm
ihkljhbek\hxdhgp_ipbxjmkkdhcnbehkhnbbNWjgKfklZlvxG_qlhhEh]hk_jmkkdhc
nbehkhnbbbgZmqghklb\dg;hjv[ZaZEh]hkZlZd`_Wjg=jb]hjbcKZ\\bqKdh\hjh^Z
@bagvbmq_gb_F
�@MdZ`m^eyijbf_jZgZImZgdZj_nbehkhnkdbkhagZl_evgh]hmq_gh]hdhlhjuchlklZb\Z_ll_hjbx
agZgby[ebadmxdijZ]fZlbafm
�@KdhjhkdhjhgZklZgml\j_f_gZdh]^ZgZmdZ\hkklZgh\bl\k\hboijZ\Zofgh]b_bklbguZeobfbb
Zkljheh]bbfZ]bbdh]^Zj_Z[beblbjh\Zgu[m^mlagZgbykj_^g_\_dh\vybhajh`^_gby
�@L_abkNWjgZ^_lZevghjZa\blucbf\dgb]_;hjv[ZaZEh]hk K\f
�@RdheZbg^_ev[Zg^lZbJbdd_jlZ LZdgZau\Z_fZy[Z^_gkdZyrdheZ bgZq_nj_c[mj]kdZy
rdheZ\fg_hdZglbZgkl\Zm^_ey\rZy[hevr__\gbfZgb_gZmdZfhdmevlmj_ihkjZ\g_gbxk
fZj[mj]kdhcrdhehc[hevr_h[jZs_gghcdijh[e_fZfqbklhc]ghk_heh]bbf_lh^heh]bb
gZmdbJ_^\fhrb[hqghmkfZljb\Z_l\ihagZgbbk\h[h^gh_ba[jZgb_bl_fwlbabjm_l]ghk_heh]bx
�@MEbiikZfu\klj_qZ_fm`_bghclbiwfibjbafZg_jZpbhgZebklbq_kdbcbg_
�ihablb\bklbq_kdbchgdZd[uijbagZ_lhiulkZfhc`bagbZg_lhevdhhiulagZgbyZ`_m
wfibjbhdjblbpbklZDhjg_ebmkZ_klvihiuldZ\uj\Zlvkybam^mreb\hcZlfhkn_ju
jZpbhgZebklbq_kdh]hwfibjbafZ
�@K\_^_gb_dg_e_ihklb eZl\f
�@GZdjblbd_djblbpbafZyih^jh[ghhklZgh\exkv\]eZ\_=ghk_heh]bq_kdZyijh[e_fZ
�@_jmxb[hg_e_ih eZl\f
�@DgKLjm[_pdhc\k\hbobklhjbq_kdbobl_hj_lbq_kdbojZ[hlZo[e_klys_ijhke_^bekm^v[m
b^_bEh]hkZ\nbehkhnbbghdkh`Ze_gbxg_^h\_ek\h_]h^_eZ^hdhgpZ KGLjm[_pdhcMq_gb_
hEh]hk_\_]hbklhjbbKi[J_^\f
�@;_j^y_\ke_^m_laZlhcbgl_jij_lZpb_c_\Zg]_evkdh]hjZkkdZaZh[bkdmr_gbyoOjbklZdhlhjZy
�ij_^klZ\e_gZhklh_\kdbf\jhfZg_;jZlvyDZjZfZah\u ihwfZB\ZgZDZjZfZah\Z_ebdbc
Bgd\bablhj\fOjbklhkhl\_j]Z_lqm^_kguckihkh[ml\_j`^_gby\_jugh\klj_qZ_llZdh_
�\hajZ`_gb_Bgd\bablhjZq_eh\_dbs_lg_klhevdh[h]Zkdhevdhqm^_k kfNFhklh_\kdbc
Ihegkh[jkhq\lblhfZoLEK\f
�@_\jhi_ckdhcnbehkhnbbjh^kl\_ggucEhiZlbgm\a]ey^gZijbqbgghklvbk\h[h^mjZa\b\Z_l
;_j]khg
�@Mq_gb_EFEhiZlbgZhijbqbgghklbhkh[_gghih^jh[ghjZa\blh\hflhf__]h
Iheh`bl_evguoaZ^Zqnbehkhnbb F\fKmsghklvwlh]hmq_gbydhgp_gljbjh\Zggh\ujZ`_gZ
:BH]g_\ufEhiZlbgiheZ]Z_lqlhghjfZevgufbhkgh\guflbihfijbqbgghklb\kms_f
y\ey_lkyk\h[h^Zb\kydZyg_h[oh^bfhklvbf__l\k\h[h^_k\h_hkgh\Zgb_wlhf\a]ey^_EF
koh^_gkagZf_gblufnjZgpmakdbfnbehkhnhf:;_j]khghf kf:BH]g_\E_\FboZceh\bq
EhiZlbgI]K\f
�@WlhmihfbgZgb_Khnbbg_hj]Zgbqgh^eynbehkhnbb;_j^y_\Zbk\b^_l_evkl\m_lebrvh_]h
khnbheh]bb ddhlhjhcihk\h_fmijbfudZebyqB\Zgh\:;_euc:;ehd\fm\b^_e
dhkfbq_kdh_ij_evs_gb_bhk\ys_gb_bklhjbq_kdhciehlb KZfhihagZgb_K\f
�@PblZlZbaklbohl\hj_gbyNBLxlq_\Z6LOHQWLXP
�@iheh`_gbbhklZgh\e_gbb;h]Z\l\hjq_kdhfZdl_kh^_j`blkyihkms_kl\m\kyijh]jZffZlhc
nbehkhnkdhcdhgp_ipbbdhlhjZy[m^_ljZa\_jgmlZ;_j^y_\uf\Kfuke_l\hjq_kl\Z
�@=ghk_heh]byDh]_gZJbdd_jlZbli_klvh^ghbaf_lZnbabq_kdbogZijZ\e_gbcG_h[oh^bfh
ijbgpbibZevghhl^_eblveh]bdmf_lh^heh]bxgZmdhl\k_owlbo]ghk_heh]bq_kdboZ\Zglxj
GZmqgZyeh]bdZ^he`gZ[ulvk\h[h^gZhlf_lZnbabq_kdbo]ghk_heh]bc
�@Y_kfvimlvbbklbgZb`bagvBg
�@GHEhkkdbcH[hkgh\Zgb_bglmblb\bafZKi[
�@Ih^fh^_jgbafhfybf_x]eZ\gufh[jZahf\\b^mgh\_crb_nhjfudjblbpbafZbihablb\bafZ
�@Bagh\_crbog_f_pdbonbehkhnh\mEhkkdh]h_klvg_dhlhjh_jh^kl\hkNhevd_evlhfhkljhmfgh
djblbdmxsbfDZglZbmf_j_gghaZsbsZxsbfj_Zebafbbglmblb\bafZlZd`_hlqZklbkEbiikhf
�Fh`ghgZclb_s_lhqdbkhijbdhkgh\_gbyk`_fkhfbk;_j]khghf
�@Dwlhfmiheh`_gbxihk\h_fmih^oh^ylkh\j_f_ggu_ijZ]fZlbklughnhjfmebjmxl_]hhq_gv
g_kh\_jr_gghbg_m^h\e_l\hjbl_evgh
�@PblZlZbaI_kgbFbgvhgu bajhfZgZ=_l_Mq_gbq_kdb_]h^ubev]_evfZF_ckl_jZ\f\
i_j_\h^_E:F_y
��@PblZlZbaklbohl\hj_gbyFXE_jfhglh\ZZjuL_j_dZ
�@M`_ihke_gZi_qZlZgbyfh_]hwlx^ZHijhbkoh`^_gbbaeZbkfuke_bklhjbbyihagZdhfbekyk
bgl_j_kghcdgb]hc:Dh`_\gbdh\ZhGNN_^hjh\_aZf_qZl_evghfq_eh\_d_bfukebl_e_Y
[ueihjZ`_gkoh^kl\hfg_dhlhjuofhboj_eb]bhaghnbehkhnkdbofhlb\h\kj_eb]bhagh
nbehkhnkdbfbfhlb\ZfbN_^hjh\ZLZdh\ij_`^_\k_]hfhlb\hlghr_gbydij_^dZfdhlq_kl\m
khagZgb_g_h[oh^bfhklbjZ[hlZlv^eyij_^dh\b^ey\hkklZgh\e_gbybo`bagbg_f_g__q_f^ey
ihlhfdh\
�@L_h^bp__cgZau\Z_lkyijh[e_fZhijZ\^Zgby;h]ZghkZfhwlhkeh\hkhq_lZgb_\uau\Z_l
\hajZ`_gb_kmsghklbg_;h]hijZ\^u\Z_lky\l_h^bp__ZfbjhijZ\^u\Z_lky;h]hfkfbjhf
ijbfbjy_lkygZr_khagZgb_
�@LZdh\u\;,;\R_eebg]eKheh\v_\bhkh[_gghNj;ZZ^_j
�@G_wfZgbjmxlZl\hjylkyB^_ywfZgZpbbijhlb\hiheh`gZb^__l\hjq_kl\ZMq_gb_h[wfZgZpbb
hljbpZ_lbebphL\hjpZbebphl\hjbfuohljbpZ_lk\h[h^mbkZfhklhyl_evghklvl\hj_gby
�@FZgbo_ckl\hj_eb]bhaghnbehkhnkdh_mq_gb_kha^Zl_e_fdhlhjh]hy\ey_lky\uoh^_pba
F_khihlZfbbKmjZbd ]]\fihemqb\rbcihq_lgh_bfyFZgb ^momf\fKh]eZkgh_]h
mq_gbx[ulb_h[jZamxl^\ZkZfhklhyl_evguobijhlb\h[hjkl\mxsbogZqZeZ^h[jh_baeh_ k\_lb
lvfZ\fWlhl^mZebafkhklZ\ey_lgZb[he__oZjZdl_jgmxq_jlmfZgbo_ckl\ZjZkkfZljb\Zxs_]h
ij_^uklhjbxfbjZdZd[hjv[mk\_lehcbl_fghcb_jZjobckha^Zxsbokhhl\_lkl\_ggh
i_j\hq_eh\_dZbebg_[_kgh]h:^ZfZbkZlZgmKZffbjjZkkfZljb\Z_lkydZdkf_r_gb_k\_lZ
blvfu[hjv[Zf_`^mdhlhjufb^he`gZijb\_klbdhdhgqZl_evghfmjZa^_e_gbxk\_lehcbl_fghc
b_jZjobc
�@Ihgylb_iheh`bl_evgh_\k__^bgkl\hijbf_gyehkvR_eebg]hf^eyoZjZdl_jbklbdb:[khexlZ
_]hijbjZkdjulbbb^_b;h]hq_eh\_q_kl\ZGZb[he__[ebadZfg_[ueZb^_y;h]hq_eh\_q_kl\Z
ijbagZ\Ze;_j^y_\dhlhjmxijh^he`ZxkqblZlvhkgh\ghcb^__cjmkkdhcj_eb]bhaghcfukebGh
kheh\v_\p_fygbdh]^Zg_[ue KZfhihagZgb_K\f
�@Keh\h[ulb_ya^_kv\k_\j_fymihlj_[eyxg_\h[s_fbhl\e_q_gghfkfuke_Z\
f_lZnbabq_kdhfkfuke_bklbgghkms_]hAZf_qZl_evgucZgZebab^_b[ulby^Zgjmkkdbfnbehkhnhf
Dhaeh\uf
�@MeKheh\v_\Z_klvhkljhmfgh_mq_gb_hjZaebqbbf_`^m[ulb_fdZdkhklhygb_fdhlhjh_
=_]_evij_\jZlbe\hl\e_q_ggmxb^_xbkmsbfdZddhgdj_lguf`b\ufghkbl_e_f[ulby
km[kljZlhfkms_kl\hf Kljh]h]h\hjyjZaebq_gb_f_`^mkmsbfb[ulb_fgZq_fgZklZb\Z_lb
Kheh\v_\ijbgZ^e_`blR_eebg]m kf:=meu]ZeKheh\v_\bR_eebg]Bklhjbdh
nbehkhnkdbc_`_]h^gbd\nFK\fJ_^\fB^_ykms_]h_klvhkgh\gZyb^_yjmkkdhc
nbehkhnbbGh^eyfhbop_e_cfh`ghhi_jbjh\Zlvkhkeh\hf[ulb_
�@:[khexlgh_bhlghkbl_evgh_ihlhfmg_fh]mlfukeblvkykhhlghkbl_evgufb\h^ghciehkdhklb
qlhwlbf:[khexlgh_[ueh[uij_\jZs_gh\hlghkbl_evgh_H^ghhlghkbl_evgh_ij_^iheZ]Z_l
^jm]h_hlghkbl_evgh_wlhj_Zevgh_khhlghr_gb_Eh]bq_kdZy`_b]jZffZlbq_kdZy
ijhlb\hiheh`ghklvf_`^mZ[khexlgufbhlghkbl_evgufgbdZdh]hj_Zevgh]hkhhlghr_gbyaZkh[hx
g_kdju\Z_l
�@Mqbl_eyp_jd\b\b^_eb\ae_g_[ulb_LZdh\[ue\a]ey^[e:\]mklbgZk\=jb]hjbyGbkkdh]hb
^j
�@;ebahklv;_j^y_\Zdnbehkhnbbh[s_]h^_eZGNN_^hjh\ZgZb[he__hq_\b^gZbf_ggh\
ml\_j`^_gbbb^_baZ\h_\Zgby\hkdj_k_gby
�@WlbfyebrvhljbpZxj_eb]bhaguc^mZebafdhlhjucjZaju\Z_lfbjgZ^h[juc^mobaemx
iehlvF_lZnbabdZg_ba[_`gh\_^_ldkibjblmZebklbq_kdhfmfhgbafmdhlhjucml\_j`^Z_l\
ijbjh^_k\yav^moZbfZl_jbbh^mohl\hj_gghklvfZl_jbb;ulb_khklhblba^moh\guokms_kl\b
fZl_jby_klvebrvhij_^_e_ggh_khhlghr_gb_wlbokms_kl\bbohij_^_e_ggh_khklhygb_
��@Z`__keb^jm]b_ieZg_lubgZk_e_gulhaZq_eh\_q_kl\hfhklZ_lkyp_gljZevgh_agZq_gb_
J_eb]bhagh_khagZgb_ih[_`^Z_l^Z\ysmx[_kdhg_qghklva\_a^gh]hg_[Zbghc[_kdhg_qghklvx
jZkdju\Zxs_cky\[h`_kl\_gguok\yayoq_eh\_dZ
�@Bg,,
�@Wdd_jl[uefbklbdhfh]jhfghckbeughhg[ueiZgl_bklij_\jZlbeojbklbZgkl\h\j_eb]bx
hl\e_q_gghc^moh\ghklbby\bekyfbklbq_kdbfbklhdhfijhl_klZglbafZ
�@Km^v[Z_\j_ckdh]hgZjh^Zg_h[tykgbfZihablb\bklbq_kdbby\ghmdZam_lgZijh\b^_gpbZevguc
ieZgbklhjbbBaZ]Z^dZwlhclZbgkl\_gghckm^v[ug_fh`_l[ulvjZaj_r_gZbgZq_dZdj_eb]bhagh
?\j_ckl\hgbdh]^Zg_Zkkbfbebjm_lkybgbdh]^Zg_gZc^_llh]ha_fgh]hpZjkl\ZhdhlhjhflZd
kljZklghf_qlZ_l
�@Bk,
�@WlZnjZaZ[ueZkdZaZgZJhaZgh\uf\^hdeZ^_HkeZ^qZcr_fBbkmk_b]hjvdboieh^ZofbjZ
ijhqblZgghf\]gZh^ghfbaaZk_^Zgbcj_eb]bhaghnbehkhnkdh]hh[s_kl\Zb\dexq_gghf
aZl_f\_]hdgb]mL_fgucebdF_lZnbabdZojbklbZgkl\Z KI[K\fdZq_kl\_
ihe_fbq_kdh]hhl\_lZJhaZgh\m;_j^y_\gZibkZeklZlvxOjbklhkbfbj kfJmkkdZyfukev
�@Kj_^g_\_dh\Zynbehkhnbyg_bkq_jiu\ZeZkvkoheZklbdhcLZdgZijbf_j!]_gbZevgucBhZgg
KdhllWjb]_gZfgh]h_ij_^\hkoblbe\nbehkhnbbR_eebg]Zb=_]_ey
�@JbfkdZybfi_jby eZl\f
�@Wlbfgbkdhevdhg_hljbpZ_lkyiZiZdZdi_j\_gkl\mxsbc_ibkdhik_e_gkdhcP_jd\b
�@=_jfZgkdZyfbklbdZb_klvlhqlh[ueh\_ebdh]hb\_qgh]h\ijhl_klZglbaf_
�@Hldj
�@ObebZafojbklbZgkdbcke_^m_lj_rbl_evghhlebqZlvhlobebZafZ_\j_ckdh]hdhlhjuc
\hkdj_kZ_l\khpbZebaf_
�@GN_^hjh\kdZaZe[uhl_q_kl\Zkkugh\kl\hf
�@Fbklbq_kdh_k_dlZglkl\h\k_o\j_f_gh[udgh\_ggh\uoh^blbabklhjbbhldZau\Z_lkyg_klb
[j_fybklhjbbhlk_dZ_lk_[yhlfbjh\h]h_^bgkl\Zk_dlZglkl\_\k_]^Zqm\kl\m_lky
ijh\bgpbZebaf
�@Jbdd_jlml\_j`^Z_lbg^b\b^mZebabjmxsbcf_lh^^eybklhjbq_kdbogZmd\ijhlb\hiheh`ghklv
]_g_jZebabjmxs_fmf_lh^m_kl_kl\_gguogZmd
�@Ihbklbg_]_gbZevgh_j_r_gb_ijh[e_fuZ^Z[ueh^ZghK\_^_g[hj]hf
�@A^_kvklZ\blkyijh[e_fZk\h[h^ubagmljbA^_kvbgl_j_km_lf_gyebrv\hijhkhlhfq_f^he`gZ
[ulvk\h[h^Z^eyl_odhlhju_qm\kl\mxlk_[y\gmljbOjbklh\hcP_jd\b
�@Bg
�@Dhj
�@Ijhlb\hj_qb_\hij_^_e_gbb eZl\f
�@Ijb[ebabl_evgZypblZlZbaihkeZgbyZiIZ\eZ]^_kdZaZghB[hgZqZevgbd_klv;h`bckem]Z
l_[_gZ^h[jh?keb`_^_eZ_rvaeh[hckyb[hhgg_gZijZkghghkblf_q Jbf\f
�@dZq_kl\_ijbeh`_gbydNbehkhnbbk\h[h^u;_j^y_\ihf_klbehim[ebdh\Zggmx\bxevkdhf
ghf_j_`mjgZeZJmkkdZyfukevaZ]klZlvxMlhgq_ggZyNb\Zb^Z j_eb]bhagZy^jZfZ
�xjlZev=xbkfZgkZ\fAZ]heh\hdklZlvbihk\ys_gghch^ghfmbadjmig_crboij_^klZ\bl_e_c
aZiZ^gh_\jhi_ckdh]hkbf\hebafZlZd`_kbf\hebq_gHgij_^klZ\ey_lkh[hcdhglZfbgZpbx
g_kdhevdbodmevlmjghbklhjbq_kdbob]_h]jZnbq_kdbokfukeh\H[u]ju\ZylhlnZdlqlhbfy
Nb\uijbgZ^e_`bl^\mfjZaebqguf]hjh^Zf;_j^y_\m`_\gZa\ZgbbklZlvbaZ^Z_lh[jZa
jZahj\ZgghklbjZa^\h_gghklb^jZfu^moh\gh]hfbjZ=xbkfZgkZ
�j_\g_]j_q_kdbc]hjh^Nb\uy\ey\rbckyp_gljhf;_hlbckdh]hkhxaZ]hjh^h\\9,,9\\^h
gwba[jZg;_j^y_\ufdZdkbf\hemlhgq_gghjhkdhrghckdehgyxs_ckydmiZ^dmZglbqghc
�yauq_kdhcdmevlmjuj_\g__]bi_lkdZyklhebpZNb\ug_dh]^Zp\_lmsbcp_gljp\_lms_c
pb\bebaZpbbbojbklbZgkdmxwihomij_\jZlbeky\f_klhfhgZr_kdh]hhlr_evgbq_kl\Zb
imkluggh`bl_evkl\Zkhq_lZgbbwlbodjZcghkl_cmlhgq_gghqm\kl\_gghcmiZ^hqghklbb
fbjh[hjq_kl\ZbaZdexqZ_lkykh]eZkgh;_j^y_\m^jZfZlbq_kdZyb^Z`_ljZ]bq_kdZy
Nb\Zb^Z=xbkfZgkZ
�@KfB\Zgh\Iha\_a^Zfk
�@$UHERXUVGZbagZgdm
�@/DEDV;_a^gZ
�@Q_eh\_dih`_jl\h\Z\rbck\h_bfms_kl\hfhgZklujxb`b\msbc\g_f
ij_^r_kl\mxsbo;Zj[_^Hj_\beb
�@J_fb^_=mjfhg \fnjZgpmakdbcihwlbibkZl_evij_^klZ\bl_evkbf\hebafZ
�@JhfZg;ZevaZdZK_jZnblZ
�@D;ZevaZdm\_ebqZcr_fmibkZl_exNjZgpbb;,;\_s_\_jgmlkybhp_gyl_]h]em[`_
�@Q_jgZyf_kkZbebeblmj]byKZlZgudhlhjmxkem`Zlkh]eZkghiha^g_kj_^g_\_dh\uf
ij_^klZ\e_gbyfkhojZgb\rbfky\kj_^_\_jmxsbodZlhebdh\\iehlv^h;;\ijh^Z\rb_^mrm
^vy\hemKh\_jrZ_fZyghqvx\dZlhebq_kdhfojZf_lZdZyf_kkZij_^klZ\eyeZkh[hc[h]homevkl\hb
gZ^jm]Zl_evkl\hgZ^kZfbfjblmZehfZlZd`_hkd\_jg_gb_\k_oij_^f_lh\ojbklbZgkdh]hdmevlZ
�@(QURXWHimlb
�@/H&DWKpGUDOHKh[hj6DLQWH/\GZLQHGH6FKLHGDPK\ylZyEb^\bgZbaKob^ZfZ
�@3DJHVFDWKROLTXHVDZlhebq_kdb_kljZgbpu
�@;meZg`bafh[s_kl\_ggh_^\b`_gb_\hNjZgpbb\dhgp_o]];,;\\u^\bgm\r__
lj_[h\Zgb_\h_ggh]hj_\ZgrZaZihjZ`_gb_NjZgpbb\\hcg_ijhlb\Ijmkkbb\]]Z
lZd`_jhkimkdZiZjeZf_glZbi_j_kfhljZj_kim[ebdZgkdhcdhgklblmpbb]IhemqbehgZa\Zgb_
ihbf_gbk\h_]heb^_jZ]_g_jZeZ@;meZg`_ ]]\f
�@;h`_kl\_ggucIZjZde_l\i_j_\h^_k]j_q_kdh]hMl_rbl_ev?\Zg]_ebbhlBhZggZhg_f
�kdZaZghlZdBYmfhexHlpZb^Zkl\Zf^jm]h]hMl_rbl_ey^Zij_[m^_lk\Zfb\h\_dmoZ
BklbguDhlhjh]hfbjg_fh`_lijbgylvihlhfmqlhg_\b^bl?]hbg_agZ_l?]hZ\uagZ_l_?]h
b[hHgk\Zfbij_[u\Z_lb\\Zk[m^_l kflZd`_\f
�@hj^_g_bhZggblh\ ]hkiblZev_jh\\fhkh[ufihqblZgb_fihevah\ZekyZihklheBhZgg
�i_j_^Z\rbckeh\ZOjbklZhijbr_kl\bb\[m^ms_fMl_rbl_eybmoZBklbguHg[m^_l
k\b^_l_evkl\h\ZlvhFg_ Bg\fHlkx^ZbhZggblu^_eZeb\u\h^hg_aZ\_jr_gghklb
[h`_kl\_ggh]hhldjh\_gbybg_h[oh^bfhklblj_lv_]hhldjh\_gby aZ\_lu\fdhlhjh_y\blky
aZ\_jrZxsbf^hiheg_gb_fihhlghr_gbxd_lohfmbGh\hfmAZ\_lZf
�@IhljykZxsbch[jZaBhZobfZbaNehjb^uohjhrhgZjbkh\Zg\dgb]_@_[ZjZFbklbq_kdZy
BlZeby *HEKDUW(PLOH/\n,WDOLHP\VWLTXHKLVWRLUHGHODUHQDLVVDQFHUHOLJLHXVHDXPR\HQDJH3DULV
J_^\f
�@LjZiibklufhgZr_kdbchj^_ghkgh\Zgguc\]^_JZgk_Z[[Zlhfpbkl_jpbZgkdh]h
fhgZklujyEZLjZiiihemqb\r_]hgZa\Zgb_hlmadh]h\oh^Z\f_klgmx^hebgm OD7UDSSH\fMklZ\
hj^_gZhjb_glbjh\ZggZ\ha\jZldljZ^bpbyf\hklhqghojbklbZgkdh]hZkd_lbafZ
�@/H&DWKpGUDOH\klZ\e_ghp_ggh_bkke_^h\Zgb_hdZjlbg_njZ;_Zlh:g`_ebdh/H
�FRXURQQPHQWGHOD9,qUJH M\_gqZgb__\u nj\fJ_^\f
��@ey^_fhgkljZpbbk\h_]hl_abkZh^\hckl\_gghciZkkb\ghZdlb\ghcijbjh^_dZlhebpbafZ
;_j^y_\ba[bjZ_lgZb[he__yjdboij_^klZ\bl_e_ckj_^g_\_dh\hcj_eb]bhaghklbK\L_j_aZ 
\fbkiZgkdZyibkZl_evgbpZfhgZobgyGZjy^mkhk\BZdh\hfkqblZ_lkyihdjh\bl_evgbp_c
BkiZgbbIjb`bagbij_ke_^h\ZeZkvbgd\babpb_c\]ijbqbke_gZdebdmk\yluodZlhebq_kdhc
p_jd\bKbf\hebabjm_liZkkb\ghihdhjgmxklhjhgmdZlhebq_kl\ZIZiZ=jb]hjbc9,,beb
=bev^_[jZg^ \fba\_klguck\h_c[hjv[hck]_jfZgkdbfbdhjheyfbdmevfbgZpb_c
dhlhjhcklZehihdZygb_=_gjboZ,9\DZghkkdhfaZfd_\]gZ]ey^gucijbf_joZjZdl_jgh]h
^eykj_^g_\_dh\hcjbfkdhdZlhebq_kdhcp_jd\bklj_fe_gbydfbjh\hfm]hkih^kl\m
\_jmxsboj_Zevgh\hkijhba\h^ys__\fijbqZs_gb_dOjbklm\Zdl_mihlj_[e_gbyjblmZevgh
hk\ys_ggh]h\bgZ kbf\hedjh\b=hkih^g_c\fboe_[Z kbf\hel_eZ\fijZ\hkeZ\ghcljZ^bpbbh[Z
\b^ZijbqZklby^hklmigu\k_f\_jmxsbfqe_gZfp_jd\bljZ^bpbbdZlhebq_kdhcfbjyg_
ijbqZsZxlkyebrvl_ehf=hkih^gbfZ^moh\_gkl\hbdjh\vxbl_ehf
�@;_j^y_\bf__l\\b^m^\Zh[klhyl_evkl\Zhi_j\uo\ijZdlbd_jbfkdhdZlhebq_kdhcp_jd\b
keh`beZkvmklhcqb\ZyljZ^bpbybkihevah\Zgby;b[ebbgZeZlbgkdhfyaud_hkgh\ZggZygZ
ijbagZgbb\dZq_kl\_k\ys_gguoebrvlj_oyaudh\_\j_ckdh]h]j_q_kdh]hbeZlbgkdh]h
Hlkmlkl\b_;b[ebbgZgZjh^guoyaudZo^_eZeh\_kvfZljm^gh^hklmigufb^ey[hevrbgkl\Z
aZiZ^gh_\jhi_cp_\fbjygl_dkluK\ys_ggh]hIbkZgbyh\lhjuo\;,,,\\k\yabkj_adhc
Zdlb\baZpb_c_j_lbq_kdbo^\b`_gbc Zev[b]hcpu\Zev^_gkudZlZjub^j\fmqZklgbdbdhlhjuo
hkgh\u\Zebk\hbijh]jZffugZg_hjlh^hdkZevguolhedh\Zgbyo\_lohbgh\haZ\_lguol_dklh\
dZlhebq_kdZyb_jZjoby\\_eZaZij_l^eyfbjyggZkZfhklhyl_evgh_ql_gb_blhedh\Zgb_;b[ebb
�@Bf_x\\b^mbkdexqbl_evgh\gmlj_ggxxZdlb\ghklvZg_\g_rg_bklhjbq_kdmx
�@K\K_jZnbfKZjh\kdbc \fb_jhfhgZoKZjh\kdhcimklugbh^bgba
Z\lhjbl_lg_crboij_^klZ\bl_e_cjmkkdh]hijZ\hkeZ\gh]hklZjq_kl\ZfbjmIjhohjFhrgbg
\uoh^_pbaklZjbggh]hdmjkdh]hdmi_q_kdh]hjh^Z
�@aZiZ^ghcebl_jZlmj_\ihke_^g__\j_fyhq_gvih\ukbekybgl_j_kddZlhebq_kdhcfbklbd_
MdZ`mgZdgb]m'HODFURL[(WXGHVG\nKLVWRULHHWGHSV\FKRORJLHGXP\VWLFLVPHgZibkZggmxkgZmqghc
lhqdbaj_gbybgZdgb]m3DFKHX3V\FRORJLHGHVP\VWLTXHVFKUpWLHQVgZibkZggmxkdZlhebq_kdhc
��lhqdbaj_gbyIjhkeZ\e_ggZydgb]Z`_fkZHj_eb]bhaghfhiul_ M`_fkFgh]hh[jZab_
j_eb]bhagh]hhiulZFJ_^\flh`_k\b^_l_evkl\m_lhih\ur_gbbbgl_j_kZdfbklbd_
�@Eh`vd\b_lbafZ D\b_lbaf hleZlTXLHWXVkihdhcguc[_afyl_`guc\f\hagbdr__\;9,,,\
gZijZ\e_gb_\dZlhebpbaf_ih^q_jdb\Zxs__g_h[oh^bfhklvZ[khexlghihdhjgh]hb[_kkljZklgh]h
ih^qbg_gbyq_eh\_dZ[h`_kl\_gghc\he_J_^\fbah[ebqZ_lihbklbg_m^b\bl_evgucfbklbd
Jxk[jhdKf5XVEURFNO\n$GPLUDEOHWUDGXLWSDU(+HOORk
�@k_qlh[uehagZqbl_evgh]hb]em[hdh]h\hnjZgpmakdhcebl_jZlmj_\lhjhciheh\bgu;,;\
k\yaZghkdZlhebq_kl\hf
�@:glbqgZydmevlmjZijhbkoh`^_gbydmevlh\h]hj_eb]bhaghyauq_kdh]hkZdjZf_glZevgh]h
WlZyauq_kdbj_eb]bhagZyiehlvdmevlmju\hreZ\dZlhebq_kl\hKbf\hebdZdZlhebq_kdhcdmevlmju
k\yaZgZ]em[hdhkkbf\hebdhcdmevlmjuyauq_kdhcGhkbf\hebdZdmevlmju\k_]^Zbf__lbklhdbbeb
j_eb]bhaghyauq_kdb_bebj_eb]bhaghojbklbZgkdb_JZpbhgZebklbq_kdh_ijhk\_s_gb_
Zglbkbf\hebqghbZglbdmevlmjgh
�@_ebdZy]_jfZgkdZydmevlmjZ^_lbs_ijhl_klZglkdhcfbklbdbZg_ijhl_klZglkdh]h
jZpbhgZebafZ:lZdb_y\e_gby]_jfZgkdhcdmevlmjudZd=_l_bGh\ZebkNj;ZZ^_jbR_eebg]
Rhi_g]ZmwjbJZ]g_j\hh[s_kijhl_klZglbafhfbf_xlfZehh[s_]h
�@QZrZk\=jZZeyh^bgbakbf\heh\aZiZ^gh_\jhi_ckdhckj_^g_\_dh\hcdmevlmju
ihemqb\rbci_j\mxebl_jZlmjgmxh[jZ[hldm\g_aZ\_jr_gghfjhfZg_Dj_lv_gZ^_LjmZ ;,,,\\f
I_jk_\ZevbebIh\_klvh=jZZe_wlhfjhfZg_k\ylugyojZgysZyky\ljm^gh^hklmighfaZfd_
=jZZevhlh`^_kl\e_gZkh^gbfba\Z`g_crboZljb[mlh\lZbgkl\Z?\oZjbklbbqZr_c^ey
ijbqZs_gbydjh\vx=hkih^g_ciha^g_crboi_j_^_edZoih^jZ`Zgbyobijh^he`_gbyowlhc
eb[hdZdZeobfbq_kdbcnbehkhnkdbcdZf_gveb[hdZdlZebkfZgd_evlkdhcfbnheh]bbGZijbf_j
\jhfZg_hevnjZfZnhgWr_g[ZoZIZjpbnZeu aZdhgq_ghdheh]\f=jZZevbah[jZ`_gm`_
dZd\her_[gucdZf_gv
Click
https://vk.com/intellegenceperson

Приложенные файлы

  • pdf 9465003
    Размер файла: 689 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий