!10-ТС Геометрия каз 060418


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Геометрия
» пәнінен
тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациясы
сынып
��ЖОБА
��ЖОБА
Содержание
1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты
2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжа
ттар
3. Геометрия» пәні бойынша күтілетін нәтижелер
4.
Геометрия» пәні бойынша ойлау дағдыларының деңгейі, 8 сынып
5.
Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін
мақсаттарды бөлу
6. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі
7. Модерация және балл қою
ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
��ЖОБА
1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты білім алушылардың тоқсан барысында
меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Жиынтық
бағалау күтілетін нәтижелер жетістігін және тоқсанға жоспарланған оқу
мақсаттарына жеткендігін тексереді.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
Негізгі орта білім беру деңгейінің 7
сыныптарына арналған 
Геометрия
» пәнінен
үлгілік
оқу бағдарламасы.
Геометрия
» пәні бойынша күтілетін нәтижелер
Білу
көпбұрыштар жіктемесін
білу
жазық фигуралардың негізгі түрлерінің қасиеттерін және белгілерін
білу
Түсіну:
математиканың академиялық тілін
түсіну
түрлі қолданбалы
есептерді шешуде математикалық модельдерді пайдаланудың
маңыздылығын
түсіну
аксиома мен теорема сияқты математикалық
категориялардың
мағынасын
түсіну
жазықтықтағы геометриялық салул
ар мен өлшемдердің қағидаттарын
түсіну
Қолдану:
математикалық
есептерді шешу алгоритмдерін
қолдану
геометриялық есептерді шешуде жазық фигуралардың қасиеттерін
қолдану
түрлі қолданбалы есептерді ш
ешуде математикалық модельдерді
қолдану
түпмәтінге сәйк
ес математикалық терминологияны
қолдану
Талдау:
геометриялық фигуралардың өзара орналасуын
талдау
математикалық модельдер құрастыру үшін мәтіндік есептердің шарттарын
талдау
Жинақтау:
математикалық есептерді шешудің алгоритмдерін
жинақтау
аксиомалар мен теоре
малар арқылы дәлелді пікірлерді
жинақтау
геометриялық түрлендірулерді қолдана отырып құрастыру есептерін шешу
тәсілдерін
жинақтау
Бағалау:
есептің түпмәтініне қатысты есептеулер нәтижесін
бағалау
��ЖОБА
Геометрия
» пәні бойынша ойлау дағдыларының деңгейі, 8 сынып
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
KbiZllZfZ
kugueZlug�
lZikujfZeZj�
lje_j
Білу және түсіну
өпбұрыш
, дөңес көпбұрыш, көпбұрыш
элементтерінің;
трапецияның;
параллелограмға ғана сай қасиеттері мен
белгілерінің;
тікбұрышты үшбұрыштың
кабырғаларының катынастары арқылы
бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі
және котангенсінің; тең шамалас
және тең
құрамдас фигуралардың
анықтамаларын;
центрі (
) нүктесі және радиусы
болатын шеңбердің теңдеуін.
Деңгейді тексеру
үшін
Көп таңдауы
бар тапсырмалар
(КТБ) және
/немесе
Қысқа
жауапты
(ҚЖ) қажет ететін
тапсырмаларды
пайдалану
ұсынылады
Қолдану
көпбұрыштың ішкі бұрыштарының және
сыртқы бұрыштарының қосындысының
формулаларын қорытып шығару;
Фалес теоремасы және пропорционал
кесінділер туралы теореманы қолдану
циркуль мен сыз
ғыштың
көмегімен
кесіндіні бірдей
бөлікке бөлу;
үшбұрыштың
орта сызығының қасиетін
дәлелдейді және қолдану;
Пифагор теоремасын қолдану;
тікбұрышты үшбұрыштағы пропорционал
кесінділерге байланысты қатынастарды
қолдану;
параллелограммның,
ромбтың
үшбұрыштың
трапецияның
аудандарының формулаларын қолдану;
жазықтықтағы екі нүктенің
арақашықтығын олардың координаталары
арқылы есептеу
кесінді ортасының координаталарын табу;
түзудің жалпы теңдеуін, екі нүкте арқылы
өтетін
lam^�l_^_mg�`Zam�
�_]_c^
�l_dk_jm�
rg�ukZ�
`ZmZilu�� @�\f
қажет
ететін
тапсырмаларды
және
/немесе толық
жауапты (ТЖ)
қажет
ететін
тапсырмаларды
пайдалану
ұсынылады
Жоғары деңгей
дағдылары
(талдау, жинақтау,
бағалау)
берілген элементтері
бойынша тік
бұрышты үшбұрыш салу
екі
нүктенің арақашықтығы
н табу
, кесінді
ортасының координаталары
н табу
кесіндіні берілген қатынаста бөлу, центрі
және радиусы
r болатын шеңбер
теңдеуі
нің
формулаларын қолданып
есептерді шығару
Деңгейді тексеру
үшін
Қысқа
жауапты (ҚЖ)
қажет ететін
тапсырмаларды
және
/немесе Толық
жауапты (ТЖ)
қажет ететін
тапсырмаларды
пайдалану
ұсынылады


��ЖОБА
. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды
бөлу
Тоқсан
Білу және
түсіну
Қолдану
Жоғары деңгей
дағдылары
Барлығы
. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі
Жиынтық бағалауды орындауға ой салатын кез келген көрнекі материалдар:
диаграммалар, схемалар, постерлер, плакаттар және карталар жабылған оқу кабинетінде
өткізіледі. Жиынтық бағалау алдында нұсқаулық оқылады және оқушыларға жұмысты
орындауға қанша уақыт б
өлінгендігі
хабарланады.
Жұмысты орындау барысында оқушыларға бір бірімен сөйлесуге болмайды.
Жұмысты орындар алдында оқушылардың нұсқаулық бойынша сұрақтарды қою құқығы бар.
Оқушылар өз бетімен жұмыс жасауға міндетті, бір біріне көмектесуге құқықтары
жоқ.
Жиынтық бағалау уақытында оқушыларға қосымша ресурстар: оларға көмек болатын сөздік
немесе анықтамалық құралдар (егер, спецификация бойынша ресурсқа рұқсат берілмесе)
қолжетімді болмауы қажет.
Шешу жазбалары ұқыпты болуы қажет. Оқушыларға дұрыс е
мес жауаптарды
өшіргішпен өшіргеннің орнына сызып тастауға болады.
Жиынтық бағалауға берілген уақыт аяқталысымен, оқушылар жұмысты уақытында
аяқтап және қаламдарын
қарандаштарын партаға қоюы қажет.
. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл
қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация
үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін
балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
��ЖОБА
ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
тоқсан бойынша жиынтық
бағалауға шолу
Ұзақтығы
40 минут
Балл саны
Тапсырма түрлері:
КТБ
көп таңдауы бар тапсырмалар;
қысқа
жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ
толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Берілген нұсқа көп таңдауы бар тапсырмаларды, толық жауапты сұрақтарды қамтитын
тапсырмадан тұрады.
Көп
таңдауы бар тапсырмалар
оқушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрыс
жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа
жауапты қажет ететін сұрақтарға оқушылар есептелген мәні, сөздер немесе
қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда оқушыдан максималды балл жинау үшін
тапсырманың
шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Оқушының
математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма
бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
1 тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сип
аттамасы
Бөлім
Тексерілетін мақсат
Ойлау
дағдыларыны
ң деңгейі
Тапсырма
саны*
№ тапсырма*
Тапсырма түрі*
Орындау
уақыты, мин*
Балл*
Бөлім бойынша
балл
Көпбұрышта
р.
Төртбұрышта
рды зерттеу
4 параллелограмм қасиеттерін қорытып
шығару және қолдану
Қолдану
8.1.1.6 тіктөртбұрыш, ромб, шаршы
анықтамаларын білу және олардың
қасиеттері мен белгілерін қорытып шығару
he^Zgm
КТБ
8.1.1.7 Фалес теоремасын білу және қолдану
Қолдану
8.1.1.11 трапецияның анықтамасын,
түрлерін
және қасиеттерін білу
Қолдану
8.1.1.12 үшбұрыштың орта сызығының
қасиетін
дәлелдеу және қолдану
Қолдану
Барлығы:


5


минут
Ескерту:
өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
Мысал үлгілері және балл қою кестесі
Геометрия
» пәні бойынша 1 тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмалары
Суретте
ABCD
ромб берілген.
ВСА
табыңыз.
[1]
ABCD
трапециясының табандары 10 см және 6 см. Табандарына параллель жүргізілген
түзулер, бүйір қабырғасын тең бөліктерге бөледі. Трапецияның бүйір қабырғаларымен
шектелген кесінділер ұзындығын табыңыз.
[4]
Қабырғаларының
қатынасы
3:5:7 болатын, үшбұрыштың периметрі 60 см
ге тең.
Төбелері
берілген үшбұрыштың қабырғ
аларының орталарында орналасқан
үшбұрыштың
қабырғалары
мен
периметрін
табыңыз.
&#x/MCI; 52;&#x 000;&#x/MCI; 52;&#x 000;4&#x/MCI; 53;&#x 000;&#x/MCI; 53;&#x 000;] &#x/MCI; 54;&#x 000;&#x/MCI; 54;&#x 000; &#x/MCI; 55;&#x 000;&#x/MCI; 55;&#x 000;4. &#x/MCI; 56;&#x 000;&#x/MCI; 56;&#x 000;Берілген сурет бойынша трапецияның периметрін табыңыз.
[5]
Периметрінің 84 см тең
АBCD
араллелограмның
доғал бұрышының биссектрисасы,
қабырғасын
нүктесінде қияды.
=1:3.
Оның қабырғаларын табыңыз.
��ЖОБА
Балл қою кестесі

Жауап
Балл
Қосымша
ақпарат
Фалес теоремасы бойынша
бүйір қабырғасы
да тең бөліктер бөлінеді.
есінділердің біреуі
берілген трапецияның орта
сызығы
екенін анықтайды,

1

2
8
6


1

.

1

x
берілген үшбұрыштың қабырғалары 12
зделінді үшбұрыштың қабырғалары:
см,
см,
периметрі: 30 см
немесе
нүктесінен табанына биіктік түсіреді
тең бүйірлі трапецияның қасиетін қолданып
табады:
2
8
14
1

қажетті
ұрышт
ард
ы анықтайды
BC
AD
ABCD
1

есептің шарты бойынша сызба дұрыс орындалған
айқыш бұрыштарды анықтайды
ең
бүйірлі үшбұрышты анықтайды
x
қабырғалар
ұзындығы
18см
және
24см
Жалпы балл:��ЖОБА
ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы
40 минут
Балл саны
Тапсырма түрлері:
КТБ
көп таңдауы бар тапсырмалар;
қысқа
жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ
толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты сұрақтарды қамтитын
тапсырмадан
тұрады.
Көп
таңдауы бар тапсырмалар
оқушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрыс
жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа
жауапты қажет ететін сұрақтарға оқушылар есептелген мәні, сөздер немесе
қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық
жауапты қажет ететін сұрақтарда оқушыдан максималды балл жинау үшін
тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Оқушының
математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма
бірнеше құрылымдық бөліктерд
ен/сұрақтардан тұруы мүмкін.
2 тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім
Тексерілетін мақсат
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Тапсырма
саны*
№ тапсырма*
Тапсырма түрі*
Орындау
уақыты, мин*
Балл*
Бөлім бойынша
балл
Тікбұрышты
үшбұрыштың
қабырғалары мен
бұрыштары
арасындағы
қатыстар
бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі және
котангенсінің тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен
бұрыштарының қатыстары арқылы берілген анықтамаларын
білу
;em�`%g_�lkgm
Пифагор т
еоремасын дәлелдеу және қолдану
Қолдану
8.1.3.8 берілген екі элементі бойынша тікбұрышты
үшбұрыштың
бұрыштары мен қабырғаларын табу
Қолдану
cos
sin
және
сtg
мәндерін олардың
біреуінің берілген мәні бойынша табу;
Қолдану
бұрышты
оның синусы, косинусы, тангенсі және
котангенсінің белгілі мәні бойынша салу
Қолдану
тікбұрышты үшбұрыштың тік бұрышының төбесінен
гипотенузасына түсірілген биіктігінің қасиеттерін дәлелдеу
және қолдану
he^Zgm
8.1.3.7 тікбұрышты үшбұрыштың элементтерін табу үшін
қа тең бұрыштардың синус, косинус, тангенс
және
dhlZg]_gkg�f%g^_jg�he^Zgm
he^Zgm
Барлығы:


5


минут
Ескерту:
өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
Мысал үлгілері және балл қою кестесі
Геометрия
» пәні бойынша тоқсандық
жиынтық бағалау тапсырмалары
Ер адам көше
шамынан 8 м қашықтықта тұ
р. Оның көше шамына қарағандағы
түсу бұрышы 30
тең. Төмендегі суретті пайдаланып, көше шамының биіктігін табыңыз.
[3]
. Ромб қабырғасы 13 см, ал оның бір диагоналі 10 см. Ромбтың екінші диагоналін табыңыз.
[4]
Егер тік бұрышты үшбұрышта
ctg
болса, онда
а)
есеп
шартына сай тік бұрышты үшбұрышты салып,
бұрышын
кескіндеңіз
b)
cos
ны есептеңіз
[3]
. Тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасына жүргізілген биіктігі
гипотенузаны
ұзындықтары 9 см және 16 см болатын кесінділерге бөледі. Тікбұрышты үшбұрыштың
катеттерін табыңыз.
] &#x/MCI; 30;&#x 000;&#x/MCI; 30;&#x 000; &#x/MCI; 31;&#x 000;&#x/MCI; 31;&#x 000; &#x/MCI; 32;&#x 000;&#x/MCI; 32;&#x 000;5. ABCD
теңбүйірлі трапециясында
қабырғасы 4 см,
биіктігі
2
тең, ал бүйір
қабырғасы
табанымен 60
бұрыш жасайды.Трапецияның
табанын табыңыз.
��ЖОБА
Балл қою кестесі
Жауап
Балл
Қосымша ақпарат
3
8
Есеп шартына сәйкес сызбаны
орындайды
Диагональдарының қиылысуынан пайда
болған тікбұрышты үшбұрыштың бір
катетінің ұзындығы 5 см.
Катеттері 3
ке және 2
тең тікбұрышты
үшбұрышта
бұрышты көрсетеді.
捯猀
Есеп шартына сәйкес сызбаны
орындайды
ECD
ECD
ECD
ED
Тең бүйірлі трапецияның қасиеті
бойынша:
BC
AD
2
AD
Жалпы балл:��ЖОБА
ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ
СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы
40 минут
Балл саны
Тапсырма түрлері:
КТБ
көп таңдауы бар тапсырмалар;
қысқа
жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ
толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Берілген нұсқа көп таңдауы бар тапсырмаларды, қысқа және толық жауапты
сұрақтарды қамтитын
тапсырмадан тұрады.
Көп
таңдауы бар тапсырмалар
оқушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрыс
жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа
жауапты қажет ететін сұрақтарға оқушылар есептелген мәні, сөздер немесе
қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда оқушыдан максималды балл жинау үшін
тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсет
уі талап етіледі. Оқушының
математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма
бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім
Тексерілетін мақсат
Ойлау
дағдыларыны
ң деңгейі
Тапсырма
саны*
тапсырма*
Тапсырма
түрі*
Орындау
уақыты,
мин*
Балл*
Бөлім
бойынша
балл
Аудан
8.1.3.9 көпбұрыш ауданының анықтамасы
мен қасиеттерін білу
Білу және
түсіну
КТБ
параллелограммның, ромбтың
ауданы формулаларын қорытып шығару
және қолдану
he^Zgm
3

8
4
8.1.3.12 үшбұрыштың ауданы формулаларын
қорытып
шығару және қолдану
Қолдану
4

10
5
8.1.3.10 тең шамалас және тең құрамдас
фигуралардың анықтамаларын
білу
Қолдану
8.1.3.13 трапецияның ауданы формулаларын
қорытып
шығару және қолдану
Қолдану
5

12
7
Барлығы:
минут
Ескерту:
өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
Мысал үлгілері
және балл қою кестесі
Геометрия
» пәні бойынша 3 тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмалары
1. Суретте берілген фигураның ауданын есептеңіз.
[1]
Суретте берілген көпбұрыштың ауданын есептеңіз, егер
,
12
,
1
DE
DC
BC
.
B
C
,
,
нүктелері бір түзудің бойында жатыр.
мен
параллель.
АВСD
параллелограмының қабырғалары 10 см және 16 см,
cos
Параллелограмның ауданын табыңыз.
үшбұрышында
медиана.
BCD
үшбұрышының
ауданын табыңыз.
[5]
Суретте берілген
АВСD
трапециясында
CDA
ABCD
ауданын табыңыз.
��ЖОБА
Балл қою кестесі

Жауап
Балл
Қосымша
ақпарат
DEC
ABCDEP
Көпбұрышты
тіктөртбұрышқа
дейін
толықтырып, одан
үшбұрыш пен
тіктөртбұрыштың
ауданын азайтып
табу әдісі
қолданады
BEPA
тіктөртбұрыш
себебі
BEPA
S


DEC
тікбұрышты үшбұрыш.
DEC
2
㴠42
cos
sin

sin
sin
S
Есептің шарты бойынша сызба дұрыс орындалған
Медиана үшбұрышты тең шамалас екі үшбұрышқа
бөледі
1

sin
1

1

BCD
1

және
нүктелерінен табанына биіктік түсіреді
Биіктігі:
Үлкен
табанының бөлігін табады:
Үлкен
табанының басқа бөлігін табады:
Үлкен
табаны:
1

ABCD
1

3
5
3
S
немесе
)
5
3
(
3
S
1

Жалпы балл:


ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ
БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы
40 минут
Балл саны
Тапсырма түрлері:
КТБ
көп таңдауы бар тапсырмалар;
қысқа
жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ
толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты сұрақтарды қамтитын
тапсырмадан
тұрады.
Көп
таңдауы бар тапсырмалар
оқушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрыс
жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа
жауапты қажет ететін сұрақтарға оқушылар есептелген мәні, сөздер немесе
қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда оқушыдан максималды балл жинау үшін
тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсет
уі талап етіледі. Оқушының
математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма
бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім
Тексерілетін мақсат
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Тапсырма
саны*
№ тапсырма*
Тапсырма
түрі*
Орындау
уақыты, мин*
Балл*
Бөлім
бойынша балл
Жазықтықт
ағы
тікбұрышт
координата
лар жүйесі
8.1.3.14 жазықтықта координаталарымен берілген екі
нүктенің арақашықтықтығын есептеу
Қолдану
8.1.3.15 кесінді ортасының координаталарын табу
Қолдану
түзудің жалпы теңдеуін және берілген екі нүкте
арқылы өтетін түзудің теңдеуін жазу:
Қолдану
8.1.3.16 кесіндіні
берілген қатынаста бөлетін нүктенің
координаталарын табу
Қолдану
8.1.3.17 центрі (α, b), радиусы r болатын шеңбердің
теңдеуін
білу
Білу және түсіну
8.1.3.18 берілген теңдеуі бойынша шеңбер салу
Қолдану
8.1.3.20 координаталармен берілген қарапайым
есептерді шығару
Қолдану
Барлығы:


5


минут
Ескерту:
өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
Мысал үлгілері және балл қою кестесі
Геометрия
» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмалары
(1; 2) және
(6; 3) нүктелері берілген.
кесіндісін
нүктесінен бастап 1:2 қатынаста
бөлетін
нүктесінің координаталарын жазыңыз.
[2]
Центрі
нүктесі болатын
ал радиусы 3
ке тең шеңбер теңдеуін жазыңыз.
b) Бұл шеңбер
gdl_k�Zjueu�'l_�f_�"
[2]
теңдеуімен берілген шеңбердің центрі мен радиусын анықтаңыз.
Осы шеңберді салыңыз.
3] &#x/MCI; 27;&#x 000;&#x/MCI; 27;&#x 000; &#x/MCI; 28;&#x 000;&#x/MCI; 28;&#x 000;4. Суретте
(0; 0),
(6;
8),
(8; 2)
үшбұрыштың төбелері берілген.
a)
түзуінің теңдеуін жазыңыз;
b)
нүктесі
қабырғасының ортасы
нүктесінің координата
ларын
табыңыз.
с)
нүктесі
қабырғасының орта
сы болса,
ұзындығын табыңыз.
6] &#x/MCI; 35;&#x 000;&#x/MCI; 35;&#x 000; &#x/MCI; 36;&#x 000;&#x/MCI; 36;&#x 000;5. А(4;
2),
(1; 2),
2;
нүктелері
нің координаталары
және
түзуінің теңдеуі
10
3
4
y
x
[_je]_g�
нүктесі
түзуінің бойында орналасатындай
нің мәнін анықтаңыз;
Бұл нүктелердің қайсысы қалған екі нүктенің арасында орналасқандығын
анықтаңыз;
Екі нүктенің арасында орналасқан нүкте сол нүктелер арқылы жүргізілген кесіндіні,
қандай
қатынаста бөледі?
Екі нүктенің арасында орналасқан нүктеден
ZrululZ
орналасқан
осіне
тиісті нүкте
лерд
ің координаталарын анықтаңыз.
[7]
��ЖОБА
Балл қою кестесі
Жауап
Балл
Қосымша ақпарат
1
1

1
нүктесі арқылы өтеді.
1
2
8
6
8
6
:
y
x
l
1
1
2
5
1
(
)
7
4
(
CD
1
CD

В нүктесі
және
ның
арасында
орналасқан.

немесе
1
6
2
2
1
немесе

��ЖОБА
1
2
6
2
:
1
:
,
1
BC
AB
y
y
1
4
3
2
;
0
;
4
1
1
;
0
1
Жалпы балл:
Приложенные файлы

  • pdf 9362919
    Размер файла: 452 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий