null


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
1ҚАЗАҚСТАН

РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

«МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БАЛАЛЫҚ ШАҚ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ


ҚАЗАҚСТАН

РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРЫНДА

БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТУРАЛЫ


2018
-
2019 оқу жылы


ӘДІСТЕМЕЛІК

НҰСҚАУ ХАТ
Астана, 2018


Қазақстан

Республикасының мектепке дейінгі ұйымдарында 2018
-
2019
оқу жылында білім беру процесін ұйымдастыру туралы ә
дістемелік нұсқау хатАстана: 2018.
-

30

бет.

Әдістемелік

нұсқау хат 2018
-
2019 оқу жылында білім беру процесін
ұйымдастыруда мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту жүйесінің педагогикалық
қызметкерлеріне
:
меншік нысанына және
ведомстволық бағыныстылығына

қарамастан
барлық мектепке дейінгі ұйымдардың басшыларына, әдіскерлеріне,
педагогтарына
әдістемелік

көмек көрсетуге арналған.


Аталған әдістемелік нұсқау хат
«Мектепке дейінгі балалық шақ»
республикалық
орталығының Ғылыми
-
әдістемелік кеңесінің шешімімен
ұсынылады (2018 жылғы 14 тамыздағы №5 хаттама).
Жалпы ережелер


Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаевтың 2018 жылғы 10 қаңтардағы
«Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа
мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауында білім беру жүйесінің
алдына «
Білім беру бағдарламаларының негізгі басымдығы

өзгерістерге

үнемі
бейім болу

және

жаңа білімді меңгеру қабілетін

дамыту

болуға тиіс. М
ектепке
дейінгі білім беруге

балалардың ерте дамуы үшін өз бетінше үйрену дағдысы
мен әлеуметтік дағдысын дамытатын

бағдарламалардың бірыңғай
стандарттарын

енгізу

қажет
» міндеті қойылды.

Республиканың мектепке дейінгі ұйымдарының 2018
-
2019 о
қу жылында
меншік нысаны мен
ведомствалық

бағыныстылығына қарамастан барлық
түрлерінде білім беру процесі балаларды мектепте оқуға табысты дайындауға
сапалы білім беру

қызметін ұсынуға бағытталған.

Аталған мақсатты іске асыру үшін
2018
-
2019 оқу жылын
а

келесі
міндеттер
айқындалды:

-

балалардың физикалық және психикалық денсаулығын нығайту;

-

балаларды жалпы адамзаттық

және ұлттық құндылықтарға баулу
(«Рухани жаңғыру» бағдарламасы, «Туған жер» кіші ба
ғдарламасы
);

-

ерте жастағы балалардың әлеуметтік дағдылары мен өз бетінше оқу
дағдыларын дамыту

-

балалард
ың
тарихқа, табиғатқа, мәдениетке және туған өлкенің бай
мұрасына сүйіспеншілігін қалыптастыру

-

балаларды мектепте оқуға мақсатты түрде
дайындау
.

Білім беру процесін ұйымдастыруда

мынадай нормативтік


құқықтық
актілерді басшылыққа алу ұсынылады

(1 қосымша)
:

-

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті
стандарты

(Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы
№1080 қаулысы) (бұдан әрі


Стандарт);


-

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспары

(Қазақтан
Республикасы
Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 20 желтоқстандағы

№557

бұйрығы) (
бұдан әрі


Үлгілік оқу жоспары);

-

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқ
ытудың үлгілік оқу бағдарламас
ы
(Қазақтан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 12
тамыздағы №499 бұйрығы)
(бұдан әрі


Үлгілік бағдарлама)
;

-

Оқулықтардың,
оқу
-
әдістемелік кешендерінің, құралдарының және басқа
да қосымша әдебиеттердің, оның ішінде электрондық жеткізгіштегілерінің
тізбесін бекіту туралы

(
Қазақстан

Республикасы Білім және ғылым
министрінің м.а. 2013 жылғы 27 қыркүйектегі № 400 бұйрығы
) (бұдан ә
рі


Оқулықтар тізімі);

-

Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлер
іне қойылатын
санитариялық
-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына
(Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 17
тамыздағы №615 бұйрығы) (бұдан әрі

Са
нитариялық қағидалар);

-

Мектепке дейінгі ұйымдар қызметінің үлгілік қағидалары
(Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысы) және
басқалары.

Білім беру процесінің ерекшеліктеріБілім беру процесі перспективалық жоспарға, циклограммаға сәйкес
жүзеге асырылады. Балалардың дамуын қадағалау үшін түрлі жас кезеңдерінде
мониторинг жүргізіледі.


Табысты жоспарлау шарттары:

-

жоспарлаудың мақсаттары мен міндеттерін айқындау;

-

Үлгілік

бағдарламаның мазмұнын білу;

-

қойылған мақсаттарға қол жеткізуге ықпал ететін тиімді құралдарды,
әдістерді

таңдау;

-

жоспарланған кезеңнің соңында қол жеткізілуі тиіс жұмыстың
нәтижелерін нақты ұсыну;

-
жоспарлау кезінде педагогтердің өз жұмысының
деңгейін әділ бағалауы
болып табылады.

Перспективалық жоспар өтпелі тақырыптарға сәйкес бір жылға құрылады
(2
қосымша
).

Педагог өтпелі

тақырыптарды таңдауда (3
қосымша
) өңірлік
ерекшеліктерге, балалардың жастарына, мектепке дейінгі ұйымның
тақырыптық бағытына, халықаралық және республикалық маңызы бар мереке
күндеріне бағдар жасай отырып, шығармашылық құзыреттілігін танытуы тиіс.
Әрбір

жас тобы үшін таңдалып алынған өтп
елі тақырыптар педагогикалық
кеңесте келісіледі және бекітіледі.

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұнын іске асыруды
балалардың жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оларды жан
-
жақты
дамытуға, әлеуметтік дағдыларын және өз бетінше үйрену да
ғдыларын

дамытуға бағытталған білім беру салаларының («Денсаулық»,
«Коммуникация», «Таным», «Шығармашылық», «Әлеумет» ) мазмұнын
кіріктіру қамтамасыз етеді.

Перспективалық жоспарға сәйкес әрбір аптаға балалардың өтпелі
тақырыптарды жан
-
жақты зерттеуіне

бағдарланған, әлеуметтік дағдылары мен
өз

бетінше үйрену дағдыларын дамытуға бағытталған циклограмма құрылады
(
4
қосымша
). Циклограммада Санитариялық қағидалар талаптарына сәйкес
балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, әрбір күн тәртібі сәтінің
мінд
еттері, мазмұны және ұзақтығы анықталады.

Педагогтер ұйымдастырылған оқу қызметі мен күн тәртібі сәттерінің білім
беру міндеттерін анықтауда тәсілдерді өзгертуі қажет: оларға балаларды оқыту
ұсынылмайды
, өз бетінше шешім қабылдау үшін жағдайлар жасау, б
алаларға
ойлануға, зерттеуге, белгілерді санауға және оларға бағдарлануға мүмкіндік
беру.

Серуендерді, гимнастиканы (таңертеңгі, саусақ, артикуляциялық және
т.б.),

ойындарды (дамытушы, сюжеттік
-
рөлдік, қимылды, квест ойындары және
т.б.) ұйымдастыру үшін
түрлі картотекаларды қолдану ұсынылады.
Картотекадағы карточкалар циклограммаға қосымша болып табылады.

Әдіскер

тәрбиешілердің циклограмманы сапалы және уақытылы
құрастыруын

бақылауды тиісті ұсыныстар мен ескертулер енгізе отырып,
тексерілген күнін көрсетіп, жүзеге асырады.

Мониторинг

жүргізу


педагогтердің бала дамуын
үнемі
бақылау
ы

арқылы
оның жетістікт
ерінің деңгейін
ерте жастан бастап
анықтау
ды қарастырады
.

Мониторингтің мақсаты:

-
баланың жетістіктерін қадағалау;

-

балаларды тәрбиелеу мен дамытуда жеке тәсілдерді қамтамасыз ету;

-
түзету іс
-
шараларын жедел жоспарлау негізінде білім беру процесін
жетілдіру;

-
баланың Үлгілік бағдарларма мазмұнын игеру деңгейін анықтау.

Мониторинг нәтижелері
«Бақылау парағында»

толтырылады. Алынған
мәліметтер негізінде Баланың жеке даму картасы толтырылады.

Баланың

ж
еке
даму

картасы
ның
«Түзету іс
-
шаралары»
бөлімінде

диагностиканың
қорытындысы

бойынша

бал
алармен жұмыс істейтін педагогте
р мен мамандар


баланы одан әрі дамыту і
с
-
шараларын толтырады.

Диагностиканы ұйымдастыру және жүргізу механизмі, балалардың
біліктері мен дағдыларының даму деңгейлерін есептеу әдістемесі «Мектеп
жасына дейінгі балалардың біліктері мен дағдыларының дамуына мониторинг
жүргізудің әдістемелік ұсы
нымдарында» толық баяндалған және «Мектепке
дейінгі балалық шақ» республикалық орталығының
www.rc
-
dd.kz
.
порталына
орналастырылған.

Мониторинг мынадай сызба бойынша жүргізіледі:

-

әрбір баланың даму нәтижелері;

-

топтың жалпы даму нәтижелері;

-

мектепке дейінгі ұйым бойынша балалардың даму нәтижелері;

-

аудан, қала, облыс, республика бойынша балалардың даму нәтижелері.

Мектепке дейінгі ұйым қызметі екі кезеңге бөлінеді:


1)1 қыркүйектен 31 мамырға дейін


Үлгілік бағдарлама мазмұнын
игеру кезеңі;


2
) 1 маусымнан 31 тамызға дейін


жазғы сауықтыру кезеңі.

Ж
азғы сауықтыру кезеңіндегі ж
ұмыс балаларды сауықтыруға,
шынықтыруға, дене да
муына және өтілген бағдарл
ама
ма
териалын бе
кітуге
бағытталады.

Балаларды жазғы кезеңде сауықтыру жүйесі қамтиды:


-
дене
-
сауықтыру жұмысы (спорттық және қимылды ойындар,
таңертеңгі гимнастика, сергіту сәттері, музыкалық
-
ырғақтық қимылдар, дербес
қимыл белсенділігі, ұсақ мотори
каны дамыту ойындары, тыныс алу
жаттығулары, көзге арналған гимнастика және т.б.);


-

тиімді тамақтануды ұйымдастыру;


-

шынықтыру (күннің көзіне қыздырыну, серуендер, жорықтар,
жарыстар және т.б.).


Мектепке дейінгі ұйымда жаз кезе
ңі шығармашылық, сауықтыру мен
қарым
-
қатынас, ойындар, сауық
-
кештер,

бірлескен және жеке еңбек,
тәжірибелік
-
эксперименттік әрекет түрлерін қамтиды.

Балаларды дамыту мен тәрбиелеудің психологиялық
-
педагогикалық
шарттарына қойылатын талаптар

-

педагогикалық процесте балалардың жас және жеке ерекшеліктеріне
сәйкес жүргізілетін жұмыстың формалары мен әдістерін қолдану;

-

мектепке дейінгі ұйымның барлық педагогтері мен мамандарының және
ата
-
аналардың балалармен өзара іс
-
әрекеті негізінде әрбір ба
ланың
қызығушылығы

мен мүмкіндіктеріне бағытталған білім беру қызметін құру;

-

балалардың бір
-
біріне деген оң, тілектестік қарым
-
қатынасын
ересектердің қолдауы;

-

ересектердің балаларға құрметпен қарауы, балалардың өзін
-
өзі оң
бағалауын, өздерінің мүмкін
діктері мен қабілеттеріне деген сенімділіктерін
қолдау
;

-

диагностика жүргізуге және түзету жұмыстарын дамытуға, сондай
-
ақ
балаларды әлеуметтік бейімдеу үшін қажетті жағдайлар жасау;

-
білім беру процесінде Оқулықтар тізбесіне сәйкес оқу
-
әдістемелік
әдебие
ттерді қолдану;


-

педагог кадрлардың кәсіби шеберлігін арттыру;

-
Іс
-
шараларды өткізу туралы Ережеге сәйкес ата
-
аналар жиналыстарында
іс
-
шараларды (мерекелер, ертеңгіліктер, бос уақыт) өткізу тәртібін талқылау
және бекіту.

Әрбір

мектепке дейінгі ұйы
мда болуы тиіс аталған құжатқа іс
-
шараларды ұйымдастыру, ата
-
аналардың қатысу тәртібін және оларды өткізу
ережесін
және т.б.
енгізу керек;

-

баланы тәрбиелеу мен дамытуда, оның ішінде инклюзивті білім беру
мәселелері бойынша педагогтер мен ата
-
аналарға ке
ңес

беру;

-

іс
-
шараларды өткізуде балалардың өмірі мен денсаулығын қорғауды
қамтамасыз

ету мақсатында әртүрлі қызметтер (фото,
-

бейне түсірілімдер,
аниматорлар және т.б.) көрсету үшін бөгде адамдардың қатысуына жол бермеу;

-

іс
-
шараларды өткізуде ата
-
ан
алардың шығындалуын болдырмау (туған
күндер, балабақшаны бітіруге арналған ертеңгіліктер және т.б.);

-
мектепке дейінгі ұйымдарда гаджеттерді пайдалануға (смартфондар,
планшеттер және т.б.), балалардың денсаулығына және физикалық дамуына
теріс ықпал ететін,

психикалық бұзылыстарға, шығармашылық белсенділіктің
төмендеуіне, сөйлеудің дамуын тежеуге және басқа да жағымсыз әрекеттерге
әкеп

соғуы мүмкін телевизиялық хабарларды (мультфильмдерді) көруге тыйым
салу.

Ұйымдастырылған

оқу қызметін өткізуге қойылаты
н талаптар

Ұйымдастырылған

оқу қызметін жоспарлауда мынадай ұстанымдарды
сақтау ұсынылады:

-

Үлгілік оқу жоспарына сәйкес оқу жүктемесін сақтау (ұйымдастырылған
оқу қызметінің саны мен ұзақтығы);

-

білім беру процесінің балалардың жас ерекшеліктеріне сәй
кестілігі
(анағұрлым ақыл
-
ойға салмақ түсіруді талап ететін ұйымдастырылған оқу
қызметтерін

аптаның ортасында белсенді қимыл әрекеті

бар ұйымдастырылған
оқу қызметімен алмастырып жоспарлау);

-

күн тәртібі сәттерін өткізу кезінде
санитарлық
-
гигиеналық, дидактикалық
талаптарды ескеру;

-

өңірлік және климаттық ерекшеліктерді ескеру (серуендерді, шынықтыру
мен сауықтыру іс
-
шараларын, ертеңгіліктерді және т.б. өткізу кезінде);

-

балалардың жеке ерекшеліктерін ескеру;

-

тәрбиелік, оқыту, дамыту міндеттерінің өзара байланысы, оларды
ұйымдастырылған

оқу қызметтері және басқа да әрекет түрлерінде іске асыру;

-

балалардың эмоционалдық жеңілденуі бойынша жұмыс түрлерін өткізу
(психогимнастика, релаксация, түс терапиясы, музыка

және т.б.);

-

ұйымдастырылған оқу қызметтерінің кіріктірілген түрлерін жоспарлауда
барлық педагогтердің өзара
ықпалдастығы
.

Мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің құжаттаманы рәсімдеуіне
қойылатын

талаптар:

Іс қағаздарын
ың жүргізілуі мен

дұрыс ұйымдастырылуы
на
, құжаттардың
мезгілінде
орындалуы және олардың с
ақталуына жауапкершілік мектепке
дейінгі ұйым

басшысына және штаттық кесте бойынша тиісті қызметкерге
жүктеледі.

Ұсынылатын

құжаттама

тізбесі:

Тәрбиешінің

құжаттары
:

1)

қатысу

табелі;2)


Балалардың

әлеуметтік

картасы


журналы
(электронды түрде)
;3)

бір жылға арналған перспективалық жоспар
;

4)
циклограмма (аптаға арналған);

5
)
диагностика

материалдары:

Бақылау

парағы,

Баланы
ң

жеке

дам
у

картасы

(электронды түрде);

6)
топт
ың ата
-
аналар жиналыс
ының

хаттама
лар
ы
.

Әдіскердің

құжат
тамас
ы
:

1)

мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту жүйесін реттейтін нормативтік
-
құқықтық

актілер;

2)

МДҰ жылдық жұмыс жоспары
(көшірме
)
;

3)

ұйымдастырылған

оқу қызметінің
кестесі, қосыша білім беру
қызметтерінің

кестесі
;

4)

жұмыс
, жас топтары бойынша перспективалық жоспарлар
;

5)

әдістемелік

кеңестердің хаттамалары және оларға қатысты
құжаттар
;

6)

әдіскердің

бір айға арналған жұмыс
жоспары
(5

қосымша)
;

7)

педагог кадрлардың
біліктіліктерін арттыру бойынша жұмыс
жоспары;

8)

педагог кадрларды аттестаттау бойынша материалдар;

9)

мектепке дейінгі ұйым бойынша балалардың біліктері мен
дағдыларын бақылау бойынша мониторинг материалдары
(
эле
ктронды түрде
).

Басшы құжаттамасы
:

1)

мектепке дейінгі ұйымдардың қызметін реттейтін нормативтік
-
құқықтық

актілер;

2)жылдық жұмыс жоспары;

3) МДҰ педагогикалық кеңестерінің хаттамалары;


4)
жалпы ата
-
аналар жиналысының хаттамалары
;

5) МДҰ Жарғысы;

6) ішкі бұйрықтар мен өкімдер;

7) ішкі тәртіп ережесі;

8) МДҰ қызметкерлерінің лауазымдық міндеттері;

9) техникалық қауіпсіздік бойынша құжаттар;

10) Азаматтық қорғаныс пен Төтенше жағдай құжаттары

(жоспарлар,
ақпараттар, хат алмасула
р
).

«Мектепке дейінгі балалық шақ» Республикалық орталығы

мектепке
дейінгі ұйымдардың педагогикалық қызметкерлеріне және ата
-
аналарға көмек
ретінде мынадай материалдарды әзірлейді және
www.rc
-
dd.kz. сайтына

орналастырылады
(
8 қосымша
)

:

-

педагогикалық процесті ұйымдастыру бойынша әдістемелік
материалдар;

-

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын, «Туған жер» кіші бағдарламасын
іске асыру бойынша өткізілген іс
-
шаралар туралы ақпараттар, ерте жастағы
балаларды күту және дамыту, оларда әлеуметтік д
ағдылар мен өз бетінше
үйрену дағдыларын қалыптастыру бойынша ақпараттар;

-

педагогтерге әдістемелік қолдау көрсету және олардың үздік
тәжірибелерін тарату мақсатында «Дана бала» электронды ғылыми
-
әдістемелік журнал шығарылады.

1
қосымшаМектепке дейінгі ұйымдардың қызметін реттейтін нормативті
-
құқы
қ
тық құжаттардың тізбесі


Мектеп жасына дейінгі балаларға сапалы білім беру қызметін қамтамасыз
етуде қажетті жағдайларды жасау мақсатында мектепке дейінгі ұйымдардың
қызметін реттейтін
нормативті
-
құқытық құжаттардың тізбесі:

1.

«Білім туралы»
Қазақстан

Республикасының
2007 жылғы

27 шілдедегі № 319 Заңы.

2.


«Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы»
Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы №345 заңы.

3
.

«Қазақстан Республикасындағы

тіл ту
ралы»
Қазақстан

Республикасының
1997 жылғы 11 шілдедегі №

151 Заңы.

4. «Ойыншықтардың қауіпсіздігі т
уралы»
Қазақстан

Республикасының
2007 жылғы 21 шілдедегі №

306 Заңы.

5. «Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық
-
педагогикалық түзеу
арқылы қолдау туралы»
Қазақстан

Республикасының
2002 жылғы 11 шілдедегі
№ 343 Заңы.

6.

«Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың
2016


2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы»

Қазақстан

Республикасы Президентінің
2016 жылғы 1 наурыздағы № 205 Ж
арлығы.

7.
Қазақ

тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшір
у туралы

Қазақстан

Республикасы Президентінің 2017 жылғы 26 қазандағы № 569
Жарлығы.

8
.
«М
ектепке дейінгі
ұйымдарға

және сәбилер үйлеріне
қойылатын

санитариялық
-
эпидемиологиялық та
лаптар» санитариялық қағидалары

ҚР

Денсаулық сақтау министрінің 2017

жылғы 17 наурыздағы №
615 бұйрығы.

9
.
«Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына жіберу үшін мектепке дейінгі (7
жасқа дейін) жастағы балаларды кезекке қою», «Мектепке дейінгі білім беру
ұйымдарына құжаттарды қабылдау және балаларды қабылдау» мемлекеттік
қызмет

стандарттары»
Қазақстан

Республикасы Үкіметінің
2015 жылғы 7
сәуірдегі
№ 172 қаулысы.

10. «М
ектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті
стандарты» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №

1080 қаулысы.

11
.

М
ектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспары» ҚР БҒМ
2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 557 бұйрығы.

1
2
.
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасы» ҚР
БҒМ 2016 жылғы 12 тамыздағы № 499 бұйрығы.

13.
Еңбек нарығының қажеттіліктері
н ескере отырып, техникалық және
кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмi
бар мамандарды даярлауға, жоғары оқу орындарының дайындық бөлімдеріне,
сондай
-
ақ мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға, орта білім беруге
мемле
кеттiк бiлiм беру тапсырысын орнал
астыру қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29
қаңтардағы № 122 бұйрығы.

1
4
.

«Ойыншықтарды психологиялық
-
педагогикалық сараптамадан өткізу
ережесін бекіту туралы»
ҚР

БҒМ
2008 жылғы 10 маусымдағы № 337 бұйрығы.

1
5
.

«Білім және ғылым саласындағы азаматтық қызметшілерді
аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын, сондай
-
ақ Мектепк
е дейінгі,
бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу
бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің
білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс
істейтін педагог қызметкерлер мен

оларға теңестірілген тұлғаларды
аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2016
жылғы 27 қаңтардағы № 83 бұйрығы.

16
. Мектепке дейінгі ұйымдар
ы

қызметінің үлгілік қағидалары
,

ҚР БҒМ
2013 жылғы
17

мамырдағы №
499

бұйрығы

17
.
«Мектепке дейінгі ұйымдар түрлері қызметінің үлгілік қағидалары
,

ҚР
БҒМ 2013 жылғы
29

мамырдағы №
206

бұйрығы

18
.

Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың
лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ
2009 жылғы 13

шілдедегі № 338 бұйрығы.

19
. «Мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарын, сондай
-
ақ арнайы білім
беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру нормаларын
бекіту туралы» ҚР БҒМ 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрығы.

20
.
О
қулықтардың
,
оқу
-
әдістемелік кешендерінің, құралдарының және
басқа да қосымша әдебиеттердің, оның ішінде электрондық
жеткізгіштегілерінің тізбесі
, ҚР БҒМ 2013 жылғы 27 қыркүйектегі № 400
бұйрығы.11


2 қосымша


ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ
ЖОСПАР (ҮЛГІ)


2018 жыл

қа
раша

айы
ортаңғы топ

Өтпелі

тақырып


Дені саудың жаны сау


Мақсаты:
Баланың денсаулығын сақтау және нығайту, денешынықтыруға қызығушылығын арттыру,
салауатты өмір салтына баулу.

Міндеттері:
Негізгі
қимылдарды

жетілдіру. Дұрыс тамақтану, дәрумендер туралы білімдерін кеңейтуге,
жеке бас тазалығын сақтауға ықпал

ететін ойын жағдаяттарын

ұйымдастыру
. Балалар түрлі әрекетінде
балалардың ауызша сөйлеуін, шығармашылық, танымдық

қабілеттерін

дамыту, ой
-
өріст
ерін

кеңейту.«Денсаулық»
-
3

Коммуникация
-
2,5

Сөйлеуді
дамыту
-
1
Көркем

әдебиет
-
0,5

Орыс тілі 0,5

Драма
-

0,5

Таным
-

2,5

Қарапайым
математикалық

ұғымдарды
қалыптастыру
-

1


Жаратылыстану
-
1

Құрастыру
-
0,5

Шығармашылық
-

3,5

Сурет

салу
-
1,
Мүсіндеу
-
0,5

Аппликация
-
0,5

Музыка


1,5

Әлеумет
-

0,5

Қоршаған
ортамен
танысу
-
0,25

Экология
негіздері
-
0,25


12

I

апта


Дене

шынықтыру

1.

Тепе
-
теңдікті

сақтап

бөренемен

жүру
.

2.


Допты

бір
-
біріне

төменнен

лақтыру

және

қағып

алу

(1,5

м

қашықтықта
).

3.
2
-
3 метрлік
қашықтықта

алға

ұмтыла қос аяқпен
секіру»


Сөйлеуді
дамыту

«Мен
қандаймын?»


Көркем
әдебиет

Өтебай
Тұрманжановтің

«Өс ұлан»

өлеңі


Драма

«Бір үзім

нан»
ертегісі

Қарапайым
математикалық

ұғымдарды
қалыптастыру

«Менің

күн
тәртібім»


Жаратылыстану

«Менің дәмді
достарым»

Сурет салу

«Ақ мамық

бұлттар»


Мүсіндеу

«Мен қандаймын?»


Музыка

«Болайықшы
осындай»


Музыка

«Кел билейік»

Қоршаған
ортамен
танысу

«Өзім туралы»

II апта


Дене шынықтыру

1.
Допты бір
-
біріне

төменнен

лақтыру
және

қағып

алу

(1,5

м қашықтықта).

2.Тақтайда,орындық
та

көлденеңінен
еңбектеу.

3.
Бір
-
бірінен қашық
қойылған 5
-
6 доп
арқылы кезекпен
аттап өту.

Сөйлеуді

дамыту


Не

дәмді
?
дидактикалық

о
йыны


Орыс тілі

«Витамины»

Қарапайым
математикалық

ұғымдарды
қалыптастыру

«Бір, екі үш бойға
жинап
күш»


Құрастыру

«Желдеткіш» жасау


Жаратылыстану

Сурет салу

«Сүйкімді балапан»


Музыка

«Серуендейміз,билейміз»


Аппликация

«Түрлі
-
түсті дәрумендер»13

«Алтын


жапырақ
төккен
күз»
I
I
I апта

Дене
шынықтыру

1.
«Жіп бойымен
тепе
-
теңдікті сақтап

жүру.

2.

Қимылының

бағытын сақтап, 6
метр арақашықтықта
төрт тағандап

еңбектеу.

3.

2
-
3 метрлік
қашықтықта

алға

ұмтыла
қос аяқпен

секіру.


Сөйлеуді
дамыту

«Тазалықты
сақтаймын»


Көркем
әдебиет

Ә.

Табылдының «Тіл
алмаудың кесірі»
әңгімесі

Қарапайым
математикалық

ұғымдарды
қалыптастыру

«Алғыр
көмекшілер»


Жаратылыстану

«Менің

көмекшілерім»

Сурет салу

«Күлімдейді күн
маған»


Музыка

«Спорт
-
біздің
досымыз»


Музыка

«Біз шадыман
баламыз»


Мүсіндеу


Биші қыз»

Экология
негіздері

«Судың
пайдасы»


14


IY
ап
та

Дене шынықтыру

1.

Допты бір
-
біріне

төменнен лақтыру
және

қағып

алу

(1,5

м
қашықтықта).

2.

50

см

жоғары

көтерілген

арқанның
астынан

оң

және

сол

бүйірмен

алға

еңбекте
п
ену

3.

Допты аяқтарымен

бір
-
біріне

домалату.

Сөйлеуді
дамыту

«Денсаулық


зор
байлық»


Драма

«Кім күшті?»
ертегісі

Қарапайым
математикалық

ұғымдарды
қалыптастыру

«Заттар тобын
теңестіру»


Жаратылыстану

«Бөлме өсімдіктері»

Сурет салу

«Торсықты әшекейлейміз»


Музыка

«Боталардың желісі»


Аппликация

«Оюланған торсығым»15

3
-
қосымша

Перспективалық жоспар
құруға

арналған ө
тпелі тақырыптар:


1.

«Балабақша»


балаларда

әлеуметтік дағдыларды,

мектепке дейінгі
ұйымға
,
топқа,
балалар

мен

ересектерге сүйіспеншілік сезімді қалыптастыруға;
бірлескен әрекетке қызығушылықты дамытуға бағытталған.

2.

«Менің отбасым»


отбасы, ана, әке, әже, ата, аға, әпкенің
рөлі; отбасы
мүшелерінің міндеттері туралы; отбасындағы жағымды өзара қарым
-
қатынасқа
тәрбиелеу, өзара көмек, отбасының барлық мүшелеріне сүйіспеншілік туралы
түсініктерін кеңейтуге мүмкіндік береді.

3.

«Дені саудың жаны сау»


баланың денсаулығын сақтауға жә
не
нығайтуға, мектепке дейінгі ұйымда, тұрмыста, көшеде, табиғат жағдайларында
қауіпсіз мінез
-
құлық дағдыларын қалыптастыруға және негізгі қимылдарды
жетілдіру арқылы балалардың қимыл
-
қозғалыс тәжірибесін, шығармашылық,
танымдық және сөйлеу қабілеттіліктер
ін қолдана отырып, балалардың белсенді
әрекетке қажеттіліктерін байытуға бағытталған.

4.

«Менің Қазақстаным»
-

балалардың жас және жеке мүмкіндіктеріне
сәйкес рухани
-
адамгершілік құндылықтар
ды
, білім, білік пен дағдылар
ды

қалыптастыру, жалпы адамзаттық қасие
ттерді, патриотизм мен
толеранттылықты тәрбиелеу, шығармашылық қабілеттер, ойлау мен қиялдауды
қалыптастыру.

5.


Елін сүйген


Елбасы»балалардың
Қазақстан

Республикасы Тұңғыш
Президенті

Н. Назарбаевтың

өмірі мен қызметі туралы білімін кеңейтуді
жалғастыру.
Қазақстан

Республикасының Тәуелсіз мемлекет ретінде дамуында
Президенттің рөлін қалыптастыруға ықпал ету. Балаларда рухани адамгершілік
құндылықтарды дамытуға болысу. Отанға және Президентке деген па
триоттық
сезімді тәрбиелеу.

6.

«Табиғат әлемі»
-

тірі және өлі табиғат заттары мен құбылыстары,
маусымдық өзгерістер, өсімдіктер туралы білімдерін кеңейтуге; жануарлар,
жәндіктер мен өсімдіктердің барлық түрлерін сақтаудың қажеттілігі туралы
түсініктерін қа
лыптастыруға; табиғатпен тікелей байланысты тәжірибені
игеруге; қоршаған ортаға ұқыпты қарауға және тіршілік ету ортасының маңызын
түсінуге бағытталған.

7.

«Нұр себеле, Ұлыстың ұлы күні!»
-

Наурыз мерекесі, қазақ халқының
салттары мен дәстүрлер
і, бұл Қазақста
н халқының мерекесі екендігі туралы
бал
алардың
түсініктерін кеңейту. Ауызекі сөйлеуді, зейінді, есті, көргені туралы
айта білуді дамыту. Туған өлкеге, қазақ халқының дәстүрлерін құрметтеу
ге

тәрбиелеу.


8.

«Бізді қоршаған әлем»


қоршаған ортамен өзара әрекет

етуге қажетті
танымдық әрекеттің қарапайым дағдыларына ие баланың тұлғасын дамытуды,
адамгершілік нормаларын, төзімділікті және адамдарға құрмет танытуды
сезінуін қамтамасыз етеді.


16

9.

«Менің туған өлкем»
-

балалардың туған жер, қала және облыс, туған
өлкенің

құндылықтары мен әсемдігі туралы білімін кеңейту, өлкенің пайдалы
қазбалары туралы алынған білімін бекіту, суреттер бойынша тануға және туған
жердің көрікті жерлері мен көшелері туралы айта білуге үйрет
у.

10.

«Салт
-
дәстүрлер және фольклор»


қазақ

хал
қы

тұрмысының
салт
-
дәстүрлері

мен

ерекшеліктері туралы түсініктер беру,
бала тұлғасының рухани
-
адамгершілік негіздерін қалыптастыру, эмоциялар, сезімдер, ойлауды, қоғамда
әлеуметтік бейімделу механизмдерін да
мыту, балаларды төзімділікке, ұлттық
және дінге шыдамдылық рухында тәрбиелеу.

11.

«Туған өлкенің табиғаты»
-

туған өлкенің өсімдіктер және жануарлар
әлемі туралы білімін жалпылау.
Туған өлкенің

қорықтарымен
, су қорларымен,
өсімдіктер мен жануарлардың қорғалатын түрлерімен таныстыру. Туған өлкенің
табиғатына саналы қамқорлықты, оны күту

мен қорғауға ынтасын
қалыптастыру.

12.

«Туған өлке байлықтары»
-

туған өлкені зерттеуге қызығушылықты,
қорытынды жасай білуді дамыту. Туған өлке табиғатына мақтаныш,
сүйіспеншілік, жауапкершілік сезімдерін, оның байлығына, оған
қамқорлықпен

қарауды тәрбиелеу.


13.

Біз еңбекқор баламыз»


қарапайым

еңбек дағдыларын
қалыптастыру
, еңбек сүйгіштікке, еңбек адамдары
на құрмет сезімдерін
тәрбиелеу
, адамның қолымен жасалғанның барлығына ұқыпт
ы қарау
;
балалардың сөйлеуін дамыту.

14.


«Әрқашан күн сөнбесін!»


балалардың бойында адамгершілік
қасиеттерін жақын адамдарына сүйіспеншілік, оларға қамқорлық жасауға
ынтасын, өзінің туған еліне, қаласына, ауылына құштарлық сезімді, оның
тарихына қызығушылықты тәрбиелеу.

15.


«Өнер көзі


халықта»


балалардың көпұлтты Қаза
қстан

Республикасы ретінде Қазақстан туралы білімін кеңейту, өз елінің өткені мен
к
е
лешегіне қызығушылықты
, білуге құмарлықты және бақылағыштықты
дамыту,
рухани
-
адамгершілік

құндылықтарды қалыптастыру.

16.

«Мен және қоршаған орта»


табиғатпен таныстыру, экологиялық
тәрбие, тіршілік әрекетінің қауіпсіздік негіздерін қалыптастыру, адамдар және
олардың мамандықтарымен таныстыру.

17.


«Тірі және өлі табиғат»


тірі және өлі табиғатпен таныстыру,
табиғатпен өзара әрекет ету, оларға ұқыпты қа
рау дағдыларын қалыптастыру.

18.


«Жабайы табиғат әлемі»


Жер планетасындағы
флора мен
фаунамен таныстыру, экологиялық тәрбие

негіздерін қалыптастыру
.

19.


«Біз мектепке барамыз» (мектепалды даярлық топқа арналған)

балалардың
мектеп
ке табысты оқуына жағдай жасау
,
әлеуметтік
-
мәдени
,
ақпараттық, ізденушілік
-
танымдық, көркем
-
эстетикалық, дене бітімі
дағдыларын дамыту.

20.


«Қош

келдің Алтын күз!»


күздегі табиғат құбылыстарының
өзгерістерімен, Қазақстан өңірлеріндегі түрлі климаттық жағдайларымен
17


(оңтүстік пен солтүстіктегі күзгі ауа
-
райы), күздің түрлі мезгілімен таныстыру:
ерте күз, алтын күз, к
үрең

күз


көкөніс, жемістер,
астық өнімін жинау мезгілі.

21.


«Қызықты қыс мезгілі!»


қыстағы табиғат құбылыстарымен, оның
өзгерістерімен, қыстың қызықты мерекелерімен және ермектерімен таныстыру
.

22.


«Алғашқы тамшылар»


көктем мезгіліндегі табиғат құбылыстарымен
,

көктемдегі жеміс
-
жидектерді отырғызу,
көктемде жыл құс
тары оралады және
т.б.
таныстыру.

23.


«Жайдары жаз келді!»


жаздағы табиғат құбылыстарымен, оның
өзгерістерімен
,
адам ағзасына жеміс
-
жидектер арқылы
берілетін
табиғат
дәрумендерінің

пайдасын таныстыру.

24.


«Жомарт күз»
-

бау, бақша мен алқаптардан жиналатын аст
ық
туралы балалардың білімін қалыптастыру,
еңбек адамдары мен еңбек
нәтижелеріне құрмет көрсете білуге тәрбиелеу
.

25.


«Ас атасы


нан»
-

балаларға нан туралы түсінік беру: тұқым себуге
дайындық, бидай егуге алқапты дайындау процесі, астықтың өсуі
туралы, нанды
пісіру пр
о
цесі, тоқаш
-
нан өнімдерінің пайдасы, наубайшы мамандығы туралы.

26.


Қазақстанның

жыл

құстары»
-

балалардың жыл құстары, олардың
ұшу себептері
,

жыл құстарының ұя салау және қыстау орындары аралығында
жиі маусымдық ұшуы
туралы білімі
н қалыптастыру
.

27.

«Ж
айнай бер, Қазақстаным
!
-

балалардың Қазақстан, Отаны, туған
жері, анасы, әкесі, балабақша мен достарының бақытты тұратын мекені үшін
сүйіспеншілік пен мақтаныш сезімдерін қалыптастыру
.

28.


Алақай, қыс келді
!
-

табиғаттағы
маусымдық өзгерістерді тан
у

және атау, қыс қызықтары
н: шана
, коньки, шаңғы тебуді ұйымдастыру
.

29.


Қ
азақстанның қ
ыстайтын құстар
ы

-

балалардың табиғат пен оны
мекендеушілерге танымдық қызығушылығын, жылы жаққа ұшпай, туған
өлкесінде жыл бойы қалатын қыстайт
ын құстар туралы, олардың қыста азық табу
қиындығы, оларға қиын кезде көмек көрсету қажеттігі туралы танымын
қалыптастыру
.

30.


Қыс

қызығы

-

жылдың қыс мезгілінде балала
рды шымыр болуға
,
қармен ойнауға, мұзда сырғанауға, аққала жасауға, шаңғы, коньки мен шана
мен
сырғанауға
баулу
.

31.


Қош

келдің
,
Жаңа жыл
!
-

Жаңа жылды қарсы алудан, көп күткен
мерекеден, шыршадан, Аяз ата мен Қарша қыздан, жаңажылдық киімдерден,
с
ы
йлықтардан, ертегіден, жаңа жылдық мерекеге дайындалудан, жаңажылдық
өлеңдер, әндер,
билерді үйренуден балалардың жағымды эмоциясын
қалыптастыру
.

32.


Күз сыйы

-

жыл мезгілдері, күз, жылудың аздығы, күннің көзі
шығып тұрса да, жылулығы жоқтығы туралы тану, алайда күз сыйы жарқын,
түрлі, ашық түсті болатынын, гүлдер, жапырақтар,
бұтақтар, жидектер, көкөніс
пен жемістер


күз сыйы екенін түсіндіру.
18


33.

«Жаңа жылдық сыйлықтар»
-

балалардың жағымды эмоциясы мен іс
-
әрекетін

қалыптастыру, туыстары мен достары үшін сыйлықтар дайындау, өз
қолымен

жасалған сыйлықтар дайындау, өз қолымен

ерекше сыйлықтар жасауға
үйрену
.

34.


«Аңдардың қысқы тіршілігі»
-

балаларда
жанашырлық

сезімін, көмек
көрсету ниетін тәрбиелеу, аңдар мен құстардың қыстауы, көптеген құстар мен
аңд
арда жаңа қауырсын мен жүн өсеті
ні, түстері өзгеретіні, көптеген жабайы
аңдардың ұйқыға жататыны, орманды мекендейтіндер суықтан қарда
қорғанатыны

туралы білім ал
у.

35.


Қардың

пайдасы

-

балаларды қар қасиеттері туралы білімдерін
қалыптастыру
, қардың қатты аяздан жерді, ағаш, көпжылдық гүлдердің
тамырларын қорғайтыны,
мұз қалашығының
құрылыс
ын салуға
, шанамен,
шаңғымен сырғанау, қыс мүсіндерін жасау, қар атысып ойнау

үшін қажеттігін
түсіндіру.


36.


Көктем жаршысы


құстар

-

табиғатта болып жатқан өзгерістер,
көктемнің келгені мен жыл құстарының өлкелеріне ұшып келуі, ұя с
ал
уы,
балапандар басып шығаруы туралы түсініктерін қалыптастыру
.

37.


Жылғалардан су ақты

-

жыл мезгіл
дерін анықтай білу, көктем
белгілерін білу, көктем ерте түскенде қардың еруі, күн көзінің жылуымен оның
жылғаларға айналуы, олардың мөлдір өзенге құйылуы, табиғаттың оянуы,
алғашқы бәйшешектердің шығуын білу
.

38.


Қазақстанның

ғ
арыш
керлері

-

балалардың ғарыш,
зымыран
,
спутник, ғарышкерлер туралы түсініктерін қалыптастыру, балалардың ғарышқа
қызығушылықтарын

тәрбиелеу, оның құпияларын білуге ұмтылу,
Ж
ерді
қоршаған

планеталар, Күн, Ай, олардың қозғалысы, Күннің Жерге адам, өсімдік
пен жануарларғ
а қажетті жылу мен жарық беретіні туралы дұрыс түсіндіру
.

39.


Жер
-
Ана!

-

балалардың танымдық қызығушылықтарын дамыту,
Жербіздің
ортақ

үй

екенін, мұнда өзен, көл, теңіз б
ен мұхит, тау, жазық дала,
орман мен алқаптар бар екенін түсіндіру
.

40.


Аспан
әлемінің

планеталары

-

балалардың ғарыш, аспан, Жер,
Ай, Жұлдыздар туралы, күн жүйесіндегі 8 планета туралы білімдерін
қалыптастыру
.
Олардың барлығы Күнді үнемі бір жолмен

айналады, ол орбита
деп аталады. Осы планеталардың бірі


Жер. Күн


бұл өте үлкен
және ыстық
планета, Ай


бұл біздің планетамыздың спутнигі, оны біз түнде ғана көреміз,
Жерді атмосфера қоршайды, сондықтан біздің планетада ауа бар. Басқа
да
планеталар

Юпитер, Сатурн, Венера, Меркурий, Марс, Уран, Нептун, Плутон
туралы айту әңгімелеу

.

41.

"
Бір шаңырақ астында

-

Қазақс
тан

хал
қының

тарихына, мәдени
мұра
сына баулу,
тәуелсіз еліміздің басты жетістігі


халықтар арасындағы
достық түсінігін қалыптастыру.

42.

«Бейбітшілік қорғанында»
-

өз еліне деген сүйіспеншілікті, қарулы
күштер үшін мақтаныш, пат
риоттық сезімдерін, Отан қорғаушыларына19


моционалдық жағымды қатынасты, алғыр, мықты, жігерлі
Отан қорғаушыл
ар

болу
ға

тәрбиелеу.

43.Көктемгі ағаштар

-

балаларды туған жерінің табиғатына
қызығушылығын

арттыру, өсімдіктер әлемін зер
ттеуге

тәрбиелеу,
білуге
құмарлықтарын
,
байқампаздықтарын дамыту, көктемнің келуімен табиғаттағы
өзгерістер

туралы балалардың түсініктерін кеңейту, өз бетінше
бейтаныс
құбылыстарды

ашу
ға

баулу
.


44.


Көктемгі егістік

-

ауыл

шаруашылығымен айналысатын адамдарға
құр
метпен қарауға тәрбиелеу, көктем

мезгіліндегі

ауыл

шаруашылығының
ерекшеліктері туралы түсініктерін кеңейту, көктемде жер жыртады,
егін
егу
басталады, танымдық қызығушылықтарын, білімге құштарлығын, ынтасын
дамыту.

45.


Табиғаттың гүлденуі

-

қоршаған

орта
, экологиялық мәдениет
негіздері және табиғатқа ұқыпты қарау туралы алғашқы түсініктерін
қалыптастыру
, балалардың табиғат құндылығы және онда өзін ұстау тәртібі
туралы білімін дамыту
,

балалардың табиғатпен араласудан
жағымды

тәжірибе
алуы
,
көктемде барлық
жаратылыстың көктейтіні туралы білімдерін
қалыптастыру
.


46.


Жаз да келді көңілді

-

табиғ
ат
әлем
і
нің көпқырлылығы туралы
білімдерін кеңейту, табиғатпен үйлесімді болу, экологиялық сана, салауатты
өмір

салтының негіздері, ағзаны шынықтыру қажеттілігін қалыптастыру және
эмоционалдық
-
жігер қасиеттерін тәрбиелеу.

47.


Алуан
-
алуан кәсіп бар, таңдай біл де, та
лап қыл!

-

ересектердің
мамандығы туралы балалардың білімдерін кеңейту
,
түрлі мамандықтарға
қызығушылықтарын

дамыту, ересектер еңбегінің маңызы туралы балалардың
түсініктерін қалыптастыру, адамдар өмірінде барлық мамандықтардың маңызын
түсіну, ересектер е
ңбегіне

құрметпен қарау сезімдерін тәрбиелеу, оларға
көмектесуге ұмтылу.

48.

«Техника
және біз

-

балаларды техника әлемімен, оның
ерекшеліктерімен және көпқырлылығымен таныстыру, заман
а
уи
техника

қоршаған

ортаны өңдеуге және өзгертуге ықпал етеді, зерделейді
, өлшейді,
адамның күрделі ойлайтын жұмысын жеңілдетеді, білімге құштарлығын,
механизмдер құрылысы, оның қозғалу қағидалары, құруға және нақты
техникалық мамандықтарға қызығу туралы түсініктерін дамытады
.

49.


Ертең сабақ басталады

-

баланың мектепте оқуына
психол
о
гиялық
дайындығын, жаңа өмір салтына, алдағы болатын өзгерістерге, жағдайларға,
ережелерге, талаптарға, баланың оқуға қызығушылықпен дайындығына дұрыс
көзқарасты қалыптастыру.Мен және қоршаған орта

-

экологиялық мәдениет пен шығармашылық
ойлау
ын, қоршаған орта, оның адам үшін маңызы туралы


20
алғашқы білімін қалыптастыру, табиғатқа сүйіспеншілігін тәрбиелеу, қоршаған
ортаға ұқыпты, жауапкершілікпен қарауды

тәрбиелеу, табиғатта және тұрмыста
сауатты және қауіпсіздік тәртіп
дағдыларына үйрету
.

50.Теңіздер мен мұхиттар әлемінде

-

біздің планетамыздың су
ресурстары туралы білімдерін қалыптастыру,

су асты әлемінің
алуан
түрлілігі,
оны мекендеушілер, оның құрылысы мен жауларынан қорғану тәсілдері туралы
түсініктерін кеңейту, теңі
з мекендеушілеріне танымдық және шығармашылық
қызығушылықты

дамыту,
табиғатқа ұқыпты қарау
ға

тәрбиелеу
.

51.Көлік

-

көліктің түрлері, адамның мамандығы, көлікті басқарушы,
көлік бөлшектері, олардың айырмашылықтары, қандай санатқа жататындары
(
қоғамдық

жеке және
т.
б.
)

туралы білімдерін қалыптастыру, ойлау, көру
қабілетін
, назарын,
есте сақтауын
дамыту, көлікте жұмыс істе
йтін адамдар
мамандығына құрметпен қарауды тәрбиелеу.


52.Ғажайыптар

әлемінде

-

балалардың шығармашылық қабілеттерін,
ақыл
-
ой әлеуетін, өз бетінше зерттеушілік қызметіне дайындығын, ойлау, қиял
және әзіл сезімінің ерекшелігін, бала
ның белсенді әлеуметтенуін, ересектермен
және құрдастарымен қарым
-
қатынасын

дамыту, адамгершілік және эстетикалық
сезімдерін ояту


22

4

қосымша

ЦИКЛОГРАММА
(үлгі)

Бір аптаға (
5
-
9

қа
раша
2018 ж.)

Ортаңғы топ


Күн тәртібі

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәрсенбі

Бейсенбі

Жұма

Балаларды
қабылдау

Ата
-

аналармен
әңгімелесу

Ата
-
аналарды жақсы көңіл
-
күймен қарсы алу.

Бала денсаулығын сақтау мен нығайту туралы ата
-
аналармен әңгімесу, балаларда көтеріңкі көңіл
-
күй орнатуға ойындар
ұйымдастыру.
Жағымды жағдай орнату.Ойындар
(үстел үсті,

саусақ және т.б.)


«Моншақтарды тізу»

Балалардың
түстер

туралы

білімдерін
бекіту,қиялын

дамыту,

саусақтардың

қимылын жетілдіру

«Не артық?»

қима суреттердің артық
бөлігін табу, есте

сақтауды дамыту

Аурулардың алдын алу
бойынша

суреттерді қарастыру

Тазалық пен
ұқыптылық туралы

әңгімелесу

Альбом,
суреттер

қарастыру

Таңертеңгі
гимнастика

(5 мин)


Таңғы жаттығулар №3 кешен

Таңғы ас

Ботқаның, дәрумендердің, дұрыс тамақтанудың және т.б. балалардың денсаулығына пайдасы туралы


Балалармен

ұйымдастырылған

оқу

қызметін

ұйымдастыруда

ойындар

және

баяу

қимылды

ойын
-
жаттығулар
Өтпелі тақырып «
Дені саудың жаны сау
Ойындар,

Ұйымдастырылға
н оқу

қызметіне
дайындық

«Мен

бастаймын, сен аяқта»
таныс

тақпақтарды еске түсіру

Үстел
-
үсті ойыны

«Сан қатарын тап!» Сан
қатарын дұрыс ретімен
қоюға

дағдыландыру

Таза ауаның
денсаулыққа

пайдасы

туралы
әңгімелесу

Адамның дене
мүшелері туралы
жұмбақтар шешу

Жеміс
-

жидектер туралы
әңгімелесу


Ұйымдастырылған

оқу

қызметтері

Қарапайым
математикалық

ұғымдарды
қалыптастыру

Дидактикалық ойын
«Менің күн

тәртібім» (Уақытты

бағдарлау)

Күн тәртібі
туралы
әңгімелесе

отырып, тәулік бөліктерін
таңертең, күндіз, кеш, түн

ажырату және атай білу
дағдыларын қалыптастыру.

Уақытпен санасуға,
жинақылыққа,
шапшаңдыққа,
ұқыптылыққа

үйрету.

Сөйлеуді дамыту

«Мен қандаймын?»

Сурет мазмұны бойынша
әңгіме

құруды жетілдіру.

Адамның дене мүшелері
туралы

түсініктерін

кеңейту.
Сөздегі дыбыстарды анық
айтуға

үйрету.

Сөздерді

байланыстырып айтуға
машықтандыру.


Жаратылыстану


Менің

дәмді

достарым


Көкөністер

мен

жемістер

туралы

түсініктерін

кеңейту.
Олардың ағзаның

өсуі үшін

маңызын

Көркем әдебиет

Өтебай
Тұрманжановтің

«Өс ұлан»

өлеңі

Әдеби шығарма

кейіпкерінің бейнесі
арқылы

адамның

тіршілік
әлемімен таныстыру.
Өзі туралы әңгімелей
беруге үйрету
Өлеңдегі сөздерді
анық айтып,

өлеңнің мазмұнын есте
сақтауға

үйрету.


Сурет

салу

«Ақ мамық бұлттар»

Қоршаған ортамен
танысу

«Өзім туралы»

Адамның

дене

мүшелері және

өзінің
мүмкіндіктері

туралы түсініктерін
кеңейту. Өзін
-
өзі тануға
ұмтылысын қолдау.
Денені

шынықтыруға баулу.

Дене шынықтыру

1.

«Допты бір
-

біріне

төменнен

лақтыру және қағып алу
(1,5 м

қашықтықта)».

2.

Кедергілер
арқылы

допты

бастан асыра

қос
-

Драма

«Бір үзім нан»

ертегісі
Мәтінді

мұқият

тыңдауға
үйрету.

Нан

туралы
түсініктерін

кеңейту

Нанның адам
денсаулығы үшін

пайдасын
түсіндіру.

Сөздерді анық айтуға
және диалог құруға
үйрету.

Кейіпкерлердің
көңіл
-
күйін

жеткізуге баулу.


23

Музыка

«Болайықшы осылай


Күй тыңдау:


Қосалқа
» Дәулеткерей күйі.

Ән айту:

Болайықшы осындай

Сөзі мен әнін жазған
А.Меңжанова

Музыкалық
-

ырғақтық

қимыл:

«Сайыс биі»

Күйді мұқият тыңдауға

дағдыландыру. Әнді басқалармен
бірге
бастап, бірге аяқтап ілесіп
айтуды, тамаққа күш

түсірмей, сөздерді еркін
шығаруды бақылау. Әуенді
шапшаң

қимылдармен сүйемелдеуді

үйрету. Балаларды

тазалыққа,
енбек етуге баулу.


Мүсіндеу

«Мен

қандаймын?»

Адам пішінін (дене
бөліктерін:бас,

кеуде,
қолдары, аяқтары)
мүсіндеу. Бірнеше бөліктен
тұратын заттарды біріктіруді
үйрету.

Қимыл мен

жаттығудың денеге әсерін
түсіндіру.

түсіндіру.Сәбізден шырын
дайындауды бақылау. Қатты
заттың

сұйыққа айналуына көз
жеткізу.


Дене шынықтыру

«Тепе
-
теңдікті
сақтап бөренемен

жүру».

Тепе
-
теңдікті сақтай
отырып бөренемен

жүруге үйрету. Сол
және оң жақ
бүйірімен жіптің

астынан

еңбектеуді
дамыту.

Дене жаттығуларын орындауға

қызығушылық тудыру.

Дөңгелек пішінді
заттардың

суретін

салуға үйрету.
Түстерді үйлестіре
білуге және суретті

жиектен шығармай
бояуға

үйрету.

Ұқыптылыққа
тәрбиелеу.

Далада таза

ауада

серуендеудің
пайдасын
түсіндіру.

қолдап лақтыруды
қалыптастыру.

Тепе
-
теңдікті сақтай
отырып,

көлбеу тақтаймен жүру

жаттығуларын
бекіту.
Дене

жаттығуларын орындауға

қызығушылық тудыру.

3.

Музыка


Кел

билейік


Ән

тыңдау
:


Балдырған


сөзі Н. Жанаевтікі,

әні Б. Дәлденбаевтікі


Ән
айту:«Кел,билейік»

Музыкасы:
Б.Байқадамов,
М.Әлімбаев.

Музыкалық
-

ырғақты
қимыл:

«Құлыншақ

биі»
Әнді
мұқият тыңдап,

әннің

сипатын

ажырата білуге

үйрету.

Әннің сөздерін түсіне
отырып орындау.
Музыканың ырғағына
сәйкес құлыншақтардың

қимылдарын беруге
үйрету.


Дене шынықтыру

2
-
3 метрлік
қашықтықта алға

ұмтыла қос

аяқпен

секіру»

Қос

аяқпен

секіру
техникасын
жетілдіру.

Жүру, секіру,
лақтыру арқылы
негізгі қозғалыс

түрлерін жетілдіру.

Дене сапаларын,

икемділікті,

ептілікті дамыту.

Серуенге
дайындық

Киімдерді ретімен киінуді жетілдіру

25

Серуен

Ауа
-
райын бақылау, күз мезгілінің
ерекшеліктерін ажырата білуге үйрету, таза ауаның, күннің

сәулесінің, дене белсенділігінің адам ағзасының дамуына әсерін түсіндіру, дене шынықтыруға баулу Еңбек: ойын алаңын таза ұста
уға,
жапырақтарды жинауға, ептілікке, тазалыққа, қимыл белсенділігіне,

ор
ындалған жұмыс нәтижесіне қуана білуге баулу, жағымды көңіл күйге бөлеу

Қимылды ойындар: Көңілді эстафета, Кім жылдам? Лақтыр да қағып ал, Қояндар, Боз жорға

Серуенн
ен оралу

Киімдерді реттілікпен шешуге үйрету, мәдени
-
гигиеналық шаралар


Балалардың назарын тамаққа аудару, мәдениетті тамақтануға, ас қайтаруға баулу

Түскі ас

Бата:

Ас
қа адалдық берсін,
Де
нге
саулық берсін!
Д
астарқанға
байлық берсін!

Нан қиқымын шашпаймыз,

Жерде жатса баспаймыз.

Теріп алып қастерл
еп

Торғайларға тастаймыз.

Д
астарханның басында,

Әдеттен біз озбаймыз.
Үлкендердің қасында,
олды бұрын

созбаймыз.

Тамақ ішер кезде енді,
с
өйлемейміз күлмейміз.

Астан басқа өзгені

елемейміз білмейміз.

Нан

-
ардақты

асыл

ас
,

Кәрі
,
жас

одан

аттамас
.

Ақ

дастархан

үстінде
,

Қол жумай оны

ұстамас.

Бата:

Дастарханың
майлы,

Көңілің
жайлы
болсын.

Өміріңе не
тілесең,

Тілегің қабыл
болсынҰйқы

Балаларға тынығып ұйықтау үшін жағдай жасау


«Ең қасиетті жеміс»
ертегісін

оқып беру

«Үру білмеген ит»
Ертегісін оқып

беру

Баяу музыка тыңдату

Баяу бесік
жырын
тыңдату

Алтын балық»
үнді
ертегісі

Біртіндеп

ұйқыдан

ояту
,
сауық
-

тыру

шаралары

Жалпақ

табандылықтың

алдын

алу

мақсатында

ортопедиялық

жол

бойымен

жүргізу
.
Мәдени

гигиеналық

шараларын

орындау
.

Мұнда

бері

қараңыз
,

Бізде

санай

аламыз
.

1,2,3
дегенде
,
Түзу

тұра

қаламыз
.

4,5,6
дегенде
,
Алға

қадам

басамыз
.26

Бесін
ас

Дастархан басындағы әдептілікке үйрету, тамақты тауысып жеуге, сүттің, айранның,
ірімшіктің, құрттың

пайдасы туралы әңгімелесу

Ойындар,
дербес
әрекет

Психология лық жаттығу

«Өз күлкіңмен бөліс»

«Пайдалы және зиянды»
дидактикалық ойыны

қоршаған ортаның

денсаулыққа әсері туралы
білімді жетілдіру

«Ұқыпты

болуға
тырыс»

ойын

жағдайатын
ұйымдастыру

«Шаштараз»

сюжетті рөлдік ойыны

Дәрігердің

кеңесі

«Мұрынмен
дұрыс демалу,
тістерді,

ауыз

қуысын тазалау»

Серуенге
дайындық

Киімдерді реттілікті сақтап дұрыс киінуге үйрету, жылы дұрыс киінудің адам денсаулығына пайдасы

туралы
әңгімелесу

Серуен

Кешкі ауа райын
бақылау:

Кимылды ойын: «Күн
мен жаңбыр»

Мақсаты:

Бір

біріне

кедергі келтіріп ойнауға

жаттықтыру

Желдің соғу бағытын
бақылау:

Қимылды ойын:

«Мысық пен торғайлар»

Мақсаты: Бір біріне

кедергі келтірмей жүгіруге
жаттықтыру

Ағаштардағы
өзгерістерді

бақылау:

Қимылды ойын:

«Біз көңілді
балалармыз»

Мақсаты: Қимыл
белсенділігіне,

ептілікке,
татулыққа,достыққа

тәрбиелеу

Ауладағы қыстап
қалған құстарды

бақылау:

Қимылды ойын:

«Жасырынбақ»

Мақсаты:

ойын

қимылдары

арқылы
жылдамдыққа,

ептілікке, қырағылыққа
баулу

Аспанды
бақылау:

Қимылды
ойын:

«Кім

екен?»
Мақсаты:Бірін
-

бірін даусынан
табуға үйрету

Балалард
ың үйге
қайтуы

Ата
-

аналармен балалардың

жағдайы, көңіл күйі туралы
әңгімелесу

Ата
-
аналарға кеңес:

«Баланы күзде қалай
киіндіру керек?»

Ата
-
аналарға
кеңес:

«Суық тию

ауруларының алдын
-

алу»

Ата
-
аналарға кеңес:

«Баланың
үйдегі күн
тәртібін
ұйымдастыру»

«Денсаулық
дегенімізді
қалай

түсінесіз?»
тақырыбында
ата
-

аналармен

әңгімелесу

27

2018
-
2019 оқу жылы
ның
қыркүйек

айына арнал
ған

әдіскер

жұмысының (үлгілік)
ж
оспары

5

қосымша

Апта
күндері

I
апта

II
апта

III
апта

IY
апта


Дүйсенбі7.45
-
8.00

Т
аңертеңгі гимнастиканың өткізілу сапасы
на

салыстырмалы бақылау
:


2
кіші
топтарда


ортаңғы топтарда


ересек топтарда


1
кіші топтарда8.20
-
8.55
Ағымдық бақылау
:


Тамақтану кезінде мәдени
-
гигиеналық дағдыларды ұйымдастыру және өткізу

(
дене
н
і

дұрыс ұстау
,
мәдениетті
тамақтану
)


9.00
-

10.00
Әкімшілік

бақылау
:
1 және 2 кіші топтарда ұйымдастырылған оқу қызметін бақылау және талдау.


Тәрбиешілерге әдістемелік көмек көрсету.


10.20
-
10.35

Жедел бақылау
-

серуенді ұйымдастыру және өткізу
:

2 кіші топта бақылауды
ұйымдастыру


1 кіші топта еңбек
әрекетін ұйымдастыруОртаңғы топта ойын әрекетін
ұйымдастыру

Ересек топта ойын ә
рекетін
ұйымдастыру

14.00
-
14.30
Мектепке дейінгі ұйым меңгерушісі жанындағы өндірістік жиналыс

14.30
-
16.00
Құжаттармен

жұмыс
:

ақпараттық тақтаны жаңартылған құжаттармен толықтыру
: (
Әдістемелік
-
нұсқау

хат,
Әдістемелік басшылық, әдістемелік ұсынымдар

және т.б
.).


17.00
-
18.00

Тәрбиешілермен
көрнекі материалды жаңарту
бойынша жұмыс

«Мектепке дейінгі ұйымның ішкі
тәртіп ережесімен таныстыру»17.00
-
18.00


Ата
-
аналар
мен
сауалнама жүргізу

Түрлі


жас
топтарында

б
ейімделудің
психологиялық
аспектілері»

17.00
-
18.00

Мамандардың жұмыс
жоспар
лар
ымен танысу
(
психолог, логопед
)


17.00
-
18.00

М
амандармен жұмыс (спорт
нұсқаушысы,

ағылшын тілі
мұғалімі)
;

ө
тпелі
тақырыптар
ға

сәйкес
жоспарды іске асыру

Сейсенбі

8.00
-
8.45


Ағымдық

бақылау: Топтарды аралап шығу
. Ұйымдастырушы сұрақтар


9.00
-

10.00

Әкімшілік бақылау

:


Ұйымдастырылған

оқу қызметінде өтпелі тақырыпты іске асыру
.
Ересек топта білім беру процесін бақылау және талдау.
Тәрбиешілерге әдістемелік көмек көрсету.

11.00
-
12.00

Ағымдық бақылау
:

28


1 кіші топта еңбек әрекетін
ұйымдастыру


2 кіші топта бақылауды
ұйымдастыру

және өткізуОртаңғы топта еңбек әрекетін
ұйымдастыруды бақылауЕресек топта ойын
әрекетін ұйымдастыру

11.50
-
12.20 1 кіші топта тамақтану кезінде мәдени
-
гигиеналық дағдыларды қалыптастыру

13.30
-
14.30
Әдістемелік

сағат


1. Әдістемелік
-
нұсқау

хатты
зерделеу бойынша әдістемелік
кабинетте жұмыс жүргізу.

2.Түрлі жас топтарында
таңертеңгі гимнастиканың
өткізілуін талдау
Диагностика жүргізу үшін
Бақылау парағы мен Б
аланың
жеке даму картасын толтыру
тәртібі


1. Тілдер апталығына
дайындық (іс
-
шаралар
жоспарын құрастыру)

2.Жаңадан келген балалардың
бейімделуі бойынша іс
-
шаралардың жүргізілуі туралы
психологтың ақпараты


Түрлі жас топтарындағы
балалардың біліктері мен
дағдыларының даму деңгейін
анықтау бойынша бастапқы
бақылаудың нәтижелері.13.00
-
15.00 Құжаттармен жұмыс: Жас маманның жұмыс жоспарын құрастыру

16.00
-
17.30 Қосымша білім беру қызметтерінің жүргізілу сапасын бақылау

с
әрсенбі


8.00
-
8.45
Ағымдық бақылау
:
Топтарды аралап шығу
.
Ұйымдастырушы

сұрақтар.

9.00
-

10.00

Әкімшілік

бақылау
:

Ұйымдастырылған оқу қызметінде

өтпелі

тақырыптың
іске асырылуы
.
Ортаңғы топта білім
беру
процесін бақылау және талдау
.

Тәрбиешілерге әдістемелік көмек көрсету.

10.00
-
10.15

1 кіші топ балаларының серуенге
шығуын ұйымдастыру және
ойын әрекетін
өткізу


10.15
-
10.25

Ортаңғы топ балаларымен
серуенде бақылауды
ұйымдастыру

11.00
-
11.20

2 кіші
топ балаларымен ойын
әрекетін ұйымдастыруды
бақылау

11.20
-
11.30

Ересек топ балаларымен
серуенде еңбек әрекетін
ұйымдастыру12.20
-
12.30

Ағымдық бақылау
:
ересек топта кезекшілікті ұйымдастыру

13.30
-
15.00 Т
ақырыптық бақылау
:


П
едагогикалық кеңес шешімінің орындалуы
-


Н
ормативтік базаның жаңартылған
мазмұнына сәйкес
т
үрлі

жас топтарында заттық
-
кеңістікті
к

дамытушы ортаның жабдықталуы»

15.10
-
15.40


С
алыстырмалы бақылау
:
2 кіші топтарда шынықтыру шараларын ұйымдастыру

16.00
-
17.30

Мектепке дейінгі ұйым
ның

оқу жоспары
ндағы

вариативтік бөлімінің өткізілу сапасын бақылау

17.00
-
18.00


Әдіскердің

ата
-
аналарды қабылдау күні


Бейсенбі

8.00
-
8.25

Ағымдық бақылау: Топтарды аралап шығу
.
Ұйымдастырушы

сұрақтар.


8.30

-

10.00


Жаппай бақылау: 1 кіші топқа жаңадан келген балалардың бейімделуі бойынша іс
-
шараларды бақылау және
талдау (№1 педкеңеске дайындық: Жаңадан келген балалардың бейімделу кезеңін
ің өткізілу қорытындысы
)
.


29

Ағымдық бақылау:

10.30
-
10.50

1 кіші топта ойын әрекетін
ұйымдастыру


10.50
-
11.10


2 кіші топта ойын
әрекетін ұйымдастыру


11.30
-
11.50

Ортаңғы топта серуенде ойын
әрекетін ұйымдастыру

11.10
-
11.30

2 кіші топта ойын әрекетін
ұйымдастыру12.30
-
12.45 Ортаңғы және ересек топтарда түскі асқа дайындық кезінде кезекшілікті ұйымдастыру

14.00
-
14.30

Семинар
-
практикум: балалардың
біліктері мен дағдылары
ның

дамуын
қадағалау

бойынша
бастапқы бақылауды жүргізу

14.00
-
14.30

Педагогте
рмен
бақылау
қорытындысы бойынша
жеке әңгімелесу.
Әдістемелік көмек.

14.00
-
14.30

Кеңес беру: Түрлі жас
топтарында заттық
-
кеңістікті
к

дамытушы ортаның
жабдықталуын жетілдіру

14.00
-
14.30
Әдістемелік

кабинетте жұмыс жүргізу
:

жаңа әдістемелік
әдебиеттермен, мерзі
мдік
басылымдармен танысу


14.30
-
15.00 Кадрлармен жұмыс: Ат
тестаттаудан өтетін педагогтерге

аттестаттау кезеңінің өткізілу жоспарын құру бойынша
кеңес беру.


А
ттеста
ттау

материал
д
а
рын
талқыла
у

15.00
-
15.30 Медициналық

-

педагогикалық бақылау: Сауықтыру жұмысын ұйымдастыру және өткізу.
Балалардың ауру
-
сырқауларына талдау жасау:

1
кіші топтарда


2
кіші топтарда


ортаңғы топтардаересек топтарда

15.30
-
17.00 Құжаттармен жұмыс: әдістемелік іс
-
шаралар
материалдарын рәсімдеу және жүйелеу (анықтамалар, хаттамалар
және т.б.), алдағы айға жұмыс жоспарын құру.

Жұма

8.30
-
9.00

Ағымдық бақылау
:

Топтарды аралап шығу
.
Ұйымдастырылған

оқу қызметіне
дайындық.

9.00
-

10.00


Әкімшілік бақылау
:
түрлі жас
топтарында ұйымдастырылған

оқу қызметінің барысында айдың
өтпелі

тақырыбының

іске асырылуы
.

10.00
-

12.00

Әдіскердің алдағы айға жұмыс жоспарын құруы.

12.10
-
12.20

Ағымдық бақылау
: ортаңғы топта жуынуды ұйымдастыру және өткізу


13.30
-

15.00 Алдағы аптаға түрлі жас топтарының циклограммаларын тексеру және бекіту

15.30
-
16.30 Тақырыптық бақылау: Оқу жоспары вариат
ивтік бөлімінің өткізілу сапасы
(№ 1 педагогикалық
кеңеске дайындық
)


17.00
-
18.00 «Балабақша» айдың өтпелі тақырыбын

іске асыру бойынша көрмелерді
, стендтерді
безендіру жұмысы

30

6

қосымша

«Мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығында

2018 жылы әзірленген әдістемелік материалдар
:


1.

Мектеп жасына дейінгі балалардың біліктері мен дағдыларының
дамуына мониторинг жүрг
ізуге әдістемелік ұсынымдар
;

2.
Балалар жарақатының алдын
-
алу бойынша әдістемелік
ұсынымдар
;

3.
Түрлі жас топтарында білім беру процесін ұйымдас
тырудың әдістемелік
ұсынымдары
;

4.
Мектепке дейінгі ұйымдарда Перспективалық жоспар мен
Циклограмманы құрастыруға әдістемелік
ұсынымдар
;

5.
Мектепке дейінгі орта және естияр жас балаларында арналған р
ухани
-
адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру бойынша театрландырылған
қойылымдардың

сценарийлерін әзірлеу
;


6.
«Отбасы kz» порталында орналастыру үшін балаларды ерте жастан
дамыту мәселелері бойынша әдістемелік ұсынымдар
;

Жылдың соңына дейін төмендегі әдістемелік материалдарды әзірлеу және
сайтқа орналастыру жоспарлануда:

1.

Ерте жастағы балаларда әлеуметтік дағдылар мен өзбетінше үйрену
дағдысын дамытатын Стандарт
;

2.

Ерте

жастағы балаларда әлеуметтік дағдылар мен өзбетінше үйрену
дағдысын дамытатын Бағдарлама
;

3.

Ерте жастағы балаларда әлеуметтік дағдылар мен өзбетінше үйрену
дағдысын дамытатын Бағдар
ламасына әдістемелік нұсқаулық
;

4.

Ерте жастағы балаларды дамыту және ә
леуметтендіру мәселелері
бойынша ата
-
аналарға арналған әдістемелік ұсынымдар
.

Приложенные файлы

  • pdf 9405941
    Размер файла: 536 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий