Тест физика каз 3 денгей


Уровен 3
1-сұрақ
V2 Нүктелiкзарядқаәсерететінмынакүшненібілдіреді?

0 Оңжақтағыбіріншімүше -нүктелікзарядқамагнитөрісітарапынанәсерететінкүштердібілдіреді.
1 Оңжақтағыбіріншімүше -нүктелікзарядқаэлектрөрісітарапынанәсерететінкүштердібілдіреді.
1 екіншімүшенүктелікзарядқамагнитөрісітарапынанәсерететінкүштердібілдіреді.
0 Оңжақтағыбіріншімүше -нүктелікзарядқамагнитөрісітарапынанәсерететін, алекіншімүшенүктелікзарядқаэлектрөрісітарапынанәсерететінкүштердібілдіреді.
1 Оңжақтағыбіріншімүше -нүктелікзарядқаэлектрөрісітарапынанәсерететін, алекіншімүшенүктелікзарядқамагнитөрісітарапынанәсерететінкүштердібілдіреді.
2-сұрақ
V2 Шексiз соленоидтың индуктивтілігі мыналарға шамаға тәуелсіз
1 Соленоидтыңұзындығына
1 электр өтімділікке
0 көлеміне
0 диаметіріне
1 электр тұрақтысына
3-сұрақ
V2 Егер тізбек тізбектей жалғанса 1 1 0 1 0 4-сұрақ
V2 Тұтас біртекті радиустары бірдей цилиндр мен шар биіктіктері бірдей көлбеу жазықтықтан тайғанақтамай домалап келеді. Қай дене көлбеу жазықтықтың табанына бірінші жетеді?
1 шар;
0 жауап денелердің инерция моментеріне байланысты;
1 көлемінмына формула бойынша анықтайтын фигура: ;
0 бетінің ауданын  мына формула бойынша анықтайтын фигура: S=4πR2;
1 көлемін мына формула бойынша анықтайтын фигура: .
5-сұрақ
V2 Электр өрісінің суперпозиция принцпі
1
1
0
1
0
6-сұрақ
V2 Электр өрісінің кернеулігі
1
1
0
0
1
7-сұрақ
V2 Кулон заңы
0
1
1
0
1
8-сұрақ
V2 Тоқ тығыздығы
1
1
0
0
1
9-сұрақ
V2 Тоқ күші
0
1
1
1
0
10-сұрақ
V2 Электр зарядының сақталу заңы
0
1
0
1
1
11-сұрақ
V2 Лазер сәулесі - бұл
0 Жылулық сәуле
1 Еріксіз шығарылған сәуле
0 Спонтандық сәуле
1 Индукциаланған сәуле
1 Когерентті сәуле
12-сұрақ
V2 Гейзенбергтің анықталмағандықтар қатынасы
1 Бөлшектің импульсы мен координатта бір мезетте нақты мәндерге ие бола алмайтвндвғын көрсетеді
0 Координаттар мен импульсарды бір мезеттік өлшегенде дәлдіктің төменгі шегін алу мүмкін болатындығына нұсқайды
1 Бөлшектің корпускулалық та, толқындық та, қасиеттерінің болатындығының математикалық өрнегі болып табылады
1 Координаттар мен импультарды бір мезеттік өлшеулерде дәлдіктің ең жоғарғы шегін алуға қол жетуі мүмкін болатындығына нұсқайды
0 Өлшеу және өлшеу құралдарының қателігімен байланысты
13-сұрақ
V2 Сызықтық гармоникалық осциллятордың:
0 Ең кіші энергиясы нөлге тең болады
1 Меншікті энергия мәндері E= +12ℏ (=0,1,….)1 Бір-бірінен бірдей қашықтықта орналасқан энергия деңгейлері болады
0 ∆=±1, ±2,… сұрыптау ережелеріне бағынады
1 Мүмкін болатын E0 =12ℏэнергиясы ең кіші
14-сұрақ
V2 Бірөлшемді терең потенциалдық шұңқырдағы бөлшектің
1 Потенциалдық энергиясы жоқ
1 Квантталған энергия мәндеріне ғана ие бола алады
0 Тыныштық күйде нөлге тең ең кіші энергиясы болады
1 Негізі күйде нөлге тең емес ең кіші энергиясы болады
0 Үздіксіз спектрлік мәндері бар энергияға ие бола алады
15-сұрақ
V2 Шредингердің стационарлық теңдеуі
1
0
0
1 Шешімдері, қайсібір, энергияның меншікті мәндері деп аталатын, мәндері жағдайында болады
1 Энергияның меншікті мәндері Бор ұсынған атом моделіндегі энергия деңгейлерімен дәл келеді
16-сұрақ
V2 Еркiн айналатын гироскоптыңөсi горизонталь орналасқан. Инерция моментiJ=0,02 гироскоп бұрыштық жылдамдықпен айналып тұр. Тiреу нүктесiнен L=10смқашықтықта гироскоп өсiне тiк төмен бағытталған F=10H күш әсер етедi. Гироскоптың прецессиялық жылдамдығы неге тең?
1 0,5 рад/с;
0 1•1рад-1•с-1;
0 2 рад/с
1 0,5 рад•с-1;
1
17-сұрақ
V2 Белгiлi бұрыштық жылдамдықпен айналып тұрған гироскоптың еркiн айналу өсi горизонталь орналасқан. Импульс моментiнің өсімшесі солдан оңға қарай бағытталған. Гироскоптыңөсiнiң оң жақ шетiне тiк жоғары бағытталған күш әсер етедi. Гироскоптың айналу өсiнiң оң жақұшы күш әсерiмен қалай қарай қозғала бастайды? Жоғарыдан қарағанда?
0 төмен қарай қозғала бастайды;
1 горизонталь сағат стрелкасы бағыты мен қозғала бастайды;
0 горизонталь сағат стрелкасының бағытына қарама-қарсы қозғала бастайды
1 бағытымен горизонталь жазықтықта айналады;
1 бағытымен вертикаль өстің маңайында айналады.
18-сұрақ
V2 Электромагниттік тербелістердің периоды
1
0
0
1
1
19-сұрақ
V2 Тізбектегі ЭҚК-нің шығаратын толық қуаты?
1
1
0
1
0
20-сұрақ
V2 Толқындық функцияға қойылатын математикалық талаптарға сәйкес, ол
1 Өзінің бірінші туындысымен бірге шектелген болуы тиіс
0 Дискретті мәндер қабылдауы тиіс
1 Бір мәнді болуы тиіс
1 Үздікіз бір мәнді болуы тиіс
0 Шектелмеген бір мәнді болу тиіс
21-сұрақ
V2 Түзу сызықты қозғалыс кезiнде денеге заңдылықпен өзгеретiн күш әсер етедi. Осы дененiң орын ауыстыруы х нөлден S-ке дейiн өзгергенде күштiң жұмысы неге тең?
1
0
0
1
1
22-сұрақ
V2 Әр мезетте траекториясына жанама бағытталған күш пен массасы m шананы ақырын қозғап мұз төбенің басына шығарған. Төбенің биіктігі Н, горизонталь орын ауыстыру S, үйкеліс күші нөлге тең. Барлық сырттан шанаға әсер ететін күштердің және олардың толық жұмысы неге тең?
0 mgS=Aт;
1 Aт= 0.
1
0 mа ≠ 0;
1 F+N+mg=0
23-сұрақ
V2 Әр мезетте траекторияға жанама бағытталған күш әсерімен массасы m шананы ақырын қозғап биіктігі Н мұз төбеге шығарған. Горизонтал орын ауыстыру S, үйкеліс күші нөлге тең. Ауырлық күші қандай жұмыс жасады?
0 mgH;
1 -mgH;
0 mgH2;
1 A = - (En2 – En1), En1=0;
1 A=- En2.
24-сұрақ
V2 Әр мезетте траекторияға жанама бағытталған күшәсерiмен массасыmшананы ақырын қозғап биiктiгi Н мұз төбеге шығарған. Горизонтал орын ауыстыру S. Кедергi күшi жоқ. күшқандай жұмыс жасайды?
0 FS
1 mgH
0 2mgH.
1 A = - [-(En2 – En1)];
1 A = -( En1–En2).
25-сұрақ
V2 Скин-эфект кезінде ...
0 Ток тығыздығы ось бойында көбейіп, өткiзгiштiң бет жағында кемиді.
1 Ток тығыздығы ось бойында кемiп, өткiзгiштiң бет жағында көбейедi.
1 Ток тығыздығы ось бойында кемиді.
0 Ток тығыздығы өткiзгiштiң бет жағында кемиді.
1 Ток тығыздығы өткiзгiштiң бет жағында көбейедi.
26-сұрақ
V2 Тығыздығы дене тығыздығы сұйық бетiнде қалқып жүр. Дененiң көлемiнiңқанша бөлiгi сұйыққа батырылған.
1 ;
0 ;
1
0
1
27-сұрақ
V2 Массасы m теннис добы жылдамдықпенқабырғаға оның бетiне түсiрiлген нормальға бұрышпен серпiмдi соғылады. Қабырғаға қандай импульс берiледi.
0
1
0 ;
1 ;
1
28-сұрақ
V2 өзiндік индукцияның ЭҚК-нің формуласын көрсетіңіз
1
0
1
0
1
29-сұрақ
V2 Жердің тартылыс өрісінде қозғалып келе жатқан екі дене соқтығады. Соқтығыстың артынан іле-шала денелердің жылдамдығын анықтау үшін импульстің сақталу заңын пайдалануға бола ма, егерде төмендегі жауаптар жеке-жеке алғанда дұрыс болса?
1 ия, тек импульстің горизонталь проекциялары үшін және серпімді соғылу болғанда;
1 ия, тек импульстің горизонталь проекциялары үшін және соқтығыстың қай түрі болса да;
0 жоқ.
0 ия, тек импульстің вертикаль проекциялары үшін;
1 ия, тек импульстің горизонталь проекциялары үшін және серпімсіз соғылу болғанда;
30-сұрақ
V2 J = J0 + mR2 -Гюйгенс -Штейнер формуласына қатысты дұрыс тұжырымдарды табыңыз.
1 J0-массаларцентрiненөтетiнөскеқатыстыдененiңинерциямоментi, J- алғашқыөскепараллель, одан R қашықтыққаорналасқанөскеқатыстыинерциямоментi, m-денемассасы;
0
J-массалар центрi арқылы өтетiн өске қатысты дененiң инерция моментi; J0-алғашқы өске параллель өске қатысты инерция моментi, R-дене радиусы, m-дене массасы;
1 J0-массалар центрiнен өтетін оске қатысты дененің инерция моменті, J- еркін таңдап алынған өс, R-екі өстің арақашықтығы.
1 J0-орталық бас өске қатысты дененің инерция моменті, J-алғашқы өске параллель, одан R қашықтықтағы инерция моменті
0 формула дүрыс жазылмаған.
31-сұрақ
V2 Қай теңдеу гармониялық тербелiстi сипаттайды?
1 d2x/dt2 + w2x = 0;
0 d2x/dt2 + w2dx/dt = 0;
0 d2x/dt2 - w2x =0.
1 ẍ+w2x=0
1 ẍ= -w2x
32-сұрақ
V2 Өшетiн тербелiс теңдеуi қайсы?
1 d2x/dt2 + 2βdx/dt +w2x =0;
0 d2x/dt2 - w2x =0.
1 ẍ+2βẋ+w2x=0
0 ẍ=-wx
1 ẍ+2βẋ=-w2x
33-сұрақ
V2 Тұйықталған материалдың нүктелер жүйесiне (м.н.ж.) қатысты қате тұжырымды табыңыз.
0
массалар центрiнен өтетiн өске қатысты тұйық м.н.ж. импульс моментi өзгере алмайды;
1 массалар центрiнен өтетiн өске қатысты тұйық м.н.ж. инерция моментi өзгермейдi;
0 жүйеде сыртқы күш әсер етпейді
1 жүйеде сыртқы күш әсер етеді
1 ішкі күш нолге тең емес
34-сұрақ
V2 Фарадей заңының формуласын көрсетіңіз.
1
0
0
1
0
1
35-сұрақ
V2
Массасы m шана биiктiгi Н тегiс төбеден сырғанап түсiп, горизонталь жазықтықта үйкелiс күшi әсерiнен тежеле бастайды (К-үйкелiс коэффициентi). Горизонталь жолда шана қандай жол жүредi?
0 H/k;
1 H/k2;
1 2H/k.
0 10-3kH/k
0 H·k-1
1 10-3kH/k2
36-сұрақ
V2 Горизонтпен α бұрыш жасайтын көлбеу жазықтықта массасы m дене жатыр. Денеге әсер ететiн үйкелiс күшiн табыңыз.
1 mgsinα;
0 mgcosα;
0 mgctgα.
1 Fay··sinα
1 Fүйк.x=(mg)x
0 mgsin2α
37-сұрақ
V2 Егер тізбек параллель жалғанса
0
1
1
0
0
1
38-сұрақ
V2 Бөлшек A амплитудамен гармониялық тербелiс жасайды. Тепе-теңдiктен ығысудың қандай мәнiнде осциллятордың кинетикалық энергиясы потенциялық энергияға тең болады?
1 x = A/21/2;
0 x = A/23/2;
0 x = A/25/2
1 x = A∙2-1/2;
1 X=;
0 X=A1/2.
39-сұрақ
V2 Ампер заңы
1 бір-бірінен белгілі бір қашықтықта орналасқан өткізгіштердің шағыш кесіндісі бойымен өтетін екі токтың өзара механикалық әсерлесу заңы.
0 бір-бірінен белгілі бір қашықтықта орналасқан өткізгіштердің шағыш кесіндісі бойымен өтетін екі күштің өзара механикалық әсерлесу заңы.
1
0 бір-бірінен белгілі бір қашықтықта орналасқан өткізгіштердің шағыш кесіндісінен көлденең өтетін екі күштің өзара механикалық әсерлесу заңы.
1 F=kIΔlBsinα,
0
40-сұрақ
V2 Шала өткiзгіштің меншікті өткізгіштігі мынадай заряд тасымалдаушысымен анықталады
0 протондар
1 Электрондар және кемтіктер.
1 Электрондар
0 нейтрондар
0 Кемтіктер және фотондар
1 кемтіктер.
41-сұрақ
V2 Гармоникалық осциллятордың кинетикалық энергиясының максимал мәні 30 Дж. Оныңтолықмеханикалықэнергиясықандайаралықтаөзгереді.
0 0-ден 60 Дж;
1 ылғи 30 Дж;
0 0 ден 30*107 Эрг;
1 ылғи 30 Н*м;
0 0 ден 30 Н*м;
1 ылғи 30*107 Эрг
42-сұрақ
V2 Магнит өрісінің тогы бар өткізгішке түсіретін күші мыналарға пропорционал:
1 өткізгіштің актив ұзындығына L
0 Денелердiң өзара әсерлесуiн сипаттайтын күшке;
1 ток күшіне,
0 F=B/I×L
1 магнит өрісінің интенсивтігіне - магнит индукциясына
0 Дұрыс жауап жоқ
43-сұрақ
V2 Жерсерiгi V=6.3 км/сжылдамдықпенЖердi дөңгелекорбитаменайналады. Орбитаныңрадиусықандай? Жер массасы
, гравитациялық тұрақты
0
1
0
1 формуласымен анықталады
0 формуласымен анықталады
1
44-сұрақ
V2 Вакуумдағы біртекті электр өрісінде орналасқан электрон қозғалыс бағыты
0 Бiр денелердiңекiншi денелерге әсерiн сипаттайтын скалярлық шама;
1 Бірқалыпты;
0 Бірқалыпты емес
1 үдемелі
1 кернеулік векторынақарсы
0 Айнымалы
45-сұрақ
V2 Жоғары ұшы бекiтiлген серпiмдiлiк коэффициентi k=9,8 н/м серiппенiң
төменгi ұшына массасы m=0,050 кг жүк iлсек серiппенiң ұзаруы
неге тең?
1 5 м;
0 0,5 м;
1 5 см;
0 10 см.
1
0
46-сұрақ
V2 Трамвай солға қарай бұрылады. Трамвайдың қозғалысы қандайқозғалыс түрiне жатады?
0 Көшелердiңтүйiсуцентрiнеқарағандатекайналмақозғалыстан;
0 Траекторияныңқисықтықцентрiнеқарастыайналмақозғалыстанжәне iлгерiлемелi қозғалыстан
1 Траекторияныңқисықтықцентрiнеқарастытекайналмақозғалыстан.
1 Нормаль үдеу қисықтың центріне қарай бағытталған айналма қозғалыстан
0 Жердің центріне қарасты айналма қозғалыстан
1 Нормаль бірлік вектор қисықтың центріне қарай бағытталған айналма қозғалыстан
47-сұрақ
V2 Күн Жерге қандай үдеу туғызады? Жер радиусы болатын шеңберлiк орбитамен қозғалады деп санау керек, Күн массасы , гравитациялық тұрақты
1
0
1
0
1
0
48-сұрақ
V2 Планетаның массасы мен радиусы Жердiкiмен бiрдей:,. Планетаның экваторындағы еркiн түсу үдеуi нөлге тең. Планетаның бұрыштық жылдамдығы неге тең?
1
0 0,012 рад/c;
0 0,12 рад/c;
1 0,0012 рад/c.
1
0
49-сұрақ
V2 Бiркелкi ауырлық күш өрiсiнде кез келген пiшiндi дене айнала отырып еркiн құлап бара жатыр. Ортаның кедергiсi жоқ. Дененiң импульс моментiқалай өзгередi?
1 Тұрақты болады;
0 Өседi;
0 Дененiң импульс моментiнiң векторы бағытын өзгертедi, ал модулi өзгермейдi.
1 =const
0 =0
1 =const
50-сұрақ
V2 Жер бетiнiң қай жерiнен Жердiң жасанды серiгiн ұшыру ең аз энергия жұмсауға мүмкiндiк бередi?
0 Оңтүстiк полюстен;
1 Экватордан;
0 Солтүстiк жарты шардың орталық ендiгiнен.
1 Жердің радиусы ең үлкен жерден
0 300 ендіктен
1 Жердің белдеуінен
51-сұрақ
V2 Ядроның массалық саны............ анықтайды.
0 м.а.б. алынған ядроның массасын
1 ядродағы нуклондар санын
0 ядродағы электрондар санын
1 ядроның бариондық зарядын
1 ядродағы протондар мен нейтрондардың сандарының қосындысын
0 ядродағы нейтринолар санын
52-сұрақ
V2 {Изохоралық, избаралық және изотермдік} процестер үшін политропа көрсеткіштері
1 T= const: n = 1
1 P=const: n = 0
0 T= const: n = 0
0 P=const: n =
1 V=const: n =
0 T= const: n = 2
53-сұрақ
V2 Изобаралық процесте {біратомды,екіатомды және үшатомды} идеал газды 10 K температураға қыздыру кезінде 1 моль идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі
1 124,65 Дж
0 55,4 Дж
1 249,3 Дж
0 83,1 Дж
1 202,75 Дж
0 124,65 Дж
54-сұрақ
V2 Электронның спині жайындағы гипотеза көптеген эксперименттік деректерді оңай және бірізді түсіндіреді.Олар мыналар:
0 Фотоэффект
1 Штерн және Герлах тәжірибелерінің нәтижелері
0 Франк және Герц тәжірбиелерінің нәтижелері
1 Земманның күрделі эффекті
1 Атомдардың спектрлеріндегі мультиплеттердің болы
0 Рентгендік спектрдің қысқа толқынды шекарасының болуы
55-сұрақ
V2 Газдардағы Р=const кезіндегі { , және D} коэффициенттерінің Т температураға тәуелділігінің дұрыс түрлері
1 D
1
0 температураға тәуелді емес
0 D температураға тәуелді емес
1
0 температураға тәуелді емес
56-сұрақ
V2 Термодинамиканың бірінші бастамасының {изотермдік, изохоралық және изобаралық) процестерге қолданылуы
1 T= const
1 V=const
1 P=const
0 TdS= - dU+pdV V=const
0
0 dU= pdV - TdS V=const
57-сұрақ
V2 Политроптық процестердегі{изохоралық, избаралық және адиабаталық} процестерге арналған жұмыстың формуласы
0 T= const: A = 0
1 P=const:
0 P= const:
0 :
1 V=const: A = 0
1
58-сұрақ
V2 {Изохоралық, избаралық және изотермдік} процестер үшін жылусиымдылықтың дұрыс мәндері
1 V = const, C = CV
0 V = const, C = 0
0 p = const, C = CV
1 p = const, C = CP
0 , C = 0
1 T = const, C =
59-сұрақ
V2 Қатты байланыстағы {біратомды, екіатомды, үшатомды} идеал газ молекулаларының ішкі энергиясының дұрыс формулалары
1
0
1
0
1
0
60-сұрақ
V2 {Изохоралық, избаралық және адиабаталық} процестер үшін жылусиымдылықтың дұрыс мәндері
0 V = const, C = CP
1 V = const, C = CV
0 V = const, C = 0
1 p = const, C = CP
1 , C = 0
0 T = const, C =
61-сұрақ
V2 {Фик, Фурье, Ньютон} заңдарының математикалық жазылуы
1
0
0
1
0
1
62-сұрақ
V2 Тұрақты қысымдағы {гелий, азот және көмірқышқыл газдарының} молярлық жылусиымдылықтары
0 120 кДж/( моль К)
1 20,77 Дж/(моль К)
0 1,2 кДж/( мольК)
1 29,05 Дж/(моль К)
0 21 Дж/(моль К)
1 33,24 Дж/(моль К)
63-сұрақ
V2 Диффузия D және тұтқырлық коэффициенттерінің өзара байланыстыратын дұрыс формулалар
1 = D
0 D =
1
0
1
0 = D cv
64-сұрақ
V2 Газдардағы тұтқырлық және жылу сиымдылық коэффициенттерінің өзара байланыстыратын дұрыс формулалар
0 =
1 = cv
0 = cv
1
0
1 ;
65-сұрақ
V2 Бір моль идеал газ үшін {изотермдік, изобаралық және изохоралық} процестерге арналған энтропия өзгерісінің дұрыс формулалары
0
0
1
1
0
1
66-сұрақ
V2 Сиретілген газдардағы тепе-теңдік жағдайындағы дұрыс формулалар (Кнудсен формуласы)
0 p1T1 = p2T2
1
0
1
0
1
67-сұрақ
V2 Бір моль идеал газдың температурасы {изобаралық изохоралық және адиабаталық}процестерде е = 2,7 есе артқандағы энтропияның өзгерісі
1
0
1
0
1
0
0
68-сұрақ
V2 Бір моль идеал газдың температурасы {изобаралық изохоралық және изотермдік}процестерде е = 2,7 есе артқандағы энтропияның өзгерісі
0
0
1
0
1
1
0
69-сұрақ
V2 Бастапқы температурасы 300 К, 20 г сутегі (H 2) изобаралық жағадайда көлемін екі есе ұлғаю кезіндегі: газдың ұлғаю жұмысын, ішкі энергиясының өзгерісі және газға берілген жылу мөлшері
0 20,233 кДж
1 24,932 кДж
0 60,361 кДж
1 62,325 кДж
0 21,334 кДж
1 87,255 кДж
0 82,332 кДж
70-сұрақ
V2 4 моль көмір қышқыл газы (CO2) тұрақты қысымда 100 К температураға дейін қыздырылған. Осы газдың ұлғаю жұмысын, ішкі энергиясының өзгерісін және газға берілген жылу мөлшерін табыңыз?
1 3,324 кДж
0 4,932 кДж
1 9,972 кДж
0 6,325 кДж
1 13,296 кДж
0 15,255 кДж
0 12,332 кДж
71-сұрақ
V2 Бір моль Ван-дер-Ваальс газының ішкі энергиясына арналған дұрыс формула
1 U(V,T)=CvT - a/V
0 U(V,T)=CvT + a/V
1
0 U(V,T)=CvT - aV
0 U(V)=CvT + a/V
1
0 U(V,T)=CvT - aV
72-сұрақ
V2 Сенімді оқиғаның ықтималдылығы
0 P(A) = 0
1 P(A) = 1
0 P(A) 1
0 P(A) 1
1 P(A) =100%
1 сенімді оқиғаның ықтималдылығы бірге тең 1
0 сенімді оқиғаның ықтималдылығы 1 бірден үлкен
73-сұрақ
V2 Изохоралық процестегі энтропияның өзгерісін сипаттайтын дұрыс өрнектер (бір моль идеал газ үшін)
0
0
1
0
1
1
0 .
74-сұрақ
V2 Идеал газдың тығыздығына арналған дұрыс формуласы (М- газдың молярлық массасы)
0
0
1
0
1
1
0
75-сұрақ
V2 Өлшемсіз жылдамдық арқылы жазылған, жылдамдықтың модуліне арналған Максвеллдің үлестірім заңының дұрыс формуласы
1
0
0
0
1
1
0
76-сұрақ
V2 Барометрлік формуланың дұрыс өрнегі (m – ауа молекуласының массасы, M – ауаның молярлық массасы)
1
0
0
0
1
1
0
77-сұрақ
V2 Потенциал
0
1
0
1
0
0
1
78-сұрақ
V2 Потенциал мен электр өрісінің кернеулігі арасындағы байланыс
1
0
1
0
0
0
1
79-сұрақ
V2 Больцман үлестіріміне арналған дұрыс формула (Еп – сыртқы күш өрісіндегі бір молекуланың потенциальдық энергиясы)
0
0
0
1
0
1
1
80-сұрақ
V2 Электр сиымдылығы
1
1
0
0
0
0
1
81-сұрақ
V2
Рентген сәулелерінің комптондық шашырауы бойынша тәжірибелер растап берді:
0 Де Бройльгипотезасын
1 Фотондардың болатындығы гипотезасы
0 Анықталмағандық қатынасын
0 Тежеулік рентген сәулесінің болатындығын
1 Фотонның импульсы болатындығын
1 Электромагниттік сәуленің корпускулалық қасиеттерін
0 Электромагниттік сәуленің толқындық қасиеттерін
82-сұрақ
V2 Политроптық процестің көрсеткіш дәрежесінің n дұрыс өрнегі
0
1
1
0
1
0
0
83-сұрақ
V2
Комптон эффекті нәтижесінде электрон қабылдаған энергия . Егер шашыраған фотон энергиясы болса, онда шашыратушы затқа түсетін фотон энергиясы:
0
0
1
0
0
1
1
84-сұрақ
V2
Көрінетін жарық фотонының импульсы мәніне ең жақын импульс шама (=10-6м)?
0 10-40кг м с-1
1 10-34кг м с-1
0 10 -28кг м с-1
0 10-14кг м с-1
1 10-29г см с-1
0 10-35г см с-1
1 10-32 кг см с-1
85-сұрақ
V2
Толқын ұзындығының өсуі байқалатын Комптона эффекті жағдайында орындалатын сақталу заңдары
1 Импульстың;
0 Электр зарядының;
1 Энергияның;
0 Массаның;
1 Импульс және энергияның
0 Масса мен импульстың
0 Заряд пен энергияның
86-сұрақ
V2
Микробөлшектердің дуализмі – бұл
1 Микроюөлшектердің тәртібінде корпускулалық та, толқындық та қасиеттер білінеді
0 Электромагниттік толқындар корпускулалық қасиеттерге ие
0 Макроденелер механикасында толқындық қасиеттер елеулі емес
0 Толқындық қасиеттер атомдарда және молекулаларда (мысалы Неi,Н2 ) байқалады
1 Кванттық құбылыстар, бұларда корпускулалық қасиеттермен қатар толқындық қасиеттер болады
1 Тыныштық массасы нөл емес бөлшектердің толқындық қасиеттері
0 Электромагниттік толқындар импульсқа ие
87-сұрақ
V2 Фазалық ауысымдардағы энтропияның өзгерісін анықтайтын дұрыс формула (процесс қайтымды, q – фазалық ауысымның меншікті жылуы)
0
1
0
0
0
1
1
88-сұрақ
V2
Де Бройль формуласының дұрыстығын сандық растап берген тәжірибелер
0 Чадвиг тәжірибелері
0 Комптон тәжірибелері
1 Дэвиссон, Джермер тәжірибелері
0 Штерн және Герлах тәжірибелері
0 Боте тәжірибесі
1 Томсон, Тартаковский тәжірибелері
1 Штерн, Биберман, Сушкин тәжірибелері
89-сұрақ
V2 Идеал газдың заңы бойынша ұлғаю кезіндегі молярлық жылусиымдылығы
0 С = CP - R
1 C = CP + R
0 C = CV - R
1 C = CV +2R
1
0 C = CV + 4R
0 C = CP +2R
90-сұрақ
V2 Екі атомды газдың меншікті жылусиымдылығы сp = 14,7 kДж/(кгК)
0 410-3 кг/моль
0 810-3 кг/моль
1 210-3 кг/моль
0 1410-3 кг/моль
1 2г/моль
1 0,002 кг/моль
0 610-3 кг/моль
91-сұрақ
V2
бөлшектердің металл фольгадан шашырауы бойынша Резерфорд тәжірибелерінде:
0 бөлшектердің заряды табылады.
0 Бөлшектердің ең жақындау қашықтығы в көздеу параметрі анықталады
1 Атомның оң заряды м аймақта (ядрода ) шоғырланған деген қортынды жасалды
0 бөлшектердің энергиясы анықталады
1 Атомның массасы ядрода шоғырланған
1 Ядро мөлшері бағаланды, Кулон заңы ~10-14м қашықтыққа дейін орындалады
0 бөлшектер жылдамдығы электрондардікінен үлкен
92-сұрақ
V2 Изохоралық процестегі энтропия өзгерісіне арналған дұрыс формулалар (бір моль идеал газға арналған)
0
0
0
1
0
1
1
93-сұрақ
V2 Изобаралық процестегі энтропия өзгерісіне арналған дұрыс формулалар (бір моль идеал газға арналған)
0
0
0
1
0
1
1
94-сұрақ
V2 Изотермдік процестегі энтропия өзгерісіне арналған дұрыс формулалар (бір моль идеал газға арналған)
0
0
1
0
0
1
1
95-сұрақ
V2 Адиабаталық процестегі энтропия өзгерісіне арналған дұрыс формулалар (бір моль идеал газға арналған)
0
1
0
0
1
0
1 энтропия - қайтымды адиабаталық процесте өзгеріссіз қалатын күй функциясы
96-сұрақ
V2 Адиабатада (суретті қараңыз) жүйенің 1-ші күйден 2-ші күйге өту процесі кескінделген, осы суретте температураның өзгерісі, ішкі энергия, жылу берілген немесе алынған және жұмыстың таңбасы дұрыс берілген

0 dT > 0, dU > 0, Q >.0, A > 0;
0 dT < 0, dU < 0, Q.< 0, A > 0;
1 dT < 0, dU < 0, Q.= 0, A > 0;
0 dT = 0, dU = 0, Q.> 0, A > 0;
1 dU < 0, dT < 0, Q.= 0, A > 0;
1 A > 0, dT < 0, dU < 0, Q.= 0;
0 dU > 0, dT > 0, Q >.0, A > 0.
97-сұрақ
V2 Газдардағы G физикалық қасиеттің жалпы тасымалдау теңдеуіндегі дұрыс формуласы
0 d(NG) = n(<1> G1-<2>G2)dSd
0 d(NG)=<>(n1G1 - n2G2)dSd
1 d(NG)=(n1<1>G1 - n2<2>G2)dSd
0 d(NG)=G(n1<1>-n2<2>)dSd
1
1
0 223.8.
98-сұрақ
V2 Молекулалардың < l> орташа еркін жүру жолына арналған дұрыс формула ( - молекулалардың орташа жылдамдығы, < f >- молекулалардың 1 с уақыттағы орташа соқтығысу саны)
0 < l> =
0 < l> =
0 < l> =
1 < l> =
0
1
1
99-сұрақ
V2 Бордың жиіліктер ережесі (2- постулат)
1
0
0
0
1
1
0
100-сұрақ
V2 Кванттық механиканың пайда болып және дамуына себеп болған
1 Классикалқ физиканың әдістері мен ұғымдарының микробөлшектердің қозғалысын бейнелеуге жарамсыздығы
0 Резерфорд тәжірибелерінің нәтижелері
0 Комптон эффектісі
0 Бор постулаттарының салдары
1 Де Бройль гипотезасының эксперименттік расталуы
1 Анықталмағандықтар қатынасы
0 Паули принципі

Приложенные файлы

  • docx 9447853
    Размер файла: 639 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий